Page 1

MICHAEL

SAND FOTO OG REPORTAGE

LIGE PÅ KORNET


REDAKTION ms@netnatur.dk +45-26707544 ANNONCE info@netnatur.dk NETNATURSHOP info@netnaturshop.dk 2 Bukkejagt i Norge

BESØG:

NETNATUR CLUB

Digital udgivele af artikel fra Michael Sands JAGTBOGEN Indhold fra denne udgivelse må ikke anvendes uden skriftelig tilladelse fra indehaver


Jagt og fiskeri handler i høj grad om drømme og i de sidste tre årtier har jeg som en del af mit arbejde forsøgt at fange drømmen og gengive den i tekst og billeder. Det er der med tiden kommet en lang række illustrerede reportager og beretninger ud af, hvor af en stor del er udgivet i danske og internationale magasiner. Andre i bøger og som digitale udgaver på internettet. Jeg håber du vil tage godt imod artiklen her og bemærk at artiklen er forsynet med aktive links til f.eks. netnatur.dk eller andre hjemmesider.

Riffeljagt i Europa

Velkommen

3


Europa rundt – med jagtriffel og kamara

4 Bukkejagt i Norge

Copyright © Forlaget Michael Sand Copyright © fotos Michael Sand Redaktion Michael Sand Billedredaktør og grafiske tilrettelæggelse Michael Sand Korrekturlæsning Birgit Grønborg Tryk Clemenstrykkeriet Printed in Lithuania efteråret 2018 ISBN 87-91368-82-0 Europa Rundt Udgiver: Forlaget Michael Sand Michael-Sand.dk

FORLAG


5

Riffeljagt i Europa


6

Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


Lige på kornet En fin seksender og tre potentielle medaljebukke. Det blev resultatet, da fire danske jægere debuterede på den norske brunstjagt. 7

Lokkebuk Der var ingen tvivl om, at jeg havde

Jeg klemte den sorte gummibold, så

trukket den tyndeste post under gårs-

den gav sig i fine toner der med god

dagens lodtrækning om de fire plad-

vilje mindede om den lyd, som en par-

ser. Alligevel troede jeg på, at der med

ringsvillig rå udstøder, når hun savner

lidt held ville komme en buk forbi. Og

selskab af en buk.

held skal der til, når der satses på norske skovbukke.

Formålet var at lokke en norsk brunstbuk frem på lysningen, hvor jeg afven-

For at holde optimismen oppe forsøgte

tede solens opgang. Det var den 10.

jeg at se efter fejninger eller andre tegn

august og den første morgen i den nye

på friske markeringer i min umiddelbare

bukkejagtsæson.

nærhed. Jeg kunne dog intet se. Heller ikke under listeturen frem mod pladsen

Riffeljagt i Europa

Af Michael Sand


En lille spidsbuk lod sig kalde ind af lokketonerne allerede den første morgen i den nye sæson.

8 Bukkejagt i Norge

så jeg markeringer eller fod i det regn-

Jeg undlod at trykke yderligere i but-

bløde traktorspor.

toloen og rakte i stedet ud efter mit kamera. Imens slap ungbukken sine

Efter en periode besluttede jeg at

oparbejdede

klemme lokketoner ud af kaldet endnu

ruskede barken af en lille birk, der havde

en gang. Jeg rettede gummibolden

slået rødder i den stenede klippegrund.

forventninger

fri

og

mod øst, derefter mod vest og skulle netop til at klemme lokketoner ud mod

”Har netop set spidsbuk”, skrev jeg på

syd, da jeg stirrede ret ind i et par sorte

mobilens sms-system og sendte en

bukkeøjne. En lille spidsbuk havde ind-

strøm af forventninger til de tre andre

fundet sig på pladsen og stirrede nu

danske jægere, der ligeledes ventede

intenst mod stenen, hvorpå jeg sad.

på et møde med en gammel norsk buk.


9

ind på displayet. - Har skudt til stor buk. Er bange for, at jeg ramte den for langt tilbage. Kan ikke finde schweiss. Beskeden kom fra Torben.

