Page 1

Třeboňský SVĚT 2 / 2012

Z p r av o d a j m ě s t a Tř e b o n ě

Co se bude dít v Třeboni? Evžen Oněgin – divadlo v předplatném Třeboňský masopust na náměstí Třeboňská nocturna – 5. abonentní koncert

15 Kč


V únorovém čísle Třeboňského světa Vás vítám slovy E. Hubbarda: „Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy nic neprovedli.“ – a přeji příjemné zimní čtení. A neříkejte, že na čtení nemáte čas, vždyť právě letos nám měsíc únor nadělil o jeden den více. jj

Jan Ďoubal novým zastupitelem Eduard Janát, třeboňský zastupitel za ODS k 10. lednu složil mandát. Důvodem jeho odstoupení byly mj. údajně neustálé spory se starostou Ing.  Jiřím Houdkem, které se při jednáních zastupitelstva dostávaly do osobních rovin, ale také tak vyjádřil nesouhlas s  odmítnutím dotace na rozšíření wellness centra Lázní Aurora. Ve funkci zastupitele za ODS nahradí Eduarda Janáta Jan Ďoubal, který na nejbližším jednání zastupitelstva složí slib. text a foto jj Dovolujeme si poděkovat sponzorům Městského plesu Pětilisté růže: ARGON systems, Bertiny lázně, s.r.o., Botanický ústav AV ČR Třeboň, CK Bolero Tours M. Lebedová, Cuba Libre, Česká spořitelna, a.s., ČEVAK, ČSOB, Elektro Lorenc a Bouz, Elektro Mikeš a synové, Fruko-Schulz s.r.o., J. Hradec, Hotel Bílý koníček, Hotel Galerie Třeboň, Hotel Zlatá hvězda, Chovatelské a rybářské potřeby A. Šimkovská, IKS Třeboň, Ing. Petr Chalupa, Jan Fanta a syn, Kavárna, cukrárna, penzion Pohádka, Květinový atelier A. Kotil, Květiny Jaroslava Panská, Květiny Věra Malezená, Lázeňská optika, Lázně Aurora, s.r.o., Lékárna Na Předměstí, Lékárna U Růže, Město Prachatice, Městská knihovna, Mobilní telefony a servis – Nováková Iva, Oční optika V. Bartuška, Otavan Třeboň, a.s., Papír – hračky pí Wegenkittlová, Pavel Barnáš, Pavel Šniager Stavebniny Třeboň a Fitness Reprezentant, Pekárna Lomnice n. Luž, Pekárna Novosedly n. Než., Pivovar Bohemia Regent, Pneuservis Michal Sklenář, Rekondiční studio, Restaurace – penzion U Slunce, Rodinný hotel Myslivna, Rožmberská optika, Rybářství Třeboň, Hld., Sahara Fast Food a kavárna, Santal, spol. s r.o., Státní zámek Třeboň, Stavcent, a.s., Stavebniny A. Buman, Studio for You, Swietelsky, Šupina a Šupinka, Technické služny Třeboň, s.r.o., Trend Fashion, Třeboňská nocturna – M. Končický, Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o., Umělecké kovářství a zámečnictví S. Šutka, Veloservis Zdeněk Kocanda, Vinotéka Radka, Vladimír Pikl, Waldviertel Sparkasse von 1842 AG, WIKY spol. s r.o., Zámecká lékárna, Zlatnictví Drahokam. IKS města Třeboně

2l

Ve čtvrtek 5. ledna se konalo letošní první setkání občanů města se starostou a vedením města. S městským rozpočtem seznámil přítomné starosta Ing. Houdek, na téma „vodné a stočné“ diskutoval s občany především Ing. Kohout a JUDr. Kolban, generální ředitel třeboňských lázní představil veřejnosti probíhající rekonstrukci ubytovacích kapacit Lázní Aurora, na kterou má město půjčku 90 milionů korun. Někteří přítomní vyjádřili nespokojenost s tím, že město neupřednostňuje investice do rozšíření wellness centra. „Kdyby se zastupitelé rozhodli nechat rozšířit také wellness centrum, dostali by třicetimilionovou dotaci, dalších 100 milionů by ale museli opět investovat z městské kasy,“ vysvětlil starosta Ing. Houdek. text a foto Jana Jandová

Změna ve způsobu podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

O

d roku 2012 dochází k zásadní změně ve způsobu podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011. Všechny subjekty, kterým vznikne podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech povinnost podat hlášení, podávají hlášení od tohoto roku nově prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Původci odpadů jsou povinni podat hlášení v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat hlášení o druzích, množství odpadu a způsobech nakládání s nimi. Termín podání zůstává stejný, a to nejpozději do 15. února 2012. Důležitou změnou je, že původci i oprávněné osoby nebudou již hlášení zasílat v listinné ani v elektronické podobě na obecní úřad obce s rozšířenou působností, ale přímo prostřednictvím ISPOP. Podrobné informace naleznete na webových stránkách ISPOP – www.ispop.cz a www.cenia.cz. Bohuslava Hrnečková, odbor životního prostředí, MěÚ Třeboň

Projekt sekundární prevence pro děti

O

d září 2011 je ve městě Třeboň realizován projekt sekundární prevence, určený dětem v kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany dětí. Během podzimu proběhly dva víkendové pobyty, které byly zaměřené na vysvětlení rozvoje závislosti a rizik spojených s užíváním návykových látek, aktivity směřující k plnohodnotnému a společensky přijatelnému trávení volného času, spoluutvářejícímu všestranný a harmonický rozvoj osobnosti, a samoobslužnost dětí – tzn., že děti se samy staraly o chod pronajaté chalupy, samy si vařily a uklízely. Mezi těmito víkendy proběhlo několik setkání dětí s lektory. Tato setkání byla zaměřena na zhodnocení uplynulého víkendového pobytu, sebereflexi a aktuální problémy klientů. V rámci projektu se konala také schůzka lektorů s rodiči dětí, v rámci které měli rodiče možnost probrat s odbornými lektory a psycholožkou problémy svých dětí. Tuto možnost využila nadpoloviční většina rodičů. Slavnostní ukončení projektu proběhlo dne 20. 12. 2011 na Městském úřadě za účasti zástupců Města. Občanské sdružení Pyramidas, realizátor celého projektu chce v nejbližších měsících pokračovat v započatých aktivitách i bez nároku na honorář a úhradu nákladů s tím spojených. Město Třeboň v příštím roce bude podávat žádost o dotaci na podporu prevence kriminality, aby mohlo být v projektu dále pokračováno. Bc. Eva Ditrichová, odbor školství a sociálních věcí

třeboňský svět l únor 2012


město

Zprávy z radnice Z jednání rady města Tisková zpráva z 34. jednání rady města ze dne 4. ledna 2012 ◗  Přijetí transferu od Jihočeského kraje Rada města Třeboně schválila přijetí transferu od Jihočeského kraje ve výši 162 948 Kč pro Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 na neinvestiční výdaje v rámci projektu OP VK Kreativní a kompetentní učitel. Tento projekt byl vypracován z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji a probíhá do 30. 6. 2012. ◗  Most přes Podřezanskou stoku Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla,tj. mostu přes Podřezanskou stoku mezi Zemědělskou vodohospodářskou správou ČR a Městem Třeboň. ◗  Nákup části pozemku pro výstavbu stezky Třeboň – Nová Hlína Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit nákup části pozemku p. č. 113/4 o výměře cca 55 m2 a části pozemku p. č. 113/5 o výměře 40 m2 od společnosti Českomoravský štěrk, a.s. za účelem výstavby stezky pro turisty Třeboň – Nová Hlína. Dále rada města vzala na vědomí nabídku na nákup pozemku p. č. 20/6 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Stará Hlína. ◗  Změny katastrálních hranic Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu schválit změnu průběhu hranic mezi k. ú. Břilice a k. ú. Přeseka dle stávající hranice v terénu, kdy pozemky o celkové výměře 9 860 m2 v k. ú. Břilice budou převedeny do k. ú. Přeseka a pozemky o celkové výměře 55 173 m2 z k. ú. Přeseka do k. ú. Břilice. Dále schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit změnu průběhu hranic mezi k. ú. Břilice a k. ú. Spolí u Ledenic dle stávající viditelné hranice v terénu, kdy pozemky o celkové výměře 692 m2 v k. ú. Břilice budou převedeny do k. ú. Spolí u Ledenic a pozemky o celkové výměře 3600 m2 z k. ú. Spolí u Ledenic do k. ú. Břilice ◗  Provozování hostinství v Přesece Rada města Třeboně schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. p. 42 v Přesece s panem Jaroslavem Bláhou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 10. ledna 2012 za účelem provozování hostinské činnosti. Náklady za energie související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. ◗  Provedení přezkoumání hospodaření Města Třeboně za rok 2011 Rada města Třeboně vzala na vědomí informaci o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na služby s názvem „Provedení přezkoumání hospodaření Města Třeboně za rok 2011“. Přezkum hospodaření provede společnost AUDIT OBCE, s.r.o.

Topná sezona a zákon o ochraně ovzduší S probíhající topnou sezonou si dovolujeme upozornit provozovatele malých stacionárních zdrojů, že při vytápění rodinných domů, bytů a staveb pro individuální rekreaci nesmí docházet k obtěžování kouřem a zápachem osob v okolí a v obydlené oblasti, jak vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší (§ 12 odst. 1 písm. e). Tento zákon rovněž zakazuje spalovat látky, které nejsou palivy určenými výrobci pro daná zařízení. Za nedodržení výše uvedených povinností ukládá zákon peněžitou sankci. RNDr. Hana Vojtěchová, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí

www.itrebon.cz

Zahájení REGIONTOURU BRNO (12.–15.1. 2012) – Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech

R

EGIONTOURU 2012 – Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech se ve dnech 12. – 15. ledna zúčastnilo spolu s dalšími městy pod hlavičkou Jihočeského kraje také město Třeboň. V samostatné expozici Sdružení lázeňských míst se prezentovaly Lázně Aurora a Bertiny lázně. Veletrh REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Slavnostního zahájení veletrhu byl přítomen starosta Ing. Jiří Houdek s místostarostkou Mgr. Terezií Jenisovou, mezi hosty nechyběl ani bývalý starosta PaedDr. Jan Váňa (viz fota). Třeboňské Informační a kulturní středisko zastupovali u infostáku Michal Pech a Jana Jandová. jj, fota M. Pech

Rekonstrukce v Lázních Aurora a souvislosti Na posledním zasedání městského zastupitelstva v roce 2011 se schvaloval rozpočet na rok 2012. Dlouze se diskutovalo o tom, proč bude nájemné, které každý rok Lázně Aurora odvádějí do městské pokladny, v letošním roce sníženo ze 40 milionů na 10 milionů. O vysvětlení jsme požádali ekonomického ředitele Lázní Aurora s.r.o., Ing.Martina Blažka. V lednovém vydání Třeboňských novin byla uveřejněna pochybnost, zda snížení nájemného placeného společností Lázně Aurora s.r.o. Městu Třeboň z důvodu prováděné rekonstrukce není neúměrné a jestli nájemné ve výši 10 mil. Kč za rok 2012 není stanoveno jako příliš nízké. Dokonce se objevují i jednoduché názory, že jestliže je z důvodu rekonstrukce omezen provoz jen čtvrt roku, mělo by se nájemné rovněž snížit jen o čtvrtinu. Ale to je nesprávný názor. Po dobu rekonstrukce musí být hrazena většina provozních nákladů a přitom nejsou dosahovány výnosy. Vzniká tak ztráta, kterou společnosti musí v nadcházejícím období nejprve nahradit, než začne vydělávat na úhradu nájemného. Výše ztráty byla propočtena na 20 mil. Kč. Protože tato ztráta je přímý důsledek rekonstrukce prováděné pronajímatelem, tedy Městem Třeboň, je podle platných legislativních zásad nutné, aby pronajímatel nájemci vzniklou škodu uhradil například snížením nájemného. Je to i nezbytné, protože ve zbývajících ¾ roku musí Lázně Aurora v prvé řadě vydělat na náklady uhrazené v době rekonstrukce, tudíž logicky nemůže dosáhnout takových výnosů, aby po pokrytí ztrát z 1. čtvrtletí ještě „vydělaly“ na ¾ loňského nájemného. Do celkové problematiky pro rok 2012 vstupuje ještě nejistota ve výši tržeb od zdravotních pojišťoven. Předpokládá se snížení tržeb od zdravotních pojišťoven, ale přitom není prozatím stanoveno, jakým způsobem se to projeví v tržbách společnosti. I prováděná rekonstrukce se dělá za účelem připravit podmínky pro navýšení samoplátců po předpokládaném snížení komplexních léčebných pobytů plně hrazených zdravotními pojišťovnami. Bude to těžký úkol a pravděpodobně si všichni budeme muset upravit představu o běžném nájemném, l3


neboť i běžné nájemné je odvislé nejen od hodnoty pronajímaného předmětu, ale i od jeho výnosovosti. Předpoklady úbytku tržeb od zdravotních pojišťoven v době přípravy rozpočtu přesahovaly 10 mil. Kč. Jaká bude skutečnost, to zatím nikdo neví. Byla tedy zvolena hodnota nájemného po odečtu těchto dvou předpokládaných výpadků (20 mil. ztráty za rekonstrukce a 10 mil. za snížené platby) na výslednou výši 10 mil. Kč. Nájemné je stanoveno pouze na přechodnou dobu. Jak společnost, tak Město Třeboň předpokládají, lépe řečeno doufají v úpravu nájemného po skončení rekonstrukce a po vyjasnění přístupu zdravotních pojišťoven nejpozději do konce pololetí tak, aby za celý rok 2012 bylo odvedeno běžné nájemné odpovídající podmínkám roku 2012. op

Kolik stálo logo města Třeboně? V lednu na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Brně mělo svou velkou premiéru logo města Třeboně. Nové propagační brožury města v záhlaví s pestrobarevným logem mizely z pultu města Třeboně jako první. Odborníci z oblasti cestovního ruchu, marketingu a propagace, ale i četní zástupci měst a krajů přišli zástupcům Města Třeboně pogratulovat k velmi povedenému, Třeboň dobře identifikujícímu a prezentujícímu logu. Kolem zavádění nového loga a logotypu města či obce je vždy velmi živo. Logo ano, či ne? V případě, že ano, jaká má být jeho podoba? A kolik to vše bude stát? Rada Města Třeboně schválila v listopadu minulého roku rozpočtové opatření, na základě kterého došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 456 tisíc korun (míněno vč. DPH) z položky rozpočtu rezerva běžných výdajů do položky investice pro logotyp města. Z této částky bylo 15.000 Kč vč. DPH vyplaceno účastníkům soutěže o návrh logotypu města (každému 5.000 Kč vč. DPH). Zpracovatel loga společnost MEUM, s.r.o. obdržela 436.280 Kč vč. DPH. Tato suma zahrnuje následující položky: • výše zmíněných 5.000 Kč vč. DPH za návrh logotypu města, • 59.880 Kč vč. DPH za logotyp pro Město Třeboň a neomezená uživatelská práva k němu, • 143.880 Kč vč. DPH za kompletní Corporate design manuál (značka horizontální i vertikální, varianty barevnosti, barvy, písmo, tiskoviny, multimédia, reklamní předměty atd.), • 23.880 Kč vč. DPH za logotyp Městského úřadu Třeboň a neomezená uživatelská práva k němu, • 95.880 Kč vč. DPH za kompletní Corporate design manuál ve výše uvedeném rozsahu, • 23.880 Kč vč. DPHza logotyp Informačního a kulturního střediska Třeboň a neomezená uživatelská práva k němu, • 83.880 Kč vč. DPH za kompletní Corporate design manuál ve výše uvedeném rozsahu. Tato cena za celkem tři logotypy včetně licencí a grafických manuálů je cenou obvyklou. Některá města pořídila loga a manuály k nim za cenu nižší, některá naopak za mnohem vyšší. Vždy záleží na velikosti a významu daného sídla a na rozsahu zpracování manuálu a užití loga v praxi. Pro srovnání Praha i Ostrava zaplatily za logo a manuál k jeho užití okolo 2.000.000 Kč, Brno cca 1.200.000 Kč, Šumperk téměř 300.000 Kč, Kuřim100.000 Kč. Na závěr ještě připomenutí, k čemu je vlastně logo města dobré. Logo má sloužit k propagaci města Třeboň při akcích organizovaných samotným Městem, ale i při akcích pořádaných občany, firmami, občanskými sdruženími a jinými organizacemi. Logo může být využito při kulturních, společenských, sportovních, uměleckých, vzdělávacích a propagačních akcích. Logem mohou být označeny výrobky a služby nabízené podnikateli a firmami se sídlem v Třeboni. Použití loga nepodléhá schválení radou města. Přesto je nutné dodržovat určité zásady, které jsou zřejmé z grafického manuálu pro užití loga umístěného na webu města. Stejně tak je na webu umístěno logo samotné k volnému použití. Terezie Jenisová, místostarostka

4l

Třeboň uspěla v Programu mobility pro všechny

D

oporučení k financování záměru bezbariérové spojnice objektu třeboňských Lázní Aurora a víceúčelového kulturního objektu v centru města na Masarykově náměstí dal městu Třeboni svým rozhodnutím Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny při Úřadu vlády České republiky. Součástí probíhající rekonstrukce ubytovacích kapacit Lázní Aurora je vybudování bezbariérového a zároveň vyhlídkového výtahu na jižním štítu budovy A. Díky doporučení záměru bezbariérové trasy k financování lze na tento výtah, jehož předpokládané náklady činí 6.300.000 Kč, získat dotaci až ve výši 70 % z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví ČR – Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V centru města na Masarykově náměstí probíhá stavební realizace víceúčelového kulturního sálu, který bude bezbariérově přístupný pro širokou veřejnost díky bezbariérovému výtahu a navazujícím stavebním úpravám. Výtah v celkové hodnotě téměř dva miliony korun může být rovněž až ze 70 % financován z dotace Ministerstva kultury ČR. Bezbariérová trasa, která tyto objekty propojí bezpečnou trasou, umožní handicapovaným spoluobčanům pohodlný průjezd celým městem. Na odstranění bodových závad na komunikacích a úpravu přechodů na vytýčené trase lze též získat až sedmdesátiprocentní dotaci z celkových předpokládaných nákladů ve výši 395.000 Kč, tentokrát z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury. V budoucnu pak není vyloučeno napojování dalších objektů na tuto plánovanou trasu, neboť Město Třeboň chce zpřístupňovat co nejvíce možných budov handicapovaným spoluobčanům a zároveň jim dopřát pocit bezpečí při pohybu na Terezie Jenisová, místostarostka místních komunikacích.

Bezbariérové úpravy terénu

V

rámci činnosti pracovní skupiny pro bezbariérovou Třeboň při Městském úřadu Třeboň proběhlo v měsících červnu a červenci minulého roku monitorování terénu zdravotně postiženými občany a studenty tehdejší SOU a SOŠ Třeboň. Skupinky tvořené vždy jedním vozíčkářem a několika studenty vytipovaly po celé Třeboni místa, která tvoří bariéry. Své připomínky vyslovila též zástupkyně zrakově postižených občanů. Pracovníci stavebního úřadu poté tato místa zanesli do mapy Třeboně včetně popisu bariér a návrhu na jejich úpravu. Označené bodové závady byly rozděleny do tří skupin podle závažnosti s tím, že nejzávažnější překážky byly odstraněny do konce roku 2011. Z celkem 18 překážek bylo do dnešního dne odstraněno pět. V ulici Na Sadech před Domem dětí a mládeže došlo k posunu nebezpečně umístěného zbrzďovacího prahu. U vstupu do pasáže restaurace Beseda z ulice Rožmberská byla zvýšena dlažba pro pohodlný nájezd vozíkem. Kastelán Státního zámku Třeboň pan Pavel Hofman zajistil na základě jednání s pracovníky městského úřadu úpravu tří překážek: u vstupu ze Zámeckého parku na nádvoří zámku byl upraven kolmý nájezd a nerovnost zádlažby pro pohodlnou a bezpečnou jízdu vozíku, do vjezdu pro vozíčkáře u vchodu do zámeckého parku z ulice Sokolská byl doplněn materiál k vyrovnání nerovnosti. K úpravě ostatních míst dojde postupně v roce 2012, a to buď s použitím finančních prostředků z rozpočtu města, či dotace z Národního rozvojového programu mobility pro všechny, v němž Třeboň uspěla se svým záměrem bezbariérové trasy z Lázní Aurora do centra města. Další připravovanou aktivitou pracovní skupiny pro bezbariérovou Třeboň je doplnění a vydání bezbariérové mapy Třeboně. Terezie Jenisová, místostarostka

třeboňský svět l únor 2012


Novoroční ohňostroj

Velkolepou show osmi set světelných a zvukových efektů tradičně z produkce firmy CB-destrukce doprovodila speciálně namíchaná muzika. Příprava ohňostroje trvala pracovníkům firmy čtyři dny.

Národní program podpory cestovního ruchu

G

ARANTA CZ a.s. je regionální společností, která řadu let na našem trhu nabízí obcím, podnikatelům, zemědělcům, neziskovým organizacím a dalším subjektům komplexní služby v oblasti dotačního managementu. Dále nabízí zpracování podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti, finančních analýz, strategických plánů a koncepcí rozvoje. Do 17. 2. 2012 můžete podat žádost o dotaci z výzvy, která je určena fyzickým a právnickým osobám, které podnikají více než dva roky v oboru souvisejícím s předmětem akce. Jde o možnost získat dotaci na tyto aktivity: • výstavba/ rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, cyklostezek, naučných stezek, jezdeckých stezek, včetně doprovodné infrastruktury zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding a in-line brusle), • pořízení a umístění informačních stojanů a značek, • vybudování/ vybavení/ rekonstrukce „centra služeb“ pro turisty (cykloservis, půjčovna sportovních potřeb, turistické informační centrum), • výstavba sociální zařízení (WC – min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování), • dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras o dětské koutky, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů apod., • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. vybudování nájezdových plošin, schodolezů, výtahů), • pořízení tzv. „městských kol“ – rozmístění stojanů s koly v centrech měst a poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci), • pořízení elektrokol, • pořízení prostředků ekologicky šetrné dopravy provozovaných mezi parkovištěm a atraktivitou, v místě atraktivity a do místa atraktivity (cyklo/ski bus do 25 míst, turistický vláček apod.), alternativní forma dopravy (např. lodičky), • úprava/ vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaných a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.), • zavedení/ zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti po atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.), • vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity, • prezentace projektu (výše uvedených aktivit) formou webu a online propagace, účast na veletrzích a výstavách, inzerce v tisku a tiskových médiích, vydání letáků, brožur propagujících vytvořený produkt, semináře, propagační akce, soutěže.

