Page 1

Pl. Prat de Sant Pere, 15 . 17850 Besalú . Tel. + 34 972 59 18 42 . CATALUNYA - ESPAÑA www.museuminiaturesbesalu.com

info@museuminiaturesbesalu.com


SINAGOGA

PONT ROMÀNIC, S.XII MIQVÉ

HOSPITAL ST. JULIÀ ESGLÉSIA ST.VICENÇ

ESGLÉSIA ST. PERE

CASA CORNELLÀ

Perpignan

.

Girona-Besalú..........31 Km Barcelona-Besalú....130 Km Perpinyà-Besalú.......85 Km

MUSEU DE MINIATURES i MICROMINIATURES

BESALÚ és una de les viles més fascinants de la Catalunya medieval, tant per la seva monumentalitat com per la singularitat. Presenta un ric patrimoni del qual cal destacar el Pont Romànic del S.XII, el Monestir de St. Pere, l’Església de St. Vicenç, l’Hospital de St. Julià, i el Call Jueu amb el Miqvé i les restes arqueològiques de la Sinagoga.

BESALÚ es una de las villas más fascinantes de la Catalunya medieval, por su monumentalidad y singularidad . Presenta un rico patrimonio del cual destaca su Puente Románico del S.XII, el Monasterio de St. Pere, la Iglesia de St. Vicenç, el Hospital de St. Julià, y el Barrio Judío con el Miqvé y parte de la estructura de la Sinagoga.


Presentació

Ens complau presentar-vos

, l’únic i més variat museu de MINIATURES, MINIMINIATURES i MICROMINIATURES d’Espanya. Un món màgic i fantàstic on trobarem l’art de l’impossible. La instal·lació museística ha estat concebuda amb un plantejament totalment innovador i didàctic, tant en el disseny i acoloriment de les diferents sales, com en els recursos expositius, en especial pel que fa a la concepció de les vitrines, els sistemes d’il·luminació i els aparells òptics per a l’observació de les obres.

Presentación

El Museu, a més, disposa d’una sala multifuncional per realitzar-hi diferents exposicions temporals afins al contingut museístic i altres activitats culturals. Nos complace presentarles

, el único y más variado museo de MINIATURAS, MINIMINIATURAS y MICROMINI ATURA S de España. Un mundo mágico y fantástico dónde lo imposible se hace realidad. La instalación museística ha sido proyectada con un planteamiento totalmente innovador y didáctico, tanto en el diseño y el cromatismo de las diferentes salas, como en los recursos expositivos, especialmente en la concepción de las vitrinas, los sistemas de iluminación y los instrumentos ópticos para la observación de las obras. El Museo, además, dispone de una sala multifuncional para realizar diferentes exposiciones temporales afines al contenido museístico y otras actividades culturales.

MUSEU DE MINIATURES

1.Cúria Reial 2.Hospital St.Julià 3. Monestir de St. Pere 4.Casa Cornellà 5. Església St. Vivenç 6. Miqvé 7. Pont fortificat 8.Ruïnes arqueològiques 9. Col·legiata Sta. Maria 10.Plaça LLibertat 11.Església de St. Martí 12.Sinagoga 13.Portal de Pere IV 14.Passeig fluvial 15. Antic molí fariner

3. Església St. Pere

9. Col·legiata Sta. Maria

7. Pont fortificat

10. Plaça Llibertat

1


Orígens del Museu

L’origen del Museu es troba en la vocació i la formació artística de joier i col·leccionista del seu creador, Lluís Carreras. El gust pel treball ben fet, delicat i minuciós, i l’interès des de molt jove per les peces petites l’han portat a tenir una interessant col·lecció de miniatures i microminiatures. Més de 5.000 peces elaborades per artistes russos, mexicans, xinesos, francesos, italians, belgues, anglesos, espanyols... A partir del 1999, en considerar el valor artístic de la seva col·lecció, va creure que seria molt interessant museïtzarla, a fi de poder mostrar-la al públic. Des d’aleshores tots els seus esforços van estar dirigits a projectar el Museu. El lloc oportú era Besalú, un municipi que presenta una gran riquesa patrimonial, històrica i artística, i alhora amb una situació geogràfica excel·lent. L’edifici adient per ubicar el Museu, és la casa coneguda com a Cal Coro, situada en el lloc on antigament hi havia l’abadia de Sant Pere. Un espai que presentava les condicions idònies, a més de ser un edifici de gran interès arquitectònic, d’estil racionalista. Durant un llarg temps s’hi va realitzar un gran treball de restauració, respectant l’estil original, i d’adequació a unes condicions expositives i de conservació apropiades per les peces. La antiga fàbrica tèxtil ha esdevingut un espai museístic de 2 400 m. que respeta totes les condicions de seguretat, conservació i accessibilitat necessàries per poder gaudir de la col·lecció.