Nervepirrende eftersøgning Her er kuglen gået i jorden, og her stod bukken. Jeg sad deroppe, sagde Torben, og pegede på den trebenede skydestok,

Riffeljagt i Europa

Kort tid efter tikkede en lydløs besked

BUKKEJAGT I NORGE


der var plantet for foden af et gammelt

maveindhold på den lille eng, der græn-

fyrretræ. Torben havde allerede dybe

ser op til skovkanten.

rynker i panden. En hundefører blev tilkaldt og sat ind i

10 Bukkejagt i Norge

- Jeg er sikker på, at jeg har ramt buk-

opgaven, og da han sammen med vores

ken, idet den sparkede bagud med bag-

norske vært forsvandt i skoven, tog vi

løbene, da jeg skød. Det er dog min

opstilling. Blot i tilfælde af, at bukken

fornemmelse, at skuddet er trukket

ikke var forendt, og der skulle afgives

for langt tilbage, forklarede han, mens

skud. Det blev begyndelsen til nogle

øjnene konstant cirklede rundt omkring

nervepirrende minutter, men heldigvis

det sted, hvor bukken stod, da han skød.

kunne vi alle drage et lettelsens suk, da

Hvis bukken var ramt i maveregionen,

hundeføreren kom trækkende med den

ville det være svært at finde det grønne

forendte buk. Bukkens opsats var en ren


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i formPladsbukken. af Pludselig står den der: Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” Stor og mægtig med en krop på 22-23 en del afkilo det tyrkiske jagtprogram. og en næsten sort opsats, kraftig

11 Riffeljagt i Europa


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” en del af det tyrkiske jagtprogram.

12 Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


13

Lynhurtigi skyggejagt Riffeljagt Europa


Ægte vildsvin og ægte vildgeder Den norske elghundi form ledteaf hundeføreBezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” ren frem til medaljebukken, og deren del afmed det tyrkiske kunnejagtprogram. det sidste punktum sæt-

14 Bukkejagt i Norge


15

Riffeljagt i Europa


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” en del af det tyrkiske jagtprogram.

16 Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


17

Lynhurtigi skyggejagt Riffeljagt Europa


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” en del af det tyrkiske jagtprogram.

18 Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


19

Lynhurtigi skyggejagt Riffeljagt Europa


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” en del af det tyrkiske jagtprogram.

20 Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


21

Riffeljagt i Europa


22

Bukkejagt i Norge


23

Riffeljagt i Europa


skønhedsåbenbaring og ville sikkert Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar sammenmed ”hybrid-ibex” snige sig op påIbez en er søvlmedalje, hvis den en del af det tyrkiske jagtprogram.

på et tidspunkt skulle vurderes af en trofæopmåler.

Atter farve i kinderne Efterhånden som solen gled op over Norges største elv Glomma, kom der atter farve i Torbens ansigt. Der er ikke 24

langt fra nedtur til optur. Og mens vi sad

Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge

i græsset, fik vi historien om bukken, der havde indfundet sig på den frodige eng i skovbrynet.

- Jeg havde nok bukken for i et kvarter, men selv om den kom tættere og tættere på, forblev skudvinklen meget spids. Til sidst forsvandt bukken i en lille lavning, men jeg kunne følge den vippende opsats, mens bukken essede sig op gennem sænkningen i marken. Af og til stak den hovedet op og sikrede. Det var meget nervepirrede. Ikke mindst da afstanden blev kortere og kortere. Da bukken endelig blottede sig, var afstanden næppe mere end 50 meter.


25

Riffeljagt i Europa


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” en del af det tyrkiske jagtprogram.

26 Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


Nål i høstak

størrelse varierede fra et par hundrede

Desværre blev pladsen på terrænet for

hektar til flere kvadratkilometer. Kæm-

trang til fire jægere og via vores arran-

peområder set med danske jægerøjne,

gør Geir Kjelmann fra Natur & Fritid,

da jagten i Danmark er kendetegnet

lykkedes det at finde et område et par

ved jagt på meget mindre arealer.

hundrede kilometer nord for ejendommen ved Varteig. Vi pakkede derfor rif-

Områderne vi fik tildelt var en skøn blan-

fel og frostvarer og drog mod nord til

ding af skov og dyrkede marker, men da

Nes, beliggende i Romerike, som i folke-

kornet stod meterhøjt, var det som at

munde kaldes Norges kornkammer.

finde en nål i en høstak. Første aften for-

Ægteparret Frank Buvard og AnneKristin Rolstad ryddede med kort var-

Rødt korn

sel kalenderen, og deres slægtsgård

Jeg valgte at satse på en ny post, og

blev det gæstfrie udgangspunkt for de

imens det endnu var halvmørkt, satte

næste to-tre jagtdage.

jeg skydestokken i jorden og forsøgte at placere riflen i den retning, hvorfra jeg

I alt var der arrangeret fældningskort til

forventede, at bukken ville vise sig.

tre bukke, hvilket vi vurderede var tilstrækkeligt. Men hvor vi på de første ter-

Bag mig havde jeg en frodig kløft omgi-

ræner manglede albuerum, var situatio-

vet af modent byg. Under gårsdagens

nen nu ganske anderledes. Hvor skulle

inspektion fandt jeg råvildtfod i et sprøj-

vi placere os på de store terræner, vi fik

tespor. Men selv om sporet ikke var sat af

tildelt? I alt havde vi tre områder, som i

en stor buk, var der noget at sidde efter.

