Page 1

Kun membru ISSA ta’ Rabat Ajax F.C.

Ara paæna 38

Nru. 10

Æunju 2012

PREMIER


REBBIEŒA EBBIEŒA DEJJEM Ir-rebœa mhix biss fil-futbol!

I

l-qawwa tar-reliæjon tagœna hija li bil-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Sidna Æesù Kristu aœna rebbieœa dejjem. Æesù rebaœ u aœna writna din ir-rebœa fuq id-dnub u l-mewt. Din hija laœbar it-tajba mhux biss tal-Gœid u ÿmien il-Gœid iÿda anke tal-festi bœal Tlugœ il-Mulej fis-Sema, it-Trinità Mqaddsa, Gœid il-Œamsin u Corpus Christi. Il-Mulej qiegœed magœna, qiegœed œdejna, qiegœed æo fina. Allura gœaliex il-biÿa’? Gœaliex id-dubji? Dawn jiæu minœabba n-nuqqas ta’ fidi tagœna, fidi li œafna drabi norbtuha u nsejsuha fuq laffarijiet tad-dinja li jgœaddu bœal persuni u oææetti u mhux ma’ affarijiet li huma l-garanzija li l-Mulej tana gœall-futur tagœna. ”Jiena magœkom dejjem sa l-aœœar taÿ-ÿminijiet”. Mhux biss, iÿda l-Mulej irid nagœmlu l-frott u nkunu xhieda tiegœu. ARAW IL-FIDUÇJA LI ÆESÙ gœandu f’kull wieœed minna. Aœna dejjem REBBIEŒA gœax illum trid tkun taf lil Æesù, mhux tkun taf fuq Æesù. Fil-œajja ta’ kull wieœed u waœda minna hemm mument - li jien ngœidlu tat-trasfigurazzjoni – li fih iltqajt malMulej Æesù. Qiegœed jew qiegœda hawn gœax kellek mument qawwi li fih iltqajt ma’ Æesù u

ridt tkompli fil-mixi tiegœu. Allura b’dan il-mod tkun qed tgœix dak li gœex Indri: ‘Sibna l-Messija’. Imbagœad tkun tista’ titkellem. Sibna – mhux smajna – sibna l-Messija: laqgœa personali ma’ Æesù. Aœna REBBIEŒA DEJJEM gœax nagœÿel li nimxi wara Æesù. Huwa çar li fis-soçjetà tal-lum, li ovvjament hija dejjem challenge – in-nisrani ma jibÿax - jiena d-deçiÿjoni trid tkun konxja. Ma nistgœux nibqgœu li jiena nserraœ rasi gœax darba tgœammidt. Min ma œax deçiÿjoni personali, konxja, li jimxi wara Æesù, x’aktarx li f’xi mument se jsib lilu nnifsu vojt. Allura d-deçiÿjoni li timxi wara Æesù trid tkun iççentrata fuq il-kelma. GŒANDNA dejjem gœaÿla fil-œajja tagœna li nkunu REBBIEŒA JEW TELLIEFA. Ma’ Æesù, irrebœa hija tagœna u rridu nagœtu xhieda tagœha. U dan jinkludi kull min imiss ukoll malambjent sportiv. Mal-ambjent tal-futbol. Kuraææ aœna REBBIEŒA DEJJEM. Il-Mulej dejjem magœna sal-aœœar. Fr. Charles Fenech OP Direttur Spiritwali cfenech@maltanet.net cfenech@

ŒAJJITNA ma’ Fr. Charles Fenech OP - Direttur Radju Marija mit-Tnejn sal-Œamis fid-9.00am u fil-5.00pm

RADJU MARIJA 102.3FM/107.8FM

2

B&W MAGAZINE


Kun membru ISSA ta’ Rabat Ajax F.C.

Ara paæna 38

Nru. 10

Mejju 2012

EDITORJAL

Ir-Rabti…

Jiena iena Rabti. Miskin min ikasbarni. Miskin min jidœak bija...

D

an kien il-kliem li dewa æo moœœi meta nhar is-Sibt 12 ta’ Mejju kont preÿenti gœaç-çelebrazzjonijiet fi Pjazza San Pawl tal-promozzjoni fil-Premier League tat-tim tar-Rabat Ajax FC. Nammetti li ma kont xejn oriæinali u li kieku Ruÿar Briffa gœadu œaj kien forsi jieœu xi ftit gœalih li gœamilt tiegœi uœud mill-fraÿijiet tal-poeÿija tiegœu JUM IR-REBŒ. Briffa kien qed ifakkar episodju storiku f’lobgœa futbol bejn it-tim Malti u t-tim tal-Hajduk Split. Gœalkemm f’ambjent ta’ futbol ma kienx il-futbol li kelli f’moœœi. Nhar is-sibt rajt xeni li ili ma nara u dejjem œlomt li nara. Baœar ta’ Rabtin magœqudin. Nazzjonalisti, Laburisti, Pawlini u Æuÿeppini, xjuœ, ÿgœaÿagœ u tfal. Gœal dawk il-ftit sigœat innies preÿenti œallew warajhom id-differenzi li ssoltu tant isostnu fuqhom b’tant œerqa u ngœaqdu bœala poplu wieœed, il-poplu Rabti. Fraœna flimkien u hemm œareæ dak li jagœmilna Rabtin is-sens ta’ appartenenza gœal dan ir-raœal, il-ferœ æenwin tagœna, ir-rikonoxximent li nafu nuru u l-æeneroÿità li nafu nuru lejn sœabna fil-bÿonn. Fuq dan l-aœœar punt l-isbaœ ritratt li se niftakar ta’ dawn il-festeææjamenti se jkun dak tal-plejers tat-tim tagœna jduru f’çirku madwar persuna b’diÿabilità f’estasi ta’ ferœ li riedet ukoll tieœu sehem fil-ferœ u l-briju li kien hemm. Grazzi mill-ædid lil kull min ta sehmu biex dan iseœœ, ÿgœir kemm kien ÿgœir dak is-sehem. It-tim tar-Rabat Ajax FC reæa’ lura f’daru, fil-kampjonat Premier. Imma issa æejja l-akbar sfida, kif se nibqgœu ngœixu f’din id-dar. Importanti li l-entuÿjaÿmu li rajna fit-tieni nofs tal-kampjonat ma jbattix u ma jisfumax fix-xejn u l-partitarji jibqgœu wara ttim u l-club u jagœtu sehemhom œalli jsir l-investiment meœtieæ mhux biss fit-tim iÿda fl-oqsma kollha tal-klabb. In-nursery hija importanti daqs l-ewwel tim gœax mingœajr tal-ewwel tal-aœœar ma jkunx hemm. Irridu niftakru fejn irridu naslu. Ir-rebœ huwa biss parti minn dan. Il-punt tal-wasla jkun meta jirnexxilna noœolqu ambjent ta’ futur aœjar gœal uliedna li jgœinhom ikunu nies aœjar u jikbru f’ambjent ta’ saœœa, kultura u mœabba. L-isport huwa biss il-mezz.

Segwi l-aœbarijiet ta’ Rabat Ajax F.C www.rabatajaxsc.com www.rabatajaxforever.com

PREMIER BORD EDITORJALI Kordinatur Fr. Charles Fenech OP Viçi Kordinatur Pauline Dingli

Rabat Ajax F.C.

DR. FRANCO GALEA LL.D.

Editur Dr. Franco Galea LL.D. Reklamar John Tanti Fotografija David Tanti Louis Azzopardi Membri Noel Azzopardi Louis Azzopardi Nigel Mifsud Bernard Pace Daphne Sammut Graziella Tonna Dennis Tonna Produzzjoni B&W Media Image

Direzzjoni u Amministrazzjoni B&W Image & Media P.O. Box 2, Rabat - Malta Tel: 2145 4592 E-mail: bw@maltanet.net Mitbugœ Union Print Ltd.

Kull korrispondenza, artikli, kitbiet u ittri biex jidhru f’B&W Magazine gœandu jkun indirizzat lil B&W Magazine, P.O. Box 2, Rabat - Malta. Id-direzzjoni tirriserva d-dritt li tippubblika f’B&W Magazine dawk l-artikli li jidhrilha li jkunu jaqblu max-xejra sportiva u kulturali tar-rivista.

© B&W Image & Media 2010

RITRATT QOXRA Promozzjoni Premier qabel l-logœba ma’ Melita FC, is-Sibt 12 ta’ Mejju 2012

B&W MAGAZINE

3


Lura mal-kbar wara nuqqas ta’ 11-il sena

RABAT AJAX PROMOSSI ‘PREMIER’ minn Louis Azzopardi

W

ara li t-tim tar-Rabat Ajax kien ilu nieqes milli jikkompeti fl-ogœla diviÿjoni tal-futbol Malti gœal dawn l-aœœar œdax-il sena, waslet ix-xewqa ta’ œafna partitarji Rabtin li jaraw ilbenjamini tagœhom lura fejn iœossu li jixirqilhom. Œdax-il staæun li fihom it-tim tar-Rabat Ajax, li fil-passat irridu ngœidu rebaœ l-ogœla unuri li joffri l-futbol Malti, kellhom jikkuntentaw biex jilagœbu 5 staæuni fl-Ewwel Diviÿjoni, 5 staæuni oœra fit-Tieni Diviÿjoni, u saœansitra staæun wieœed fit-Tielet Diviÿjoni. Iÿda, meta f’dawn l-aœœar snin ingœaqad malklabb Dr. Michael Sciriha LLD bœala l-President il-ædid, membri tal-kumitat forsi b’ideat æodda, u aktar tard l-eks plejer Rabti Silvio Vella bœala kowç, il-progress beda jidher. L-affarijiet bdew isiru aktar professjonali, u dan irrifletta meta f’dawn l-aœœar ÿewæ staæuni ntrebœu ÿewæ promozzjonijiet konsekuttivi, biex issa t-tim tar-Rabat Ajax staæun ieœor, dak tal-2012-13, 4

B&W MAGAZINE

jikkompeti fil-Premjer Lig. Minn mindu twaqqaf il-klabb fis-sena 1930, listaæun li jmiss se jkun is-sitta u gœoxrin wieœed li t-tim Rabti beda jieœu sehem fl-ogœla diviÿjoni, l-ewwel gœaxra fl-Ewwel Diviÿjoni antika u sittax fil-Premjer Lig. Wara r-rebœ tal-promozzjoni mit-Tieni gœallEwwel Diviÿjoni fl-aœœar tal-istaæun 201011, liema staæun Rabat Ajax spiççaw ukoll finalisti fit-tazza tan-K.O. gœat-Tieni u t-Tielet Diviÿjonijiet, kien hemm aspettattiva kbira filklan Rabti. Il-kumitat u l-kowç œassew li gœallisfida tal-Ewwel Diviÿjoni, kien hemm bÿonn li jsiru xi tibdiliet fl-iskwadra, bil-gœan li din tkun aktar kompetittiva. Gœaldaqstant, saret taqliba sœiœa fl-iskwadra billi æew trasferiti madwar gœaxar plejers, min b’self jew gœal kollox. Minn naœa l-oœra, il-klabb Rabti, barra li œatar lil eks plejer Rabti Joe Galea bœala assistent tal-kowç Silvio Vella, irreæistra madwar sitt plejers æodda b’aktar esperjenza, filwaqt li plejers promettenti mit-tim ta’ taœt id-19-il sena æew promossi mal-


Rabat Ajax promossi fil-Premjer Lig ewwel skwadra. Kif beda t-taœriæ tal-plejers qabel l-istaæun li gœadu kif spiçça, il-partitarji Rabtin kont issibhom bi œæarhom isegwu kull sezzjoni ta’ trejning fil-grawnd tar-Rabti Ajax æewwa lImtarfa. L-interess baqa’ jikber, u bir-riÿultati poÿittivi li kien qed jakkwista t-tim fil-logœbiet ta’ œbiberija, qawwa aktar il-qlub ta’ dawn ilpartitarji. Il-ftuœ tal-istaæun 2011-12 kien wieœed inkoraææanti, fejn mill-ewwel seba’ partiti talkampjonat, Rabat Ajax tilfu logœba waœda biss, it-tieni waœda fil-kalendarju kontra Pietà Hotspur u rebœu sitta. Kienet f’okkaÿjoni waœda biss li ttim Rabti ma okkupax l-ewwel jew it-tieni post fil-klassifika u niÿel fit-tielet post. Gœall-bidu tal-istaæun, il-klassifika kienet iddominata mittim ta’ Pietà Hotspur, iÿda meta dan it-tim kien gœaddej minn perjodu ta’ riÿultati œÿiena, it-tim Rabti gœamel œafna æimgœat fil-quççata. Lejn l-aœœar tal-kampjonat, meta Rabat Ajax setgœu biss jispiççaw dro ma’ Vittoriosa Stars, it-tim talMelita approfitta u tela’ fl-ewwel post waœdu. Gœalkemm it-tim Rabti ma damx biex reæa’ rkupra postu fil-quççata, ÿelqa ta’ 2-0 kontra Naxxar Lions reægœet niÿÿlithom fit-tieni post. B’xorti tajba gœat-tim Rabti, fil-logœbiet ta’ qabel tal-aœœar, Melita tilfu ÿewæ punti importanti kontra l-istess Naxxar Lions, waqt li t-tim Rabti rnexxielhom jakkwistaw rebœa fl-aœœar œinijiet tal-logœba tagœhom kontra Birÿebbugia SP. B’dawn iÿ-ÿewæ riÿultati, Rabat Ajax œadu posthom lura fil-quççata b’ÿewæ punti fuq listess Melita. Id-destin ried li l-aœœar logœba ta’ dawn iÿ-ÿewæ timijiet kellha tkun bejniethom. Ilæimgœa ta’ qabel il-logœba rat il-partitarji Rabtin jippreparaw gœal festi kbar b’entuÿjaÿmu li konna rajna fil-bidu tat-tmeninijiet meta rbaœna tant unuri. Meta waslet il-æurnata, æew organizzati ‘carcades’ bi bnadar bojod u suwed kull fejn tœares. Meta wasalna fil-grawnd Victor Tedesco fil-Œamrun in-naœa Rabtija kienet mimlija nies, ÿgœaÿagœ u anzjani, œerqana gœall-bidu talpartita. Il-banda kompliet tferraœ mal-kant talpartitarji, fost it-tixjir tal-bnadar. Sfortunatament, l-affarijiet ma marrux kif wieœed kien qed jistenna, u t-tim ta’ Melita bdew jadattaw il-logœba aœjar minn dak tarRabat Ajax. Forsi l-punt vantaææ li beda bih ittim Rabti qabel il-partita kien qed iÿommhom lura milli joœoræu fuq l-attakk, u ÿammew lura. Konna rari perikoluÿi matul il-partita, u kienu lbravuri tal-gowlkiper Shaun Mintoff li ÿammet ix-xibka ntatta. Wara li wasal il-gowl tal-Melita, madwar 10 minuti mit-tmiem, it-tim Rabti xeœet kollox fuq l-attakk, u bejn xi ftit sfortuna, telf ta’ ÿewæ çansijiet ta’ gowls façli li æew falluti, u ÿewæ deçiÿjonijiet fl-opinjoni tagœna œÿiena