Pro další informace kontaktujte společnost GARANTA CZ, a.s., Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice, www.garanta-cz.eu, garantacz@garanta-cz.eu, tel. 386 321 233. jj www.itrebon.cz

Režisérem představení světla a hudby, které trvalo devět minut, byl Milan Bauer. foto J. Hajna

Paní Mgr. Anna Kohoutová nepíše pravdu

P

oslední vydání Třeboňských novin se svými polopravdami a zcela tendenčními tvrzeními nikterak nevybočovalo z řady jiných dřívějších vydání. Sám nikdy nechci na tyto skutečnosti reagovat, neboť by se tím rozpoutala ještě větší štvavá kampaň ze strany ODS proti současné koalici a mé osobě. Přesto jedna velká změna zde byla: k této záměrné tendenčnosti se přidala i Mgr. Anna Kohoutová se zcela nepravdivým tvrzením, a tím můj pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Nikdy jsem totiž neprohlásil (natož na zastupitelstvu 12. 12. 2011), že se nebudu o Besedu starat. Ba naopak. Beseda byla a stále je pro mne osobně jeden obrovský nevyřešený problém, kterým se musíme společně s Bertinými lázněmi a jejich vedením neustále zabývat. Proto při zhodnocení významně ztrátového provozu za rok 2010, kdy radnici vedla ještě ODS a uskutečnila pronájem Bertiným lázním a např. nařídila všechny plesy pořádat v Besedě, jsme se rozhodli vyhlásit Besedu k podnájmu, tak abychom ztráty snížili na minimum. I podnájemce restaurace a vinárny v Besedě nakonec ke konci roku 2011 skončil pro ekonomickou neúnosnost jejího provozu. Věřím, že při novém vyhlašování podnájmu se v Třeboni najdou ti, kteří měli ekonomický provoz Besedy řádně spočítaný, a že se do nově vyhlášeného výběrového řízení přihlásí např. podnikatelé pan Váňa, Janát, Elexhauser, Kotilová nebo pan Filip, který je majitelem kulturního domu v Chlumu u Třeboně a určitě by byl i skvělým provozovatelem Besedy. Pánové a dámo, věřím vám, že Besedu zvládnete, a paní Mgr. Kohoutová může psát oslavné články o vašich skvělých podnikatelských aktivitách v této oblasti. A ještě něco závěrem: je dnes opravdu velmi smutné a zároveň i burcující, když může politik bez zaváhání použít záměrné zlé lži k tomu, aby ublížil někomu druhému a sám z toho měl politický prospěch. Lež je vždy lež, ale může být lež milosrdná tomu, který by pravdu neunesl. Lež obranná, kdy chráníte někoho jiného. Lež nevinná, kdy jde často o nedorozumění nebo pouhou hru. Horší už je lež prospěchářská, která má zajistit výhodu, nebo lež zlá, která má někomu ublížit. Jedna z nejhorších lží je lež nenávistná. Tak věřím, snad i společně s paní Mgr. Kohoutovou, že šlo spíše o nedorozumění než o lež. Vždyť určitě i ona a celá ODS v Třeboni si přejí, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Ing. Jiří Houdek starosta města Třeboň

l5


Tanec okolo sloupů

N

ásledující články mají společné téma – společenský sál Besedy.

Téma jsme zvolili nejen proto, že letošní plesová sezona je již v plném proudu. O tom, zda rekonstrukce sálu je zdařilá, se diskutuje již od znovuotevření sálu v druhé polovině roku 2010. Myslím, že na podobu nového sálu byli všichni zvědavi a plni očekávání. Moje osobní zkušenosti jsou rozporuplné. Můj syn měl v listopadu 2010 první maturitní ples po otevření Besedy. Ukázalo se, že na tak velkou akci (několik set návštěvníků) není sál vhodný. U stolů jsme se tlačili tak, že téměř nešlo vstát, na dění na parketě nebylo díky sloupům vidět ani z přízemí, reflektory nás v nízkém sále oslňovaly, hudba byla ozvučena tak nahlas, že jsme u stolů jeden druhého neslyšeli, díky tlačenici jsem si při tanci odřel o sloup klouby na ruce. O pár týdnů později jsme ale byli v Besedě na plese Spolku přátel Třeboně, kde bylo podstatně méně lidí a tehdy naopak byla komorní atmosféra sálu příjemná. Domnívám se, že pro menší společenské akce je sál přijatelný, i když ne ideální. Otázkou ale je, zda a proč nešlo rekonstrukci vymyslet a udělat lépe, zda se nepromarnila šance vybudovat skutečně reprezentativní kulturní sál se všestranným využitím. Beseda je dnes v Třeboni téma veskrze politické. Názory jsou často černobílé, nesmiřitelné a kategorické, mnohdy věrně kopírují politické sympatie diskutujících. Zdá se, že v této otázce politika přemohla věcnou podstatu diskuze. Nás proto zajímaly názory odborné, názory lidí, kteří s třeboňskou politikou nejsou přímo spojeni.

6l

Jako prvního jsme oslovili tanečního mistra, pana Josefa Stehlíka z Českých Budějovic, který v Třeboni pořádá tradiční taneční kurzy pro mládež. Pane Stehlíku, jak dlouho již učíte taneční kurzy v Třeboni? V Třeboni jsem začínal ještě před revolucí, takže učím již přes dvacet let. Zažil jsem ještě starou Besedu, pak jsme byli v Auroře a pak v Roháči. Každý sál má ale své určité problémy. Letošní kurzy proběhly opět v Roháči. Co vás k tomu vedlo? Chceme, aby naše výuka byla kvalitní, aby se naši žáci cítili dobře. A Roháč je, bohužel to tak musím přiznat, momentálně to nejlepší, co v Třeboni pro výuku tance je. Vím, že jste se na znovuotevření Besedy těšil. Proč jste dnes zklamaný? Velmi jsem se těšil, protože mi bylo řečeno, že sál bude po rekonstrukci zvětšený, ale sloupy tam zůstaly a to je velká škoda. Škoda, že to nikdo nediskutoval s lidmi, kteří sál používají. Myslím, že na výuku tance nejsou sloupy šťastné – dochází tam ke zranění, sál je díky sloupům při tanci nepřehledný. Stalo se, že žáci při tanci narazili do sloupu, spadli a zranili se. A bohužel ani pro rodiče není nový sál vhodný. Z balkónu není na parket dobře vidět, kavárna je zasklená. Kontaktoval vás někdo, když se připravovala rekonstrukce Besedy? Bohužel ne. Je to velká škoda. Já bych určitě nebyl ten rozhodující, ale měla se oslovit řada lidí, kteří k tomu mohli co říct. To se nestalo a to mne zklamalo. Co můžete vytknout Roháči? Sál je pro nás zase až zbytečně velký. Především je to ale tělocvična. Ráno tam studenti chodí cvičit a večer tam jdou do tanečních. Těžko to pak přijmou jako kulturní prostředí. Ale musím znovu zdůraznit, že Roháč je to nejlepší, co v Třeboni je. S panem vedoucím jsme se již dohodli jak sál osvětlit, aby byl příjemný pro žáky.

Děkuji za rozhovor.

Ptal se O. Prášil

Po rozhovoru s tanečním mistrem panem Stehlíkem jsme se na otázku sloupů v tanečním sále Besedy zeptali přímo tvůrce stavebního projektu přestavby, Ing. Michala Skalíka. Jste výslednou podobou tanečního sálu v Besedě spokojen? Ne zcela. Sál měl být větší. Výslovným požadavkem jednoho z vlastníků sousedních nemovitostí byla přístavba zmenšena. Nebyl to však jediný důvod. Můj názor nebyl a není ani zásadní, ani směrodatný. Nejedná se totiž pouze o samotný sál. Celý provoz objektu Besedy v Třeboni, současná dispozice místností domu, fasáda, nádvoří – vše je pouze jedním souhrnným kompromisem mnoha vstupních požadavků. Ty se pokoušelo asi dvacet pět projektantů řešit ve fázi přípravy realizace stavby. Jaké bylo vlastně zadání projektu rekonstrukce? Zadání nebylo fixní v plném rozsahu. Před započetím úvah o úpravu stavby byl objekt asi osm let bez využití. Historicky tento objekt původně plnil funkci samostatných tří domů, následně měšťanského pivovaru a posléze pak funkci divadla a měšťanské Besedy. Celkovou rehabilitací objektu měla být navrácena funkce společenského a kulturního centra. Pro současné období bylo využití objektu postupně se zadavatelem a potencionálními provozovateli spoluvytvářeno několik měsíců. V předchozím období byly vytvořeny studie, projekty a záměry stavebních úprav Besedy, které však nebyly realizovány. Nenabyli jsme přesvědčení, že jsou ještě aktuální a tudíž realizovatelné. Prvotní požadavek tehdejších zástupců města byl zaměřen tedy na kulturu a společenský život občanů Třeboně i návštěvníků tohoto půvabného města. Neměl jsem a dodnes nemám důvod tento záměr zásadně zpochybňovat. Byla na řešení vypsána veřejná soutěž? třeboňský svět l únor 2012


Byla vypsána standardní výběrová řízení. že diskuse byla z našeho náhledu širší. S Ing. arch. Milanem Šindlerem jsme byli jed- Tato diskuse nebyla námi uzavřena v den ni z oslovených. Milan v průběhu zpracování kolaudace stavby. Zpětně jsme se nadále projekt z profesních a osobních důvodů opustil. seznamovali s reakcí a názory některých Vycházel váš návrh z nějaké širší disku- přístupných provozovatelů a návštěvníků. se s potenciálními uživateli sálu? Není úkolem tvůrce a zprostředkovatele Případným uživatelem sálu a objektu byli návrhu řešit danou úpravu objektu se všepro projektanty v době tvorby návrhu tito mi potencionálními uživateli. Částečně je základní partneři: tento úkon zastoupen zapojením v dané, • veřejnost (veřejné setkání a diskuse s obpředchozí a následné době směrodatných čany) oponentů, norem, zákonů, vyhlášek. • zastupitelé (obeznámení se studií a náUvažovali jste i o variantě sálu bez sloupů? sledné schválení záměru v rozpočtu měs- Ano. Několik měsíců a zásadně. ta pro rok 2010 v poměru 18 pro, 2 proti, Pokud ano, tak proč se nakonec 2 se zdrželi hlasování) nerealizovala? • odbor rozvoje a investic (průběžné koor- V sedmdesátých letech minulého století dinace) proběhla celkem zásadní úprava objek• zástupci města Třeboně (průběžné schůztu. Z pochopitelných důvodů řešila tehdy ky, porady, jednání) tato rekonstrukce to, co bylo pro iniciátory • správní orgány (jednání a závazná stanozměn potřebné a žádoucí. Během těchto viska k jednotlivým stupňům projektů) stavebních zásahů došlo i  k  částečné • informační a kulturní středisko (průběžúpravě založení objektu. K dílčí úpravě ně s ředitelem IKS), provozovatel kina, a nápravě v 70. letech vyvolanému stavu potenciální provozovatel loutkového (v roce 2010 snížení podlah přízemí o přidivadla bližně 80 centimetrů, odbourání části • investiční komise města (zasedání a prostředového monobloku základového pasu) hlídka stavby) velmi pomohl vstřícný a otevřený přístup • vlastní svědomí a vědomí (náš obvyklý dodavatele stavby, firmy Stavcent a.s. i jepřístup k zakázkám, na kterých pracu- jich subdodavatelů. Realizace odstranění jeme) sloupů nebyla provedena dle mého názoru • pamětníci (oslovení občanů, o kterých z těchto důvodů: jsme se dozvěděli, že by si mohli pama- • Připadala v úvahu částečná destrukce tovat na předchozí přestavbu a následný krovu nad sálem. Alternativně by se muprovoz) sel krov s krytinou rozebrat a po značných • profesní kolegové a projekční spoluautoři komplikacích opětovně vystavět. Jsem nadále připraven o dílčích věcech • Někteří zúčastnění stavbaři a statici se diskutovat nejen s těmi, kteří projevili oprávněně obávali změny základových zájem se začlenit do tvorby během jedpoměrů stavby ve více přitížených obnoho roku přípravy a následně během vodových stěnách natolik, že nemohli realizace. Tímto pouze upozorňuji na to, vyloučit podstatné negativní dopady pro celý objekt. • Budoucí využití sálu bylo navrhováno multifunkční. • V dané době jsme hledali úspory, které umožňovaly po mnoha letech záchranu části objektu. Vyhýbali jsme se podstatným navýšením rozpočtu stavby, které by celé stavební úpravy Besedy mohly opětovně zasunout do šuplíku. • Nejen já jsem převzal na sebe osobní zodpovědnost za dodržení etických a technických zásad nutných pro chod domu. • Nad stropní konstrukcí sálu jsou místo původně zamýšleného a technicky v daném prostoru neproveditelného loutkového divadla umístěny několikatunové vzduchotechnické jednotky a rozvody vzduchu, které vibrují. Důvodů bylo více. Nezdá se mi však potřebné občany Třeboně zatěžovat lidskými, požárními, hygienickými, ekonomickými, památkově ochrannými, technicky realizovatelnými, bezpečnostními atd. náhledy, předpisy a zákony. www.itrebon.cz

Lze odhadnout, o kolik by taková varianta byla dražší? Lze to odhadnout. Do této doby nevyvstala pro mne potřeba toto přesně specifikovat. Rizika destrukcí podstatně převyšovala vyvolané milionové náklady nad rámec tehdy uvažované a do budoucna předpokládané užitkovosti. Na závěr bych rád poděkoval za možnost touto cestou vyjádřit názor spolutvůrce úpravy Besedy. Z mého pohledu je toto jen díl otázek, které by mohly a měly být objasněny a nadále řešeny, neboť provoz objektu Besedy v Třeboni – srdeční záležitosti části obyvatel města – mi nadále není lhostejný. Přál bych si, aby představitelé našeho města měli vstřícnější přístup k nastalému stavu. Doufám, že osud tohoto společenského objektu, momentálně zastiňovaného výstavbou loutkového divadla a stavebními úpravami třeboňských lázní, bude i nadále řešen. Dej Bůh štěstí domu tomu. Rád bych také v této spojitosti a souvislosti opětovně poděkoval těm, kteří se na tomto díle podíleli. Děkuji za rozhovor. Na odborný názor na řešení tanečního sálu Besedy jsem se zeptali také Ing. arch. Aleše Valdera, vedoucího oddělení územního plánovaní Městského úřadu v Třeboni. Jak se díváte na zachování sloupů uprostřed sálu Besedy? Bylo to nutné z hlediska památkového? Podle mne nikoliv, sloupy tam sice historicky byly, ale historickou hodnotu nemají. Mohly být odstraněny, šlo podle mého názoru čistě o technické a s tím související finanční řešení zadání. Zastřešení sálu této velikosti bez využití sloupů lze dnes technicky vyřešit, ale nepochybně by to stavbu prodražilo v řádu milionů korun. Já jsem jako městský architekt tehdy plán rekonstrukce posuzoval pouze z hlediska památkového a nepříslušelo mi měnit navrhnuté řešení. Jako bývalý aktivní tal7


nečník neznám v České republice sál, kde by uprostřed parketu byla řada sloupů, takový sál je dle mého názoru pro tanec nepoužitelný. Vedle sloupů vidím jako další problém prostorové rozložení sálu, který nyní tvoří dva nesourodé prostory, část s galerií je výškově oddělena od parketu se sloupy. Sál je díky tomu nelogický a roztříštěný. Debatovali jste tehdy na městě o možném řešení tanečního sálu? Ne, tehdy tu žádná širší diskuze nebo programová debata na toto téma neproběhla. Je jasné, že varianta bez sloupů by byla finančně náročnější. Připadá mi ale vždy rozumné investovat do dražšího řešení, které bude funkčně vyhovující, než do levné, ale nepříliš zdařilé varianty. Případně by šlo ušetřit na jiných prvcích. Na možné řešení zastřešení sálu jsme se také zeptali stavební projektantky a odbornice na statiku objektů Ing. Markéty Zemanové. Jaký je Váš názor na rekonstrukci tanečního sálu v Besedě? Úvodem bych chtěla podotknout: Nemám ráda rychlé soudy spatra. V našem oboru je zcela běžné, že spousta kolegů se tím neřídí. Myslím, že by to tak nemělo být. Výběr správného konstrukčního řešení je záležitostí více okolností (idea investora, finanční možnosti projektu, termín realizace, památkáři, CHKO, samozřejmě i osobní zkušenost a znalosti projektanta, kvalita realizační firmy...). Někdy dobrou spoluprací a myšlenkou se vytvoří hodnotné dílo, jindy je to horší. Rozhodně soudit bez vstupních informací by se nemělo. Domníváte se, že bylo možné odstranit sloupy z tanečního sálu? Z architektonického hlediska je prioritou uvolnit prostor sálu, protože sloupy do sálu nepatří. Předpokládám, že konstrukce nad tanečním sálem šlo vynést jiným způsobem než sloupy. Neměla jsem mož8l

– areál bývalé restaurace Beseda projevila pouze jedna projektová kancelář (Ing. Michal Skalík, Třeboň). Jak se pak vybíral projektant stavební dokumentace? Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ve stupních pro územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby bylo zadáno jako veřejná zakázka podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bylo podáno 5 nabídek. Jaká probíhala nad studií či projektem diskuze? Studie a projektová dokumentace byla prezentována a projednána v příslušných orgánech obce se zastupiteli, byla s ní seznámena veřejnost na setkání se starostou. nost se seznámit s celkovou konstrukcí bu- V rámci zpracování PD byly konzultace dovy. Ale vím, že někdy není možné vyřešit s odborníky v oblasti provozování restautakové věci jednoduchým konstrukčním rací. řešením. Potom může být taková konstrukce finančně náročná záležitost a in- Doufám, že předešlé články alespoň trochu vestor a projektant se musí rozhodovat. přispěly k diskuzi okolo rekonstrukce sálu A rozhodování není nikdy jednoduché. Na v Besedě. Budeme rádi i za vaše názory na druhou stranu si myslím (samozřejmě ne- toto téma! Na jednu stranu je skvělé, že obznám okolnosti), že takový projekt objektu jekt se modernizoval a dále nechátrá, ale s určitou tradicí a významem pro občany jistě je škoda, že sál po rekonstrukci nenaTřeboně by měl vzniknout na základě ar- plnil všechna očekávání a pro velké spolechitektonické soutěže. Dá se předpoklá- čenské akce má jen omezenou využitelnost. dat, že správným výběrem a diskuzí se dají Přitom zde byla možnost provést přestavbu lépe vybrat priority budoucího projektu. lépe a sál zvětšit. Proč k tomu nakonec neObecně si myslím, že v našem oboru je došlo? Patrně to nikdo v době přípravy propro investora velmi důležité nepodceňo- jektu nepovažoval za dostatečně důležité, vat předrealizační přípravu (soutěž, stu- priority byly zřejmě jiné a zvětšení sálu by die a projekt). Dobrým projektem investor přestavbu asi zkomplikovalo, časově provždy ušetří. táhlo a zcela jistě i prodražilo. Nyní se na tom již nedá nic změnit a jistě i zde platí Průběh výběrového řízení na projekt pře- „po bitvě je každý generálem“. Je otázkou, stavby Besedy shrnul Ing. F. Vochozka zda se v tomto případě finanční a časová z  Odboru rozvoje a  investic Městského úspora vyplatila. Věřím, že Třeboň je natoúřadu Třeboň. lik bohaté město, že by mělo dělat obdobné Jak probíhala příprava projektu rekon- rekonstrukce kvalitně, s rozvahou, po důstrukce Besedy? kladné přípravě a diskuzi. Připravil O. Prášil. fota k Besedě J. Psíková, O. Prášil a J. Kamišová Na základě rozhodnutí o realizaci akce Zastupitelstvem města Třeboně byla zahájena investorská příprava, tj. zajištění potřebných podkladů a průzkumů. Vypsalo město architektonickou soutěž na studii rekonstrukce? Architektonická soutěž na projektové řešení rekonstrukce Besedy vypisována nebyla. Město Třeboň poptalo zpracování urbanistického a architektonického návrhu řešení „Rekonstrukce čp. 2/I Třeboň“ – areál bývalé restaurace Beseda formou přímého zadání. Poptány byly 4 projektové kanceláře (Ing. arch. Milan Šindler – IPD Servis – projekční kancelář, Domanín, Ing. Michal Skalík, Třeboň, Omnia projekt s.r.o., Brno, Ing. arch. Krupauer, Atelier 80000, České Budějovice). Zájem o zpracování urbanistického a architektonického návrhu řešení „Rekonstrukce čp. 2/I Třeboň“ třeboňský svět l únor 2012


Řeči „besední“

B

yla nevlídná, sychravá a mírně deštivá neděle po Novém roce. Při cestě do městského muzea jsme bezděčně nahlédli do nádvoří Besedy, pohled to byl nevlídný, sychravý a mírně depresivní. Uzavřený, setmělý a osiřelý objekt, kdysi kultovní místo a kulturní centrum měšťanského života, zrestaurované a neživotné. Vzpomněl jsem na svá první léta v Třeboni, na maturitní plesy, na výhrady k malému prostoru, už dávno nevyhovujícímu sociálnímu zařízení a sloupům uprostřed tanečního parketu. Historická podoba byla zachována, ale okolí se změnilo. Přibyly restaurace, penziony, Roháč, to všechno ubralo Besedě na tradiční výlučnosti. Zůstal velký, krásný, avšak málo zalidněný stánek, od něhož se tolik očekávalo. Pokusy oživit jej restaurací a třemi menšími plesy nemají patrně naději na větší úspěch a dlouhodobější prosperitu. Nemyslím ale, že by se jakkoli měla lámat nad současným stavem hůl a zanechat tak pokusů nově naplnit poslání něčeho, co získalo krásnou tvář, avšak prázdné útroby. Už dlouho se vedou diskuze o galerii, dalším rozvoji muzea, důstojných prostorách pro loutkáře apod. Proč nevyužít Besedu především k dalšímu rozvoji kulturního a uměleckého života rozšířením obrazové galerie (vždyť máme stále z čeho vybírat), pravidelným pořádáním výstav a menších uměleckých produkcí, jakými jsou literární a poetické večery i komorní koncerty, na něž by navazovala i restaurační a ostatní zařízení, včetně multifunkčního sálu, rodícího se v prostorách pod věží a v sousedství divadla. Je to pro někoho možná šedivá teorie, ale vzpomeňme na Třeboňská nocturna, na návštěvnost zámku, jehož někdejší chudobný mobiliář se rozrostl do úctyhodné podoby. Nikde v okolí nejsou podobné události a objekty takového významu a na jejich počátku také stál „jen“ nápad, především ale jasná vize a důslednost těch, kdo věřili v konečný úspěch a přínos pro město, jež navštěvují moji studenti z českobudějovického gymnázia tak často, protože podle jejich slov se tady pořád něco děje. PhDr Jaroslav Psík

