Page 1

Vastgesteld dd 05-11-2013

“Met het oog op de toekomst”

Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 - jeugdafdeling vv Baardwijk


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

4

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.

Missie Doelstellingen Lange termijn doelen Korte termijn doelen Strategie en realisatie van de doelstellingen

5

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.4. 3.5. 3.6.

Organisatie Algemeen Taakomschrijving Jeugdcommissie Leden jeugdcommissie Jeugdvoorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdleider Technisch coördinator Toernooicoördinator Activiteitencoördinator Besluitvorming Positie kader

7

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 5.3. 5.4.

Randvoorwaarden Financiën Vergoedingen Boetes Accommodatie Capaciteit Scheidsrechters

13

5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.2.8. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

Technisch jeugdbeleid Prestatie en/of recreatie Prestatieteam Recreatieteam Trainers en leiders Selectietrainers Werk en Taakomschrijving Selectietrainers Niet Selectietrainers Werk en Taakomschrijving Niet-Selectietrainers Taak Hoofdtrainer t.a.v. jeugdafdeling Jeugdleiders Algemene taken van de leider Taken van de jeugdleider op wedstrijddagen Selecteren Scout Selectieprocedure voor aanvang nieuwe seizoen Dispensatie

14

2

6

8

9

10 11 12

15

16

17 18

20


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

5.3.4. 5.4. 5.5.

Meidenbeleid Spelervolgsysteem Reglement voor jeugdspelers

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Specifiek jeugdbeleid Vrijwilligers Ouders Verzorging EHBO Nevenactiviteiten Kampioenschappen Scholing Werving en behoud Normen en waarden (Gedragsregels)

7.

Uitvoering jeugdbeleid

25

8.

Wat mag worden verwacht van dit plan en de voetbalopleiding?

25

21

3

22

23

24


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

1. Inleiding

Voor u ligt het meerjaren jeugdbeleidspan 2013-2018 van VV Baardwijk, met als werknaam “Met het oog op de toekomst”. Dit plan beoogt op gestructureerde wijze inzicht te geven in de organisatie van de jeugdafdeling van vv Baardwijk en inhoud te geven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het beleidsplan beschrijft een duidelijke toekomstvisie en dient als duidelijke leidraad voor het vastleggen en ten uitvoer brengen van het jeugdbeleid en geeft richting aan de jeugdopleiding en begeleiding en streeft daarbij de volgende doelen na: x het inzichtelijk maken wat we beogen met de jeugdafdeling; x wie waar verantwoordelijk voor is; x het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding; x het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het jeugdkader; x handvaten voor leden, trainers en leiders; Het is belangrijk dat de doelstelling van de jeugdafdeling voor alle leden duidelijk is. Dit dient als kapstok van waaruit door de vereniging keuzes worden gemaakt. Keuzes en beleid waar iedereen zich aan zal moeten houden om het gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Een verdere uitwerking van de voetbaltechnische aspecten is vastgelegd in een separaat technisch beleidsplan. Een jeugdbeleidsplan is gerelateerd aan de huidige organisatie en aan de huidige standpunten van vv Baardwijk en betreft een meerjarenplan met een tijdshorizon van 5 jaren. Wijzigingen in organisatie en beleidsuitgangspunten zullen moeten leiden tot aanpassing van het beleidsplan om dit up-to-date te houden.

Eric van Eijk Waalwijk, November 2013

4


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

2. Missie (ofwel wie willen we zijn): Vv Baardwijk biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren uit Waalwijk en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige, educatieve en maatschappelijke verantwoorde manier, zowel prestatief als recreatief, in competitieverband te kunnen voetballen”. 2.1. Visie (ofwel wat willen we zijn): Voor een optimale ontwikkeling van de jeugdspeler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als jeugdspelers trainen en spelen met en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding en opleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties en maximale ontwikkeling van de individuele speler en de vereniging. 2.2. Doelstellingen (ofwel wat willen we bereiken): VV Baardwijk vindt het belangrijk om te kunnen beschikken over een bloeiende en goed georganiseerde jeugdafdeling, waar gezelligheid, sportiviteit, educatie en maatschappelijk belang worden gecombineerd en waar plezier en ontspanning hoog in het vaandel staat. Maatschappelijk gezien staan we bekend als een gezellige club, voor spelers uit Waalwijk en omgeving, waar spelplezier en een prettige sfeer op de voorgrond staat en waar het individu wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Sportief streven we na om alle selectieteams, A t/m F, op het niveau van 1e klasse te laten spelen en tenminste over 2 teams per categorie te beschikken. Educatief vervullen we een voorbeeldfunctie als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies). 2.1.1 Lange termijn doelen, 5 jaar: x x x x x

Alle selectieteams op het niveau van de 1e klasse. Gewenste minimum aantal teams: Kanjers, F=4 , E=4, D=3, C=2, B=2, A=2 en een 4-tal meisjesteams Uitgedrukt in een minimum aantal leden is dit: meisjesteams=50, kanjers=15, F=40, E=40, D=45, C=30, B=30, A=30. Dit is in totaal 280 jeugdleden. Vooralsnog hebben we geen maximum aantal gesteld. Continue blijven verbeteren van technisch jeugdbeleid en het opleidingsklimaat. Opleiden, coachen en begeleiden van trainers en leiders

5


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

2.1.2. Korte termijn/jaarlijks: x x

x x x x x x x

Het organiseren van de jeugdafdeling d.m.v. een organogram in een commissiestructuur. (2013) Behoud van een gezonde jeugdafdeling. Onder gezond wordt verstaan een juiste verhouding tussen kader en aantal jeugdleden, met een evenwichtige verdeling en een minimum en/of maximum aantal jeugdleden. Opstellen en vaststellen van het jeugdbeleidsplan (2013-2018) Gebruik maken van de mogelijkheden die het lidmaatschap NKS ons biedt. Jaarlijks evalueren en bijstellen van het technisch jeugdplan. In financieel opzicht op een verantwoorde manier in de jeugdafdeling investeren Uitbreiden van activiteiten en toernooien voor pupillen en aandacht voor oudere groepen jeugdleden (groep A t/m C). Het voor A t/m C zorgen voor een mix van activiteiten en actieve betrokkenheid bij jongste jeugd. Leden en ouders worden gemotiveerd en gestimuleerd om te participeren binnen de vereniging.

2.2. Strategie en Realisatie van de doelstelling (ofwel hoe willen we dit bereiken) De realisatie van onze doelstellingen moeten ertoe leiden dat er uiteindelijk een gezonde doorstroming ontstaat naar de gehele seniorenafdeling en continuĂŻteit ter versterking van de selectie-elftallen. Bovenstaande doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door de jeugd weloverwogen te laten voetballen, rekening houdend met hun specifieke leeftijdskenmerken en hen te voorzien van goede oefenstof. Om dit tot stand te brengen dienen onderstaande randvoorwaarden te worden ingevuld: x x x x x x x x x x x

Het inrichten en handhaven van een goede organisatie van de jeugdafdeling Goed opgeleide jeugdtrainers (selectieteams A t/m D waar mogelijk gediplomeerde trainers) Voldoende trainingsmogelijkheden Voldoende oefenmateriaal Werken volgens vastgesteld technisch (opleidings-)beleid Coaching en begeleiding van leiders en trainers Weloverwogen en verantwoorde groei van de jeugdafdeling Wij kennen geen beperkingen in het aannamebeleid. Het individueel belang wordt gewaardeerd en gerespecteerd, maar dit mag niet ten koste gaan van het team- of het verenigingsbelang. De breedte van de voetbalsport krijgt de aandacht, die evenwichtig verdeeld wordt over prestatief en recreatief plezier. Bijwonen van (kennis-)bijeenkomsten, symposia en workshops van ketenpartners als KNVB, NKS, gemeente.

