Page 1

Persoonlijke ontslaganalyse Mevrouw A.C. Mulder 15 oktober 2013

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Inhoudsopgave

1

2

Introductie................................................................................................................. 4 1.1

Opbouw rapport...................................................................................................................................4

1.2

Leeswijzer............................................................................................................................................5

1.3

Nieuwe informatie................................................................................................................................5

1.4

Ontslagvergoeding ..............................................................................................................................5

1.5

Tegenvoorstel/volgende stap .............................................................................................................5

1.6

Toepasselijk recht ...............................................................................................................................6

Uw gegevens............................................................................................................ 7 2.1

Persoonlijke details .............................................................................................................................7

2.2

Gegevens werkgever..........................................................................................................................7

2.3

Uw arbeidsovereenkomst...................................................................................................................8

3

Samenvattend advies ............................................................................................... 9

4

Advies per rubriek................................................................................................... 10 4.1

Opzegverboden .................................................................................................................................10

4.2

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)............................................................................................10

4.3

Uw beĂŤindigingsvoorstel...................................................................................................................10

4.4

Eindafrekening...................................................................................................................................13

4.5

BeĂŤindigingsvergoeding....................................................................................................................14

4.6

Bedrijfseigendommen en lease-auto ...............................................................................................15

4.7

Nieuwe baan en outplacement.........................................................................................................16

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


5

4.8

Postcontractuele verplichtingen .......................................................................................................17

4.9

Collectieve regelingen.......................................................................................................................19

4.10

Positief getuigschrift en referenties..................................................................................................20

4.11

Juridische kosten...............................................................................................................................20

4.12

Finale kwijting ....................................................................................................................................21

Tot slot.................................................................................................................... 22

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


1 Introductie

Beste A.C. Mulder,

In dit adviesrapport vindt u uw persoonlijke ontslaganalyse. Deze analyse beoordeelt het voorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen op redelijkheid, volledigheid en (wettelijke) juistheid. De adviezen zijn gebaseerd op de wetgeving, de praktijk en de kennis en ervaring van onze juristen. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u een voorstel al dan niet accepteert, en of u hierover met uw werkgever verder in gesprek wilt.

1.1

Opbouw rapport

De analyse is opgebouwd uit dezelfde rubrieken als de vragenlijst die u heeft ingevuld en bestaat uit twee hoofdonderdelen: Ten eerste een beknopt, samenvattend advies. Dit is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van uw antwoorden op alle vragen. Er zijn drie mogelijkheden:

a) Het voorstel van uw werkgever ziet er goed uit

b) Het voorstel van uw werkgever is nog onvoldoende om te kunnen tekenen

c) Het voorstel van uw werkgever is niet goed

Ten tweede een uitgebreid advies per vraag, waarin uw antwoord en mogelijke vervolgstappen specifiek worden toegelicht. Hier gebruiken we dezelfde symbolen om aan te geven of het voorstel goed is, of dat er verbeteringen mogelijk of nodig zijn.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


1.2    

1.3

Leeswijzer Lees het hele rapport goed door. Ga per rubriek na of alles duidelijk is of dat u nog vragen heeft. Noteer uw opmerkingen of vragen direct. Een advies kan ook zijn dat u zelf kunt bepalen of u akkoord gaat met een voorstel of niet. Noteer deze punten ook. Maak een belafspraak met uw jurist en bespreek uw vragen en opmerkingen.

Nieuwe informatie

Wanneer er tussen het moment van ontvangst van dit rapport en het adviesgesprek met uw jurist zaken veranderen, kunt u deze alsnog in de vragenlijst aanpassen. U krijgt dan een nieuw rapport. U kunt ook wachten tot het gesprek en dan deze punten met uw jurist bespreken. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever een aanbod intrekt, plotseling failliet is gegaan, of dat u zelf al een nieuwe baan heeft. Al die zaken kunnen gevolgen hebben voor uw overeenkomst. Uw jurist kan u helpen bij het bepalen wat die gevolgen zijn.

1.4

Ontslagvergoeding

Een belangrijk onderdeel bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de ontslagvergoeding. Als u deze vergoeding accepteert, heeft dat op zich geen invloed op uw recht op een WWuitkering. Maar rondom deze vergoeding zijn andere regels en bepalingen die wel invloed hebben op het moment van uitkering of op de belasting die u erover moet betalen. Bespreek de adviezen hierover dus altijd met uw jurist.

