Netnatur Club 15. oktober

Page 1

NETNATUR INFO OG NYHEDER

JAGT NATUR LIVSSTIL

JAGT PÅ DANSK SIKA JURA OG FODRING SYVÅRSKRIG STØRSTE SVENSKE TOPBUKKE NETNATUR OUTLET SNEPPEJAGT

NETNATUR


REDAKTION ms@netnatur.dk +45-26707544 ANNONCE info@netnatur.dk NETNATURSHOP info@netnaturshop.dk

2

BESØG:

Netnatur

NETNATUR CLUB - fordel og nyhedsbrev

Indhold fra denne udgivelse må ikke anvendes uden skriftelig tilladelse fra indehaver


Vores smukke sika

og Muntjak, hvor sidst nævne pludselig dukkede op i området omkring Silkeborg for nogle år

til at overse og udover dyreha-

siden.

ver findes der kun fritlevende

Der er mange gode grund til at

sikavildt ganske få steder.

være på vagt overfor invasive

Sikavildt er på listen over uøn-

arter. Verdenshistrorien er des-

skede arter al den stund, at den

værre fyldt med eksempler på

er på listen over ikke hjemme-

hvor skidt det kan gå, når en

hørende. På denne liste optræ-

ny art får fodfæste i et område,

der også andre skattede vildtar-

hvor den ikke oprindeligt hører

ter som f.eks. fasan, canadagås

til. Når det er nævnt, er det stadig tilladt af fascineres af de smukke vildtarter, der jo blot har grebet chancen og etableret

Mest om jagt

sig i nye omgivelser langt fra det sted hvor de oprindeligt så dagens lys.

3 Netnatur Club Nyhedsbrev

Bestanden af dansk sikavildt er


Den udløste jagtglæde En god jagtopelvelse består af mange ting og forventningens glæde er ikke den mindste. Men den udløste jagtglæde - efterjagten runder det hele af. Samler 4

alle trådende og viser måske bedre end

Netnatur

noget andet alt det vi er og alt som vi står for. Billedet her er kommet i ramme, da det indrammer en af dansk jagts absolutte højedepunkter- en nyskudt og endnu vam sneppe i hånden. Penselfjerene gemmes og vil efferfølgedne medvirke til at genskab øjeblikket, da hunden afleverede den smukke troldfugl direkte til hånden.


5

Netnatur Club Nyhedsbrev


6

Netnatur


PRODUKTOVERSIGT

NETNATUR-OUTLET KLIK PÅ EN VAREGRUPPE OG FÅ ET GODT TILBUD

Skjorter 7

Hat m.m.

Ure Jakker

Spiritus

Fodtøj

Bukser

Tasker

Netnatur Club Nyhedsbrev

Trøjer


8

Netnatur


TILBAGEBLIK PÅ SYV ÅRS JAGTDEBAT Vildtforvaltningsrådets nye jagtpolitik har lidt endnu et skibsbrud og det giver anledning til at se tilbage på væsentlige begivendeheder i den syv år lang debat om fremtidens jagtpolitik 9

Der er meget at sige om den lange debat, som er gået forud

Vildtforvaltningsrådets for-

for regeringens beslutning. Og

slag til en helt ny politik for

for dem, som ikke har fuldt dis-

jagt i Danmark har lidt endnu

kussionen, bør det nævnes, at

et skibsbrud. Det står klart da

forsalget bygger på følgende nye

regeringen har valgt at sætte

principper:

forslaget på pause. Arealkrav Det betyder, at den danske jagt-

Samforvaltning

model, baseret på jagttider, lever videre. I hvertfald for en

Den kuldsejlede plan giver

tid endnu.

anledning til at se lidt tilbage i

Netnatur Club Nyhedsbrev

Kommentar af Netnatur


10

Netnatur


tiden. En mere minutiøs gennemgang af den cirka syv år lange proces, må vi vende tilbage, men herunder begivenheder, som findes væsentlig at nævne - nu, hvor det hele er forbi for denne gang. Men inden gennemgangen bør det nævnes, at det her på siden ler om hjortedebatten. Nogle af dem har vi skrevet som nyheder og kommentarer. Andre er tilsendt som indlæg, læserbreve eller pressemeddelelser. De fleste kan ses via dette link HJORTEDEBAT 500 er blot et tal, men bag hver artikel på netnatur.dk er der en længere skriveproces, korrekturlæsning, og kom-

Netnatur Club Nyhedsbrev

er blevet til omkring 500 artik-

11


12

Netnatur


mentering inden offentliggørelse. Dertil kommer den ofte tidskrævende proces med at finde egnede opslagsbilleder, designe fængende og dækkende over- og underoverskrifter og sætte artiklen op på hjemmesiden, så den præsenterer sig bedst mulig. Slutteligt kommer arbejdet med udsende artikmedier. Alt i alt et meget stort arbejde, der har trukket meget dybe veksler på alt fra familie og venner til økonomi og almene netværk. Og ja. Det skal ikke herske nogen tvivl om, at vi gerne vil huskes for denne indsats. Men nok om det. Tilbage til oversigten.

Netnatur Club Nyhedsbrev

len i nyhedsbreve og på sociale

13


14

Netnatur


Det hele begyndte d. 31. maj

Læs også:

2014 med nedenstående artikel: “DEN NYE DANSKE MODEL” ABSTRAKTE OG NYE VILDT-

LIGNER “DEN HOLLANDSKE

FORVALTNINGS-BEGREBER

JAGTMODEL”

MØDER MODSTAND Artiklerne om adaptiv forvaltning blev begyndelsen på det

undrende og kritisk overfor

som senere udviklede sig til

de helt nye tanker om adaptiv

hjortedebatten, selv om hjorte-

vildtforvaltning, som dog alle-

debatten - set her fra - handler

rede havde vind i sejlene hos

om meget mere end “blot” hjor-

toppen af Danmarks Jægerfor-

tevildt. Det handlede om prin-

bund, hvor formand Claus Lind

cipper og hele grundlaget for

Christensen fra starten overgav

fremtidens jagt- og vildtforvalt-

sig begejstret til de nye princip-

ning.

