Middelfart Museum - Årsberetning 2021

Page 1

Særudstilling ”Halvøen”

Frivilligtur til Skamlingsbanken

Henze & Gaul på Hindsgavl

Sensommerevent ”Krig og øl” i gårdcaféen

Årsberetning 2021

Peberkagebyen


Årsberetning 2021

Middelfart Museum, Algade 8, 5500 Middelfart Tlf.: 64414741, CVR.: 38075411 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Årsberetningen er udarbejdet af personalet på Middelfart Museum. Forsidebilleder: Øverst: Særudstillingen ”HALVØEN - Historie, kultur og natur på Hindsgavlhalvøen Midten: Frivilligtur til Skamlingsbanken + Henze og Gaul på Hindsgavl Nederst: Sommerevent ”Krig og øl” i gårdhaven + Peberkagebyen

1


Årsberetning 2021

Forord Set i lyset af Covid-19 var det med bange anelser

Hvornår skulle man lukke, og hvornår måtte man

vi tog fat på året 2021. Hvor længe skulle vi kæm-

åbne, hvor mange mennesker måtte man invite-

pe med epidemien, og hvor mange af vores planer

re indenfor, og hvor stor afstand skulle der være

på Museet kunne vi forvente at gennemføre?

imellem dem.

Ud over arbejdet med at følge Slots- og Kultur-

Trods COVID-19 forhindringerne lykkedes det

styrelsens anbefalinger i det daglige arbejde, har

at afvikle vores store udstilling om 100 året for

bestyrelsen selvfølgelig haft stor fokus på, hvor-

Middelfart Kommunes køb af Hindsgavlhalvøen i

dan vores store projekt med MIND og MINDWALK

1921, ligesom vores årlige juleudstilling og peber-

udviklede sig. Ikke mindst har vi spændt fulgt re-

kageby traditionen tro vendte tilbage i slutningen

aktionerne på vore mange fondsansøgninger, og

af året. Desværre måtte vi også i 2021 konstatere

heldigvis har der været gode tilbagemeldinger på

et fald i antallet af besøgende på baggrund af

flere af ansøgningerne, så vi nærmer os realiserin-

COVID-19, der har afholdt mange fra at deltage i

gen af MIND. Bestyrelsen har besluttet at priorite-

museets aktiviteter.

re MIND delen af projektet først og forventer at gå

Til gengæld er det gået rigtig godt med arbejdet

i gang med dette i løbet af 2022.

med at indrette vores nye magasiner i portørgan-

Med hensyn til MINDWALK har bestyrelsen be-

gene under Teglgårdsparken. Takket være vores

sluttet, at vi, når etableringen af MIND går i gang,

dygtige forvalter Niclas Helsing har vi nu vores

vil intensivere fondsansøgningerne til dette pro-

egne magasiner med det helt rigtige klima, og

jekt, idet vi forventer, at det vil blive lettere at søge

dermed er vi sluppet af med de eksterne maga-

fondene, når de kan se, at første del af projektet er

siner, der blev problematiseret i forbindelse med

i gang.

kvalitetsvurderingerne i 2011 og 2018.

Ud over arbejdet med fondsansøgninger har vi

Til slut skal der lyde en stor tak til Maiken Nørup

også løbende været i tæt kontakt med Middelfart

og hendes dygtige medarbejdere for det store ar-

Kommune, og vi kan glæde os over et positivt

bejde, de udfører hver dag, og for den entusiasme

samarbejde og ikke mindst en stor vilje til stille

de møder alle museets gæster med.

kompetent bistand til rådighed undervejs i vores

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige,

projekt.

uden hvis indsats vi slet ikke ville have det muse-

Ligeledes har vi, takket være Maiken Nørups

um, vi kender i dag.

gode kontakter indenfor museumsverdenen, fået

Endelig skal der lyde en stor tak til mine kolleger i

værdifulde råd om, hvordan vi kan organisere os

museets bestyrelse for et positivt, konstruktivt og

i forbindelse med realiseringen af vore projekter,

engageret samarbejde.

så der er mange ting, der skal falde på plads, før vi kan gå i gang. Selvom arbejdet med MIND projektet har taget meget tid i løbet af 2021, har der selvfølgelig været en dagligdag i Museet, som skulle passes, og det har pga. covid-19 også været en udfordring i

Hans Erik Brønserud

2021, som det var i 2020.

Bestyrelsesformand

2


Årsberetning 2021

Hindsgavl - ferieliv

Opsætning af Troldeskabet

Henze & Gaul bogen

Personportrætter i udstillingen

Fotos: 3

Fra årets særudstilling HALVØEN – Historie, kultur og natur på Hindsgavlhalvøen”


Årsberetning 2021

Indhold Forord ...................................................................................................................................................................................................................2 Ledelsesberetning med centrale nøgletal for 2020 .........................................................................................................5 Årsberetning 2020 ......................................................................................................................................................................................8 Indsamling, undersøgelser og forskning ..................................................................................................................................9 Samlinger og bevaring ............................................................................................................................................................................9 Formidling udstillinger ......................................................................................................................................................................... 10 Anden formidling ...................................................................................................................................................................................... 11 Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv ..................................................................................................................................................12 Kapitel 8 ............................................................................................................................................................................................................12 Bygninger og udendørsarealer.......................................................................................................................................................12 Besøgstal .........................................................................................................................................................................................................13 Rundvisninger m.m. .................................................................................................................................................................................14 Skoletjeneste ................................................................................................................................................................................................14 Publikationer .................................................................................................................................................................................................15 Personale, møder, kurser m.m. ...................................................................................................................................................... 16 Oversigt over ansatte, bestyrelse og frivillige i 2020 .....................................................................................................17 Plakater 2021................................................................................................................................................................................................ 18

4


Årsberetning 2021

Ledelsesberetning med centrale nøgletal for 2021 Siden 2015 har Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) bedt de statsanerkendte museer om, at ledelsesberetningen i årsrapporten forholder sig til centrale nøgletal, aktiviteter og udviklingen af disse og giver en status på opfølgning af den seneste kvalitetsvurdering. Ledelsesberetningen har museet valgt også at bringe i årsberetningen fremover. Middelfart Museum blev kvalitetsvurderet i 2011 og i 2018. Rapporten fra den seneste kvalitetsvurdering er fra august 2018. I rapporten har SLKS konkrete anbefalinger til museet, der gennemgås herunder med museets opfølgning på område og relevante nøgletal.

Status: Museet har, som en del af strategiplanen, et løbede fokus på at udvikle samarbejdet med kommunen og har bl.a. et godt samarbejde omkring projekterne MIND og MINDWALK.

Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse Anbefaling: At museets bestyrelse fortsat følger Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse i forhold til bestyrelsessammensætningen for bedst muligt at understøtte en fortsat professionel og kvalitativ udvikling af museet og for at opnå en bestyrelsessammensætning, der afspejler mangfoldighed i relation til køns- og aldersrepræsentation.

Status: Siden kvalitetsvurderingerne i 2011 og 2018 har museet arbejdet målrettet på at skabe et mere solidt økonomisk fundament. Dette er sket ved at omorganisere funktioner og faciliteter i museets egne bygninger og fraflytte lejede lokaler, hvorved museet løbende har nedbragt udgifter til husleje m.m. Museet har desuden et øget fokus på at øge egenindtjeningen på bl.a. guidede ture, butiks- og cafédrift. Årene 2020 og 2021 blev dog præget af Covid-19 med flere nedlukningsperioder og generelt færre gæster i café, butik og guidede ture.

Status: Museets bestyrelse og leder udarbejder en oversigt over bestyrelsens kompetencer, der drøftes og evalueres med udgangspunkt i Kulturministeriets anbefalinger en gang årligt, senest i januar 2021. Anbefaling: At museet fortsat arbejder løbende med indholdet i sin strategi- og handlingsplan, så den omfatter aktuelle målsætninger og inkluderer konkrete planer og tiltag for hele den faglige opgavevaretagelse og kontinuerligt opdateres. Status: Bestyrelse og leder har udviklet ny strategiplan for årene 2021 til 2023 med strategiske indsatser, tidsplaner og økonomi for museet. Der følges løbende op på strategiplanen, og den evalueres og drøftes for evt. justeringer eller ændringer en gang årligt, senest på bestyrelsesmødet i august 2021. Anbefaling: At kommune og museum i fællesskab også fremover har fokus på at opretholde det gode og engagerede samarbejde om museets drift og udvikling.

