Page 1

portfolio michał szuba


spis treści/ contents: ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE:

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics detal/ detail ................................................................................................................... 8 fasada/ facade ................................................................................................................... 9 mieszkanie dla dwóch studentów/ apartment for two students ................................................................................................ 10 hotel na skrytej/ hotel at the skryta street ................................................................................................ 11 projket domu jednorodzinnego na winogradach/ single-family house in winogrady .......................................................................................... 12 apartament na szewskiej/ apartment at the szewska street ........................................................................................... 14 projekt bud. produkcyjnego, mieszkalnego oraz sklepu we wsi wąsowo/ project of the production and housing building and shop in the Wasowo village ............................................. 16

ARCHITEKTURA MIEJSC REKREACJI/ RECREATION ARCHITECTURE:

projekt basenu olimpijskiego na winiarach/ olympic pool project at winiary ........................................................................................... 20

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE:

projekt domu mody na śródce/ fashion house at srodka ................................................................................................... 24 projekt fabryki czekolady/ chocolate factory project ................................................................................................. 26 projekt biurowca na osiedlu rusa/ office at rusa housing estate ............................................................................................. 28

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING:

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics mały plac kolegiacki/ kolegiacki small square ................................................................................................. struktura złożona- chwaliszewo/ urban project at chwaliszewo ............................................................................................ pomnik upamiętniający ważne wydarzenie historyczne/ monument commemorating important historical event ......................................................................... projekt osiedla w kaliszu/ residential housing project in kalisz ..................................................................................... projekt osiedla mieszkaniowego w kobylnikach/ residential housing project in kobylniki .................................................................................. koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenów na jeżycach/ the concept of urban land use at jezyce ................................................................................... system identyfikacji wizualnej/ visual identification system ..............................................................................................

32 33 34 35 36 38 40


ARCHITEKTURA ZIELENI/ PLANTING ARCHITECTURE:

projekt zieleni przy ulicy brzask/ greenery project at brzask street ......................................................................................... 45

ARCHITEKTURA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH/ ARCHITECTURE OF HISTORIC BUILDINGS:

projekt modernizacji zajezdni gajowa/ modernization project of gajowa tram depot ................................................................................ 48

ARCHITEKTURA WNĘTRZ/ INTERIOR DESIGN:

wnętrze basenu w domu jednorodzinnym/ pool in a single-family house ............................................................................................. 55

MALARSTWO, RZEŹBA, RYSUNEK/ PAINTING, DRAWING, SCULPTURE:

wybrane prace malarskie/ selected paintings works ...................................................................................................59 rzeźba- element doświetlający wnętrze/ sculpture- element illuminates the interior ............................................................................... 60 płaskorzeźba- interpretacja dzieła sztuki/ relief- interpretation of art works ........................................................................................60 ruch, czas, miejsce- wariacja na temat elewacji starego browaru/ movement, time, place - a variation on the facade of the old brewery ...................................................... 61

PRZEDMIOTY TECHNICZNE/ TECHNICAL COURSES:

geometria wykreślna/ descriptive geometry ..................................................................................................... konstrukcje/ building construction .................................................................................................... budownictwo/ building engineering ..................................................................................................... oświetlenie/ illumination design and electrical installation ...........................................................................

PRACA INŻYNIERSKA/ DIPLOMA WORK PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS ŻYCIORYS/ CURRICULUM VITAE

65 65 66 67

................................................................................... 70 .................................................................................. 76

......................................................................................... 85


ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

HOUSING ARCHITECTURE


detal/ detail

prow.: mgr inż. arch. J. Dudniczek, sem. I

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics rozłożenie detalu architektury zabytkowej na proste bryły a następnie złożenie z tych elementów innego detalu- gzymsu_ z analizy bryły uzyskano następujące bryły i kształty: kwadrat, trójkąt, walec, prostopadłościan_ następnie elementy te zwielokrotniono_ powstał bardzo nowoczesny, lekki i bardzo wyrazisty w formie gzyms

distribution of part of the historic architecture detail on the simple solids and then submit another part of these elements-the cornice_ from the analysis of the solids were obtained following the solid and shapes: square, triangle, rectangle, cylinder_ then they multiplied_ was very modern, lightweight and very expressive in the form cornice

8

zbliżenie na detal

widok z góry

zbliżenie na detal

widok

szkice koncepcyjne

szkice koncepcyjne

rzut

widok


fasada/facade

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics fasadę tworzą wzajemnie przenikające się wieloboki, z których część jest zlicowana ze ścianą, część wystaje poza obrys elewacji, a jeszcze inne wnikają do wnętrza obiektu_ okna są bardzo nieregularne_ część z nich jest pochylona pod pewnym kątem, inne zaczynają się głęboko w obiekcie i kończą na licu ściany_ okna wystające otoczone są różnej szerokości obudową_ kolorystyka ściany nie pozostawia nikogo obojętnym_ jednocześnie ciekawie wysuwa na pierwszy plan poszczególne wieloboki bądź usuwa je w cień_ w projekcie można dopatrywać się nurtu elementaryzmu, a kolory bezpośrednio kojarzą się z rozwiązaniami holenderskich malarzy i architektów de stijl gra świateł i cieni

wstępne rozplanowanie

inny podział elewa-

decyzje planistyczne

wejście do budynku

detal

widok z góry

the facade consists of mutually overlapping polygons, which part of is equally with the wall, part of sticking out the facade, while others penetrate to the inside of the object_ windows are very irregular_ some of them are inclined at a certain angle, others start deep in the building and finish on the face of the wall_ protruding window are surrounded varying the width of the box_ colors of the wall leaves no one indifferent_ interesting at the same time it foreground individual polygons or delete them in the shadow_ colors are directly associated with s olutions of the Dutch painters and architects of de stijl

9

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

elewacja w pełnym świetle

prow.: mgr inż. arch. J.Dudniczek, sem. I

elewacja od frontu


mieszkanie dla dwóch studentów/apartment for two students

prow.: mgr inż. arch. J. Dudniczek, sem. II

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics projekt skierowany jest do dwójki młodych ludzi poszukujących niewielkiego mieszkania, które zapewni im zarówno niezbędną ilość przestrzeni prywatnej jak i ogólnodostępnej, skupiającej życie towarzyskie_ ideą opracowania było to, aby nie wyróżniać żadnego lokatora, dlatego zaproponowano dwa podobnej wielkości pokoje wraz z oddzielnymi łazienkami zapewniając przez to maksymalną prywatność_ salon połączony z kuchnią i jadalnią oraz zredukowana do minimum komunikacja pozwoliły racjonalnie wykorzystać przestrzeń_ zaprojektowano także garderobę i toaletę dla gości oraz małe pomieszczenie gospodarcze w kuchni_ mieszkanie jest wyraźnie podzielone na strefę dzienną- dostępną dla wszystkich i nocną- prywatną

project is directed to two young people looking for a small apartment, which provide them the necessary amount of personal space alike communal, focusing social life_ the idea of the study was not to stand any tenant, therefore, proposed two similar sized rooms with separate bathrooms ensuring a maximum private_ living room with kitchen and dining room, and reduced to a minimum corridor allowed to rationally use of space _ designed also the dressing room and guest toilet and small hiding space in kitchen_ apartment is visibly divided into living area- which is available to all and night area - private

10


hotel na skrytej/

hotel at the skryta street

elewacja zachodnia

rzut antresoli

elewacja wschodnia

rzut kondygnacji powtarzalnej

elewacja północna

sytuacja

11

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

rzut parteru

the hotel is designed with reference to the existing, secession old building_ front elevation stands out a bay window running through 3 floors, dormers in the attic, large balconies and tall windows on ground floor_ entrance to the building is located in a side elevation, which characteristic feature is bay window directed of the city_ enter into the interior straight to the reception, on the extensive lobby and staircase_ mezzanine is designed entirely for the purposes of restaurant_ seconds floors located guest rooms

prow.: mgr inż. arch. M. Wrzeszcz, sem. III

projektowanie architektury obiektów mieszkaniowych/ design of public services architecture hotel zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej, secesyjnej zabudowy starych kamienic_ elewacja frontowa wyróżnia się wykuszem biegnącym przez 3 piętra, lukarnami w części poddasza, dużymi balkonami oraz wysokimi oknami parteru_ wejście do obiektu znajduje się w elewacji bocznej, której charakterystycznym elementem jest wykusz skierowany w stronę miasta_ do wnętrza wchodzi się wprost na recepcję, dalej na obszerne lobby i klatkę schodową_ antresola w całości przeznaczona jest na cele restauracyjne_ kolejne kondygnacje mieszczą pokoje dla gości


projekt domu jednorodzinnego na winogradach/single- family house in winogrady

A-1

A-1

15

14

14

13

13

20

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

16

11

15

14

13

12

20

16

15

19

18

17

22

21

20

A-3

SIŁOWNIA 16 A: 39,41 m2 WYKŁADZINA H: 400 cm

A-1

I PIĘTRO -RZUT 1:100

A-1

24

14

17

16

15

20

19

18

23

22

23

25 x 17 = 4,300 m

21

14

10 x 20 = 2,000 m

9

8

7

6

25 x 17 = 4,300 m

A-1

9

10

m

24

m

1

2

3

4

5

6

A-2

rzut I piętra

+7,60

+7,60 +6,80

+6,80

+4,30

+4,30 +3,30

0,00

0,00

-3,30

-3,30

-4,30

TOALETA 24 A: 3,82 m2 MARMUR H: 300 cm

+11,10

+11,10

przekrój A-1

5

PARTER - RZUT

rzut parteru

4

PIWNICA -RZUT 1:100

rzut piwnicy

NATRYSK/SZATNIA 14 A: 7,00 m2 PŁYTKI CERAM. H: 400 cm

3

A-3

A-3

SALA AUDIO/VIDEO/ROZRYWKA 03 A: 46,92 m2 WYKŁADZINA H: 400 cm

2

KOMUNIKACJA 27 A: 8,13 m2 PARKIET H: 300 cm

POM.GOSP. 26 A: 5,94 m2 PARKIET H: 300 cm

1

GARDEROBA 25 A: 6,61 m2 PARKIET H: 300 cm

7

A-2

A-2

2 1

10

9

8

7

6

5

4

13

3

2

1

11

10

12

9

8

7

6

5

4

3

2

13

6 5 4 3

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9 8 7

= 3,300

F

KOMUNIKACJA 39 A: 27,87 m2 PARKIET H: 300 cm

HALL 15 A: 5,14 m2 PŁYTKI CERAM. H: 400 cm

A-2

17

1

A-2

18

2

POM.GOSP. 40 A: 3,80 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 300 cm

19

m

KOMUNIKACJA 07 A: 7,30 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 400 cm

20

1

CENTRALA STER.

A-2

PRACOWNIA 20 A: 68,45 m2 PARKIET H: 300 cm

TARAS 22 A: 14,10 m2 DREWNO H: 300 cm

SALON / KUCHNIA / JADALNIA 23 A: 87,75 m2 PARKIET/ MARMUR H: 300 cm

2

= 3,300

3

= 1,000

3

21 x 16

4 20

4

SALA NARAD/ PROJEKCJE 05 A: 60,48 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 300 cm

5 5x

5

m

1

18

6

2

17

7

BASEN 41 A: 224,31 m2 PŁYTKI CERAM. H: 400 cm

m

3

ZM

4

= 3,300

5

17 x 19

6

= 3,300

5 x 20 = 1,000 m

8

7

17

9

8

KOMUNIKACJA 08 A: 10,87 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 400 cm

18

10

9

3 2 1

MIEJSCE SPOTKAŃ 13 A: 14,43 m2 PARKIET H: 300 cm

11

10

5 4

16

11

KOCIOŁ

POM. TECHNICZNE/ KOTŁOWNIA 01 A: 29,57 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 400 cm

FILTR

19

12

19

12

21 x 16

REKUPERATOR

16

15

17 x 19

POMPA

PLOTERNIA 19 A: 12,85 m2 WYLEWKA PRZEMYSŁOWA H: 300 cm

21 x 16 = 3,300 m

POMPA CIEPŁA CHEMIKALIA

MODELARNIA 18 A: 22,64 m2 WYLEWKA PRZEMYSŁOWA H: 300 cm

TOALETA 11 A: 2,65 m2 MARMUR H: 300 cm

KOMUNIKACJA 37 A: 5,52 m2 PARKIET H: 300 cm

F ZM

KUCHNIA 38 A: 5,21 m2 MARMUR H: 300 cm 16

12

prow.: mgr inż. arch. M. Piechnik, sem. IV

TOALETA 11 A: 2,57 m2 MARMUR H: 300 cm

KOMUNIKACJA 12 A: 8,96 m2 PARKIET H: 300 cm

KOMUNIKACJA 06 A: 8,06 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 300 cm

A-3

A-3

A-3

POKÓJ DLA GOŚCI 09 A: 13,78 m2 PARKIET H: 300 cm

GARAŻ 02 A: 54,74 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 300 cm

1

12

TARAS 28 A: 82,86 m2 DREWNO H: 300 cm TOALETA 10 A: 4,95 m2 MARMUR H: 300 cm

ARCHIWUM 04 A: 30,73 m2 WYLEWKA BETONOWA H: 300 cm

11

house was located on the extend the building line the street winogrady, from the street Szelągowska is as close as possible to a border of plot_ this solution provides a lot of space for a garden behind the house_ scale of building is similar to that an office building located the opposite side of the intersection_ house has three floors, so it is higher than the surrounding buildings, which emphasizes corner plot layout_ distribution function into two blocks (house and atelier) provided a friendly to human scale objects_ floor plan is the result of the location of the object relative to the world, the traffic and suitability investors

10

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

A-1

projektowanie architektury obiektów mieszkaniowych/ housing design obiekt został usytuowany na przedłużeniu linii zabudowy ulicy winogrady; od ulicy szelągowskiej jest maksymalnie zbliżony do granicy działki_ takie rozwiązanie zapewnia dużo miejsca na ogród znajdujący się za domem_ skala obiektu zbliżona jest do budynku biurowego zlokalizowanego po przeciwnej stronie skrzyżowania_ dom ma trzy kondygnacje, jest więc wyższy od otaczającej zabudowy co akcentuje narożny układ działki_ rozłożenie funkcji na dwie bryły (dom i pracownia) zapewniło skalę obiektów przyjazną człowiekowi_ rozkład pomieszczeń jest wypadkową usytuowania obiektu względem stron świata, natężenia ruchu ulicznego oraz predyspozycji inwestorów

