Page 1

Di g i ta a l w er k b oek M i c h i el va n M o ok C1G


I n h o u d s o p g av e 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2,3 2.4 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 6.1

Inspiratiekanalen 3 Portefolio’s Personal DNA Antwoorden op vragen Mindmap Recensie lezing Ruud Boer Personal brands Merkanalyses Moodboard Twee transmedia projecten Typografie in het wild 5 fonts Ontwerp een monogram of beeldmerk Grid Excursie Reflectieverslag


1 . 1 I n s p i r at i e k a n a l e n Pinterest

Tumblr


Eddie Vedder E ddie V e dde r , g e b or e n a l s E d wa r d Lo u i s S e v e r s o n I I I ( E va n s t o n , I l l i n o i s , 2 3 d e c e m ber 1964), is een A merikaans musicus en singer-songwriter. Hij is leadzanger en gitarist va n d e A m e r i k a a n s e r o c k b a n d P e a r l J a m . V e d d e r s ta at be k e n d o m z i j n “ g o u d e n b a r i t o n - s t e m � e n w o r d t g e z i e n a l s e e n i c o o n va n d e a lt e r n at i e v e r o c k . Naast zijn activiteiten bij Pearl Ja m is Vedder ook actief in andere muzikale projecten, wa a r onde r di v e rse s o u nd t r a c k s e n bi j dr a g e s a a n a l b u m s va n a n d e r e a rt i e s t e n . I n 2 0 0 7 b r a c h t h i j z i j n e e r s t e s o l o a l b u m u i t, w e l k e diende als soundtrack voor de film Into the Wild. Zijn tweede album Ukulele Songs verscheen op 31 mei 2011.


Bruce Springsteen Bruce Springsteen (Long Branch (Ne w Jersey ), 23 september 1949) is een A merikaanse rockzanger, gitarist en liedjesschrijver. Zijn bijnaam luidt The Boss. Springsteen brak door met zijn derde album: Born to Run (augustus 1975). Inmiddels had Springsteen (in 1974) de samenstelling va n z i j n b a n d , d e E S t r e e t B a n d g e w i j z i g d . D e rangschikking werd: Clarence Clemons op s a x o f o o n , S t e v e Va n Z a n d t o p g i t a a r , D a n n y Federici op or gel, R oy Bit tan op piano, Garr y Ta l l e n t o p b a s g i ta a r e n M a x W e i n b e r g o p drums. In 1975 bezocht Springsteen voor het eerst Eur opa en gaf op 23 november ook een optreden in Amsterdam (RAI). De c r i t ic i wa r e n lov e nd ov e r B or n to R u n . Springsteens muziek werd vergeleken met de m u z i e k va n J e r r y L e e L e w i s , e n z i j n l i e d t e k s t e n m e t d i e va n B o b D y l a n . S p r i n g s t e e n w e r d een fenomeen. Hij werd niet alleen geliefd bij zijn publiek, maar ook bij de grote media. Zo verscheen Springsteen tegelijk op de oms l a g va n T I M E M a g a z i n e e n N e w s w e e k . V e e l fans werden aangetrokken door de muziek en d e o p t r e d e n s va n S p r i n g s t e e n , m a a r w e r d e n afgeschrikt door de overvloedige media-aand a c h t.


Christian Bale C h r i s t i a n C h a r l e s P h i l i p B a l e ( H av e r f o r d w e s t, W a l e s , 3 0 j a n u a r i 1 9 7 4 ) i s e e n E n g e l s a c teur. Hij kreeg meer dan tien acteerprijzen t oe g e k e n d , wa a r on d e r e e n N at i on a l B o a r d of R e v ie w Awa r d ( v o or E m pir e of t he S u n ) , e e n S at u r n Awa r d ( v o or B at m a n B e g i n s ) e n e e n E m pir e Awa r d ( v o or The Da r k K nig h t ) . I n 2 0 1 1 won hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol in de film The Fighter. Bale bracht zijn jeugdjaren door in vers c hil l e nde l a nde n , wa a r onde r E ng e l a nd , Portugal en de VS. Hij begon zijn acteer carrière in een reclamespot in Engeland toen h i j n e g e n wa s . E e n j a a r l at e r s p e e l d e h i j i n het toneelstuk The Nerd in het Londense W e s t E nd . Z i j n d o or br a a k k wa m in 1 9 8 7 , toe n hij een rol kreeg in Ste ven Spielbergs film Empire of the Sun (1987). Dit succes werd gevolgd door de film Velvet Goldmine (1998), wa a r in Ba l e e e n hom o se k s u e l e jo u r n a l i s t s p e e l t, d i e e e n ( h e i m e l i j k e ) r e l a t i e h e e f t m e t een andere man. B a l e s p e e l d e g e va r i e e r d e r o l l e n i n o n d e r meer Little Women (1994) en de hoofdrol in A m e r i c a n P s y c h o ( 2 0 0 0 ) , e e n v e r f i l m i n g va n h e t g e l i j k n a m i g e b o e k va n B r e t E a s t o n E l l i s . D a a r n a a s t s p e e l d e h i j d e t i t e l r ol i n B at m a n Begins ,The Dark Knight en The Dark Knight R i se s . H i j wa s da a r m e e de e e rs t e nie t- A m e r i k a a n d i e B at m a n s p e e l d e e n d e e e r s t e d i e d i t n a M i c h a e l K e at on i n m e e r d a n é é n f i l m d e e d . B a l e s ta at be k e n d o m z i j n ta l e n t o m a c c e n t e n na te doen.


