Page 1

10. roč. BŘEZEN 2017

MĚS TO / ZPRAVODAJS T VÍ / HIS TORIE / ZAJÍMAVOS TI

ZDARMA pro občany města

/

www.veseli-nad-moravou.cz


OBRAZEM

vesELSKÉlisty

Reprezentační ples města 2017 Renomovaný Combo orchestr Gustava Broma a dalších minimálně pět hudebních seskupení, bohatý a chutný raut i degustace špičkových vín – to všechno a také mnoho dalšího patří k již zažitým lákadlům Reprezentačního plesu města Veselí nad Moravou. Ten letošní se uskutečnil poslední lednovou sobotu v kulturním domě, základní umělecké škole a Kafé v kině. Více foto na www.veseli-nad-moravou.cz. Foto: Vojtěch Peša

2

březen 2017


ZPRAVODAJSTVÍ

Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou získala zelenou ul.

Bla

tni

ck

á

ul.

54

Ko ova llár směr Blatnice pod Sv. Antonínkem

HRANICE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

směr Kozojídky

POZEMKY 1. ETAPY

V lednu letošního roku vláda České republiky zařadila mezi vybrané zóny k realizaci také připravovanou průmyslovou zónu ve Veselí nad Moravou. V  návaznosti na toto rozhodnutí již proběhla první jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Realizace první etapy průmyslové zóny by měla být zahájena již v příštím roce. Náklady na výstavbu průmyslové zóny Veselí nad Moravou na rozloze 31 ha jsou stanoveny na 269 milionů Kč – z toho podíl dotace činí 202 miliony Kč a město se bude podílet částkou cca 67 milionů Kč. V  projektu je řešeno také zlepšení dopravního napojení lokality přes areál Železáren, včetně přesunu železničního přejezdu a obslužné komunikace v celkovém nákladu 100 milionů Kč. Příprava a realizace celé průmyslové zóny bude probíhat v letech 2017 až 2020. Prostor průmyslové zóny je vymezen ulicemi Kollárova a Blatnická. V tomto prostoru vznikne patnáct areálů o  velikosti 0,5 ha až 2 ha. Město tak bude moci nabídnout patnácti investorům zázemí pro podnikání v drobHODINKA SE STAROSTOU Středa 1. března 2017 v 15:00 Pravidelné setkání se starostou nebo s některým z místostarostů v kanceláři starosty na městském úřadě. Jste srdečně zváni

né výrobě a výrobních službách, čímž může vzniknout až 600 nových pracovních míst. S  ohledem na složitost přípravy zóny bude záměr realizován po etapách. Přípravné úkony na první etapě, která zaujme plochu necelých 8 ha, již byly zahájeny. V současné době jsou připravovány kupní smlouvy na výkupy pozemků od soukromých vlastníků. Realizace první etapy průmyslové zóny je plánována na jarní období roku 2018, ukončení na září roku 2018. Náklady této etapy činí 37 milionů Kč – z toho dotace 28 milionů Kč a náklady města 9 milionů Kč. Tím vznikne pět průmyslových areálů, které budou dopravně zpřístupněny, opatřeny inženýrskými sítěmi a  nabídnuty podnikatelům k prodeji. Podrobnější informace pro zájemce o  podnikání v  drobné výrobě a  výrobních službách v  průmyslové zóně ve Veselí nad Moravou sdělí Ing. Vladislava Nováková, telelefon 518 670 126, nebo e-mail: novakova@veseli-nad-moravou.cz . Ing. Vladislava Nováková odbor majetku a investic

POSLANECKÝ DEN ING. JOSEF UHLÍK Pondělí 13. března 2017 od 14:00 do 16:00 Městský úřad Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, I. patro, zasedací místnost č. 201

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Pondělí 20. března 2017 v 15:00 Koná se v obřadní síni městského úřadu, park Petra Bezruče. Jste srdečně zváni.

Po dlouhé době proběhla zima tak, jak má být – mrazivá s ledem a  sněhem. Dokonce jednou, shodou okolností, ve středu večer vypadla dodávka el. proudu. Chci tím říct jen to, že dříve se to stávalo běžně. Když jsem chodil do školy, vyvolal takovýto průběh zimy tzv. „uhelné prázdniny“ – třeba i třítýdenní. Nevzpomínám si, že by nás to nějak pobuřovalo. Na prázdniny čekají rády všechny děti – třeba na ty nastávající březnové – jarní. V únoru proběhlo v kulturním domě vyhlášení nejlepších sportovců okresu. Vyznamenaným IN-LINE klubu, judistům D.  Skalkové a  M.  Vojtkovi, moderním gymnastkám S.  Zálešákové a  E. Roubalové, rychlobruslařce Lucii Korvasové děkuji za reprezentaci města a přeji další úspěchy. Hned první den března se připomíná „Popeleční středou“ a  následujícím 40denním postním obdobím před Velikonocemi. Březen má zažitý název „měsíc knihy“. Myslivci okresu vyhodnotí svou činnost tradičně na výstavě trofejí v  Kyjově. Mám pocit, že srnčí zvěře je v polích a na lukách víc než zajíců a bažantů. S  očekávaným oteplením se zajisté zvýší v našem městě a okolí pohyb cyklistů směřujících za jakýmkoliv cílem. Na již funkční síť cyklostezek chceme navázat. Opravou povrchu stávajících cest usilujeme o  propojení Veselí s  nádražím v  Moravském Písku a  Bzencem. Práce začínají ve spolupráci s  vedením Bzence a  Moravského Písku a  měly by proběhnout do konce dubna. Ve městě se snažíme o získání dotace k dotažení cyklostezky z ulice Kollárova – od sportovní haly podél hřbitova k železničnímu podjezdu. Přijměte pozvání na 11. zasedání zastupitelstva v  pondělí 20. března na 15:00 hodin do obřadní síně městského úřadu. Ještě upozorňuji na opětovnou silniční uzávěrku silnice mezi Strážnicí a  Bzencem z důvodu oprav, a to do 20. června 2017. V neděli 26. března se mění čas na letní. Nezapomeňte si přetočit své hodinky. Všem nositelům jména po sv. Josefovi přeji splnění všech jejich přání, hrdost, že toto jméno nesou a důstojnou oslavu. Váš

březen 2017

3


vesELSKÉlisty

Informace z radnice Rada města na 62. a 63. schůzi mimo jiné schválila: ▪▪ aktualizaci Grantového harmonogramu pro rok 2017 ▪▪ přílohu smlouvy se společností EKOR, kterou se stanovují pro kalendářní rok 2017 četnost svozu komunálního odpadu v obci, množství vyvážených kontejnerů, ceny a další ▪▪ uzavření darovací smlouvy se společností AHES, s.r.o., Brno, která věnovala zelenou stínící tenisovou plachtu v hodnotě 10 000 Kč umístěnou na oplocení dvora MŠ Milokošť ▪▪ zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce na rekonstrukci stravovacího zařízení MŠ Kollárova ▪▪ zahájení zadávání veřejné zakázky „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Veselí nad Moravou“ ▪▪ poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč na vydávání časopisu Malovaný kraj ▪▪ Plán odpadového hospodářství města na období 2017 – 2026 byla seznámena: ▪▪ s přehledem veřejných zakázek zadaných v roce 2016 městem Veselí nad Moravou a jeho příspěvkovými organizacemi ▪▪ s návrhem způsobu ocenění pedagogických pracovníků konaného dne 29. března ▪▪ s postupem přípravy realizace I. etapy průmyslové zóny Kollárova – Blatnická ▪▪ s poděkováním Charity Veselí nad Moravou městu, jeho zaměstnancům a dobrovolníkům za podporu Tříkrálové sbírky ▪▪ s výsledkem jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu k přípravě průmyslové zóny Kollárova – Blatnická ▪▪ s podnikatelským záměrem pana Karla Chmelaře s myslivnou v zámeckém parku souhlasila: ▪▪ s účastí města ve Státním programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 ▪▪ s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Veselí nad Moravou ve dnech 3.–4. 5. 2017 ▪▪ se záměrem modernizace odborných učeben ZŠ Hutník uložila: ▪▪ odboru MI pořídit hlukovou studii v lokalitě na ul. Kollárova ▪▪ odboru MI zajistit uzavření kupních smluv na výkup pozemků I. etapy průmyslové zóny Kollárova – Blatnická ▪▪ odboru MI zajistit realizaci rekonstrukce knihovny a vstupního prostoru kulturního domu v termínu od 1. 6. 2017 do 15. 12. 2017

Uzávěrka příštího čísla

Termín uzávěrky dubnového vydání Veselských listů bude 15. března 2017. Své příspěvky posílejte nejpozději do tohoto data na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Děkujeme za pochopení.

