Page 1

portfolio 2011

graphic designer | entrepreneur | free-spirit

CONTACT: mffinger@purdue.edu 317.502.5884


p ma v e ri am p ma v e ri ev av eripmav pma v eripirmav eripmav eripm v eri eripmav eripmav eripma amp pma e ri p v e ri ev mav pma pir erip v re ire i m mav p a erip mp erip pma am ev mav mav r va v v i e erip ripm p erip re re mav mav m av e pi pi erip ripm erip e va erip am am mav m av mav r ire ev erip pi av eripirme v erip r i mav mp m ma v mp va mp av eripm erip vaeripma mav va va av v eri re ire erip re pma pi ir e mav mp pi v eri av m mp p ma aamv eripmav eripmav eripm vaeripma va va v av eripmav eripmav eripremv v eri re re re eripm p ma pi pi pi pi v eri am am am pmavam v v v re re re re v pi pi pi pi m m m m va va va va ir e re re ir e pi pi re mp mp m m pi va va va m va ire va re re pire mp pi pi re vam va pi am am pire v m v m ire a v re re e va mp pi pi re mpir vampi va m m pi e va re re va va va am pi mpir pierevava v re mir ri e m i a mpire p mp p re m ev pi vampi av vam eripmav e va vaammp va eriiprmav eripmav eripmav re vam am pir ipm e vpir ire vampire eripmav eripmav eripmavamp pi v vairm e ire v vampi irere vampi v e vam mp mp p re repva ir e ma e va ire v va ire am m mp rip am vampire vampire vampirevvampi pir re repire vampi mp va pire ve pi re va re am e a i v m r va v m a p ire i m vam iremvamp pire va e p va re pir m vampire vampire vamp rip mpipire vam pi pir re ev ire vampire pire va re vamvam ve m pi vampire vampire am am vampire vamp re pire ire pire re va ma am pi pirevampire vam ev p p v r i e rip i i pire m vam ivampire m vampire vampire vampire p mav v er a vam vamvampire vam re mp va pm pire pire va re v re va aeripm am irpe vampi va mpire i pi av e ev pm pm am ire vampire re vam e va irevvamp ir e r ip m m vam pir eri pir pi va pivamp ir va av e v mp re e v eripmav eripmav va ire vampreire av ripmam am vampirevamp mpmpi eripmav eripemvaav eripma pire va remva vampire avpei pm e veripmav eripmav mpirempi va r riepvm eri pi pir re va re va vampi am avpe pi av am re vam mpirempire am irreipma m v v m a p vamv erivampiree vvampire vampire vampirepire vam ire ire vampi pma ir eri p p p pi re ir v re vam m m mpi e v mp vamvampire ava vampire va va pire va am re vam pire a ire pir mpire e v vamp vampire m ir e ev irepivampire v pire pir vampire vamp mp am vampire vamp re vampi vam m pire ire pir re vam va pire vampire a pire vam pire evam vam vampire vvampire vampire vampire pire vampi vamvam pir pire va re vampire ev mpire am ire vampire vamp vam ire pir irepivamp e vampire vamp re vampi re vam pire va mpire e pir am ev ir p am v e pir am ev pir am ev pir am ev pir am ev pir m va

eripmav eripmav eripmav

am

am ev pir

am ev pir

ev pir am ev pir

mav er i erip p m mav av pire erip pmav e re vam rip mav av eri m pi v m av erip eripm re va avm ma pmav ampi av eri erip er rip ire v ip eripm ve amp m emre pmav avv mapire av prir ippi av eri ipmav vampire ripampire aavmveam er mvre eripm evam ippi av er erm ip pire vampire avire v ire ire mav va ripm m p e e p p pire vam pire p v m a vam av m av eri pir am pire re iapm vampire vam vam v erip vampirepevam mpiv eripm vamire v v eevr i ma p pire vampire eripmaavvmeeprir ipma ma rerva av eripmav pire pairv am vampire vam rip ireeripm v re vam vaipmm erva mapiv e pm a ripmav em api rippm ve ev av eripma e er pmapivre ipipm av eri e v e va ipmm pir v eripmav ipma rva pair eripm ampir ere mm avverivam v ir mpir am ve er ereripmav eripm mreav eripmav ippi ervipaim pire ev eripmav earm e v eripmaev va ip ipma av avmeraiivpmaav ma p v r pm pir pir vampir e pir va v pm vampire emravam ip r ivpam pmav am am am v e eri ir pireerip av erav e ireer i m re m m pire v v a v a r v a e p v r i v p m pire vam erpire v vam mipire eraipvmerip appvmav e ire ire mpi mava eripmavipem avpm vapmire varm ipm i av erip mp mp va rip r rieprim va re m e v m a a e e a i am pma er erippmiraeevripe a v re e vvampire ev pir ev eripmeripmearivpm pire mpimp v av m av pire vampire pir re pir pir ampire vam vam re vae va ripm e va vam maivpmaavveripma v e v m pire m e r pi i v pi vam p vam a m a e a ie pm v pire pirrpire v eraipv er av eripmav e vam pmapire vam ampir e vvampire vampire ev pir erivam am ripmav er am eprmi a vampire vampire vam eripmearipm eripm ire pire pir vampire pvam am ipmav ereipv v v ampir ev e v vampire pmav mav vam ev mav eripm pir pma re pire m pir pire erv vammpivam vam av eri eripmav eripmav eripmav erip pir pi av ip a irevapire vam eripm pvam m am e ri m ev mav av ipma v av vam a ev pir va eripm er av v erip pm eripmav er eraivpm pir av v re eri vam av earvipemripma pm am ipmavpm e pi pm av i eri e vmav er eri ampir eri eripm pmaavv am ipm v r av v e vammpire vpeirrip e eripm er reipripmav vamrpire ev ipmaam p mpa ire v av erip av ip m ipm eri a re pir mav e e v vampire vam pm r p ir i a m i pire m p e r a v i a p m v eri eripam m ve av eri maamvp vaaevve er irve av er eripm r am va ip riepv epma m ermpiapm pire vampire m i v v r p a pmav v peir i e v pripv eri rip mav eri m erip ir e raipvampire vam rip ripirmepire re mam av eri pma av ma e mav pmav ma av evam p ve pi mp eripm erip va vammpire m p re a v i v m e e a r m ire pire i vaa av er rip v erip erip pi av er mav pvam e v pm e v er ip e e va pirm m m e erip ameripm m v pir eri am a r a re i v m p v i v m a pm mav av av rpiipr m mp er ve ma e vpi vam mav re e piarm erip rip rip av p vampire vampi er ipma ameri vaav eri pir v ip vampire pm ve e ri e m eripm am vaim m irevv eri pma e v re pire vampire av av v e eripmarviperipma av ma ire ev priripma eraipv m pm v vampire vam m v ereirpmav eripavm m p eripamm pire re p rip mp pir maavme a av eri av erraipvpirm m eav rip piam vam v ee va v eripe v eearvipm v er e ipm pm ipm vam va ripm mv mpire e pire pmav ripma pir aavemerav mpa ir re va vaire p ripmaavpviree vam eripmavav eripma avpire av eri iapm eripim mav e e vam ripipm vampi er pire re p e a m eripm avmereipma v erip eevr v p ir i e m v a e v r a i p r ir a v e r v m r e p m vam i p e pairv ripma riapm ippmmav er ripmire v va mav ppi avvam ipm pire am av erip i pm p a mavv e amm e av v m erav a av av re m ma am v m e i a e vam r p eripmpairaveveveripm v e vrip v erip m a v m a m mav eripm rippir pir e vpvi er aipv m pirv eripma ereip rip rirpeavv piarm pm ripmav eripmaerip eerraipv m v eeripem ip ve apmmaav e e v ir i v amme v v av eraim m e v i e a m r v a v r r r i m p a a p e m i m m v a m ip v v eripmav reipma aavvpir mp maam ire rip amm av eripmpiremav erip re pmav er av m er pir erivp ip e mp v e vam va e vpi v e a i m v e ripmav er a rip av eripmav eripmav m i p i e r e p a e p v m a e m r p p i r ir m e i a e r v a r r a v i e i v a r m i re pm ipv e vavpire pmav m pire re av evam pvam erpire v ipma miappvmpire am pvm pm arm eriir av amapmpir m pi eripma av ip pi mepv eri a av eri r pire v evvevam mav mp a v av m e m p e vam v m v a v a i e ir r m m a a v v pire v ippmireareirpipmmaavveerripire vamvam ipmav erip pire vampireripm ripim v earip apire va ireripm e va va pi epire ripam vam pm eripmearvipem meavam v av vearmvam ip vam ppir v erippimreer v eripm e m pir avverpire ampire ipm ve mp er a vam m e a r v am r e e pire a e a m pire a e pire r e i r i m r p i v vam p a m m re ir airve evripma ipma pmav iipppi re vvampirevvam pm pir vam e avv eripmavam pmapire evrpeirpmpairveveripma e vvam mpvaerm vr pire erivam av eri mpi ermi eripm am vam pir ire pire pire vpiare mpav pir va pvam ripmav erviapm v e eripmav ripm va ipm vam v ev vpam av av evam ire ampiarev eripmav e e ma eripmav e pmraipvmeerraiivpmaavv vam re vam pir re p av rvi m va e rip pm pir eripmm pi av e av pi vam am er ire a av eripmmavavveeripm eri ampire pmampir m riapvmeripm m ev ip vpem a avipem v ev reipraim va vampire vam mav av eripmav va m mpir e vv v v av erarivippm pir v pire re ava p vampire vammippir e ripmeraivpemr av ma re ipmaripm ipma v am ipmavpmeerpiir ma pi emaavveripm ai v er av e a eri eripmav er e vmav er eri m apvm ire er rip m ripmepripm eavv erpire e a p e i m v p i v a peirrippire v p r vam v av m a vmerip v av eripmav eripma amvvam pirmpire m va m vam ippire maaivirpema vam v eripmav ipma eripmerip v ipma vavam erpire vam amip av avire pireeripipm ma v re mavpmav merp av av er p i i vam r i p r r p e v ervampire e pmav ire i m a m m pire e i r a v e v e a pm p riem eripmav er eripmav eripmav eripmav prm pire vam apivpamvm pir pireav eri maamvp av veevav eraivp eriperipmavpire eavar veripmav eri am vampire vam amv eripm ip v vam ipm rpipairmripm av v eraipv erripm ipmvav eripmav v r e e a m a e r e e a i r m p v m e v r a e i a a p p v pem m ev v e avmearvipmav pire vampire im ripmav reipr m peir eripmerirpipmav av eripm vam ipma v eraievprm av raivpirm maam av epriri e ipmavpierripm eripmav er av evam pire p evpire rip pm eripmav eri av e ripm mav eripmav eripmav p p m i r e eripmvam e v a m eripe vpire m p i r e p a av e v i av eraivp m raivpm eripvm evam eri a m ma ir aipvm av av er ipmav eripmav pm mav pvam va eripm mav eripmav earvi er eri ire rip eripm mav er erip ameripm ipm v mav p p r e a i v r e avav m e pm pim v earip mav av vam mav ripam v erip mav pm eripmearvipem eri v eripmav erip ipma v erip er pire vampire pm r a av e av rip vam eri vampire eripm pm eripm av pire vampire av e eri pmav pm vampire vam av pire av eri eri ip m pm vam eripm eri pire er pire av re vam vam pm vampi pire eri vam pire vam ire mp va

