Page 1

www.triangl-uh.cz


rojekt obchodního a administrativního centra TRIANGL je umístìn do Uherského Hradištì, které leží na strategickém místì v samém srdci jihovýchodní Moravy. Místo leží: / v dosahu 3 velkých krajských mìst – Brna, Olomouce a Zlína / na nejkratší spojnici v ose Praha – Brno – Trenèín s pøímou návazností na slovenskou rychlostní komunikaci R2 / na dùležité dopravní tepnì s možností využití dopravy vlakem èi letadlem Místo vyniká: / bohatým pracovním potenciálem – v Uherském Hradišti a jeho nejbližším okolí žije více 40 000 obyvatel, celý uherskohradiš•ský okres èítá více než 150 000 obyvatel / komplexním sociálním zázemím – školky, školy základní, støední i vysoké, zdravotnická zaøízení, nemocnice, služby / vysokou podporou podnikatelského segmentu / dobrou propagací celého regionu

2


rojekt obchodního a administrativního centra TRIANGL je zasazen do støedu mìsta Uherského Hradištì. V pøímém sousedství leží vlakové nádraží a hlavní odstavné parkovištì pro centrum mìsta s kapacitou 192 parkovacích míst. V nejbližším okolí se nachází i místní støední školy, úøady místní samosprávy èi nemocnice. Projekt nabídne: / luxusní prostory pro kanceláøe, ordinace, obchody èi restaurace k prodeji i pronájmu / 3 samostatné budovy propojené spoleènou terasou / zónu klidu na zelení osazené terase / 50 parkovacích míst

4


Budova / 5 podlaží o rozmìru 17 x 23 m, užitná plocha 1161 m2 / Výborná poloha na køížovatce dvou frekventovaných ulic (Jiøího z Podìbrad a Stojanova) / Využití – Kavárny, restaurace s velkou letní zahrádkou (300 m2) na terase - 1. - 2. patro – Kanceláøe se spoleènou recepcí – 3. - 5. patro

6


Budova / 4 podlaží o rozmìru 12 x 27 m, užitná plocha 1057 m2 / Situována do Stojanovy ulice / Využití – Obchodní jednotky - 1. - 2. patro – Kanceláøe / lékaøské ordinace / komerèní prostory pro služby – 3. - 4. patro


Budova / 8 podlaží, užitná plocha 1689 m² + 132 m² teras / Situována k velkému parkovišti / Využití – Obchodní jednotky - 1. - 2. patro – Kanceláøe / lékaøské ordinace / komerèní prostory pro služby – 3. - 4. patro – Byty s výmìrou 89 m2 a terasou 33 m² s výhledem na historické jádro Uherského Hradištì a Chøiby s hradem Buchlovem, možno pojmout i jako kanceláøe èi ordinace – 5. – 8. patro

8


zahájení stavby dokonèení hrubé stavby vnitøní dispozice kolaudace


design by WIDDEN Media

Kontaktní adresa:

MARLIN reality, s.r.o. IÈ: 283 07 178 Kanceláø: Studentské nám. 1531 686 01 Uherské Hradištì +420 774 755 666 info@marlin-reality.cz www.marlin-reality.cz

www.triangl-uh.cz

TRIANGL katalog  

Marketing katalog of the new developer project in the Czech republic