4

březen 2017

Rekonstrukce náměstí Míru V průběhu rekonstrukce náměstí Míru bude v  části náměstí mírně omezen průchod pěších a zcela zrušen průjezd automobilové dopravy. Omezen bude pohyb pěších po chodníku u  obchodů, chodník u Komerční banky a  chodník u  budovy pošty, zcela uzavřen bude automobilový provoz rekonstruovanou částí náměstí. Průchod pěších staveništěm bude usměrněn instalovaným mobilním oplocením. Omezení dopravy bude zahájeno spolu se zahájením stavební činnosti, tedy od 1. března 2017. Pro pěší bude omezení ukončeno s realizací stavebních prací na chodnících a cyklostezce, tedy k 30. říjnu 2017, pro automobilovou dopravu s  realiza-

cí celého díla, tedy k 31. květnu 2018. Po celou dobu stavby bude zabezpečen přístup a průjezd k nemovitostem přilehlým ke staveništi. Ing. Josef Větříček odbor majetku a investic

Opravy silnic pokračují v březnu V jarních měsících v závislosti na klimatických podmínkách dojde k pokračování oprav silnice I/55 v  Milokošti. Opravy komunikace byly zahájeny v  srpnu 2016, ale na zimní období přerušeny. Jedná se již o III. etapu v úseku od restaurace Toscana po ulici Pplk. Vlad. Štěrby. Opravy budou probíhat při částečné uzavírce, vždy zůstane na silnici volný alespoň jeden jízdní pruh vozovky dostatečné šířky. Autobusová zastávka Veselí nad Moravou – Břestek bude dočasně přeložena před prodejnu Marina. Provoz bude řízen sema-

fory a vjezd povolen pro všechna vozidla bez omezení. Součástí celé stavby je také napojení vjezdů k  rodinným domům. Předpokládaný termín ukončení celé opravy je stanoven na 30. června 2017. V souvislosti s opravou silnice žádáme občany, kteří bydlí v dotčené oblasti, o spolupráci s usnadněním vývozu odpadu. V době opravy komunikace I/55 umístěte sběrné nádoby na odpad v  den svozu na průjezdnou stranu komunikace. Radka Nekardová odbor majetku a investic

Výběrové řízení na městském úřadě Tajemník Městského úřadu Veselí nad Moravou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

REFERENT/KA NA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD Předpokládaný nástup: 1. července 2017 Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Přihlášku s požadovanými náležitostmi lze doručit v zalepené obálce označené v levém horním rohu značkou „VŘ referent SÚ“, a to buď osobně na podatelnu Městského úřadu Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, nebo poštou na adresu: Městský úřad Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, nejpozději do 12:00 hodin dne 2. března 2017. Další informace k výběrovému řízení podá Ing. Bc. Vítězslav Petřík, vedoucí odboru Stavební úřad, telefon: 518 670 210, e-mail: petrik@veseli-nad-moravou.cz. Informace o volných pracovních místech v regionu naleznete také na webových stránkách www.veseli-nad-moravou.cz v sekci Ostatní informace – Volná pracovní místa.


Ve Veselí nad Moravou v ulici Tyršova v  budově bývalého zemského domu, kde též léta měl sídlo finanční úřad, vznikne nový dům s  byty určenými zejména seniorům. Soukromý investor uspěl v projektu pro podporu bydlení tohoto druhu, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Budova, která od roku 2011 neměla využití, tak znovu ožije a nabídne dostupné moderní bydlení blízko centra města. Kolik bytových jednotek a o jaké velikosti bude v  rekonstruovaném domě k dispozici? V  domě se nachází 44 bytových jednotek o velikostech od 20 m2 do 45 m2 a tři místnosti pro komunitní život. Bude v tomto zařízení zřízena také stálá pečovatelská služba? Pečovatelská služba bude provozována formou takzvané terénní služby Charity Veselí nad Moravou a Zdislavy Veselí, o.p.s. Tyto služby si bude moci každý nájemník sjednat dle svých potřeb a možností. Kdy je plánováno dokončení a první stěhování klientů?

Počítáme s tím, že všechno by mělo být připraveno na začátek dubna letošního roku. Máte představu, jaká bude výše nájemného? Nájemné bude činit 57,20 Kč/m2. Např. byt o rozloze 20 m2 bude stát 1 144 Kč a k tomu ve stejné výši budou zálohy na energie, úklid společných prostor, televizi apod. Takže celkem nájemné v bytě o rozloze 20 m2 včetně energií nepřesáhne částku 2 300 Kč za měsíc. Nájemné ve větších bytech o rozloze 45 m2 bude stát celkem cca 5 200 Kč za měsíc. V objektu bude možné si pronajmout i krytou garáž nebo kryté a uzamykatelné místo na kolo. Je možné si byty a objekt prohlédnout? Připravujeme den otevřených dveří, kdy bude možné si prohlédnout celý dům. Budeme vám k dispozici a zodpovíme vaše otázky. Přijďte se k nám podívat v pátek 31. března 2017 od 13:00 hodin. Již nyní je možné si prohlédnout a zarezervovat konkrétní byt. V případě zájmu volejte na tel. 724 828 888 nebo pište na email lejsalmartin@seznam.cz. Na otázky odpovídal Martin Lejsal, správce objektu a odpovědná osoba za provoz. red

Prodej pozemků u laguny Baťova kanálu určené pro rozvoj cestovního ruchu

Městská policie Veselí nad Moravou byla zřízena na základě Obecně závazné vyhlášky v roce 1991. Od roku 1993 zajišťuje nepřetržitý provoz. Strážníci mohou vykonávat svá oprávnění pouze na základě platného osvědčení, které vydává Ministerstvo vnitra, a  to po úspěšném složení zkoušky jak písemné, tak i ústní. Toto osvědčení se vydává na dobu tří let a  poté je třeba znovu opakovat celou

zkoušku. V současné době má město Veselí nad Moravou dvanáct strážníků a jednoho strážníka čekatele, který po obdržení osvědčení doplní stav strážníků na konečných třináct. Každému strážníkovi je svěřena část města, tzv. úsek strážníka, kterému se věnuje a řeší zde místní problematiku. Seznam těchto úseků je zveřejněn na webových stránkách města Veselí nad Moravou. Rostislav Prax velitel MěPo

Černá kronika Vandalismus Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv – většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog.

a

Město Veselí nad Moravou vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej práva stavby a následný prodej čtyř lukrativních pozemků o celkové rozloze 1 ha nacházejících se u laguny Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou v areálech bývalé „Salajky“ a „Zahradnictví“. Pozemky jsou určeny k realizaci soukromých investičních záměrů podporujících rozvoj cestovního ruchu ve Veselí nad Moravou i v celém regionu. Areál „Salajka“: tři pozemky o celkové rozloze cca 3841 m2 (cca 915 m2,1 440 m2a 1 486 m2). Areál „Zahradnictví“: pozemek o výměře cca 5 912 m2 včetně bývalého zámeckého skleníku. Zájemce má možnost se ucházet o pozemky jako celek, nebo o libovolný počet jednotlivých částí. Nejvhodnější nabídku podá ten účastník veřejné soutěže, který nabídne nejvyšší kupní cenu a současně předloží nejvhodnější podnikatelský záměr. Přihlášky do veřejné soutěže musí být doručeny v písemné formě na podatelnu Městského úřadu Veselí nad Moravou nejpozději do 28. dubna 2017. Veškeré potřebné podklady jsou k dispozici na webu města www.veseli-nad-moravou.cz.

