Page 1

Třeboňský SVĚT 6 / 2012

Z p r av o d a j m ě s t a Tř e b o n ě

Co se bude dít v Třeboni? Jiřina Prekopová – Škola lásky v rodině – Divadlo J. K. Tyla Laco Deczi a Celula New York – koncert v Divadle J. K. Tyla Česká bible v průběhu staletí – výstava v Besedě

15 Kč


Úvodník Ráno ve středu 6. června si přivstaňte. Alespoň vy, kteří toužíte spatřit mimořádnou astronomickou událost – přechod planety Venuše přes Slunce, který se v tomto století už nebude opakovat. Na její další přechod si lidstvo bude muset počkat 105 let do 11. prosince 2 117. Poslední přechod Venuše přes Slunce v roce 2004 byl podle některých astrologů „znamením úplného otevření brány pro rok 2012“. Období mezi přechodem v roce 2004 a tím, který v červnu zaznamenáme, mělo být časem intenzivní duchovní přeměny. Během červnového přechodu bychom měli zaznamenat zesílený proud energií, které mají lidem pomoci v jejich transformaci a dovršit tak jejich úsilí o duchovní růst z minulých let. Venuše je planetou spojovanou s láskou, krásou a srdcem. 6. června, kdy bude Venuše stát v jedné přímce se Sluncem a se Zemí, je údajně vhodný čas k tomu, otevřít svá srdce. Téměř každé ráno je mi dopřáno potkat otevřené srdce laskavého člověka. V trafice paní Posekané na mě čeká Jára s širokým úsměvem a otevřenou náručí. Obejme mě, pohladí a se slovy: „Můžeš, můžeš...,“ mě vybízí, abych si vzala z pultu denní tisk. Jinak toho moc nenamluví. Je to můj dobrý anděl. A Dobrý anděl je i název projektu, se kterým Vás v červnovém čísle Třeboňského světa seznamujeme. Otevřete stránky a čtěte. Otevřete svá srdce a naslouchejte... Jana Jandová (Čerpáno z článku J. Trnobranské Co způsobí přechod Venuše přes Slunce?)

Co se nám líbí?

Vtipná reklama, vtipné ukotvení, zajímavý design – to se cení.

Co se nám NElíbí?

jj

Zámecký park si podobné konce „pikniků“ nezaslouží! jj

Proslov starosty města Ing. Jiřího Houdka při pietním aktu 8. 5. 2012 Vážení spoluobčané, návštěvníci našeho města, dámy a pánové, scházíme se zde u Památníku obětem zla, abychom uctili 67. výročí osvobození naší vlasti od německé okupace a ukončení II. světové války. 67 let je již období jednoho lidského života. Zdálo by se, že už nám nemůže oslava tohoto výročí nic dát. Že je již velmi málo přímých účastníků bojů, ať už na východní či západní frontě. Vždy při těchto příležitostech se mi vybavují konkrétní osoby, které jsem znal a které se aktivně a svobodně podílely na boji proti zlu na obranu takových hodnot, jako je vlast, národ, svoboda, spravedlnost. Vybaví se mi pan Bačík, který s námi často zde u pomníku stával, pan Šulák, drobný nenápadný hajný z hájovny na Holičkách, které se dodnes říká „Šulákovna“. Nebo vzpomínám i na vyprávění mého tchána Miloslava Bumby, který se zúčastnil jako osmnáctiletý chlapec Pražského povstání, což jej předurčilo k vojenské kariéře, která mu následně přinesla dvanáctiletý tvrdý žalář v komunistických věznicích. Tito lidé byli přímými účastníky. Válka a tehdejší tvrdá konfrontace hodnot je přiměla postavit se na tu správnou stranu

i za cenu položení vlastního života. Válka přináší tento přímý střet a velmi přesně vymezuje charaktery osob a společnost rozděluje na ty, kteří jsou ochotni se zlem bojovat s nasazením sebe sama, na ty, kteří se jen tak vezou a snaží se proplout, jen aby je to nějak neohrozilo, bez ohledu na všechny další principy mravní, a na ty, kteří se bez zaváhání přidají i svojí aktivitou k momentálně výhodnému proudu a to jen proto, aby z toho měli svůj prospěch, i za cenu kolaborace, hanobení druhých, pomluv, které ublíží. Mnozí z nás nezažili válku s vojenskými zbraněmi. Válka v pojetí střetu pravdy a lži je kolem nás neustále. Místo kulometů jsou zde pomluvy, místo minometů zaručené zprávy, místo dělostřeleckých a tankových baterií média, ať již v tištěné nebo televizní podobě. Pouze vyhrocenost situace není tak výrazná jako ve válce vojenské, abychom jasně věděli, na jakou stranu se dát. O to to často máme složitější. Odkaz osvobození a příklady osob, které se na něm samy aktivně podílely, jsou a neustále pro nás musí být živé. Obdiv jim a čest jejich památce! Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně

Pietní akt 8. května roku 1945, minutu po 23. hodině středoevropského času, vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk. V Evropě se sice slavil Den vítězství, ale nedaleko Třeboně Na Kopečku ještě 9. a 10. května umírali lidé. Na poli zvaném U Křížku se střetla německá bojová kolona, která mířila do Českých Budějovic, a Rudá armáda. 67. výročí ukončení druhé světové války si v Třeboni připomněli občané 8. května u Památníku obětem zla. Pietního aktu se zúčastnili představitelé města starosta Jiří Houdek, místostarostka Terezie Jenisová, zástupci 44. lehkého motorizovaného praporu z J. Hradce, Jednoty československé obce legionářské bratra Stanislava Berana, Sdružené baráčnické obce Vitoraz Třeboň a Junáku. O kulturní doprovod se postaral Žesťový soubor ZUŠ Třeboň pod vedením Petra Gramana a pěvecký sbor Pěslav Ozvěna, který vedl sbormistr Jan Maule. Luděk Švejcar, foto Jana Jandová 2l

Třeboňský SVĚT l červen 2012


město

Zprávy z radnice 43. jednání rady města – 25. 4. 2012 ◗  Školkové třídy budou naplněny na maximum Ani Třeboni se nevyhýbají silné školkové ročníky. Radě města byl předložen návrh na schválení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách. Strop je dnes 24 dětí ve třídě. Radní s navýšením souhlasili. Většinou se jedná o čtyři místa v každé třídě. Jde o MŠ Sluníčko, pracoviště Svobody 1018 i pracoviště Vodárenská 84, a o 3. MŠ, pracoviště Jeronýmova i pracoviště Břilice. ◗ Předzahrádka v Masných krámech nebude V ulici Masné krámy má vzniknout nová stylová kavárna. Její provozovatel chtěl do ulice ještě umístit sezónní předzahrádku. S tímto záměrem radní nesouhlasili. Důvodem je především rozměr ulice. Předzahrádka by uličku ještě více zúžila. ◗ Stromy Třeboňska Už šestým rokem provozuje Město Třeboň internetové stránky www.stromytrebonska.cz. Seznamuje uživatele s desítkami zajímavých, vzácných i památných stromů regionu Třeboňska. Rada města rozhodla o podpoře stránek. V budoucnu by je měl odbor životního prostředí rozšiřovat mimo jiné o návrh turistických a cyklotras a také tras pro handicapované občany. 44. jednání rady města – 9. 5. 2012 ◗  Město dostalo darem seníky Radní na posledním jednání schvalovali přijetí dvou darů v podobě seníků na Mokrých lukách. Majitelé nabídli městu bezúplatný převod. Město má k dispozici historické mapy a z nich vychází při renovaci i umístění seníků. Obnova jednotlivých staveb stojí 150 000 až 500 000 Kč. K tomuto účelu město využívá také dotace z Jihočeského kraje nebo Ministerstva kultury ČR. ◗ Tržní místo a předzahrádka Rada města se zabývala žádostí o zřízení tržního místa v Březanově ulici čp. 78. Podnikateli, který v domě provozuje vinárnu, vyhověla. K vinárně je povolena předzahrádka o velikosti 2 metry čtvereční. Naopak zamítnuta byla žádost o zřízení předzahrádky na Palackého nám. před domem čp. 40. Důvodem negativního stanoviska je přílišné zúžení průchozího profilu chodníku v blízkosti rušné křižovatky. ◗ Hasiči dostali dotaci z kraje Třeboňští dobrovolní hasiči získali účelovou neinvestiční dotaci 37 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje. Pro letošní rok město Třeboň použije peníze pro jednotku působící v Branné. Místní hasiči můžou finance použít na opravy a udržování, nákup materiálu a ochranných pomůcek. ◗ A ještě jedna hasičská… Radní rozhodli o poskytnutí příspěvku pro dobrovolné hasiče ze Staré Hlíny. Čtyři tisíce korun dostanou na pořádání Dne dětí. Žádost na podporu stejné akce – Dne dětí – přišla i z Osadního výboru Přeseky. Tamní organizátoři akce mají přislíbeno 3 000 Kč. ◗ Pronájem pozemku pro koně Také letos má podnikatelka z Dobré Vody zájem o provozování vyhlídkových jízd kočárem taženým koňmi. Aby mohla koně ustájit, chce si v letních měsících pronajmout místo za Novým dvorem. Rada žádosti vyhověla s tím, že od smlouvy bude možné odstoupit v případě nedodržení určitých podmínek. Týkají se především udržování čistoty při poskytování této atrakce. 16. jednání zastupitelstva města – 14. 5. 2012 ◗ Pozemek pro stavbu chráněného bydlení město kraji prodá www.itrebon.cz

Nejdelší diskuse v rámci květnového jednání zastupitelstva se vedla kolem schvalování prodeje pozemku poblíž hráze rybníka Svět. V rámci plánu Jihočeského kraje stavět chráněné bydlení pro postižené byla oslovena už minulá radnice. V současné době má kraj možnost získat na chráněné bydlení dotaci z Integrovaného operačního programu EU v projektu Transformace. Také proto oslovil už některá konkrétní města v regionu se žádostí o vytipování vhodných pozemků. V Třeboni bylo nabídnuto čtrnáct možností. Po prvotní selekci zbylo šest možných pozemků. Zástupci kraje pak vybírali takový, který odpovídá potřebám celého projektu. Jde o pozemek, který původně sloužil jako dočasné parkoviště při stavbě sídliště Hliník. Panelová plocha má asi 60 parkovacích míst. Parkoviště bylo mezi nabízenými pozemky mj. proto, že jeho dlouhodobé využití v tomto smyslu není zcela naplněno. Další parkovací plochy se nacházejí v nejbližším okolí. Vedení města dostalo na stůl dvě připomínky obyvatel domů sousedících s pozemkem. Následovala petice podepsaná 163 podpisy, která s prodejem pozemku nesouhlasí, především z důvodu omezení možnosti parkování. Zastupitelé už jednou schvalovali záměr prodeje a shodli se na něm. V diskusi tentokrát zazněly také otázky, např. jaký je stupeň postižení klientů chráněného bydlení, jestli jsou schopni využívat lukrativní prostor, jaké jsou další alternativy, zda se zaslepí Přemyslova ulice apod. Klienti, kteří by podle zamýšleného krajského projektu měli využívat chráněné bydlení v Třeboni, jsou dnes v Pístině. Vedení domova alternativu chráněného bydlení velmi vítá. V diskusi se objevil také protinávrh. V něm se mělo projednání věci odložit a pověřit radu města jednáním s krajem o jiném návrhu předmětné záležitosti. Tedy o jiném možném pozemku. Pro protinávrh zvedlo ruku devět zastupitelů. S návrhem usnesení, které schvaluje prodej příslušného pozemku Jihočeskému kraji za podmínky, že kraj doloží schválené rozhodnutí o dotaci pro výstavbu chráněného bydlení do konce roku, hlasovalo 13 zastupitelů, 8 bylo proti a 3 se zdrželi hlasování. Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky občanů i petici. Vzhledem k široké diskusi plánuje město veřejné slyšení, kde budou zodpovězeny otázky kolem projektu Transformace. Uskuteční se 5. června v 16.00 hodin v zasedací síni zastupitelstva v budově MěÚ Třeboň. ◗ Kraj dá peníze na první pomoc Město Třeboň uzavřelo dohodu s Jihočeským krajem o poskytnutí příspěvku na lékařskou službu první pomoci. Z kraje půjde více jak 214 000 korun městu Třeboň, které peníze následně ve stejné výši poukáže poskytovateli pohotovosti. Obecně prospěšná společnost LSPP Třeboň dostane přímo z krajského rozpočtu další část neinvestičního příspěvku ve výši 642 750 Kč . ◗ Směna pozemku s Benzinou Město Třeboň na základě usnesení zastupitelstva smění se společností Benzina, s.r.o. část pozemku, který dnes společnost využívá bez právního důvodu. Jde o kus komunikace v areálu čerpací stanice. Druhým předmětem směny je část pozemku v ulici Vodárenská, který právě patří Benzině. Město chce letos realizovat rekonstrukci ulice Na Kopečku, včetně výstavby obratiště pro motorová vozidla. Protože právě obratiště zasahuje do pozemku Benziny, domluvili se zástupci města a firmy na směně pozemků bez doplatku. Výměra dotyčných pozemků je 20, resp. 22 m2. ◗ Zveřejnění prodeje parcel v Břilicích Osm nových parcel chce město připravit, zainvestovat v lokalitě ZTV Břilice. Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou. Počítá se s minimální nabídkovou cenou 1500 Kč/m2. Cena se skládá ze dvou položek – za infrastrukturu a za pozemek (1100 Kč za m2 a 400 Kč za m2). Výměry parcel se pohybují cca od 600 m2 po 990 m2. Pozemky budou vybaveny mj. l3


je k dispozici v digitální podobě a je přístupný na internetu. Tím, že vodovodní přípojkou, připojením na rozvody elektrické energie je strategie on-line, kdokoliv a kdykoliv do ní může nahlížet a také a plynovod, napojeny na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Po dokončení výstavby rodinných domů, nejpozději v roce 2017, do- vkládat další myšlenky a informace, které mohou být zapracovány. jde k dokončení ZTV včetně vrchního krytu vozovky, chodníků Proto je stále aktuální a rozšiřující se. Díky tomu se její obsah časem nedevalvuje, ale naopak prohlubuje a stává se rozsáhlejším. a veřejného osvětlení. Otevřená strategie pojmenovává princip, jakým by podle našeho ◗ Vyhláška o kompostování názoru měla strategie fungovat. Tedy být do budoucna otevřeZastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o komunitním nou pro rozšiřování a prohlubování odborníky a obyvateli města. kompostování. Týká se způsobu využití kompostu. Odpad se stane zeleným kompostem vhodným pro údržbu a obnovu veřej- Ideou je tedy zapojení odborníků a obyvatel města do přemýšlení a formování budoucnosti města. Jde o vytvoření společného názoné zeleně. Rostlinné zbytky bude možné ukládat do označených kontejnerů v areálu sběrného dvora na Novohradské ulici. Vlastní ru odborného i laického. Ten by měl být směřováním a inspirací pro politickou reprezentaci města. kompostování budou Technické služby provádět v pronajatém Vkládat nové nápady a myšlenky, a tím rozšiřovat tuto strategii zařízení (silážní jámy) v Přesece. může tedy každý. K tomuto vkládání je vytvořen tzv. připomínko◗ Rozdělení dotací na památky vý formulář. Přínosné myšlenky budou zapracovány do strategie. Z Programu regenerace městské památkové rezervace byla městu Třeboň přiznána státní finanční podpora v celkové výši Je možné též vkládat odkazy na internetové stránky, mapy apod.  Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Lucie Chytilová 400 000 Kč. Město žádalo o dotaci zhruba čtyři miliony korun. Začátkem března komise posuzovala žádosti o přidělení dotace. Byly celkem čtyři. Dvě od soukromých osob, přičemž jedna od Více informací najdete na www.strategietrebone.cz záměru ustoupila z důvodu nedostačujících vlastních prostřed- Otevřená strategie města Třeboně je jedním z výstupů projektu ků nezbytných pro finanční spoluúčast. Žadatel z Husovy ulice „Města v rozletu“ (Podpořeno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013). získá na fasádu dotaci 35 000 Kč a městský podíl na financování bude činit 23 378 Kč. Dalším zájemcem byla Římskokatolická farnost Třeboň. K její žádosti se přesunuly i peníze původně určené pro soukromého žadatele. Farnost tedy získá na restaurování kanovnických lavic v kostele sv. Jiljí dotaci 142 000 Kč, městský podíl bude navíc 52 000 Kč. Zbytek dotace – 223 000 Kč – jde na výměnu střešní krytiny v domě čp. 1 na Masarykově náměstí, Co je Otevřená strategie města? který je v majetku města. ◗ Sportovci získali prostředky na celoroční činnost Zastupitelé města schválili poskytnutí příspěvků na celoroční činnost sportovního charakteru místním oddílům. Finanční prostředky byly přiděleny v následující výši: TJ Jiskra Třeboň ...................................................... 748 600 Kč Klub Taekwon-do Třeboň ........................................ 137 100 Kč TJ Slovan Břilice ..................................................... 158 600 Kč Na základě doporučení komise pro mládež a sport pak rada města Ing. arch. Lucie Chytilová Ing. arch. Ivo Pavlík Bc. Miroslava Chytilová zastupitelstvu doporučila přijmout i následující rozdělení dalších peněz: SK Boxing ................................................................. 49 300 Kč Moje seznámení s hlavními aktéry – Ivošem a Lucií bylo lidsky hřejivé a spontánní. Jednoho dne mi totiž Ivoš zavolal, že by se on i Lucie se mnou rádi sešli. Judo Třeboň, o.s. ....................................................... 41 600 Kč Hokej Třeboň ............................................................ 41 600 Kč Prý oba zaujaly mé postřehy a nápady z dotazníku Otevřená strategie města. TOM Zálesáci (turistika a cykloturistika) ................. 27 700 Kč Porozuměli jsme si okamžitě, a tak letos začátkem března na třeboňském Klub třeboňských kaprů ............................................ 26 200 Kč náměstí u kávy začala nejen naše spolupráce, ale i přátelství. Jezdecký klub Obora, o.s. .......................................... 16 900 Kč Dnes už se čtenáři TS i všichni návštěvníci internetových stránek města mohou podrobně seznámit s výslednou vizí Třeboně na www.strategietrebone.cz Šipkový klub A je to Třeboň ................................................ 0 Kč Na levé straně se vám objeví jednotlivá rozpracovaná témata, doplněná interak◗ Třeboň členem cyklosdružení tivními fotomapami a fotodokumentací, takže si každý udělá jasnou představu, Produkt cestovního ruchu, který zvyšuje atraktivitu území – to má být občanské sdružení Cyklostezka Lužnice, resp. jeho cíl. o jaký objekt a území se jedná. Uvnitř textu jsou pak další související odkazy, aby se čtenář dostal co nejhlouběji k dané problematice. Vše je přehledné Záměrem je vybudování cyklostezky podél Lužnice, napojení na Nežárku a Vltavskou cyklistickou cestu. Sdružení by se mělo sta- a jasné. A především plné nápadů a vizí, jak naše město ještě více zatraktivnit rat o cyklostezku jako takovou, její údržbu, rozvoj i reklamu. Za- a zpříjemnit návštěvníkům a především místním. Ivoši, jak vaši skupinu vlastně projekt Otevřené strategie napadl? kladateli sdružení jsou fyzické a právnické osoby a města v povodí řeky Lužnice. Město Třeboň by zatím mělo jako člen přispívat Ahoj! Všechny zdravíme! Nápad Otevřené strategie vzešel z vytváření strategie pro obec Dukovany, kde jsem odmala vyrůstal. Nabídli jsme obci vyhotovení částkou dva tisíce korun ročně. Zastupitelé vstup do sdružení Jitka Bednářová strategie, která by identifikovala problémy této malé vesnice. Proto jsme při Cyklostezka Lužnice odsouhlasili. samotném vytváření začali přemýšlet, jak tuto strategii vytvořit, aby na ni měli místní obyvatelé a odborníci, a také jak ji udržovat aktuální. Před vznikem Otevřená strategie města Třeboně vliv strategie jsme samozřejmě četli a vyhledávali i jiné strategie, které však, jak Strategie je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení urči- jsme zjistili, neřeší podstatu problému. Strategie, jakou si představujeme my, je založena na třech základních elementech. Je to člověk, dům a strom, resp. tého cíle. Dnešní obvyklé rozvojové strategie obcí, měst a regionů lidé, sídlo a krajina. My jsme velmi podrobně řešili část dům. Za tímto slovem jsou totiž problematické v dočasnosti jejich tištěné podoby. Čím více doby uplyne od jejich vytvoření, tím se stávají nepřesnějšími. Ote- je totiž podle nás ukryto celé město a jeho logika. Jsou to prostory jak uvnitř vřená strategie je tedy dokument, který není nikdy finálně ukončen, v domech, tak především mezi domy. Tedy jde o prostory, kde se pohybují 4l

Třeboňský SVĚT l červen 2012


lidé, kde prožívají radost a smutek. Pocity, které v nich tento prostor vyvolává, Chcete tedy, aby stránky byly živé a aktivní a aby se na nich podílelo co formují jejich budoucnost, jejich život. Příkladem může být život skvělých lidí, největší množství lidi – jak odborníků, tak i laické veřejnosti. Jak docílíte vedle kterých jsme asi měsíc a půl v Třeboni bydleli. Jejich naprosté spojení toho, aby se s otevřenou strategií opravdu v budoucnosti počítalo a stala s historickým domem a s náměstím. Jejich život nebyl zakotven v osmém patře se trvalou součástí dalšího rozvoje města? v obývacím pokoji u televize. Jejich život byl spojen, alespoň jak jsme ho viděli To samozřejmě záleží jen na vás – místních lidech. To vy musíte chtít, aby se my, s náměstím, s dvorkem, s ochozem... Je důležité si zde uvědomit, že tento město, a tím i celá tato země posunovala správným směrem. Samozřejmě způsob žití vychází z historické podstaty těchto budov. Pro lidi bylo dřív ná- je možné, že si jen my myslíme, že je to správný směr. Proto vkládejte vaše městí a společné prostory jejich hlavním místem pro pobyt, setkávání a diskusi. nápady, vize, doporučení... Dobré nápady a vize jsou vždy na první pohled To je však i dnes pro město maximálně důležité. Dostat místní obyvatele zpět patrné. A ty musí mít místo ve strategii a také v budoucnosti tohoto města. do ulic a na náměstí. Místní lidé musejí být součástí města. Jinak se jedná Jak je to s financováním celého projektu? o město bez vlastních lidí a jejich vzájemných vazeb. Tedy prázdné schránky Strategii města platí EU. Strategie stála 198 000 Kč. Bylo odpracováno 1 600 domů. Mrtvé město! Proto je třeba, aby historické jádro Třeboně bylo živé. hodin. Plné skutečných obyvatel, kteří zde opravdu trvale žijí. Proto už žádné hotely A co byste za celý váš tým chtěli na závěr vzkázat čtenářům Třeboňského v centru! Ty totiž, pokud jsou ve velkém množství, z historického centra města světa? vytvářejí pouhou schránku. Město jste VY! A proč právě Třeboň? Děkuji za rozhovor a věřím, že se na stránkách TS budeme potkávat častěji, Jeli jsme tenkrát do Lišova. Tam jsme řešili studii náměstí a celého jádra. Chtěli třeba při tvorbě a realizaci prvních vašich a našich nápadů. M. Weberová jsme jim tam skrze unikátní nábytkový mobiliář navrátit ducha historie nábytkářského centra. Po cestě jsme také navštívili Třeboň a zcela bez ohlášení jsme Pozvánka na veřejné projednání zaťukali na dveře paní místostarostky Jenisové. Byli jsme velmi mile překvaOtevřené strategie města Třeboně peni, jak pozitivně nás přijala. Později nás stejným způsobem přijal také pan Veřejné projednání Otevřené strategie města Třeboně se starosta Houdek. Zde byl tedy základ naší spolupráce. Díky tomu, že jsou to uskuteční dne 11. června od 16 hodin v jednacím sále lidé, kteří mají správnou ideu, jak by mělo město fungovat, a také jsou otevřeni zastupitelstva na Městském úřadě Třeboň. novým myšlenkám a nápadům, k této spolupráci mohlo dojít a strategie do Přítomni budou tvůrci strategie, mj. architekti Ivo Pavlík budoucna může být realizována. Správný směr a otevřenost je základem pro a Lucie Chytilová a zástupci města Třeboně. každou spolupráci a také pro budoucnost tohoto města a celé naší společnosti. Strategie je přístupná na webových stránkách Co všechno tomu předcházelo? Museli jste přece prostudovat spoustu www.strategietrebone.cz dokumentů a prodiskutovat množství podnětů. To vše muselo být i velmi časově náročné, nemám pravdu? Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko Strávili jsme desítky hodin diskusemi s velmi zajímavými lidmi. Také jsme byli velmi potěšeni ze spousty myšlenek a nápadů, které přišly od místních obyvatel. V Třeboni jednala pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – To pro nás byl obrovský přínos. A nejen z hlediska získaných informací, ale Horní Rakousko, která vznikla v roce 2002 s cílem podpořit také z navázání přátelských vztahů. Je totiž důležité zdůraznit, že hodnota Tře- přeshraniční spolupráci v oblasti efektivního využívání energií. boně není jen ve zdech historických budov, ale především v jejích obyvatelích, Skupina se schází dvakrát do roka, 26. dubna zasedala na třeboňském městském úřadě. Jednání se zúčastnili za rakouskou kteří se zajímají o své město. Tito lidé vytvářejí budoucnost tohoto města. To stranu zástupci úřadu vlády Spolkové země Horní Rakousko, je ta největší hodnota, kterou mohou svému městu a sobě dát. Příkladem pro hornorakouského Svazu pro úspory energií, akciové společnosvšechny může být Dr. Psíková, která se snaží pro město a jeho obyvatele něco ti Energie AG či společnosti ENSERV, za českou stranu pak dělat. Takoví lidé jsou potenciálem tohoto města. Jde totiž o to, aby ani mysl lidí, stejně jako jsem to naznačoval u domů, nebyla jen prázdnou schránkou. zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, Okresní agrární komory, zástupci společností Přesně tito tvůrčí lidé utvářejí město, které má budoucnost. Slovo budoucnost E.ON, SEVEn, K-Projekt, Městské Vodohospodářské, MÚ Třeje totiž nerozlučně spojeno se slovem vývoj a překonávání. Bez těchto dvou boň a pořádající organizace, občanského sdružení Energy Censlov by naše budoucnost nemohla existovat. tre České Budějovice. Ing. Miroslav Kajan z Městské VodohosLucie, kdybys měla shrnout celou vaši studii pouze do několika bodů, abys podářské ve svém příspěvku vyhodnotil význam bioplynových nalákala čtenáře „strategii“ otevřít, přečíst a možná se i zapojit do její stanic ve vztahu k regionálnímu zemědělství a energetickým tvorby, co bys uvedla? Těch věcí je samozřejmě velké množství, ale například: přesunuli jsme knihov- potřebám obcí. Příspěvek byl dokumentován v rámci exkurze na konkrétním případu bioplynové stanice v Třeboni, která ponu do centra města na kostelní náměstí. Bude mít příjemnou zahradu a bude kryje kolem 30 % celoroční spotřeby elektřiny Třeboně a navíc blízko Lázní Berta. Vymysleli jsme logiku nových záchytných parkovišť pro turisty. Našli jsme v městských objektech v centru nové prostory pro vznik pe- zásobuje teplem lázeňský provoz Aurora, a to díky bioteplárně kárny, rybárny, lahůdkářství. Chceme, aby místní lidé chodili do centra města. umístěné v areálu lázní. Bioplyn je do lázni dopravován nově vybudovaným plynovodem délky 4,3 km z bioplynové stanice. Přejeme si také, aby místní lidé a lázeňští hosté korzovali kolem Světa. Tedy i přes pláž, kde je dnes pletivo. Podobně to platí také kolem Zlaté stoky. To je „Rakouští hosté se o uvedenou koncepci opravdu živě zajímali,“ dodal místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz. text jj , foto ECCB úžasná promenáda Lázní Berta. Stejně je důležité myslet na část pod hrází Světa. Řešili jsme také problematiku cyklotras a nových možností lázeňství ve městě. Kompletně jsme také předělali celou logiku kulturního kalendáře a vznik nových kulturních institucí. Jednou z institucí je Dům současného umění, který by měl navazovat na obrovský umělecký potenciál, který zde v minulosti byl ukryt v dílech Mistra třeboňského oltáře a také v uměleckých sbírkách Petra Voka. Třeboň by se měla stát světovým centrem současného vizuálního umění se zaměřením na světlo a zvuk. Obzvláště podstatné je, že zde je člověk, který to může uskutečnit. Také chceme zdůraznit, že byla řešena každá oblast města. Pokud je však něco podle Vašeho názoru řešeno nedostatečně nebo máte lepší nápad, můžete tento svůj nápad vložit do připomínkového formuláře a dobré nápady a vize budou zapracovány. www.itrebon.cz

l5


Nová mapa bezbariérové Třeboně je na světě Aktualizovaná mapa bezbariérové Třeboně je od června k dostání v Informačním a kulturním středisku Třeboň (dále jen „IKS“) a též ji lze nalézt na webu města Třeboně (www.mesto-trebon.cz). Na mapě jsou přehledným a srozumitelným způsobem znázorněny bezbariérové trasy na území města. Dále jsou v ní označeny všechny veřejné budovy s bezbariérovým přístupem, stejně tak jako veřejné budovy, které bezbariérově přístupné nejsou. Mapa též obsahuje výřezy historického centra s vyznačením restauračních zařízení a bezprostředního okolí Třeboně s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi, vše označené symboly bezbariérové přístupnosti či nepřístupnosti. Na zadní straně mapy jsou uvedeny kontakty na nejdůležitější instituce ve městě, uživatel mapy se zde dozví základní údaje o Třeboni a projektu samotném. Aktualizaci mapy zpracovali pod hlavičkou Zdravého města Třeboň úředníci Městského úřadu Třeboň ve spolupráci s IKS a zástupci tělesně zdravotně postižených občanů. Od poloviny června bude mapa existovat též v německé a anglické verzi. Terezie Jenisová, místostarostka

Rekonstrukce fotbalového hřiště v Břilicích Součástí programu tradiční břilické pouti se stalo v sobotu 5. května slavnostní otevření zrekonstruovaného fotbalového hřiště, které procházelo úpravami během tří let. „V roce 2010 proběhla hlavní rekonstrukce – došlo ke zpevnění plochy pod střídačkami a k odvodnění a vyrovnání terénu na hřišti,“ řekl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz. Následujícího roku byl díky nově zabudovanému závlahovému systému založen kvalitní travní porost na hrací ploše. Rekonstrukci hřiště završila v letošním roce instalace nových laviček v diváckém sektoru a nové oplocení. „Třeboň ze svého rozpočtu vyčlenila na rekonstrukci celkovou částku 4,1 milio-

nu korun,“ uvedl místostarosta Mráz. Hřiště bude sloužit především místnímu Slovanu Břilice, který pracuje zejména s mládeží. „Projekt zapadá také do konceptu primární prevence – Sport proti drogám a rozšiřuje nabídku volnočasovcý aktivit našich mladých jj, foto Ondřej Pavel spoluobčanů,“ zdůraznil místostarosta.