+3,30

0,00

-3,30 -4,30

przekrój A-3

0,00

przekrój A-2


projekt domu jednorodzinnego na winogradach/single- family house in winogrady

+11,10

+7,60

+7,60 +6,80

+4,30

+4,30 +3,30

0,00 0,00

0,00

elewacja wschodnia

elewacja południowa

+11,10

+11,10

+7,60

+7,60

+6,80

+6,80

+4,30

+4,30

+3,30

0,00

elewacja zachodnia

+3,30

0,00

0,00

0,00

the windows open widely in places where there is an interesting view from the window, and close if noise or excessive penetration of outsiders could disturb the privacy of residents_ primary attraction of the building is a full -size swimming pool designed on the ground floor along with a sauna and a gym_ this is a recreation area_ the shifting of one floor up (living room on the first floor) was intentional surgery, so that in the bedroom second floor, spread a view of the river warta and a park szelągowski_ near house designed architecture studio which can be accessed directly from the ground level or underground link

elewacja północna

13

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

+11,10

prow.: mgr inż. arch. M. Piechnik, se. IV

projektowanie architektury obiektów mieszkaniowych/ housing design otwory okienne otwierają się szeroko w miejscach, gdzie jest ciekawy widok za oknem, a zamykają gdy hałas lub zbytnia penetracja osób postronnych mogłyby zakłócić prywatność mieszkańców_ główną atrakcją obiektu jest pełnowymiarowy basen zaprojektowany na parterze wraz z sauną i siłownią_ jest to strefa rekreacyjna_ przesunięcie funkcji o jedną kondygnację w górę (salon na pierwszym piętrze) było celowym zabiegiem, tak aby z sypialni na piętrze drugim rozpościerał się widok na rzekę wartę i park szelągowski_ obok domu zaprojektowano pracownię architektoniczną do której można się dostać bezpośrednio z poziomu terenu bądź podziemnym łącznikiem


apartament na szewskiej/apartment at the szewska street

prow.: mgr inż. arch. P. Bartosik, sem. V

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

projektowanie architektury obiektów mieszkaniowych/ design of public services architecture w zabudowie kwartałowej śródmiejskiej, na niezabudowanej działce, do której przylega budynek, zaprojektowano obiekt mieszkalno-usługowy_ budynek posiada 4 piętra i parking podziemny_ obiekt zawiera się w dwóch częściach, z których mniejsza, o zaoblonych kształtach, wyróżnia się wśród otaczającej zabudowy, ale z nią nie konkuruje_ dominantę w tym krajobrazie stanowi wieża kościoła, na którą nakierunkowuje wycofana z linii zabudowy południowa fasada projektowanego obiektu_ dzięki temu zabiegowi budynek nie przesłania widoku na wieżę z kierunku ulicy żydowskiej_ główne wejścia do budynku zaakcentowane są przez wcięcia w bryle obiektu

in the quarters downtown building, the undeveloped plot of land, to which is attached the building, designed residential and commercial building_ object has 4 floors and underground garage_ building consist from two parts, of which smaller, with rounded shapes, stands out among the surrounding building, but it does not compete_ dominant in the landscape is a church tower, which reveals southern facade with draw of the building line_ the main entrances to the building are accentuate by the indentation in the block of object

14

szkice koncepcyjne

+1782,5

+1782,5

+1452,5

+1452,5

+1102,5

+1102,5

+1102,5

+752,5

+752,5

+752,5

+402,5

+402,5

+402,5

+- 0,00

+- 0,00

+- 0,00

-335,00

-335,00

przekrój A-01

przekrój A-03

-335,00

przekrój A-02


apartament na szewskiej/apartment at the szewska street

2

1

5

4

3

8

7

6

9

3

9

4

8

5

7

6

6

7

5

8

2 1

2.2.1 2.2.2 2.2.3

2.1.5

A-03

P

1.3.5 = 87,5

2.0.6

= 70,0

1

2

4

3

2

2 x 17,5 = 35,0

8

7

6

1

5

2

5

4 x 17,5

3

4

4

1

2

1.3.8

1

5 x 17,5

1.2.4

G7 G7

3

1.1.4

L

= 157,5

L

P

2.1.7

G7

17,5

2.0.1 1.2.2

G7

9x

L

G7

G6

G7

2.0.2

P

L

G5

G7

1.3.1

1.2.1

2.1.1

2.1.3 1.3.4

1.2.5

1.2.3

L

= 157,5 4

1.1.3 P

1.3.2

9

1

A-03

17,5

3

2

G7

G7

G7

A-01 2.2.4 9x

2

3

G4

1.3.6

1

4

8

5

7

6

6

7

5

8

4

9

G7

2.1.2

1.3.3

1.0.1 1.1.1

1.1.2

= 157,5

2.0.5 2.0.3

8 x 17,5 = 140,0

2

1

5

4

3

8

7

9

7

8

6

5

4

= 140,0 3

17,5

P

2.1.4

2

17,5

2.1.6

1.3.7

1

9x

1.0.2

9 x 17,5 = 157,5

G7

G7 8x

G3

A-01

3

6

A-02

2.0.4 9 x 17,5 = 157,5

A-01

2

9

A-02

G2

1

7

8

6

4

5

3

2

1

G1

9 x 17,5 = 157,5

1.1.5

A-03

A-02

1.2.6

A-03

A-02

rzut parkingu podziemnego

rzut 1 i 2 piętra

A-02

A-02

2.0.4 11 x 17,5 = 192,5

2

1

1

5

2

4

3

3

4

8

5

7

6

6

7

9

8

9

9

8

9

7

8

6

7

5

6

A-01

4

5

A-01

011

3

4

010

09

10 x 17,5 = 175,0

2

3

05

1

2

11

1

10

9 x 17,5 = 157,5 10

A-01

1.0.2

2.1.6

1.3.7

= 192,5

9x

17,5

= 157,5

3

9

4

8

5

7

6

6

7

5

2 1

2.0.1

8

4

2.1.1

2.1.3

17,5 9x

= 157,5

1.3.4

02 07

A-03

1.1.3 P

01

L

L

1.2.5 1.2.3

1.3.1

1.2.1

L

L

1.2.2

1.1.4

1.2.4

1.3.8

5

4

3

2

4

3

2

1

2.1.7 06

1

8 x 17,5 = 140,0

1.3.5

= 87,5 2

5

= 70,0

4

5 x 17,5 = 87,5

8

7

6

3

1

4 x 17,5

5

1

5 x 17,5

2 3

4

2.1.5

P

P

03

1.1.5

A-03

rzut parteru

A-01

1.3.3

1.3.2

9

1

1.1.2

1.3.6

3

2 17,5

1.1.1

2

3

11

10 x

= 175,0

1

4

10

9

5

8

6

7

7

6

8

5

9

4

08

2.0.3

2.0.2

2.1.2

10

3

013

1.0.1

2

17,5

1

11 x

04

A-02

P

2.1.4

9 x 17,5 = 157,5

012

A-02

1.2.6

rzut 3 piętra

A-03

A-03

in the lower part of the building and throughout the ground floor proposed three-storey part of the service_ in a larger block are located flats_ the first and second floor is designed with 2 three-rooms flats and 3 two-rooms_ on the third floor similarly, but with 2 two-rooms apartments_ on the top floor designed luxury apartament_ all the apartments have balconies and large glass_ designed in the underground car park with 16 parking spaces save also space for storerooms _ in the courtyard designed green in large pots with plants

15

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

15%

20%

8 x 17,5 = 140,0

A-01

prow.: mgr inż. arch. P. Bartosik, sem. V

projektowanie architektury obiektów mieszkaniowych/ design of public services architecture w mniejszej części obiektu oraz na całym parterze zaproponowano 3kondygnacyjną część usługową_ w większej bryle zlokalizowane są mieszkania_ na pierwszym i drugim piętrze zaprojektowano po 2 mieszkania trójpokojowe oraz po 3 mieszkania dwupokojowe_ na trzecim piętrze podobnie, lecz z dwoma mieszkaniami dwupokojowymi_ na ostatnim piętrze zaprojektowano luksusowy apartament_ wszystkie mieszkania mają balkony i duże przeszklenia_ w parkingu podziemnym zaprojektowanym na 16 miejsc postojowych wygospodarowano też przestrzeń na komórki lokatorskie_ w dziedzińcu zaprojektowano zieleń w postaci dużych donic z roślinami


projektowanie architektury wiejskiej/ rural architecture design projekt obejmuje budynek mieszkalny wraz z hotelem, restauracją i sklepem oraz przetwórnię owoców_ główną bryłę nowej zabudowy stanowi budynek mieszkalny, który mieści hotel (połowa piętra i połowa poddasza, recepcja na parterze), restaurację i sklep (parter i piwnica), oraz dom dla właścicieli (wszystkie kondygnacje)_ hotel dysponuje 5 pokojami dwuosobowymi z antresolą, na której znajduje się sypialnia_ na dolnym poziomie pokojów ulokowano łazienkę, część dzienną i garderobę_ restauracja służy jednocześnie jako jadalnia dla gości hotelowych typowa zabudowa w sąsiedztwie projektowanych B-B

B-B

obiektów

05

08

L

06

04

A-A

04

15 x 19,0 = 285,0

02

02

A-A

02

04

02

rzut poddasza

01

02

B-B

B-B

B-B

rzut I piętra B-B

02

01

15 x 19,0 = 285,0

05

B-B

04

05

B-B

02

05

15 x 19,0 = 285,0

15 x 19,0 = 285,0

05

15 x 19,0 = 285,0

A-A

01

03

04

15 x 19,0 = 285,0

17 x 17,5 = 297,5

15 x 19,0 = 285,0

03

07

15 x 19,0 = 285,0

A-A

10

09

08 07

17 x 17,5 = 297,5

17 x 17,5 = 297,5

10 06

B-B

11

14

15 x 19,0 = 285,0

13

12

15 x 19,0 = 285,0

09

16

01

02

03

06

07

05

03 11 17 x 17,5 = 297,5

12 13 14 15 16

14

17

8

10

7

11

6

12

5

13

4

14

3

15

2

16

08

1

01

14 02

03

08

05

A-A 08

A-A

A-A

8

17 x 17,5 = 297,5

8

10

15 16

21

17

03

5

13

06

04

7 6

12

14

09

1

01

14 17 A-A

20 11

09

10

08

09

6

4

12

17 x 17,5 = 297,5

12

5

3

13

11 05 14

07

2

17

07

19

Z

01

4 3

06

15

09

16

2 1

02

02

18

16

B-B

B-B

16

rzut piwnicy

18

11

08

7 17 x 17,5 = 297,5

10

07

07 08

04

05

06

17 15

10

03

17 x 17,5 = 297,5

06

08

07 06

04

17 x 17,5 = 297,5

A-A

04

17 x 17,5 = 297,5

12

04

05

09

9

01

05

04

9

A-A

12

09

9

17 x 17,5 = 297,5

01

02

13

14

14 10 11

11 02

17 x 17,5 = 297,5

03 10 13

13 17 x 17,5 = 297,5

project includes house with the hotel, restaurant and shop and fruits processing plant_ the main body of a the new building is a residential building, which include hotel (half 1.floor and half of the attic floor, the reception on the ground floor), a restaurant and a shop (ground floor and basement), and the house for the owners (all floors)_ hotel has 5 double rooms with a mezzanine, where is located badroom_ on the lower level of rooms was located a bathroom, a living area and wardrobe_ restaurant also serves as a dining room for hotel guests

B-B

prow.: mgr inż. arch. E. Krzyżanowska- Walaszczyk, sem. VI

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

budynek mieszkalny, produkcyjny i sklep we wsi wąsowo/ production and housing building and shop in the wasowo village

rzut parteru

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

PODDASZE 630,00

PODDASZE 630,00 PIĘTRO 333,00

PIĘTRO 297,50

PIĘTRO 297,50

PIĘTRO 333,00

PARTER + /- 0,00

PARTER + /- 0,00

PARTER + /- 0,00

PARTER + /- 0,00

POZIOM -1 -298,00

przekrój A-A

POZIOM -1 -298,00

przekrój B-B

POZIOM -1 -298,00


elewacja południowa

elewacja wschodnia

elewacja północna

The economic and manufacturing buildings refer directly to the homes of their neighboring, which are characteristic of the wasowo village_ solid of the main building is accent crowning axis and refers to an object that is at the beginning of the street_ elements referring to the existing buildings: - the location of objects in a building line - dimensions similar to other houses - pitched roof, mansard - shutters and dormers - symmetry - detail of brick (door frames) - half-timbered construction of living room windows

17

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA/ HOUSING ARCHITECTURE

projektowanie architektury wiejskiej/ rural architecture design budynki produkcyjny i gospodarczy swymi bryłami nawiązują bezpośrednio do domów z nimi sąsiadujących, charakterystycznych dla wsi wąsowo_ bryła głównego budynku jest akcentem wieńczącym oś i nawiązuje do obiektu który znajduje się na początku ulicy_ elementy nawiązujące do istniejącej zabudowy: - lokalizacja obiektów w linii zabudowy - wymiary zbliżone do innych domów - dach dwuspadowy, mansardowy - okiennice i lukarny - symetria - detal z cegły (obramienia drzwi) - szachulcowa konstrukcja okna salonu

prow.: mgr inż. arch. E. Krzyżanowska- Walaszczyk, sem. VI

budynek mieszkalny, produkcyjny i sklep we wsi wąsowo/ production and housing building and shop in the wasowo village