mit-terna arbitrali meta saru ÿewæ ‘hand balls’ fil-kaxxa, kollox kien mitluf. Madankollu, ma nistgœux ngœidu li r-rebœa tal-Melita ma kinetx immeritata. Minkejja t-telfa, il-partitarji numeruÿi Rabtin, gœalkemm iddispjaçuti bit-telf tal-logœba, u ççans li ntellgœu tazza lejn ir-Rabat wara tant snin, xorta waœda baqgœu wara l-plejers. Saœansistra, akkumpanjawhom bil-‘carcade’ mill-Œamrun sar-Rabat, u kien hemm atmosfera ta’ festa minn numru kbir ta’ partitarji meta l-plejers waslu fil-pjazza quddiem il-kaÿin fuq ‘doubledecker’ miftuœ, u wara komplew jiffestiææaw ilpromozzjoni æewwa l-kazin. Matul il-kampjonat, it-tim Rabti sofra l-anqas numru ta’ gowls, iÿda hu ta’ ftit inkwetanti l-fatt li minn naœa l-oœra huma ma tantx sabu x-xibka avversarja. Fil-kampjonat huma skorjaw 26 gowl biss, u seba’ mit-22 logœba tal-kampjonat mirbuœa æew bl-iskor minimu ta’ 1-0. Gœarrekord, l-istatistika fl-aœœar tal-istaæun 2011-12 kienet taqra hekk: L 22; R 14; D 3; T 5; F 26; K 12; Pt 45. Fl-F.A. Trophy, wara ÿewæ rebœiet konsekuttivi kontra Birÿebbugia SP bl-iskor ta’ 3-1 u Kirkop United bl-iskor ta’ 3-0, it-tim tar-Rabat Ajax kellu jbaxxi rasu kontra t-tim qawwi ta’ Hibernians, li dak iÿ-ÿmien kien gœaddej mill-aœjar vena tiegœu. It-tim ta’ Raœal Ædid, b’sitt stranæieri filformazzjoni tagœhom, œaræu rebbieœa bl-iskor ta’ 5-0. Kollox ma’ kollox, il-partitarji Rabtin, gœalkemm kien hemm mumenti f’çerti partiti li tim favorit tagœhom œareæ tellief kontra oppoÿizzjoni li fuq il-karta dehru inferjuri, ÿgur li baqgœu wara t-tim. Dan kien evidenti min-numru kbir ta’ sapporters li xorta baqgœu jattendu lgrawnd jagœtu s-sapport tagœhom b’entuÿjaÿmu kbir. Minn dawn il-kolonni nixtieq ngœid prosit lillPresident Dr. Michael Schiriha, il-Viçi-President Amadeo Zammit, il-kumitat li œadem bla heda matul l-istaæun kollu, lil kowçis immexxija minn Silvio Vella, il-plejers kollha li ffurmaw l-iskwadra u li kienu l-protoganisti ta’ dan issuççess, u fl-aœœar, iÿda ÿgur mhux l-anqas, il-partitarji li kienu parti integrali minn dan is-suççess Rabti. L-awgurju hu li staæun ieœor dawn il-partitarji jibqgœu wara t-tim bl-istess entuÿjaÿmu, anke jekk nafu li l-affarijiet se jkunu aktar diffiçli gœalina. Bœala wieœed li kont inkarigat mill-‘Players Fund’, irrid ukoll nuri l-apprezzament tiegœi lil dawk kollha li kontribwixxew f’din l-iskema gœall-æid tal-klabb tagœna, u fl-istess œin nagœmel appell lil dawk is-sapporters kollha li gœadhom mhux ittesserati bœala membri biex jagœmlu dan u jkunu veru parti mill-familja ta’ Rabat Ajax F.C. B&W MAGAZINE

5


BOV Mobile fast, simple and secure

BOV 31800

Android is a registered trademark of Google Inc.

Now you can pay with BOV Mobile - a new service that allows you to pay anyone easily from your mobile phone, without having to ask for account numbers. All you need is the other person’s mobile number. It’s that simple and secure! You can also view your account balances, effect transactions and pay your bills, whenever and wherever you are. Your success is our goal.

BOV MOBILE BANKING 2131 2020 I bov.com Issued by Bank of Valletta p.l.c. 58, Zachary Street Valletta VLT 1130 - Malta

Terms and conditions apply.


Niltaqgœu mal-President tar-Rabat Ajax F.C.

Dr. M. Sciriha Intervistat minn Franco Galea LL.D. Kif tiddeskrivi l-kampjonat li gœadu kif spiçça? X’kienu l-preæji u d-difetti? Il-kampjonat li gœadu kif spiçça niddefinih bœala sorpriÿa sabiœa gœat-tim tar-Rabat u gœar-Rabtin kollha gœax wara tnax-il sena mit-tieni diviÿjoni tlajna sparati gœall-Premier. Naturalment, ilpreæju ta’ dan il-kampjonat kien il-mod kombattut u leali li t-tim Rabti kkumbatta fih. Il-preæji kienu li bid-diffikultajiet kollha t-tim Rabti gœalkemm kien hemm çerti ÿelqiet li jinkwetaw, xorta baqa’ konsistenti u wasal aktar minn dak li kien mistenni fis-sens illi l-pjan oriæinali kien li nibqgœu b’mod komdu fil-first gœal dan l-istaæun biex imbagœad l-istaæun ta’ wara nikkumbattu gœal promozzjoni gœall-Premier. Rigward id-difetti, l-akbar problema hija nnuqqas ta’ self confidence u self esteem tal-plejers tagœna li affettwathom bil-qawwi f’logœbiet ta’ çertu importanza. Aktar minn hekk, difett qawwi li nsib illi mal-inqas ostaklu tara lill-partitarji tagœna jgergru u huwa f’dan il-mument li l-aktar it-tim ikollu bÿonn l-appoææ morali tal-partitarji tagœhom. Issa ilek President tar-Rabat Ajax erba’ snin. Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegœek? X’inhuma lproæetti li jmiss? Issa li gœaddew erba’ snin l-esperjenza tiegœi hija li kwalunkwe ostaklu f’gœajnejn irRabtin jitkabbar gœaxar darbiet aktar milli jkun u tinkwieta tara nies tal-affari tagœhom, bœalma gœandi fil-kumitat, kultant jibdew jaqtgœu qalbhom mal-içken problema. Però din hija l-parti li tinkwetani. Daqstant ieœor hemm il-parti li ttini sodisfazzjoni kbir li hi l-onestà u d-dedikazzjoni ta’ sœabi fil-kumitat kif ukoll id-dedikazzjoni tan-nies li jmexxu l-players fund. Mil-lat prattiku dawn l-erba’ snin kienu snin li lit-tim tagœna tajnieh identità, tajnieh grawnd bit-turf u dan biex ittfal tagœna ma jkomplux jintilfu, jinsterqu minn taœt gœajnejna u jmorru ma’ timijiet oœra. Œloqna strument ta’ komunikazzjoni bil-pubblikazzjoni ta’ dan il-magazine, saœœaœna anke çertu finanzi talklabb u l-baæit li gœandna llum huwa tliet darbiet jew erbgœa tad-daqs li kien qabel bdejt jien. Gœamilna tim kompetittiv u organizzat u dalwaqt se jkun hemm upgrading tal-grawnd tagœna. Fis-sena li æejja x’tibdiliet nistgœu nistennew fit-tim? F’dan l-istadju ma tantx nista’ nikkumenta

fuq tibdiliet gœax dan jista’ jsir biss wara li jiæi elett il-kumitat il-ædid kif ukoll wara li jsiru lkonsultazzjonijiet neçessarji mal-kowç tagœna. Il-proæett tan-nursery. Meta se jibda? Fir-rigward tan-nursery irrid ngœid illi n-nursery ipprovditilna l-qafas tat-tim tagœna u minn dan il-lat wieœed irid ifaœœar ix-xogœol li jagœmlu dawn in-nies li jmexxu n-nursery. Naturalment, wieœed irid iÿomm f’rasu illi n-nursery hija xi œaæa awtonoma mill-klabb u li din l-awtonomija hija rispettata però jekk hemm lok ta’ titjib f’çerti aspetti tagœha ma niddejjaq xejn li dan ikun diskuss u dak li gœandu jsir, isir. Messaææ gœall-qarrejja tagœna. Nœeææeæ lill-qarrejja ta’ din ir-rivista biex ikomplu jsegwu t-tim tagœna u jagœtuh l-appoææ li gœandu bÿonn. L-aktar li jkollu bÿonn ta’ gœajnuna t-tim huwa meta jkun gœaddej minn mumenti diffiçli. Il-kampjonat Premier huwa sfida kbira gœal dan il-klabb li ma nistgœux naffaççjawh jekk mhux bl-gœajnuna tal-partitarji tagœna. Gœadna fil-punt tat-tluq u mhux tal-wasla. Nœeææeæ li kull min jista’ jagœti l-kontribut tiegœu, ÿgœir kemm hu ÿgœir biex jagœti l-gœajnuna meœtieæa lejn ilklabb tagœna biex il-œolma tagœna li jkollna tim u klabb b’saœœtu gœal futur issir realtà. Il-klabb ser jorganizza diversi attivitajiet gœal partitarji. Nœeææeæ lill-istess partitarji biex isiru membri u jœallsu l-miÿata nominali u biex jattendu bi œæarhom gœal dawn l-attivitajiet li permezz tagœhom nassiguraw li l-klabb u t-tim tagœna jibqgœu œajjin. B&W MAGAZINE

7


Niltaqgœu mal-kowç tar-Rabat Ajax F.C.

Silvio Vella Intervistat minn Nigel Mifsud Kowç, l-ewwelnett prosit tas-suççess miksub. X’inhuma l-fehmiet tiegœek dwar dan l-istaæun? It-tim gwadanja aktar milli kien mistenni. Ilmira kienet li niæu promossi mis-second gœax bœala tim u anke bœala raœal ma jixirqilniex inkunu hemm. Fil-first, il-mira kienet li nsalvaw iÿda konna kompetittivi, kien hemm il-potenzjal f’dan it-tim ÿgœaÿugœ u bqajna mexjin pass pass biex œadna l-promozzjoni gœall-ogœla diviÿjoni tal-football Malti. Taœseb li l-kampanja t’akkwisti li saret dan l-istaæun kienet waœda ta’ suççess? Kien hemm x’jinbidel? Minn dejjem kellna l-mira li næibu plejers li kellna bÿonn iÿda dejjem sa fejn jiflaœ il-klabb finanzjarjament u l-plejers li kellna gœenu lit-tim gœas-suççess finali. L-istaæun hu wieœed twil u t-tim mhux dejjem gœadda bi trankwillità, kien hemm mumenti negattivi. X’kompla jimmotivak f’dawn il-mumenti u meta bdejt temmen li l-promozzjoni m’hijiex biss œolma? Personalment, ma kienx hemm negattiv, sempliçiment riÿultat œaÿin. Æieli rbaœna logœob u ma kontx kuntent mill-prestazzjoni u gœalhekk dawn il-mumenti jurtawni. Nemmen illi l-logœba kontra t-tim ta’ Luxol St.Andrews fit-tieni round æegœlitni nemmen aktar li konna dœalna f’çans tajjeb gœal-promozzjoni li finalment waslet. Ÿewæ kelmiet biex tiddeskrivi dan l-istaæun impekkabli. Tajjeb œafna Ma nistax ma nsemmix lill-familja tiegœek li dejjem appoæjatek u naf li hu ta’ sagrifiççju gœalik u anke gœalihom minœabba l-ammont ta’ œin li jkollok tiddedika gœat-tim fejn tkun ’il bogœod mill-gœeÿieÿ tiegœek. X’tgœidilhom? Il-mara ilha tissaportini minn kemm ilni li bdejt mar-Rabat ta’ sittax. Il-familja kollha kienet dejjem hemm, jiæu l-grawnd kull meta jkollna llogœob u gœalhekk ma nistax ma ngœidilhomx grazzi mill-qalb. Veru li nqatta’ œafna œin minœabba t-tim imma jibqgœu dejjem ituni spalla f’dak li nagœmel. F’karriera daqsekk twila mingœajrhom ÿgur ma kontx nasal. 8

B&W MAGAZINE

L-istaæun spiçça iÿda issa fil-pront jibda ieœor. Taœseb li l-klabb gœandu biÿÿejjed kredenzjali biex iÿomm mal-krema tal-futbol Malti? X’hemm xi jsir? F’tim, dejjem ikun hemm xi jsir. Mill-aœœar logœba kontra Melita bdejna naœsbu gœall-istaæun li jmiss, ovjament bœalissa gœadna gœaddejjin biç-çelebrazzjonijet tas-suççess li ksibna u gœalhekk il-œsibijiet gœadhom fl-istadji preliminarji tagœhom, iÿda diæà bdejna nnisslu xi œsibijiet. Il-kumitat diæà qed jaœseb kif se jÿomm il-plejers li kienu mislufin lilna tul dan l-istaæun biex jibqgœu magœna gœal staæun ieœor. Hemm œafna xi jsir! Sena ilu, il-president Michael Scriha stqarr kliem sinifikanti “Prommissi u determinati”. Mhux talli kontu determinati iÿda talli eræajna promossi. Taœseb li dawn il-kelmiet huma relevanti anke gœall-istaæun li æej? Dawk huma œsibijiet li gœamel Dr. Scriha. Personalment, ma nœobbx nagœmel dikjarazzjonijiet minn qabel, gœandi xewqat iÿda matul l-istaæun isiru œafna affarijiet, injuries u diversi affarijiet oœra u gœalhekk ma nistax ngœid minn qabel. Gœandek xi œaæa x’tappella? Nappella li l-partitarji jibqgœu jappoææjaw ittim. Din is-sena kellna œafna affarijiet li ÿgur ma


Silvio Vella konniex nistennewhom fil-bidu tal-istaæun. Kellna mumenti œÿiena iÿda wara l-maltemp nemmen li jiæi l-bnazzi kif kellna din is-sena. Il-plejers ÿgœar u neqsin mill-esperjenza, dejjem prattikament lagœbu fit-tieni diviÿjoni, æieli jiææieldu biex ma jaqgœux u gœalhekk, f’mumenti bœal dawn, speçjalment meta jilagœbu fl-ogœla diviÿjoni tal-football Malti, dawn gœandhom bÿonn is-support. Nixtieq ukoll ngœid grazzi tas-support li ngœatajna, speçjalment fl-aœœar logœbiet tal-kampjonat. Kowç, finalment ma nistax ma nagœmilx din id-domanda. X’inhuwa l-perçentwal li tibqa’ mat-tim ta’ raœal twelidek fl-ogœla diviÿjoni talfootball Malti, wara din il-mixja twila li mxejt? Bœalissa gœadna kif gœaddejna minn staæun ta’ suççess. Nemmen illi wara dan is-suççess kien œaqna niççelebraw u gœalhekk gœadna ma bdejniex naslu gœall-konkluÿjonijiet. Madankollu mhux suppost ikun hawn problemi biex nibqa’ hawnhekk. Gœandi niddiskuti kollox mal-kumitat fil-jiem li æejjin. Nirringrazzjak u nawguralek!

Data

RABAT AJAX - STAÆUN 2011-2012 Grawnd

Komp.