1.3 Personal DNA

My personal dna

you are a creator Your imagination, confidence, willingness to explore, and appreciation of beauty make you a CREATOR. You are independent, and you enjoy your self-sufficiency. Defying convention, you are very innovative, and you have a vivid imagination. The look of things is important to you, and you have a keen eye for aesthetic beauty in multiple arenas. You have a strong interest in what is new and exciting—and that includes forging ahead with new ideas, not simply discovering what is already out there. Your eagerness to seek new and varied experiences leads you into many different situations. You’re not set on one way of doing things, and you are creative when it comes to finding novel solutions to complex problems. 1. You trust yourself to be innovative and resourceful. Your confidence allows you to take your general awareness and channel it into creativity. You’re not afraid to let your emotions guide you, and you’re generally considerate of others’ feelings as well. You have a strong sense of style and value your personal presentation - friends may even seek your style advice from time to time.

If you want to be different :

Appreciate the earthly, practical elements of things—there is beauty in form as well. While you are good at thinking abstractly, focusing on details a bit more may help you discover things about the world.


1.3 Personal DNA you are animated You are outgoing, comfortable with others, and up for anything, which makes you ANIMATED. Some people find crowds and parties exhausting, but not you! You are able to be yourself in many situations. Sometimes it is hard for you to understand why others feel the way they do, but that doesn’t stop you from trusting them or having faith that they are good people. You know the world is complicated and that there is often more than one side to a story, so you are careful not to make judgments about others too hastily. You would rather experience the world than sit back and observe it—you are not one to sit on the sidelines. You are an independent thinker and don’t get too worried about how others might perceive you—you are not self-conscious about being the active, engaged person that you are. Although you have a keen understanding of different people’s life circumstances, you occasionally have trouble seeing why people get so upset and emotional about things—they should just lighten up and have fun! In addition to having faith in the world, you have faith in the people around you—you trust others to do the right thing and to be honest.

If you want to be different :

Remember that time alone can be just as fulfilling as time spent with others—take some time for yourself and you might find that there are many things in your inner world that are just as compelling as the world outside your window. Your open-mindedness about the ways of world gives you an understanding of people’s differences, but that knowledge doesn’t always translate into sympathy. Don’t be afraid to let your trust and understanding influence your feelings.


1.3 Personal DNA My Personality chart


1.3 Personal DNA Mijn mening over de testuitslag Ja ik kan mezelf heel goed herkennen in de testuitslag. Zeker het gedeelte van Creator wekt veel herkenning op, het ook voor detail bijvoorbeeld. En het uiterlijk van dingen (laptops, kleding etc.) is heel belangrijk voor mij. Ik ben ook erg bezig met mijn uiterlijk, hoe mijn haar zit en mijn kleding. Kleding is voor mij een manier om te laten zien wie je bent. Ik hou ook erg van nieuw innovatieve apparaten meegaan met de tijd. Iets nieuws vind ik heel vaak interessant omdat het gewoon nieuw is. En ik ben geen afwachtend type, ik sta niet aan de zijlijn voetbal mee te kijken ik ben degene die meespeelt. Ik kan niet wachten en heb weinig geduld hierin zie je dit dus terug. Om nogmaals te herhalen ik kan mezelf heel goed vinden in de testuitslag.


1.4 Antwoorden op vragen

Waarom heb jij CMD gekozen, en wat is je uiteindelijke doel? Ik heb heel mijn leven al creatief bezig geweest. Heb vroeger ook tekenles gehad en was vaak favoriet bij de docenten voor Beeldende Vorming. Ook mijn schriften zaten altijd helemaal onder de tekeningen omdat ik niet zoveel zin had in de andere vakken. Dit creatieve vond ik niet terug op mijn vorige opleiding en hier hopelijk wel. En het lijkt me heel erg leuk om later in als mediavormgever ergens aan de slag te kunnen.