Okénko městské policie

Mo

rav

54

v aťů

l

ka

B

ul.

zámecký park

me

cká

PROSTORY BÝVALÉ SALAJKY A ZAHRADNICTVÍ

Nejčastější projevy vandalismu ▪▪ graffiti na veřejných plochách ▪▪ demolování veřejných objektů či městského mobiliáře ▪▪ poškozování soukromého majetku Vandalismus může být v některých případech klasifikován též jako trestný čin, neboť o sankcích rozhoduje výše způsobené škody. březen 2017

5

ZPRAVODAJSTVÍ

Nové byty pro seniory blízko centra


ROZHOVOR

vesELSKÉlisty

120 let Sokola Veselí nad MoravouFoto: Vojtěch Peša

Tělocvičná jednota Sokol Veselí nad Moravou byla založena před 120 lety, 1. února 1897. Cvičilo se tehdy 2 – 3x týdně v sále hotelu Přikryl, později v  tělocvičně obecné školy. Za 1. světové války byla činnost Sokola poprvé zastavena, ale sokolové v zahraničí nebo v zajetí se stali páteří vzniku legií ve Francii, Itálii a v Rusku. Po skončení války v roce 1918 došlo k výraznému rozmachu sokolského hnutí a začalo se uvažovat o vybudování vlastní sokolovny. V roce 1924 byl položen základní kámen a  24. 5. 1925 se uskutečnilo slavnostní otevření. Areál sokolovny se stal místem pro pořádání veřejných cvičení, okrskových sletů, akademií, divadel, koncertů, tanečních zábav, plesů a oslav republiky. Na hřišti sokolovny se uskutečnila utkání v kopané a ženy v roce 1926 začaly hrát českou házenou. Konaly se zde závody v lehké atletice, hrál se volejbal a tenis. Jednota pořádala také turistické výlety a lyžařské zájezdy. Sokolská činnost vždy vrcholila v  období pořádání všesokolských sletů. VI. všesokolského sletu v roce 1920 se ve větším počtu zúčastnili také naši cvičenci, stejně tak jako dalších sletů. Na památném X. sletu v  roce 1938 sokolové přísahali věrnost republice. Na začátku II. světové války byla činnost Sokola zakázána. Členové naší jednoty se výrazným způsobem zapojili do odboje ve skupině Obrana národa a  za tuto činnost bylo 9 bratrů popraveno a  dalších 5 věznění přežilo.

6

březen 2017

Po osvobození našeho města 24. dubna 1945 se činnost Sokola rychle obnovila ve stejném rozsahu jako před válkou. V roce 1947 měl Sokol 1 004 987 členů, veselská jednota tehdy měla 245 mužů a 222 žen. XI. všesokolský slet v  roce 1948 byl vyvrcholením Sokola, ale také prvním veřejným vystoupením proti novým „poúnorovým pořádkům“. V  dalších letech se tělovýchovná činnost zaměřila spíše na sporty, probíhala krátce pod hlavičkou Sokola ČSD, pak Lokomotiva, TJ Železárny a nakonec TJ Veselí nad Moravou. Souběžně ve Veselí působila i Jiskra, Slovan, Rudá hvězda a v Zarazicích DSO Sokol. V  rámci obrodného procesu v  roce 1968 vznikla naděje obnovit činnost Sokola potřetí, ale tento pokus byl zmařen 21. srpnem. Až 17.  listopad 1989 umožnil obnovit sokolskou činnost po čtvrté. Obnovující schůze Sokola v našem městě se konala 1. 3. 1990. Přes veškerou snahu se podařilo převzít devastovanou sokolovnu až v červenci 1991, ale opravami v letech 1992–1994 se podařilo sokolovnu zrekonstruovat. První větší akcí naší jednoty byl župní slet 21. 6. 1992 v rámci výročí 400 let narození J. A. Komenského a k 100. výročí ustavení župy Komenského. Ve sletovém roce 1994 proběhl v našem městě opět župní slet. Základem činnosti bylo pravidelné cvičení všech složek, výlety, akademie, župní přebory ve volejbale, pořádání běhů Mikulášské desítky, běhů Zámeckým parkem a Terryho Foxe. V  důsledku nového krajského uspořádání se Veselí nad Moravou v roce 2002 stalo součástí Jihomoravského kraje. Spolu s  dalšími

7 jednotami jsme přešli z župy Komenského do župy Slovácké. V  našem městě jsme ještě uspořádali v roce 2006 regionální slet a v roce 2012 slet župy Slovácké. Na všesokolských sletech v roce 2006 a 2012 jsme cvičili v několika skladbách. Vedle volejbalu se činnost jednoty rozšířila v roce 2000 o oddíl stolního tenisu s vedoucím br. Čajkou, od roku 2004 oddíl úspěšných mažoretek s  vedoucí ses. Suchomelovou a  od roku 2012 trénuje žactvo oddílu In-line pod vedením manželů Korvasových. Krátkodobě měl Sokol ještě oddíl hokejbalu a košíkové. Ve spolupráci s  SK národní házenou byla uskutečněna v  roce 2001 modernizace házenkářského hřiště, atletické dráhy a  volejbalových hřišť. V  areálu sokolovny vybudovalo město v  roce 2013 dětské hřiště. V  roce 2015 se pak podařilo získat z MŠMT dotaci 4 miliony Kč a za vydatné podpory města 4,8 milionu Kč pak proběhla rekonstrukce celého areálu. K  části nákladů přispěla také Církevní základní škola, SK národní házená, ČOS a Sokol Veselí. Zbudováním dětského hřiště se výrazně zvýšil zájem o sportovní aktivity mládeže a rekonstrukcí celého areálu se umožnilo sportování nejen pro hodiny tělesné výchovy škol, ale také sportování široké veselské veřejnosti. MUDr. Zdeněk Hlobil Akademie k 120 letům Sokola Veselí nad Moravou 25. 3. v 15:30 kino Morava. Po skončení beseda u cimbálu v sokolovně.


VÝLETY DO OKOLÍ

Z Veselí na Horňácko za koštem trnek „varených aj tekutých“

Trasa: Turistické centrum Veselska – vrch Radošov – Hroznová Lhota – Tasov – Lipov – Louka Vydejte se s námi na pěší výlet, při kterém opustíme nížinu obklopující Veselí nad Moravou. Přes kopec Radošov, kde se můžeme pokochat výhledy z rozhledny, se dostaneme do Hroznové Lhoty, v níž půjdeme místy spjatými s několika významnými osobnostmi. Dál nás stezka mírně zvlněnou krajinou povede podél řeky Veličky, projdeme pod technicky unikátní stavbou, až přijdeme do horňácké obce Louka. Od budovy Turistického centra Veselska se vydáme k supermarketu Kaufland. U něj se nachází podchod pod železnicí, původně podjezd pro vlak úzkorozchodné dráhy vybudovaný ve 20. letech 20. století hrabětem Chorinským. Právě tudy vede modrá turistická stezka, po které půjdeme. Později se k ní přidá i naučná stezka „K Radošovu s rozhlednou“. Po cestě na Radošov, v místech, kde končí panelová cesta, narazíme na zvýšený násep, dnes porostlý stromy a keři vytvářejícími téměř alej. Po tomto náspu a  pod kopcem Radošov vedly koleje úzkorozchodné dráhy na dopravu cukrové řepy mezi statkem ve Veselí a v Tasově. Na samotném vrchu Radošova stojí stejnojmenná rozhledna ve tvaru číše vína. Byla vybudována v r. 2014. Její celková výška dosahuje 16,4 m. Z  Radošova pokračujeme po modré turistické stezce, která nás zavede do Hroznové Lhoty. Zde žil a tvořil na přelomu 19. a 20. století slavný slovácký malíř Joža Uprka. Díky němu zažívala obec svůj rozkvět, neboť ho zde často navštěvovaly významné osobnosti tehdejšího kulturního i politického života, např. Leoš Janáček, bratři Mrštíkové nebo slavný francouzský sochař Auguste Rodin. Malířův dům s  ateliérem byl přestavěn podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, vedle něj byla postavena dílna na výrobu keramiky a nábytku. Oba

objekty jsou nepřístupné a společně s nedávno vybudovaným penzionem U  Maléřa tvoří jeden areál. Ten je zčásti chráněn kamennou zídkou s bránou a bujnou vegetací. Hlavním centrem obce je náves s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a  lipovou alejí. Byla vysázena r. 1899 při příležitosti udělení zlatého záslužného kříže místnímu starostovi a zemskému poslanci Josefu Pavlicovi. Po projití aleje nás modrá stezka vede ven z obce. Dále projdeme jižním okrajem obce Tasov, kde se k naší cestě přidá tok řeky Veličky. Podél ní budeme pokračovat téměř až do Lipova. V tomto úseku nás čeká několik hezkých míst: rybník na konci Tasova a před Lipovem a splávky mezi nimi. Za lipovským rybníkem se modrá stezka od Veličky odpojuje a podél silnice nás dovede přímo do středu vinařské obce Lipov. Zde naproti kostelu Všech svatých stezka odbočuje doprava nahoru do kopce. My ale jdeme stále rovně a asi po 100 m se potkáváme opět s Veličkou a zároveň s trasou Strážnické vinařské stezky. Na zalesněném svahu napravo nad námi se nachází přírodní památka Háj u Lipova, protější svahy v dáli jsou osázeny vinohrady. Přejdeme most přes Veličku, odpojíme se od Strážnické stezky, mineme areál koupaliště a míříme dál podél Veličky. Za splavem se cesta zužuje a chvílemi vede těsně u vody. Tady již zdálky vidíme železniční viadukt, jehož výška dosahuje 23 m a délka 209 m. Byl vybudován v r. 1926 jako součást trati z Veselí n. Mor. do Nového Mesta nad Váhom, která je celá považována za technicky unikátní stavbu díky koncepci mimoúrovňového křižování, ve své době velmi ojedinělé. Pod viaduktem přejdeme most přes Veličku. Tady se potkáváme opět se Strážnickou vinařskou stezkou, která nás dovede do našeho cíle. První písemná zmínka o  obci Louka pochází z  roku 1046, což z  ní činí nejstarší obec