2


Orígenes del Museu

Los orígenes del Museo se encuentran en la vocación y la formación artística de joyero y coleccionista de su creador, Lluís Carreras. El gusto por el trabajo bien hecho, delicado y minucioso, y su interés desde muy joven por las piezas pequeñas le ha llevado a reunir una interesante colección de miniaturas y microminiaturas, más de 5.000 creaciones elaboradas por artistas rusos, mejicanos, chinos, franceses, italianos, belgas, ingleses, españoles... A partir del 1999, la cantidad y la calidad de los fondos de su colección le llevaron a plantearse la necesidad de mostrarla al público de forma permanente. Desde entonces todos sus esfuerzos estuvieron dirigidos a proyectar el Museo. El lugar oportuno era Besalú, municipio que presenta una gran riqueza patrimonial, histórica y artística, y, a la vez, una excelente situación geográfica. El edificio apropiado para ubicar el Museo, es la casa conocida como Cal Coro, situada en el lugar dónde antiguamente había la abadía de Sant Pere. Este edificio presentaba las condiciones idóneas para albergar esta exposición, además de ser en si mismo de gran interés arquitectónico por su estilo racionalista. Durante largo tiempo se realizaron en él labores de restauración, respetando su estilo original, y adecuándolo a unas condiciones expositivas y de conservación de las piezas apropiadas para una colección tan singular. Esta antigua fábrica textil se ha convertido en un espacio 2 museístico de 400 m. que respeta todas las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias para su disfrute.

3


La col·lecció

El Museu presenta un conjunt de magnífiques obres d’un gran valor artístic i especialment d’una gran dificultat tècnica, amb un alt nivell d’habilitat i creativitat, característiques que donen singularitat a les peces. Més de 2.000 peces de diverses temàtiques realitzades per artistes de diferents països del món, són presentades al llarg de tres espais expositius que són, al mateix temps, tres nivells d’observació: una primera sala de miniatures, una segona de miniminiatures i una tercera de MICRO-

La colección

MINIATURES.

4

El Museo presenta un conjunto de magníficas obras de gran valor artístico y especialmente de una enorme dificultad técnica, con un alto nivel de habilidad y creatividad, características que dan singularidad a las piezas. Más de 2.000 piezas de diversas temáticas realizadas por artistas de diferentes países del mundo, son presentadas a lo largo de tres espacios expositivos que suponen al mismo tiempo tres niveles de observación: una primera sala de miniaturas, una segunda de miniminiaturas y una tercera de MICROMINIATURAS.


SAL A 1

Escenes en miniatura A la primera sala, s'exposa un conjunt de comerços a escala 1:12, que reuneixen al seu interior més de 2.000 peces. Cadascuna de les escenes ha estat composada per un artista, el qual ha seleccionat diferents objectes realitzats per més de 20 miniaturistes. Hi ha botigues que reuneixen més de 300 peces en un espai màxim de 45 x 35 x 27 cm. El visitant s’endinsarà a diferents mons de distintes èpoques, contemplant una farmàcia del s. XIX, una perruqueria dels anys vint, una botiga de queviures...

Escenas en miniatura En la primera sala, se exponen una serie de comercios a escala 1:12, que reúnen en su interior más de 2.000 piezas. Cada escena ha sido compuesta por un único artista que ha seleccionado diferentes objetos realizados por hasta 20 miniaturistas. Hay tiendas que reunen más de 300 piezas en su espacio máximo de 45 x 35 x 27 cm. El visitante se adentrará en diferentes mundos de distintas épocas, contemplando una farmacia del s. XIX, una peluquería de los años veinte, una tienda de ultramarinos...

5


SALA 2

Miniminiatures A la segona sala, amb l’ajuda d’una lupa incorporada a l’interior de cadascuna de les vitrines, es poden contemplar diverses obres de diferents temàtiques: un circ en plena actuació, un elefant equilibrista a la punta d'una agulla, en Pinotxo i Gepeto dins una clova de pistatxo ... Totes elles són de cent a cinc-centes vegades més petites que a la realitat. Estan realitzades amb diferents materials i procediments artístics, des de la talla d’os, la pintura sobre vidre, els palets de fusta esculpits i policromats... són veritables treballs de precisió i domini tècnic, alhora que mostren una acurada i estètica composició.

Miniminiaturas En la segunda sala, con la ayuda de una lupa incorporada en el interior de cada vitrina, se pueden contemplar varias obras de diferentes temáticas: un circo en plena actuación, un elefante equilibrista en la punta de una aguja, Pinocho y Gepeto dentro una cáscara de pistacho... Todas ellas son de cien a quinientas veces más pequeñas que en la realidad. Están realizadas con diferentes materiales y técnicas artísticas: huesos tallados, palillos esculpidos y policromados, vidrios pintados... son verdaderos alardes de precisión y dominio técnico, a la vez que muestran una esmerada y estética composición.

6


SALA 3

Microminiatures A la tercera sala s’entra en el món de l’impossible, el de les microminiatures, creacions fins a cent mil vegades més petites que a la realitat. Les peces només es poden observar amb l’ajut de microscopis construïts i adaptats especialment a cadascuna d’elles. El visitant quedarà meravellat en contemplar un comboi viatjant per l'espai a través del forat d’una agulla de cosir i una caravana de camells passejant pel trau d’una altra agulla, un conjunt de joies damunt una grana de poma i, fins i tot, la torre Eiffel damunt una llavor de rosella.

Microminiaturas En la tercera sala se entra en un mundo imposible, el de las microminiaturas, creaciones hasta cien mil veces más pequeñas que en la realidad. Las piezas solamente se pueden observar con la ayuda de microscopios construidos y adaptados especialmente para cada una de ellas. El visitante quedará encantado al contemplar un convoy viajando por el espacio dentro del ojo de una aguja de coser o una caravana de camellos paseando por el ojo de otra aguja, un conjunto de joyas sobre una pepita de manzana e, incluso, la torre Eiffel construida sobre una semilla de amapola.

7


S AL A 1

Farmàcia antiga S.XIX Magnífica farmàcia de finals del s.XIX. Presenta un mobiliari de fusta de perer amb un gran treball de talla en els motius d’ornamentació. Un centenar de pots de farmàcia de porcellana i de vidre bufat. Farmacia antigua S.XIX Magnífica farmacia de finales del s.XIX. Presenta un mobiliario de madera de peral con un gran trabajo de talla en los elementos de ornamentación. Un centenar de botes de farmacia de porcelana y de vidrio soplado.

Botiga de roba interior “Picardies”

Tienda de lencería “Picardies”

Comerç d’estil francès on s’hi ven tot tipus de peces delicades Comercio al estilo francés, dónde se puede comprar todo tipo de piezas delicadas de lencería. de roba interior.

Rellotgeria Rigau

Relojería Rigau

Gran quantitat de rellotges, de pared, de sobretaula... Amb ex- Gran cantidad de relojes, de pared, de sobremesa... Con exquiquisides decoracions ( sobre metall, o de fusta policromada...). sitas decoraciones (sobre metal, o de madera policromada...).

Casa de porcellanes

Casa de porcelanas

Peces refinades, unes decorades amb blau, altres d’estil orien- Piezas, refinadas, unas decoradas en azul, otras de estilo oriental: vasijas, platos, jarrones... tal: vaixelles, plats, gerros...

Perruqueria anys 20

Peluquería años 20

Una perruqueria amb tots els aparells dels anys 20, a més Una peluquería con todos los artilugios de los años 20, además de una extensa colección de perfumes, muestras de tintes... d’una extensa col·lecció de perfums, mostres de tinys...

Tienda Mixta “Candelaria”

Tienda Mixta “Candelaria”

Més de 200 variats i acolorits objectes d’origen mexicà.

Más de 200 variados y coloreados objetos de origen mejicano.

Botiga de roba de nens

Tienda para el bebé

En ella es pot trobar roba molt petita de ganxet, ossets de pe- En ella se puede encontrar ropa hecha a ganchillo, ositos de luix, biberons, joguines... Tot per nens. peluche, biberones, juguetes... Todo lo necesario para el bebé.

8


SALES 2 i 3

Pinotxo i Gepeto

Pinocho y Gepeto

Gepeto construint a Pinotxo en el seu taller, ben equipat, dins d’una clova de pistatxo.

Gepeto construyendo a Pinocho en su taller, bien equipado, dentro de una cáscara de pistacho.

Mosaic St. Pere del Vaticà

Mosaico St. Pedro del Vaticano

Més de 500 peces formen un magnífic mosaic que representa la plaça de St. Pere del Vaticà (Roma).

Más de 500 piezas forman un magnífico mosaico que representa la plaza de S. Pedro del Vaticano (Roma).

Arca de Noè

Arca de Noé

Una arca realitzada amb mitja clova de nou espera a un munt d’animals: girafes, cavalls, zebres...que s’hi enfilen conduïts per en Noè.