Jak se plesávalo v Besedě úryvky z kroniky Václava Hucka, učitele a zakladatele třeboňských lázní 1869 24. listopadu byl první ples v občanské besedě. 1870 8. února dával zpěvácký spolek Pěslav v občanské besedě věneček. 1871 18. ledna dával spolek v Besedě věneček, při kterémž se mnoho hostů vynacházelo a výborně se bavilo. 13. února bylo 25 stupňů zimy a několik dní držela. 20. února dával spolek maškarní ples v Besedě. 1872 1. února byl zde ples bruslařský, t. j. těch pánů, kteří denně klouzali na rybníce Světě. Hrála vojenská kapela c. k. 26. pluku velkovévody Michala, řízena kapelníkem Čermínem. 1874 6. ledna na Tři krále se dával v Besedě třeboňské stromeček pro chudé školní dítky a bylo 50 těchto dítek obuví a dílem šatstvem poděleno. Poznamenati sluší, že při této příležitosti byly ještě čtyry dítky od hlavy až do paty šatem od p. správce z parního mlýna poděleny. Při tomto poděkování držel důstojný p. děkan František Toušek zdařilou řeč. Přítomný byl též p. purkmistr Jan Fiedler, pan správce Micko, p. učitelové z národní školy. Zdař Bůh. 28. ledna dával zpěvácký spolek Pěslav v Besedě ples. 31. ledna zemřela stará Brázdová, manželka školního sluhy v Třeboni v stáří 63. V ten den dávali zdejší střelci v Besedě ples. 4. února byl v Třeboni besední ples, který byl četně zastoupen a obecenstvo se výborně bavilo. 14. února byl v Třeboni dáván v místnostech besedních společný ples, v němž se mnoho fraků hemžilo – nobel! 1876 29. ledna večer měli zdejší ostrostřelci ples a při tom se vyhrával obraz od Skaly v ceně 50 zl. s rámem a p. Jindřich Mostecký, učitel, jej vyhrál. 10. února jsme měli společnou večeři v místnostech besedních na rozloučenou s hostinským Janem Lendrem, který odtud přišel do Sušice. 26. února jsme zde na obecné škole ukončili první školní běh a žákům se zprávy rozdaly. V ten den večer dávali poddůstojníci v Besedě ples. 28. února každou chvíli pršelo a dne toho večer byl zde maškarní ples, který zařídila Beseda se spolkem zpěváckým. 29. února odpoledne vyhořela chalupa v Břilicích. Na večer měl hasičský spolek v Besedě věneček. Divadelní společnost slečny Knížkové jela z Třeboně do Hradce – 58 představení dávala zde. PhDr. J. Psíková

www.itrebon.cz

l9


aktuálně

Město Třeboň má své vlastní nové logo. Ke slavnostnímu představení loga došlo na Masarykově náměstí v neděli 1. ledna před novoročním ohňostrojem.

Kdo zavítal v adventním čase do třeboňského muzea, mohl obdivovat nápaditou výzdobu vánočních stromečků a zapojit se do soutěže o ten nejhezčí. Jak to dopadlo? Zalistujte v kulturní rubrice. jj

jj, foto M. Pech

Koledováním u vánočního stromu 19. prosince udělaly přítomným posluchačům radost děti z Mateřské školy Sluníčko. jj

S novým logem se někteří z vás již setkali na našich webových stránkách, neomylně ho poznáte i na služebním autě IKS. jj

Silvestrovské vlídné počasí lákalo k procházkám a nejeden Třeboňák či návštěvník města zastavil při procházce podél Zlaté stoky u zrekonstruovaného a do provozu uvedeného Schwarzenberského seníku. jj

Relax park Třeboň, který jste znali z vizuálu inzertní přílohy Třeboňského světa, již stojí a moderní bydlení v blízkosti Lázní Aurora získává první obyvatele. jj

Definitivní tečku za vánočními svátky učinily po svátku Tří králů Technické služby. Jejich pracovníci v pondělí 9. ledna odstranili vánoční strom z náměstí. jj

10 l

Ubytovací kapacity rostou v Třeboni jako houby po dešti. Nový penzion vyrostl na rohu ulic Seifertova a U Cihelny. jj

Nová budova ubytovacího zařízení vyrůstá také vedle Kavárny 99 na ulici Svobody. jj

Možná jste zaznamenali kácení v okolí stok u silnice z Třeboně na Oboru, které předchází vlastní rekonstrukci mostových těles. jj

Netradiční kamenná výzdoba vás vítá před vstupní branou Mlýnského dvora pana Smolíka. jj třeboňský svět l únor 2012


Fotoreportáž z Lázní Aurora První měsíc v  novém roce běžely rekonstrukční práce na Auroře na plné obrátky. Pilným stavebníkům nahrávalo na leden nezvykle teplé počasí, proto ruch stavby neutichal ani dlouho po setmění. Termíny jsou jasně dané, a tak je třeba vlídnosti přírody maximálně využít.

Pokračuje výstavba bytového domu na Dukelské ulici, které přálo velmi přívětivé prosincové i (částečně) lednové počasí. jj

Prvním letošním narozeným miminkem v budějovické porodnici je Monika Adamová (narodila se 1. 1. 2012 v 8.25 hodin), třetí dcera našeho kolegy Radima Adama a jeho ženy Marcely. Blahopřejeme! jj, fota R. Adam

Pohled na jižní stranu pavilonu A, kterou dočasně „ozdobilo“ lešení, potrubí na odpad a stavební výtah.

První pořádná nadílka sněhu dorazila v letošní zimě do Třeboně v úterý 17. ledna. jj

Z hotelu Zlatá hvězda se v polovině ledna vyvážela suť a finišovalo se s dokončovacími rekonstrukčními pracemi. jj

Výsledek stavebních úprav můžete v interiéru nových prostor rychlého občerstvení jj, foto M. Pech posoudit sami. www.itrebon.cz

Zatímco na řadě míst města se usilovně pracuje na jejich zkrášlení před novou turistickou sezonou, tradiční průchod z Palackého náměstí ke knihovně prosebně volá po novém kabátě. jj

Foto přímo z pracoviště – při začišťování okna zevnitř. Takto zapravených oken již je na obou pavilonech většina.

Čarodějná hospůdka Půlnoc je v Třeboni nová a velmi příjemná hospůdka s komorní hudbou a také s pivem z pivovaru Rohozec s malinovou příchutí. Vchod je vpravo v průchodu před pivnicí U Báby. Oběma provozy nyní úspěšně vládnou sestry Královy. Š. Husák

Stánek infocentra, který nahradil akvárium wellness, je již zcela hotový a v provozu od pondělí 16. ledna text a fota M. Weberová l 11


Linka 156 ★ Ve čtvrtek 15. prosince při dopolední kontrole Komenského sadů narazila hlídka strážníků na dvojici 12letých chlapců z Třeboně, kteří společně se svým 13letým kamarádem z Břilic odpalovali zábavnou pyrotechniku II. třídy. Strážníci nebezpečnou zábavu ukončili a chlapce i se zabavenou pyrotechnikou předali rodičům. ★ V pátek 17. prosince těsně po 5. hodině ranní strážníky provádějící kontrolu ulice Na Sadech zaujal nejistým stylem jízdy řidič osobního vozidla Citroën, který odjížděl od Roháče. Přestože se řidič pokusil odjet do Vrchlického ulice, byl dostižen. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,06 promile, a tak 28letý řidič z Nové Vsi nad Lužnicí putoval z podezřením ze spáchání trestného činu ke kolegům na místní PČR ★ Na otevřený dům na Palackého náměstí s klíči ve vstupních dveřích byli upozorněni strážníci v sobotu 17. prosince odpoledne. Kontrolou zjistili, že se v domě nikdo nenachází. Strážníci volně přístupnou nemovitost uzamkli a kontaktovali 56letou majitelku z Příbrami. Ta si přijela klíče vyzvednout na služebnu Městské policie a poté i se strážníky prověřit, zda se z domu nic neztratilo. ★  Spor mezi 69letým zákazníkem z Prahy a 35letým prodejcem ze Suchdola nad Lužnicí hasili strážníci v pondělí 19. prosince po obědě v provozovně v ulici U Světa. Po zjištění, že nedošlo k žádnému přestupku ani trestnému činu a jedná se občanskoprávní problém, strážníci spor týkající se vystavení záručního listu na místě urovnali ke spokojenosti obou stran a znesváření muži se nakonec v dobrém rozešli. ★ Klíče od vstupních dveří volně položené na pultu jedné z prodejen v Březanově ulici se staly zřejmě terčem zájmu neznámé muže se ženou, kteří je v pondělí 19. prosince před 18. hodinou během nákupu sebrali a odešli. Strážníci prodejnu během následující noci pro jistotu pravidelně kontrolovali, k jejímu zajištění byl využit i městský kamerový systém. Druhý den majitel prodejny provedl výměnu zámků. ★ O den později řešili strážníci v Táboritské ulici 40letého muže z Třeboně, kterého přistihli v blízkosti internátů při vybírání odpadkových košů. Tím se dopustil přestupku proti obecně závazné vyhlášce, který s ním byl vyřešen hned na místě. ★ K pravidelným kontrolám lesních porostů v rámci katastru města Třeboně bylo od prosince přistoupeno po dohodě mezi Městskou policií, vedením Třeboňských lesů a rybníků s.r.o. a Lesů ČR. Důvodem byly opakující se krádeže dřeva. Strážníci stejně jako lesníci provádějí kontroly denně a jedním z výsledků bylo i zadržení 50letého muže z Vilémova, který na popud své 36leté přítelkyně z Prahy v úterý 20. prosince neoprávněně řezal dřevo na palivo v lese mezi Třeboní a Majdalenou. Zde ho přistihl lesní technik a zloději dostali od strážníků pokutu nejen za přestupek proti majetku, ale i za neoprávněný vjezd motorovým vozidlem do lesa, navíc museli uhradit způsobenou škodu. ★ Vánoční svátky zaměstnaly sloužící strážníky několika případy. Štědrý den proběhl v klidu, stráž12 l

níci řešili běžné věci související s veřejným pořádkem a dopravou. Narušen byl pouze nepochopitelným činem vandala, který v noci z 23. prosince v lázeňském parku Aurora podřízl vzácný strom sekvoj. V neděli 25. prosince večer pátrali strážníci společně s kolegy z PČR po 19letém chlapci z Třeboně, který po hádce se svou přítelkyní odešel z domova s výhrůžkou, že si něco udělá. Na mobilní telefon nereagoval. Chlapec se po hodině hledání naštěstí našel v pořádku, sám se vrátil domů. V pondělí 26. prosince dopoledne bylo na linku 156 oznámeno narušené oplocení firmy v Jiráskově ulici, kde ze strany od vlakového nádraží neznámý pachatel po rozstříhání plotu vnikl na pozemek firmy. Strážníci kontaktovali majitele firmy a po zjištění, že zloděj odcizil železo a zámkovou dlažbu, případ předali kolegům z PČR, kteří po pachateli pátrají. Odpoledne se strážníci postarali o zaběhnutého loveckého psa, který byl odchycen za Starou Hlínou. Strážníci umístili psa v záchytném kotci, večer si ho přijel vyzvednout 33letý majitel z Horního Žďáru. Ve stejné době se s prosbou o pomoc ozvala i 42letá majitelka královského pudla z Třeboně, které se pes ztratil na výletě mezi Dunajovicemi a Miletínem. I tento psí osud dopadl dobře, pes byl nalezen zřejmě již na cestě domů u osady Dvorce. Potěšujícím zjištěním byla skutečnost, že během vánočních svátků strážníci tentokrát neřešili ani jeden případ opilství a kromě již zmíněné sekvoje ani vandalství. ★ O likvidaci nalezené injekční stříkačky se strážníci postarali ve středu 28. prosince odpoledne, když ji nalezli na parkovišti na Palackého náměstí u kolostavu. Strážníci stříkačku převezli k odborné likvidaci. V této souvislosti znovu upozorňujeme, aby podobné nálezy neřešili občané sami a vždy přivolali přes linku 156 strážníky Městské policie. ★ Vyhozený domácí odpad na parkovišti mezi Třeboní a Majdalenou byl důvodem šetření strážníků. Těm se podařilo zjistit, že odpad na místo vyhodil ve čtvrtek 29. prosince 28letý řidič osobního vozidla z obce Peč u Dačic. Strážníci věc řeší jako přestupek proti veřejnému pořádku, pachateli hrozí bloková pokuta, případně správní řízení před příslušným správním orgánem. ★ Ležícího zjevně opilého muže zaznamenala operátorka Městské policie na kamerách v noci na sobotu 31. prosince na parkovišti na Masarykově náměstí. Strážníci na místě zjistili 22letého muže z Olomouce. Na místo se dostavila i jeho přítelkyně, která si opilce převzala a odvedla do místa ubytování. ★ Oslavy Silvestra pojal po svém 25letý muž z Lomnice nad Lužnicí, který dvě hodiny po půlnoci chtěl zřejmě ohromit svou přítomnou přítelkyni, vzal v Březanově ulici přenosnou dopravní značku připravenou na uzavírku při novoročním ohňostroji a vyrazil směrem na Lomnici. Strážníci jej dostihli v Táboritské ulici, značku mu odebrali a navíc uložili pokutu v maximální výši za přestupek proti majetku. O necelou hodinu později oznámil hlídce 59letý muž z Dukelské ulice, že mu někdo naházel prázdné lahve do zahrady a přitom rozbil sklo nad vchodovými dveřmi. Strážníci okamžitě prověřili okolí události, ale nikoho již nezastihli, k dopadení vandalů nepomohl ani záznam z kamerového systému.

★ Kolem 4. hodiny ranní pak hlídka řešila konflikt v jedné z restaurací v centru města, kde se do sebe pustili muži ve věku 26 a 18 let, oba z Třeboně. Strážníci konflikt uhasili hned v zárodku na místě, oba protivníci byli poučeni o dalším možném právním řešení jejich sporu. K úsměvným zážitkům strážníků během oslav Silvestra patřil dotaz starší chalupářky od Novosedel, která se půl hodiny po půlnoci obrátila na linku 156 s dotazem, co je venku za střelbu. Po ujištění, že se zřejmě jedná o oslavy, s úlevou poznamenala, že úplně zapomněla, že je Silvestr. ★ V pondělí 9. ledna večer přijali strážníci na lince 156 oznámení o podezřelé dvojici mladých lidí u benzinové stanice na Kopečku. Hlídka na místě zajistila 15letou dívku se stejně starým chlapcem, kteří byli na útěku z diagnostického ústavu v Českých Budějovicích. Oba byli vráceni zpět do ústavu. ★ V úterý 10. ledna před 22. hodinou řešili strážníci nezletilého chlapce z Jindřichova Hradce, který se do místa ubytování v Třeboni dostavil opilý. Strážníci mu dechovou zkouškou naměřili 1,6 promile. Chlapci nic nepomohla výmluva, že alkohol našel, strážníci mu navíc udělili pokutu za přestupek zatajení nálezu – každý občan je povinen nalezenou věc odevzdat. ★ Nahozený vlasec do vody přímo u výpusti rybníka Svět objevil ve středu 11. ledna po obědě 56letý muž z Třeboně při procházce se psem a zavolal strážníkům. Ti se rozhodli pytláckou nástrahu zlikvidovat a vlasec vytáhli i s již chycenou 60cm štikou. Ryba byla odevzdána na sádky rybářům, pytlák pro tentokrát vyšel s prázdnou. ★ Pátek 13. ledna nebyl šťastný pro 68letého řidiče z Prahy, který necelou hodinu po poledni nezvládl své vozidlo a na zasněžené vozovce narazil v Třeboni přímo do kruhového objezdu. Při nehodě se zranil na hlavě, takže strážníci zajistili místo nehody a přivolali lékaře, který zraněného řidiče převezl do nemocnice. V. Školka, MěPo Třeboň

SPOlEčENSKá KRONIKA SVATBy Radek Hromádka, Andrea Pock – oba ČB Jan Maděra, Dana Tomášová – Františkov, Tušť Jiří Šimek, Jana Čurdová – oba Třeboň

ÚMRTí Marie Gardavská, Třeboň Marie Zamrzlová, Třeboň Antonín Adam, Třeboň Stanislav Linhart, Třeboň Ladislav Vančura, Branná

85 let 80 let 87 let 81 let 83 let

třeboňský svět l únor 2012


Vítání občánků ze dne 16. 12. 2011

Třeboňští občané pomáhají s Charitou pomáhat Při akci Strom splněných přání v Supermarketu Terno v Třeboni zákazníci vybírali z vánočního stromku ozdobeného kartičky s přáníčky, dárek v marketu zakoupili a pracovníci jej pak předali Charitě. Dárky byly jejím prostřednictvím předány klientům při slavnostním setkání u prostřeného stolu na Štědrý den či v jejich domácnostech. Děkujeme vedoucí marketu p. Petrášové, všem zaměstnancům za skvělý přístup a zákazníkům, kteří přispěli k radostnějšímu prožití Vánoc těm, kteří pomoc druhých potřebují.

Dole zleva: Michal BAČA, Adam KUBAŠTA, Amálie KOPEČKOVÁ, Natálie JANETOVÁ, Aneta BRABCOVÁ Uprostřed: Tereza BOUZOVÁ, Jan BAŠTA Nahoře zleva: Matěj NOVÁK, Miroslav KAFRDA, Oliver PROKEŠ

RNDr. Dagmar Dykyjová, CSc. (12. 4. 1914 – 22. 12. 2011) s prezidentem Václavem Havlem (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) při zahájení stálé expozice Třeboňsko – krajina a lidé dne 23. dubna 2004.

Paní doktorka Dagmar Dykyjová již není mezi námi

RNDr. Dagmar Dykyjová CSc. (roz. Sajfertová) zemřela 22. prosince 2011 v požehnaném věku nedožitých 98 let po krátkém pobytu v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Skonala tiše, ve spánku. V posledních asi 10 letech žila u svého syna a jeho manželky ve svém rodném domě v nedaleké České Bělé, obklopena péčí celé rodiny. Na poslední cestě z chrámu Páně sv. Bartoloměje v České Bělé ji 27. prosince 2011 vyprovodilo nejen mnoho spoluobčanů, ale i kolegů z Prahy, Brna a ovšem i z Třeboně, kde pracovala od roku 1964 a po dlouhou dobu bydlila. Paní doktorka byla vynikající vědeckou pracovnicí a vysokoškolskou učitelkou, spoluzakladatelkou třeboňského pracoviště Botanického ústavu ČSAV, nyní AV ČR (1971). Zde vedla výzkum mokřadů, hlavně na příkladu rybničních pobřeží a mokrých luk a rašelinišť na Třeboňsku, a také ještě v důchodovém věku se ekologii mokřadů intenzivně věnovala. Koordinovala československý výzkum mokřadů v Mezinárodním biologickém programu (IBP, 1965–74) a z počátku i v programu UNESCO Člověk a biosféra (MAB, od r. 1970). Výsledkům její práce se dostalo ocenění jak ve světě, zejména udělením vyznamenání a čestného členství mezinárodní Společnosti pro vědecký výzkum mokřadů (SWS), tak doma, např. udělením čestného členství Československé (nyní České) botanické společnosti, Ceny ČSAV a čestné plakety J. G. Mendela, dvojího vyznamenání ministrem pro životní prostředí ČR. Paní doktorka Dykyjová stála u zrodu zdejší Biosférické rezervace (1977) a Chráněné krajinné oblasti (1979) Třeboňsko. Spolu s dalšími kolegy působila dlouho v první komisi pro životní prostředí města Třeboně, která v 70. letech minulého století připravovala první podklady pro vyhlášení CHKO Třeboňsko. Mnozí občané z Třeboně a okolí se jistě pamatují na její články, v nichž v době komunismu i po ní při obnovování demokracie propagovala a odvážně obhajovala důslednou ochranu přírody a životního prostředí Třeboňska. Ve své bohaté vědecko-popularizační činnosti se ovšem věnovala i širší tématice. Paní doktorka byla vzorem poctivé, přímé a přitom laskavé ženy, která nepostrádala jak smysl pro humor, tak víru v duchovní hodnoty. Vždy dovedla stát za svou pravdou, byla nám ve vědě i v postoji k životu vzorem. Poděkujme jí za všechno, čím nás ve svém plodném životě obohatila, a zachovejme to v dobré paměti. Čest její památce! Jan Květ a Štěpán Husák www.itrebon.cz