per. Begrebet adaptiv forvaltning Her på redaktionen var vi knap

blev dog ikke tilstrækkelig defi-

så imponeret. Ikke mindst fordi

neret fra starten og det præ-

tankerne bag principperne til

gede debatten, der ikke fik den

forveksling mindede om det

opmærksomhed, som den burde

man i jægerkredse kalder den

- de gennemgribende foran-

hollandske syge.

dringer om dynamiske jagttider

15 Netnatur Club Nyhedsbrev

Netnatur forholdte sig både


16

Netnatur


og tvungen lokal samforvaltning med regulering helt ud på matrikelniveau taget i betragtning. Den 11. juli 2015 bliver det hele dog meget mere konkret, da vi bringer artiklen AREALBEGRÆNSNINGER PÅ FORVALTNING Artiklen afslører planer om at indføre arealkrav på hjortevildt og den nyhed udløser et stormvejr på de sociale medier. Artiklen blev den måske mest debatterede artikel i den meget lange række af tilsvarende. Dermed blev d. 11. juli 2015 en mærkedag i hele processen.

Netnatur Club Nyhedsbrev

VEJ I NY HJORTEVILDTS-

17


Artiklen blev nemlig begyn-

Arealkravs-debatten havde dog

delsen til det, som vi i dag kal-

den positive effekt, at der nu

der hjordedebatten og debatten

for alvor kom spot på de planer,

som vi kender den … Desværre

som var under udarbejdelse. Og

med den konsekvens, at det

det viser sig at være en debat

blev til en debat om hjortevildt

med mange ansigter og mange

og i mindre grad en debat om

underliggende lag.

principper, som er - og altid 18

har været - denne redaktions

Udover de helt overliggende

udgangspunkt.

principper handlede det om

Netnatur

jura, økonomi og forskellige Vores formål har været at skabe

opfattelser af etik og retfærdig-

debat. En så omfattende foran-

hed. Men det burde jo primært

dring, som Danmarks Jægerfor-

handle om biologi og hjortevild-

bund og andre organisationer

tets tarv.

var parat til at indføre, kræver en lang række overvejelser.

Den del af debatten kom der for alvor fokus på d. 7.

Plusser og minusser ved det

september 2015, hvor vildt-

nye og det etablerede system

biolog Egon Bennetsen sen-

bør placeret på vægtskålen. Og

der sit første faglige indslag

den afvejning har vi endnu - syv

til netnatur.dk

år efter de første udkast - stadig til gode.


19

Netnatur Club Nyhedsbrev


20

Netnatur


Allerede få dage senere sender

tes at være enige om at styre

han atter en artikel, som viser

efter.

sig at komme til at blive helt afgøende for den almene forstå-

Det viser sig dog meget vanske-

else af jagt og kronvildt.

ligt at påvirke medlemmerne af det rådgivende råd. De havde

FLERE VOKSNE HJORTE KAN efter alt at dømme stirret sig OPNÅS UDEN

blind på eget løsningsforsalg,

BUREAUKRATISKE REGLER

udarbejdet af et underudvalg af rådet kaldet Den Nationale Hjortevildtgruppe.

en langt mere faglig begrundet debat om fremtidens forvalt-

Forslaget ender da også som

ning af hjortevildt.

indstilling til den daværende blå regering med Esben Lunde Lar-

Den nordjyske vildtbiolog har

sen som ansvarlig for området

efterfølgende skrevet omkring

miljø og jagt.

75 faglige artikler til Netnatur, hvor han redegør for hvordan

Esben Lunde Larsen valgte at

man via jagttiderne og en tilpas- indkalde til åben høring, da set afskydning kan realisere de

han ønskede alle synspunkter

mål, som man både i og uden

på bordet inden han traf en så

for Vildtforvaltningsrådet syn-

afgøende beslutning på vegne af vildtet og de danske jægere.

Netnatur Club Nyhedsbrev

Artiklen blev begyndelsen til

21


22

Netnatur


Det var første gang, der blev kaldt til høring i spørgsmål om jagt og fyldte busser med berørte jægere satte kurs mod Christiansborg for at tage del i debatten. Inviteret til talestolen var bl.a. Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet, hjorteforsker Universitet og vildtbiolog Egon Bennetsen. En nu tidligere ansat fra Danmarks Jægerforbund var også indbudt og han redegjorde for forbundets syn på forslaget. Desværre var ingen fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, der havde udformet forslaget, til stede under høringen. Men forslaget faldt ikke i god jord hos regeringen og den 7. december 2016 faldt afgørelsen.

Netnatur Club Nyhedsbrev

Peter Sunde fra DCE, Århus

23


HJORTEPLANEN ER FALDET – FOLKESTYRET HAR SEJRET

gende ændring af den nuværende forvaltningspraksis. Det kan der læses mere om i nedenstående artikel, hvor man også

I følge den daværende rege-

kan se et kort videoindslag, hvor

ring var der ikke grundlag for at

synspunket underbygges.

erstatte principperne i den danske jagttids-model med en mere

SØREN GADE: IKKE BRUG

omkostningstung og bureaukra-

FOR NYT BUREAUKRATISK

24

tisk model baseret på Vildtfor-

Netnatur

valtningsrådets indstilling.

SYSTEM Gade begrundede sin modstand

Rådet modtog tak for indstillin-

med, at der ikke skal indføres et

gen, men der blev også løftet en

nyt bureaukratisk system, som

pegefinger, da regeringen fandt

“blot skal give arbejde til Jæger-

det vigtigt, at rådet overlod

forbundets ansatte”

politiske beslutninger til politikerne. Rådet var først og frem-

Dermed var der sat et eftertryk-

mest nedsat for at rådgive fag-

keligt punktum i debatten …

ligt. Men tiderne skifter. Den 27. Jæger og venstremanden Søren

juni 2019 fik Danmark ny rege-

Gade var blandt dem, der for-

ring og Vildtforvaltningsrådet

kastede ideen om en grundlæg-

vejrede morgenluft.


