Page 1

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Seinaletika Señalética Ibilgailuak Parque Móvil Ekipamendua Equipamiento

3


metro bilbao

ErakundeNortasunaren Arauak

Normas de Identidad Corporativa

3. Liburukia

Volumen 3

Seinaletika

Señalética

Ibilgailuak

Parque Móvil

Ekipamendua

Equipamiento

Metro Bilbao S.A. Bilbo, 1995eko Azaroa

Metro Bilbao S.A. Bilbao, Noviembre 1995


Liburukia Volumen

1

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Aitzinsolasa Introducción

1

Oinarrizko Zeinuak Signos Básicos

2

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Paperak Papeleria

2

Argitarapenak Publicaciones

2

Aurkibide Orokorra Indice General

3

Erakundearen Irudia Metro Bilbaoren Kode Etikoa

La Imagen Institucional El Código Etico de Metro Bilbao

Oinarrizko Zeinuak

Signos Básicos

Sinboloa Logotipoa Marka Kolorea Tipografia Diagramagintza

El Símbolo El Logotipo La Marca Color Tipografía Diagramación

Berrekoizpeneko Materiala

Material de Reproducción

Jatorrizkoak Kolorearen Laginak Paperaren Laginak

Originales Muestras de Color Muestras de Papel

Paperak

Papelería

Gutun Papera, Tarjetak, Gutunazalak, Kudeaketaren Inprimakiak, eta abar.

Papel de Cartas, Tarjetas, Sobres, Impresos de Gestión, etc.

Argitarapenak

Publicaciones

Bidai Txartelak Liburuak, Agiriak, Disketeak, Bideoak, CD Romak

Títulos de Transporte Libros, Memorias, Disquetes Videos, CD-Roms

Sustapena

Promoción

Foiletoak, Kartelak, Ekitaldiak, Erakusketak, Opariak

Folletos, Carteles, Actos Públicos, Exposiciones, Obsequios

Publizitatea

Publicidad

Publizitateko Iragarkiak Informazioko Iragarkiak

Anuncios Publicitarios Anuncios Informativos

Seinaletika

Señalética

Geltokiak Trenak Eraikinak Lokalak Obrak

Estaciones Trenes Edificios Locales Obras

Ibilgailuak

Parque Móvil

Trenak Kamioiak Furgonetak

Trenes Camiones Furgonetas

Ekipamendua

Equipamiento

Janzkera Publizitateko Euskarriak Kontrol eta Segurtasuneko Ekipoak Altzariak Ekipo Desberdinak

Vestuario Soportes Publicitarios Equipos de Control y Seguridad Mobiliario Equipos Diversos

Sustapena Promoción Publizitatea Publicidad

Liburukia Volumen

Introducción

Berrekoizpeneko Materiala Material de Reproducción

Liburukia Volumen

Aitzinsolasa

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Seinaletika Señalética Ibilgailuak Parque Móvil Ekipamendua Equipamiento

3


Liburukia Volumen

3

Aurkibidea Indice

Seinaletika

Señalética

Arau Orokorrak

Normas Generales

7 8 9 10 12 13

Tipografia Koloreak Gezia Piktogramak Seinaleen Dimentsioak Seinaleen arteko Konbinazioa

La Tipografía Los Colores La Flecha Pictogramas Dimensiones de las Señales Combinación entre Señales

15

Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

17 36 46

Seinale Motak Seinaletika Lurpeko Geltokietan Seinaletika Lurgaineko Geltokietan

Tipos de Señales Señalética en Estaciones Subterráneas Señalética en Estaciones de Superficie

57

Seinaletika Trenetan

Señalética en Trenes

59 60

Kanpoaldearen Ikuskera eta Barru Sekzioa Seinaleak eta Piktogramak

Vista Exterior y Sección Interior Señales y Pictogramas

63

Seinaletika Eraikinetan

Señalética en Edificios

65 66 66

Direktorioen Seinaleak Direktorio Orokorra Solairuaren Direktorioa

Señales de Directorios Directorio General Directorio Planta

69

Seinaletika Lokaletan

Señalética en Locales

71 72

Barruko Seinaleak eta Kanpoko Errotuloa Kanpoaldearen Ikuskera

Señales Interiores y Rótulo Exterior Vista Exterior

75

Seinaletika Obren Aldean

Señalética en Zona de Obras

77 78 80

Aitzinsolasa Obren Kartelak Gizabidezko Kartelak

Introducción Carteles de Obras Carteles de Cortesía

Ibilgailuak

Parque Móvil

Aitzinsolasa Trena (200 UTEa) Automobilak

Introducción Tren (Unidad UTE 200) Vehículos

Ekipamendua

Equipamiento

Jantziak Publizitateko Euskarriak Komunikazioetako Ekipoak Tarifen Kontrolerako Ekipoak Segurtasuneko Ekipoak Altzariak Ekipo Desberdinak

Vestuario Soportes Publicitarios Equipos de Comunicaciones Equipos de Control Tarifario Equipos de Seguridad Mobiliario Equipos Diversos

5

83 84 86

91 95 105 105 108 109

Aurkibide 3. Liburukia Indice Manual 3


Kontzeptua: Concepto:

Diseinua+Realizatsua: Diseño+Realización:

Otl Aicher Hans Brucklacher Michael Weiss WEISS DESIGN ASOCIADOS / Getxo

Filmateka: Filmación:

IMAGEN DIGITAL A4 S.L. / Bilbao

Inprimaketa: Impresión:

ARTES GRAFICAS ZURE / Erandio

Argitarapena: Edita: Lege Gordailua: Depósito Legal:

METRO BILBAO S.A. Navarra 2, 48001 Bilbao BI - XXXX- 97


Seinaletika

Señalética

Arau Orokorrak

Normas Generales

7 8 9 10 12 13

Tipografia Koloreak Gezia Piktogramak Seinaleen Dimentsioak Seinaleen arteko Konbinazioa

La Tipografía Los Colores La Flecha Pictogramas Dimensiones de las Señales Combinación entre Señales

15

Seinale Motak

Tipos de Señales

17 18 19 20 21 22

Metroaren Sinboloa Geltokiaren Izena. Geltokiaren Izena Igongailuan Irteera, Kaiko Norabidea Igongailua Piktogramak Argibideen Panelak: Geltokiaren Planoa, Barrutiaren Mapa, Eskualdearen Mapa, Orduak eta Tarifak

Símbolo del Metro Nombre de Estación. Nombre de Estación Ascensor. Indicación Salida. Dirección Andén Ascensor Pictogramas Paneles Informatívos: Plano de Estación, Mapa de Distrito, Mapa Regional, Horarios y Tarífas

36

Seinaletika Lurpeko Geltokietan

Señalética en Estaciones Subterráneas

36 38 39 40 42 43

Lurpeko Geltokiaren Plano Orokorra Sarrera Elbarrien Sarrera Sarbideko Korridorea Pasarela Pasarela eta Kaia

Plano General de Estación Subterránea Entrada Entrada Minusválidos Corredor de Acceso Pasarela Pasarela y Andén

46

Seinaletika Lurgaineko Geltokietan

Señalética en Estaciones de Superficie

46 48 50 54

Lurgaineko Geltokiaren Plano Orokorra Atalondoa, Sarrera eta Kaia Atalondoa eta Sarrera Atalondoa eta Kaia

Plano General de Estación de Superficie Vestíbulo, Entrada y Andén Vestíbulo y Entrada Vestíbulo y Andén

57

Seinaletika Trenetan

Señalética en Trenes

59 60 62

Kanpoaldearen Ikuskera eta Barru Sekzioa Seinaleak eta Piktogramak Linearen Adierazlea

Vista Exterior y Sección Interior Señales y Pictogramas Indicador de Línea

63

Seinaletika Eraikinetan

Señalética en Edificios

65 66 66 67

Direktorioen Seinaleak Direktorio Orokorra Solairuaren Direktorioa Direktorio Berezia

Señales de Directorios Directorio General Directorio Planta Directorio Especial

69

Seinaletika Lokaletan

Señalética en Locales

71 72

Barruko Seinaleak eta Kanpoko Errotuloa Kanpoaldearen Ikuskera

Señales Interiores y Rótulo Exterior Vista Exterior

75

Seinaletika Obren Aldean

Señalética en Zona de Obras

77 78 80 80

Aitzinsolasa Obren Kartelak Argibideen Kartelak Gizabidezko Kartelak

Introducción Carteles de Obra Carteles de Información Carteles de Cortesía

5


Arau Orokorrak

Normas Generales

Tipografia

La Tipografía

Rotis Semisansen aldaera Bold eta Lightak erabiliko dira beti, lehena euskararako eta bigarrena gaztelerarako. Gainera, ezkerretara doitutako bi lerrotan jarriko dira, eta ordena horretan.

Siempre se utilizará el tipo de letra Rotis Semisans en sus versiones Bold y Light: la primera para textos en euskara y la segunda para castellano. Además, deben disponerse en dos líneas justificadas a la izquierda y en este mismo orden.

Hizkuntza bakarreko testuetarako Bold aldaera aukeratuko da, eta lerro bakarrean seinalearen goialdeko erdian idatzi. Testu guztiak kutxa altuan eta baxuan egingo dira, hots, letra maiuskula eta minuskulaz. Ez da erabiliko, beraz, letra maiuskula hutsez idatzitako hitzik.

Para textos monolingües se elegirá la versión Bold que se colocará en una sóla línea, en la mitad superior de la señal. Todos los textos se deben componer en caja alta y baja, es decir, mayúsculas y minúsculas. No deben utilizarse, por tanto, palabras escritas exclusivamente con mayúsculas.

Rotis Semisans Bold (65)

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 123456789 ß¿?¡!£$(.,;:) Rotis Semisans (45)

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 123456789 ß¿?¡!£$(.,;:) Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales

7


Arau Orokorrak Koloreak Seinaleek fondoan erakundearen NCS 0090-Y70R gorria izango dute. Horrela sistema seinaletikoa grisa nagusi duten geltokietan nabarmen dadin lortzen da. Testua eta geziak NCS zurikoak izango dira. NCS beltza bigarren mailako argibideetarako utziko da, piktogrametarako, edo testu batzuk desberdintzeko, hain zuzen. Aparteko kasuetan, seinaletika beste espazio arkitektoniko batzuetara sartu behar denean, NCS 4005 R50B grisa ere erabili ahal izango da fondorako. Gainerakoan, eduki grafikoen koloreak lehen esandakoak izango dira.

