Page 1

1. vydání / leden 2005

LEP·Í ZPRAVODAJ

A JE TO TADY!!! Aã v neotesané formû, „pomaãkané“ jako novorozenû, ale pfiece na svûtû. Vûfiím, Ïe tento poãin – vydávání vlastního informaãního zpravodaje – bude kopírovat zmínûné novorozenû a bude postupnû zrát a rÛst do patfiiãného formátu a síly v podobû podávan˘ch informací, ale i grafické úpravy a image. Nበãasopis bude nejen suplovat nejzajímavûj‰í pfieklady a komentáfie nûmeckého Brück Info, ale bude i oboustrann˘m komunikaãním médiem uvnitfi na‰í spoleãnosti. Chceme tím „volnûj‰í“ formou doplnit oficiální komunikaãní prostfiedek jako jsou nástûnky a v˘vûsky tak, aby se spolupracovníci mohli o na‰í spoleãnosti, celé skupinû Brück, na‰ich nejdÛleÏitûj‰ích a nejzajímavûj‰ích zákaznících i sami o sobû navzájem dozvûdût vÏdy nûco navíc. Pevnû vûfiím, na pfiíspûvky ze stran spolupracovníkÛ v‰ech úrovní firmy. Z toho vyplyne i podoba a grafická úprava zpravodaje. UÏ v tomto ãísle budou pfiíspûvky od rÛzn˘ch spolupracovníkÛ z firmy, coÏ je velmi povzbudivé znamení. Luboš Malý


2 VZV nov˘ vozov˘ park Jak jste si mohli v‰imnout, obnova vozového parku VZV probûhla, ale byla pro mû opût tvrdou ‰kolou. Není 5-tituna jako 5-tituna a dodavatelská firma se zhostila zadání ne úplnû dle na‰ich pfiedstav. Nosnost dodané VZV neodpovídá na‰im pfiedstavám a to z dÛvodu vyloÏení nákladu. Po nûkolika kolech jednání nám vy‰el dodavatel vstfiíc a za doplatek dodá VZV s nosností 6 t (v˘mûnou za 5-titunu) a za v˘hodnou cenu o dva mûsíce pozdûji i 3,5 t vozík, kter˘ nahradí ten stávající. Do té doby mÛÏeme bez omezení vyuÏívat dodan˘ 5-titunov˘ vozík. V‰e bude na dieslov˘ pohon. To uÏ zde bude i vlastní mobilní ãerpací stanice a tak se v˘raznû zlep‰í servis a zjednodu‰ení práce pro na‰e fiidiãe. Lubo‰ Mal˘

Umístûní telefonních pfiístrojÛ ve v˘robních halách firmy Dnem 3. 1. 2005 zaãala firma KBT elektronik spol. s r.o. s instalací pûti telefonních pfiístrojÛ v prostorách v˘robních hal. PouÏíváním tûchto pfiístrojÛ k pfiivolání smûnového mistra nebo jiného nadfiízeného se zkrátí ãas prostojÛ a zefektivní se tak vlastní práce na strojích. Umístûní telefonních pfiístrojÛ bude následující: dva telefony budou umístûny mezi halou I a halou II na pravé i levé stranû, dal‰í dva budou umístûny uprostfied haly III také na pravé i levé stranû a poslední pát˘ telefon bude umístûn mezi halou IV a V. Zprovoznûní tûchto telefonních pfiístrojÛ si vyÏaduje také roz‰ífiení telefonní ústfiedny na maximální poãet pfiipojení, které bude následovat ihned po ukonãení instalace kabelÛ a vlastních telefonních pfiístrojÛ v prostorách v˘robních hal. Cílem této akce je usnadnûní komunikace mezi pracovníky v˘roby a jejich nadfiízen˘mi a pfiíprava datov˘ch rozvodÛ pro zjednodu‰ení a zautomatizování kontroly pohybu v˘robkÛ firmou. David Husák