1.5 Mindmap


2.1 Recensie lezing Ruud Boer Ruud Boer (Register Marketeer), directeur/eigenaar van de Bataafse Teeken Maatschappij én auteur van het boek Brand Design gaf een lezing bij de HAN over Brand Design. Wat is een merk, wanneer is het een merk, wat maakt een merk succesvol, wat is belangrijk voor merkpositionering en hoe kun je jezelf (op een goede manier) als personal brand in de markt zetten? Je merkt heel duidelijk aan de presentatie dat het boek Brand Design de basis vormt van de presentatie. Wat Ruud in het begin heel duidelijk maakt is dat merkidentiteit en merkimage niet hetzelfde zijn en dat ze vaak onterecht door elkaar worden gebruikt. Merkidentiteit is hoe je als merk gezien wilt worden en het merkimage wordt gevormd d.m.v. Brand Activation (merkgedrag). Bij een goed gepositioneerd bedrijf is het verschil tussen merkidentiteit en merkimago niet groot. Als deze verschillen groter worden word dit opgemerkt door de imago-onderzoeken die de bedrijven uitvoeren. Vervolgens komen de 3 onderdelen van Brand Design aan bod: merkinnerlijk, merkuiterlijk en merkgedrag. Merkinnerlijk is een gevoel bij het merk en bestaat uit de visie, missie, merkwaarden, merkpersoonlijkheid, merkbelofte en het kernconcept. Wat is ons toekomstbeeld, hoe kunnen wij de visie realiseren, wat maakt het merk waardevol en wat is onze merkbelofte/ lijfspreuk? Dit alles wordt verhelderd doordat er gebruik gemaakt wordt van praktijkvoorbeelden. Aansluitend gaat Ruud verder met het merkuiterlijk, de beeldtaal van het merk: zien, voelen, horen, proeven, ruiken, taal en iconen. Als je het één aspect in het merkuiterlijk veranderd kan dat je hele merk om zeep helpen. Om dit toe te lichten maakt Ruud Boer gebruik van het merkuiterlijk van Sinterklaas. Het is cruciaal dat het merkinnerlijk en merkuiterlijk op elkaar aansluiten, anders kun je in een situatie terecht komen zoals in de afbeelding hieronder:


2.2 Personal brands


2.3 Merkanalyses

INVULVRAGEN HOOFDSTUK 4 JOUW GEDRAG 1. Jouw aanbod Als je straks jouw persoonlijk merk gaat vastleggen is je aanbod een belangrijk element. Net als bij de meeste merken bepaalt het daad- werkelijke product of dienst of het merk gekocht wordt en vooral of het daarna opnieuw gekocht wordt. Het gaat er dus om dat je voor jezelf zo objectief mogelijk bepaalt wat je te bieden hebt. Zonder te overdrijven, maar ook zeker zonder te bescheiden te zijn, want je wilt wel een plezierig leven hebben, succes boeken en indien mo- gelijk je toekomstdromen realiseren. Het is daarbij belangrijk dat je bepaalt aan wie je jouw aanbod wilt doen: net als bij merken zul je je doelgroep(en) moeten formuleren. Die doelgroepen zijn als het goed is afgeleid van je visie en missie. Eerst een voorbeeld. – Je baas: 1. Wat is je toekomstdroom? 2. Wat zijn je doelen? Emigreren naar Australië en daar boer worden. Eerst 6 maanden als proef werken bij een boer in Australië en vervolgens voldoende geld verdienen voor de overtocht met het gezin en de aan- schaf van een boerderij met vee. 3. Wat zijn je doelgroepen? Je gezin en je huidige baas. 4. Wat wil je bij hen bereiken? – Je gezin: Enthousiasmeren voor een nieuw leven in Australië, voor je 6 maanden afwezigheid en voor een aantal jaren zuinig leven.
Regelen dat je een sabbattical van 6 maanden kunt ‘verdienen’ door veel over te werken en het restant als on- betaald verlof te mogen opnemen. 5. Wat heb je hen te bieden, wat is jouw aanbod? – Je gezin: Een nieuw en comfortabel leven, jouw doorzettingsvermogen, plannen en organiseren en je onvoorwaarde- lijke steun. – Je baas: Opleiding en ervaring, motivatie, hard werken de komende jaren en eerlijkheid. Voor het bepalen van het antwoord op vraag 5, dus het bepalen van je aanbod, kun je ook nog eens terugkijken wat je als belofte en kernconcept hebt geformuleerd in paragraaf 2.3. Als het goed is, wijkt je aanbod daar niet te ver van af.


2.3 Merkanalyses

Wat is je toekomstdroom? (uit paragraaf 2.3) : -AustraliĂŤ bezoeken. -Eigen bedrijf starten. -Mooi huis hebben. -Gezin en kinderen. -Mooie auto rijden. Wat is je missie, wat zijn je doelen? (uit paragraaf 2.3): Eerst opleiding afronden. Daarna een eigen bedrijf starten en dan proberen te groeien en je marktpositie te vergroten. Wie zijn je doelgroepen? Tieners, jongvolwassenen en volwassenen. Wat wil je per doelgroep bereiken? Mensen die je kunt helpen in het vinden van rust en ontspanning. Relaxed thinking zal hierin een grote rol spelen. Wat is per doelgroep je aanbod? 1. Vul hieronder voor de twee belangrijkste doelgroepen jouw aanbod in: De jongeren(tieners/jongvolwassenen) leren dat als je na een aantal minuten niets doen en daarna weer aan de slag gaat productiever kunt zijn. De volwassen leren te ontspannen.