1.5

Tegenvoorstel/volgende stap

In de adviezen zult u een aantal keer tegenkomen dat u een tegenvoorstel kunt doen. Hoe zo´n tegenvoorstel eruit ziet en wat daarin kan of moet staan, bespreken we met u wanneer u besluit te onderhandelen met uw werkgever. U ontvangt dan van ons meer tips en adviezen over de inhoud en wijze waarop u dit het beste kunt doen. Hoewel dit zelden voorkomt, wijzen wij u op het volgende: voor de wet is ieder tegenvoorstel dat u doet een afwijzing van het voorstel van uw werkgever. Daarmee krijgt uw werkgever de ruimte om te beslissen zijn voorstel volledig in te trekken. Als u het gevoel heeft dat dit bij u zou kunnen gebeuren, bespreek dit dan met uw jurist.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


2.3

Uw arbeidsovereenkomst

Datum start arbeidsovereenkomst

2 april 2001

Functie

marketeer

Bruto salaris

3.400,-

Vakantietoeslag

8,0 % Heeft u altijd minder dan 8% vakantietoeslag uitbetaald gekregen, dan bestaat de kans dat u nog een vordering op uw werkgever heeft. Bespreek dit met uw arbeidsjurist.

Overige looncomponenten

1.200,- aan Onkostenvergoeding

De opzegtermijn van uw werkgever is 1,5 maanden. U geeft aan dat er een cao van toepassing is op uw arbeidsovereenkomst. Bepalingen uit de cao gaan op bepalingen uit uw arbeidsovereenkomst. Als de toepasselijke cao een minimumcao is, mag er in uw voordeel worden afgeweken van de cao-bepaling. Is de cao een standaardcao, dan moet de cao-bepaling worden nageleefd. Denk aan specifieke bepalingen over de opzegtermijn of een wachtgeld- of suppletieregeling. U heeft aangegeven dat de bank- en verzekeringswezen van toepassing is. Er is geen bedrijfsreglement van toepassing op uw arbeidsovereenkomst. Uw rechtspositie wordt bepaald aan de hand van uw individuele overeenkomst, de wet en, indien van toepassing, een cao.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


3 Samenvattend advies

Het voorstel van uw werkgever is niet goed.

Teken het voorstel dus niet. Want wanneer u dit doet, loopt u grote risico´s. Bijvoorbeeld omdat er belangrijke bepalingen ontbreken, of omdat u kans loopt het recht op een WW-uitkering te verspelen. Ga na voor welke specifieke punten dit advies geldt en bespreek deze met uw arbeidsjurist. Vergeet niet om ook uw eigen vragen en de onderdelen te bespreken waar het advies 'onvoldoende om te tekenen' luidt.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


4 Advies per rubriek

4.1

Opzegverboden Beëindiging onderneming U bent niet zwanger of met bevallingsverlof én er is sprake van beëindiging van (een onderdeel van) de onderneming van uw werkgever. Als gevolg daarvan vervallen alle eventuele opzegverboden.

4.2

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

4.3

Uw beëindigingsvoorstel

Niet goedgekeurd Sociaal Plan Ook aan een Sociaal Plan dat niet goedgekeurd en ondertekend is door de vakbonden, maar wel met medewerking van de OR tot stand is gekomen, bent u in beginsel niet gebonden. Maar goedkeuring van de OR zegt wel iets over de redelijkheid ervan. De OR vertegenwoordigt immers de belangen van alle werknemers. Een individuele, afwijkende regeling treffen met uw werkgever is dan ook lastig. Niet goedgekeurd Sociaal Plan Als een Sociaal Plan niet goedgekeurd en ondertekend is door de vakbonden en ook de OR er niet mee ingestemd heeft, dan betreft het niet meer dan een voorstel van uw werkgever. Als uw werkgever stelt dat een regeling conform het Sociaal Plan is, hoeft u daar dus niet mee in te stemmen. Afwijken van de vertrekregeling De vertrekregeling staat een afwijking toe, of er is sprake van buitengewone omstandigheden en u kunt een beroep doen op een hardheidsclausule van de regeling. U kunt dus proberen andere afspraken te maken met uw werkgever. In het geval van een wachtgeldregeling kunt u bijvoorbeeld een hogere aanvulling vragen, of de vergoeding ineens laten uitkeren. Overleg hierover met uw arbeidsjurist. Als u de vertrekregeling acceptabel vindt, kunt u hiernaar verwijzen.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Aanvaardbaarheid van de ontslagreden Het is belangrijk dat de redenen van de beëindiging van uw dienstverband benoemd worden. In uw geval gaat het om bedrijfseconomische redenen. Dit betekent dat uw werkgever, als gevolg van tegenvallende bedrijfsresultaten genoodzaakt is besparende maatregelen te nemen, met als resultaat dat uw functie vervalt en dat er ook geen andere passende functie voor u is. U geeft aan dat u deze reden acceptabel vindt.