Viadukt mezi Lipovem a Loukou

Horňácka. Dokladem lidové barokní architektury je kaplička se zvonicí z počátku 18. století zdobená slováckým ornamentem, postavená uprostřed návsi. Kousek od ní byl r. 1999 vybudován kostel Panny Marie Růžencové. V pozadí za nimi stojí tvrz z 2. pol. 15. století, přestavěná rodem Lichtenštejnů na zámek, později sloužící jako hospodářská budova. Milovníci přírody by měli určitě navštívit přírodní rezervaci Háj u Louky. Karin Ondrušová a Jiří Tomeček TIC Veselska

Praktické informace Délka trasy: Náročnost: Doprava:

cca 14 km nenáročná trasa rovinatým nebo mírně zvlněným terénem z Louky vlakem nebo autobusem zpět do Veselí nad Moravou

Kulturní události na trase výletu: 25. 3. 11. lúcký košt trnek od varených po tekuté (Louka) 16. 4. Košt vína (Hroznová Lhota) 4.–5. 8. Beseda u bigbítu (Tasov) 14. 10. Horňácký košt piva (Lipov)

Seriál o výletech do okolí zpracovaný Turistickým informačním centrem Veselska naleznete také na webu města www.veseli-nad-moravou.cz v sekci Turistika, volný čas – Cestovní ruch na Veselsku – Výlety do okolí a na webu www.tic-veseli.cz. březen 2017

7


RV1700085/02

RV1700105/02

Inzerce

8

březen 2017


Inzerce

Televize

za speciální zvýhodněné ceny od

Tarif Kuki větší

Tarif Kuki menší

Pokud jsi náročný uživatel a chceš mít co nejširší výber kanálů, pak je programová skladba mého tarifu Kuki větší přesně pro tebe. Nejsem obyčejná internetová televize, 30 programů ti naservíruji a dalších 30 si vybereš sám. Na výběr máš až ze 104 kanálů!

Rád koukáš na telku, ale nevíš co si vybrat. Mám to pro tebe 15 kanálů a dalších 15 podle tvého vkusu. Máš na výběr romantiku, dobrodružství, horory, dokumenty a mnoho dalšího. 15 favoritů si vybereš ze 41 kanálů!

Cena tarifu Kuki větší je 310 Kč vč DPH měsíčně.

Cena tarifu Kuki menší je 125 Kč vč DPH měsíčně.

V rámci testovacího provozu můžete na optických a kabelových přípojkách v síti KAZA.cz zdarma sledovat televizní vysílání. K dispozici jsou všechny TV kanály přijímané ve Veselí nad Moravou z pozemního vysílání (DVB-T). Zdarma dostupné kanály:

RV1601416/03

ČT 1, ČT 1 HD, ČT 2, ČT 2 HD, ČT 24, ČT sport, ČT sport HD, ČT D / ČT art, Prima, Prima COOL, Prima LOVE, PRIMA MAX, Prima ZOOM, Prima Comedy Central, Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, BARRANDOV TV, Barrandov FAMILY, Barrandov PLUS, Kino Barrandov, KINOSVĚT, Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, TV JOJ, JOJ FAMILY, JOJ Plus, TA3, Sport 5, RELAX, REBEL, TVS, MŇAU TV, Noe TV, Óčko, Óčko Gold, Óčko Expres, Šlágr TV, Regionální televize, WAU, tv8, SENZI, TV LUX, Proglas

březen 2017

9


Inzerce

/&+½*3½³/"#³%," 4/6#/³$)1345&/ļ7č3

10

březen 2017

RV1601338/07

7ZÚLPW#3*-"44BMPO7JWJFO )VTPWB CVEPWB ËFTL¨TQPĘJUFMOZQBUSP UFM ;MÐO#3*-"4 5FÌPWTL ;M¬O.BMFOPWJDFUFM #SOP#3*-"4 5SBĦPW  #SOPUFM

RV1700039/05

RV1601402/03

RV1601158/05

NOVINKY 2017 za zaváděěěěěěěěě


Inzerce 02

03

04

05

06

07

08

09

01

02

03

01

01

03

01

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

ÚČETNICTVÍ DANĚ / MZDY

NOVĚ

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ K AN C EL ÁŘ S TRÁŽN I C E

Masarykova 1 1 4

Ji ří h o z P o d ě b ra d 9 9 6

Pondělí Středa

9:00 - 16:00 hod 9:00 - 16:00 hod

tel.:

+420 777 133 873

Úterý Čtvrtek Pátek

HPP+BRIGÁDA

8:00 - 15.30 hod 8:00 - 15.30 hod 8:00 - 14:00 hod

Mimo provozní dobu dle telefonického objednání

Nabízím práci řidiče na rozvoz zboží v čase od 4 do10 hodin, podmínkou je všestrannost

NOVĚ DANĚ ONLINE Nechce se Vám navštěvovat účetní kanceláře? Chcete si vše zařídit z pohodlí domova? Pak je tato služba určena právě Vám!

Mzda 100 Kč / h. Telefon: 732155214

w w w. u c to1 2 . c z

RV1700136/01

KANCELÁŘ VESELÍ NAD MOR.

RV1700271/01

bývalý Telecom

RV1601386/03

MASARYKOVA 114

VESELÍ NAD MORAVOU

RV1700137/01

01

březen 2017

11


Inzerce zdravivmobilu.cz

je Magický

Powerbanka s automatickým světlem!

S mobilní aplikací ZDRAVÍ V MOBILU je péče o vaše zdraví jednodušší!

 www.cpzp.cz

kód pojišťovny

205

642 inzerce 92x130_zdravi v mobilu_pojistenci,verejnost_v02.indd 1

RV1700172/01

✆ 810 800 000

Zbrodek 221, Veselí nad Mor. | www.soly.cz

RV1700203/01

DÁrkY

Staňte se pojištěnci ČPZP do 31. 3. 2017 a čerpejte naplno všechny výhody

15.12.16 15:22

… v přízemí Polikliniky 12

březen 2017

RV1700141/01

NOVÉ MODELY 2017


Inzerce AVX mezinárodní společnost se sídlem v USA je přední světový výrobce pasivních elektronických součástek, hlavně keramických kondenzátorů a konektorů. Odběrateli jsou převážně přední světoví výrobci elektronických přístrojů a zařízení.