2.3 Merkanalyses INVULVRAGEN HOOFDSTUK 2 JOUW INNERLIJK 1. Jouw visie Als je naar je innerlijk gaat kijken alsof je een merk zou zijn, is het nuttig om eerst naar de toekomst te kijken. Wat verwacht je dat er de komende 5 à 10 jaar gaat gebeuren met je omgeving (zakelijk en privé) en met jou? En bevalt je dat of zou je daar iets aan willen veranderen? Bij merken worden deze vragen geregeld gesteld, dus is het verstandig hier voor jezelf ook over na te denken. Het makkelijkste startpunt in dit denkproces is je toekomstdroom. Hoe ziet jouw omgeving er over 5 à 10 jaar uit? -privé: Eigen huis met vriendin en misschien kinderen. -zakelijk: Werken bij een groot bedrijf in de mediasector. Hoe ziet jouw ‘positie’ hierin er over 5 à 10 jaar uit? -privé: Vader, man. -zakelijk: Werkgever, eigen bedrijf leiden. Wat zou je daaraan willen veranderen? -privé: Groter huis -zakelijk: Groot bedrijf met meerdere vestigingen. Formuleer je toekomstdroom zo kernachtig mogelijk omdat je het straks in hoofdstuk 5 ook in een schema gaat invullen. Bijvoorbeeld als volgt: • ‘Binnen 5 jaar de Zijderoute fietsen.’ • ‘Emigreren naar Australië. • ‘De wereld rond zeilen met mijn gezin.’ • ‘Een film maken over mijn leven als schilder.’ • ‘Een eigen adviesbureau starten.’ • ‘Nederlands kampioen biljarten worden.’ Als het goed is ben je er nu klaar voor om je toekomstdroom te formuleren en hieronder op te schrijven. Als je het nog niet weet, lees dan de toelichting in paragraaf 2.2 nog eens of praat er met mensen in je omgeving over. Vraag ze naar hun toekomstdromen en ze zul- len enthousiast met je praten. Vraag ze vervolgens of ze willen raden wat jouw toekomstdroom is. Ook al weet je zelf het antwoord nog niet, misschien geven ze je de juiste richting om verder te zoeken.


2.3 Merkanalyses

1. Vul hieronder je toekomstdroom in: -In het buitenland wonen. 2. Jouw missie In marketingland geeft de merkmissie aan hoe je de merkvisie kunt realiseren. Voor het typeren van mensen als merken maken we dezelfde koppeling. Als je voor je visie uitgaat van je toekomstdroom, dan geeft je missie het tussenliggende doel (of de doelen) weer waarmee je je toekomstdroom dichterbij brengt. Het volledig realiseren van de toekomstdroom zou mooi zijn, maar is geen voorwaarde. Er is geen wetmatigheid voor het invullen van je missie. Wel is het belangrijk dat er een logische koppeling ontstaat tussen je toekomstdroom (‘ooit realiseren’) en je missie (‘de komende tijd realiseren’). De kunst bij het vaststellen van je doel is dus te bekijken wat je wilt bereiken met je toekomstdroom en hier een belangrijke voorwaarde of grote eerste stap voor formuleren. 2. Vul hieronder je missie, je doel in: Eerst opleiding afronden. Daarna een eigen bedrijf starten en dan proberen te groeien en je marktpositie te vergroten. 3. Jouw waarden Zowel bij merken als bij mensen geven de (merk)waarden aan waar een merk of mens voor staat, wat het waardevol maakt, wat het te bieden heeft. We doen dit met een verzameling woorden die per woord moeten kloppen en die bovendien bij elkaar moeten passen. Iemand kan niet accuraat en slordig tegelijk zijn. Ook bij het benoemen van waarden geldt dat er geen absolute waarheid bestaat. Het gaat erom dat zowel jij als de mensen in je omgeving jouw waarden herkennen. De waarden die je kiest moeten dan ook uniek voor jou zijn (differentiators, zie het boek) en geen algemene waarden (qualifiers). Dus vermijd algemene termen of wenselijkheden (zoals ‘beleefd’), maar kies alleen die waarden die jou uniek maken. 3. Vul hieronder circa 5 waarden in die jou typeren, die aangeven wat jou waardevol maakt: -Rustig -Vrolijk. -Sociaal -Behulpzaam -Creatief