25

Netnatur Club Nyhedsbrev


26

Netnatur


De kuldsejlede principper blev

belyse forslagets juridiske bære-

pudset af og det hele startede

dygtighed.

forfra … Resultatet af den bestilte underVildtforvaltningsrådet holdt på

søgelse viste sig at bakke op om

sit og indstillede atter en plan,

den udlægning, som Bæredygtig

der brød fundementalt med den

Landbrugs chefjurist tidligere

danske model.

har fremlagt - både her på siden og under åben høring i Folketinget.

27

satte underskriftindsamlinger

I en pressemeddelse fra DLS

mod forslaget og afholdte

hed det:

Netnatur Club Nyhedsbrev

Tilhængere af den danske jagttidsmodel protestede og iværk-

afstemninger på de sociale medier.

ADVOKATUNDERSØGELSE: FORSLAG OM AREALKRAV

En Facebookgruppe kaldet

ER GRUNDLOVSSTRIDIGT

Hjortevildtforvaltning i Danmark voksede og voksede og

Men lige meget så det ud til at

Danmarks ældste og mind-

hjælpe.

ste jagtforening Dansk Land og Strandjagt (DLS) indsam-

Den første septemper 2021 -

lede cirka 70.000 kroner til en

samme dag som jagten gik ind

advokatundersøgelse, der skulle

på en lang række danske vildt-


28

Netnatur


arter - kunne man læse føl-

jægerforbudnets tilslutning til

gende:

samforvaltning.

AREALKRAV OG ETABLERING AF FORVALTNINGSOMRÅDER SENDT I HØRING

Ganske stor var overraskelsen derfor, da man 8. oktober 2021 kunne læse, at regeringen havde valgt at sætte forslaget på

Tilliden til høringsrunden vir-

pause. Dermed kunne det kon-

kede dog ikke overvældende og

stateres at:

mange tilhængere af jagttidsDEN DANSKE MODEL

den danske model som tabt.

LEVER ENDNU

Måske ville arealkravet af juri-

Dermed blev der sat endnu et

ske årsager vise sig grundlovs-

punktum i den lange debat,

stridig, men i tilbage var stadig

der startede i slutningen af maj

forsalget om samforvaltning. Et

2014.

begreb der udspringer af tankerne i adaptiv forvaltning og som slet ikke er tilstrækkelig defineret og debatteret. Det så lidt mørkt ud for dem, der ikke gik ind for arealkrav og

Netnatur Club Nyhedsbrev

modellen anså det store slag om

29


Blandt tilhængerne af den

Med våbenhvilen er der opstået

nuværende danske model, kan

en helt ny mulighed. Nemlig

der spores fornyet håb og opti-

muligheden for at Vildtforvalt-

misme.

ningsrådet tager teten og udarbejder et langt mere inddra-

Danmarks Jægerforbund

gende og fagligt grundlag for

udtrykker dog på egen

den næste debatrunde. For en

hjemmeside ærgrelse

ting er sikker: Debatten vil med

over at planen er skudt til

sikkerhed rumstere i det danske

hjørne.

jagtmiljø i tiden der kommer …

30 Netnatur

Hvorvidt forslaget forbliver i

Men med den rigtige indstil-

skuffen eller bliver støvet af om

ling kan vi håbe og tro på, at

et år eller to til ny vurdering må

den fremover bliver langt mere

tiden vise.

frugtbar.

Uanset har debatten fået et pusterum … en våbenhvile om man vil, da processen i perioder har mindet mere om debatkrig end frugtbar udveksling af erfaringer og modsatrettede synspunker.


31

Netnatur Club NyhedsbrevPRODUKTOVERSIGT FRA

DEERHUNTER

KLIK PÅ EN VAREGRUPPE OG FÅ ET GODT TILBUD

Skjorter Hat m.m. Trøjer

Bælter

Jakker

Bukser

Handsker

Strømper

T-shirts m.m.


HAR DU NEDLAGT ET TOPTROFÆ? kan det måske optages på

TOP10 ALLETIDERS TOP 10 ALLETIDERS

REGION FOR REGION LAND FOR LAND ART FOR ART

SKIV TIL: INFO@NETNATUR.DK


TOP 10 ALLETIDERS

REGION FOR REGION LAND FOR LAND ART FOR ART


Netnatur

© Michael Sand

36


SVENSKE RÅBUKKE NEDLAGT AF DANSKE JÆGERE

TOP 10 - SVERIGE

Af Netnatur.dk Navnlig det sydlige Sverige har en af Europas stærkeste råvildtbestande. Flere af verdens allerstærkeste råbukketrofæer stammer således fra hinsidan. Det gælder f.eks. verdensrekorden, Widtsköflebukken, som blev nedlagt i Skåne i august 1982. Selv om den sydsvenske råvildtbestand er gået tilbage de sidste årtier, bringer danske jægere stadig et stort antal

medaljebukke hjem fra Sverige hver eneste år. For mange jægere er den svenske sensommerjagt sæsonens højdepunkt.

TOP 10

ALLETIDERS

37 Netnatur Club Nyhedsbrev

TOP 10 ALLETIDERS viser danskernes største nedlagte trofæer. Ikke kun indenfor råbukke, men også når det gælder kronhjort, muflon og ræv etc. De mange TOPTROFÆER er organiseret art for art, land for land - og i Danmark region for region. Her et uddrag fra den del af dem digitale udgivelse, der handler om svenske råbukke


SVERIGE


TOP 10

SVERIGE KLIK OG SE HELE BOGEN OVER DANSKERNES STØRSTE JAGTTROFÆER

UDLAND

Alle tiders Top 10 CIC

1. Nicolaj Pedersen 230,23 2. Brian Nielsen 196,02 3. Henrik Munch 183,55 4. Erik Pedersen 182,43 4. Jan Buch Pedersen 181,95 5. Birger Olsen 181,55 6. Erik Pedersen 179,90 7. Richard Nyborg 172,18 8. Niels Bruun de Neeergard 167,93 9. Flemming Ørts Nielsen 167,55 10. Erik Pedersen 167,00


TOP10 ALLETIDERS JÆGERNES bedste TROFÆER TOP 10 ALLETIDERS

REGION FOR REGION LAND FOR LAND ART FOR ART

REGION FOR REGION LAND FOR LAND ART FOR ART
PRODUKTOVERSIGT

PINEWOOD

KLIK PÅ EN VAREGRUPPE OG FÅ ET GODT TILBUD

Skjorter

Trøjer

Tilbehør

Hat m.m.