Lubo‰ Mal˘

Ekonomicko hospodáfiská situace O v˘sledcích hospodafiení a plánÛ do budoucna vzhledem k tomu, Ïe úãetní období a bilance za rok 2004 se zpracovává a finální podobu dostává aÏ v bfieznu tohoto roku, nemohu je‰tû pfiesnû informovat. Jedno je v‰ak jisté: v obratu produkce jsme dosáhli vytyãeného cíle, tedy nárÛstu o 30 % oproti roku pfiedchozímu. Zajímavé bude sledovat, jak se nám projevila ziskovost pfii tlaku na ceny, ale aÏ z pfiesn˘ch ãísel v pfií‰tím vydání buletinu. MoÏná se k Vám dostala i informace o zámûru zahájit leto‰ní rok v˘stavbu haly pro tepelné zpracování, v budoucnu s moÏn˘m roz‰ífiením o kovárnu.

Dále se chystáme roz‰ífiit obchodní aktivity a vyuÏít tak moÏností, které nám sk˘tají jiÏ známé kontakty a propojení spfiíznûn˘ch firem skupiny Brück. Podrobnosti k tûmto informacích pfiinesou téÏ pfií‰tí ãísla zpravodaje. Zatím chci dát tûmto informacím váhu oficiálního sdûlení a tak tímto ãiním.

Miroslav Vopr‰álek

Zmûny ve vedení a fiízení Jak jsme Vás jiÏ informovali v fiíjnovém vydání „BRÜCK INFO“, vzhledem k neustálému roz‰ifiování na‰eho strojního parku (horizontální frézka a dvouvfietenová vrtaãka, jejichÏ kompletní rozjetí má na starosti TomበVávra) a v brzké dobû oãekávaná dlouhodobá stáÏ Jifiího Trunce v SRN (kompletní zpracování v oblasti tepelného zpracování v matefiské firmû) do‰lo na pfielomu roku 2004/2005 k nûkolika zmûnám v oblasti fiízení spoleãnosti a kompetencí v fiadách THP pracovníkÛ. Vzhledem k dlouhodobûj‰ím a pro na‰i firmu strategicky velmi dÛleÏt˘m úkolÛm

v oblasti plánování, nárÛstu v˘roby a vzájemné zastupitelnosti je to vûc nezbytnû nutná. Do funkce mistra smûny byl jmenován Martin BlaÏek, v prosinci 2004 se k nûmu pfiipojil TomበKrál (nahradil tak od 3.1.2005 Radka Baráka, kter˘ se stal pomocníkem technologa pro oblast CNC vrtání) a v lednu 2005 Jifií Porkát, kter˘ se navíc vûnuje logistice, strategii a kvalitû). Na závûr chci zmínit Dobroslava R˘zlera, kter˘ od 22.11.2004 spolehlivû plní funkci sefiizovaãe CNC strojÛ.


3

Stavební zámûry Brück GmbH Pfieklad z Brück Infos - prosinec 2004 Na‰e hala pro tepelné zpracování se se sv˘mi 3500 m2 nachází ve v˘stavbû. Pfiípravné zemní práce zaãaly jiÏ pfied 6 t˘dny. Dokonãení stavebních prací je plánováno v ãervenci 2005. Paralelnû k tomu bude nainstalována pec pro tepelné zpracování s pojízdnou haubnou pro krouÏky do prÛmûru 6500 mm. K tomu patfií odpovídající vodní tak i polymerní kalící nádrÏ. Manipulace krouÏkÛ bude provádûna 52tunov˘m VZV, kter˘ má 4 pûtimetrové vidlice. Vedle haly tepelného zpracování byla pfiedána k v˘stavbû na klíã první fáze administrativní budovy pro kompletní prodej vnitrozemí a export firmû Peter Groß. V˘stavba budovy byla stanovena na konec srpna 2005. Smysl a úãel slouãení je, aby byl cel˘ export koncentrován v jedné budovû – od objednávek aÏ po oddûlení v˘kresÛ. To znamená pro oddûlení exportu: zpátky do Brück ulice! Díky uvolnûn˘m kanceláfisk˘m prostorám v odbytu vnitrozemí vãetnû oddûlení v˘kresÛ a objednávek mÛÏe se koneãnû pfiejímací kanceláfi, alespoÀ ãásteãnû, pfiestûhovat do tohoto prostoru. Pracovní podmínky v oddûlení kvality byly do dne‰ního dne díky malému prostoru a obzvlá‰tû pak v létû, díky vysoké teplotû a mizernému pfiívodu ãerstvého vzduchu více neÏ nedostaãující. Mimo haly pro tepelné zpracování a kanceláfiské budovy udûlíme tûsnû pfied vánocemi zakázku na v˘stavbu na‰í nové haly pro opracování, v první linii pro opracovávání velk˘ch dílÛ. Na základû dne‰ních plánÛ se jedná minimálnû o plochu s 7500 m2. K tomu patfií dal‰í opatfiení v infrastruktufie jako v elektfiinû, vodû, v odpadních vodách a potfiebn˘ch pfiíjezdov˘ch komunikacích. Pfiípravné zemní práce byly zapoãaty v 48. kalendáfiním t˘dnu. Cel˘ projekt „hala mechanického opracování“ je vystaven pod velk˘ termínov˘ tlak, jelikoÏ jiÏ v kvûtnu budou dodávány první stroje (skoro nefie‰itelná úloha!). I pfies plánované dvousmûnné provozy na stavbû mÛÏe dojít díky nepfiíznivému poãasí velmi rychle ke zpoÏdûní termínu. Pfii schÛzi „stavbyvedoucích“ v fiíjnu, byl stanoven pfiedbûÏn˘ koncept haly vãetnû umístûní strojÛ. V této dobû byl svût je‰tû v pofiádku! Jsem zvûdav˘, jak se budou na‰e hlavy verbálnû bít a na‰e nervy budou pracovat, a to nejpozdûji s pfiib˘vajícím stavebním pokrokem komplexního projektu, kdy se starosti a problémy budou kupit.

Plánované, bûÏící a uzavfiené investiãní projekty O na‰ich plánovan˘ch, respektive jiÏ zapoãat˘ch stavebních zámûrech jsme Vás jiÏ informovali. NíÏe Vám pfiedkládáme pfiehled o dal‰ích objednan˘ch strojích a zafiízeních: 1 pec pro tepelné zpracování s konstrukcí kapoty se 2 ohni‰ti pro krouÏky s maximálním prÛmûrem do 6500 mm. Cena: 500 000,- €.

1 kombinovan˘ CNC stroj s frézou s portálov˘m zpÛsobem stavby se 2 místy k opracování – v˘robek Unisign Cena: 2 000 000,- € (bez fundamentu a nástrojÛ) Délka opracování: „X“ 10 000 mm ·ífika opracování: „Y“ 4 600 mm V˘‰ka opracování: „Z“ 1 600 mm Pro tento stroj je potfieba 19x12 m místa. Konfigurace stroje nám dovoluje opracovávat krouÏky do prÛmûru 6 500 mm. 1 CNC – dvoustojanov˘ karusel se dvûmi pojízdn˘mi stoly, to znamená, Ïe jeden obrobek se nachází ve stroji a opracovává se, druh˘ se nalézá mimo pracovní prostor na stole 2, aby mohl b˘t pfiipevnûn a sefiízen. Díky tûmto zmûnám bude minimalizován pfiípravn˘ ãas. Vyplatí se to pfiedev‰ím tam, kde je potfieba relativnû dlouh˘ch ãasÛ k upevnûní a sundání sloÏit˘ch obrobkÛ. PrÛmûr sklíãidla: 2 000 mm Jmenovan˘ prÛmûr soustruÏení: 2 600 mm V˘‰ka obrobku: 1 500 mm Cena: 1 000 000,- € (bez fundamentu) 1 pouÏit˘ CNC – dvoustojanov˘ karusel – v˘robek Stanko s maximálním prÛmûrem opracování 5 000 mm a v˘‰kou do 2 500 mm. Poté co byl tento stroj v rámci konkurzu prodán firmû Saar-Präzision do St. Ingebertu ve Francii, se opût po 6 letech vrací do Sárska. 1 pouÏitá Scharmann vrtaãka z konkurzu firmy Verolme, Rotterdam. Stroj se v souãasnosti opravuje, provádí se na nûm geometrická údrÏba a instaluje se CNC-fiízení. Cena: 420 000,-€ (za opravu a modernizaci) Délka opracování: „X“ 10 000 mm ·ífika opracování: „Y“ 4 200 mm V˘‰ka opracování: „Z“ 1 650 mm 1 pouÏitá portálová fréza MFL taktéÏ z konkurzu firmy Verolme, Rotterdam. Stroj se v souãasné dobû geometricky opravuje, stejnû tak se modernizuje mechanika a CNC-fiízení. Cena: 510 000,- € (za opravu a modernizaci) Délka opracování: „X“ 6 600 mm ·ífika opracování: „Y“ 3 000 mm V˘‰ka opracování: „Z“ 1 300 mm Na kvûten 2005 máme objednan˘ 18tunov˘ Svetruck-VZV za 175 000,- €. Pfii tûchto plánovan˘ch investicích se to zrovna moc nehodí. Má nahradit 25 let star˘ „Still Esslingen“, 15tunov˘ VZV v mechanickém opracování.