2.3 Merkanalyses

4. Jouw (merk-)persoonlijkheid Marketeers gebruiken de merkpersoonlijkheid om het merk een ‘gezicht’ te geven, om het meer tastbaar te maken door het menselijke eigenschappen te geven. Voor jezelf doe je nu precies het omgekeerde: je gaat jezelf vergelijken met bestaande merken. Het is het makkelijkst als je daarvoor bekende merken neemt, bij voorkeur in een branche waarin diverse merken actief zijn, zodat je een goede keuze kunt maken. In paragraaf 2.2 hebben we het voorbeeld genoemd van automerken, omdat die zowel bekend zijn als veel keuzemogelijkheden bieden. Een Ferrari verschilt enorm van een Smart, maar ook tussen een Ferrari, Porsche en Austin Martin zitten er voor de kenners grote verschillen. En jij bent de kenner, omdat je de merken kiest die je kent. Het is nuttig om achter het gekozen merk te vermelden waarom je ervoor gekozen hebt. De keuze voor Ferrari kan gebaseerd zijn op: temperament, de snelste, Italiaanse passie, de top, de duurste et cetera. Vooral als je straks je keuze eventueel aan anderen laat zien, is het nuttig de achtergrond voor je keuze erbij te vermelden. Je kunt jezelf daarbij met één merk associëren, maar ook als een combinatie van merken. 4. Vul hieronder de merken in waar jij je mee associeert, die jou kunnen typeren: Scotch & Soda – Originele kleding die bij me past. Apple – De software in combinatie maken dit een van mijn favoriete bedrijven. 5. Jouw belofte /credo In de meeste merkadvertenties staat een afsluitende zin, de ‘pay-off ’. Dit is een soort samenvatting van de boodschap van het merk, van wat het merk concreet te bieden heeft. Denk aan ‘The real thing’ bij Coca-Cola en ‘Wast een berg, kost een beetje’ van Witte Reus. Voor jou zelf kan zo’n samenvattende zin ook erg nuttig zijn. Je wordt gedwongen eerlijk te zijn en je kunt er gebruik van maken in communicatie naar anderen. Het is uiteraard aan jezelf of je de zin voor je houdt of juist zoveel mogelijk gebruikt om je imago te versterken of aan te passen. Je kunt je belofte ook zien als jouw credo of jouw lijfspreuk. Je kunt hier aspecten uit je zakelijk leven en uit je privé-leven in betrekken. Als je het moeilijk vindt om tot een concrete belofte te komen, stel jezelf dan de volgende vragen en schrijf het antwoord op: Waarom zijn mensen in mijn omgeving bevriend met mij of willen ze met me samenwerken?


2.3 Merkanalyses

Ik ben rustig met samenwerken. Zeg wat ik wil en wat ik niet wil, ben dus erg duidelijk. Verder ben ik vrolijk en maak ik graag grapjes wat het werken ook leuker maakt. Wat zouden anderen over mij zeggen als ze mij in één zin moeten samenvatten? Rustig en druk op de goede momenten en heeft overtuigingskracht. Wat zou er in mijn overlijdensbericht kunnen staan? Heb een mooi leven gehad en wil alle mensen die dit mede mogelijk hebben gemaakt bedanken hiervoor. 5. Vul hieronder je belofte of credo in: Relaxed Thinking 6. Jouw kernconcept Als het goed is heb je nu je persoonlijke waarden op papier gezet en je belofte/credo geformuleerd. Tot slot de moeilijke opdracht om dat nog een keer samen te vatten tot één of twee woorden. Woorden die jou typeren, waar je zelf een goed gevoel bij hebt en de mensen in je zakelijke en/of privé-omgeving ook. Als je het moeilijk vindt, maak dan bijvoorbeeld een lijstje met je waarden, credo en de diverse mogelijkheden voor je kernconcept zoals in het boek. Neem het lijstje mee in de auto, denk eraan onder de douche, hang het op in de koelkast, leg het op je nachtkastje et cetera. Als je de woorden vaker hebt gezien, ga je er waarschijnlijk aan wennen en krijg je vanzelf gevoel bij welk woord het beste past. Je zult zien dat het juiste woord je op een onverwacht moment ineens te binnen schiet. Als dit niet gebeurt, praat er dan eens over met anderen. Laat ze je lijstje zien en vraag wat hun keuze zou zijn. Wellicht komen ze met interessante nieuwe voorstellen. Als je het gevoel hebt dat je het juiste woord (of de woorden) te pakken hebt, schrijf het (ze) dan hieronder. 6. Vul hieronder je kernconcept in: Vrolijk, Rustig


2.3 Merkanalyses

INVULVRAGEN HOOFDSTUK 3 JOUW UITERLIJK 1. Zintuigen 1.a Zien De vraag is wat jou typeert in alles wat mensen van je zien. Hoe meer je je bewust bent van typische elementen in jouw uiterlijk en in je lichaamstaal, hoe meer je in staat zult zijn om ervan te profiteren. Of hoe beter je het kunt camoufleren. En wat je moet doen om het te veranderen als dat nodig is om je missie te volgen. We hebben hieronder een aantal vragen opgesteld om je te helpen met het vermelden van die elementen die jou typeren, zowel in positieve zin als in negatieve. Wat typeert jou vanuit je eigen fysieke uiterlijke verschijning, dus qua lengte, gewicht, haarkleur, lichaamsbouw et cetera? – positief: lengte, 80 kg, slank, bruin haar, blauwe ogen, snel bruin - negatief: gewicht, mager Wat typeert jou vanuit je aanvullingen in uiterlijke verschijning, dus qua kleding, kapsel, accessoires, piercings, tatoeages et cetera? – positief: originele kledingstijl, hippe schoenen, classy gemixt met hip, hip kapsel - negatief : dure smaak, weinig herkenning bij personen Wat typeert jou vanuit je lichaamstaal, dus qua gezichtsuitdrukkingen, houding en bewegingen? - positief: vaak vrolijk kijken, interesserend, kom rustig over, – negatief: af en toe lomp Als het goed is heb je hierboven een aantal zichtbare aspecten over jezelf ingevuld. Loop ze nu nog eens door met de vraag: ‘Is dit echt typerend voor mij?’. Als je als vrouw 1.75 meter lang bent en 70 kilo weegt, kun je jezelf wel lang en te dik vinden, maar echt opvallend en uniek en dus typerend, zijn deze aspecten niet (dat zal het wel zijn als je ruim boven de 1,90 meter bent of meer dan 100 kilo weegt). Als je twijfelt (‘Kom ik echt nors over?’), leg het dan voor aan anderen. Als je zeker bent van de zichtbare elementen die jouw uiterlijk typeren, vul ze dan hieronder in. Vul hier in wat jou typeert met betrekking tot zien: Kan heel moeilijk stilzitten, begin hier na een aantal minuten al last van het stilzitten te krijgen. Ik moet namelijk echt iets te doen hebben.