6


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

3. Organisatie 3.1. Algemeen De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede en inzichtelijke organisatie binnen de vereniging. Naast de aanwezigheid van een algemeen hoofdbestuur zal er binnen de vereniging een aparte organisatie voor het jeugdvoetbal dienen te zijn. Binnen vv Baardwijk wordt daar op de volgende wijze invulling aan gegeven. De jeugdafdeling van vv Baardwijk wordt aangestuurd door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit 7 leden met de volgende portefeuilleverdeling: Voorzitter : Leiding geven aan Jeugdcommissie (JC) Secretaris : Verzorgen van de algemene administratie en verslaglegging Penningmeester : Verzorgen van de financiële administratie Wedstrijdcoördinator : Verzorgen van alle wedstrijdzaken Technisch coördinator : Geeft leiding aan de Jeugd Technische Commissie Toernooi coördinator : Geeft leiding aan de Jeugdtoernooi commissie Activiteiten coördinator : Geeft leiding aan de Jeugd Activiteiten Commissie Ten behoeve van een optimale communicatie tussen boven genoemde functionarissen vindt er periodiek overleg plaats. De samenstelling en vergaderfrequentie van dat overleg is als volgt: ¾ Dagelijks bestuur jeugdcommissie: 1 x per 14 dagen vindt er overleg plaats over algemene en lopende zaken door het dagelijks bestuur tw: (Vice-)voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdleider. ¾ Gehele Jeugdcommissie: 1 keer per 6 weken. De vergadering wordt bijeengeroepen door de jeugdvoorzitter of secretaris ¾ Groot Jeugdkaderoverleg: Minimaal 1 x per kwartaal met de gehele groep van jeugdcommissieleden, trainers en jeugdleiders. Voor aanvang van de competitie vindt er een jaarvergadering plaats en er is een vergadering ter evaluatie en afsluiting van het seizoen. De vergadering wordt bijeengeroepen door de jeugdvoorzitter. De gehele jeugdcommissie is hierbij aanwezig. Vanuit het kader van alle jeugdteams wordt tenminste 1 afgevaardigde verwacht. ¾ Coördinatorenoverleg: Coördinatoren A-, B- en C-junioren en D-, E, F-pupillencoördinatoren, meidencoördinator, keepercoördinator, opleidingscoördinator en technisch coördinator 1 keer per 8 weken. De vergadering wordt bijeengeroepen door de Technisch coördinator. Indien mogelijk is de aanwezigheid van de hoofdtrainer gewenst bij de bijeenkomsten met de juniorencoördinatoren. ¾ Activiteiten en toernooicommissies: De diverse onderdelencommissies vergaderen in onderling overleg onder voorzitterschap van de desbetreffende coördinator. Afhankelijk van de activiteit en de voorbereidingstijd wordt door de commissie zelf de vergaderfrequentie vastgesteld. 7


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Urgente problemen kunnen buiten de overlegstructuren worden besproken met de verantwoordelijke functionaris. Voor de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk van dit beleidsplan. Indien noodzakelijk kan altijd worden overgegaan tot een extra ingelast overleg. De afstemming met het hoofdbestuur verloopt via de jeugdvoorzitter door deelname aan het Commissievoorzitteroverleg met het hoofdbestuur en rechtstreeks overleg tussen de jeugdvoorzitter en het hoofdbestuur.

3.2. Taakomschrijving Jeugdcommissie De jeugdcommissie is het organisatorisch hart van de jeugdafdeling. Zij opereert zelfstandig, doch is uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De jeugdcommissie geeft leiding aan de jeugdafdeling en de onderliggende commissies van vv Baardwijk. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen, invoeren en realiseren van het jeugdbeleid binnen de kaders van het algehele beleid van vv Baardwijk. De Jeugdcommissie draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Om te komen tot een duidelijke structuur en een werkbare situatie, is binnen de jeugdcommissie een taakverdeling gemaakt die hierna is terug te vinden. Om het rendement van de jeugdcommissie optimaal te kunnen gebruiken moeten alle trainers, leiders, spelers en ouders eventuele vragen daar neer leggen waar ze volgens onderstaande taakverdeling horen te liggen. Mocht de betreffende persoon niet (tijdig) te bereiken zijn, dan kan in dat geval natuurlijk contact opgenomen worden met één van de andere commissieleden. 3.3. Leden van de jeugdcommissie 3.3.1 Jeugdvoorzitter - Geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Jeugdcommissie - Is lid van het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie - Is verantwoordelijk voor het opstellen van het jeugdbeleidsplan - Is verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen en het bewaken van het te voeren Jeugdbeleidsplan t.a.v. de jeugdafdeling - Ziet toe dat het jeugdbeleid past binnen het algemeen beleid van vv Baardwijk - Draagt er zorg voor dat belangrijke zaken vanuit het hoofdbestuur voor zover die betrekking hebben op de jeugd ook worden doorvertaald naar de jeugdafdeling - Is voorzitter van selectiecommissies m.b.t. aanstelling kader - Houdt zich op de hoogte van bestuurlijke KNVB informatie - Schrijft vergaderingen uit - Stelt de agenda en actiepuntenlijst vast van de diverse vergaderingen - Vanuit zijn representatief vertegenwoordigende functie geeft de jeugdvoorzitter een gezicht aan het jeugdbestuur. (kampioenschappen, toernooien, etc) - Is contactpersoon voor de jeugdopleiding RKC en de BVO RKC

8


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

3.3.2. Secretaris - Is lid van het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie - Behandelt administratie - Behandelt en verdeelt inkomende en uitgaande post - Maakt notulen van de vergaderingen jeugd - Beheert het jeugdarchief - Is namens de jeugd contactpersoon met de media - Is verantwoordelijk voor de aanschaf, het beheer en onderhoud van materialen van de jeugdafdeling - Draagt zorg voor de in bruikleen gegeven zaken zoals sleutels, coachjassen en tenue’s en registreert de uitgifte en inname hiervan - Draag zorg voor een attentie bij langdurig ziekte of blessures bij jeugdspelers of jeugdbegeleiding. - Onderhoudt externe contacten en relaties door het bezoeken van bijeenkomsten van KNVB vergaderingen, gemeente en/of andere organisaties 3.3.3. Penningmeester - Is lid van het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie. - Beheert de financiën van de jeugdafdeling. - Stelt in samenwerking met andere bestuursleden de jaarlijkse begroting samen. - Contactpersoon penningmeester hoofdbestuur - Stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op tbv hoofdbestuur 3.3.4. Wedstrijdcoördinator - Is lid van het dagelijkse bestuur van de jeugdcommissie - Verzorgt inschrijving van de verschillende teams voor competities en reeksen - Verzorgt de wedstrijdformulieren. - Regelt gang van zaken rond competitiewedstrijden en draagt zorg voor de planning van velden op wedstrijddagen. - Regelt gang van zaken rond vriendschappelijke wedstrijden. - Houdt zich op de hoogte van betreffende KNVB informatie. - Organiseert bestuurskamerdiensten op zaterdagmorgen. - Onderhoudt ledenlijsten t.b.v. leiders, trainers en commissies 3.3.5. Technisch Coördinator - Stuurt en geeft leiding aan de Jeugd Technische Commissie - Draagt zorg voor de planning van bijeenkomsten, stelt de agenda op en zit het overleg voor. - Doet voorstellen aan de Jeugdcommissie over het te voeren technisch- beleid - Draagt zorg voor het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van het opleidingbeleid - Is verantwoordelijk voor de uiteindelijke teamsamenstellingen en teambegeleiding - Daar waar nodig c.q. gewenst het faciliteren en ondersteunen van de coördinatoren, jeugdtrainers en leiders bij het uitvoeren van hun taken - Faciliteert en ondersteunt de opleidingscoördinatoren bij het organiseren van clinics, workshops, trainerscursussen, scheidsrechteravonden en coachingstrajecten - Voert evaluatiegesprekken met junioren-, pupillen, meiden- en keepercoördinatoren - Is lid van de selectiecommissie voor aanstelling kader en adviseert de jeugdvoorzitter m.b.t. contractverlengingen. - Informeert de Jeugdcommissie omtrent de ontwikkelingen en werkzaamheden JTC 9