5

Ressourcegrundlag Anbefaling: At museet fortsat arbejder for at nedbringe udgifter til bygningsdrift og generelt at skabe et mere solidt fundament for museet, herunder særligt i forhold til økonomi, personaleressourcer og bygningsdrift. Der synes at være et potentiale for øget forretningsudvikling med henblik på øget egenindtjening.

Relevante nøgletal Huslejeudgifter inkl. magasinplads på Fællesmagasinet i Vejle: 2016: 286.184 kr. 2017: 181.876 kr. 2018: 179.478 kr. 2019: 124.583 kr. 2020: 128.949 kr. 2021: 101.170 kr. Egenindtjening (entré, guidede ture og salg i butik og café): 2016: 365.471 kr. 2017: 332.828 kr. 2018: 365.194 kr. 2019: 440.628 kr. 2020: 282.980 kr. 2021: 316.437 kr.


Årsberetning 2021

Forskning Anbefaling: At museet fastholder og videreudvikler sin forskningsindsats, og fortsat prioriterer at afsætte nødvendige ressourcer til forskning. Anbefaling: At museet fortsat har fokus på at publicere sin forskning i forskellige typer af publikationer og i fagfællebedømte medier nationalt og internationalt, så resultaterne af forskningen også fremover videndeles med andre museer, forskere, fagfolk og publikum. Status: I museets strategiplan er udviklingen af nye forskningssamarbejder en af de strategiske indsatser. I denne indgår også, at museets forskningsresultater publiceres. Museets forskning beskrives nærmere under afsnittet om forskning i årsberetningen. I 2021 har museet ikke udgivet forskningsartikler men udarbejdede sammen med Museologisk forskningsprogram en ansøgning om projektmodning til forskningsprojekt til Kulturministeriets Forskningsråd. Ansøgningen blev afvist pga. museets manglende ansatte med ph.d grad. Relevante nøgletal Antal publikationer udgivet (peer review): 2016: 1 2017: 1 2018: 1 2019: 1 2020: 0 2021: 0 Formidling Anbefaling: At museet fastholder sit høje og differentierede aktivitetsniveau på formidlingsområdet og fortsat videndeler sine erfaringer med andre museer. Status: Museet arbejder på at fastholde og videreudvikle formidlingsaktiviteter og dele erfaringer med andre museer i relevante fora. Dette sker bl.a. ved deltagelse i møder, kurser eller netværk samt ved udvikling af nye formidlingsformer i udstillinger og andre formidlingsaktiviteter. Anbefaling: At museet fastholder ambitionen og arbejdet med at komme i mål med udvikling af henholdsvis det nye psykiatrimuseum og formidling af marsvinejagt som del af Naturpark Lillebælt.

Status: Realiseringen af det nye psykiatrimuseum MIND er en af museets strategiske indsatser, og der er i 2021 søgt fondsmidler til etableringen af det nye psykiatrihistoriske museum MIND og til formidlingsoplevelsen MINDWALK i tunnelen under hospitalsområdet. Museet samarbejder desuden med Naturpark Lillebælt og udvikler formidlingen i overensstemmelse med projektets overordnede planer. Anbefaling: At museet prioriterer og har fokus på at deltage i den nationale brugerundersøgelse i 2018 og fremover, og på baggrund af øget viden om brugerne fortsat arbejder for at øge besøgstallet Status: Museet har ændret indsamlingsformen vedr. den nationale brugerundersøgelse og har opsat en stander i museets butik til direkte digital besvarelse af brugerundersøgelsens spørgeskema. I 2021 har antallet af besvarelser været på 154. Museet blev ved en fejl først koblet til undersøgelsen i august og havde således en begrænset indsamlingsperiode i forhold til de forrige år. I 2020 og 2021 har museets besøgstal været stærkt påvirket af Covid-19. Nedlukningsperioder og restriktioner har betydet, at der er væsentligt færre gæster end i 2019. Antallet af gæster i udstillinger på museets adresser faldt med hhv. 41% i 2020 og 39% i 2021 i forhold til 2019. Antallet af gæster udenfor museets adresser er meget påvirket af, at udstillingen om den første Lillebæltsbro i Velkomstcenteret for Bridgewalking efter brand den 28. august 2020 har været lukket i lange perioder i 2020 og 2021. I denne udstilling var der en nedgang i antallet af gæster på hhv. 97% i 2020 og 63 % i 2021 forhold til 2019. Relevante nøgletal Antal gæster i udstillinger på museets adresser: 2016: 15.600 2017: 14.823 2018: 15.002 2019: 16.220 2020: 9.423 2021: 9.945

6


Årsberetning 2021

Antal gæster i museets udstillinger udenfor museets adresser1 : 2016: 10.472 2017: 12.058 2018: 14.808 2019: 14.608 2020: 8.8812 2021: 5.865 Antal besvarelser af den nationale brugerundersøgelse: 2017: 22 2018: 218 2019: 115 2020: 113 2021: 1543 Samlingsvaretagelse Anbefaling: At museet fortsat prioriterer at afsætte nødvendige ressourcer til bevaringsopgaven med henblik på at komme i mål med afviklingen af de mindre magasiner hurtigst muligt. Status: Museets samlingsvaretagelse er et af de strategiske satsningsområder i museets strategiplan. Et mindre lejet magasin blev fraflyttet ved udgangen af 2018. I 2020 arbejdede vi på at overtage og etablere nyt magasin i lokaler, som museet vederlagsfrit råder over. I 2021 fraflyttede vi det sidste mindre lejede magasin, og museet har nu kun lejemål i Fællesmagasinet i Vejle. Anbefaling: At museet fortsætter den systematiske gennemgang af museets samling med henblik på udskillelse og/eller kassation og flytning af genstande til fællesmagasinet i Vejle. Status: Iflg. museets nye strategiplan arbejdes der løbende med kassation og med overflytning af genstande til fællesmagasinet i Vejle. I 2020 afsluttede museet en samlingsgennemgang af museets psykiatrihistoriske genstandssamling. I 2021 har vi arbejdet med at få overblik over genstande, der skal overflyttes til Fællesmagasinet. Anbefaling: At museet med afsæt i den konserveringsfaglige vurdering iværksætter nødvendige til-

7

tag for forbedring af bevaringsforhold i magasiner og udstillinger. Status: Efter flere års arbejde kunne museet i 2020 overtage og påbegynde indretningen af et nyt magasin. Dette arbejde fortsatte i 2021. Museet er i dialog med konserveringscenteret i Vejle om optimering af bevaringsforhold mht. klimastyring m.m. I 2021 blev der i samarbejde med konserveringscenteret bl.a. lavet en undersøgelse for skadedyr på museets magasiner. Anbefaling: At museet prioriterer at få udarbejdet en prioriteret plan for den samlede bevaringsindsats i samarbejde med Konserveringscenteret i Vejle samt en værdiredningsplan. Status: Efter indflytning på nyt magasin i løbet af 2022 og 2023 forventes det at starte arbejdet med en prioriteret plan for bevaringsindsats og værdiredning. Relevante nøgletal Antal genstande i Fælles Museumsmagasiner i Vejle: 2016: 4216 2017: 4296 2018: 9083 2019: 8978 2020: 8969 2021: 8987 Museumslovens kapitel 8 (vedrører sikring af kulturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning). Anbefaling: At museet fortsat udvikler sin rolle som aktør i den kommunale planlægning og udvikling, og indarbejder museets kapitel 8-arbejde i sin strategi. Status: Museet har kap. 8 arbejdet som en del af museets strategi og har konkrete planer om udvikling af samarbejdsprojekter med kommunal forvaltning.