Společnost RI OKNA a.s., centrála v Bzenci hledá vhodné uchazeče na pozici:

TECHNIK ELEKTRO

Pro závod v UHERSKÉM HRADIŠTI hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti:

OPERÁTOR/KA VÝROBY SEŘIZOVAČ

NA AL DIVIZI

◾ konstrukční činnost a tvorba cenových podkladů v programu KLAES ◾ telefonický a osobní kontakt se zákazníky ◾ technické poradenství zákazníkům

Požadujeme:

POŽADUJEME:

KARIÉRA

◾ SŠ/VŠ elektrotechnického směru (slaboproud) ◾ čtení elektro – schémat ◾ znalost zapojení rozvaděčů ◾ práce s PC ◾ vyhláška 50/78 Sb. Výhodou ◾ samostatnost, zodpovědnost ◾ organizační a komunikační schopnosti ◾ technické myšlení ◾ pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook) ◾ pracovní nasazení ◾ řidičský průkaz sk. B

   

Výhodou:

SOU/SŠ vzdělání, technický směr výhodou manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost flexibilita pro nepřetržitý provoz (volné víkendy) ochota učit se novým věcem

NABÍZÍME:

◾ praxe v daném oboru ◾ znalost AJ, NJ výhodou

Nabízíme:

 nástupní mzda v rozpětí 90–120 Kč/hod. dle náročnosti pracovního zařazení  motivační bonus, stabilizační příplatek  50% příplatek za práci přesčas  firemní doprava do zaměstnání a zpět  dotované závodní stravování v areálu společnosti (obědy i večeře)  práce v mladém kolektivu  zázemí stabilní prosperující firmy

◾ hlavní pracovní poměr ◾ odpovídající finanční ohodnocení ◾ práci v mladém kolektivu ◾ samostatnost ◾ rozhodování ◾ perspektivní a odpovědnou práci ve stabilní společnosti ◾ závodní stravování ◾ vzdělávání zaměstnanců – školení, semináře, kurzy ◾ sleva na firemní výrobky ◾ Bezplatné využití firemní sauny a fitness

Termín nástupu:

◾ ihned /dle dohody V případě zájmu o nabízenou pozici zasílejte prosím své životopisy na e-mailovou adresu: avx@uhr.avxeur.com nebo volejte na číslo 575 757 165.

RV1700239/01

Životopisy zasílejte na: personalistika@ri-okna.cz Uvádějte prosím telefonický kontaktpro případné další jednání.

RV1700217/01

Adresa pracoviště:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec 696 81, tel. 518 389 511

AVX Czech Republic s.r.o., Za Olšávkou 303, 686 01 Uherské Hradiště

nový CItroën C3 výjImečný jako vy

36 barevnýCh kombInaCí

234 900 kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km.

citroen.cz

Uh Car, s.r.o. Za oLŠÁvkoU 365, 686 01 UherSkÉ hraDIŠtĚ teL.: +420 577 700 015, WWW.CItroen.CZ březen 2017

RV1700145/01

od

13


ŠKOLSTVÍ

vesELSKÉlisty Lyžařský kurz se vydařil

Žáci 7. ročníků se zúčastnili lyžařského kurzu na horské chatě Orientka v Jeseníkách. Za slunečného počasí a  dobrých sněhových podmínek se naučili základům lyžování a zdatnější svoji techniku zdokonalili. Kromě lyžování si užili také zábavu v bazénu, sauně, při večerních programech a karnevalu.

Pěvecká soutěž

Děti ze školní družiny ZŠ Hutník si zazpívaly v pěvecké soutěži DOREMI. Zazněly nejrůznější hudební žánry – lidovky, moderny i country. Své výkony si děti také samy ohodnotily. Nejlepší zpěváčci byli odměněni diplomy a sladkostmi. Vlasta Malůšková

Úspěchy v olympiádách

Ve středu 1. února se Marek Galuška z 8. A zúčastnil okresního kola olympiády v českém jazyce. V Hodoníně získal krásné 3. místo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční v Brně. Marek uspěl také se svými znalostmi z historie v okresním kole dějepisné olympiády a bude reprezentovat naši školu a okres Hodonín v krajském kole.

Nebojíme se hadů

V pátek 27. ledna nás navštívil chovatel cizokrajných zvířat pan Karel Zavadil. Žákům přinesl na ukázku některé ze svých mazlíčků. Mohli se tak blíže seznámit s korálovkou, kobrou, chameleonem, sklípkanem a hroznýšem. Výklad chovatele obohatil znalosti žáků o další cenné poznatky. Mgr. Miroslava Poláčková

MŠ Tyršova

Předškolní děti z MŠ Tyršova, MŠ Zarazice a MŠ Milokošt úspěšně zakončily v lednu kurz plavání v Uherském Hradišti. Děti se na plavání vždy hodně těšily a na závěr kurzu dostaly mokré vysvědčení.

Cílem plavecké výuky bylo vštěpovat dětem základní hygienické návyky, seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě, učit je nebát se vody, naučit co největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, orientaci ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody, postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou. Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně dobrými plavci.

Soutěž v řešení sudoku

Pozvánka do Církevní školy Veselí nad Moravou • Den otevřených dveří 28. března od 8:00 do 16:00 Můžete si prohlédnout prostředí naší školy a navštívit část hodiny v současných 1. třídách. • Hra na školu 29. března ve 14:00 Děti se na chvíli stanou školáky a pod vedením paní učitelky si „zahrají“ na školu. • Zápis do 1. třídy 5. dubna od 13:00 do 17:30 Rodiče přinesou s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny.

14

březen 2017

Dne 1. února se dvě tříčlenná družstva naší školy zúčastnila 2. ročníku soutěže v řešení sudoku. Soutěž, kterou připravují a  odborně zajišťují členové Hráčské asociace logických her a sudoku, probíhala na gymnáziu ve Strážnici. Mladší družstvo (Robert Křivák, Kateřina Adamová a Barbora Šaňáková) přijelo především sbírat zkušenosti, starší družstvo (Jaroslav Zbytek, Soňa Tomčalová a Barbora Kolébalová) obsadilo 2. místo. Tím si žáci zajistili účast v celostátním finále soutěže, které proběhne v červnu v Brně. Mgr. Ivana Vaščešenová

Zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018 pro děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a znovu pro děti s povoleným odkladem školní docházky proběhne 5. dubna 2017 od 13:00 do 18:00. Vstup přes pavilon TV. Přineste s sebou k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, přezůvky pro dítě, předvyplněné formuláře ZÁPISNÍ LIST, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, popř. ŽÁDOST O ODKLAD (www.zshutnikves.cz –> pro rodiče –> formuláře)

Letos si po dlouhé době děti užívají pořádné zimy a sněhové nadílky. Na školní zahradě sáňkujeme, bobujeme a stavíme sněhuláka. Nezapomínáme i na hladové ptáčky a pravidelně sypeme do krmítka. Čím víc dáme zrníček, tím víc bude na jaře písniček. Ptáčky pozorujeme a umíme je i pojmenovat.

MŠ Zarazice

Děti z MŠ Zarazice se prostřednictvím VIS Bílé Karpaty seznamují se zajímavými projekty v oblasti přírody – Pavoučci a Putování Křemílka a Vochomůrky. Navštívila nás i knihovnice paní Žajdlíková, která svým zajímavým vyprávěním o zvířátkách navázala na téma, s  nímž paní učitelky v  zimním období seznamovaly děti. Na oplátku pro knihovnu děti namalovaly zdařilé obrázky.


ŠKOLSTVÍ

MecenášiO dívčí kapele Rózinky zde již bylo cosi psáno. Za necelých pět let své existence už dívky stihly o  pěkných pár centimetrů povyrůst, zkrásnět, některé z nich vstoupit do složitých let a ten zbytek se postavit na jejich práh. V  muzikantské branži vyrostly také o  pořádný kus. Přes sto odehraných vystoupení – festivaly malé i  velké po celé republice, jarmarky, slavnosti vín v  moravských městech blízkých i  vzdálenějších, koncerty pro školy, školky, nemocnice, soutěže, dvakrát Česká televize, jejich písničky hrají rádia Proglas, Junior, několikrát dokonce i Čro Brno a jednou i Vltava. Natočily videoklip s  uznávaným režisérem animovaných filmů, mají za sebou vydání debutového CD u vydavatelství Indies Happy Trails a v tuto chvíli se dotáčí druhé. Následující řádky budou opět o nich – o Rózinkách, ale budou se snažit upozornit také a především na cosi zásadního, bez čeho by příběh těchto děvčat pravděpodobně zůstal stát tam kdesi v dědině při táboráku, šumařící Stánky a Hlídače krav. Bude o tom, bez čeho by zakrnělo již u svého zrodu i mnoho jiného. Tím „cosi“ je vůle pomáhat, vůle být velkorysý, osvícený, vůli investovat čas, peníze a energii … do dětí. Ten, kdo se nebojí investovat do dětí, aby jim pomohl rozvinout jejich potenciál, podílí se na kultivaci budoucnosti, protože jsou to právě děti, které budou jednou naši budoucnost vytvářet. Říká se tomu mecenášství – to slovo známe. Není složité dohledat jména těch, kteří v historii svojí vůlí dělit se a přát pomohli celé plejádě mladých lidí či myšlenek rozvinout jejich potenciál, a  to vždy ku prospěchu nejen