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

-

-

Jeugd Technische Commissie (JTC) De commissie bestaat uit de technisch coördinator en een 9-tal leden. Dit zijn de opleidingscoördinator, A/ B en C-juniorencoördinatoren, de D, E en Fpupillencoördinator, kanjercoördinator, meidencoördinator en keepercoördinator. Het is gewenst hier ook de hoofdtrainer bij te betrekken. Daar waar nodig kan de commissie ondersteund worden voor specifieke taken of aandachts-gebieden. De JTC begeleidt en stuurt het technische beleid van de jeugdteams door o.a.: de opvang van nieuwe leden te regelen (verstrekken van aanmeldingsformulieren, inschrijving, aanmelding bij secretaris van dagelijks bestuur, toewijzing aan een team, voorlichting m.b.t. de gang van zaken binnen vv Baardwijk, etc.) leiders en trainers te voorzien van (nieuwe) informatie het begeleiden van, met name, nieuwe leiders en trainers het volgen van trainingen en ondersteunen van trainers en leiders daar waar nodig het volgen van wedstrijden en in beeld brengen van de ontwikkelingen van teams en individuele spelers bewaken van gedrag van spelers, leiders en trainers zorgdragen voor regelmatig overleg tussen/met leiders en trainers Verdere taken JTC: Planning van trainingsavonden, kleedkamers en tijden voor de diverse teams Bezoekt betreffende vergaderingen van KNVB Houden zich op de hoogte van ontwikkelingen bij de KNVB Legt schriftelijk de besprekingen en afspraken in notulen vast Legt verantwoording af aan de Jeugdcommissie Organiseert alternatieve voetbalactiviteiten bij afkeuring velden en/of afgelastingen De opleidingscoördinatoren: - Organiseren, indien mogelijk en gewenst, van cursussen en workshops - Verzorgt clinics en spelregelavonden - Coacht individuele trainers van selectie en niet-selectieteams - Kan voorbeeldtrainingen of gasttrainingen per team verzorgen A/ B/C/D/E/F/kanjer en meidencoördinatoren: - Is aanspreekpunt voor de hem toegewezen leeftijdscategorie voor spelers, trainers,leiders en ouders - Doet 1e voorstellen voor de nieuwe teamsamenstellingen en teambegeleiding aan de technisch coördinator - Is verantwoordelijk dat alle teams binnen de toegewezen categorie op wedstrijddagen over voldoende spelers kan beschikken. Regelt zo nodig in samenspraak met betreffende trainer vervanging/aanvulling Keeperscoordinator: - Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het keepersbeleidsplan. Dit plan is in een apart document beschreven. - Draagt zorg voor een indeling en planning van de keeperstrainingen. - Adviseert de JTC met betrekking tot de indeling van de keepers

10


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

3.3.6. Toernooi coördinator - Geeft leiding aan de toernooicommissie - Draagt zorg voor regelmatig overleg en de planning daarvan - Legt verantwoording af aan de Jeugdcommissie - Is het aanspreekpunt voor de toernooien, zowel intern als extern - Draagt zorg voor het organiseren van de diverse jeugdtoernooien - Draagt zorg voor het opstellen van draaiboeken, wedstrijdschema´s en programmaboekjes - Is verantwoordelijk voor de vastlegging van besprekingen en afspraken binnen de commissie - Regelt inschrijvingen rondom uittoernooien - Draagt zorg voor een actuele toernooikalender Jeugd toernooicommissie: De jeugdtoernooiencommissie organiseert een aantal toernooien ten behoeve van de jeugd. Dit zijn de vaste toernooien : - Hans van Beijnen taartentoernooi voor pupillenteams - Schoolvoetbaltoernooi - Waalwijkcup (in samenwerking met de collega-verenigingen) De wens is aanwezig om ook jaarlijks een meidentoernooi en een ABC-toernooi te Organiseren De toernooicommissie voorziet in haar draaiboeken voor de inzet van voldoende vrijwilligers en zorgt dat de afstemming met het hoofdbestuur voldoende gewaarborgd is 3.3.7. Activiteiten coördinator - Stuurt en geeft leiding aan de (diverse) Jeugd Activiteiten Commissie(s) - Is het aanspreekpunt van de JAC - Is verantwoordelijk voor de jeugdactiviteitenplanning voor aanvang van het seizoen - Informeert de Jeugdcommissie betreffende de werkzaamheden van de JAC - Is verantwoordelijk voor de schriftelijk vastlegging van besprekingen en afspraken binnen de verschillende commissies - Legt verantwoording af aan de Jeugdcommissie - Doet voorstellen aan Jeugdcommissie over mogelijk evenementen of andere - initiatieven die niet in de jaarplanning zijn opgenomen. Jeugd Activiteiten Commissie: De JAC organiseert alle vaste neven activiteiten voor de jeugd zoals oa: * (Eventueel) Promotiedag / seizoensopening * Sinterklaasfeest * Bowlingavond junioren *Filmavonden pupillen *Zaalvoetbaltoernooi *Paasfeest * Dropping * Carnaval * Voetbalkamp * Jaarlijks bezoek met de jeugdafdeling aan een wedstrijd van RKC/Waalwijk 11


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

3.4.

Besluitvorming

De besluitvorming binnen de jeugdafdeling is hiërarchisch van karakter. Rekeninghoudend met het door vv Baardwijk voorgestane beleid te werken met zelfsturende commissies, worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk binnen de afdeling neergelegd. Besluiten worden zoveel mogelijk genomen op basis van consensus, als dit echter geen uitkomst biedt dan gebeurt dit op basis van meerderheid van stemmen van aanwezige bestuursleden. De jeugdvoorzitter blijft evenwel eindverantwoordelijk en is op zijn beurt verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur. Besluiten en afspraken worden opgenomen in een besluitenlijst dat als aanhangsel dezelfde status heeft als het beleidsplan. 3.5 Positie kader jeugdafdeling Het kader is op vrijwilligerbasis in dienst van Baardwijk. Aanstelling of afzien van verdere inzet bij Baardwijk gebeurt door de jeugdvoorzitter in samenspraak met de technisch coördinator. Aanstelling geschied op basis van de door Baardwijk vastgestelde werving en selectieprocedure/beleid. De jeugdvoorzitter is tevens voorzitter van de selectiecommissie. Tenminste 1x per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met trainers en leiders met het commissielid technische zaken. Contracttrainers worden geëvalueerd door technisch coördinator en een lid van het dagelijks jeugdbestuur. 4. Randvoorwaarden 4.1. Financiën De financiële huishouding van v.v. Baardwijk is niet gesplitst. Er is één centrale begroting voor zowel jeugd als senioren. De jeugdtrainers en de afdrachten aan de KNVB worden rechtstreeks door de penningmeester van het hoofdbestuur betaald. Financiële ondersteuning voor het organiseren van activiteiten gebeurt door het overleggen van een jaarlijkse begroting vanuit de jeugdafdeling. Indien de penningmeester van het hoofdbestuur akkoord gaat met de voorgestelde begroting, worden de gelden overgemaakt naar de bankrekening van de jeugdcommissie. Daarnaast komen alle extra inkomsten vanuit initiatieven die door de jeugdafdeling zijn ondernomen, rechtstreeks ten goede aan de jeugd. De jeugdafdeling van v.v. Baardwijk is verantwoordelijk voor de sponsoring en inzameling van gelden in de volgende zaken: x x x x x x

tenues voor alle jeugdteams (i.s.m. sponsorcommissie); lotenverkoop bij thuiswedstrijden van het 1ste elftal; lotenverkoop tijdens toernooidagen opbrengsten kledinginzameling Inning van gelden t.b.v. extra activiteiten (zomerkamp etc.) Borrukjeugdclub (bord kantine)

4.1.1. Vergoedingen Trainers van A1, B1 en C1 ontvangen een vergoeding voor hun diensten. Deze vergoeding wordt contractueel vastgelegd bij aanstelling van de trainers. De trainers dienen dan wel te beschikken over het diploma JVT of TC3. De jeugdcommissie heeft van het hoofdbestuur het mandaat deze contractbesprekingen te voeren binnen de vastgestelde richtlijnen. 12


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

4.1.2. Boetes Het jeugdbestuur hanteert de regel dat boetes die spelers vanuit de KNVB krijgen opgelegd, rechtstreeks bij betreffende persoon wordt verhaald. Hiervoor ontvangt de speler een brief van het (jeugd-)bestuur, waarvan de leider/trainer een kopie ontvangt. De speler is vanuit de vereniging principieel geschorst totdat de boete is overgemaakt. De spelerskaart wordt ingetrokken en de trainer kan derhalve de speler dan ook tot die tijd niet opstellen 4.3. Accommodatie vv Baardwijk beschikt over 3 voetbalvelden, een pupillenveld en een verlicht trainings-veld. Daarnaast heeft zij de beschikking over een totaal van 9 kleedkamers. De jeugdafdeling heeft de beschikking over een eigen vergaderruimte, een spelershome en een eigen werkruimte. 4.4. Capaciteit; o.a. verdeling trainingsavonden en wedstrijdvelden Op trainingsavonden heeft de jeugdafdeling de beschikking over een trainingsveld, het pupillenveld en een kunstgrasveld. Op wedstrijddagen kan gebruik gemaakt worden van het hoofdveld, veld 3, het kunstgrasveld en het pupillenveld. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met RKC een veld worden gebruikt. Tijdige planning en efficiĂŤnte verdeling van trainingsavonden, tijden en aanvangstijden op de wedstrijddagen dient te geschieden voor de trainingen door de technische commissie en op wedstrijddagen door het wedstrijdsecretariaat. Op de trainingsavonden en op de wedstrijddagen staan alle kleedkamers ter beschikking van de jeugd. Er is nog geen maximum gesteld aan het ledenaantal. 4.5 Scheidsrechters De jeugdafdeling van vv Baardwijk beschikt over een eigen korps jeugdscheidsrechters. Zij worden gestimuleerd om een scheidsrechterscursus te gaan volgen en hun spelregelkennis op peil te houden. Elke wedstrijddag worden er voor de thuiswedstrijden van alle teams van vv Baardwijk jeugdscheidsrechters aangewezen. Getracht wordt om dit zoveel als mogelijk te rouleren, rekening houdend met het niveau dat een jeugdscheidsrechter kan fluiten. De jeugdscheidsrechters worden door een aantal gediplomeerde scheidsrechters gecoacht. De scheidsrechters zijn duidelijk herkenbaar in eigen shirts.

13


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

5. Technisch beleid 5.1 Prestatie en/of recreatie Recreatief voetballen is er op gericht dat alle jeugdspelers het voetballen als plezierig ervaren. Prestatief voetballen bij de jeugd is gericht op het maximaal ontwikkelen van het aanwezige talent van de individuele jeugdspelers. Daarnaast heeft het tot doel dat de jeugdspelers zo goed mogelijk opgeleid worden voor de hogere seniorenelftallen. De v.v. Baardwijk kiest ervoor om met de jeugdteams recreatief te voetballen. Hiermee wordt bedoeld, dat daar waar plezier en prestatie niet samen gaan, het plezier voorop staat. Daarnaast is belangrijk dat de jeugdspelers al op zeer jonge leeftijd leren inzien dat voetballen vooral een teamsport is en dat dit een bepaalde discipline vereist. In de jeugdafdeling komen teams voor, die in te delen zijn in twee hoofdgroepen: 1 prestatie afdeling 2 recreatie afdeling - De prestatieafdeling wordt gevormd door de A1, B1, C1, D1, E1 en F1. - De recreatie afdeling wordt gevormd door alle overige teams. Voor de prestatieteams trachten wij met de jeugd op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Doelstellingen hieromtrent zijn in eerdere hoofdstukken reeds beschreven. 5.1.1. Prestatie elftal In elke leeftijdsgroep (A- B-C-en D-E-F groep) wordt één prestatie-elftal gecreëerd, waarmee gericht gewerkt gaat worden naar een vast spelconcept. Middels goede begeleiding, training en coaching bij dit prestatie-elftal, moeten wij proberen dit elftal op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, aangepast aan hun leeftijd. Bij het selecteren van de spelers voor een prestatie-elftal zal het uitgangspunt altijd zijn, dat de voetbalontwikkeling van de speler zélf de basis is. Het selecteren moet op een objectieve manier gebeuren en er moet gekeken worden naar: leeftijd / kwaliteit / niveau / fysieke kwaliteiten / mentale kwaliteiten en gedrag. Aan het einde van ieder seizoen wordt door de categoriecoördinatoren (A,B,C,D,E,F en meiden) in goed overleg met de trainers op een objectieve manier een "voorlopige" elftalindeling gemaakt. Spelers, ouders en anderen moeten zich ervan bewust zijn dat er sprake is van een voorlopige indeling. Het is ook belangrijk om de consequenties te kennen als het gaat om een prestatie-elftal. Uiterlijk 2 weken voor de competitie dient de indeling definitief te zijn. Deze indeling blijft in principe het gehele seizoen gehandhaafd. Alleen als een speler heel veel progressie zou maken, bestaat de mogelijkheid hem in een hoger prestatie-elftal mee te laten doen. Dit is alleen bij hoge uitzondering het geval en als het de voetbalontwikkeling van de speler hiermee ten goede komt. Het uiteindelijke doel is om de continuïteit in de vereniging te waarborgen en talentvolle spelers af te leveren voor de A-selectie van v.v. Baardwijk. 5.1.2. Recreatie - elftal Onder een prestatie-elftal van elke leeftijdsgroep kunnen ook recreatie-elftallen komen. De indeling van deze elftallen is afhankelijk van het niveau en de kwaliteit van de spelers. Prestatief of recreatief denken hangt ook o.a. af van de instelling en motivatie van de groep. 14


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Belangrijk is vast te stellen wat de doelstelling moet zijn van een groep en hoe hoog stellen wij onze eisen in prestatief denken. Afhankelijk van het niveau en de kwaliteit van een elftal en hoe wij dit elftal willen begeleiden, willen we zoveel mogelijk werken naar een vast spelconcept en aandacht besteden aan de "rode draad" voor elk jeugdelftal. De indeling van de jeugd naar een prestatie- en/of recreatie- elftal is niet zo expliciet aan te geven, wel kan worden verwacht van zowel spelers als leiders/trainers, dat binnen een prestatie-elftal meer wordt verwacht. 5.2. Trainers en begeleiders Binnen v.v. Baardwijk werken we met twee type trainers: A. Selectietrainers B. Niet selectietrainers 5.2.1. Selectietrainers De selectietrainers van vv Baardwijk werken volgens het jeugdplan van vv Baardwijk. Voor de selectieteams wordt gestreefd om onafhankelijke trainers voor de groep te hebben. De uitgangspunten die daarin vermeld staan vormen de leidraad van handelen. De selectietrainers van de A, B enC dienen in bezit te zijn van het trainersdiploma JVT of TC3, danwel bereid te zijn tot het volgen van deze opleiding, of in het bezit te zijn van gelijkwaardige ervaring. Voor de selectietrainers D, E en F geldt een minimale opleidingseis diploma Pupillentrainer, danwel de bereidheid tot het volgen van deze cursus. 5.2.2. Werk en Taakomschrijving Selectietrainers: - Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn/haar selectie, team en de daarin spelende jeugdspelers. - Voorzover niet zelf leider, onderhoudt hij nauw contact met de leider(s) van de door hem getrainde team(s) en bezoek regelmatig de wedstrijden van de betreffende team(s). In overleg met de leiders maakt hij de opstelling van die team(s). - Overlegt 1 x per 2 maanden met de technische coördinator. - Geeft advies omtrent samenstellen selectie. - Neemt deel aan overleg selectietrainers. - Is verantwoordelijk voor correct uitdragen en verdedigen van goede naam van Baardwijk en het jeugdplan. - Laat training altijd doorgaan. - Neemt zelf initiatief in het contact met het wedstrijdsecretariaat omtrent het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. - Houdt presentielijst bij van de onder zijn verantwoordelijke selectie op trainingen wedstrijden etc. - Maakt 2 keer per seizoen een seizoen evaluatie op schrift (beoordelingsformulier). - Zorgt tijdig voor een vervanger indien hij niet bij een training aanwezig kan zijn. - Is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal en controle hierop. - In samenwerking met de opleidingscoördinator zorgt hij voor aanvulling en bijwerking van de oefenstof zoals deze binnen de vereniging beschikbaar is. - Dient op de hoogte te zijn van de meest elementaire sportblessures. - Verplichte opkomst bij kwartaalbijeenkomsten en selectietrainersoverleg.

15


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

5.2.3. Niet Selectietrainers: De niet selectietrainers van Baardwijk werken volgens het jeugdplan van Baardwijk. De uitgangspunten die daarin vermeld staan vormen de leidraad van handelen. 5.2.4. Werk en Taakomschrijving Niet-Selectietrainers - Overlegt met de technische coördinator en met de betreffende selectietrainer van zijn leeftijdsgroep. - Is alleen verantwoordelijk voor zijn /haar elftal. - Is aanwezig bij bespreking over zijn leeftijdsgroep. - Zorgt tijdig voor een vervanger indien hij niet bij een training aanwezig kan zijn. - Houdt presentielijst bij van de onder zijn verantwoordelijke selectie op trainingen wedstrijden etc. - Neemt initiatief bij contacten met het wedstrijdsecretariaat omtrent het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. - Probeert de ontwikkeling van individuele spelers schriftelijk bij te houden. - Is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal en controle hierop. - Laat training altijd doorgaan. - Adviseert de technische commissie omtrent de indelingen van zijn/haar spelers voor het volgend seizoen. 5.2.5. Taak Hoofdtrainer t.a.v. jeugdafdeling - De hoofdtrainer heeft een adviserende rol in de speelwijze van een jeugdteam en omtrent de positie van een jeugdspeler. - Is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van A junioren die overgaan naar de selectie van 1+2 en draagt zorg voor een goede argumentatie indien spelers buiten de selectie vallen. - Het in overleg met de jeugdtrainer van de A1 en technisch coördinator benaderen van een jeugdspeler voor het spelen met de selectie van 1 of 2. - Tenminste 4x per seizoen heeft hij een overleg met de technische commissie. 5.2.6. Jeugdleiders: De jeugdleider is iemand die de vereniging vertegenwoordigt. Zijn gedrag bepaalt mede het beeld dat anderen van vv Baardwijk hebben. Hij heeft een duidelijke voorbeeldfunctie naar spelers en ouders. De vier hoofdtaken van een begeleider zijn: A Begeleider B Organisator C Coach D Grensrechter Het leiden moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan de sport. Maar ook tot een betere prestatie komen van het kind. Als er iets mis gaat moet een begeleider handelend optreden. Veel aspecten van het leiden komen overeen met de taak van het ouderschap. Een belangrijke regel ( over prestatie, omgaan met elkaar) die men samen maakt ook nakomt. De afspraken staan allemaal vermeld in het reglement van jeugdspelers. Goed leiding geven aan jonge voetballers is niet eenvoudig. Daarvoor is enige kennis van leidinggeven, van jeugd en van voetbal noodzakelijk. Wat een leider wel of niet moet doen hangt vaak af van de situatie. De situatie bepaalt het gedrag dat van de spelers wordt verlangd en daarmee dat van de leider. Het gedrag dat spelers vertonen wanneer ze per fiets naar een uitwedstrijd gaan zal anders zijn dan wanneer ze met de auto gaan.

16


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Het is van belang de kinderen duidelijk te maken wat de regels zijn en vooral ook waarom die nodig zijn. Als ze dit begrijpen zullen ze deze eerder accepteren en naleven. Een leider dient een aantal waarden uit te dragen door zich ernaar te gedragen en door erover te praten. Als hij zelf steeds vloekt en hij probeert dit gedrag bij de kinderen te voorkomen dan komt hij niet geloofwaardig over. Eerlijk zijn, afspraken nakomen en ook zich inzetten voor elkaar zijn enkele van de vele waardevolle gedragsregels die de leider met de groep kan afspreken. 5.2.7. Algemene taken van de jeugdleider - Per team zijn er twee leiders. (mogelijk is dit inclusief de jeugdtrainer die tevens leider is). - Zij moeten voldoende kennis hebben van de spelregels. - In onderling overleg bepalen wie in voorkomende situaties optreedt als grensrechter. - Houdt overzicht bij van aanwezigheid en speelminuten, maakt 2 keer per seizoen een evaluatie op schrift (beoordelingsformulier). - De jeugdleiders bezoeken indien mogelijk de trainingen van hun team en adviseren de trainer bij het maken van een opstelling. - De jeugdleider zorgt voor een vroegtijdige communicatie naar spelers en ouders omtrent de volgende zaken: 1. wedstrijdprogramma 2. trainingsavonden en –tijden 3. tijdstippen van vertrek en van aanwezig zijn 4. eventueel was- en/of rijschema opstellen 5. treedt op als contactpersoon m.b.t. verspreiding nieuwsbrieven, activiteiten, loterijen 6. stimuleert het sportief gedrag van de spelers - De jeugdleider ziet erop toe dat door spelers onder de 18 jaar geen alcoholhoudende dranken in de kantine worden genuttigd conform de wettelijke regelgeving en ziet er ook op toe dat er door geen van de jeugdteams wordt gerookt in de kleedkamers. - Hij/zij begeleidt bij een eventueel ongeval de speler naar de dokter en waarschuwt de ouders. - Hij/zij heeft oog voor en bespreekt indien nodig de relatie Huis-School-Sport en zorgt in geval van langdurige ziekte of iets dergelijks voor melding daarvan aan de betreffende coördinator. 5.2.8. Taken van de jeugdleider op wedstrijddagen - Zorgt in overleg met de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep en/of een jeugdleider van een ander team voor eventuele vervanging van verhinderde spelers. - Wanneer hijzelf verhinderd is zorgt hij zelf voor adequate vervanging. - Hij zorgt ervoor zelf ruim voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. - Draagt, voor zover nodig, zorg voor het in orde zijn van het speelveld (doeltjes) en het aanwezig zijn van een speelbal, een reservebal en vlaggen voor de grensrechters. - Draagt zo nodig zorg voor de ontvangst van de toegewezen scheidsrechter en de tegenstander. Na de ontvangst wijst hij hen de kleedkamers en het speelveld en introduceert deze op het wedstrijdsecretariaat. - Zorgt dat de wedstrijdformulieren op correcte wijze worden ingevuld en het tijdig hiervan inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. - Draagt er zorg voor dat de spelerspassen compleet en aanwezig zijn. - Houdt zowel voor als na de wedstrijd toezicht in de kleedkamer en zorgt dat deze schoon en in goede staat wordt achter gelaten. 17


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

- De jeugdleider ziet toe op het correct dragen van het clubtenue en op het verplicht dragen van scheenbeschermers. - Draagt zorg voor het onderhoud en compleetheid van de aan het team toegewezen tenues. - Signaleert eventuele gebreken. Houdt een waslijst op toerbeurt bij. - Draagt er zorg voor en/of stimuleert dat er een verslag wordt geschreven ten behoeve van het clubblad, door bijvoorbeeld een van de spelers, een ouder of schrijft dit zelf. -Stimuleert zijn spelers een levert een actieve bijdrage bij de door de vereniging georganiseerde activiteiten 5.3 Selecteren. Binnen een relatief kleine jeugdafdeling als vv Baardwijk is het moeilijk om te selecteren op kwaliteit. Vanaf de F-pupillen wordt er, als er meerdere teams per leeftijdscategorie zijn, wel getracht om zoveel als mogelijk een indeling gemaakt op basis van kwaliteit. In dit geval zal het 1e team (F1, E1, D1, C1, B1 en A1) zo hoog mogelijk, en dus prestatiever voetballen. Zodra er in een categorie een 3e team kan worden ingedeeld, zal dit 3e team als een schaduwteam gelden. Dat betekent dat de meest talentvolle 1e-jaars in dit team ingedeeld worden om zo mogelijk het jaar daarop aansluiting te kunnen realiseren met het selectieteam. De zwakkere 1e jaars en de 2e jaars spelers die niet in het selectie-elftal komen zullen dan in het 2e team ingedeeld worden Per team wordt beoordeeld en vastgesteld op welk niveau het gaat spelen. De trainers en leiders beoordelen samen met de coördinatoren en jeugdcommissie de kwaliteit en ambities van de teams. Indien er twijfel bestaat over het niveau waarop het team moet spelen, wordt er altijd gekozen voor een lagere klasse. De mogelijkheid bestaat om na de 2e competitiewedstrijd bij de KNVB aan te vragen om alsnog in een zwakkere competitie ingedeeld te worden. Om bij de lagere juniorenteams en de pupillenteams de druk van het presteren er af te halen, worden spelers zoveel mogelijk volgens een roulatiesysteem per toerbeurt wissel gezet. De verwachting is dat er dan nog meer voetbalplezier ontstaat. Ook betalen alle spelers contributie en moeten dus ook allemaal in de gelegenheid gesteld worden om ongeveer aan eenzelfde aantal speelminuten per wedstrijd te komen. Mindere voetballers die niet opgesteld worden kunnen zich anders ook niet verder ontwikkelen, dit moet dan ook voorkomen worden. Om een zekere discipline te houden geldt bovenal dat de spelers de regels ten aanzien van de algemene normen en waarden, de trainingsopkomst en afzeggingen enz. moeten naleven. Disciplinaire straffen gaan voor het roulatiesysteem. Niet opkomen bij trainingen leidt ook tot een extra reservebeurt (m.u.v. geldige reden, dit ter beoordeling van de trainer) 5.3.1. Scout De scout is degene die per leeftijdscategorie naar de spelers kijkt om: - De vooruitgang van de spelers te volgen, op het tactische en technische vlak. - De technisch coördinator en coördinatoren te adviseren bij uitwisseling van spelers. - Advies uit te brengen omtrent de mogelijkheden van individuele spelers met betrekking tot de teamindelingen voor het volgend seizoen.