Jakker

Bukser

Handsker

Hund Dogsport

Tasker


JAGT, JURA OG FODRING: HVOR GÅR DEN UMIDDELBARE GRÆNSE?

44

Den danske lovgivning er ikke særlig præcis, når det gælder jagt i umiddelbar nærhed af foderplads, men alligevel kan jagtkyndig advokat påpege en ret klar definition

Netnatur

Af Redaktionen

fodring er der flere udlægninger af.

Det kan være vanskeligt at finde sit etiske ståsted, når det gælder

Forklaringen på at også det juri-

jagt og fodring af vildt. Hold-

diske grundlag kan efterlade

ningerne til foder og vildtsund-

plads til fortolkning, bunder

hed samt etisk jagtudøvelse i

bl.a. i nedenstående uddrag fra

nærheden af foderpladser er

Bekendtgørelse af lov om jagt

delte i det danske jagtmiljø.

og vildtforvaltning.

Men også det lovgivningsmæs-

Her oplyses der i kap.4 § 28

sige udgangspunkt for jagt og

bl.a. følgende:


45

Netnatur Club Nyhedsbrev


må der ikke jages i umiddelbar "Vildt må ikke beskydes på jor-

nærhed heraf.

den eller i umiddelbar nærhed af foderplads"

Rasmus Johansen Schmidt påpeger dog, at der ikke er

Men hvordan tolkes "umiddel-

formuleret en fast måleenhed

bar nærhed"?

for ’umiddelbar nærhed’.

Er det 10, 50 eller 100 meter?

KLIK herunder og læs også de særlige regler der gælder for

46 Netnatur

- Generelt set er det ’no go’ at

fordring af kronvildt:

jage, hvor der fodres vildt.

FODRING AF KRONVILDT

Det oplyser advokat Rasmus Johansen Schmidt fra Penta

Den jagtkyndinge advokat er

Advokater A/S

dog dog alligevel i stand til

der blandt mange andre mær-

at nærme sig en præsisering

kesager også har særlig fokus på

af "umiddelbar nærhed", da

emnet jura, jagt og vildt.

spørgsmålet tidligere har været vurderet af de danske domstole.

Advokaten tilføjer, at man skal forvente, at reglerne vil blive

- Retten i Skjern har i 2003

fortolket restriktivt, og hvis der

truffet afgørelse i en konkret

blot står f.eks. en sliksten, så

sag, hvor 16 meter fra en foder-


47

Netnatur Club Nyhedsbrev


48

Netnatur


plads var for tæt på, men 47 meter var i en lovlig afstand. Det oplyser Rasmus Johansen Schmidt, der selv blev overrasket over afgørelsen og at jagt "blot" 47 meter fra foderplads blev vurderet som lovlig. - Det var faktisk tættere på, end lovligt, lyder det fra advokaten, som påpeger, at rettens afgørelse altid vil afhænge af den enkelte sag. Afgørelsen fra Skjern giver altså ikke et helt konkret svar på "umiddelbar nærhed" men alligevel kan afgørelsen anvendes som rettesnor for jagtudøvelse i områder, hvor vildtet fodres og i et svar til Netnatur.dk skri-

Netnatur Club Nyhedsbrev

jeg havde forventet ville være

49


50

Netnatur


51

Netnatur Club Nyhedsbrev


52

Netnatur


53

Netnatur Club Nyhedsbrev


54

Netnatur


55

Netnatur Club Nyhedsbrev


ver Rasmus Johansen Schmidt afslutningsvis følgende: "Hvis man f.eks. sidder i et tårn ca. 200 meter fra en foderplads, og skyder et dyr der befinder sig længere end 50 meter væk fra foderpladsen, så giver afgørelsen fra 2003 en forventning om, 56

at det kan være i overensstem-

Netnatur

melse med reglerne."


Jagt og fodring af vildt - hvad siger lovgivningen? I Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning stk. 2 skrives: "Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fodring, herunder om, hvilke typer foder der kan anvendes, om indretning af foderpladser og om placering af

Netnatur Club Nyhedsbrev

foder."

57


58

Netnatur


59

Netnatur Club Nyhedsbrev


60

Netnatur


DAGJAGT PÅ STATENS AREALER: SÅ MEGET BØR DET KOSTE En dagjagt på statens arealer kan koste 1.000 kr. i timen pr. deltager. Men hvad bør den koste? Se svar på undersøgelse her 61

at det trods alt er jægernes egen skov, som de driver jagt i?

Det kan være en ret bekostelig affære at deltage på en driv-

Det spørgsmål har vi med

jagt på statens arealer. Omreg-

udgangspunkt i artiklen herun-

net i effektiv jagttid kan jægerne

der rejst på Netnatur.dk

komme af med 1.000 kr. i timen eller mere.

BØR STATSJAGT FORTSAT UDLEJES TIL 1.000 KRONER I

I hvertfald når det gælder driv-

TIMEN

jagt på hjortevildt. Men hvad bør en drivjagt på kronvildt egentlig

Artiklen

rejste

efterfølgende

koste når det tages i betragtning

en del debat på sociale medier

Netnatur Club Nyhedsbrev

Af Redaktionen


62

Netnatur


63

Netnatur Club Nyhedsbrev


64

Netnatur


65

Netnatur Club Nyhedsbrev


og meningerne var naturligvis delte. Nogle mener det bør være udbud og efterspørgsel, der skal bestemme prisen. Så længe jagterne kan sælges, er prisen acceptabel. 66

Andre mener det er urimeligt at

Netnatur

jægerne - som de måske eneste naturbrugere i dette land - bliver pålagt endnu en ekstraafgift udover det, som de betaler for at indløse jagttegn og opbevare våben. De koster ikke noget at cykle eller ride i skoven og hvorfor skal en jæger betale 1.000 kr. i timen for at sidde et jagttårn uanset om denne nedlægger noget eller ej ?