Gorria / Rojo NCS 0090-Y70R

Beltza / Negro

Normas Generales Los Colores Las señales utilizarán como color de fondo el Rojo corporativo NCS 0090Y70R. De esta forma se consigue que el sistema señalético destaque dentro del entorno de las estaciones dominadas por tonalidades grises. El texto y las flechas serán de color Blanco NCS. El Negro NCS se reservará para información secundaria como los pictogramas o para diferenciar algunos textos. En casos excepcionales, cuando se desee integrar la señalética en otros espacios arquitectónicos, también puede emplearse como fondo el Gris NCS 5005R50B. Por lo demás, los colores de los contenidos gráficos serán los mismos que en el caso anterior.

Grisa / Gris NCS 4005-R50B

Zuria / Blanco

Grisa 8 / Gris 8 8005-R50B

Berdea / Verde 1080-G20Y

Grisa 7 / Gris 7 7005-R50B

Ibai-Urdina / Azul Ria 1040-R80B

Grisa 6 / Gris 6 6005-R50B

Ekipamendu-Urdina / Azul Equipamiento RAL 5014

Grisa 5 / Gris 5 5005-R50B Grisa 4 / Gris 4 4005-R50B Grisa 3 / Gris 3 3005-R50B Grisa 2 / Gris 2 2005-R50B Grisa 1 / Gris 1 1005-R50B

8

Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales


Arau Orokorrak Gezia Ezkerretara Izquierda

Ezkerretara Izquierda

Eskumatara Derecha

Eskumatara Derecha

Gora Arriba

Gora Arriba

Geziek lau norabide adieraz dezakete, ezkerra, eskuina, goia eta behea, aurrez aurre. Ez da norabide diagonalik onartzen. Ezkerreko norabidearen gezia seinalearen ezkerretara jartzen da, eskuineko norabidearena eskuineko muturrean, azkenik, gora eta behera adierazten duten geziak eskuinetara jartzen dira ahal dela, aparteko egoera batengatik alderantzizkoa egin behar ez bada. Gainera, bi lerrotan jarritako testu elebidunetako seinaleetan, gezia erreferentziako laukiari begira erdiratuta, baina testua elebakarrekoa denean, ordea, testua lerro bakarrean jartzen da, eta gezia lauki horren ertzeetan jarriko da. Geziaren zabala testuaren letra maiuskulen zabala izango da. Normas Generales

Behera - Aurrera Abajo - de frente

2

Behera - Aurrera Abajo - de frente

18,7

La Flecha Las flechas pueden indicar cuatro direcciones: izquierda, derecha, arriba y abajo-de frente. No son admitidas las direcciones diagonales. La flecha de dirección izquierda siempre se sitúa en el lado izquierdo de la señal; la de dirección derecha en el extremo derecho; por último, las flechas que indican arriba y abajo-de frente se colocan preferentemente en el lado derecho, a no ser que una situación excepcional aconseje lo contrario. Además, en las señales con textos bilingües compuestos en dos líneas, la flecha se colocará centrada con respecto al marco cuadrado de referencia; en cambio, cuando el texto es monolingüe se compone en una sola línea y la flecha se deberá situar justo en los límites de dicho marco. El ancho de la flecha será equivalente a la anchura de las letras mayúsculas del texto.

10

2,2

Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales

9


Arau Orokorrak Piktogramak Karratuak direnean erabiltzailearen intereseko zerbitzuren bat dagoela adierazten dute. Borobiltasuna debekuetarako eta erabiltzaileak bete behar duen jokabiderako gordetzen da. Bere euskarria duen seinalea izan daiteke, baita seinale baten barruan zein argibideen panel batean beste batzuekin batera agertu ere. Lehen kasuan, piktogramak erakundearen gorrikoak izango dira, eta irudiak zuriak, eta bigarrenean, beltzak irudi gorri, gris ala zuriekin, dauden seinalearen fondoaren kolorearen arabera.

Informazioa Información

Suhilgailua Extintor

Telefonoa Teléfono

Txartelak Tickets

Irteera Salida

Igogailua Ascensor

Elbarriak Minusválidos

Goiko pasabidea Paso elevado

Lurpeko pasabidea Paso subterráneo

Elbarrientzako goiko pasabidea Paso elevado minusválidos

Elbarrientzako beheko pasabidea Paso subterráneo minusválidos

Ospitalea Hospital

Normas Generales Pictogramas Cuando su forma es cuadrada indican la presencia de algún tipo de servicio de interés para el usuario. La forma redonda se reserva para las prohibiciones o normas de conducta que el usuario debe respetar. Pueden presentarse como una señal independiente con soporte propio o como parte de la información contenida en una señal o en un panel de información. En el primer caso, los pictogramas serán de color Rojo corporativo con imágenes en Blanco; en el segundo, serán de color Negro con imágenes en Rojo, Gris o Blanco, según el color de fondo de la señal donde se apliquen.

10

Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales


Autobusa Autobús

Trena Tren

Premialdietako irteera Salida de emergencia

Premialdietako irteera Salida de emergencia

Erretzea debekatuta Prohibido fumar

Sartzea debekatuta Prohibido el paso

Taxia Taxi

Aparkalekua Parking

Animaliak debekatuta Prohibido animales

Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales

11


Arau Orokorrak Seinaleen Neurriak

Metro Bilbaoren Sinboloa (10) Símbolo de Metro Bilbao (10)

Seinaleen neurriek dituzten elementu grafikoen tamaina ezarriko dute, eta ondorioz, baita irakurgarritasuna ere. Finean, tamaina desberdinek irakurtzeko behar desberdinei erantzuten diete. Bestalde, komeni da ahalik eta tamaina desberdinik gutxiena erabiltzea, seinaleztapen sistema batu itxurakoa lortzeko, eta aldi berean, egintza erraztu eta merkatzeko.

103x66

4 modulotako Argibideen Panela (5.4) 3 modulotako Argibideen Panela (5.3) 2 modulotako Argibideen Panela (5.2) Panel Informativo de 4 módulos (5.4) Panel Informativo de 3 módulos (5.3) Panel Informativo de 2 módulos (5.2)

Normas Generales Dimensiones de las Señales Las dimensiones de las señales determinarán el tamaño de los elementos gráficos que contengan y, en consecuencia, su legibilidad. En definitiva, los distintos tamaños responden a diferentes necesidades de lectura.

59,4 x 84,1 (DIN A 1) 240x30 Geltokiaren Izena (1) Eraikinen kanpoko errotuloa Nombre de Estación (1) Señal Rótulo Exterior en Edificios

Por otra parte, conviene emplear el menor número posible de tamaños con el fin de obtener un sistema de señalización de aspecto homogéneo y, al mismo tiempo, simplificar y abaratar su proceso de fabricación.

Irteera (2) Kaiko Norabidea (4) Señal Indicación Salida (2) Señal Dirección Andén (4)

150x30

Erlojua (9) Reloj (9)

ø 40

Ordutegia (9) Horario (9)

150x35 Geltokiaren Izena Igogailuan(1) Señal Nombre de Estación Ascensor (1) 120x20 Eraikinetako Direktorioen eta Norabideen Seinalea Señal de Directorios y Dirección en Edificios

70 x15

Premialdia (3) Emergencia (3)

40x20

Igogailua (7) Ascensor (7)

20x40 Piktogramak (6) Señal de Pictogramas (6)

ø 22 20X20 ø 11 10X10

12

Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales

Piktograma Itsaskorren Seinalea (6) Señal de Pictogramas Adhesivos (6)


Arau Orokorrak Seinaleen arteko Konbinazioak Bi seinale goitik behera konbinatzen direnean, bien arteko tartea beren zabaleraren 1/3 a izango da. Esaterako, seinaleek 30 zmko zabalera badute, tartea 10 zmkoa izango da. Litekeen konbinazioa Combinación posible

Bi seinale ezker-eskuin konbinatzen badira, tartea zabaleraren berdina izango da. Seinaleek 30 zmko zabalera badute, tartea ere 30 zmkoa izango da.

Normas Generales Combinaciones entre Señales

Litekeen konbinazioa Combinación posible

Cuando se combinan dos señales en vertical, la distancia entre ellas es igual a 1/3 del ancho de las mismas. Por ejemplo, si las señales tienen un ancho de 30 cm, el espacio será de 10 cm. Al combinar dos señales en horizontal, la distancia de separación debe coincidir con su ancho. Si las señales tienen 30 cm. de ancho, el espacio será igual a 30 cm.

Konbinazio okerra Combinación indebida

Konbinazio okerra Combinación indebida

Seinaletika: Arau Orokorrak Señalética: Normas Generales

13


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Argibideen Sistema

El Sistema de Información

Metroaren geltokiko seinaletika trafikoaren garapenaren atal garrantzitsua da. Seinaleztapenak gauzak eta tokiak non dauden erraz ikusten Iaguntzen du, eta norakoari buruzko orientazioak eskaintzen ditu. Toki eta orduen arteko erlazioa zehazten du. Hala ere, indarrean dirau zenbat eta seinale gutxiago trafikoa hainbat hobeto garatzen delako oinarriak. Bidaiariak nahiago baitu egoeraz bere kabuz jabetzea, adierazpen eta oharren bidez gida dezaten baino. Horregatik abantaila handiak eskaintzen ditu bidaiaria kaletik geltokira solairuarte batetik heltzeak, ikuspegi orokor aproposa izateaz gain seinaleak ere hobeto ulertzeko prest baitago. Ez die zertan itsu-itsuan jarraitu, nahikoa zaio oinarrizko informazioarekin erlazionatzea. Seinaleen dimentsioak txikitu eta adierazpen kopurua ere murriztu ahal izan dira horrela.

