Page 1

WOW | Pocket Guide Book

1


2

3


บทนำ�

“ หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ชื่อดังสุดหล้า ผืนฟ้าสีครามงามสุด จรดน�้ำทะเลใส ชายหาดลาดไกล หินในทะเลสวย ”

4

เมื่ อ นึ ก ถึ ง ที่ ส ถานที่ พั ก ผ่ อ นตากอากาศริ ม ทะเลที่ เป็นที่นิยมของประเทศไทยหลายคนคงมีความเห็นเหมือน กันว่าที่นั่นจะต้องเป็นหัวหินอย่างแน่นอน! หัวหินเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่เก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านวันเวลามานับร้อยปีนักท่องเที่ยว ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ก็ ยั ง คงแวะเวี ย นไปท่ อ งเที่ ย ว หัวหินอย่างมากมายอยู่เช่นเดิม เนื่องจากหัวหินอยู่ ไม่ ไกล จากกรุงเทพมากนัก เดินทางได้สะดวก ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง เท่านั้น ที่เที่ยวหัวหินที่มีชื่อเสียงมี อยู่มากมาย อาทิเช่น เพลินวาน ชายหาดหัวหิน ตลาดโต้รุ่ง หัวหิน เขาตะเกียบ เขาหินเหล็กไฟ เป็นต้น นอกจากแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายแล้ว หัวหินยังมีอาหารการกินหลาก หลายและมี ชื่ อ เสี ย งอี ก ด้ ว ยไม่ ว ่ า จะเป็ น อาหารทะเลสดๆ อาหารต�ำหรับชาววัง อาหารแบบไทยๆ ส่วนเรื่องโรงแรมที่พัก หัวหินมีที่พักให้เลือกพักผ่อนอยู่มากมายหลากหลายทั้งแบบ ราคาประหยัด โรงแรมแบบหรูหรามีระดับ หรือที่พักติดทะเล บรรยากาศเย็นสบายก็มี ให้เลือกพักตามความพอใจ จึงไม่น่า แปลกใจเลยที่หัวหินจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินิยมไปท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ในเมืองไทย

5


แผนที่ ............................................................................................9 การเดินทาง .............................................................................10-11 ค่ายพระรามหก,ค่ายนเรศวร.................................12-13

Hua-Hin 6

Contents

ตลาดน�้ำหัวหิน 16 สะพานปลา 18 ตลาดฉัตรไชย 19 โต้รุ่ง 20 ฉัตรศิลา 21 โขมพัสตร์ 22

วิกเตอร์เกสเฮ้าส์ 34 กบาลถมอ 36 ศาลา@หัวหิน 37 ลาเมซอง 38 บ้านกางมุ้ง 39

บ้านถั่วเย็น 24 กาแฟข้างบ้าน 26 บ้านใกล้วัง 27 ก๋วยเตี๋ยวบ้านสถานี 28 ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือ 29 หมูปิ้งลุงแต 30 บ้านเนย 30 เจ๊กเปี๊ยะ 31 ลอดช่องลุงด�ำ 32

เขาหินเหล็กไฟ 42 สถานีรถไฟหัวหิน 44 ห้องสมุดรถไฟ 45 ชายหาดหัวหิน 46

7


8

9


การเดินทาง

หัวหินอยู่ ไม่ ไกลจากกรุงเทพมากนัก เดินทางได้สะดวก ทั้งทางรถไฟ รถโดยสารประจ�ำทาง หรือจะขับรถยนต์ส่วน ตัวไปเองก็ได้ ระยะทางจากกรุงเทพ ถึง หัวหิน มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เท่านั้น สามารถเดินทางไป – กลับได้ภายในหนึ่งวัน

รถตู้

ค่าตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับสถานีต้นทางให้บริการจากหัวล�ำโพง ตั้งแต่เวลา 08.05-22.50 น. และจากสถานีหัวหิน ตั้งแต่เวลา 00.45 โทร.1690 หรือ www.railway.co.th

รถโดยสาร อนุสาวรีย์ชัยฯ หน้า รพ.ราชวิถี เวลา 05.00-20.00 น. โทร. 081-6330609 ข้างๆห้าง เซ็นจูรี่ เวลา 05.00-20.00 น. โทร. 084-4646586 สายพระราม2 (Big พระราม 2) เวลา 06.00-20.00 น. โทร.086-3080174

รถส่วนตัว

เส้นทาง ธนบุรี-ปากท่อ ทางหลงหมายเลข 35 ผ่าน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรีแล้วเข้าสู่ ประจวบคีรีขันธ์

สถานีขนส่งสายใต้ ใหม่ (ถ.บรมราชชนนี) ขาไป: เวลา 07.30-22.30 น. โทร. 02-8946057 ขากลับ: เวลา 03.00-21.00 น. โทร.032-5111654 ค่าโดยสารประมาณ 160 บาท

การเดินทางในหัวหิน

รถตุ๊กตุ๊ก

ท่านสามารถเรียกได้และบอกจุดหมายได้ทุกที่ ในหัวหิน โดยอัตราค่าบริการอาจจะสูงหน่อย โดยเริ่มต้นที่คันละ 100 บาท

