Page 1

ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

Naam student Naam mentor

Mevr. Sabine Claeys, Mevr. Nele Van den Brande

DONDERDAG 22/05/201 4 14:00

Klas

4A, 4B Aantal lln.

OLO 3B, OLO 3D 18, 18

SBS Guido Gezelle Guido Gezellestraat 20 8790 Waregem

School

Va n

Leergroep

Esther Cottens, Michiel De Praeter

Handtekening mentor + datum: 22/05/2014

tot 16:00

Leergebied(onderdeel)

Lichamelijke opvoeding (LO Lager)

Lesonderwerp

Coöperatieve spelen (Groepsbevorderende spelen)

Leerplandoelen

Deelleerplan: Lichamelijke opvoeding, net: OVSG LA-ZSF-66.2. De leerlingen worden zich bewust dat concentratie nodig is om een bepaalde oefening onder de knie te krijgen. LA-ZSF-75.2. De leerlingen aanvaarden het samen oefenen in gemengde groepen (geslacht, etnische afkomst). LA-ZSF-76.2. De leerlingen zien in dat zowel zijzelf als de anderen de ruimte moeten delen om zinvol te kunnen samenspelen. LA-ZSF-79.2. De leerlingen worden zich bewust van het juiste gebruik van materiaal. LA-MC-ATL-13.3. De leerlingen kunnen verschillende basisbewegingen aaneenschakelen binnen uiteenlopende spelsituaties. LA-FG-47.2. De leerlingen kunnen in groepen werken zonder elkaar te storen of de veiligheid in gevaar te brengen.

Lesdoelen

1. Hun motivatie bij verschillende spelen in functie van de eindopdracht uiten 2. Groepsspelen met aandacht voor de afspraken en spelregels uitvoeren 3. Plezier beleven in het spelen van diverse groepsspelen 4. Andere kinderen vertrouwen tijdens het uitvoeren van een groepsspel waarbij vertrouwen in elkaar noodzakelijk is 5. Coöperatieve spelen eerlijk en volgens de regels van fair-play spelen

Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

1


Beginsituatie specifiek voor deze les

Situering in het leerproces: aanbreng – inoefening Voorkennis van de klasgroep  Beide klassen tellen elk 18 leerlingen. Werkwijze van de klasmentor  De mentor maakt steeds duidelijke afspraken met de leerlingen.  Leerlingen wiens gedrag ontoelaatbaar is, mogen even afkoelen aan de kant. Leerling-specifieke gegevens  De leerlingen zijn altijd heel enthousiast om groepsspelen te spelen. Ze zullen zelfs nog méér gemotiveerd zijn als ze de letters van een zin moeten verzamelen na elk groepsbevorderend spel.  Groepsbevorderende spelen buiten spelen maakt de leerlingen heel enthousiast. Context  De groepsbevorderende spelen worden op het domein van RelaXhoris gespeeld, als de weersomstandigheden dit toelaten. De leerlingen hebben voldoende ruimte op het domein om vrij te bewegen.

Bronnen

/

Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

2


LESSCENARIO

1.

Klassikale inleiding: Uitleg over de groepsspelen 5’

1

Strook papier met getallen, doos met kaartjes waarop getallen en letters staan, plakband

Verloop De leerlingen krijgen een zin te zien. Deze zin bestaat enkel uit getallen, waarbij elk getal staat voor een overeenkomstige letter (Bijvoorbeeld: het woord ‘MAAK’ is het eerste woord van de zin en de letters komen overeen met de cijfers 1234). Na elk groepsbevorderend spel dat we spelen, mogen er 4 leerlingen een kaartje trekken. Op dit kaartje staat een getal met de overeenkomstige letter uit de zin. Het getal in de zin wordt dan vervangen door deze letter. Op het einde van de les krijgen de leerlingen volgende zin te zien: “Maak met de hele groep een originele, creatieve foto!”. Opmerking Voor elk groepsbevorderend spel is een opstelling uitgewerkt. Deze zitten allemaal in de bijlage na de lesvoorbereiding. 2.

Spel 1: Knuffeltikkertje 10’

1,2,3,5

Potjes/kegeltjes (om het terrein af te bakenen)

Verloop Het veld wordt duidelijk afgebakend. Daarin mogen de leerlingen vrij bewegen. Twee leerlingen zijn tikker en proberen de anderen te tikken. Wie getikt is, gaat met armen en benen gespreid staan. Ze kunnen enkel verlost worden door iemand die hen knuffelt. Variatie • Andere tikkers • Knuffelen en door de benen kruipen 3.

Spel 2: Parachutespelen 20’

1,2,3

Parachute

Verloop Met behulp van de parachute worden verschillende spelen samen met de leerlingen gespeeld: • De zee nabootsen (wilde golven, zachte golven, veel wind, weinig wind, golfbrekers,…) • Wave (in volgorde van de kring de parachute omhoog ‘gooien’) • Twee leerlingen lopen eronderdoor, de rest houdt de parachute hoog (terwijl ze weer daalt) • Met iedereen onder parachute zitten (principe van een paddenstoel, de leerlingen trekken ze achterwaarts over zich heen) • Vier leerlingen houden de parachute hoog, de rest loopt naar een andere plaats terwijl de parachute weer daalt

Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

3


4.

Spel 3: Overhellende kring 10’

1,2,3,4

Verloop De leerlingen staan in een kring en geven elkaar de hand. We maken de kring zo groot mogelijk. Daarna gaat iedereen op mijn signaal naar achter leunen. Iedereen probeert te blijven staan terwijl ze elkaars handen vasthouden. Variatie • De helft van de kring leunt naar achter, de andere helft naar voor (geschrankt). Met andere woorden: de ene leerling leunt naar voor, die ernaast naar achter, de volgende naar voor, … • Eerst neerzitten en daarna rechtstaan in een kring zonder de handen te lossen. 5.