Jak správně třídit odpad v Třeboni Odpadová osvětová akce pro Třeboňáky

V pátek 22. 6. od 10.00 do 16.00 hodin proběhne na parkovišti naproti budově Městského úřadu (vedle prodejny K+K Břilice) akce zaměřená na správné nakládání s odpady v Třeboni. Akci pro Vás připraví Český nadační fond pro vydru, Technické služby Třeboň s.r.o., odbor životního prostředí Městského úřadu Třeboň 6l

a terciáni třeboňského gymnázia, kteří se v rámci projektu zabývají odpady již více než rok a stávají se z nich bezmála experti na tuto problematiku. Budete si zde moci ověřit, zda máte jasno v tom, jak v současné době v Třeboni správně třídit. Budou zde praktické ukázky a nebude chybět kvíz a sladká odměna za jeho bezchybné vyplnění. Dozvíte se, kam jsou odváženy jednotlivé složky odpadu, kde se zpracovávají a co z nich poté vzniká. Názorně si prohlédnete, čím lidé obvykle znehodnocují tříděný odpad a do jaké míry pomáhá sešlapávání PET lahví či nápojových kartonů. Bude připraven i stůl, kde budeme s Vámi či Vašimi dětmi tvořit umění z PET lahví a jiného vhodného a čistého materiálu. V rámci této akce se mohou u nás zastavovat nejen kolemjdoucí, ale můžete sem dorazit záměrně i Vy, občané Třeboně. Zvláště pokud máte nějakou nejasnost v třídění, pochybujete o jeho smysluplnosti či máte podezření, že se stejně vše sype do jednoho auta… Třídit je moderní a třídit se vyplatí. Český nadační fond pro vydru, Technické služby Třeboň, MěÚ Třeboň, odbor ŽP

Chráněné bydlení pro obyvatele Domova Pístina Zastupitelé města Třeboně těsnou většinou třinácti hlasů schválili prodej části pozemku parkoviště o výměře 858 m2 naproti pláži v ulici U Světa, na kterém by v budoucnu mělo vzniknout chráněné bydlení pro některé klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec (dále jen „Domov Pístina“). Nabyvatelem pozemku se stane Jihočeský kraj, jestliže do konce roku 2012, případně do poloviny roku 2013 získá rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu EU na projekt výstavby chráněného bydlení. Krajský úřad Jihočeského kraje, který je zřizovatelem transformované sociální služby, plánuje na předmětném pozemku výstavbu dvou domků. V každém z nich by našlo svůj nový domov šest obyvatel Domova Pístina. Jedná se o vybrané handicapované klienty, kteří jsou s minimální dopomocí schopni samostatného života a maximálního začlenění do většinové společnosti. V rámci transformačního procesu by v Třeboni měly vzniknout též chráněné dílny, ve kterých by zdravotně postižení spoluobčané získali pracovní uplatnění. V době zveřejnění záměru prodeje pozemku parkoviště, jenž byl schválen téměř bez připomínek většinou zastupitelů, zaslali občané Třeboně na městský úřad dvě připomínky. Následovala petice podepsaná 163 obyvateli převážně žijícími na sídlišti Hliník a v ulicích Svobody a Přemyslova, v níž vyslovili svůj nesouhlas s prodejem parkoviště. Dle jejich názoru je parkovacích ploch v Třeboni málo a právě parkoviště v ulici U Světa patří k těm nejvytíženějším. Občané se též obávají, že výstavbou chráněného bydlení v dané lokalitě dojde k uzavření výjezdu ze sídliště, což zde následně ztíží dopravní situaci. Dle všech dostupných informací, které má vedení města k dispozici, je zřejmé, že parkoviště u pláže je využíváno pouze v době sezony. Jen o pár desítek metrů od něj u tenisových kurtů se nachází další, velkokapacitní parkoviště. To zeje téměř po celý rok prázdnotou, jen přes léto jej částečně zaplní turisté a návštěvníci koupaliště. Na bezplatném parkovišti si mohou celoročně bez problémů postavit svá auta obyvatelé domu č. 836 na sídlišti Hliník, kteří zejména se obávají nemožnosti parkování v blízkosti bydliště. Okolo pozemku s domky pro obyvatele Domova Pístina vznikne legální komunikace, která nadále bude umožňovat pohodlný výjezd ze sídliště. Vzhledem k tomu, že kolem výběru pozemku pro výstavbu chráněného bydlení proběhla i na půdě zastupitelstva města Třeboně velmi bouřlivá diskuse, rozhodlo se vedení města uskutečnit veřejné slyšení se zástupci Jihočeského kraje. Ti se občanům Třeboně pokusí osvětlit projekt transformace Domova Pístina Třeboňský SVĚT l červen 2012


a přesvědčit je, že integrace osob se zdravotním postižením může být přínosná nejen pro ně samotné, ale i pro jejich okolí. K tomuto poznání dospěli obyvatelé některých měst a obcí v České republice, v nichž transformační plán již byl uskutečněn. Veřejné slyšení se zástupci Jihočeského kraje a zástupci města Třeboně se uskuteční dne 5. června od 16 hodin v jednacím sále zastupitelstva na Městském úřadě Třeboň. Terezie Jenisová, místostarostka

Otázky okolo dotací Jsem rád, že se občané Třeboně ptají, proč se např. má vracet dotace na čistírnu odpadních vod (ČOV), jakou výši stočného platí a v budoucnu by platit měli, proč byla odmítnuta dotace na sběrný dvůr a jistě by se našlo mnoho dalších otázek. V minulém volebním období se rozhodlo o přijetí dotace na ČOV, ale zastupitelstvo a ani občané neměli v té době žádné konkrétní informace zejména o tzv. finanční analýze a metodice provozování ČOV. Dokonce ani finančnímu výboru nebyly důležité informace předloženy k projednání. Jednalo se zejména o informace, které se týkaly podmínek spočívajících např. v dodržování finančního modelu a z něho vyplývající výše stočného každoročně se navyšující o 5 % + inflace, dále i o skutečnosti týkající se provozování nově vybudované ČOV a vazba jejího provozování na metodiku. Bohužel kompetentní osoby na všechna rizika a vzájemné souvislosti (tj. provozování ČOV v rámci celého vodohospodářského majetku a jeho provázání s Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr) při schvalování přijetí dotace neupozornily ani zastupitele, ani členy finančního výboru – a ani občany města Třeboně. Jsem rád, že čistírna odpadních vod v Třeboni je majetkem města, je hotová, zkušební provoz je již téměř rok bez závad. A jsem rád, že občané Třeboně mají zájem a ptají se. Sice jsou často ovlivněni nepravdami, ale občanům je „CO“ říci. Přitom ODS měla v minulém volebním období oblast vodohospodářského majetku a oblast odpadového hospodářství (Technické služby Třeboň, s. r. o.) plně ve své kompetenci a správě. Přesto je současné vedení města neustále napadáno tím, že se dotace na ČOV má vracet a že se dotace na sběrný dvůr nepřijala. Rád bych se touto cestou vrátil k problematice dotací v našem městě a pokusil se odpovědět na aktuální otázky okolo dotací, které mě zajímají úplně stejně jako každého jiného občana žijícího v Třeboni. Nejprve tedy k ČOV a poté ke sběrnému dvoru. Co to „metodika“ vlastně je? Jádrem celého problému je právě metodika, což je ve své podstatě návod či postup, jak o dotaci žádat a jak projekt realizovat. Obsahem jsou také podmínky, jak se má projekt provozovat a jaké další podmínky, včetně provozování, musí být plněny po dobu udržitelnosti projektu. Za zmínku stojí i například to, že metodika se měnila mezi výzvami pro předkládání žádostí o dotaci a je s podivem, že tyto změny kompetentním osobám nepřipadaly divné a ani na ně nebylo z jejich strany upozorňováno. Co to je udržitelnost projektu a jakou má v případě čistírny odpadních vod délku? Udržitelnost projektu je doba po jeho ukončení, po kterou musí příjemce dotace udržet výstupy projektu, především ekonomickou soběstačnost. V případě ČOV se jedná o dobu 10 let, ve kterých bude dodržována finanční analýza a výše stočného se bude každoročně navyšovat podle této finanční analýzy, dále bude dodržována tzv. neoddělitelnost majetku, nesníží se počet obyvatel napojených na čistírnu odpadních vod a hodnoty, které musí vyčištěná voda splňovat. Co je neoddělitelnost majetku? Mezi vodohospodářskou infrastrukturu právě nepatří pouze nová ČOV (pořízená z dotace), ale také veškerá kanalizace, kterou městu Třeboň obhospodařuje Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr. www.itrebon.cz

Hlavní problém je, že dle současné metodiky není možné oddělit novou čistírnu odpadních vod od kanalizace v Třeboni. Proč tedy dotace vracet? Problém je v neoddělitelnosti majetku a dále, pokud by se měla dodržet finanční analýza (tj. každoroční zvýšení ceny o 5 % + inflace) po dobu 10 let, tak pak celkovým nárůstem (při předpokládané inflaci ve výši 3 % ročně) by došlo ke zdražení pro domácnosti jen z důvodu naplnění finanční analýzy o 216 %, tj. 2,16 násobek ceny z roku 2010. Vrácení dotace také znamená, že nebude muset být naplňována uvedená finanční analýza. Je o vrácení dotace již rozhodnuto? Zatím ne. Probíhají další jednání s poskytovatelem dotace. Probíhají na základě usnesení Zastupitelstva města Třeboně (26. 3. 2012), o kterém (po zvážení všech okolností a rizik v současné době známých k možnosti provozování tohoto majetku) zastupitelstvo hlasovalo a jeho usnesením pověřilo starostu města vyjednávat o možnosti splácení dotace poskytnuté z OPŽP formou bezúročné půjčky (návratná finanční výpomoc) na dobu 8–10 let a současně pověřilo starostu města k jednání o náhradě ze zdrojů státního rozpočtu jako kompenzaci za vzniklý stav. Toto usnesení z 24 přítomných zastupitelů podpořilo 18 zastupitelů, 4 byli proti a 2 se zdrželi. Jak je to s dotací na sběrný dvůr? Pokud jde o odmítnutí dotace na sběrný dvůr, tak důvody jsou jednoznačné. Zde je reálných rizik několik. Neexistují jasná pravidla pro zajištění provozovatele sběrného dvora. Hrozí tak, že sběrný dvůr bude provozovat jiný subjekt než Technické služby Třeboň, s. r. o. a město Třeboň mu bude nuceno hradit ztrátu 3 841 000 Kč ročně. Dále hrozí, že během dalších 5 let (= v průběhu udržitelnosti projektu) může být vydána nová metodika, jejíž ustanovení budou kontrolní orgány zpětně uplatňovat. Není známa závaznost velikosti provozní ztráty, neexistuje metodika hodnocení kapacity sběrného dvora, město také nemůže ovlivnit množství produkovaných odpadů (zde byly i věcné chyby v žádosti) a tedy ani toto množství garantovat. Pokud se některý z těchto indikátorů nedodrží, hrozí vrácení dotace včetně penále a to až do výše poskytnuté dotace. V neposlední řadě by dotovaný sběrný dvůr směl sloužit pouze pro občany města, ale ne pro podnikatele a firmy. V případě, že by sběrný dvůr pořízený z dotace sloužil i pro podnikatele a firmy na komerčním základě, pak není jasné, jak by se na příjmy z takové činnosti díval poskytovatel dotace. Aby se v takovém případě Technické služby Třeboň, s. r. o. maximálně takovému rizikovému pohledu poskytovatele dotace vyhnuly, tak pak by musely provozovat sběrné dvory dva (stávající i dotovaný). Což by znamenalo dvojí zátěž pro Technické služby Třeboň, s. r. o. – a to zátěž provozní a i finanční. Je třeba i uvést, že každá žádost o dotaci má svá specifika. Porovnávat jednotlivá města z pohledu úspěšnosti čerpání dotace v této oblasti je z důvodů specifik jednotlivých žádostí velmi laciné a takovéto zjednodušení může být na úkor pravdy samotné. Jak se k těmto faktům postavilo Zastupitelstvo města Třeboně? Z výše uvedených důvodů a faktických rizik bylo rozhodnuto, že dotaci na sběrný dvůr město nepřijme a sběrný dvůr bude hrazen pouze z prostředků města a současně bude vybudován tak, aby zde nebylo žádné administrativní a jiné omezení a současně byl provozován dle faktických potřeb města a jeho občanů (= žádná gigantománie). Zastupitelstvo tak hlasovalo pro odmítnutí této dotace a současně schválilo vybudování Sběrného dvora Třeboň z vlastních prostředků města Třeboň, v období 2012–2013 se zajištěním financování: v roce 2012 ve výši 5 500 000,00 Kč včetně DPH a v roce 2013 ve výši 12 283 603,51 Kč včetně DPH. Toto usnesení z 24 přítomných zastupitelů podpořilo 20 zastupitelů, pouze 4 zastupitelé se zdrželi. Jak probíhalo projednávání? Celá výše uvedená problematika v těchto dotačních případech l7


byla ze všech pohledů projednána na jednání Rady města Třeboně, dále na několika pracovních schůzkách s úředníky města, dále se zástupci poskytovatelů dotací (ujasnění podmínek dotací), poté vše bylo důkladně projednáno na finančním výboru (21. 3. 2012) a v neposlední řadě i na samotném jednání Zastupitelstva města Třeboně (26. 3. 2012). Při všech jednáních bylo rozhodnuto demokratickou většinou. Z jednání zastupitelstva se může každý přesvědčit o věcné diskusi ze strany současného vedení města a udělat si i tak obrázek o výše uvedených záležitostech. Závěrem bych uvedl, že jsem toho názoru, že v takovýchto vážných věcech a oblastech by všichni zastupitelé měli udržet a respektovat věcnou rovinu. Jiří Vopátek, člen Zastupitelstva města Třeboně,

Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka odstoupil z funkce zastupitele za KDU ČSL. Rada města Třeboně vzala na vědomí jeho rezignaci. V zastupitelstvu vystřídala odstupujícího Chaloupku Ladislava Hadravová, která složila slib na schůzi městského zastupitelstva v pondělí 14. května. jj

Tři sály, jeden prostor

Třeboňští loutkáři mívali domovskou scénu v budově děkanství. Od června mají svůj vlastní divadelní prostor s kompletním zázemím pro kulisy a loutky. Kam s nimi – první otázka, která se vzhledem k umístění loutkové scény řešila. Ze čtyř možných variant vzešel Výstavní sál Pod Věží. Poměrně malé prostory, kam se musí vejít mnoho věcí, multifunkčnost celého prostoru, památkově chráněný objekt. A značně krátký termín. To byly věci, které limitovaly celou stavbu. Dnes je na místě kompletní divadelní technologie, na půdě sklady pro kulisy a loutky, strojovna vzduchotechniky, v přízemí dílna pro údržbu a opravu loutek, rekonstruované sociální zařízení, šatna, výtah. V sále je k dispozici pevné podium a pojízdné jeviště, což dává šanci i malým činoherním scénám. Mobilní je taktéž hlediště. Tvoří ho pojízdná teleskopická tribuna pro devadesát diváků. Výstavní prostor tady zůstal. Umožňuje to právě „skládací“ hlediště. Navíc další místo nabízí foyer. Pokud je libo, dá se projít ze vstupního prostoru do loutkového, kina Světozor i Divadla J. K. Tyla. Propojení znamená širší možnosti využití. Na silničním tahu z Třeboně směrem na Nové Hrady v úseku mezi Pro bezpečnost návštěvníků je tu únikový východ na nádvoří reměstem a Opatovickým mlýnem finišuje rekonstrukce dvou mostů staurace Beseda. – přes výpustní stoku Opatovického rybníka a přes Zlatou stoku. Stavět se začalo loni v prosinci. Termín dokončení byl posledOprava je financována především z prostředků Jihočeského kra- ní duben letošního roku. Zima, respektive její průběh zamíchal je, město Třeboň se podílí částkou 812 tisíc korun, která bude kartami.V únoru se na pár týdnů zastavily venkovní práce. Blívyužita na výstavbu nového chodníku a osvětlení. Celková částka žící se Anifilm popoháněl stavbu ke stanovenému termínu. Od určená na rekonstrukci je 34 miliony korun. Součástí oprav je konce dubna je loutkové divadlo ve zkušebním provozu. Celkové náklady dosáhly částky 16 385 000 Kč. Jednou z nejdražších sataké investice do protihlukové stěny na žádost majitele přilehlého domu. Na jaře příštího roku by se rekonstrukce měl dočkat i most mostatných položek byla teleskopická tribuna, která přišla zhruba na milion a půl. Na bezbariérový výtah město získalo dotaci u Mikrobiologického ústavu na Oboře. text a fota jj 623 000 Kč z Ministerstva kultury ČR. Výhledově – vyhlíženo v zatím nespecifikovaném časovém horizontu – je v plánu využití zbylé části nádvoří. Tady by měla být v budoucnu venkovní scéna. Počítá se také s propojením Masarykova náměstí a Rožmberské ulice. Poznámka: Divadelní loutky jsou v majetku města. Je jich celkem 231 plus jedny nohy. Jsou to nohy Dlouhého /tzn.pohádka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký/. Marionety, javajky i nohy jsou zatím v prostorách úřadu. Už brzy je čeká stěhování do nového domova. Rady města Třeboně a předseda finančního výboru

Opravené mosty

Mgr. Jitka Bednářová, foto A. Kotil

PLOŠNÁ DERATIZACE

V měsíci květnu provedla pro město Třeboň firma Pařez plošnou deratizaci v městských objektech a na veřejných prostranstvích, v měsíci červnu bude následovat doplnění nástrah. Pokud mají občané či firmy problém shlodavci na veřejném prostranství, informujte laskavě Ing. Jůzovou, odbor rozvoje a investic na tel. 384 342 140. Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Bližší organizační a finanční podmínky sdělí firma Pařez, kontaktní osoba p. Mach, tel. 602 125 116. Ing. Martina Jůzová 8l

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Linka 156 ★ Strážníky i kolegy z PČR zaměstnala ve středu 25. dubna večer 31letá žena z Chebu, toho času pacientka našich lázní, oznámením, že byla v Sokolské ulici přepadena neznámým mužem a oloupena o kabelku. Vzhledem k nejasné výpovědi a opilosti oznamovatelky vznikly pochyby, zda si celou věc nevymyslela. Pochyby umocnil i nález její kabelky se všemi věcmi nedaleko restaurace v Táboritské ulici. Šetřením pak kolegové z PČR prokázali, že k žádnému přepadení nedošlo a žena si celou věc vymyslela. ★ Sprejera přímo při činu se podařilo strážníkům chytit ve čtvrtek 26. dubna odpoledne po upozornění místního občana. Strážníci bezprostředně po oznámení dopadli u objektu bývalého Autosalonu Škoda 24letého mladíka z Českého Krumlova, který sice nepoužíval klasický sprej, objekt však poškodil svými nápisy a čmáranicemi malovanými fixou. Mladík byl s podezřením ze spáchání trestného činu převezen na místní oddělení PČR, kde mu hned bylo sděleno obvinění. ★ Opilého řidiče zadržela hlídka strážníků v sobotu 28. dubna krátce po půlnoci v Dukelské ulici. Strážníci podezřele jedoucí vozidlo zastavili a za volantem přistihli 20letého řidiče z Českých Velenic, kterého vzhledem ke stupni opilosti hned na místě předali s podezřením ze spáchání trestného činu přivolané hlídce PČR. Opilci za volantem hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení až na dva roky. ★ Opilý 36letý muž z Prahy se v sobotu 28. dubna večer pokoušel dostat do jednoho z domů v Táboritské ulici. Vadilo mu, že dům má zavřené vchodové dveře, a tak se je pokusil otevřít kopáním a údery rukou. Přivolaní strážníci vandala zadrželi ještě na místě. Při jeho běsnění došlo k poškození dveří. Jelikož byla vyčíslená škoda vyšší než 5000 Kč, strážníci událost předali s podezřením ze spáchání trestného činu kolegům z PČR. ★ Pytláka na rybníku Svět se podařilo chytit strážníkům v pondělí 30. dubna dopoledne. 52letý muž z Třeboně byl přistižen s nahozenou „pytlačkou“ ještě dříve, než stačil rybu ulovit. Strážníci jeho pytlačení i se zabavenou pytlačkou předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu. ★ Starší televizor si na chodbu domu s pečovatelskou službou odložila na 1. máje během úklidu 70letá nájemkyně jednoho z bytů. Televizor do rána zmizel, a tak se obrátila na strážníky. Těm se podařilo zjistit, že si jej přivlastnil 62letý soused a navíc přibral vázu s květinami. Televizor i s vázou se vrátil poškozené majitelce, nenechavý soused dostal pokutu za přestupek proti majetku. ★ Banální záležitost, která přerostla v zásadní spor – tak by se dala nazvat událost, kterou museli řešit strážníci v úterý 1. května odpoledne v jednom z místních marketů. Zde 47letý muž z Českých Budějovic snědl jeden kus nanuku, bohužel ještě před zaplacením u kasy. Při placení, když předložil prázdný obal od nanuku, však prodavačka požadovala zaplacení celého balení, neboť jednotlivé kusy neprodávají. Na tom se však www.itrebon.cz

nedokázali dohodnout, a tak přivolali strážníky. Těm se spor podařilo vyřešit vzájemným smírem a poučením, že za zboží je třeba nejdříve zaplatit a pak teprve konzumovat. ★ Malé děti zaměstnaly strážníky ve středu 2. května odpoledne, kdy se na služebnu dostavila matka se sedmiletým synem z Třeboně a oznámila, že mu na dětském hřišti na sídlišti Hliník neznámý starší chlapec odcizil koloběžku. Strážníci se zdánlivou maličkostí zabývali a podařilo se jim zjistit, že koloběžku odcizil 12letý chlapec z Břilic. Strážníci zloděje vyhledali, kontaktovali jeho matku a odcizenou koloběžku předali původnímu majiteli. Vzhledem k věku pachatele byl přestupek odložen, nicméně snad si uvědomil, že krást se nemá. ★ Další dvojici pytláků i s „pytlačkami“ chytili strážníci v pondělí 7. května dopoledne na rybníku Svět v prostoru lázeňského parku Aurora. Přistižené pytláky, 58letého a 26letého, oba z Třeboně, čeká místo laciné ryby řízení za přestupek před příslušným správním orgánem. ★ U dopravní nehody zasahovala hlídka strážníků v úterý 8. května v Novohradské ulici, kde došlo ke kolizi mezi osobním vozidlem a motocyklistou. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že řidiči odmítli lékařské vyšetření a vzájemné se dohodli na dalším postupu. Druhý den si však jeden z řidičů vše rozmyslel, a tak se nehodou a mírou zavinění jednotlivých účastníků zabývají policisté z Dopravního oddělení PČR v Jindřichově Hradci. ★ Skupinu mladíků zkontrolovali strážníci ve středu 9. května odpoledne v Táboritské ulici, když vzniklo podezření, že jsou mezi nimi i osoby mladistvé pod vlivem alkoholu. Podezření se potvrdilo, když dechová zkouška potvrdila alkohol u tří mladíků mladších 18 let. Strážníci šetřením zjistili, že alkohol jim podal 20letý mladík z Frýdku-Místku a jeho 17letý kamarád ze Znojma, oba dostali na místě blokovou pokutu za přestupek. ★ Zlodějku zboží chytili v pátek 11. května odpoledne v místním marketu. Přivolaní strážníci

zjistili, že 59letá žena z Břilic odcizila zboží v hodnotě 181 Kč. Zboží musela vrátit a navíc zaplatit pokutu za přestupek proti majetku. ★ Vykradenou prodejnu v Táboritské ulici nahlásil v neděli 13. května dopoledne její majitel z Třeboně. K činu došlo v noci ze soboty na neděli, pachatelé se do objektu dostali po odstřižení zabezpečovacího zařízení a vypáčení dveří. Způsobená škoda je v řádech statisíců, po pachatelích trestného činu pátrá kriminální služba, které by mohlo pomoci vyhodnocení záznamů z kamerového systému Městské policie. ★ Osobní automobil se čtyřmi mladíky zkontrolovala hlídka strážníků v neděli 13. května navečer za bývalým manipulačním skladem u vlakového nádraží. Strážníci pojali podezření na přítomnost drog, a tak provedli důslednější kontrolu, při které našli v batohu 19letého mladíka z Branné větší množství marihuany určené k dalšímu prodeji. Mladík i s drogou byl předán kolegům z PČR s podezřením ze spáchání trestného činu. ★ Na skupinu mladistvých si v pondělí 14. května odpoledne posvítili strážníci na dětském hřišti U Francouzů. Při kontrole vyšlo najevo, že jedna z dívek, 16letá z Břilic, je opilá. Dechová zkouška provedená hned na místě ukázala 1,5 promile alkoholu. Strážníci dívku předali matce a provedli šetření ve věci zjištění osoby, která prodala nebo umožnila osobě mladší 18let požít alkohol, neboť se dopustila přestupku. ★ V pondělí 14. května večer narazila hlídka na 57letého muže z Třeboně ležícího na parkovišti ve Sportovní ulici, vedle muže leželo kolo. Strážníci muže, který jevil známky opilosti, probrali a po zjištění, že má krvavé zranění v obličeji, na místo přivolali lékaře. Po ošetření a zjištění, že muž si po návštěvě vinotéky zranění způsobil sám, věc vyřešili jako V. Školka, MěPo Třeboň přestupek.

Nová tisková mluvčí

Mgr. Jitka Bednářová je novou tiskovou mluvčí Městského úřadu v Třeboni (od 10. 4.), Lázní Aurora a Bertiných lázní (od 1. 5.). Zastupitelům se poprvé osobně představila na jednání v pondělí 14. května. jj Jitka Bednářová… …. o mně: jsem regionální patriot, pocházím z Chlumu u Třeboně a na Třeboňsko, potažmo celé jižní Čechy nedám dopustit. Střední školu jsem studovala v Prachaticích, vysokou v Českých Budějovicích. Vedla jsem univerzitní časopis a působila externě v tehdejších Jihočeských listech, dnes Deníku. Později jsem se upsala radiu, které zůstalo mojí srdeční záležitostí. 14 let jsem vysílala v Radiu Faktor. Posledních pět let jsem pracovala jako redaktorka a moderátorka regionální televize RTA. Teď jsem díky pozici tiskové mluvčí města Třeboň, a zároveň obou třeboňských lázní, na opačném břehu. A někdy se nestačím divit… Mluvčí jsou ti, kdo mimo jiné vytvářejí obrázek firem, měst, krajů a podílejí se na jejich propagaci uvnitř komunity i navenek. A v tomhle ohledu si Třeboň zaslouží to nejlepší. Jsem ráda, že můžu být u toho! l9


aktuálně

Odstartovaly turisty oblíbené kostýmované prohlídky města vyprávěné dvořanem a dvorní dámou, jindy třeba mnichem a kuchařkou Dorotkou. Cherchez Gusta Kotil! jj V pátek 4. května byla vernisáží zahájena výstava fotografií, keramiky a konceptuální poezie ve Vyhlídkové věži Staré radnice. jj, foto M. Pech

V pondělí 23. dubna mohli lidé na Masarykově náměstí diskutovat s politiky Zdeňkem Škromachem a Jiřím Dienstbierem na téma spravedlivých reforem.

Diskuze se zúčastnil také místostarosta Zdeněk Mráz. jj, fota M. Pech

Třeboňští baráčníci také letos předvedli, jak se staví májka původním staročeským způsobem bez jeřábu. J. Psíková 10 l

Při prvomájovém setkání na sídlišti Hliník pronesla hlavní proslov předsedkyně OV KSČM J. Hradec a kandidátka do Senátu Alena Nohavová. M. Král V sobotu 5. května proběhla v Břilicích tradiční májová pouť. jj, foto O. Pavel

Hráz rybníka Zadní kouty se dočkala rekostrukce, po celé délce byla opevněna kamenným záhozem a opraveny byly i kamenné zdi nad lovištěm. jj

Rada města Třeboně schválila přijetí daru – dvou dalších seníků do svého majetku. I tyto seníky se dočkají opravy, k jejichž financování slouží mj. dotace od Jihočeského kraje a Ministrestva kultury ČR. jj, foto D. Tupý

Členové MO Klubu českého pohraničí a MO KSČM se spolu s dalšími sympatizanty zúčastnili 9. května pietního aktu u Památníku osvobození na Kopečku. M. Král

Ve čtvrtek 10. května slavili třeboňští studenti Majáles. Jejich průvod prošel také přes náměstí. J. Psíková Třeboňský SVĚT l červen 2012


Studentky oboru Cestovní ruch OA, SOŠ a SOU Třeboň nastoupily v květnu na praxi jj do IKS.

Intenzivní vůní vanilky a skořice vás za nos přitáhne nový obchůdek s lázeňskými oplatkami s přznačným názvem „Voní to...“. jj

Do krásy se vyloupla další část ulice Valy – obnovou prošly budovy, dláždění i zeleň. jj

Někde slunce vychází, jinde zapadá... Zdá se nám že na to, aby se loupala a odpadávala omítka, neuběhlo od rekonstrukce radnice v bývalých kasárnách příliš času. jj www.itrebon.cz

Možná se Vám zdá, že jsem zabloudila do hvězdárny, ale hvězdami Vás přivítají – kde jinde, než v recepci hotelu Zlatá hvězda. jj

V neděli 20. května obsadily nádvoří zámku (nejen) automobily Trabant. Konala se tu akce „Dvoutakti na kolejích“.