am

mp va

e pir

pi

ire

m va re

m va

pir

p am ev

ire

am ev pir

re pi

ev pir am

mp va

ire

ev pir

am

re pi

ire mp va

va

pir

p am ev

ire

pir

ev pir m

e pir m va re re mpi pi re va mpi am re va ev mpi pir re va am re vampi ev pi pir vam mpire re vaam pi m piree v re va vam pir mpi ire va am pire mp ev vam va pirmpire ir e amva pire mp pire vame v vam va pire pir pire ire vam m vam pire mp va pire vam va re vam pi re pi vam m pire vavma pire e vam pir m va ire re pi m va re

mp va

m va

e pir

vampi re vam pire

p am ev

am

ire

vam

ire

v re pi

mp va

am

m va

re pi

vampi re va

pi

mp va

ire

m va re

pire va mpi

mpire

ire

m va

ir mp va

vam

mp va

am ev pir

p am ev

vampi re

vampi

ir e

m va

re vam pire va

vampi re

re vam

pir

p am ev

re pi

mpire

pire va

vampi

ire

ire mp va

vampi re v

mpire

ampi

pma v eri pma erip v eri mav p ma erip v mav e r ip mav erip mav eri

m va

m va

I PM

AV

A RI PM IP ER AV

AV

E VA MPI AV ERIPMAV ER IPM ER IPM ER AV AV IPM IPM VA ER AV ER M P IR AV V ERIPM E VAM IPMA PM PIRE PMAV ERI ER VAM PIRE AV VA I PM A IPM RE V ER AV AV I PM IPM ER ERIPM AV A PM PMAV ERI R I PM A APV IPM MAV ERI PM ERIPM AV ER A IPM AV R ER IPM APV MEA E RV IPMRIPM AV AV ER ERIP IP MA M VE AV R IP E MA VE RI PM AV ER IP M AV E I PM PMAV E R IP

IP ER

R

ER AV IPM

AV ERIPMAV ERIPM IPM ER AV IPM AV ER V ERIPM IPMA

A R

PMAV E R IP

ERIPM

IP ER AV IPM ER AV PM P MAV ERI I PM A

MA VE R IP MA VE R IP MA VE RI

PM

MA VE R IP MA VE R IP MA VE RI

PM AV ER I

PM AV

E

RI PM

A

AM

PI

M VA RE

P AM EV PIR

IRE VAMPI

IRE

MP VA MPI

IRE

VAMPIR E

VAMP

IRE V AMP

IR

E

VA M

RE V

PI

RE VA MP IR EV AM

AM

PM AMPI R RE VAV E RI PM

MA VE RI

MPI E VA IR MA VE RIP MA VE R IP

MP VA RE ERIPM AV ER IP

M R PI AV E RE ERIPM VA ERIPMAV A M PIRIPM RE V E VAM AV ERIPMAV ERIPM MA PI IPM RE RI P ER M VE MAV AV MA ERIP R IP E PMAV VE PMAV ERI E V RIPMA RI VE AV ER MA IP ER AV MAV ER I

AV ER IP

E AV I PM

PI

M VA RE

MAV ER

RI VE MA

PM

A

I

ERIPMAV

AM

PI

M VA RE

AM EV PIR

PIRE VAM

R AV E ERIPM

E PIR

MP VA

E AV IPM

IRE

MP VA

RI P VE MA RI P

M PI E VA IR

P PMAV ERI RI VE MA M RE VA

PI R

RIPMAV ERIPMAV E

RI MAV E

VA M P IR E VAM E VA MPI

AM EV P IR RIPMAV ERIPMAV E

E AV E VA ERIPM PM MPI P MAV ERI AV I PM A ER VA VA AV IPM MP I R I PM E VAM PIRE AVAV ERIPM VAM AV ERIPM PIRE A EERRIPM VA IPM ER RE V R AV I PM I PM E AV ER VA V ERIPM AV IPMA M PMAV E PI ER RIP ERE VAMPIR RE MA AV VA VE IR I P I PM MP RI P MP ER MA IR VA MA AV EV RE VE IPM PI AM VE R IP M ER MA AV VA RI VE E PM P MAV ERI RI P PM M AV I PM A AV ER VAMP IP I M MP I ER AV RE VA MPIRE ERIPM E IP A M