67

Netnatur Club Nyhedsbrev


Det kan være meget vanskeligt at afkode stemningen af en debat på de sociale medier. Dem der larmer mest, kan nemt komme til at overdøve det store tavse flertal, der ikke ytre sig så meget. Derfor iværksatte vi her på siden en undersøgelse, der skulle for68

søge at vejre stemningen til

Netnatur

spørgsmålet:


69

Netnatur Club Nyhedsbrev


Hvad bør en dagjagt på kronvildt - på statens arealer - koste ?

Omkring 15% mener det bør være helt gratis at deltage på en drivjagt på statens arealer. På en drivjagt på statens arealer

Undersøgelsen

blev

iværksat

anvendes der ikke trofæafgifter.

d. 30. juli 2020 og svarene på

Nedlægges et trofæbærende dyr

spørgsmålet ses her opstillet:

er dette inkluderet i den pris man betaler for at deltage. Det koster

De fleste, svarende til 58%,

mao det samme uanset om man

mener, at det bør koste 500

nedlægger noget eller ej.

kr. eller derunder pr. deltager.

Som altid skal undersøgelse tages med forbehold. F.eks. vil

Omkring 30% mener staten

lignende undersøgelse gennem-

bør lade udbud efterspørgsel

ført over for et mere repræsenta-

bestemme prisen.

tivt uddrag af jægere i Danmark muligvis give et andet resultat.
PRODUKTOVERSIGT

LAKSEN SPORTING KLIK PÅ EN VAREGRUPPE OG FÅ ET GODT TILBUD

Skjorter

Trøjer

Hat m.m.

Handsker

Tilbehør

Jakker

UDSALG

Bukser Tasker


74

Netnatur


75

Netnatur Club Nyhedsbrev


SIKKER SIKA Der er ikke noget, som er sikkert, når det gælder jagt. Men man tager ikke glæderne på forskud, hvis man kalkulerer med relativt hurtigt at nedlægge en sikahjort i landets absolut bedste sikarevi 76 Mit livs hjort Netnatur

Af Michael Sand

gelser, selv om det var første år, Glenn var med i jagten lidt uden

Det startede godt. Allerede da jeg

for Hammel. Der står nemlig

drejede fra landevejen ned mod

meget sikavildt på Frijsenborg.

mødestedet foran den gamle kro,

Så meget, at han var så godt som

så jeg to sikahinder med kalv i

sikker på at nedlægge en sika-

det dugvåde græs langs et bredt

hjort en af de nærmeste dage.

læbælte. Men om jagtheldet tilsmiler Glenn Heegaard, dagens jæger og

jægeren den første gang eller den

jagtlejer i et af de mange jagtkon-

tiende gang, han eller hun prø-

sortier på Frijsenborg, virkede

ver lykken, er der ingen garan-

ikke overrasket over mine iagtta-

tier for. Men før eller siden vil


77

Netnatur Club Nyhedsbrev


78

Netnatur


79

Netnatur Club Nyhedsbrev


80

Netnatur


81

Netnatur Club Nyhedsbrev


lykken stå den kække sikajæger

rabat til et stort, langstrakt og

bi. Det må være tæt på sikkert

kreaturafgræsset engdrag.

og vist, når man jager i landets uden sammenligning tætteste

Jeg slog fotostativet i jorden,

sikabestand.

men spændingen nåede aldrig rigtig at stige, for det viste sig at

82 Mit livs hjort Netnatur

Flere medlemmer i konsortiet

være en høj, givetvis flere år gam-

havde da også allerede nedlagt

mel råbuk. Men det var ikke buk,

flotte, fuldvoksne otte-endere,

der stod på programmet. Det

selv om vi kun var tre dage inde i

var sika; den kulsorte sika, der i

den nye sæson, der startede den

artens asiatiske udbredelsesom-

første september samtidig med,

råde optræder i flere varianter.

at jagten på områdets voksende

Helt eksakt, hvor mange under-

bestand af kronvildt blev skudt i

arter, man finder sikavildtet i,

gang.

er der ikke fuldstændig enighed om. Men eksperter peger på, at

Underarter

det er mellem 10 og 14.

Morgenens pyrsch var da også kun få minutter gammel, da vi

Den danske underart tilhører

spottede bevægelse af et større

den japanske, men hvor bestan-

dyr på en bevokset skråning, der

den oprindelig kommer fra, er

danner en slags tætvoksende

lidt usikkert. Det er dog ret sikkert, at den første danske dyre-


83

Netnatur Club Nyhedsbrev


84

Netnatur


85

Netnatur Club Nyhedsbrev


havebestand, etableret af det

gæster flere gange dagligt. De

sjællandske

mange forstyrrelser, formoder

gods

Svenstrup

omkring år 1900, har gener med

jeg, gør den mindre sensitiv.

i bestanden. Desuden nævner det danske sikavildtselskab på

Vi fortsatte vores fremrykning,

deres hjemmeside, at bestan-

og nogle få hundrede meter

den på Frijsenborg sandsynlig-

længere fremme ad skovvejen

vis også er delvis grundlagt på

drejede vi skarpt til venstre og

nordtyske dyr.

fulgte en stikvej, der gik mod toppen af et bevokset bakke-

86 Mit livs hjort Netnatur

Pift i skoven

drag. Denne manøvre gav straks

Råbukken i rabatten var fuld-

gevinst, og efter et minut eller to

stændig optaget af sit foreha-

stod vi ansigt til ansigt med en

vende og lod mig komme ganske

lille rudel sikavildt, der nedstir-

nær, inden den opdagede, at den

rede os fra bakkedraget.

var blevet taget på sengen. Årsagen til den atypiske adfærd skal

Tilsyneladende bestod rudlen

givetvis forklares med, at publi-

udelukkende af hinder, selv om

kumstrykket på Frijsenborg er

vi var i begyndelsen af brunsten,

temmelig højt.

og gamle hjorte allerede var begyndt at hænge ud med hin-

Råvildtet er vænnet til mennesker, og bukken langs vejen bliver forstyrret af fredelige skov-

derne.