STROJÍRENSK¯ VELETRH V BRNù UÏ tfietím rokem vystavuje na‰e firma respektive její obchodní oddûlení produkty pro magnetické upínání na Brnûnském podzimním veletrhu. Tento rok se zpÛsob upínání setkal opût s velk˘m ohlasem. Kromû produktÛ na stánku jsme vystavovali, a firemní loga zdobila, 4 obrábûcí stroje rozmístûné v rÛzn˘ch ãástech v˘stavi‰tû, které na magnetick˘ch deskách obrábûli demo-obrobky. Vûfiíme, Ïe jako v minul˘ch letech se investice do veletrhu vrátí, coÏ pro tento zpÛsob prezentace není vÏdy bûÏné. První objednávky to jen potvrzují. Velké dík patfií panu Dvofiákovi, kter˘ je za tento úspûch „odpovûdn˘“.


4

STROM ROKU 2004 – ‰estikmenná lípa ze Zámrsku

Zuzana NepoÏitková

Náv‰tûva firmy LIEBHERR

Zaãátkem prosince loÀského roku jsme nav‰tívili jednoho z na‰ich nejvût‰ích zákazníkÛ firmu LIEBHERR v Biberachu. Cílem na‰í cesty bylo pfiedev‰ím jednání o nov˘ch cenách, upfiesnûní nav˘‰ení v˘robních kapacit pro rok 2005, seznámení se s v˘robními procesy, ale i utuÏování osobních vztahÛ. Po nároãném jednání a nûkolikahodinové prohlídce v˘robních hal nás ãekala veãerní procházka po místním vánoãním trhu, kde jsme shlédli Ïiv˘ betlém a vystoupení nûkolika umûlcÛ. Ochutnali jsme vynikající svafiené víno, které pfii minusov˘ch teplotách pfii‰lo velice vhod, ale také vánoãní speciality v podobû praÏen˘ch mandlí, pralinek a dal‰ích cukrátek. Na‰e cesta byla úspû‰ná a v‰ichni se mÛÏeme tû‰it na dal‰í spolupráci s touto firmou. Zleva: Zdenûk Kováfi, Herr Alt, Jirka Kalous, Zuzana NepoÏitková, Herr Schlichthärle, pan Mal˘ a Herr Duelli foto: Herr Enderle