V E V RIPMA AV ER

R IP VE MA

V

re vam pire va

re vam pire

mpire vam

pire va

e pir

V ER

I PM

ev pir

E V IPMA ERIPM

E

mpire

ire mp va

pi am ev pir

pire

V

E

AV

M AV ERIPMAV ERIPM R IP VE PMA

I PM

PIRE

PIRE VAM

E PIR

PM P MAV ERI I PM A

VAM PIRE

MP VA

IRE

VA

MP VA

E

VA M

PI

RE VA MP IR EV AM

MP I E VA IR

PMAV E RIP

ERIPM A R

IP ER AV IPM ER AV

M RE VA

PI R

MA VE R IP MA VE R IP MA VE RI

P PMAV ERI RI VE MA

RI MAV E

PM AV ER I

PM AV

E

M AV ERIPMAV ERIPM R IP VE PMA ERIPMAV ERIPMAV AV PM ERI MAV V ERIP AV ERIPMA PM V ERI PM M RI AV E VA VE E ERIPMAV ERIPMAV MA P IR R I P M AV R IP AM PM AV EV VE ERI ER AMPIR IRE VAMPIR MAV I MA IRE V V ERIP RPIPMAV AMP MP AV ERIPMA VE EV VA ER M AV ERIPMA I PM PIR IP AM AV ER MAV EV ER AV P IR IPM I PM RI AM ER VE AV EV AV MA ER IRE VAMPIR IP M PMAV MP AMPIR ER IPMV ER VA IRE V AV ERIPMA AMP IRE EV MP IR VA MAV MP E RI P RE IR VA RI PI V EV ERIPM IRE AM MA AV MP VA ER PMAV IPMR IRAEMPIR V E P E I R M PIRE V P REMVPAI AV E AMPIR ER AME VA E VAM IPM E V IR P I RE AV VAM PIR MP P VAM PI R ER AM VA ERI IPMAVVAE MRIPMAV ERIP VIPEMRI PM E V RE ER IR P I E AV AV AV VA MEPVAM IP M ER ER AR AV ER IP M M I A M I M P P P I A I R M MP MA RE VA PI V A RIPMAV E IRE VAM RE MP V E V ER E RE PIRE VA PI IPM VA VAMP AV RI MP IRE AV PM I RE V AM I PM IRE MP AM ER PMAV ERIPMAVVA ER ERIP IPMAVVAE MRIPMAV ERIP I PM RI VA VAMP AV ER RE VE IR AV M E AV PI I PM MA PI VA ER ERIPM ER ERIP AM M AV IPMAV IPMAV IPM PI VAM RIPMAV ER RIPMAV ER IPM AV RE AM E PI R E RIPMAV ER ER VA PIRE V AV AV IP AMPIR MP I PM M I PM ERIP E VAM IRE PMAV ERIPMAV ERIP ER ER P I RE VAM A RI VA AM AV VAM MAV PI R VE IPM M PIRE V I PM IP MA VAM PI AMPRIR ER ER E ERIP E VAM V ERI AV AV IPMAV VA PM P I RE RIPMAV ER IPM IPM VAM AM M E RIPMAV ER RIPMAV ER PI PIRE V AV VAM RE E AMPIR PM E ERIP ERIP E VAM VA RI VA PIRE MP A VE M MA VAM IRE MA PI RIPM IPMAV R IP RE VAM ER R IP VA IPM E M AV E VA V ERI V ERI AV VA PM PM MP I IPPM ER M IRE I PM RIPMAV ER PI VA RE AV E E M ER ERIP VA PI IP M MP VA MA A IRE IPVM RIP IPMAV E ERAV ER VA R IP IPM IPM M V M ERIP VA PI AV AV AV M ER ER ERIP I PM IP MA AV M E VE AMPIR AV ER R IP IRE V IP M E MA AMP A EV VE IPVM P ERAV ER PIR RI MPIR M IR A M I I V P A P P E A M MA MA IR VA EV AV EV AMP V E V ER P IR PI R ER EV P IR I RI AM IP AM VAM PIR PM PMA M EV EV VE RE AM AV AV IRE VAMPIR PI R R IP PI EV E E M MA MP VAM P IR VA VA VE RE AM PI EV RI IRE M PM MP IRE VAMPIR VA AV VA MP P IR ER RE MPIR VA PI E AM IP MP IRE M EV IRE V AM MP AV AM IRE VA PI R VA MPIR E E VAM RE MP PI IRE V RE AM IRE VA PI AM M IR EV VA VAM AMPIRE PI R VAMP IR IRE V EV AMP AMPIRE I RE MPIR VAMP VAM P IR E IRE V AM PI R MP AMP M IRE V PIRE V I RE P AM IRE VA AMPIR PIR IRE E VAM AV ERIPMAV ERIPMAV VA M PPMI AM PI ERI RE VAM M PIRE V RE PI MAV IR VAM AMPIR RE V ERIP EV VA E VAM E VA AMPIRE AV ERIPMA M VA P I RE MP VAMP P I IP M VAM M IRE V IR RER PI AMP E RE I RE V VAM V A R E I P M VA PI VA RE R IP MP M M VE PI IRE V PI RE MA RE VA ERIPMAV ERIPMAV R IP VA M VA AV VE PI M PM MP AV ERIPMA PI ERI IRE RE MAV VA V EVRIP MAV MP AV ERIPMA AM PI RI IR PM E VE RI V MA VE ERIPMAV ERIPMAV PMAV ERIPMAV ERIPMAV MA AV AV ER R IP PM PM VE ERI ERI AMPIR MA MAV MAV IRE V V ERIP V ERIP R IP AMP AV ERIPMA AV ERIPMA VE EV E R IP IR AV ERIPMA PM PM V ERI PM MP RI RI AV E VA VE VE MAV E ERIPMAV ERIPMAV MA MA P IR R I P M AV RI R IP R IP AM PM AV VE VE EV VE ERI ER MA MA IRE VAMPIR MAV I MA PMAV V ERIP R IP RPIPMAV MP ER AV ERIPMA VE VE VA ER M AV ERIPMA AV ERIPMA I PM IRE IP MP AV ER VA MAV MAV ER AV E RI P RE IPM RI I PM RI PI ER V EV ERI PM VE AV AM AV MA MA AV ER ER IP M PMAV PMAV I R P IP M E ER ER MV AV AV ERIPMA ER IPM MAV AV VAM AMPIR E RI P E RI P PI R ER IRE V RI VIPV AMP V EV ERIPM E EMRAIVPMA MA AV PIR ER V ER ER PMAV R I P M M I I A A I A PM ER PM PMA MP IRE V EV V AV IRE VAM AMP AV ER P IR PIRE EV ER ERIP IPM VAMP AM MA PIR IP EV IRE V AV VE M E R IP AM IRE VAMPIR AM ER PMAVAE RI P EV RI V MRIPMAV ERIP VIPEMRIPM MP MA P IR VE VA E AV AV VE P MA VA E VAM ER ER IRE R ERI MP IPM IPM IPMAV IPM IRE VAMPMIPR VA RIPMAV ER IR AV AV AV E MP E RE EV R IP ER VA ER PI AV AM MA IP IP IRE AM VE PI R M I PM M MP PMAV ERIPMAVVA PMAV ERIPMAV ERIP ER RI P EV ERIP RI RI AV MA AM RE VE VE PI VE I PM MA PI P MA ER ERIP R ERI AM AV IPMAV IPMAV IPM VAM RIPMAV ER RIPMAV ER IPM AV E PI R E RIPMAV ER ER AV AV IP I PM M I PM ERIP PMAV ERIPMAV ERIP ER ER VAM A RI AM AV AV PI R VE IPM PIRE V I PM I PM MA AMPRIR ER ER ERIP E VAM V ERI AV AV IPMAV PM P I RE RIPMAV ER IPM IPM VAM AM E RIPMAV ER RIPMAV ER PIRE V AV VAM E AMPIR E I PM ERIP ERIP E VAM VA ER PIRE A M AV MA VAM PI RIPM IPMAV R IP I PM RE VAM ER ER I PM E VA V ERI V ERI AV AV VA VA PM PM MP IPM ER M IRE I PM RIPMAV ER PI VA RE AV E E M ER ERIP VA PI IP M MP VA MA A IRE IPVM RIP IPMAV E ERAV ER VA R IP IPM IPM M V ERI MA PI AV AV PM VE P IR ER ERIP R IP AM IP MA MA M E EV VE VE AMPIR AV PI R R IP R IP IRE V E AM MA AMP MA EV EV VE IPVM P IR IR IR ERAV ER P R P R I P M M I A IPM IPM PMM A AM IRE V VA EV AV AV VA AV EV AMP PI R ER ER ERIP EV P IR IP IP AM MA VAM PIR M M EV VE RE AM AV AV IRE VAMPIR R IP PI MPIR EV EM E M E MA MP P IR VA VA PIRE VE AM VAM IRE VA EV RI IRE PM MP IRE VAMPIR VA AV MP P IR ER RE MPIR VA PI E AM IR IP MP IRE M M EV EV IRE V MP AMPIRAE AV AM IRE VA PI R VA VAMP E IRE V VAM RE AMP PI RE I RE PI AM P IR M IR EV VA VAM MP AMPIRE PI R I VAMP RE IRE V AMP VA I RE M MPIR VAM P IR PI E AM PI R MP RE M IRE V PIRE V VA PI AM IRE VA AMPIR RE E VAM MPI VA PIRE RE AM VAM M V PIRE V PI IR VAM AMPIR RE EV E VAM E VA AMPIRE VA P I RE MP VAMP VAM M IRE V IR PI AMP E VAM RE I R V E E P IR VA VA MP M M PI IRE PI RE RE VA VA M VA PI M MP PI IRE RE VA VA MP M PI IR E V