รถตะเกียบ ชาวหัวหินจะเรียกรถสองแถวสีเขียวนี้ว่า “รถตะเกียบ” เพราะมันจะวิ่งในเส้นทาง เขาตะเกียบ-สนามบินหัวหิน โดยจะคิดค่าบริการตลอดสาย เพียง 10 บาทต่อคนเท่านั้น

10

11


“ค่ายพระรามหก ค่ายนเรศวร”

“พระราชวังสีหวานริมทะเล” 12

ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าสู่อำ�เภอหัวหิน อย่าก็ลืมแวะเที่ยวสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั่นก็ คือค่ายพระรามหกซึ่งมีพื้นที่ติดกับค่ายนเรศวร เป็น ค่ายฝึกของตำ�รวจพลร่ม นอกจากนั้นภายในค่ายยัง มีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานให้อุทยานเป็นเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตลอดจนเผยแพร่พระ เกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลป วัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการ ฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และ ที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก พระราช นิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นพระตำ�หนัก ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ หัว ที่พระตำ�หนักต่างๆ ได้แบ่งกระจายกันอยู่เป็น หลังๆ มีรูปทรงแบบเดียวกันหมดทุกหลังจะมีระเบียง และบันได ส่วนทางเดินจะมีลูกกรงและหลังคาเชื่อม ติดต่อถึงกันตลอดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การเดินติดต่อกันระหว่างพระตำ�หนักต่างๆ ด้านหน้า มี ส ะพานทอดยาวไปเป็ น ห้ อ งทรงพระอั ก ษรใกล้ ชายหาด ในปัจจุบันเราสามารถเข้าไปชมพระราชวัง ได้ โ ดยสามรถเช่ า จั ก รยานปั่ น ไปรอบพร้ อ มกั บ รั บ ลมทะเล และธรรมชาติ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโร

แมนติก นอหจากนั้นก็ยังมี สนามยิงปืน โรงมีด ที่ มีชื่อเสียงของค่ายพระรามหก เทศกาลฤดูหนาว โดย จะจัดในช่วงหน้าหนาวมีการจัดเทศกาลงานย้อนยุค ทั้งการแต่งกาย ละคร ดนตรี ภาพถ่ายในสมัยรัชกาล ที่6 เทศกาลว่าวนานาชาติ จะมีชาติต่างๆอาทิเช่น จีน เกาหลี เคนย่าละอีกนับสิบประเทศที่นำ�ว่าวประจำ� ชาติมาแสดงโชวในงาน ที่พักสวัสดิการ ติดชายทะเล บรรยากาศ และมีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม รวมไปถึง ร้านอาหาร ร้านของฝาก จากกลุ่มแม่ บ้านตำ�รวจราคาย่อมเยา และกิจกรรมสุดท้ายที่น่าตื่น เต้นนั้นก็คือกิจกรรม การกระโดดร่ม ของพี่ๆตำ�รวจ พลร่ ม ค่ า ยนเรศวรซึ่ ง โดยทั่ ว ไปเราจะได้ ช มกั น อยู่ เป็นประจำ� แต่ก็เพียงรอบๆหรือด้านล่างของสนาม เท่านั้น....วันนี้เราได้รับสิทธิพิเศษให้ขึ้นไปชมและเก็บ ภาพบรรยากาศด้านบน ขอบอกได้คำ�เดียวว่า “ตื่น เต้นและน่าหวาดเสียว มาก!!!” และขอยอมรับว่าพี่ๆ และครูฝึกทุกคนมีความกล้าและมีความเสียสละใน การปฎิบัติหน้าที่มาก ถ้าว่างๆก็อย่าลืมเข้าไปเที่ยวชม หรือแวะให้กำ�ลังใจพี่ๆตำ�รวจกันได้นะจ๊ะ ถึงแม้หน้าตา จะดุไปหน่อยแต่ขอบอกว่าใจดีและน่ารักมากๆ ^^

13


14

15


ตลาดน้ำ�หัวหิน “ตลาดน�้ำหัวหิน”

มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ “วิ ค ตอเรี ย ” ทั้ ง ตั ว อาคารและอื่ น ๆเหตุ ผ ลเนื่ อ งจาก ต้ อ งการรั ก ษารู ป แบบของท้ อ งถิ่ น เมื อ ง หั ว หิ น เอาไว้ ให้ ผู ้ ค นที่ เ ข้ า มาสั ม ผั ส ได้ เห็ น ความเก่ า แก่ ในอดี ต เน้ น จุ ด ขายทาง ธรรมชาติ มีสินค้าของกินทุกชนิดใส่เรือพาย ไปมาในสระขนาดใหญ่เปรียบเสมือนว่าได้เข้า มาจุ ดนี้ แ ล้ ว ได้ ย้ อนอดี ต ไปดูต ามบ้ านเรื อน ที่อยู่ ห้วย หนอง คลอง บึง แบบโบราณเก่า แก่ของคนไทยสมัยก่อน