87

Netnatur Club Nyhedsbrev


En stor hind trak ud af flokken,

ville komme frem, når roen atter

og med et skarpt pift tog hun

havde indfundet sig.

hele flokken med sig. Hvis man

88

ikke vidste bedre, kunne man i

Men desværre! Det så ud til, at

farten forveksle et stykke sika-

rudlen var uden maskulin led-

vildt med et stykke dåvildt. Lig-

sager. Langsomt fulgte vi efter i

heden kan være slående, om end

samme retning, som rudlen var

farven på sikahinderne er mere

forsvundet, og over bakke og dal

dybrød og halepartiet - dåvildtes

gik det i bogstaveligste forstand.

markante logo - naturligvis ikke

Mit livs hjort Netnatur

optræder på sikahinderne.

Det godt 10.000 ha store terræn er stærkt kuperet, og Frijsenborg

Ingen hjort

er et af de højest beliggende godser i Danmark. Men hver gang vi

- Så du hjorten, spurgte jeg

nåede en ny højderyg og kiggede

Glenn, da det sidste dyr var

ind i næste dalsænkning, var det

opslugt i højskoven over os.

med samme resultat. Intet vildt.

Glenn rystede på hovedet. Heller ikke han så skyggen af et sort

Solen var efterhånden begyndt

dyr i den skræmte rudel.

at blive skarp, og håbet om et

- Men derfor kunne han godt

sikamøde begyndte at ebbe ud.

være i området, svarede han og foreslog, at vi blev stående

Fremrykningen blev derfor lidt

en stund i håbet om, at hjorten

mere skødesløs, og da vi nåede


89

Netnatur Club Nyhedsbrev


en højstammet bøgeskov med

rende galop passerede den os på

stor afstand mellem stammerne,

under 100 meters afstand.

var der udsigt til et par hundrede meters pyrsch i ”dødt” terræn.

Glenn fulgte den i kikkertsigtet. Klar til at lade skuddet gå, hvis

Vi kunne jo se langt frem i den

den stoppede op.

lysåbne skov, og end ikke en

90 Mit livs hjort Netnatur

fasanhøne kunne forbigå vores

Den kropsstærke sika havde

opmærksomhed, var vel den

mere end tre års erfaring. Det

ubevidste konklusion, da vi kig-

var tydeligt at se, selv om de

gede ret frem for os. Men natur-

fleste sikahjorte sætter op som

ligvis bliver den form for arro-

otte-ender i en alder af to-tre år.

gance straffet. På jagt skal man

Men i lighed med kronhjorten

aldrig tage noget for givet.

topper trofæet først relativt sent i den lille hjorts udvikling.

Hjortemøde Pludselig, og i bogstaveligste for-

En midttysk undersøgelse af

stand som skudt op af det gyldne

341 kastestænger viser, at den

bunddække, sprang en stor, gni-

dansk/tyske underart opnår den

strende sort sikahjort. Massiv og

længste stanglængde i sit 11.-12.

næsten firkantet i kroppen.

år. Da topper geviret med cirka 55 cm.

Geviret var fedtet til i mudder, og i en fjedrende, nærmest pose-


91

Netnatur Mit livs hjort Club Nyhedsbrev


92

Netnatur


Jeg kunne ikke i farten vurdere den flygtende sikahjorts potentiale som trofæ. Men vurderet ud fra dyrets statur, den massive krop der gled i et med den kraftige hals, kategoriserede jeg hjorten som afskudsbar. Det samme gjorde Glenn. Han var klar: Alt hjorten skulle sikre. Men desværre. Hjorten fortsatte blot sin fjedrende galop, indtil den nåede en tilgrænsende grantykning, hvor den forsvandt uden at efterlade os en chance.

Med igen - Hvor kom den fra, udbrød jeg, ærgerlig over at vi ikke havde brugt lidt mere tid på at undersøge bøgeskoven, inden vi buldrede frem på det knastørre løv.

Netnatur Club Nyhedsbrev

gøre var blot at stoppe op og

93


94

Netnatur


95

Netnatur Club Nyhedsbrev


96

Netnatur


97

Netnatur Club Nyhedsbrev


98

Netnatur


99

Netnatur Club Nyhedsbrev


100

Netnatur


101 Netnatur Club Nyhedsbrev


Det var nemlig dagens chance,

håbede, at Glenns kvote på en

som vi netop havde forpasset, og

hjort ikke var opbrugt inden da.

selv om vi lidt senere på morgenen spottede et par nysgerrige

Stille aften

hinder og hørte et par enkelte brunstfløjt, så vi ikke mere.

Det blev en forholdsvis stille aften på det sydlige kronvildt-

102 Netnatur

- Jeg skal ud igen i aften. Skal du

terræn, hvor jeg fra en hochsitz

med, spurgte Glenn, da vi ved

havde besluttet at afvente sla-

bilerne gjorde status over dagens

gets gang.

oplevelser. Det var fristende. Vejret var godt,

Dyrene blev uvist af hvilken

og chancen for at han ville ned-

årsag hængende i skovbrynet

lægge en sikahjort var temmelig

og trak ikke ud på de åbne lyng-

stor. Alligevel takkede jeg nej.

flader, hvor jeg håbede at fange dem i aftenens sidste lys.

- Jeg har en aftale med et distrikt længere mod syd, hvor jeg skal

Solen gled længere og længere

forsøge at fotografere de før-

ned ad himlen, og jeg tænkte i

ste brunstaktiviteter hos kron-

stigende grad på, hvad der skete

vildtet. Men en gang i næste uge

på Frijsenborg, da en sms tik-

er jeg klar igen, svarede jeg og

kede ind på telefonen.