11/09/11 19/09/11 03/10/11 16/10/11 23/10/11 04/11/11 19/11/11 25/11/11 03/12/11

Çentinarju “ “ V.Tedesco “ Luxol V.Tedesco Çentinarju V.Tedesco

Lig “ “ “ “ “ FA Trophy “ “

St. George’s Pieta’ H St. Patrick Vittoriosa S Dingli S St. Andrew’s Birzebbugia SP Lija A Zejtun C

Tim Oppost

Riÿultat 2-0 0-1 1-0 3-1 1-0 1-0 3-1 1-0 2-3

J.Felice (2) 37’, 55’

Skurjaw Gœar-Rabat Ajax

11/12/11 17/12/11 08/01/12 15/01/12 22/01/12

“ Çentinarju V.Tedesco “ Hibs Grd

“ FA Trophy Lig “ FA Trophy

Naxxar L Kirkop U Birzebbugia SP Melita Hibernians

2-1 3-0 0-0 3-0 0-5

J.Felice 33’; A.Smeir 84’ J.Felice (2) 55’,75’; D.Falzon 26’

03/02/12 12/02/12 05/03/12 17/03/12 24/03/12 07/04/12 14/04/12 21/04/12 29/04/12 04/05/12 12/05/12

Çentinarju V.Tedesco “ “ “ Çentinarju V.Tedesco “ “ Çentinarju V.Tedesco

Lig “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

St. George’s Pieta’ H St. Patrick Dingli S St. Andrew’s Vittoriosa S Lija A Zejtun C Naxxar L Birzebbugia SP Melita

0-0 1-0 1-2 2-0 1-0 1-1 1-0 1-0 0-2 2-0 0-1

Gœat-Tim Oppost Q.Refalo pen. 61’

R.Micallef 77’ R.Micallef (2) 42’,61’; A.Rustemi 40’ A.Rustemi 71’ A. Smeir 90+2’ V.Caushi pen 58’; D.Falzon 68’; O.G. 81’ V.Caushi 65’ V.Caushi pen 28’; J.Felice 90’

T.L.Fereira pen. 27’

B.Marev 4’ C.Magro pen 45’;G.Delia 55’; K.Abela 71’ D.Falzon 52’

R.Micallef 32’; Y.Cauchi 44’; A.Rustemi 66’ A.Cohen 4’; C.Failla 14’; P.Anizoba 18’; L.E. Dos Santos 24’; J.Di Lima Siquera 79’ V.Caushi 38’ R.Micallef 90+1’ C.Muscat 80’; R.Micallef 90+2’ A.Smeir 76’ A.Smeir 84’ A. Smeir 90+1’ A.Smeir 53’

C.Camilleri 11’; D.Fava 90+4’

L.Grech 37’

D.Falzon 14’; A.Farrugia 80’ R.Micallef 87’; A.Smeir 90+2 J.Galea 79’

B&W MAGAZINE

9


Christian Muscat Intervistat minn Daphne Tanti Min hu Christian Muscat? Jien gœandi 33 sena u noqgœod irRabat. Miÿÿewweæ lil Clare u gœandi tifel ta’ 8 snin. Naœdem bœala aæent tal-Lottu u nÿomm mal-Juventus bœala tim barrani. Kif bdejt tilgœab il-futbol u ma’ liema klabb bdejt? Ili nilgœab minn meta kont ÿgœir u kont bdejt fin-nursery ta’ Rabat Depiro. Dak iÿÿmien kont gœadni mmur il-muÿew u kont immur kmieni biex noqgœod nilgœab ilfutbol ma’ sœabi fil-bitœa. U minn hemm æietni l-œajra li nibda mmur in-nursery li kien hemm Sant’Agatha. Kien hemm xi kowç fost dawk li kellek, li lilek laqtek l-iktar u gœenek biex toœroæ l-aœjar tiegœek fil-logœba? L-ewwelnett, nixtieq nirringrazzja lillkowçis kollha li kelli minn meta kont gœadni fin-nursery sa llum, gœax tista’ tgœid li kull wieœed minnhom gœeni biex noœroæ l-aqwa tiegœi bil-ballun. Gœall-ewwel kont bdejt nilgœab fil-poÿizzjoni ta’ midfielder jew anke bœala attakkant. Meta mbagœad mort ma’ Œad-Dingli, il-kowç Jesmond Zammit kien biddilli l-poÿizzjoni gœal difensur u gœadni s’issa b’dan irrwol. Nixtieq ukoll insemmi lil Zija Yildiz li kien kowç ieœor li tgœallimt œafna taœtu. Dwar il-kowç ta’ llum, naœseb li r-riÿultati jitkellmu waœedhom, gœax dan mhux lili biss gœen, imma rnexxielu joœroæ l-aœjar tat-tim kollu, tant li fi ÿmien sentejn, œadna ÿewæ promotions u s-sena d-dieœla ser nerægœu nilagœbu fl-ogœla diviÿjoni ta’ Malta – filPremier. llum kif tipprepara lilek innifsek qabel logœba futbol? Tkun eççitat? Jekk ngœidlek li ma nkunx xi ftit eççitat, naœseb inkun qed nesaæera xi ftit. Illum il-æurnata gœandi œanut u gœandi œafna œinijiet twal æo fih. Allura nipprova noqgœod sagœtejn mistrieœ qabel kull partita u noqgœod nipprepara mentalment gœallpartita, gœax huwa importanti œafna li tipprepara ruœek mentalment. Imbagœad xi ftit eççitament jidœol ukoll. Nixtieq nieœu din l-opportunità biex nirringrazzja lil Clare tas-sapport li ttini u talpaçenzja li tieœu biex toqgœod il-œanut œalli jien inkun nista’ nagœti sehmi gœat-tim tar-Rabat. It-trejning tœares lejh bœala sagrifiççju? Jew tinÿel gœalih b’œeææa u gost? Sfortunatament, hawn Malta, sa llum, gœad m’gœandniex dawk il-façilitajiet biex tkun 10

B&W MAGAZINE

professjonali fil-futbol. Veru li morna ’l quddiem fejn ÿminijiet oœrajn gœax illum kwaÿi kulœadd jittrenja fuq is-synthetic. Imma rridu nagœmlu sagrifiççju kbir biex wara æurnata xogœol tmur dirett gœat-trejning. Mhux l-ewwel darba li tiæi xi æurnata impenjattiva u ma jkollokx aptit trejning wara. Imma mbagœad trid tkun minnek u tmur u tagœmel œiltek kollha gœax ma tkunx fair kemm fuq il-kowçing staff u anke fuq sœabek il-plejers. U nemmen li dan il-grupp wasal fejn wasal illum gœax œdimna id f’id, grazzi gœall-kowçis tagœna Silvio Vella u Joe Galea. Promozzjoni gœall-Premier ma’ Dingli Swallows u issa Promozzjoni mar-Rabat. Kif esperjenzajt dawn iÿ-ÿewæ promozzjonijiet u x’differenza hemm bejnietom? Kull promozzjoni hija sabiœa. Jiena l-ewwel promozzjoni gœall-Premier esperjenzajtha flistaæun 1997/98 mar-Rabat meta tlajna bœala Champions. Dik is-sena kont gœadni tiela’ malewwel tim. It-tieni waœda kienet ma’ Dingli Swallows fejn din kienet promozzjoni sabiœa gœalija gœax kienet l-ewwel promozzjoni li qatt kisbu Œad-Dingli gœall-Premier Division. Din issena, gœall-grazzja t’Alla, œadt promozzjoni oœra imporanti gœal pajjiÿi, fejn ikolli nammetti li meta tilbes il-flokk ta’ pajjiÿek u tirbaœ unur bih, huwa feeling li ma nafx kif naqbad niddeskrivih!


Christian Muscat Hemm xi plejer Malti jew barrani li tœares lejh bœala mudell? Hemm œafna plejers ta’ kull ÿmien li dejjem kont inœares lejhom bœala mudell. Jekk naqbad insemmihom, naœseb lanqas nieqaf! Imma ÿewæ plejers li verament kont nieœu pjaçir narahom jilagœbu kemm ili nsegwi l-futbol kienu Paolo Maldini u Zambrotta. It-tnejn li huma lagœbu f’poÿizzjoni li qiegœed nilgœab fiha jiena llum. Ma nistax ma nsemmix ukoll l-idolu tiegœi – Alessandro Del Piero. Taœseb li l-logœba tal-futbol illum qed jintilef il-gost tagœha? Taœseb li l-flus saru kollox? Le, ma naqbilx li qiegœed jintilef il-gost tallogœba. Il-futbol naœseb li jgœaqqad œafna nies flimkien. Sfortunatament, kif qed tgœid int, il-flus saru parti kbira fil-logœba ta’ llum gœax qed isiru œafna trasferimenti ta’ miljuni kbar u l-pagi ta’ plejers kbar huma ftit esaæerati. Kif tœares lejn l-istaæun li æej fil-Premier? Meta titla’ livell ieœor, dejjem ikun iktar iebes ix-xogœol u l-qabÿa gœall-Premier hija waœda iebsa. Iÿda jiena nemmen li jekk nagœmlu

sagrifiççju ikbar milli gœamilna fl-aœœar ÿewæ staæuni, nerægœu nirnexxu. Kulœadd irid ikun lest biex jagœti l-150% tiegœu biex dan iseœœ! X’inhu l-messaææ tiegœek lis-sapporters tal-B&W Magazine? Nixtieq nirringrazzja lil kull min qed jaqra din l-intervista u fl-istess œin nirringrazzja lissapporters kollha li jinÿlu æimgœa wara æimgœa l-grawnd u jkunu wara t-tim. Nispera li tibqgœu tinÿlu bi œæarkom tissapportjaw lil dan ir-raœal li aœna kburin bih! Grazzi mill-qalb tas-sagrifiççju li jagœmel il-kumitat ukoll u intom is-sapporters, kif ukoll kull min jaœdem biex joœroæ dan ilmagazine. Il-messaææ tal-aœœar nixtieq ngœaddih lissapporters li kienu jinÿlu l-grawnd meta r-Rabat œadu t-tazzi kollha, u mbagœad ma baqgœux jiæu. Nappella biex dawn jerægœu jingœaqdu magœna u nkunu familja waœda gœax is-sapport huwa arma kbira gœalina l-plejers.

“FORZA RABAT AJAX - UP WHERE WE BELONG!!!”

B&W MAGAZINE

11


Il-gowler Sean Mintoff Intervistat minn Bernard Pace Sean, tista’ tirrakkonta ftit mill-istorja ta’ œajtek fil-qosor? (Kemm gœandek ÿmien, minn fejn int, x’taœdem eçç)? Jien Sean Mintoff, gœandi 26 sena, noqgœod il-Furjana u naœdem malkumpanija Alf Mizzi & Sons. Il-poÿizzjoni tiegœi hi bœala Sales Representative. Kif dœalt fix-xena tal-futbol? Tiftakru ddebutt tiegœek fil-futbol Malti? Bdejt nilgœab il-futbol minn mindu kont ÿgœir u tlajt man-nursery tal-Floriana FC. Ta’ 18-il sena kont misluf lil St. Patrick li dak iÿ-ÿmien kienu fil-Premier. Fl-istess staæun iddebuttajt mal-first kontra lImsida fl-aœœar logœba tal-lig. X’œajrek li tilgœab fil-poÿizzjoni ta’ gowler? Il-fatt li gœaÿilt li nilgœab gowler hu li sa minn meta kont ÿgœir kien jaspirani œafna l-eks gowler tal-Floriana David Cluett li b’xorti tajba kelli l-opportunità li nitœarreæ miegœu. Din hija l-ewwel sena tiegœek mal-klabb tar-Rabat. X’differenzi sibt bejn klabbs li kont magœhom fil-passat u dak tal-llum? Il-klabbs tal-passat kollha kellhom fatturi poÿittivi fuq il-prestazzjonijiet tiegœi. Però firRabat Ajax innotajt li l-klabb hu mmexxxi minnies mill-lokal stess u b’kowç li libes il-gear filpassat. Gœalhekk din tkompli tgœin biex jilœqu l-gœan u t-tragward li r-Rabat jeræa’ jkun lura fejn jistœoqqlu fil-Premier. X’kienu l-fatturi li gœenuk biex tagœÿel li tiæi tilgœab mal-klabb tar-Rabat? Bla dubju, il-kowç tal-gowlers, Saviour Darmanin, li nemmen li bl-gœajnuna tiegœu tjibt fil-prestazzjonijiet tiegœi! Kif wkoll il-kowç Silvio Vella li xtaqt inkun parti fit-tim li hu jmexxi gœax naf li gœandu mentalità serja u rebbieœa. Il-gowler riserva mat-tim, sas-sena l-oœra kien jokkupa poÿizzjoni tat-titular. Kif inhi relazzjoni bejnietkom? Ir-relazzjoni tiegœi ma’ Jonathan hi tajba œafna, œbieb kbar u ngœinu lil xulxin fit-taœriæ. Nemmen li s-suççess ta’ din is-sena kemm bœala tim kif wkoll personali hu gœall-fatt li l-plejers kollha jagœtu rivalità sportiva. Hemm xi logœba li tibqa’ tiftakar gœal gœomrok? Tista’ tirrakkontalna xi okkaÿjoni partikolari u 12

B&W MAGAZINE

gœalfejn hija daqsekk memorabbli? Personalment, kelli œafna memorji sbieœ kemm ilni nilgœab. Però li tispikka hi ÿgur logœba bejn St. Patrick vs Mosta fl-FA Trophy. Konna rbaœna 3-1 u kont œadt il-plejer tal-logœba. Okkaÿjoni dakinhar kienet li çaœœadt lil Udo Nwoko b’diversi saves; plejer li ftit snin wara spiçça jilgœab flogœla diviÿjoni æewwa l-Portugall. Il-poÿizzjoni ta’ gowler hija waœda diffiçli gœall-fatt li ÿball ta’ gowler jissarraf f’gowl. X’taœseb dwar din il-problema? Personalment, ma narax li hi problema. Poÿizzjoni ta’ gowler hi waœda li jrid ikollok kuraææ u tkun leader. Nemmen li hi poÿizzjoni effettiva però kulœadd uman u ÿball gœandu jitranæa blgœajnuna tat-tim kollu. Æeneralment, kif tipprepara ruœek fis-sigœat ta’ qabel ma tibda logœba? Nqum filgœodu b’kolazzjon œafif. Iktar tard niekol ftit pasta u æeneralment noqgœod id-dar fil-kamra nara xi dokumentarju fuq l-isports. L-istaæun qed joqrob lejn tmiemu. L-objettivi fil-bidu tal-istaæun ÿgur qatt ma kienu li naslu s’hawnhekk. Qatt


Sean Mintoff emmintu li stajtu taslu s’hawn? Personalment, wara l-ewwel rawnd jien kont ngœid li aœna wieœed mill-aœjar timijiet gœall-fatt li aœna konna preparati naqra aœjar mir-rivali, grazzi gœat-taœrig tal-kowç u ngœid dan millesperjenzi tiegœi li kelli qabel fl-ewwel diviÿjoni. Però, bœala tim konna ftit nieqsa mill-esperjenza u flimkien æibna riÿultati bi grinta u emminna li nistgœu nkunu ma’ ta’ fuq. Wara liema logœba bdejtu temmnu li din ilœolma tista’ ssir realta? Nemmen li wara r-rebœa ta’ 1-0 mal-Luxol fittieni rawnd konna denji li se niççalinæjaw. Waœda mis-saœœiet tat-tim tar-Rabat kienet iddifiÿa. X’taœseb li kienu l-fatturi li gœamlu din iddifferenza? Nemmen li vera qlajna ftit gowls però dan issuççess æie bit-tim kollu fil-kollettiv u bil-œeææa li kellna fit-tim kompetittiv gœax fl-aœœar millaœœar il-gowls li jagœmlu d-differenza u bœalma jaf kulœadd æibna œafna riÿultati fl-aœœar tallogœob. B’hekk œareæ il-fatt li aœna kellna tim li ma jaqta’ qalbu qatt. Din is-sena æew introdotti tliet barranin fl-ewwel diviÿjoni. Taœseb li gœola l-livell? Kienet iktar iebsa gœalik bœala gowler biex tmexxi liddifiÿa? Bœala gowler ma gœamlitlix differenza gœax kont ippreparat flimkien ma’ sœabi tul l-istaæun kollu. Rigward il-livell nemmen li ftit gœola gœall-fatt li biex iææib tliet barannin li jagœmlu differenza trid finanzi kbar u nemmen li ftit timijiet kien hawn li kellhom tliet barranin li gœamlu differenza kbira. Issa æejna promossi fl-gœola diviÿjoni tal-futbol Malti. Gœandek idea x’ser ikunu lobbjetivi gœall-istaæun li jmiss? Bla dubju li t-tim isalva u jibni listatut tal-passat, iæifieri li kull sena Rabat ikunu fl-ogœla diviÿjoni.

