Page 1

Toelichting op de jaarcijfers 2018 Stichting Het Warme Hart voor Malawi In onderstaand verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen in 2018 aan de hand van een toelichting op de exploitatierekening en de balans. Inkomsten Opvallend is het grote bedrag van € 15.000 dat ontvangen werd van de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen ten behoeve van een medisch project. De Beatrixschool te Haarlem organiseerde een sponsorloop waarbij een bedrag voor onze Stichting beschikbaar kwam van € 2.500. Tezamen met de opbrengsten van een aantal verjaardagen kwam het totaal aan bijdragen uit acties daarmee op ruim € 18.000. Het aantal donateurs is min of meer stabiel gebleven. Dankzij de toezegging van een sponsor die de studie van één van onze studenten voor zijn rekening wil nemen, lag het geïncasseerde bedrag dit boekjaar wat hoger. De groep donateurs die een periodieke gift doet geeft de Stichting het voordeel dat voor meerdere jaren zekerheid bestaat van een bepaald bedrag aan inkomsten. Uitgaven Bij de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt naar de aard van de uitgaven. Onder de directe projectkosten zijn geboekt kosten die direct verband houden met de projecten in Malawi. Daarbij worden de schoolgelden langzamerhand minder doordat geen nieuwe leerlingen meer worden gesponsord, maar groeien de kosten voor studenten aan de vervolgopleidingen. Onder de indirecte projectkosten vallen kosten die gemaakt moeten worden in verband met toezicht, bezoek aan projecten, representatiekosten. Overige kosten zijn vnl. wervingskosten en beheerskosten, als bank- en administratiekosten. Ook de kosten van het drukken van de Nieuwsbrief worden hiertoe gerekend. In het totaal aan uitgaven blijven de overige kosten zeer beperkt. Als gevolg van de groei van het aantal studenten dat een vervolgopleiding gaat doen moet rekening gehouden worden met een financiële buffer en is een extra reservering van € 7.000 gedaan voor school- of studiegelden. Balans Per saldo was sprake van een positief resultaat dat aan onze algemene reserve is toegevoegd. Die bedraagt nu ruim € 13.000. Deze kan gebruikt worden voor schoolgelden maar we zijn hiermee in staat ook indirecte projectkosten te financieren of financiële steun te verlenen aan trainingen, schoolmateriaal te bekostigen etc. De donatie van de Congregatie is in zijn geheel als een geoormerkte voorziening opgenomen ten behoeve van een medisch project. Uit de exploitatie is een bedrag van € 7.000 gedoteerd aan de reserve schoolgelden. Daarmee komt deze reservering op een bedrag van € 29.000 ten behoeve van de toekomstige financiële verplichtingen voor onze huidige leerlingen, vooral studiebeurzen voor leerlingen die de middelbare school met succes afronden. De (toekomstige) schoolgelden voor de secondary schools worden ruimschoots gedekt door de langjarige periodieke giften. De voorziening gevormd ten behoeve de opleiding tot clinical officer van Esther Galeti blijft voorlopig gehandhaafd.

Rob Penning, penningmeester Bloemendaal, april 2019

Profile for michielbootz

toelichting jaarcijfers 2018  

toelichting jaarcijfers 2018  

Advertisement