Page 1


Præsentation Forretningsorienteret advokatvirksomhed Kirk Larsen & Ascanius er en moderne advokatvirksomhed med kontorer i

lægger vi os tæt op af de principper, der gælder for drift af de erhvervs-

Esbjerg, Herning og Skjern. Virksomheden blev etableret i 1973 og er ude-

virksomheder, vi betjener som kunder.

lukkende udviklet gennem organisk vækst. Den daglige ledelse varetages af en direktør og et forretningsudvalg. Den

Virksomheden beskæftiger knap 70 medarbejdere; advokater, advokatfuld-

korte beslutningsproces sikrer, at vi hurtigt kan tilpasse mål og strate-

mægtige og juridiske assistenter, der arbejder i grupper opdelt efter spe-

gier til de omgivne forhold, der er under konstant forandring. På den måde

cialer.


Værdi for kunden - Formålet med vores rådgivning er at skabe værdi

ser. Herved opnås indsigt i de forretningsmæssige muligheder og udfor-

hos kunden. Vores kunder er erhvervslivet. Vi tilstræber altid en forret-

dringer, der møder en virksomheds ledelse og ejere. En sådan indsigt i

ningsmæssig tilgang til advokatarbejdet. Dette indebærer en accept af, at

erhvervslivets vilkår er værdifuld i vores daglige rådgivning.

juraen ofte blot er ét blandt mange relevante aspekter, der skal inddra-

Ud over traditionel juridisk rådgivning deltager vi ofte i forhandlinger på veg-

ges, hvis kunden samlet set skal opnå det bedste resultat.

ne af vore kunder. Det er vores erfaring, at aktiv deltagelse i forhandlinger

Vore advokater deltager som aktive medlemmer i virksomhedsbestyrel-

er et af de områder, hvor vi ofte kan tilføre kunden betydelig merværdi.


Kapacitet - hurtighed, nærvær og it

Kirk Larsen & Ascanius arbejder konstant med udvikling af IT. Vores IT-

Kirk Larsen & Ascanius stiller krav til medarbejderne om løbende videreud-

afdeling forestår den interne uddannelse af medarbejderne og udarbejder

dannelse. Det er vores overbevisning, at et højt fagligt niveau inden for

de IT-løsninger, som sikrer effektiviteten i sagsbehandlingen. Vore kunder

hvert enkelt fagområde, kombineret med hurtighed og effektivitet, sikrer

har mulighed for, via netværksbaserede løsninger, at følge det enkelte

en optimal sagsbehandling.

sagsforløb.


Vort samarbejde med kunden er en afgørende faktor i en optimal rådgiv– ning. Vi tilbyder en fast kontaktperson, der kan sikre en hurtig og effektiv styring og koordinering af sagen fra start til slut. Afhængig af sagens karakter og opgavetype inddrages relevante advokater.


Virksomhedsoverdragelse - generationsskifte

virksomhedsoverdragelse - Virksomhedsoverdragelser kræver ofte spe-

princip hos os, at der altid er én overordnet ansvarlig advokat, der håndterer

cialviden omkring en bred vifte af juridiske fagområder. På baggrund af vores

overdragelsen i tæt samarbejde med kunden. Den ansvarlige advokat forestår

store antal specialiserede advokater har vi kapacitet til med kort varsel at

ofte forhandlingerne omkring overdragelsen.

sammensætte det hold af specialiserede advokater, der er nødvendigt for at

Vi tilfører kunden den mest værdiskabende rådgivning, såfremt vi inddrages i

håndtere store virksomhedsoverdragelser og gennemføre due diligence un-

virksomhedsoverdragelsen på et tidligt stadie. På denne måde kan vi medvirke

dersøgelser. Uanset antallet af medvirkende advokater, er det et væsentligt

til, at kunden opnår optimale vilkår, herunder særligt den bedste pris.


Generationsskifte - Kirk Larsen & Ascanius yder erfaren og højt specia-

heden gennem strukturændringer, der optimerer sælgers skattemæssige

liseret rådgivning inden for generationsskifte og omstrukturering, herunder

situation og letter købers finansiering af overdragelsen. For købers ved-

fusion og spaltning. Arbejdet udføres typisk af advokater fra vores sel-

kommende kan det dreje sig om strukturændringer, der optimerer imple-

skabs- og skatterets–afdeling. Omstrukturering af selskabs- og koncern-

menteringen af den erhvervede enhed i købers eksisterende aktiviteter.

strukturer aktualiseres ofte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. For sælgers vedkommende kan det dreje sig om salgsmodning af virksom-


Selskabs- og skatteret

SELSKABSRET - Selskabsretten er en central erhvervsretlig disciplin, der

kontrakter bistår vi ofte kunden under de forhandlinger med banker, in-

er med til at fastlægge rammerne for virksomhedens udviklingsmulig-

vestorer og andre medkontrahenter, der ofte foregår i forbindelse med

heder samt vilkårene for samarbejdet mellem virksomhedens ejere.

ændringer i selskabskonstruktionen.

Kirk Larsen & Ascanius har erfaring med rådgivning og løsning af selskabsretlige problemstillinger for såvel danske som udenlandske kunder. Udover rådgivning og udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter og


Skatteret - Kirk Larsen & Ascanius yder rådgivning inden for dansk og

om den eksisterende struktur er skatteoptimal. Skat er naturligvis blot ét

international erhvervs- og personbeskatning. Uanset hvilke tiltag af økono-

blandt flere parametre, der influerer på valget mellem alternative model-

misk karakter virksomheder foretager, bør de skattemæssige muligheder

ler. Erfaringen viser imidlertid, at hensynet til de skattemæssige konsekven-

og risici forudgående belyses. En virksomheds selskabs- og koncernstruk-

ser ofte vejer tungt i beslutningsprocessen. Vi besidder stor erfaring i at

tur udløser givne skattemæssige konsekvenser såvel under den løbende

føre skatte- og afgiftssager ved såvel de administrative myndigheder som

drift som ved salg, fusion m.v. Vi kan i samarbejde med kunden overveje,

ved domstolene.