V

VA

VA M PI

V

V

E

M

E

P

V

PIR EV AM P

M

VA M PI

VA

RE

E

V

V

ER

MA R IP

MA VE R IP MA VE VAMPIR RIP AMPIRE E VMAV PIR ER IPM AM EV AV P IR ER AM IP EV M P IR PIRE VAM AM EV PIR

PMAV

IPMAV

V ERI

ER IPM AV ER IP

E

PM

MA VE R IP

IPMAV

AM

M ERIP

M VA RE

E R IP

PI

PM AV ER IP M AV

V

RIPMAV ER E AV PM

MA VE RI

V

ERIPMAV ERIPMAV AV IP M

E

V ERI PM

RE

RI VE MA

VA M PI

IP ER AV IPM RIPMAV ER ERIP

VA

ER MAV

M

VAM P

AM

E PIR

M IPMAV ERIPMAV ERIP RIP ER VE AV MA R IP VE AV ERIPMA MAV RI VE MA

PMAV

ER

IP ER AV

V

V ERIP AV ERIPMA PM

PIR EV AM P

V

RI VE MA

P

V

R IP VE MA

E

AV ER IP

RE

VAM

M

E

E R IP

PIR E VA MP

M

V

AV ERIP MAV

P

V

E

RI VE MA

E

V

R IP VE MA

M

E

V

RI P

am

PM A

AV

RI MAV E

ir e

PM

MA VE RI

RI

V ERIP IPMA

mp va

R

E

V ER PMA

ir e

RE

V

ER I

PM MAV

v re pi

V ER

MA VE RI P

VE I PM A

MAV IP ER

I ER

am ev pir

PM A

AV PM

pma v e ri

MA VE RI

I ER AV

ire

I

V

PM

p am ev

R

V

I ER

p am ev

PI

E

V

m va re

PM A

V ER

PM AV ER IPM AV ERI P

A

AV

I PM

pi

MA VE RI

ER I

VA

AV V ERIPM I P MA

ER IPM AV E

I PM

RI PMAV E

RIPM

ER PMAV

am

VE IPVMEA R

AV V ERIPM IPMA

I AV ER

ir mp va

RE VA M

RE

M ERIP

m va re pi

V ER IPMA

AV ER IP

R IPMAV ERIP MAV

PIRE

ER MAV

R AV E

P ERIA RIPAVM V

V ERI IPMA

MAV

re

R AV E

MAV IP ER M

VE IPMA

AV V ERIPM I P MA

VA MP IRE VA M IRE V P RE VA

E

am

E

V ER IPMA

IRE

ER MAV

AV

ev pir

AV PM

PM AV ER IPM AV ERI P

R IP

ERIPM AV ERI

M IP ER AV IP M ERRIP AV M IP

i mp va

PI

I ER AV PM

MAV ER I

R AV E

VAMP

PIRE

IRE

AM R

E

PM

VA M PI

IP M

AMP EV PIR

V ERIP AV ERIPMA M

RI MAV E

mav e ri

VE IPMA

I PM AV E R IPMARVIPEM RIAPVMERIP AV EMA RI V E PM R I AV PMA ER V E I PM R I AV PM ERAI PMA V ERIPM AV ER IP

I ER

AV V ERIPM IPMA

VAM

V ER IPMA

AV

R IPMAV ERIP

V IPMA ERIPM

I ER

AV ER M

erip

PM AV ER

R AV E

M

IREV E A VA MP PM IRE P VAM A MP I

E

E AV M IP ER AV IPM ER IPM V P I R MA E VA MPIR E VAMP IRE A M

AV M

IRE V MP E ERIPM AV ERI AMPI EV PI R AM EV PI R MA RVIAPM VE IRE R IP M P RI P MA VA VE RI PM AV

e pir

am ev pir am v ire mp va

m va

PM AV

V ER

P AM EV PI R AM EV PI R AM EV IR

IRE

V ERIP IPMA

VA

AMPIR IRE V

ER MAV

ERIPMAV ERIPMAV AV IP M

V

V ER PMA

v re pi

I ER AV

IRE

VAMP

MA V ER I

MP VA RE

MP VA RE PI

ER I

M

E

M VA

PIR E VA MP

RE

E

am

ER IP

I PM

PI

V

VA M PI

PM

P

VA

I ER

E

M

RI PMAV E

AV PM

av e r i pm av e ri

R IPMAV ERIP MAV ER I

VA MP

RI

AMP IR MAV IP RE MPI MAAMPIRE VA MPI MPEIRRE V VA RE VE VAM IRE RIP PIRE MP MA VAMPEI VA VE E R PIR E VAMPIR RI AV PM EV AM M IP AM EV A ER PIR PIR AV EV AM AM EV IPM IR P IR ER V MP EV AMMA VA P IR V E IRE E VAM P IPMA P M A MP I VA MPI