16

17


“สะพานปลาหัวหิน” เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวหรือชาวหัวหินมักนิยม มาตกปลากันในช่วงเย็น และที่นี่จะมีชาวประมงเข้ามาซื้อขาย ส่งปลา ส่งอาหารทะเลกันที่นี่ นักท่องเที่ยวก็สามารถมาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ หรือจะมาเดินเล่น ถ่ายรูปชิวๆ ก็จะซึมซับวิถีชีวิตชาวประมงได้อย่างแท้จริง

ตลาดฉัตรไชย 18

สะพานปลา

เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2496 สมัยรัชกาลที่7 มีทั้งอาหารทะเล อาหารแห้ง ขนมหวาน และของ ฝากอีกมากมาย

19


“โต้รุ่ง”

“ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน “ เกิดขึ้นในปี 2471 อยู่บริเวณริมถนนถนนเพชรเกษม หลายคน คงจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าใครที่เคยมาหัวหินก็คงจะพลาดไม่ ได้ ที่จะต้องมาเดินจับจ่ายซื้อของ หรือหาของอร่อยๆกินกันไม่ว่าจะเป็น ผัดไทย หอยทอด กระเพราะปลา ซีฟู๊ด โรตี หมูสะเต๊ะ และอีกสารพัดของหวาน เต้าทึง ไอศครีม ขนมไทย ผลไม้ รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เทป ซีดี หนังสือ ของ ฝากน่ารักๆ ให้ ได้เลือกซื้อเลือกชมกันแบบ ชิวชิว! เลยจ้า....

20

หลายคนอาจจะยั ง ไม่ ชิ น กับสถานที่แห่งนี้มากนักเพราะเพิ่งเปิด ได้ ไม่นานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวม ความบั น เทิ ง สมั ย วั น วานที่ ตั้ ง อยู ่ ท่ามกลางความเจริญของเมืองหัวหิน มี การน�ำ ศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง ภาพถ่ายตลอดจนเรื่องราวต่างๆในอตีต ที่ มี คุ ณ ค่ า มาแสดงให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รู้จักเมืองหัวหินมากขึ้นนอกจากนี้ภายใน ยังมีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยบริการนัก ท่องเที่ยวได้แวะพักรับประทานอาหาร

และซื้ อ ของฝากกั น ด้ ว ย...ที่ แ ห่ ง นี้ คื อ

“ฉัตรศิลา” แ ล ะ วั น นี้ เ ร า ก็ มี โ อ ก า ส ไ ด ้ คุ ย กั บ คุณเรวัตร มีกรุณา ผู้ที่เป็นเจ้าของโปร เจคฉัตรศิลา จึงได้รู้ว่าที่นี่เป็นมากกว่า ตลาดเพราะคอนเซปต์ ข องเขาเน้ น “การให้” มาก่อนการค้า “เราท�ำหน้าที่ เป็นจุดพักใหม่ ใจกลางเมือง ที่ ใครๆก็ สามารถเดินเข้ามาชมทั้งนักท่องเที่ยว

ทั้งคนหัวหินสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ ได้หมด มานั่งพักผ่อนหย่อนใจ มาดูการ แสดง หรือ มาเลือกซื้อสินค้าก็ได้ ที่เรา เน้นขายก็เป็นพวกของกินง่ายๆ ราคาไม่ แพงอย่างลูกชิ้นปิ้งก็ไม้ละ 5 บาทอะไร ประมาณนี้ ที่นี่มีลมพัดเข้ามาตลอดวัน นั่นคือข้อได้เปรียบ ดังนั้นก็ขอเชิญชวนให้ ทุกท่านเข้ามาใช้พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ของคน หัวหินจริงๆ”

21


“โขมพัสตร์”

โขมพัสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 หัวใจ ส�ำคัญที่ท�ำให้สินค้าของโขมพัสตร์ยืน หยัดมากว่า 60 ปี โดยแรงบันดาล ใจในการสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า ของโขม พั ส ตร์ เ ป็ น การ”ผสมผสานระหว่ า ง อดีตกับปัจจุบัน”สินค้าของโขมพัสตร์ มี ทั้ ง ผ้ า ตั ด เสื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง มี ทั้ ง แบบร่ ว มสมั ย และแบบตั้ ง เดิ ม ความน� ำ สมั ย ของผ้ า โขมพั ส ตร์ คื อ การเน้ น ความเป็ น ไทยลงบนผื น ผ้ า หากมี โ อกาสได้ ม าหั ว หิ น จึ ง ไม่ ค วร พลาดที่ จ ะเข้ า ไปเยี่ ย มชมผ้ า ที่ สวยงามของโขมพัสตร์และเลือกซื้อ เป็ น ของฝากหรื อ เป็ น ของที่ ร ะลึ ก รับรองว่าสุขใจทัง้ ผู้ ให้และผูร้ บั แน่นอน

22

23


“บ้านถั่วเย็น”

ร้านสไตล์ค่าเฟ่ ที่ ให้อารมณ์ชิลๆยามนั่งเล่นไป มองทะเลไป และ คุยกันไปจึงได้ก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่คุณเก๋ เจ้าของ ร้านกลับมาจากเมืองนอก มาเพื่อตั้งหน้าตั้ง ตาพัฒนาเมนูถั่วที่ตนเองชื่นชอบให้กลาย เป็นเมนูเครื่องดื่มสุขภาพสไตล์ถั่วๆ ใน สูตรของตัวเองกับเมนูชื่อว่า “ถั่วเย็น ปั่น” ที่รวมถั่วแดง ถั่วด�ำ ถั่วเขียว มาปั่นจนได้รสชาติหวานมัน และ หอมกลิ่นของถั่วชื่นใจ นอกจากนี้ ที่นี่เขา ก็มีแกงเขียวหวานหมูตุ๋นผัดแห้ง มาเป็นเมนู ชูโรงเรียกน�้ำย่อยให้เร่งรีบท�ำงาน เพราะหมูตุ๋น ที่ผัดเข้าเครื่องกับพริกแกงเขียวหวานนั้นได้รสชาติ เผ็ด แต่กลมกล่อมจนต้องร้องหาจานที่สอง อย่างแน่นอน ข้าวขาหมู ที่นี่มีสูตร ท�ำพิเศษเฉพาะ ดังนั้นเนื้อจึง นุ่ม และหนังกรอบ ทุก ค�ำที่ตักเข้าปากจึงรู้สึก ดึ๋งดั๋ง กรุบๆ ก่อนตบ ท้ายความสุขด้วยไอ ศกรีมเย็นๆ หวานๆ เพียงแค่นี้ก็อิ่ม ท้องแล้วล่ะ

24

25


“กาแฟข้างบ้าน” “ร้านกาแฟข้างบ้าน”

มีที่นั่งให้เลือกแบบทั้ง Indoor และ Outdoor ภายในร้านตกแต่งแบบเรียบ ง่ายคล้ายๆ กับสวนนั่งเล่นข้างบ้านของ ตัวเอง เฟอร์นิเจอร์ที่ ใช่ตกแต่งร้านก็มี ทั้งของเก่าและของใหม่คละกันอยู่ การ บริการดูแลลูกค้าอย่างเป็นกันเอง มี บริการทั้งอาหารเช้าแบบเบาๆ เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ โดยเฉพาะเครื่องดื่มและ เบเกอรี่ของที่นี่เค้าขึ้นชื่อในเรื่องของ ความอร่อยไม่ว่าจะเป็น เอสเพรสโซ คาปูชิโน คาราเมลลาเต้ ม็อคค่าช็อค ชิป ทั้งร้อนและเย็น ในส่วนของเบเกอรี่ ก็จะมี วาฟเฟิล แยมโรลสตรอเบอรี่ บัตเตอร์เ ค้ก บลูเ บอรี่ชีส พาย และ สุดท้าย บานอฟฟี่ และอีกหลายเมนูที่ ขอคอนเฟิมว่าอร่อยจริงๆจ้า

26

“บ้านใกล้วัง”

ร้านกาแฟสุดเก๋กับบรรยากาศสบายๆของบ้านไม้ 2 ชั้นจัดมุมนั่งไว้ทั้งในร้านและ บริ เ วณสวนรอบนอกให้ ม านั่ ง ชิ ล ด์ ๆ รั บ ลมเย็ น ๆมองวิ ว สวยๆของหาด หั ว หิ น กับเค้กโฮมเมดขึ้นชื่ออย่าง เค้กมะพร้าว ด้วยรสชาติที่นุ่มแทบจะละลาย ในปากทันที พร้อมกับชาเอิร์ลเกรย์สักแก้วก็เข้ากั๊น~เข้ากัน ซอฟเซ็นเตอร์ พุดดิ้ง ที่ เวลาตั ก ช็ อ กโกแลตอุ ่ น ๆ ก็ ท ะลั ก ออกมาดั่ ง ลาวาจากภูเขาไฟระเบิ ดออก มายังไม่หมดเพียงแค่นี้!!! เพราะที่นี่ยังมีเค้กอีกหลากหลายรูปแบบ และ รสชาติ ให้คุณได้เลือกลิ้มลองอย่างจุใจ

27


“ก๋วยเตี๋ยวบ้านสถานี” เป็นร้านที่ออกแบบคล้ายกับสถานีรถไฟผสมกับบรรยากาศคลาสสิคแบบ ชิวๆ เหมือนมานั่งอยู่ที่สถานีรถไฟ ทางร้านเค้ามีอาหารมากมาย หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวปลา ก๋วยเตี๋ยว หมูตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวไก่ ที่มีน้ำ� ซุป เข้มข้นเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของทางร้าน รับรอง ว่าท่านจะไม่ผิดหวัง นอกจากนั้นทางร้าน ยังมีบริการอาหารตามสั่ง ซึ่งมีเมนู ไก่ทอดเกลือซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนู แนะน�ำที่ ไม่ควรพลาด!!!