Specialisering - nicher

Projektudvikling - Vi har stor erfaring i udvikling af juridiske og kom-

med overdragelse og byggefasen, deltage i forhandlinger ”on-site”, men

mercielle løsninger inden for alle aspekter af ejendomsudvikling, såvel i

også bidrage med generelt markedsinfo fra vort netværk af samarbejds-

Danmark som uden for landets grænser.

parter i de lande, hvori vi opererer.

Vi kan bl.a. foretage de nødvendige juridiske undersøgelser forud for op-

Vores mission er kort og godt at varetage vores kunders interesser på

start af et nyt projekt, udarbejde de nødvendige dokumenter i forbindelse

betryggende vis.


Erhvervsfiskeri - Fiskeriet i Danmark og hele Nordatlanten står midt i

Kirk Larsen & Ascanius har et solidt og praktisk kendskab til handel med

en omfattende omstrukturering, hvor det er helt afgørende for fiskere og

fiskerettigheder. Vi forventer, at der i de kommende år særligt bliver mu-

industri at kunne få den rigtige specialiserede rådgivning og aktuel viden

ligheder for udvikling af et internationalt fiskeri og er forberedte på at

om ny regulering og mulighederne i et marked under forandring.

rådgive de danske og udenlandske rederier, der vil gå forrest.


Specialisering - nicher

BESKATNING AF FAST EJENDOM - Et af virksomhedens specialer er be-

Lovgivningen omkring ejendomsskat har hidtil været ubehandlet i teori og

skatning af fast ejendom, hvor vi arbejder for en lang række institutioner

praksis. Dette er baggrunden for vores succes med at opdyrke nye emner

og virksomheder, herunder flere børsnoterede selskaber.

inden for ejendomsskat, der udløser besparelser hos kunderne.

Skattetrykket på fast ejendom har været stigende gennem de senere år.

Den største værdi, som arbejdet tilfører kunden, er reduktion af de fremti-

Udviklingen aktualiserer virksomhedernes kontrol med, at der ikke op-

dige ejendomsskatter, dvs. grundskyld og dækningsafgift. I flere sager har

kræves større skatter end lovgivningen tillader.

kunden opnået årlige besparelser på mere end kr. 1. mio. Herudover er der i mange tilfælde mulighed for at opnå tilbagebetaling af ejendomsskatter,


der tidligere er opkrævet med urette.

hævelse af alle former for immaterielle rettigheder, herunder patenter,

Vi er altid indstillet på at foretage en uforpligtende gennemgang af

varemærker, designs, domænenavne, ophavsret og erhvervshemmelighed-

kundens ejendomme med henblik på at vurdere, om der er forhold, som

er. Vi bistår med registrering, administration og beskyttelse af varemærk-

potentielt kan begrunde en reduktion af ejendomsskatterne. Det er vores

er, designs og domænenavne, herunder forundersøgelser, registrering af

erfaring, at dette ofte er tilfældet.

rettigheder i DK, EU og Internationalt, overvågning, udarbejdelse af licensaftaler, bistand i krænkelsessager i ind- og udland og due diligence.

IP-ret - Vi yder specialiseret rådgivning vedrørende beskyttelse og hånd-


Specialisering - nicher

Entrepriseret - Mange års erfaring i rådgivning af bygherrer, entre-

Vi rådgiver og bistår med forhandling af entreprisekontrakter, rådgivnings–

prenører og tekniske rådgivere om alle aspekter af bygge- og anlægs-

aftaler, aftaler med underentreprenører og leverandører, løbende rådgiv–

virksomhed – såvel i små som i store byggerier - har givet stor indsigt i

ning under byggeriets udførelse samt bistand i forbindelse med tvister –

de forhold, som typisk kan føre til tvister og hvorledes sådanne tvister

det være sig syn og skøn, sagkyndige beslutninger og voldgiftssager.

undgås.


Miljøret - Miljøret er relevant i stort set alle de aktiviteter, som virksom-

regulering, som vi rådgiver vores kunder om. Vi tilbyder rådgivning til både

heder og privat personer er involveret i. Rådgivning spænder vidt - fra

virksomheder, privat personer og offentlige myndigheder vedrørende

jordforureninger, affaldsbortskaffelse, spildevandsregulering til planreg-

miljøretlige problemstillinger.

ulering af bolig- og erhvervsområder. Når virksomheder skal etablere sig på en ny lokalitet, udvide produktionen, lokalplanen for området foreslås ændret, eller der skal købes/sælges fast ejendom, indgår den miljøretlige


Kirk Larsen & Ascanius

Kirk Larsen & Ascanius

Kirk Larsen & Ascanius

Torvet 21

Dalgasgade 29 A

Bredgade 46

6701 Esbjerg

7400 Herning

6900 Skjern

T 7022 6660

T 7022 6660

T 7022 6660

kirklarsen@kirklarsen.dk

kirklarsen@kirklarsen.dk

kirklarsen@kirklarsen.dk

www.konggulerod.dk

www.kirklarsen.dk

Profile Kirk Larsen & Ascanius  

Profile for a danish lawfirm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you