ARCHITEKTURA MIEJSC REKREACJI

RECREATION ARCHITECTURE


projekt basenu olimpijskiego na winiarach/ olympic pool project at winiary

20

A-1

A-1

38

37

19 A: 473,87 m2

20 A: 52,25 m2

28

24

02 A: 28,34 m2

28

26

30

W W

35

23 A: 406,40 m2

21 A: 51,07 m2

27

29 33

25

01

03 A: 68,58 m2

04 A: 67,60 m2

05 A: 81,03 m2

06 A: 59,10 m2

22 A: 877,50 m2

W W

34 31

32

06

W

W

24 A: 48,15 m2

04

18

05 16

17

18 A: 419,55 m2

A-0

01

08 A: 587,06 m2

07 A: 175,28 m2

19

15 A-0

A-0

A-0

14

02

19

15

23

09 A: 32,86 m2

20

03 21 36

010 A: 12,15 m2

22 17 A: 59,35 m2

09

W

W

07

13

11

15 A: 69,00 m2

14 A: 68,01 m2

13 A: 81,52 m2

12 A: 59,40 m2

11 A: 53,16 m2

16 A: 57,04 m2

12

08 10

rzut parteru

A-1

on university of life sciences property, located at dojazd street, in poznan, in winiary, designed swimming olympic pool_ object will be in neighboured with sports hall and biocentrum building belonging to the university_ main entrance and car park located at a very quiet street dojazd_ entrance area is located at the same location such neighbour buildings_ object open to the south by the glass facade and glass-roofed os pool hall_ to prevent excessive heating of the interior of the hall, used shutter_ characteristic elevation of the object can be associated with the movement of water

recreation architecture

A-1

prow.: mgr inż. arch. M. Giedrowicz, sem. VI

ARCHITEKTURA MIEJSC REKREACJI/ RECREATION ARCHITECTURE

projektowanie architektury miejsc rekreacji/ design o f na działce uniwersytetu przyrodniczego, położonej przy ulicy dojazd, w poznaniu, na winiarach, zaprojektowano basen olimpijski_ obiekt będzie sąsiadował z halą sportową i budynkiem biocentrum należącymi do uniwersytetu przyrodniczego_ główne wejście oraz parkingi zlokalizowano od mało ruchliwej ulicy dojazd_ strefa wejściowa znajduje się na wysokości wejść budynków sąsiednich_ obiekt otwiera się na stronę południową przeszkloną elewacją oraz przeszklonym dachem hali basenu_ aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza hali, zastosowano żaluzje_ charakterystyczna elewacja obiektu może kojarzyć się z ruchem wody

rzut piętra


projekt basenu olimpijskiego na winiarach/ olympic pool project at winiary

+ 0,00

- 5,00

przekrój A-1

+ 4,90

+ 0,00

- 5,00

plan zagospodarowania terenu

przekrój A-0

21

ARCHITEKTURA MIEJSC REKREACJI/ RECREATION ARCHITECTURE

+ 4,90

construction of the pool hall form specially shaped curved in arc truss_ construction the rest of the building is a concrete monolith, and in the entrance area also truss_ on the ground floor designed entrance zone, ticket office, cloakrooms, toilets, instructors room, water bar_ out of olympic pool designed complex of sauna, jacuzzi and recreation pools_ on first floor is auditorium for 1500, restaurant, administrative room, rooms for rent_ in building are four staircases_ the square in front of object in large part is covered with water, which clearly indicates the function of object_ between ponds, in the squares, you can rest at sunset

prow.: mgr inż. arch. M. Giedrowicz, sem. VI

projektowanie architektury miejsc rekreacji/ design o f recreation architecture konstrukcję hali basenu tworzą specjalnie formowane wygięte łukowo kratownice_ konstrukcję pozostałej części obiektu stanowi beton monolityczny,a w strefie wejściowej także kratownice_ na parterze zlokalizowano strefę wejściową, kasy, szatnie, toalety, pom. instruktorów, bar wodny_ poza basenem olimpijskim zaprojektowano zespół saun, jacuzzi oraz basenów rekreacyjnych_ na piętrze znajduje się widownia na 1500 miejsc, restauracja, pom. administracyjne, pom. na wynajem_ budynek obsługują cztery potężne klatki schodowe_ plac przed obiektem w dużej części pokrywa woda_ między sadzawkami, na skwerach, można odpocząć przy zachodzie słońca


ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY

WORK PLACES ARCHITECTURE


projekt domu mody na śródce/fashion house at srodka

24

A-2

A-2

A-1

A-2

rzut kondygnacji -1

A-2

A-2

rzut kondygnacji -2

rzut parteru

A-1

A-2

A-1

A-1

A-1

in poznan, between existing buildings at the srodka street, designed service -manufacturing building, sewing and fashion house_ production part is located on the wyszynski street side, office and a representative part from a quiet srodka street_ on the ground floor proposed reception hall, shop with haute couture fashion, gallery, bar, courtyard with a café and sewing_ on the first floor located restaurant and second sewing_ on the second floor are: conference room, workshop room, administration and management rooms_ third floor are rooms for rent_ the last floor it room for chief designer and room to talk with a customers_ in underground located garage, cloakroom for employees and restaurant facilities

A-1

prow.: dr inż. arch. P. Zierke, sem. VII

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE

projektowanie architektury miejsc pracy/ design of work places w poznaniu, między istniejącą zabudową przy ulicy śródka, zaprojektowano budynek usługowo- produkcyjny, szwalnię i dom mody_ część produkcyjną zlokalizowano od strony ulicy wyszyńskiego, część biurową i reprezentacyjną od zacisznej ul.śródka_ na parterze zaproponowano hol z recepcją,sklep z modą haute couture, galerię, bar, dziedziniec z kawiarnią oraz szwalnię_ na piętrze zlokalizowano resturację i kolejną szwalnię_ na drugim piętrze mieszczą się: sala konferencyjna, sala warsztatowa, pom. administracji i zarządu_ trzecie piętro stanowią pom. do wynajęcia_ ostatnia kondygnacja to pom.głównego projektanta oraz pom. do rozmów z klientami_ w części podziemnej zlokalizowano garaż, szatnie dla pracowników i zaplecze restauracji


projekt domu mody na śródce/fashion house at srodka

1940,0

1940,0

1610,0 POZIOM ,,+4"

1610,0 POZIOM ,,+4"

1207,5 POZIOM ,,+3"

1207,5 POZIOM ,,+3"

805,0 POZIOM ,,+2"

805,0 POZIOM ,,+2"

402,5 POZIOM ,,+1"

402,5 POZIOM ,,+1"

projektowanie architektury miejsc pracy/ design of work places budynek od strony ulicy śródka posiada charakterystyczną fasadę z oknami zwróconymi w stronę lokalnej dominantyzabytkowego kościoła_ od strony ulicy wyszyńskiego uwagę zwracają żaluzje, osłaniające pracowników przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi, a także przeszklona klatka schodowa z drugim wejściem do budynku_ dziedziniec stworzono budując od zachodniej strony przeszklone skrzydło komunikacyjne, z sytuacja charakterystyczną konstrukcją słupów, przypominającą nożyczki_ obiekt wyróżnia się z otoczenia za sprawą czerwonych paneli pokrywających elewację od strony północnej_ efekt jest wzmocniony nocą, gdy panele są podświetlone UL. WYSZYŃSKIEGO

± 0,00 POZIOM ,,0"

± 0,00 POZIOM ,,0"

-340,0 POZIOM ,,-1"

-340,0 POZIOM ,,-1"

UL. ŚRÓDKA

N

-680,0 POZIOM ,,-2"

-680,0 POZIOM ,,-2"

przekrój A-1

przekrój A-2

from the srodka street building has a distinctive facade with windows facing toward the local dominant-the historic church_ from the wyszynski street noteworthy are shutters, protection workers from the direct solar rays and also glasses staircase with the second entrance to the building_ courtyard developed by building on the western side glass communication wing, with a characteristic construction of columns, resembling scissors_ object stands out because of the red panels covering the north facade_ the effect is enhanced at night, when the panels are highlighted

25

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE

rzut III piętra

A-1

rzut II piętra

A-2

A-2

A-1

rzut I piętra

A-2

A-1

A-2

A-2

prow.: dr inż. arch. P. Zierke, sem. VII

A-2

A-1

A-1

elewacja północna A-1

elewacja południowa


projekt fabryki czekolady/chocolate factory project

26

2%

0.34

B

C

D

E

F

G

H

37

1

A

0.13

0.14

0.15

0.16

1

C

D

E

F

0.23

0.24

0.25

0.26

0.28

0.29

H

1

1.13

0.18

G

1

0.22

1.14

1.15

750

0.20

B

0.19

750

A

1.16

1.12

0.21

0.17

0.27

2

2

2

2

0.31

0.12

750 2 324

750 2 324

0.33

1.17

1.11

0.30

3

3

3

3

0.4

0.5

0.10

0.7

0.8

0.9

0.3 0.32

0.1

1.5

1.4

1.9

1.6

1.7

1.8

1.3 1.22

1.1

1.21

1.20

1.19

750

0.6

750

building is located in an industrial zone at the chemical street in poznan_ the whole institution consists of office building and connected with them production hall_ company could employ 100 workers per shift_ in the office building on the ground floor has been designed entrance area with lobby, comlex of cloakroom for the employees, delivery zone of supply to the kitchen, the technical rooms and internal courtyard_ on the first floor located offices, conference room, kitchen and canteen_ courtyard is designed in such a way that is the water with concrete slabs of different heights, where are the benches

1.18

0.11

A

0.2

A

4

4

37

750 A

750 B

rzut parteru

750 C

750 5 324 D

750 E

750 F

750 G

A

1.2

A

1.10 4

4

37

prow.: mgr inż. arch. M. Giedrowicz, sem. VIII

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE

projektowanie architektury miejsc pracy/ design of work places budynek zlokalizowany jest w strefie przemysłowej przy ulicy chemicznej w poznaniu_ na całość zakładu składają się budynek biurowy i połączona z nim hala produkcyjna_ zakład może zatrudniać 100 pracowników na jednej zmianie_ w budynku biurowym na parterze zaprojektowano strefę wejściową z lobby, zespół szatni dla pracowników, przyjęcie dostaw do kuchni, pomieszczenia techniczne oraz wewnętrzny dziedziniec_ na piętrze zlokalizowano biura, salę konferencyjną, kuchnię oraz stołówkę pracowniczą_ dziedziniec zaprojektowano w taki sposób, że jest to niecka wodna, z płytami betonowymi o różnej wysokości, na których ustawiono ławki

37

750

750

750

750 5 324

750

750

750

H

rzut piętra A

B

C

D

E

F

G

H


projekt fabryki czekolady/chocolate factory project

+ 9,20 SZCZYT + 8,05 DACH

+ 4,025 PIĘTRO

± 0,00 PARTER

- 1,8 POZIOM POSADOW.

projektowanie architektury miejsc pracy/ design of work places całości dopełnia zieleń, którą stanowi wysoka trawa- wydmuchrzyca piaskowa_ na terenie zakładu zaprojektowano także parking dla pracowników oraz basen przeciwpożarowy, który stanowi jednocześnie atrakcyjny element zagospodarowania działki_ budynek biurowy ma konstrukcję szkieletową_ przekrój A-A okładzinę elewacji stanowią płyty betonowe_ hala produkcyjna została wykonana w konstrukcji kratownicowej_ elewację hali pokryto panelami ruukki liberta original 102 grande o wymiarach 1850 x 1000 mm, natomiast ściany hali stanowią płyty warstwowe ruukki sp2d pir air o grubości 100 mm

B

B

elewacja zachodnia

6.7%

6.7%

plan zagospodarowania terenu

elewacja wschodnia

courtyard is complemented by greenry, which is a tall grass-lyme grass_ on -site is designed also car park for employees and a pool fire, which is both attractive element development plan of a plot_ office building has framework construction_ lining the facade are conrete panels_ production hall was made in the truss construction _ elevation of the hall was covered with panels Ruukki’s Liberta 102 grande original size 1850 x 1000 mm, while the walls constitue stratified panels Ruukki SP2D pir air with a thickness of 100 mm

27

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE

elewacja północna

prow.: mgr inż. arch. M. Giedrowicz, sem. VIII

elewacja południowa


projekt biurowca na osiedlu rusa/office at rusa housing estate

A- 02

A- 02

A- 02

57

57

57

1 3 78 1 3 78

1 851

1 851

9 96

9 96

80

9 96

850

850

0 85

850

0 85

1.18

0 85

W

-1.5

W 1.1

850

850

0.7

850

0 85

W

1.16

1.15

0 85

0 85

0 85

850

6 51

0 85

11

850

7 53

850

11

0 85

0 85

1.19

10 7 66

1.20

1.14

850

850

850

1.13

0 85

0 85

0 85

850

850

0 85

850

0 85

0 85

-1.2 W

W

W

W

W

0.5

0 85

W

1.21

1.12

850 W

-1.6

13 616

13 616

850

850

W

W

0 85

0 85

W

0 85

0.6

0 85

W -1.7

0 85

W

850

850

0 85

850

1.22

0 85

0 85

1.23

850

850

0 85

850

0 85

12 598

1.11

0 85

1.24

9 22

4 39

8 20

1.9

3 16

1.25

ILOŚĆ MIEJSC PARK. 151 - SAMOCHODY 15 - NIEPEŁNOSPRAWNI

302 322 60

10 50

0.10

1.8

W

1.39

1.1

1.40

1.2

600

600

600

1.35

1.5

850

850

850

1.6

850

600 850

1.37

0.11

0.8

1.31

475

850

475

100

60 405 60

490

100

838

838

850

9 181

838

838

725

125

650

rzut kondygnacji podziemnej

475

100

60 405 60

100

475

725

125

475

100

60

531 60

531

60

575

850

575

60

405

60

7 170

575

850

575

60

405

60

575

7 170

490

rzut parteru

rzut I piętra

A- 02

850

850

A- 02

630

A- 02

1 450

575

60

431 100 60

100 60

850

431

1.36

60

1.30

1.34

-1.8

0.2

1.27

1.29

819

1.4

-1.1

1.28

1.32

1.33 1.38

1.7

A-01

4 544

A-01

819

819

1.3 A-01

W

500

0.13

0.14

0.12

4 544

A-01

819

820

A-01

600

15 %

0.9

0.4

W

w. w. tow. tow.