28

“ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือ”

ร้านเล็กๆตรงข้ามโรงแรมใหญ่ เปิ ด กิ จ การขายข้ า วเหนี ย วมะม่วงมาได้กว่า ๓๐ ปี ไม่ว่า ชาวไทยหรือชาวต่างชาติแวะเข้า มาอุดหนุนอยู่เป็นประจ�ำ ข้าว เหนียวมูลที่นี่ท�ำกันวันต่อวันไม่มี เก็บค้างคืนไว้ขายต่อ มะม่วงที่ ใช้ก็จะเป็นมะม่วงอกร่องบ่มสุก หากช่วงไหนไม่มีมะม่วงอกร่อง ทางร้ า นจะใช้ ม ะม่ ว งน�้ ำ ดอกไม้ แทน นอกจากนี้ยังมีหน้าสังขยา, หน้าปลาแห้ง,หน้ากะฉีก ไว้ ให้ลิ้ม ลองอีกด้วยหากท่านต้องการซื้อ ติดไม้ติดมือจ�ำนวนมากคงต้องไป เช้าหน่อย หรือโทรสั่งล่วงหน้ากับ ทางร้านไว้ก่อนก็จะดีจ้า

29


“เจ๊กเปี๊ยะ”

“หมูปิ้งลุงแต” หมูปิ้งลุงแต เปิดขายมา นานกว่า 27 ปี คุณลุงแต ยิ้มหวานแก้มปริยืนปิ้งหมู นุ่มๆอยู่หน้าเตามือเป็นระวิง เพราะเสียงออเดอร์หมูปื้งดัง ไม่ขาดช่วงวันนึงๆต้องปิ้งหมู นับ 1,000 ไม้เลยทีเดียว นั้นก็เพราะหมูเขาอร่อยเด็ด รสชาติหวานๆ เค็มๆ กลิ่น หอมทรมานใจคนต่อคิวยิ่งนัก อ่อ! แนะน�ำให้ทานคู่กับข้าว เหนียวด�ำร้อนๆด้วยนะจ๊ะ

“บ้านเนย” บ้านเนย เป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่โฮมเมดแสนอร่อย ที่ ได้รับการพิถีพิถันคัดเลือก วัตถุดิบชั้นดีจากฝรั่งเศสไว้ คอยบริการหลากหลายรูป แบบ อาทิ เค้กกล้วยหอม สไตล์ออสเตรเลียก็รสชาติ กลมกล่อม เค้กส้ม เนื้อเค้ก ออกแนวเนียนนุ่มสไตล์ญี่ปุ่น ก็อร่อยไม่แพ้ต้นต�ำรับเลยที เดียว เค้กไวท์ช็อกโกแลต, บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก,และอีก มากมายให้เลือกทานกันจน ลืมเรื่องน�้ำหนักกันไปเลย

30

เป็นร้านกาแฟโบราณเก่าแก่ ที่อยู่คู่หัวหิน มานานกว่า 60 ปีแล้ว จนคนพื้นเพเรียก แยกถนนที่ตั้งร้านกาแฟว่า “สี่แยกเจ๊ก เปี๊ย” ปัจจุบันร้านกาแฟเจ๊กเปี๊ยยังคง ภาพร้านกาแฟโบราณไว้ ไม่ว่าจะเป็น ตัวอาคาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาคารไม้ยุค แรกๆ ของหัวหินเลยที่เดียว รวมไป ถึง โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ ในการชง กาแฟ ของสมัยก่อน ซึ่งหาดูได้ ไม่ง่าย นักในเมืองท่องเที่ยวที่อะไรๆ ก็ก�ำลังจะ เปลี่ยนไปเช่นนี้ บรรยากาศของร้านใน ช่วงเช้าจะรายล้อมไปด้วยร้านอาหารเล็กๆ 5 - 6 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นข้าวแกง ข้าวมัน ไก่ ข้าวหมูแดง เกาเหลาเลือดหมู และ โจ๊ก ส�ำหรับช่วงเย็นนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น บรรยากาศของ อาหารตามสั่ง หมูสะเต๊ะ และหมูจุ่มรสเด็ด และแน่นอนที่สุดเครื่อง ดื่มหลากหลายอันเป็นต�ำนานของร้าน เจ๊ก เปี๊ยเปิดบริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 6 โมง 15 นาที ถึง 3 ทุ่ม

31


“ลอดช่องลุงด�ำ”

นายด�ำ ทองเนื้อแปด เจ้าของ ต�ำนานลอดช่องสิงคโปร์เปิด ร้านขายลอดช่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ก็ราวๆ ๔๐ กว่าปีมา แล้ว แรกเริ่มขายเพียงแก้วละ ๕๐ สตางค์ ขยับขึ้นมาเป็น ๑ บาท ๓ บาท ๗ บาท ตามกาลเวลาและสภาพเศรษฐกิจ จนทุกวันนี้ก็ตก ราคาเพียงแค่แก้วละ ๑๕ บาท สิ่งที่สามารถท�ำให้ร้าน ลุงด�ำเป็นต�ำนานของหัวหิน คงหนี ไม่พ้นความอร่อย ลงตัวของเครื่องดื่มลอดช่องที่เต็มไปด้วยความหอม มัน ของน�้ำกะทิ ความนุ่มหยุ่นของเนื้อลอดช่องสี เขียวอ่อน ความหอมกรอบของเนื้อขนุนผสมผสานกับ น�้ำแข็งไสเนื้อละเอียดที่พร้อมจะละลายได้ทันทีที่ตัก เข้าปาก ต้องลองดู แล้วคุณจะรู้ว่าเครื่องดื่มที่ดชู าว บ้านและโบราณ ก็สามารถดับกระหายคลายร้อนได้ ไม่ แพ้เครื่องดื่มสมัยใหม่เลยทีเดียว