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází v současné době Klofáčova ulice. jj

Ve středu 23. května proběhlo v Soběslavi jednání regionální sekce členských měst a obcí Jihočeského kraje, členů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Za město Třeboň se jednání účastnili Ing. arch. Aleš Valder a Jana Jandová. jj

jj, foto M. Pech

V květnu se uskutečnil v Lázních Aurora XIV. Květinkový bál. K tanci a poslechu hrála opět hudební skupina Generace. Nechybělo předtančení společenských tanců, tradiční půlnoční překvapení a samozřejmě ani dobrá nálada. Klub Mája Třeboň děkuje všem sponzorům bálu. M. Sadilová

V sobotu 26. května jste mohli na hrázích rybníků potkávat účastníky akce Samá voda aneb na třeboňskou šlapku vytáhni i letos babku. jj, foto M. Pech

V sobotu 19. května měli velký podíl na příjemné atmosféře trhů na naměstí Táborští pouličníci. jj, foto M. Pech

Hezké počasí vylákalo k rybníkům řadu rybářů, jako třeba na Stupském rybníku. jj l 11


Vítání nových občánků ze dne 20. 4. 2012

zleva: Vítek PRAŽÁK, Jan ČECHAL, Ella NOVÁKOVÁ

zleva: Barbora HICZOVÁ, Josef ZABILKA, Jan KADLEC, Ema PŘEUČILOVÁ, Miroslav ŠLECHTA

Květnové vzpomínky klientů DS Třeboň

Dva velmi milí, zábavní, vstřícní hosté v našem „křesle pro hosta“, místostarostka Mgr. Terezie Jenisová a místostarosta Zdeněk Mráz

Naše plány a pozvánky na červen 20. 6. 2012 od 13 hodin se v Domově seniorů uskuteční jedinečný kulturní projekt nejen pro klienty a zaměstnance Domova, ale také pro všechny, hlavně starší občany/seniory, kteří si chtějí užít „tak trochu jiné odpoledne“. Na co se můžete těšit? Čeká na Vás osobní setkání, beseda s hereckou legendou, scénáristou a nejmladším členem české Obce spisovatelů Tomášem Magnuskem, autorem filmů Pamětnice, Školní výlet, Bastardi 1, 2, 3. Projekce filmu Pamětnice s hvězdným hereckým obsazením (Švormová, Fialová, Lipský, Somr, Brabec, Zedníček, Srstka, Zíma, Kantorková). Snímek je určen pro téměř všechny věkové kategorie, poukazuje na život současných osmdesátníků, kteří se po šedesáti letech scházejí na školním sraze. 27. června nás čeká v pořadí již druhý výlet za podpory třeboňských lázní, které nám zapůjčí bezbariérový autobus, díky němuž mohou podniknout výlet nejen mobilní klienti, ale také ti, kteří používají nejrůznější kompenzační pomůcky. Tentokrát nemáme namířeno daleko, dalo by se říci „co by kamenem dohodil“, do obce 12 l

Domanín nedaleko Třeboně. Cíl našeho výletu je jedna z architektonicky nejpozoruhodnějších památkových staveb jižních Čech – Schwarzenberská hrobka, místo posledního odpočinku Schwarzenberků. Již nyní se těšíme na kousek historie, krásnou přírodu v okolí hrobky a společnou příjemnou procházku na čerstvém vzduchu. Pozvánka na první letní grilování Blíží se léto a my jej přivítáme jak jinak, než dobrým pohoštěním, hudbou, skvělou náladou a společně stráveným podvečerem. Srdečně zveme všechny rodinné příslušníky, kamarády, společníky našich klientů, dobrovolníky, přátele Domova na první letní grilování, které se uskuteční ve velké jídelně v přízemí, případně v odpočinkové zóně DS. Přesný datum je závislý na počasí a Vy se jej dozvíte z pozvánek, které budou vyvěšeny na našich nástěnkách nebo na webových stránkách www. dstrebon.cz, stejně jako ostatní plánované akce. Počítejte, že začátek bude jako obvykle v 17.30 hodin. Těšíme se na hojnou účast, abychom toto léto přivítali, jak se patří! Ing. Lenka Krakowitzerová

Výlet do přírodní zahrady v Příbrazi

SPOLEčENSKÁ KRONIKA SňATKy

Josef Pivec, Jana Trepková – Plavsko, Stráž nad Nežárkou Alexej Zibrov, Zuzana Srpková – oba Č. Velenice Petr Daněk, Hana Navarová – oba Rapšach Vít Hajný, Petra Blažíčková – oba ČB Martin Rendl, Michala Tomandlová – Zubčická Lhotka, České Budějovice Jiří Wojtěch, Marcela Dychtlová – Tábor, Velešín Petr Václav, Linda Sasková – oba ČB Jaroslav Karel, Věra Zvířecí – Česká Lípa, Rumburk Pavel Kubašta, Hana Mezerová – oba Třeboň Jiří Kropík, Jana Vlková – oba Suchdol nad Lužnicí Petr Baštář, Hajnalka Kissová – Rudolfov, Dobrá Voda u ČB

ÚMRTí

Miroslav Karoch, Třeboň Jiří Blafka, Třeboň Jarmila Jelínková, Třeboň Marie Čobrová, Branná Karel Sedláček, Branná Jan Vlášek, Třeboň

67 let 79 let 86 let 70 let 84 let 72 let

Třeboňský SVĚT l červen 2012


www.itrebon.cz

l 13


Den

Datum

1

so

2

ne

3

po

4

út

5

st

6

čt

7

8

so

9

ne

10

po

11

út

12

st

13

čt

14

15

so

16

ne

17

po

18

út

19

st

20

čt

21

22

so

23

ne

24

po

25

út

26

st

27

čt

28

29

so

30

čas 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 20.30 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 20.30 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 21.00 15.00 16.45 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 15.00 18.00 21.00 15.00 18.00 21.00

Titul Piráti Sněhurka a lovec Líbáš jako ďábel Hurá do Afriky Tady hlídám já Temné stíny Dívka na koštěti Okresní přebor Líbáš jako ďábel Vrásky z lásky Muži v černém 3 Streetdance 2 Líbáš jako ďábel Sněhurka a lovec Titanic Probudím se včera Prometheus Streetdance 2 Prometheus Tady hlídám já Modrý tygr Líbáš jako ďábel Prci, prci, prcičky: Školní sraz Kočičí princ Prometheus Líbáš jako ďábel Sněhurka Okresní přebor Temné stíny Vrtěti ženou Poslední let Petra Ginze Líbáš jako ďábel Madagaskar 3 Vrásky z lásky Cesta na tajuplný ostrov 2 2 dny v New Yorku Láska je láska Madagaskar 3 DonT Stop Okresní přebor O statečném kováři Titanic Sněhurka a lovec Železná lady Muži v černém 3 Tady hlídám já Prometheus Prci, prci, prcičky: Školní sraz Streetdance 2 Líbáš jako ďábel Piráti Temné stíny Vrásky z lásky Madagaskar 3 Pařmeni Líbáš jako ďábel Princ a Večernice Raymonda Láska je láska Prometheus Probudím se včera Avengers Tady hlídám já Železná lady Doba ledová 4: Země v pohybu Líbáš jako ďábel Doba ledová 4: Země v pohybu Okresní přebor Útěk z MS-1 Modrý tygr Doba ledová 4: Země v pohybu Vrtěti ženou

SNěhURkA A LOVeC

Dobrodružný / Fantasy / Akční / Drama / USA, 2012 Režie: R. Sanders, hudba: J. N. Howard, hrají: K. Stewart, Ch. Theron, Ch. Hemsworth, L. Cole, D. Legeno, R. Stirling, I. Meikle-Small Mocné čarodějnici Ravenně stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil. Královna si najme odvážného lovce, který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpátky. Partičce sedmi trpaslíků svitla naděje, že jim Sněhurka zachrání temnotou zmítanou říši…

14 l

3D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 3D 2D 2D 3D 2D 3D 3D 3D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 2D 3D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 2D 2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 2D 2D 2D 3D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 2D 3D 2D 2D 3D 2D 3D 2D 2D 2D 3D 2D

Žánr animovaný dobrodružný komedie animovaný komedie komedie pohádka komedie komedie komedie sci-fi taneční komedie dobrodružný katastrofický komedie akční taneční akční komedie rodinný komedie komedie pohádka akční komedie dobrodružný komedie komedie komedie dokument komedie animovaný komedie dobrodružný komedie romantický animovaný drama komedie pohádka katastrofický dobrodružný drama sci-fi komedie akční komedie taneční komedie animovaný komedie komedie animovaný komedie komedie pohádka balet romantický akční komedie akční komedie drama animovaný komedie animovaný komedie akční rodinný animovaný komedie

D D CZ D CZ T CZ CZ CZ CZ D T CZ T D CZ T T T CZ CZ CZ T CZ T CZ D CZ T T T CZ D CZ D T CZ D CZ CZ CZ D D T D CZ T T T CZ D T CZ D T CZ CZ CZ T CZ D CZ T D CZ D CZ T CZ D T

MADAgASkAR 3

Délka 88 126 113 93 110 113 80 104 113 101 104 85 113 12 194 120 124 85 124 110 90 113 105 80 124 113 100 104 113 100 71 113 92 101 103 91 110 92 95 104 80 194 126 105 104 110 124 105 85 113 88 113 101 92 97 113 90 130 110 124 120 137 110 105 94 113 94 104 95 90 94 100

Přístupnost

12 12

12 6 15 12 15

15 15 12 12 15 12

12 12 12

12 15 15 12 12

15 12 12

12 15 15

cena (Kč) 160/145 130 125 110/95 130 130 30/15 115 125 110 170 145 125 130 145 115 175 145 175 130 100 125 115 30/15 175 125 115 115 130 115 100 125 165/150 110 115 125 110 130/115 120 115 30/15 145 130 115 170 130 175 115 145 125 115/100 130 110 165/150 125 125 30/15 320 110 175 115 160 130 115 165/150 125 165/150 115 125 100 165/150 115

Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný USA, 2012, 92 min. Režie: Eric Darnell, hudba:Hans Zimmer Lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat domů do Velkého jablka (New York). U toho samozřejmě nechybí ani král Julien, Maurice a banda tučňáků. Tentokrát všichni zavítají do Evropy, kde naleznou ideální krytí v podobě cestujícího cirkusu, který obrátí do pořádného madagaskarského stylu.

Rezervace vstupenek na www.kinotrebon.cz

Program kina Světozor na měsíc červen

Třeboňský SVĚT l červen 2012


akce – kultura Divadlo

Divadelní spolek Kajetán zve diváky na reprízu divadelní hry

Divadlo J. K. Tyla 3. června v 19.30 hodin Divadlo Bolka Polívky Vanda Hybnerová – Pokoj

Kurz ručních prací v pondělí 11. června

od 19.30 hod. do divadla J. K. Tyla. Vstupenky na místě před představením, cena 70 Kč.

Veselé paničky třeboňské aneb Kurz o životě

dp v př e

l at n é

m

T

eatrální soutěžní show „anima libera“, Isadora Duncan, Edith Piaf, Virginia Woolfová, Marilyn Monroe, Toyen. Každá z nich je výjimečná, každá z nich je jiná, každá z nich žila jinde, jindy a jinak. A přesto je něco spojuje. POKOJ. Boj o pokoj. Pět jedinečných spanilých mrtvol se schází na jevišti, aby svedly svůj poslední posmrtný boj. Nebojují ani o své tělo, ani o svou duši, ani o život či nesmrtelnost. Bojují o svobodu. O právo zapomenout a být zapomenutý. O právo spočinout v Pokoji. Bojovat se bude tancem, zpěvem, slovem, barvami i krásou, a to pod taktovkou tajuplné Madam Zero. O vítězce „anima libera“ rozhodne samotný divák svým hlasováním, tudíž každé představení bude jedinečné. Režie: Vanda Hybnerová, hrají: Taťjana Medvecká, Hana Seidlová, Radana Matějčková, Marika Procházková, Jana Stryková, Vanda Hybnerová

Divadlo J. K. Tyla 10. června v 19.30 hodin Studio DVA Patrik Hartl – Soukromý skandál

S

obota 12. května, deštivý a chladný víkend jako stvořený pro návštěvu divadla. Dámská část Kajetána uvádí autorskou hru Eriky Suchanové Kurz ručních prací. Je to druhý autorský počin a dlužno říci, opět zdařilý. Po retro příběhu Pojďte s námi na půdu z roku 2006 je novinka tragikomickým průhledem do pěti ženských osudů, do niterných zákoutí pěti bytostí, jež vědí své o životě, bolesti i tajných snech. Žijí v jednom domě a přece se míjejí v nepřehledném proudu všedního stereotypu, aniž by o sobě věděly. Autorka v roli Kateřiny uspořádá kurz ručních prací, a tak před námi otevírá mozaiku životních peripetií a zkratkovitých zpovědí, jež střídají vtipné i nostalgické polohy ve stejně vtipných i nostalgických dialozích. Konverzační podoba, odehrávající se v jedné místnosti a bez dramatických změn, je vždy postavena na textu a hereckém projevu. Obojí se podařilo beze zbytku naplnit, a tak splynutí jednoduchého schématu, jednoduché scény a vkusně zvolené hudby připravilo hojně zaplněnému hledišti velmi příjemný zážitek. Vyrovnané a vyzrálé herecké výkony všech pěti protagonistek poskytly další důkaz o tom, že ochotnické představení může nabídnout to něco mezi řádky, to něco navíc za portálem, nadšení a zaujetí těch, kdo se věnují něčemu ušlechtilému vedle svého zaměstnání. Byl jsem tentokrát divákem bez sebemenšího podílu na představení a snad možná o to příjemnější byl můj dojem. Vždy jsem si na našem spolku cenil samostatnosti a společného konání při každé inscenaci. V tomto smyslu jsem přesvědčen, že „kurz“ splnil své poslání a jeho frekventantky, Helena Hermannová, Petra Žilková, Hana Cepáková, Jitka Havránková a Erika Suchanová prospěly s vyznamenáním. PhDr. Jaroslav Psík

M. Donutil vyloží Trumfy v Třeboni dpl a v př e

U

tném

ž jste někdy přemýšleli o tom, co byste na sebe prozradili v záchvatu poruchy sebeovládání? Kdybyste najednou byli k sobě i k ostatním naprosto upřímní? Jak by vypadala vaše chvilka pravdy? Myslíte, že by bylo možné o ní mluvit s člověkem, se kterým půjdete do divadla na tuto inscenaci? Nebo by bylo lepší, aby raději nevěděl, jaké upřímnosti by se od vás mohl dočkat? Režie: Patrik Hartl, hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár, Kristýna Fuitová Nováková, Alexander Hemala www.itrebon.cz

V

Divadle J. K. Tyla přivítá Miroslav Donutil své dva hosty, kteří jsou významnými ikonami České televize. Jeden na poli publicistiky a zpravodajství, druhý na poli zábavy. Těšit se tak můžete na zábavný večer s Václavem Moravcem a Karlem Šípem, který ozdobí navíc hudební dvojice – pěvecké duo z muzikálu Osmý světadíl Kateřina Steinerová a Tomáš Savka. Pořad Trumfy Miroslava Donutila, který bude Česká televize v třeboňském divadle natáčet, navazuje na populární talkshow stejného baviče – Na kus řeči. Sestava hostů bývá vždy „to nejlepší“ z osobností našeho národa, které patří mezi špičku ve svém oboru, jsou oblíbení a je tedy trumfem právě taková setkání moci v rámci jednotlivých dílů divákům přinášet. 22. 6., 19.00 hod., Divadlo J. K. Tyla L. Švejcar, foto T. Kadlecová l 15


Pondìlí 25. èervna od 19:30 hod., Divadlo J. K. Tyla

Josef Dvoøák, Pavel Fiala: S

PYDLOU V ZÁDECH - Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka

Legendární inscenace s Josefem Dvoøákem v hlavní roli. Postavièka prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvoøákovi prostor pro øadu brilantních klaunských èísel. Hra "S Pydlou v zádech" mìla svou premiéru v Divadle Semafor 4. 6. 1981 a doèkala se témìø 500 repríz.

Hrají: Josef Dvoøák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult / Jiøí Veit, Veronika Bajerová / Dagmar Schlehrová Režie: Josef Dvoøák

Støeda 4. èervence od 19:30 hod., Divadlo J. K. Tyla

Zdenìk Podskalský, Vratislav Blažek - SVÌTÁCI - Divadelní soubor Pod Hanou

Pøíbìh tøí fasádníkù a tøí mladých dam lehèího ražení. Pánové mají sen strávit aspoò jednu noc ve víru velkomìsta jako skuteèní svìtáci, dámy se zase zajímají o útroby penìženek svých spoleèníkù. Vstup do vyšší spoleènosti i plán, jak pány øádnì oškubat, si však žádá své a kolotoè humorných situací, zápletek a neèekaného konce se roztáèí. Podle pøedlohy známé èeské komedie.

Hrají: Markéta Bednáøová, Nela Doležálková, Markéta Procházková, Radim Pátek, Filip Kotek, Tomáš Savka, Lucie Bakešová, Roman Mikeš, Ví‘a Bogaè, Robin Puškáš Režie: Hana Smrèková

ALU HOST FESTIV

Pondìlí 16. èervence od 19:30 hod., Divadlo J. K. Tyla

Jean-Claude Carriere: NORMÁLNÍ

OKRUH - Divadlo Viola

Scénické ètení hry s vtipnì splétaným dìjem i intelektuálnì bystrou analýzou totalitního myšlení, pro nìž se lidská bytost zužuje na objekt manipulace. Brilantnì napsaný dialog mezi policejním Vyšetøovatelem a Informátorem rozvíjí autor k pøekvapivé pointì.

Hrají: Jiøí Lábus a Viktor Preiss, z mg. záznamu Tomáš Karger Režie: Hana Kofránková

2012

PROGRAM

VIII. roèník

012

2 í ø á z n e v r èe

najdete na lní informace

Aktuá

www.tdf.cz

Pátek 27. èervence od 19:30 hod., Divadlo J. K. Tyla

Neil Simon: POSLEDNÍ

ZE ŽHAVÝCH MILENCÙ - Agentura Harlekýn

Komedie, pøi které se smìjí diváci bez rozdílu vìku a tu a tam i zaslzí, patøí mezi nejúspìšnìjší díla známého amerického autora. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spoøádaném manželství odhodlá k první nevìøe. Má pocit, že vlastnì vùbec nežije. Do bytu své staøièké maminky si postupnì pozve tøi rùzné typy žen a dostává se s nimi do neuvìøitelnì komických a choulostivých situací s ještì komiètìjšími výsledky.

Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný Režie: Zdenìk Kaloè

PRO DÌTI OD 3 LET

Ètvrtek 9. srpna od 18:30 hod., nové prostory Loutkového divadla Neznámý autor, pøepracoval Ivan Anthon Krejèí: KREJÈÍ,

ŠVEC A DUCHOVÉ - Spolek tøeboòského loutkového divadla

Švec Dratvièka nalezne starou knihu a s pøítelem krejèím Nitkou jdou v noci podle knihy vyvolávat na zøíceninu hradu Radešín duchy. Rádi by, aby jim duchové vydali ukryté poklady. Vše ale konèí úplnì jinak, než by si pøedstavovali – nìjaká ta boule vùbec nic není. Hra je plná rùzných zábavných gagù a u slovních høíèek si pøijdou na své pøedevším dospìlí. Úèinkují herci Spolku tøeboòského loutkového divadla Režie: Bohumír Kleèka

Pátek 17. srpna od 20:30 hod., zámecký park v Tøeboni

DVÌ AKTOVKY VÁCLAVA HAVLA A ŠANSONY SYLVIE KROBOVÉ - Spoleèný projekt Divadla na Tahu a Divadla v patøe K. Vary Jednoaktové hry Václava Havla Vernisáž aneb Ve švajcu je nejlíp a Audience aneb O donášení v Èechách doplní v pøedstavení pod tøeboòským nebem vystoupení šansonové zpìvaèky Sylvie Krobové.

Hrají / Vernisáž: Lucie Domesová Karel Beseda, Radek Bár / Audience: Karel Beseda, Radek Bár Režie: Andrej Krob

VENKOVNÍ Í PØEDSTAVEN

Ètvrtek 30. srpna od 19.30 hod., Divadlo J. K. Tyla Peter Quilter: OPONA

NAHORU! - Divadlo Palace

Anglická situaèní komedie o podivuhodné závìti, která svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže - dceru, bývalou a souèasnou manželku, jejich tchýni a sekretáøku. Všechny po nìm totiž zdìdí divadlo, avšak má to jeden háèek - musejí divadlo samy provozovat a nesmìjí ho prodat. Slavnostního otevøení divadla se má dokonce zúèastnit i samotná královna popu Madonna… Zábava je zaruèena! Hrají: Jana Krausová, Jaroslava Obermaierová, Linda Rybová, Lucie Polišenská, Kateøina Winterová Režie: David Prachaø

Pátek 21. záøí od 19:30 hod., Divadlo J. K. Tyla Dany Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ - Divadlo Kalich

Francouzská komedie v hlavních rolích s Janou Paulovou a Pavlem Zedníèkem. Pierre právì pøijde o místo øeditele velké televizní stanice, Marion naopak zaèíná slavit úspìchy na konkurenèním kanále. Do už tak napjaté situace pøichází Mariin první manžel, rozený dobrodruh Francois, s žádostí o poskytnutí pøístøeší na pár dní a dcera Julie chce rodièùm pøedstavit svého snoubence Alexandra… Zkrátka je nade vše jasné, že to naši Drahouškové nebudou mít jednoduché...

16 l Hrají: Pavel Zedníèek, Jana Paulová, David Suchaøípa, Anežka Svobodová, Jiøí Kohout

Režie: Petr Novotný

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Koncert Třeboňská nocturna 2012

V

e dnech 10. – 14. července t. r. se v Třeboni uskuteční 9. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna 2012. I v letošním roce přijali naše pozvání umělci té nejvyšší kvality. Po loňském ročníku, který nastavil „výkonnostní laťku“ opravdu vysoko, dramaturgie oslovila umělce mladé, kteří mají již velké jméno v zahraničí /houslista Jan Vodička, Myslivečkovo sexteto/, ale i umělce, kteří již své kvality na řadě soutěží či vystoupení dokázali /Pražský dechový kvintet, violoncellistu Leonida Gorokhova či klavíristku Ladu Valešovou/. Jistě velkým zážitkem bude koncert Myslivečkova sexteta společně s  hercem Viktorem Preissem. Jednoho z  našich nejlepších a  nejoblíbenějších herců přivítáme v Třeboni poprvé přes skutečnost, že volný čas tráví od dětství ve Staré Hlíně, v samotném sousedství Třeboně. Jsem přesvědčen, že velkým uměním nás okouzlí při závěrečném koncertu i  Christina Vasileva z Bulharska, která již řadu let žije v České republice, je členkou Národního divadla v Praze a hostuje na nejprestižnějších scénách po celém světě. V jejím podání zazní nejkrásnější árie z oper Pucciniho, Verdiho a Dvořáka. Umělkyně byla v závěru loňského roku oceněna cenou Thálie za roli Káti Kabanové, kterou uvedlo Národní divadlo v Praze. Každoročně je jeden koncert věnován žánrovému odbočení. V letošním roce pozvání přijal Jiří Korn a  4tet. Pánové Kollár, Uličník a Škorpík společně s Jiřím Kornem tvoří sestavu hlasů, která udělá posluchačům radost nejen výběrem repertoáru, vtipností spojovacích textů, překvapivou choreografií, ale především skvělým hudebním cítěním všech protagonistů. Ani v letošním roce jsme neopomněli přizvat ke spolupráci naše mladé kolegy, žáky ZUŠ Třeboň. Již řadu let se projevuje správnost rozhodnutí nás, pořadatelů zařadit program jako součást cyklu Třeboňská nocturna. Sobotní odpolední Pódium mladých je přehlídkou talentu i dovednosti vystupujících, ale i poděkováním lidem, kteří se starají o budoucnost kultury v tomto městě. Opět vystoupí nejlepší žáci i absolventi zdejší Základní umělecké školy a poměří své síly s absolventy Umělecké školy z Lince. Již tradičně je pamatováno na občany Třeboně, kteří v předprodeji IKS mohou od 4. 6. t. r. do 10. 7. t. r. zakoupit oproti ověření místa bydliště Abonentní kartu v ceně 850 Kč se vstupenkami na všechny koncerty celého cyklu. Pro držitele průkazů ZTP jsou při vstupu na koncerty dne 13. a 14. 7. t. r. připraveny vstupenky se slevou ve výši 50 %. Počátkem měsíce června je zahájen předprodej vstupenek na všechny koncerty v obvyklých předprodejních místech v Třeboni. Vstup na koncerty je také možno zajistit formou on-line. Veškeré informace najdete na www.trebonskanocturna.cz. Třeboňská nocturna 2012 budou jistě patřit k ozdobám letní kulturní sezony. Věřím, že přilákají množství posluchačů a že tito budou odcházet z jednotlivých koncertů uspokojeni vysokou kvalitou Miloš Končický programu i výkony účinkujících. www.itrebon.cz

Divadlo J. K. Tyla 15. června v 19.30 hodin

Laco Deczi a Celula New york

Trumpetista, skladatel a kapelník Laco Deczi přiveze 15. června do třeboňského divadla J. K. Tyla i vlastní kapelu Celula New York. Půjde o předzvěst opravdové velké jazzové hostiny, kterou připravuje Informační a kulturní středisko města na 13. srpna na nádvoří Pivovaru Regent. Třeboň se totiž stane jedním z mála koncertních míst letního Festivalu South Bohemia JazzFest.

Koncertní turné vítězů Concertino Praga 2012

V

neděli 17. 6. 2012 začíná koncertní turné vítězů 46. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2012. Jedná se o soutěž, kterou již tradičně pořádá Český rozhlas pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a pod patronací Evropské vysílací Unie (EBU). Concertino Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY), kde má také zastoupení ve vedení. Vedoucí soutěže Tomáš Mann byl v dubnu 2012 zvolen viceprezidentem této organizace. Turné začíná Koncertem vítězů, který je připraven na neděli 17. 6. a bude se konat ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Zbylé čtyři koncerty se již tradičně uskuteční v rámci Jihočeského festivalu, který je o dva roky mladší než samotná soutěž Concertino Praga a je její neodmyslitelnou součástí. Letos tedy půjde o jeho 44. ročník. V pondělí 18. 6. vítězové vystoupí od 17.00 hodin v Maškarním sále na zámku v Českém Krumlově, v úterý 19. 6. od 17.00 hodin ve Vokově sále zámku Bechyně. Ve čtvrtek 21. 6. bude nejúspěšnější mladé hudebníky letošního ročníku od 17.00 hodin hostit Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Třeboni a Jihočeský festival bude završen v pátek 22. 6. koncertem v Rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci, který začíná v 19.00 hodin. Podrobnější informace, programy jednotlivých koncertů, profily účinkujících či kontakty na předprodejní místa naleznete na concertino.rozhlas.cz. Záznam koncertu v Třeboni vysílá Český rozhlas 3 – Vltava v sobotu 30. června od 16.30 hod. Vysílání na internetu: http://www.rozhlas.cz/audio/vysilani/ MgA. Tomáš Mann

Husova kaple ECM, 23. června 2012 v 18.00 hodin Masarykovo náměstí, Třeboň 24. června 2012 v 16.00 hodin

GOSPELOVý KONCERT – Generace Gospel Choir Liberec KONCERT se koná v rámci výstavy ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ, kterou můžete navštívit od 14. června do 30. srpna l 17


2012 ve společenském sále BESEDY na Masarykovo náměstí v Třeboni. GOSPEL CHOIR je součástí Ekumenického koncertu, který bude zahájený na náměstí a pokračování bude v kostele po mši svaté od 18.30 hodin.

PRÁZDNINy ZAčíNAJí V TŘEBONI

ženy, jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z publika. V jejich podání uvidíte řadu nestárnoucích zpěvaček a zpěváků. Těšit se na Vás budou coby Marie Rottrová, Lucie Vondráčková, Jiří Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a další. Jen se skupinou HANKY PANKY se v Třeboni proletíte celým kalendářním rokem za pouhé dvě hodiny a zapomenete na všechny starosti. Luděk Švejcar

Výstava

29. 6. – 1. 7.

Tradiční přivítání léta a letos i prázdnin přinese svým návštěvníkům 21. ročník festivalu Okolo Třeboně. Organizátoři připravili opět nabídku plnou hudebních, divadelních a dalších vystoupení, včetně bohatého doprovodného programu. Letošní novinkou bude rozšíření festivalu do více lokalit v historické části města Třeboně, a to především do zámeckého parku. Do programu budou nově zapojeny i ukázky lidových řemesel. V rámci Okolo Třeboně proběhne tradičně i soutěž pro mladé hudební kapely „Houpací kůň“ a nebude chybět jeden z nejvěrnějších účinkujících – Divadlo Járy Cimrmana. Program festivalu ještě není zcela uzavřen, ale již jsou potvrzeni tito interpreti: Václav Neckář & Bacily, Sto zvířat, Michal Pavlíček, Roman Dragoun, Monika Načeva, Jaroslav Uhlíř s kapelou, Nezmaři, Ivo Jahelka, Žalman, Pub Animals, Jananas, My3avi, Pánská šatna, Třeboňští pištci, Epy de Mye, Wild Sticks a mnozí další. Poprvé přijede na festival se svým autorským čtením Michal Viewegh. Ani letos nebude chybět cyklistický závod Okolo Třeboně a charitativní Běh Járy Cimrmana, jehož výtěžek je určen nadačnímu fondu Slunce pro všechny. Na ty, kteří si objednají permanentku prostřednictví festivalového webu, bude čekat sladké překvapení značky Orion. Nejaktuálnější informace i předprodej vstupenek naleznete na www.okolotrebone.cz.