Technologie v Liebherru Moje náv‰tûva v Liebherru mûla za cíl se seznámit pfiedev‰ím s technologií obrábûní. Chtûl jsem si pohovofiit s obsluhou strojÛ, prohlédnout si pouÏívané stroje a nástroje a pokud moÏno odkoukat co nejvíce „fíglÛ“. Samozfiejmû jsem uvítal moÏnost vidût tohoto svûtoznámého v˘robce „zevnitfi“. Velice pfiínosné pro dal‰í spolupráci je urãitû osobní seznámení se s konstruktérem p. Duellim. Spolu s kolegy jsme si pro‰li v˘robu loÏiskov˘ch krouÏkÛ, montáÏ loÏisek, prohlédli jsme si kalení a obrábûní kulov˘ch drah naãisto, vidûli jsme téÏ proces, kter˘m projdou krouÏky, které se pro Liebherr vyrábûjí ve firmû Brück AM Zámrsk. Dále jsme si prohlédli automatizovanou v˘robu a montáÏ pfievodovek. Pfii na‰í pochÛzce jsem se snaÏil co nejvíce hovofiit s obsluhou jednotliv˘ch strojÛ a trápil je dotûrn˘mi otázkami typu:

Jak ãasto vymûÀujete nástroje, jaké pouÏíváte sorty plátkÛ, kdo vám pí‰e programy, jak ãasto musíte mûnit korekce, jak dlouho vám trvá rozjetí nové série, atd. DluÏno fiíci, Ïe se v‰ichni chovali pfiátelsky a na v‰e odpovûdûli. Dále jsem si velice podrobnû prohlédl manipulaci a manipulaãní pfiípravky, dále mûfiidla a práci s nimi. Celkov˘ dojem, kter˘m na mne v˘roba v Liebherru uãinila byl více neÏ dobr˘; ukazuje se zde ona povûstná nûmecká dÛkladnost a smysl pro detail a pofiádek. Co se t˘ãe technologií, mÛÏu prohlásit, Ïe ve strojovém a nástrojovém parku jsme dále my, Nûmci jsou v‰ak mnohem dále v organizaci práce a v osobní odpovûdnosti a píli obsluhy jednotliv˘ch strojÛ. A perliãka na závûr: vzhledem k rozlehlosti hal se v Liebherru bûÏnû pouÏívají jízdní kola. Zkuste si vzít vlastní kolo a projet se na nûm kolem svého stroje. Kdo dojede dál bez defektu? Zdenûk Kováfi

Dûti ze základní ‰koly v Zámrsku mají dÛvod k radosti. Lípa kolem které chodí kaÏd˘ den na obûd a kterou do soutûÏe spolu se sv˘mi uãiteli navrhly, se stala Stromem roku 2004. V anketû, kterou pofiádala Nadace Partnerství pro ni hlasovalo 4817 lidí z bezmála 16500 hlasujících. Velkou zásluhu na tomto vítûzství má i firma BRÜCK, která se na hlasování podílela jako jedna z prvních. V hodnotû 2100 Kã zakoupila blankety na 700 hlasÛ. Nûkolik desítek hlasÛ se podafiilo získat pfiímo u nás mezi zamûstnanci, dal‰ích asi sto hlasÛ sv˘m ‰armem získala paní Marková dokonce i ze zahraniãí – Itálie, Nûmecka, Polska, Slovenska a Ruska. Lípa srdãitá roste u ‰koly v Zámrsku uÏ asi 200 let. Je témûfi 33 metrÛ vysoká, má ‰est kmenÛ, které mají obvod od 57 do 77 centimetrÛ. Mezi dûtmi ze ‰kolní druÏiny a místní matefiské ‰kolky je nesmírnû oblíbená. ·estikmenná lípa se v soutûÏi dostala nejdfiíve mezi dvanáct finalistÛ vybran˘ch z 87 stromÛ a nakonec zvítûzila s velikou pfievahou. Jako druh˘ se umístil jilm rostoucí mezi Véskou a Pohofiany na Olomoucku. Strom roku byl vyhlá‰en na Koncertû pro stromy v Brnû ministrem pro Ïivotní prostfiedí Liborem Ambrozkem. V‰em zúãastnûn˘m i za fieditelku Základní ‰koly v Zámrsku paní Jandovou srdeãnû dûkujeme. Zuzana NepoÏitková

Rubrücka 1  

První vydání firemního časopisu. Datum vydání Leden 2005