Museets udstillinger udenfor museets adresser omfatter: Udstilling om den gamle Lillebæltsbro beliggende i velkomstcenteret for Bridgewalking, Galsklintvej 2. Udstilling om kystkulturen ved Lillebælt beliggende i jollehuset ved Lillebæltsværftet, Havnegade 98. Vandreudstillinger udviklet og udlånt af Middelfart Museum. 2 Fordelt på 281 i udstillingen på Bridgewalking og 8.600 gæster i museets vandreudstilling ”Krigsneuroser” i forbindelse med Genforeningen 2020. 3 Indsamlet i fra uge 38 til 50. 1


Årsberetning 2021

Årsberetning 2021 markedsundersøgelse og businesscase vedr. de nye museumsplaner. I 2021 var museet i dialog Arbejdsgrundlag og samarbejde Middelfart Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for nyere tids kulturhistorie i Middelfart Kommune. Den arkæologiske virksomhed i kommunen varetages af Odense Bys Museer. Middelfart Museum er en selvejende institution, der blev oprettet af Middelfart Museumsforening i 1919. Museet blev statsanerkendt i 1962. Museet råder i dag over faciliteter og udstillingssteder i Brogade 8 (Henner Friisers Hus), Algade 8 og Teglgårdsparken 17 (Psykiatrisk Samling) samt en mindre ubemandet udstilling på Lillebæltsværftet og ved velkomstcenteret for Bridgewalking. Museet har kontorer, udstilling og byarkiv i Algade 8. Middelfart Byarkiv er en integreret del af Middelfart Museum, men arkivalierne er ikke en del af museets genstandssamlinger. Middelfart Stadsarkiv I november 2015 blev Middelfart Kommunes Stadsarkiv oprettet og ved en forhøjelse af museets driftstilskud blev det muligt at ansætte en historiker i en kombineret stilling som arkivar og museumsinspektør fra 1. april 2016. Samarbejdet betyder at museet får styrket sin viden om og funktion i kommunen, og at kommunen får faglig rådgivning til registrering, arkivering m.m. Stadsarkivet deler læsesal med Middelfart Byarkiv i Algade 8, hvor arkivaren også har kontor. Psykiatrihistorie Middelfart Museum har psykiatrihistorie som et særligt fokusområde og har et løbende samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Kommune vedr. udvikling af formidling om psykiatri og historie. I samarbejde med medarbejdere fra Psykiatrien i Region Syddanmark, psykiatribrugere og pårørende har museet udviklet en projektbeskrivelse for et nyt psykiatrihistorisk museum i Teglgårdsparken 17. Det nye museum kaldes MIND. Middelfart Kommune støtter op om projektet og har bl.a. hjulpet med udviklingen af en projektbeskrivelse af en oplevelse i portørgangene under hospitalsområdet samt udviklingen af en

med flere større fonde vedr. realiseringen af projektet. Dette beskrives nærmere under afsnittet ”Formidling udstillinger”. Museet har et fast årligt samarbejde med Middelfart Bibliotek og Psykiatrien i Region Syddanmark om afholdelsen af mini-festivalen ”Sindssyg god søndag” i forbindelse med Trekantsområdets Festuge. Denne beskrives nærmere på side 11. I 2021 indgik museet et samarbejde med Psykiatrifonden om udvikling af en quiz om psykiatriens historie. Quizzen blev bragt på Psykiatrifondens hjemmeside med historiske fotografier fra Middelfart Sindssygehospital leveret af Middelfart Byarkiv. Naturpark Lillebælt Museet samarbejder med Naturpark Lillebælt og har bl.a. bidraget med historisk formidling i form af historiske ruter under temaerne ”Marsvinjægere i Middelfart” og ”Lillebælt i krig”. Desuden har museet i de seneste år medvirket i gratis guidede ture om marsvin og marsvinjagten i samarbejde med naturparken. Museet er i dialog med naturparken om mulig fornyelse af museets udstilling om kystkulturen i Lillebælt, der er i et af jollehusene ved Lillebæltsværftet. 100 året for Middelfart Kommunes køb af Hindsgavls jorde Museet samarbejdede med Middelfart Kommune og Brobygning Middelfart om fejringen af 100 året for kommunens opkøb af store dele af Hindsgavlhalvøen, bl.a. markedsført under hashtagget #hindsgavl100 og på hjemmesiden www.hindsgavl100. dk . Museet bidrog bl.a. med en særudstilling om Hindsgavlhalvøen, samt aktiviteter med fokus på historien om Hindsgavl bl.a. guidede ture, foredrag, quiz og børnebog. Se bl.a. side 10, 14 og 15. Havnelaboratoriet Museet medvirker i Middelfart Kommunes projekt Havnelaboratoriet, der blev igangsat i 2019 med

8


Årsberetning 2021

støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets kampagne ”Byerne og det stigende havvand”. Museet har medvirket i havnelaboratoriets workshops omkring formidlingen af kystbeskyttelsen og i 2021 udviklede museet lydfortællinger om historiske klimaudfordringer omkring Middelfarts havneområde, der indgik i en større formidling omkring havnen og kystbeskyttelse i forbindelse i sensommeren 2021. Formidlingen beskrives nærmere på side 14.

Indsamling, undersøgelser og forskning Forskning I forbindelse med museets særlige fokusområde om psykiatrihistorie søger museet løbende at udvikle samarbejde med relevante partnere vedr. forskning indenfor området. I 2021 indgik museet et samarbejde med Museologi ved Aahus Universitet om en ansøgning til Kulturministeriets Forskningspulje, men ansøgningen blev desværre ikke imødekommet. I 2021 fik vi midler fra Region Syddanmarks kulturpulje til et pilotprojekt, der skal udvikle aktiviteter for unge, der involverer psykiatrihistorie, kreativ udfoldelse og dialog om mental sundhed og psykisk sårbarhed, når MIND åbner. Projektet fungerer samtidig som et feltarbejde, hvor vi interviewer unge – med og uden diagnose – om mental sundhed og psykisk sårbarhed. Indsamling Museet har siden kvalitetsvurderingerne i 2011 og 2018 arbejdet på at få et bedre overblik over museets samlinger for at få en mere fokuseret indsamling af nye genstande. Med undtagelse af fokusområdet om psykiatrihistorie har der været ført en meget restriktiv indsamlingspolitik. De genstande, der er taget ind i de seneste år har således været målrettet museets udstillingsplaner bl.a. den nye udstilling om Middelfarts Historie i Henner Friisers Hus og de planlagte udstillinger om psykiatrihistorie på MIND.

9

I 2021 har museet bl.a. registreret et ølanker fra Middelfart Bryggeri, en bogstavtavle fra Middelfart Rådhus og to vimpler påtrykt Lillebæltsbroen.

Samlinger og bevaring Konservering Konserveringscenteret i Vejle og museet afholder et årligt møde om arbejdsområder og konkrete konserveringsopgaver. I 2021 har konserveringscenteret samarbejdet med museet om følgende opgaver: • Rådgivning vedr. indkøb og opsætning af dataloggersystemer i kælderen under det gl. psykiatriske hospital • Undersøgelse af microfading af ældre bog og tekstiler i Henner Friisers Hus med undersøgelse af lysfølsomhed i udstillingslokalerne. • Skadedyrsmonitering i samtlige magasiner på museum og arkiv. Samlingsgennemgang I 2020 afsluttede museet en samlingsgennemgang af genstandene fra det tidligere sindssygehospital i Middelfart. Der afventes tilbagemelding fra Slots- og Kulturstyrelsen om udskillelse af 300 genstande fra denne samling. I 2021 har vi arbejdet på at få overblik over de genstande, der er flyttet fra nu lukkede magasiner. Dette arbejde er omfattende og forventes at løbe over flere år. Udlån Museet udlånte maleri af Peter Hansen med motiv af Chr. 2 på skibsbroen i Middelfart (MIM 1012X00012) til særudstilling Kongen af det runde bord (18.6.2021 - 2.2.2022) på Museum Sønderjylland. Museet udlånte bord fra fam. Grønning (MIM 824) til udstillingen Danske Stel (29.8.2021 til 15.5.2022) på keramikmuseet Clay Magasiner Museet har gennem de sidste år samarbejdet med Teglgårdsparkens Grundejerforening om en mulig overtagelse af de tidligere portørtunneller


Årsberetning 2021

under hospitalsområdet. Bygningsmassen skal bl.a. anvendes til nyt magasin. I 2018 blev der udarbejdet en servitut for museets overtagelse af brugsretten til tunnellerne, men grundet igangværende salg af flere bygninger blev tinglysningen udskudt. I 2020 blev servitutten tinglyst og museet kunne endelig overtage tunnellerne. Arbejdet med at forberede tunnelerne til magasinbrug blev påbegyndt i 2020 og i 2021 kunne museet flytte genstande til de nye magasiner.