32

33


“วิกเตอร์เกสเฮ้าส์” วิกเตอร์เกสเฮ้าส์ ตั้งอยู่ ในย่านเมืองเก่าของ หัวหินท�ำให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นภายหลังได้มี การดัดแปลงจากบ้านพักให้เป็นเกสเฮ้าส์ ใน สไตล์ ไทยเดิมโดยตัวบ้านตกแต่งด้วยไม้สัก การตกแต่งก็เรียบง่ายสบายๆ แถมยังอยู่ ใกล้ กับทะเลนิดเดียว มีบริการทั้งหมด 16ห้อง พัก ราคาก็แสนถูกเป็นมาตรฐานตลอดปี ใน ยามค�่ำคืนบริเวณนี้ก็จะยิ่งสนุกสนานเพราะ เป็ น แหล่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มมาเดิ น ชม ช๊อป หาอะไรทานกันในตอนกลางคืน โดย ร้านต่างๆจะอยู่ ในระยะที่สามารถเดินเท้าได้ ทั้งหมด มีทั้งร้านอาหารไทย นานาชาติ ซีฟู๊ด บรรยากาศก็ ส นุ ก สนานครึ ก ครื้ น ไปด้ ว ย เสี ย งเพลงเหมาะแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้องการมาหาความสุขอย่างแท้จริงเลยจ้า ที่ตั้ง : 60 ถ.นเรศด�ำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 โทร : 032-511-564

34

35


“กบาลถมอ” ค�ำว่า“กบาลถมอ” เป็ น ชื่ อ เรี ย กเดิ ม ของหั ว หิ น ก บาล ถ มอรี ส อร ์ ทป ร ะ ก อบ ด้วย23ห้องพักสไตล์เมติเตอร์เร เนียนชาเล่ต์ ตั้งอยู่ริมชายหาด หั ว หิ น ท่ า มกลางภู มิ ป ระเทศที่ สวยงามของเขาตะเกี ย บแต่ ล ะ ชาเล่ ต ์ อ อกแบบแตกต่ า งจากที่ อื่น คือมีลักษณะคล้ายทรงกลม มีหน้าต่างล้อมรอบให้ความรู้สึก โอ่โถงกว้างขวาง ลักษณะพิเศษ อี ก อย่ า งคื อ หลั ง คาห้ อ งน�้ ำ เป็ น หลังคาแก้ว สามารถรับแสง และให้ ความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติ

“ศาลา@หัวหิน”

@SALA ตั้งอยู่ ในตัวเมืองหัวหิน ไม่ ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองตากอากาศ ชายทะเลอันคลาสสิกนี้ เช่น ตลาดเพลินวาน ห่างจากชายหาดเพียงประมาณ 250 เมตร ให้บริการห้องพัก 194 ห้อง ที่ ได้รับการออกแบบให้มีระเบียงขนาดใหญ่ส�ำหรับชมวิวท้อง ทะเลและสวนสวยที่ ได้รับการตัดแต่งอย่างลงตัว ภายในห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์มีสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน�้ำกลางแจ้งที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพัก ผ่อนในวันหยุดแสนสบาย ที่ตั้ง : 57/66 ซ.หมู่บ้้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์์, 77110 โทร : 0 3261 6100, 085 480 4378

ที่ตั้ง : 122/43-57 ถ.ตะเกียบ หัวหิน 77310 ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 03252-1011-3

36

37


“ลาเมซอง”

“บ้านกางมุ้ง” โรงแรมน่ารักขนาดกะทัดรัดแห่งนี้ตั้งอยู่ บริเวณเขาตะเกียบ ผสมผสานสไตล์แบบ ไทยๆ อันอบอุ่นเข้ากับความทันสมัยได้ อย่างลงตัวโดยมีจุดเด่นอยู่ที่เตียงนอน ที่มีมุ้งคลุมแบบ canopied bed ซึ่ง ท�ำให้บรรยากาศห้องพักมีความสวยงาม น่านอนพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ห้องสไตล์ โคโลเนียลทั้ง 9 ห้อง มีระเบียงภายนอก ส�ำหรับนั่งรับประทานอาหารค�่ำเพื่อให้แขก ผู ้ เ ข้ า พั ก ได้ ดื่ ม ด�่ ำ กั บ บรรยากาศอั น น่ า ทึ่ง ส�ำหรับผู้ที่ต้องการออกไปเที่ยวชม บริเวณโดยรอบ ก็สามารถเดินทางไปยัง ชายหาด หมู่บ้านชาวประมง และร้านค้า หลากหลายที่อยู่ ใกล้เคียงได้