Foto: Antonín Staněk

oněch šťastlivců, ale skrze jejich vynálezy, myšlenky, schopnosti a dovednosti také mnohdy ku prospěchu společnosti, lidstva. Historie nás poučuje a v tom, co se povedlo a světu prospělo, lze hledat inspiraci. Zdá se, že něco takového se děje právě teď. Bylo by pochopitelně směšné v souvislosti s Rózinkami hovořit o přínosu pro lidstvo. Je ale možné na jejich příběhu ukázat, co se může stát, když všichni kolem se nebojí podělit a přát. Na začátku nebylo nic. Děti z ulice, jejich mámy, nápad a ohromná chuť. Znáte to, vesnice na Slovácku, každý tu něco dělá, někam patří: zahrádkáři, včelaři, hasiči, tetičky vaří, vyšívají, pentlí, mladé ženy sportují a všichni oblékají kroje a zpívají, pan starosta obecním rozhlasem zve na ples, na výstavu, košt – idyla. To, že se zapojí děti, už je vcelku nasnadě. Vždyť je to tak obvyklé. Nadšené maminky nabízejí jakoukoliv pomoc, chodí na zkoušky, radují se z každého pidiúspěchu. A říkají: jděte dál a dál. Tak do ZUŠky. Vedoucí kapely tam čirou náhodou právě tehdy začíná učit, dvě z malých muzikantek jsou její dcerky. Všechno to do sebe krásně zapadá. Pan ředitel se raduje z nového školního tělíska, a že prý: co k tomu potřebujete? Nový nástroj? Pochopitelně. Ještě perkuse? Samozřejmě, bez nich nemůžete hrát. Jestli to není slabé? Ne, vůbec, paráda je to, cvičte, fandím vám! A do toho městská rada: žádosti o grant na letní soustředění vyhověno, holky pracujte, máme z vás radost. To už je pěkná dávka pozitivní energie. Ten pomáhá s penězi, ta odveze, ten fotí a natáčí, ten uvaří, ta učeše před vystoupením, ten povzbudí a všichni stále znovu: holky šikovné, dělejte, pracujte, má to smysl. Jaký?

Na začátku nebylo nic. Pár dětí a uvnitř jejich těl a  duší dřímající energie, chcete-li plamen, květ… Ať to nazveme jakkoliv, jen stěží bychom to poznali, kdyby nebylo té síly zvenčí. Síly, která nás nutí předávat to dobré, co nám bylo dáno, dál. Skrze děti zlepšovat svět. Nebo aspoň, jako je tomu v případě Rózinek, potěšit… Příběh Rózinek, který jednou začal a  jednou také skončí, se může opakovat. V jiné vesnici, v  jiném městě, v  jiné škole, ve sportu, ve vyšívání, v tanci. Díky ochotě, vůli a síle nás dospělých. Má to smysl. Jaký? Aby to dobré a krásné, co v dětech dříme, nezapomnělo rozkvést. V  tomto smyslu lze vidět mecenáše v  každém, kdo něco dobrého a užitečného naučí byť jen jedno jediné dítě. Pocit, kdy máte dětí kolem sebe mnoho, je ale zavazující až hrůza. Zavazující a  přesto krásný. Milí kolegové učitelé, vše nejlepší k vašemu svátku! A  velký dík vám všem, kteří nám tolik pomáháte! Kateřina Mičková Akce ZUŠ do konce školního roku 3. 3. Poetický večer 28. 3. Koncert učitelů 26. 4. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů 5. 5. ZUŠ BÁL 17. 5. Výběrový absolventský koncert s výstavou absolventských a nejlepších výtvarných prací 28. 5. Tanec pro radost 30. 5. ZUŠ OPEN 10. 6. Koncert a křest CD folkové kapely Rózinky 16. 6. ZUŠ FEST březen 2017

15


AKTUALITY

vesELSKÉlisty

Společenská rubrika Jubilanti

Josef Všetula *3. 2. 1923 – 94 let Otakar Weber *7. 2. 1924 – 93 let Božena Provazníková *12. 2. 1921 – 96 let Anežka Vajdíková *18. 2. 1921 – 96 let MUDr. Vlad. Petráček *26. 2. 1927 – 90 let Božena Ondrová *28. 2. 1925 – 92 let Vlasta Jandová (Brno) *15. 2. 1922 – 95 let

Alej na Svatém Antonínku vyhodnocena v celostátní anketě

Vítání dětí do života

15 malých dětí bylo v sobotu 11. února slavnostně zapsáno do knihy narozených. Po čtvrt roce se v obřadní síni městského úřadu uskutečnilo vítání dětí do života.Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček, ulic, polních i lesních cest, parkových promenád a  dalších cest. Většinu z  nich odnepaměti lemují stromořadí. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny vlastníků panství, ale i  šetrného přístupu venkovského lidu k  okolnímu prostředí. Dodnes si lidé těchto přírodních dominant v  krajině i  městském prostředí váží. Jak dokládá anketa Alej roku – lidé si cení jejich krásy napříč ročními obdobími, staleté tradice, příběhů, přívětivého prostředí k  odpočinku a procházkám, genia loci. Oblíbenou alej mohou lidé ocenit různým způsobem – jeden z  nich nabízí anketa Alej roku, kterou již tradičně vyhlašuje spolek Arnika. Koncem loňského roku se uskutečnil

Pozdrav ze Švýcarska

Dopis redakci od rodačky z Veselí nad Moravou žijící ve Švýcarsku paní Hruškové. Veselské listy čte pravidelně každý měsíc.

16

březen 2017

Foto: Lenka Fojtíková

již šestý ročník prestižní soutěže, kde se od roku 2011 představily více než dvě stovky alejí z celé České republiky. V roce 2016 lidé celkem nominovali 53 alejí ze všech krajů republiky. Na šesté příčce celostátní ankety skončila vítězná alej z  Jihomoravského kraje „Alej na Svatém Antonínku“ (243 hlasů). Vynikající umístění v tradiční anketě prokázalo, že ji lidé vnímají jako významnou součást svého životního prostředí. Jde o  nádhernou alej s  úžasnou atmosférou, kam se sjíždí celé rodiny po staletí k  modlitbě i  za odpočinkem, neboť je součástí známého poutního místa. Kdo sem poprvé zavítá, obdivuje kouzlo místa a  touží se sem znovu a znovu vracet... Všechny nominované aleje naleznete na stránkách www.alejroku.cz zdroj: Arnika

Radošovská rozhledna na poštovní známce Veselská rozhledna ve tvaru kalicha zaujala tvůrce známkového listu mapující rozhledny České republiky. Autorem je předseda Klubu přátel rozhleden Jaroslav Fábera, který již dříve jako spoluautor vydal knihu „365 rozhleden ČR“ a  také knihu o  nových rozhlednách postavených po roce 2013. Celkem to bylo téměř pět set dnes tak populárních sta-

veb. Ty nejpozoruhodnější pak získaly místo ve výběru známkového archu, který může být zajímavý jednak pro sběratele filatelisty, ale také pro turisty putující od rozhledny k rozhledně. Cena známkového listu je 760 Kč včetně poštovného a  balného. Kontaktní údaje získáte na vyžádání v redakci Veselských listů. red