Formidling udstillinger Nyt psykiatrisk museum – MIND og MINDWALK I 2018 blev der udarbejdet to projektbeskrivelser for et nyt museum for dansk psykiatrihistorie. Projektbeskrivelserne bygger på inddragelse af brugere, pårørende og medarbejdere indenfor det psykiatriske område. Den ene projektbeskrivelse beskriver planerne for udstillingerne i den tidligere patientbygning. Denne del af projektet kaldes MIND. Den anden projektbeskrivelse beskriver den dramaturgiske og koreograferede oplevelse for forskellige psykiske tilstande, som etableres i de tidligere portørgange under hospitalsområdet. Denne del af projektet kaldes MINDWALK. MIND og MINDWALK supplerer hinanden, men vil også kunne opleves hver for sig. MINDWALK er en helt ny formidlingsform, der taler til kroppen, mens MIND’s formidling arbejder aktivt for at bryde med stigma og tabu. MIND fungerer desuden som et kulturhus, som er åbent for aktiviteter, der deler vores mission. Det nye museum etableres i Teglgårdsparken 17, en bygning på ca. 3000 m2. Bygningen ejes af Middelfart Kommune, der stiller den til rådighed for museumsprojektet. Middelfart Byråd og kommunens forvaltning støtter op om projektet og hjælper bl.a. med fondssøgningsprocessen. I 2021 har museet været i dialog med flere fonde og der opnået tilsagn på samlet 23 mio. kr. Museets ledelse og bestyrelse har besluttet et igangsætte den projektdel der omfatter selve MIND-delen først mens MINDWALK kan etableres senere. Det er forventningen at MIND projektet kan igangsættes i løbet af 2022.

HALVØEN, 20. maj til 23. oktober Udstillingen, HALVØEN – Historie, kultur og natur på Hindsgavlhalvøen satte fokus på de fantastiske historier, der hører til halvøen. Fra krige og fredsslutninger, over herregårdslivets iscenesættelse og forholdet mellem herskab og byfolk til nutidens brug af området. Siden 1200-tallet har der været livlig aktivitet i området. Dengang var halvøen kongens, og borgen Hindsgavl blev opført som et led i kontrollen over området. Efter en storm rev dele af borgen ned i 1694, blev den opgivet og solgt. I 1745 overtog Basse Fønss-familien området, og de forblev ejere af herregården Hindsgavl i fem generationer. Grænsen mellem Hindsgavlsog Middelfart bys jorde var knivskarp, men for hundrede år siden – i 1921 – blev grænsen brudt. Middelfart opkøbte herregårdens jorde, og i dag danner halvøen en fantastisk ramme om forskellige natur- og kulturoplevelser. I udstillingen blev der lavet et børnespor med tegninger og fortællinger om de to kæmper Henze og Gaul, der bor på halvøen. Fortællingerne om Henze og Gaul kunne også købes som en børnebog med turforslag til Hindsgavlhalvøen. Middelfart Peberkageby og historisk juleudstilling Peberkagebyen 2021 havde 47 indleveringer, og mange af indleveringerne indeholdt flere huse . Peberkagebyen er stadig en populær udstilling og bagningen af peberkagehuse til byen er blevet en tradition i mange familier. I december blev Peberkagebyen omtalt i en større artikel i ugebladet ”Familiejournalen”, hvor en af museets frivillige medvirkede. I tilknytning til Peberkagebyen viste vi juleudstillingen ”Nordiske juletraditioner”. Har var der fokus på nogle af de elementer i den danske jul, der har et særligt nordisk islæt bl.a. de nordiske nisser, men også om juletraditioner, der for længst er glemt, f.eks. julestuerne hvor man legede julebuk. Nogle nutidige traditioner som Luciaoptog eller halmpynt har vi taget til os fra Sverige, mens vi slet ikke ken-

10


Årsberetning 2021

Anden formidling der juletraditioner som de svenske julevers eller de 12 islandske julemænd. Alt dette og mere kunne man blive klogere på i udstillingen.

gen blev holdt med deltagelse og opbakning fra bl.a. SIND, Bedre Psykiatri, FGU, Rock Under Broen, ambassadører fra PsykInfo, Boblberg og Unge

Vinterferie Arrangementet i vinterferie blev aflyst pga. nedlukning i forbindelse med Covid-19.

liv samt med støtte og sponsorater fra Middelfart Kommune, Kvickly Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark, Lillebælt Folkeuniversitet og Trekantområdets festuge.

Gentag historien I forbindelse med nedlukningen grundet Covid-19 arrangerede museet en fotokonkurrence målrettet børn og unge. I konkurrencen skulle man downloade et historisk foto fra museets hjemmeside, finde den samme placering i dag og rekonstruere motivet. De forskellige bidrag blev delt under hashtagget #gentaghistorienmiddelfart. Konkurrencen løb fra marts til maj måned. Der indkom i alt 20 billeder i løbet af konkurrencen. Havnefortællinger I forbindelse med Havnelaboratoriet udviklede museet en lydrute med tre spots langs havnen i Middelfart med fortællinger om historiske klimaudfordringer i form af storme og oversvømmelser førhen. Lydfortællingerne indgik som en del af et læringseksperiment i Herman Jensens anlæg, der var målrettet skoleelever, men åbent for alle. Lydfortællingerne blev understøttet af et skilt opsat i forbindelse med læringseksperimentet i perioden 24. august til den 12. september. Ideen bag havnefortællingerne var at give en historisk forståelse af byens udfordringer set i forhold til nutidig læring og byudvikling. Lydfortællingen ligger på appen Echoes, der kan downloades gratis. Sindssyg god søndag, 29. august Efter en corona-pause i 2020 vendte mini-festivalen ”Sindssyg god søndag” tilbage i 2021. Programmet bød på gøgl, teater, dans, kunst, foredrag og livemusik og bl.a. Thomas Buttenschøn, Dan Andersen, Alberte Winding og Peter Øvig Knudsen deltog med inspirerende og veloplagte indslag. I år var der et særligt fokus på unge, hvor bl.a. Katrine Gisiger holdt foredrag om at være modig, og Ungeliv havde en stand med deres tilbud til unge fra 13-25 år. For børn og børnefamilier var der sansetelte og sansestier samt kreative workshops. Da-

11

Sindssyg god søndag arrangeres af Middelfart Museum, Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Kultur & Bibliotek som en del af Trekantområdets Festuge. Dagen skal være med til at nuancere og debattere psykisk sygdom og psykisk trivsel, så vi kommer fordomme til livs og taler mere åbent om psykisk mistrivsel. Sensommeraktiviteter Museet søgte Slots – og Kulturstyrelsen om tilskud fra hjælpepakken ”Pulje til publikumsfremmende initiativer”, der skulle hjælpe kulturinstitutioner i gang efter nedlukningen i forbindelse med Covid 19. Museet fik tilskud på 58.600 kr. til en række sensommeraktiviteter med fokus på Hindsgavlhalvøen for at fremme opmærksomheden omkring museets særudstilling ”Halvøen”. I programmet blev der afprøvet en række nye formater bl.a. med aftenforedraget ”Krig og øl”, der blev arrangeret i samarbejde med Kvicklys ølafdeling og bevidst lagt en fredag, hvor byens butikker havde ”Open by night”. Se hele programmet på side 14. Æbledag den 16. oktober Museet fejrede æbledagen med fri entré i udstillingen ”Halvøen” i Algade 8 og i Henner Friisers Hus, Brogade 8. I Café Inga blev der, traditionen tro, serveret gammeldags æblekage og ved butikken vist en planche om æbledyrkningen på Vestfyn. Efterårsferie, uge 42 tirsdag til lørdag I efterårsferien var der igen ”Historisk Detektiv” for børn og unge. Alle deltagere kunne hente en detektivopgave på museet og derefter gå på jagt i udstillingen ”Halvøen” og i Henner Friisers Hus for at finde spor til løsning af opgaverne. Oplæsning i Café Inga Peter Storm havde igen i 2021 en programrække i


Årsberetning 2021

Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv Café Inga med oplæsning af digte, sange og skønlitteratur i forbindelse med museets juleudstilling. Programrækken foregik 25/11, 2/12, 9/12 og 16/12 kl. 14.00-14.30. Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv Arkivet i kælderen under Algade 8 består teknisk set af to arkiver og én læsesal. Middelfart Byarkiv er lokalhistorisk arkiv for Middelfart Købstad og består af lokalhistorisk arkivmateriale skabt af privatpersoner, virksomheder og foreninger fra ca. 1850 til i dag. Parallelt hermed tager Middelfart Stadsarkiv vare på Middelfart Kommunes arkivalier fra 1868 til i dag, idet de er bevaringspligtige i henhold til Arkivloven. Byarkivet havde i 2021 17 frivillige medarbejdere. Byarkivet Middelfart Byarkivs samling består af i alt 130 hyldemeter papirarkivalier og over 24.000 registrerede fotos. Dertil kommer 1.000 trykte bøger, 500 film og 200 lydbånd. I løbet af 2021 registrerede arkivets frivillige 19 arkivsager med papirarkivalier og 474 billeder i registreringssystemet Arkibas. Registreringerne kan fremsøges på Arkiv.dk, hvor også billederne kan ses direkte på skærmen. Dertil kommer oprettelsen af 55 indkomster, dvs. arkivalier, der enten er doneret til arkivet fra privatpersoner i løbet af 2021, eller ældre sager, som ikke tidligere har været registreret i Arkibas. Igennem året havde Byarkivet i alt 239158 unikke visninger på Arkiv. dk. Samtidig var der 37 besøgende på læsesalen (inklusiv Kulturaften og Arkivernes Dag), og arkivet modtog omkring 108 skriftlige henvendelser. Stadsarkivet Middelfart Stadsarkiv består af 1.200 hyldemeter kommunale papirarkivalier. Arkivmaterialet har igennem året hyppigt været ekspederet til brug hos den kommunale forvaltning, bl.a. i forbindelse med tekniske sager, aktuel behandling af politiske emner og borgeres aktindsigt. Stadsarkivets fokus har i 2021 været på at udarbejde finde en løsning på arkivets udfordringer med etablering af magasin. I slutningen af 2021 lykkedes det at overtage lokalerne ved Gl. Husby-Tanderup Skole, og etableringen af stadsarkivets nye magasin kan derfor for alvor påbegyndes i 2022.

Arkivernes arrangementer og formidling Lørdag den 13. november deltog Middelfart Byarkiv i Arkivernes Dag 2021. Temaet for årets udstilling var ’Nygade’, hvor de besøgende kunne stifte bekendtskab med Nygades mange huse gennem tiden. Udstillingen bestod af fotografier fra byarkivets samling samt tekster forfattet af arkivets frivillige. Arkivet havde åbent fra 10-14 og 21 gæster valgte at lægge vejen forbi. Byarkivet fik i efteråret en anmodning om at få tilladelse til at bruge billeder fra Arkibas til en bog om huse og gader i den gamle bydel. Museet har efterfølgende fået doneret 200 eksemplarer af bogen, der sælges i Byarkivet for 25 kr. stykket. Bogens titel er ”Rundtur i Middelfarts Historiske Bydel”.

Kapitel 8 Middelfart Museum skal i henhold til Museumslovens kapitel 8 bidrage til, at bygningskulturelle værdier sikres for eftertiden i forbindelse med kommunal lokalplanlægning og byggeansøgninger. Som en del af dette ansvar har museet i 2021 løbende gennemset byggesager og været i dialog med bl.a. kommunens Plan og Byg afdeling vedr. historiske oplysninger om enkelthuse i forbindelse med bygherrers ønsker om ombygninger og modernisering. Heriblandt har været en løbende hjælp til at finde historisk fotomateriale på Byarkivet. I 2021 blev der bl.a. afgivet høringssvar i forbindelse med ansøgning om nedrivning af maskinhusets skorsten i Teglgårdsparken, det tidligere Middelfart Sindssygehospital. Museet medvirkede desuden i processen omkring udviklingen af ny bevarende lokalplan for Strib. Her bidrog museet bl.a. med input til nye SAVE registreringer samt områdets historik.

Bygninger og udendørsarealer Der er foretaget almindeligt løbende vedligehold, men udover de nye magasiner under Teglgårdsparken (se afsnittet om magasiner) er der ikke foretaget større renoveringer eller lignende udover indkøb af nye vinduer til trappegang mod havesiden i Algade 8.

12


Årsberetning 2021

Besøgstal

2021 Besøgstal - alle afdelinger Lukket - tallet er kun besøgsaftaler. Helt eller delvist lukket pga corona

Henner Friisers Hus 2021 2020 2019

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj 40

13

0

18

0

168

Apr 33

Maj 94

Jun 106 85 182

Jul 397 603 297

Aug 298 323 160

Sept 138 120 143

Okt 252 294 434

Nov

Dec

0

10

Total 1231 1425 1425

Jun 228 309 529

Jul 525 676 610

Aug 1119 363 516

Sept 393 438 807

Okt 403 157 368

Nov 293 108 214

Dec 43 20 102

Total 3131 2542 4721

Jul 414 618 278

Aug 268 216 307

Sept 141 183 146

Okt 472 1001 541

Nov 1433 1043 1528

Dec 2467 1442 6353

Total 5546 5382 9672

Sept 2 9 3

Okt 3 11 27

Nov 30 4 11

Dec 2 3 8

Total 37 73 195

Nov 359 286 467

Dec 812 429 1790

Total 2899 2993 4889

2019

2020

2021

813

223

303

Psykiatrisk Samling 2021 2020 2019

Jan

Feb

Mar

47 118

282 244

142 368

335

510

Jan

Feb

Mar

Apr

30 0

322 358

Maj 94

0

0

20

Jun 257 527 141

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

6 15

12 14

8 15

17

13

1 8

0

19 64

Algade 8 2021 2020 2019

Byarkivet 2021 2020 2019

Samlet besøgstal for ovenstående, pr. år: 2019: 16.013

2020: 9.422

2021: 9.945

Café Inga 2021 2020 2019

Jan

Feb

Mar

Apr

0

167 201

Maj 85

0

0

91

Jun 162 214 251

Jul 437 754 507

Aug 351 321 620

Sept 194 295 309

Diverse tal ( antal besøgende) Sommerens kulturhistoriske ture, juni til august

Okt 499 527 653

Sensommeraktiviteter august-september Besøgsaftaler udenfor museets adresser, ikke off. F.eks. byvandringer, foredrag m.m. Besøg på hjemmesiden Off. arrangementer m/andre aktører, udenfor museets adresser

59 359

81

463

55798 49365 55215 4636

300

2139

Bro-udstilling ved Bridgewalking Tallet er et skøn leveret af Bridgewalking

14608

348

5252

Jollehusene v/Lillebæltværftet Tallet er et skøn leveret af Lillebæltværftet

260

150

150

F.eks. Sindssyg god søndag, Kulturaften, Æbledag. Tallet er et skøn fra de involverede parter