18


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

5.3.2. De selectieprocedure voor aanvang nieuw seizoen De technisch coördinator jeugd is verantwoordelijk voor de interne scouting. Gedurende het gehele seizoen worden spelers gevolgd door scouts, leeftijdscategoriecoördinatoren en trainers. De technische commissie zorgt ervoor dat begin april er een 1e voorlopige teamindeling is opgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de coördinatoren. Na bespreking in de technische commissie worden er gesprekken gehouden met de trainers en scouts om hun adviezen te vernemen. Deze adviezen worden verwerkt in het 2e concept. Deze lijst is opgesteld in samenspraak met de (nieuwe) selectietrainer. Indien nodig kan hij advies inwinnen bij de andere coördinatoren of leiders. Uiterlijk half mei worden de voorlopige selecties voor volgend seizoen vastgesteld en gecommuniceerd naar de betrokken spelers en ouders door middel van de website, een brief en/of een gesprek. Deze communicatie is een verantwoordelijkheid van de technische commissie. Begin juni krijgt de (nieuwe) selectietrainer ook de gelegenheid om selectiewedstrijden/ trainingen te organiseren. Dit dient echter te gebeuren na afloop van de lopende competitie(s). Zo krijgen de teams gelegenheid hun competitie(s) “normaal” af te sluiten. De (nieuwe) selectietrainer beslist in samenspraak met de categoriecoördinator over de uiteindelijke teamindeling. D.w.z. wie in aanmerking komt voor (bijv.) C1, D1 etc. De spelers die na de selectiewedstrijden alsnog afvallen zullen ingedeeld worden door de coördinator op basis van de beschreven uitgangspunten in dit beleidsplan. Medio juni zijn de definitieve selecties bekend. Ieder jaar wordt een vast tijdstip vastgesteld waarop de definitieve en volledige selectie-indeling voor het nieuwe seizoen bekend wordt gemaakt Tijdsschema Activiteit Sept./Maart - Overleg scouting en technische commissie Maart – 1e inventarisatie beschikbare spelers per categorie voor volgend seizoen Begin April – 1e voorstel teamindeling aankomend seizoen gereed door coördinatoren Begin mei – vaststellen voorlopige teamindelingen Medio Mei - Communicatie naar spelers, ouders (bij voorkeur na de eigen toernooien) Begin Juni - Selectiewedstrijden en trainingen Medio Juni - Definitieve selecties bekend De indelingen zullen plaatsvinden aan de hand van de volgende uitgangspunten: - Team (E-) 1-2-3 etc. worden op sterkte ingedeeld op basis van: Technische kwaliteiten, Fysieke weerbaarheid, Mentaal –verstandelijk - Bij voorkeur kind plaatsen onder onafhankelijke objectieve trainer/begeleiding (geen vader-zoon) - E- en F-teams bestaan in principe uit 9 spelers. - D - en juniorenteams bestaan uit maximaal 15 spelers. - Bij gelijke kwaliteiten voor een selectieteam gaan 2e jaars spelers voor. - 1e jaars kunnen (mogen) vervroegd doorschuiven. Dit wordt per individu bekeken. Denk aan de regel: elk kind heeft recht om op zijn niveau te spelen en te trainen. - 1e jaars met een goede toekomstverwachting samen in een schaduwteam( D3, E3, F3, etc). - Het principe dat een speler niet lager gaat spelen dan het voorgaande jaar. Incidenteel kan hiervoor afgeweken worden in de volgende gevallen: - Motivatieprobleem, ongewenst gedrag, onvoldoende opkomst of inzet - Op verzoek van de speler zelf - Vriendjes - In overleg met speler en ouders. 19


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Keepers: De hierboven beschreven selectie geldt ook voor keepers. Mindere keepers die het niveau niet aankunnen voor bijvoorbeeld E1-E2-E3 worden lager ingedeeld. De keepercoördinator geeft een zwaarwegend advies aan de technische commissie met betrekking tot de indeling van de keepers. Per team wordt uitgegaan dat er plaats is voor een keeper.

5.3.3. Dispensatie Conform de richtlijnen van de KNVB is het voor 1ste jaars spelers mogelijk om voor dispensatie in aanmerking te komen. Als hier bijzondere redenen voor zijn kan dit steeds per individu beoordeeld worden door de technische commissie. Wel geldt de algemene regel dat E-spelers geen dispensatie krijgen om in de F uit te mogen komen. Daarnaast kunnen dispensatiespelers niet in de selectieteams uitkomen, tenzij in een bepaalde leeftijdscategorie maar één team aanwezig is. 5.3.4. Meidenbeleid Meiden die lid worden van vv Baardwijk krijgen de keuze om ingedeeld te worden bij een meisjesteam of te gaan spelen tussen de jongens. Voor talentvolle meisjes kan het voor de ontwikkeling goed zijn om op een zo hoog mogelijk niveau tussen de jongens te voetballen. In principe mogen meiden gedurende de gehele jeugdperiode in een jongensteam uitkomen. Meiden die voetballen tussen de jongens kunnen ook in aanmerking komen voor selectieteams. Meiden die gekozen hebben voor het meidenvoetbal kunnen niet rechtstreeks overstappen naar een selectieteams bij de jongens. Zij zullen moeten instromen via een lager team om zo op een gelijkwaardige manier evenals de jongens uit de lagere teams in aanmerking te komen voor de selectieteams middels selectiewedstrijden. 5.4. Speler volgsysteem Bij v.v. Baardwijk maken we gebruik van de zogenaamde beoordelingsformulieren voor jeugdvoetballers. De trainers en begeleiders van deze afdeling worden geacht 2x per jaar de vorderingen van de spelertjes vast te leggen. Daarnaast zijn ook de eerder genoemde scouts actief die ook hun bevindingen aanleveren aan de technische commissie. 5.5. Reglement voor Jeugdspelers: De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van de spelers. Hierbij is elke speler even belangrijk en moet elke speler zo veel mogelijk plezier kunnen beleven binnen de club. Fair-play staat bij onze vereniging hoog in het vaandel. Voor de leden binnen v.v. Baardwijk zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo ook voor de jeugdleden. Iedereen dient er op toe te zien dat deze regels nageleefd worden. 1 Elk jeugdlid is verplicht tot het dragen van scheenbeschermers. 2 Gedraag je correct tegen medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, trainers, begeleiders, enz. 3 Er wordt van eenieder verwacht zorgvuldig om te gaan met hetgeen er door de vereniging ter beschikking wordt gesteld; dit geldt voor zowel thuis als uit. Indien een lid van v.v. Baardwijk zich schuldig heeft gemaakt aan vernielingen op Sportpark Olympia of bij andere verenigingen zal hij/zij c.q. de ouders daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 20