Štědrovečerní večeře se za pomoci dobrovolníků konala již tradičně na Štědrý den pro ty, kteří zůstávají v tento den sami, pro osoby bez domova či sociálně slabé. Setkání u slavnostní tabule bylo spojené s duchovním slovem, vánočním pokrmem – rybí polévkou, bramborovým salátem, kaprem, ovocem, cukrovím s nápoji a také s koledami. Účastníci obdrželi dárky získané z akce Strom splněných přání. Kapry dostala Charita darem od Rybářství, a.s. a výtečný pokrm zcela bezplatně uvařila restaurace Lexa & synové. Další sponzoři a Tříkrálová sbírka pomohla zajistit zbývající pohoštění. Děkujeme všem dárcům. Tříkrálová sbírka probíhala na Třeboňsku již podvanácté. Se sbírkou pomáhalo celkem 23 skupinek, ve kterých se vystřídalo 73 koledníků a 26 vedoucích. Občané významně pomohli svými příspěvky do zapečetěných kasiček částkou 149 623 Kč. Děkujeme za obětavost všem koledníkům a jejich vedoucím a všem dárcům za otevřená srdce. Dne 1. 1. 2012 proběhla charitativní akce – prodej novoročního punče, která byla organizována společně s Městem Třeboň a hotelem Zlatá hvězda. Občané zakoupením punče pomohli získat výtěžek ve výši 8 000 Kč, ze kterého bude zakoupena polohovací postel k zapůjčení lidem trvale upoutaným na lůžko. Děkujeme Městu Třeboň, hotelu Zlatá hvězda a všem, kteří zakoupením punče podpořili dobrou věc. Mgr. Lucie Bicková ředitelka Oblastní charity Třeboň

l 13


Den st čt

Datum 1 2

3

so

4

ne

5

po út st čt

6 7 8 9

10

so

11

ne

12

po út st

13 14 15

čt

16

17

so

18

ne

19

po út st čt

20 21 22 23

24

so

25

ne

26

po út st

27 28 29

čas 20.00 20.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 19.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00

17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 14.00 17.00 20.00 20.00 20.00

Titul Žánr Nebezpečná metoda 2D Drama West Side Story 2D Muzikál Sherlock Holmes: Hra stínů 2D Akční Láska je láska 2D Romantický Happy Feet 2 3D Animovaný Hugo a jeho velký objev 3D Dobrodružný Mission: Impossible-Ghost Protokol 2D Akční Cesty formana Šejtročka 2D Pohádka Hranaři 2D Thriller Twilight sága: Rozbřesk – 1. část 2D Drama Kronika 2D Drama Perfect Days – I ženy mají své dny 2D Komedie Star Wars: Epizoda 1 – Skrytá hrozba 3D Sci-fi Hugo a jeho velký objev 3D Dobrodružný Mission: Impossible-Ghost Protokol 2D Akční Alvin a Chipmunkové 2D Komedie Star Wars: Epizoda 1 – Skrytá hrozba 3D Sci-fi Láska je láska 2D Romantický Šíleně smutná princezna 2D Pohádka Muži v naději 2D Komedie Monstra oceánů 3D 3D Dokument TOSCA 2D Opera Láska je láska 2D Romantický Signál 2D Komedie Signál 2D Komedie Cesta na tajuplný ostrov 2 3D Dobrodružný Hranaři 2D Thriller Mupeti 2D Animovaný Speciální jednotka 2D Akční West Side Story 2D Muzikál Jája a Pája 1 2D Pohádka Sherlock Holmes: Hra stínů 2D Akční Láska je láska 2D Romantický Nepřítel pod ochranou 2D Thriller Jack a Jill 2D Komedie Bude promítán film podle hlasování na www.filmjukebox.cz Alois Nebel 2D Drama Jeskyně zapomenutých snů 3D Dokument Milování 2D Melodrama Tohle je válka 2D Komedie Labyrint 2D Thriller Kocour v botách 2D Animovaný Mission: Impossible-Ghost Protokol 2D Akční Signál 2D Komedie O princezně Jasněnce a létajícím ševci 2D Pohádka Labyrint 2D Thriller Cesta na tajuplný ostrov 2 3D Dobrodružný Láska je láska 2D Romantický Válečný kůň 2D Dobrodružný

Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 3D

T T T CZ D T T CZ CZ T T CZ D T T D D CZ CZ CZ D . CZ CZ CZ T CZ D T T CZ T CZ T T

Délka 99 151 115 110 100 126 105 70 96 111 98 108 136 126 105 87 136 110 89 115 40 138 110 100 100 103 96 110 110 151 60 115 110 89 91

CZ T T T CZ D T CZ CZ CZ T CZ T

87 90 139 96 93 90 105 100 87 93 103 110 150

Přístupnost 15 12

12 15 12 12 12 12

12 12 15 12 12

12

12 12 12 12 12 12 12

cena (Kč) 110 90 115 110 150/135 140 110 30/15 110 100 100 100 135 140 110 105/90 135 110 30/15 100 95 320 110 115 115 140 110 120/105 100 90 30/15 115 110 100 100 95 95 95 110 100 105/90 110 115 30/15 100 140 110 115

Signál

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční, USA, 136 min Režie: G. Lucas, hudba: J. Williams, hrají: L. Neeson, E. McGregor, N. Portman, J. Lloyd… Galaktickou republikou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohledně zdanění obchodních cest k odlehlým hvězdným soustavám. Chamtivá Obchodní federace doufá, že záležitost vyřeší její armáda bojových droidů, která začne úplnou blokádu malé planety Naboo. Zatímco Republikový kongres vede o těchto dramatických událostech zdlouhavé rozhovory, Nejvyšší kancelář tajně vyšle dva rytíře Jedi, ochránce míru a spravedlnosti v galaxii, aby konflikt zažehnali...

Komedie / Drama, Česko, 2011 Režie: T. Řehořek , hrají: V. Dyk, K. Hádek, B. Polívka, K. Roden, K. Winterová, J. Menzel, E. Josefíková Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají...

Happy Feet 2

Cesta na tajuplný ostrov 2

Animovaný / Komedie / Rodinný / Hudební, USA, 2011, 100 min Režie: George Miller, hudba: John Powell, hrají: Robin Williams, Brad Pitt, Elijah Wood Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik je choreo-fobní. Tanec ho nebaví a Erik uteče pryč a potká Mocného Svena/Mighty Sven–tučňák, který umí lítat! Mumble nemá oproti tomuto charismatickému modelu nové role žádnou šanci. Ale celá situace se zhorší ještě tím, když je svět otřesen mocnými silami. Erik se od svého otce naučí být odvážný, když dá Mumble dohromady národ tučňáků a všechny druhy nádherných stvoření od drobného Krilla až po obřího Elephant Seals, aby vše bylo zase v pořádku.

Akční / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, USA, 2012 Režie: B. Peyton, hrají: J. Hutcherson, D. Johnson, M. Caine… V tomto pokračování celosvětově úspěšného filmu „Journey to the Center of the Earth,“ ve formátu 3D začíná tím, že mladý Sean Anderson dostane zakódované tísňové volání ze záhadného ostrova, z míst, kde by se žádný ostrov nacházet neměl. Je to místo, kde jsou zvláštní formy života, hory ze zlata, životu nebezpečné sopky a nejedno pozoruhodné tajemství. Nový nevlastní otec Hanka není schopen syna zadržet a tak se s ním raději vydá na společnou výpravu. Společně s pilotem helikoptéry a jeho krásnou a rozhodnou dcerou, se vydají hledat ostrov, zachránit opuštěné obyvatele ostrova a také uniknout seizmickým vlnám, které tlačí ostrov pod vodu…

Rezervace vstupenek na www.kinotrebon.cz

Program kina Světozor na měsíc únor


akce – kultura Třeboň přivítá vítěze Pražského jara

Divadlo

V

dalším koncertu cyklu 15. ročníku Abonentních koncertů, který se uskuteční 23. února t. r. v Divadle J. K. Tyla, vystoupí ocenění mladí umělci v různých evropských soutěží, především pak z Pražského jara. Velmi nadějný houslista Jan Mráček svedl o vítězství velký souboj v r. 2010 s famózní ruskou houslistkou Irinou Vasilievou, která tolik nadchla posluchače při koncertu loňského ročníku letního cyklu Třeboňská nocturna. Klavírista Lukáš Klánský patří ke skvělé generaci mladých klavíristů, kteří nás tak úspěšně reprezentují na světových pódiích. Posluchači budou mít opět příležitost slyšet hudbu té nejvyšší kvality. Zazní skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Zdeňka Fibicha, tedy nejvýznamnějších českých skladatelů. Zbývající vstupenky obdržíte v obvyklých předprodejích IKS Třeboň, IKS České Budějovice, Lázně Aurora a Bertiny lázně.

Divadlo J. K. Tyla 8. února v 19.30 hodin, 200 až 300 Kč EVžEN ONĚGIN

Jan Mráček

v p ř e

dp

m l at n é

E

vžen Oněgin, vzdělaný a společensky úspěšný mladý muž žije v Petrohradě, kde život probíhá jako jedna velká párty – od divadelních představení, přes večery v hernách až po soukromé bujaré večírky. Přichází zpráva, že Evženův movitý strýc umírá, což se zrovna hodí, jelikož život na vysoké noze něco stojí a věřitelé se stávají čím dál tím neodbytnějšími. Jediný problém je, že Evžen musí odcestovat na venkov, který pro něj skýtá jen nekonečnou nudu. Do vesnice Oněgin přijíždí pozdě, strýce právě pohřbili. Usadí se na jeho rozlehlé usedlosti a pokouší se najít krásu venkovského života – dělá dlouhé projížďky, hodně čte a užívá klidu. Hrají: P. Mikeska, I. Theimer, S. Milková, A. Suchánková

Koncerty Divadlo J. K. Tyla 23. února v 19.00 hodin 5. ABONENTNí KONCERT

Miloš Končický

Česká křesťanská akademie, místní skupina Třeboň zve všechny příznivce prezidenta Václava Havla, jeho postojů, myšlenek a tvorby na

Třeboňský večer pro Václava Havla, který se bude konat dne 24. 2. 2012 v 19.30 v třeboňském divadle. Během večera zazní četba textů Václava Havla s komentáři, ukázky z jeho divadelních her, hudební vystoupení a vzpomínky jeho spolupracovníků. Budeme se mimo jiné věnovat myšlenkám Václava Havla, které jsou stále aktuální i v dnešní době, a jeho vztahu k městu Třeboň. Nad akcí převzal záštitu ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Mediálním partnerem akce bude Český rozhlas. Program se připravuje a bude včas oznámen prostřednictvím médií a výlepových ploch v Třeboni.

Přednáška

Lukáš Klánský

www.itrebon.cz

l 15


Třeboňský Masopust

11. února 10 – 12 hodin, Masarykovo náměstí

Č

trnáct koledníků s obrovskými klobouky ozdobenými stovkami růžiček, Střapáče, Konšele, Tancmajstry a maškary přivedou na Masarykovo náměstí Matka Masopust a Hejtman v čele růžičkové koledy. Růžičková koleda má mnohaletou tradici v Nových Hradech, ale týden před masopustním veselím ve svém sídelním městě si odskočí i do nedaleké lázeňské Třeboně. V sobotu 11. února v 10 hodin na Masarykově náměstí musí koledníci nejprve požádat starostu o povolení ke koledování. Když ho dostanou, při následující dvouhodinové obchůzce městem zatančí a zazpívají desítky koleček na melodii známé Červené růžičky. Doprovázet je bude jihočeská dechovka. Do Třeboňského masopustu se mohou aktivně zapojit i místní děti a dospělí, kteří budou soutěžit o ceny za nejvtipnější masku. Připraveny budou i zabijačkové speciality, masopustní koblihy L. Švejcar a ochutnávka třímetrové jitrnice.

PlES PIVOVARU BOHEMIA REGENT

Ježíš z muzikálu Jesus Christ Superstar Kamil Střihavka bude hostem tradičního Plesu pivovaru Bohemia Regent. V pátek 3. února se představí v třeboňském Kulturním a kongresovém centru Roháč vedle Třeboňské 12 a Second service Bandu. Vstupenky na devátý pivovarský ples je možné objednat na tel. čísle 384 721 319 nebo na mailu: info@pivovar-regent.cz.

Sbor dobrovolných hasičů Břilice

si Vás dovoluje pozvat na

Masopustní průvod, který se koná v sobotu dne 18. 2. 2012 od 10 hodin. Účastníky masopustního průvodu očekáváme od 8.00 hodin v Pohostinství Břilice. Přespolní účastníci mohou ohlásit svou účast na e-mailu: pmichal@razdva.cz nebo osobně u zástupců pořadatelů Petra Michala a Petra Novotného. Neohlášeným účastníkům nemusí být účast v průvodu umožněna.

Nejvíce hlasů získalo gymnázium

Předání diplomu kominíkem Fantou, členem výboru SPT, za 1. místo v soutěži o nejhezčí stromeček žákům třeboňského gymnázia

Masopustní průvod vyjde v 10 hodin od Pohostinství Břilice.

Dětský karneval, který se koná v neděli dne 19. 2. 2012 od 15 hodin. V prostorách sálu Pohostinství Břilice bude pro děti připraveno odpoledne her a soutěží o ceny. Chybět nebude hudba a tanec. To vše v nekuřáckém prostředí!

Pochování Masopusta, které se koná v sobotu dne 25. 2. 2012 od 19 hodin. Pro přátele Masopustu se uskuteční v Pohostinství Břilice pietní akt s hudbou. Vstup je zdarma. 16 l

L

etošní čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí vánoční stromeček v třeboňském muzeu vyhrálo zdejší gymnázium. Z celkového počtu 443 hlasů získalo 146. Druhé místo obsadila Školní družina ZŠ Na Sadech (97 hlasů). Na třetím místě byl vánoční stromeček Domova seniorů Třeboň. Háčkované vánoční ozdoby paní Juliany Papajové byly velmi nápadité. Stromeček získal 65 hlasů. Celkem soutěžilo 9 týmů. Byla to dále Základní umělecká škola Třeboň, ŠD ZŠ Sokolská, MŠ Sluníčko a Jeronýmova, Dům dětí a mládeže a Základní škola praktická Třeboň. Návštěvníkům vánoční výstavy v Třeboni, kterou navštívilo na pět set hostů, se také velmi líbily papírové betlémy sběratele Jaroslava Ciprýna, paličkované betlémy Marie Kuncové a originální perníkový adventní věnec Michaely Psíkové. text a fota PhDr. J. Psíková třeboňský svět l únor 2012


Návštěvnost třeboňských památek v loňském roce

Děti z mateřské školy z Jeronýmovy ul. v Třeboni získaly 4. místo

V

roce 2011 navštívilo zámek 47 080 návštěvníků, Schwarzenberskou hrobku pak 36 343 návštěvníků. Oproti roku 2010 došlo k mírnému nárůstu návštěvnosti. Na ochoz Vyhlídkové věže Staré radnice vystoupalo v loňském roce 47 240 návštěvníků, Dům přírody Třeboňska v areálu zámku zaujal 3 264 návštěvníků. Do muzea zavítalo celkem 1 457 návštěvníků, z toho na vánoční výstavu 453 hostů. Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí navštívilo v loňském roce při průvodcovaných prohlídkách nejen kostela, ale i známé kříjj žové chodby přes 1 500 zájemců.

Zdobení vánočního stromečku domova seniorů. Vpravo paní Papajová, autorka ozdob.

zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 25. února 2012 od 14 hodin v muzeu v Třeboni, Masarykovo nám. č. 1. Bude se hodnotit činnost spolku v minulém roce a projednávat plán na letošní rok. Bude možnost zaplatit členský příspěvek a noví zájemci moJ. Psíková, předsedkyně SPT hou podat přihlášku do spolku.

Třeboňsko ve filmu

čtení pomáhá

C

ílem projektu Čtení pomáhá je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Na www.ctenipomaha.cz najdete nabídku seznamu krásných knih rozdělených podle věku čtenářů do tří kategorií. Až některou z nich přečtete, vraťte se na uvedené webové stránky a poté, co zodpovíte několik otázek vztahujících se k přečtené knize, získáte 50 Kč. Ty můžete věnovat někomu, kdo čeká na Vaši pomoc. Věnujte je třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. Čtení je úžasná zábava a skvělé dobrodružství. Teď může být ještě něčím víc pro Vás i pro ty, kterým pomůžete. jj

„Osudovou kaňku“ by si měl přečíst každý

K Nádherný, téměř hodinový film o unikátní krajině Třeboňska, který uvedla Česká televize na Nový rok na programu ČT2, si můžete užít a vychutnat na webové stránce http://www.ceskatelevize. cz/porady/10330785044-trebonsko/21138255020-trebonsko/. Je to filmová lahůdka! Možná někteří z vás zhlédli v Domu přírody film RNDr. Jiřího Petra Jeden rok v krajině mokřadů. Pak vězte, že i tentokrát stál za kamerou Dr. Petr. jj www.itrebon.cz

nihu napsaly ženy občanského sdružení Dcery 50. let za redakce Z. Vittvarové, vydalo nakladatelství Pavel Mervart v Červeném Kostelci. V Třeboni knihu zakoupíte v prodejně knih Kodex na Masarykově náměstí, vypůjčit si ji bude možno v městské knihovně. Knihu s podtitulem Příběhy politických vězňů Československa by měli číst jak mladí, tak starší spoluobčané. Mladí proto, že hrůzy komunistické totality nezažili, starší pro připomenutí si té doby, která se snad již nikdy nevrátí. Svůj smutný příběh v knize popisuje i paní Hana Bicencová (roz. Lišková), původem z obce Stříbřec. Každý příběh je dokumentován fotografiemi, dopisy z kriminálů, soudními rozhodnutími apod. Přestože jde o objemnou knihu (492 str.), přečte se „jedním dechem“. Š. Husák l 17


Česká inspirace byla založena jako dobrovolný svazek obcí 5. července 1995. Jako svůj hlavní cíl si sdružení vytyčilo aktivně přispívat k rozvoji cestovního ruchu se zaměřením na kulturní nabídku sdružených měst.

POZVáNKA

poez i e i sóloví recitátoři

Div adla

Přihlásit se můžete i Vy!

16.–18. března 2012

V měsíci ÚNORU města nabízejí:

Divadlo J. K . Tyla v Třeboni

Více na tel. 602 806 508 nebo na pavek.vita@seznam.cz

21. ročník Okolo Třeboně v XXI. století 29. 6. – 1. 7. 2012 V našich soutěžích můžete získat vstupenky, CD, trička a další hodnotné ceny. Každý měsíc na

www.okolotrebone.cz

Jaké lázně se nacházejí v Třeboni? Napište nám oboje.

Nespravedlnost Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Zato ty si hovíš pěkně v teple, zadku!

Jiří Žáček

18 l

HRADEC KRÁLOVÉ 19. 2. 2012 – Masopust na statku Hradec Králové – Šrámkův statek – Piletice Staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení chleba, ukázky technik lidové tvorby a řemeslnický minitrh. CHEB 18. 2. 2012 – Chebský masopust Od 10.00 do 17.00 hod. v Muzeu Cheb, na nádvoří, v mázhausu, výstavním sále a na chebském historickém náměstí. Můžete se těšit na staročeské zabíjačkové hody, pekařský a cukrářský masopustní trh, masopustní průvod a živou hudbu. JINDŘICHŮV HRADEC 19. 2. 2012 – Masopustní průvod městem a Dětský karneval KD Střelnice + centrum města KUTNÁ HORA 10. 12. 2011 – 1. 4. 2012 – „Obraz, v kterém žijeme“ Galerie Středočeského kraje (GASK) Výstava, představující práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách. LITOMYŠL 4. 2. 2012 – Litomyšl Václavu Havlovi Od 18.00 hod. beseda „Václav Havel nejen Litomyšli“ v Music Clubu Kotelna, moderuje Pavlína Kvapilová, účast přislíbili: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. Ing. Tomáš Březina. 21.00 hod. koncert The Plastic People of the Universe POLIČKA 24. 1. – 22. 4. 2012 – Doba měst a hradů, husitské války Dotyková výstava v Centru Bohuslava Martinů, která vám hravou formou přiblíží život ve středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, řada dalších zajímavých předmětů. TELČ 18. 2. 2012 – Masopust v Telči V 13.00 hod přivítáme průvod masek všeho druhu a každého věku, v čele se souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, tlačenky. O příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka. TŘEBOŇ 11. 2. 2012 – Třeboňský masopust od 10.00 hod. na Masarykově náměstí 14 koledníků s obrovskými klobouky ozdobenými stovkami růžiček, konšele, rybníkáře, tancmajstry a spoustu maškar přiveze do Třeboně Matka Masopustu a hejtman v čele Růžičkové koledy. Při dvouhodinové obchůzce Třeboní je bude doprovázet jihočeská dechovka. Zapojit se mohou místní děti i dospělí, pro ně bude připravena soutěž o nejvtipnější masopustní masku. Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz třeboňský svět l únor 2012


Únor v Třeboni 1. st 2. čt 3. pá 6. po 8. st 9. čt 10. pá 11. so 13. po 14. út 15. st 16. čt

19.00 16.00 19.00 19.00 20.00 19.00 16.00 19.00 19.30 16.00 16.00 20.00 10.00 20.00 20.00 19.00 19.00 19.00 16.00 17.00 17.30 19.00

vstupenky.itrebon.cz

Krystal – taneční večer, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 436 Výrobky z bylin a Mrtvého moře, pí Králová ■ BL 384 754 455 Egypt. legendy a jejich souvislost s tarot. kartami ■ BL 384 754 455 Madam Mici a Pedro – posezení s kytarou ■ BL 384 754 455 IX. Ples pivovaru Regent ■ R 384 721 319 Georgi one man show – večírek, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 436 Onyx – šperky z domácí dílny – prodejní akce ■ BL 384 754 455 Třeboňský swingový výběr – večírek, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 455 Evžen Oněgin – divadlo v předplatném ■ D 384 721 169 I. Dámská jízda – trendy v líčení, vizážistika L. Lakomá ■ BL 384 754 455 Prodejní výstava šperků z dílny p. Faltuse ■ BL 384 754 455 Tradiční hasičský bál ■ Branná 384 723 527 Třeboňský masopust ■ MN 724 347 457 Totální nasazení, ZakázanÝovoce, Lucky Star – koncert ■ R 724 347 458 IX. Společenský ples JHK ■ B 389 822 609 Sono – taneční večer, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 455 Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman ■ BL 384 754 455 Live music Tropicana – večírek, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 436 Soli a výrobky ze solí Mrtvého moře, pí Králová ■ BL 384 754 455 Splňte si své sny – přednáška ■ K 384 722 575 Masopustní veselice ■ Domov seniorů 384 721 152 Jakub Krčín – přednáška, Ing. M. Hule ■ BL 384 754 455

17. pá 18. so 19. ne 20. po 21. út 22. st 23. čt 2 4. pá 25. so 26. ne 27. po 28. út 29. st

19.00 19.30 09.00 10.00 15.00 19.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 19.30 14.00 19.00 9.00 19.00 19.00 20.00 19.00 16.00 19.00