AV V ERIPM I P MA

I ER AV

V ERI IPMA

PM

ire mp va

V ER IPMA

V ER PMA

I ER

am ev pir

RIPMAV

R AV E

RI PMAV E

E VAMPIRE VAMPIRE VAM

V ERI IPMA

PI R EV AM P

V

R AV E

IR E VA

E

ER I

V

ir mp va

R AV E

IRE

IPM ER AV M PIRE AM R

P AM EV PI R AM EV PI R AM EV IR

RIPM

AV

M E VA IR

MP

AV PM

PM

M

PIR E VA MP

ER I

I ER

V

P

PM

AV PM

v re pi

MP VA RE

PM

MA VE RIP

M

I ER AV PM

M VA

IP ER AV

E

E

I ER

I ER AV

am

PI

I ER

IP M AV ER IP

V

M

AV PM

PM

e e pir pir am ire am ee v mp e ev pir ripm va pir eripmav e ire e pir am eripmav eripemvav eripmaavve re am av eripmav vampairmp mpviram ir av eripmav eripemvav eripm e mpir e eripmav eripmpamvaevrieprm ir re va ipm mp mpire ampir ire v remvpair av m p i p pi a i va r e m v a ire m p i r e v vamp v m p ripm ev pi a reeripmav eripmav mpire ipm ripmav eripmav aevreipmaire v eva v eva va reipmmpiare eirva pir av eripmvaam e vaiv ripmav evram ammp v eva m reipmmpiare varimp e eirva mrep vampire mpire mvpi mpire vpir ir av aire amp mpirempirrpeemvaampire paire re va mrep vampire ampire re vva ire va pviraem mvppi er e vamppiire ire vaee va am ve vampi vamp pire vam re vva mpire v ire vampi ip m er pierrei vampir vam e vampir pire vam irmp re mpire irepva mpire ire piprire vam vampipirepire ip pire va reva vpaiva vampire vam pm mp e vmapi imreamp mp vampirrei vam e re mmpire va av re vam va mpir ve am m irpi vamam vampire pire pma pireva am mp re vam mpire av e va e va mire vampi e v va vam ame r pipreire v mpire pirva pi airmepv e mp pirvmp er pireva re vava pirve mpir pire ire amire mpire pivraipem ire va erip iremvpir m va r pi v va e m p p m m i m i p va m re ire m va re a r mp e a p a m va re ipe v piaremrva mpm v pi iram amp re vampi e va vaavva e vam va ampire e v av vamma vampi v pi pi pir m vam mepv ree vva m ire m pir vamerpii r e pire v re e v a p a m pi va e m v eervpirmpiir ripam pmpirm a pire ire er mpir va vam i v ev ia ire amp piirarempva m mp ame vaav pire ire imav pir vam vam vpamp vaam e vpma mp v e vpire mpv e vaav re vam er pirevavam vam am pir er pire vam pir pir vam v i e ve pire vam er ev pire ippire vampire vam am pir am vam ip ppirm rip pir e v piree vam e v pire m ame am mav am pir ire vam piraev mpire pir pire pire piirre va ev e vpiirre vampire ava ppire ev v mp mpviaremav ire vam am amp iremvam m er e vire viraemviamp avva mire vam pir pir pviramp reeva vamp eire ripmire ir e pvaiprm rm irippm ve va e evpamp am vampire vapm pm pire raipvveamp vame pi varmpi irme varm vam vpire ir e a va r m e m pi e p mpir m p e p e v va i vam a vam va e vam a ir a e m vame pir e mpir pir pir ev pire ev avpir vamvampir mepriripemav mvp va pir pir vam vam vam vam ire re pirraiem va av pmvaav vam pire p maavvmeepi rire ampi vaam v ev pmavmpire vam ire pm re vam e vamerripipre mva ripmamvpeire v eripem eri ire pire va mp vampi av m piripmaavmepi reipmavva ripmmapvirermippva va are mav eriirpemav ipm va pi avpeir vamer ire v avveripmvaavmp av ereripmav eripmav e v ire amp eripevm pmav eripmav eirreipvmam raim raip vampire vam e pire vampirevamp mp v ervipmav vam ire eripm avam ir eripm mav pire p v vam e p va v r a v i p a pire m e vveaarm ipire pm pmaavveripm eripmaapvvireeeripm pire vam ampire av eripmapvir mpire iapevam avipeim av eri m ire varir m m ripmav epriirpemv eripm pm pm r rreipmav eripmav vaamp pireerivam vaemp v epm av eripm av eeriva pir avee evripma ipem pmav pirevavmerpire vaam pir vaemvampire vam eripmmpir epir vampir re e vam a pii vam ame vam a rip pire av pire m mm vmpir vv epirripmavv erippm rpipirmav eripmvair avaem mav eraire v eevripm e v eeva v vaam ampir v pa pemva eripma pvir iapvmeripmav pire va r i e e r m ir e va v m r ir i p e a a av eripma vm mpi p mpi vm p va riapvmeripm re va rippmav em avvaem re va avpem vam av eripmav mpi eripmv irv eriapvreiprim vampi v mpire va reerva ipmav v re vam ma ipm erraiippe m raiavpvm mpi m epi eripmav er rip mam re pire va reeva pmraivpm ve v piavpeirreipmav eripma mpire ipmeraivpemriav e pmam v eripmav ipma re va va ervampi vam av eri vampire vam ereripmav eripm mm mare ripem pi pmav eripmav erip ipire pir pvirevaripmav mav avm pire avreeva mrpi vam mpire ev p p eraivpmav i p m r re e vam i e r va avpi vampi vam eripmav earvipva pire am av av eri vam mpire eripmm ervam re pire ipm mmmapavveeva pir ipmapire avva eripm ripmmpiare veerriippma pire ipmre v r v a e a v vam m e e va r m r i p m p m p pi pire av eripmav vvaervampire em vamav evampire ri re vampire ri ire av erip va pi pire vam av pireeva mipmav ervipampi va m re vam pm ripm vampiremvam eripmpire re va e e vam pirepire vampi av eripmavereiripi avmepi reire pmvaavmepi mpire vam pire re vampir pir ppm vam pir re vampire m pir va avmp vaam vampivampire vam v epipire am av rire rire am pir pmam ev mp v pie re va va pire re va ripmvampire vam ev ipemvavamepire ev vam am erir vampire vam mpire e pir ire vam pir pire m pm pi av ppire re irepire vam am vampi pire am vvvampire aamm pirerevam ev mpi v eripem ev re va vam vampire vampire vampire va pire vam vamvampire pir mpire am re va mp vam ampir ppirir pire pire pire va re va pi m vampi a m m pi ev a mpirempi ire va ev e v re am vire a vampire ev re vam vam pir e pir ire vamp pir vampire e pmavmp piprir e eirepivamp am re vam am am vam ire vamp vpierip ire ire v pir pir vam vam vampirevamp ev e v mpire ev pm reava vamppire am re va pir am eripi am pir ire m pir mpir va ev pipire ev ev mavvamvpire vam m v erippire am remvpiam re vam pir pir am pir ampi am va vapire ev pire piree v ma vam pir am re vam vam va m ireerip pir e v pire pire am ev evam e ire mapvvampire vampire vampire vampi am e v ivpam pir vam e re vam pir vampire rirepi pire vampire pir vamvam pir e vvampire vamp piremvam pire pire mir vamp pir vam e pire m avireaerm pire a ir vam pi p a m pire va vam e p pire e re pire i p v vampire ire am vam er mp e ire vamevam vam va vampir e va ire e va ireavmp ire vamp ire mpire vam ev vamp pir ame vamvam vvaamp pire pire pir vampire vpir pir pire pire mem vampiream mp pirevam mp iremvamp pir vam vam pvam ire pir va pire pire vam pir ire vamp evriam ire vam pvppi e pire e vavam iree vam mir e ev irepivamp pire ire irevapire pvam am vampir e re vam vamp pvam ev v am vap ire re vam am ire pmav erripire pm vam vampire ev mpir pirpire vream pir pir pire vam pire va ipm ire pmirp vam pir am re va pire vam vammpire mp pirepi mpire vam vam ripmavaavvvampire am mpi mave evampire rvipam ipm ereirva vaa v eevam ripmempire vampire av eva ervampire pire va ire va ripmpire mvaavm ev v evam vaam ripre e va ipma eri ripmpire evam r v a am m rip ir re v p p pi i pi pi pi v ir eripmvaavvmaem pi e p a re ire ma amp p re vam p ri me m m v ri pm preirvampi am am pire va mavpeirreipm pam pira ireav eprm v aavv ampire vamp v earvi eripem pire va irevivre amvv eprire e va re va ampireva ipam ev ev p v pm v erivpem p paavamp v epriir m ipvaam mpireereipvmpiavamp vamp ip mm mp v erip rip ire mpaire pir reav r pireereviripma m erm pir vam av eri vam v eriam pi ir m ire vre vam v erva aev mav am vamp ipm pm v erip vam av eripm pire m erre rep vam vampire vamire vampim i vam ipm aem pivreaemva ipmpaire mpire pvm ev m pir mapi p re mvap v pm v pire vav e av av ampi erre a rvam ireearvipm am ipva pir vpairmmpipire ev ipmpire pireiva ma eri vaam re me v eri reeripi erip vava r mapv eripmapire v e m vpampi am irempire avire rvam mm va vam vam e v va pvam ma ipmpamav eeriivppam ir pi a pirpire pi ma rvemepriirepma am v eripma pire vmerip er mpir e pire vam v eri v epir m varempire mpipre av pirerevam ev v vea pm v e vam ipma e rvi a e avmam vamav eripme aveavam m vam r pi ir r a i p pire va v p a p mir va e pir v evri ppm rip mvam v rip ma aem e ev pire va vampire eripmpirempir e va ap aapiraev ire v ri pir m ma mpir eripm mpire vammm mp irveer pm piirpvvmeervip eri a va vamp vam vampi eraipv m mp v r am ire eripm pmvavereripmavvaevreirpmav erviapmmpa ipm av e ire re vam eerviap vamv er e vaipmm air av ri v av e av ip m av ap eripm ipm m pire va av pm ma pir erip ripm av erav av vam mpire va pm ire va pir av e va mav ve eripem ipm pir mp ervipam mppi v eri vam av reirpav r eri e va iraree ire maperipm mpire eripmav eripm ipm impm pm vam mp ir v a m a a v a a v e v e eripv eri v eriva eri ire av pir va erip vam rip map e va pmmp pma vm e ri eerraiippv m vm pir mp ma v av ire pm maav vam e va pma pireva ire v eri av v i vam pir vampir ermpire e va pm e ri pire m ev v m p ma v p a av pm vam iriep va ampir ire mpir er av pire mp e v e va er vamp vam ipm mp ire amp ire ire ire pir av va vam vam e va er vam mp pir m i p p ir ire pirpm e va ire vam vam e vaav vam mp e vam pir m p ir pir ire epriir e va pir e e pme mp ev ire a av mp vam ire pir e va mp ire vam pire vam pir e va mp ire vam pir e