La señalética de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones sobre el destino. Define las relaciones entre lugares y horas. A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales haya, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por sí mismo en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el usuario acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente, sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones.

Komeni da geltokian ezinbestekoak direnak baino argibide gehiago ez ipini edo ematea. Informazio ofizialak kolore gorriz bereizten dira, publizitatea bezalako inforrnazioaren beste esparru batzuetatik banatuta. Informazioko seinale gorriak ikusten dituen bidaiariak badaki argibide ofizialak ematen dituztena, eta argibide ofiziaIa nahi duenak badaki kolore gorria bilatu behar duena. Erabiltzaileak nora joan nahi duen jakin behar du, baita zer linea eta zein norabide hartu behar duen ere. Ohiko bidaiarientzat ez dago inolako arazorik, baina informazioko sistema batek inoizkako bidaiaria, aritu zein aditua ez den bat argitzeko balio behar du, esaterako, hirira datorren kanpotar bat. Mapen bidez sistemak hiria nolakoa den erakusten dio, hiria, barrutiak, lineak eta geltokiak, hain zuzen, eta ordutegiaren bitartez, trenen sarritasunaren berri ematen dio. Informazio hori kalean bertan eskaini behar da, geltokira sartu baino lehen, eta gero geltokian ere bai, kalean eman zaiona berresteko. Gutxi batzuk ezik, seinale ofizial guztiak atzetik argituta daude, erabiltzaileak erraz ezagut eta bereiz ditzan.

Es conveniente que la estación no contenga más informaciones que las estrictamente necesarias. Las informaciones oficiales están identificadas por su color rojo, quedando separadas de otros ámbitos de información, por ejemplo, de la publicidad. El viajero que ve señales de información en color rojo sabe que contienen una información oficial, y el que busca una comunicación oficial debe buscar señales rojas. El usuario debe saber a dónde quiere ir, así como con qué línea y en qué dirección debe viajar. Para el usuario habitual no ofrece dificultad alguna, pero un sistema de información sólo es válido si informa al usuario ocasional, por ejemplo, a un extranjero que visita la ciudad. Con la ayuda de mapas, el sistema le explica la ciudad, los distritos, las líneas y las estaciones, y mediante un horario de trenes se le informa sobre la frecuencia de paso por las estaciones. Esta información debe ubicarse tanto en la calle, antes de acceder a la estación, como en la misma estación, para que el usuario pueda asegurarse de que ha tomado el camino correcto. Salvo contadas excepciones, todas las señales oficiales están retroiluminadas, para que sean fácilmente identificables por el usuario.


5

9,5

Seinaletika Geltokietan

15

Seinale Motak

103

100

102,5

Metroaren Sinboloa (10) Kanpoan, , 800 zmrainokoa izan daitekeen masta baten gainean, metroaren sinboloak geltokia non dagoen urrutitik ikus dadin balio du. Geltokietarako sarbide guztien ondoan metroaren sinboloa dago.

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Símbolo del Metro (10) 50

27,5

30

En el exterior, sobre un mástil que puede llegar a medir hasta 800 cm. de altura, el Símbolo del Metro sirve para localizar la estación a gran distancia. Todas las entradas de las estaciones van acompañadas de un Símbolo del Metro.

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

17


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Seinale Motak

Tipos de Señales

Geltokiaren Izena (1)

Geltokiaren Izena Igogailuan (1)

Señal de Nombre de Estación (1)

Geltokien sarbide desberdinen gainean jartzen dira, erraz ikusteko moduan, eta kaietan hainbatean behin banatuta eta trenbideari begira, edozeinek trenetik ikus ditzan modura.

Aurrekoaren antzekoa, seinale honen desberdintasuna txikiagoa dela da, igogailuaren egiturara sartzeko egokitua.

Se sitúan encima de los diferentes accesos a las estaciones para facilitar su localización, y en los andenes distribuidas regularmente y orientadas hacia la vía de forma que cualquiera pueda verlas desde el interior del tren.

De características similares al anterior, esta señal se diferencia únicamente por su menor tamaño para poder integrarla en la estructura del ascensor.

Geltokiaren Izena Igogailuan Señal de Nombre de Estación Ascensor

3,3 20

Señal de Nombre de Estación Ascensor (1)

11,4

Eskala 1:10 Escala 1:10

5,3

20 120

Geltokiaren Izena Señal de Nombre de Estación Eskala 1:10 Escala 1:10

5 30

17

8

30 240

18

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Seinale Motak

Tipos de Señales

Irteeraren Adierazpena (2)

Kaiko Norabidea (4)

Señal de Indicación Salida (2)

Señal de Dirección Andén (4)

Seinale hauek kaian dagoen erabiltzaileari geltokitik irteteko har ditzakeen bideen berri ematen dio.

Lineako amaierako geltokietako baten izenarekin bereizten diren kaietara heltzeko bidea adierazten dute. Seinale hauen tamaina eta bertako testuak eta geziak jartzeko modua irteerako seinalearen berdinak dira. Desberdintasun bakarra piktogramarik ez dutela da, kaian ez baitago zerbitzu osagarririk.

Estas señales sirven fundamentalmente para indicar al usuario que se encuentra en el andén los caminos que puede tomar para salir de la estación.

Indican el camino a seguir para llegar a los andenes que se distinguen mediante el nombre de una de las dos estaciones de fin de línea. El tamaño de esta señal y la disposición de textos y flechas son los mismos que la de la señal de Indicación Salida. La única diferencia es que no aparecen pictogramas porque en el andén no existen servicios complementarios.

Eskuineko norabidearen gezia seinalean eskuineko ertzean jartzen da, ezkerreko norabidearena ezkerrekoan, eta azkenik gora eta behera adierazten dutenak eskuinetara jartzen dira, ahal dela.

La flecha de dirección a la derecha se sitúa en el extremo derecho de la señal; la de dirección izquierda en el extremo izquierdo; por último, las flechas que indican arriba y abajo-de frente se colocan preferentemente en el lado derecho.

Irteeraren izena (kalea, plaza, eta abar) goialdean eskuinetara agertzen da beti, ezkerretara doituta. Ezin da seinale berean irteera baten izena baino gehiago sartu.

El nombre de la salida (calle, plaza, etc.) siempre aparece en la mitad superior y justificado a la izquierda. No se puede incluir en la misma señal más de un nombre de salida.

Azpiko erdia geltoki bertako zerbitzu osagarriak eta kanpoan dauden garraio zerbitzurik hurbilenak adierazten dituzten piktogrametarako gordetzen da.

La mitad inferior se reserva para los pictogramas que indican la situación de algunos servicios complementarios de la propia estación y de los servicios externos de transporte público más cercanos.

3

Irteeraren Adierazpena Señal de Indicación Salida Eskala 1:10 Escala 1:10

9 30

4,5 9 4,5

30

9 1,5 9 1,5 9 1,5 9 150

Kaiko Norabidea Señal de Dirección Andén Eskala 1:10 Escala 1:10

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

19


Seinaletika Geltokietan

Eskala 1:4 Escala 1:4

Seinale Motak Igogailua (7) Seinale honek bi gune ondo bereiztuak ditu, bata igogailua dagoela adierazten duen “elbarriak” piktogramak betetzen du, erabilera haiei murrizten ez bazaie ere, eta bestea mezu idatzietarako gordetzen da - lineako amaierako geltokia, irteerakoa, kasuen arabera, eta norabidearen gezia - gora ala behera.

20

40

1,5 2,5

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Señal de Ascensor (7) Esta señal posee dos zonas claramente diferenciadas: una la ocupa el pictograma de “minusválidos” que informa de la disposición del ascensor, aunque no restringe su uso al citado colectivo; la otra zona se reserva para los mensajes escritos - el nombre de la estación, de fin de línea o de la salida, según el caso - y la flecha de dirección - arriba o abajo -.

1,5

1,5

2,5 1,5 20

Eskala 1:4 Escala 1:4

20

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Seinaletika Geltokietan Seinale Motak Piktogramen Seinalea (6) Piktogramak, beraiek bakarrik doazenean, karratuak ala borobilak izan daitezke. Karratuak direnean, erabiltzailearen interesekoa izan daitekeen zerbitzuren bat dagoela adierazten dute. Kasu horretan, fondoa gorria da eta zeinua zuria. Borobilak debekuak eta jokabideak ezartzen dituzten piktogrametarako gordetzen dira. Fondo zuria dute, zeinua beltz eta marra diagonala gorri. Escala 1:4 Escala 1:4

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Señal de Pictogramas (6) Los pictogramas, como señal independiente, pueden tener forma cuadrada o redonda. Cuando son cuadrados indican la presencia de algún tipo de servicio de interés para el usuario. En este caso, el fondo es de color rojo y el signo blanco. La forma redonda se reserva para los pictogramas que establecen prohibiciones o normas de conducta que el usuario debe respetar. Su fondo es de color blanco, el signo negro y la banda diagonal roja.

Eskala 1:4 Escala 1:4

Seinaletika Geltokietan Seinale Motak Erloju Analogikoa

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Reloj Analógico

Eskala 1:5 Escala 1:5

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

21


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Seinale Motak

Tipos de Señales

Argibideen Panelak (5.2, 5.3 eta 5.4)

Paneles Informativos (5.2, 5.3 y 5.4)

Elkarren loturarik gabekoak diren eta ondorengo informazio hau ematen duten hiru edo lau modulo batuta osatzen dira. Batean geltokiaren oineko planoa dago, barne zerbitzuekin (geltokiaren planoa),beste mapa batean (Barrutiko mapa) geltoki inguruko zerbitzu publikorik interesgarrienak non dauden adierazten da,beste batean Metro Bilbaoren lineen ibilbide guztiaren mapa agertzen da (Lineen planoa), eta azkenik, ordutegi, tarifa eta abarrei buruzko argibideak daude. Lurpeko geltokietan Argibideen kanpoko panelak argituta daude eta fosteritodun sarbide guztietan (5.3) eta ezinduentzako igogailuetan (5.2) jartzen dira. Bina eta hiruna modulo dituzte, hurrenez hurren.