Po stopách Petra Voka v Nizozemí aneb Cestování Rožmberků Připravil Spolek přátel Třeboně ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni. 1. až 29. června 2012, denně 10 – 17 hodin výstava je součástí prohlídky Muzea a galerie, Třeboň, Masarykovo náměstí č. 1. Zahájení 1. června v 16 hodin, kapela West Coast Jazz studentů budějovických gymnázií, vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč V rámci výstavy proběhne přednáška Poslední Rožmberkové na cestách Evropou Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., místopředseda AV ČR 15. června v 17.00 hod.

Zvony a zvonečky na Třeboňsku 30. června až 24. července 2012, denně 10 – 17 hodin Výstava fotografií je součástí prohlídky Muzea a galerie, Třeboň, Masarykovo náměstí č. 1, vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč

Jak se cestovalo

Pavel Barnáš

Divadlo J. K. Tyla 23. června 2012 v 19.30 hodin vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 240 Kč

čTVERO ROčNíCH OBDOBí

H

ANKY PANKY, populární pražská travesti skupina poprvé v Třeboni s novým pořadem. S nejúspěšnější českou travesti skupinou stihnete během jediného večera, nabitého známými melodiemi, prožít Čtvero ročních období. Tak se totiž jmenuje nová show, ve které se můžete těšit na známou čtveřici Dolores, Stefany, Sofii a Alexe. V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř denně mění v krásné

18 l

U

nikátní historické cestovní doklady, dokonce z časů c. k. monarchie, jsou od 26. května k vidění v Informačním a kulturním středisku města Třeboně na Masarykově náměstí. Zapůjčil je Jiří Vochozka, který má ve své sbírce první velkorozměrové psané pasy bez fotek i první s celotělovými fotkami, nebo tzv. šupTřeboňský SVĚT l červen 2012


pasy pro lidi, kteří se provinili potulkou či žebrotou a museli být vráceni do domovské obce. Zvláště zajímavé jsou pak pasy pro malý přeshraniční styk. Každá obec si je totiž vyráběla po svém, ať třeba Chlum u Třeboně nebo Litschau. Reportáž o sbírce Jiřího Vochozky odvysílá pořad České televize Toulavá kamera.

Kulturní dům Beseda 14. června až 30. srpna

L. Švejcar, foto jj

čESKÁ BIBLE V PRůBĚHu STALETí Má několik desítek autorů. Psali ji stovky let. Pořád je v kurzu, opětovně je vydávána a právem se jí říká nejčtenější kniha – bible. � TŘEBOŇ � Jak se měnila česká bible v průběhu staletí, ukáže celosezónní výSOBOTA 2. 6. 2012 stava v sále kulturně společenského zařízení Beseda. Od zahájení výstavy 13. června, kterého se mimo jiné zúčastní kardinál Miroslav Vlk, budou dva a půl měsíce k vidění exponáty zahrnující pře� V DUCHU ZLATÉHO VĚKU LÁZEŇSTVÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ � klady knihy knih za posledních jedenáct století. Cesta časem začne Lázně Aurora (lázeňský park) Masarykovo náměstí 9.00 farmářské trhy 9.00 řemeslné trhy v 9. století u bible psané hlaholicí. Vyšehradský kodex, Strahovský 9.00–10.00 Swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice 9.00–11.30 Třeboňský swingový výběr přivítání nové lázeňské sezony příchod kostýmovaného průvodu – zahájení nové Program10.00 OTEVíRÁNí LÁZEňSKÉ12.00SEZONy najdete na lázeňské sezony 10.15 průvod městem v dobovém oblečení prvorepublikových evangeliář, Kralická bible – to je jen málo příkladů vystavených exlázeňských šviháků s táborskými Pouličníky 12.30–14.00 promenádní koncert Třeboňského lázeňského symfonického orchestru www.aurora.cz nebo na www.itrebon.cz. ponátů. Putování historií završí poslední Jeruzalémská bible z roku 14.00 Křest knihy Hvězdy v „Pohodě“ s autogramiádou 14.30–16.00 Ala Band 2009 a její tři verze. Jedna z nich obsahuje ilustrace Salvatora Da10.30–12.00 Swingový orchestr Českého rozhlasu České Budějovice 16.00–17.30 Třeboňští pištci 11.00–14.00 pásmo pohádek pro děti v kině Světozor 15.30–16.30 loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký Doprovodný program: lího. Výstavu doprovodí program složený z přednášek, koncertů, v nově otevřeném loutkovém divadle 11.00–17.00 průvodcované prohlídky lázní – Škola lásky v rodině 16.30–18.30 Ready Kirken – koncert hlavní recepce Lázní Aurora besed. Za všechny jmenujme Knižní historické skvosty současnosti 21.00 lampionový průvod k Lázním Aurora 7.00–22.00 volný vstup do bazénového komplexu Wellnesscentra Bertiny lázně (altán) 11.00–18.00 volný vstup na bowling v Bowling Baru kdyskupina jsem pochopila smysl 18. června v 16 hod. a třeba ekumenický nebo gospelový koncert „Od chvíle,9.00–12.30 JazZíkaspol. slavnostní svěcení slatiny Večerní program svého bytí13.00–16.00 a10.45předsevzala si pomoci 23. a 24. června. vystoupení žáků Základní umělecké školy Třeboň v lázeňském parku 20.00 Big Band Felixe Slováčka jsem hledala jen K výstavě se váže také výzva pro děti a mládež. Mohou se zúčastnit lásce v rodinách, Doprovodný program: 21.30 vypouštění balonků štěstí – možnost 11.00–14.00 průvodcované prohlídky lázní – recepce Bertiných lázní zakoupení na místě 8.00–20.00 volný vstup do bazénu Bertiných lázní 22:00 ohňová show Cosmic Circles Hledala jsem psysoutěže „Bible a umění – hledám a nalézám“. Jakoukoli výtvarnou vhodné metody. 11.00–18.00 volný vstup na bowling v pizza restaurantu Top-Spin 22:20 slavnostní ohňostroj pomůže naplnit technikou, maximálně do formátu A3, mohou ztvárnit některé ze tří choterapii, kteráV sobotu 2. června 2012 se také na Opatovickém rybníku koná závod „Dračí lodě Třeboň 2012“. zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného objetí, kterou témat – biblický příběh o Jonášovi, podobenství o marnotratném : : synu a nebo podobenství o milosrdném Samařanu. Věk je omezen jsem převzala od americké dětské psychiatričky Marthy Welchové.“ hranicemi 5 až 20 let. Práce bude možné odevzdat do 23. června To říká ve své knize Nese mě řeka lásky PhDr. Jiřina Prekopopřímo na výstavě, případně poslat na adresu: Beseda, Masarykovo vá. Tato renomovaná psycholožka a psychoterapeutička povede v Třeboni spolu s MUDr. Taťjanou Horkou celodenní seminář nám. 2, 379 01 Třeboň. V Třeboni bude mít mezinárodní putovní výstava Česká bible v prů- s názvem Škola lásky v rodině. Akce se uskuteční 10. 6. od 9.00 běhu staletí už 41. zastávku. Naposledy byla v Senátu PČR v Praze do 15.00 hodin v Divadle J. K. Tyla v Třeboni a je otevřena a v Zittau (Žitavě) v Německu. Diváci se rovněž mohou aktivně nejširší veřejnosti. Tento výchovně-vzdělávací program je zaměřen na prevenci výzapojit do tvorby ručně psané bible. chovných chyb a staví na celoživotních zkušenostech PhDr. Jiřiny Prekopové. Ukazuje možnosti, jak sdílet pocity se svými blízkými, jak řešit konflikty v rodině, jak se usmířit, jak odměňovat či trestat děti a jak, nejen dětem, nastavit hranice. Seminář není zaměřen na terapii pevným objetím, ale v mnohém právě z této terapie vychází. Proběhnou zde i praktické ukázky situací v rodinách. Srdečně vás zvou Nestátní zdravotnická zařízení pro děti a dorost v Třeboni a IKS města Třeboně. Vstupenky v cenách 300 Kč (pro jednotlivce) a 400 Kč (pro dvojice) k dostání na IKS v Třeboni nebo na webu: http://vstupenky.itrebon.cz. M. Pech Těšíme se na vás.

OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY (kdo přijde takto oblečen, dostane u Lázní Aurora malý dárek) trasa průvodu: Masarykovo náměstí – Jindřichohradecká brána – altán u Bertiných lázní – zámecký park – Přemyslova ulice – hotel Bohemia & Regent – lázeňský park - Lázně Aurora

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Loutkové divadlo 18. června 2012 v 19.00 hodin

JSTE OPRAVDu TO, CO JíTE

H

lavní roli v úspěšné řadě pořadů TV Prima hrají obézní lidé a MUDr. Kateřina Cajthamlová. Tato televizní dietoložka a moderátorka přijede v pondělí 18. června do Třeboně na pozvání Pavla Šniagera, majitele Fitness-Reprezentant. Kromě toho, že navštíví toto profesionální „fitko“ a rekondiční studio a seznámí se tu s chystanými novinkami, bude večer v Loutkovém divadle diskutovat o trendech ve zdravé výživě a životním stylu. Protože miluje rybí jídla, odveze si z Třeboně štiky přímo od rybářů. Pořádá IKS a Fitness-Reprezentant Třeboň. Vstupné 70 Kč. Předprodej IKS a Fitness-Reprezent, rezervace nutná.

www.itrebon.cz

l 19


Městská knihovna představuje knižní novinky Městská knihovna Třeboň – studovna pořádá v úterý 5. června 2012

TVŮRČÍ DÍLNU – šperky z papíru s sebou si přineste 10 Kč, odnesete si zajímavý výrobek a malou odměnu od firmy Bohemia Chips, s. r. o. Městská knihovna Třeboň vás zve na přednášku Mirka Vojáčka

Hubněte přirozeně Chcete mít ideální váhu a jednou provždy se přestat starat o to, co jíte a zda vám to prospěje? Přednáška se koná 14. června 2012 od 17.00 hodin v Městské knihovně Třeboň. Vstup zdarma. www.mirekvojacek.cz, www.knih-tb.cz a Městská knihovna v Třeboni Vás srdečně zvou na ukázkovou lekci: Nevyhovuje Vám již klasická výuka z učebnice, nekonečný dril slovíček a gramatiky? Studujete cizí jazyk dlouhodobě, máte pocit, že bez úspěchu a stále NEMLUVÍTE?

Přijďte vyzkoušet

SUGESTOPEDICKOU výuku cizího jazyka 3 x 60 minut (16 - 19 hod.) pro věčné začátečníky:

15. 6. 2012 - ANGLIČTINA 22. 6. 2012 - NĚMČINA

Prožijete-li jednou sugestopedickou výuku, už se nebudete chtít učit jinak. Od nového školního roku 2012/2013 budete mít možnost studovat sugestopedicky i v Třeboni. Kde: přímo v Městské knihovně pro Vás otevřeme nové kurzy. Počet osob na ukázce je limitován, je nutné se nahlásit osobně v knihovně nebo na info@knih-tb.cz a lingo@lingocb.cz.

Jazyková sugestopedická škola Lingo

Na Sadech 29, České Budějovice, tel.: 775 55 44 01

www.lingocb.cz

inzerce_trebon_jaro2012.indd 1

Jan Lebeda z Mláky napsal další knihu pro děti o skřítku Medovníčkovi. Tentokrát se jmenuje Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka. Zatímco Medovníčka děti znají už z předchozích dvou Lebedových knih, v nové knize se seznámí s Medovníčkovým kamarádem Barvínkem. Medovníček se stará o zvířátka, Barvínek o rostliny a společně prožijí různá dobrodružství. Kniha je vhodná pro děti ve věku od 5 do 8 let. Dobře poslouží k pobavení i k poučení, k předčítání před usnutím, je také vhodným dárkem za hezké vysvědčení. Ilustrace svým kouzelným způsobem opět vytvořila Zdeňka Študlarová. Vydalo Nakladatelství Brána, a. s., Praha. Knihu lze zakoupit v prodejně Gingko v areálu třeboňského zámku.

13.5.2012 15:33:47

Ve velmi přátelské a milé atmosféře proběhlo v knihovně autorské čtení Marie Jacobs z její knihy Přesýpací hodiny – úspěšný boj jedné ženy s rakovinou prsu. Paní Marie Jacobs se narodila a vyrostla v České republice, před téměř třiceti lety se provdala do Německa, kde se jí v roce 2010 podařilo vydat dvě knihy. Její Přesýpací hodiny vyšly i na českém knižním trhu. V. Petrová

20 l

Veselá, Jiřina – Simona Monyová Vražda Simony Monyové zasáhla nejvíc její nejbližší, ale stejně tak i její přátele a také čtenáře. Poté, co začala kolovat řada spekulací a účelových informací, chtěli jsme všem, kdo o to budou stát, přiblížit Simonu takovou, jakou podle nás opravdu byla. Kdyby se její život odvíjel podle běžných pravidel, možná by sama jednou jako stará a úspěšná spisovatelka napsala paměti. My jsme mohli dát dohromady jen útržky vzpomínek na chvíle s ní, které by se měly složit do mozaiky zobrazující průběh Simonina života až do posledního dne, kdy ji ubodal její manžel. Frühlingová, Iva – Příběhy ze showbyznysu V knize vypráví Iva Frühlingová o zaručeně pravdivých, ač často neuvěřitelných zážitcích ze světa showbyznysu. Zajímalo vás někdy, jak to funguje v nablýskaném světě showbyznysu? Jaké to je, prosadit se nejen v tom českém, ale třeba i ve francouzském? Jací jsou lidé, kteří řídí média, nebo ti, co rozhodují, kdo se bude ucházet o přízeň diváků a posluchačů? Jaké jsou hvězdy nejen před kamerami, ale i v zákulisí? Máloco je totiž tak zajímavé a tajemné jako právě svět zábavy… hule, Miroslav & kotyza, Michal – Rybníkářství na Jindřichohradecku „Někde v historických pramenech týkajících se i našeho dnešního rybářství se uvádí hříčka, že máme tolik rybníků, jako je dnů v roce. S tím se dá souhlasit.“ Autoři knihy zapsali doposud neznámá a pozoruhodná data týkající se tradičního rybářského oboru v tomto krásném koutu jižních Čech. Důležitý je zde proto historický a společenský rámec, jenž při hospodaření na rybnících proměňoval krajinu a možná i charakter zdejších obyvatel. Tučková, kateřina – Žítkovské bohyně Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je daleko. Říká se, že právě proto si tam některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat – prosit Boha o pomoc a jeho zásahům i trošku dopomoci... Říkalo se o nich, že vidí do budoucnosti. Proč tedy nezachránily tu svou? Dora Idesová je poslední z bohyní. Brání se přijmout zastaralý způsob života a věštit příchozím z odlitého vosku jako její teta Surmena. Vše se ovšem mění, jakmile pochopí, že co se v jejím životě zdálo být nešťastnou shodou okolností, bylo pečlivě promyšleným plánem. Její umístění v internátě, Jakoubkova ústavní péče, hospitalizace v psychiatrické léčebně v Kroměříži… Ve studovně najdete Jindřichohradecký deník, Mladou frontu Dnes, Lidové noviny, Právo, Blesk a aktuální čísla těchto časopisů: Bazaar, Burda, Bydlení, Dům a zahrada, Čtenář, Geo, Lidé a země, National Geographic, Náš útulný byt, Naše krásná zahrada, Paní domu, Pes přítel člověka, Plus, Praktická moderní žena, Počítač pro každého, Profit, Reader´s Digest, Receptář, Respekt, Reflex, Svět motorů, Třeboňský svět, Třeboňské noviny, Týden, Zahrádkář, Zdraví, Žena a život. Dále pak možnost bezplatného připojení k internetu, práce v programech Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point a následný tisk dokumentů za úplatu, kopírování. Pro studenty je zde umožněn prostor pro kolektivní zpracování referátů a další přípravy do školy s možností čerpání materiálů studovny. Klára Lívanská

Třeboňský SVĚT l červen 2012


ANIFILM 2012 na křídlech motýlů a vážek V Třeboni probíhal ve dnech 3. – 8. 5. 2012 třetí ročník mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Přiletěl na křídlech vážek a motýlů a odplul s poslední festivalovou rybkou.

N

a slavnostním zahájení byla předána první festivalová cena – Cenu za celoživotní dílo pro autora kultovního Krtečka Zdeňka Milera převzala jeho vnučka Karolína Milerová a dcera Kateřina Lovis Miler. Cenu jim osobně předal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který festival také oficiálně zahájil. Zahajovací večer uváděla osvědčená dvojice herců Perla a Měcháček. Festival se rozeběhl a filmový fajnšmekr si přišel opravdu na své. V nabídce bylo 287 filmů, z toho 66 soutěžních. Program probíhal na dvanácti místech ve městě – promítalo se v Divadle J. K. Tyla, v kině Světozor, v novém loutkovém divadle, na náměstí, na nádvoří třeboňského zámku a nechybělo ani závěrečné promítání na rybníce Svět. V Mezinárodní soutěži celovečerních animovaných filmů se o hlavní festivalovou cenu utkala desítka snímků z celého světa. Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů představila nejlepší krátké filmy za loňský rok a se svými filmy soutěžili také studenti v česko-slovenské soutěži studentských animovaných filmů. Zhlédnout jsme mohli i nominační pětici krátkých animovaných filmů z letošních Oscarů, navštívit workshop Priita Pärna v rámci estonské retrospektivy, seznámit se s osudovými filmy amerického kreslíře Billa Plymptona, zapojit se do řady dílen. Kromě Zdeňka Milera a kouzelného trikového světa Krala Zemana uctil festival i režiséra Jiřího Brdečku, od jehož úmrtí uplyne v červnu 30 let. V bohatém doprovodném programu festivalu si vybral každý. Osvěžily nás výstavy, koncerty, workshopy, semináře, animační dílny, divadelní představení pro děti či přednášky. Během šesti dnů se festivalových projekcí a doprovodných programů zúčastnilo více než 19 000 diváků. A jak to celé soutěžní klání dopadlo? V mezinárodních soutěžích celovečerních filmů byly oceněny Alois Nebel (režisér Tomáš Luňák) a francouzský film Obraz (Le tableau, režisér Jean-François Laguionie). Cenu v mezinárodní soutěži krátkých filmů získal film Ach, Willy režisérské dvojice Emma de Swaef a Marc James Roels. Do zlínské Univerzity Tomáše Bati pak putuje cena za nejlepší film v Česko-slovenské studentské soutěži za snímek Případ režiséra Martina Živockého. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu festival Anifilm udělil in memoriam Zdeňku text a fota Jana Jandová Milerovi již při svém zahájení.

www.itrebon.cz

Česká inspirace byla založena jako dobrovolný svazek obcí 5. července 1995. Jako svůj hlavní cíl si sdružení vytyčilo aktivně přispívat k rozvoji cestovního ruchu se zaměřením na kulturní nabídku sdružených měst. Letní inspirace z České inspirace HRADEC KRÁLOVÉ 21. – 30. 6. 2012 – MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ – XVIII. ROČNÍK A OPEN AIR PROGRAM 2012 Hraje se na všech scénách Klicperova divadla a Divadla Drak a při venkovní produkci Open Air dokonce i v parcích, uličkách starého města a jeho zákoutích. www.klicperovodivadlo.cz, www.divadlodrak.cz, www.pocoapoco.cz CHEB 28. 6. – 1. 7. – FIJO Cheb – Festival mládežnických dechových orchestrů Kulturní centrum Svoboda, www.kcsvoboda.cz JINDŘICHŮV HRADEC 16. 6. 2012 – Den města Jindřichův Hradec 2012 10.00 – 14.00 hod. – náměstí Míru – vystoupení místních hudebních souborů 14.00 – 22.00 hod. – Státní hrad a zámek – historický průvod, vojenské ležení plné her a soutěží nejen pro nejmenší, dobový jarmark, ochutnávka sladké kaše. Více informací na www.jh.cz. KUTNÁ HORA 23. – 24. 6. 2012 – Královské stříbření Kutné Hory 21. ročník jedinečné historické slavnosti, kdy stříbrné město uvítá krále Václava IV. s celým dvorem. LITOMYŠL 14. 6. – 8. 7. 2012 – Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl doprovozený Smetanovou výtvarnou Litomyšlí, v sobotu 23. června Starodávným jarmarkem a ve dnech 21. – 24. června pravou slovenskou gastronomií na Smetanově náměstí v Salaši u Franka. POLIČKA VÝSTAVA ADOLF BORN – NEJEN MACH A ŠEBESTOVÁ – výstava potrvá do 2. 9. 2012 Městská galerie Polička, Palackého nám. Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky i trochu poťouchlého humoru jistě potěší výstava oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna. Pro děti jsou připraveny i drobné hry na motivy večerníčku Mach a Šebestová. www.cbmpolicka.cz TELČ 14. – 16. 6. Arts&film 2012 – VIII. Evropský filmový festival o umění 16. 6. – v rámci festivalu proběhne i vyhlášení vítězů soutěže s Českou inspirací Gastronomická ochutnávka Kateřinina koláče a Zachariášova guláše, Toulavá kamera s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem, 13. komnata bývalé televizní hlasatelky Jaroslavy Panýrkové, beseda o seriálu ČT Komici na jedničku s režisérkou Alenou Činčerovou, herečka Iva Janžurová, setkání s legendou českého filmu režisérem Vojtěchem Jasným. www.arts-film.com TŘEBOŇ 15. 6. 2012 – Laco Deczi v Třeboni Vystoupení trumpetisty, skladatele a kapelníka Laca Decziho. Do třeboňského divadla J. K. Tyla přiveze i vlastní kapelu Celula New York. Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz l 21


červen v Třeboni 1. pá 2. so 3. ne 4. po 5. út 6. st 7. čt 8. pá 9. so 10. ne 11. po 12. út 13. st 14. čt 15. pá

16.00 Vernisáž výstavy Po stopách Petra Voka… ■ MaG 724 244 648 17.00 Loutkové divadlo – otevření, Pták Ohnivák a liška Ryška ■ LD 724 059 134 21.30 Oldies Párty ■ R 384 721 372 09.00 Farmářský trh ■ MN 384 721 169 09.00 Řemeslný trh ■ LA-P 384 721 169 09.00 Otevírání lázeňské sezony ■ LA, BL, MN 384 750 127 09.00 Jazzíkaspol., jazzové dopoledne ■ BLA 384 754 455 13.00 ZUŠ Třeboň, prom. koncert ■ BLA 384 754 455 15.00 Loutkové divadlo, Pták Ohnivák a liška Ryška ■ LD 724 059 134 16.00 Dětský den, areál pohostinství Břilice ■ Břilice 16.30 Ready Kirken ■ MN 384 750 127 20.00 Big Band Felixe Slováčka ■ LA-P 384 750 127 17.00 Vernisáž prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třeboň ■ ZG 384 722 326 19.30 Pokoj, divadlo v předplatném ■ D 384 721 169 19.00 Třeboňský swingový výběr, večírek, 30,- Kč ■ BA 384 754 436 19.00 Genius Loci Novohradských Hor, přednáška (zdarma) ■ LA-S 384 750 127 19.00 Historické toulky Třeboní ■ MN 602 103 337 19.30 Pohodáři – Usurijský tygr, přednáška s promítáním ■ D 384 721 169 22.00 Po Třeboni s baterkou – úplňková prohlídka města ■ MN 384 721 169 13.00 Tvůrčí dílna – výroba papírových šperků ■ K 384 722 575 16.00 Veřejné slyšení – chráněné bydlení v Domově Pístina ■ Měst. úřad 384 342 120 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Třeboň ■ ZUŠ 384 722 326 19.00 Ptačí ráj, Mgr. Matouš Šimek z ČNFV ■ BA 384 754 455 19.00 SONO – taneční večer (vstupné zdarma) ■ LA-H 384 750 127 19.00 Koncert – Procházka vídeň. operetou, vstupné 70,- ■ LA-S 384 750 127 19.00 Sedm květů v čakrách, mandala – paní Faltusová ■ BL 384 754 455 19.00 Emoce – taneční večer, 30,- Kč ■ BA 384 754 436 15.30 Dětský den a oslava 5. narozenin cukrárny Pohádka 18.30 Trendy v líčení, Lenka Lakomá ■ BL 384 754 455 19.00 Bohemia swing band – taneční večer (vstupné 30,-) ■ LA-S 384 750 127 19.00 Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou ■ BL 384 754 455 19.00 Pernštejnové, rod v Čechách a na Moravě, přednáška ■ Z-S 384 721 193 21.30 Oldies Párty ■ R 384 721 372 14.00 5. narozeninová párty v Top – Spinu ■ TS 384 754 455 14.00 – 21.00 Disco DJ Zvánovec jr. 21.00 – 03.00 Discoagent J. Pekárna Doprovodný program – taneční skupina D-EFFECT Barmanská freestyle show, večerní laser show 09.00 Jiřina Prekopová – Škola lásky v rodině, seminář ■ D 384 721 169 19.30 Soukromý skandál, divadlo v předplatném ■ D 384 721 169 15.00 Přednáška – „Neklid a stres – začátek úrazu“ (zdarma) ■ LA-H 384 750 127 16.00 Veřejné projednání – Otevřená strategie města ■ Měst. úřad 384 342 120 19.00 Sono – taneční večer, 30,- Kč ■ BA 384 754 436 19.00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ Třeboň (vst. zdarma) ■ LA-S 384 750 127 19.00 Historické toulky Třeboní ■ MN 602 103 337 19.30 Kurz ručních prací, Divadelní spolek Kajetán, 70 Kč ■ D 724 136 411 15.00 Přednáška – „Ajurvéda ke zdraví“ (zdarma) ■ LA-H 384 750 127 16.00 Prodejní výstava šperků a mandal, p. Faltus ■ BL 384 754 455 18.00 ZUŠ Třeboň – promenádní koncert (dech. nástroje) ■ BLA 384 754 455 19.00 Goji, kustovnice čínská, přednáška ■ BL 384 754 455 19.00 Face – taneční večer, 30,- Kč ■ BA 384 754 436 19.00 Ivo Jahelka a Miroslav Paleček, koncert ■ LA-S 384 750 127 19.00 Dvojkoncert – M. Paleček a I. Jahelka (vst. 150,-) ■ LA-S 384 750 127 17.00 Hubněte přirozeně, přednáška Mirka Vojáčka ■ K 384 722 575 19.00 Kapela Krystal – taneční večer (vstupné 30,-) ■ LA-S 384 750 127 19.00 Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman ■ BL 384 754 455 16.00 Prodejní prezent., hlíva ústřičná, irisdiagnostika ■ BL 384 754 455 16.00 Angličtina, sugestopedická výuka jazyka ■ K 775 554 401

http://vstupenky.itrebon.cz 16. so 18. po 19. út 20. st 21. čt 22. pá 23. so 24. ne 25. po 26. út 27. st 28. čt 29. pá 30. st

17.00 19.30 21.30 07.00 09.00 19.00 21.30 16.00 16.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19.00 16.00 16.30 18.30 18.00 19.00 19.00 17.00 19.00 19.00 10.00 16.00 19.00 19.00 19.00 21.30 17.00 18.00 19.00 19.30 21.30 15.30 16.00 19.00 19.00 19.00 19.30 19.00 19.00 19.00 15.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.30 19.00 21.30 07.00 09.00 19.00

Poslední Rožmberkové na cestách Evropou, přednáška ■ MaG 724 244 648 Laco Deczi, koncert světově proslulého jazzmana ■ D 384 721 169 Dramatic Párty ■ R 384 721 372 Řemeslný a farmářský trh ■ MN 384 721 169 Rybníky známé, neznámé, pěší výlet s průvodcem ■ MN 384 342 164 Rondo – taneční večer (vstupné zdarma) ■ LA-H 384 750 127 Tajemné třeboňské pověsti ■ MN 602 103 337 Knižní historické skvosty současnosti, přednáška ■ B Výstava skleněných šperků Vl. Brodské ■ BL 384 754 455 Tree Band, taneční večer, 30,- Kč ■ BA 384 754 436 Módní přehlídka (vstupné zdarma) ■ LA-S 384 750 127 Historické toulky Třeboní ■ MN 602 103 337 Jste opravdu to, co jíte?, povídání s MUDr. Cajthamlovou ■ LD 384 721 169 Co jíte, přednáška o správ. strav., L. Lakomá ■ BL 384 754 455 Zdeněk Izer + Š. Vaňková – Turné čtyř můstků (200,-) ■ LA 384 750 127 Ubírají stromy vodu nebo ji přitahují?, přednáška ■ DPT 384 721 169 Běh o Sluneční pohár ■ MN 384 724 630 Síla rašeliny a slatiny, Doc. Petr Petr ■ BL 384 754 455 „Léčebná síla rašeliny a slatiny“ – přednáška ■ LA-PM 384 750 127 Julie Meixnerová – Come Along, muzikálové melodie ■ LA-S Léčivé soli a koncentráty Mrtvého moře ■ BL 384 754 455 Sono – taneční večer, 30,- Kč ■ BL 384 754 436 Concertino Praga, koncert laureátů hudební soutěže ■ D 384 721 169 Irisdiagnostika, přednáška pí Bělohlavová ■ BL 384 754 455 Kapela Allegro Band – taneční večer (vstupné 30,-) ■ LA-S 384 750 127 Jak správně třídit odpad, osvětová akce ■ Městský úřad 384 722 088 775 554 401 Němčina, sugestopedická výuka jazyka ■ K Trumfy M. Donutila, natáčení pořadu ČT ■ D 384 721 169 Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou ■ BL 384 754 455 Co nevíte o láz. procedurách, přednáška – PhDr. Zeman ■ LA-S 384 750 127 Oldies Párty ■ R 384 721 372 Setkání s indickými tradičními textiliemi ■ Z-S 384 721 193 Gospelový koncert ■ Husova kaple 384 72 2538 Taneční večer s Falko Melodi (vstup zdarma) ■ LA-H 384 750 127 Čtvero ročních období, travesti skupina Hanky Panky ■ D 384 721 169 Tajemné třeboňské pověsti ■ MN 602 103 337 Loutkové divadlo, Dřevěný vojáček a jeho přátelé ■ LD 724 059 134 Gospelový koncert ■ MN 384 722 390 Historické toulky Třeboní ■ MN 602 103 337 Face – taneční večer, 30,- Kč ■ BA 384 754 455 Koncert – Pěslav-Ozvěna – smíš. pěvecký sbor Třeboň ■ LA-S 384 750 127 S Pydlou v zádech, TDF ■ D 384 721 169 Zákl. pojmy léč. rehabilitace, PhDr. Zeman ■ BL 384 754 455 Přednáška – „Vydra říční“ (zdarma) ■ LA-PM 384 750 127 Kapela Face – taneční večer (zdarma) ■ LA-H 384 750 127 Přednáška – „Houby jedlé a nejedlé“ (zdarma) ■ LA-PM 384 750 127 ZUŠ Třeboň – promenádní koncert (dech. nástroje) ■ BLA 384 754 455 Goji, kustovnice čínská ■ BL 384 754 455 Emoce – taneční večer, 30,- Kč ■ BA 384 754 455 Třeboň. lázeň. symfonický orchestr (vstupné 70,-) ■ LA-S 384 750 127 Three-Band – taneční večer (vstupné 30,-) ■ LA-S 384 750 127 Loutkové divadlo, Perníková chaloupka ■ LD 724 059 134 Přednáška – „Základní pojmy v léčebné rehabilitaci“ ■ LA-S 384 750 127 Disko Párty ■ R 384 721 372 Farmářský trh ■ HS 384 721 169 Řemeslný trh ■ MN 384 721 169 Kapela Live Music Tropicana (vstupné zdarma) ■ LA-H 384 750 127