13


Årsberetning 2021

Skoletjeneste I forbindelse med sommerudstillingen ”Halvøen” blev der udviklet et nyt aktivitetsmateriale til brug i udstillingen rettet til 4.-6. klassetrin. I forberedelsen af udstillingen medvirkede 6 skoleklasser, der bidrog med tegninger og fortællinger om historiske perioder på Hindsgavl. Året 2021 blev stadig præget af covid-19 og mange aftaler fra skoler og uddannelsesinstitutioner blev aflyst eller havde færre deltagere end før epidemien. I årets løb havde museet følgende besøg: Antal klasser/hold med guide 2021 SOSU-Skoler: 10 Universitet m.m.: 6 Ungdomsuddannelser: 7 Grundskole: 37 Børnehave m.m.: 10 Havnelaboratorium - læringseksperiment 24/8-12/9 Som en del af Havnelaboratoriet blev der i 2021 afvikle et byrumseksperiment med fokus på læring. I Herman Jensens Anlæg blev der opsat forskellige interaktive læringsstationer med fokus på kystbeskyttelse og klimaudfordringer målrettet skoleelever. Her kunne man bl.a. blive klogere på havvandsstigninger og stormfloder. Museet bidrog med en lydrute, der kunne opleves langs havnekajen. Her blev der bl.a. fortalt om stormen i 1872, hvor dele af byen blev oversvømmet, om færgefarten og udfordringerne med strømmen i Lillebælt og om udfordringerne langs kysten før Middelfart Havn blev anlagt. Læringseksperimentet var opsat fra 24. august til 12. september og var periodevist bemandet i forbindelse med Klimafolkemødet 2.-4. september. Lydfortællingerne ligger fortsat på appen Echoes, der kan downloades gratis.

Rundvisninger m.m. I 2021 blev mange aftaler fortsat aflyst pga. covid-19. I 2019 havde museet 143 private rundvisninger med guide (inkl. skoler, ungdomsuddannelser m.m.) i 2020 faldt antallet til 94 rundvisninger og i 2021 havde vi 113. De offentlige guidede ture i 2021 havde generelt færre deltagere end før epidemien. Således var der 813 deltagere i 2019 og 303 i 2021.

I 2021 havde vi et sommerprogram med 9 offentlige ture i og omkring Middelfart med forskellige emner samt rundvisning på Psykiatrisk Samling hver tirsdag i perioden 6. juli–10. august, i alt 8 guidede ture på Psykiatrisk Samling og i Teglgårdsparken, hvor man kunne høre om tankerne bag hospitalets arkitektur og få historien om patienter, personale og behandlingsformer. Programmet for sommerens offentlige guidede ture og rundvisninger: 24/6 Hindsgavl Slot v/arkivar Alexander Styhr Kristensen 1/7 Sindssygehospitalet i Middelfart v/museumsleder Maiken Nørup 8/7 Hindsgavl Slot v/arkivar Alexander Styhr Kristensen 15/7 Marsvinjægernes bydel v/Peter Storm 22/7 Sindssygehospitalet i Middelfart v/museumsleder Maiken Nørup 29/7 Marsvinjægernes bydel v/Peter Storm 5/8 Hjulmandshuset v/John Pedersen 12/8 Stribs gamle bydel v/Svend Ankjær Nielsen (Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv) 19/8 Det nye Middelfart v/Hans Erik Brønserud Programmet for ture arrangeret i samarbejde med Naturpark Lillebælt: 8/6 Guidet tur om marsvinet og marsvinjagten i Middelfart. v/Maiken Nørup og naturvejleder Anette Weiss 10/8 Guidet tur om marsvinet og marsvinjagten i Middelfart. v/Maiken Nørup og naturvejleder Anette Weiss Programmet for sensommeraktiviteterne, støttet af Slots og Kulturstyrelsens Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner: 8/8 Historiefortællinger på Hindsgavl. Guidet tur i parken ved Hindsgavl Slot 14 v/Alexander Styhr Kristensen


Årsberetning 2021

14/8

Musik på Hindsgavl. Foredrag og musik med udgangspunkt i Hindsgavls historie inkl. kaffe og kage v/Peter Storm og violinist Jette Jokumsen Med adgang til udstillingen ”Halvøen – historie, kultur og natur på Hindsgavl halvøen”. 18/8 Hindsgavl og litteraturen. Foredrag og oplæsning udgangspunkt i fortællinger om Hindsgavl samt kaffe og kage v/Peter Storm. Med adgang til udstillingen ”Halvøen – historie, kultur og natur på Hindsgavl halvøen”. 21/8 Familiebrunch med Henze og Gaul. Familiebrunch med børnefortællinger om kæmperne Henze og Gaul fra Hindsgavlhalvøen. Særligt til børn 5-9 år. Med adgang til udstillingen ”Halvøen – historie, kultur og natur på Hindsgavl halvøen”. Aflyst pga. manglende tilmeldinger. 28/8 Familiebrunch med Henze og Gaul. Familiebrunch med børnefortællinger om kæmperne Henze og Gaul fra Hindsgavhalvøen. Særligt til børn 5-9 år. Med adgang til udstillingen ”Halvøen – historie, kultur og natur på Hindsgavhalvøen”. Aflyst pga. manglende tilmeldinger. 3/9 Krig og øl. En kombination af ølsmagning og historisk foredrag v/Alexander Styhr Kristensen og Jørgen Henriksen, afdelingsleder for Kvickly Middelfarts Ølverden. 11/9 Hindsgavl og litteraturen. Foredrag og oplæsning udgangspunkt i fortællinger om Hindsgavl samt kaffe og kage v/Peter Storm. Med adgang til udstillingen ”Halvøen – historie, kultur og natur på Hindsgavhalvøen”. 15/9 Hindsgavl i Middelfart. Byvandring i sporene efter herregården Hindsgavl v/Peter Storm. Med adgang til udstillingen ”Halvøen – historie, kultur og natur på Hindsgavhalvøen”.

15

18/9

Historiefortællinger på Hindsgavl. Guidet tur i parken ved Hindsgavl Slot v/arkivar Alexander Styhr Kristensen

Foredrag m.m. 29/5 Fortællinger om Hindsgavlhalvøen. v/ Alexander Styhr Kristensen og Maiken Nørup. I forbindelse med fejringen af 100 året for Middelfart Kommunes overtagelse #Hindsgavl100 12/9 Fortællinger om Hindsgavlhalvøen og salg af børnebogen Henze og Gaul. v/Maiken Nørup i forbindelse med Naturens Dag, der blev afholdt i parken på Hindsgavl Slot. 13/10 ’Middelfart Kommunes køb af Hindsgavhalvøen i 1921’ Fyraftensmøde i Middelfart Sparekasse arrangeret af Middelfart Museumsforening. Temaet for aftenens foredrag var ’Middefart Kommunes køb af Hindsgavlhalvøen i 1921’ v/arkivar Alexander Styhr Kristensen. Her fik deltagerne en gennemgang af Hindsgavls ejerskabshistorie og omstændighederne der førte til kommunens erhvervelse af Hindsgavlhalvøen.

Publikationer TRAP Danmark Maiken Nørup var i 2020 kommunekonsulent på TRAP Danmarks nye udgivelse om Middelfart Kommune. Derudover arbejdede Maiken Nørup også med at skrive tekster til de historiske afsnit om kommunens historie samt om kommunens største byer, Ejby, Nørre Aaby, Strib og Middelfart. TRAPs udgave om Middelfart udkom i ? . Henze og Gaul I forbindelse med udstillingen ”Halvøen” udgav museet børnebogen ”Henze og Gaul”, der blev støttet af Middelfart Sparekasse. Bogen er rettet til daginstitutioner og indskolingen og har fortællinger og tegninger i børnehøjde om forskellige perioder og episoder i Hindsgavl halvøens historie. Bogen kan også bruges som guide til ture på Hindsgavl halvøen og er også oplagt til brug for


Årsberetning 2021

børnefamilier. Tegningerne til bogen blev illustreret af Stefan Lægaard, Lige Linjer.

hovedkræfterne bag museets køb af ejendommen Algade 8 i 2005 – en ejendom som Middelfart Museum har stor glæde af i dag.

