Page 1

F or t

Kot hamangal am S ar at haVi l as

Kanadukat han Raj a’ sPal ace

Kar ai kudi

map access Saratha Vilas  

Karaikudi Kanadukathan Raja’sPalace Fort

map access Saratha Vilas  

Karaikudi Kanadukathan Raja’sPalace Fort