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Het (jeugd)bestuur van v.v. Baardwijk is niet aansprakelijk voor vernielingen aangebracht door een of meerdere van haar leden. 4 Na afloop van de training of wedstrijd wordt iedereen gestimuleerd om te douchen, met uitzondering van de kanjers. Het is verplicht badslippers te dragen in de doucheruimte. 5 Het is verplicht om in gepast sporttenue te trainen, denk aan trainingspak op koude dagen en in de winter. 6 Jeugdspelers dienen te trainen en te voetballen op schoenen met vaste noppen. 7 Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. 8 In de kantine, het jeugdhonk en de kleedkamers mag niemand roken, en spelers jonger dan 14 jaar mogen in het geheel niet roken op het sportcomplex. 9 Sieraden moeten zowel tijdens de training als tijdens de wedstrijd afgedaan worden. 10 Bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen dien je vooraf telefonisch af te melden bij de trainer-coach of leider. De training zal slechts sporadisch worden afgelast i.v.m. slecht weer. Het trainingsbezoek wordt geregistreerd. Je gedrag tijdens de training kan van invloed zijn bij de beslissing wie er op zaterdag wisselspeler zal zijn. Je studie gaat steeds voor, overleg dit goed met je trainer. 11 Meld je altijd zo vroeg mogelijk af bij je trainer of leider. Informeer de trainer en leider over andere sporten die je beoefent zodat hij er rekening mee kan houden. Vertel de trainer wanneer je ziek bent of was, wanneer je zorgen hebt. 12 Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets op neem dan contact op met de (technisch) coördinator en/of jeugdvoorzitter. 13 Het bestuur stelt zich op het standpunt dat ouders verplicht zijn voor het vervoer naar uitwedstrijden zorg te dragen. Hiertoe dienen de trainers of leiders i.o.m. de ouders een roulatiesysteem te maken. 14 Een door de KNVB opgelegde schorsing wordt uiteraard door de vereniging overgenomen. De bij de schorsing opgelegde boete komt voor rekening van de betrokken speler. Wanneer een speler een officiële waarschuwing of uit het veld wordt gestuurd, moet deze zich met de leider/trainer meteen na de wedstrijd melden in de bestuurskamer. Indien de jeugdtrainer of jeugdleider van v.v.Baardwijk een interne straf wil opleggen dient vooraf contact te worden opgenomen met de Technisch coördinator. De jeugdvoorzitter kan namens de jeugdcommissie een disciplinaire straf danwel een schorsing opleggen. 15 Als je kiest voor selectievoetbal dan heb je gekozen voor de plichten van een selectiespeler. De training of wedstrijd gaat voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis. - ook trainen onder slechte veld- weersomstandigheden. - studie, werk of andere hobby's zodanig indelen, dat je zoveel mogelijk aan je voetbalverplichtingen kunt voldoen, een uitzondering is altijd bespreekbaar. 16 Iedere speler dient er voor te zorgen dat zijn tenue in goede staat verkeert en tevens dat zijn schoenen goed onderhouden zijn. 17 Voor de selectieteams geldt wat de basisopstelling betreft het volgende: spelers die 2x getraind hebben die week zullen in principe in de basis staan boven diegene die maar 1x of zelfs helemaal niet getraind hebben. Deze regel is uiteraard ter beoordeling van de trainer/coach en leider. 18 Als blijkt dat regelmatig dezelfde spelers als wissels beginnen of uitgewisseld worden, dan kan in overleg met de trainer/coach en technisch coördinator overplaatsing worden overwogen naar een ander team. Daarmee kunnen dan ook die jongens, die anders te weinig zouden spelen, regelmatig voetballen. 19 Eventuele problemen worden eerst met de trainer/coach/leider zelf uitgesproken. Indien 21


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

dit geen oplossing biedt kan een gesprek aangevraagd worden met de technisch coördinator. 20 Indien op zaterdag het programma voor de selectieteams is afgelast dan kan de trainer/coach beslissen dat er getraind wordt. Deze trainingen zijn dan echter verplicht, bij niet opkomen voor een vastgestelde training kan een wedstrijd schorsing of een wisselbeurt het gevolg zijn. 21 Voetballen in een ander elftal dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je trainer is niet toegestaan. 22 Elke selectiespeler is verplicht 2x per week de groepstraining te volgen. Alleen je trainer kan je eventueel in bijzondere gevallen van deze verplichting ontheffen.

6. Specifiek jeugdbeleid 6.1 Vrijwilligersbeleid binnen de jeugdafdeling De voetbalvereniging Baardwijk functioneert grotendeels door de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig voor de begeleiding, training, coaching en vervoer en voor het fluiten van wedstrijden. Bovendien zijn vrijwilligers actief als commissieleden en draaien diensten binnen het wedstrijdsecretariaat op zaterdag. Voor het vervoer en het wassen van de kleding worden ouders per toerbeurt ingeschakeld. Vooral ouders van jonge kinderen zijn enthousiast als vrijwilliger. Naarmate de kinderen ouder worden daalt de belangstelling voor het vrijwilligerswerk. vv Baardwijk verwacht van een vrijwilliger dat deze betrouwbaar is en ook het beleid van de vereniging ondersteunt. Vanzelfsprekend dient ook een vrijwilliger de normen en waarden van de vereniging in acht te nemen. De werving van vrijwilligers gebeurt ad hoc. Meestal worden potentiële vrijwilligers actief benaderd of gevraagd op voordracht van een reeds actieve vrijwilliger. Hierbij wordt getracht de meest geschikte persoon te vinden voor vacante functies. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van leiders, trainers en nieuwe commissieleden. De vereniging steunt de vrijwilligers daar waar mogelijk. Jeugdleiders en trainers ontvangen een coachjas in bruikleen, waarvoor ze bij ontvangst tekenen. Hiervoor geldt dat per team 2 jassen uitgegeven kunnen worden voor de trainer en de leider. Daarnaast wordt er 4x per jaar een jeugdleidersbijeenkomst georganiseerd. Voor alle vrijwilligers wordt er eens per jaar een vrijwilligersavond georganiseerd. Tot slot biedt de vereniging vrijwilligers de mogelijkheid tot het volgen van een jeugdleiderscursus of scheidsrechterscursus. 6.2 Ouders Ouders worden zoveel mogelijk en actief bij de vereniging betrokken. Dit trachten we te bereiken door oa. een jaarlijkse ouderavond in mei. Ouders zijn verplicht om in onderling overleg met elkaar en de leider, voor het vervoer naar uitwedstrijden zorg te dragen. Ook voor het wassen en verzorgen van de shirtjes wordt verwacht dat de ouders dit middels een roulatiesysteem onderling met elkaar regelen. Voor aanvang van de competitie ontvangen de ouders een schrijven met: x x x

het wedstrijdschema; het wasrooster; het vervoersschema. 22


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

Voor bijzondere activiteiten wordt een brief meegegeven aan de jeugdspelers. Extra informatie richting de ouders wordt verstrekt via het clubblad. Het JBP staat ter inzage gepubliceerd op de website. De ouders van nieuwe jeugdleden worden bij aanmelding automatisch hiervan op de hoogte gesteld. Een exemplaar is altijd op te vragen en in te zien. Van de ouders wordt verwacht dat ze zich gedragen alsof ze lid van de vereniging zijn. Ouders moeten zoveel als mogelijk betrokken worden bij de vereniging. 6.3 Verzorging De vereniging dient zorgt te dragen voor voldoende faciliteiten ten behoeve van de hygiĂŤne. Alle jeugdspelers moeten zich na afloop van trainingen en wedstrijden douchen. Ten aanzien van het voorkomen van blessures wordt van trainers en leiders verwacht dat er voorafgaand aan een training of wedstrijd een deugdelijke warming-up wordt gehouden. Van de trainers wordt verwacht dat deze toezien op deugdelijke sportkleding, afgestemd op de weersomstandigheden. Hij geeft dus ook aan wanneer er in trainingspak getraind moet worden. Voor jeugdspelers is het gebruik van scheenbeschermers verplicht, zowel bij trainingen als bij wedstrijden. Jeugdspelers dienen goed deugdelijk schoeisel te dragen. Trainers en jeugdleiders zullen hierop letten. Alle jeugdteams van de v.v. Baardwijk hebben de beschikking over een waterzak met spons en drinkbidon. In de rust wordt ranja of thee aangeboden, evenals na de trainingen. Voorafgaand aan een nieuw seizoen worden de aandachtspunten voor de verzorging besproken door trainers, leiders en jeugdcommissie. 6.4. EHBO Indien er sprake is van een blessure wordt er eerste hulp verleend. Hiervoor zijn een EHBOtrommel en een brancard met deken in het spelershome aanwezig. In geval van ernstige blessures is in de (jeugd-)bestuurskamer een overzicht bekend van leden met een EHBO en/of BHV-certificaat, die in voorkomende gevallen hiervoor geroepen kunnen worden. In dergelijke gevallen worden de ouders altijd ingelicht en indien nodig een dokter gebeld. Hiervoor is er een lijst met telefoonnummers van de huisartsenpost of dienstdoende arts beschikbaar, in zowel (jeugd)bestuurskamer en de kantine. Het elftal wordt betrokken bij het wel en wee van de geblesseerde speler, en vice versa. In de kantine is een AED-apparaat aanwezig. 6.5 Nevenactiviteiten Naast het voetballen organiseert de v.v. Baardwijk een scala aan andere activiteiten. Deze zijn er o.a. om het verenigingsgevoel te vergroten, het teamgevoel te vergroten, ter overbrugging van een periode waarin geen veldvoetbal mogelijk is en om de jeugd te interesseren voor de v.v. Baardwijk. Veel activiteiten zijn vastgelegd zoals Sinterklaas, dropping, Carnaval, het bezoeken van RKC, zomerkamp, de toernooien en het school- en zaalvoetbaltoernooi. Daarnaast worden er ook regelmatig andere activiteiten georganiseerd. 6.6. Kampioenschappen Bij kampioenswedstrijden is er altijd een afgevaardigde van de jeugdcommissie aanwezig. Na een behaald kampioenschap wordt het team toegesproken door de jeugdvoorzitter of een vervanger vanuit de jeugdcommissie. De spelers van pupillenteams ontvangen dan een snoepzak, spelers van juniorenteams ontvangen bloemen of een bon. Na deze huldiging 23