ŚMIECI 15 %

0.1

W

500

0.3

100

100

-1.4

W

400

-1.3

W

400

-1.2

W

w. tow.

A-01

500 638

500 50

10

60 322

638

170 W

1.10

1.26

880 W

850

302

850

850

6 18

28

1.17

0 85

in poznań, on the free plot located in the area of osiedle rusa housing estate, designed office building_ characteristic shape of the building due to the shape of the plot_ to provide a large offices area with as little as possible building area decided to overhang part of the building to give free ground floor_ floors rise above on the centrally located columns_ another characteristic feature is the three tubes from the south_ elevations of lower part is decorated with vertical blades in the form of aluminum castes, while tubes facades are covered with horizontal blades

0 85

prow.: mgr inż. arch. K. Gajewski, sem. IX

57

4 46

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE

projektowanie architektury miejsc pracy/ design of work places w poznaniu, na wolnej działce zlokalizowanej na osiedlu rusa zaprojektowano obiekt biurowy_ charakterystyczna bryła budynku wynika z kształtu działki_ dla zapewnienia jak największej powierzchni biur przy jak najmniejszym stopniu zabudowy działki zdecydowano się nadwiesić część obiektu uzyskując wolny parter_ kondygnacje powyżej wznoszą się na centralnie ulokowanych słupach_ innym charakterystycznym elementem są trzy tubusy od strony południowej_ elewacje niższej części zdobią pionowe żyletki w postaci kast aluminiowych, natomiast fasady tubusów obłożono żyletkami poziomymi

725

125

575

60


projekt biurowca na osiedlu rusa/office at rusa housing estate

+ 2 482,50 DACH

+ 2 048,00 KONDYGNACJA 5

+ 1 663,00 KONDYGNACJA 4

+ 1 278,00 KONDYGNACJA 3

+ 893,00 KONDYGNACJA 2

+ 508,00 KONDYGNACJA 1

± 0,00 KONDYGNACJA 0

projektowanie architektury miejsc pracy/ design of work places w kondygnacji podziemnej zlokalizowano parking oraz pomieszczenia techniczne _ na parterze tubusów zaprojektowano główne wejścia do budynku oraz hole recepcyjne_ kolejne kondygnacje owalnych części zajmują sale konferencyjne oraz jadalnia_ w niższej, nadwieszonej części budynku znajdują się biura, do których z poziomu parteru można się dostać windami lub klatkami schodowymi_ bardzo ważnym elementem tego projektu jest udostępnienie terenu dla mieszkańców osiedla_ na wewnętrznym dziedzińcu zaprojektowano sadzawkę, miejsca do odpoczynku, donice z roślinnością, chodniki w postaci płyt z betonu architektonicznego o zróżnicowanej wysokości, zachowano istniejące drzewa

- 300,00 KONDYGNACJA -1 - 400,00 POZ. POSADOWIENIA

elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

elewacja północna

in the basement is located parking and technical rooms_ on the ground floor of the tubes designed main entrance to the building and reception halls_ more floors of the oval are occupied by conference rooms and dining room_ the lower suspended part of the building is the office area, which can be reached by elevators or staircases from the ground floor_ a very important element of this project is to provide land to residents of the area of osiedle rusa_ in the inner courtyard designed pond, a place to rest, pots of plants, walkways made from architectural concrete panels on varying heights_ the existing trees are left

29

ARCHITEKTURA MIEJSC PRACY/ WORK PLACES ARCHITECTURE

elewacja południowa

prow.: mgr inż. arch. K. Gajewski, sem. IX

przekrój A-A


URBANISTYKA

URBAN PLANNING


prow.: mgr inż. arch. J. Dudniczek_ współautor: T. Szumny, sem.

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

mały plac kolegiacki/ kolegiacki small square

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics projektowana przestrzeń wyróżnia się nowatorskim podejściem do tematu_ motywem przewodnim pracy stała się płynąca w pobliżu rzeka warta oraz dawna brama wodna, stąd pomysł na umieszczenie pod placem galerii z zachowanymi fragmentami dawnych murów miejskich_ wyraźnym nawiązaniem do rzeki jest szklana ściana po której spływa woda przekształcając się w strumienie przecinające płytę placu_ woda spływa także po bocznych ścianach wejścia do galerii_ centralne miejsce rozmieszczenie roślin placu zajmuje fontanna wokół której zaprojektowano oryginalną ławkę_ w miejscu przecięcia pieszych traktów ze strumieniami ustawiono mostki_ teren jest zróżnicowany wysokościowo

zdjęcia z makiety

designed space is stands out by an innovative approach to the theme_ inspiration of the work became a river flowing near and the old water gate, so the idea of placed ​​ under the square gallery with preserved fragments of the ancient city walls_ a clear reference to the river is a glass wall along which flows water transforming into streams crossing the plate of square_ water flows also at the side walls of the entrance to the gallery_ central place on square is a fountain around which designed the original bench_ at the intersection of pedestrian routes with streams designed brigdes_ terrain is varied in terms of height

32

mały plac kolegiacki

szkice koncepcyjne

makieta

plan


plan zabudowy

zdjęcia z makiety

wizualizacje

the aim of the study was opening to the warta valley and creation of valuable urban space_ frontage of the chwaliszewo street was preserved_ from the side of old warta channel lowered buildings to emphasize the old course of the river_ designed two squares different in character, size and function_ interesting intervention was aimed to raise cultural value of this newly designed structure was location the amphitheater that can be used during the malta city festival_ authors implicitly assuming the renewal of the old channel of the river is used amphitheater as an auditorium for plays issued on the water

33

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

podstawy projektowania architektonicznego/ architectural design basics celem opracowania było otwarcie na dolinę warty oraz stworzenie wartościowej przestrzeni urbanistycznej _ pierzeja ulicy chwaliszewo została zachowana_ chcąc zaakcentować dawny bieg warty obniżono zabudowę od strony dawnego koryta_ zaprojektowano dwa place różniące się charakterem, wielkością i funkcją_ ciekawym zabiegem mającym podnieść walor kulturalny nowo projektowanej struktury było umiejscowienie w tej przestrzeni amfiteatru, który może posłużyć miastu w czasie festiwalu malta_ w domyśle autorów przy założeniu odnowienia dawnego koryta rzeki jest wykorzystanie amfiteatru jako widowni dla wystawianych na wodzie sztuk teatralnych

prow.: mgr inż. arch. J. Dudniczek_ współautorzy: M.Ścibior, M. Trzebicka, M. Tyllo, sem.I

struktura złożona- chwaliszewo/ urban project at chwaliszewo


pomnik upamiętniający ważne wydarzenie historyczne/ monument commemorating important historical event podstawy projektowania urbanistycznego/ urban design pomnik zaprojektowano w uniwersalnej formie sześcianu o wymiarach boku 10 metrów_ jest więc to pomnik- budynek, w którego wnętrzu ukryto galerię_ lokalizacja na zboczu górki w parku drwęskich w poznaniu, wpływa na bardzo dobrą ekspozycję obiektu idąc ulicą królowej jadwigi_ forma obiektu nie ma sugerować czym on tak naprawdę jest, jednak jej atrakcyjność ma przyciągać uwagę i powodować chęć odwiedzenia obiektu_ na poziom zero który jest odkryty prowadzą schody_ układ wewnętrzy to mały labirynt który prowadzi przeszklonymi pochylniami do poziomu -1, gdzie znajduje się galeria_ wyjście zaprojektowano obok budynku_ zwiedzający pokonują więc określoną trasę

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła, sem. IV

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

rzut parteru

monument designed in the form of a universal cube which side measuring 10 meters_ so it is a monument-building, in which the interiors hidden gallery_ location on the slope of a hill in the park drweskich in poznan, affect the very good exposure of the object walking down the street Queen jadwiga_ form of the object is not to suggest what it really is, but its attractiveness has attract attention and cause a desire to visit object_ at level zero which is outdoor leading stairs_ interior arrangement is a small labyrinth that lead up to the level -1, where is gallery with glasses ramps_ the exit is designed beside building_ so visitors overcome definite route

34

zdjęcia z makiety

oświetlenie obiektu

rzut poziomu -1


projekt osiedla w kaliszu/residental housing project in kalisz

plan założenia

this housing estate combines different types of buildings: service buildings (the largest on the edge of the plot), houses with service (located near service), terraced houses, semidetached house, multi-family and single -family houses_ last two types represent 50% of the total development_ estate consist from innovative objects, all designed in a similar style, with large glass panels and the use of wood for finishing elevations_ in ​​ the center made recreational square, with fountain, seating and a playground for children_ surrounded by trees and greenery_ along all roads led bicycle paths

35

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

wizualizacje

prow.: dr inż. arch. B. Siewczyński, sem. V

planowanie urbanistyczne/ urban planning założenie łączy w sobie różne typy zabudowy, mamy więc budynki usługowe (największe, na skraju działki), domy jednorodzinne z usługą (położone przy obiektach usługowych), zabudowę szeregową, bliźniaczą, wielorodzinną i jednorodzinną_ ostatnie dwa typy stanowią 50% całej zabudowy_ osiedle tworzą nowoczesne obiekty, wszystkie zaprojektowane w podobnym stylu, z dużymi przeszkleniami i użyciem drewna do wykończenia elewacji_ w centrum założenia powstał plac rekreacyjny, z fonatnną, siedziskami i placem zabaw dla dzieci_ plac otaczają liczne drzewa i tereny zielone_ wzdłuż wszystkich dróg poprowadzono ścieżki rowerowe


prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła_ współautorzy: M. Ścibior, J. Pawlak, sem. IV

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

projekt osiedla mieszkaniowego w kobylniakch/residental housing project in kobylniki podstawy projektowania urbanistycznego/ urban design projekt opiera się o dwie osie kompozycyjne_ pierwszą jest ulica szkolna która zachowała swój dotychczasowy przebieg_ druga zaś zaprojektowana zaostała prostopadle do istniejącej_ nowo powstała oś wyznaczona jest dwiema znajdującymi się po przeciwległych stronach założenia dominantami, jakie stanowią budynki szkoły i kościoła_ przeważającą część zabudowy projektowanego osiedla stanowią wolnostojące domki jednorodzinne_ zabudowę odmiennego charakteru zlokalizowano w centrum_ starano się zachować jak najwięcej istniejących domów

project is based on two compositive axes_ the first is school street which has maintained its current course_ the second was designed perpendicular to the existing_ the newly-formed axis is determined by two located on opposite sides dominants which are school and church buildings_ predominant part of proposed estate are single family houses_ different buildings located in centre_ tried to keep as most existing homes

36

stan istniejący

stan projektowany


zdjęcia z makiety

rzut centrum

aksonometria centrum

at the intersection of the axis located the central square centered around her four-storey residential-service buildings _ square is joined with church through walking avenue with terraced houses_ avenue crosses the river channel running irregularly used rest and recreation_ channel flows under the slab market and out the other side of the main street, spilling then in park_ the whole establishment is surrounded by forests, which partially penetrate into joined with designed parks and greenery_ proposed network of bike paths between the parks and on the edge of forests

37

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

podstawy projektowania urbanistycznego/ urban design na przecięciu osi zlokalizowano centralny plac skupiający wokół siebie czteropiętrowe budynki o charakterze mieszkalno- usługowym_ plac łączy z kościołem piesza aleja spacerowa z zabudową szeregową_ aleję przecina kanał rzeczny o nieregularnym biegu służący wypoczynkowi i rekreacji_ kanał przepływa pod płytą rynku i wypływa po drugiej stronie głównej ulicy, rozlewając się następnie w parku_ całość założenia otoczona jest lasami, które częściowo wnikają do niego łącząc się z zaprojektowanymi parkami i terenami zielonymi_ zaproponowano sieć ścieżek rowerowych pomiędzy parkami i na obrzeżach lasu

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła_ współautorzy: M. Ścibior, J. Pawlak, sem. IV

projekt osiedla mieszkaniowego w kobylniakch/residental housing project in kobylniki


koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenów na jeżycach/ the concept of urban land use at jezyce

prprow.: dr inż. arch. W. Szeszuła_ współautor: M. Szała, sem. IX

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/planning of communal land use

wyznaczony teren zlokalizowany jest w poznaniu w dzielnicy jeżyce_ charakteryzuje się on dużą różnorodnością funkcji zabudowykamienice mieszkalne współczesne oraz z przełomu XIX i XX wieku, budynki mieszkalne modernistyczne z połowy XX wieku, współczesny biurowiec ,,omega” oraz ,,wiepofama” (15. kondygnacyjne), a przede wszystkim zakłady produkcyjne_ aktualna struktura zabudowy nie nawiązuje do kwartałowej, śródmiejskiej tkanki jeżyc_ ideą projektu jest przeniesienie funkcji przemysłowej poza miasto oraz wprowadzenie funkcji śródmiejskich- usługowej, handlowej, mieszkaniowej oraz rekreacyjnej

appointed area is located in the city of poznań in jeżyce district_ it is characterized by a large variety of building feature - residential houses contemporary and from the late nineteenth and early twentieth century, modernist buildings from the mid-twentieth century, contemporary office building “omega” and, “wiepofama” (15 storey), especially manufactories_ current structure of the building does not refer to the quarters, downtown tissue of jeżyce_ the main idea of the project is the transfer of industrial function outside of the city and the implementation of inner-city service as like as commercial, residential and recreational

38


koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenów na jeżycach/ the concept of urban land use at jezyce

schemat ideologiczny

schemat funkcji zabudowy projektowanej

schemat zabudowy istniejącej

schemat zieleni projektowanej i obec.

schemat komunikacji projektowanej i obecnej

important compositional element of the proposed structure is to turn off the traffic in part of the dąbrowskiego street (from “wiepofama” to jeżycki market) and design a new pedestrian street, the beginning of which would constitute a space between “omega” and “wiepofama” office buildings_ the promenade would be continued in the direction of north, adjacent to the proposed park, the railway underpass until the sołacki park_ promenade with accompanying greenery and kościelna street would create “green corridors” in the direction of west poznań green wedge

39

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

ważnym elementem kompozycyjnym projektowanej struktury jest wyłączenie z ruchu kołowego fragmentu ulicy dąbrowskiego (od ,,wiepofamy” do rynku jeżyckiego) i zaprojektowanie nowego deptaku, którego początek stanowiłaby przestrzeń pomiędzy biurowcami ,,omega” i ,,wiepofama”_ deptak ten byłby kontynuowany w kierunku północnym, sąsiadując z projektowanym parkiem, przez przejście pod torami kolejowymi, aż do parku sołackiego_ deptak wraz z zielenią towarzyszącą oraz ulicą kościelną stanowiłyby ,,korytarze zieleni” w kierunku zachodniego klina zieleni miasta poznań

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła_ współautor: M. Szała, sem. IX

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/ planning of communal land use


system identyfikacji przestrzennej/ visual identification system

prow.: prof. dr A. Wielgosz, sem. VIII

URBANISTYKA/ URBAN PLANNING

bionika/ bionics projekt to kompleksowy system identyfikacji wizualnej ,,dni verdiego” - corocznego wydarzenia kulturalnego odbywającego się przy teatrze wielkim_ założeniem autora było rozpowszechnienie tego wydarzenia poprzez stworzenie czytelnego kodu informacyjnego oraz połączenie instytucji: teatru nowego, teatru wielkiego, teatru polskiego oraz muzeum instrumentów muzycznych_ system składa się z czterech instalacji: dzwoniących kul (stary rynek), trójwymiarowego podpisu verdiego (ul.paderewskiego), grającej szchownicy oraz wypoczynkowych siedzień (park przed operą)_ inspiracją stał się podpis verdiego oraz swobodna interpretacja zapisu nutowego_ wszystkim elementom nadano kolory flagi narodowej włoch: zielony, biały i czerwony

project is a complex system of visual identification ‚‚verdi’s days’’- an annual cultural event which takes place at the great theater _ the premise of the author was the prevalence of this event by creating readable information code and combination of institutes: a new theater, the great theater, polish theater and musical instruments museum_ system consists of four installations: jingle balls (old market), threedimensional verdi’s signature (paderewski street), sound board and leisure chairs (park in front of opera) _ inspiration was a signature of Verdi’s and a free interpretation note’s writing

40

grająca szachownica

,,brama do miasta”

siedziska wypoczynkowe

grające dzwonki

tworzenie logo

ostateczne logo


ARCHITEKTURA ZIELENI

PLANTING ARCHITECTURE


projekt zieleni przy ulicy brzask/ greenery project at brzask street

wizualizacje

szkice koncepcyjne

project involves increasing attractiveness of the analyzed land, by the introduction a series functions_ for children designed a small hill, which in the summer is amphitheater, and in the winter allows to downhill on a sled_near hill designed safe playground_ assumptions center is a round reservoir, which in winter is icerink_ rounded by reservoir designed four frames_ one of frame is waterwall, different-waterfall_ in the garden stand out as other frame- one is the background for the exposed plants, others are frame for the landscape behind them_ in atrium designed large concrete pots with low greenery and seats that surround fountain

45

ARCHITEKTURA ZIELENI/ PLANTING ARCHITECTURE

zdjęcia z makiety próbnej

prow.: dr inż.arch. H. Michalak, doc.PP, sem. V

rozmieszczenie roślin

projektowanie zieleni/ planting design projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności analizowanego terenu, przez wprowadzenie szeregu funkcji_ dla dzieci przygotowano górkę,która latem jest amfiteatrem,a zimą pozwala na zjazd na sankach_ przy górce powstał bezpieczny plac zabaw_ centrum założenia stanowi okrągły zbiornik wodny, który zimą jest lodowiskiem_ dookoła zbiornika utworzono cztery ramy _ jedna stanowi ścianę wody, innawodospad_ w ogrodzie wyróżniają się także inne ramy- jedne stanowią tło dla eksponowanych roślin, inne są kadrem dla krajobrazu znajdującego się za nimi_ w atrium zaprojektowano duże betonowe donice z niską zielenią oraz siedziskami, które otaczają umieszczoną centralnie fontannę


ARCHITEKTURA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

ARCHITECTURE OF HISTORIC BUILDINGS


prow.: mgr inż. arch. A. Rumież, sem. VIII

ARCHITEKTURA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH/ ARCHITECTURE OF HISTORIC BUILDING

projekt modernizacji zajezdni tramwajowej gajowa/ modernization project of gajowa tram depot

projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych/ design and modernization of historic building założeniem autora była rewitalizacja całego terenu starej zajezdni_ w wyniku analiz zdecydowano się na wprowadzenie funkcji kulturowej_ w dawnej hali(5) zaprojektowano muzeum taboru tramwajowego, wystawy czasowe oraz kino_ budynek (4) w całości przeznaczony jest na warsztaty kulturowe_ budynek(3) przeznaczono na gastronomię_ obiekt (2) to dawna brama mieszcząca recepcję, kasy oraz wyjście z parkingu podziemnego_ w budynku(7) także umieszczono recepcję i kasy_ budynek administracji (6) z zewnątrz tylko odrestaurowano, natomiast wnętrza zyskały nowy układ funkcjonalny_ zaproponowano także nowy, reprezentacyjny plac z zielenią oraz 4. poziomowy płatny parking podziemny_ drugi plac to tło dla wydarzeń artystycznych na świeżym powietrzu budynek administracji:

aim of this project was to revitalize the whole area of the old depot_ as a result of the analysis it was decided to introduce the culture function_ in the old hall(5) are designed trams museum, temporary exhibitions and cinema_ building(3) dedicated to restaurant_ object(4)is designed to cultural workshops_ building(2) is an old gate accommodate a reception, cash and exit for underground garage_ in(7) are also reception and cash_ administration building(6) from the outside only restored, but the interior gained a new functional layout_ also proposes new representative square and 4floors pay underground garage

48

rzut piwnicy

elewacja północna

rzut parteru

elewacja wschodnia


14 - plac przed muzeum

stan obecny

rzut I piętra

elewacja południowa

rzut poddasza

przekrój I-I wraz z elewacją zachodnią

administration building was decided only renovate_ those works should rely on cleaning the facade replacing doors and windows on the aluminum, replacement roofing, renew plasters_ function has remained the same, but functional layout was change_ part of the supporting walls replaced columns and beams, removed several walls and a staircase_ introduced a conference room with a spacious lobby and new toilets_ object was divided into three parts: administrative part of museum, administrative part of workshop and common part_ on the ground floor is designed customer service and promotion office_ object is adapted for disabled

49

prow.: mgr inż. arch. A. Rumież, sem. VIII

istniejące

projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych/ design and modernization of historic building budynek administracji zdecydowano się 7 6 5 tylko odrestaurować_ prace te powinny polegać na oczyszczeniu elewacji, wymianie stolarki okiennej na aluminiową, wymianie poszycia dachu, odnowieniu tynków_ funkcja obiektu 2 4 11 pozostała ta sama, natomiast układ funkcjonalny uległ znacznym zmianom_ część ścian nośnych zastąpiono słupami i podciągami, usunięto wiele ścian działowych, jedną klatkę schodową_ obiekty plan zagospodarowania terenu 1 - budynki biurowe wprowadzono salę konferencyjną z 2 - stara brama - kasy, recepcja, wyjście obszernym holem i nowe toalety_ cały z parkingu podziemnego 3 - restauracja budynek został podzielony na trzy 4 - budynek warsztatowy 5 - budynek muzeum, wystawy, kino części: część administracyjną muzeum, 6 - budynek administracji część administracyjną warsztatów oraz 7 - kasy, recepcja 8 - wjazd do parkingu podziemnego część wspólną_ na poziomie parteru 9 - wyjazd z parkingu podziemnego 10 - plac wejściowy, wypoczynkowy zaprojektowano biura obsługi klientów 11 - plac wydarzeń artystycznych oraz biura promocji_ obiekt 12 - drzewa w doniczkach 13 - nowo posadzone drzewa przystosowano do osób niepełnosprawnych

ARCHITEKTURA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH/ ARCHITECTURE OF HISTORIC BUILDING

projekt modernizacji zajezdni tramwajowej gajowa/ modernization project of gajowa tram depot


prow.: mgr inż. arch. A. Rumież, sem. VIII

ARCHITEKTURA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH/ ARCHITECTURE OF HISTORIC BUILDING

projekt modernizacji zajezdni tramwajowej gajowa/ modernization project of gajowa tram depot

projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych/ design and modernization of historic building budynek warsztatów miał jedną kondygnację i był bardzo długi, przez co przypominał magazyn i nie tworzył wyraźnej pierzeji, dlatego podwyższono go o dwie kondygnacje, zrównując z budynkiem sąsiednim_ prostą formę rozbijają głębokie wcięcia, dzięki czemu obiekt wydaje się być nie jednym, a pięcioma budynkami_ charakterystycznym elementem elewacji są ukośne belki, które mogą kojarzyć się z szynami tramwajowymi_ całość wykończona jest w betonie, szkle i stali_ obiekt zaadaptowano na funkcję warsztatów, na każdej kondygnacji zaprojektowane są duże sale, które mogą być dowolnie zaaranżowane_ budunek i jego funkcja są elementem rewitalizacji dzielnicy jeżyce, na warsztaty mają przychodzić okoliczni mieszkańcy budynek warsztatów

workshop object has only one floor and was very long, which like a magazine and did not create a clear frontage, so it was raised by two floors_ a simple form crashing deep indentation, making the object seems to be not one,but five buildings_ characteristic element of elevations are diagonal beams, which may be associated with the rails_ whole is finished in concrete, glass and steel_ object adapted for workshops, on each floor are designed large rooms which can be freely arrange_ building and its function are revitalization element of jezyce district, to workshops have come local residents

50

plac rekreacyjny, główna oś założenia


plac wydarzeń, w tle bud. restauracji

old gate building at zwierzynieka street site was modernization_ old wooden door replaced large glazing_ plaster was removed, leaving the brick_ in building located entrance/exit of the underground garage, a zone of payment for parking, entrance area to museum area, also the information and cash_ to the building from the courtyard ad joins a newly built office building_ under recreation square designed fourfloors underground garage with 268 positions_ entry to the parking located on the street zwierzyniecka, while away from the street sienkiewicza_ parking should be paid to force people to travel by public transport

51

prow.: mgr inż. arch. A. Rumież, sem. VIII

projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych/ design and modernization of historic building budynek administracji zdecydowano się budynek starej bramy wjazdowej przy ulicy zwierzynieckiej poddano modernizacji_ w miejscu starych, drewnianych bram pojawiły się duże przeszklenia_ z budyku usunięto też tynk, pozostawiając cegłę_ w budynku zlokalizowano wejście/wyjście z parkingu podziemnego, strefę płatności za parking, strefę wejściową na teren ,,zajezdni kultury”, a więc informację i kasę_ do budynku od strony dziedzińca przylega nowo wzniesiony biurowiec_ pod placem wypoczynku zaprojektowano czteropoziomowy parking podziemny na 268 miejsc_ wjazd do parkingu zlokalizowano od ulicy zwierzynieckiej, natomiast wyjazd od ulicy sienkiewicza_ parking ten powinien być płatny, aby zmusić osoby do podróżowania komunikacją miejską budynek starej bramy, w tle bud. restauracji

ARCHITEKTURA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH/ ARCHITECTURE OF HISTORIC BUILDING

projekt modernizacji zajezdni tramwajowej gajowa/ modernization project of gajowa tram depot


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

INTERIOR DESIGN


wnętrze basenu w domu jednorodzinnym/ pool in a

single- family house

55

ARCHITEKTURA WNĘTRZ/ INTERIOR DESIGN

rzut

inside are mixing three elements: water, rock and fire_ water filled basin pool, rock is concrete covering walls and floor, and the fire is burning flames along wall_ floor and partially ceiling are lined in black colouring concrete_ the ceiling in the area with the shape of the pool are finished with material reflecting the environment_ basin casing specially designed mosaic_ the swimming pool is also a room with jacuzzi_ completes the attractive lighting

prow.: prof. E. Matejko, sem. VI

projektowanie wnętrz/ interior design we wnętrzu mieszają się trzy żywioły: woda, skała i ogień_ woda wypełnia nieckę basenu, skała to beton pokrywający ściany i posadzkę, a ogień to płomyki palące się wzdłuż ściany_ posadzkę i częściowo sufit wyłożono czarnym betonem barwionym w masie_ sufit na obszarze odbijającym kształt basenu wykończono materiałem odbijającym otoczenie_ nieckę obłożono specjalnie zaprojektowaną mozaiką_ do basenu przylega także pokój z jacuzzi_ całości dopełnia atrakcyjne oświetlenie


MALARSTWO, RZEŹBA, RYSUNEK

PAINTING, DRAWING, SCULPTURE


wybrane prace malarskie/selected painting works

technika: ołówek

technika: flamaster

technika: węgiel

technika: ołówek

59

MALARSTWO, RZEŹBA, RYSUNEK/ PAINTING, DRAWING, SCULPTURE

technika: farba

prow.: mgr J. Mugaj, sem. I, II, III

rysunek, malarstwo/ drawing, painting, sculpture


rzeźba oraz płaskorzeźba/ sculpture and relief

prow.: dr K. Grygorowicz- Kosakowska, sem. IV

MALARSTWO, RZEŹBA, RYSUNEK/ PAINTING, DRAWING, SCULPTURE

rysunek, malarstwo/ drawing, painting, sculpture rzeżba to element doświetlający wnętrze, inspirowany doniczką z rośliną_ forma składa się z pojedynczych wałeczków, pustych w środku, złączonych w jedną całość_ część rurek jest wyższa i docelowo właśnie z nich miałoby padać światło led_ rzeźba spełania więc dwie funkcje: jest elementem wystroju wnętrza i jednocześnie lampą

sculpture is element illuminates the interior, inspired by the pot with plant_ form consists of individual rollers, empty inside, forming one part_ part of rollers are higher and from they shine led light _ sculpture has two functions: it is element of interior design and walso a lamp płaskorzeźba to interpretacja dzieła sztuki- w tym wypadku obrazu vincenta van gogh ,,droga z cyprysem i gwiazdą” _ nacięcia dłutem przypominają ruchy pędzla wielkiego mistrza_ niektóre elementy na płaskorzeźbie są wypukłe, inne mniej, co daje wrażenie trójwymiarowości

relief it is interpretation of artworkin this case, image vincent van vogh ,,road with cypress and star”_ cuts chisel look like brush moves of great master_ some of elements on the relief are convex, others less, that look like three-dimensional