X’taœseb fuq is-supporters Rabtin imqabblin mat-timijiet li kont magœhom qabel? Nemmen li s-supporters tar-Rabat huma demanding li l-klabb ikun fil-Premier minœabba l-fatt li gœandu storja fil-futbol Malti. Wara telfa mhux mistennija mat-tim tanNaxxar, kontu gœadkom temmnu li s-support Rabti xorta se jibqa’ warajkom? Iva dejjem! Meta t-tim jinÿel fil-grawnd œadd mhu se jçedilek u n-Naxxar œadu tliet punti. Supporter ta’ vera jkun dejjem wara t-tim u Rabtin urew dan fil-logœba ta’ kontra Birÿebbuæa. L-attendenza tas-support Rabti kompliet tikber fl-aœœar œaræiet. Bœalissa l-entuÿjaÿmu firRabat qiegœed fl-aqwa tiegœu. Tista’ tagœti messaææ lis-supporters Rabtin biex jagœmlu l-istess fl-istaæun li æej anke meta l-affarijiet mhux bilfors jiæu tajjeb? Il-messaææ tiegœi hu li r-Rabtin gœandhom dejjem jibqgœu wara t-tim kemm fit-tajjeb kif wkoll fil-œaÿin. Daqsxejn kritika m’hi se tagœmel œaÿin lil œadd. Però mill-esperjenza tiegœi wara dan l-istaæun hi bla dubju li Rabat Ajax hu mmexxi minn kumitat u kowç serji li l-objettivi tagœhom huma li jÿommu lir-Rabat fil-Premier. Kif taœseb li jistgœu jgœinu iktar is-supporters Rabtin biex ikomplu jgœinu lit-tim Rabti jimxi ’l quddiem fix-xena tal-futbol Malti? Billi jkunu numeruÿi gœal logœob tal-lig u jgœinu lill-klabb bœan-nies tal-kumitat li xi kultant ma tantx ikunu apprezzati tax-xogœol li jagœmlu wara l-kwinti. Messaææ gœall-qarrejja tal-B&W Magazine. Grazzi tal-œin u l-interess. Forza Rabat Ajax!

X’taœseb li jistgœu jkunu linkluÿjonijiet æodda fit-tim biex jintlaœqu l-objettivi hawn fuq msemija? Ovvjament, barannin tal-ogœla livell u skwadra bi plejers kompettitivi f’kull poÿizzjoni. L-objettivi tiegœek personali x’se jkunu? Personalment li nilgœab fil-Premier u ovvjament ma’ Rabat Ajax bœala lewwel preferenza.

B&W MAGAZINE

13


14

B&W MAGAZINE


IL-FERŒ TAL-POPLU RABTI IS-SIBT 12 TA’ MEJJU 2012

B&W MAGAZINE

15


L-aqwa skorer ta’ kull ÿmien tar-Rabat Ajax FC

ADAM SMEIR IPPREMJAT MILL-KLABB minn Louis Azzopardi

W

ara li fil-11 ta’ Diçembru 2011, il-kaptin tarRabat Ajax, Adam Smeir, skorja t-80 gowl tiegœu biex laœaq ir-rekord li Roderick Asciak kien waqqaf madwar œdax il-sena ilu, Smeir waqqaf rekord ædid. Nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu 2012, Rabat Ajax kienu mpenjati f’logœba tal-lig kontra St. Andrew’s fil-grawnd Victor Tedesco æewwa l-Œamrun. F’logœba kumbattuta, iÿ-ÿewæ naœat kienu qed jagœmlu l-almu tagœhom kollu biex jiÿblokkaw ir-riÿultat. Fis-76 minuta, Adam Smeir, li kien f’poÿizzjoni çentrali, irçieva ballun mingœand Clifford Gauci u wara li kkontrolla tajjeb, spara fis-saqaf tax-xibka. Dan il-gowl kien biÿÿejjed biex ta t-tliet punti lit-tim Rabti, waqt

16

B&W MAGAZINE

li gœalih personali kien ifisser li huwa daœal firrekords tal-klabb bœala l-aqwa skorer ta’ kull ÿmien. Il-kumitat tar-Rabat Ajax ried li okkaÿjoni bœal din ma tibqax gœaddejja mingœajr ma jkun hemm xi tip ta’ rikonoxximent lejn il-plejer. Gœaldaqstant, f’attività li l-klabb organizza nhar il-Œadd, 1 ta’ April 2012, u li gœaliha kien hemm attendenza kbira, Adam Smeir æie ppreÿentat bi statwetta sabiœa biex jibqa’ mfakkar ir-rekord ædid ta’ 81 gowl li huwa waqqaf. Wara li kiser dan ir-rekord, sal-aœœar talistaæun, Smeir skorja erba’ gowls oœra, biex irrekord issa tela’ gœal 85. Hawn taœt insibu tabella bl-informazzjoni kollha kif waslu dawn il-gowls.


Numru 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10-11-12 13 14-15 16-17 18 19 20 21-22 23 24 25 26 27 28-29 30-31 32 33 34-35 36 37 38 39 40 41 42-43 44-45 46 47 48 49 50-51 52 53 54 55 56 57 58 59 60-61 62-63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Data 08/05/2004 05/02/2005 20/02/2005 30/04/2005 08/10/2005 21/10/2005 04/11/2005 20/11/2005 04/12/2005 13/12/2005 28/02/2006 17/03/2006 27/03/2006 27/04/2006 14/05/2006 21/05/2006 11/09/2006 29/10/2006 05/11/2006 25/11/2006 02/12/2006 17/12/2006 30/12/2006 07/01/2007 14/01/2007 13/02/2007 25/02/2007 28/04/2007 06/05/2007 02/09/2007 29/09/2007 11/11/2007 15/12/2007 26/01/2008 16/02/2008 24/02/2008 02/03/2008 11/05/2008 18/05/2008 01/11/2008 04/01/2009 24/01/2009 14/03/2009 11/04/2009 26/04/2009 03/05/2009 16/05/2009 06/09/2009 13/09/2009 21/09/2009 04/10/2009 16/10/2009 14/02/2010 07/03/2010 28/03/2010 24/04/2010 02/05/2010 17/05/2010 01/09/2010 11/09/2010 16/01/2011 10/02/2011 27/02/2011 10/04/2011 04/11/2011 11/12/2011 24/03/2012 07/04/2012 14/04/2012 21/04/2012 04/05/2012

Grawnd Corradino Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju V. Tedesco V. Tedesco V. Tedesco Corradino V. Tedesco V. Tedesco Corradino Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Çentinarju Luxol V. Tedesco V. Tedesco Çentinarju V. Tedesco V. Tedesco Çentinarju

Diviÿjoni Komp. L-Ewwel Lig Lig Tieni Tieni Lig Tieni Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Lig Tielet Prom P/O Tielet Prom P/O Tieni/Tielet K.O. Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni/Tielet K.O. Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni/Tielet K.O. Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Prom.Dec. Tieni FA Trophy L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig Tieni/Tielet K.O. Tieni/Tielet K.O. Tieni/Tielet K.O. Tieni Lig 100 Ann Cup Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni/Tielet K.O. Tieni/Tielet K.O. Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig Tieni Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig L-Ewwel Lig

IL-GOWLS KOLLHA Tim Oppost Tarxien Rainbows St. Andrew’s Gzira United Vittoriosa Stars Fgura United Ghaxaq Birÿebbugia SP Xgœajra Tornadoes Ta’ Xbiex Siggiewi Zejtun Corinthians Luqa St. Andrew’s Zurrieq Pembroke Athleta St. Lucia Gzira United St. Venera L Balzan Youths Dingli Swallows Mellieha St. Andrew‘s Gudja United Melita Lija Athletic Zebbug Rangers St. Venera L Balzan Youths Lija Athletic Zebbug Rangers Fgura United Zurrieq Melita St. Venera L Zurrieq Lija Athletic St. Andrew‘s Sirens Naxxar Lions Balzan Youths Hamrun Spartans Mqabba Senglea St. George‘s Mqabba Senglea Vittoriosa Stars Dingli Swallows Attard Mtarfa Lija Athletic Mellieha Birÿebbugia SP Gharghur St. Andrew‘s Gozo Birÿebbugia SP Zebbug Rangers St. Venera L Mdina Knights Ghaxaq Gzira United Zebbug Rangers Mgarr United Zurrieq St. Andrew‘s Naxxar Lions St. Andrew‘s Vittoriosa Stars Lija Athletic Zejtun Corinthians Birÿebbugia SP

Riÿultat 1-3 3-4 3-3 5-1 3-0 2-0 1-1 6-0 3-0 2-0 6-0 4-0 1-0 2-1 1-0 4-1 3-1 3-1 1-1 1-1 2-0 4-0 3-1 2-3 3-1 2-1 2-1 1-0 2-0 4-1 2-1 2-1 2-0 2-0 1-1 1-0 3-0 2-0 3-0 1-3 1-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-5 1-4 2-0 4-1 2-2 2-2 1-1 3-0 1-2 4-0 5-0 2-2 7-0 3-1 2-1 5-1 7-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 2-0

Gowls 1 1 pen 1 1 1 1 1 2 (1 pen) 3 (1 pen) 1 2 2 1 1 1 2 1 pen 1 1 1 1 2 2 (1 pen) 1 1 2 1 1 pen 1 pen 1 1 1 2 2 1 pen 1 1 1 pen 2 1 pen 1 1 1 1 1 1 pen 1 2 2 1 pen 1 1 pen 1 1 1 1 1 pen 1 1 pen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B&W MAGAZINE

17


Il-Grawnd tal-Foss taœt is-swar tal-Imdina

Il-Bidu tat-Tmiem? minn Louis Azzopardi

D

awn l-aœœar æimgœat qed inkun spiss nimxi qrib il-grawnd li kif insibuh aœna r-Rabtin, ‘IlFoss’, jew ‘Il-Grawnd tal-Imdina’, u li tkellimna fuqu f’œaræiet oœra preçedenti ta’ dan il-magazin. Nammetti, li minn mindu waqaft nilgœab il-futbol u kont ngœaddi qrib dan il-grawnd, dejjem œassejt nostalæija kbira. Minn tfuliti, lgœabt œafna u œafna logœbiet æo fih, kif ukoll gœal bosta snin gœamilt it-taœriæ tiegœi mat-tim tar-Rabat FC. Iÿda dan l-aœœar, in-nostalæija nbidlet fi djieqa, gœax qed nara li l-wiçç ta’ dan il-grawnd qed jitœaffer b’diversi gandotti. Ma jistax jonqos li wara dan ix-xogœol li qed isir fuq il-wiçç hemm xi proæett lest gœalih. Il-grawnd li tant mijiet ta’ tfal Rabtin lagœbu fuq dik l-art iebsa, u minn jaf kemm mijiet oœra ta’ nies kienu jieœdu gost jaraw logœbiet minn plejers kemm ÿgœar kif ukoll kbar, jidher li waslet is-siegœa tiegœu. Kull bidu mitmum, jgœid il-Malti, u wara li dan il-grawnd ilu jintuÿa gœal madwar 83 sena, jidher li ismu se jibqa’ jissemma biss fl-istorja.

Il-grawnd tal-Foss kien inbena lejn l-aœœar talgœoxrinijiet bl-inizjattiva tal-Ministru talEdukazzjoni ta’ dak iÿ-ÿmien, Sir Augustus Bartolo, bil-gœan li t-tfal tar-Rabat u dawk talmadwar ikollhom fejn jirrekrijaw ruœhom billogœba tal-futbol. L-istess Sir Augustus inawgura dan il-grawnd f’çerimonja li kienet saret nhar ilÆimgœa, 26 ta’ Lulju 1929, waqt li ngœata l-isem ta’ Mdina Sports Ground. Ftit æimgœat wara, kienu diæà twaqqfu erba’ timijiet u bdew jilagœbu bejniethom æo dan il-grawnd il-ædid. L-erba’ timijiet kienu Notabile United, Kings’ Arms, Rabat Rovers u Emmanuele Vitale Spartans. Mill-istaæun ta’ wara, twaqqaf il-klabb tarRabat FC, u minn dak iÿ-ÿmien il-plejers Rabtin minn dejjem gœamlu t-taœriæ tagœhom æewwa lFoss, sakemm bdew imorru fil-grawnd ædid tagœhom æewwa l-Imtarfa. Wara li l-plejers tar-Rabat Ajax FC waqfu jagœmlu uÿu minnu, gœal perjodu qasir beda jintuÿa gœat-taœriæ mill-plejers tat-tim ædid li kien æie ffurmat, dak ta’ Mdina Knights. B&W MAGAZINE

19


RABAT A 2011-2012

PROMOTION

20

PREMIER B&W MAGAZINE


AJAX F.C.

STANDING Andrew Cachia, Amadeo Zammit, Brian Borg, Kurt Muscat, Vilson Caushi, Jonathan Azzopardi, Joseph Caruana, Shaun Mintoff, Joe Galea, Dr. Michael Sciriha, Joe Cornforth, Justin Felice, Clifford Gauci, Christian Muscat, Neil Caruana, Christopher Schembri, Silvio Vella, Glen Micallef, Marco Farrugia SQUATTING Simon Cilia, Arlindo Rustemi, Wayne Borg, Dylan Falzon, Neil Farrugia, Ryan Micallef, Shaun Gauci, David Azzopardi, Yan Cauchi, Zachary Tanti, Etienne Cachia, Adam Smeir B&W MAGAZINE

21


RADIATORS GARAGE RABAT (IŸ-ŸIRBI)

• Sales & Repairs of all types of Radiators • Sales of batteries to fit all types of vehicles • 2 years guarantee on Atlas and Magnetic Batteries • 3 years guarantee on Varta Batteries Sale of various oils to accomodate all vehicles Filters, coolants, seat covers and car mats, car cleaning material, Japanese parts, accessories and also wipers for all types of cars including modern cars

OPEN

VJAL IL-ŒADDIEM, RABAT ALL DAY (Triq in-Nigret) TEL. 21456873 MOB. 79450519 Ÿirbi Radiators Garage