Lurpeko geltokietan, barruan, Argibideen panelak ez daude argiztuta. Beti dago bi moduloko panel bat (5.2) txarteldegietatik hurbil eta balioemaileak baino lehen. Kai bakoitzean launa moduloko lau panel aurkitzen dugu (5.4.), orman finkatuta: bi erdialdean eta beste bi muturretan. Geltokiaren izenaren seinaleen azpian jartzen dira, 20 zmko tartearekin. Lurgaineko geltokietan launa moduloko eta argirik gabeko Argibideen panelak baino ez dira jartzen (5.4). Kanpoaldean, sarrera bakoitzean bana jartzen da eta barrualdean, kai bakoitzean hiru, hainbateko tartearekin, geltokiaren izenaren seinaleen parean.

Resultan de la suma de dos, tres o cuatro módulos independientes, cada uno de los cuales contiene la siguiente información: un plano en planta de la estación con sus servicios internos (Plano de Estación), otro mapa de la zona cercana a la estación donde se localizan los servicios públicos más interesantes (Mapa de Distrito), un mapa con el trayecto completo de las líneas del Metro Bilbao (Plano de Líneas),y por último, información comercial (Horarios y Tarifas). En las estaciones subterráneas los Paneles de Información exteriores son iluminados y se colocan en todos los accesos de tipo fosterito (5.3) y en los ascensores para minusválidos (5.2). Están formados por tres y dos módulos, respectivamente.

Barrutiaren Mapa Mapa de Distrito

metro bilbao

Eskualdearen Mapa Mapa Regional C Bidaigunea / Zona C

Geltokiaren Planoa Plano de Estación

En el interior de las estaciones subterráneas los Paneles de Información no son iluminados. Siempre hay un panel de dos módulos (5.2) cerca de las máquinas expendedoras y antes de las canceladoras. En cada uno de los andenes nos encontramos con cuatro paneles de cuatro módulos (5.4) fijados a la pared: dos en la parte central y los otros dos en los extremos. Se sitúan justo debajo de las señales de Nombre de Estación, dejando una separación de 20 cm. Las estaciones de superficie únicamente poseen Paneles de Información de cuatro módulos sin iluminar (5.4). En el exterior, se coloca uno en cada entrada y, en el interior, tres por andén a una distancia regular coincidiendo con las señales de Nombre de Estación.

Orduak eta Tarifak Horarios y Tarifas

Tarifak / Tarifas

Ordutegiak / Horarios T0

T1

T2

Gune 1 1 Zona Pta./Pts

2 Gune 2 Zonas Pta./Pts

3 Gune 3 Zonas Pta./Pts

125

150

180

Joanaldia (bidaia 1) Ocasional (1 viaje) Metro Bonoa (10 bidaia) Bono Metro (10 viajes) Hilekoa Mensual

750

900

1.075

3.000

3.600

4.300

300

300

300

21.000

25.200

30.100

4.000

4.000

4.000

Bono Plusa (65 urtetik gorakoak / 10 bidaia) Bono Plus (Mayores de 65 años /10 viajes) Gazte Txartela (23 urtetik beherakoak) Ticket Joven (Menores de 23 años) MD Metro Dirua MD Dinero Metro

Casco Viejo

Plentzia

1. Irteera 1ª Salida

Azkena Última Salida

1. Irteera 1ª Salida

Azkena Última Salida

06:00

22:30 23:00 (*)

06:00

22:10

Ostiral lanegunetan Viernes Laborable Jai bezperetan Vispera de Festivo

06:00

02:00

06:00

01:20

Larunbat lanegunetan Sábado Laborable

07:00

02:00

07:00

01:20

07:00

22:30 23:00 (*)

07:00

22:10

Astelehenetik ostegunerako lanegunetan Lunes a Jueves Laborable

Igande eta jaietan Domingo o Festivos

B Bidaigunea / Zona B

*) San Inazioraino

Tren - Zerbitzuaren Sarritasuna / Frecuencias del Servicio de Trenes Astelehenetik Ostegunerako Lanegunetan Lunes a Viernes Laborables *)

Larunbat Lanegunetan Sábado Laborable

06:00- 07:0007:00 09:30

09:30- 12:3012:30 15:00

15:0018:00

18:0021:30

21:3022:30

22:3023:00

07:0008:00

08:0014:30

14:3022:30

22:3023:00

23:0002:00

Casco Viejo - San Inazio

15'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

10'

20'

5'

10'

10'

45'

Casco Viejo - Bidezabal

15'

5' (**)

10'

5' (**)

10'

5' (**)

5' (**)

--

20'

10'

10'

30'

45'

Casco Viejo - Plentzia

30'

15' (***) 20'

--

20'

20'

20'

30'

45'

15 (***) 20'

15 (***) 20'

*)

Hementxe zaude Usted está aqui

Autobus Geltokia Parada Autobús

Informazioa Información

Elbarrientzako Igogailua Ascensor Minusválidos

Metro Geltokia Estación Metro

Tren Geltokia Estación Tren

Polizia Policía

Sarrera - Irteera Entrada - Salida

Taxi Geltokia Parada Taxi

Gaineko Igarobidea Paso Elevado

Elbarriak Minusválidos

Metro Bidea Línea Metro

Taxi Geltokia Parada Taxi

Ospitalea Hospital

Lurpeko Igarobidea Paso Subterraneo

Elbarrientzako Gaineko Ig. Paso Elevado Minusválidos

Sarrera - Irteera Entrada - Salida

Informazioa Información

Suitzalgailua Extintor

Elbarrientzako Lurpeko Ig. Paso Subterraneo Minusv.

Trenbidea Ferrocarril

Postetxea Correos

Igogailua Ascensor

Geltokiko Ikuskatzailea Supervisor Estación

Ospitalea Hospital

Aparkalekua Parking

Kiroldegia Polideportivo

Weiss Design Asociados / Getxo

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

Postetxea Correos

Mintzalekua Locutorio Itsas Geltokia Estación Marítima

Kiroldegia Polideportivo

Aparkalekua Parking

Alameda de Urquijo ...... B1 B2 ALameda Mazarredo .... A2 B2 Alameda Recalde ........... A1 B1 Alameda San Mamés ... B1 C1 Amistad ..................................... B2 Amparo ...................................... C1 Anselma de Salces ......... A2 A3 Aralar .......................................... A3 Aranzadi .................................... B1 Arbieto ....................................... B1 Arbolancha .............................. A2 Arechaga .................................. C2 Arenal ................................... B2 B3 Arnotegui ........................... C1 C2 Artecalle .................................... C3 Ascao .......................................... B3 Astarloa ..................................... B1 Atxuri .......................................... C3 Autonomía ............................... C1 Avda. de Zumalacarregui .. A3 Avda. Maurice Ravel ............ A3 Ayala ........................................... B2 Bailén ................................... B2 C1 Banco de España ................... C3 Barraincua ................................ A1 Barrencalle ............................... C2 Barrencalle Barrena .............. C2 Barroeta Aldamar .................. B2 Belosticalle ............................... C2 Berriochoa ................................ A3 Bertendona .............................. B1

Beréstegui ................................ B2 Bidebarrieta ...................... B2 C2 Buenos Aires ........................... B2 C de la Concepción .............. C2 C. de Epalza ............................. A2 Calixto leguina ....................... A3 Cantalojas ................................ C2 Cantera ...................................... C2 Carnicería Vieja ...................... C2 Castaños ................................... A2 Castillo ...................................... C2 Cinturería .......................... C2 C3 Cno. de Baiona ...................... C1 Cno. de el Bosque ................ C3 Colón de Larreategui A1 B2 B3 Conde Mirasol ........................ C2 Correo ................................. B3 C3 Cruz ............................................. C3 Del Cristo .................................. A3 Diputación ................................ B1 Dos de Mayo ........................... C2 Egaña ......................................... C1 El Perro ...................................... C2 Elcano ................................. A1 B1 Encarnación ............................ C3 Ercilla ........................... A1 A2 B1 Esnarrizaga .............................. A3 Esperanza ................................. B3 Euskalduna .............................. B1 Fernandez del Campo ... B1 C1 Fica .............................................. C3

Fontecha Salazar .................... A2 Fueros .......................................... B3 Funicular de Archanda ........ A2 GarcÌa Salazar .......................... C1 Gardoqui .................................... B1 General Concha ................ B1 C1 Gimnasio .................................... C2 Goitia ........................................... C1 Gran Vía ............................... B1 B2 Guardia B.Alonso ............ A2 A3 Hernani ....................................... C2 Huertas de la Villa ................. A2 Hurtado de Amezaga B1 B2 C1 Ibañez de Bilbao ..................... B2 Iparraguirre ........................ A1 B1 Irala .............................................. C1 Isleta ............................................ A2 Iturribide .................................... C3 Iturriza ........................................ C1 Jardines ...................................... C2 Juan de Ajuriaguerra ........... A1 Kirikiño ....................................... C1 La Merced ................................. C2 La Ribera .................................... C2 Laburdi ....................................... C1 Laguna ........................................ C2 Lamana ....................................... C2 Las Cortes ............................ C1 C2 Ledesma ............................... B1 B2 Lersundi ..................................... A1 Licenciado Poza ...................... B1

Los Heros ............................ A1 Lotería ................................. C3 Luchana ........................ B1 B2 Maestro Iciar .................... C3 Marina ................................ A2 Marqués del Puerto ...... B1 Marzana ............................. C2 María Muñoz ................... C3 Matiko ................................ A3 Montaño ............................ A3 Monte Arno ...................... A3 Monte Izaro ...................... A3 Monte Oiz ......................... A3 Muelle de Marzana ....... C2 Muelle de Uribitarte ..... A2 Muelle del Arenal .... B2 B3 Muelle Ibeni ...................... C3 Museo de Bellas Artes .. A1 Múgica y Butrón ............ A2 Naja ...................................... C2 Navarra ............................... B2 Nervión ............................... A2 Nicolas Alkorta ................ C1 Nueva ............................ B2 C2 Obispo Orueta ................. A2 Oquendo ............................ A3 P. Lojendio ......................... B2 P.M. Artola ......................... C1 Pablo Picasso .................... C1 Particular Norte ........ C1 C2 Paseo Campo Volantín A2

Pelota .................................. C2 Plaza Arriquibar .............. B1 Plaza Circular ................... B2 Plaza de la Cantera ....... C2 Plaza de Unamuno ........ C3 Plaza del Ensanche A1 B1 Plaza Doctor Fleming ... C1 Plaza Ernesto Erkoreka B3 Plaza Jado ......................... A1 Plaza Moyúa .................... B1 Plaza Nueva ..................... B3 Plaza Pío Baroja ............ A2 Plaza Unamuno .............. C3 Plaza Venezuela .............. B2 Plaza Zabalburu .............. C1 Prim ...................................... C3 Principe ............................... B2 Principe de Viana .... A2 A3 Puente de la Merced .... C2 Puente de la Ribera ...... C2 Puente del Arenal .......... B2 Puente del Ayto. ...... B2 B3 Puente San Antón ......... C3 Recacoeche ....................... B1 Reyes Católicos ............... C1 Ribera .................................. B2 Ricardo Arregui .............. A3 Ripa ...................................... B2 Rodriguez Arias .............. B1 Ronda .................................. C3 San Agustin ...................... A3

San Francisco ........... C1 C2 San Roque ................. A2 A3 San Vicente ............... A2 B2 Santa María ..................... C3 Santos Juanes ................. C3 Sendeja .............................. B3 Solocoeche ....................... C3 Sombrerería ..................... C3 Somera ............................... C3 Sorcunde ........................... C3 Tendería ...................... C2 C3 Torre .................................... C2 Trauco ................................ A3 Trav. de la Concepción C1 Trav. Trauco ...................... A3 Trav. Tívoli ......................... A2 Trav. Uribarri .................... A3 Trav. Uribitarte ................ B2 Trav. Ciudad Jardín ....... A3 Tutulo ................................. A3 Tívoli ................................... A2 Uribarri ............................... A3 Uribitarte .......................... A2 Victor .................................. C2 Villarías .............................. B2 Viuda de Epalza ............. B3 Zabala ................................. C1 Zabalbide .......................... C3 Zuberoa ............................ C1 Zumárraga ....................... C3

Weiss Design Asociados / Getxo

20'

10'

10'

10'

30'

20'

10'

30'

--

30'

20'

20'

30'

--

Casco Viejo

Autobusen Geltokiak / Paradas de Autobús Geltokia/Estación Bilbao - Plentzia Plentzia

Goizez: Astelehenetik Ostiralera jaietan ezik / Mañanas: De Lunes a Viernes excepto Festivos Gauez: Igandetik Ostegunera jai Bezperetan ezik / Noches: De Domingo a Jueves excepto Vísperas de Festivos.

Weiss Design Asociados / Getxo

**) 1995.eko azaroan eta abenduan sarritasuna 10 minutukoa izango da. Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1995 la frecuencia será de 10' ***) 1995.eko azaroan eta abenduan sarritasuna 20 minutukoa izango da. Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1995 la frecuencia será de 20'

24:00

05:15

23:00

Plentzia

Areeta

Zerbitzuan En servicio

Ostiral lanegunetan eta jai bezperetan zerbitzua 23:00etan ezik 02:00etan amaituko da, eta tarte horretan trenak 45 minuturo izango dira. Los viernes Laborables y las visperas de fiesta el servicio se amplia de 23:00 a 02:00 horas con trenes cada 45 minutos.

Autobusezko Zerbitzu Osagarria / Servicio Complementario de Autobús

Bidezabal

Egitasmoan edo eraikibidean En proyecto o construcción

22:3023:00

24:00

Larrialdietarako Irteera Salida Emergencia

Larrialdietarako Tfn. Teléfono Emergencia

30'

Casco Viejo - Bidezabal Casco Viejo - Plentzia

23:00

Txartelak Tickets

Tren Geltokia Estación Tren

Casco Viejo - San Inazio

22:30

Autobus Geltokia Parada Autobús

Metro Bidea Línea Metro

09:30- 22:0022:00 22:30

04:45

Hementxe zaude Usted está aqui

Itsas Geltokia Estación Marítima

22

Kale Izenak / Callejero

08:0009:30

05:15 23:00 23:30 24:00 00:30

Abando

Zerbitzu Interesgarriak / Servicios de Interés

07:0008:00

04:45

Neurria / Escala 1 : 2.500

Neurria / Escala 1 : 250

Zerbitzu Interesgarriak / Servicios de Interés

A Bidaigunea / Zona A

Igande eta Jaietan Domingo o Festivo

Geltokia / Estación

*) Destino San Inazio

MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB

Urduliz

MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB

Sopelana

Udaletxean / Ayuntamiento

Larrabasterra

MB Geltoki ondoko bidean / Carretera junto estación MB

Berango

MB Geltoki aurreko bidean / Carretera frente estación

Bidezabal

MB Sarrikobaso 32n Gestorían / Sarrikobaso 32 Gestoría

Plentzia - Bilbao MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB Udaletxean / Ayuntamiento MB Geltoki aurreko bidean / Carretera frente estación MB Geltoki ondoko bidean / Carretera junto estación MB Sarrikobaso 31n / Sarrikobaso 31

Algorta

MB Geltoki ondoan / Junto estación MB

Gasolindegi ondoan /Junto a gasolinera

Aiboa

Ez / No

Ez / No

Neguri

Txomintxun / Txomintxu

Txomintxun / Txomintxu

Gobela

Gobelaurre Villa Plentzia izk. / Gobelaurre esq. Villa

Gobelaurre Villa Plentzia izk. / Gobelaurre esq. Villa Plentzia

Areeta

Plentzia MB Geltoki ondoan / Junto estación MB

MB Geltokiaren aurrean / Frente estación MB

Lamiako

MB Geltoki ondoan / Junto estación MB

MB Geltokiaren aurrean / Frente estación MB

Leioa

ET/FV kotxetegian / Cocheras de ET/FV

ET/FVko kotxetegiaren aurrean / Frente Cocheras ET/FV

Astrabudua

Gasolindegiaren parean / Junto a gasolinera

Gasolindegiaren aurrean / Frente a gasolinera

Erandio

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Lutxana San Inazio Sarriko Deusto

Levante plazan, MB ondoan / Pza Levante junto MB

Levante plazan, MB ondoan / Pza Levante junto MB

MB geltokiaren ondoren / A continuación estación MB

Fakultatearen ondoan / Junto Facultad

Bidarte aurrean / Frente centro comercial Bidarte

San Mamés

Ez / No

Indautxu

Ez / No

Bidarte dendagunean / Centro comercial Bidarte Ez / No Ez / No

Moyúa

Metro Moyua kafetegian / Cafetería Metro Moyua

Cortefielen / Cortefiel

Abando

La Granja Kafetegian / Café la Granja

Plaza Zirkularreko BBKn / Oficina BBK Pza Circular

Casco Viejo

San Nikolas elizaren aurrean / Frente Iglesia San Nicolás

San Nikolas elizan / Iglesia San Nicolás


Eskala Escala

1:250

Eskala Escala

Moyua

Tipos de Señales

Argibideen Panelak: Argibideen Planoen Sistema

Paneles Informativos: Sistema de Planos Informativos

Planoen bidezko argibideen sistema ezkerretatik eskumatara irakurtzeko antolatuta dago, plano bakoitza eskumatara duenaren zoom-a delarik. Horrela, erabiltzaileak non dagoen eta nora joan nahi duen hobeto aurkituko du.

El sistema de información mediante planos está ordenado siguiendo el proceso de lectura de izquierda a derecha, de forma que cada plano constituye un zoom del que tiene a su derecha. De esta forma el usuario reconoce más fácilmente dónde está y a dónde quiere ir.

Eskala Escala

1:50.000 Eskualdearen Mapa Mapa Regional

Neurria / Escala 1 : 2.500

Kale Izenak / Callejero

Zerbitzu Interesgarriak / Servicios de Interés

Hementxe zaude Usted está aqui

Autobus Geltokia Parada Autobús

Txartelak Tickets

Larrialdietarako Irteera Salida Emergencia

Hementxe zaude Usted está aqui

Autobus Geltokia Parada Autobús

Metro Bidea Línea Metro

Tren Geltokia Estación Tren

Larrialdietarako Tfn. Teléfono Emergencia

Elbarrientzako Igogailua Ascensor Minusválidos

Metro Geltokia Estación Metro

Tren Geltokia Estación Tren

Polizia Policía

Sarrera - Irteera Entrada - Salida

Taxi Geltokia Parada Taxi

Gaineko Igarobidea Paso Elevado

Elbarriak Minusválidos

Metro Bidea Línea Metro

Taxi Geltokia Parada Taxi

Ospitalea Hospital

Itsas Geltokia Estación Marítima

Lurpeko Igarobidea Paso Subterraneo

Elbarrientzako Gaineko Ig. Paso Elevado Minusválidos

Sarrera - Irteera Entrada - Salida

Postetxea Correos

Aparkalekua Parking

Informazioa Información

Suitzalgailua Extintor

Elbarrientzako Lurpeko Ig. Paso Subterraneo Minusv.

Trenbidea Ferrocarril

Mintzalekua Locutorio

Postetxea Correos

Igogailua Ascensor

Geltokiko Ikuskatzailea Supervisor Estación

Itsas Geltokia Estación Marítima

Ospitalea Hospital

Aparkalekua Parking

Kiroldegia Polideportivo

Kiroldegia Polideportivo

Weiss Design Asociados / Getxo

Seinale Motak

Barrutiaren Mapa Mapa de Distrito

Neurria / Escala 1 : 250

Zerbitzu Interesgarriak / Servicios de Interés

Señalética en Estaciones

1:2.500

Geltokiaren Planoa Plano de Estación

Geltokia / Estación

Seinaletika Geltokietan

Informazioa Información

Zerbitzuan En servicio Egitasmoan edo eraikibidean En proyecto o construcción

Weiss Design Asociados / Getxo

Weiss Design Asociados / Getxo

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

23


Seinaletika Geltokietan

Geltokiaren Planoa Plano de Estación

Seinale Motak Geltokiaren Planoa Plano horiek geltokiaren planta erakusten dute, sarrerak eta zerbitzu desberdinak non dauden adieraziz. Gezi batek kartela geltokian non dagoen adierazten du, erabiltzailea orientatzeko.