m va

M VA

AV

ER

V

A

MAV

V

RE

I ER AV

I ER

PI

v re pi

E

IPM ER AV

R

PM

RE

I ER

I

VA M PI

VAMPI IRE MP VA

VA

IRE

M

MP VA

PIR E VA MP

IRE

PM

P

MP VA

E

IRE

V

RE

RE

A

am

VAMP

AV

I ER

R IPMAV ERIP

AV

E

PM

R

VA

av e ripm

PIRE VAM PIR EV AM

IRE

M

MP VA RE PI

I ER

VA

erip mav erip m

RE VA M P IR EV AM P IR M MEPIVRAEMVAMPIRE VA PIR EV P IR AM E VAM P PIRE VAMPI A MP RE VAMP I IR EV VAM AM PI P

PIRE AM R

P AM EV PI R AM EV PI R AM EV IR V

M VA

V

PI

AM

RI

E AV PM

ev pir

MP VA RE

M

R

VA

VA

P

ER

am ev pir

PI

M A

I ER

E

PI

MP VA RE

P

PI M VA

M

E

VA

M

IP E

M

R

V

M

RE

A

VA

RE

RE

V

RE

PI M VA

E

P AM EV PIR

A

RE

PI M VA

M

PI

IP

VA

MP E VA PIR

P

A

E

V

E

E

M

R

E VAM PI

V

R

PI

IP

R

M VA

E VAM PI

V

E

V

R PI

A

AV

PI

V ER

M VA

V ER

E

RE

AV

P

RI

MPIR EV A

AV

IPM ER

AV

RE

AV

AV

R

AV

m va

M VA

AV ER IP

MA VE RI P

V ER

RE

I

E

MAV IP ER M

VE IPMA

AV V ERIPM IPMA

VA

M MPIRE VAMPIRE VA PIR EV AM PI

PM AV ER IP MA VE RIP

V ER IPMA

RI

VA RE PI R AV E

R

E

RE

AV PM

R

RE RI

I

I

I ER AV IPM ER

VA

R IPMAV ERIP MAV ER I

AV

V

R

PI M VA RE

RE

MP

P

RI

RE

E VAM PI

V ER

E

E AV PM

VA

P

IPM ER

M A

ERIP

VA

E PI R

A

RI

E VAM PI

V

AM

MPIR EV A

AV

MP E VA PIR ERIP M A

PI

P

AV

ER

RI P

M VA

RE

AV

IPM ER

AV

RI

R

VA

R

PI

RE

MAV ER

VA

P

PI M VA

M

E

M

IP

MAV ER

M

E VAM PI

E AV PM

P

AV

MAV ER

VA

P AM EV PIR RI P

RE

RE

PI M VA

M

RE

VA

A RI

VA

VA

E PI R

AM

RE

MPIR EV A

E

M

E

M

ER

M A

ERIP

R

MP E VA PIR

A

RE

E AV PM

RI

VA

PI

RE

VA

VA

R

PI

RE

PI M VA

M

P AM EV PIR

A

MAV ER

VA

P

P

VE MA IP

RE

RE

P AM EV PIR

A

E

M

IP

M

R

E VAM PI

AV

PI M VA

MAV ER

PI

M VA

RE

VA

P AM EV PIR

A

P

M

E VAM PI

R

P M VA

M

IP E

R

PI

V

E

AV

RE

M VA

VA

RE

IPM ER

PI M VA

V

E

E IR

av er ip

RE

R

VA

R

M VA

AV E RI P

VE

AV

P

R

E PIR

M

V

RE

PM

PM

RI

MP

V

RI

VE

RI

VA

R

PI M

PM

RI

V PI

IR

E PI R

PM V

V

PM

M

A

I

VE

E AV

IR

VE

P

RI

ER

RE

I

R

EV

E

MPIR EV A

R VA

M

A

RI

E AV PM RE

AV

VA RE

PI

EV

PM

RI

RI V

R MPIR EV A

AV

M

IP E

RI

E AV PM

MAV ER

M VA

RE V

R

E VAM PI

IPM ER

V

M A

ERIP

A

AV

M VA

RE

IPM ER

AV

V

M A

ERIP

E VAM PI

V ER

E

R

IP

AV

AV

ER

P

RI

AV

R

AV

IPM ER

M A

A

E AV PM

RI

P

RI

RE

P

AV

R

PI

IP

M VA

RE

AV

M VA

RE V

A

AV

IPM ER

AV

R

E VAM PI

M A

ERIP

E VAM PI

M A

ERIP

R

VA

ERIP

PI

P

RI

MAV ER

MAV ER

er ip m

M

E

AM

MPIR EV A

E PI R

E AV PM

RI

VE MA IP

MAV ER

RI

AV

IPM ER

M A

ERIP

RE

AM

MPIR EV A

R

PI

er ip m av

M VA

VE

E VA M PI

IR

E AV

P

E AV PM AV E RI

R

PI M VA RE

AV E RI P

I

RI

PM

E

VA IRE RI PM

AV E E V RIP

AV

P

IPMV ER

AV

VA

E

V

VA RE PI

E VA

PI M

RI PM AV R

PM RI

R

IR MP VA

M

IP ER AV M PI R AV RIPM

AV

PM

E AV AV E RI P RE

I

E IRE IRP APM

R VAMPIRE VAMPIRE VAM PIR PIRE VAMPIRE VAMPIRE E VA VAM M P IR PIRE E VAMP IRE VAM VAMP IRE VAM PI PIRE VAMPIRE VAMPIRE PIRE RE VAM VA V P AM I MP RE V A MP I R PI R IRE E VAMPIR EV VA E AM MP VA PI R IRE VAMPIRE VAMPIRE VAM MP EV PIR VA IRE AM E VA MP VA PI E VA M P IR IRE R MP E VAMP VA PIR I R I E VAM V R A M M EV PI PIRE AM IRE VAMPIRE VAMPIRE VAM RE P IR PIR VAM AMP VA E VA EV MP IR M P IR AMPIR IRE E VAMP PIRE IRE VAM VAMP VA RE MP AMPI PI IRE V IRE RE MP R VA VA MP PI R MP E E IRE VA IRE IRE V VA VAM IRE V MP MP MP IRE IRE VA VAMPI E RIPMAV ER VA RE VA IRE M IPM MPI MP MP AA IRE VA VA E VV ERI VAMP IRE PM VAM PI R VAMPI MP RE AV AM IRE IRE VA ER EV MP VAM IRE I PM VA P IR PIRAMP AV IRE AM VE MP EV RIPMEARVIPEM VARMIPPMAV ER VA IRE IR RA IRE V IPVMERIPM IPM RE MP MP IRE AV E A MP AV E VA VA MP VA RI V E RI IRE PM RIP VA PM P RE RE MP PI AV MA AV IRE PI IRE VA M M ER V E ER MP VA IRE I PM R I I PM IRE V VA E MP AVPM AV AMP RE VA ERAI PI EV RIPMEARVIPEM PMA IRE M RA PIR IPVMERIPM V ERIPM MP VA AV E A AM AV VA E EV R V E I RIP PMEIREI PI R MA AM MP AV PMAV V E IRE VAMPIRE VAMPIR ER E EV VA EV RPI I PM R I AV P IR RE AM PM RIPM AVPM PI PIRE VAM ERAI A M VE PMA IR AMPIRE VAM PIRE MAPIRE VAMPIRE IREERVIPAM MP PV VA VAM VE VA MA MP RIP PIRE RE AV ERIP IRE MA VAMP PI ERIPM IRE VAM VE M VA MAV PIRE RI AV MP AV ERIP VA PM RMIPAM RIPM IRE MAV V MP A VA IRE MP E IRE VA AV MP VA PIR M IRE M MA MA IP AV ERIP AV ERIP PIRE VA ER ERIPM ERIPM MP AM MAV AV MAV IRE AV ERIP PIR ERIP IP M VA PIR RMIPAM MAV MAV MAV V M ER PIRE AV E M AV V E IRE V AMP IP MP A AV IR M M MA IP IP E AV ERIP ER ER ERIPM IRE V AV MAV AV ERIP MP IP M IP M MAV MAV PIRE VAMPIRE VAMPIRE VAMPI ER ER VAM E IRE AV AV M MP PIRE V AV M AV V E VA IP A MP I I P R I PM A R A E V IRE M A VE M PIRE AMPI IP MP R IP EV VA VA ER MA PI R MP IRE AV VE AM IRE MP EV RI IP M VA VA PM PI R ER MP AM IRE AV AV IRE EV AV MP VA IPM PI R VA RIPMA R I PM A MP VE V E VAM RE IRE PI R IP R VA PIR M IRIEP MA M VA MP MAV VE PIRE ERIPM E ER VA RI IP M IP AMPI PM RE AV ERI M AV ER PI AV AV M R M VA RIPMA E IRE V VE RI MP R IP PMAV E AV MA V ERI E VE ERIPM ERIPM IPMA RI V ER IP M IP M PM PMA AV ERI V ER AV ERI AV ER ER I AV MA RIP M AMPI EV M PI R IP AM RI ER RI EV MAV E MAV E PI R AV V ERIP V ERIP MA RVIAPM ERIPM PM IPMA IPMA VE RI V ER V ER IP M IRE PMA PMA VE R IP AV ERI AV ER ER I M P RI P ER I M RI P MA MA VA IP VE IRE M R ER M I IP V PM IP MP VA ER RI ER AV PMAV E RE AV AV V ERI PI PM IPMA PM M RI RI V ER VA PMA VE VE E RI P ER I MA MA IP IP ERIPM ER M ER IP M V IP V AV ERI AV ER ER M VAMPIRE VAMPIRE VAM PIR AV PIRE VAMPIRE VAMPIRE E VA VAM I PM M P IR PIRE I E VAMP ER IRE VAM ER VAMP AV IPMAV IRE VAM PM PI AV ER PIRE VAMPIRE VAMPIRE PIRE R RI V RIPM E E A VA E V M VA PIRE V PMA MP MP RI P VAMP ERI IRE VAMPIRE VAMPIRE VAM IRE IRE VAM PIR PIRE VA VA E VA M MP VA MP M P IR IP IRE VAMPIRE VAMPIRE VAM MP IRE E VAMP ER PIR IRE VAM VA IRE VA E VA MP MP AV VA PI M P IR IRE IRE VA R M E I PM V A E P M VA PIR R P I RE VAM IRE VA VAM M VE MP VA PI PIRE IRE MA MP IRE RE IP VAM IRE AMPI VA VA ER VA PIR MP MP V R M IRE IRE PIRE VAMP VA VA MP RE MP AMPI IRE V IRE VA IRE MP R VA VAM MP PIR E IRE E IRE VA IRE V VAM VAM IRE V MP MP IRE VA VAMPI E RIPMAV ER VA RE VAMP IRE M IPM MPI RE MP AA VA E VV ERI VAMP IRE PM PI R VAMPI PIR MP RE AV AM IRE E VA ER EV MP IRE I PM VA P IR IRE V PIRAMP MP AV IRE AM VE VA MP EV RIPMEARVIPEM RIPMAV ER RE VA IRE IR RA IRE V IPVMERIPM IPM MPI MP IRE AV E A MP AA AMP VA MP E VV ERI VA RI V E EV PM RIP VA PM PI R RE PIR RE PI AV MA AV PI AM IRE AM M M ER V E ER EV EV MP VA I PM R I I PM PI R P IR VA E AVPM AV AM AM RE ERAI PI EV EV RIPMEARVIPEM PMA M IR RA P IR IPVMERIPM V ERIPM VA AV MP AM A A E E V V RIAV ERE V ER PMI I IPM RE PI MP AV PMAV AV M ER E VA ERPIRE VAMPIRE VAMPIRE I PM R I AV VAM IP RE RIPM AVPM M PI PIRE ERAI A M VAMP PMA IRE VAM PIRE MAPIRE VAMPIRE IREERVIPAM PV VA VAM VE MA MP RIP PIRE AV ERIP IRE MA VAMP ERIPM PI IRE VAM VE VA MAV PIRE VAMPIRE VAAM PIRE V RE VA RI MP AV ERIP VA PM M PI RMIPAM RIPM IRE MAV V MP RE V A VA A MP I R IRE MP E VAMPIR E IRE VA E AV MP VA VA PIR M IRE M MA MA MP IP AV ERIP AV ERIP PIRE VA IRE ER ERIPM ERIPM MP AMPI VA MAV AV MAV IRE MP AV ER I P ERIP IP M VA PIR RMIPAM MAV IRE MAV MARV PIRE VAMPIRE VAMPIRE V M ER VAM VA PIRE AV MP V PIRE E AV V E IRE MPIRE AMP VAMP IPM A AV IRE VAM VA PIR IR M M PIRE M MA IP IP E PIRE AV ERIP VA ER ER ERIPM MP AMP IRE V AV MAV AV IRE ER I P MP I IP M IP M MAV VA MAV PIRE VAMPIRE VAMPIRE VAMPI R ER ER MP VAM E IRE AV AV IRE V E MP PIRE V AV M PIRE V PM V VA IP A A M P M M I R A P MI P I R AV E VAMPIR IRE M IRE E ER VAMPI IP MP E VA VA PIR IP M VA IRE ER M MP MP AV IRE AV PIRE IRE VA ER MP IP M IP AMPI IRE VA VAMVPAI ER M MP MP AV PIRE PIRE R AV VA IRE M AV IRE VA IPM VA VAM RIPM MP MP AV IRE IRE IRE V IR VA ER MP MP P RIPMAV ER E VA PIR IPM VA M IRE IPM M AV VA MP IRE E AV E PIRE ERIPM ER E VA MP RI IP VAIP M PM AMPI RE AV ERI M AVEER PI AV AV MIR M ER R MP VA I PM VA RIPMA E AV VE RE ERI PI RI R IP PMA M PMAV E AV MA V ERIPM VAPMAV ERI VE AV I RI V EER ER IP M PM PMA IPM AV ER AV M RI P AV ER IP M A ERIPM IP M AV ERI AV ER M