Riffeljagt i Europa

løb da også uden råvildtobservationer.

27


Ægte vildsvin og ægte vildgeder i form af Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” en del af det tyrkiske jagtprogram.

28 Lynhurtig skyggejagt Bukkejagt i Norge


29

Riffeljagt i Europa


30

Bukkejagt i Norge


Er der en rå, er der også en buk, siger et

alder, var der ikke tvivl om, at den havde

gammelt mundheld. Og var der stadig

endda adskillige sæsoner på bagen.

lidt kræfter tilbage i pladsbukken, ville

Bukken var synonymt med betegnelsen

den med stor sandsynlighed runde kløf-

pladsbuk eller revirbuk.

ten under sin morgenpatrulje. Endelig flyttede bukken fokus og tog et par skridt fremad. Det var min chance,

lig, lidt før solopgang, stod den der. I

og i næste nu vippede jeg skydestok og

korn til langt op over bugen. Desværre

riffel i anslag. Nu tegnede bukken sig i

medførte bukkens kurs, at den i løbet

kikkerten, mens den langsomt skrid-

af få meter ville krydse min færtstråle,

tede gennem kornet.

som vinden blæste ud over terrænet. Måske havde bukken allerede fornem-

Men kun for et kort øjeblik. Med et gik

met den stærke fært. I hvert fald løftede

der et stød gennem bukken, og den flå-

den hovedet i samme øjeblik, som jeg

ede atter hovedet op. Nu havde færtrå-

opdagede den.

len med sikkerhed ramt dyret. Et kort øjeblik stirrede den ret gennem kikkert-

Situationen var fastlåst, og det eneste

linserne. Så rungede skuddet.

jeg kunne gøre var at kigge på den massive bukkekrop og dens kraftige opsats.

I det samme snurrede bukken rundt, og

Revirbukken havde gjort sin entre.

jeg fandt den forendt små hundrede

Selv om det altid er behæftet med en

meter fra det sted, hvor den havde far-

vis fejlmargin at bedømme en buks

vet kornet rødt.

31 Riffeljagt i Europa

Forudsigelsen gik i opfyldelse. Pludse-


32

Bukkejagt i Norge


33

Riffeljagt i Europa


34

Bukkejagt i Norge


35

Riffeljagt i Europa


36

Bukkejagt i Norge


Der var en… - Der kom en, der kom to, der kom tre og der kom fire: Fire lam sprang råen i møde, da den kaldte på lammene nærmest brægende som et får. Jeg sad godt gemt og var ret sikker på, at jeg ikke var årsag til råens højlydte kald. Men hvad mere spændende var, at der efter lammene kom en buk. En flot buk med knaldsorte, kraftige stænger. Jeg kunne

rå, da de alle begyndte at cirkle rundt i en stor elskovsleg. Bukken fulgte råen som en skygge med snuden klistret til råens skørt. Af og til overgav hun sig og med lammene som tilskuere, hoppede bukken på nakken af deres mor.

Ulrik var udmærket klar over, at han havde fået en oplevelse for livet og øjnene strålede, da han over aftenskaffen, berettede om det enestående optrin.

Riffeljagt i Europa

ikke komme til skud i virvaret af lam og

37


Eftermiddagsjagten gav ikke resultat. Men allerede få timere senere var bukken tilbage på pladsen. Den lyse plet midt i billedet for foden af skråningen er græs, som er nedtrampet under bryllupsfesten. En buk, en rå og ikke mindre end fire lam løb i ring på den lille plet.

38 Bukkejagt i Norge


I to-tre timer var Ulrik i audiens hos buk-

- Han har skudt til en buk, men kunne

ken, råen og hendes fire lam. Ulrik for-

ikke finde den, fortalte manden i bilen.

søgte sig igen næste dags morgen, men

- Igen, tænkte jeg og følte, at der

uden resultat, og over middag drog han

begyndte at tegne sig en tendens. Tre

nordpå, hvor et nyt norsk terræn afven-

bukke og to eftersøgninger!

tede et besøg. - Var der schweiss, spurgte jeg den norske jæger, der viste sig at være far og

- Hvor er Preben, spurgte vi hinanden,

chauffør til den hundefører, der havde

da vi rullede ind på gårdspladsen. Pre-

tilkaldevagt. Det var lørdag aften, og

ben havde besluttet at satse på brunst-

hundemanden havde fået en øl og et

bukken, der gik med råen og de fire lam,

glas vin, så bilkørsel var med andre ord

selv om der var risiko for at spillet var

udelukket.

overstået. - Ja, svarede chaufføren, som havde Råen er kun brunstig i godt et døgn, og

glimt i øjet og et skævt smil i mundvi-

efter parringen er buk og rå atter som

gen. - Hvad laver danske bukkejægere

fremmede over for hinanden.

dog i Norge, spurgte han undrende.