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Plano de Estación Estos planos representan esquemáticamente la vista en planta de la estación, señalando la ubicación de las entradas y servicios de la estación. Mediante una flecha se indica la posición del cartel en la estación, orientando de este modo al usuario.

Neurria / Escala 1 : 250

Geltokia / Estación

Abando

Zerbitzu Interesgarriak / Servicios de Interés Hementxe zaude Usted está aqui

Autobus Geltokia Parada Autobús

Txartelak Tickets

Larrialdietarako Irteera Salida Emergencia

Metro Bidea Línea Metro

Tren Geltokia Estación Tren

Larrialdietarako Tfn. Teléfono Emergencia

Elbarrientzako Igogailua Ascensor Minusválidos

Sarrera - Irteera Entrada - Salida

Taxi Geltokia Parada Taxi

Gaineko Igarobidea Paso Elevado

Elbarriak Minusválidos

Itsas Geltokia Estación Marítima

Lurpeko Igarobidea Paso Subterraneo

Elbarrientzako Gaineko Ig. Paso Elevado Minusválidos

Informazioa Información

Suitzalgailua Extintor

Elbarrientzako Lurpeko Ig. Paso Subterraneo Minusv.

Postetxea Correos

Igogailua Ascensor

Geltokiko Ikuskatzailea Supervisor Estación

Ospitalea Hospital

Aparkalekua Parking

Kiroldegia Polideportivo

Weiss Design Asociados / Getxo

24

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Seinaletika Geltokietan

Barrutiaren Mapa Mapa de Distrito

Seinale Motak Barrutiaren Mapa Mapa horietan geltokiaren ingurua erakusten da, baita interes publikoko zerbitzuak ere (garraio desberdinen geltokiak, eraikin garrantzitsuak ...)

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Mapa de Distrito

Weiss Design Asociados / Getxo

En estos mapas se representa la zona circundante a la estación así como lo servicios de interés público (paradas de transportes, edificios de importancia, ...)

Neurria / Escala 1 : 2.500

Zerbitzu Interesgarriak / Servicios de Interés

Kale Izenak / Callejero

Hementxe zaude Usted está aqui

Autobus Geltokia Parada Autobús

Informazioa Información

Metro Geltokia Estación Metro

Tren Geltokia Estación Tren

Polizia Policía

Metro Bidea Línea Metro

Taxi Geltokia Parada Taxi

Ospitalea Hospital

Sarrera - Irteera Entrada - Salida

Postetxea Correos

Aparkalekua Parking

Trenbidea Ferrocarril

Mintzalekua Locutorio Itsas Geltokia Estación Marítima

Kiroldegia Polideportivo

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

25


Seinaletika Geltokietan Seinale Motak Barrutien Mapak Eskema hauetan 1 eta 2 lineak zer barrutitan banatu diren erakusten da, geltoki bakoitzaren ingurua 600mko erradioan hartuz.

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Mapas de Distrito Estos esquemas muestran la distribución de los Mapas de Distrito a lo largo de la línea 1 y 2, circunscribiendo un radio de 600 m alrededor de cada estación.

26

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


) a d a g e l p ( l a i c e 7 p s 5 e 4 a = o j n o i O h g c ĂĄ an p = o t 27 rma fo


Seinaletika Geltokietan Isokronadun Mapak Mapa hauetan, sustapeneko argitarapenetara bideratuta, geltokitik oinez joanda 5 minutura (berde ilunez) eta 10 minutura (berde argiz) dauden tokiak erakusten dira.

Señalética en Estaciones Mapas con Isocronas

Ojo 28 = página especial (plegada) formato ancho=457

Este tipo de mapas, que están destinados a publicaciones con fines promocionales, representan las áreas que, yendo a pie desde la estación, se pueden cubrir dentro de 5 minutos (zona verde oscuro) y 10 minutos (zona verde claro).

28

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

29


Seinaletika Geltokietan Isokronadun Mapak Mapa hauetan, sustapeneko argitarapenetara bideratuta, geltokitik oinez joanda 5 minutura (berde ilunez) eta 10 minutura (berde argiz) dauden tokiak erakusten dira.

Señalética en Estaciones Mapas con Isocronas Este tipo de mapas, que están destinados a publicaciones con fines promocionales, representan las áreas que, yendo a pie desde la estación, se pueden cubrir dentro de 5 minutos (zona verde oscuro) y 10 minutos (zona verde claro).

30


Weiss Design Asociados / Getxo

Linea

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

31


Seinaletika Geltokietan

Eskualdearen Mapa Mapa Regional

Seinale Motak Eskualdearen Mapa Mapa horiek Metro Bilbaoren linea desberdinak eta beste garraiabide batzuekin dituzten korrespondentziak erakusten dituzte. Bi aldaki izan daiteke, errealista eta eskematikoa.

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Mapa Regional Estos mapas representan las diferentes líneas de Metro Bilbao y sus correspondencias con otros medios de transporte. Existen dos variantes posibles, realista y esquemático.

Zerbitzuan En servicio Egitasmoan edo eraikibidean En proyecto o construcción

Weiss Design Asociados / Getxo

32

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Seinaletika Geltokietan

C Bidaigunea / Zona C

metro bilbao

Orduak eta Tarifak Horarios y Tarifas

Tarifak / Tarifas T0

T1

T2

2 Gune 2 Zonas Pta./Pts

3 Gune 3 Zonas Pta./Pts

125

150

180

Joanaldia (bidaia 1) Ocasional (1 viaje) Metro Bonoa (10 bidaia) Bono Metro (10 viajes) Hilekoa Mensual

750

900

1.075

3.000

3.600

4.300

300

300

300

Bono Plusa (65 urtetik gorakoak / 10 bidaia) Bono Plus (Mayores de 65 años /10 viajes) Gazte Txartela (23 urtetik beherakoak) Ticket Joven (Menores de 23 años) MD Metro Dirua MD Dinero Metro

21.000

25.200

30.100

4.000

4.000

4.000

Casco Viejo

Plentzia

1. Irteera 1ª Salida

Azkena Última Salida

1. Irteera 1ª Salida

Azkena Última Salida

Astelehenetik ostegunerako lanegunetan Lunes a Jueves Laborable

06:00

22:30 23:00 (*)

06:00

22:10

Ostiral lanegunetan Viernes Laborable Jai bezperetan Vispera de Festivo

06:00

02:00

06:00

Larunbat lanegunetan Sábado Laborable

07:00

02:00

07:00

01:20

Igande eta jaietan Domingo o Festivos

07:00

22:30 23:00 (*)

07:00

22:10

B Bidaigunea / Zona B

*) San Inazioraino

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Paneles Informativos: HorariosTarifas

01:20

Este panel Informa al usuario de los diferentes horarios, tarifas, y demás información necesaria para utilizar el Metro.

*) Destino San Inazio

Tren - Zerbitzuaren Sarritasuna / Frecuencias del Servicio de Trenes Astelehenetik Ostegunerako Lanegunetan Lunes a Viernes Laborables *)

Larunbat Lanegunetan Sábado Laborable

06:00- 07:0007:00 09:30

09:30- 12:3012:30 15:00

15:0018:00

18:0021:30

21:3022:30

22:3023:00

07:0008:00

08:0014:30

14:3022:30

22:3023:00

23:0002:00

Casco Viejo - San Inazio

15'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

10'

20'

5'

10'

10'

45'

Casco Viejo - Bidezabal

15'

5' (**)

10'

5' (**)

10'

5' (**)

5' (**)

--

20'

10'

10'

30'

45'

Casco Viejo - Plentzia

30'

15' (***) 20'

--

20'

20'

20'

30'

45'

15 (***) 20'

15 (***) 20'

*)

Igande eta Jaietan Domingo o Festivo 07:0008:00

08:0009:30

09:30- 22:0022:00 22:30

Casco Viejo - San Inazio

30'

20'

10'

10'

10'

Casco Viejo - Bidezabal

30'

20'

10'

30'

--

Casco Viejo - Plentzia

30'

20'

20'

30'

--

22:3023:00

Ostiral lanegunetan eta jai bezperetan zerbitzua 23:00etan ezik 02:00etan amaituko da, eta tarte horretan trenak 45 minuturo izango dira. Los viernes Laborables y las visperas de fiesta el servicio se amplia de 23:00 a 02:00 horas con trenes cada 45 minutos.

**) 1995.eko azaroan eta abenduan sarritasuna 10 minutukoa izango da. Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1995 la frecuencia será de 10' ***) 1995.eko azaroan eta abenduan sarritasuna 20 minutukoa izango da. Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1995 la frecuencia será de 20'

Areeta

Casco Viejo

24:00 24:00

23:00

Autobusen Geltokiak / Paradas de Autobús

04:45

Bidezabal

22:30

04:45

Plentzia

23:00

05:15

Autobusezko Zerbitzu Osagarria / Servicio Complementario de Autobús

05:15 23:00 23:30 24:00 00:30

A Bidaigunea / Zona A

Argibideen Panelak: Ordutegiak eta Tarifak Panel horiek metroa erabiltzeko dauden ordutegi, tarifa eta gainerako argibideak ematen dizkiote erabiltzaileari.

Ordutegiak / Horarios

Gune 1 1 Zona Pta./Pts

Seinale Motak

Goizez: Astelehenetik Ostiralera jaietan ezik / Mañanas: De Lunes a Viernes excepto Festivos Gauez: Igandetik Ostegunera jai Bezperetan ezik / Noches: De Domingo a Jueves excepto Vísperas de Festivos.

Geltokia/Estación Bilbao - Plentzia

Plentzia - Bilbao

Plentzia

MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB

MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB

Urduliz

MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB

MB Geltoki ondoan / Junto a estación MB

Sopelana

Udaletxean / Ayuntamiento

Larrabasterra

MB Geltoki ondoko bidean / Carretera junto estación MB

MB Geltoki aurreko bidean / Carretera frente estación

Berango

MB Geltoki aurreko bidean / Carretera frente estación

MB Geltoki ondoko bidean / Carretera junto estación MB

Bidezabal

MB Sarrikobaso 32n Gestorían / Sarrikobaso 32 Gestoría

Sarrikobaso 31n / Sarrikobaso 31

Algorta

MB Geltoki ondoan / Junto estación MB

Gasolindegi ondoan /Junto a gasolinera

Aiboa

Ez / No

Ez / No

Neguri

Txomintxun / Txomintxu

Txomintxun / Txomintxu

Gobela

Gobelaurre Villa Plentzia izk. / Gobelaurre esq. Villa

Areeta

Plentzia MB Geltoki ondoan / Junto estación MB

MB Geltokiaren aurrean / Frente estación MB

Lamiako

MB Geltoki ondoan / Junto estación MB

MB Geltokiaren aurrean / Frente estación MB

Leioa

ET/FV kotxetegian / Cocheras de ET/FV

ET/FVko kotxetegiaren aurrean / Frente Cocheras ET/FV

Astrabudua

Gasolindegiaren parean / Junto a gasolinera

Gasolindegiaren aurrean / Frente a gasolinera

Erandio

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Lutxana

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

San Inazio

Levante plazan, MB ondoan / Pza Levante junto MB

Levante plazan, MB ondoan / Pza Levante junto MB

Sarriko

MB geltokiaren ondoren / A continuación estación MB

Fakultatearen ondoan / Junto Facultad

Deusto

Bidarte aurrean / Frente centro comercial Bidarte

Bidarte dendagunean / Centro comercial Bidarte

San Mamés

Ez / No

Indautxu

Ez / No

Ez / No

Moyúa

Metro Moyua kafetegian / Cafetería Metro Moyua

Cortefielen / Cortefiel

Abando

La Granja Kafetegian / Café la Granja

Plaza Zirkularreko BBKn / Oficina BBK Pza Circular

Casco Viejo

San Nikolas elizaren aurrean / Frente Iglesia San Nicolás

San Nikolas elizan / Iglesia San Nicolás

Udaletxean / Ayuntamiento

Gobelaurre Villa Plentzia izk. / Gobelaurre esq. Villa Plentzia

Ibaiko bideko bus geltokian / Ctra. de la ría (p. bus)

Ez / No

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

33


Seinaletika Geltokietan

Lotuneak Correspondencias

Seinale Motak Lotuneen Mapa Mapa horiek eskualdearenak ematen duen informazioa xehetuago erakusten dute, inguruko garraiabide desberdinei buruz. Plano hau garraio sistema desberdinekin koordinatuz egingo da (metroa, trenak, autobusak ...)

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Mapa de Correspondencias

Weiss Design Asociados / Getxo

Estos mapas representan una ampliación del mapa regional suministrando información más detallada respecto a las diferentes líneas de transporte de la zona. Este plano deberá realizarse en coordinación con los diferentes sistemas de transporte (metro, tren, bus ...)

Neurria / Escala 1 : 50.000

Loturak / Correspondencias metro bilbao

Metro Geltokia Estación Metro

Hementxe zaude Usted está aqui

Lanak LanakBidea Bidean Tramo Obras Tramodede Obras

Autobus Geltokia Parada Autobús

Lotura Geltokia Estación de Corresp.

Taxi Geltokia Parada Taxi

Azken Geltokia Estación Terminal

Aparkalekua Parking

BizkaiBus Geltokia Parada de BizkaiBus

Itsas Geltokia Estación Marítima

BilboBus Geltokia Parada de BilboBus

Ferry

34

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

Itsas Kaia Zona Embarque

Autobus sarea sartzeko Autobus sarea sartzeko duen duen planoa planoa

Plano pendiente de Plano pendiente de incorporar incorporar red de autobuses red de autobuses


1

2

1

2 Seinaletika Geltokietan Seinale Motak Lineen Planoa Plano horiek Metro Bilbaoren lineen eta geltokien eskema erakusten dute. Euskarri desberdinetan erabiliko dira (txarteldegi, tren ...) oso informazio zehatza eta laburra eman behar denean.

Señalética en Estaciones Tipos de Señales Plano de Líneas Estos planos representan esquemáticamente las líneas de Metro Bilbao y sus estaciones. Se utilizarán en diversos soportes (expendedoras, trenes, publicaciones ...) cuando sea necesario dar una información muy concisa.

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

35


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Lurpeko Geltokiak.

Estaciones Subterráneas.

Plano Orokorra

Plano General

Metroa erabili nahi duen pertsonari sortzen zaion lehen beharra geltokia non dagoen, bertarako sarbideak non dauden aurkitzea da. Horretarako erabiltzen dira metroaren sinboloak (10), altuera handian jarria - 8 metroraino eta geltokiaren izena (1), kasuen arabera sarbideetako ateetan, fosteritoetan edo lurgaineko igogailuetan jarrita. Geltokia eta zerbitzuaren arikera orokorra ezagutzen ez dituen inoizko erabiltzaileari argibide horiek ematen zaizkio sarrera guztietan dauden Argibideen panelen bidez (5.2, 5.3 eta 5.4).

La primera necesidad que se le plantea a la persona que desea utilizar el metro es cómo localizar la estación y, más concretamente, los accesos a la misma. Con este fin se emplean los Símbolos del Metro (10) colocados a gran altura hasta 8 metros- y las señales de Nombre de Estación (1) colocadas, según el caso, sobre las puertas de acceso, los fosteritos o los ascensores de superficie. Al usuario ocasional que no conoce la estación ni el funcionamiento general del servicio, se le informa de todos estos aspectos mediante los Paneles de Información (5.2, 5.3 y 5.4) situados en todas las entradas.

Geltokiaren barruan, erabiltzaileak txartela atera behar du, makina balioemaileetatik igaro eta norakoari dagokion kaira jaitsi. Txarteldegiei, eta halakorik ezean, takilei, “txartelak” eta “argibideak” piktogramak jarzen zaizkie (6), hurrenez hurren. Kontroleko lekuari ere “geltokiko ikuskatzeailea” piktograma jartzen zaio. Behin balioemaileetatik igarota, erabiltzaileak kaietako bat aukeratu behar du. Kaiaren norabideen seinaleek (4) bertara heltzeko bidea erakusten dute, eta linearen muturretako bi geltokien izenarekin ezagutzen dira. Mugikortasun murritzeko pertsonek igogailuaren seinalea (7) duten igogailuak erabil ditzakete. Kaietan, Erloju-Ordutegiak (9) hurrengo trena noiz helduko den eta nora joango den esaten du. Geltokira heltzen diren bidaiariek trenaren barrutik kaietan hainbatean behin banatuta dauden geltokiaren izenen seinaleak ikus ditzakete. Seinale horien azpian Argibideen panelak daude. Bidaiariak trenetik jaisten direnean, irteera adierazten duten seinaleek (2) beren izenak dioen bezala, geltokitik irteteko har daitekeen bidea erakusten dute. Baina geltokiaren zerbitzu osagarrien eta kanpoan hurbilen dauden garraio publikoetako zerbitzuen berri ere ematen dute.

36

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

Dentro de la estación, el usuario debe sacar el billete, pasar por las máquinas canceladoras y dirigirse al andén correspondiente a su estación de destino. Las máquinas expendedoras de billetes o, en su defecto, las taquillas se señalizan respectivamente con los pictogramas de “tickets” e “información” (6). También se señaliza el puesto de control con el pictograma de “supervisor de estación” (6). Una vez pasadas las canceladoras, el usuario debe escoger entre uno de los dos andenes. Las señales de Dirección Andén (4) indican el camino a seguir para llegar a ellos y se identifican mediante el nombre de las dos estaciones de fin de línea. Las personas con movilidad reducida pueden utilizar los ascensores con su correspondiente Señal de Ascensor (7). En los andenes, el Reloj-Horario (9) informa del destino y tiempo estimado de llegada del próximo tren. Los viajeros que llegan a la estación pueden ver desde el interior del vagón las señales de Nombre de Estación distribuidas de forma regular a lo largo de los andenes. Debajo de estas señales también se sitúan Paneles de Información. Cuando los viajeros se apean del tren, las señales de Indicación Salida (2), como su nombre indica, muestran el camino que se puede tomar para salir de la estación. Pero además, informan sobre la situación de algunos servicios complementarios de la propia estación y de los servicios externos de transporte público más cercanos.


Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

37


10

Seinaletika Geltokietan Lurpeko Geltokiak. Sarrera (Altxaera) Metroaren sinboloa (10) geltokirako sarrera urrunetik ikusteko erabiltzen den seinalea da. Horregatik, lekurik aproposenean jartzen da, kasuen arabera, eta 800 zmko altuera hartzeraino hel daiteke.

10

1

Geltokiaren izenaren seinalea (1) fosteritoaren goialdean agertzen da beti, 250 zmra. Geltokia eta zerbitzuaren arikera orokorra ezagutzen ez duen inoizko bidaiariak hori guztia Argibideen hiru moduloko paneletan (5.3) begiratu ahal izango du. Ahal dela panel horiek geltokira sartu zein geltokitik irteten diren eta espaloitik dabiltzan pertsonentzat oztopoa izan ez daitezen modura jarriko dira. Horregatik, espaloiaren ertzean jarri ohi dira, errepidearen ardatzaren paralelo, eta 120 zmko altueran.

5.3

250

120

6

A aukera fosterit.fh3 Alternativa A

Azkenik, “ez erre” eta “animaliarik ez” piktogramak ere, leku hoberik ezean, eskailera mekanikoen balaustradetan itsats daitezke.