Vysvětlivky ■ : AKD – Akvárium Krčínův dům, B – Beseda sál, BA – Bertiny lázně, restaurace Adéla, BLA – Altán u Bertiných lázní, BL – Bertiny lázně, Denní bar, ČNFV – Český nadační fond pro vydru, DDM – Dům dětí a mládeže, D – Divadlo J. K. Tyla, Doubí – Sport areál Doubí – Obora, DPT – Dům přírody Třeboňska, DS – Domov seniorů, hrobka – Schwarzenberská hrobka, HS – hráz rybníka Svět, JHK – Jihočeská hospodářská komora, K – Městská knihovna, klášter – Komplex bývalého kláštera augustiniánů, kostel – Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA – Lázně Aurora, LA-H – restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-P – Lázně Aurora – park, LA-PM – přednášková místnost Lázní Aurora, LA-S – společenský sál Lázní Aurora, LD – loutkové divadlo, MaG – Muzeum a Galerie, MN – Masarykovo náměstí, P – Pivovar Bohemia Regent, R – Kongresové a kulturní centrum Roháč, stadion – Tyršův stadion, STLD – Spolek třeboňského loutkového divadla, TN – MHF Třeboňská nocturna, TS – Top Spin, Z – Zámek, ZP – zámecký park, ZG – zámecká galerie, Z-S – Schwarzenberský sál na zámku, ZUŠ – Základní umělecká škola

22 l

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Rybníky známé, neznámé… Už řecký lékař Hippokrates pokládal chůzi za „nejlepší lék pro člověka“. A co když k chůzi přidáte krásné prostředí třeboňských rybníků, možnost dovědět se spoustu zajímavých věcí o třeboňské fauně a flóře a ještě možnost získat zajímavou cenu? Třeboňsko není jen Rožmberk, Svět a známé rybniční soustavy. Pojďte s námi poznat i ty méně známe rybníky a rybníčky v okolí Třeboně. Zdravé město Třeboň společně s Informačním a kulturním střediskem pořádá v sobotu 16. června pěší výlet s průvodcem po okolí Třeboně. Akce je zaměřena na třeboňské rybníkářské dědictví a objevování zejména méně známých rybníků. Výlet je určen pro širokou veřejnost, trasa povede nenáročným terénem a zúčastnit se může každý, kdo má chuť poznat zajímavý kout Třeboňska a nebo se jen tak projít. A komu je i tohle málo, může si přijít zasoutěžit o zajímavé ceny. Délka trasy bude cca 18 km. Sraz účastníků je v 9.00 hod před IKS. Po absolvování akce budou účastníci slosováni a mohou vyhrát pěkné ceny. Přijďte udělat něco pro své zdraví a obohatit se pěkným zážitkem. Těšíme se na Vás. Mgr. Alena Zárubová

Taneční večery – živá hudba po – ne 20.00 st, pá, so 20.00

Výstavy a vícedenní akce

Rondo Rybářská bašta

384 721 986 384 721 394

Prohlídky a exkurze po – ne po – ne po – pá út – ne út – ne pá út – ne út – ne po – ne

15.00 09.00 – 17.00 13.00 – 15.00 10.00 – 18.00 09.00 – 17.00 15.00 09.00 – 17.15 09.00 – 17.00 10.00 – 17.00

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční v pátek 8. června 2012 v 17 hodin ve foyer Divadla J. K. Tyla.

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí Radniční věž Český nadační fond pro vydru Akvárium Krčínův dům Dům přírody Třeboňský pivovar Třeboňský zámek Schwarzenberská hrobka Muzeum a Galerie Třeboň

732 251 103 384 721 169 384 722 088 775 218 182 384 724 912 384 721 319 384 721 193 384 721 193 724 244 648

26. 5. – 30. 6. 2. 6. – 3. 6. 4. 5. – 30. 9. 1. 6. – 29. 6. 14. 6. – 30. 8. 29. 6. – 1. 7. 30. 6. – 24. 7.

Jak se cestovalo, historické cestovní doklady ■ IKS Třeboň Dračí svět Třeboň, závody dračích lodí ■ Třeboň My a Vy, výstava ve Věži Staré radnice ■ Věž Staré radnice Po stopách Petra Voka v Nizozemí aneb cestování Rožmberků ■ MaG Česká bible v průběhu staletí ■ B Okolo Třeboně, multižánrový festival ■ Třeboň Zvony a zvonečky na Třeboňsku ve fotografii ■ MaG

384 721 169 776 288 558 384 721 169 724 244 648 724 244 648

Připravujeme na ČERVENEC 4. 7. Světáci, TDF ■ D 384 721 169 9. 7.–14. 7. TOP týden v Třeboni – Putování po historických městech ■ Třeboň 384 721 169 10. 7.–14. 7. Třeboňská nocturna 2012 ■ Třeboň 384 721 169 14. 7. Historické slavnosti Jakuba Krčína ■ Třeboň 16. 7. Normální okruh, TDF ■ D 384 721 169 27. 7. Poslední ze žhavých milenců ■ D 384 721 169 28. 7. Léto v Třeboni, skupina Katapult Změna programu vyhrazena.

Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do 15. 6. na e-mail: pech@itrebon.cz IKS města Třeboně Masarykovo nám. 103 379 01 Třeboň Tel.: 384 721 169, 724 064 504 info@itrebon.cz, www.itrebon.cz www.itrebon.cz

Státní zámek Třeboň Zámek 115 379 01 Třeboň Tel.: 384 721 193 e-mail.: trebon@budejovice.npu.cz

Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň Tel.: 384 750 127 e-mail: iks@aurora.cz

Kulturní oddělení Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, 379 15 Třeboň Tel.: 384 754 455 e-mail: kultura@berta.cz

Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, 379 01 Třeboň Tel.: 384 721 372 / 724 347 458 e-mail: rohac@kkcrohac.cz

Beseda Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám. 2, 379 01 Třeboň Tel.: 384 754 455 e-mail: kultura@berta.cz

l 23


DADA CLuB v Besedě Hudební DADA CLUB v kulturním domě Beseda otevřel koncem dubna jindřichohradecký podnikatel Zdeněk Kasper, který podobný klub provozuje úspěšně řadu let v Jindřichově Hradci. „V Besedě se mohou návštěvníci těšit na program, který zahrnuje výstavy, besedy, vystoupení písničkářů, profesionálních hudebníků napříč hudebními žánry a další živou produkci například místních a regionálních amatérských hudebních seskupení,“ sdělil nám Zdeněk Kasper. Ostatně první koncertní ochutnávku jsme zaznamenali již v průběhu Anifilmu a také na samotném zahájení provozu klubu 26. 4. 2012. Kdo je Zdeněk Kasper? Mgr. et MgA. Zdeněk Kasper vystudoval obor etopedie/psychologie na katedře speciální pedagogiky UK Praha a absolvoval i studia na divadelní fakultě katedře herectví a autorské tvorby AMU Praha u profesora Ivana Vyskočila. Po ukončení studií i chvíli působil u pana profesora coby přísedící asistent. Sám sebe v současnosti charakterizuje jako drobného živnostníka v oboru pohostinství a kultury, drobného zemědělce, občasného moderátora kulturních akcí, vernisáží a festivalů (Sázava–fest apod.), herce, ba i zpěváka malých muzikálových rolí a zakladatele psychodesignu. Pana Kaspera jsem požádala o krátký rozhovor. Pane kaspere, s jakými představami jste se přihlásil do výběrového řízení na pronájem hudebního klubu a jak se Vám je daří vaše naplňovat? S představami asi ani ne, spíš nějaká momentální pohnutka? Jak se v několika předešlých řádcích zmiňujete, mám trochu podobný klub i v Jindřichově Hradci již dvacátým rokem ve svém domě, kde i o 15 schodů výše bydlím. Za ta léta se mi pár věcí, které se týkají barů a klubů, snad trochu povedlo (10 barů republiky – časopis REFLEX 1993–4, “SLAĎOUČKÁ PRDEL ROKU“ /nejpříjemnější bar republiky/ časopis SORRY 1996 a 97, “NEJKULTURNĚJŠÍ JIHOČESKÁ HOSPODA“ – časopis REFLEX 2007). Bylo toho za tu dobu asi trochu víc, ale všechno si to přesně nepamatuji. No, a jak bydlím nad tou svou hospodou, tak samosebou jsem většinu času stále ve stejném prostoru a tím pádem psychohygiena veškerá žádná. A tak se událo, že mám v hlavě asi tak již 5, 6, možná 7 let zpátky občas takové puzení někam oscilovat do jiného prostoru. Spíše jsem si s tou myšlenkou jakoby pohrával, možná nějaká skrytá výzva? Malinko jsem se počal rozhlížet po nějakých prostorách v okolí JH. To takhle jednu neděli projíždíte cizím městem a při kávě zjistíte, že se v pondělí ve 12.00 uzavírá výběrové řízení na prostory lázní, potažmo města. Doma jsem večer ještě chvíli o celém přemýšlel a nakonec dopoledne napsal požadované info do obálky. Do kanceláře lázní se mi podařilo ve spěchu dorazit s přihláškou do výběrového řízení v 11.57. Jsem váha a asi proto i dlouho váhám? :-o Jakými změnami prošly pod vaší rukou prostory klubu a jaké změny klub ještě čekají? Tak klubové prostory jsou a byly dané a s tím se toho zas tolik dělat nedalo, pokud nehodláte vše vybourat a začít s interiérem zcela od začátku. Taky to byl můj první velký vnitřní konflikt. Máte jisté vnitřní vize a najednou je to tam skoro hotové… Tvar loga jsem zachoval, jasně, ale musel jsem se vzdát barev, které mne provázejí v podstatě celým mým živnostenským životem – a to pro mne nebylo vůbec lehké. Navíc interiér měl styl, i když se zde projevilo, že toho pan architekt po barech moc nenachodil, protože vlastní bar–pult byl příliš nízký. Ten jsem zvýšil o 14 cm a ještě jsem jej předsadil, aby se u něj dalo i pohodlněji sedět. Také bylo málo úložného prostoru na věci a sklo, tak jsem navázal – prodloužil celý bar včetně dvířek cca o 2 metry. K tomu jen asi dvě stolové police v červené a modré barvě na rozjasnění a rovněž v tomto barevném pojetí i čela polic přímo za vlastním barem. No, a nad mušlemi nezbytná klasika, jako v ostatních provozech. Dispozice byly zkrátka dané a chtěl-li bych více navázat na své původní DADA, pak by tyto úpravy šly do řádů stovek tisíc a nezůstaly jen v řádu desítek. V prvé fázi jsem o tom vážně uvažoval, ale jste-li v pronájmu, pak se zákonitě chováte jinak, nežli ve vlastním objektu. Nějaké další dílčí úpravy asi mohou přijít a asi i přijdou, ale uvidíme po nějakém čase. Záleží i na Třeboni, jak dalece jsou její obyvatelé opravdu kulturomilní, od jejich návštěv se to celé bude odvíjet. První zátěžovou zkouškou nového DADA klubu byly koncerty doprovodného programu Anifilmu. Jaké byly první reakce návštěvníků? Úplně prvním větším počinem bylo samotné otevření klubu 26. 4. 2012. Za mírného chaosu jsme to snad celkem zvládli – a tomu i nasvědčovaly prvé 24 l

pozitivní reakce místních. Pokusíme se i tímto směrem ubírat a navazovat dále. Na webových stránkách Vašeho jindřichohradeckého klubu jsem mj. našla v povídání o Vás i větu: „Nezapomeňme, že naším strojírenstvím je cestovní ruch!“ Jak byste Vy sám chtěl zatraktivnit a rozšířit nabídku cestovního ruchu v našem městě? Tak třeba již tím samotným DADA se nabídka pro vlastní obyvatele i turisty Třeboně trochu přeci rozšiřuje. A to nemyslím jen na oblast kulturních počinů, které mohou lákat nejen turisty. Do domovského hradeckého DADA se opravdu vrací mnoho turistů právě kvůli DADA, které je hravé, ale na nic si nehraje! Ale k té větě... Tato věta patří opravdu spíše do mého rodného Hradce, s Třeboní to nemá žádnou přímou souvislost. V období posledních komunálních voleb vznikly vlastně věty dvě. Po letech soukromě veřejných aktivit (podpisy nejrůznějších petic v mém hradeckém DADA CLUBu, které podepsalo například i několik tisíc obyvatel) jsem se nechal přesvědčit ke kandidatuře do komunální politiky a kandidoval za „knížete-pána“ ke konci prvé desítky. Jako nezávislý kandidát jsem neměl žádnou mediální podporu, billboardy či reklamu, na rozdíl od spolukandidátů straníků. Na prezentační kandidátce strany byla zveřejněna jen má dvě hesla: 1/ Kandiduji z ryzí občanské nasranosti! 2/ Naším strojírenstvím budiž cestovní ruch! No a pak již voliči zakřížkovali na prvé místo toho, komu osobně vůbec o nic nejde a může se na všechno klidně vy… Prostě je jen starousedlík – patriot a má svůj Hradec opravdu rád! Děkuji Vám za rozhovor a přeji klub plný spokojených a pohodových návštěvníků. Jana Jandová

DADA CLuB KASPER OTEVŘEN! PASÁŽ BESEDA – TŘEBOň (bývalý Rock club)

DADA-PROGRÁMEK: TCG – Míra, Dan, Honza, Michal a David SOBOTA – 9. 6. v 21:00 – DADA CLUB KASPER (Třebonští Cluboví Gentlemani – vstup od 18 let) Translatologické DADÁní – Jan Nepomuk Piskač čTVRTEK - 14. 6. v 19:37 – DADA CLUB KASPER Lingvistický večerníček pro našince i cizince – lázeň na jazyku a balzám pro (d)uši – hra s původními zněními, překlady i překrady děl světoznámých autorů i podivínů. OLDIES – HITy 60 – 90 LET DJ Prager SOBOTA – 30. 6. v 21:00 – DADA CLUB KASPER Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o. jako nájemce majetku města Třeboň zveřejňuje záměr podnájmu nebytových prostor v objektu čp. 2/I „Kulturněspolečenské centrum Beseda, Třeboň“ včetně přináležitých pozemkových parcel. Předmět podnájmu:

▸ Restaurace a vinárna ▸ Taneční sál ▸  Komerční prostory pro obchodní  činnost a služby ▸ Divadelní kavárna MOŽNOST PODNÁJMU I NA SEZÓNNÍ PROVOZ Více informací na tel.: 384 754 111

nebo na www.berta.cz

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Římskokatolická farnost Třeboň

Evangelická církev metodistická

Děkanství – tel/fax: 384 722 390, trebon@farnost.cz, www.trebon.farnost.cz Třeboň děkanský kostel: sobota 9. 6. 11.30 hod. pondělí až pátek 18.30 hod. Kaple Břilice: sobota 7.30 hod. sobota 9. 6. 16.00 hod. neděle 8.45 a 18.30 hod. Kaple Lužnice: sobota 16. 6. 16.00 hod. Majdalena: Kaple sv. Víta: neděle 10.30 hod. neděle 17. 6. 15.00 hod. Lázně Berta: Kaple Domanín: (svěcení slatiny): sobota 23. 6. 15.00 hod. sobota 2. 6. 10.30 hod. Kaple Branná: Kaple Přeseka: sobota 23. 6. 16.00 hod.

HuSOVA KAPLE, Seifertova 449 , Třeboň, tel.: 384 722 538, 775 941 105, trebon@umc.cz, www.umc.cz/trebon, č. ú. 602948309/ 0800 NEDĚLE 3. 6. 9.00 hodin GOSPELOVÝ KONCERT Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb Generace Gospel Choir života; kdo přichází ke mně, ni- Liberec kdy nebude hladovět, a kdo věří NEDĚLE 24. 6. 9.00 hodin ve mně, nikdy nebude žíznit.“ „Buďte rozhodní a buďte udatSlavnostní bohoslužba s vy- ného srdce, všichni, kdo čekáte sluhováním sv. večeře Páně. na Hospodina!“ Chvály: Vimperk Bohoslužba s kázáním Kázání: P. Hradský, kazatel ÚTERÝ 26. 6. 18.00 hodin ECM Biblická hodina /ECM/ ÚTERÝ 5. 6. 18.00 hodin Pavlův dopis do Efezu – záBiblická hodina věr. Kazatel Církve bratrské • Příprava na křest NEDĚLE 10. 6. 9.00 hodin • Příprava na manželství „Nakloňte ucho a pojďte ke • U nás možné půjčit či mně, slyšte a budete živi.“ zakoupit Bibli a jinou Bohoslužba s poselstvím duchovní literaturu. ÚTERÝ 12. 6. 18.00 hodin Diakonie ECM poskytuje Biblická hodina pomoc potřebným, obětem Dopis Efezským šikany, závislým a maminNEDĚLE 17. 6. 9.00 hodin kám v nouzi. „Jaký prospěch bude mít člo- Prosím, rozhovory domluvte věk, získá-li celý svět, ale svůj předem s pastorem. život ztratí?“ Křesťanské poradenství: Sváteční bohoslužba tel. 775 94 11 05 ÚTERÝ 19. 6. 18.00 hodin HELPLINE: 733788788 PROMÍTÁME – MALÝ SÁL Svatby – křty – pohřby Hrabě Zinzendorf – Síla pře- Děkujeme všem dárcům. svědčení /potvrzení o darech k odečtu 57 min., český zvuk z daní Vám rádi vystavíme na SOBOTA 23. 6. 18.00 hodin farním úřadě/

Zprávy z farnosti Benefiční koncert z Vídně Pět tisíc korun vynesl na opravu našeho kostela benefiční koncert, který pro třeboňské posluchače uspořádal vídeňský pěvecký sbor „Wiener Schubertbund“ v sobotu 21. dubna. Wiener Schubertbund je mužský pěvecký sbor, který byl založen v roce 1863 a v době svého největšího rozkvětu čítal 500 hlasů a byl jedním z nejvýznamnějších mužských pěveckých těles v německy mluvících zemích. Požehnání práce rybářů a lázeňských pracovníků Stejně jako v minulých letech se na prvního máje sešli na hrázi rybníka Svět farníci, lázeňští hosté, turisté a spolu s kolemjdoucími se zúčastnili u přístaviště každoročních veřejných modliteb za přírodu, za požehnání práce našich rybářů a za požehnání našeho města. Přítomní vyslechli čtení z Bible, byli povzbuzeni k ochraně přírody, ze které žijeme, a tak jako naši předkové si uvědomili, že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Zároveň ten den večer začaly v kostele májové pobožnosti. V sobotu 2. června v 10.45 hod. u Bertiných lázní diecézní biskup Msgr. Jiří Paďour z Č. Budějovic požehná pacientům, zdravotnímu personálu a pracovníkům našich lázní. Státní svátek Na státní svátek v úterý 8. května jsme při bohoslužbě v kostele sv. Alžběty v Třeboni vzpomněli obětí válek a obou totalit a poděkovali za dar svobody. Pouť Pouť v Břilicích a v Branné se konala 5. května. V obou obcích byla oslavena bohoslužbou. V Břilicích www.itrebon.cz

místní kapela doprovodila hudbou nejenom průvod, ale krásně hrála i při mši svaté. Výzva všem Vyzýváme a prosíme dobrodince a sponzory, aby i v dnešní složité době darovali peníze na opravu cenného oltáře sv. Vavřince, který nese vzácný obraz pocházející z dílny barokního umělce Brandla. Státní dotace se velice zkrátily, ale památky, které jednou mají být povzbuzením a záchytným bodem svébytnosti našeho národa, musí být pro budoucnost zachráněny. Tento postranní oltář po pravé straně blízko vchodu kostela představuje umučení sv. Vavřince a dokumentuje, že český národ svou svébytnou kulturou má své nezadatelné historické místo v Evropě. Svatý Vavřinec – Laurentius – byl jedním z prvních mučedníků za víru. Jestliže tyto památky zmizí, jak se ubrání další generace proti různým ideologiím a směrům? Kdo jiný by měl pomoci, než právě ti, kteří jsou dobrými hospodáři? Nesmíme zapomenout, že tento majetek je nám vlastně svěřený a má být zachován našim dětem. česká bible v průběhu staletí Putovní výstavu stejného jména slavnostně v Besedě zahájí dne 13. června v 17 hodin kardinál Vlk. Výstava potrvá až do 30. srpna a naše veřejnost bude mít unikátní příležitost vidět stará a vzácná vydání.

1. KONFERENCE ZDRAVÉHO ŽIVOTNíHO STyLu Téma: „STRES – NEJVĚTŠí ÚRAZ DNEŠNí DOBy“ Akci pořádá Kouzelná harmonie ve spolupráci s Agenturou Třeboňsko o.p.s. pod patronací Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci celostátní kampaně Červen bez úrazů 2012. Záštitu nad konferencí převzalo Zdravé město Třeboň. Konference je zaměřena na aktuální téma stres dnešní doby, jeho projevy, dopad na mezilidské vztahy, jeho odraz v psychosomatické rovině a možnosti jeho eliminace a aktivní prevence při ochraně zdraví. A to především v profesních oborech přicházejících bezprostředně do styku s problémovou osobou (osobou ve stresu). Cílem akce je osvětlení nutnosti převzít zodpovědnost za své duševní zdraví a vidět ho v celistvém spojení, nepodcenit své možnosti jako odborníka, vnášet do své profese vhodné a konstruktivní prvky a možnosti pro efektivní zacházení s klientem, ale i se sebou samým, a tak zlepšovat potažmo i mezilidské vztahy. Je určena tedy pro odborníky v péči o tělo, alternativní terapeuty, poradce a zdravotnický personál a pracovníky v sociílních službách. Teoretickou (přednáškovou) i praktickou (ukázky a krátké workshopy) částí účastníci získají informace, dovednosti i možnosti zařazení vhodných metod a technik pro sebe i klienta či pacienta. Informace a dovednosti jsou přenositelné a vhodné na všechny osoby i jiných pracovních zařazení, kde se setkávají s vysoce stresovým prostředím, nebo také i laickou veřejnost. V sobotu budou probíhat především kratší workshopy, na které bude možné přijít jednotlivě „z ulice“. Prezentována bude oblast aromaterapie, muzikoterapie, pohybová práce s tělem a colorterapie. Akce je akreditována pro zdravotní a sociální personál. Více info najdete na www.kouzelnaharmonie.cz Marta Hašlarová l 25


Památky očima mladých

Sbor dobrovolných hasičů Břilice si Vás dovoluje pozvat na

Dětský Den 2. 6. 2012 v 16.00 hodin v areálu pohostinství Břilice Pro děti bude připraveno odpoledne soutěží, pohoštění a překvapení.

Náměstí Adély Kambové

Anežka Čurdová

I

Naše poděkování sponzorům akce: Město Třeboň, Městská policie Třeboň, HZS Třeboň, ERGO CZ-Karel Pešek, Autoškola Ille – Martin Ille, Ochrana dřeva – Jan Mikulášek, Veterinární ambulance MVDr. Jiří Skála, K+K – Ing. Jan Kačerovský, Vodoinstalace – Jan Vochoska, Autoškola David – Josef David, Agraservis – Alena Kubíková, Zednictví – Martin Tůma, Autocentrum Vochozka – Milan Vochozka, Offroud CB – Miloš Haummer, Lesní práce – Marian Krejča, Elektro Lorenz-Bouz – Jaroslav Bouz, Penzion – Roman Matějka, Bc. Petr Michal

nformační a kulturní středisko města Adéla Kambová (ZŠ Na Sadech) s prací Třeboně vyhlásilo společně s  dalšími „Náměstí“, na příčce druhé se umístila městy – členy Sdružení historických sídel Magdalena Moťková a  na třetí Natalie Čech, Moravy a Slezska výtvarnou soutěž Holešinská. Obě vítězné práce postupují Památky očima mladých. V našem měs- do celostátního kola soutěže. Držme palce, tě se do soutěže zapojily děti ze ZŠ Na ať Třeboňačky zabodují i tam. Sadech a  ZUŠ Třeboň. Pedagogům výJana Jandová, fota M. Pech tvarných oborů Mgr. Martině Kukačkové, Janě Řeřábkové a Mgr. Vilému Roženské- Pernštejnský rok 2012 na zámku Třeboň mu děkujeme za spolupráci. Děti soutěžily ážení přátelé historie, letos je tomu 425 let, co se spojily v manželském ve dvou kategoriích – v I. kategorii 6–10 svazku dva významné rody, rožmberský a pernštejnský, stalo se tak dne let zvítězila Anežka Čurdová (ZUŠ Tře- 11. ledna 1587 na Pražském hradě v katedrále sv. Víta, kde si svou věrnost slíbili boň) s prací „Oživlé památky“, následo- pan Vilém z Rožmberka a mladá šlechtična Polyxena z Pernštejna. Šťastné, ale vána Annou Stejskalovou a Emou Vopel- zřejmě i nešťastné manželství skončilo téměř po pěti letech, smrtí bezdětného Viléma z Rožmberka dne kovou, ve II. kategorii 11–14 let bodovala 31. srpna 1592 v Rožmberském paláci na Pražském hradě. A hle, je zde další výročí, na které se zapomíná – 420 let od jeho smrti. U příležitosti sňatku navazuje Národní památkový ústav na loňský pilotní projekt Rožmberského roku projektem novým – Pernštejnským rokem, čímž je snaha o zlepšení a rozšíření povědomí o šlechtickém životě v Českém království. Rod pánů z Pernštejna byl velmi mocný a jeho představitelé ovlivňovali dějiny Moravy, Čech, ale i Evropy od 12. století až do 17. století, kdy vymírají roku 1631. Tento rok je silně spjat i s krajem jihočeským – málokdo dnes ví, že vybudovali hustou síť rybníků na Pardubicku, Chlumecku (Chlumec nad Cidlinou), ale také v Hluboké nad Vlt., kterou vlastnili v 16. století. Zámek v Třeboni se rozhodl připojit k oslavám tohoto významného rodu. 5. kVěTNA – 31. ŘÍJNA 2012 Minivýstava na prohlídkové trase A – v Rožmberských renesančních interiérech s názvem „Pernštejnové a jejich stopy v jižních Čechách“ (prezentovány jsou kopie map a účty z Národního archivu v Praze, dopisy z jindřichohradeckého archivu, odlitky pečetí, oslavné básně aj. archiválie ze SOA v Třeboni). PÁTek 8. ČeRVNA 2012 Přednáška od 19.00 hodin ve Schwarzenberském sále zámku na téma „Pernštejnové, rod v Čechách a na Moravě“ (přednáší Mgr. Michal Konečný, historik a kurátor sbírek Národního památkového ústavu v Brně). Vít Pávek Adéla Kambová

V

Kultura u sousedů

Oživlé památky Anežky Čurdové

26 l

Koncerty pro SuCHDOLSKOu MADONu Návštěvníci adventních a vánočních koncertů, které SUchdolské Divadlo uspořádalo i v loňském roce, jistě postřehli náš letošní záměr – nechat vyhotovit kopii slavné gotické sochy SUCHDOLSKÉ MADONY a  sehnat na výrobu dostatek financí. V průběhu tohoto roku Vás budeme zvát na dobročinné koncerty do kostela sv. Mikuláše, jejichž výtěžek půjde právě na vyhotovení kopie madony. Velice si vážíme podpory a pomoci zdejší farnosti, ale také europoslankyně Zuzany Roithové a v neposlední řadě i Jihočeské Alšovy galerie, která má originál sochy ve svých sbírkách. Zveme Vás tedy na první koncert z cyklu dobročinných koncertů: V NEDĚLI 3. ČERVNA 2012, OD 19.00 HODIN V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ „KONCERT K POCTĚ SUCHDOLSKÉ MADONY“ ÚČINKUJE: ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BELLA MUSICA Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC vstupné dobrovolné 5. roč. festivalu SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY 2012 se z technických důvodů uskuteční pouze ve dnech 14. 7., 21. 7. a 28. 7. 2012. Více o programu na www.festival.suchdol.cz Třeboňský SVĚT l červen 2012


15. 6. / 20.00 / nádvoří, prelatura

18. 7. / 20.00 / nádvoří

12. 8. / 20.00 / půda prelatury

KLÁŠTERNÍ NOC VŠEMI SMYSLY

PŘÍBĚHY PETRA VOKA

TIGER DIXIE BAND (ITÁLIE)

netradiční večer s ochutnávkou klášterních pochoutek a vína, vstupné: 350 Kč

hrají ochotníci z Č. Krumlova, vstupné 50 Kč www.ck-scena.cz

22. 6. / 20.00 / zahrada

20. 7. / 20.00 / nádvoří

SMUTNÝ KAREL

INFLAGRANTI

taneční zábava, vstupné 50 Kč www.smutnykarel.cz

elektrické smyčcové trio, vstupné 150 Kč www.inflagrantimusic.cz

23. 6. / 17.00 / zahrada

22. 7. / 19.00 / kostel N. P. Marie

ROCKOVÝ FESTIVÁLEK S KLUBEM MLADÝCH

POCTA P. M. KARMELSKÉ

Kalibr, Strong Coffee, Wade, Rockkids, No Stress vstupné 50 Kč

koncert duchovní hudby na troje varhany A. Viktora (varhany), G. Eibenová (soprán) vstupné 70 Kč

29. 6. / 20.00 / nádvoří

27. 7. / 20.00 / půda prelatury

JAZZOVÝ VEČER S VELIKÝM ZUŠ BANDEM

ROMANIKA

6. 7. / 20.00 / nádvoří

1. 8. / 20.00 / nádvoří

vstupné 50 Kč

HRADIŠŤAN

vstupné 250 Kč, www.hradistan.cz

14. - 15. 7. / 10.00 / areál kláštera

BORŮVKOBRANÍ

VIII. ročník gastronomicko-kulturní akce více info: www.boruvkobrani.cz

slovenské duo - Ika (zpěv, kytara) a Roman Kraicovi (kontrabas), vstupné 70 Kč www.romanika.sk

jazzový a swingový večer vstupné 70 Kč

17. 8. / 20.00 / nádvoří

TWO VOICES TRIO „CRAZZY CLASSIC“ vstupné 150 Kč, www.twovoices.cz

24. 8. / 20.00 / malovaný sál

HUDEBNÍ HISTORIE VÍN ojedinělý večer s cimbálem, panovou flétnou a ochutnávkou vín s manželi Liselotte a Janem Rokytovými, vstupné 330 Kč

31. 8. / 20.00 / půda prelatury

STRING TRIO J.A.J. A HOSTÉ jazzový večer, vstupné 70 Kč

21. 9. / 19.00 / kostel N. P. Marie

AFRIKA TANČÍ A ZPÍVÁ soubor IYASA ze Zimbabwe 10. evropské turné vstupné 70 Kč

3. 8. / 20.00 / nádvoří

VÁCLAV KOUBEK

VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY vstupné 100 Kč

14. - 31. 7. / výstavní síň

BOŘIVOJ LAUDA výstava k jubileu 90 let, vernisáž 13. 7. v 19.00

vstupné 70 Kč, www.vaclavkoubek.cz

14. 7. / 20.00 / zahrada

CIMBAL CLASSIC

vstupné 70 Kč, www.cimbalclassic.net

15. 7. / 20.00 / zahrada

4. - 31. 8. / výstavní síň

OVČÁCKÉ SLAVNOSTI

VLADIMÍR MENCL ČESKÁ KRAJINA

pořádá www.rosa.cz

výstava obrazů, vernisáž 3. 8. v 19.00

5. 8. / 10 - 16.00 / zám. zahrada

10. 8. / 20.00 / nádvoří

září / výstavní síň

moravská folk-rocková kapela, vstupné 70 Kč www.fleretmusic.cz

ŽALMAN A SPOL.