Et eller andet var der dog sket, da han

Vi nåede ikke at svare, da vi nu kunne

ikke var klar til afhentning på aftalte

høre stemmer bag laden. Jægeren og

tid. En Volvo holdt på gårdspladsen, og

hundeføreren var på vej tilbage. Og vur-

i bagsmækken stod et transportabelt

deret på de opløftede stemmer var det

hundebur.

vist gået godt med eftersøgningen.

39 Riffeljagt i Europa

Returdrøm


Returbuk

og

returjæger.

Bukken

Ægte vildsvin og på ægte vildgederMindst i form afotte år endte sit liv toppen. Bezoar Ibez er sammenmed ”hybrid-ibex” gammel og dagen efter, at dens superengener del af det tyrkiske endnu enjagtprogram. gang var givet videre

til næste generation. Givetvis var buk-

40 Bukkejagt i Norge


Jeg havde fået en ret præcis beskrivelse

- I det samme, som kuglen ramte buk-

af bukken, men var alligevel ved at tabe

ken, sprang den i vejret og slog nær-

næse og mund, da jeg gratulerede og

mest en baglæns koldbøtte. Desværre

løftede op i det store bukkehoved.

kunne jeg ikke finde bukken i det høje græs. Det på trods af der var schweiss

De massive sorte stænger startede på

overalt på den nedtrampede del af skrå-

en sokkel, tykkere end bunden på en

ningen, som havde været rammen om

colaflaske og sluttede i et par tynde

parrets bryllupsfest.

spidser. Den ene stang var hel sprosse- Jeg forsøgte at ringe til jer, men I tog

lille sprosse, der gjorde den syv-otte år

den ikke. Derfor gik jeg op til landman-

gamle returbuk til en ulige morder eller

den og bad ham tilkalde en eftersøg-

gaffel. Opsatsen var kraftigt perlet og

ningshund. Jeg var ked af at trampe for

med lidt held måske værdig til beteg-

meget rundt, hvis det skulle vise sig, at

nelsen bronzemedalje.

bukken var dårligt ramt. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Fantastisk jagtoplevelse - Bukken kom frem på nøjagtig den plet,

- Mange tanker løb gennem hovedet,

hvor den var blevet set tidligere. Men

mens jeg ventede på hundeføreren, og

den var nu alene. Jeg turde ikke trække

jeg kan ikke beskrive øjeblikket, da den

spændingen og skød første gang, jeg

norske hundefører vendte sig om, tog

havde mulighed for at placere trådkor-

hatten af, stak mig hånden og sagde de

set på siden af dyret.

forløsende ord ”Tillykke”.

41 Riffeljagt i Europa

løs, mens den modsatte stang havde en


Da vi et par dage senere passerede den svenske grænse bippede en sms-besked ind på mobiltelefonen. Den var fra vores rejsekammerat Ulrik: ” Har skudt en fin seksender, en fantastisk jagtoplevelse”

42 Bukkejagt i Norge


43

Riffeljagt i Europa


44

Bukkejagt i Norge


45

Riffeljagt i Europa


Jagtlykke skal ikke altid måles i antal nedlagte bukke og jo længere der er mellem chancerne, jo større er glæden, når man tilsmiles af held og kan lægge hånd på en voksen norsk brunstbuk.

46 Bukkejagt i Norge


47

Riffeljagt i Europa


48

Bukkejagt i Norge


NYHEDER Verden skal ikke opleves i DEBAT sort og hvid MARKED

49 Riffeljagt i Europa

NETNATUR

NETNATUR.DK * FACEBOOK * TWITTER * INSTAGRAM * APP


50

Bukkejagt i Norge


51 Riffeljagt i Europa

FLERE ARTIKLER ER PÅ VEJ


Profile for Michael Sand

Lige på kornet  

Bukkejagt i Norge. Beretning om jagt på råbukke i brunst.

Lige på kornet  

Bukkejagt i Norge. Beretning om jagt på råbukke i brunst.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded