Page 1

NESPOKOJÍME SE S PRÙMÌREM. A VY BYSTE TAKÉ NEMÌLI...

www.sculina.cz

Catering

SCULINA

povýší Vaši zahradní party na kulináøskou show v duchu barbecue, pøehlídku barmanského kumštu a zážitek s nezapomenutelnou atmosférou


JDEME DO TOHO Na velikosti ani spoleènosti nezáleží. A už plánujete malou rodinnou oslavu, pøátelské setkání, veèírek pro obchodní partnery èi firemní slavnost, každé akci pod širým nebem dodá catering SCULINA prvotøídní úroveò. S naší pomocí se stanete tím nejpozornìjším hostitelem. Veškerou pozornost mùžete soustøedit na své hosty, být spoleèenští, klidní a usmìvaví, o všechno ostatní se spolehlivì a s profesionální peèlivostí postaráme my.

NAŠE MAŠINY Pro BBQ catering využíváme špièkových grilù znaèky WEBER, které nám umožòují grilovat za každého poèasí se skvìlým výsledkem.

MISTØI SVÉHO OBORU Catering SCULINA promìní obyèejné grilování v originální galaveèer chutí a vùní. Nechte se inspirovat naší nabídkou, doporuèenou mistry oboru, nebo nám pøedložte svou vlastní pøedstavu o gurmánském zážitku. Jsme flexibilní, rádi Vám vyjdeme vstøíc, splníme Vaše pøání a dopøejeme Vám vytoužený požitek.


CO VÍC SI PØÁT? Umìní není jen pøipravit skvìlé jídlo, umìní je také perfektnì jej zkombinovat s vínem èi jiným nápojem. Catering SCULINA pøirozenì spojí grilované speciality s vybranými víny, lahodnou kávou a míchanými drinky, které Vám pøipraví naši profesionální barmani.


ELEGANCE A JEDINEÈNOST Catering SCULINA dodá Vaší zahradní party vùni, chu a budete-li si pøát, také styl. Náladu stylovì navodí lucerny, louèe èi lampiony. Dekorace pøizpùsobíme typu párty èi zemi, jejíž speciality budeme servírovat. Zajistíme Vám kvìtinovou výzdobu. Zapùjèíme Vám party stany, sluneèníky, zahradní nábytek. Dodáme Vám stylovou hudbu, podtrhující tu správnou atmosféru. Nespokojte se s prùmìrem...

KONTAKT tel. 777 123 456 info@sculina.cz www.sculina.cz

Více informací a fotografií naleznete na našem webu

www.sculina.cz

Sculina  

Brochure of catering company