2.3 Merkanalyses

1.b Horen In het dagelijks leven zul je je nauwelijks bewust zijn van de variatiemogelijkheden die je hebt met je stem. Maar sta er eens bij stil door te denken aan de manier waarop je praat aan de telefoon, tegen kleine kinderen, in een presentatie voor een groep, tegen een bekende die je op straat tegenkomt enzovoort. Verschillende situaties vragen om verschillende manieren van spreken. Voor je bewustwording kun je onderstaande tabel invullen. Beoordeel je eigen stemgebruik in verschillende situaties eens aan de hand van de aspecten volume, toonhoogte, intonatie en spreektempo en vul het in als het van toepassing is: Volume (hoog/laag) Toonhoogte (hoog/laag) Intonatie (veel/weinig) Spreektempo (snel/langzaam) Aan de telefoon met een belangrijke klant Hoog/Laag/Veel/Langzaam Tegen een klein kind dat leert lopen Laag/Hoog/Weinig/Langzaam Als je een goede vriend(in) tegenkomt Hoog/Laag/Veel/Snel Sprekend voor een (grote) groep mensen Laag/Laag/Veel/Snel Tijdens een MTvergadering Laag/Laag/Veel/Langzaam In bed tegen je partner Hoog/Laag/Veel/Langzaam Als het goed is zul je concluderen dat je de vele mogelijkheden die je hebt met je stem ook bijna allemaal gebruikt. De vraag is nu wat jou typeert ‘qua horen’ en of je dit beoordeelt als positief of negatief. Wat typeert jou qua stemgebruik, dus is je stem hard, zacht, warm, koud, vriendelijk, cynisch, rustig, gehaast et cetera? – positief: Rustige en heldere stem, vriendelijk, hard, warm – negatief: Erg laag


2.3 Merkanalyses

Wat typeert jou vanuit andere geluiden die je produceert, zoals lachen, hummen, neuriën, hijgen, met je voeten schuifelen, je pen in en uit klikken, snurken et cetera ? – positief: Snuivend lachje, vaak drummen op tafel met m’n handen – negatief: Geluid als ik in de lach schiet Je hebt nu een aantal ‘hoorbare’ aspecten ingevuld die jou typeren. 1.c Voelen In het boek hebben we een aantal aspecten belicht rondom voelen. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen letterlijk voelen (aanraken, tasten, een hand geven) en figuurlijk voelen (humor, gezellig, charisma, sfeer, beleving). Om jezelf een beeld te vormen bij jouw uitstraling op het gebied van voelen, kun je de volgende oefening doen. In de tabel staan negen manieren van elkaar aanraken omschreven. Probeer aan de hand van deze verschillende soorten aanraking in kaart te brengen van welk typen aanraking jij zelf gebruikt maakt. Type aanraking Voorbeeld Doe je zelf/Doe je niet Beroepsmatig dokter/fysiotherapeut/zuster/tandartspatiënt, trainer-voetballer, kapper-cliënt et cetera Doe je zelf Functioneel reddingszwemmer, brandweerman, tast door een blinde, hulp bij opstaan of lopen Doe je zelf Sportief contactsporten als rugby, waterpolo, voetbal, samen juichend op de grond et cetera Doe je zelf Ritueel groet (handdruk, kus, omarming, omhelzing), zegening, handoplegging Doe je niet Aandacht schoudertik, hand op knie, por in bovenarm Doe je zelf Agressief slaan, schoppen, duwen, bijten, krabben Doe je niet Toevallig in de rij bij de kassa, in een drukke straat, in het vliegtuig of volle bus, bij het aannemen van een voorwerp Doe je zelf Liefdevol romantisch, verleidend, erogeen, seksueel Doe je zelf Vriendschappelijkhand-in-hand, arm-in-arm, hand op schouder, arm om schouder, aai over de bol Doe je zelf


2.3 Merkanalyses

Bedenk je bij de ja-scores ook eens hoe anderen hierop reageren. Is de aanraking volkomen logisch of durven ze niets te zeggen omdat je de baas bent? Want naast het fysiek voelen is er ook het ‘figuurlijk’ voelen: welke sfeer creëer je om je heen? Onderstaand enkele vragen om te bepalen wat jou typeert met betrekking tot het element voelen in jouw uiterlijk.Wat typeert jou met betrekking tot fysiek voelen, dus qua soorten aanraking en de manier waarop dit gebeurt? Zie je dit als positief of als negatief van jezelf? – positief: Open en warme houding, altijd hand, knuffel etc. – negatief: Iemand aantikken als hij niet reageert. Wat typeert jou met betrekking tot ‘figuurlijk’ voelen, dus hoe voelen mensen zich in jouw omgeving, welke sfeer creëer je om je heen, hoe beleeft men je, wordt je gezien als een autoriteit, heb je charisma et cetera ? – positief: Vriendelijke houding, beleefd – negatief: Zit vaak aan iemand, klieren etc.


2.3 Merkanalyses


2.3 Merkanalyses

1.d Ruiken De koppeling mens en geuren is er in allerlei varianten hebben we in de vorige paragraaf al besproken. We hebben het gehad over lichaamsgeur en andere natuurlijke geuren, maar ook over kunstmatige geuren zoals deodorant of parfum. Hoe je een bepaalde geur ervaart, hangt van meerdere factoren af. Uiteraard speelt persoonlijke voorkeur een grote rol. Maar ook de omgeving en de situatie waarin je verkeert, zijn van belang. Met de onderstaande vragen kun je verkennen of er typerende geur aspecten zitten in jouw uiterlijk. Wat typeert jou met betrekking tot je eigen geur, dus geuren als zweet, regelmatig knoflook, een frisse geur van je zelf, het parfum of de aftershave die je eventueel typeert et cetera? -positief: Frisse geur, deo, parfum. -negatief: Te sterke parfum af en toe.


2.3 Merkanalyses

2. Taal Wat het kenmerk ‘taal’ betreft hebben we in paragraaf 3.2 een aantal aspecten benoemd waar we hier op voortborduren. Op deze plek willen we je vragen om jouw persoonlijke invulling van deze taalaspecten op te schrijven en daarbij aan te geven wat je denkt dat dit betekent voor jouw uitstraling. Taalaspect: Effect voor jouw uitstraling: Jouw landstaal / streektaal: Geen effect Jouw dialect: Geen effect Jouw accent: Geen effect Jouw stijl: Geen effect Jouw vakjargon: Geen effect Jouw stopwoord(en): Geen effect Jouw lijfspreuk(en): De aspecten van taal die je hierboven hebt ingevuld kunnen bijdragen aan jouw uitstraling, zowel positief als negatief. Een dialect kun je soms gebruiken als je lokaal iemand wilt motiveren, maar zul je soms ook moeten elimineren als je een grote groep moet toespreken. Het hangt dus erg van de doelgroep af hoe jouw taalgebruik gewaardeerd wordt. Een eensluidend positief of negatief aspect is hier dan ook niet in te vullen. Toch zul je hopelijk tot de conclusie gekomen zijn dat een aantal taalaspecten jou wel typeert of kan typeren. Vul deze dan hieronder in. Redelijk zachte G in Gelderland verder spreek ik accentloos.


2.3 Merkanalyses

3. Personen De personen om je heen vormen het laatste kenmerk waarmee je aan de slag gaat op het vlak van jouw uitstraling. Wat zegt jouw familie over jou? De Kennedy’s in Amerika hebben de familieband veel opgespeeld voor succesvolle politieke carrières. Ook in Nederland zie je de meerdere generaties Metsers en Römer als acteurs en zonen van bekende voetballers die het zelf ook ver schoppen. Je familie-achtergrond kan je helpen, hoewel je je misschien ook extra zal moeten bewijzen. Onderstaand een tabel om de mensen om jou heen wat inzichtelijker te maken. Als het van toepassing is, vul dan in de linker kolom de betreffende groep(en) in. Daarna kun je in de rechter kolom invullen wat voor effect je eventueel verwacht van deze groep voor jouw uitstraling. Personen / groepen om je heen: Effect voor jouw uitstraling: Familie: Gezellige en verzorgde uitstraling Kerkgenootschap: politieke partij: Geen Werk: Vrolijk en behulpzame uitstraling Hobbyclub(s): Geen Sportvereniging(en): Geen Vrienden: Gezellige en verzorgde uitstraling Overige groepen: Gezellige en verzorgde uitstraling 3. Vul nu hier in welke personen of groepen sterk van invloed zijn op jouw uitstraling: Mijn gezin en directe vrienden hebben invloed op mijn


2.4 Moodboard


2.6 Twee transmedia projecten 1. Adventure Time Wat is het verhaal? Adventure Time is een serie die gaat over Finn the Human en zijn hond Jake. Samen beleven deze 2 de gaafste avonturen. Elke aflevering is compleet anders maar het avontuur start meestal wel in hun boomhut. Een van de dagelijkse taken van Finn en Jake is het redden van Princess Bubblegum van The Iceking. Het leuke van Adventure Time is ook dat alle afleveringen anders zijn. Je hebt hierdoor enorm veel afwisseling en kijkplezier. Wat zijn de mediakanalen die hier voor gebruikt worden? 1. Televisie 2. Magazines 3. Eigen website 4. Youtube Hoe kunnen mensen participeren? Op de website van Adventure time is er vanalles te beleven. Van spelletjes tot merchandise er is vanalles te beleven.