Årbogen Vends Årbogen Vends udgives af Vends Herreds Udgiverselskab. Arkivar Alexander Styhr Kristensen er suppleant i bestyrelsen og medvirker i arbejdet med årbogen. Vends er også en del af den årlige julegave til museets frivillige, hvilket mange sætter stor pris på. Årets udgave af bogen bestod af artiklerne: • Koppedød og vaccination i Vejlby Sogn – af Poul Christensen • Barn og ung i Middelfart – af Karen-Lisbeth Vognsen • Der står en sten på kirkegården – af Eskild Hasseriis Gormsen • Generalløjtnant V. Sundt – af Bent Behrendt Jørgensen • Fra landboliv til fritidsliv på ”mit” Baaring Mark – af Grete Havndrup • Malermester Petersen – af Ole Fevejle Leegaard • Indslev – Hvad arkæologen fortalte – af Bente Bech og Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

Personale, møder, kurser m.m. Nekrolog Tidligere museumsleder Harriet Hansen (f.1952) sov ind den 11. august 2021 efter længere tids sygdom. Harriet blev i 1981 Cand.mag. i historie og fransk. Fra 1987 arbejdede hun bl.a. på Elmuseet og i 1993 fik hun ansættelse som inspektør på Middelfart Museum. I 2002 blev hun leder af Middelfart Museum og Middelfart Byarkiv. Harriet blev ramt af alvorlig leukæmi i 2009, og på den baggrund fratrådte hun sin stilling på museet i 2012. I 2016 blev hun ansat som museumschef på Give-egnens Museum. På Middelfart Museum var Harriet kendt for sin entusiasme, sin omfattende viden og sit store engagement i formidlingen af Middelfart Kommunes historie. Hun var bl.a. medforfatter til bogen ”Middelfart – fra færgeby til broby”, der blev udgivet ved købstadsjubilæet i 1996. Derudover skrev hun en lang række artikler om Middelfart og omegns historie, og hun stod bag mange af museets skiftende udstillinger. Som leder var Harriet bl.a. en af

Maiken Nørup Bestyrelsesmedlem Lillebæltsværftet, medlem af gruppen for Arkitekturens Dag, sekretær for Middelfart Museums bestyrelse. Derudover deltog hun bl.a. i følgende kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.: • • • • • • • • • • • •

Havnelaboratoriet 18/1, 11/3, 21/4 Lokalplan strib 25/3, 4/5, 5/11 Chefnetværksmøde, ODM, Webinar 26/3 Keramikrute 3/5 Hovedmuseumsmøde, Nationalmuseet, Webinar 9/6 LAG, webinar 16/6 Mig og min by, udstillingsmøde 6/9 Arkitekturens dag 7/9 Chefnetværksmøde 16.-17/9 Kap. 8 møde, Den Gl By 27/9 Studietur 14.-16/10, Amsterdam Naturpark Lillebælt 2/11

I 2021 afsluttede Maiken Nørup den 1-årige uddannelse Diplom i Ledelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 60 ECTS-point. Camilla Due Christensen Barsel fra 22/5

16


Årsberetning 2021

Helle Thygesen Barselsvikar for Camilla Due Christensen i perioden 1/5 2021-31/5 2022 Deltog bl.a. i følgende kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.: Studietur 14.-16/10, Amsterdam Søren Lau Hermansen Deltog bl.a. i følgende kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.: Udviklingsmøder om workshops i samarbejde m. PsykInfo, Vejle i september og november. Studietur 14.-16/10, Amsterdam Udviklingsmøder med Middelfart Spildevand, november-december. Alexander Styhr Kristensen Medlem af kulturhistorisk samråd i Middelfart Kommune Medlem af SLA´s uddannelsesudvalg. Medlem af netværket af for elektronisk arkivering (NEA). Suppleant i bestyrelsen for årbogen Vends. Deltog bl.a. i følgende kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.: Studietur 14.-16/10, Amsterdam Inger B. Gram Deltog bl.a. i følgende kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.: Overførsel og udbetaling af ferie – kend reglerne ” Visma Dataløn 15/12 Studietur 14.-16/10, Amsterdam Niclas Helsing Medlem af forvalternetværket. Deltog bl.a. i følgende kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.: Studietur 14.-16/10, Amsterdam Oversigt over ansatte, bestyrelse og frivillige i 2021 Fastansatte: I 2021 rådede museet over 4.96 fastansatte årsværk. Maiken Nørup (museumsleder)

17

Niclas Helsing (forvalter) Camilla Due Christensen (museumsassistent) Alexander Styhr Kristensen (arkivar) Søren Lau Hermansen (museumsinspektør) Allan Hansen (rengøring). Winnie Merete Andersen (rengøring af Psyk.). Børge (havemand). Claes Glud (it-medarbejder). Projektansatte, konsulenter, praktikanter, flex m.m.: I 2021 havde museet en medarbejder i praktik under forvalterens arbejdsområde i perioden fra 25/10 til 17/12. Bestyrelsen for Middelfart Museum Hans Erik Brønserud, tidl. direktør i Middelfart Sparekasse (bestyrelsesformand) Kristian Gren, chef for marketing og forretningsudvikling i Middelfart Sparekasse (næstformand) Ib Gorm Pedersen, advokat ved Middelfart Advokaterne Karin Riishede (udpeget af Middelfart Byråd) Jens Backer Mogensen (udpeget af Middelfart Byråd) Ulla Lindgren, leder af Psykinfo i Region Syddanmark Frivillige medarbejdere pr. 31.12.2021 16 frivillige medarbejdere i Middelfart Byarkiv 6 frivillige medarbejdere på Psykiatrisk Samling 4 frivillige medarbejdere i Henner Friisers Hus 29 frivillige medarbejdere i Algade 8, Café Inga og museumsbutikken 7 frivillige medarbejdere indenfor andre områder


Årsberetning 2021

Plakater 2021

HALVØEN Historie, kultur og natur på Hindsgavlhalvøen

Åben fra 20. maj til 23. oktober 2021

Læs her inden du går ind....

FOR

Velkommen til Middelfart Museum

B

I ud ØR s N op tilling om leve fo en ka Halv rtæ n m a Hen øens llinge n n k ze o æ g G mpe r aul

Vi skal passe godt på hinanden. Følg nedenstående anvisninger og få en god og tryg museumsoplevelse: • • • • •

Hold afstand - mindst en meter. Vask dine hænder grundigt og ofte. Afsprit toiletter og håndvask før og efter brug. Host eller nys i ærmet - ikke i dine hænder. Brug håndsprit ved indgang og udgang, samt i udstillingen.

Rigtig god fornøjelse.

BESØG

Café Inga Psykiatrisk Samling

Henner Friisers Hus

Café Inga

20. maj - 30. november Tirsdag kl. 10-13, tors. og 1. søn./md. kl. 13-16

20. maj - 23. oktober Tirsdag til lørdag kl. 12-16

20. maj - 23. oktober Tirsdag til lørdag kl. 11-17

Teglgårdsparken 17, 2. sal

Brogade 8

Årets særudstilling 2021

HALVØEN Historie, kultur og natur på Hindsgavlhalvøen

Det e også r for børn

ÅBEN TIRSDAG-LØRDAG KL. 11-17

Algade 8

ALTID FRISKBAGTE BOLLER OG KAGER

Åben 20. maj - 23. oktober

tirsdag til lørdag kl. 11 - 17

Læs mere på www.middelfart-museum.dk

TREKANTOMRÅDETS FESTUGE

SINDSSYG GOD SØNDAG #TREKANTFEST program

På opdagelse i historien

Guidede ture 2021

FESTIVALPLADSEN

SINDSSYG GOD VIDEN (TELT 1)

10.30-11.00 Festivalpladsen åbner.