Verwijtbaarheid Eén van de vereisten om voor een Werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen, is dat in de vaststellingsovereenkomst in ieder geval een bepaling is opgenomen, waarin staat dat er geen sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW. Oftewel dat u geen (ernstig) verwijt te maken valt. U geeft aan dat uw werkgever deze bepaling in zijn voorstel heeft opgenomen.

Initiatief Om voor een Werkloosheidsuitkering in aanmerking te kunnen komen, moet in de vaststellingsovereenkomst in ieder geval een bepaling zijn opgenomen, waarin staat dat het initiatief om in overleg te treden over de beëindiging van het dienstverband van uw werkgever afkomstig is. U geeft aan dat uw werkgever deze bepaling in zijn voorstel heeft opgenomen.

Bezwaar Alhoewel het geen vereiste is om voor een Werkloosheidsuitkering in aanmerking te kunnen komen, is het wel verstandig in de vaststellingsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin staat dat u tegen de beëindiging van het dienstverband bezwaar heeft gemaakt en dat u het liefst uw eigen of andere passende werkzaamheden blijft verrichten.U heeft aangegeven dat deze bepaling in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen.

Pro forma procedure U verwacht dat uw werkgever zich houdt aan de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst en vindt het niet nodig een pro forma ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter te starten. Zorg wel dat In de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


4.4

Eindafrekening Alhoewel het wettelijk vastgelegd is dat uw werkgever bij einde dienstverband tot financiĂŤle afwikkeling ervan moet overgaan, is het verstandig hier een bepaling in de vaststellingsovereenkomst over op te nemen. Als de bepaling in het voorstel van uw werkgever acceptabel voor u is, dan kunt u ermee instemmen. Blijkt uit die bepaling echter niet wanneer uw werkgever tot betaling aan u zal overgaan, ontbreekt de toezegging een schriftelijke bruto/netto specificatie te verstrekken of wenst u in de bepaling enkele looncomponenten nadrukkelijk te benoemen die uw werkgever niet noemt en die u ook niet in een aparte bepaling wenst op te nemen, dan kunt u uw werkgever een tegenvoorstel doen.

Declaraties U heeft aangegeven geen openstaande declaraties te hebben.

Onkosten Als u nog recht heeft op uitbetaling van onkostenvergoeding, dan is het van belang nadrukkelijk in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat u de onkostenvergoeding bij de eindafrekening uitbetaald wilt krijgen.

Lening U heeft aangegeven uw werkgever geen geld verschuldigd te zijn uit hoofde van een lening.

Overuren Uit uw opgave volgt dat u geen overwerkvergoeding/vergoeding voor overuren van uw werkgever tegoed heeft.

Eindejaarsuitkering Een eindejaarsuitkering of dertiende maand is niet aan de orde.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Vrije dagen Wanneer u nog vrije dagen heeft openstaan en u krijgt geen vrijstelling van uw werkzaamheden, dan worden de dagen die u op uw ontslagdatum nog niet heeft opgenomen aan u uitbetaald, tenzij u deze (gedeeltelijk) wilt opnemen. Hiertoe moet uw werkgever u in de gelegenheid stellen. Uw werkgever hoeft dit niet te doen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen. Bijvoorbeeld als het door die vakantie niet meer mogelijk is uw werkzaamheden goed over te dragen of als de bezetting te laag wordt.

Bonus U heeft aangegeven geen recht te hebben op een bonus.

Winstdeling Er geldt geen winstdelingsregeling voor u.

Aandelen Uit uw opgave blijkt dat u geen aandelen of opties van uw werkgever heeft.