2.6 Twee transmedia projecten 2. Scrubs Wat is het verhaal? In Scrubs kijk je vanuit John Dorian(JD) naar de loopbaan van 4 personages. Dit betekent dus dat je van het begin tot eind met hem mee kijkt. In de serie heeft JD vaak gedachtes die grappige scenes veroorzaken. Deze serie zit bomvol humor en er zit ook veel drama in. Omdat de serie zich afspeelt zijn er 3 medische adviseurs in dienst die zorgen dat alle medische gegevens in de serie kloppen. Wat zijn de mediakanalen die hier voor gebruikt worden? 1. Televisie 2. Magazines 3. Eigen website 4. Youtube Hoe kunnen mensen participeren? Op de website van Scrubs (http://scrubs.wikia.com/wiki/Main_Page) kun je allerlei achtergrond informatie over de serie vinden en merchandise etc.


3.1 T ypografie in het wild


3.2 5 fonts 1.Trajan Pro “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

2. Bauhaus 93 “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

3. Minion Pro “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”


3.2 5 fonts 5. OCR A Std “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

4.Apple Chancery “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”


3.3 Ont werp een monogra m of beeldmerk Uiteindelijke versie :

Schetsen :


3.3 Ont werp een monogra m of beeldmerk


Something

Wicked

This Way Comes...

T he most powerful Brabus ever. The Brabus SLS Coupe hits London’s mean streets.


Inferior view

L ed ut perspiciatis unde omnis iste

“

natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?plicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque

Zerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut o voluptas nulla pariatur?

,,

porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?


4.1 Grid

Het origineel :


4.2 Excursie Pixar Expo Toen ik op de Pixar Expo was in Amsterdam heb ik veel momenten uit mijn kindertijd kunnen herbeleven. Tot mijn verbazing heb ik het heel leuk en leerzaam gevonden om dit te zien, hoe bijvoorbeeld personages als Buzz Lightyear zijn ontstaan en de verschillende fases waarin zo’n personage dan zit. Je ziet heel vaak dat ze van een concept(schets) een geweldig beeld kunnen maken d.m.v. klei of 3d printers. Ook zie je enorm veel schetsen van de landschappen in de films, je let hier niet zo zeer op maar ze werken hier ook heel gedetailleerd aan. Tijdens de tentoonstelling ga je je ook beseffen hoeveel werk het kost om een film te maken. Hoeveel schetsen ze daarvoor moeten maken en verschillende storyboards. Maar als je een film van Pixar ziet weet je meteen dat het al de moeite waard was. Vond het ook leuk om wat van Steve Jobs en Pixar terug te zien. Wat zijn rol in het succes van Pixar is geweest en hoe hij dat heeft gedaan. Het blijft een persoon waar mijn interesse naar uitgaat dus vond dit ook erg leuk! Foto’s met beschrijving op de volgende 2 pagina’s.


4.2 Excursie

Voorbeelden van wat je te wachten staat bij de Pixar Expo.


6.1 Reflectieverslag Course

Door dit vak krijg ik het gevoel dat ik goed zit met mijn opleidingskeuze. Dit komt vooral door de opdrachten die deze course bevat. Je werkt met Photoshop, Indesign etc. dit zijn programma’s waarmee ik heel vaardig wil worden. Nu ik terugkijk op mijn vaardigheden in het begin van de opleiding ben ik erg vooruit gegaan, heb zelfs een filmpje met Adobe Premiere kunnen maken. Wel vond ik het af en toe vaag wat de opdracht was, want veel opdrachten die op papier stonden hebben we anders moeten uitvoeren omdat die niet goed uitvoerbaar waren. Hierbij hebben we hulp gehad van onze docent. Wat mijn hekelpunt was bij deze course was het tempo. Ik heb in het begin direct alles af weten te maken en bij te houden maar in de weekende weinig tot niets gedaan. Hierdoor ben ik achterop geraakt. Na een gesprek met de docent was het duidelijk wat er moest gebeuren en wanneer en op welke manier. Dit heeft me erg geholpen want ik stel vaak opdrachten uit. Dit is wel een leermoment geweest voor mij. Ik moet mijn schoolopdrachten wekelijks beter indelen en uitvoeren. Een ander probleem voor mij was het bedenken van een Credo en logo. Ik kan normaal niet zoiets bedenken, als ik bijvoorbeeld ga tekenen heb ik nooit een idee wat ik ga tekenen en hoe. Ik zie meestal wel hoe het verloopt. Maar dat werkte niet bij MMD, zeker niet toen we logo’s gingen ontwerpen en posters. Ik heb hier in het begin heel veel moeite mee gehad om creatief te leren denken. Uiteindelijk aan het einde van de course kan ik zeggen dat ik me dit eigen heb gemaakt en dat ik in inspiratie ook ideeen vind voor mijn eigen projecten.


Mijn krachten : -Creatief

-Werk snel -Positief -Doelgericht -Selectief -Leergierig -Communiceer goed

Mijn zwaktes :

-Uitstelgedrag -Perfectionistisch -Niet duidelijk aanwezig in de klas -Ben nog niet tevreden over mijn vaardigheden.

Digitaal werkboek michiel van mook  
Digitaal werkboek michiel van mook  

Nieuwste Digitale Werkboek.

Advertisement