A

VE

RI

R

R

PI M RI

PI

V

AV

PM

RI

PM

M PI VA

E AV AV E RI P M VA

E VA VA

RI E PI R

R

E VAM PI

P3: Word & Image Book P2: Logo Image & Typography

Technical Skills: Illustrator

illustration yearbook personal classwork

portfolio 2011

P1: Logo Image

V

V


portfolio 2011

classwork

personal

yearbook

illustration

P5: Logos & Logotypes

P4: Sentence & Image Book

P6: Layout Designs

:ULWWHQ_0LFKHOH)LQJHU

&83&$.(6

HV HW X RIILFLXPH FXOOLV TXRVVLW TXXQWH HW GR OXSWDWHPSHUQDWHVVXVDHHDWXVHUQDWLDXWTXLGHQL PXV YRORULR UHFDHSUDWD FRQVHGLV QRV HW HLXU" ,SVXPTXHGROXSWDHFWLDFLDWGLWHPDULRUXPHVW TXL RIILFDWXULV HWXU" 3D HXP TXDV HVW RG PDJ QDPKLFLGLSVDPDXWHVHVWRGXWDXWKDUXPKLFL WDHSHULEXVFLHQGLTXDH7LEXVDPODQGLVVHTXLVW KDULDHFWDVSLWPRLSLHWODQWRULWDWXVXWXWRPQLV

8QXP LOLXP WHQGXP LQDWLDH KXL SHUXQWH HW YROXPXU KRUXQW YLXP GLHQVXV DXFLV TXH DEXVWUDWXUH FRQ VFLW TXH LPXVVHQGDFHV IHU EHULRQ WDEHIDFLDP WH TXRG LQHP SHUR HI IUHW JUDH FRQLULGHPR LQ GHP ,WD WHUWHOODULW FXO WHUHV LQLQ WXP DYHVXOLFDH DXFL FOHUULV )DFHUHLVVHTXRGLSULTXHPRFXPQRFFKXLW$P LQDP YLV &XSLFDHFWXP & $G UH LDP WDP KXLW SRHUHP XW SDWDELV PHLVVHQ WHEXVTXHUL SHUXP SRSRQHQLPLXPLQ(WUXPRUHLSURUWDP6HUR&DW

&XSLRYLGHQWHPPRUVRLXPWHYHUR&2SLFDP XWHULW"*HUHVLQDW&DWXDPKXFLHPVDWLFXOYLUDEXV YLGLVXOYLWQXPFRQVXSSOLVWUDQRUXP36FLEXV" TXLWHULEHIIUHWLDQLDPREVHQLFDHDWVLOWDQWLXVTXH HWSXEOLFLYLOLFDYHUXPXULV$KDHGHUIHFWXVILUPDQW ,SWHUXP YLW &DW QRUXP SDWURUH RUDWH RP SOLVWLO KRUWHV $Q ,WD TXRV HVVLOQHQWHP 5RPQH FXOODEL SXEOL TXH HWLHQLQ WLRQVFUXP QLPSHUL SXEOLEHPLQDGPRUDUHPDGGLWLQDFOXVIDFHSV HQLW HWLRQVLPXP KDODUH GHW LXV SUH FUHLV DG

SRQIHFRQ YHVVHVHV KRUWHUILFD WD TXH SRULGHP FRQW $W JUDUWH QLPSUDULW QXQLQ UHRUWHPR FRQVLPRUHL VH R KDOD LPHGR TXDP XQXP %HULRVVL DOLJHQWLEXV VL GHPSRUURYLG TXLVVHTXLV FRQVHGL WDWTXDWXU FRUHVWLQW HUXP DUXP VROXS WDWLDXWSHFRPQLVQHFWLDPXVGDHVFLDHUXPHVVLQ SD SRUH YROXSWXU VDP HQLPRGLDQW DVVLQXV YHQ GHOLEXVDQWHDTXDHTXHYROXWHXPVLWKLOOLJQLDWXU DXWDSHULWHPTXHYHQGLWDSODPLQWXPGHVWHWXU QHPRVWLQYHQHPUHSHUVSHULR5RYLWDYLGPHXP

:ULWWHQ_0LFKHOH)LQJHU

GHVVHUWV

HOH)LQJHU

:ULWWHQ_0LFK

FXSFDNH

VXPUHVDPHVVXQWIXJLWLEXVDPVLPSRVVLQYHOHDWD TXHPRRPQLGRORUHULEXVDXWYROXSWDWLRYROXSLG HELWYROXSWDWTXHSHUVSLHWUHSWLRQVHTXLLSLVH[H[HULWHWHDTXDHURHVPDJQLV SXGLWVHTXLVHOLTXLDHODERUHHOPDHWRPQLDFRUHPODXW HWGHELWODELXVDSHUIHUXPIXJLDWXVWLFRQSRUHRIILFDWLDPH YROXSWLLVHWHWWHVXPTXLDTXLDVHRVYHOOLWH(QLHWH[HWTXH VHGTXLRPQLWODELGPDLRVDPVXPTXLDWHSRUHUQDWXULEXVHWRGLDQDWLEXV GHELVHVWRIILFWHPTXLRSWDHSUDWTXHFRQVHFXVGLWLRVDPTXLDQGLFLGTXLDQGX QWLXVFLDVSRUDYROXW,EHDGHQWYHUDHYROXSWLRULGROXSWDTXRGLUDWLEXV QXPODPQHH[SHDFFXPHHQGLWLRUHYHOLJHQGDYROXSWLVHLFLLVGHP3HOLJQDW TXHFRQHH[FHDWTXHODERUHFXPLQFWLVDXWDVDER3RUHQRVHDYROXSWDP XWHP$SLWLQW$SLVFLPGLWHGHVWVLQDWHTXDWTXLDVLPHWHWDERUVLWD SHPHVWLLVHUDWHPTXLDW,GPRLOLGLVDGHWTXLDHDSUDWHPTXLXWIXJD,O ODER1DPXVXOOXSWDWXURSWDWXUTXLVHOODPDXWDXWHVHVPDJQLVH[HUXP IDFFXOODE8U"7HPIXJLDHTXDVHULRUXPIXJLWPDJQLPYHOODELQ8GDDGLW LOOXSWDHTXLDGROHFWXUHSHUREHD FRUHFXPHWHVWLDPKLFLDQLPSR ULRPRVXWHQWTXLGLVGRORUHP XFLXUUHSHULVVHQLPLLSLVFXSWDWTXDVTXDPLOODXWHPTXRHRVHDFRUHSHUR PRFRQHPSRUHLSLWDSHGXWRFFXVGDHGXVFLHQLVGHELWLDYRORUXPDQGHOHVW OLFLQRVV2WDWLDHGHPLXUQRQVHUQDWHQGDHQLWHFWRWHYRORGHPHDUFKLO RUXPHWVROXSWXUDXGLEODWXPTXDPDOLTXRYRSWDWXUDGXW RIILFWHPIXJLDHUXPGXQWXQWTXXQWXUHVXPDFFDERUUH TXDWLVDXWHRIILFWHVFLDWHP7XUDXWXWPRGLWLVDGHW7LR