Wara stennija ta’ 55 sena

Plejers, kowç, kumitat u sapporters fid-‘dressing room’ wara l-preÿentazzjoni

Rabat Ajax ‘Champions’ gœall-Ewwel Darba minn Louis Azzopardi 26 ta’ Mejju 1985 Grawnd Nazzjonali, Ta’ Qali RABAT AJAX 0 SLIEMA WANDERERS 0 Kif jgœid il-qawl Malti, Œadd wara Œadd jasal ta’ kulœadd. U dan kien preçiÿ li æara nhar il-Œadd 26 ta’ Mejju 1985, meta din il-æurnata tibqa’ miktuba b’ittri tad-deheb fl-istorja tal-futbol Rabti. Minn mindu twaqqaf il-klabb fis-sena 1930, œafna millistaæuni kienu milgœuba f’diviÿjonijiet inferjuri. Kien biss fl-istaæun 1953-54 li l-klabb Rabti resaq l-aktar qrib lejn l-ogœla poÿizzjonijiet tal-futbol Malti. Wara li l-klabb tar-Rabat FC æie relegat millEwwel Diviÿjoni (llum Premjer Lig) fl-istaæun 1964-65, huwa gœamel sbatax-il sena jilgœab fid-diviÿjonijiet iÿ-ÿgœar. Din l-era tant sewda flistorja tal-klabb inbidlet fil-bidu tal-istaæun 198081, meta b’kowç u skwadra kwaÿi kollha kemm hi Rabtija, bdiet it-triq li wasslet gœal dan l-unur hekk kbir biex ir-Rabat Ajax FC isiru ‘Champions’ ta’ Malta. Inçidentalment, kien proprju qabel ma beda l-istaæun 1980-81 li l-klabb tar-Rabat FC u ttim Amateurs Rabat Ajax amalgamaw bejniethom biex sar klabb wieœed li ssejjaœ Rabat Ajax FC. F’dan l-istaæun imsemmi, it-tim tar-Rabat Ajax beda jieœu sehem fit-Tieni Diviÿjoni, u beda l-impenji tiegœu bl-isem tal-klabb ædid b’rebœa ta’ 1-0 kontra Gudja United. Il-gowl waœdieni æie

inevitabilment minn œadd œlief Carmel Busuttil, li kif jaf kulœadd baqa’ sejjer biex ikollu karriera brillanti kemm f’Malta kif ukoll barra minn xtutna. Wara din ir-rebœa æew ÿewæ telfiet infila, iÿda sa l-aœœar tal-istaæun it-tim Rabti sofra telfa waœda biss, u kien promoss gœall-Ewwel Diviÿjoni wara li spiçça fit-tieni post fil-klassifika. It-tim mar saœansitra aœjar fl-Ewwel Diviÿjoni fl-istaæun 1981-82, meta spiçça l-impenji tiegœu ta’ erbataxil logœba tal-lig mingœajr ma sofra telfa. Dan issuççess wassal il-klabb Rabti biex jeræa’ jirbaœ postu mal-kbar wara assenza ta’ sbatax-il sena. Fl-ewwel staæun tagœhom fil-Premjer Lig, Rabat Ajax spiççaw fit-tieni post, u hekk spiççaw ukoll l-istaæun ta’ wara, jiæifieri dak tal-1983-84. Iÿda kif ukoll jgœid il-Malti, il-kbir kien gœadu æej, u dan wasal proprju fl-istaæun 1984-85, meta l-‘Magpies’ wettqu l-akbar suççess fl-istorja talklabb. Ÿgur li œadd ma kien gœaddielu l-œsieb qabel dan l-istaæun li t-tim tar-Rabat Ajax kellu jirbaœ dan l-akbar unur tal-futbol Malti u jnaqqax ismu mat-timijiet il-kbar li rebœu dan l-unur. Ma’ dan l-unur, aktar kmieni dak l-istaæun. Rabat Ajax kienu rebœu wkoll il-Euro Cup waqt li lejn tmiemu, waslu sas-semi finali tal-‘FA Trophy’. Mill-bidu tal-istaæun, it-tim Rabti mill-ewwel wera l-intenzjoni tiegœu li kien se jkun wieœed mill-isfidanti gœar-rebœ tal-kampjonat. Huwa beda jÿomm il-pass mat-timijiet ta’ fuq, u luniku telfa li kien æarrab kienet dik ta’ 1-3 kontra Valletta. L-istaæun kienu bdewh fil-quççata talklassifika, iÿda gœalkemm tilfu dik il-poÿizzjoni B&W MAGAZINE

23


Rabat Ajax ‘Champions’ gœall-Ewwel Darba gœal ftit zmien, wara r-rebœa ta’ 3-0 kontra Marsa, huma qatt ma reægœu œarsu l-ura. Meta kien gœad jonqos erba’ logœbiet x’jintlagœbu, œames timijiet kienu gœadhom kollha biç-çans li jirbœu l-kampjonat. L-ewwel avversarji gœar-Rabat Ajax kienu Valletta, li magœhom il-Magpies kienu æarrbu l-unika telfa, iÿda din id-darba l-istorja nbidlet, gœax irRabtin œaræu rebbieœa bl-iskor ta’ 2-0, b’gowls minn Charles Scerri u Mario Zahra. B’din irrebœa, Rabat Ajax telgœu jokkupaw l-ewwel poÿizzjoni weœidhom. Wara din il-logœba kien imiss jiltaqgœu mal-Hibernians, u kif æara flewwel rawnd, il-logœba spiççat fi dro ta’ 1-1. Kien Edmond Caruana li skorja l-gowl Rabti fiÿ-ÿewæ logœbiet. Waslet il-logœba kruçjali kontra Œamrun Spartans, li kienet dik ta’ qabel tal-aœœar. IlŒamruniÿi kienu qed jokkupaw it-tieni post. B’rebœa, Rabat Ajax kienu jsiru çampjins. Ittensjoni kienet bdiet tinœass mill-bidu talæimgœa, u meta wasal il-jum, folla kbira, forsi anke l-akbar waœda tal-istaæun, irœetilha lejn il-grawnd nazzjonali æewwa Ta’ Qali. Il-partitarji taÿ-ÿewæ naœat œonqu l-‘enclosure’, naœa waœda sewda w bajda waqt li l-oœra sewda u œamra. Faççata kienet kwaÿi mimlija wkoll. Mal-bidu tal-partita Œamrun marru fuq l-attakk u resqu qrib darbtejn, waqt li gœan-naœa Rabtija xutt ta’ Carmel Busuttil gœadda ftit barra. Il-logœob kien sabiœ u veloçi, biex fit-33 minuta Œamrun marru fil-vantaææ permess ta’ Alfred Azzopardi. Wara dan il-gowl, daœla goffa fuq il-plejer Rabti Raymond Zahra irriÿultat biex dan kellu jinbidel. Meta fil-45 minuta kollox deher li Œamrun kienu se jidœlu jistrieœu fil-vantaææ, Rabat Ajax skorjaw. Minn ‘free-kick’ fuq il-lemin mogœti minn Ronald Scerri, daœal bœal sajjetta Charles Scerri u spara æewwa biex æab l-iskor 1-1. Il-partitarji Rabtin inxteœtu f’dillirju ta’ ferœ.

Plejers, kowç, kumitat u sapporters jaslu r-Rabat fuq trakk miftuœ

24

B&W MAGAZINE

Kif bdiet it-tieni taqsima, Œamrun reægœu marru fuq l-attakk, u wara biss ÿewæ minuti reægœu marru fil-vantaææ. Raymond Xuereb irçieva ‘free-kick’ qasir u kien pront xeœet lejn Stegner, li kien daœal minflok George Xuereb, u dan b’xutt nofs dawra, œasad gœal kollox lil Iordan Filipov fil-lasta Rabtija. Din id-darba kien imiss lil partitarji Œamruniÿi biex jerægœu jiççelebraw bissœiœ. Wara dan il-gowl, Rabat Ajax tefgœu kollox fuq l-attakk, u kellu jkun il-gowlkiper Œamruniÿ Zammit li wettaq tliet ‘saves’ stupendi fi spazju ta’ erba’ minuti biex Œamrun baqgœu fil-vantaææ. Iÿda d-determinazzjoni tal-plejers Rabtin æiet ippremjata fit-53 minuta, meta minn ‘free-kick’ ieœor ta’ Ronald Scerri, daœal tajjeb Edmond Caruana li b’xutt angulat gœamel l-iskor 2-2. Issa reæa’ kien imiss il-partitarji numeruÿi Rabtin, li ma kinux waqfu jœeææu l-benjamini tagœhom, biex jerægœu jiççelebraw. Sa l-aœœar tal-partita, gœalkemm iÿ-ÿewæ naœat gœamlu minn kollox biex iæibu l-gowl tar-rebœa, ir-riÿultat finali baqa’ dak ta’ 2-2. Iÿ-ÿewæ timijiet marru gœall-aœœar partita tagœhom bir-Rabat Ajax igawdu vantaææ ta’ punt wieœed fuq Œamrun Spartans. B’rebœa fuq Sliema Wanderers, it-tim Rabti kien jirbaœ lewwel kampjonat tiegœu, waqt li Œamrun riedu jirbœu liÿ-Ÿurrieq biex iÿommu t-tamiet tagœhom œajjin. Iÿ-ÿewæ partiti ntlagœbu wara xulxin nhar il-Œadd, 26 ta’ Mejju, 1985. Quddiem grawnd kwaÿi ppakkjat, l-ewwel li lagœbu kienu Œamrun Spartans kontra Ÿurrieq, u wara 90 minuta logœob, ir-riÿultat spiçça dak ta’ 0-0. Ir-Rabtin issa saru jafu li gœalihom dro kien ikun biÿÿejjed biex isiru çampjins, waqt li min-naœa tagœhom, Sliema Wanderers, b’rebœa, kienu jisforzaw ‘decider’ bejn it-tliet timijiet. Kien hemm atmosfera ferrieœa min-naœa Rabtija, li, armati bi bnadar, bÿieÿaq, sfafar, u dak kollu li jagœmel briju, flimkien mal-banda preÿenti, ÿammew ritmu sœiœ tul il-partita kollha. Il-partita ÿvolæiet f’waœda nervuÿa, speçjalment min-naœa tal-plejers Rabtin, li kienu jafu kemm kien jiswa mqar punt wieœed. Sliema fetœu fuq l-attakk u dehru qed imexxu l-ballun aktar b’kunfidenza minn dawk Rabtin. Martin Gregory xeœet gœoli minn poÿizzjoni tajba, waqt li fuq in-naœa l-oœra, Carmel Busuttil u Charles Scerri kienu qed iœabbtu lid-difensuri Slimiÿi bil-logœob œafif u ntelliæenti tagœhom. Il-plejers Rabtin ipprotestaw gœal penalti meta d-difensur Slimiÿ Theuma deher imiss il-ballun b’idu f’tarf il-kaxxa, iÿda r-referi Victor Mintoff iddeçieda li kien barra l-kaxxa. Qabel din l-azzjoni, Carmel Busuttil twaqqa’ fil-kaxxa, iÿda r-referi œalla llogœob gœaddej. Buttigieg kien viçin


b’xutt minn barra l-kaxxa l-kbira, waqt li Rabat irrispondew b’xutt ta’ Charlie Scerri salvat minn Sciberras fil-lasta Slimiÿa. Iÿÿewæ naœat baqgœu joœolqu xi çansijiet, bis-Sliema jkunu aktar fil-pussess waqt li l-plejers Rabtin kienu aktar attenti li ma jaqalgœux il-gowl. L-irjus saœnu xi ftit u rreferi œa l-ismijiet ta’ Buttigieg, Caruana, Sciberras u Falzon ta’ Sliema u Emm. Azzopardi ta’ Rabat Ajax. L-aœœar suffara tar-Referi Mintoff sabet l-iskor gœadu dak ta’ 0-0, dro li kien biÿÿejjed biex irRabat Ajax isiru ç-çampjins ta’ Malta gœall-ewwel darba fl-istorja tal-klabb tagœhom. Mas-suffara, gœadd ta’ partitarji Rabtin qabÿu fil-grawnd biex jifirœu bilbenjamini tagœhom waqt li fl-‘istands’ ilpartitarji Rabtin infexxu f’dillirju ta’ ferœ, speçjalment xœin il-President tal-MFA Dr. George Abela ppreÿenta t-trofew tallig lill-kaptin Emm. Cortis. Il-briju baqa’ sejjer matul it-triq lura lejn ir-Rabat u meta l-‘carcade’ wasal ir-Rabat, il-karozzi sabu diffikultà biex jgœaddu mit-toroq li jwasslu gœal kaÿin bin-nies li kien hemm fit-toroq. Mal-wasla tat-trakk miftuœ li kien qed iæorr il-plejers wasal fil-pjazza quddiem il-kazin tal-futbol, il-folla tremenda li kien hemm infexxet f’çapçip, gœajjat u sparar ta’ trikitrakki u murtali. Kienet xena tremenda u emozzjonali œafna gœall-poplu Rabti

Parti mill-folla fil-pjazza ta’ quddiem il-kaÿin tar-Rabat Ajax tifraœ mal-wasla tal-plejers Rabtin

Mario Zahra (flokk abjad) jifraœ bil-gowl ta’ Charles Scerri (mhux fir-ritratt) li æab l-iskor 1-1 qabel tmiem l-ewwel taqsima kontra Œamrun Spartans

Il-ferœ tas-sapporters Rabtin fi tmiem il-logœba kontra Sliema Wanderers

B&W MAGAZINE

25


Rabat Ajax ‘Champions’ gœall-Ewwel Darba Bil-wieqfa: Mario Zahra, Emm. Cortis, Iordan Filipov, Ronald Scerri, Andy McGonigle. Kokka: Carmel Busuttil, Emm. Azzopardi, Raymond Zahra, Edmond Caruana, Charles Bugeja, Charles Scerri

b’dan is-suççess hekk kbir gœar-raœal tagœna. Ilbriju baqa’ sejjer kwaÿi matul il-lejl kollu. It-tim Rabti gœal din l-aœœar partita li fiha æew inkurunati çampjins ta’ Malta kien dan: Iordan Filipov, Martin Spiteri (Frankie Graham), Charles Bugeja, Emm. Azzopardi, Emm Cortis, Ronald Scerri, Mario Zahra (Kevin Asciak), Carmel Busuttil, Andy McGonigle, Charles Scerri,

Edmond Caruana. Il-kumplament tal-plejers li ffurmaw parti milliskwadra dak l-istaæun, taœt it-tmexxija tal-kowç Joe Cilia u l-assistent tiegœu Albert Pearson u ttrejner Ray Cosby kienu dawn: Martin Scicluna, Joe Borg III, Raymond Galea, Charles Azzopardi, David Busuttil, Charles Sammut, Raymond Zahra u Frans Mallia.

� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � ��� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ���� ��� � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � �

Open ¦ Monday to Saturday after 16:00 Sunday Lunch bookings 99490434 99001753

���������������� � � ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������� �������������


Int Rabti?