60


ruch, czas, miejsce/ movement, time, place

61

MALARSTWO, RZEŹBA, RYSUNEK/ PAINTING, DRAWING, SCULPTURE

drawings show the variation of the facade the old brewery in poznan_ capture of motion, time and place_ time is represent of steel elements, which interrupt, to corrode, deform_ movement is explosion elements from inside of block_ place is old brewery, clearly visible in the consciousness of local society

prow.: dr inż. arch. K. Słuchocka, sem. V

rysunek, malarstwo/ drawing, painting, sculpture rysunki przedstawiają wariację na temat elewacji starego browaru w poznaniu_ uchwycenie ruchu, czasu i miejsca_ czas symbolizują elementy ze stali, które przerywają się, korodują, ulegają deformacji_ ruch to eksplozja elementów z wnętrza bryły_ miejsce to stary browar, wyraźnie zarysowany w świadmości poznaniaków


PRZEDMIOTY TECHNICZNE

TECHNICAL COURSES


geometria wykreślna, konstrukcje/

B-B

projekt stropu płytowo- żebrowego: rzut i przekrój stropu, przekrój przez płytę, przekrój przez żebro, 1:50, przekrój A-A i B-B, 1:20

65

PRZEDMIOTY TECHNICZNE/ TECHNICAL COURSES

A-A

prow.: dr Cz. Prętki, mgr inż. M. Jędroszkowiak, sem. I, III

descriptive geometry, construction


prow.: mgr inż. arch. M. Pawłowski, sem. IV

PRZEDMIOTY TECHNICZNE/ TECHNICAL COURSES budownictwo/

building engineering

rzut parteru, 1:50

66


projekt iluminacji politechniki poznańskiej/ illumination project of poznan university of technology

wizualizacje

rzut

elewacja wschodnia

elewacja zachodnia

based on the data of object selected illumination method_ object can be observed from many different directions and distances, however, most are exposed east and north elevation_ closely we can identify specific divisions elevation, or the rhythm of columns while from a distance the building creates a single whole dominated by barrel, which is a main point of looking_ solids are illuminated by flooding, and the tube and the rhythm of columns and facades divisions by pointed method _ entry are illuminated pointed_ all light fixtures from top to bottom, except for those illuminating entrance (lights up and down)

67

PRZEDMIOTY TECHNICZNE/ TECHNICAL COURSES

wizualizacja całości

prow.: dr inż. A. Nawrowski, sem VII

oświetlenie/ illumination design and electrical installation na podstawie danych o obiekcie dobrano zalewowo-punktową metodę iluminacyjną_ obiekt może być obserwowany z wielu kierunków i różnych odległości, najbardziej eksponowane są jednak elewacja wschodnia i północna_ z bliska możemy wyróżnić charakterystyczne podziały elewacji, czy rytm słupów, natomiast z daleka budynek tworzy jedną całość zdominowaną przez tubus, który stanowi punkt przyciągania_ bryły są oświetlone metodą zalewową, a tubus i rytm słupów oraz podziały na elewacjach metodą punktową_ wystające trójkątne nadwieszenie od ul.berdychowo oświetlono zalewowo_ wejścia do budynku oświetlono punktowo_ wszystkie oprawy świecą od dołu do góry, poza tymi oświetlającymi wejścia (świecą do góry i na dół)


PRACA INŻYNIERSKA

DIPLOMA WORK


kamienica miejska w poznaniu przy ul. ostrówek 5/ tenement house at 5 ostrowek street in poznan

PRACA INŻYNIERSKA/ DIPLOMA WORK

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła, sem. VII

budynek- hotel z restauracją zaprojektowano tak, aby zachować ciągłość pierzei ulicy i wpisać go w plan nowej urbanizacji śródki_ obiekt nawiązuje do sąsiednich kamienic wysokością (pięć kondygnacji) oraz podziałem poziomym (kondygnacje na tej samej wysokości)_ forma obiektu jest dynamiczna, co podkreśla związek z ukształtowaniem terenu (skarpa) i rzeką cybiną_ zaproponowane materiały na elewacji są trwałe i dobrze współgrają z otoczeniem_ aby korzystanie z restauracji dla osób z zewnątrz było jak najdogodniejsze salę konsumpcyjną umieszczono na parterze_ dodatkowo zaproponowano taras restauracyjny z widokiem na katedrę i zabudowania ostrowa tumskiego

building- hotel with restaurant is designed to preserve the continuity of the frontage road and enter it into a new urban plan of srodka_ object refers to the neighboring the height of buildings (five storeys) and a horizontal division (floors at the same height)_ form of the object is dynamic, which emphasizes the connection with the natural topography (slope) and the river cybina_ proposed materials on the facade are durable and well interact with the environment_ to use of restaurant for people from outside the most convenient the room for consumption was placed on the ground floor_ also proposed a terrace restaurant overlooking the cathedral and other buildings

70

plan zagospodarowania terenu


kamienica miejska w poznaniu przy ul. ostrówek 5/ tenement house at 5 ostrowek street in poznan

rzut 1 piętra

rzut 2 piętra

rzut 3 piętra

71

PRACA INŻYNIERSKA/ DIPLOMA WORK

rzut parteru

to separate representative part of the hotel from a social part, the main entrance is designed from the ostrowek street, but facilities (delivery, export garbage, employee input) from the gdanska street_ for the smooth functioning of the restaurant, the kitchen is designed on ground floor_ in representative, two-storey entrance hall there are stairs leading to the mezzanine, which guests of the rooms on the first floor can comfortably go down to the restaurant_ designed 39 rooms, including 6 apartments_ building has 62 places to stay

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła, sem. VII

w celu oddzielenia części reprezentacyjnej hotelu od części socjalnej, główne wejście zaprojektowano od ul. ostrówek, a zaplecze (dostawy towaru, wywóz śmieci, wejście pracownicze) od ul. gdańskiej_ w celu sprawnego funkcjonowania restauracji, kuchnię zaprojektowano na poziome parteru_ w reprezentacyjnym, dwukondygnacyjnym holu wejściowym znajdują się schody prowadzące na antresolę, z której goście z pokojów na pierwszym piętrze mogą wygodnie zejść do restauracji_ zaprojektowano 39 pokoi, w tym 6 apartamentów_ razem obiekt posiada 62 miejsca noclegowe


kamienica miejska w poznaniu przy ul. ostrówek 5/ tenement house at 5 ostrowek street in poznan

PRACA INŻYNIERSKA/ DIPLOMA WORK

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła, sem. VII

pokoje hotelowe zaprojektowano na wszystkich kondygnacjach poza parterem_ aby jak najlepiej dostosować hotel do warunków rynkowych, zaproponowano różne konfiguracje i standardy pokoi; od małych jednoosobowych, przez pokoje dwuosobowe, po luksusowe apartamenty_ czwarte piętro stanowi jeden duży apartament z okalającym go tarasem, oraz pomieszczenie magazynowe_ dla wygody gości zaprojektowano dwa poziomy parkingu podziemnego na 18 miejsc parkingowych z bezpośrednim wyjściem do holu wejściowego lub za pomocą wind

rooms designed on all floors except ground floor_ in order to best adapt to the market conditions, hotel, offered a variety of configurations and standard rooms, from small single rooms, the double rooms to luxury apartments_ fourth floor is one large room with a terrace surrounding it, and a storage room_ for guests convenience are designed two levels of underground garage for 18 parking spaces with direct access to the entrance hall or with used lift

72

rzut 4 piętra

rzut dachu

rzut poziomu -1

rzut poziomu -2


kamienica miejska w poznaniu przy ul. ostrówek 5/ tenement house at 5 ostrowek street in poznan

rzut parteru

elewacja wschodnia

elewacja północna

przekrój B-B

73

PRACA INŻYNIERSKA/ DIPLOMA WORK

elewacja południowa

proposed plot was not match to urban assumptions, it was decided to enlarge her about seven meters towards the river cybina, and the all study area includes also the slope and reaches down to the river_ on slope is designed path lead to interactive center of ostrow tumski history and also terrain stairs that can go directly into the river_ stair landings are used as terraces for relaxation_ along the path are bench_ building does not compete with the cathedral, it is recognizable from afar because of the very good exposition of the bishop jordan bridge, as well as from the mieszko I bridge

prow.: dr inż. arch. W. Szeszuła, sem. VII

ponieważ zaproponowana działka nie odpowiadała założeniom urbanistycznym, zdecydowano się powiększyć ją o siedem metrów w kierunku rzeki cybiny, a cały obszar opracowania obejmuje także skarpę i sięga aż do rzeki_ na skarpie zaprojektowano ścieżkę prowadzącą do interaktywnego centrum historii ostrowa tumskiego, a także schody terenowe, którymi można zejść bezpośrednio do rzeki_ spoczniki schodów służą jako tarasy wypoczynkowe_ wzdłuż ścieżki umiejscowiono także ławki_ budynek choć nie konkuruje z katedrą, to jest rozpoznawalny z daleka z uwagi na bardzo dobrą ekspozycję z mostu biskupa jordana, jak również z mostu mieszka I_ wprowadza harmonię i ład w zdegenerowaną tkankę śródki


PRACA MAGISTERSKA

MASTER THESIS


centrum uniwersytecki park historii ziemi/ university centrum:the earth history park

PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS

prow.: dr inż. arch. H. Michalak, doc. PP

w poznaniu, w północnej części miasta, na terenie kampusu uniwersyteckiego morasko uam zaprojektowano muzeum centrum uniwersytecki park historii ziemi_ zaprojektowany obiekt stanowi kompletną całość, zarówno pod względem funkcjonalnym, konstrukcyjnym jak i architektonicznym_ projektując ten budynek starano się wyczerpać potencjał istniejącego terenu_ sprawne funkcjonowanie tak dużego obiektu leżało u podstaw całego procesu projektowego_ ponieważ zakładany program kompleksu był bardzo rozbudowany zdecydowano się wyodrębnić poszczególne bloki funkcyjne, zamykając je w podobnej kubaturze

the museum - university centrum: the earth history park was designed in the northern part of the poznan city_ designed building is a complete unit, both in respect of functionality, design and architecture_ designing the building sought to exhaust the potential of existing ground_ proper functioning such a large object was the basis of the design process_ because the related complex program was very expanded, it was decided to extract individual function blocks, locking them in a similar cubage

76


centrum uniwersytecki park historii ziemi/ university centrum:the earth history park

STRUMIEŃ MEANDRUJĄC

WAHADŁO FOUCALTA STANOWISKA DO SAMODZIELNEJ EKSPLORACJI PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

STREFA REKREACYJNA

TERENY ZIELENI OTWARTEJ CENNE PRZYRODNICZO R

BOTANICZNE POLETKA TEMATYCZNE

PROJEKTOWANE:

R

1 - MUZEUM-ARCHEOLOGIA

WYSTAWY CZASOWE

R

2 - MUZEUM-BIOLOGIA 5

PLENEROWE WYSTAWY ARCHEOLOGICZNE

3

ISTNIEJĄCA

15 %

8

PROJEKTOWANY LAS UJ EA ND R

9

ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA-KRZEWY ISTNIEJĄCE

ST RU

M

IE

Ń

M

8 - HOTEL

ĄC Y

7 - BADAWCZO-MAGAZYNOWY

1

TERENY ZIELENI OTWARTEJ, KLIN ZIELENI ZIELEŃ WYSOKA:

4 - MUZEUM-WEJŚCIE, RESTAURACJA, BIBLIOTEKA 6 - SALA AUDYTORYJNA I KINOWA

2 15 %

3 - MUZEUM-GEOGRAFIA 5 - PLANETARIUM 6 7

4

Y

R

BUDYNKI:

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE:

ZIELEŃ NISKA:

GRANICE OPRACOWYWANEGO TERENU

9 - WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZIELEŃ: ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

TRAWA

BUDYNKI:

TERENYDO ZIELENI OTWARTEJ CENNE PRZYRODNICZO WEJŚCIA BUDYNKU:

PROJEKTOWANE: 1 - MUZEUM-ARCHEOLOGIA 2 - MUZEUM-BIOLOGIA 3 - MUZEUM-GEOGRAFIA 4 - MUZEUM-WEJŚCIE, RESTAURACJA, BIBLIOTEKA 5 - PLANETARIUM 6 - SALA AUDYTORYJNA I KINOWA LEGENDA:

7 - BADAWCZO-MAGAZYNOWY

GRANICE OPRACOWYWANEGO TERENU ISTNIEJĄCE: BUDYNKI:

9 - WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

PROJEKTOWANE:

1 - MUZEUM-ARCHEOLOGIA WEJŚCIA DO BUDYNKU: 2 - MUZEUM-BIOLOGIA

ZIELEŃ:

ISTNIEJĄCA

6 - SALA AUDYTORYJNA I KINOWA 8 - HOTEL NAWIERZCHNIE I TYPY DRÓG: ISTNIEJĄCE:

DROGI DLA POJAZDÓW:

ISTNIEJĄCE 9 - WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII PROJEKTOWANE

ZIELEŃ: PROJEKTOWANE STRUMYKI TERENY ZIELENI OTWARTEJ CENNE PRZYRODNICZO BASEN PRZY WEJŚCIU TERENY ZIELENI OTWARTEJ, KLIN ZIELENI PROJEKTOWANY ZARASTAJĄCY STAW

DROGI DLA PIESZYCH 5 - PLANETARIUM ISTNIEJĄCY SAD OWOCOWY 6 - SALA AUDYTORYJNA I KINOWA

INNE: 7 - BADAWCZO-MAGAZYNOWY ZIELEŃ NA SŁONECZNE DACHU-EKSTENSYWNA KOLEKTORY 8 - HOTEL PROJEKTOWANY LAS WODA: POD PARKING REZERWA ISTNIEJĄCE: ISTNIEJĄCY STRUMYK ,,RÓŻANY POTOK" ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA-KRZEWY ISTNIEJĄCE 9 - WIELKOPOLSKIE CENTRUM R

ZIELEŃ NISKA:

MODELE GADÓW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII PROJEKTOWANE STRUMYKI

TRAWA

KIERUNKI NA PLANETARIUM-DOMINANTĘ GŁÓWNĄ WEJŚCIA DO BUDYNKU: BASEN PRZY WEJŚCIU WEJŚCIE GŁÓWNE ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE KIERUNKI NA DOMINANTY NA ELEWACJI

ŁAWKI PROJEKTOWANY LAS STOJAKI NA ROWERY ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA-KRZEWY ISTNIEJĄCE KŁADKI ZIELEŃ NISKA: TRAWA ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE ISTNIEJĄCY SAD OWOCOWY

WEJŚCIE GŁÓWNE PARKING

PROJEKTOWANY ZARASTAJĄCY STAW WJAZD DO PARKINGU PODZIEMNEGO ISTNIEJĄCY SAD OWOCOWY

ZIELEŃ NA DACHU-EKSTENSYWNA

DROGI DLA PIESZYCH WJAZD DO PARKINGU PODZIEMNEGO

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY DOK STREFY DOSTAW ŁAWKI ZIELEŃ NA DACHU-EKSTENSYWNA

WODA:

NAWIERZCHNIE I TYPY DRÓG: STOJAKI NA ROWERY WODA: DROGI DLA POJAZDÓW: ISTNIEJĄCY STRUMYK ,,RÓŻANY POTOK" ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE STRUMYKI

WEJŚCIA DO BUDYNKU:

INNE: DOK STREFY DOSTAW KOLEKTORY SŁONECZNE NAWIERZCHNIE I TYPY DRÓG: REZERWA POD PARKING DROGI DLARPOJAZDÓW:

KŁADKI

MODELE GADÓW

PROJEKTOWANE

BASEN PRZY WEJŚCIU

PARKING

PROJEKTOWANY ZARASTAJĄCY STAW

PROJEKTOWANE PARKING

KIERUNKI NA PLANETARIUM-DOMINANTĘ GŁÓWNĄ PROJEKTOWANY ZARASTAJĄCY STAW DROGI DLA PIESZYCH KIERUNKI NA DOMINANTY NA ELEWACJI

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

DROGI DLA PIESZYCH

ŁAWKI

INNE:

STOJAKI NA ROWERY

KOLEKTORY SŁONECZNE KŁADKI REZERWA POD PARKING MODELE GADÓW KIERUNKI NA PLANETARIUM-DOMINANTĘ GŁÓWNĄ KIERUNKI NA DOMINANTY NA ELEWACJI

ISTNIEJĄCY STRUMYK ,,RÓŻANY POTOK"

BASEN PRZY WEJŚCIU

PROJEKTOWANE STRUMYKI

ISTNIEJĄCE

R

0 10 20 30 40 50 [m]

ISTNIEJĄCY STRUMYK ,,RÓŻANY POTOK"

PARKING 3 - MUZEUM-GEOGRAFIA ZIELEŃ WYSOKA: ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE TERENY ZIELENI OTWARTEJ, KLIN ZIELENI 4 - MUZEUM-WEJŚCIE, RESTAURACJA, BIBLIOTEKA ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA:

DOK STREFY DOSTAW 7 - BADAWCZO-MAGAZYNOWY

WODA:

PROJEKTOWANE: ZIELEŃ NISKA: PROJEKTOWANE 1 - MUZEUM-ARCHEOLOGIA TRAWA CENNE PRZYRODNICZO TERENY ZIELENI OTWARTEJ 2 - MUZEUM-BIOLOGIA

4 - MUZEUM-WEJŚCIE, RESTAURACJA, BIBLIOTEKA WJAZD DO PARKINGU PODZIEMNEGO

ZIELEŃ NA DACHU-EKSTENSYWNA

ISTNIEJĄCA DOK STREFY DOSTAW LEGENDA:

DROGI DLA POJAZDÓW: ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA-KRZEWY ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE BUDYNKI:

WEJŚCIE GŁÓWNE 3 - MUZEUM-GEOGRAFIA 5 - PLANETARIUM

ISTNIEJĄCY SAD OWOCOWY

WJAZD DO PARKINGU PODZIEMNEGO ZIELEŃ WYSOKA:

PROJEKTOWANY LASDRÓG: NAWIERZCHNIE I TYPY GRANICE OPRACOWYWANEGO TERENU

8 - HOTEL

ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE

WEJŚCIE GŁÓWNE TERENY ZIELENI OTWARTEJ, KLIN ZIELENI

INNE:

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ŁAWKI STOJAKI NA ROWERY

KOLEKTORY SŁONECZNE KŁADKI R

REZERWA POD PARKING MODELE GADÓW KIERUNKI NA PLANETARIUM-DOMINANTĘ GŁÓWNĄ KIERUNKI NA DOMINANTY NA ELEWACJI

the developed area is located in the neighborhood of forest and characterized by a slop on its center_ the building fits into the context of the terrain sculpture by the immersion of its parts underground and the diversity of its height_ the whole architectural foundation consists of seven square blocks which are dominated by the planetarium designed in the form of a sphere_ there are four main halfimmersed paths leading to the object in a way that the visitor’s sight is directed to the two architectural accents in the elevation_ the characteristic planetarium sphere appears in the eyes only at the end_ the landscape composition uses flowing stream to create overgrowing pond

77

PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS

ZIELEŃ:

GRANICE OPRACOWYWANEGO TERENU WIATRAKI

prow.: dr inż. arch. H. Michalak, doc. PP

LEGENDA:

opracowywana działka znajduje się w sąsiedztwie lasów, a jej charakterystycznym elementem jest położone centralnie wzniesienie_ budynek wpisuje się w kontekst miejsca przez zagłębienie jego części w ziemi oraz zróżnicowanie jego wysokości_ całe założenie składa się z siedmiu prostopadłościennych brył nad którymi dominuje planetarium zaprojektowane w formie kuli _ do obiektu prowadzą cztery główne ścieżki, częściowo zagłębione w terenie i poprowadzone w taki sposób, że kierują wzrok idących na dwa akcenty architektoniczne w elewacji muzeum_ dopiero na końcu ukazuje się charakterystyczna sfera planetarium_ w zagospodarowywaniu terenu wykorzystano płynący strumień do stworzenia zarastającego stawu_ zaplanowano także miejsce na plenerowe wystawy, poletka doświadczalne oraz strefę rekreacyjną dla odwiedzających


centrum uniwersytecki park historii ziemi/ university centrum:the earth history park A A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

K

B

E

E'

F

F'

G

G'

H

H'

I

I'

J

515

J'

40

370 40 500

1 000

3 050 1 000

1 000

40

370 40 500

1 000

L

1 000

3 050 1 000

1 000

40

370 40 500

1 000

3 050 1 000

1 000

3 050 1 000

4 423 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

448

L' M

0.600.61

40 65

1

3 050 1 000

1 000

K'

40

579

18 013 40 65

1 000

40

0.52 0.59 0.56

960 1 000

0.54

11

10

0.24

0.25

0.26

0.37

0.34

0.38

0.44

0.17

0.28

3

2

N' O 1 000

40

370 500

O'

40

P

1 000 3 050 1 000

P' 1 000

C

315,0

22 20 19 18 17 16 15 14

0.4

315,0

192,5

0.3

11 10 9

1 000

0.20

0.97

0.65

0.67

10

0.98

0.70 0.66

5

192,5

4 3

0.15 0.21

0.64

6

315,0

192,5

0.68

8 7

6x17,5=105

983

0.8

0.2

0.19

2

± 0,0

1

0.14

0.1 -490,0

6

40

315,0

0.69

12

0.7

0.9

1 000

0.6

10x17,5=175

0.11 0.10

6x17,5=105

2 3 4 5 6 7 8 9 10111 21314 15161 71819 20212 22324 25262 7282930 313233

0.100

0.96

11

0.99 34

1 000

5

0.12

9x17,5=157,5

0.13

6x17,5=105

10x17,5=175

9x17,5=157,5

0.16

10x17,5=175

0.18

9x17,5=157,5

1 000

13

0.22

C

± 0,0 9x17,5=15 7,5

960 1 000

748 osób

0.71

0.101

10x17,5=1 75

40

0.5 0.72

12

6x17,5=10 5

40

D

D'

1 000 3 050

1 000

500 394

6

1 000

1 000 3 100

1 000

1 000 6

1 000

44

1 000

0.76

E'

F

F'

G

G'

H

3 925

H'

I

I'

J

0.103

6x17,5=10 5

315,0

E

A

1 000

0.74 0.102 0.75

8 630

0.73

0.77 0.79

1 000

4 050

1 000

0.80

J'

B

13

192,5 1 000

C'

500 370 40 13 640

0.90

65

0.82

0.93

15

1 000 3 050

K

0.81

0.92 0.94

0.88

1 000

14

0.91

0.89

40

1 000

C

1 000

40

B'

1 000 3 050

0.87

1 000

K'

40

500 370

L

0.83

0.86 40

1 000

40

B

1 000

0.85

1 000

0.84

1 000 3 050 10 129

L' M

1 960

500 370 40

1 000

M'

40

500 370

N

40

16

1 000

A'

1 000

1 000 1 000 3 050

N' O

65 40

A

1 000 3 050

9x17,5=15 7,5

40 65

1 000

± 0,0

0.78

192,5

0.95 65 40

10x17,5=1 75

315,0

0.63

7

1 000

O'

40

17

65

P P'

rzut parteru A A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

E

K

B E'

F

F'

G

G'

H

H'

I

I'

J

514

J'

K'

40

579

1 000

1 000

40 1 000

500

3 050

13 448

1 000

1 000

1 000

500

1 000

1 000

1 000

500

1 000

1 000

40 65

1 000

-1.25 -1.19 -1.20 -1.21-1.22 -1.24

960 1 000

-1.17

1 000

1 000

1 000

1 000

L'

1 000

448

M 1 000

-1.26

40

M' 500

-1.27

N

10 644

1 000

-1.23

N'

1 000

O 1 000

-1.18

6 960

O' 500

40

2

P

1 000

P'

1 000

-1.16

-1.28

1 000

40 65

1 000 6 125 4 050

65 40 500

-1.38

-1.39 -1.40

-1.33 -1.46

-1.32 10

-1.31

6x17,5=105

-175,0

-297,5

-175,0

-297,5

1 000

-297,5

-1.3

9

-1.37

1 000

9x17,5=157,5

10x17,5=175

9x17,5=157,5

-1.11

-1.30

-1.1

11

-1.41

-1.44

40

1 000

-490,0

6

-490,0

6 050

9x17,5=15 7,5

955 1 000

10x17,5=1 75

-1.45

12

6x17,5=10 5

-1.43

1 000

500

1 000

1 000

1 000

500 40 13 640

6 970

B

B'

C

C'

D

D'

A

1 000

1 000 3 030

1 000

500

1 000

40

1 470

1 000 50

1 000 1 950

1 000 6

1 000

44

1 000

6x17,5=10 5

1 000

3 925

-175,0

E

E'

F

F'

G

G'

H

H'

I

I'

J

13

-297,5

1 000

1 000

A'

8 630

9x17,5=15 7,5

1 000

A

1 000

-1.42

-297,5

10x17,5=1 75

-175,0

7

65 40

J'

B

1 000

14

65 1 000 40

40

15

1 000 3 460

1 000

1 000

K'

500

1 000 3 050 10

M

130

1 960

1 000

L'

1 000

M'

40

500 1 000

N

16

1 000

40

L

3 460

N'

1 000

O

65 40

K

1 000

O'

40

P

rzut kondygnacji podziemnej

8

40

-1.36

-1.10

-1.13

10x17,5=175

9x17,5=157,5

1 000

-1.35

-1.34

40 60

prow.: dr inż. arch. H. Michalak, doc. PP

-1.12

6x17,5=105

-175,0

C

-175,0

-1.2

10x17,5=175

-1.14 -1.15

6x17,5=105

5

PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS

-297,5

-490,0

-1.4

C

78

-1.8

9x17,5=157,5

-1.5 -1.9

4

6x17,5=105

10x17,5=175

-1.6 -1.7

1 000

3

460

1

4 485

L

1 000

18 014 40 65

-1.29

advanced functions of the museum have been attributed to the particular segments, which are connected by staircases treated as forming nodes_ entrance area, hall, garage, storage and technical rooms are planned in the underground storey_ in the subsequent floors in the museum part, there are exhibition halls, conference rooms, projectors, media library and a restaurant_ movie theater and a large auditorium are designed for the educational area of building_ the section of research and warehouse contains research laboratories, rooms for preparing exhibits, administration room, a computer center and scientific library_ the final element of the composition is a hotel solid

9

1 477

21

± 0,0 = 105,0 m n.p.m.