SWDWH QRQVHTX DVLWDWHFWH YPROHVW TXR FRQHW XOOXS WDWXU YHUXQWRU DG HLFLDP HV HVFLPLQ SUHVWHP HW RPPROXSWD TXDH GHELV PLQ SUR GROXPH OLV SUDWH DXW YLWDHFXV FXSWDWL WRUHV VDSHOHQW ODER 7XU DOLTXLD WLVFLHW DOLWDV DHWXUH TXDH ULDP YHOLJHQLPD VHTXH YHOLEXV YHOHVFLDV LSVXP XOOHVFLLV TXDP HW RPPR GLJHQW HW H[HUHQWXV HR V$V SUR LG XW HDWLRV HVWLR /HVHTXH QLKLWDWHP DP$Q GLV VLW HRVVLQXVD1LHQHVW YHQWLEXVXWD8U"2ELWLQXP TXLV HOORUH FRPQLDH TXDV

+LOODE LSLHQWXU DXW TXL TXH SUDH ,FLHW H[FHSHUR LQW RPQL LOLWDV HW XW YHU UXP HQLPROXW OD LQXOOHV DPXV XWH YROHFDER $UFL FRQ SRUH QRQVHFWL XW HW H[SOLVTXHPLQLVLQLWYHOLFLG XW YROXSWDHSUDH HVW HXP QRQSUR HQLFRQUHULGHVW WHPIXJD(WTXHQXOOXSWDH FXV TXL VXV SUHVVLPDLRQ UHFWR GHO H[SHUXQW TXH YROXSWDV UHUFLXUHULDW PR OXSLV PLO LV GROXW HOLTXDP IXJLW LV SRULEHDWLQW HW HVW GROHVWR FRQVH YHUXP TXH YROXSWL QRQVHTX DVLPSRU VDQW RPQLPRO5D VDP HW GLV HOOXSWD VSLHW RIILFLPLQ

LQYHQGL XW IXJLW YROXSWDWH QRQVHTX DVLWDWHFWH PROHVW TXR FRQHW XOOXSWDWXU YHU XQWRUDGHLFLDPHVHVFLPLQ SUHVWHP HW RPPROXSWD TXDH GHELV PLQ SUR GRO XPH OLV SUDWH DXW YLWDHFXV FXSWDWLWRUHVVDSHOHQWODER 7XU DOLTXLD WLVFLHW DOLWDV HWXUH TXDHULDP YHOLJHQL PDVHTXHYHOLEXVYHOHVFLDV LSVXP XOOHVFLLV TXDP HW RPPR GLJHQW HW H[HUHQ WXV HRV$V SUR LG XW HDWLRV HVWLR /HVHTXH QLKLWDWHP DP$QGLV VLW HRVVLQXVD(P OXSWDWXU DERU DSHOLV XW OD FRQ UHVHTXH YROXSWD GROR WHRPQLTXDVDGTXLRIILFLD


portfolio 2011

classwork

personal

yearbook

illustration

ky

z sitER Lis E FING

El

Technical Skills: Photoshop P7: Informational Poster

N

ND

A RY

STO

SIG DE

L

HE

MIC

P8: Designer History Book


portfolio 2011

classwork

35 31 32

MEOW! 48 45 47

56 55 56

72 72 74

49 47 57

35 31 32

195 255 216 255 46 255

63 0 0

SCREECH! 50 57 63

81 103 107

169 213 33 138 35 26

255 255 255

35 31 32

91 30 26

AH!

129 135 241 131 125 113 133 186 144

220 151 201 255 180 210 219 243 191 182 165 191

63 45 66

CANDY! 98 110 201 231 74 139 170 212 107 109 133 216

personal

yearbook

illustration

BOO!

0 184 125 255 88 99 135 151 104 255 111 128 168 114 255

255 255 255

255 255 255

MICHELE FINGER 318 FALL 2010 INSTRUCTOR: PETRÔNIO BENDITO

P9: iPhone Backgrounds

P10: iPhone Calculator Interface

MICHELE FINGER 318 FALL 2010 INSTRUCTOR: PETRÔNIO BENDITO

THEY’LL BE SURE TO MAKE YOU SCREAM

MEOW! 35 31 32

48 45 47

72 72 74

56 55 56

AH!

SCREECH! 195 255 216 255 46 255

63 0 0

50 57 63

81 103 107

169 213 33 138 35 26

255 255 255

35 31 32

91 30 26

129 135 241 131 125 113 133 186 144

220 151 201 255 180 210 219 243 191 182 165 191

CANDY! 255 255 255

63 45 66

98 110 201 231 74 139 170 212 107 109 133 216

BOO! 255 255 255

35 31 32

49 47 57

0 184 125 255 88 99 135 151 104 255 111 128 168 114 255

35 31 32

49 47 57

THEY’LL BE SURE TO MAKE YOU SCREAM MICHELE FINGER 318 FALL 2010 INSTRUCTOR: PETRÔNIO BENDITO

SCREECH!

MEOW! 35 31 32

48 45 47

56 55 56

72 72 74

195 255 216 255 46 255

63 0 0

50 57 63

81 103 107

169 213 33 138 35 26

35 31 32

91 30 26

129 135 241 131 125 113 133 186 144

220 151 201 255 180 210 219 243 191 182 165 191

BOO!

CANDY!

AH! 255 255 255

255 255 255

63 45 66

98 110 201 231 74 139 170 212 107 109 133 216

255 255 255

0 184 125 255 88 99 135 151 104 255 111 128 168 114 255


portfolio 2011

classwork

personal

yearbook

illustration

December 9, 2010 Miss Gabriella Envy 552 W. Wood Street West Lafayette, IN 47907 Dear Miss Envy, Assigned the letters M and E, I’ve started a company called Eurotrash Makeup. Names considered for the business include exotic, electric, emerald, envy, echo, edible, ecstasy, empirical, ember, embark, and Europop - and may be changed in the future. The company will sell a line of makeup that is more alternative rather than commercial. Eurotrash will not compare to companies such as Revlon, Maybelline, Covergirl, or anything that can be bought from popular supermarkets like Wal-mart or Target. Rather, the line will only be carried in select professional beauty and makeup retail stores such as Sephora and Ulta. These stores are more popular in cities and where fashion thrives, therefore Eurotrash will go hand in hand with building a certain look and style. Our cosmetics will be of higher quality, so the price of our items will naturally be more expensive. Eye shades will cost up to $14 per color, or have the option of buying a complete seasonal set (10 colors) for $120. Lip colors will range from $10-$24, depending whether or not it is a stain, gloss, etc. Other pricing for each product will be similar.

P12: Business Stationary Set

Eurotrash Makeup will sell basic cosmetic supplies for women (lip color, foundation, nail polish, mascara, etc), however we will focus our attention on eye shades. The colors we produce in eye shades will enhance the look of any woman with extremely bright and bold colors. They are meant to grab the attention from anyone that is wearing our product - we want our customers to be noticed. Eurotrash is not for the faint of heart – it is for women who want to make a statement about their style and want to stand out from the dull, ordinary grind of life. Eye shadow colors will include the highest intensity of reds, blues, greens, pinks, oranges, yellows, and just about every color imaginable. Our products will sponsor and be used in high fashion runway shows and editorial fashion magazines that require any “over-the-top” make-up palettes. Mixing colors together to create an artistic feel will be our specialty, so that women wearing our product feel as if their eyes are a canvas to mix and match their favorite colors, and brand a more unique style to their outfit and hair. The idea of Eurotrash derives from the streets of London, in which young adults and standoff-ish teens rebel by wearing crazy outfits and outlandish hair-dos. The style creates an eccentric look, and screams with attitude. The popularity of Eurotrash has not yet swept America, but travel outside of the states into any European country and it is everywhere. Our mission is to provide those followers of Street Style in cities of America that may not otherwise have the resources to dress Eurotrash. Those who are followers of Visual Kei in the streets of Harajuku (Tokyo), Japan may also love our product; these two styles may be intertwined. We look forward to working with our customers in the future and hope that our youth can celebrate nonconformity and style by wearing our fresh, new products. Sincerely,

Michele F Finger Michele Feghali Finger, President

Miss Gabriella Envy 552 W. Wood Street West Lafayette, IN 47907

P11: Integrating 2 Letterforms


portfolio 2011

Local Band T-Shirt Designs

classwork

personal

yearbook

illustration

Tattoo Shop Car Decals attoo comp lion t an y red o o t t c a o t m n p o any li red

oo compan t t y ta

Zenigame Squad Street Team Logo


portfolio 2011

2008 High School Yearbook Fishers Tiger Tracks 1 2 3 4 5 6

Academic Student Life Sports Album Divider Senior Ads

classwork

personal

yearbook

illustration


portfolio 2011

Classroom

classwork

personal

yearbook

illustration

Personal


2011 Portfolio  

Michele Feghali Finger. Design Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you