โรงแรมลา เมซอง หัวหิน (La Maison Hua Hin) อยู่ตรงข้ามโรงแรม โซฟิเทล ใจกลางเมืองหัวหินและห่างจากทะเลเพียงแค่ 200 เมตร โดยรอบๆ โรงแรมจะเป็นร้านอาหารและร้านค้าจ�ำนวนมาก มีสระว่ายน�้ำบรรยากาศดีตรงกลางโรงแรม พนักงานน่ารัก ราคาก็ถือว่าไม่แพง บุฟเฟ่ต์ก็มีแต่ของคุณภาพ ในส่วนของห้องพักก็กว้างก�ำลังดี ห้องสะอาด สิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามมาตราฐานโรงแรม 3-4 ดาวทั่วไป ที่ตั้ง : 172/6 ถ.นเรศดำ�ริห์ ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110. เบอร์โทรศัพท์ : 0 3253 3007-9

38

ที่ตั้ง : 122 ถ.หัวหินเขาตะเกียบ ซ.หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน 77110 โทร : 081-636-1564

39


AD สวนน้ำ�วัลเล่

40

41


“เขาหินเหล็กไฟ”

ที่นี่เป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภอหัวหิน อยู่ ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศตะวัน ตกเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น เหมาะแก่ การชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือ ช่วงค�่ำ สามารถมองเห็นตัวเมืองหัวหิน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีจุดชมวิวทั้งหมด 15 จุด เขาว่ากันว่าจุดชมวิวที่ 5 จะ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะจะมอง เห็นเมืองหัวหินได้ทั้งเมืองและยาวไป จนถึงชะอ�ำจากจุดชมวิวจะมองเห็นตัว

42

เมืองหัวหิน ชายหาดหัวหิน พระราชวัง ไกลกังวล เขาตะเกียบ สถานีรถไฟ หัวหิน สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน โดย รอบบนยอดเขาจะเป็นพื้นราบ และ ผาหินที่สวยงาม พร้อมกับมีศูนย์ จ�ำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง พื้นที่ อเนกประสงค์ ปลูกพันธุ์ ไม้ ในวรรณคดี สวนนก ร้านอาหารเครื่องดื่ม นอกจาก นี้แล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรม รูปพระบาทสมเด็กพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว ให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนขึ้นไป ได้สักการบูชา ปัจจุบันเทศบาลเมือง

หัวหินได้ก�ำลังพัฒนา จุดชมวิวเขา หินเหล็กไฟ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และนอกจากที่นี่จะ เป็นจุดชมวิวแล้ว ยังเหมาะแก่การ วิ่งออกก�ำลังกาย หรือปั่นจักรยาน เสือภูเขา อีกด้วย

43


“ห้องสมุดรถไฟ” “สถานีรถไฟหัวหิน”

44

ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของหัวหิน จุดเด่นของสถานีรถไฟแห่งนี้ก็ คื อ ยั ง คงรู ป แบบของสถานี แ บบสมั ย ก่ อ น ที่ ส ร้ า งตั ว อาคารด้ ว ยไม้ ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จากสถาปัตยกรรมวิคทอเรีย อีกสิ่งหนึ่งที่ ท�ำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่าง ประเทศต่ า งพากั น มาแวะเวี ย นเยี่ ย มชม สถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือ “พลับพลาพระมงกุฎ เกล้าฯ” เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เดิมมีชื่อ ว่า “พลับพลาสนามจันทร์” ตั้งอยู่บริเวณ สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หลังจากสิ้น รัชสมัยพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ท�ำการรื้อถอนมาเก็บไว้เพื่อร�ำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์

ห้องสมุดรถไฟหัวหิน เป็นห้องสมุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว แห่งที่สอง ของประเทศไทย ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างขึ้น โดยน�ำตู้รถไฟเก่าของไทยที่น�ำ เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีอายุเก่าแก่มากกว่า ๕๐ ปี มาปรับปรุงด้วยการทาสีและปรับแต่ง ภายในใหม่และเปิดให้เข้าใช้ฟรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชด�ำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิด ห้องสมุดรถไฟเพื่อประชาชนอย่างเป็นทางการ

45


“ชายหาดหัวหิน”

ถึงแม้ว่าบรรยากาศรอบๆหาดหัวหินจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสักเพียงใด แต่หาดทรายหัวหินยังคงขาวสะอาด น�้ำ ทะเลใส รอบๆหาดมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมายไว้บริการนักท่องเที่ยวทั้ง รีสอร์ท โรงแรมระดับ5ดาว เกส์ทเฮ้าสท์ ร้าน อาหารไทย นานาชาติ ซีฟู้ด ร้านขนม ร้านกาแฟ ร้านของฝาก และด้วยเสน่ห์ของชายหาดหัวหินที่ ขาวสะอาด กว้างยาวสุด สายตา ไม่มีถนนเลียบชายหาดให้ยวดยานวิ่งพลุกพล่านอย่างหาดทั่วไป ไม่มีเจ๊ตสกี เรือกล้วย สกูตเตอร์แล่นฉวัดเฉวียน รบกวนคนเล่นน�้ำ หาดหัวหินจึงสงบ งดงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลือกที่จะมาพักผ่อน เป็นที่ นิยมทุกยุคทุกสมัย อ้อ! ส�ำหรับใครที่ตื่นเช้าๆก็อย่าลืมมาตักบาตรริมหาดกันนะจ๊ะ

46

47


DAY TRIP ONE IN

HUA-HIN

เที่ยวเต็มอิ่ม ชิมสบายพุง ช้อปพลิ้ว หลับเพลิน...