Madam Mici a Pedro – posezení s kytarou ■ BL 384 754 455 II. Spolkový bál ■ B 724 244 648 Tradiční masopust ■ Branná 384 723 527 Masopustní průvod ■ Břilice 607 186 500 Dětský karneval ■ Pohostinství Břilice 607 186 500 Kvintet swing. orchestru ČB – večírek, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 436 Základní pojmy léčebné rehabilitace, PhDr. Zeman ■ BL 384 754 455 Face – taneční večer, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 436 Víte co jíte? – seminář o správné výživě, pí Lakomá ■ BL 384 754 455 5. Abonentní koncert ■ D 384 721 169 I. Vinařský ples v Třeboni ■ R 724 136 411 Třeboňský večer pro Václava Havla ■ D 723 973 060 Výroční členská schůze SPT ■ MaG 724 244 648 Pochování Masopusta ■ Pohostinství Břilice 607 186 500 Výroční schůze Českého rybářského svazu ■ škol. jídelna 606 751 552 Krystal – taneční večer, vstupné 30 ■ BL 384 754 436 Cílená výživa kloubů, Ing. Petr Cuřín ■ BL 384 754 455 Zdraví podle Feng Shui, Ing. Petr Cuřín ■ BL 384 754 455 Ptáci na Třeboňsku – přednáška, M. Šimek ■ BL 384 754 455 Prodejní výstava šperků z dílny p. Faltuse ■ BL 384 754 455 Sono – taneční večer, vstupné 30 Kč ■ BA 384 754 436

Vysvětlivky: B – Beseda sál, BA – Bertiny lázně, restaurace Adéla, BAL – Altán u Bertiných lázní, BL – Bertiny lázně, Denní bar, BT – Bertiny lázně, restaurace Top Spin, ČNFV – Český nadační fond pro vydru, D – Divadlo J. K. Tyla, hrobka – Schwarzenberská hrobka, JHK – Jihočeská hospodářská komora, K – Městská knihovna, kostel – Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA – Lázně Aurora, LA-H – restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-PM – přednášková místnost Lázní Aurora, LA-S – společenský sál Lázní Aurora, MaG – Muzeum a Galerie, MN – Masarykovo náměstí, P – Pivovar Bohemia Regent, R – Kongresové a kulturní centrum Roháč, STLD – Spolek třeboňského loutkového divadla, TN – MHF Třeboňská nocturna, Z – Zámek, ZP – zámecký park, ZG – zámecká galerie

Prohlídky a exkurze po – ne 15.00 Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po – pá 09.00 – 17.00 Radniční věž po – pá 13.00 – 15.00 Český nadační fond pro vydru út – ne 10.00 – 17.00 Akvárium Krčínův dům st 14.00 Dům přírody pá 15.00 Třeboňský pivovar Zámek a Schwarzenberská hrobka – zavřeno

732 251 103 384 721 169 384 722 088 775 218 182 384 721 169 384 721 319

Taneční večery – živá hudba po – ne 20.00 Rondo st, pá, so 20.00 Rybářská bašta

384 724 429 384 721 394

Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do 15. 2. na e-mail: mpech@itrebon.cz

Informační a kulturní středisko města Třeboně vydalo nové materiály – přehlednou brožuru s ceníkem pro zájemce o ubytování na Třeboňsku, která je doplněna plánem města a mapkou okolí Třeboně, s tipem na výlet a na návštěvu Domu přírody. Nová skládačka Třeboň – TOP 10 tipů na Třeboň textovým i obrazovým materiálem seznamuje návštěvníky s Třeboní, doporučuje co vidět, navštívit, okusit, zažít... Máte-li o nové brožury zájem, navštivte IKS města Třeboně na Masarykově náměstí. jj

IKS města Třeboně Masarykovo nám. 103 379 01 Třeboň Tel.: 384 721 169, 724 064 504 info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

Kulturní oddělení Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, 379 15 Třeboň Tel.: 384 754 455 e-mail: kultura@berta.cz

www.itrebon.cz

Státní zámek Třeboň Zámek 115 379 01 Třeboň Tel.: 384 721 193 e-mail.: trebon@budejovice.npu.cz

Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň Tel.: 384 750 127 e-mail: iks@aurora.cz

Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, 379 01 Třeboň Tel.: 384 721 372 / 724 347 458 e-mail: rohac@kkcrohac.cz

Beseda Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám. 2, 379 01 Třeboň Tel.: 384 754 455 e-mail: kultura@berta.cz

l 19


Korálky do dálky První ochutnávka z připravovaného programu

Bill Plympton vybere nejzásadnější krátké filmy Světoznámý americký kreslíř a režisér celovečerních i krátkých filmů Bill Plympton za své autorské a často velmi provokativní filmy obdržel řadu festivalových ocenění a dvakrát byl nominovaný na Oscara. Exkluzivně pro Anifilm vytvoří v rámci sekce Pohledy pásmo krátkých animovaných filmů, které pro jeho tvorbu byly osudové, které ho inspirovaly a ovlivnily. Vzpomínka na Zdeňka Milera, autora kultovního Krtečka Na konci listopadu loňského roku zemřel režisér a výtvarník Zdeněk Miler. Jedna z nejvýznamnějších osobností kresleného animovaného filmu. Tvůrce, který českou animaci proslavil po celém světě a kterého nám záviděl i Hollywood. Jeho tvorbu si připomeneme nejlepšími díly legendárního Krtečka a také výběrem z jeho ne příliš známé krátkometrážní tvorby, která může být pro mnohé diváky velkým překvapením. Velká estonská retrospektiva Legendární Priit Pärn povede scénáristický workshop Velká estonská retrospektiva nabídne to nejlepší z animované tvorby pro děti i dospělé. Nebudou chybět zajímaví hosté z řad estonských filmových profesionálů, koncert a výstava. Bohatý program doplní jednodenní scenáristický workshop s legendou estonské animace Priitem Pärnem. Tento držitel nespočtu festivalových ocenění svými krátkými filmy proslavil estonskou animovanou tvorbu po celém světě. Pärnovy filmy jsou typické černým humorem, hravým surrealismem a jedinečným výtvarným stylem. Workshop bude zaměřený na způsob vytváření příběhu pro animovaný film. Výstava Plakát k animovanému filmu – souboj studentů a profesionálů Ve spolupráci s Terryho ponožkami, největším prodejcem filmových plakátů v ČR, připravujeme výstavu plakátů k celovečerním animovaným filmům. To však není vše! Vybrané filmy i plakáty ukážeme studentům českých škol vyučujících grafiku a design a dáme jim prostor pro vlastní nové zpracování. Všechny verze pak společně vystavíme a vy tak budete mít jedinečnou možnost zhlédnout zcela nové plakáty vedle jejich starších předobrazů a pokochat se rozličnými variacemi provedení. 20 l

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je Jan Werich to jejich štěstí větší.

Ch

cete si vyzkoušet svou zručnost a naučit se vyrábět netradiční korále či náramky ze starých časopisů? A zároveň se podílet na vytvoření nejdelšího náhrdelníku v České republice? Ochutnat exotiku Afriky, dozvědět se více ze života místních rodin a třeba je i podpořit? A ještě pomoci životnímu prostředí recyklací starého papíru? Tím vším se zabývá projekt korálky do dálky, který běží od září 2011 pod vedením organizace Bwindi Orphans ve spolupráci s Agenturou Dobrý den. Projekt je určen všem – dětem, dospělým, školám, organizacím i firmám. K účasti stačí jen chuť, trocha manuální zručnosti a krapet volného času. Podle návodu během chvilky vytvoříte několik exotických korálků, které následně navlečete a předáte organizátorům osobně během akcí Bwindi Orphans nebo poštou na adresu: Bwindi Orphans, Hlinky 116, 603 00 Brno. Postupně společně vytvoříme jeden velmi dlouhý řetěz vyrobený námi všemi, kdo se do projektu zapojíme. Skládání korálků do dlouhého řetězce je hezkou paralelou toho, jak mnoho lidí v ČR pomáhá prostřednictvím společnosti Bwindi Orphans těm nejpotřebnějším dětem v daleké africké Ugandě. Organizace Bwindi Orphans se zabývá mj. adopcí dětí na dálku a podporou jejich rodin, zajišťováním lékařské péče pro děti zařazené v programu, zvyšováním úrovně škol, financováním drobných oprav škol, pořizováním učebních pomůcek a knih, hledáním odbytu pro výrobky, které vyrábějí starší děti nebo jejich rodiny, zlepšováním životních podmínek místních obyvatel a dalšími aktivitami. Zaujal-li vás popsaný projekt a máte-li zájem získat podrobnější informace či podpořit projekt finančně, navštivte webové stránky jj www.bwindiorphans.org. třeboňský svět l únor 2012


Masopustní veselice v Domově seniorů aneb u nás se lidové tradice a pěkné zvyky stále udržují Den a čas konání: čtvrtek 16. 2. 2011 od 17.30 hodin

Hudbu zajistí pan Jiří Teska z Mladošovic spolu se svým kolegou (v našem Domově vystupují poprvé, ale pozitivní ohlasy máme již předem veliké). Tančit se bude na velké jídelně v přízemí, pro doplnění energie nebude chybět tradiční občerstvení, soutěživé tipy uspokojíme bohatou tombolou. Masky jsme nekupovali, to by pro nás byla ostuda, ale jak už je zvykem vyráběli je naši klienti v dílně volnočasových aktivit s pomocí a podporou aktivizačních pracovníků. Letos se klienti při výrobě masek zaměřili na zábavné pokrývky hlavy, aby mohl mít masku každý, i ten, který má problémy s motorikou (pohyblivostí). Také letos bude vyhlášena a odměněna nejpovedenější maska večera. Proto provětrejte skříně, zapojte fantazii a 16. 2. v masce či bez masky zavítejte do Domova seniorů a společně se pobavte se svými rodiči, přáteli, známými. Děkuji aktivizačnímu úseku i úseku přímé péče za to, že nový rok začínáme tak zvesela. Ing. Lenka Krakowitzerová, vedoucí DS Třeboň

neziskovky Kynologická organizace Agility Třeboň pořádá v neděli 15. 4. 2012 již III. ročník stále oblíbenějšího pochodu třeboňskou krajinou „Toulky Třeboňskem“.

foto M. Pech

V rozhovoru s Dr. Bartošovou v minulém čísle TS autoři omylem přisoudili paní doktorce titul CSc. Omlouváme se jak jí, tak čtenářům. Za spoluautory Š. Husák www.itrebon.cz

Toulky jsou organizované formou zábavného závodu se psy, na tratích: 40 km muži/ženy, 25 km muži/ženy, 10 km společně. Startovné činí 50–250 Kč dle kategorie a počtu psů. Trasy vedou krajinou CHKO Třeboňsko. Přihlášky a více informací najdete na www.agility-trebon.cz, popřípadě na tel. 723 202 607 (Š. Petříková). Přijďte se se svým pejskem projít malebnou krajinou Třeboňska a užít si tak pohodový den plný zábavy, soužití s vaším psem, ale i pohybu s trochou adrenalinu. Svoji trasu si zde najde určitě každý – od maminek s kočárkem přes středně náročné turisty až po sportovce Roman Bílek, jednatel KO Agility Třeboň a pokořitele extrémních výkonů.

Výbor místní organizace Českého rybářského svazu zve své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 26. února 2012 od 9 hodin ve školní jídelně Na Sadech v Třeboni. l 21


Římskokatolická farnost Třeboň

Evangelická církev metodistická

Děkanství – tel/fax: 384 722 390, trebon@farnost.cz, www.trebon.farnost.cz Třeboň děkanský kostel: sobota 11. 2. 15.00 hod. pondělí až pátek 17.00 hod. Kaple Lužnice: sobota 7.30 hod. sobota 18. 2. 15.00 hod. neděle 8.45 a 17.00 hod. Kaple Přeseka: Majdalena: sobota 18. 2. 16.00 hod. neděle 10.30 hod. Kaple Branná: Kaple sv. Alžběty: sobota 25. 2. 14.30 hod. sobota 4. 2. 15.00 hod. Kaple Domanín: Kaple Břilice: pondělí 25. 2. 16.00 hod.

HUSOVA KAPlE, Seifertova 449 , Třeboň, tel.: 384 722 538, 775 941 105, trebon@umc.cz, www.umc.cz/trebon, č. ú. 602948309/ 0800 STŘEDA 1. 2. Sváteční bohoslužba Společné sejití evang. církví ÚTERÝ 21. 2. 18.00 hodin v Jindřichově Hradci, kostel PROMÍTÁME – MALÝ SÁL ČCE, odjezd v 17. 00 od Hu- Quo Vadis – starý příběh sovy kaple v nové verzi, It. 55min./IV. díl NEDĚLE 5. 2. 9.00 hodin NEDĚLE 26. 2. 9.00 hodin „Pojďte, projednejme to spolu, „Já jsem Alfa i Omega, první praví Hospodin. I kdyby vaše i poslední, počátek i konec!“Jehříchy byly jako šarlat, zběle- žíš Kristus jí jako sníh, i kdyby byly rudé Bohoslužba s kázáním jako purpur, budou bílé jako ÚTERÝ 28. 2. 18.00 hodin vlna.“ Slavnostní bohosluž- Biblická hodina /ECM/ ba s vysluhováním sv. večeře Výklad listu ap. Pavla Efezským Páně /farář Novák R./ • Příprava na křest ÚTERÝ 7. 2. 18.00 hodin • Příprava na manželství Biblická hodina • U nás možné půjčit či „Jak žijeme v Ugandě“ zakoupit Bibli a jinou Beseda s  bratrem Joshuou duchovní literaturu. Sallim, členem místního sbo- Diakonie ECM poskytuje ru anglikánské církve v Bute- pomoc potřebným, obětem gu. Srdečně zveme širokou šikany, závislým a maminveřejnost. kám v nouzi. NEDĚLE 12. 2. 9.00 hodin Prosím, rozhovory domluvte „Nakloňte ucho a pojďte ke předem s pastorem. mně, slyšte a budete živi.“ Křesťanské poradenství: Bohoslužba s poselstvím tel. 775 94 11 05 ÚTERÝ 14. 2. 18.00 hodin HELPLINE: 733788788 Biblická hodina Svatby – křty – církevní Výklad listu ap. Pavla do Efezu pohřby NEDĚLE 19. 2. 9.00 hodin Děkujeme všem dárcům. „Jaký prospěch bude mít člo- /potvrzení o darech k odečtu věk, získá-li celý svět, ale svůj z daní Vám rádi vystavíme na život ztratí?“ farním úřadě/

Zprávy z farnosti vzdáním a prosbou o požehnání nastávajícího roku pro naše město i celou naši zem. Do nového roku jsme vykročili dvoutýdenní Tříkrálovou sbírkou pro službu Charity, která pomáhá našim nejpotřebnějším spoluobčanům. Děkujeme obětavým dětským koledníčkům a velkomyslným dárcům.

Requiem za prezidenta V děkanském kostele byla 2. ledna sloužena zádušní bohoslužba za zesnulého posledního prezidenta Československé republiky a prvního prezidenta České republiky Václava Havla, který byl čestným občanem našeho města. Bohoslužba byla občany města a zástupci radnice hojně navštívena. Vánoční svátky Náš dětský farní sbor zpestřil vánoční svátky v Domově pro seniory a i jinde na veřejnosti krásným vánočním pořadem. Na Štědrý den odpoledne v 16 hodin byla vánoční mše pro děti a seniory u svaté Alžběty. Půlnoční mši svatou ve zcela zaplněném děkanském kostele jsme slavili již tradiční Rybovou mší vánoční a tuto posvátnou vánoční chvíli ozdobili svým uměním sólisté z Českých Budějovic a z Národního divadla v Praze. Jako v minulých letech i o letošních svátcích v našem kostele koncertoval desetičlenný pěvecký sbor z Rapšachu. Velikého ocenění se dostalo vánoční bohoslužbě v Majdaleně, kde farníci připravili hezký pořad, který do kostela přitáhl nejenom farníky, ale i širokou veřejnost. Starý rok jsme ukončili Díků22 l

Doba postní Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Popeleční středou letos dne 22. února vstupujeme do vážné doby postní. Na Popeleční středu si z kostela odneseme „popelec“, neboli znamení křížku z posvěceného popela na čele. Tento křížek nám má připomenout krátkodobost starostí i radostí světských a nesmrtelnost a věčný život duše. Doba postní má být naší každoroční duchovní obnovou. Prosíme farníky a všechny lidi dobré vůle, aby přijímali služby naší farnosti k prohloubení svého duchovního života, požehnání svých domovů a věrnosti křesťanskému dědictví. Stav topení Až doposud byla zima mírná a tedy činnost naší farnosti a bohoslužby se mohou konat v temperovaných prostorách zimní kaple a farního klubu. Díky příspěvkům dobrodinců bylo k dnešnímu dni vybráno na topení 41 tisíc Kč. Faktura k zaplacení činí 160 tisíc Kč. Příspěvek je možné přinést buď na děkanství nebo zaslat na účet farnosti č. 4200001567/7940. Předem děkujeme za každý dar.

Rekviem za Václava Havla

P

rezident Václav Havel poznal naše město Třeboň dobře, mimo jiné také díky svým léčebným pobytům ve zdejších lázních. V roce 2004 se stal čestným občanem Třeboně. Mnozí z nás měli tu možnost se s ním potkat při veřejných příležitostech (například při otevření stálé expozice „Krajina a lidé“ apod.), případně i neformálně, jako se přihodilo mně při podpisu jeho knih v jedné ze zdejších restaurací. Jistě mnozí z nás uvítali možnost společně kondolovat bezprostředně po smutné události oznámení jeho úmrtí v městské obřadní síni, později díky mediím spoluprožívat dny národního uctění jeho památky ve vrcholu předvánočního času, což bylo až symbolické. Proto mnohé oslovila možnost dalšího osobního, více niterného, přesto zároveň veřejného „setkání“ s naším nezapomenutelným panem prezidentem. Stalo se jím uspořádání zádušní mše za zemřelého Václava Havla konané v pondělí 2. 1. 2012 v děkanském kostele. Pan děkan P. Hugo Josef Pitel srdečnými slovy hodnotil jak význam Václava Havla pro naši vlast a demokracii, tak rovněž jeho příkladnou neohroženost za všech okolností jednat ve smyslu lásky a pravdy. Tím naplňovat základní křesťanské a zároveň mravní ideály tolik životodárné, obrodné pro naši společnou Evropu. Iniciativa přišla z vedení města, takže se mše zúčastnili starosta města Jiří Houdek s chotí a místostarostka Terezie Jenisová s manželem. Mimo řady představitelů vědy, kultury či vzdělávání přišlo uctít jeho památku také mnoho farníků. Z kůru našeho chrámu při varhanním doprovodu pana Jaroslava Kohouta zazněly písně Antonína Dvořáka a Cesara Franka v podání paní Stanislavy Blažíčkové, které velmi pěkně vytvořily pietní atmosféru, kterou třeboňští Lukáš Šimek občané během pondělní mše hluboce pocítili. třeboňský svět l únor 2012


ze škol Základní škola Sokolská Následující příspěvek přináší výběr nejzajímavějších aktivit a stěžejních událostí naší školy právě uplynulého I. pololetí školního roku. etošní školní rok jsme v září odstartovali nově zařazeným projektem Dnem cizích jazyků, o němž jsme informovali podrobně již v dřívějším čísle Třeboňského světa. Úvodem stojí za zmínku, že se nám postupně daří směřovat naše žáky k praktickému a smysluplnému využívání internetu, když je vedeme k pravidelnému kontaktu s webovými stránkami školy. Řada vyučujících ve svých sekcích právě tyto stránky využívá k uveřejňování studijních i procvičovacích materiálů, pracovních listů i k zadávání úkolů. Tento mechanismus oceňují zejména žáci nepřítomní, kteří tak mají rychlý kontakt se zameškaným učivem. Kladné ohlasy mnohých rodičů jsou pro nás impulsem i motivací nadále v zavedeném způsobu pokračovat. Kromě jiného si I. pololetí zaslouží vyzdvihnout i velmi frekventovanou spolupráci s řadou místních organizací a institucí. Ta začala říjnovou návštěvou 6. ročníků v místním muzeu, kde žáky osobně provedla předsedkyně Spolku přátel Třeboně PhDr. J. Psíková. Tyto třídy pak přijaly pozvání i do reprezentativních prostor Městského úřadu Třeboň, kde žáci vyslechli zajímavou a věku žáků přizpůsobenou přednášku o fungování komunální politiky v podání Ing. J. Grammetbauerové. Ročníky I. stupně využily zajímavých tematických nabídek Nadace pro vydru, opět se obnovily výborně vedené literární besedy v městské knihovně s pestrým spektrem témat pro oba stupně. Koncert ZUŠ Romantismus v hudbě pro I. stupeň byl nejen zdrojem uměleckých zážitků, ale i příležitostí k fixování primárních společenských návyků. Činnosti zejména volitelných předmětů regionální a estetická výchova byly zaměřeny k významné regionální události – Rožmberskému roku. Vznikaly tak např. netradiční renesanční modely šatů nebo zajímavé detaily rožmberských růží odhalené fotoaparáty našich žáků i v těch nejtajemnějších zákoutích města. V oblasti sportu byli tradičně úspěšní naši malí atleti v okresní soutěži Kinderiády, kdy z celkového počtu 24 zúčastněných škol obsadili velmi pěkné 7. místo. Kvalitní 2. místa vybojovali v různých disciplínách Tereza Bartlová, Matěj Markes a Ondřej Kafka. Rovněž 7. příčky v konkurenci 15 přítomných škol dosáhli přespolní běžci na své podzimní soutěži. Důkazem vzrůstajícího zájmu žáků o sport jsou i uspořádané turnaje ve florbalu a ve vybíjené. V ekonomické oblasti pokračujeme v neustálém zlepšování a zdokonalování pracovního prostředí všech žáků i zaměstnanců školy. Pro zkvalitnění všeobecné informovanosti byl ve škole instalován informační systém, jehož prostřednictvím lze sledovat nejen sou-

L

Pěvecký sbor a divadelní představení žáků při vánočních dílnách

časné aktuální dění, ale zejména změny v rozvrhu. Své místo ve zkvalitňování výuky našly v I. pololetí i oblíbené exkurze. Zájemci z II. stupně měli možnost obdivovat vývoj techniky v Leteckém muzeu v pražských Kbelích a v Technickém muzeu v Praze. České Budějovice se staly cílem pro 5. ročníky návštěvou planetária a sedmé třídy navštívily výstavu pravěkých zvířat. Jedinečnou příležitost vidět atraktivní objekty českobudějovického letiště i odborná pracoviště střední školy automobilní za podpory JHK projektu Impuls pro kariéru využily 9. ročníky. Adventní období jsme si pak všichni zpestřili divadelním představením divadla Drak. Důkazem vzrůstajícího zájmu rodičů zapojit se do činnosti školy jsou oblíbené vánoční dílny v režii vyučujících I. stupně společně s vychovatelkami školní družiny. Celý program je tradičně uveden pásmem vánočních písní v podání našeho pěveckého sboru a dramatickou produkcí žáků. Součástí naší školy je i odloučené pracoviště v Břilicích. Z tamních aktivit zmiňme oslavu Dne zvířat v Záchranné stanici živočichů, úspěšnou účast žáků ve výtvarné soutěži v rámci Jabkobraní, zhlédnutí praktických ukázek canisterapeutického sdružení Hafík nebo uspořádání atraktivní besedy „Poznáváme zvířata“ majitelů ZOO Dvorec u Borovan. Škola se i v letošním roce prosadila v celostátním měřítku hodnocení školních časopisů. V kategorii I. i II. stupeň časopis Kecálek získal 7. místo a obdržel cenu poroty za Historické okénko. Časopis žáci vydávají sedmým rokem. Více informací o dění nejen v naší škole, ale i ve škole v Břilicích, je k dispozici na www.1zstrebon.cz. Zápis do 1. tříd se uskuteční na naší škole ve dnech 8. a 9. února vždy v čase od 14.00 do 17.00 hodin. Srdečně zveme Mgr. Radka Škulaviková všechny zájemce.