ALEŠ VENHODA

folkový večer, vstupné 100 Kč

výstava obrazů

BOROVANSKÉ MÚZY

PROHLÍDKY KLÁŠTERA Å S PRŮVODCEM

červen a září: víkendy a státní svátky: v 10, 11, 13, 14 a 15.00 min. 5 osob nebo 180 Kč úterý - pátek: v 10 a 14.00 min. 5 osob nebo 180 Kč

FLERET

Noční divadelní prohlídky bývalého augustiniánského kláštera v doprovodu sličných múz a historických postav. červenec (neděle): 8. a 22.7. srpen (neděle): 5. a 19. 8. září (sobota): 15. a 22. 9. Pořádá Agentura Kultur-Kontakt www.kultur-kontakt.cz

borovanská kulturní mozaika

Historie kláštera a poutnictví v regionu, expozice soch z Pašijové cesty v Římově, interiéry bývalého proboštství s expozicí církevních oděvů, lapidárium barokních plastik v rajském dvoře, kostel Navštívení P. Marie, kaple P. Marie Karmelské

červenec a srpen: úterý - neděle: v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.00 min. 5 osob nebo 180 Kč Skupiny nad 10 osob i mimo uvedené časy, po předchozí telefon. rezervaci (T: 387 001 356)

Infocentrum města Borovany - Klášter Borovany, Žižkovo nám. 1, Borovany T: 387 001 356, E: info@borovany-cb.cz, www.borovansko.cz VI. a IX. Å Po - Ne: 9 - 12 a 13 - 16.00 VII. a VIII. Å Po - Ne: 9 - 17.30 Rezervační systém - www.cbsystem.cz - prodejní místa, internet

Pořádá Město Borovany za podpory partnerů:

www.itrebon.cz

Marius Pedersen Group

ZOD Borovany

Jan Kanea

l 27


z historie 100 let od úmrtí Václava Hucka a 155 let od narození Berty Huckové

L

etos 15. června uplyne sto let od úmrtí zakladatele třeboňských lázní. Dožil se úctyhodných 92 let. Narodil se 26. září 1820 v Budyni nedaleko Vodňan na statku jako prvorozený syn. Do školy chodil v Bavorově. Na celoživotní dráhu pedagoga se připravoval v Českých Budějovicích a Praze. Jako osmnáctiletý začal učit nejprve ve Vitějovicích, Chelčicích a Vodňanech. Ve

svých jedenatřiceti letech se v říjnu 1851 oženil ve Vodňanech s Marií Hermanovou. Ještě v den svatby odpoledne odjel do Třeboně, aby mohl začít s vyučováním na zdejší chlapecké škole. Se svou ženou bydleli nejprve na Hradecké bráně. Václav Hucek se zapojil velmi rychle v novém působišti do společenského života. Byl dobrým houslistou, tak muzicíroval v kvartetu, stál při založení Pěslavu, v němž byl zástupcem sbormistra Karla Krba, při bohoslužbách hrál v kostele sv. Jiljí na varhany. Kromě vzdělávání žactva se plně účastnil na veřejném životě. Založil včelařský spolek Svornost, jehož byl od roku 1881 předsedou. Byl zakladatelem

spolku Občanská beseda, kterému rovněž předsedal. Tento spolek pořádal v besedním sále (dnešní nové loutkové divadlo) společenské a kulturní pořady. Odbývaly se tu hudební a deklamovací večery, plesy, silvestrovské zábavy, pravidelná vánoční představení školních dětí Jesličky, podpůrné bazary a podobně. Tyto akce organizoval pro širokou třeboňskou veřejnost Václav Hucek. Tento drobný muž byl také pilným kronikářem. Zaznamenával nejrůznější události ze svého života a své rodiny, třeboňských škol, důležité události nejen v městě Třeboni, ale i v jiných městech Čech. Zachovalo se 20 svazků kronik, do nichž chronologicky v letech 1851–1898 svým úhledným písmem téměř denně zapisoval události. Je zřejmé, že to byl člověk vzdělaný, zvídavý a vlastenecky založený. Byl také dobrým hospodářem. Dokázal našetřit peníze, aby si mohl v roce 1867 se svou ženou koupit za 6000 zlatých na třeboňském náměstí dům čp. 85. Tím se začlenil mezi třeboňské měšťany. V přízemí provozoval zájezdní hospodu U sokola se dvěma pokoji. V roce 1869 koupil výhodný pozemek u Zlaté stoky. Postavil tu dřevěný pavilon pro letní zahradní restauraci. Na jejím místě v letech 1881 až 1883 vystavěl lázeňskou budovu, do níž se také přestěhoval, když dům na náměstí prodal. Velmi si zakládal na rodinném životě. Manželé čekali na vytoužené dítě delší čas. Po smrti první dcerušky se manželům Huckovým 2. prosince 1857 narodila v domě na Hradecké bráně čp. 24 dcera pokřtěná Berta Františka Barbara. Otec se její výchově patřičně věnoval. Berta Hucková sice nevynikala půvabným zjevem a krásou, ale třeboňské měšťanské dcerky převyšovala svým vzděláním a rozhledem. Patřila k emancipovaným dívkám a ženám druhé poloviny 19. století. Uměla nejen česky a německy, ale také francouzsky, a to tak dobře, že mohla dávat soukromé hodiny. Velmi dobře hrála na housle a klavír. Na housle hrávala v kvartetu společně se svým otcem, profesorem z gymnázia Karlem Brožem a berním adjunktem Hy-

politem Brožíkem. Někdy se k nim připojil na flétnu císařský kontrolor Karel Maschat nebo houslista, pozdější archivář Theodor Antl. Nevystupovali veřejně, hráli doma pro svoji potěchu. Ale na klavír hrála Berta Hucková na veřejnosti. Doprovázela nejen sebe při zpěvu, ale když do Třeboně zavítal barytonista zemského divadla, doprovázela i jeho. Poprvé vystupovala na veřejnosti jako desetiletá holčička ve hře Jesličky. Jako mladá dívka vystupovala například jako Majolena ve hře Cesar společně s dalšími ochotníky 29. dubna 1882 v předvečer oslav hasičského sboru spojených s výletem do Prátru. Berta Hucková se věnovala i dobročinné činnosti. Byla členkou Národní jednoty pošumavské, spolku, který podporoval českou menšinu v pohraničí. Vzdělání a rozhled si Berta Hucková rozšiřovala také cestováním. Umožňovalo jí to vlakové spojení se zastávkou v Třeboni. Navštěvovala s rodiči příbuzné ve Vodňanech, Plzni, Praze, Vídni a Jičíně. V roce 1875 absolvovala velkou cestu po Drážďanech, Lipsku a západočeských lázních. Vnímavá dívka z provinčního městečka vstřebávala podnětná prostředí. Získala cenné podněty k přípravě pro nakreslení prvních plánů lázeňské budovy. Právem tyto lázně nesou její jméno. Osudový zápal mozku ukončil život Berty Huckové Jiřina Psíková v pouhých třiceti letech.

Zapomenutý, objevený, zničený Dne 7. března 2012 došlo na okraji Třeboně k nálezu zajímavé historické stavby. Pod silnicí na Brannou, v úseku mezi dvěma mosty přes Zlatou a Opatovickou stoku, opravovaného v souvislosti s rekonstrukcí obou mostů, byl nalezen historický most. Nacházel se asi deset metrů od Opatovické stoky, těsně pod odstraněným souvrstvím vozovky. Pozdějším porovnáním s historickými mapami a ohledáním okolního terénu bylo zjištěno, že mostek překračoval původní 28 l

koryto Opatovické stoky vedoucí od nedalekého Opatovického rybníka. Současná poloha Opatovické stoky je totiž výsledkem úprav až ze 70. let 20. století. Mostek byl v době nálezu zcela skrytý pod terénem a objeven byl pouze díky nálezu asi čtyřiceticentimetrového otvoru, který se vytvořil ve vrcholu klenby následkem pojíždění těžké, až šedesátitunové stavební techniky. Po odkrytí lépe dochovaného boku mostu, který se nacházel na straně

směrem k Opatovickému rybníku, bylo možné zpod klenebního oblouku vypustit zadrženou spodní vodu a provést průzkum a zaměření tohoto historického stavebního díla. Kamenný klenutý mostek byl vystavěný z lomového zdiva na kvalitní vápennou maltu, oblouk měl valeně klenutý, mírně sploštělý, šířky 3,40 m, měřitelné délky cca 9,5 m. Dimenze klenby byla vyzděna z velkých plochých kamenů výšky 40–55 cm. Klenba, která se dochovala ve vynikaTřeboňský SVĚT l červen 2012


jícím stavu, o čemž svědčí i to, že doposud sloužila bez problémů jako most pod vytíženou silnicí na Brannou, byla na rubu opatřena vydatnou vrstvou jílu, který zde sloužil jako hydroizolace. Dochovalo se torzo čela nad klenbou, s největší pravděpodobností měl mostek zděné parapetní zídky. K západní straně mostu byla připojena šikmá křídla, která se zalamovala do směru souběžného komunikací. Na zdivu těchto křídel se dochovaly zbytky omítek, z čehož můžeme usuzovat, že most byl původně omítnutý. Pilíře mostu byly založeny na pásu nahrubo otesaných kamenů do přibližně kvádrového tvaru. Pod těmito pásy můžeme s největší pravděpodobností tušit mohutné, mnohametrové dubové piloty, na kterých byly obdobné stavby ve zdejších mocných rašeliništích zakládány. Dno vodoteče pod mostem bylo, posuzováno na základě sondy, pravděpodobně vyloženo nepravidelnou kamennou dlažbou. Vzhledem k tomu, že užívaná konstrukce takovýchto kamenných mostků se v podstatě nezměnila od doby renesance až do 19. století, je obtížné na základě průzkumu díla stavbu datovat. Prvotní domněnky sváděly řadit výstavbu mostku do souvis-

losti s výstavbou Opatovické stoky, která je dílem významného jihočeského rybníkáře Štěpánka Netolického. V archivech je však doložena rekonstrukce silnice Třeboň – Nové Hrady v letech 1854–1855, je tedy vysoce pravděpodobné, že mostek byl vystavěn až v rámci této akce. Ať již byla doba vzniku mostku jakákoliv, jeho nález je významný jako důkaz a svědectví historické trasy Opatovické stoky, která je významnou součástí rybníkářského díla Štěpánka Netolického, díla, které je vyhlášenou kulturní památkou. Jeho kulturně-historický význam je natolik veliký, že kandiduje na vyhlášení za památku UNESCO.

Psalo se v třeboňském tisku… Turistická a výletní sezona a chování mládeže (včetně některých slečen) v letních restauracích jako byl Prátr u Obory nebo Zavadilka v Třeboni u Zlaté stoky v blízkosti silnice na Brannou (za parní pekárnou s čápy na komíně) byla častým tématem stejně jako v létě vzrůstající potřeba pitné i užitkové vody v Třeboni v letních měsících. Zatímco však stížnosti důstojných výletníků bral vážně zřejmě málokdo, otázka vody v rozrůstajícím se městě trápila všechny, počítaje v to i pány radní, jejichž smršť inspirativních podnětů vzešlých k dané hydrogeologické problematice z městské rady je jistě ohromující. Leč výsledky třeboňské „cesty do hlubin Země“ na Kopečku nedopadly dobře ani napodruhé a vydatný pramen byl nakonec nalezen až v městských sadech, v místech za budovou školní tělocvičny, kde objekt vodárny ještě donedávna stál. Nález kvalitní vody v centru města se stal spontánní lidovou veselicí, při níž si Třeboňáci první čistou vodu z vrtu odnášeli domů jako suvenýr. před 100 lety v Jihočeském obzoru (1912):

Výletní hyeny. Sotva začaly výlety, vyrojily se opět tyto stvůry v podobě výrostků, kteří kradou na co přijdou a co není bedlivě hlídáno. Žádná opuštěná sklenice není před nimi jistá. Dopijí, co v ní najdou. Že účinky alkoholu se brzy objevují, je samozřejmo, a potom tropí takoví uličníci různé www.itrebon.cz

ohavnosti. Jest proto na čase pánům hostinským připomenouti, že školní dítky bez dozoru rodičů nemají na výlety přístupu, že školní dítky nesmí býti brány k stavění kuželek, a že za přestoupení těchto předpisů jsou zodpovědní pp. hostinští sami. Podobně ručí oni sami za pořádek při výletech a veřejných zábavách. před 90 lety v Jihočeském obzoru (1922):

Vodní otázka v Třeboni. Jest neuvěřitelno, že v našem vodou proslulém kraji rybničném nebylo dosud možné přijíti na vydatné prameny dobré pitné vody spodní. Dle posledního usnesení ob. zastupitelstva přikročeno k hledání pramenů „Na kopečku“ vrtáním artézské studny do hloubky 130 m. Ale již v hloubce 87 m přišlo se na prahory, čímž další vrtání stálo by velmi mnoho peněz, ale i výsledek by byl riskantní, nejistý. Proto podnikla městská rada nové kroky, aby získala pitnou vodu. Za tou příčinou svolala mimořádnou schůzi obecního zastupitelstva. Zpravodaj p. ing. Šiman nejprve rekapituloval všechna usnesení dřívější, načež sdělil postup prací při nynějším vrtání artézské studny a předložil sbírku vrstev zdejšího útvaru, který byl vrtáním zjištěn. Tak do hloubky 0,40 m byla vrstva humusu (země), do 0,80 m > písčitá vrchní hlína, > 6,00 > tmavozelená hlína, > 29,60 > světlozelená hlína, > 29,80 > rašelinný lignit, > 39,20 > zelený jíl, > 39,50 > čisté dřevo (lignit), > 48,60 > šedozelená písčitá hlína, > 48,90 > světlozelená, > 62,40 > tmavozelená hlína, >

Pracovníci místní odborné organizace památkové péče, územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích od začátku přikládali nálezu mostku veliký význam a zodpovědně se snažili o jeho zachování. Je smutné, že nenalezli oporu u investora, kterým je v tomto případě Jihočeský kraj (!), ačkoliv už i projektant a zhotovitel nové silnice, přes počáteční rozpaky, začali připravovat úpravu projektu ve prospěch zachování památky. Nakonec byla tedy tato pozoruhodná a půvabná památka, s poukazem na neúměrné zvýšení investičních nákladů, zdemolována. text a foto Ing. arch. Martin Merger

62,80 > štěrk a rozdrcený kámen, > 64,10 > červený jíl, > 67,20 > červenozelený jíl, > 69,40 > šedočervený jíl, > 69,80 > světločervený písčitý jíl, > 72,20 > jíl s hrubým pískem, > 74,70 > šedé jíly s pískem, > 75,10 > jíly různobarevné, > 66,80 > jíly různobarevné > 81,40 > jíly různobarevné > 84,60 > šedozelený jíl s hrubým pískem, > 85,30 > přechod ze svoru na rulu a od > 85,30 > žula – prahory. Z tohoto složení vrstev zemských lze souditi, že přišli jsme v těch místech vrtání na hřbet prahor a není vyloučena možnost, že v nižších polohách, tedy v jakémsi údolí, přijíti se může na vodu, jak na slovo vzatý odborník, geolog a znatel zdejšího terrainu, ředitel místního gymnasia p. V. Weinzetl připustil. Debatu zahájil p. Bulíček, který zdůraznil, že nemůžeme tuto věc nechati plavati, neboť je to železná nutnost. Pan prof. Charvát upozorňuje na vodu v zámecké studni. Pan Chýna upozorňuje na výbornou vodu u p. Šarochy „U kola“, pak na prameniska (temence) v jeho poli za hřbitovem. Pan Tureček na staré trouby, v zemi položené, směrem ke Dvorcům. Pan Vladyka vzpomíná, že jako hoch se pamatuje, „u Štamglerů“ se měnilo. Pan Mostecký je v té věci pesimistou. Celé jižní Čechy jsou ve svém nitru prahorami. Pan starosta Gärtner připomíná, že „U kola“ čerpá se nakonec voda kalná a že jest želeti toho, že nebylo při zřizování vodovodu položeno dvojí potrubí, jak navrhoval p. stav. rada Bezpalec. Na to jednomyslně přijat návrh městské rady zadat fy. Artezia druhý pokusný vrt. Blanka Čechová (SOA Třeboň)

l 29


Vratislavský dům

R

Putování po historických městech

S

družení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí, festivalů a městských slavností nabídku trávení dovolené doma, tedy v České republice. Můžete prožít příjemnou dovolenou, hezký víkendový výlet, ale můžete i soutěžit! A to o hodnotné ceny, např. o poukazy v hodnotě 5 000 Kč na ubytování v některém z měst, jež získala titul Historické město roku, o věcné ceny, účast na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2013 a další. Mezi města, která se mohou chlubit uvedeným titulem, patří i naše Třeboň. V Informačním a kulturním středisku na Masarykově náměstí získáte zdarma cestovní knížky – a potom už jenom cestujte, užívejte si a sbírejte soutěžní razítka – v Třeboni u pultu v IKS, v Domu přírody v třeboňském zámku a u Vyhlídkové věže Staré radnice na náměstí. Podrobnosti soutěže najdete na webových stránkách www.historickeputovani.cz. Soutěž probíhá až do konce roku 2012. Jana Jandová

Květnová výročí

František Řídký – 110 let od narození

6. 6. 1927 se v Trnavě na Slovensku narodil známý třeboňský lékař MUDr. Zdeněk Žampach (rozhovor s MUDr. Žampachem a jeho zdravotní sestrou V. Kocourkovou byl uveřejněn v TS 11/2003). 15. 6. 2012 uplyne 100 let od úmrtí Václava Hucka, zakladatele Bertiných lázní, učitele a místního kronikáře (nar. 26. 9. 1820). Před 275 lety (22. 6. 1737) se narodil Augustin Hrdlička, kronikář třeboňského augustiniánského konventu. 24. 6. 2012 uplyne 70 let od popravy Františka Adama, starosty města Třeboně, který se stal obětí heydrichiády. 30. 6. 2012 se dožívá 80 let PhDr. Jan Simmer, matematik a dlouholetý vědecký pracovník Mikrobiologického ústavu v Třeboni v.v. Rozhovor s Dr. Simmerem vyšel v TS 7/2005.

D

Z dostupných zdrojů připravili Štěpán Husák

30 l

enesanční dům byl pravděpodobně postaven v 16. století šlechtickou rodinou Vratislavů. Po velkém požáru Třeboně roku 1618 anebo při obléhání města vojáky generála Marradase roku 1622 byl zřejmě poškozen a roku 1623 poprvé rekonstruován. Po Vratislavech získal tuto významnou nemovitost se vší pravděpodobností další nižší šlechtic, Jan Ruthard Mirotický z Malešova. Po něm ji zdědila jeho žena Ludmila a ta ji asi prodala písemně již doloženému Matyáši Pirglerovi. Roku 1656 koupil dům Tobiáš Prattenberger za 1350 kop míšenských. V roce 1672 jej pak prodal Janu Kazilovi, měšťanovi a spoluradnímu třeboňskému, který jej opravil, zvelebil a postoupil roku 1710 Melicharu Cibuškovi za 1000 zlatých rýnských. Vdova Terezie Cibušková pak prodala v roce 1740 dále vylepšený dům svému zeti Filipovi Thurnerovi za 2000 zlatých rýnských. Vdova Ludmila Thurnerová, rozená Cibušková, pak postoupila dům svému druhému manželovi Josefu Schatzovi. Roku 1773 se ujal domu Karel Solberger za sumu 1400 zlatých rýnských. Je pravděpodobné, že při velkém požáru Třeboně v roce 1781 byl dům rovněž poškozen a tehdy zřejmě vnikl nový krov, patrně i s novými stropy nad 1. patrem. V roce 1808 převedla vdova Antonia Solbergerová dům v hodnotě 6937 zlatých na svého syna Františka Solpergera, měšťana a obchodníka. Ještě v roce 1870 je v městské knize uváděn jako vlastník František Solperger. V pozemkové knize města Třeboň navazuje pak nejstarší zápis z roku 1866, kde je jako majitel uveden již Antonín Břeský z Birkenfelsu. Za tohoto majitele byla zřejmě provedena koncem 19. století historizující přestavba včetně úpravy fasád a schodiště. Roku 1901 koupili dům manželé Jan a Matylda Tesařovi. V té době byl dům v průčelí opatřen nejprve jedním, později dvěma předsazenými dřevěnými výkladci. Roku 1930 přešla polovina budovy po Matyldě Tesařové na Jana Tesaře staršího. V roce 1948 získali třetinové vlastnické podíly Marie Broukalová, Božena Dušková a Dr. Jan Tesař. Roku 1960 přešlo vlastnictví domu vnucenou darovací smlouvou na Československý stát. V roce 1980 byla provedena poměrně nevhodná adaptace přízemí budovy sejmutím předložených dřevěných výkladců a nevýrazným řešením štítového průčelí. Roku 1991 získali dům v restituci potomci bývalých vlastníků, provedli opravu střechy a prodali jej roku 1999 stávajícím majitelům. Ti po provedení stavebně historického průzkumu a po konzultaci s Národním památkovým ústavem České Budějovice v roce 2001 celý objekt zrekonstruovali. J. Formánková

ne 17. června 1902 se v obci Spolí č. 1 narodil František Řídký. Národní školu a osm tříd gymnázia absolvoval v Třeboni s maturitou v roce 1922. Na vojnu byl odveden do Jindřichova Hradce k 48. pěšímu pluku. Již v říjnu 1922 se rozhodl pro dráhu vojáka. Po absolvování vojenské akademie v Hranicích (1922–1924) nastoupil k 37. pěšímu pluku v  Levoči. Pokračoval ve studiu na učilišti v Milovicích. Měl výborné hodnocení osobních vlastností i velmi dobré výsledky v odborných předmětech. Dokonce jako rodák z třeboňské roviny v roce 1926 absolvoval výborně i lyžařský kurs ke službě v horách. Dalšími speciálními kursy v roce 1937 dosáhl hodnosti štábního kapitána. Okupace jeho vojenskou dráhu ukončila. Od listopadu 1939 byl převeden do civilu pod cenovou službu. V tomto úřadu pracoval jako vrchní tajemník po celou válku. Byl však součástí odbojové skupiny Bartoš a jako vlastenec a voják se první den Pražského povstání vydal k boji. Tento den se mu stal osudným. Ve škole na dnešním náměstí Jiřího z Lobkovic byla totiž jednotka SS a z jejich řad vyšel zásah, který ukončil v sobotu 5. května jeho život v pouhých 42 letech. V Praze 3, Písecké ulici čp. 2, najdete pamětní tabuli, přesně za rohem, kde padl. V roce 1946 obdržel in memoriam Čs. válečný kříž a další ocenění. Čest jeho památce! PhDr. Jiřina Fleischmanová Třeboňský SVĚT l červen 2012


ze škol Úspěch Báry Vitoňové Dne 26. 4. 2012 se konalo v Českých Budějovicích krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Barbora Vitoňová, žákyně 9.B, která postoupila z okresního kola. Soutěžilo třicet nejlepších ,,češtinářů“ z celého Jihočeského kraje. Bára zabojovala a získala postupové místo do celostátního kola, které se bude konat v červnu v Telči. Je to velký úspěch naší žákyně. Všichni jí úspěch přejeme, protože takové ocenění si zaslouží nejen pro své vědomosti, ale zároveň i pro svoji přátelskou, milou a lidskou povahu. Přejeme jí, aby dosáhla co nejlepšího výsledku. Báro, držíme pěsti! Jana Polčáková

časopis GyM je nejlepší v čR

Redakční rada časopisu GYM

P

restižní soutěž O nejinspirativnější středoškolský časopis, kterou vyhlašuje Syndikát novinářů ČR a které se letos zúčastnilo 42 časopisů z celé země, vyhrál časopis GYM třeboňského gymnázia. Vychází od roku 2007 a v jeho redakci se již vystřídalo několik desítek žáků. U zrodu časopisu stála letošní oktáva, která právě prochází maturitním maratonem – tehdy byla tato třída v kvartě a GYM se stal na čas součástí výuky českého jazyka p. učitelky Anny Kohoutové. V současnosti tvoří samostatnou redakci 16 nadšených redaktorů, kteří vydávají každé dva měsíce časopis plný pestrobarevného obsahu. Porota složená z členů Klubu volných novinářů zveřejnila v rámci svého hodnocení stanovisko: „Časopis znamenitě charakterizuje studentský život, zabývá se společenskou tematikou vážící se na život školy, specifickými otázkami (bezlepková dieta, česko-slovenské vztahy apod.); vysoká kulturní, estetická a etická úroveň předkládaných článků, uplatňování studentské recese i hlubších úvah, vázanost na místo, město, uplatnění studentů, příkladná úroveň i pro veřejné časopisy.“ Dva členové redakce odjedou na podzim na studijní cestu do Bruselu (šéfredaktor časopisu a hlavní grafička, septimánka Anna Kolářová), atraktivní cenou je i finanční injekce 10 000 Kč, která bude v příštím školním roce využita na poměrně drahou režii spojenou s vydáváním časopisu. Do konce letošního škol. roku vychází časopis za podpory projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko, která nám umožňuje vydávat časopis na poměrně vysoké úrovni. Všechna čísla časopisu si můžete přečíst na webových stránkách www.casopisgym.cz , které také redakce časopisu pravidelně plní svými příspěvky, fotografiemi, anketami, diskusemi a která je zajímavým pojítkem časopisu s ostatními žáky školy i veřejností. P. Čížek, šéfredaktor časopisu GYM (sexta) www.itrebon.cz

Majáles opět v režii gymnázia

G

ymnazisté ani letos nezklamali a opět vystrojili studentský Majáles. Ve čtvrtek 10. května ozdobil třeboňské ulice nefalšovaný majálesový průvod plný barev a studentského veselí. Stejně jako v loňském roce soutěžila mezi sebou tři království, jejichž témata byla tentokrát pospojována barvami trikolóry. Bílé království představilo božský Olymp, Modré říši animovaných šmoulů a Červené zdánlivě nesourodou směsici pohádkových i skutečných postav. Že není na třeboňském gymnáziu nouze o studentskou recesi, nekonečnou fantazii a nápaditý humor, se mohla na Tyršově stadionu přesvědčit i vážená porota, v jejímž čele zasedla místostarostka Třeboně a zároveň absolventka gymnázia Terezie Jenisová. Všechna království představila prostřednictvím krále a královny své představy o ideálním světě, v několika soutěžních disciplinách musela dokonce prokázat své dovednosti. Pohotové a vtipné moderátorky v kostýmech muchomůrek Jana Prchalová a Alice Furdaničová bavily během krásně slunečného dopoledne všechny účastníky majálesových oslav, aby na jejich závěr vyzvaly právě předsedkyni poroty k vyhlášení vítěze. Korunu krále a královny Majálesu 2012 pro Červené království získali Lenka Klufová a Radek Kněžínek, kteří byli kromě tradičních putovních korunek oceněni i velkým pestrobarevným majálesovým dortem. Organizátoři děkují IKS za zapůjčení ozvučení, Radimu Adamovi za technickou spolupráci a městské policii za zabezpečení bezpečného průvodu městem. Ať žije Majáles 2013, při kterém se nám snad povede vyburcovat k účasti i ostatní třeboňské střední školy! Mgr. Anna Kohoutová Na základě výběrového řízení na školách zřizovaných krajem, kterých se týká novela školského zákona o šestiletém funkčním období, jmenovala Rada Jihočeského kraje ředitelem Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třeboň Ing. Petra Káninského a ředitelkou Gymnázia v Třeboni Mgr. Annu Kohoutovou.