Un arca realizada con media cáscara de nuez recibe a muchos animales:jirafas, caballos, cebras...que suben a ella conducidos por Noé.

Circ

Circo

Una preciosa carpa presenta una gran troupe: trapezistes, pallassos, un elefant, un dromedari...Comença l’espectacle !!!

Una preciosa carpa presenta una gran troupe: trapecistas, payasos, un elefante, un dromedario... Comienza el espectáculo !!!

Elefant equilibrista

Elefante equilibrista

Un gran elefant s’aguanta damunt de la seva pota esquerra a la punta d’una agulla mentre sosté amb la trompa una pilota vermella.

Un gran elefante se sostiene sobre su pata izquierda en la punta de una aguja, sujetando con la trompa una pelota roja.

Tabaqueres

Tabaqueras

Ampolletes de vidre de color que serveixen per contenir tabac. Presenten elegants escenes pintades per dins amb un pinzell d’un sol pèl.

Botellitas de vidrio de color que sirven para contener tabaco. Presetan elegantes escenas pintadas en el interior con un pincel de un solo pelo.

Casa “Old Lady”

Casa “Old Lady”

Una bonica façana de 3 cm. s’obre per convidar-nos a entrar i veure l’interior de la casa: la sala amb el sofà, els banys, el paper de les parets, les llums... No hi falta cap detall de decoració.

Una bonita fachada de 3 cm. se abre para invitarnos a entrar y ver el interior de la casa: el salón con el sofá, los baños, el papel de las paredes, las lámparas...No falta ningún detalle de decoración.

Calacas

Calacas

Treball minuciós de talla sobre os, representant calacas (esquelets).Són de l’artista mexicà Roberto Ruiz.

Trabajo minucioso de escultura sobre hueso, representando calacas (esqueletos).Son del artista mejicano Roberto Ruiz.

La Torre Eiffel

La Torre Eiffel

La Torre Eiffel construïda damunt una llavor de rosella, 100.000 vegades més petita que a la realitat.

La Torre Eiffel construida sobre una semilla de amapola, 100.000 veces más pequeña que en la realidad.

Conjunt de collaret i arracades

Conjunto de collar y pendientes

Collaret de perles d’atzabeja i ònix i unes arracades a joc realitzades damunt la meitat d’una grana de poma.

Collar de perlas de azabache y ónix y pendientes a juego realizados sobre la mitad de una pepita de manzana.

Caravana de camells

Caravana de camellos

Una caravana de 12 camells, a diferent pas, dirigint-se a un oasi ple de palmeres, en el trau d’una agulla.

Una caravana de 12 camellos caminando, a diferente paso, en dirección a un oasis lleno de palmeras, en el ojo de una aguja.

El Pont de Besalú

El Puente de Besalú

Pintura a l’oli del singular pont pintat amb un pinzell d’un sol pèl de pestanya, al cap d’una agulla.

Pintura al óleo del singular puente pintado con un pincel de un pelo de pestaña, sobre la cabeza de un alfiler.

Tren

Tren

Un tren complet, amb la màquina i el maquinista, el furgó del carbó i 6 vagons, en el trau d’una agulla.

Un tren completo, con la máquina y el maquinista, el furgón del carbón y 6 vagones, en el ojo de una aguja.

La Sagrada Família

La Sagrada Familia

La Sagrada Família totalment acabada, pintada a l’oli damunt el cap d’una agulla.

La Sagrada Familia, aquí ya finalizada, pintada al óleo sobre la cabeza de un alfiler.

Papir “Hator”

Papiro “Hator”

El papir més petit del món amb un precís dibuix de la deessa Hator acompanyat de jeroglífics.

El papiro más pequeño del mundo con un preciso dibujo de la diosa Hator rodeado de elaborados jeroglíficos.

Flor i perla

Flor y perla

Una joia de 1,5 mm. representant una bonica flor esculpida i cisellada en or damunt d’una perla cultivada.

Una joya de 1,5 mm. representando una flor esculpida y cincelada en oro sobre una perla de cultivo. 9


10


11


12


MIDA REAL TAMAテ前 REAL

MIDA REAL TAMAテ前 REAL

MIDA REAL TAMAテ前 REAL


Pl. Prat de Sant Pere, 15, 17850 Besalú Tel.+34 972 591842 CATALUNYA - ESPAÑA info@museuminiaturesbesalu.com www.museuminiaturesbesalu.com

Col·labora:

Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú

Micromundi. Museu MIniatures Besalú  

Una de las colecciones más completa y variada de Europa. Un conjunto de miniaturas y microminiaturas, singulares obras de arte, donde bellez...