4.5

Beëindigingsvergoeding Beëindigingsvergoeding U geeft aan dat uw werkgever u een vergoeding aanbiedt van € 320.000,- bruto. Uit uw berekening van de vergoeding volgens de kantonrechterformule volgt een bedrag van € 106.488,00 bruto. De vergoeding die uw werkgever u biedt is hoger dan de vergoeding die u volgens de kantonrechterformule zou kunnen ontvangen. U kunt de vergoeding accepteren.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Vindt u de beëindigingsvergoeding die uw werkgever u aanbiedt redelijk en de afspraken hierover volledig en duidelijk, dan kunt u ermee instemmen. Kunt u zich niet helemaal verenigen met wat uw werkgever u voorstelt, doet u hem dan een tegenvoorstel. Weet dat u in ieder geval uw recht op een uitkering behoudt bij het accepteren van een vergoeding. Wel zal het UWV de eerder genoemde fictieve opzegtermijn in acht nemen en pas daarna de uitkering start. U wordt dan geacht gedurende deze fictieve opzegtermijn met de vergoeding van uw werkgever in uw levensonderhoud te voorzien.

Als u vindt dat de vergoeding die uw werkgever u aanbiedt, geen recht doet aan uw situatie, objectief bekeken en rekening houdende met alle omstandigheden, dan kunt u uw werkgever een tegenvoorstel doen.

U heeft de mogelijkheid zelf de bestemming van de vergoeding te kiezen. Dit is met name bij hogere vergoedingen verstandig. Fiscaal kan het voordeliger zijn uw geld in een Stamrecht B.V., een stamrechtverzekering of op een bankspaarrekening te laten storten in plaats van op uw gangbare bankrekening. Als uw werkgever deze mogelijkheid voor u gecreëerd heeft, is het zinvol dit te accepteren. U kunt ook een tegenvoorstel doen, dat bijvoorbeeld specifieker is.

4.6

Bedrijfseigendommen en lease-auto Bedrijfseigendommen U geeft aan dat u nog apparatuur van uw werkgever heeft of gebruikt die u bij beëindiging van uw dienstverband moet inleveren. De vraag is alleen wanneer. Wat als u van het verrichten van uw werkzaamheden wordt vrijgesteld? Moet u de apparatuur dan op dat moment inleveren, of mag u de apparatuur houden tot het moment dat uw arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt? Maak hierover concrete afspraken. Ook raden wij u aan bij het inleveren van de apparatuur een ontvangstbewijs te vragen. Als uw werkgever ten aanzien van het inleveren van de apparatuur een voor u acceptabel voorstel doet, kunt u ermee instemmen. Gaat uw voorkeur uit naar een afwijkende regeling, dan kunt u uw werkgever een tegenvoorstel doen. In sommige gevallen kunt u apparatuur bijvoorbeeld overnemen.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Lease-auto U heeft aangegeven geen lease-auto van de zaak te hebben.

4.7

Nieuwe baan en outplacement Nieuwe baan U heeft aangegeven nog geen nieuwe baan te hebben of uitzicht daarop. Als uw werkgever dit verlangt, kunt u dit vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Verandert dit tijdens uw onderhandelingen, houdt u er dan rekening mee dat u op basis van jurisprudentie uw werkgever hierover moet informeren, zodat hij de gelegenheid heeft de aangeboden vergoeding hierop aan te passen. Informeert u uw werkgever niet, dan mag uw werkgever de vergoeding (deels) terugvorderen zodra hij ontdekt dat u tijdens de onderhandeling al bekend was met het (aanbod van) ander werk.

Het is verstandig afspraken te maken voor als u vóór de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst een andere baan heeft. Het voorkomt onduidelijkheid over de vraag of uw werkgever u dan nog wel de beëindigingsvergoeding verschuldigd is. Of over de vraag of de arbeidsovereenkomst in dat geval eerder eindigt dan overeengekomen. Ontbreekt een dergelijke afspraak, doet u dan een voorstel daartoe.