Rok 2016 byl ve sportovním světě hlavně rokem her XXXI. letní olympiády konané v brazilském Rio de Janeiru. Okres Hodonín tam měl pětičlenné sportovní zastoupení: Iveta Vacenovská – stolní tenis, Jan Bárta – silniční cyklistika, Vítězslav Veselý – hod oštěpem, Lukáš Rosol – tenis a Lubomír Jančařík – stolní tenis. Ovšem pravidla pro vyhodnocení nejlepšího sportovce okresu mluví jasně – sportovec musí aktivně sportovat za sportovní oddíl v  okrese Hodonín bez ohledu na aktuální bydliště či rodiště. Máme sice kategorii sportovce sympaťáka, ale tu ovládl motocyklový závodník Jakub Kornfeil. A  tak žádný z  olympioniků na ocenění v  okresní anketě nedosáhl. I když vítěze hlavní kategorie mužů letenky do Brazílie minuly opravdu jenom těsně. Hodonínský atlet Filip Sasínek si svým vítězstvím na Zlaté tretře v Ostravě a titulem mistra ČR na 1500 m v hale o nominaci říkal hodně hlasitě. Královna sportu lehká atletika se vůbec jeví jako výkladní skříň okresn í h o sportu. I vítězka Lucie Korvasová v  kategorii žen Veronika Paličková je úspěšnou atletkou hodonínského Atletického klubu. Mezi tři nejlepší sportovkyně se dostala také gymnastka SK MG Veselí nad Moravou Eliška Roubalová a  nejúspěšnější hráčka v Extralize žen stolního tenisu Kateřina Pěnkavová. Filipa Sasínka na pomyslných

stupních d o p l nil kapitán hodonínských fotbalistů internacionál Tomáš Polách a zástupce progresivního sportu biketrialu Tadeáš Kříž, který se i přes své zrakové postižení stal mistrem Evropy. Klobouk dolů. Parta čtyř veslařů z  VK Hodonín získala 1. místo na mistrovst v í ČR i první místo v kategorii mládežnický tým. Konkurence v  týmových kategoriích bývá velká. Přesto vítězství družstva žen SKST MARK Hodonín za jejich opětovné první místo v  Extralize stolního tenisu je nezpochybnitelné. A co okresní sportovní talenti? V kategorii chlapců se neztratil výborný veselský ju-

dista Michal Vojtek a dostal se do nejlepší desítky bez určení pořadí. Nejvyšší příčku ale obsadil vicemistr Evropy v karate z Kyjova Martin Luža. Kategorie dívek přinesla nejvíce radosti pořádajícímu městu. Nejtalentovanější sportovní dívkou okresu je závodnice in-line rychlobruslení Lucie Korvasová. V desítce nejlepších jsou ještě další dvě Veselanky – judistka Daniela Skalková a  moderní gymnastka Sabina Zálešáková. Hodně zasloužených nominací se sešlo v kategorii trenér okresu. Ve sportovních klubech působí spousta obětavých trenérů věnujících svůj volný čas výchově dětí ve sportovních dovednostech. Ocenit by zasloužily celé zástupy trenérek a trenérů. Vyhrát mohl pouze jeden. Fotbalový trenér Michal Bíza získal titul trenéra mládeže za rok 2016 v anketě Díky, trenére, kde vyhrál nad 1800 trenéry z celé ČR. Aktivní trenér mladých fotbalistů FK Hodonín a šéftrenér přípravek je oprávněným držitelem ocenění trenér okresu za rok 2016. Osobností okresu se stal Alois Vrbovský. Od roku 1964 stále aktivní trenér atletů AK Kyjov. I ve svých 82 letech je hlavní silou v  klubu a  velkým vzorem pro své svěřence. Cena Fair play také míří do Kyjova. Hokejbalista HBK Kyjov Václav Dobeš dokázal přes vypjatou herní situaci prokázat pravého sportovního ducha. Zdá se, že náš okres je na krajské i  státní periferii, přesto se zde pořádají významné sportovní akce. Všechny v loňském roce zastínilo společné Mistrovství České a  Slovenské republiky v silniční cyklistice, kterou v Hodoníně (časovka) a v okolí Kyjova pořádal oddíl CK Dacom Pharma Kyjov. Závodů se zúčastnila kompletní jezdecká špička včetně mistra světa Petera Sagana. Téměř okolo svého rodného domu jezdil v silničním závodě náš výborný časovkář Jan Bárta ze Sobůlek. Vojtěch Bártek předseda OS ČUS Hodonín

Sportovní přehled Volejbal 5. 3. v 9:00 Závěrečný turnaj 3. ročníku Veselské volejbalové ligy Sportovní hala Kollárova Házená ženy – WHIL 4. 3. v 17:00 Veselí – Poruba 25. 3. v 17:00 Veselí – Olomouc sportovní hala

Národní házená – Tradiční veselský sport Trénujeme v sokolovně (mladší žáci) pondělí 17:30 – 19:00, sobota 9:30 – 11:00

Pochod pro zdraví Zimní přírodou 4. 3. se zúčastníme pochodu, který pořádá Klub českých turistů Vřesovice. Sraz na vlakovém nádraží. Odjezd vlakem 7:01 do Kyjova a pak autobusem do Vřesovic. Vítání jara 18. 3. se uskuteční pochod po trase: Uherský Ostroh-Ostrožská Lhota-Sv. Antonínek-Blatnice-Radošov-Veselí. Sraz na vlakovém nádraží, odjezd vlaku do Uh. Ostrohu 8:07. Pořádají Vlastik Směták a Ludmila Súčková. březen 2017

17

SPORT

Sportovec okresu Hodonín za rok 2016


POZVÁNKY

vesELSKÉlisty Z CESTY PO ČÍNĚ

DEJME DĚTEM RODINU

LASSE MATTHIESSEN (DK)

2. 3. v 18:00 VIS Bílé Karpaty Přednáší Dušan Maceška. Putování s  terakotovou armádou do vnitrozemí ke světoznámé stavbě. Společně budeme také obdivovat krásy čínské krajiny.

16. 3. v 15:30 Panský dvůr Beseda s  Mgr. Janou Lexovou o  možnostech pěstounské péče, jak vzniká, co obnáší, kdo se může stát pěstounem. Pořádá Skleněnka, z. s.

17. 3. od 20:00 Kafé v kině Pochvalné recenze hudebních kritiků i  předskakování hvězdám jako Anna Calvi nebo Suzanne Vega. Dánský písničkář Lasse Matthiessen se v  Kafé v  kině představí i  se svou čtyřčlennou kapelou. Bývá označován za dánského Boba Dylana i Drakea. Těšte se na ukázky z  připravované desky, na které se talentovaný Dán hodlá odvážit do vod inteligentního popu extrovertního vyznění. Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 120 Kč na místě

PÁTEČNÍ POETICKÝ VEČER S MNOHA P 3. 3. v 18:00 v sále ZUŠ Milovníci poezie a  literatury se mohou těšit na velkou dávku poetiky, hudby, tance, ale i humoru. Zazní texty známých i  neznámých autorů, bude představena také autorská tvorba žáků literárně-dramatického oboru. Ústředním tématem celého večera je v letošním roce LÁSKA. Čas strávený s námi bychom vám rádi zpříjemnili čajíčky a  také vínem.

ARGENTINSKÉ TANGO – JARNÍ KURZY 31. 3. Panský dvůr v 18:00 začátečníci, v 19:30 pokročilí Těší se na vás manželé Evelína a Pavel Jochovi.

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC MOLIÉRE: ŠKOLA ŽEN 9. 3. od 19:00 kulturní dům Klasická komedie o tom, že s ženou se oženit je přece hrozný risk!

KONCERT UČITELŮ ZUŠ 28. 3. v 19:30 v koncertním sále ZUŠ V podání učitelů a přátel ZUŠ zazní pestrý výběr skladeb různých žánrů.

BESEDA S VÁCLAVEM KLAUSEM ML. 3. 3. v 15:00 salonek restaurace Bowling City Beseda zejména pro učitele a všechny, které zajímá stav a budoucnost českého školství.Pořádá Místní sdružení ODS Veselí nad Moravou.

UMĚNÍ (NE) STÁRNOUT 9. 3. v 18:00 Centrum Rybníček Přednáška v  rámci Klubu zdraví – přednáší PharmDr. Hana Machová, B.Th.

DŘEVO & MAĽBA 3. 3. v 18:00 Soukromá galerie Jiřího Konečného Výstava uměleckého řezbáře Karla Táborského z  Uh. Brodu a  malíře Miroslava Gregora z  Trenčianskej Teplej. Úvodní slovo na vernisáži – Miroslav Potyka. Hudební doprovod – Jitka Pavlicová. Výstava potrvá do 2. 6.