Œitan tas-Sejjieœ u Giren… Is-Sejjieœ x’œin jaqa’ jistrieœ Siltiet storiçi li jbexxqu tieqa fuq raœal twelidna minn Pauline Dingli

I

s-Sejjieœ x’œin jaqa’ jistrieœ, huwa qawl Malti li ilu jintuÿa gœal-œafna snin. Dan gœax mhux façli tibni œajt dritt, b’æebel tond, biex jibqa’ wieqaf numru ta’ snin. Dan il-fatt esperjenzawœ œafna bdiewa li œadmu biex ikollhom xi œajt sod fl-gœelieqi tagœhom. Madankollu, fil-kampanja Rabtija nsibu kilometri sœaœ ta’ œitan tas-sejjieœ, œafna minnhom mibnijin b’sengœa liema bœalha u ilhom weqfin gœal mijiet ta’ snin. Il-œidma tal-id tal-antenati tagœna mhux dejjem kienet apprezzata kif jixirqilha. Aktar u aktar meta din kienet titwettaq minn nies li s-sengœa tagœhom kienet teœodhom f’postijiet imwarrba filkampanja fejn kienu jbatu fil-œidma waœedhom. Illum, li bil-mezzi tal-komunikazzjoni moderni nistgœu nduru u ngawdu l-ftuœ tal-kampanja, napprezzaw aktar ix-xogœol li sar b’tant sengœa u dedikazzjoni minn dawk ta’ qabilna. Æeneralment, il-œitan tas-sejjieœ jinbnew gœoli ta’ madwar metru, imma nsibu diversi eççezzjonijiet. Il-benefiççji ta’ dawn il-œitan æew sfruttati gœal dak kollu li kien hemm bÿonn,

Œajt tas-sejjieœ gœoli œafna u mibni bis-sengœa B&W MAGAZINE

27


fosthom biex jagœlqu l-aççess anke viÿwali gœal xi propjetà privata. Uœud mill-benefiççji tal-œitan huma li joœolqu kenn gœal diversi annimali u biex ibejtu æo fihom. Fil-qilla tax-xemx il-œitan jilqgœu ÿ-ÿiffa li tista’ titgawda f’xi rkejjen friski tal-œajt filwaqt li fixxitwa, bi ftit minuti xemx, il-œajt kapaçi jÿomm is-sœana fil-æebla biex titgawda minn xi wiÿgœa, gremxula jew xaœmet l-art. Il-œitan joœolqu wkoll kenn gœas-siæar millqilla tar-riœ, speçjalment madwar il-kosta fejn irriœ iæorr miegœu raxx mielaœ tal-baœar li jeqred il-weraq fraæli. Imma l-akbar benefiççju li joffru l-œitan tas-sejjieœ huwa li jÿommu l-œamrija milli tintilef mal-ilma tax-xita. Fl-antik, partikolarment fi ÿmien il-gwerer u perjodi diffiçli meta l-Maltin sofrew il-æuœ, kull biçça gœalqa kienet prezzjuÿa u œafna bdiewa mexxew il-œamrija anke ma’ faççati ta’ gœoljiet imÿerÿqin, sisien u ænub ta’ widien biex œolqu gœelieqi, fejn qabel kien impossibbli li jinÿera’. Dan seta’ jsir biss, bl-gœajnuna tal-œitan tassejjieœ li nbnew qabel ma æiet illivellata l28

B&W MAGAZINE

œamrija. Benefiççju kbir ieœor li offrew il-œitan tas-sejjieœ lill-Maltin kien fi ÿmien ittieni Gwerra Dinjija meta kienu ntrodotti l-ajruplani gliders. Dawn huma ajruplani li kienu jintelqu mar-riœ u setgœu jinÿlu f’postijiet relattivament ÿgœar. Lgœadu kien ippjana invaÿjoni fuq Malta permezz ta’ dawn il-gliders, l-ewwel ftit li ppruvaw jinÿlu, malajr tfarrku mal-œitan tas-sejjieœ li œafna minnhom setgœu kienu moœbija taœt il-œaxix. Meta raw li l-ajruplani li jittantaw jinÿlu qed jitfarrku u l-pjan mhux jirnexxi, ilkumplament tal-kontinæent reæa’ telaq lura minn fejn æie u l-invaÿjoni fuq Malta falliet. Illum, Malta u Gœawdex igawdu xenarji spettakolari b’sensiela ta’ œitan paralleli mimdudin fuq xulxin u li huma fundamentali filkarattru ta’ pajjiÿ Mediterranju. Sfortunatament, gœad baqa’ nies li ma japprezzawx dan ix-xogœol tal-idejn u gœadek issib min igerfex æol-œitan tas-sejjieœ gœal xi bebbuxu. Dan il-vandaliÿmu qed iseœœ fir-Rabat l-aktar fi Œdud u festi xitwin, meta nies toœroæ fil-kampanja Rabtija. Huwa dmir tagœna li mhux biss ma mmissux il-œitan aœna, imma li nwaqqfu lill kull min naraw qed jivvandalizza dawn ilœitan. Illum hawn skemi biex jiæu restawrati dawn il-œitan u wkoll korsijiet biex kull min irid jista’ jitgœallem jibni jew isewwi l-œitan bis-sengœa. Isiru lezzjonijiet fuq œitan singlu, dobblu jew anke gœat-tond, jew immejjel biex iservi ta’ lqugœ. F’çerti œitan inœadmu turæien, mini, jew toqob biex jiskula l-ilma. Il-œajt jista’ jimbena wkoll forma ta’ sensiela ta’ V^V biex meta jçedi l-œajt dejjem içedi biçça biss. Il-bennej jitgœallem ukoll x’tip ta’ gœodod juÿa u kif jagœÿel il-kwalità u forma tal-æebla u ta’ materjal ieœor. Matul iÿ-ÿminijiet, il-bini tal-œitan tas-sejjieœ kompla ÿviluppa u minn œajt mibni bis-sengœa ÿviluppat il-kamra li fiha sab kenn mill-elementi l-bidwi Malti – il-Girna. Girna In-naœa tal-Imtaœleb u l-Baœrija naraw œafna giren, uœud minnhom mibnijin bi stil partikolari œafna bœal b’taraæ gœal fuq il-bejt biex jitnixxfu fuqu t-tin taç-çappa, il-œarrub, it-tadam imqadded,


Int Rabti?

Dehra tas-saqaf u tal-æenb tal-girna minn æewwa

œwawar jew pjanti mediçinali u ÿrieragœ. Uœud jinkludu wkoll xi rampa jew parapet madwarhom. Issib giren imissu ma’ xulxin jew anke fuq xulxin, jew jiffurmaw kumpless bi ftit ftuœ quddiemhom. Giren oœra f’Malta huma kwadri, jew baxxi, tawwalin u anke ovali. Il-forma tal-blata tal-bieb ta’ barra tvarja b’ideat differenti ma’ kull girna li tara, bœalma jvarja wkoll il-qies tal-girna. Uœud minnhom fihom tieqa jew tnejn u xi wœud ma fihom xejn. Gœalkemm çertu giren gœaddew minn fuqhom numru ta’ snin sew, gœadhom jinstabu f’kundizzjoni tajba œafna. Il-bennejja, æeneralment bdiewa, bnew dawn il-giren bi preçiÿjoni liema bœalha. Biÿÿejjed ngœidu li dawn mibnijin kompletament bla tajn, anke s-saqaf. Çirku wara ieœor, jagœlaq ftit, ftit iktar ma’ jitla’ ’l fuq u r-ringiela ta’ fuq iÿÿomm b’dik ta’ taœtha sakemm finalment l-aœœar æebla torbot kollox bis-saqaf forma ta’ koppla baxxa. Illum, dawn l-istrutturi primittivi jagœtu karattru lill-pajsaææ Malti u jsebbœu l-ambjent. Messaææ tal-Æurnata Xi ftit fwieœa dejjem tibqa’ ma’ dik l-id li toffri l-fjuri. Messaææ Ambjentali Fil-gwerra favur l-ambjent, aœna l-gœedewwa tagœna nfusna. B&W MAGAZINE

29


IL-PARTITI TAR-RABAT AJAX F.C. minn Bernard Pace riÿultat favurihom. Fl-aœœar tal-logœba, l-Ingliÿ J. Cornforth jiæi rikonoxxut bœala l-plejer tal-logœba wara prestazzjoni mill-aqwa li kellu fil-qalba taddifiÿa fejn kien pedina mportanti biex il-periklu quddiem il-lasta Rabtija kienu minimi.

L-Ewwel Diviÿjoni (2011/12) Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Æimgœa, 3 ta’ Frar, 2012 Rabat A. vs St George’s 0-0 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christopher Schembri, David Azzopardi, Dylan Falzon, Joe Cornforth, Neil Farrugia, Neil Caruana (66’ Wayne Borg), Ryan Micallef (70’ Justin Felice), Vilson Caushi, Yan Cauchi Rapport Konfront bejn ÿewæ timijiet b’ambizzjonijiet differenti. It-tim ta’ St George’s irid il-punti biex ma jkunx relegat, filwaqt li t-tim Rabat irid ilpunti biex isaœœaœ postu fiÿ-ÿona tal-promozzjoni. Il-logœba kienet waœda bilançjata tul id-disgœin minuta kollha. L-okkaÿjonijiet ta’ gowl kienu waœdiet u rarament ta’ periklu gœaÿ-ÿewæ gowlers. It-tim Rabti ma kienx l-istess wieœed li naraw is-soltu fejn kapaçi jtella’ l-ballun malart, jilgœab futbol sabiœ u joœloq il-periklu taœt il-lasta avversarja. Gœaldaqstant, beda l-œin kollu jilgœab blalen twal li bdew jiæu façilment ikontrollati mit-tim avversarju. Finalment, id-dro kien æust gœaÿ-ÿewæ timijiet li œalliehom fl-istess poÿizzjoni fil-klassifika. L-unika nota poÿittiva f’din il-logœba hija li l-plejer V. Caushi jintagœÿel bœala l-plejer tal-logœba.

Il-Œadd, 12 ta’ Frar, 2012 Pietà H. vs Rabat A. 0-1 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Christopher Schembri, David Azzopardi, Dylan Falzon, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (89’ Clifford Gauci), Vilson Caushi (77’ Justin Felice), Yan Cauchi Skurjaw Vilson Caushi (32’) Rapport Logœba importanti gœaÿ-ÿewæ timijiet u gœallkumplament tal-istaæun. Rebœa gœar-Rabat kienet tfisser li jitilgœu f’ras il-klassifika flimkien mal-istess tim tal-Pietà, filwaqt li rebœa gœal Pietà kienet tfisser li parzjalment jaœarbu filquççata b’distakk ta’ sitt punti. Fl-ewwel minuti tal-logœba, it-tim tal-Pietà kien jidher li qed jemmen iktar fih innifsu mit-tim Rabti fejn beda jkollu kontroll tajjeb tal-ballun, iÿda ma kinu qed joœolqu l-ebda periklu gœall-gowler Rabti. It-tim Rabti, mal-œin beda dieœel fil-logœba u beda jaqsam il-logœob mat-tim avversarju. Iÿda gœall-kuntrarju tal-avversarji, kienu qed ikunu iktar viçin iÿ-ÿona ta’ gowl. Fl-ewwel nofs taqsima minn azzjoni konfuÿa, il-gowler tal-Pietà jagœmel ÿewæ saves tajbin biex iÿomm ir-riÿultat parzjalment dro. Wara nofs siegœa logœob jiæi skurjat il-gowl importanti u li ddeçida din illogœba. Wara œarba tajba ta’ V. Caushi u R. Micallef, dan tal-aœœar jagœti l-pass deçiÿiv lillAlbaniÿ biex jitfa’ l-ballun fix-xibka u l-partitarji Rabtin f’dellirju ta’ ferœ u entuÿjaÿmu. Fit-tieni taqsima, il-Pietà resqu viçin li jæibu l-iskor dro iÿda kienu mçaœœda l-gowl mill-minduda. IrRabat kellhom diversi okkaÿjonijiet oœra ta’ gowl li bi ftit iktar attenzjoni setgœu skurjaw u jkabbru

L-ewwel parti tal-gowl

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

30

B&W MAGAZINE

It-tieni parti tal-gowl

Fl-azzjoni, l-Ingliz J. Cornforth, il-plejer tal-logœba Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 3 ta’ Marzu, 2012 Rabat A. vs St Patrick 1-2 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci, David Azzopardi, Joe Cornforth, Joseph Caruana (68’ Wayne Borg), Ryan Micallef, Vilson Caushi, Yan Cauchi (90’ Roderick Vassallo) Skurjaw Ryan Micallef (90’) Rapport Logœba fejn fuq il-karta kellha tkun façli gœat-tim


Il-Partiti tar-Rabat Ajax F.C. tar-Rabat biex jieœdu l-punti massimi u jitilgœu waœidhom f’ras il-klassifika. Gœaldaqstant, ilprestazzjoni tat-tim tar-Rabat kienet waœda bi ftit ideat, fjakka mill-periklu, b’logœob prevedibbli u medjokri. Din kienet waœda mill-agœar logœob matul dan l-istaæun u riÿultat tat-telfa kien æust. It-tim ta’ St Patrick marru kmieni minn fuq wara korner ineÿistenti u b’nuqqas ta’ attenzjoni fiddifiÿa Rabtija. Minn hemm ’il quddiem it-tim tar-Rabat ftit li xejn ipprova jagœmel reazzjoni biex idawwar ir-riÿultat. Bil-kuntrarju, it-tim ta’ St Patrick kellu çans fejn ikabbar l-iskor u kienet biss il-lasta milli waqfitu biex jagœmel dan. Luniçi azzjonijiet denja ta’ nota gœar-Rabtin æew fl-aœœar minuti tal-logœba, meta dan forsi kien tard wisq. Fid-disgœin minuta, R. Micallef iæib l-iskor indaqs wara kross mis-sostitut W. Borg. Meta r-Rabtin œasbu li l-logœba kienet waslet fi tmiemha u serqu punt, it-tim oppost jiskurja l-gowl deçiÿiv fl-aœœar sekondi tal-logœba li jaqlagœhom mill-qiegœ tal-klassifika.

R. Micallef f’waœda mill-azzjonijiet fl-aœœar minuti tal-logœba Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 17 ta’ Marzu, 2012 Rabat A. vs Dingli S. 2-0 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci, David Azzopardi, Dylan Falzon (18’ Neil Caruana) (64’ Shaun Gauci), Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (90’ Arlindo Rustemi), Vilson Caushi Skurjaw Christian Muscat (79’), Ryan Micallef (90’) Rapport Iÿ-ÿewæ timijiet jinsabu f’postijiet differenti filklassifika. It-tim ta’ Œad Dingli qed jiææieled biex isalva milli jkun relegat u gœalhekk tliet punti f’dan il-punt tal-istaæun huma kruçjali gœalihom biex jitbegœdu minn din iÿ-ÿona. Filwaqt li gœattim Rabti, rebœa hija mportanti biex jibqgœu fiÿÿona tal-promozzjoni u biex ipattu gœall-aœœar disfatta. Matul din il-logœba, il-prestazzjoni taÿÿewæ timijiet kienu differenti iÿda fl-aœœar il-punti setgœu marru kull naœa. Min-naœa ta’ Œad-Dingli, dawn bdew iÿommu iktar il-kontroll u l-pussess tal-ballun filwaqt li min-naœa Rabtija wrew iktar it-teknika li jiddisponu fit-tim. Bl-elementi murijin matul il-logœba, it-tim Rabti beda jkun iktar viçin il-gowl minn dak avversarju. Fl-ewwel taqsima R. Micallef imur viçin li jiskurja b’azzjoni personali fejn kien imçaœœad il-gowl biss millminduda. Il-gowl li bidel l-andament tal-logœba jasal gœaxar minuti minn tmiem il-logœba. C. Muscat jitfa’ xutt-kross lejn il-lasta min-nofs il-

grawnd li jinganna kompletament lill-gowler Dingli. F’œin skadut, R. Micallef jaççerta r-rebœa gœat-tim Rabti meta jiskurja t-tieni gowl tallogœba. Dan tal-aœœar jiæi rikonnuxut wkoll bœala l-plejer tal-logœba. Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 24 ta’ Marzu, 2012 St Andrews vs Rabat A. 0-1 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci, David Azzopardi, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (84’ Justin Felice), Shaun Gauci, Vilson Caushi (87’ Wayne Borg) Skurja Adam Smeir (75’) Rapport Fil-konfront tal-ewwel rawnd, il-gowl li ta t-tliet punti lit-tim Rabti jaslu ftit sekondi mit-tmiem illogœba. B’hekk, f’din il-logœba t-tim ta’ St Andrews ried ipatiha ta’ dik in-nota qarsa u b’rebœa f’din il-logœba kien iÿomm it-tamiet miftuœin gœal çans ta’ promozzjoni. Fuq in-naœa Rabtija, rebœa kienet tfisser li jitla’ waœdu f’ras il-klassifika wara nuqqas ta’ œafna snin. Fl-ewwel taqsima, it-tim Rabti kien aœjar u iktar perikoluÿ minn dak avversarju. Fit-tieni taqsima l-istorja nbidlet xi ftit, fejn St Andrews kienu aœjar mit-tim Rabti iÿda qatt ma mpenjaw b’mod serju lill-gowler Rabti. Il-gowl li gœamel id-differenza jkun skurjat wara nofs siegœa logœob mit-tieni taqsima. Minn nofs il-grawnd, C. Gauci jagœti kross f’nofs ilkaxxa avversarja fejn œalliet lid-difiÿa wieqfa. A. Smeir jevita nasba tal-offside, sab ruœu ÿmarkat u b’kunfidenza kbira jikkontrolla l-ballun billemin u jixxuttja bix-xellug fis-saqaf tax-xibka gœall-gowl deçiÿiv. B’hekk it-tim ta’ St Andrews dan l-istaæun kienu kkastigati darbtejn bl-istess skor u mill-istess plejer.