RODIčŮM žáKŮ 5. a 9. TŘíD ZŠ Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, otevírá 1 třídu osmiletého studia pro žáky 5. tříd ZŠ a 1 třídu čtyřletého studia pro žáky 9. tříd ZŠ. Termín odevzdání přihlášek na Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 je do 15. 3. 2012. Tiskopis přihlášky je možné si vyzvednout na základní škole, v kanceláři gymnázia, nebo vytisknout ze stránek www.gymtrebon.cz. Žáci budou přijímáni podle kritérií zveřejněných na www.gymtrebon.cz. Celkem přijmeme 30 žáků do každé třídy. Vánoční dílny i s rodiči žáků

www.itrebon.cz

l 23


Základní škola Na Sadech

V

měsících září – říjen probíhal plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd. Letos jsme začali chodit plavat s dětmi do plaveckého bazénu v Lázních Aurora. A jak jsme si pochvalovali! Nemuseli jsme dojíždět do Jindřichova Hradce a úroveň výuky plavání byla skvělá. Všichni plavčíci pod vedením pana Rezka zvládali svoji novou roli na výbornou. Žáci druhých tříd odplavali 10 hodin, žáci třetích tříd 20 hodin. Děti se naučily správně dýchat do vody, splývat, základy plaveckých druhů. Samozřejmě nechyběl čas na oddychovou chvíli ve vířivce, jízdě na tobogánu. Kurz proběhl bez problémů, děti dostaly mokré vysvědčení, pro žáky třetích tříd byly uspořádány plavecké závody. Spolupráce s týmem odborníků nám byla zárukou, že plavecký kurz bude pro děti zážitkem a přínosem k získání jejich dalších dovedností. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se nemalou zásluhou zasadili o to, že se plavání dětí základních škol dostalo zpět do Třeboně. Šetříme tím nejen čas, ale i finanční prostředky. Děkujeme. Bc. Mgr. Jana Polčáková

Temelínský kvíz

Ludmila Košínová a František Válek, studenti třetího ročníku Gymnázia Třeboň vyhráli „Temelínský kvíz aneb Co ví studenti jihočeských gymnázií o energetice“. Z Informačního centra elektrárny Temelín si tak odvezli šek v hodnotě 25 tisíc korun. Výhru použijí na maturitní ples své třídy, který připravují na leden 2013. Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín

Možnost studia ekologického vaření piva Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí nedávno otevřela vlastní školní minipivovar. Jeho vedoucím je ing. Ivan Dufek z Třeboně, na fotografii při podávání informací uprostřed. Ochutnávku a návštěvu si lze domluvit Ing. Jan Papáček na www.sos-veseli.cz.

lyžařský výcvikový kurz

O

d 1. do 7. 1. 2012 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých tříd, který se konal v Krkonoších – Janských Lázních. Celkem se LVVZ zúčastnilo 25 žáků, tři instruktoři lyžování a jedna zdravotnice. Na výcvik jsme odjížděli s podivnými pocity, protože zde v nížině není žádný sníh. Jaké bylo naše překvapení, když na nás z dáli mávala Černá hora s bílou čepicí. Všichni žáci se naučili základům lyžování. Někteří úplně začínali, někteří již patří ke zdatným jezdcům, ale všichni měli radost z pohybu, z velkého množství sněhu, ze závěrečných závodů, velké koulovačky a boje o sněhuláka. Večerní vyhodnocení lyžařské soutěže a diskotéka završily pěkný týden na horách. Žákům se lyžařský kurz velmi líbil. Nikdo nebyl zraněn a určitě se děti k lyžování vrátí, až nám napadne sníh i v nížině. Bc. Mgr. Jana Polčáková

24 l

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

V. Havel

třeboňský svět l únor 2012


rozhovor Prezident Rybářského sdružení čR Ing. Jan Hůda, Ph.D. Rybářské sdružení České republiky na svém prosincovém plenárním zasedání zvolilo prezidentem sdružení Ing. Jana Hůdu, Ph.D. V tajných volbách získal Jan Hůda, předseda představenstva Rybářství Třeboň Hld. přes 94 procent hlasů, což je v jeho již sedmém volebním období v čele sdružení nejsilnější mandát. TS položil Ing. Hůdovi několik otázek. Pane inženýre, očekával jste takový výsledek tajné volby a co mu říkáte? Mám z toho radost. I když musím říci, že např. v minulém období jsem dostal 93% hlasů. V minulém roce jsem měl řadu vážných diskuzí s členy sdružení a někteří mi předvídali, že zvolen nebudu. Výsledek svědčí o tom, že rybáři jsou lidé uvážliví a nejsou mstiví. Jaké jsou Vaše priority, na které se ve Vašem sedmém volebním období zaměříte? Je to v prvé řadě rybářská legislativa a konsolidace našeho sdružení, kde nastoupil mladý pan ředitel, který zkušenosti bude teprve sbírat. Během zasedání zazněly mj. také obavy o legislativním omezení produkce chovu ryb ze strany Evropské unie, obavy ze „zelenání“ EU, kdy by Unie finančně omezení kompenzovala. Jsou tyto obavy reálné?

Nejsem úplně nakloněn omezování výroby a rybářského řemesla, které má v našem kraji staletou tradici. Může se totiž stát, že kompenzace budou určitý čas a pak na ně nebude. Rybářské řemeslo bude silně omezeno, propustíme lidi, omezíme zpracování ryb a výrobu a uděláme místo pro konkurenci, např. ryb z Asie. Třeboňsko je „krajem rybníků dvojího nebe“, ale také velkoplošným chráněným územím se statutem biosférické rezervace UNESCO, které spadá pod Správu Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Jak se Vám daří hledat kompromisy mezi zájmy rybářské výroby a zájmy ochrany přírody? Myslím, že docela daří. Je to o oboustranném rozumu, kdy každá ze stran musí pochopit problémy té druhé strany. Rybníky zde vznikly uměle a dokonale splynuly se zdejší krajinou, lépe řečeno jsou to klenoty této krajiny. Je pro nás např. nemyslitel-

né souhlasit s enormním přemnožením rybích predátorů. A nyní nám hrozí další nebezpečí – a to je invaze bobrů do našich rybničních soustav. Kormorán a vydra způsobují škody pouze rybářům, kdežto bobr způsobuje škody na hrázích a přilehlých porostech, které se dotýkají majetku lidí kolem vodních toků. Rybníkářské řemeslo má na Třeboňsku několikasetletou tradici. Má podle Vás i budoucnost? Určitě, naše ryby jsou velice kvalitní, je o ně zájem, tak proč bychom se o budoucnost našeho řemesla obávali. Děkuji Vám za rozhovor a za redakci Třeboňského světa blahopřeji k Vašemu Jana Jandová zvolení.

z přírody

Neodpustitelné vandalství

M

ilovníci přírody (a není jich v Třeboni a na Třeboňsku málo) dobře věděli o výsadbě vzácného stromu sekvojovce obrovského (Sequoiadendron giganteum) v Třeboni. Bylo to 25. 3. 1999, kdy městu Třeboni věnovali pracovníci z Botanické zahrady v Praze – Tróji 3 exemláře 6tiletých sekvojovců, které byly zahradníky Lázní Aurora pod vedením Jana Mareše odtud přivezeny a zasazeny na oplocenou louku proti skleníkům. Dva exempláře www.itrebon.cz

přesazení nevydržely a postupně odumřely. Zato třetí rostl velmi dobře. Asi po deseti letech proto nikdo nevítal rozhodnutí vedení lázní, že na této louce bude zbudováno parkoviště a že sekvojovec musí být odstraněn. Zainteresovaní jsme se radili, jak tento již asi 16letý sekvojovec bez úhony přesadit na jiné, perspektivní místo. Pozvali jsme ke spolupráci Ing. Bohdana Chadta a jeho spolupracovníky, kteří mají s přesazováním starších stromů již letité zkušenosti, aby se úkolu ujali. Strom s dostatečně velkým balem vykopali velmi pečlivě, bal zpevnili textilií, aby kořenový systém zůstal neporušen, a opatrně převezli na místo již připravené jámy. Naše obavy se vyplnily, avšak naštěstí jen částečně. Sekvojovec si asi tři roky zvykal na nové prostředí a pomaloučku zakořeňoval, než začal přirůstat. Po tu dobu bylo nutné strom pečlivě zalévat a postřikovat, než mohl vláhu a živiny opět sát nově vytvořenými kořeny. O konci tohoto vzácného sekvojovce již ví v Třeboni snad každý. Co uříznutím mladého stromu dotyčný vandal mínil – nevíme. Po zveřejnění tohoto

vandalského činu se přihlásil pan Zdeněk Palečka z východních Čech s tím, že před pěti lety navštívil Grand Canyon National Park, kde zakoupil semeno sekvojovce. Vyklíčilo mu několik rostlin, z nichž byl ochoten jeden exemplář Třeboni nyní věnovat. A protože panuje příznivé počasí (nezamrzlá půda), proběhlo vše rychle. Dárce sazenici přivezl a ta byla slavnostně zahradníky pod vedením J. Mareše v Lázních Aurora 6. ledna letošního roku slavnostně vysazena. J. Mareš, Š. Husák a V. Fliegelová fota V. Fliegelová a J. Lukavský

l 25


Na stupních vítězů v soutěži Farma roku 2011 Vítězem 10. ročníku soutěže Farma roku se stal vinař Cyril Kosík z Břeclavska, druhé místo získala farma Sochorových z Dolan u Opatovic nad Labem a krásné třetí místo obsadila rodinná farma Smolíkových z Obory u Třeboně.

„Stromy žijí s lidmi v dobrém i ve zlém. To lidé se stromy ne. Klidně se od nich odvrátí, klidně je nechají bez pomoci padnout. A kdo dnes zná stromy předků? Který ženich či nevěsta zasadí strom v den své svatby? A kdo zasadí strom, když se mu narodí dítě? Nezapomínejme na stromy. Stromy žijí s námi a my žijeme s nimi. Jsme děti jedné Země a stromy jsou našimi bratry a sestrami.“ Tato slova pronesl Luděk Munzar v televizním pořadu Paměť stromů z roku 2002. Vzpomněla jsem si na ně při pohledu na pahýl vzácného a nádherného stromu, který z nepochopitelných důvodů zbytečně zahynul rukou neznámého vandala u sportovní haly před Rondem. Ale i řada jiných stromů v našem okolí poznamenala ruka člověka – jizvy na kůrách stromů s mnohdy stupidními nápisy jsou naší ostudou. jj

S

molíkovi se v předchozích ročnících umístili na pátém a čtvrtém místě a tentokrát již stáli na stupních vítězů, při předávání cen tedy zažili několik ministrů zemědělství. Na farmě Mlýnský dvůr Obora se hospodaří v ekologickém režimu, hlavní činností je chov masného skotu. Hovězí maso plemene Aberdeen Angus je možné koupit přímo na farmě nebo ochutnat v místní restauraci. Podstatnou částí rodinného podnikání je také penzion, který je díky poloze na cyklistické naučné stezce Okolo Třeboně hojně využívaný. Penzion i restaurace jsou ekologicky vyhřívané briketami ze starého papíru a sena vlastní výroby. Je možno se podívat na koně a pobesedovat s majiteli jedné z nejlepších ekologických farem v naší republice. Samotný dvůr je krásně upravený a láká k návštěvám. Informaci o soutěži Farma roku přinesl Deník Jan Papáček, foto O. Prášil v pondělí 9. ledna 2012 v celostátní příloze na nejčtenější zadní straně.

Nejlepší ryba je prý farmářské hovězí

P

ři besedě s uznávaným světovým rybářem Jakubem Vágnerem zazněla otázka: „Jaká ryba je na talíři nejlepší?“ Odpověď byla: „Nejlepší ryba je HOVĚZÍ.“ Na náměstí v Třeboni na kašně je starobylé kamenné logo hlavy býka, takže hovězí k nám na Třeboňsko přišlo asi již s prvními lidmi a tažná hovězí síla zajisté pomáhala budovat naše slavné rybníky. U nás na Třeboňsku v biosférické rezervaci UNESCO by se dalo produkovat i lahůdkové farmářské bio-hovězí (a nastartovat tak bio-byznys). Chodící bioplynová stanice • Hitem dnešní po-zemědělské doby jsou různé bioplynové stanice na produkci elektřiny a tepla z kukuřice. Jedna taková také stojí u místa zvaného Gigant. Při dotacích z Evropské unie byl uplatňován dnes již zastaralý požadavek, aby výsledná technologie zaměstnala co nejméně lidí. Navíc nastal problém s využitím obyčejné trávy, kterou s chutí žere kráva či králík. A tady se vytváří prostor pro záchranný chov skotu, ovcí či koz v malém středisku ekologické výchovy poblíž starobylých seníků na Mokrých lukách. Něco jako dávný skanzen českého tažného vola + prostor pro ekologickou i ekonomickou soběstačnost. Tradiční český tažný vůl by mohl lákat návštěvníky do Třeboně a nemusel by být jen bájnou bytostí z pohádek. Farmaření jako spolek • V dnešní hektické době je farmaření, chovatelství nebo zahrádkaření něco nerentabilního, vždyť vše lze levně nakoupit v supermarketech. Ale ochutnat soběstačně vyprodukované potraviny bez chemie? Věnovat se dávnému stylu samozásobování? Doba různých spolků znovu ožívá, tak lze založit i něco pro podporu domácího farmaření. Pro ekologickou i ekonomickou soběstačnost v krajině trvale udržitelného rozvoje v souladu s filosofií pohodového životního i sociálního prostředí. E-mail pro bližší informace: venkov. idyla@seznam.cz. text a foto Ing. Jan Papáček Staré logo býčí síly na kašně na náměstí v Třeboni

26 l

Plastika učence s býkem na schodišti archivu

třeboňský svět l únor 2012


cesta z města Muj matla aneb hrátky s matrací, voodoo a kohout na víně První den na Haiti se chýlí ke konci, ale na odpočinek si ještě budu muset počkat. Musíme zajistit přespání našim místním dobrovolnicím, a tak nastane velké noční stěhování dvou gigantických matrací. A to ještě netuším, že místo klidného spánku a zaslouženého odpočinku budu přemýšlet o receptech na přípravu drůbeže a budu se snažit příliš mnoho nehřešit nepěknými myšlenkami vůči svým bližním v sousedství – voodoo vyznavačům hned pod mými okny. Ale to předjímám, je teprve večer a začínají hrátky s matrací… Trochu unavená neznámým prostředím a zahlcena nepřeberným množstvím nových informací se již docela těším do postele… ale nikoliv, všechno jinak. Žádné zdržování a ještě večer „rovnýma nohama“ do práce. Je potřeba odvézt dvě obrovské matrace do dobrovolnického střediska All Hands Volunteers, kde se učí naše tři dobrovolnice z místní Charity vyrábět pískové filtry na vodu. Když píši obrovské matrace, myslím tím opravdu matrace převeliké. Z nějakého důvodu zde na běžnou matraci

noráře. V dešti a potmě nakládáme našeho zachráněného drobečka, děkujeme strážci a raději vyklízíme pozice – odměnou budiž mu pocit z vykonaného dobrého skutku. Ještě trochu tápeme nad významem slova matla, ale jedeme dál. Začalo období dešťů a průtrž mračen propuká v celé své parádě, přidávají se blesky a cestu nám zpestřuje burácení hromů. Po příjezdu na místo určení se rozbíhá akce ve stylu „Mat a Pat na Haiti“ – pobíhání s matracemi ve tmě, po kotníky

téměř nenarazíte – můžete si vybrat buď mini-rozměry pro trpaslíky anebo gigantické pro obry. Začíná pršet, zvyšujeme rychlost přesunu a jámy na tankodromu směrem do města vykonají své. Po neodbytném troubení vedle nás jedoucího motocyklisty, zuřivé gestikulace a nesrozumitelných výkřiků:„Matla, matla!“ zjišťujeme, že máme o matraci méně. Z jeho pohledu je jasné, že hoch na motorce si o nás myslí, že máme spíše o kolečko více. Slovo „matla“ ještě tento večer uslyšíme několikrát. Zatím ještě netušíme, co znamená, ale zní to skoro pěkně česky – že by chlapec studoval naši mateřštinu? Jedeme rychle zpět, závod s časem – zachráníme naši matraci nebo již bude uklizena do bezpečí některého z okolních domků? Naskýtá se nám absurdní pohled, ze tmy se vynořuje obrovitá matrace ležící mezi kalužemi v blátě uprostřed banánovníkových plantáží. Kolem postává nějaký místní chlapík, který se okamžitě operativně prohlašuje za „security matla“ a významně na nás pohlíží v očekávání zaslouženého ho-

v bahně a v přívalech vody – samozřejmě k obrovskému pobavení a všeobecnému veselí místních přihlížejících. Nakonec se nám podaří před deštěm včas uklidit alespoň jednu matraci. Nevadí, vzhledem k velikosti se i tak naše tři dobrovolnice na ní vyspí stále ještě poměrně pohodlně. Ozývá se: „Muj, muj… muj matla, muj matla!“ Konečně zjišťujeme, že výkřiky ohledně „mého matly“ nemáme brát ani jako výraz nějakých sympatií či antipatií, ani jako přivlastňovací zájmeno k čemukoliv… vysvětlení je jednoduché, jsme taktně upozorňováni, že jsme mokří, a hlavně, že je mokrá matrace (pozn.: kreolsky mouye/ muj = mokrá; matla = matrace). Chystáme se na cestu zpět. Odvážíme jednu „muj matla” zpět na základnu po té samé cestě mezi banánovníky a cukrovou třtinou. Končí naše „zmatlané dobrodružství“ a pomalu i můj „muj“ první den na Haiti. A to ještě netuším, co mě čeká v noci. Říká se, že co se zdá první noc na novém místě, se možná i vyplní…

www.itrebon.cz

Naše základna je trochu stranou, dům, dvůr, vysoká zeď uprostřed plantáží, kolem je pár domků s drobným zvířectvem – taková pravá venkovská idylka. Konečně ležím (tak trochu ztracena ve své rovněž obrovské posteli), slastně zavírám oči a chystám se spočinout k zaslouženému odpočinku. Najednou slyším kokrhat kohouta a dalšího a dalšího… zírám do tmy a zmateně již po několikáté nevěřícně koukám na hodinky: „Opravdu je chvilku po jedenácté VEČER!!!” Upřímně řečeno, nevím, jestli jsem vůbec spala, spíše než v říši snů jsem se pohybovala v oblasti představ či toužebných přání. Podobaly se kuchařskému klání na téma kohout 100× jinak… na paprice, na víně…prokládané lehce upravenými úryvky z kreslených příběhů o krtečkovi, tentokrát s jiným hlavním aktérem: „Zničit kohouta, zničit kohouta“. Tito haitští opeřenci totiž asi patří k nějakému zvláštnímu plemenu. Na rozdíl od svých milých kultivovaných a slušně vychovaných českých příbuzných, líbezně kokrhajících až kolem čtvrté hodiny ranní, se zdejší hulváti vzájemně nepřetržitě přeřvávají celou noc. K tomu voodoo „kněz“ v sousedství, který společně se svými spoluvyznavači zaříkává, tančí a zpívá celou noc. S přicházejícím ránem dochází ke střídání stráží a ještě potmě se začíná vstávat. Ke koloritu vstávání patří zapínání rádií, generátorů, startování motorek a líčení historek tak, aby vypravěče bylo slyšet i na druhém konci plantáže. Ale neúnavní kohouti nestřídají, kdepak, ti neoblomně drží službu a asi pracují na šestnáctihodinové směny. Nostalgicky vzpomínám na naší milou stověžatou matičku Prahu. Smetanovo nábřeží s bujarými pokřikujícími opilými turisty a rámusícími tramvajemi mi nyní připadá jako pravá oáza klidu – zejména v kontextu s tím, že v oknech máme jen jakési lamely a voodoo i kohouti jsou jen pár metrů ode mě. Ale nestěžuji si, máme všechny zdi a bytelnou střechu nad hlavou, což se bohužel nedá říci o mnoha příbytcích v okolí…. text a fota Marcela Roche z mise na Haiti

l 27


z historie Odhalený kus historie mlýna

strukci této části objektu. Práce na odstranění havarijního stavu stropu a stabilizaci krovu byly již koncem roku 2011 dokončeny, nyní se připravuje nová půdní vestavba. Bude zde umístěna administrativa, přednáškový sál a místnosti pro studenty. Stavbu provádí třeboňská firma ŽVS stavitelství. Při rekonstrukci jsme pod odstraněnou podlahou podkroví odhalili i zbytky původní dispozice mlýna, který zde fungoval od roku 1729 až do padesátých let minulého století. V dřevěném stropu byly patrné původní prostupy na mlýnskou techniku a zbytky zaniklého schodiště, v severním štítu se našla zazděná oválná okna, která zdobila budovu až do poslední rekonstrukce v roce 1961. Našly se i zbytky původní konstrukce krovu s křížovými výztuhami. Kde to bude možné, budou tyto prvky zachovány a v nové rekonstrukci zvýrazněny. Naší snahou je všechny současné rekonstrukce v areálu Opatovického mlýna provádět citlivě a s přihlédnutím k historii této pozoruhodné budovy.

