Page 1

ARCHHOLIKS. www.archholiks.sk


Ing.arch. Jana TARTA¼OVÁ tartalova@archholiks.sk Ing.arch. Michal TARTA¼ tartal@archholiks.sk

Architektonický ateliér predstavuje spojenie kreatívnych myšlienok mladých ¾udí, ktoré sú pretavené do projektov a vízií v oblasti architektúry, urbanizmu, interiéru. Snahou práce ateliéru je h¾adanie a rozvíjanie riešení, ktoré disponujú KONCEPTOM, KVALITOU, KOMPLEXNOSŤOU, NÁPADITOSŤOU A SVIEŽIM POH¼ADOM. Naším hlavným cie¾om je VYTVÁRAŤ funkèné, hravé, flexibilné a ekologicky priate¾né prostredie spåòajúce požiadavky investora, PREKVAPOVAŤ kreatívnymi a originálnymi nápadmi, UKÁZAŤ priestor ,,inak,,


REALIZテ,IE


PROJEKT: MIESTO:

NADSTAVBA BYTOVÉHO DOMU HOLLÉHO ŽILINA

VIZUALIZÁCIE- PERSPEKTÍVNE POH¼ADY Z ULICE


V dnešnej dobe populárny druh investiènej akti vity: nadstavba bytového domu s jedinou funkciou – bývanie. UPPERLIVING sa nachádza na nároží ulíc Hollého – Radlinského. Ide o prepojenie klasického trojpodlažného povojnového bytového domu so znièenou fasádou s novou jednoduchou hmotou so sviežou tvárou. Filozofiou architektonického návrhu bolo oživiś objekt premietnutím interiérových prvkov na fasádu, ponúknuś rontgenový poh¾ad , a daś typickej bytovej nadstavbe novú dušu a tvár, ktoré zároveò zadefinujú funkciu objektu. Pomocou špeciálne vyrobených šablón sa preniesla obrysová grafika spomínaných prvkov na fasádu. Grafika bola navrhnutá bielou fluorescentnou farbou na tmavošedej omietke. Nadstavba má dve podlažia s 10-timi rozdielnymi bytovými jednotkami, revitalizuje spoloèné priestory, využitím moderných materiálov šetrí energetické náklady, rieši úpravu okolia budovy a s novou kvalitou bývania a prostredia prináša aj nový život.

VIZUALIZÁCIA RIEŠENÉHO BYTOVÉHO DOMU


1. POH¼AD NA NADSTAVBU BD Z HOLLÉHO ULICE 2. FILOZOFIA NÁVRHU- PRENESENIE VNÚTORNYCH FUNKCIÍ JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ NA FASÁDU 3. POH¼AD NA NÁROŽIE BUDOVY

1. 2.

3.


PROJEKT: MIESTO:

DOSTAVBA REALITNÉHO CENTRA RED ŽILINA

VIZUALIZÁCIE- PERSPEKTÍVNE POH¼ADY Z ULICE


Dostavba realitnej kancelárie RED v Žiline sa nachádza na námestí Andreja Hlinku. Potreba zvýšenia plošnej kapacity „realitky“ bez zmeny adresy znamenala jedine prístavbu v podobe architektonicky odlišného ,,parazita,, , ktorý má jasne naznaèiś svoju dobu vzniku a nehraś sa na nieèo, èo vzniklo zároveò s pôvodnou budovou. Dostavba pozostáva z dvoch podlaží. Prvé podlažie predstavuje ,,open space,, kanceláriu, presvetlenú pomocou svetlíkov s hygienou a zázemím. Druhé podlažie je priamo prepojené s doterajším sídlom firmy RED ako aj s exteriérovou terasou. Zdvihnutie dostavby o jedno podlažie umožnilo vytvorś pre pracovníkov kancelárie parkovacie miesta tak vzácne v centre Žiliny.


1. OPEN SPACE OFFICE - INTERIÉROVÝ POH¼AD 2. POH¼AD NA FASÁDU PRÍSTAVBY Z NÁMESTIA A.HLINKU

1. 2.


PROJEKT: MIESTO:

RIEŠENIE EXTERÉRU RODINNÉHO DOMU TRNAVA

VIZUALIZÁCIA RIEŠENÉHO RODINNÉHO DOMU


FOTOGRAFIA OD VSTUPNEJ BRÁNY


Rodinný dom v Trnave je kombináciou pôvodného objektu RD a novej dostavby orientovanej smerom do záhrady pozemku. Exteriér budovy je neodmyslite¾ným apsektom pôsobiacim na prvý dojem z RD. Dôležitou úlohou je jeho estetická stránka, ktorá reaguje na okolie ,,genius locci,,. Materiály použité na fasáde domu odzrkad¾ujú filozofiu a životný štýl rodiny, jej funkèné a zároveò moderné chápanie architektúry ako takej. RIEŠENIE VSTUPU DO RD

POH¼AD DO ÁTRIA RD


REALISTICKÉ VIZUALIZÁCIE


VIZUALIZÁCIA: MIESTO:

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA NA DUNAJI BRATISLAVA


VIZUALIZÁCIA: MIESTO:

POLYFUNKÈNÝ OBJEKT DUNAJSKÁ ULICA BRATISLAVA


PROJEKT/VIZUALIZÁCIA: MIESTO:

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM MODRA


PROJEKT/VIZUALIZÁCIA: MIESTO:

BUDOVA PRÁVNICKEJ FIRMY BRATISLAVA


VIZUALIZÁCIA: POLYFUNKÈNÝ DOM MIESTO: BRATISLAVA


PROJEKT/VIZUALIZÁCIA: ZÁPADOÈESKÁ GALÉRIA MIESTO: PLZEÒ

ARCHHOLIKS  

first portfolio, not the last

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you