Page 1

Postanite dober računovodja Na Visoki šoli za računovodstvo smo si za temeljno poslanstvo zadali izobraziti diplomante, ki bodo 

znali organizirati in voditi računovodstvo kot osrednjo informacijsko dejavnost v podjetju

v sodelovanju z vodilnimi v podjetju oblikovali strateške poslovne odločitve o prihodnosti podjetja

usposobljeni poročati o poslovanju podjetja na način, da bodo prikazana računovodska poročila izražala resnično in pošteno sliko poslovanja podjetja.


Pripravljeni na svetlo prihodnost? Sem eden tistih, ki so vztrajno trdili, da računovodstvo ne bo nikoli del njihovega življenja. Pa vendar, kot pravi slovenski rek, zarečenega kruha se največ poje in danes si skoraj ne predstavljam dneva, ki ne bi bil povezan z računovodskim ali revizijskim delom. Prepričan sem, da ima računovodstvo svetlo prihodnost. Poklic računovodje je v razvitih ekonomijah zalo cenjen (računovodja je v hierarhiji podjetja v samem vrhu). Tudi v Sloveniji postaja vedno bolj cenjen in iskan. Dozorelo je spoznanje, da je znanje računovodstva nujen pogoj uspešnosti in poslovne odličnosti. Mogoče prav od tukaj izvira rek »računovodstvo je jezik poslovnežev«. Prav to pa je tudi eden izmed ključnih razlogov, da smo se odločili oblikovati specializirano visoko šolo za računovodstvo, ki si prizadeva postati ena vodilnih računovodsko finančnih šol ameriško-evropskega tipa v centralni in vzhodni Evropi. Diplomanti naše šole razpolagajo z bogatim znanjem računovodstva, poslovnih financ in davkov. Njihove strokovne in osebnostne vrline jim omogočajo, da postanejo najtesnejši sodelavci poslovodstva, ki kreativno sodelujejo pri oblikovanju kakovostnih predlogov poslovnih odločitev.

Doc. Dr Branko Mayr,

Dekan VŠR


Kako poteka izobraževanje na VŠR? Temeljni namen predmetov o analizi in organizaciji je razumevanje poslovanja družbe in usposobiti študenta za tvorno sodelovanje in prispevanje k njenemu razvoju. To vzpostavlja ustrezno samozavest diplomanta, ki temelji na uporabnem znanju in zavedanju, da lahko pomembno prispeva k oblikovanju informacij za poslovno odločanje in s tem k zmanjšanju poslovnih tveganj. Pridobljena samozavest diplomantu daje sposobnost kritične presoje dogajanj v združbi in mu omogoča uspešno soočanje z izzivi v praksi in prevzemanje ustrezne odgovornosti za svoje predloge in odločitve. Študij zato temelji na spoznavanju vzročno-posledičnih povezav dogajanj v združbi, s čimer se izognemo nekritičnemu učenju nekih dejstev, obenem pa omogoča lažje obvladovanje snovi, saj je logično povezana in predstavljena s številnimi praktičnimi zgledi.

Doc. Dr Živko Bergant


Davki I in Davki II Predmeti s področja davkov so v celoti usmerjeni v praktično uporabo slušateljev. Temeljni namen predmetov o davkih je v razumevanju povezanosti poslovnih odločitev z računovodskimi in davčnimi učinki. Študenti bodo sposobni razumeti pomen davčnega upravljanja družbe, upravljanja davčnih tveganj ter bodo tudi sposobni ustrezno komunicirati z davčno upravo. Pomembno je spoznanje predmeta, da ima vsaka poslovna odločitev tudi davčne učinke, zato jih pri sprejemanju poslovnih odločitev ne moremo zanemariti. Že enostavni poslovni dogodek nabave osnovnega sredstva ima svoje finančne, poslovne, računovodske in davčne posledice. Tudi pri posredovanju informacij poslovodstvu moramo upoštevati davčne učinke. Predpogoj za ustrezno pripravo davčnih informacij je seveda kvalitetno poznavanje materialne in procesne davčne zakonodaje. Le na ta način se bodo diplomanti lahko ustrezno soočili z izzivi sodobne poslovne prakse.