15:00 น แวะเก็บภาพสวยๆ พร้อมกับ ชมนิทัศการภาพถ่ายในอดีต ที่ สถานีรถไฟหัวหิน

12:30 น 9:00 น ก่อนจะถึงหัวหิน อย่าลืมแวะ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เก็บภาพสวยๆ รับลมทะเล ซึมซับบรรยากาศดีๆยามเช้า

10:00 น เมื่อมาหัวหินก็พลาดไม่ ได้ที่ จะต้องมาเดิน ตลาดฉัตรไช หาของกินอร่อยๆ มากมาย และหาซื้อของฝากติดไม้ ติดมือกลับไป

48

ได้เวลาช้อปปิ้งสินค้าแฮน เมทไอเดียเจ๋งๆ พร้อมกับรับ ประทานอาหารท้องถิ่น แล้ว เดินเล่นชิวๆชมบรรยากาศ ตลาดน�้ำหัวหิน เก็บภาพ ประทับใจ หรือจะไปให้ อาหารแกะ ให้อาหารปลา บอกได้ค�ำเดียวว่ามาที่นี่ครบ ทุกรสชาติจริงๆ

11:30 น หนังท้องตึงหนังตาก็เริ่ม หย่อน...แวะจิบกาแฟและเค้ก โฮมเมทที่ร้าน กาแฟข้างบ้าน บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย พักให้หายเหนื่อยเพื่อลุย สถานที่ต่อไป.....

16:40 น ช่วงบ่ายๆอากาศก�ำลังดี ขับรถขึ้นไปชม วิวที่ จุดชมวิว เขาหินเหล็กไฟ รับรอง ว่าคุณจะต้องประทับใจแน่นอน!

18:00 น หลังจากเดินกันจนเหนื่อยก็มา แวะดื่มเครื่องดื่มสุขภาพเย็นๆที่ บ้านภั่วเย็น กับเมนูถั่วปั่นเจ้า แรกในประเทศ!!!

19:30 น หายเหนื่อยกันแล้วก็มาเดิน เล่นชิวๆที่ ตลาดโต้รุ่ง ชม ช๊อปสินค้าน่ารักๆหรือใครยัง ไม่อิ่ม ที่นี่ก็มีของกินอร่อยๆ มากมายเลยจ้า

21:00 น

ตะลอนเที่ยวมาทั้งวันได้เวลา อาบน�้ำนอนกันแล้วจ้า ที่ Victor gusshouse นอนหลับฝันดีก่อนกลับนะจ๊ะ

49


wow Magazine ขอขอบคุณจากใจ... ข อ บ คุ ณ ค รู ฝ ึ ก นักบิน เจ้าหน้าที่สนามกระโดดร่ม ค่ายพระรามหก,ค่ายนเรศวรทุกท่าน ที่ ให้โอกาสเราได้ขึ้นไปถ่ายท�ำ เก็บ ภาพมาฝากท่านผู้อ่านและดูแลความ ปลอดภัยให้แแก่พวกเราเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกร้านที่ตลาด น�้ำหัวหินที่ ให้เราได้ ใช้สถานที่ถ่ายท�ำ ข อ บ คุ ณ พี่ เ ก ๋ บ ้ า น ถั่วเย็น ร้านบ้านสถานี และทุกๆ ร้ า นที่ ข นอาหารเด็ ด ๆมาให้ ที ม งานได้ ถ ่ า ยและชิ ม กั น จนพุ ง กาง

50

ขอบคุ ณ Victor guesthouseและทุ ก ๆรี ส อร์ ทที่ ให้ เ ราได้ ใช้ ส ถานที่ ถ ่ า ยท� ำ ขอบคุณชาวหัวหิน ที่ น ่ า รั ก ทุ ก คนที่ ให้ ข ้ อ มู ล อั น เป็นประโยชน์มากๆแก่ทีมงาน สุดท้ายขอขอบคุณผู้อ่านและ ครอบครัว wowMagazineที่กรุ ณาติดตามและให้ก�ำลังใจ หวัง ว่ า ทริ ป หั ว หิ น เล่ ม นี้ จ ะท� ำ ให้ ท่านมีความสุขมากมายเท่ากับ เม็ ด ทรายในทะเลไปเล้ ย ....

51


สุข สนุก ครบรสชาติได้ง่ายๆชิวๆ กับเมืองคลาสสิคอารมณ์ศิลป์ เพลินวันวาน ช๊อปตลาดกลางวันและกลางคืน พร้อมด้วยของกินหลากหลายทั้งคาวหวาน ที่พักสไตล์เก๋ๆ ไม่เหมือนใคร พร้อมด้วยที่เที่ยวสุดประทับใจ เก็บภาพสดใสไม่รู้จบ

52

HuaHin Private Guide  
HuaHin Private Guide  

Guiding interest tourism place and unzeen place in hua hin.