0.42

40

8

192,5

9x17,5=157,5

0.40

0.32 0.33

4

1 000

6 130 4 050

0.43

0.36 0.31

5

65

6x17,5=105

1 000

0.41

0.30 0.29

6

0.55

10x17,5=175

0.27

7

3 050 1 000

0.62 220 osób

500

0.35

0.23

8

N

10 645

1 000

0.45

0.490.48 0.47 0.46

3

9

0.53

0.39

M'

40

65 40

1 000

0.50

4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0.51

40

2

370 500

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

0.580.57

1 000

rozbudowane funkcje muzeum zostały przypisane poszczególnym segmentom, które połączone są ze sobą klatkami schodowymi, stanowiącymi punkty węzłowe_ na kondygnacji podziemnej zaplanowano strefę wejściową do obiektu, halę garażową, magazyny oraz pomieszczenia techniczne_ na kolejnych kondygnacjach w części muzealnej znajdują się sale wystawowe, sale projekcyjne, mediateka i restauracja_ w części dydaktycznej zaplanowano salę kinową i dużą salę audytoryjną_ w sekcji badawczo-magazynowej ulokowano pracownie naukowe, pomieszczenia przygotowywania eksponatów, pomieszczenia administracji, centrum komputerowe i bibliotekę naukową_ ostatnim elementem kompozycji jest bryła hotelu

P'

65

17


centrum uniwersytecki park historii ziemi/ university centrum:the earth history park A A

A'

50 75

B'

C

50

C'

350 50 500

1 000

D

3 050 1 000

1 000

D'

E'

F

F'

3 050 1 000

1 000

G

50

G'

350 50 500

1 000

H

H'

3 050 1 000

1 000

2 849 2 645 4 449

25

K'

33

58 584 661

50 1 000

L

1 000

941 1 019

25

3 050 1 000

L' M

50 75

1.39

1 000

33

1.41

383 500

M'

33 1 000

1.42

1.40

N

10 117 3 050 1 000

1.55 1.43

1.44

N' O 1 000

1.56

33

50

1.38 2

K

B

E 13 650 350 50 500

50 1 000

950 1 000

1

B

3 050 1 000

1 000

383 500

O'

33

P

1 000

1.27

3

3 050 1 000

1.511.50

1.26

1.36

1.37

1.49

1 000

1.35 1.31

1.30 1.29

1.28

C

805,0

1.2

9

1.32 1.33

1 000

1.23 1.24

8

682,5

2 467

6 150 4 050

1.19

1.7 1.8

1.4

1.3

10x17,5=175

1.9

9x17,5=157,5

1.6

1.10

10

682,5

805,0

1 000

6x17,5=105

805,0

1.1

682,5

1.15

1.69

490,0

1.54

8 9 10 11 12 13

11

1.14

1.18

-490,0

6

1.57 490,0

1.5 9x17,5=15 7,5

950 1 000

1.58

10x17,5=1 75

50

1 000

1 2 3 4 5 6 7

1.11

1.12

6x17,5=105

682,5

1.17

3 2

1 000

1.13

805,0

4

33

5

5

1.16

6x17,5=105

10x17,5=175

6

9x17,5=157,5

8 7

C

10x17,5=175

9x17,5=157,5

490,0

1 000

1.70

1.59

12

6x17,5=10 5

A'

1 000

500 350 50

50

B

B'

1 000

1 000 3 050

C

C'

1 000

500 350 50 13 650

50

D

1 000

1 000 3 050

1 000 48

500 351 51

1 000

1 000 3 050

1 000

1.61 1.62

E

E'

F

F'

G

G'

H

1.72

1.71

6x17,5=10 5 805,0

D'

1 000

490,0

1.60 1.63

75 50

H'

A

13

682,5

1 000

A

1 000 3 050

8 634

1.64

50 75

1 000

4 050

1.65

682,5

1.68

75 50

9x17,5=15 7,5

805,0

7

10x17,5=1 75

4

1.53

10x17,5=175

9x17,5=157,5

1.22

B

1.66

1 000

14

1.67

59 1 000

33

34

3

K

15

1 000 050

34

1 000 3 050 10 118

1 000

M'

500 383

34

N

34

1 000 1 000 3 050

N' O

1 000

58 33

O' P P'

rzut piętra I A B'

C

D

3 050 1 000

1 000

D'

E'

350 50 500

K

B

E

50 1 000

F

F'

10 601 3 050 1 000

1 000

G

G'

H

H'

58

584 50

350 50 500

1 000

3 050 1 000

1 000

50 75

1 000

986

25

2 849 2 022

K'

33

L

1 000

941 25

3 050 1 000

1 316

4 374

L' M 1 000

50 75

1

C'

445 50 500

33

2.34

2.30

8 9 10 11 12 13

2.32

6

2.47

1 000

8

2.26

9x17,5=157,5

2.29

1295,0

9

1 000

C

980,0

2.21 2.22

10

2.8

2.4

6x17,5=105

1172,5 4

2.3

11

6x17,5=105

1295,0

1295,0

1172,5

2.1

1172,5

3

490,0

994 1 000

1 2 3 4 5 6 7

2.50

8 9 10 11 12 13

6 617

2

6

2.14 2.15

12

6

2.51

980,0

50

2.5

4x17,5=70

2.52

2.53

1 000

-490,0

950 1 000

1 050,0 2 050

4x17,5=70

4x17,5=70

B'

C

1 000 3 050

C'

1 000 50

D

D'

A

500 350 50

1 000

E

1 000 3 050 10 601

E'

1 000 48

500 352 50

1 000

1 000 3 050

1 000

59 1 000

75 50

1 000 3 050

K F

F'

G

G'

H

H'

B

6

1 000

1 000

K'

14 34

L

500 462

6 7 085

1 000 994

500 445 50

3 000 2 948

L' M M'

6

59 33

50 75

34

26 6

500 540

6

N N' O

rzut piętra II

1 000

980,0

2.54

7

26

15

13

the whole foundation is based on the construction module of ten meters_ the module is also present in the layout of the room (repeated kicks bathrooms, projection rooms and staircases)_ such solutions allow for freely design the interior, decking large spans, allows easy expansion and is easy to install_ this has an impact on the economy of the entire investment_ suggested a steel structure with standard rolled profiles_ rectangular cubicles have excellent ability to interior design, according to the changing needs of users_ with the exception of modular projection rooms and toilets, interior is a free plan which can be freely bodied

79

PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS

2.7

prow.: dr inż. arch. H. Michalak, doc. PP

2.9

2 011

2.6

10x17,5=175

2.10

9x17,5=157,5

10x17,5=175

6 5

1295,0

2.11

2.12

1 000

6

2.13

8 7

6x17,5=105

5

9x17,5=157,5

1 000

2.16

10x17,5=175

9x17,5=157,5

1 000

6 150 2 047

1172,5

17

6

2.24 2.17

6x17,5=105

2.46

2.2

6

26

59 34

2.42

10x17,5=175

6

2.20

O 540 500

2.41 2.43

5

2.19 2.18

N' 6

8

2.40

4

4

2 948 3 000

2.49

2.452.44

3

7

M'

6

2.39

2

2.23 3

2.38

500

997 1 000

1 2 3 4 5 6 7

7 080

2.48

2.36

2.31

2.28 2.27

2.25

462 500

N

2.33

50

2

2.37

1 477

950 1 000

2.35

16

1 000

M

1 967

1 000

L'

75 50

500 383

33

L

1 000

1 000

K'

6 26

33

58

1.48

1.52

1.21 1.20

P' 1 000

1.47

59 34

1.25

1.46

500

1.34

6x17,5=105

1 000

1.45

całe założenie zostało oparte na module konstrukcyjnym dziesięciu metrów_ moduł występuje także w rozplanowaniu pomieszczeń (powtarzalne rzuty łazienek, sal projekcyjnych i klatek schodowych)_ takie rozwiązania pozwalają na swobodne kształtowanie wnętrz, przekrycie dużych rozpiętości, umożliwia łatwą rozbudowę i jest prosty w montażu_ ma to także wpływ na ekonomiczność całej inwestycji_ zaproponowano konstrukcję stalową ze standardowych profili walcowanych_ prostopadłościenne kubiki charakteryzują się doskonałą możliwością aranżacji wnętrz, stosownie do zmieniających się potrzeb użytkowników_ poza modułowymi salami projekcyjnymi i toaletami wnętrza pozostawiono jako wolny plan, który może być dowolnie zabudowywany


centrum uniwersytecki park historii ziemi/ university centrum:the earth history park B'

C

6 26

C'

445 50 500

D

3 050 1 000

1 000

D'

E

E'

7 552 350 50 500

50 1 000

prow.: dr inż. arch. H. Michalak, doc. PP

PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS

+ 2 260,00 ZWIEŃCZENIE BUDYNKU

G

445 500

+ 1 960,00 DACH

6 26 75 50

2

3.31

3.37

3.32

+ 1 470,00 KONDYGNACJA 3

1 000 994

994 1 000

3.30

+ 980,00 KONDYGNACJA 2

6

6

3 + 490,00 KONDYGNACJA 1

3.29

4 - 490,0 KONDYGNACJA -1

4x17,5=70

3.10 3.11

1172,5

3.1

5 150

3.9 3.12

1 000

3.13

6x17,5=105

10x17,5=175

3.14

3.15

10x17,5=175

3.16

9x17,5=157,5

5 150

1 000

10x17,5=175

9x17,5=157,5

3.3

± 0,00= 105,0 m n.p.m. KONDYGNACJA 0

- 690,00 POZ. POSADOWIENIA

3.18

1295,0

6

3.8

3.2 1470,0

1470,00

3.21

6x17,5=105

5

3.39

9x17,5=157,5

3.22

3.35

3.33

3.26 3.27

przekrój C-C

6x17,5=105

1295,0

1172,5

1295,0

1172,5 6

2 050

4

3.25

3.38 1 000

3.28 3.24 3.23

3.36

2 050

1 000

1600,00

5

3.19

3.17

3.7

3.6

1 000

994 1 000

3.20 1600,00

3.4

+ 2 260,00 ZWIEŃCZENIE BUDYNKU

6

1 000

950 1 000

50

1 994

6

3.5

7 500 445 50

B'

1 000

C

1 000 3 050

C'

1 000 50

D

500 350 50 7 552

D'

1 000

E

A

1 000 3 050

E'

1 000 50

F

F'

500 445

26 6

75 50

7 26 6

+ 1 960,00 DACH

+ 1 470,00 KONDYGNACJA 3

+ 980,00 KONDYGNACJA 2

+ 980,00 KONDYGNACJA 2

+ 490,00 KONDYGNACJA 1

+ 490,00 KONDYGNACJA 1

± 0,00= 105,0 m n.p.m. KONDYGNACJA 0

± 0,00= 105,0 m n.p.m. KONDYGNACJA 0

G

- 490,0 KONDYGNACJA -1

elewacja południowa

elewacja wschodnia

+ 2 260,00 ZWIEŃCZENIE BUDYNKU

+ 1 960,00 DACH

+ 1 470,00 KONDYGNACJA 3

- 690,00 POZ. POSADOWIENIA

rzut piętra III

elewacja północna

80

F'

50 1 000

3.34 3

elewacja zachodnia

the building is part of a new trend in eco-building, materials used in this construction are mostly of natural origin, which refers to the subject of the property_ as exterior facing selected copper sheet, which patinated over time, and architectural concrete - as allusion to the rock_ the use of solar panels aims to provide an economical use of building_ because it is in the developed area of green wedge was decided as much of the land to remain biologically active_ surfaces that require curing, most are permeable (openwork concrete, gravel)

F

3 050 1 000

1 000

50 75

2

50 75

budynek wpisuje się w nowy trend budowania ekologicznego-materiały użyte do jego zbudowania w większości są pochodzenia naturalnego, co nawiązuje do tematyki obiektu_ jako okładzinę elewacyjną wybrano blachę miedzianą, która patynuje z upływem czasu oraz beton architektoniczny-stanowiący aluzję do skały_ zastosowanie kolektorów słonecznych ma zapewnić ekonomiczną eksploatację obiektu_ ponieważ opracowywany teren leży w klinie zieleni zdecydowano się jak największą część działki pozostawić jako biologicznie czynną_ nawierzchnie wymagające utwardzenia, w większości są przepuszczalne (płyty betonowe ażurowe, żwir)

przekrój A-A

- 490,0 KONDYGNACJA -1 - 690,00 POZ. POSADOWIENIA

przekrój B-B


centrum uniwersytecki park historii ziemi/ university centrum:the earth history park

81

PRACA MAGISTERSKA/ MASTER THESIS

project carries an utilitarian values, it is intended to serve the entire community_ also fits into the wider regeneration of the area being developed, which now is run down and rather it is an emergency escape social space, rather than a friendly place where you will be happy to go_ this is exactly the goal, that the author of this project wanted to achieve - the creation of new, high quality, which in line with the idea of open form, it will encourage you to visit this place, because besides the main attraction, which is the same museum, offers the public the opportunity to relax in nature, away from the hustle and bustle of the city_ this is a place that fully deserves to become a tourist attraction of the city of poznań

prow.: dr inż. arch. H. Michalak, doc. PP

projekt niesie w sobie wartości utylitarne_ w założeniu ma służyć całej społeczności_ wpisuje się także w szeroko pojmowaną rewitalizację opracowywanego obszaru, który obecnie jest zaniedbany i raczej jest to przestrzeń społecznie ucieczkowa, aniżeli przyjazne miejsce do którego z chęcią można się wybrać_ właśnie takie założenie przyświecało autorowi projektu_ stworzenie nowej jakości przestrzeni, która w myśl idei formy otwartej, będzie zachęcać do częstego odwiedzania tego miejsca, gdyż poza główną atrakcją, jaką jest samo muzeum, oferuje się społeczeństwu możliwość wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku miasta_ jest to obiekt, który w pełni zasługuje na to, by stać się turystyczną atrakcją miasta poznania


ŻYCIORYS

CURRICULUM VITAE


edukacja:

education:

2012- 2013 Politechnika Poznańska, Wydział Architketury spodziewany tytuł- mgr inż. arch.

2012- 2013 Poznań University of Technology, Architecture and Urban Planning, expected title - M.Sc. in Architecture

Politechnika Poznańska, Wydział Architketury ukończony tytułem inż. arch.

2005-2008

Technikum Budowlane nr 1 w Poznaniu

2008-2012

Poznań University of Technology, Architecture and Urban Planning, completed with B.Sc. in Architecture

2005-2008

Technical High School number I in Poznań class with building course

umiejętności:

skills:

programy komputerowe: poziom zaawansowany: ArchiCAD Adobe Photoshop Sketch Up + VRay poziom podstawowy: AutoCAD Adobe InDesign DialLUX SolidWorks jezyki: polski(ojczysty) angielski (średniozaawansowany) niemiecki (średniozaawansowany)

computer programs: advanced level: ArchiCAD Adobe Photoshop Sketch Up + VRay

inne: prawo jazdy kat. A, B

others:

zainteresowania:

interests:

motoryzacja, gotowanie, podróżowanie, narciarstwo

skiing, travelling, cooking, automotive

basic level:

AutoCAD Adobe InDesign DialLUX SolidWorks languages: polish (native) english (intermediate) german (intermediate)

ŻYCIORYS/ CURRICULUM VITAE

2008-2012

full clean driving license

85


autor: michał szuba copyright by michal szuba poznań 2013


Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you