Celkový pohled na podkroví mlýna po vybourání podlah a příček

text a fota O. Prášil

Zbytky po otvorech v dřevěné podlaze pro mlýnskou techniku

V severní štítové zdi se našly zbytky větracích otvorů

T

Nalezenci

en, kdo dojde až na konec hráze Opatovického rybníka, si jistě všimne, že v areálu bývalého Opatovického mlýna se i teď, uprostřed zimy čile staví. Současně zde probíhají dvě větší stavby – pod hrází se přestavuje přízemní budova na novou halu pro řasové biotechnologie. Tato stavba je součástí plánované rozsáhlé rekonstrukce laboratoří v areálu v rámci projektu Algatech, na který přes 100 milionů poskytla Evropská unie. Druhá stavba probíhá v podkroví historické budovy mlýna. Jde o odstranění havarijního stavu stropů a krovů. Stavební průzkum totiž zjistil napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami. Poškození bylo do té míry, že ohrožovalo statiku budovy. Akademie věd proto uvolnila ze svého rozpočtu potřebné finance na rekon-

V jedné části krovu zůstal zachovalý původní křížový krov

28 l

T

řeboňský archiv je postupně digitalizovaný. Takto upravené archiválie pak umožňují široké veřejnosti alespoň dílčí bádání, například ve starých matrikách. Z nich se můžeme dozvědět nejen ledacos o svých předcích, ale i některé historické zajímavosti. Plyne z nich například, že nemalým problémem druhé poloviny devatenáctého století byli nalezenci. Tyto malé děti pocházely zpravidla z Vídně a lze na nich demonstrovat úroveň tehdejší sociální péče. Jednalo se často o sirotky, ale i sotva narozené děti, kterých se vzdaly jejich matky v důsledku osobní situace, v níž se nacházely. Tedy ženy pracující převážně v nevěstincích, ale byly mezi nimi i svedené a opuštěné dívky, jež se musely svých dětí vzdát, neboť tu nebyl nikdo, kdo by se o ně mohl postarat. Samy totiž musely dál pracovat, aby se uživily. Charitativní organizace pak řešily problém převážně svěřením dítěte do výchovy někomu jinému. Svých dětí se možná některé ženy zbavovaly lehce, ale v drtivé většině jim mateřský pud rozloučení velmi ztěžoval. A tak je snad těšila alespoň naděje, že jejich dítě dostane jinou, hodnou mámu, která kdesi na venkově touží po dítěti a která o něho bude s láskou pečovat jako o vlastní, a kde bude mít dostatek jídla i všeho potřebného. Lidé z venkova si tyto děti brali docela rádi. Ochota přijmout takové dítě do výchovy byla nejen projevem lidskosti, ale dítě mohlo být později prospěšné a snad byla jeho výchova i v té době také oceňována hmotně. Nikdo se ale neptal na schopnosti vychovatelů a už vůbec ne na podmínky, v jakých budou tyto děti žít. A tak nikoho asi nepřekvapí, že o možnost vzít si dítě do výchovy měli zájem především ti chudší, kteří často sami neměli co do úst. Byly to věttřeboňský svět l únor 2012


šinou ženy podruhů a nádeníků, ale třeba i vdovy, jež byly sotva schopny vychovávat své vlastní děti. Jak dalece se tato praxe rozšířila na Třeboňsku nás informují matriční záznamy. A věřte, že je to smutné čtení. Můžeme uvést příklad Lipnice, jedné nevelké vsi nedaleko od nás. Je bohužel velmi smutné, že jediným dokladem o existenci těchto bezprizorních dětí je zápis v knize mrtvých. Z té je možné například zjistit, že prvním nalezencem ve vsi byla malá Josefka Tomandlová, o které je v knize záznam dne 1. 11. 1851, kdy umírá na psotník ve věku sedmi týdnů. Během dalších deseti let jsou v této vsi pochovány další desítky dětí s podobným osudem. Byla mezi nimi třeba pětiletá Karolínka Klímová, která s ohledem na věk, ve kterém do vsi přišla, nebyla rozhodně dcerou prostitutky, ale spíše sirotek. Je tu mnoho dalších, většinou ani ne rok starých dětí s českými kořeny. A byli tu pochováni třeba i devatenáctidenní Pepíček Chládek, a dokonce i třináctidenní Rosina Mitteneggerová. Vezmeme-li v úvahu cestu z Vídně, je pozoruhodné, jak brzo byla tato děcka odloučena od svých matek a jak asi podrobné mohlo být řízení, ve kterém se rozhodlo o tom, kam bude dítě umístněno, a jak brzy po příchodu děti umíraly. Samozřejmě neexistovala ani žádná kontrola, která by se následně zabývala okolnostmi, jak je s dětmi dále zacházeno. A když dítě zemřelo, farnímu úřadu často nestálo ani za to, aby o této skutečnosti zaznamenal cokoli bližšího. Vlastně není ze zápisu patrné ani to základní, kdo byl za dítě odpovědný. Až po dvou letech se začalo zapisovat alespoň číslo, pod kterým byli tito nalezenci při svém narození ročně od začátku evidováni. První s tímto záznamem byl pětiměsíční Ferdinand Glaser, který zemřel na psotník. Měl číslo 4919. Už jen z tohoto čísla je vidět, jak velký problém byly v té době opuštěné děti. A stav byl takový, že například v roce 1852 se lipnickým občanům narodilo 6 dětí, z nichž alespoň tři přežily do dospělosti, zatímco z deseti přišlých sirotků nepřežil

ani jeden.U Lexů na č. p. 17 zemřeli například tři nalezenci během jednoho měsíce. Usedlostí číslo 6, kde bydleli Březinovi a Strnadovi, a později i Novotných, prošlo jen za prvních deset let nejméně 20 opuštěných dětí, aniž by se jediné z nich dožilo vyššího věku. Ano, tehdy byla vysoká dětská úmrtnost, až padesátiprocentní. Děti umíraly na psotník, neštovice, záškrt, spálu a jiné nemoci. Ale u sirotků činila úmrtnost téměř sto procent. Alespoň v Lipnici v té době žádné z nich nepřežilo. Přitom příčiny úmrtí byly v některých případech dosti podivné, například opar, otok, bolest břicha a nebo dokonce lekavka. Teprve po devíti letech, v roce 1860, zdá se úřady zareagovaly a poprvé byl k úmrtí lipnického sirotka Antonína Kašpara přivolán také úřední ohledávač mrtvých, třeboňský ranhojič Froš. Do té doby stanovovala příčinu úmrtí sama obec. A ještě o jeden rok déle trvalo, než začal Farní úřad v Jílovicích zapisovat také do knihy úmrtí, komu bylo vlastně dítě svěřeno do vychování. Stalo se tak poprvé až dne 22. 6. 1861 u Aničky Firkové formou: „Byla tato holka v opatrování u podruhových manželů Františka a Kateřiny Březina.“ Ještě dnes je z toho zápisu cítit jistá nevraživost. Právě Březinovi byli v té době asi nejčastějšími příjemci opuštěných dětí a žádné z nich nepřežilo jejich péči. Pro objektivnost je ale nutné dodat, že se jim nepodařilo vychovat ani jedno ze svých sedmi vlastních dětí. To ale nevadilo paní Kateřině, aby přijímala stále nové děti i jako vdova. Celkem přišlo do Lipnice během deseti let 78 sirotků a odložených dětí, tedy v průměru přibližně dvě na každou usedlost. Příliv nalezenců neustal ani v následujících desetiletích, jejich počet se dá odhadovat na stovky. Pokud se některé z nich dožilo školního věku a farnímu úřadu stálo zato při jeho skonu poznamenat něco navíc, třeba o jeho postavení ve vsi, byla tu nejčastěji poznámka „almužník“. V souvislosti s nalezenci se mi nepodařilo nalézt jediný optimistický zápis, například takový, ze

Psalo se v třeboňském tisku… před 90 lety v Jihočeském obzoru (1922)

Trhy na čeleď v rakouském Cmuntě (pozn. Gmündu) jsou jistě nejhnusnější skvrnou v nynějším „humánním století“. Každé pondělí v době od sv. Tří králů až do sv. Josefa (19. března), každého cizince překvapí prostranné cmuntské náměstí, hemžící se lidmi, kteří tu stojí pod širým nebem, ve sněhu, dešti a blátě, od 9–12 hodin dopoledne. Hoši a děvčata ve stáří od 15–24 let se svými rodiči a sedláci němečtí ze Cmuntu a okolí, pak z daleka ze Sigismundsherbergu, Rohru a Křemže. Jest tu trh na lidi: Menschenmarkt. Který německý sedlák potřebuje čeledína neb služky do stáje, přijede sem a vyjedná s rodiči dítěte mzdu celoroční, letos až 100 000 korun, šaty sváteční a všední, košile, zástěry, šátky na hlavu a stouček plátna – a práci, jako bude třeba poříditi doma, v poli i na vinici. Čeledínové tito rekrutují se z Vitorazska, právě k Čechám přiděleného, z obcí Rabšachu, Gundšachu, Německého, Halamek, Túči, Nové Vsi (Erdweis) a České Cejle. www.itrebon.cz

kterého by bylo patrné, že některé z těchto dětí uzavřelo později sňatek či alespoň zemřelo ve vyšším věku. Ještě je nutné říci, že naprosto stejná situace byla i v okolních vesnicích, jak je možné zjistit z matrik jílovické fary, a je velmi pravděpodobné, že podobné zápisy lze vyčíst i z matrik jiných venkovských farních úřadů. Inu nelehké to tenkrát měly opuštěné děti. A nejen ony. Dnes už je situace historicky jiná. I počet vhodných dětí pro adopci je značně nižší, než zájemců o ně. Přesto, až se opět budeme u televize rozčilovat nad příliš vysokými pravomocemi sociálních pracovnic či nad přísností a nepružností adopčních předpisů a zákonů, vzpomeňme si na dobu poměrně nedávnou. Vždyť tato praxe byla běžná ještě před sto lety. Tehdy bylo dětí nadbytek, avšak kvalitních vychovatelů s dobrými předpoklady jen poskrovnu. Zrovna nedávno vláda, podle mého názoru zcela správně, rozhodla v případech odložených dětí o preferování rodinné výchovy před ústavní. Pěstounů bude třeba mnohem více, než dosud. Už kvůli těm dětem doufám, že patřičné orgány budou při jejich výběru náležitě opatrné. František Pfeifer

Nepřístojnost. Po náměstí běhají celé noci psi, štěkají, budí malé děti a časně ráno budí klid vůbec. – Což nemůže se majitel takového psa k důkladné pokutě přiměti a kromě toho nestačil by důkladný výprask psa třeba „pendrekem“? Surové týrání zvířat můžeme denně spatřiti na zdejším náměstí, kde nesvědomití volkaři a sedláci vozí dlouhé dříví z dalekých schw. lesů na zdejší pilu a nakládají takové těžké klády, že to ubohý potah nemůže utáhnouti a klesá pod jeho tíhou. Necitelný kočí i sám majitel tříská pak do ubohých voloušků, sedřených každodenní námahou. Což není nikoho, kdo by obrátil bič na takového vydřiducha, který pro mizerný haléř nakládá dobytku více než utáhne? Snad důkladné pokuty by ho vyléčily! před 80 lety v Jihočeském obzoru (1932):

Náhlé ochlazení počasí překvapilo majitele neokovaných potahů a na náledí nemohl tažný dobytek z místa. V úterý odpoledne klouzl v jízdní dráze ulice Břežanovy neokovaný těžký vůl a musel být naložen na valník a odvezen. Případ měl za následek značnější sběh lidu. Blanka Čechová (SOA Třeboň) l 29


fórum čtenářů Jednotlivé články jsou zveřejněny na stránce: http://www.facebook.com/ trebonskysvet. Pokud kliknete na název článku na facebookové stránce, budete přesměrováni na adresu: http://trebonskysvet.tumblr.com/. Pro prohlížení příspěvků není nutné se přihlašovat. Pokud chcete diskutovat, jen nutné potvrdit pravidla a vyplnit základní údaje (jméno a e-mail). Není nutné se tedy dlouze registrovat. Obraz facebookové prezentace v menu na stránkách www.itrebon.cz slouží pouze ke čtení článků, pokud chce někdo reagovat na článek, musí se přihlásit. M. Pech

Kdo mluví, co chce, uslyší, co nechce Po přečtení opozičních novin se nestačím divit tomu, čím vším místní ODS masíruje veřejnost. Před volbami v roce 2010 se „lidsky“ tvářila, že má sbaleno. Zřejmě to byla pouhá přetvářka, že je před volbami 2010 opravdu připravena na vše. Tedy i na odchod, se kterým se bohužel nesmířila. A bůh ví, co vše skutečně je za jejím bojem proti všemu, kdy ODS útočí manipulovanými fakty na představitele KDU-ČSL, ČSSD, Občané.cz a Zelených. Proto nyní musí trpět nejenom nová koalice, ale také místní veřejnost. ODS se tak snaží vytvářet spekulace, hypotézy a polopravdy, na které není možné stále reagovat a snažit se negovat každý nesmysl, který veřejnosti představuje a masíruje jimi. Z lednového čísla opozičních novin jich na nás kouká nespočet – např.: „Kam zmizí 30 miliónů z Lázní Aurora? Bude o nich rozhodovat jenom vedení lázní – tedy jediná osoba...“ Na pokračování stezky na Holičky prý nezbyly peníze v letošním rozpočtu atd. Autoři příspěvků předvedli svůj zmatek nad polemikou rozpočtu města – kapitálových příjmech, manipulaci s rozpočtovým výhledem, naprosto laickou polemiku nad úvěrem, nepochopení, že logotyp není náhradou za znak města apod. Nejvíce mě ranil článek: „Nebezpečný azbest“ od bývalé místostarostky za ODS paní A. Kahounové, která měla po celé volební období 2007 – 2010 ve své gesci péči o vodohospodářský majetek, kdy zastupovala naše město v tzv. DSO Hamr a byla tak za tuto oblast zodpovědná. Je velká škoda, že si nebezpečí neuvědomila v době, kdy byla pro, aby se cca 90 milionů Kč bez DPH „nalilo“ do Besedy než do rekonstrukce vodovodního řadu. Kde byly její priority? Kde byla tehdy péče v tomto ohledu? Musím tento článek a informaci veřejně odsoudit, protože toto používat v politickém boji je naprostá hanba. Od opozice se můžeme i dočíst: „Obrovská investice do rekonstrukce ubytovacích kapacit Lázní Aurora (která mimochodem velmi zkomplikuje život všem provozovatelům třeboňských penzionů...).“ Zde si na druhou stranu dovolím vytvořit i já hypotézu. A to takovouto: z toho cítím, že by bylo vhodné nechat lázně v ubytovacím úseku chátrat, podlomit jim dobré jméno, tím snížit jejich rentabilitu a pak už jen začít hledat cesty k jejich privatizaci. Město – pod vedením ODS – by poté mohlo ubytovací úsek na lázních zprivatizovat. Městu by pak zůstal snad pouze úsek zdravotnický. Buďme opravdu ve střehu a buďme bdělí. Cílem současné koalice, jejímž jsem členem, je pochopitelně, aby lázně měly dobré jméno, klientelu lákaly na kvalitní ubytovací a lázeňské služby, kdy cílem je, aby vše bylo pod jednou střechou. To je základní podmínka pro následující prosperitu městských lázní, města jako takového a také i pro soukromé penziony. Přitom by bylo dobré, kdyby právě v opozičních novinách zveřejnila místní ODS důvodovou zprávu včetně jmen a částek z bodu č. 11, z jednání rady města ze dne 7. 12. 2011. Jde totiž o částky, které byly přiznány dozorčí radě lázní za rok 2010, kdy na jejich vyplacení slovy: „Jak je to s odměnou dozorčí rady lázní za rok 2010?“ upozornil tehdejší její předseda za ODS pan E. Janát na zastupitelstvu města 12. 12. 2011. Pochopitelně takovou informaci nezveřejnili, protože se to ve velké části týká jich sa30 l

motných a to se jim nehodí. Závěrem lze dodat – občané, držme se a věřme: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Jiří Vopátek

Svědectví o nekoncepčnosti vedení města v podobě schváleného rozpočtu V minulém čísle TS v článku p. Vopátka, radního města, předsedy finančního výboru a člena dozorčí rady obou lázní se snaží autor článku vzbudit dojem, že současná radnice schválením rozpočtu schválila filozofii na rok 2012. Bohužel, z článku se kromě vymezení se vůči ODS o žádné filozofii čtenář nic nedozví. Snaha vzbudit dojem, že ODS v minulém období měla jediný program, a to vše prodat, jaksi pokulhává hned z několika důvodů. Ve vztahu k současnému rozpočtu je to především fakt, že Houdkova radnice počítá v letošním roce prodat majetek za 52 mil. Kč, dle autora článku p. Vopátka – nízký kapitálový příjem! Ve srovnání s minulými prodeji je to však záměr nadprůměrný. Dále je to fakt, že je rozpočet nereálný, špatně postavený a důkazem jsou již v této době rozpočtové změny v řádu desítek milionů, které rada města již schválila a na svém prvním zasedání je musí schvalovat i zastupitelstvo. Na tento fakt ODS jako opoziční strana upozorňovala již při schvalování rozpočtu a navrhovala vzít jej na vědomí a schválit začátkem ledna. Stav, který si koalice prosadila, nesvědčí o ničem jiném, než o naprosté neprofesionalitě a lhostejnosti všech, kteří takový rozpočet připravili a poté schválili. Není proto divu, že jej opozice s ohledem na výše uvedené nepodpořila. S pohledem do minulosti je třeba připomenout, že minulé volební období vládla v Třeboni široká osmnáctičlenná koalice ODS, ČSSD, Volba pro město, Nezávislí, Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst a Strana zelených, jíž byl p. Vopátek nedílnou součástí. Všechny rozpočty, které obsahovaly příjmy z prodejů, tzv. kapitálové příjmy, mám zato, že i zástupci Strany zelených vždy podpořili a byly schvalovány výraznou většinou zastupitelů, a to i z řad některých členů opozice. ODS měla v koalici osm členů a bez souhlasu koaličních partnerů by schválit nedokázala nic, a tedy za vše dobré i špatné nese odpovědnost celá koalice. Na poznámku o nekonstruktivnosti dnešní opozice a jejímu hlasování proti rozpočtu nelze než připomenout, že dnešní starosta hlasoval vždy proti rozpočtu, i když pro to nikdy žádné relevantní důvody neuvedl. Dnešní zpětná kritika činnosti bývalé koalice ze strany p. Vopátka je i z těchto důvodů značně nevěrohodná. Závěrem si dovolím malé připomenutí toho, že minulá radnice dokázala zvelebit naše město celkem šesti sty miliony korun, splatila dluhy a úroky ve výši cca 75 mil. Kč a na účtu zanechala Houdkově vedení města více než 77 mil. Kč. Jsem zvědav na konečné hodnocení působení dnešního vedení a vládnoucí koalice ve městě po čtyřech letech na konci volebního období. J. Kubal, ODS, bývalý předseda rozpočtového výboru zastupitelstva města

černé díry Hovoří se o tom, že je blbá doba, nálada, že mejdan skončil a že je třeba si utahovat opasky. V řadě úřadů a institucích se na výdajích nesnižovalo nic, případně se potichu vracelo. Dovolil jsem si tedy napsat o tom, kde lze například ušetřit. Údajně je krize např. ve zdravotnictví. To chápu, není výběr daní, není na léčení lidu. Jihočeský kraj je zřizovatelem 33 organizací různého typu. Do roku 2005 zřizoval nemocnice. Ty byly původně příspěvkovými organizacemi a upokojivě fungovaly. Z důvodů, které přesně neznám, se nemocnice transformovaly do akciových společností. Vznikly nemocniční akciovky, do kterých byl vložen ohromný, mnohasetmilionový majetek kraje. Na řízení akciových společností se podílejí dozorčí rady a představenstva. třeboňský svět l únor 2012


ze sportu Dozorčí rady a představenstva akciových nemocnic našeho kraje jsou čtrnáctičlenná. Do představenstva jsou nominovány osoby napříč politickým spektrem. Dozorčí orgány společností se scházejí s četností 4× ročně. V soukromé a.s. je běžné, že když se daří, tak se odměňuje. Vyplácejí se odměny a dividendy všem, kteří se podíleli na tvorbě zisku. V nemocnicích zřizovaných Jihočeským krajem se, i přes inzerovanou krizi, patrně také daří, a tak se také odměňuje. V roce 2010, kdy se řadě zaměstnanců ubíralo z odměn nejméně 10%, byly odměny statutárním orgánům Nemocnice Č. Budějovice a.s. 9.560.164 Kč, Nemocnice Strakonice a.s. 4.200.000 Kč, Nemocnice Č. Krumlov a.s. 3.856.820 Kč, Nemocnice Písek a.s. 4.683.000 Kč, Nemocnice J. Hradec a.s. 3.954.000 Kč, Nemocnice Prachatice a.s. 3.621.000 Kč, Nemocnice Tábor a.s. 4.048.000 Kč, Nemocnice Dačice a.s. 963.000 Kč. Tyto roční odměny statutárních zástupců v osmi krajských společnostech generují náklady nemocnic ve výši nejméně 34.885.984 Kč ročně. Za pět let trvání tohoto akciového modelu bylo vyplaceno na odměnách více než 174.500.000 Kč. Nebudu zde vyčíslovat příjmy jednotlivých statutárních zástupců, jenom uvedu příklad. V Nemocnici Č. Budějovice a.s. si přijde ročně statutární zástupce na cca 637.000 Kč. U ostatních nemocnic se pohybuje roční honorář v relacích cca 250.000 – 290.000 Kč. Pikantní je, že nejméně tři krajem nominovaní statutární zástupci, kteří jsou angažováni ve všech zmíněných osmi akciovkách kraje, získali na odměnách v uvedených dozorčích radách více než 2.500.000 Kč/rok. V době proklamovaných požadavků na nutnost úspor jsou uvedené částky odměn nemorální. Za tyto prostředky by se dalo jistě odléčit spousta dalších pacientů. Třeboňsko má tři krajské zastupitele, kteří jsou původem ze tří politických stran. Domnívám se, že by se dalo udělat velice neutrální a vstřícné gesto – a to odmítnout krajským zástupcům v akciových společnostech zřizovaných krajem vyplácet uvedené finanční prostředky. Osobně si myslím, že členství zvoleného krajského zástupce ve statutárním orgánu společnosti zřízené krajem, profitujícím z veřejného zdravotního pojištění, by mělo být čestné a tedy zcela zdarma. Navrhuji, aby krajští zastupitelé tyto postupy přehodnotili a nevyplacené odměny ponechali v rozpočtu nemocnic na další léčbu nás pacientů. (Zdroj: Výroční zprávy uvedených společPetr Michal ností) www.itrebon.cz

Nový penzion TJ Jiskra Třeboň o. s.