Spel 4: Stille rij maken 5’

1,2,3,5

Verloop De leerlingen worden in twee groepen verdeeld. Vanaf nu mogen ze niet meer praten. Ze mogen enkel nog maar gebaren maken. De leerkracht instrueert telkens hoe de leerlingen een rij moeten vormen, volgens een bepaald criterium. Variatie • Per klasnummer staan • Per huisnummer staan • Alfabetisch op voornaam staan 6.

Spel 5: Blinddoekenwandeling 10’

1,2,3,4,5

Blinddoeken

Verloop De leerlingen worden in 4 groepen verdeeld. Elke groep heeft een eigen leider. Deze staat ergens op het terrein en maakt een dierengeluid (op voorhand afgesproken met de leerkracht en het groepje). De anderen worden geblinddoekt (indien niet genoeg blinddoeken: met trui) en op een willekeurige plaats gezet op het terrein. Terwijl alle leiders regelmatig hun dierengeluid nabootsen, zoeken de leerlingen van het groepje op het gehoor hun leider. Zo worden de groepjes weer voltallig.

Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

4


7.

Spel 6: Kataflaai 10’

1,2,3,4

Verloop De leerlingen staan in een kring en nemen de schouders van de persoon naast zich vast (principe van een treintje). We zingen het liedje Kataflaai meerdere keren. Na elke keer zet iedereen een stap naar binnen en nemen ze de schouders van de leerling twee plaatsen verder vast. We doen dit tot we dicht genoeg bij elkaar staan. Op mijn signaal gaan de leerlingen op elkaars schoot zitten. Normaal zou iedereen moeten blijven zitten. Lied: “Kataflaai” Kataflaai, kataflaai, kataflaai, flaai, flaai. Tjoembie, tjoembie, tjoembie, veriflando, veriflando. Tjoembie, tjoembie, tjoembie, veriflando, veriflaai. 8.

Spel 7: Boomstamrollen 10’

1,2,3,4

Verloop De leerlingen liggen naast elkaar op hun rug op de grond met hun hoofd in dezelfde richting (bvb. rechts). Eén leerling gaat er dwars op liggen. Deze ligt op zijn buik. Op mijn signaal draaien de leerlingen naar rechts. Op die manier verschuift de dwarsliggende leerling. Dit doen we tot de dwarsliggende leerling het einde van de reeks ‘boomstammen’ bereikt heeft. Elke leerling mag eens dwars liggen. 9.

Spel 8: Levende foto 10’

1,2,3,4,5

Verloop Vijf leerlingen staan naast elkaar en beelden een foto uit. De rest van de klasgroep doet hun ogen dicht. Elke leerling verandert iets aan hun ‘standbeeldpositie’ van de foto. Daarna doen de andere leerlingen hun ogen opnieuw open. Ze zoeken de vijf verschillen. Iedereen mag eens op de foto staan.

Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

5


10. Spel 9: Ik heb/ben … 10’

1,2,3,5

Potjes/kegeltjes

Verloop De leerlingen vormen een kring door elk aan een potje te zitten. Eén leerling staat in het midden van de kring. Hij/zij zegt bijvoorbeeld: ‘Ik ben een jongen/meisje’. Alle jongens/meisje staan recht en zoeken een nieuwe plaats uit, zonder neer te zitten bij het potje van hun buur. Ook de leerling in het midden zoekt een vrij potje. Zo zal een andere leerling overblijven en in het midden staan. Hij/zij zegt nu iets anders, bijvoorbeeld: ‘Ik heb blond haar’. Alle blonde leerlingen zoeken nu een nieuw potje. Dit spel wordt ongeveer 10 minuten gespeeld. Variatie • Ik ben een jongen/meisje. • Ik heb blond/bruin/zwart/… haar. • Ik heb bruine/blauwe/groene/… ogen. • Ik heb 1/2/3/… broers/zussen. • Ik woon in … • Mijn hobby is … • … 11. Extra: Spel 10: Buiklachen 10’

1,2,3

Verloop Elke leerling gaat met zijn/haar hoofd op de buik van een andere leerling liggen. Zo vormen ze een lange, trapsgewijze rij. De eerste leerling zegt “ha”, de volgende leerling zegt “haha”, de volgende zegt “hahaha”. Zo gaan we het rijtje af. Tegen het einde van de rij zitten alle leerlingen met de slappe lach. Lachen is gezond! 12. Extra: Spel 11: Zin doorfluisteren 10’

1,2,3,4

Verloop De leerlingen zitten in een rij of in een kring. De leerkracht fluistert een lange zin (eenmaal) in het oor van de leerling naast hem/haar. Hij/zij fluistert de zin (ook eenmaal) in het oor van de volgende leerling. Benieuwd of de zin helemaal juist overgekomen is op het einde van de kring. 13. Afronding: Groepsfoto maken 5’

1

Digitaal fototoestel/camera/…

Verloop De leerlingen hebben na alle spelletjes alle letters van de zin verzameld. Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

6


De zin is: “Maak met de hele groep een originele, creatieve foto!� (43 letters) We maken dus ook een gekke foto met de hele groep. Evaluatie van je didactisch handelen

Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

7


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

8


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

9


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

10


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

11


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

12


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

13


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

14


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

15


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

16


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

17


Uitgeprint op 28/05/2014

Esther Cottens, Michiel De Praeter

18

Lesvoorbereiding: Coöperatieve spelen  
Lesvoorbereiding: Coöperatieve spelen  
Advertisement