Issuu on Google+

F or t

Kot hamangal am S ar at haVi l as

Kanadukat han Raj a’ sPal ace

Kar ai kudi


map access Saratha Vilas