POHANKOVÉ RONDELKY Z KORÁLKŮ 16. 3. v 17:00 Zarazické centrum Setkání Ženského klubu Ester (s  sebou: brýle, kdo potřebuje). Pokud máte zájem, přihlaste se do 10. 3. na 605 274 910 nebo na cprveselinm@seznam.cz

18

březen 2017

Stárnoucí pan Arnolf dlouho odmítá stát se podváděným manželem, nakonec však přece zatouží po sňatku. Manželku si chce ovšem nejprve sám vychovat. Své schovance Anežce chystá budoucnost po svém boku a osobně se jí stará o důsledně ctnostnou výchovu. Život se ovšem řídit nedá (tím méně ženy), a tak všechno dopadne docela jinak... Inscenace získala na pardubickém Grand festivalu smíchu titul Komedie roku 2015. Vstupné: 180 Kč v  předprodeji / 250 Kč na místě

ROBBY MARSCHALL QUARTET 9. 3. od 20:00 Kafé v kině Americký saxofonista Robby Marshall cestoval a nahrával s takovými veličinami, jako jsou Bobby McFerrin, Michael Bublé, Tom Jones, Carlos Santana a Dave Douglas. V současné době je stálým členem kapely soudobé nejlepší jazzové zpěvačky na světě, Cassandry Wilson. Na českém turné Robbieho doprovodí hudebníci z  jednoho z  jazzových zjevení loňského roku, tria Petra Beneše. Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 120 Kč na místě

TOMÁŠ HOBZEK QUARTET 30. 3. od 20:00 Kafé v kině Originální, tvůrčí kapela bubeníka Tomáše Hobzeka, hrající svěží, moderní jazz, respektující své vzory z  historie, jakými jsou např. Miles Davis, nebo Wayne Shorter, přetvořený do vlastní, nápadité, energické hudby. Quartet, spojující dohromady přední české jazzové hudebníky, načerpal svou inspiraci v kořenech jazzu a vydal se vlastní cestou strhující instrumentální hudby. Marcel Bárta – saxofony, Vítek Křišťan – piano, Tomáš Liška – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí. Vstupné: 80 Kč v předprodeji / 100 Kč na místě

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ 13. – 17. 3. v 9:30 – 12:00 knihovna v kulturním domě Akce je určena převážně pro děti školního věku. 13. 3. Každý může zvítězit – velká soutěž na třech stanovištích s odměnami 14. 3. Malujeme v galerii – prohlídka výstavy v Městské galerii, malování vlastních obrázků a jejich následné vystavení v knihovně 15. 3. Filmové hádanky v kině Morava – soutěž o vstupenky do kina 16. 3. Čokoládové zastavení – aktivity a hry ke knihám Karlík a továrna na čokoládu a Velké čokoládové spiknutí 17. 3. Máš postřeh? – představení nových hlavolamů a luštění detektivních záhad

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 5. 3. od 16:00 Městská galerie na Panském dvoře Výstava malířských prací letošního ročníku soutěže Čarovné barvy země. Díla jsou vytvořena pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami a i s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů. Slavnostní představení výstavy proběhne za doprovodu dětí Církevní základní školy. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 5. 3. 2017 v  16:00 v  Městské galerii na Panském dvoře. Výstava bude přístupná zdarma ve dnech úterý až neděle od 13:00 do 17:00.


KULTURA

PROGRAM

BŘEZEN 2017

Pondělí

18:00 Lion

Úterý

18:00 La La Land

Středa

18:00 Příchozí

Čtvrtek

18:00 Místo u moře

Pátek

19:30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Sobota

14:30 Balerína 17:00 Padesát odstínů temnoty 19:30 T2 Trainspotting

5

Neděle

14:30 Balerína 17:00 Muzzikanti 19:30 Moonlight

6 7 8 10 11

Pondělí

18:00 Šípková Růženka

Úterý

18:00 Logan: Wolverine

Středa

18:00 Logan: Wolverine

Pátek

19:30 Masaryk

Sobota

14:30 Lego Batman film (2D) 17:00 Přinuceni k boji Severská filmová zima 19:30 Pozpátku Severská filmová zima

12

Neděle

14:30 Balerína 17:00 Pomsta Severská filmová zima 19:30 Srdce lehkosti Severská filmová zima

16 18

Čtvrtek

18:00 Kong: Ostrov lebek (2D)

Sobota

14:30 Psí poslání 18:00 Vdovec, Kača 19:30 Masaryk

19

Neděle

14:30 Červená želva 17:00 Muzzikanti 19:30 Noc na zemi 5 x Jim Jarmusch

22 23 24 25 26

Středa

10:00 La La Land

Čtvrtek

18:00 Kráska a zvíře (2D)

Pátek

19:30 Skryté zlo

Sobota

19:30 Kong: Ostrov lebek (3D)

Neděle

14:30 Pásmo filmů pro nejmenší Bijásek 17:00 Kráska a zvíře (3D) 19:30 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho ART-FK

1

Sobota

14:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2D) 17:00 Kráska a zvíře (2D) 19:30 Život

2

Neděle

14:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice (3D) 17:00 Volání netvora: Příběh života 19:30 Tajuplný vlak 5 x Jim Jarmusch

KULTURA

27 28 1 2 3 4

Týden oscarových filmů Týden oscarových filmů

Týden oscarových filmů Týden oscarových filmů

Týden oscarových filmů

Týden oscarových filmů Balet

Filmy ze Strážnicka

Baby Bio

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace a možnost rezervace nebo online zakoupení vstupenek najdete na www.kinomorava.cz, www.kultura-veseli.cz, www.facebook.com/kinomorava

Veškeré pozvánky s podrobnými informacemi naleznete na webu města www.veseli-nad-moravou.cz v kalendáři akcí.

březen 2017

19


Kulturníservis

22. 1. – 5. 3.

JARMILA MITRÍKOVÁ A DÁVID DEMJANOVIČ – FOLKLOR městská galerie

12. 2. – 19. 3.

VÝSTAVA OBRAZŮ DUŠANA ZEMANA městské muzeum

15:00

2. 3.

Z CESTY PO ČÍNĚ VIS Bílé Karpaty

18:00

3. 3.

BESEDA S VÁCLAVEM KLAUSEM ML. salonek restaurace Bowling City

15:00

3. 3.

PÁTEČNÍ POETICKÝ VEČER S MNOHA P koncertní sál ZUŠ

18:00

3. 3. – 2. 6.

DŘEVO & MAĽBA Soukromá galerie Jiřího Konečného

18:00

5. 3.

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ Městská galerie na Panském dvoře

16:00

5. 3.

LISTOVÁNÍ: MÍT A NEMÍT ERNEST HEMINGWAY Kafé v kině

18:00

9. 3.

UMĚNÍ (NE)STÁRNOUT Centrum Rybníček

18:00

9. 3.

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC MOLIÉRE: ŠKOLA ŽEN kulturní dům

19:00

9. 3.

ROBBY MARSCHALL QUARTET Kafé v kině

20:00

10. 3.

SLAM POETRY EXHIBICE Kafé v kině

20:00

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ knihovna

od 9:30

16. 3.

DEJME DĚTEM RODINU Panský dvůr

15:30

16. 3.

POHANKOVÉ RONDELKY Z KORÁLKŮ Zarazické centrum

17:00

17. 3.

LASSE MATTHIESSEN (DK) Kafé v kině

20:00

22. 3.

ČTENÁŘ ROKU 2016 kulturní dům

16:30

25. 3.

AKADEMIE K 120 LETŮM SOKOLA VESELÍ NAD MORAVOU kino Morava

15:30

26. 3.

OD POHÁDKY K POHÁDCE sál ZUŠ

16:00

28. 3.

KONCERT UČITELŮ ZUŠ koncertní sál ZUŠ

19:30

13. – 17. 3.

30. 3.

TOMÁŠ HOBZEK QUARTET Kafé v kině

20:00

31. 3.

NOC S ANDERSENEM kulturní dům

18:00

31. 3.

ARGENTINSKÉ TANGO Panský dvůr

18:00

Měsíčník Veselské listy vydává město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, tel.: 518 670 106. IČ: 00285455. Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E 18156. Vychází v nákladu 5500 ks k 1. dni následujícího měsíce. Uzávěrka dubnového vydání je 15. března 2017. Odpovědná redaktorka: Petra Pavková. Jazykové korektury: Lenka Tillichová. Příspěvky posílejte na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Uveřejněné příspěvky nemusejí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Redakční rada: Petr Kolařík, Michal Blažíček, Alexandra Kazdová, Petr Pavlica a Nikol Žáčková. Neoznačené fotografie: Petra Pavková. Fotografie na titulní straně: Lukáš Báborský. Sazba: Regionální vydavatelství, s. r. o. Ceny plošné inzerce: 1 strana 6.000 Kč, ½ strany 3.500 Kč, ¼ strany 2.000 Kč, 1/8 strany 1.500 Kč (ceny jsou uváděny v částkách bez DPH). Jiné rozměry dle dohody. Upřesnění podmínek sjednávání inzerce na 739 724 774 nebo musial@regionalnivydavatelstvi.cz a novak@regionalnivydavatelstvi.cz. Grafika: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.

Veselské listy - březen  
Advertisement