mag. Dejan Petkovič


Uvod v računovodstvo V prvem letniku se z računovodstvom najprej srečamo pri predmetu Uvod v računovodstvo. Namen predmeta je študente seznaniti z vsemi pomembnimi pojmi, ki jih obravnava računovodstvo, saj so pridobljene osnove pomembne za razumevanje snovi pri vseh ostalih predmetih v nadaljevanju študija. Študenti se tako seznanijo z osnovami knjigovodstva, računovodskega načrtovanja, analiziranja in nadziranja. Spoznajo temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki,odhodki), in se seznanijo s ključnimi računovodskimi izkazi – izkazom poslovnega izida, bilanco stanja in izkazom denarnih tokov. S pomočjo osnov dvostavnega knjigovodstva razumejo vpliv vsakodnevnih poslovnih dogodkov na ekonomske kategorije in računovodske izkaze podjetja.

mag. Nataša Pustotnik


Računovodsko spremljanje proizvodnje Računovodsko spremljanje proizvodnje predstavlja poseben izziv za vsakega računovodjo. V praksi so se uveljavili različni pristopi, modeli in metode. Mnogi po nepotrebnem obremenjujejo računovodje in tudi ostale, ki so povezani z računovodstvom proizvodnje. Obračuni proizvodnje se izvajajo po več dni, tednov ali celo mesecev. Vodje proizvodnje morajo med proizvajanjem zaradi računovodstva zaključevati delovne naloge in jih ponovno odpirati ob prelomu obdobja. V okviru predmeta Računovodsko spremljanje proizvodnje bodo študenti spoznali, kako je potrebno računovodsko spremljati proizvodnjo, da se izognejo nepotrebnemu delu, hkrati pa zagotavljajo pravočasno pravilne informacije poslovodstvu in vsem, ki jih potrebujejo. Skozi praktične primere je prikazana pravilna organizacija in spremljanje knjigovodskih listin v proizvodnji. Študenti spoznajo modele in metode obračunavanja proizvodnje, s pomočjo katerih imajo računovodje vedno pregled nad proizvodnjo. Za lažje razumevanje obračunov posameznih vrst proizvodnje,bodo izdelani konkretni primeri, ki bodo študentom v pomoč in vodilo pri opravljanju njihovega dela, kot knjigovodij in računovodij v proizvodnji. S praktičnimi primeri bo dopolnjena tudi teorija o računovodskem spremljanju kooperacije. S pridobljenim znanjem pri predmetu bo znal vsak študent organizirati in voditi računovodstvo proizvodnje.

Tomaž Glažar


MNENJE ŠTUDENTK Klavdija Plestenjak Zaposlena je v Komunalnem podjetju Vrhnika Delovno mesto: Vodja finančno računovodskega sektorja

Sabina Hren Voglar Zaposlena je v podjetju Eureka d.o.o., Delovno mesto: Direktorica in lastnica računovodske hiše Eureka

V današnji »učeči se družbi« res ni več veliko dvomov o smiselnosti naložb v pridobivanje novih znanj. . Uspešno se namreč lahko spopadam z izzivi vodenja finančno računovodskega sektorja v vrhniškem komunalnem podjetju, ki ima približno 90 zaposlenih in prek 20.000 uporabnikov. A vendar uspešnost tovrstnih podvigov ni nujno sama po sebi zagotovljena. Ob pestri ponudbi različnih programov in izvajalcev je namreč izbira pravega kar zahtevna naloga. Meni je to

Kot lastnica računovodske hiše Eureka d.o.o., Žalec sem pri svojem delu spoznala, da je potrebno kontinuirano izobraževanje za potrebe Zadovoljitve svojih strank ter zunanjih uporabnikov računovodskih informacij. Zato sem se leta 2010 odločila, da svoje znanje nadgradim na Visoki šoli za računovodstvo. Glavni razlog za

uspelo! Šolanje na VŠR mi je v relativno kratkem

izbiro šole je bil pester nabor predmetov, ki smiselno zaokrožijo vse potre-

času omogočilo pridobiti celo vrsto novih znanj

be po poslovanju v podjetjih. Opozorim naj, da predavatelji na VŠR izobra-

in mi privzgojilo sodobnejši, celovitejši, bolj sistematičen pogled na računovodstvo. V se to je bistveno pripomoglo k moji tako strokovni kot osebnostni rasti, kar se je (z nekaj sreče, seveda :) ) zelo hitro odrazilo tudi v napredovanju na delovnem mestu.

žujejo bodoče računovodje kot «pomočnike« vodstvenemu kadru, zato je največji poudarek celotnega študija na poslovnem računovodstvu in financah. Študij sem leta 2013 uspešno zaključila z diplomsko nalogo po lastni izbiri, seveda ob pomoči in usmerjanju s strani mentorja


Več o Visoki šoli za računovodstvo na

www.vsr.si T:

059 090 960

Predstavitev VŠR  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you