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

worden de spelers in de kantine ontvangen, alwaar ze worden getrakteerd op frisdrank en patat of snack. Er wordt melding gemaakt bij de plaatselijke pers. 6.8. Scholing Scholing kan gewenst zijn om trainers, leiders en potentiële scheidsrechters nog beter te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan trainerscursussen, jeugdleidercursussen, scheidsrechterscursussen en EHBO-cursussen. Scholing wordt geïnitieerd door de jeugdcommissie. In principe komen alle leiders en trainers hiervoor in aanmerking. De kosten van cursussen wordt veelal deels of geheel vergoed. Nadat men een cursus heeft gevolgd verwacht de vereniging als tegenprestatie dat men actief is en blijft als vrijwilliger bij de v.v. Baardwijk. Bij een trainerscursus wordt de kosten vaak verwerkt in de financiële beloning. Naast deze vormen van externe scholing vindt er interne scholing plaats in de vorm van clinics, workshops, coaching van trainers en leiders en interne cursussen. Ook gebeurt dit tijdens trainersoverleg en jeugdleidersoverleg. 6.9. Werven en behouden van jeugd Voor het werven van de jeugd wordt een schoolvoetbaltoernooi gehouden. Daarnaast zullen er met regelmaat artikelen met betrekking tot baardwijk in de media worden geplaatst. Er is een mogelijkheid voor het vrijblijvend bijwonen cq meedoen aan een aantal trainingsbijeenkomsten. Belangrijk is om met regelmaat nieuwe ledenaanwas te krijgen om de diverse teams en categorieën op sterkte te houden. Als een jeugdspeler de club wil verlaten zal er een gesprek plaatsvinden tussen de speler en een nader aan te wijzen jeugdcommissielid. Hierin kan de speler aangeven waarom deze de club gaat verlaten. Informatie die voortkomt uit deze exit-gesprekken kan worden gebruikt voor het verbeteren van het jeugdbeleid. 6.10. Normen en waarden Wangedrag en het niet in acht nemen van waarden en normen in het voetbal moet worden bestreden! Dikwijls wordt gezegd dat agressie en geweld een maatschappelijk verschijnsel zijn, maar dit is geen excuus om het te gedogen. Wangedrag heeft niet alleen gevolgen voor het imago van het totale amateurvoetbal, maar ook voor de motivatie van bestuur, leiders en vrijwilligers. Een krachtige aanpak van wangedrag is dan ook van levensbelang voor het voortbestaan van het jeugdvoetbal en het amateurvoetbal in het algemeen. Wij zijn voornemens als jeugdcommissie stelling te nemen tegen wangedrag en het niet in acht nemen van normen en waarden onder het motto van : “Tot hier en niet verder”. Dit betekent dat in voorkomend geval personen hierop zullen worden aangesproken en dat na herhaling de mogelijkheid bestaat dat iemand één of meerdere wedstrijden wordt uitgesloten om te spelen. In het uiterste geval kan aan het hoofdbestuur voorgesteld worden dat iemand als lid geroyeerd wordt. Het optreden tegen overtredingen, wangedrag etc. tijdens wedstrijden is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechter. De kosten die de KNVB bij onze vereniging in rekening brengt voor gele en rode kaarten zullen wij doorberekenen aan degene die de kaart heeft ontvangen. Ook ouders en ander publiek speelt in toenemende mate een rol bij het vormen van wangedrag en kan daarmee een negatieve uitstraling veroorzaken. Het individu langs de lijn- lid of geen lid- toont een grote betrokkenheid bij de voetbalwedstrijden. Als vereniging voelen wij hiervoor een zekere verantwoordelijkheid. Bij ernstige overschrijding van de normen en waarden hebben wij een voorbeeldfunctie en zullen wij corrigerend optreden. 24


Meerjarenbeleidsplan 2013-2018 – jeugd vv Baardwijk

7. Uitvoering van jeugdbeleidsplan Het jeugdbeleidsplan wordt gepresenteerd aan het hoofdbestuur en is onderdeel van het integraal beleidsplan. Het JBP wordt daarna verspreid onder belangstellenden en belanghebbenden en gepubliceerd op de website. Bepaalde onderdelen zoals: normen en waarden worden opgenomen in de presentatiegids die alle trainers, leiders en jeugdleden voor aanvang van het seizoen ontvangen, maar zullen ook regelmatig worden gepubliceerd in het baardwijkbulletin. Daarnaast zal tijdens jeugdleidersvergaderingen het JPB inhoudelijk worden toegelicht. Verder zullen de trainers en leiders van de v.v. Baardwijk met de teams afspraken maken in samenspraak met de jeugdcoördinatoren. Het bewaken van de praktische uitvoering van het JBP valt onder de taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie in zijn algemeenheid. Een belangrijk persoon in dit geheel is het commissielid technische zaken onder eindverantwoordelijkheid van de jeugdvoorzitter. Het JBP moet een dynamisch plan zijn. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren moet een continu proces zijn. Ieder jaar, aan het begin van het seizoen, moet er een actieplan komen, waarin de doelstellingen staan die dat jaar gerealiseerd moeten worden. Het JBP of onderdelen daarvan kunnen alleen gewijzigd worden na vaststelling door de jeugdcommisie. Afzonderlijke commissies, teams of individuen kunnen zelfstandig geen beleid wijzigen zonder de goedkeuring van de jeugdcommissie en wijziging van het JPB. 8. Wat mag worden verwacht van dit plan en de voetbalopleiding? In grote lijnen moet dit beleidsplan zijn waarde bewijzen in de komende jaren. Men mag verwachten dat de resultaten van de opleiding op termijn duidelijk zichtbaar zullen worden. Een goede basis beginnend bij de jongste pupillen zal de basis moeten zijn voor een blijvende kwalitatieve verbetering. Deze kwaliteitsverbetering van de toekomstige senioren zal niet uitsluitend ten goede komen aan het eerste en tweede elftal. De spelers die deze selectie elftallen niet halen zullen door de jarenlange training een niveauverbetering aan de overige elftallen geven. Talenten, die op dit moment en ook in de toekomst zeker aanwezig zullen zijn, moeten de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Zowel voor de club als voor de speler is dit belangrijk. Spelers en ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat al het mogelijke wordt gedaan om de spelers hun "eigen top" te laten halen. Bovenstaande kan natuurlijk alleen worden bereikt als spelers zich bij vv Baardwijk “thuis” voelen. Het is van levensbelang dat bestuur van vv Baardwijk en het jeugdkader zich binden aan de visie en de afspraken die worden gemaakt, dat we allemaal uitstralen dat we handelen in het belang van spelers op een zo goed en objectief en eerlijk mogelijke manier. Ondanks het feit dat we in de meeste gevallen te maken hebben met vrijwilligers kan dit plan alleen gaan werken als de duidelijkheid in alle opzichten door iedereen wordt uitgeoefend, niet alleen dingen zeggen maar ook doen wat je zegt is het credo. Mensen mogen en moeten op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken. Vastgesteld door de jeugdcommissie vv Baardwijk, 5 november 2013 25

Beleidsplanjeugd1318  

Beleidsplan voor de jeugd van v.v. Baardwijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you