Základní umělecká škola pořádá zápis do tanečního oboru zaměřeného na scénický tanec. Přijímáme děti od pěti let. Budova ZUŠ na Masarykově nám. 1 (Stará radnice), taneční sál ve 2. patře. 19. a 20. června 2012 od 14.00 do 17.00 hod. l 31


Rybář myslivcem

T

o je to, oč tu běží. Může být rybář i myslivcem? Může. Tak jako se to povedlo studentům Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni, když 6. března 2012 složili zkoušky z myslivosti. Záštitu nad celým kurzem převzal Okresní myslivecký svaz v Jindřichově Hradci. Je to jen jedna z mnoha akcí, které ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 proběhly na naší škole. Začneme-li už v lednu, nesmíme zapomenout na maturitní ples. Byl to po několikaleté odmlce historicky první ples oboru Ekologie a ochrana krajiny a velmi se vydařil. Třída E4 si tím splnila svůj sen o báječném bále na prahu dospělosti. Velká účast a spokojenost přítomných byla toho důkazem. Ale spokojení byli i studenti, kteří odjeli na lyžařský a snowboardový kurz do Nízkých Tater na Slovensko. Doprovázeli je učitel tělocviku i učitelé odborné výuky, a proto si ve spřátelených Mošovcích nejen dobře zalyžovali, ale také si prohlédli pstruhovou líheň slovenských kolegů. Ještě na přelomu ledna a února k nám do školy přijeli zástupci zahraničních škol z Norska, Francie a Portugalska a jednali o společném projektu připravovaném na letošní a příští rok, který rozvíjí další odbornou spolupráci mezi studenty těchto zemí. Měsíc březen byl pro nás dobou praxe a pomoci při

jarních výlovech, ale taky startem pro zařazení školy Jejich provedení bylo vázáno hlavně na terén a laboratoře. Všichni studenti uspěli, dokonce nad očedo programu Odznaku všestrannosti olympijských kávání dobře. Je to výsledek jejich kvalitní odborné vítězů, který pro celou Českou republiku zaštiťují dva atleti – Robert Změlík a Roman Šebrle. V rám- přípravy ve studiu. Na odborné zkoušky hned po ci vybraných desetibojařských disciplín budou naši „svaťáku“ navázaly květnové písemné a ústní maturitní zkoušky. Na jejich výsledky si však musíme studenti rozvíjet své sportovní dovednosti. Tento program je aplikován v rámci hodin tělesné výchovy. počkat, neboť jsou již v režii státní maturity. Celý duben byl zasvěcen přípravě na 10. ročník Přelom května a června je také tradičně věnován Mezinárodní rybářské soutěže, tentokrát opětov- turistickým kurzům pro studenty druhých ročníků. ně pořádané naší školou. Vybraní učni rybáři tvrdě Jejich sportování se týká cykloturistiky, vodáckých dovedností na rybníku i řece, pobytu v lanovém trénovali, aby v silné konkurenci obstáli. A to se centru Slověnický mlýn, míčových her a dalších jim podařilo. Obhájili jsme stejně jako loni druhé místo. Ze zúčastněných škol – SRŠ a VOŠ Vod- sportovních aktivit. ňany, Spojená škola ZSŠPo Ivanka pri Dunaji, Hned od začátku června čeká rybáře třetích ročSpojená škola Mošovce a SOU lesnické a rybář- níků závěrečná zkouška. Ta stejně jako v loňském roce proběhne podle jednotného zadání (JZZZ). ské Bzenec – byli naši kluci nejlepší v teoretickém Přináší to i výhody pro naše žáky. JZZZ je shodné testu a praktických disciplínách. se zadáním na ostatních školách se stejným oboAle čtvrtý měsíc v roce byl pro nás důležitý ještě něčím jiným. V této době se ve škole rozběhl pro- rem, žáci skládají závěrečné zkoušky podle stejně jekt v oblasti Dalšího vzdělávání pracovníků a škol- stanovených požadavků zohledňujících aktuální ských zařízení, jehož cílem je rozvíjet znalosti a do- požadavky na výkon profese, potvrzuje se kvalita vednosti zaměstnanců školy s ICT technologiemi, v učebních oborech a navíc učitelé nemusejí vypracovávat obsah závěrečné zkoušky sami. v komunikačních dovednostech a v anglickém Zbytek měsíce je věnován již tradičně závěru školjazyce. Všechny získané a prohloubené znalosti ního roku a hodnocení výsledků studia. Nejvíce se a dovednosti pedagogové uplatní při výuce žáků studenti těší na poslední školní akce – třídní výlety i v osobním životě. Zároveň se duben stal startem a sportovní den. Léto je již za rohem a celá škola pro maturity našich studentů ekologů a rybářů z nástavbového studia. Začaly praktické zkoušky. se už těší na prázdniny. Mgr. Jana Kadlecová

z přírody Třeboňská pánev a její vrcholy Kardašořečická pahorkatina (341 km², střední výška 450 m) Horopisný podcelek tohoto názvu se rozprostírá v severovýchodní části Třeboňské pánve, a to od Soběslavi na severu až k Chlumu u Třeboně na jihu. Jeho východní okraj se přimyká k obci Lásenice a západní lemování zasahuje k místní části Mláka střediskové obce Novosedly nad Nežárkou. Kardašořečická pahorkatina se člení na tři okrsky, o jejichž vrcholech uvedu podrobnosti v následujících řádcích. a) Veselská pahorkatina zabírá úzký pás táhnoucí se od Soběslavi po Stráž nad Nežárkou sledující údolí řeky Nežárky. Jejím nejvyšším bodem je vrch Klobásná (470 m), který najdeme východně od města Veselí nad Lužnicí. Tento vrchol je nejlépe dostupný po turisticky značené stezce. Od veselské železniční stanice se vychází po trase lemované zelenou turistickou značkou, jež nás lesní cestou po dvou kilometrech přivede k rozcestníku před obcí Zlukov. Tady odbočíme vlevo a po žluté značce jdeme půl kilometru až pod budovu vodárny. Pak už stačí vystoupat lesem asi 50 metrů na požadovaný bod situovaný několik metrů jižně od vodárenského objektu. Zalesněný kopec poskytuje výhled pouze z jeho přístupové cesty, a to do východního 32 l

pokračování z TS 5/2012

sektoru, hlavně na obce Zlukov a Drahov. b) Plavská pahorkatina zahrnuje mikroregion okolí města Kardašova Řečice a dále převážně lesnatou oblast táhnoucí se jižněji až ke Stráži nad Nežárkou. Nejvyšším kopcem tohoto malého území je Chlum (514 m), který se nachází západně od obce Pleše lokalizované poblíže železniční stanice Doňov (trať Veselí n. L. – J. Hradec). Dostaneme se k němu po místní silnici vedoucí z centra Pleší k rybníku Velká Ohrazenice. Opustíme-li zástavbu obce, pak na první lokální křižovatce zabočíme vpravo. Poté je to už k vrcholu pouhých 200 m polní cestou bez turistického značení. Vlastní vrcholek je porostlý ojediněle se vyskytujícími listnatými stromy a keři. Tento travnatý ostrůvek je obklopený polem a vede přes něj jediná přístupová polní cesta, jež končí u zadní brány bývalého zemědělského družstva. Z nejvyššího bodu (u červenobílé triangulační tyče) se naskýtá půlkruhovitý výhled směřující do jižního a západního sektoru, a to do značných vzdáleností. Sejdeme-li o několik metrů níže, mezi dřevinatými porosty se nám otevře výhled do všech zbylých směrů, takže zde můžeme hovořit o úplném kruhovém výhledu. c) Chlumská pahorkatina svou rozlohou

Čoudkův vrch

představuje nejmenší ze všech okrsků Třeboňské pánve a je včleněna do prostoru mezi městem Stráž nad Nežárkou, obcemi Lásenice a Stříbřec a městysem Chlum u Třeboně. Kóta s nejvyšší nadmořskou výškou (500 m) se nachází na Čoudkově vrchu, situovaném severozápadně od místní části Libořezy střediskové obce Stříbřec. Z vesnice Libořezy vede na Čoudkův vrch cesta polního charakteru bez turistického značení. Na tomto kopci se tyčí dobře viditelný telekomunikační stožár. Jeho nejbližší okolí je travnaté a v sektoru jižně od stožáru se rozkládá louka s listnatými stromy a keři. Ostatní pozemky obklopující vrch zabírá pole. Z nejvyšší kóty se naskýtá téměř úplný kruhový výhled do blízkého i vzdáleného okolí; je zastíněn pouze několika nejbližšími stromy. text a foto Vl. Bednář (Zdroj: Demek Jaromír a kolektiv: Hory a nížiny, Academia 1987) pokračování příště

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Švédský král v Botanickém ústavu AV čR

Š

védská Královská technologická mise v čele s králem Karlem XVI. Gustavem navštívila 9. května Botanický ústav Akademie věd v Průhonicích. Po úvodu ředitele BÚ J. Kirschnera přednesl M.Vosátka výsledky obhájeného a skončeného Centra pro bioindikaci a revitalizaci Ministerstva školství ČR i program právě začínajícího grantu BIORAF – „Biorafinační centrum kompetence“ Technologické agentury ČR. Z třeboňského pracoviště se účastnili řešitelé V. Cepák, J. Lukavský a P. Přibyl. Mimo nezbytnou ochranku byla atmosféra setkání zcela neformální a vědátoři diskutovali velmi zaujatě a vehementně, jak je vidno z fotografií. Švédsko je velmi silně angažováno v ČR, působí zde 200 jejich firem a je zde nesporně velký prostor pro další spolupráci i ve vědě. Centrum pro biorafinaci je aplikačním projektem Technologické agentury ČR, jeho nositelem je Vysoká škola chemicko-technologická a celkem bude spolupracovat téměř 200 lidí, vč. studentů a partnerů z průmyslu. Třeboňská skupina (přesněji miniskupina – vedle výše jmenovaných zahrnuje ještě techničku H. Brabcovou) je zaměřena na výzkum svého patentovaného kmene řasy Trachydiscus minutus produkující značná množství EPA (kyselina eicosapentaenová). Ta je perspektivní jako

hraničních sbírek. Kmeny z naší sbírky představují značně slibný potenciál perspektivních organismů pro biotechnologické využití. BIORAF umožní další rozvoj sbírky a vybuduje mezičlánek mezi základním a aplikovaným výzkumem. Výzkum řas produkujících oleje je kupodivu dosti starého data. Začali jej Harder a Witch, kteří zkoumali možnost produkce olejů z kultury rozsivek. Svoji práci publikovali v r. 1941, cílem bylo najít náhradu za klasická maziva pro motory, bez kterých se válka nedá vyhrát. Program pokračoval a v r. 1946 R. Řetovský úspěšně pěstoval rozsivky v objemu 80 litrů. V současnosti je velice intenzivně zkoumána možnost produkce biodieselu z řas. To je v principu možné, ale cena „řasové nafty“ je však zatím neúměrně vysoká. Perspektivní je však produkce řasových olejů obsahujících tzv. omega více-nenasycené mastné kyseliny jako nutriční přídavek do potravy i krmiva.

určité obecné rysy vývoje se opakují. Letos v květnu byla průhlednost 50 cm, což je o 10 cm lepší nežli loni. Neobvyklé ale je, že jarní fytoplankton je tvořen monokulturou vláknité sinice. Obvykle jsme zde nacházeli poměrně bohaté společenstvo rozsivek a kokálních zelených řas. Během příštího měsíce uvidíme, kam se oživení bude vyvíjet a zda se bude opakovat průběh loňského roku. J. Lukavský

V. Cepák, J. Lukavský

Pozvánka

Stezka kolem Světa vyčištěna

P

racovníci hotelu Zlatá hvězda se vydali 26. 4. ve 14 hodin na kolech na „úklidovou“ cestu kolem Světa vybaveni dobrou myslí a s podporou krásného počasí. Rádi jsme přispěli ke Dni Země jarní očistou jedné z nejoblíbenějších stezek v okolí Třeboně. Po šesté hodině, krásně unaveni, jsme byli zpět – a to v plném počtu a s plnými pytli odpadků. text a foto P. Šot

MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Vás zve na přednášku Doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc. Švédský král Karel XVI. Gustav s RNDr. Jaromírem Lukavským, CS.

přídavek do krmiva i potravy člověka s četnými příznivými účinky na zdraví. Tato látka je aktivní složkou rybího tuku a působí i jeho charakteristickou vůni. Jelikož moře jsou nyní dosti znečištěna nejrůznějšími chemikáliemi, produkce čisté EPA řasovou kulturou je zajímavá i ekonomicky a řada firem již řasovou EPA nabízí. Biotechnologie je obor přímo prastarý, prvé zmínky o vaření piva se datují od starých Egypťanů, nicméně s nástupem moderní genetiky a biochemie se velmi rychle dále rozvíjí. Základem aplikací je v našem případě přímo historická sbírka sinic a řas v Třeboni. Ta je jednou z nejstarších sbírek řas vůbec, datuje se od r. 1913 sbírkou V. Uhlíře (ta ovšem zanikla po jeho smrti v r. 1915 v I. sv. válce), dále pak sbírkou G. Pringsheima, profesora rostlinné fysiologie na Univerzitě Karlově, přesněji její německé části. Ten však musel jako pražský Žid utéci před Hitlerem, uchytil se v Cambridge a kmeny z pražské sbírky se časem rozšířily prostřednictvím jeho žáků do Gottingenu, Austinu v USA i do Japonska a staly se tam základem zawww.itrebon.cz

ubírají stromy vodu nebo ji přitahují?

19. června 2012 v 19.00 hodin v Domě přírody Třeboňska (nachází se v prostorách Zámku Třeboň, vstup ze zámeckého parku) Pohled jednoho z nejznámějších současných českých krajinných ekologů, zabývajícího se úlohou vody a rostlin v krajině. Současně Ing. Václava Fliegelová zmíní informaci o fungování internetových stránek o nejzajímavějších stromech Třeboňska www.stromytrebonska.cz

Rybník Svět

R

ybník Svět je monitorován již přes 10 let jako význačná lokalita v blízkosti města. Blíží se doba koupání a opalování, vodních sportů a soutěží a všechny jistě zajímá prognóza vývoje oživení a zda se i letos objeví nežádoucí vodní květy sinic. Spolehlivá předpověď není možná, protože každý rok může být jiný, nicméně

Nastal čas rododendronů Rododendrony (pěnišníky a azalky), stálezelené i opadavé, dominují nyní svým nádherným květenstvím našim zahradám a parkům. Rod Rhododendron patří do čeledi vřesovcovitých (Ericaceae), má více než 500 druhů rostoucích v mírném pásmu severní polokoule. Na snímku od ZŠ Na Sadech je rododendron žlutý (azalka ž.), (R. luteum), který je na Třeboňsku nejranější a vyznačuje se intenzivní vůní. Pak již následují stálezelené velkokvěté pěnišníky, kultivary převážně z okruhu R. catawbiense, které nám budou dělat radost asi do poloviny června. Pěstitelé vědí, že vyžadují kyselejší půdy (nesnášejí vápník). Š. Husák l 33


fórum čtenářů Proč se znovu pouštíme do politické segregace? V minulém čísle Třeboňského světa (5/2012) byl uveřejněn podivný článek „Jak končí prodaný městský majetek“, jehož filosofii jsem příliš neporozuměl. Podle mého názoru je hlavní motivací pomluva či závist, nebo obojí. Rozhodně to není hledání spravedlnosti a práva v záplavě dat a čísel. Připadá mi, že se pan Petr Michal tímto článkem pouští do politického „honu na čarodějnice“. V článku autor referuje o prodeji jednoho zanedbaného domu v ulici Valy s řadou nepodložených tvrzení a nepřesností. Městské zastupitelstvo řádně vyhlásilo záměr prodeje a pak schválilo přímý prodej domu č. 122 v ulici Valy firmě EDUK CB a. s., která o prodej požádala, protože již vlastnila sousední dům. Město Třeboň pro něj nemělo účelné využití a soukromý majitel v něm plánuje vybudovat ubytovací zařízení. To, že dochází k převodu majetku mezi spřízněnými soukromými společnostmi, není nic nezvyklého a nezákonného. Navíc řada společníků jsou řádní, důvěryhodní a vážení občané Třeboně, vlastní zde podniky a nemovitosti a také platí daně. Zastupitelstvo města prodalo majetek přímým prodejem, protože se v řádné a zákonné lhůtě nepřihlásil jiný zájemce. Pokud byl jiný vážný zájemce, měl podat nabídku ve vymezené lhůtě, kterou znal. Na nabídky podané nestandardně mimo zákonnou lhůtu nemůže brát zastupitelstvo zřetel, protože by se tím vystavovalo možnému podezření z korupčního jednání. Vše ostatní v článku jsou jen spekulace autora – nic méně, nic více. Zastupitelstvo se musí řídit zákonem a ten neporušilo. To se ostatně prokázalo, když bylo podáno anonymní udání na většinu zastupitelů města z různých stran „od leva do prava“ – KSČM, ČSSD, Nezávislých stejně jako ODS, ale vyšetřování bylo státním zastupitelstvím zastaveno jako neopodstatněné a nikdo nebyl obviněn. Trestně-právní kauza je tedy jen mediální rétorika autora. Pro příklad: v minulosti byla metoda přímého prodeje použita v Třeboni již několikrát (např. pozemek přímo prodán p. Müllerovi, domy prodány přímo p. Doležalovi, p. Stefanovi, p. Míškovi, p. Bouchalovi a dalším) a žádná mediální kauza se nerozpoutala. V článku autor také píše o prodeji domu jako o „minimálně mediální, personální spřízněnosti aktérů se stranou ODS“. Vše je ovšem na úrovni spekulace o nezákonném spolčení. Připomíná mi to sektářskou segregaci, do které by se autor, jako představitel Strany zelených, neměl vůbec pouštět. Jako zastupitel města za Občanskou demokratickou stranu prohlašuji, že šíření pomluv a polopravd ani já, ani moji přátelé nepraktikujeme a ani to nebudeme tolerovat. Jiří Masojídek

Jak ven z krize Českobudějovický K-Klub uspořádal 9. května v hotelu Zlatá hvězda besedu na provokativní téma „Jak ven z krize – Naše hospodářské zájmy a EU“. Hlavní řečník, senátor Tomáš Jirsa se zaměřil na srovnání dopadů krize v případě, že budeme mít euro, nebo českou korunu. „Koruna nám umožňuje podporovat výrobu a vývoz podle naší potřeby,“ zdůraznil Jirsa. „Evropská centrální banka navíc v poslední době jen „tiskne“ obrovská kvanta peněz, která jsou krytá jenom dluhy států eurozóny. Viceguvernér ČNB Hampl spočítal, že kdybychom již byli v eurozóně, byl by podíl ČR na tzv. záchranných balíčcích přes 200 miliard korun, dnes jsme se díky odporu premiéra Nečase zavázali „jen“ k 38 miliardám,“ uvedl Jirsa. „Navíc, kdo má vyrovnaný rozpočet, nemusí si půjčovat na finančních trzích, nezajímá ho výše úroku a není tak pod diktátem těchto trhů,“ uzavřel Jirsa. Bývalý jihočeský hejtman Dr. Jan Zahradník vyjádřil obavu, že tmelem EU není bohužel ani společná historie, ani společný jazyk, ani společné zájmy. S nadsázkou řečeno jsou tímto pojidlem tzv. kohezní fondy, jejichž čerpání bylo pro přistupující země atraktivní. Bohužel dnes sledujeme prudký odklon EU od financování tzv. „tvrdých“ projektů, jako jsou obecně stavby (např. dálnice, letiště atp.), které potřebujeme, a nutnost užití peněz většinou do tzv. „měkkých“ projektů, kterými jsou různé studie, školení a monitoringy. „Je proto úkolem kraje a vlády pokusit se tuto praxi změnit ve prospěch rozvoje našich krajů,“ dodal Dr. Zahradník. „Bohužel dnes namísto takových kroků 85 % práce našich zákonodárných sborů tvoří „povinné“ přejímání norem a pravidel EU, které pak zásadním způsobem dopadají na život občanů,“ navázal senátor Jirsa. Řečníci se shodli, že EU byla založena na volném pohybu osob, zboží, kapitálu a pracovní síly a že nejvýhodnější pro všechny země bylo u tohoto modelu zůstat, namísto současného budování byrokratického superstátu. Mgr. Bc. Ludmila Prokopcová

K odvolání A. Kotila z redakční rady Rada města odvolala dne 25. 4. z redakční rady Třeboňského světa Augustina Kotila, který v ní působil od března 2011. Tento krok nepovažuji za šťastný. Pana Kotila jsem loni do redakční rady šéfredaktorce navrhl proto, že jako loutkař aktivně vytváří třeboňskou kulturu, a také proto, že považuji za dobré, aby redakční rada městského zpravodaje reprezentovala pokud možno co nejširší spektrum společenských, politických i generačních názorů a pohledů na dění v Třeboni. Je zřejmé, že rada města má na věc odlišný názor. prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., člen redakční rady Třeboňského světa

34 l

Těžko říct, jak bude náš svět vypadat v roce 2050 Den co den slyším ze všech stran stížnosti na ceny pohonných hmot, které rostou do ohromných výšek. Budeme mít stejný problém v roce 2050? Nebo budou ropa, zemní plyn a podobné, pro současného člověka nezbytné zdroje vyčerpány? Život člověka je náročný v mnoha směrech. Před tisíci lety stačilo prostému člověku místo, kde by mohl přespat, jídlo a voda, možná nějaké zvíře kvůli přepravě do ostatních měst. Dnešní průměrný člověk kromě základního jídla a pití potřebuje elektřinu, teplo, dopravní prostředek spalující pohonné hmoty, je nepřímo závislý na velkém množství přírodních zdrojů. A ne každý přírodní zdroj je obnovitelný – a zde nám začíná problém. Člověk je vůči přírodě velice sobecký již několik stovek let, ničil lesy, znečišťoval moře, plýtval zdroji. Situace začala být vážná až v minulém a tomto století, naše příroda přestává našemu supertechnickému světu stačit. Za padesát let člověk se současným přístupem k ní o přírodu přijde, zničí ji, a jelikož jsme samozřejmě její součástí, zničíme i sami sebe. Proto začal, snad ne pozdě, hledat obnovitelné zdroje, chránit některá území, bojovat o lepší budoucnost. Jenže bude to stačit? Těžko říct, jak bude náš svět vypadat v roce 2050. Věřím však v sílu lidského druhu a v jeho možnou nápravu. Biopaliva, šetrné čerpání obnovitelných zdrojů, úcta k přírodě, tak musí svět vypadat. Věřím, že není pozdě na změnu, není pozdě na přijetí správných zákonů a vyhlášek. Není pozdě na vydání patřičných zákazů a na boj za správnou budoucnost. Věřím, že rok 2050 bude rokem člověka harmonicky žijícího s přírodou. Budeme používat elektronické automobily, elektřinu vyrábět ekologicky. Nebudeme plýtvat, budeme šetřit vodou a ostatními životně důležitými věcmi. Pokud lidský druh chce přetrvat, je to nezbytně nutné. Člověk se všeobecně považuje za nejinteligentnějšího tvora naší planety, je třeba toho potenciálu využít. Technika je na vysoké úrovni již nyní a jsem si jistá, že se tento stav bude pouze zlepšovat. Věda by se měla vydat směrem, který nám pomůže ochránit Zemi. Věnovat se vývoji šetrných vozidel, přístrojů, způsobů jak těžit suroviny bez poškozování a podobně. Rok 2050 by bez toho ani nemusel být. Nora Lucchesová, letošní maturantka třeboňského gymnázia, které vyšel uvedený článek v MF Dnes v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Dobrý anděl Dobrý anděl je humanitární systém občanské pomoci, který pravidelnými měsíčními příspěvky pomáhá rodinám s dětmi, kde otec, matka nebo některé z dětí trpí rakovinou, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně. Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců – Dobrých andělů relativně malými pravidelnými měsíčními částkami výrazně finančně pomáhat až tisícovkám nemocných. Cílem Systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši 1 – 5 tis. Kč. Příjemce finanční pomoci jsou vyhledáváni společně s onkology a sociálními sestrami v nemocnicích. Závěrečný výběr příjemců provádí pouze lékař. Peníze od tisíců dárců přijaté v jednom měsíci DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů. Každý dárce, Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho Osobní účet na www.dobryandel.cz. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, adresy a životní příběhy lidí, kterým Systém DOBRÝ ANDĚL doručuje jeho příspěvky. Dobrými anděly se stali mj. režisér Jan Hřebejk, redaktorka a moderátorka Pavlína Wolfová, Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., dr.h.c., ředitel Masarykova onkologického ústavu, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, M. Kratochvíl, podnikatel, muzikant, cestovatel a filmový producent, Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., ředitel Psychiatrického centra Praha, zpěvačka Leona Machálková, hudební skupina Olympic, Jan Bubeník, zakladatel personálněporadenské firmy Bubenik Partners, Barbara Nesvadbová, spisovatelka a novinářka a řada dalších. Další informace včetně přihlášky pro dárce najdete na www.dobryandel.cz. jj

Spoluspotřebitelství neboli sdílení

S

dílet můžeme s někým informace, data, byt nebo lože, ale třeba také auto, vrtačku, potápěčské vybavení, stan, knihu, křovinořez nebo kytaru. Jde v podstatě o oboustranně výhodný vztah, kdy se půjčující zbavuje věcí, které mu doma překážejí nebo o kterých ví, že už je nebude potřebovat, na druhé straně udělají někomu radost a ušetří mu peníze – nemusí kupovat věc, kterou potřebuje jenom nárazově. Inzerované věci se nabízejí zadarmo či za malý poplatek nebo protislužbu. A hlavně – šetříme tím naše životní prostředí! Věci kolují, není třeba tolik kupovat, tudíž aktivně snižujeme spotřebu. Zaujal-li i Vás tento způsob směnného obchodu, orientujte se na weby: Nevyhazujto.cz, Mojetvoje.cz, Odkomunity.cz, Autonapul.cz či Knihotoc.cz. Po celém světě dnes existují stovky podobných serverů. Časopis Time označil sdílení za jeden z „Deseti nápadů, které změní svět“. jj (zdroj: Hospodářské noviny, 18. 4. 2012)

Farmářské trhy

P

o loňském prvním ročníku pokračují i letos třeboňské farmářské trhy. Až do 6. října ve čtrnáctidenních intervalech zaplní dvacítka převážně jihočeských farmářů Masarykovo náměstí. Přivezou živé ryby, čerstvé pekařské, uzenářské a rybí výrobky, zeleninu, ovoce, bylinky, ovocné šťávy a včelí med. Budou mezi nimi i výrobky oceněné v soutěži Chutná hezky. Jihočesky! Například chléb Jihočeský pecen z Lomnice nad Lužnicí, uzený amur od třeboňských rybářů, lhenická jablečnovišňová šťáva nebo Myslivecká paštika z firmy Mauz. Informační a kulturní středisko, které farmářské trhy organizuje, připravuje během trhů i kulturní program a soutěž o nejsympatičtějšího farmáře. Jen výjimečně se farmáři budou muset přestěhovat na hráz rybníka Svět, a to 30. června, 14. července a 25. srpna. V tyto dny bude náměstí patřit jiným velkým a už tradičním kulturním akcím. Termíny farmářských trhů v roce 2012: 2., 16. a 30. červen, 14. a 28. červenec, 11. a 25. srpen, 8. a 22. září, 6. říjen. L. Švejcar, foto M. Pech

Cyklopůčovny na nádražích

Č

eské dráhy jsou mj. také místem, kde si můžete půjčit kolo. Cyklopůčovny najdete i na nádražích Třeboň a Třeboň – lázně. Výhodné jsou ceny půjčovného, bezplatná přeprava kol na vybraných tratích, uložení kol v úschovnách ČD zdarma, možnost vrácení kola v jiné půjčovně či možnost rezervace kola. Na výběr budete mít krosová i horská kola odpovídající platným předpisům. Aktuální informace najdete na www.cd.cz/cdbike. jj www.itrebon.cz

Bylo – nebylo... Stával – nestával... u Nové řeky nedaleko Dlouhého mostu sud. Dnes už ho tam nenajdete. Zkuste popustit uzdu své fantazii a vymyslet příběh, pohádku, básničku, které budou vyprávět jeho osud. Nejlepší dílka otiskneme v Třeboňském světě. jj l 35


Ztratil projektant metr nebo hlavu? Roh ulic Svobody a Riegerovy

neziskovky Malá vzpomínka na junácká léta 1945–1948, rok 1945

V

před sto lety

rok 2006

rok 2012

fota Muzeum Třeboň text a foto současného stavu J. Psíková

ZO čZS pořádá 16. 6. 2012 AuTOBuSOVý ZÁJEZD Navštívíme – TRVALKOVOU ŠKOLKU FLORIANUS (J. Hradec), ARBORETUM ZDEŠOV (N. Včelnice), BYLINKOVOU VESNIČKU V MUTIŠOVĚ (Slavonice) ODJEZD V 8.30 HODIN OD ZŠ SOKOLSKÁ Poplatek 150 Kč pro členy ČZS, 200 Kč pro nečleny. Zájemci se přihlásí do 13. 6. 2012 v prodejně Astra u pí. K. Pudilové.