Outplacement Uw werkgever biedt u een outplacement traject aan. Vaak is outplacement onderdeel van een Sociaal Plan. Maar u kunt ook individuele afspraken maken. Een outplacementbureau helpt u met solliciteren, voert testen uit (wat wil en kan u) en zoekt actief mee naar een geschikte baan. De kosten bedragen gemiddeld € 5.000 voor zes maanden begeleiding. Als u het voorstel van uw werkgever acceptabel vindt, dan kunt u ermee instemmen. Wilt u liever een andere regeling, doet u dan een tegenvoorstel. Heeft u helemaal geen behoefte aan begeleiding door een outplacementbureau, wijst u dan het voorstel van uw werkgever af. U kunt in plaats daarvan vragen of u een opleiding mag volgen of u kunt vragen om een hogere beëindigingsvergoeding.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


4.8

Postcontractuele verplichtingen Geheimhouding Ook als u nooit eerder een geheimhoudingsbeding bent overeengekomen met uw werkgever, kan het verstandig zijn daar bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog afspraken over te maken. Het is dan wel van belang dat in de vaststellingsovereenkomst concreet wordt vastgelegd op welke situaties het beding van toepassing is. Zo kan de geheimhouding betrekking hebben op alle gegevens die u in uw baan bekend zijn geworden over uw werkgever en de activiteiten van het bedrijf. Het kan gegevens van klanten en andere relaties omvatten. Verder kan de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt er deel van uit maken. Als uw werkgever in zijn voorstel niets heeft opgenomen over geheimhouding en u wilt daar wel duidelijke afspraken over maken, dan kunt u uw werkgever een voorstel doen.

Communicatie Afhankelijk van de verstandhouding tussen u en uw werkgever, de reden waarom en de wijze waarop u uit elkaar gaat, kan het verstandig zijn afspraken te maken over de interne en externe communicatie over uw vertrek. U kunt het bijvoorbeeld fijn vinden als uw collega’s niet geïnformeerd worden over de reden voor uw ontslag. Ook kunt u willen voorkomen dat de externe communicatie ten koste gaat van uw goede reputatie. Als uw werkgever in zijn voorstel niets heeft opgenomen over communicatie en u wilt daar wel duidelijke afspraken over maken, dan kunt u uw werkgever een voorstel doen.

Nevenwerkzaamheden U heeft aangegeven dat u niet gebonden bent aan een verbod op nevenwerkzaamheden.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Concurrentiebeding Met het concurrentiebeding wil uw werkgever voorkomen dat hij schade leidt doordat u bij een concurrent gaat werken, u voor uzelf gaat beginnen of u op andere wijze klanten van hem afneemt of bedrijfsgeheimen prijs geeft. Wanneer u schriftelijk met het beding heeft ingestemd, dient u zich hieraan te houden. Dit is niet het geval, wanneer er sprake is van een functiewijziging of een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhoudingen als gevolg waarvan het beding zwaarder is gaan drukken. Bijvoorbeeld wanneer u leiding bent gaan geven en veel meer verantwoordelijkheden heeft gekregen, of wanneer de organisatie is veranderd door een overname. Als u twijfelt over de vraag of u nog aan het concurrentiebeding gehouden kan worden, bespreek dit dan met uw arbeidsjurist. Een concurrentiebeding bepaalt doorgaans hoe lang het na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldig is. Meestal is dat 12 maanden. Een veel langere periode kan onredelijk bezwarend zijn en dan kunt u overwegen de geldigheid van het beding aan te vechten. Ook kunt u, nu u toch in onderhandeling bent over de beëindiging van het dienstverband, een ander concurrentiebeding overeenkomen met een kortere geldigheidsduur. Hetzelfde geldt voor het verbod zelf of het gebied waarvoor het geldt. Het beding kan u verbieden bij een concurrent te werken. In plaats hiervan kunt u afspreken dat u gedurende een bepaalde periode de relaties van uw werkgever niet mag bedienen. We spreken dan van een relatiebeding. Voeg dan een lijst van relaties toe om geschillen achteraf te voorkomen. Tot slot kunt u afspreken op welke regio het beding betrekking heeft. In alle gevallen geldt dat het verstandig is de verschillende situaties, werkzaamheden en verplichtingen zo concreet mogelijk te omschrijven.

Het beste zou echter zijn als u met uw werkgever overeenkomt dat het beding in z’n geheel komt te vervallen.