103 Netnatur Club Nyhedsbrev


7 hinder fremme på engen. Lidt senere modtog jeg endnu en sms med den korte besked: 18 hinder fremme. Kl. 21.07 kom den ultimative besked: Hjort nede. 104

Minutter senere kunne jeg på

Netnatur

mobilen se et bilede af en flot, kraftig hjort med en glad jæger. - Stor tillykke svarede jeg og satte en smiley for at tydeliggøre, at jeg naturligvis gerne havde delt øjeblikket. En enlig kronhjort med en skæv stang, der et kort øjeblik eksponerede sig under mig, inden den forsvandt ud over et blomstrende hedeareal, reddede dog min aften.


105 Netnatur Club Nyhedsbrev


Tilbage igen Med den nedlagte hjort var Glenns kvote skudt op, og min chance for at få øjeblikket fotograferet og filmet dermed forpasset. Til gengæld var der stadig dyr tilbage på fotokvoten, og 106

i løbet af de næste dage besøgte

Netnatur

jeg Frijsenborg, hvor jeg bl.a. oplevede at se, hvordan dyrene tilpasser sig det høje publikumstryk. En aften midt i september sad jeg i områdets absolutte smørhul, og allerede inden solnedgang var der adskillige dyr fremme på lysningen, heriblandt femseks lovende hjorte. Det tegnede godt. Holdt dyrene kursen, ville de vandre lige op til den hochsitz, hvor jeg med aftensolen i

ansigtet og udsigt til nærgående ravne nød den stille septemberaften.

Af og til lagde en af hjortene hovedet tilbage og lod det karakteristiske brunstfløjt gennemtrænge stilheden. Ganske som skytte på Frijsenborg, Nicholai Pedersen, havde forudsagt, da han satte mig af, tegnede det til at blive en rigtig god aften i absolut nærkontakt med de karismatiske dyr. Men heller ikke på fotojagt skal man tage noget for givet. To ryttere dukkede pludselig op, og med kursen sat langs det ene skovbryn, var marken på sekunder blæst for vildt. Kun en enkelt


107 Netnatur Club Nyhedsbrev


hjort, længst væk fra mig, valgte at blive tilbage på stubmarken, hvor den gjorde sig flad som en hare i sædet. Rytterne havde dog ikke gjort nævneværdigt indtryk på hjortene. Minutter senere begyndte de atter at 108

myldre ud på marken.

Netnatur

Men min fotoplan var spoleret. Dyrene skulle nu starte forfra. Det betød, at det var mørkt, da de første dyr endelig nåede ind på passende fotohold, hvor de begyndte at feje geviret i den fugtige markjord. Det skuespil havde jeg gerne set udspille sig, mens solen endnu kastede lys over stubmarken.


109 Netnatur Club Nyhedsbrev


110

Netnatur


111

Netnatur Club Nyhedsbrev


Et dyr på kvoten Nærkontakten med Frijsenborgs sikavildt havde været en lærerig oplevelse, da jeg kun har tilbragt relativt få timer i selskab med det asiatiske hjortevildt. Men der manglede en væsentlig detalje, hvis læserne af Jagtbo112

gen skulle indvies i oplevelserne.

Netnatur

Nemlig nedlæggelse af et stykke sikavildt, og i begyndelsen af november, hvor skoven var allermest farverig, var jeg atter på terrænet. Også denne gang i selskab med Glenn, der - i overensstemmelse med de øvrige konsortiemedlemmers

forståelse

for projektet - havde doneret en sikakalv til afskydning. - Udover kalven har godset tillige tildelt os en ekstra sikahjort;


113 Netnatur Club Nyhedsbrev


en meget gammel hjort, der er

- Åben bøgeskov omkranset af

set flere gange efter brunstens

grantykninger på stort set alle

afslutning. Og dukker den op,

sider. Kunne der tænkes et mere

har jeg velsignelsen til at skyde

oplagt sted at afvente solop-

den, forklarede Glenn, mens vi

gangen, tænkte jeg, da vi gjorde

trillede ud gennem skoven i en

holdt og slog henholdsvis sky-

eldreven atv’er.

destok og fotostativ i jorden. Vi havde et godt udsyn, og chancen

Det lille køretøj er nærmest lyd-

for at dyrene ville trække mod

114

løst, og kun lyden fra dæktryk-

den lysåbne skov, hvor bun-

Netnatur

ket afslørede os. Et par sikahin-

den var spækket med nedfalden

der blev da også overrasket, da

olden, vurderede jeg som ganske

vi på ganske kort hold pludselig

stor.

kiggede ret ind i de trekantede hjorteansigter.

Lang tid gik der da heller ikke, før en forsigtig

Målet var at afvente begivenhe-

sikahind viste sig på skrå-

derne ved en større lysning, og

ningen ned mod kildevæl-

ved en kilde, der delte sig som et

det.

delta over skovbunden, gjorde vi holdt.

- Hun er næppe alene, var min første tanke, da jeg følte mig

Her skulle dagens første time til-

overbevist om, at hinden i det

bringes.

mindste havde en kalv på slæb.


115

Netnatur Club Nyhedsbrev


Svaret fik vi aldrig. Pludselig fik

sikre sikaplads ikke langt fra

hinden fært af os, og i næste øje-

godsets hovedbygning.

blik var hun væk. Det var her, at Glenn og i øvrigt Men en ny hind var på vej. Denne

også flere af de andre jægere i

gang i den modsatte side af lys-

konsortiet havde nedlagt sika-

ningen. Desværre var den del-

hjort i de første dage i brunsten.

vis dækket af det farvestrålende løv, og selv om vi anstrengte os,

Ingen tvivl om, at pladsen

116

kunne vi ikke se andet end et

udgjorde en slags trafikalt knu-

Netnatur

stykke plettet skind i det tætte

depunkt for sikavildtet, men

bladhang.

alligevel havde jeg ikke megen tiltro til pladsen, eftersom uroen

- Måske er den en del af en rudel

i forbindelse med jagten måtte

med kalve, og måske har den til-

have spoleret dyrenes tillid til

med den gamle hjort med, reso-

den. Men på Frijsenborg er uro

nerede vi, mens vi holdt fokus på

og forstyrrelser en del af hverda-

hinden. Men det blev ved fanta-

gen.

sien. Med ét var hinden udvisket i det gyldne løvhang.

