Page 1

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 03 1060 0076 0000 3380 0005 1837 85-032 Bydgoszcz ul. T. Rejtana 1 NIP 9671355893 REGON 341355271

SPRAWOZDANIE z badań diagnostyczno-medycznych KOSIŃSKI MICHAŁ ur. 28-09-98 (05 Maja 2014 r.)

Spis treści Zakres i metody badań ................................................................................................1 Badania lekarskie ....................................................................................................1 Badania antropometryczne ......................................................................................2 Badania fizjologiczne ..............................................................................................2 Antropometria .............................................................................................................3 Pułap tlenowy .............................................................................................................3 Próg kwasu mlekowego...............................................................................................4 Test WINGATE ..........................................................................................................5 Wyniki morfologii i biochemii krwi ............................................................................5

Zakres i metody badań Badania lekarskie Przed przystąpieniem do prób wysiłkowych wykonano badanie lekarskie kwalifikujące do testów wysiłkowych. Badanie obejmowało m. in. ocenę EKG, pomiar ciśnienia tętniczego.

1


Badania antropometryczne Badanie obejmowało pomiar masy ciała (kg), wskaźnika masy ciała (BMI), procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w ciele (FAT %), beztłuszczową masę ciała (kg), oraz ogólną objętość wody w organizmie (TBW). Analizę składu ciała dokonywano na podstawie pomiarów bioimpedancji elektrycznej (Tanita BC 418). Badania fizjologiczne Badania przeprowadzono w celu określenia pułapu tlenowego, progów kwasu mlekowego oraz mocy maksymalnej. Zawodnika poddano dwóm testom wysiłkowym na cykloergometrze rowerowym „Monark” – test stopniowany i test mocy maksymalnej – Wingate. W teście stopniowanym, zawodnik wykonywał 3 minutowe wysiłki o stopniowo wzrastającym obciążeniu, podczas których, rejestrowano częstość skurczów serca i osiąganą moc oraz analizowano skład gazów oddechowych. Badania ergospirometryczne prowadzono z wykorzystaniem telemetrycznej aparatury MetaMax firmy Cortex. Na tej podstawie określono pułap tlenowy (VO2 max). Pod koniec każdego z okresów wysiłku fizycznego, pobierano krew z płatka usznego do analizy stężenia kwasu mlekowego. Stężenie kwasu mlekowego określano przy użyciu spektrofotometru dr Lange.

Ryc. 1. Przykładowy protokół przebiegu badania w teście stopniowanym.

Test mocy maksymalnej –Test Wingate – wykonano również na ergometrze „Monark” z wykorzystanie oryginalnego oprogramowania. Zawodnik podczas tego testu pedałuje z maksymalną prędkością („ile tylko można”) z obciążeniem 7,5% masy ciała. Test trwał 30 s, podczas którego, rejestrowano moc maksymalną, średnią i najniższą wartość w 30 s trwania testu. Test Wingate wykonywano po 15-20 minutach wypoczynku, po teście stopniowanym. Badania biochemiczne i morfologię krwi oceniono na podstawie wyników dostarczonych przez zawodnika. Brak wcześniejszych badań uniemożliwia ocenę porównawczą zmian adaptacyjnych u zawodnika w trakcie procesu treningowego.

2


Antropometria Data badania

Wzrost (cm)

Masa ciała (kg)

BMI

05-05-14

177

61

19,5

% tkanki Beztłuszczowa Masa mięśni FFM (kg) (kg) tłuszczowej

11,0

54,3

51,6

TBW % Woda

65,1

Na podstawie oceny składu ciała stwierdzono u badanego prawidłową zawartość tkanki tłuszczowej (11,0 %). Biorąc pod uwagę wiek badanego oraz jego wzrost i rozwój należy przestrzegać prawidłowego żywienia, tak aby utrzymać zawartość tkanki tłuszczowej na tym poziomie. Jej spadek, w tym wieku, wiązać się może z nieprawidłowym metabolizmem ograniczającym rozwój masy mięśniowej.

Pułap tlenowy

Tabela 1 Wartości pułapu tlenowego Parametr

VO2 max VO2 max/kg HRmax

Jednostka

05-05-2014

L/min

3,42

ml/min/kg

56

ud/min

178

Wartość pułapu tlenowego – 56 ml/min/kg należy ocenić jako dobrą, szczególnie biorąc pod uwagę wiek badanego i okres treningowy. Zalecany kierunek postępowania to trening stopniowo zwiększający poziom pułapu tlenowego. Pułap tlenowy stanowi podstawowy parametr sprawności krążeniowo-oddechowej, niezwykle istotny w kolarstwie.