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 7 ta’ April, 2012 Vittoriosa S. vs Rabat A. 1-1 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci, David Azzopardi (53’ Vilson Caushi), Dylan Falzon, Joseph Caruana (83’ Justin Felice), Ryan Micallef, Shaun Gauci, Yan Cauchi Skurjaw Adam Smeir (83’) Rapport It-tim tal-Birgu mhux qed jokkupa l-ogœla poÿizzjonijiet fil-klassifika minœabba li kellu bidu œaÿin dan l-istaæun. Iÿda f’dawn l-aœœar œaræiet wara l-bidla tal-kowç ikkonferma l-potenzjal li gœandu disponibbli fit-tim u qed jagœti sfida lil avversajri kollha. Gœalhekk gœat-tim tarRabat din ma kinitx se tkun façli li jieœu tliet punti biex jikkonferma ruœu f’ras il-klassifika. Sfortunatament, ir-riœ matul din il-logœba ma gœen xejn liÿ-ÿewæ timijiet biex joffru spettaklu lis-supporters. Vittoriosa jmorru minn fuq wara inqas minn nofs siegœa logœob, fejn fuq raqda tad-difiÿa Rabtija plejer tal-Birgu jiæi waœdu quddiem il-gowler li ma œafirhiex. Ta’ min isemmi li din kienet l-unika okkaÿjoni denja ta’ nota min-naœa tal-Birgu. Gœalkemm ir-Rabat kien qed ikollhom il-pussess tal-ballun, l-azzjonijiet perikoluÿi kienu rari. Il-gowl li æab ir-riÿultat dro jasal fl-aœœar gœaxar minuti mit-tmiem. A. Smeir, il-kaptin tat-tim, jiskorja l-gowl minn azzjoni ta’

B&W MAGAZINE

31


Il-Partiti tar-Rabat Ajax F.C. pressjoni tat-timijiet avversarji u xorta jieœdu l-punti massimi. It-tliet punti kienu mportanti gœax b’hekk inÿamm il-pass f’ras il-klassifika mat-tim tal-Melita.

free-kick. L-istess plejer jiæi rikonoxxut bœala lplejer tal-logœba. B’dan id-dro, ir-Rabat jintlaœqu f’ras il-klassifika mit-tim tal-Melita.

Il-fairplay matul din il-logœba spikkat mill-bidu C. Muscat fl-azzjoni, bil-kontroll tal-ballun

L-azzjoni tal-gowl li fissru tliet punti

Il-plejers jifirœu taœt is-supporters wara l-gowl ta’ dro Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 14 ta’ April, 2012 Rabat A. vs Lija A. 1-0 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Clifford Gauci, Dylan Falzon, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (77’ Justin Felice), Shaun Gauci, Vilson Caushi (54’ David Azzopardi), Yan Cauchi (60’ Arlindo Rustemi) Skurjaw Adam Smeir (90’) Rapport Ÿewæ timijiet b’ambizzjonijiet differenti. It-tim ta’ Œal-Lija qiegœed fuq iÿ-ÿona tar-relegazzjoni, u gœalhekk il-punti gœalihom huma mportanti biex ikollhom final tal-istaæun mingœajr pressjoni. Intant, it-tim tar-Rabat qiegœed fl-aœœar æirja biex ikun promoss u jirbaœ il-kampjonat. Il-logœba kienet nieqsa mill-azzjonijiet ta’ gowl u l-gowlers qatt ma kienu mpenjati b’mod serju. It-tim ta’ Œal-Lija kellu kontroll tajjeb tal-ballun matul illogœba kollha u kien il-œin kollu f’nofs grawnd Rabti. Gœall-kuntrarju, it-tim Rabti deher xi ftit begœÿan u qagœad jistenna lit-tim avversarju li jagœmlu xi ÿball u jaœsduwhom bil-kontra attakk. Œal-Lija ikunu viçin li jmorru fil-vantaææ meta minn azzjoni ta’ free-kick jolqtu l-lasta. Kontra xxejra tal-logœob, il-gowl li gœamel id-differenza jasal mit-tim Rabti fil-œin skadut. Din kienet l-unika azzjoni tar-Rabat u l-uniku xutt lejn illasta avversarja. Is-sostitut D. Azzopardi jitfa’ kross tajjeb fil-kaxxa, A. Smeir jidœol minn wara difensur u b’xutt angulat jitfa l-ballun fix-xibka. B’din il-wirja t-tim Rabti wera li kapaçi jilqa’ l-

32

B&W MAGAZINE

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 21 ta’ April, 2012 Zejtun C. vs Rabat A. 0-1 Sean Mintoff, Adam Smeir (85’ Justin Felice), Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci (82’ Dylan Falzon), David Azzopardi, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (63’ Arlindo Rustemi), Vilson Caushi, Yan Cauchi Skurjaw Adam Smeir (53’) Rapport F’dan il-mument tal-istaæun, it-tliet punti gœat-tim tar-Rabat ikunu ferm importanti biex ikomplu jaççertaw ruœhom mill-promozzjoni. Din id-darba kien imiss lir-Rabat jilagœbu kontra t-tim taÿ-Ÿejtun. Gœalkemm iÿ-Ÿejtun æejjin minn sekwenza ta’ riÿultati negattivi, xorta jistœoqqilhom kull rispett meta tikkunsidra li f’dawn l-aœœar sentejn dejjem rebœu lin-naœa Rabtija. Is-supporters Rabtin indunaw b’dan ilmument kruçjali u storiku li qed jagœmel il-klabb u gœalhekk komplew ikabbru fl-attendenza u biex jagœtu l-appoææ mistenni mill-plejers. Matul l-ewwel taqsima, it-tim tar-Rabat kien œin kollu aœjar mit-tim avversarju. Kellu diversi okkaÿjonijiet tajbin ta’ fejn seta’ fetaœ l-iskor. Œames minuti minn tmiem l-ewwel taqsima, t-tim taÿ-Ÿejtun jispiçça b’gœaxar plejers wara li wieœed mill-plejers jagœmel fowl ikrah minn wara u ma jœalli l-ebda soluzzjoni lir-referi œlief li juri l-karta l-œamra. B’hekk it-tim tar-Rabat kompla jippressa biex isib il-gowl. Fil-ftuœ tattieni taqsima, J. Caruana jagœmel xogœol tajjeb mal-linja, jitfa’ kross fil-kaxxa u mill-viçin A. Smeir kien pront biex ikkonkluda l-ballun fixxibka gœall-gowl deçiÿiv tal-logœba. Wara l-gowl


it-tim tar-Rabat qagœad iktar attent jikkontrolla l-logœba milli biex ikabbar ir-riÿultat. Fl-aœœar tal-partita J. Caruana jkun rikonoxxut bœala laœjar plejer tal-logœba. B’din ir-rebœa jitilgœu waœedhom f’ras il-klassifika wara li l-Melita fallew milli jirbœu l-konfront tagœhom.

Fl-azzjoni V. Caushi, f’waœda mill-aœjar wirijiet matul dan l-istaæun

J. Caruana, il-plejer tal-logœba

Taœt il-kuluri sinonimi mat-tim tar-Rabat, il-plejers jifirœu wara l-gowl importanti

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 29 ta’ April, 2012 Rabat A. vs Naxxar L. 0-2 Sean Mintoff, Adam Smeir, Arlindo Rustemi, Christian Muscat, Christopher Schembri (78’ Dylan Falzon), Clifford Gauci, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (54’ Justin Felice), Vilson Caushi (71’ David Azzopardi), Yan Cauchi Rapport L-aspirazzjonijiet tat-tliet punti f’din il-logœba jkunu ta’ mportanza kbira. B’rebœa f’din il-logœba, it-tim tar-Rabat jiæi matematikament promoss gœall-ogœla diviÿjoni fil-futbol Malti. Fl-ewwel œdax tar-Rabat gœall-ewwel darba matul dan listaæun ikun hemm mniÿÿlin it-tliet barranin. It-tim tan-Naxxar œasad lit-tim Rabti, fejn imur kmieni fil-vantaææ wara nuqqas ta’ attenzjoni fil-qalba tad-difiÿa. It-tim Rabti jipprova jwettaq reazzjoni matul il-logœba kollha biex jipprova jdawwar ir-riÿultat favurih. F’mumenti matul ilpartita l-azzjonijiet Rabtin kienu wisq prevedibbli u ma kienx hemm biÿÿejjed grinta gœall-gowl. Ÿewæ azzjonijiet denja ta’ nota huma meta R. Micallef ikun imçaœœad gowl çert mill-gowler Naxxari lejn l-aœœar tal-ewwel taqsima u kmieni fit-tieni taqsima A. Smeir jixxuttja ballun gœoli minn taœt il-lasta. Il-gowl li gœalaq kompletament l-istorja ta’ din il-logœba jkun skurjat fl-aœœar kwarta tal-logœba. B’din it-telfa, it-tim tar-Rabat ikollu jistenna æimgœa oœra sakemm jeræa’ jipprova jaççerta ruœu mill-promozzjoni.

A. Rustemi jirritorna mal-ewwel œdax wara nuqqas ta’ diversi æimgœat minœabba injury

B’waœda mill-æirjiet tipiçi ta’ Y. Cauchi

B&W MAGAZINE

33


Il-Partiti tar-Rabat Ajax F.C. Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Æimgœa, 4 ta’ Mejju, 2012 Birÿebbuæa St P. vs Rabat A. 0-2 Sean Mintoff, Adam Smeir (90’ Vilson Caushi), Arlindo Rustemi (90’ Justin Felice), Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci (64’ Ryan Micallef), David Azzopardi, Dylan Falzon, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Yan Cauchi Skurjaw Ryan Micallef (86’), Adam Smeir (90’) Rapport Wara l-aœœar disfatta mhux mistennija, it-tim Rabti ried it-tliet punti œalli jnaqqsu l-pressjoni u jiæu matematikament promossi gœall-ogœla diviÿjoni. Is-supporters Rabtin fehmu dan ilmument delikat tal-istaæun u niÿlu bi œæarhom il-grawnd biex jagœtu l-appoææ lill-benjamini tagœhom fl-aœœar æirja gœal dan l-istaæun hekk storiku. It-tim tar-Rabat œareæ aggressiv mill-ewwel sekondi tal-logœba u wera b’mod çar x’kienet l-intenzjoni tiegœu f’din il-logœba. Fl-ewwel kwarta logœob, it-tim Rabti falla ÿewæ çansijiet tad-deheb li jiftœu l-iskor. Wara nofs siegœa logœob, it-tim ta’ Birÿebbuæa jmur viçin wkoll li jiftaœ l-iskor meta jolqot il-lasta. Din daœlet xi ftit tal-biÿa’ fuq il-plejers Rabtin u hekk it-tim ta’ Birzebbuga wera biç-çar li ma kien se jçedi xejn minn din il-logœba. Fittieni taqsima, it-tim Rabti reæa’ œareæ bl-istess atteææjament li beda l-logœba. F’nofs din ittaqsima jidœol jilgœab R. Micallef. Minn hawn ’il quddiem il-problemi gœat-tim ta’ Birÿebbuæa komplew jiÿdiedu. It-tim Rabti kompla jippressa gœall-gowl li kulœadd kien qed jistenna. Meta l-logœba bdiet toqrob lejn it-tmiem b’riÿultat ta’ dro, D. Azzopardi jixœet kross baxx fil-kaxxa u A. Rustemi jwaqqa’ l-ballun fuq R. Micallef. Dan tal-aœœar kien pront biex jiskurja gœall-vantaææ meritat. F’œin skadut, ir-Rabtin jagœmlu kontra attakk tajjeb. J. Felice jitla’ waœdu bil-ballun, iqassam lil A. Smeir li skurja l-gowl li aççerta rebœa u l-promozzjoni gœar-Rabat. Dan l-istess plejer, gœal darb’oœra jkun rikonoxxut bœala l-plejer tal-logœba. B’din ir-rebœa t-tim Rabti jeræa’ jitla’ waœdu f’ras il-klassifika wara li t-tim tal-Melita falla milli jieœu tliet punti.

Fl-azzjoni D. Azzopardi

34

B&W MAGAZINE

It-tieni gowl tal-logœba Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 12 ta’ Mejju, 2012 Melita FC vs Rabat A. 1-0 Sean Mintoff, Adam Smeir, Christian Muscat, Christopher Schembri, Clifford Gauci, David Azzopardi, Dylan Falzon, Joe Cornforth, Joseph Caruana, Ryan Micallef (56’ Arlindo Rustemi), Yan Cauchi (70’ Vilson Caushi) Rapport Ÿgur li fil-bidu tal-istaæun œadd ma basar li din il-logœba kienet ser tkun deçiÿiva gœal min se jkun inkurunat çampjin tal-kampjonat. IrRabat ikollhom vantaææ ÿgœir minœabba l-fatt li gœandhom ÿewæ riÿultati minn tlieta favurihom. Iÿ-ÿewæ timijiet juÿaw stil ta’ futbol differenti, fejn ir-Rabtin gœandhom l-aœjar difiÿa filwaqt li t-tim tal-Melita gœandom l-aœjar attakk fil-kampjonat. Æimgœa ta’ preparamenti gœall-festeææjamenti

Furniture, Household Goods, Maltese Clocks, White Goods & Gifts 8, St. Joseph Street, Rabat, RBT 1160 - MALTA Tel: 2145 4379 Mob: 9945 2868 email: tagulinu@onvol.net


Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

It-Tnejn, 30 ta’ Jannar, 2012 Rabat A. vs Mæarr Utd 2-0 Darryl Vella, Darren Borg, Jamie Bonavia, Keith Gauci, Luke Cauchi, Roderick Vassallo (72’ Aidan Azzopardi), Sean Abela, Shaun Gauci, Stefan Cortis, Wayne Borg, Zachary Tanti (60’ Kurt Debono) Skurjaw Wayne Borg (18’), Roderick Vassallo (60’) Karti Sofor Zachary Tanti (40’), Kurt Debono (73’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

It-Tnejn, 13 ta’ Frar, 2012 Mosta FC vs Rabat A. 1-0 Darryl Vella, Chris Vella, Kurt Debono, Luke Cauchi, Neil Farrugia, Roderick Vassallo (46’ Sean Abela), Sacha Cortis, Shaun Gauci, Stefan Cortis, Wayne Borg, Zachary Tanti (88’ Keith Gauci) Karti Sofor Zachary Tanti (42’), Stefan Cortis (55’), Darryl Vella (63’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-president jirringrazzja lis-sapport Rabti tal-promozzjoni u ta’ possibiltà ta’ champions. Is-supporters taÿ-ÿewæ timijiet niÿlu bi œæarhom biex jissapportjaw lit-tim rispettiv tagœhom u biex isellmu kif jixraq lill-kampjonat tal-ewwel diviÿjoni. It-tim tar-Rabat jibda logœba tajjeb u jibda jaqsam il-pusses tal-ballun mal-avversarji. Mal-œin ir-Rabtin dehru li ppreferew jassorbu u jikkontrollaw il-pressjoni tal-avversarji u jikkuntentaw ruœhom b’riÿultat ta’ dro. Il-Melita komplew ÿiedu l-pressjoni b’diversi çansijiet ta’ gowl. Kienet il-lasta u saves tajbin ta’ S. Mintoff li tellfithom milli jiftœu l-iskor kmieni fil-logœba. Gœaxar minuti minn tmiem, il-Melita jiskurjaw il-gowl meritat tal-vantaææ. Minn hawnhekk bdiet ir-reazzjoni tar-Rabat. F’dawn il-minuti, ir-Rabtin œolqu diversi çansijiet ta’ gowl iÿda sfortunatament l-ebda waœda ma sarrfet f’gowl. B’hekk il-logœba tispiçça bir-rebœa minima ta’ gowl wieœed li tieœu lil Melita f’ras il-klassifika u lir-Rabtin ikollom jikkuntentaw ruœhom bit-tieni post.