Et stort antal skovgæster, hundeluftere, ryttere og mountain-

Dagens første og bedste time

bikere ikke mindst anvender

var efterhånden passé, da vi tril-

flittigt de samme områder, som

lede op mod ”hullet”. Den sten-

sikavildtet synes at foretrække.


117

Netnatur Club Nyhedsbrev


Og selv om især færdsel uden for

kerede fra tid til anden bilen og

godsets anviste ruter må virke

pyrchede rundt omkring særlig

voldsomt stressende på dyrene,

attraktive tykninger, men bort-

har sikavildtet med tiden fundet

set fra et egern og fasaner i hobe-

deres fristeder i virvaret. Hullet

tal var det så som så med sikaak-

var i bogstaveligste forstand et

tiviteten.

af de forstyrrelsesfrie områder, hvor der stort set aldrig kunne

- Lad os søge tilbage til hullet,

iagttages menneskelig aktivitet.

foreslog Glenn. - Du tror stadig på stedet, kon-

118 Netnatur

Måske fordi et omkransende

staterede jeg, da vi langsomt tril-

kreaturhegn ikke alene holdt

lede frem langs markvejen. Jeg

fedekvæget inde, men også pub-

havde min tvivl, men da vi for-

likum ude. Det hjemmeelskende

sigtigt stak hovedet frem og kig-

sikavildt vidste, at de var i sik-

gede ud over lysningen, spottede

kerhed på den rigtige side af pig-

vi endelig en gruppe mørke dyr.

trådshegnet. Desværre tydede det på, at jeg

Vi havde fundet, hvad vi søgte: En rudel sika-

havde ret, da jeg frygtede, at jag-

vildt med kalve.

ten havde påvirket dyrenes tillid til det hegnede område. Hullet

Den sidste del af jagten kunne

var uden tegn på vildt, og vi fort-

begynde.

satte vores stille rundtur. Par-


119 Netnatur Club Nyhedsbrev


120

Netnatur


Vi fulgte rækkerne i en klip-

- Nu er det bare at vente, kon-

pet

Fokus

staterede Glenn, der med riflen

var næste skridt. Næste meter.

hvilende i skydestokken var klar

Gik alt vel, ville vi fra kulturens

til at rette fokus mod en kalv i

afslutning være i stand til at se

yderkanten af rudlen, så snart

og skyde direkte ned mod rud-

den rejste sig. Hvor mange dyr,

len.

rudlen bestod af, var vanskeligt

pyntegrøntkultur.

at vurdere, eftersom flere var Fremrykningen gik som håbet.

gemt i den tætte grantykning,

Rudlen var der stadig, da vi

der stødte op til engen.

121

Klokken 16.06 rejste kalven sig.

Netnatur Club Nyhedsbrev

nåede det sidste klippede nobilis træ og alt åndede fred og ro i rudlen. Kun en yngre otte-ender trippede lidt rundt omkring hin-

Essende begyndte den at trække

derne.

mod højre, mens en hind trak mod venstre.

Ude af stand til at beslutte sig for, om den skulle forsøge at

- Jeg er klar, hviskede jeg

sætte lidt skub i hinderne eller

til Glenn, hvis han var i

gøre, hvad flere af hinderne alle-

tvivl om, hvorvidt kameraet

rede havde gjort, nemlig at sætte

snurrede.

sig på den afgræssede eng. Den valgte kompromiset og faldt i

I det samme, som de to dyr kryd-

staver i udkanten af gruppen.

sede hinanden og baggrunden


122

Netnatur


123 Netnatur Club Nyhedsbrev


124

Mit livs hjort Netnatur


125 Netnatur Mit livs hjort Club Nyhedsbrev
128

Netnatur


129 Netnatur Club Nyhedsbrev


130

Mit livs hjort Netnatur


Intet vildt overgår smagen af veltilberedt sikavildt, hævder de få, der har smagt det. Hvert år bliver der nedlagt omkring 200 fritstående sikadyr i Danmark.

131 Netnatur Mit livs hjort Club Nyhedsbrev


bag kalven var fri, faldt skuddet. Kalven sank sammen på stedet.

Kontrolleret panik Skuddet og ikke mindst kalvens reaktion skabte uro i flokken. Men modsat forventet stak dyrene ikke til skovs. I stedet satte de kursen direkte mod os. 132

Som var det et regulært modan-

Netnatur

greb. Ret ud for os kom dyrene dog på andre tanker, og de satte farten ned i det samme, som de var ret ud for os. Først her faldt tiøren hos de ældste hinder i fortroppen. Et skud og to delvis camouflerede skikkelser i skovkanten. Den kombination havde de oplevet før. I næste nu var hele rudlen på flugt, og en for en forsvandt de over hegnet. Kun fedekvæget stod måbende tilbage.


133 Netnatur Club Nyhedsbrev


134

Netnatur


PRODUKTOVERSIGT

SEELAND KLIK PÅ EN VAREGRUPPE OG FÅ ET GODT TILBUD

Skjorter Hat m.m.

Netnatur Club Nyhedsbrev

Trøjer

Tilbehør

135

Jakker

Bukser

Handsker

T-shirt

Veste


136

Netnatur


137 Netnatur Club Nyhedsbrev


138

Netnatur


139 Netnatur Club Nyhedsbrev


140

Netnatur


141 Netnatur Club Nyhedsbrev

FLERE ARTIKLER ER PÅ VEJ


142

Netnatur


PRODUKTOVERSIGT KLIK PÅ EN VAREGRUPPE OG SE UDVALG TIL KVINDER

Skjorter

143

UDSALG

Undertøj

Jakker

Bukser

Spiritus

Gaveideer til hende

Tasker

Netnatur Club Nyhedsbrev

Trøjer