Częstość skurczów serca (HR 1/min)

HR 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 50

100

150 200 Moc (Waty)

250

300

Ryc. 2. Zależność HR od mocy w teście stopniowanym

3


Próg kwasu mlekowego

LA (mmol/L) Stężenie kwasu mlekowego

16 14 12 10 8 6 4 2 0

120

130

140

150 160 HR (ud/min)

170

180

190

Ryc. 3. Zmiany stężenia kwasu mlekowego w zależności od częstości skurczów serca (HR)

Tabela 2 Wartości progowe 2 i 4 mmol/L

Data 05-05-2014

HR

128

2 mmol/L VO2 (ml/min/kg)

Moc (Waty)

HR

31

55

150

4 mmol/L VO2 Moc (Waty) (ml/min/kg)

43

135

Wielu zawodników i trenerów dla określenia intensywności treningowych bierze pod uwagę częstość skurczów serca dla stężenia kwasu mlekowego na poziomie 2 i 4 mml/L. Wartości te uzyskane w obecnym badaniu przedstawione zostały w tabeli 2. Wskazują one, że próg tlenowy (2 mmol/L) wynosi 128 HR, a próg beztlenowy (4 mmol/L) osiągany jest przy tętnie 158 ud serca/min Wartości te są stosunkowo niskie.. Jednak dokładna analiza przebiegu krzywej zależności stężenia kwasu mlekowego (LA) od HR pozwala zauważyć, że przyspieszenie wzrostu stężenia LA pojawia się później niż dopiero przy stężeniu 4 mmol/L. Uważa się, że ta zmiana przebiegu krzywej wynika ze wzrastającego udziału przemian metabolicznych o charakterze beztlenowym (glikoliza beztlenowa). Ten moment zmiany przebiegu krzywej LA vs HR określamy wskaźnikiem Dmax. W przypadku badanego ma to miejsce na poziomie HR 164 ud/min i mocy 190 Watów (Tabela 3). 4


Tabela 3. Wartość progowa Dmax

Dmax HR

VO2 (ml/min/kg)

Moc (Waty)

164

49

190

Test WINGATE Data badania

Moc maks. (W/kg)

Moc średnia Moc po 30 s (W/kg) (W/kg)

11,54

05-05-14

8,44

Moc średnia Moc po 30 s (W) (W)

Moc maks. (W)

5,59

704

515

341

Moc maksymalna oceniana w teście Wingate jest efektem siły i szybkości. Uzyskaną przez badanego moc maksymalną należy ocenić jako dobrą. Jednak dobre przygotowanie do zawodów wymaga zwiększenie jej, nawet do poziomu około 14 W/kg w dalszych programach treningowych. Konieczne są zatem treningi o charakterze siłowo-szybkościowym i stopniowy wzrost mocy wraz z rozwojem zawodnika. Średnia wartość mocy jest bardzo dobra, co wskazuje na dobrą wytrzymałość o charakterze beztlenowym.

Wyniki morfologii i biochemii krwi Leukocyty WBC [G/L]

Erytrocyty Hemoglobina RBC [Tera/l] HGB [G/l]

Hematokryt Hct [%]

Śr.objętość krwinki MCV [fL]

MCH [pg]

Śr.stęż.hemogl. w krwince MCHC[g/L]

Płytki krwi (G/L

46,6

89,3

30,7

34,3

177

05-05-14

5,22

4,0

16

Morfologia krwi w granicach normy z wyjątkiem obniżonej liczby leukocytów. Kinaza kreatynowa CPK [U/l]

221

Mocznik [mg/dL]

Glukoza [mg/dl]

Białko całkowite [g/L]

Wapń całkowity (mmol/L)

Magnez Mg [mmol/L]

Ferrytyna [ng/ml]

33 86 Podwyższony poziom CPK w stosunku do norm laboratoryjnych jest typowy dla

sportowców. Pozdrawiam i życzę powodzenia w treningach i zawodach. dr Gabriel Chęsy

5

Kosiński michał maj 2014  
Kosiński michał maj 2014  
Advertisement