Relatiebeding In uw arbeidsovereenkomst is geen relatiebeding opgenomen. Heeft uw werkgever in het beëindigingsvoorstel wel een relatiebeding opgenomen, dan adviseren wij u deze niet te aanvaarden. Wil uw werkgever het beding niet uit het beëindigingsvoorstel schrappen, probeer dan het beding naar uw hand te zetten, zodanig dat u er het minst hinder van ondervindt. Spreek verder af dat er aan de vaststellingsovereenkomst een lijst met relaties wordt toegevoegd, zodat duidelijk is om welke relaties het gaat.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


Studiekostenbeding Als uw studiekostenregeling aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan is deze rechtsgeldig overeengekomen en zijn u en uw werkgever in beginsel gehouden die regeling na te komen. Tenzij u andersluidende afspraken met uw werkgever wilt en kunt maken. Bijvoorbeeld dat uw verplichtingen die voortvloeien uit de studiekostenregeling vervallen.

4.9

Collectieve regelingen Collectieve verzekeringen U heeft aangegeven geen verzekeringen te hebben lopen via het collectieve contract van uw werkgever.

Pensioen U bouwt geen pensioen op via uw werkgever.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


4.10 Positief getuigschrift en referenties De wet bepaalt dat uw werkgever verplicht is u op uw verzoek bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift uit te reiken. Dit getuigschrift vermeldt dan de volgende zaken.  

de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week; de begindatum en de einddatum van het dienstverband;

Als u er nadrukkelijk om vraagt worden ook de volgende zaken vermeld:   

een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan; een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd en indien de werkgever heeft opgezegd de reden daartoe.

In de praktijk blijkt dat partijen van mening kunnen verschillen over bijvoorbeeld de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Om dit te voorkomen kunt u met uw werkgever afspreken dat hij het getuigschrift in overleg met u opstelt. Ook kunt u overeenkomen dat er enkel een positief getuigschrift wordt verstrekt. Dezelfde afspraken kunt u maken met betrekking tot eventuele referenties.

4.11 Juridische kosten Het is mogelijk uw juridische kosten door uw werkgever te laten vergoeden. Als uw werkgever u dit aanbiedt, is het aan u om te beslissen of u dit wilt aannemen. Van belang is te weten wat de kosten zijn en onder welke voorwaarden uw werkgever ze wil vergoeden. Zo gebeurt het vaak dat een werkgever de kosten alleen wil vergoeden als de factuur op zijn naam wordt gesteld. Mocht u niet veel juridische kosten hebben gemaakt of het op naam stellen van de factuur is een probleem, dan kunt u er ook voor kiezen dit voorstel af te slaan en uw werkgever op een ander punt om een tegemoetkoming te vragen. Verder is het natuurlijk mogelijk in de vorm van een tegenvoorstel een hogere bijdrage in deze kosten te vragen.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


4.12 Finale kwijting Uw werkgever heeft u een voorstel voor finale kwijting gedaan. Dit betekent dat u en uw werkgever niets meer van elkaar te vorderen hebben, na volledige en correcte uitvoering en nakoming van de beĂŤindigingsovereenkomst. Als u meent nog iets van uw werkgever te vorderen te hebben dat niet in de beĂŤindigingsovereenkomst is opgenomen, dan is dit het moment om daar alsnog afspraken over te maken en deze vast te leggen of de vordering nadrukkelijk buiten de finale kwijting te houden. Maakt u geen concrete afspraken, dan valt de vordering onder de finale kwijting en kunt u geen nakoming meer afdwingen.

Eigenrisicodrager U heeft aangegeven dat uw werkgever geen eigen risicodrager is voor de WW, de WGA of de Ziektewet.

U heeft aangegeven dat u over aanvullende, relevante informatie beschikt, die u niet in de beantwoording van onze vragen heeft kunnen verwerken: kjg Bespreek deze informatie met uw arbeidsjurist.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder


5 Tot slot

Dit rapport en de adviezen zijn uitsluitend op uw situatie van toepassing. We doen onze uiterste best om u een foutloze analyse te geven. Maar elke situatie is uniek, dus bespreek uw analyse altijd met uw arbeidsjurist. Om te zorgen dat uw jurist is voorbereid en uw analyse heeft kunnen bestuderen, maken wij altijd een terugbelafspraak. Belt u hiervoor onze klantenservice op nummer 088 3279850. In het gesprek neemt u samen de analyse door, bespreekt u uw vragen en adviseert uw arbeidsjurist u over de te nemen vervolgstappen. Denk daarbij aan onderhandeling met uw werkgever of het opstellen van een tegenvoorstel. Uw arbeidsjurist helpt u daar graag bij.

Persoonlijke ontslaganalyse

Mevrouw Mulder

Persoonlijke Ontslaganalyse