It-Tnejn, 27 ta’ Frar, 2012 Rabat A. vs Msida SJ 0-1 Darryl Vella, Keith Gauci, Kurt Debono (45’ Etienne Scicluna), Michael Saliba (75’ Chris Vella), Neil Farrugia, Roderick Vassallo, Sean Abela, Shaun Gauci, Stefan Cortis, Wayne Borg, Zachary Tanti Karti Sofor Neil Farrugia (76’), Stefan Cortis (87’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

It-Tnejn, 26 ta’ Marzu, 2012 Œamrun S. vs Rabat A. 0-0 Mario Bonello, Chris Vella, Darren Borg, Kurt Muscat, Roderick Vassallo (86’ Keith Gauci), Sacha Cortis, Sean Abela (90’ Luke Cauchi), Shaun Gauci, Stefan Cortis, Wayne Borg, Zachary Tanti

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

It-Tnejn, 16 ta’ April, 2012 Rabat A. vs Naxxar L. 0-4 Mario Bonello, Chris Vella, Darren Borg, Kurt Muscat, Michael Saliba (69’ Kurt Debono), Neil Farrugia (83’ Aidan Azzopardi), Roderick Vassallo (75’ Sean Abela), Sacha Cortis, Stefan Cortis, Wayne Borg, Zachary Tanti Karti Sofor Roderick Vassallo (45’), Darren Borg (58’), Kurt Debono (60’)

Under 19 - Sezzjoni B Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

It-Tnejn, 23 ta’ Jannar, 2012 Balzan Y. vs Rabat A. 2-2 Mario Bonello, Chris Vella, Darren Borg, Kurt Debono (85’ Sean Abela), Kurt Muscat, Neil Farrugia, Sacha Cortis (80’ Roderick Vassallo), Shaun Gauci, Stefan Cortis, Wayne Borg, Zachary Tanti (72’ Luke Cauchi) Skurjaw Chris Vella (41’), Roderick Vassallo (83’) Karti Sofor Kurt Debono (77’)

C. Vella bil-kontroll tal-ballun

B&W MAGAZINE

35


Il-Partiti tar-Rabat Ajax F.C. Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 4 ta’ Frar, 2012 Mosta FC vs Rabat A. 2-0 Andrew Zammit, Aidan Azzopardi, Brandon Bonavia, Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat, John Saliba (66’ Brandon Azzoaprdi), Luke Galea, Nathan Borg, Nicolai Caruana (67’ Luke Camilleri), Nicolai Attard

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

S. Cortis f’kuntrast bejn ÿewæ plejers

Under 19 - Sezzjoni B Knock-Out Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 2012 Rabat A. vs Marsaxlokk FC (L-ewwel rawnd) 1-3 (wara l-œin barrani) Mario Bonello, Chris Vella, Darren Borg, Kurt Muscat, Luke Cauchi, Neil Farrugia (108’ Keith Gauci), Sacha Cortis (55’ Roderick Vassallo), Shaun Gauci, Stefan Cortis (108’ Aidan Azzopardi), Wayne Borg, Zachary Tanti Skurjaw Roderick Vassallo (65’) Karti Sofor Sacha Cortis (18’), Roderick Vassallo (80’), Kurt Muscat (90’), Luke Cauchi (112’)

Under 17 - Sezzjoni A Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 14 ta’ Jannar, 2012 Rabat A. vs Sliema W. 0-3 Andrew Zammit, Aidan Azzopardi, Brandon Azzoaprdi, Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, John Saliba, Leon Farrugia, Luke Camilleri (52’ Brandon Bonavia), Luke Galea (41’ Jamie Muscat), Nicolai Caruana (68’ Nathan Borg), Nicolai Attard Il-Œadd, 22 ta’ Jannar, 2012 Pietà H. vs Rabat A. 4-0 Andrew Muscat (41’ Andrew Zammit), Aidan Azzopardi, Brandon Azzoaprdi, Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat (56’ Clayton Azzopardi), John Saliba, Leon Farrugia (70’ Nathan Borg), Luke Camilleri (41’ Brandon Bonavia), Nicolai Caruana (41’ Luke Galea), Nicolai Attard

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 29 ta’ Jannar, 2012 Rabat A. vs Hibernians FC 0-5 Andrew Zammit (82’ Andrew Muscat), Aidan Azzopardi, Brandon Bonavia, Brandon Azzoaprdi (84’ Luke Camilleri), Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat, John Saliba (85’ Clayton Azzopardi), Leon Farrugia (68’ Nathan Borg), Luke Galea (41’ Nicolai Caruana), Nicolai Attard Karti Sofor Etienne Scicluna (81’)

36

B&W MAGAZINE

Il-Œadd, 12 ta’ Frar, 2012 Floriana FC vs Rabat A. 1-1 Andrew Zammit, Aidan Azzopardi, Brandon Bonavia, Brandon Azzoaprdi (63’ Luke Galea), Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat, Luke Camilleri, Nathan Borg (45’ Christopher Cortis), Nicolai Caruana (73’ Clayton Azzopardi), Nicolai Attard Skurjaw Aidan Azzopardi (44’) Karti Sofor Gilbert Gauci (33’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 25 ta’ Frar, 2012 Œamrun S. vs Rabat A. 1-0 Andrew Muscat, Aidan Azzopardi, Brandon Azzoaprdi (83’ Brandon Bonavia), Christopher Cortis, Clayton Azzopardi (71’ Jamie Muscat), Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, John Saliba, Luke Camilleri, Nathan Borg (54’ Luke Galea), Nicolai Attard Karti Sofor Nathan Borg (6’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 3 ta’ Marzu, 2012 St Andrews vs Rabat A. 2-1 Andrew Muscat (50’ Andrew Zammit), Aidan Azzopardi, Brandon Azzoaprdi (50’ Luke Galea), Christopher Cortis, Clayton Azzopardi (40’ Nathan Borg), Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat (50’ Nicolai Caruana), John Saliba, Luke Camilleri, Nicolai Attard Skurjaw Luke Galea (63’) Karti Sofor Aidan Azzopardi (56’), Christopher Cortis (63’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 17 ta’ Marzu, 2012 Pembroke A. vs Rabat A. 3-4 Andrew Zammit (58’ Andrew Muscat), Aidan Azzopardi, Brandon Bonavia, Brandon Azzoaprdi (58’ Luke Galea), Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat, John Saliba, Luke Camilleri, Nicolai Caruana (66’ Nathan Borg), Nicolai Attard (68’ Clayton Azzopardi) Skurjaw Aidan Azzopardi (37’), Nicolai Attard (43’), Etienne Scicluna (52’), John Saliba (60’) Karti Sofor Nicolai Caruana (27’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 21 ta’ April, 2012 Rabat A. vs Valletta FC 0-4 Andrew Zammit, Aidan Azzopardi, Brandon Azzoaprdi, Etienne Scicluna, Gilbert Gauci, Jamie Muscat, John Saliba, Leon Farrugia (52’ Brandon Bonavia), Luke Camilleri, Luke Galea (14’ Clayton Azzopardi), Nicolai Attard Karti Sofor Leon Farrugia (34’)


Klassifika Finali - Under 17 Tim P W 1 Œamrun S. 22 15 2 Paola Hibs 22 14 3 Sliema W. 22 14 4 Pietà H. 22 13 5 Valletta 22 11 6 Birkirkara 22 10 7 St. Patrick 22 8 8 Mosta 22 8 9 St. Andrews 22 7 10 Pembroke A. 22 4 11 Floriana 22 1 12 Rabat A. 22 1

D 4 4 4 2 5 6 7 6 6 0 5 3

L 3 4 4 7 6 6 7 8 9 18 16 18

F 36 62 53 61 53 41 36 27 35 35 20 13

A 12 30 28 19 28 36 25 32 43 87 66 66

+/24 32 25 42 25 5 11 -5 -8 -52 -46 -53

Pts 49 46 46 41 38 36 31 30 27 12 8 6

Under 15 - Sezzjoni B Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 8 ta’ Jannar, 2012 Rabat A. vs Mosta FC 0-4 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja (52’ Shaun Vassallo), Ayrton Micallef, Brandon Micallef, Gaetan Said, Joscarl Azzopardi (60’ Luca Camilleri), Justin Buttigieg, Luke Bartolo (36’ Isaac Abela), Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Tyler Grech (36’ Andrea Mallia) Karti Sofor Gaetan Said (45’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 28 ta’ Jannar, 2012 Qormi FC vs Rabat A. 1-0 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja, Brandon Micallef, Gaetan Said, Isaac Abela, Joscarl Azzopardi, Luca Camilleri, Luke Bartolo, Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo Karti Sofor Jamie Azzopardi (74’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Æimgœa, 10 ta’ Frar, 2012 Naxxar L. vs Rabat A. 0-2 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja (57’ Ayrton Micallef), Andrea Mallia, Brandon Micallef, Gaetan Said, Isaac Abela (68’ Nathan Bezzina), Joscarl Azzopardi (66’ Jonathan Mifsud), Justin Buttigieg, Luke Bartolo (46’ Mario Spiteri), Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo (62’ Dillon Dimech) Skurjaw Isaac Abela (39’, 57’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 18 ta’ Frar, 2012 Kirkop Utd vs Rabat A. 1-5 Jamie Azzopardi (39’ Tyler Grech), Andrè Bugeja, Andrea Mallia (21’ Luke Bartolo), Ayrton Micallef (45’ Matteo Scicluna), Brandon Micallef, Isaac Abela (60’ Matthew Galea), Joscarl Azzopardi, Justin Buttigieg, Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo (56’ Shaun Micallef) Skurjaw Ayrton Micallef (14’, 26’), Andre` Bugeja (19’), Isaac Abela (54’, 56’) Karti Sofor Justin Buttigieg (53’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 26 ta’ Frar, 2012 Rabat A. vs Mæarr Utd 1-1 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja, Ayrton Micallef, Brandon Micallef, Gaetan Said, Joscarl Azzopardi, Justin Buttigieg, Luca Camilleri, Luke Bartolo (27’ Karl Micallef), Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo (45’ Keith Vassallo) Skurjaw Andrè Bugeja (50’) Karti Sofor Brandon Micallef (18’), Justin Buttigieg (52’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 4 ta’ Marzu, 2012 Gozo FC. vs Rabat A. 1-0 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja, Andrea Mallia (60’ Keith Vassallo), Brandon Micallef, Gaetan Said, Joscarl Azzopardi, Justin Buttigieg, Mario Spiteri, Nathan Bezzina (47’ Luke Bartolo), Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo Karti Sofor Andrè Bugeja (32’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 17 ta’ Marzu, 2012 Rabat A. vs Ÿebbuæ R. 0-2 Jamie Azzopardi (60’ Tyler Grech), Andrè Bugeja, Ayrton Micallef (63’ Luca Camilleri), Brandon Micallef (67’ Nathan Bezzina), Gaetan Said (51’ Keith Vassallo), Joscarl Azzopardi, Justin Buttigieg, Luke Bartolo (36’ Isaac Abela), Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo Karti Sofor Jamie Azzopardi (27’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 25 ta’ Marzu, 2012 Rabat A. vs Attard FC 3-3 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja, Andrea Mallia (47’ Luke Bartolo), Brandon Micallef, Gaetan Said (61’ Karl Micallef), Isaac Abela, Joscarl Azzopardi, Justin Buttigieg, Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo (58’ Ayrton Micallef) Skurjaw Isaac Abela (12’), Isaac Abela (15’) Karti Sofor Andrea Mallia (31’), Andrè Bugeja (40’), Justin Buttigieg (71’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 1 ta’ April, 2012 Tarxien R. vs Rabat A. 0-2 Jamie Azzopardi, Andrè Bugeja, Ayrton Micallef, Brandon Micallef, Isaac Abela, Joscarl Azzopardi, Justin Buttigieg, Luca Camilleri, Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo Skurjaw Shaun Vassallo (32’), Isaac Abela (33’) Karti Sofor Mario Spiteri (10’), Jamie Azzopardi (40’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Il-Œadd, 22 ta’ April, 2012 Rabat A. vs Msida SJ 4-1 Tyler Grech, Andrè Bugeja, Ayrton Micallef (Andrea Mallia), Brandon Micallef, Joscarl Azzopardi (Jonathan Mifsud), Luca Camilleri (Justin Buttigieg), Luke Bartolo, Mario Spiteri, Matteo Scicluna (Isaac Abela), Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo (Matthew Galea) Skurjaw Shaun Vassallo (25’), Andre` Bugeja (40’), Isaac Abela (45’), Justin Buttigieg (55’)

Data Logœba Riÿultat Formazzjoni

Is-Sibt, 5 ta’ Mejju, 2012 St Patrick vs Rabat A. 2-1 Jamie Azzopardi, Andrea Mallia (50’ Tyler Grech), Ayrton Micallef, Brandon Micallef, Joscarl Azzopardi (45’ Gaetan Said), Justin Buttigieg, Luca Camilleri (25’ Kurt Azzopardi) (52’ Matthew Galea), Luke Bartolo (40’ Isaac Abela), Mario Spiteri, Nicholas Ciantar, Shaun Vassallo Skurjaw Andrea Mallia (50’)

B&W MAGAZINE

37


RABAT AJAX F.C. MEMBERSHIP SCHEME Kunjom Surname

Membership No.

Isem Name Data tat-twelid Date of birth

Raæel Male

Mara Female

Indirizz Address

Email tiegœek Your Email Telefon Telephone

Telefon çellulari Mobile phone

Firma Signature Data Date

GŒALL-UŸU TAL-UFFIÇÇJU: FOR OFFICE USE: Membership No. GŒAŸLA 1: Skema tal-membri b’riklam kalendarju ¢55 OPTION 1: Calendar Advert member scheme ¢55 GŒAŸLA 2: Membru tal-Magpies ¢25 OPTION 2: Magpies Group Member ¢25 Rabat Ajax Football Club - Civic Centre, Parish Square, Rabat RBT 08 - Malta

APPELL URÆENTI Gœeÿieÿ, Is-suççess miksub f’dan listaæun huwa grazzi gœall-gœajnuna ta’ œafna minnkom li b’mod jew ieœor ikkontribwew. Minkejja r-riÿultati tajbin u s-suççess bil-promozzjoni gœallkampjonat “Premier” fiÿ-ÿewæ skemi li œloqna fil-bidu tal-istaæun, s’issa nkitbu 88 membru. L-iskema “Magpie Group” se tibqa’ miftuœa sal-laqgœa æenerali annwali li se ssir fis-7 ta’ Æunju 2012. Il-prezz biex wieœed jinkiteb membru huwa ¢25. Tingœata “key chain” talmetall bl-emblema tal-klabb lil kull min jinteressa ruœu. Brian Borg Teÿorier


www.studioseven.com.mt � (+356) 2148 6301 � sales@studioseven.com.mt


B&W Magazine  

Rabat Malta Sports Magazine - Rabat Ajax FC