roce 1945 junácké hnutí opět ožívá. Cítíme, že přichází doba, kdy se zase budeme moci scházet. Někteří z nás si jistě pamatují na ty krásné chvíle a vlastně nezapomenutelné okamžiky, kdy jsme se vraceli z jedné schůzky, která se tehdy konala na Ostende, a viděli jsme po dlouhé době první malou československou vlajku vlající na Svinenské bráně! Nastává neuvěřitelný okamžik. Mladí třeboňští chlapci a děvčata jsou vlastně první dobrovolně zformovanou organizací, která nabízí své služby revolučním národním výborům, jak městskému, tak i okresnímu. A věřte, bylo by to dlouhé vzpomínání a vyprávění o těchto službách, spojkách a zajišťovacích akcích, které tehdy třeboňští junáci konali. Bylo i krásné, když nám po roce plukovník Šulc předal vyznamenání. Junáci tehdy zabezpečovali noční služby na ONV, pomoc při roznášení a rovnání pro zásobovací oddělení obecního úřadu, byli zapisovateli u rádia, spojky bezpečnostního oddělení, hlídky u vojenského štábu, konali služby na lázních. Některé činnosti se vykonávaly již od 7. května, ukončení bylo většinou 7. června 1945. S velkým nadšením nastupují junáci s občany města k nejslavnějšímu okamžiku, a to přivítání Rudé armády v Třeboni na náměstí. Vzápětí dochází v naší organizaci k činorodé práci a je úžasné, kolik radosti a nadšení mezi námi bylo. Vždyť hned po květnových dnech si zájem o junácké hnutí vynutil vytvoření 5 oddílů junáků, oddílu skautek, světlušek a i oddílu vlčat. A to vše mimo oddíl oldskautů, těch, kteří mladším nezištně v začátcích pomáhali! Významným dnem pak bylo společné shromáždění při slavnostním táborovém ohni, kdy junácká mládež přistupovala poprvé ke složení junáckého slibu, tenkrát na Tyršově cvičišti. Radost a nadšení vedlo k velké věci. Již o školních prázdninách v roce 1945, to je víc než měsíc po osvobození, vyjíždě-

Dívčí oddíl na žních u Hofbauerů

jí třeboňští junáci na letní tábory. To byl úžasný výkon! Neměli jsme nic, nebylo materiální zajištění, byl značný nedostatek potravin, vše na tzv. lístky. Byla ovšem obrovská chuť, snaha a vzájemná pomoc! V této době nebyla žádná auta, takže vše se muselo dopravovat potahy. I. oddíl vyjíždí na Nežárku k Meteli, kde táboří pod vedením br. Áji Šulce 30 chlapců. II. oddíl, jehož vedoucím byl br. Sváťa Třešňák, s III. oddílem, který vedl br. Kopačka – Macek, odjíždějí společně o síle 64 chlapců do Jemčinské obory k rybníku Holná. I. dívčí oddíl pod vedením sestry Blažkové přímo na tábor nešel, ale zúčastnil se po celý měsíc žňových prací na statku pana Hofbauera. Již v této době se rodí začátky v budoucnu velmi aktivního vodáckého oddílu, kdy dva chlapci, kteří mají dát základ vodáckému směru, táboří u Spolského rybníka s 28. vodáckým oddílem Praha. Vedoucí tohoto oddílu byl br. Jiří Zámečník – Lasička z Prahy, který do Třeboně po celou dobu války jezdil o prázdninách trávit volný čas – a kam jinam, než na Ostende. Tam se skamarádil s Váťou a Cípkem, kteří mu slíbili zajistit tábořiště, povolení, dopravu materiálu a lodí. Samozřejmě, že hlavně s pomocí svých rodičů. Hned po návratu z těchto táborů se všichni vrací do staré, ale tradiční junácké klubovny, která již před válkou byla domovem junáků a v květnových dnech se zde soustřeďovala junácká činnost. Byla to klubovna v mlýně p. Ciprýna. Vedle oddílu junáků a skautek pracují již naplno vlčata pod vedením br. Bóži Šulce, Ivana Antona a Míly Chlupáče. Rozšiřuje se dívčí kmen pod vedením sestry Blažkové. Sepsal a foto materiál poskytl Jaroslav Ciprýn. příště rok 1946

V. Davidová, předsedkyně ZO Tábor Holná

36 l

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Něco o nás Zájmový oddíl Rybnikáři vznikl v roce 1980 a  fungoval v  podstatě jako národopisný kroužek. V posledních letech se

v něm scházely děti již od 4 let a jeho náplní byla spolupráce se společností Rožmberk a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Pravidelně jsme v jihočeských krojích vystupovali s pásmem dětských her a  tanečků v  novohradské kovárně a kojákovickém muzeu. Tuto činnost jsme letos ukončili vystoupeními v Nových Hradech na kovárně a pak v třeboňském Roháči na schůzi Svazu důchodců. Od září 2012 však chystáme změnu! Schůzky bychom chtěli věnovat hlavně vyrábění či spíše tvoření. Budeme tkát, vy-

šívat, paličkovat, šít, háčkovat, drátovat... Pomocí těchto technik si totiž i dnes můžeme vytvořit úžasné a originální módní doplňky! Společně budeme vyrážet i do muzeí a skanzenů, abychom viděli, co a jak se dělalo dříve a co by se dalo skvěle použít i dnes. Sejde-li se prima parta, můžeme společně trávit i část prázdnin. Pokud je ti alespoň 10 let a máš chuť něco tvořit, přijď 17. 9. v 16.00 do klubovny vedle Domu dětí a mládeže nebo zavolej na tel. číslo 604 337 187. Těšíme se na vás v září. Vaši Rybnikáři

Výběrová soutěž na mistrovství republiky a mistrovství světa v Doubí

O

víkendu 28. a 29. 4. 2012 se ve Sportcentru Doubí uskutečnila výběrová soutěž na mistrovství republiky a mistrovství světa FCI. Akce se pořadatelsky zhostil místní kynologický klub Třeboň ve spolupráci s rekreačním střediskem Doubí. Náhlé letní teploty byly velmi příjemné pro diváky, ale psům moc nesvědčily. Z původně nahlášených 54 závodníků na start nastoupilo pouze 41. Soutěžilo se ve třech disciplínách. První disciplína – stopa – je jednu hodinu stará, cizí, s předem určeným tvarem, cca 600 metrů dlouhá, se třemi odhozenými předměty, které pes musí najít a označit. Stopy byly položeny na travnatých terénech v okolí obcí Hrachoviště a Cep. Tímto děkuji mysliveckým sdružením a vlastníkům pozemků za to, že nám umožnili položení a vypracování stop. Maximální počet možných bodů je 100. Nejlepší sledování stopy

předvedl německý ovčák Chirro Majorův Háj psovoda Jana Šneka, který obdržel 98 bodů, přestože bylo velice větrno. Na stadionu v Doubí probíhaly zbylé dvě disciplíny – a to poslušnost a obrana. Při poslušnosti musí dvojice psovod a pes předvést rychlou, radostnou a přesnou práci, což v tak horkém počasí nebyla žádná legrace. Nejlepší poslušnost předvedl belgický ovčák Junkers de Alphaville Bohemia psovoda Jiřího Čejky a získal 96 bodů ze 100 možných. Další disciplínou na stadionu je obrana. Zde je pes prověřen v rychlosti, přesnosti a tvrdosti při kousání do ochranného rukávu. Nejlepší obranu předvedl německý ovčák Jaro Ja-He psovodkyně Mileny Pufrové, který obdržel 96 bodů ze 100 možných. Zároveň se stal i celkovým vítězem soutěže z 278 body. Domácí závodník Jan Lacina s fenou bel-

gického ovčáka z vlastního chovu Ivy Laroja skončil na 13. místě s 255 body, čímž si zajistil účast na říjnovém mistrovství republiky všech plemen. Závěrem děkuji sponzorům, kteří tuto prestižní soutěž podpořili věcnými i finančními příspěvky. Z místních firem akci podpořily – Rybářství Třeboň, firma paní Anny Vonkové, Český rybářský svaz – místní organizace Třeboň a další, kteří nechtějí být jmenováni. Ještě jednou děkujeme! text a foto Ing. Jan Lacina, předseda ZKO 223 Třeboň

Ohlédnutí za Dnem koní a dětí Trocnov 2012 V. ročník jezdecké show pořádal JezJ iždecký klub Argos Třeboň o.s. ve spo-

lupráci s Jihočeským muzeem v  Č. Budějovicích v magickém prostředí areálu památníku Jana Žižky z Trocnova v neděli 20. 5. 2012. Krásné počasí a bohatý program přilákal cca 700 diváků, kteří využili vození kočárem zdarma s noriky pana Smolíka a poníky pana Svobody, vyzkoušeli si střelbu z kuše za trpělivé asistence šermířů V. divize a  nejmenší neustále obléhali skákací hrad, který nám laskavě zdarma zapůjčila firma E.ON a.s. Diváci měli možnost zhlédnout vystoupení ama-

térských i profesionálních jezdců s různými plemeny koní v široké škále různých jezdeckých disciplín a scének, nejmenší potěšila pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků v jezdeckém provedení. Za finanční i nepeněžitou podporu děkujeme Jihočeskému kraji, ČEVAK a.s., E.ON a.s., I.B.O.S  EU a.s., Zdeňku Kuldovi Ekopaliva, Městu Borovany, Panter Color pobočka Třeboň a Restauraci Trhové Sviny. Dále děkujeme všem rodičům účinkujících dětí, přátelům a příznivcům našeho klubu, kteří nám nezištně pomohli zajistit přípravu a pořadatelskou službu.

Ing. Helena Žampachová, Jezdecký klub Argos Třeboň o.s., foto M. Mikoláš

Automotoklub Třeboň uskutečnil pro své členy a rodinné příslušníky 11. května 2012 zájezd do automobilky Hyundai v Nošovicích na Ostravsku. Pro velkou vzdálenost jsme vyrazili již ve 3.30 ráno, abychom stihli prohlídku, na kterou jsme byli objednáni. Všichni jsme byli překvapeni rozsáhlostí a automatizací výroby. Na objednaný oběd jsme se přesunuli do Kopřivnice a po něm na prohlídku místního Technického muzea výrobků automobilky Tatra. Viděli jsme řadu historických unikátů a ověřili si, jaké krásné vozy dovedl tento náš závod vyrábět. Muzeum bylo doplněno výstavou obrazů Karla Gotta. Na závěr následovala prohlídka muzea Emila Zátopka. Protože bylo tento den teplé a krásné počasí a zejména cestování autobusem firmy Bolero bylo příjemné, vraceli jsme se spokojeni domů. text a foto Jaroslav Ciprýn www.itrebon.cz

l 37


ze sportu VEsLoVáNí

V

květnu se třeboňští veslaři zúčastnili několika závodů. 5.–6. 5. 2012 se konaly první pražské závody na klasických tratích, kde bylo nominováno 25 mladých veslařů. Mezi nejúspěšnějšími ve 45 závodech byl V. Waisfait v kategorii skifu starších žáků, dále dvojskif starších žáků ve složení J. Vochoska, J. Klíma, ten také na skifu ve stejné kategorii. Ve stejný termín byla pořádána mezinárodní regata v Mnichově, kde F. Klíma obsadil na juniorské reprezentační čtyřce párové 2. místo a mladí hoši tak potvrdili rostoucí formu před blížícím se ME juniorů. O  týden později vycestovala skupina chlapců na Regatu Blesku v Praze a zde J. Vochoska vylovil z Vltavy ve velké konkurenci zlatou medaili. 19. 5. 2012 vyjeli naši nejlepší mladí veslaři na regatu do Vídně. Zde byly úspěšné zejména naše dorostenky a starší žákyně. Nejúspěšnější veslařkou byla dorostenka S. Lorencová s vítězstvím na skifu a dvojskifu s A. Lepšovou. Každodenní shon ve veslařské loděnici svědčí o pilné přípravě naší mládeže na další závody, o čemž se mohou přesvědčit kolemMartin Ille jdoucí po hrázi rybníka Svět

V sobotu 12. 5. 2012 se v třeboňském Roháči konala 2. Akademie Domu dětí a mládeže. Za velkého zájmu veřejnosti vystoupily děti z tanečních kroužků a juda. Taneční skupina Lentilky zahájila hodinu a půl dlouhou show, ve které děti prezentovaly, co se v DDM naučily – a že bylo na co koukat! Svoje první taneční krůčky nám ukázaly děti z Baby clubu, Klubíčka a Tancujeme s Terkou. O tom, že zumba není jen pro dospělé, nás přesvědčily děti ve věku od 5 do 9 let a představily program Zumbatomic. Jak se tančí street dance si mohli návštěvníci vychutnat v podání taneční přípravky a tanečních skupin Lentilky a Feel!. Děti, ale i dospělí z kroužku juda všem ukázali, co vše skrývá toto bojové umění. Závěr celé akademie patřil společnému tanci, při kterém se odvázali snad úplně všichni. Za Dům dětí a mládeže v Třeboni všem vystupujícím, rodičům a návštěvníkům akademie děkujeme za super atmosféru. Petra Přibylová 38 l

Třeboňští atleti (TJ Jiskra Třeboň, SK Start Třeboň a ZŠ Třeboň, Sokolská 296) zvou všechny příznivce atletiky na 12. ročník Běhu o Sluneční pohár, který se koná 20. 6. 2012 od 16:00 na Masarykově náměstí. Závod je součástí Třeboňské atletické ligy. Připraveny jsou běžecké tratě pro všechny věkové kategorie, pro nejlepší poháry a medaile, pro všechny účastníky tradiční tombola. Hlavním sponzorem je SOLARENVI, s.r.o. Ivan Rokos

Evropský bronz do Třeboně

S

ilový trojbojař a člen SK Powerbulls Třeboň Milan Špingl, který reprezentoval Českou republiku na evropském šampionátu na Ukrajině, přivezl na jih Čech bronzovou medaili. Na stupních vítězů už stál při evropských a světových mistrovstvích pětkrát, naposledy bral bronz na loňském mistrovství světa v Plzni. „Na Ukrajině znovu pokořil český národní rekord v dřepu výkonem 437,5 kg. Jsme hrdi na to, že Milan, který je také trenérem našeho klubu silového trojboje, získal pro Třeboň takovéto ocenění,“ informoval Pavel Šniager, předseda Powerbulls Třeboň. Členem klubu je i profesionální kulturista a výživový poradce Lukáš Osladil a reprezentanti ČR Jan Pinc a Jana Hrabalová. Všichni patří ke světové špičce a aktivně se zúčastňují evropských a světových šampionátů, kde dosáhli řadu vynikajících výsledků. Lukáš Osladil absolvuje l. a 2. června první profesionální soutěž v kulturistice Toronto Pro Supershow v Kanadě, 16. až 18. srpna podobnou soutěž v Dallasu. Šestinásobný mistr republiky Milan Špingl bude v srpnu startovat na mistrovství Evropy v benchpressu v Itálii. Pak začne přípravu na životní vystoupení na podzimním mistrovství světa v silovém trojboji v Portoriku, které bude zároveň nominací pro Světové hry 2013. S těmito profesionálními kulturisty a silovými trojbojaři se můžete nejen potkat, ale i trénovat v třeboňském Fitness-Reprezentant. Více na www.fitness-reprezentant.cz Luděk Švejcar

Třeboňské Lentilky jsou mistři republiky

T

aneční skupina Lentilky, působící pod Domem dětí a mládeže v Třeboni, si dne 5. 5. 2012 odvezla z Prahy mistrovský titul v soutěži Taneční skupina roku 2012. Lentilky soutěžily v kategorii Základní liga – Showart s choreografií Klauni. Barevnost obličejů, kostýmů a choreografie, usměvavé děti, které si každé vystoupení naplno užívají, nenechaly nikoho na pochybách a Lentilky si v konkurenci těch nejlepších z Čech a Moravy odvezly zasloužené zlaté medaile. Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli: Lentilkám, rodičům, Katce Šimáčkové, Lucii Janátové, Hance Pešíčkové a paní ředitelce DDM Martě Přibylové. Díky moc. Vaše trenérka Petra Přibylová V zaplněné pražské sportovní hale Folimanka nebojovaly pouze taneční skupiny, ale bojovali i rodiče v publiku – a byl to souboj radostný, protože tanec a děti radost přinášejí – nebo by aspoň měly. Petra Přibylová je se svou „hyperneúnavnou radostí“ z tance důkazem, že to funguje i v dospělém věku. Chtělo by se říci „hoši, děkujeme“, ale Lentilky jsou převážně o dívkách. Přesto, Petro a Lentilky, děkujeme! Z těchto zážitků budeme ještě dlouho čerpat a určitě o vás ještě uslyšíme. Gratulujeme nejen Lentilkám, ale i celému týmu, který se podílel na tak úspěšné reprezentaci našeho malebného města, ve kterém dobře funguje podpora aktivit dětí a mládeže. Pavel Pekař

Obec Hrachoviště ve spolupráci s Honebním společenstvem Hrachoviště pořádá

v sobotu 2. června 2012 od 11.00 hod. setkání rodáků.

S bývalými spolužáky, kamarády z dětství, dávnými sousedy, přáteli a známými se můžete potkat v sále místního kulturního zařízení,

kde od 15.00 hod. hrají k tanci a poslechu „Jižani“. Všechny, nejen rodáky, srdečně zvou pořadatelé.

Třeboňský SVĚT l červen 2012


BoWLING

HoRsKá KoLa

Z

5. KOLO BOwLINGOVÉ LIGY BIKE TEAM Třeboň zahájil letošní Aurora-Jiskra 1:5 (2.110:2.363) sezonu v sobotu 14. dubna 2012 CykHvězda-RP 6:0 (2.511:2.204) lomaratonem tour 2012 ve Zlaté Koruně. Mix-SRPŠ 0:6 (1.712:2.028) Junioři se na 30 km trati s převýšením přes Koníček-Berta 5:1 (2.348:2.075) 1100 m vyšplhali až na vrchol Kleti, a to Dopočtu-Polště 2:4 (1.665:1.752) převážně po lesních cestách a pěšinách. Čochtani-Partička 1:5 (2.230:2.457) Nelépe si vedl Ondřej Hlinka na 7. místě Pošta-Egal zatím neodehráno   (z 25 startujících) těsně následovaný Honzou Čihákem a Jakubem Moravcem. Vladan Pikl dojel na 13. místě následovaný Martinem Piklem. Oba jeli též v juniorské kategorii, ačkoliv jim přísluší teprve kategorie starších žáků. Na 4 km žákovské trati se nejlépe umístil Milan Koktavý na 3. místě. V mladších žácích to byl též na 3. místě Martin Řimnáč. Další dubnový maraton se jel v Tálíně – první závod GALAXY série 2012. 38 km dlouhou trať z třeboňských juniorů nejlépe zdolal Jakub Moravec na 12. místě. Další v pořadí byl Filip Trnka (14.), Honza Čihák (18.), Štěpán Písařík (19.), Ondřej Hlinka (20.) a Honza Kroupa na 27. místě. Žákovské kategoriie měly dost náročnou trať na travnatém, značně podmáčeném povrchu. V mladších žácích ve velké konkurenci 21 startujících obsadil 3. místo Martin Řimnáč, dále pak Honza Jáchim (6.) a Kryštof Říha (10.). Starší žáky nejlépe reprezentoval Martin Pikl na 2. místě. Za ním následoval Vladan Pikl (3.), Milan Pořadí Team body kuželky Koktavý (4.), Marek Vaclík (5.) a David Filípek (11.). 6. 5. 2012 Z BIKE TEAM Třeboň 1. POŠTA 23* 9.335* zavítal v malém počtu do Vimperka na závody XC. Na technicky velmi náročné trati 2. SRPŠ 22 11.356 dojel Vladan Pikl na 11. a Martin Pikl na 12. místě. Jiří Kubička 3. PARTIČKA 21 11.321 4. EGAL 20* 10.099* L. Švejcar majitelem kachny 5. KONÍČEK 19 11.548 6. HVĚZDA 17 12.073 Kolega Luděk Švejcar vybojoval v sobotu 7. JISKRA 17 10.947 12. května jako člen týmu NOSPO (novi8. RP 13 10.619 náři s podnikateli) vítězství v jubilejním 9. ČOCHTANI 12 10.646 10. ročníku volejbalového turnaje O No10. DOPOČTU 12 10.189 vinářskou kachnu v Českých Budějovicích. 11. POLŠTĚ 11 10.000 Blahopřejeme k vítězství a získání nejen 12. MIX 8 10.515 novinářské, ale i pečené kachny. Ať bojuje, 13. AURORA 6 11.275 kde bojuje, u nás zvítězil už dávno! 14. BERTA 5 9.985 * týmy nemají ještě odehráno

jj, foto L. Švejcar ml.

Ing. Petr Šot

Championi skórují hned 4krát

Víte jak chutná vítěztví ? Nyní máte příležitost hned čtyřikrát zvítězit a stát se majitelem šampióna. Se ŠKODA Fabia či Roomster Champion zabodujete: dynamický čtyrválcový turbomotor s nízkou spotřebou, extra výbava a jedinečná cena! Pro věrné zákazníky máme navíc exkluzivní BONUS. Bližší informace získáte v AUTOSERVIS JINDRA s.r.o.. Proměňte svou šanci ještě dnes!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTOSERVIS JINDRA s.r.o. Mrázkova 801/III 392 01 Soběslav Tel.: 606 659 935 Tel.: 381 521 094

info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Roomster_Champion_D2_CZ_DYN_684b77bf5b7043edb06591a52179b3ed_indd 1

www.itrebon.cz

4/17/2012 1:05:07 AM

l 39


inzerce

Uzávěrka doručení přihlášek je 11. 6. 2012 do 12.00 hod. Bližší informace na úřední desce www.borovany-cb.cz nebo na tel.: 387 001 345

Dřevnice s.r.o.

Novohradská 226, 379 01 Třeboň nabízí:

Pronájem kancelářských a skladovacích Prostor možnost závodního stravování (snídaně, svačiny, obědy) Bližší informace:

Řádková inzerce ■  Prodám byt 3+1 v Třeboni, 66 m2,

do OV, zděné jádro, nová okna, cena 1 490 000 Kč. Tel. 724 607 258, LV11980@seznam.cz ■  Prodám byt 2+1 v Třeboni v cihlovém domě, 55 m2, do OV, cena 1 150 000 Kč. Tel. 724 607 258 ■  Pronajmu 2+kk půdní nástavba. Cena 7000 Kč včetně energií. Tel. 602 160 653 ■  Pronajmu nebytové prostory ve Vratislavském domě na náměstí v Třeboni vhodné pro kancelář: 2 místnosti s předsíní, celkem 43,9 m2. Tel. 602 476 586. ■  Pronajmu 3+1 blízko Penny. Tel. 606 935 769 ■  Prodám dům v Suchdole nad Lužnicí, cena dohodou. Tel. 608 832 267 ■  Prodám garáž v Třeboni. Tel. 721 963 068 ■  Prodám dům v Třeboni – Daskabát, téměř nový. R. v. 2001, 2 byty 3+1, v přízemí dvougaráž + dílna, dvorek. Blízko parku a Lázní Aurora. SLEVA. Tel. 606 601 388 ■  Rekreační chata Vlkov na velkém pozemku, plně vybavená, krásné koupání v pískovnách, lesy, cyklistika. Tel. 728 003 940 ■  Prodám v záruce velmi málo použitou domácí vodárnu Grundfos JP6 80 litrů. Cena 7000 Kč. Tel. 606 564 128 ■  Nabízím šití záclon, závěsů, polštářů, výměnu zipů, zkracovaní rukávů a nohavic, správky montérek. Tel. 775 207 303 ■  Prodám plynový kotel, sprchové vaničky (80 x 80 a 90 x 80), myčku na nádobí, stroje na posilování, vodní čerpadlo 220 V, expanzní nádobu, rozkládací postel a gauč, pračku Romu. Tel. 775 207 303 ■  Prodám st. míchačku na 3 kolečka za 3900 Kč. Tel. 604 720 730, e-mail: k288@seznam.cz (Třeboň). ■  Nabízím hlídání dětí o víkendech a prázdninách ve dne i v noci. Tel. 737 103 290 ■  Výklad karet a regresní terapie. Tel. 602 152 983 40 l

tel.: 602 104 217, 774 260 080 e-mail: info@drevnice.cz

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Palackého 106/ll, Třeboň

tel./fax: 384 781 942, mobil: 602 414 723 e-mail: kregl@tbn.cz www.atelier-kregl.cz

V lokalitě „Na Kopečku“ nabízíme k prodeji kompletně zasíťované pozemky určené pro výstavbu rodinných domů o velikosti  do 1 118 m2. Malebné prostředí zaručuje atraktivní bydlení s přírodním rázem okolní krajiny v dosahu centru města.Prodáme volný ByT 3+1

v Třeboni – Daskabát, podlahová plocha 82 m2, prohlídku možno dojednat na telefonu 602 628 843.

lstb-kopecek.webnode.cz

Poslední 1 volná parcela

Město Borovany přijme TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

cvičení SHIATSU

V červnu se cvičení nebude konat. Děkuji Všem, kteří si přišli zacvičit, a budu se na Vás těšit opět v září.

Přeji Vám krásné léto.

PAVEL SLÁMA malířství-natěračství

Nabídka veškerých malířských a natěračských prací 373 73 Libín, mobil: +420 728 866 586 email: slamamalir@seznam.cz

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Služba,výrobní družstvo v Českých Budějovicích Bylo založeno v roce 1921, zajišťuje služby v oblasti ochrany majetku a osob ► Denní i noční fyzická ostraha objektů a informátorská služba ► Kombinace informátorské a vrátnické služby ► Jednorázové režimové kontroly vozidel a osob ► Možnost použití služebního psa Střežení objektů prostřednictvím pultu centralizované ochrany ► Napojení na pult – po telefonní pevné lince – prostřednictvím mobilního telefonu – po radiovysílači – mobilní EZS (zapůjčíme) ►Po přijetí zprávy na operátorském pracovišti – výjezdy vlastní ozbrojenou zásahovou skupinou ►Splníme za Vás zákon – pokud se stanete trvalým odběratelem našich služeb, máte možnost získat potvrzení o náhradním plnění povinnosti zaměstnat stanovený podíl zdravotně postižených osob. Kontakt pro obvod: Třeboň, Husova 75, tel.: 384 721 214, 602 306 404 e-mail: hlstrebon@sluzbavd.cz SLUŽBA výrobní družstvo Fráni Šrámka 2, 370 21 České Budějovice nonstop tel.: 387 312 321, 728 623 667 e-mail: obchodni@sluzbavd.cz www.sluzbavd.cz

www.itrebon.cz

l 41


MĚSTO TŘEBOŇ vyhlašuje záměr prodeje nemovitostí: • bytu o velikosti 3+1 (106,1 m2) se zahradou v č. p. 376/II v ulici Lidická, blízko centra, v klidném prostředí za min. nabídkovou cenu 1 950 000 Kč • stavebních pozemků o výměře od cca 600 – do cca 1 000 m2, za min. nabídkovou cenu 1 500 Kč/m2. Bližší informace na www.mesto-trebon.cz, odkaz úřední deska, příp. na tel.: 384 342 187-188

ZO ČZS Žirovnice Vás srdečně zve na výstavu v zámku a v zámeckém špýcharu

ZAHRADA VYSOČINY 7. – 10. července od 9 do 17 hodin

LILIE

denivky, čarověníky, včelařská expozice Vystavují přední pěstitelé z ČR, Slovenska a Polska Bohatý doprovodný program: prodej zahrádkářských výpěstků, občerstvení, pro zájemce prohlídka perleťářského muzea, v sobotu a v neděli kulturní akce s hudbou, dětská květinová dílna a stánkový prodej

Inzerce v TS tel. 724 959 653 Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v exponované lokalitě

ulice Svobody čp. 50 (pasáž mezi Komerční bankou, Optikou a Penzionem U Slunce). Prostor je v přízemí s bezbariérovým

vstupem umístěným na jihovýchod, s vlastním topením, elektroměrem, vodoměrem a sociálním zařízením. Podrobný popis viz přiložený plánek. Cena dohodou

Dotazy na tel. 602 102 113 42 l

LEGENDA MÍSTNOSTI Nebytová jednotka č. 2 č. místn. účel místnosti 111 vyšetřovna 111a čekárna 112 šatna 113 sklad 114 tech. místnost 115 předsíň muži 116 úklid 117 WC muži 118 předsíň ženy 119 WC ženy PLOCHA CELKEM

plocha m2 36,40 19,17 10,44 2,87 1,92 2,01 2,38 2,04 2,27 2,04 81,54

Třeboňský SVĚT l červen 2012


Třeboňský SVĚT

OBUV POD VĚŽÍ – Rieker Otevírací doba: Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12

kolekce léto 2012 v prodeji!!! Nově rozšířený sortiment lodiček značek JANA, MARC, DESKA!!! Kontakty: 384 385 816, e-mail: obuvpodvezi@ seznam.cz

E-SHOP: www.ObuvPOdvEzi.cz

Zpravodaj města Třeboně Vychází 1× měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko města Třeboně. Redakce: Masarykovo nám. 103, Třeboň šéfredaktor Jana Jandová (jj) tel.: 384 724 357, 724 959 653 e–mail: ts@itrebon.cz. Elektronická podoba novin – www.itrebon.cz IČO: 365751, ev. č. MK ČR E 14913 Redakční rada: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., Ing. Augustin Kotil, Mgr. Blanka Čechová, Mgr. Terezie Jenisová a Marta Weberová Anonymy nebudou otištěny. Foto na titulní stránce Jana Jandová Příjem příspěvků: e–mail, CD. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P–2507/95 ze dne 29. 5. 1995. Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o. 370 01 České Budějovice Uzávěrka příštího čísla: 15. 6. 2012 v 17.00 hod. Náklad: 1 800 ks. Cena: 15 Kč

Petra Dvořáková DiS.

SHIATSU DO Nabízím tradiční japonskou terapii SHIATSU:

• šíje, krční, hrudní, bedrokřížová páteř – blokády • ošetření horních i dolních končetin dle meridiánů • ampuku – ošetření Hara • kosmetické a relaxační Shiatsu Do • kancelářské Shiatsu • reflexní Shiatsu chodidel, kotníků a prstů • doplňková terapie: Dornova metoda, Reiki I. a II. stupeň Přijedu i do pohodlí Vašeho domova. Mladošovice 16,Třeboň, www.shiatsuterapie.cz PD.Mladosovice@seznam.cz, 728 403 744, 387 980 276

Všem svým zákazníkům přeji v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

www.areat.cz

Ing. Jiří Lukeš telefon: +420 775 99 98 97 www.itrebon.cz

liskataxi@seznam.cz l 43


Třeboňský svět - červen 2012  

Zpravodaj města Třeboně

Třeboňský svět - červen 2012  

Zpravodaj města Třeboně

Advertisement