T

J Jiskra Třeboň v závěru roku 2011 zahájila v souladu s rozhodnutím své Valné hromady ze dne 23. 5. 2011 (VH) další významnou investiční akci – výstavbu penzionu JOSEF s kapacitou 32 lůžek v 16 pokojích. Na této VH rozhodlo o výstavbě 50 delegátů zastupujících 1050 členů sdružených v 16 oddílech. Tato stavba završí dlouhodobou snahu naší TJ a Města Třeboně o revitalizaci Tyršova stadionu v centru našeho města. Celkové finanční náklady na tuto investici činí 10 208 175 Kč bez DPH, která zahrnuje kompletní dodávku díla včetně potřebného vybavení. Výstavbu provádí firma KOSTKA JH, s.r.o. vybraná ve výběrovém řízení. Tato firma splnila veškerá potřebná kritéria výběrového řízení, které se řídilo pravidly Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (oblast podpory: 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu). Z tohoto programu je výstavba podpořena dotací ve výši 4 639 718 Kč. Průběžné financování této stavby je zajištěno bankovním úvěrem ve výši 10 200 000 Kč. Dotace bude poskytnuta po dokončení výstavby a splnění stanovených kritérií ROP. Zbytek úvěru ve výši 5 561 000 Kč bude splácen nejpozději do roku 2023. Výstavba nového penzionu Josef bude dokončena dle podepsané smlouvy o dílo do konce ledna roku 2013. Provoz bude zahájen v měsíci březnu 2013. Rekapitulace investic provedených v areálu Tyršova stadionu: • Ubytovací zařízení Jakub: investice ve výši 16 948 000 Kč bez DPH, financováno za podpory MF ČR – dotace 5 900 000 Kč. Do provozu uvedeno v roce 2007. • Víceúčelový atletický stadion: investice ve výši 14 300 000 Kč bez DPH, financováno za spoluúčasti Města Třeboně ve výši 4 300 000 Kč. Do provozu uvedeno v roce 2008. • Zimní stadion: investice ve výši 19 146 958 Kč bez DPH, financováno Městem Třeboň. Do provozu uvedeno v roce 2008. • Cyklistická stezka a parková úprava včetně altánu u Bertiných lázní: financována Městem Třeboň a Bertinými lázněmi s.r.o. Uvedeno do provozu v roce 2010. Tato spolupráce Města Třeboň a naší TJ vytváří podmínky pro rozvoj sportovních aktivit, a to nejen pro členy naší TJ. Věříme, že uvedené investice se v budoucnu odrazí i v lepších výsledcích jednotlivých sportovních oddílů. Za předsednictvo TJ Jiskra Třeboň Ing. L. Skála

Počasí zimnímu kluzišti zatím nepřálo Zimní kluziště na Tyršově stadionu mají na starost Technické služby, s.r.o., v letošní sezoně 2011/2012 je v provozu od 4. prosince. Pravda, počasí bruslení zatím moc nepřálo, ale nás zajímalo, jestli se podařilo odstranit alespoň některé z technických závad, se kterými se ledová plocha potýkala od svého uvedení do provozu. Obrátili jsme se s dotazem na ředitele Technických služeb, s.r.o., pana Vladimíra Janíčka. Provoz ledové plochy je v letošní sezoně 2011/2012 opravdu mnohem složitější. Chladicí zažízení je sice po technické stránce bez závad a plně fumkční, ovšem venkovní teploty jsou nad nulou i v nočních hodinách a to způsobuje v provozu kluziště velké problémy a obrovskou energetickou náročnost. Kluziště je totiž postavené bez izolačních vrstev v podloží. Zajisté je skvělé, že v Třeboni kluziště máme, ale příště, když už se něco bude budovat, tak by to mělo být s rozumem. Nešetřit v nutné investici („Proč tepelná izolace, v zimě přeci mrzne všude.“), a nebo ne? „Proto se se omlouvám všem zájemcům o bruslení za to, že některé dny nešlo bruslit a kluziště jsme museli uzavřít,“ dodal V. Janíček. Provoz kluziště najdete na strránkách www.ts-trebon.cz. jj l 31


ŠACHY Vánoční šachový open mládeže

Ve čtvrtek 15. 12. 2011 byl v ZŠ Sokolská v Třeboni sehrán již druhý Šachový open mládeže do 16 let. WSPK nám darovala 2 poháry i pěkné věcné ceny (moc děkujeme!), a tak se bojovalo velmi urputně (ale v přátelském duchu – viz foto). Po dvou hodinách hry byly předány 2 poháry vítězům: jeden nejlepšímu hráči v kategorii do 12 let (Aleši Papáčkovi ze 3. A) a jeden (ten větší) v kategorii do 16 let (Antonínu Kotrčovi ze sekundy gymnázia).

3. kvalifikační turnaj KP mládeže

Také v Táboře se konal další turnaj, a to za historické rekordní účasti 124 účastníků v 5 kategoriích. Zde měla Třeboň jediné želízko, které se umístnilo na stupních vítězů (viz foto). Podrobnosti na http://www.jcsach.cz/mladez20112012/souteze-jednotlivcu. html. Tam lze najít, že letos budou ještě 2 turnaje (výzva pro další mladé šachisty) a pak finále (výzva pro našeho zástupce). V Třeboni tak zůstávají šachy živé, zejména díky kroužkům na gymnáziu a na ZŠ Sokolská, a také díky sponzorům šachových akcí. Další informace najdete na stránkách Š. Papáček, M. Rosocha http://sachi-trebon.blog.cz/.

JÓGA 8. ročník turnaje družstev Třeboň-Spa Cup 2011

V kouzelném prostředí Bertiných lázní v Třeboni proběhl v sobotu 17. 12. již tradiční šachový turnaj čtyřčlenných družstev v následujícím obsazení: Traxler Veselí (tým z čela 1. divize), Slovan J. Hradec (tým z 2. ČNL), Spa Třeboň Team (loňský vítěz) a Gymnázium Třeboň (naše naděje). Po napínavých bojích se rozhodlo až v posledním kole, že putovní pohár poputuje do Veselí. Vřelé díky patří vedení Lázní Třeboň a skvělému týmu z Bertiných lázní za vytvoření výborných podmínek ke hře (viz foto). S takovouto podporou si můžeme troufnout i na mezinárodní turnaj!

54. vánoční turnaj Táborská věž 2011

Výsledky turnaje, který se hraje již 54 let vždy 27. 12., naleznete na www.sokoltabor.wz.cz. Zde jen poznamenejme, že Třeboň měla po dvou želízcích v ohni jak v kategorii dospělých (zvítězil FM Cífka), tak v kategorii 1. – 3. třída. 32 l

Jógou ke zdraví

K józe mne přivedly před mnoha léty urputné bolesti zad. Pak už nezbývalo, než jako mnoho jiných se stejnými či podobnými problémy, absolvovat lázeňskou léčbu. A tam mi byla doporučena jóga, v té době pro mne zcela neznámé cvičení. Žádné drama se ale nekonalo, naopak cvičení mne doslova nadchlo a zejména pak to, že po několika dalších lekcích mé problémy se zády zcela zmizely a tahle pohoda trvá dodnes. Nechápu stejně „postižené“ jako jsem byla před léty já, a mnohdy daleko mladší lidi, že raději sáhnou po pilulce proti bolesti, než se jí daleko účinněji a bez vedlejších účinků bránit cvičením. To, že má tohle cvičení smysl, vidím na cvičenkách – mají zdravé držení těla a jejich skutečný věk by jim málokdo hádal – vypadají mladší a vitálnější. Stejně jako ta, která kurzy jógy Jana Moravcová na Auroře již 23 let vede, cvičitelka Jana Moravcová. Jani, co tě vlastně k józe přivedlo? Od roku 1979 jsem pracovala v Lázních Aurora jako rehabilitační pracovnice a veškerá cvičení, která lidem mohla pomoci, mne zajímala. Proto jsem byla zvědavá i na to, co tělu může přinést jóga. Nejprve jsem ji zkoušela cvičit sama podle dostupné literatury a zjistila jsem, že i mé zdravotní problémy se vylepšovaly. Jóga nepůsobí blahodárně jenom na pohybový aparát, ale může pomoci i při gynekologických problémech, při diabetu, astmatu a srdečních potížích. Navíc posiluje imunitní systém, což se mi také potvrdilo. Kde se vlastně v Čechách a v Třeboni jóga vzala? Při své práci jsem cvičila pacientku z Brna a při běžné konverzaci došlo i na jógu. Sdělila mi, že Brno pořádá letní jógové semináře v Moravských Budějovicích a na jeden z nich jsem hned o prázdninách 1987 jela. Tam jsem se seznámila s jógovými cvičiteli z Prachatic a skrze ně jsem se dostala k organizátorovi jógy v Českých Budějovicích panu Vlastimilu Růžičkovi. Ten mne hned zjara dalšího roku pozval na kurz jógy pro cvičitele, který se konal u nás v Třeboni v Doubí. Byl to dvouvíkendový kurz velmi kvalitně obsazený dlouholetými lektory z Prahy a Českých Budějovic. Jakmile jsem měla osvědčení, začala jsem vést kurzy jógy v Auroře. Nejdříve na ně docházeli jen lidé z Třeboně a zaměstnanci lázní. O něco později, v roce 1999, jsem mohla začít cvičit jógu i s pacienty, neboť jim byla předepisována i jako účinná procedura přímo lékaři, zejména dr. Vlčkovou, která si tehdy přišla i sama hodinu jógy vyzkoušet, aby věděla, co cvičení obnáší a v čem je jeho přínos pro tělo i duši. První hodinu jógy s pacienty jsem měla 14. 9. 1999 a od té doby dvakrát týdně lázně tuto proceduru nabízejí – vedu si soukromý přehled, proto vím, že už je to více než tisíc odcvičených hodin s klienty. To je tedy úctyhodné číslo! A možná ani nevíš, že mnoho klientů jezdí k nám do lázní i kvůli tobě a tvým hodinám jógy. Dokážeš totiž poradit i speciální cviky na jednotlivé potíže, které opravdu fungují. Popiš, prosím, našim čtenářům, jak taková hodina vlastně jógy vypadá. Hodina jógy začíná uvolněním, následuje nácvik správného jógového dechu, poté protahovací cvičení, potřeboňský svět l únor 2012


BoWLiNG V lednu začal další, již 5. ročník soutěže. Zvýšil se nám počet týmů na 14 a soutěž se stává ještě atraktivnější. 1. KOLO BOwLINgOVÉ LIgY Pošta – Berta 6:0 (2.078:1.873) Egal – Aurora 5:1 (2.596:2.334) Čochtani – SRPŠ 0:6 (2.152:2.402) Mix – Koníček 2:4 (2.142:2.305) Hvězda – Dopočtu 4:2 (2.283:2.077) Polště – Jiskra 1:5 (2.035:2.271) RP – Partička 5:1 (2.043:1.973) Pořadí

Team

body

kuželky

1.

SRPŠ

6

2.402

2.

POŠTA

6

2.078

3.

EGAL

5

2.596

4.

JISKRA

2

2.271

5.

RP

5

2.043

6.

BÍLÝ KONÍČEK

4

2.305

7.

HVĚZDA

4

2.283

8.

MIX

2

2.142

9.

DOPOČTU

2

2.077

10.

AURORA

1

2.334

11.

POLŠTĚ

1

2.035

12.

PARTIČKA

1

1.973

13.

ČOCHTANI

0

2.152

14.

BERTA

0

1.873 Ing. Petr Šot

inzerce

cvičení SHIATSU

každou středu 20-21 hod., malá tělocvična ZŠ Sokolská, 60 Kč/hod.

Zvu Vás na cvičení s relaxační hudbou, kde si protáhnete všechny klouby a partie těla. Vhodné v každém věku. Děti zdarma, pokud vezmou i maminku. Deku či karimatku s sebou. Těší se Petra Dvořáková

V lokalitě „Na Kopečku“ nabízíme k prodeji kompletně zasíťované pozemky určené pro výstavbu rodinných domů o velikosti  do 1 118 m2. Malebné prostředí zaručuje atraktivní bydlení s přírodním rázem okolní krajiny v dosahu centru města.

www.itrebon.cz

Poslední 1 volná parcela

silovací cvičení a jednotlivé polohy, které nazýváme ásány. Ty vedou k procítění a uvědomění si svého těla, proto jsou cviky pomalé, zaměřené hlavně na vnímání, co cvičení tělu přináší. Závěrem hodiny se provádí pranajáma, tj. regulovaný dech, který pročišťuje energetické dráhy v našem těle. Z cvičení by měl člověk odcházet uvolněný, odpočatý a s dobrou náladou. Vedeš pouze kurzy na Auroře nebo i někde jinde? Ještě vedu kurzy jógy v Majdaleně, kde jsem předtím 11 let bydlela a je mi mezi místními lidmi dobře. Jezdí sem i ženy ze Suchdola nad Lužnicí, Staňkova, Chlumu u Třeboně a Hamru. Pro jakou věkovou kategorii je jóga ideálním cvičením? Jóga je vhodná pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci. Mezi cvičenci jógy jsou třeba i osmdesátiletí lidé a naopak i předškolní děti. Jóga není jen cvičení, ale i jistý životní styl, který má svá pravidla. Můžeš uvést ta základní? Protože cílem jógy je tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví, tak zde samozřejmě platí i určité zásady. Hlavní zásada duchovního života a nejvyšší příkaz lidství zní AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA, tj. neubližování. Tedy neubližovat chováním, slovy, myšlenkami a city. Další zásadou je chránit všechny podoby života a ctít jejich jedinečnost a svébytnost, a z toho vyplývá i cesta vegetariánství. Tím se otvírá široká základna pro vzájemnou lásku a pomoc, pochopení a toleranci – nejen mezi jednotlivci, ale i mezi všemi lidmi, národy, rasami a vyznáními. Co bys vzkázala těm, co stále ještě váhají? Nestyďte se a přijďte! Zeptejte se na pocity třeba těch, co cvičí pravidelně. Kdo chce něco pro své zdraví udělat, tak má příležitost. Ve vašich rukou spočívá rozhodnutí, zda učiníte něco pro sebe, pro pocit pohody, pro svobodný a šťastný život. Pravidelným cvičením a pevným odhodláním jistě dosáhnete úspěchu. Přeji všem cvičícím – i těm, kteří se jimi teprve chtějí stát – hodně štěstí, úspěchů, zdraví, harmonie a radosti v životě. Děkuji ti, Jani, za rozhovor a třeba s některými z čtenářek či čtenářů Třeboňského světa brzy na Marta Weberová hodině jógy na viděnou!

Místní organizace ČSSD Třeboň zve občany na setkání a besedu s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2012 od 18.00 hodin v KKC Roháč. Za MO ČSSD Třeboň Zdeněk Mráz

Řádková iNzerCe ■  Pronajmu rod. domek 3+1, 100 m2

se zahradou 5 km od Suchdola n. L., v hezkém a klidném prostředí, po celkové renovaci, internet. K nastěhování ihned. Tel. 733 778 430 ■  Prodám dům v Třeboni. Tel. 728 653 885 ■  Pronajmu garsoniéru po rekonstrukci, Hliník. Tel. 608 242 642 ■  Hledám dlouhodobý pronájem bytu 3+1 v Třeboni. Nabídněte – spěchá. Tel. 775 084 584 ■  Důchodkyně, učitelka AJ, NJ, FJ, hledá dlouhodobý pronájem – podnájem bytu – pokoje v Třeboni. Platba na půl roku 15 000 Kč předem. Tel. 604 556 094 ■  Prodám dům v Třeboni – Daskabát, téměř nový. R. v. 2001, 2 byty 3+1, v přízemí dvougaráž + dílna, dvorek. Blízko parku a Lázní Aurora. Tel. 606 601 388 ■  Prodám družstevní byt 2+kk (Okružní, Třeboň), 60 m2, cena: 1 390 000 Kč. Tel. 607 144 539 ■  Prodám byt 3+1 U Francouzů, 93 m2. Tel. 728 031 433 ■  Pronajmu garsonku 30 m2 v panel. domě, 6. p. s výhledem na rybník Svět. Tel. 606 755 964 ■  Koupím zahradu v Třeboni nebo pozemek do 300 m2. Cenu respektuji. Tel. 724 071 828 ■  Prodám zánovní sporák Gorenje, plyn + elektr. trouba, bílý. Tel. 607 572 129 ■  Výklad karet a regresní terapie. Tel. 602 152 983 l 33


OZNÁ MENÍ Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o. jako nájemce majetku města Třeboň zveřejňuje záměr podnájmu nebytových prostor v objektu čp. 2/I „Kulturně-společenské centrum Beseda, Třeboň“včetně přináležitých pozemkových parcel.

Záměr podnájmu lze podat i na jednotlivé provozy Kulturně-společenského centra Beseda:

▸ Klub pro mladé ▸ Restaurace a vinárna ▸ Taneční sál ▸  Komerční prostory pro obchodní  činnost a služby ▸ Divadelní kavárna

Nabídky na podnájem prostor lze podat do 6. 2. 2012. Více informací na tel.: 602 115 180

nebo na www.berta.cz

Sháním dlouhodobý podnájem v okolí centra Třeboně.

Nabídka práce na pozici recepční relaxačního centra v Třeboni na zkrácený úvazek. Znalost PC nutná.

Tel. 605 034 874

Tel. 605 034 874

Auto Ševčík Vážení majitelé vozů ŠKODA

Využijte služeb nejnovějšího autosalonu v Českých Budějovicích na Husově třídě za OD Globus

Nabízíme:

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kvalitní, rychlý a cenově výhodný servis vozů s využitím nejmodernější technologie Zajistíme provedení STK a měření emisí Kompletní pneuservis, seřízení vozidla s využitím 3D geometrie Nonstop servis s odtahovou službou Mytí vozidel na lince s pěnovými kartáči, šetrně a bez čekání Široká nabídka nových vozů Škoda s možností předváděcích jízd Výběr kvalitních a ověřených ojetých vozů Škoda Financování a pojištění nových i ojetých vozů Sobotní a nedělní provoz!

Telefon: 385 340 330, 724 997 058 Odtahová služba, mobil servis 725 042 142 34 l

www.autosevcik.cz

e-mail: infocb@autosevcik.cz

třeboňský svět l únor 2012


Třeboňský SVĚT JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Palackého 106/ll, Třeboň

tel./fax: 384 781 942, mobil: 602 414 723 e-mail: kregl@tbn.cz www.atelier-kregl.cz

Vinotéka Radka Novohradská 223, Třeboň

ve spolupráci se

pořádá

1. Vinařský ples, 24. 2. v19.00 hod. vKKC Roháč Předtančení • Ktanci hraje Třeboňská 12 a skupina YAMABAND • Bohatá tombola, 10 hlavních cen Širokosortimentní nabídka znovínských vín, sommeliér K občerstvení teplá i studenájídla, Hotel Zlatá hvězda Třeboň Předprodej vstupenek na č. 724 136 411, 606 637 454, Vinotéka Radka, č. 736 185 263

OBUV POD VĚŽÍ – Rieker Otevírací doba: Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12

Nová kolekce obuvi podzim/zima 2011–12 zn. RIEKER, Josef Seibel, Marc.

Naše boty můžete nakoupit i na E-SHOPU

www.obuvpodvezi.cz Nová nabídka – kabelky Û POHODLÍ a KVALITA Ù Û MÓDNÍ TRENDY Ù Û PŘIJATELNÉ CENY Ù Û OCHOTNÁ OBSLUHA Ù

Třeboň, Masarykovo nám. 1/146, tel: 384 385 816

V únoru  NOVÉ ZBOŽÍ

Zpravodaj města Třeboně Vychází 1× měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko města Třeboně. Redakce: Masarykovo nám. 103, Třeboň šéfredaktor Jana Jandová (jj) tel.: 384 724 357, 724 959 653 e–mail: ts@itrebon.cz. Elektronická podoba novin – www.itrebon.cz IČO: 365751, ev. č. MK ČR E 14913 Redakční rada: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., Ing. Augustin Kotil, Mgr. Blanka Čechová, Mgr. Terezie Jenisová a Marta Weberová Anonymy nebudou otištěny. U nepodepsaných fotografií jsou autory členové redakční rady. Příjem příspěvků: e–mail, CD. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P–2507/95 ze dne 29. 5. 1995. Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o. 370 01 České Budějovice Uzávěrka příštího čísla: 15. 2. 2012 v 17.00 hod. Náklad: 1 800 ks. Cena: 15 Kč

Petra Dvořáková DiS.

SHIATSU DO Nabízím tradiční japonskou terapii SHIATSU:

• šíje, krční, hrudní, bedrokřížová páteř – blokády • ošetření horních i dolních končetin dle meridiánů • ampuku – ošetření Hara • kosmetické a relaxační Shiatsu Do • kancelářské Shiatsu • reflexní Shiatsu chodidel, kotníků a prstů • doplňková terapie: Dornova metoda, Reiki I. a II. stupeň Přijedu i do pohodlí Vašeho domova. Mladošovice 16,Třeboň, www.shiatsuterapie.cz PD.Mladosovice@seznam.cz, 728 403 744, 387 980 276

Všem svým zákazníkům přeji v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

www.areat.cz www.itrebon.cz

liskataxi@seznam.cz l 35


Třeboňský svět (únor 2012)  

Zpravodaj města Třeboně

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you