Page 1

Mikołaj Kopernik

To bez wątpienia jeden z największych astronomów w historii, nie tylko Polski, ale i całego świata. Zmienił on całkowicie światopogląd ludzkości na sprawy świata, jego postrzegania, otworzył ludziom horyzonty, choć nie przyszło mu to łatwo. Z naszej perspektywy wydaje się, że dokonanie czegoś takiego było łatwe, wystarczyło wyciągnąć logiczne wnioski... Obserwacje astronomiczne Mikołaj Kopernik, mimo licznych zainteresowań, nadal dogłębnie zajmował się teorią budowy świata. Wykazał między innymi pewne braki w dotychczas obowiązującej teorii geocentrycznej, tłumaczącej budowę świata. Uważał, że upoważnia go to do stworzenia nowej teorii, opartej na następujących założeniach: •Nie istnieje jeden środek wszystkich kół niebieskich lub sfer . •Środek Ziemi nie jest środkiem Wszechświata , lecz tylko środkiem ciężkości i środkiem sfery księżyca . •Wszystkie sfery obiegają Słońce jako swój środek i dlatego Słońce jest środkiem całego Wszechświata . •Stosunek odległości Ziemi od Słońca do wysokości firmamentu jest znacznie mniejszy od stosunku promienia Ziemi do odległości jej od Słońca , a zatem odległość Ziemi od Słońca jest znikomo mała w porównaniu z wysokością firmamentu. •Jakikolwiek ruch jest dostrzegany na firmamencie , to nie pochodzi z jakiegoś ruchu firmamentu , lecz z ruchu Ziemi . Ziemia wraz z okalającymi ją żywiołami wykonuje pełny obrót dzienny dokoła swych niezmiennych biegunów, podczas gdy firmament i najwyższe niebo pozostają nieruchome. •To , co nam się przedstawia jako ruch Słońca , pochodzi nie z jego ruchu, lecz z ruchu Ziemi i naszej sfery , wraz z którą krążymy dokoła Słońca, podobnie jak jakakolwiek inna planeta . Ziemia ma przeto więcej niż jeden ruch. •Poziomy ruch prosty i wsteczny planet pochodzi nie z ich ruchu , lecz z ruchu Ziemi.

Mikołaj Kopernik bardzo dokładnie wyliczył czas pełnego obiegu wokół Słońca na 365 dni, 6 godzin i 10 minut. W porównaniu do dzisiejszych obliczeń pomylił się zaledwie o minutę. Udało mu się równie ustalić wzory na obliczanie czasu nastania zaćmienia Słońca oraz Księżyca. W pracach i weryfikacjach dotychczasowych teorii Kopernik kładł duży nacisk na wyniki obserwacji. Każda nowa teoria musiała zostać potwierdzona obserwacyjnie w praktycie. Jakakolwiek niezgodność powodowała od razu odrzucenie teorii. Taka skrupulatność i dokładność jest godna pozazdroszczenia i w rezultacie doprowadziła do powstania terii zgodnych z prawdą na długo, zanim udało się je potwierdzić z dużą dokładnością. Uważał również, że zaproponowane przez niego dogmaty, mówiące o skończoności świata należy pozostawić filozofom. Uogólniania, mówiące o jednoznaczności materii we wszechświecie, wraz z teorią zwaną od tej pory teorią heliocentryczną, zostały zamieszczone drukiem w dziele Kopernika "De Revolutionibus", czyli Mikołaja Kopernika Toruńczyka o obrotach kręgów niebieskich ksiąg sześć i zawierało w przedmowie list dedykacyjny dla papieża Pawła III.


Mikołaj Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu, człowiekiem szukającym odpowiedzi, nie poddającym się bezmyślnie obowiązującym prawom i "prawdom".

Isaac Newton

Isaac Newton był fizykiem angielskim, jednym z najwybitniejszych wielkich umysłów wszechczasów. Przyszedł na świat w 1643 roku w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire. Największym dziełem Newtona jest niewątpliwie "Philosophiae Naturalis Principia mathematica". To opracowanie zawierała teorię grawitacji oraz prawa ruchu. Dzieło to zostało opublikowane dzięki namowom Edmunda Halleya. Zapoznał się on z praca Newtona i zauważył, że uczony udowodnił coś bardzo ważnego, mianowicie sposób wyjaśnienia istoty orbit planetarnych. Odkrycia tego dokonał prawdopodobnie jeszcze w czasie zarazy kiedy to przebywał w domu rodzinnym Również za namową Halleya w latach osiemdziesiątych siedemnastego wieku ukazała się książka , w której zawarta była zarówno teoria grawitacji jak i prawa rządzące ruchem ciał, które stały się fundamentem dla współczesnej fizyki. Ukazał naukowcom uniwersalność praw fizycznych, które dotyczą zarówno obiektów o dużych rozmiarach jak i elementów mikroświata. Isaac Newton badał również naturę światła. Traktował światło jako strumień poruszających się cząstek. Swoje rozważania zawarł w pracy "Optyka". Newton odkrył i opisał zjawisko zwane interferencją. Uczony stworzył również rachunek całkowy i różniczkowy. Uchodzi również za twórcę tzw. metody stycznych, czyli metody przybliżonego rozwiązywania równań. Rozwinął prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie od dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu . Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Był twórcą rachunku wariacyjnego. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich


Johannes Kepler

Johannes Kepler przyszedł na świat w 21 grudnia roku 1571. Zajmował się astrologią , astronomią oraz matematyką , jest jedną z czołowych osób z rewolucji naukowej XVII wieku. Najbardziej jest znany jest z „Praw Keplera” zawierające 3 prawa , które opisują ruch planet wokół Słońca. Prawa te stały się jedną z podstaw teorii grawitacji Isaaca Newtona. Kepler w swoich pracach używał argumentów religijnych , wychodząc z założenia , że Bóg stworzył świat zgodnie z inteligentnym planem , który można poznać za pomocą rozumu. Kepler uznał, że odkrył boski geometryczny plan Wszechświata. W tym modelu Wszechświat sam stanowił obraz Boga, ze Słońcem jako Ojcem, sferą gwiazd jako Synem i przestrzenią pomiędzy jako Duchem Świętym. Kepler zawarł długi wywód godzący heliocentryzm z biblijnymi wersami sugerującymi geocentryzm Poza badaniami astronomicznymi prowadził badania w zakresie optyki ulepszył teleskop soczewkowy Galileusza. Był zwolennikiem systemu Kopernika , broniąc go zarówno z matematycznego , jak i teologicznego punktu widzenia , twierdząc że Słońce jest głównym źródłem ruchu we wszechświecie. Mieszkał w takich miejscach jak : Weil der Stadt, Graz ,Praga , Linz oraz Żagań. Ze względów religijnych nie mógł znaleźć stabilnego miejsca zamieszkania.

W.I.E.L.C.Y F.I.Z.Y.C.Y  

m.in. Mikołaj Kopernik ,Isaac Newton , Johannes Kepler