11.45-12.15 Louise Juhl Dalsgaard – ”Det dér og dét der”. 12.30-13.00 Debat – op igen! Thomas Buttenschøn og Dan Andersen i samtale med litteraturformidler Maria Guldager Rasmussen 13.10-13.40 Modig – Oplæg ved Katrine Gisiger 13. 50-14.20 Lån en levende bog 14.30-15.00 Debat. Selvværd – at være i sig selv. Louise Juhl Dalsgaard og Katrine Gisiger

Gratis rundstykker til første 100 morgenfriske 11.10-11.40

Cameliorquestra. En vanvittig cirkuskoncert, hvor alle kan være med!

12.00-14.00 ARTBULANCE 5.0- miniteaterforestilling i kunstbulancen ved Kunstpartiet

24. juni og 8. juli kl. 19.00 Hindsgavl Slot Slotshistorie og parkvandring v/ Alexander Styhr Kristensen Off. p-plads ved Hindsgavl Slot

15. juli og 29. juli kl. 19.00 I marsvinjægernes fodspor Byhistorie og marsvinjægere v/ Peter Storm Middelfart Kirke, Algade 7

12. august kl. 19.00 Stribs gamle bydel v/Svend Ankjær Nielsen Ved Norden Bro, p-plads og toiletforhold

ÅBEN SCENE PÅ FESTIVALPLADSEN 10.30-11.00 De Splittergale. Skøn blanding af musik, gøgl og vanvittige kommentarer 11.00-11.05 Velkomst ved Johannes Lundsfryd 11.05-11.10 Fællessang ved Søren Lau 11.40-12.15 Thomas Buttenschøn – solo 12.45-13.15 Koncert ved Jeppe & Mathilde 13.45-14.15 De Splittergale. Skøn blanding af musik, gøgl og vanvittige kommentarer 15.30-16.00 Alberte Winding og Andreas Fuglebæk

AKTIVITETER, BODER OG UDSTILLING PÅ FESTIVALPLADSEN

1. juli og 22. juli kl. 19.00 Middelfart Sindssygehospital Parkvandring og udstilling v/Maiken Nørup Foran Teglgårdsparken 17

5. august kl. 19.00 Hjulmandshuset 200 års historie v/ John Pedersen Hjulmandshuset, Brovejen 384

19. august kl. 19.00 Det nye Middelfart Fra gammel havn til ny bydel v/ Hans Brønserud Foran indgangen til Kulturøen

Tirsdage fra 6. juli - 10. august kl. 13.00 Guidede ture på Psykiatrisk Samling og i Teglgårdsparken Hør om tankerne bag hospitalets arkitektur og få historien om patienter, personale og behandlingsformer. Foran Teglgårdsparken 17

Køb billet og læs mere på www.middelfart-museum.dk

10.30-16.00 10.30-16.00 10.30-16.00 10.30-16.00 10.30-16.00 10.30-16.00

Boblberg – digital platform mod ensomhed Miniudstillingen Krigsneuroser Mød UngeLiv Madfabrikken Brætspil og hæng ud. Aktiviteter ved FGU Sansetelte ved kunstformidler Berit Bærentsen 13.00-16.00 Sansesti ved naturvejleder Annette Weis 13.00-16.00 Workshop – styrk dit helbred ved kunst & kreativitet ved Lærke Egefjord og Mette Møller 13.00-16.00 Workshop ved Middelfart Billedskole

i samtale med litteraturformidler Maria Guldager Rasmussen. 15.00-15.40 Peter Øvig Knudsen – ”Min mor var besat”

SINDSSYG GOD STEMNING (TELT 2) 11.20-12.20 Mød foreningerne ’SIND’ og ’Bedre Psykiatri’ og prøv Lykkehjulet ved ’En af os’. 12.20-13.00 Oplæg – styrk dit helbred ved kunst og kreativitet ved Lærke Egefjord og Mette Møller 13.10-13.30 Debat - At gøre en forskel. Foreninger, frivillige og rådgivning i samtale med Peter Storm 14.00–14.25 Dan Andersen - koncertforedrag 14.30 - 15.00 De gale synger – oplæg ved Peter Storm og sang ved Søren Lau Hermansen

Lørdag den 16. oktober

Æbledag og æblekage Besøg museet Besøg museet i Algade 8 og se planchen

”Historien om æblet på Vestfyn” og udstillingen ”HALVØEN - Historie, kultur og natur på Hindsgavl Halvøen”.

Hjemmelavet æblekage Café Inga byder på kaffe og gammeldags æblekage m/flødeskum til kun 35 kr.

PSYKIATRISK SAMLING – TEGLGÅRDSPARKEN 17 11.15- 16.00 Åbent hus i Psykiatrisk Samling 11.15 –11.45 I patienten P.S. Krøyers fodspor. Historisk vandring ved Peter Storm. På plænen foran Psykiatrisk Samling 11.45 – 12.15 I patienten Sofie Skottes fodspor. Historisk vandring ved Maiken Nørup. På plænen foran Psykiatrisk Samling

Psykiatrien i Region Syddanmark

Fri entré i udstillingen i Algade 8 kl. 10.00-17.00 og Henner Friisers Hus, Brogade 8 kl. 12.00-16.00

EFTERÅRSFERIE

Besøg juleudstillingen i Algade 8

Middelfart Peberkageby

Historiejagt for børn Uge 42 - tirsdag til lørdag kl. 12-16

DELTAG I HISTORIEJAGTEN Hent opgaven på enten museet i Algade 8 eller i Henner Friisers Hus i Brogade 8. Deltagelse i Historiejagten koster 10 kr. inkl. 1 kop kakao og 1 cookie i Café Inga

CAFÉ INGA OG MUSEUMSBUTIKKEN Altid kaffe og hjemmebag til 35,- i Café Inga. Ideer til pakkekalenderen og julegaver i butikken. Åben tirsdag til lørdag kl. 11-17.

FRI ENTRÉ Der er fri entré for alle til udstillingen ”HALVØEN” i Algade 8 og til Henner Friisers Hus i Brogade 8. Særudstillingen i Algade 8 og Henner Friisers Hus i Brogade 8 lukker den 23. oktober. Algade 8 åbner igen den 20. november med juleudstilling og Middelfart Peberkageby.

Bag et kagehus til juleudstillingen

”Middelfart Peberkageby” Bag et hus du kender eller et efter fri fantasi. Lad dig inspirere af huse og bygninger, hvor du bor - man kan også bage træer, biler, dyr og folk til byen. Det er sjovt at bage kagehuse og nemmere end man tror!

Folder med opskrift, skabelon m.m. kan downloades på www.middelfart-museum.dk Indlevering af peberkagehuse i Algade 8: Alle hverdage indtil den 12. november kl. 9.00-14.00. Derudover den 15. og 16. november kl. 14.00-18.00. Vi glæder os til at se jer. Med hjertelig hilsen Middelfart Museum

Åbent kl. 11-17

Alle dage fra 20. nov. til 19. dec. Oplev en hel by bagt i peberkagedej! Stem på dit favorithus, få en smagsprøve og nyd duften af jul! Lad børnene gå på opdagelse og løse sjove opgaver i Peberkagebyen. Se også juleudstillingen ”Nordiske Juletraditioner”

Jul i Café Inga

Julepynt og nostalgi

Café Inga inviterer til hygge i julestuen, hvor du kan nyde hjemmelavede julekager og kaffe/te/kakao alle dage i åbningstiden.

Museumsbutikken sælger både julepynt, der bringer minderne frem, samt nyere pynt af dansk design.

Peter Storm juler med fortælling og oplæsning for voksne Den 25/11, 2/12, 9/12 og 16/12 - Kl. 14.00-14.30 - Fri entré

Udstillingen ”Middelfart Peberkageby” er åben 20/11 til 19/12. Alle dage kl. 11-17. Fri entré.

Middelfart Museum Algade 8 Tlf.: 64 41 47 41 www.middelfart-museum.dk info@middelfart-museum.dk

FRI ENTRÉ

Algade 8

Tlf.: 64414741

info@middelfart-museum.dk

www.middelfart-museum.dk

18