Page 1

Toelichting op de jaarcijfers 2016 Stichting Het Warme Hart voor Malawi In onderstaand verslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen in 2016 aan de hand van een toelichting op de exploitatierekening en de balans. Inkomsten Er is nog steeds sprake van een groeiende groep donateurs die jaarlijks één of meerdere giften overmaken naar de Stichting. Ook is de groep donateurs die een periodieke gift doen verder gestegen. Dit heeft voor de Stichting het voordeel dat voor meerdere jaren zekerheid bestaat van een bepaald bedrag aan inkomsten. In totaal is aan donaties en giften ruim € 12.500 ontvangen waarvan voor ruim € 4000 een periodieke overeenkomst is gesloten. Voor het opknappen van de post natale ruimte van het ziekenhuis in Kabudula is geoormerkt geld ontvangen van ruim € 16.000. Daarnaast blijkt de oliebollenactie ieder jaar toch ook weer goed voor zo’n € 1000. Uitgaven Bij de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt naar de aard van de uitgaven. Onder de directe projectkosten zijn geboekt kosten die direct verband houden met de projecten in Malawi. Dat was afgelopen jaar naast de schoolgelden ook de uitbreiding en het herstel van de post natale ruimte in het Kabudula Hospital. Onder de indirecte projectkosten vallen kosten die gemaakt moeten worden in verband met toezicht, bezoek aan projecten, representatiekosten. Overige kosten zijn vnl. wervingskosten en beheerskosten, als bank- en administratiekosten. Ook de kosten van het drukken van de Nieuwsbrief worden hiertoe gerekend. In het totaal aan uitgaven blijven de overige kosten zeer beperkt. Als gevolg van de beleidswijziging om vanaf het schooljaar 2017-2018 geen nieuwe leerlingen naar form 1 meer te sponsoren en de bestaande leerlingen te gaan ondersteunen bij hun vervolgopleiding, is een extra reservering gedaan voor schoolgelden. Balans Zowel de inkomsten als de uitgaven lagen op een hoger niveau in het afgelopen boekjaar. Per saldo was sprake van een positief resultaat dat aan onze algemene reserve is toegevoegd. Dit bedraagt nu ruim € 12.000. Hiermee zijn we in staat indirecte projectkosten te financieren, financiële steun te verlenen aan trainingen, schoolmateriaal te bekostigen etc. Uit de exploitatie is een bedrag van € 7000 genomen ten behoeve van de reservering schoolgelden. Daarmee komt deze reservering op een bedrag van € 18.000 ten behoeve van de toekomstige financiële verplichtingen voor onze huidige leerlingen, vooral vervolgopleidingen van leerlingen die de middelbare school met succes afronden. De (toekomstige) schoolgelden voor de secondary schools worden grotendeels gedekt door de langjarige periodieke giften. De voorziening gevormd ten behoeve de opleiding tot clinical officer van Esther Galeti blijft voorlopig gehandhaafd.

Rob Penning, penningmeester Bloemendaal, april 2017

WHVM toelichting jaarcijfers 2016  
WHVM toelichting jaarcijfers 2016  
Advertisement