Señalética en Estaciones Estaciones Subterráneas. Entrada (Alzado) El Símbolo del Metro (10) es un elemento de señalización que sirve para localizar las entradas a la estación desde lejos. Por eso se sitúa en el lugar y posición más favorable, según el caso, sobre un mástil que puede llegar a medir hasta 800 cm. de altura.

1 5.4

250

La señal de Nombre de Estación (1) siempre aparece en la parte superior del “fosterito” a una altura de 250 cm. El usuario ocasional que no conoce la estación ni el funcionamiento general del servicio, se puede informar de todos estos aspectos mediante los Paneles de Información de tres módulos (5.3). Debe procurarse que dichos paneles no supongan un obstáculo para las personas que entren o salgan de la estación o para aquellas que transiten por la acera. Por eso, normalmente se sitúan al borde de la acera, en paralelo con el eje de la calzada, y a 120 cm. de altura. Por último, los pictogramas de “prohibido fumar” y “prohibido animales” pueden adherirse, a falta de un lugar más idóneo, a las balustradas de las escaleras mecánicas.

fosterit.fh3

1. Geltokiaren Izena 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 10. Metroaren Sinboloa Eskala 1:50

1. Señal Nombre de Estación 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 10. Símbolo del Metro Escala 1:50

38

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

120

6

B aukera Alternativa B


Seinaletika Geltokietan Lurpeko Geltokiak. Ezinduentzako Sarrera (Altxaera)

10

Ezinduek eta mugikortasun murritzeko beste pertsona batzuek geltokira sartzeko lurpeko korridorera eramango dituen igogailua erabili ahal izango dute. Metroko beste sarreretan bezala, honetan ere metroaren sinboloa (10) eta geltokiaren izena (1) jartzen dira. Argibideen bi moduloko panela (5.2) ere badu. Igogailuaren seinalea (7) 150 zmra jartzen da. Gehienetan sarrerako atearen eskuinetara agertzen da, baina ikusgarritasuna dela eta ezkerretara ere jar liteke.

Señalética en Estaciones Estaciones Subterráneas. Entrada Minusválidos (Alzado) Los minusválidos y otras personas de movilidad reducida pueden utilizar un ascensor que les conducirá al corredor subterráneo de acceso a la estación. Al igual que las otras entradas del metro, también se señaliza con el Símbolo del Metro (10) y la señal de Nombre de Estación (1). Además, dispone de un Panel de Información de dos módulos (5.2). La señal de Ascensor (7) se coloca a una altura de 150 cm. Por lo general, aparece a la derecha de la puerta de acceso aunque, por razones de visibilidad, puede situarse a la izquierda.

1 5.2 7

150 120

1. Geltokiaren Izena 5. Argibideen panelak 7. Igogailua 10. Metroaren Sinboloa Eskala 1:50

1. Señal Nombre de Estación 5. Paneles de Información 7. Señal de Ascensor 10. Símbolo del Metro Escala 1:50

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

39


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Lurpeko Geltokiak. Sartzeko Korridorea (Soslaiaren Sekzioa) Behin geltoki barrura helduta, erabiltzaileak txartelak piktogramarekin seinalatutako txarteldegi automatikoek luzatutako bidaitxartela (6) eskuratu behar du. Erabiltzaileak zerbait jakin nahi badu, Argibideen bi moduloko panel bat dauka (5.2). Kontroleko eta argibideen lekuan dagozkion piktogramekin adiera-

zia (6) dagoen geltokiko ikuskatzailearengana ere jo lezake. Orohar, piktograma guztiak lurretik 150 zmra jartzen dira, hurbiletik ikusteko oso distantzia ona baita. Ezinduek eta mugikortasun murritzeko beste pertsonek zaldaina kaiekin lotzen duten igogailuak erabil ditzakete. Ate bakoitzak igogailuen seinalea dauka (7), eskuinetara eta lurretik 150 zmra.

Estaciones Subterráneas.

que se encuentra en el puesto de información y control, señalizado con los pictogramas correspondientes (6). En general, todos los pictogramas se colocan a 150 cm. del suelo porque es una altura ideal para ser vistos a corta distancia.

Corredor de Acceso (Sección Perfil) Una vez en el interior de la estación, el usuario debe obtener un título de transporte expedido por las máquinas automáticas, señalizadas con el pictograma de “tickets” (6).

Los minusválidos y otras personas con movilidad reducida pueden utilizar los ascensores que comunican la pasarela con los andenes. Cada puerta posee su correspondiente señal de Ascensor (7) situada en el lado derecho y a 150 cm. del suelo.

Si el usuario desea realizar alguna consulta, dispone de un Panel de Información de dos módulos (5.2). También puede dirigirse al supervisor de estación

7 6 150

1

9

6 220

40

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

7


1. Geltokiaren Izena 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 7. Igogailua 9. Erlojua eta Ordutegia Eskala 1:50

1. Señal Nombre de Estación 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 7. Señal de Ascensor 9. Reloj y Horario Escala 1:50

7 6

6 150

150

150

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

41


Seinaletika Geltokietan Lurpeko Geltokiak. Zaldaina eta Kaia (Altxaeraren Sekzioa) Bidaitxartela duen erabiltzailea lehenik makina balioemaileetatik igaro behar da eta gero nora doan arabera dagokion kaira. Kaiko norabidearen seinaleak (4) zaldainaren amaieran baino ez dira agertzen, erabiltzaileak bi kaietako bat hautatu behar duenean, linearen amaierako geltokiaren izenarekin bereiztuz. Seinale bi jarriko dira lerroan, seinalearen zabalera besteko tartearekin, hots, 30 zm. Biak 250 zmko altueran jartzen dira, eta leizearen simetriako ardatzaren arabera erdiratzen dira.

Señalética en Estaciones

Beren izenak dioenez, Irteerako seinaleek (2) kaian dagoen erabiltzaileari geltokitik irteteko har ditzakeen bideen berri ematen diote. Baina gainera piktogramak ere badituzte, zenbait zerbitzu osagarri non dagoen ere adierazteko.

Estaciones Subterráneas. Pasarela y Andén (Sección Alzado) El usuario en posesión del título de transporte debe pasar primero por las máquinas canceladoras y dirigirse luego al andén correspondiente a su estación de destino. Las señales de Dirección Andén (4) sólo aparecen al final de la pasarela, cuando el usuario debe escoger entre uno de los dos andenes que puede identificar mediante el nombre de la estación de fin de línea. Se colocan dos señales en línea, dejando una separación equivalente al ancho de la propia señal, es decir, 30 cm. Las dos se sitúan a 250 cm. de altura y se centran con relación al eje de simetría de la caverna.

Trenbidearen ardatzari perpendikular jartzen dira beti, kaiaren edozein tokitatik ikus daitezen. Lurpeko geltokietan zaldainera doazen eskaileren hasieran jartzen dira, simetriako beren ardatzen arabera erdiratuta eta 300 zmko altueran. Neurri horretatik aurrera, Irteera adierazten duten seinale guztiak zutabean jartzen dira, seinalearen zabaleraren 1/3ko tartearekin, hots, 10 zm.

Como su nombre indica, las señales de Indicación Salida (2) sirven para mostrar al usuario que se encuentra en el andén los caminos que puede tomar para salir de la estación. Pero además informan mediante pictogramas sobre la situación de algunos servicios complementarios. Siempre se orientan perpendicularmente al eje de la vía, de forma que sean visibles desde cualquier lugar del andén. En las estaciones subterráneas, se sitúan al inicio de las escaleras de acceso a la pasarela, centradas respecto a su eje de simetría y a una altura de 300 cm. A partir de esta medida, todas las señales de Indicación Salida se colocan en columna, con una separación de 1/3 del ancho de la señal, es decir, 10 cm.

4 1. Geltokiaren Izena 2. Irteera 4. Kaiko Norabidea 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 7. Igogailua 9. Erlojua eta Ordutegia 10. Metroaren Sinboloa

250

Eskala 1:50

1. Señal Nombre de Estación 2. Señal de Indicación Salida 4. Señal de Dirección Andén 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 7. Señal de Ascensor 9. Reloj y Horario 10. Símbolo del Metro Escala 1:50

2 1

5.4

42

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

4

300


Seinaletika Geltokietan Lurpeko Geltokiak. Zaldaina eta Kaia (Altxaeren Sekzioa) Lurpeko geltokietan hiru erloju-ordutegi daude (9) kai bakoitzean, bikoitza erdialdean soil bi muturretan. Erloju analogikoa da, esferikoa, eta horri panel errektangularra gehitzen zaio, hurrengo trena noiz etorriko den eta nora doan dioten displayekin.

Bi elementuok erlojua beti kaiaren kanpoaldean, edo bestela esanda, trenbidearen aldera dagoela antolatzen dira. Multzoa trenbidearen perpendikular jartzen da, eta 250 zmko altueran iltzekatzen da. Kaitik trenbiderako sarbideek erabilera murriztua dute, eta mezu hori “hemendik ez“ piktogramarekin (6) adierazten da.

Señalética en Estaciones Estaciones Subterráneas. Pasarela y Andén (Sección Alzado) Las estaciones subterráneas disponen de tres relojes-horario (9) por cada andén: uno doble en la parte central y dos simples en los extremos. Se trata de un reloj analógico de forma esférica más un panel rectangular con displays donde se informa del destino y tiempo estimado de llegada del próximo tren.

Ambos elementos se combinan de ma nera que el reloj siempre queda en la parte exterior del andén o, dicho de otro modo, del lado de la vía. El conjunto se orienta en dirección perpendicular a la vía y se ancla a una altura de 250 cm. Los accesos a la vía desde el andén son de uso restringido, lo cual se indica mediante el pictograma de “prohibido el paso” (6).

1. Geltokiaren Izena 2. Irteera 4. Kaiko Norabidea 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 7. Igogailua 9. Erlojua eta Ordutegia 10. Metroaren Sinboloa Eskala 1:50

1. Señal Nombre de Estación 2. Señal de Indicación Salida 4. Señal de Dirección Andén 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 7. Señal de Ascensor 9. Reloj y Horario 10. Símbolo del Metro

7

Escala 1:50

9

1

7

5.4 250

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

43


Seinaletika Geltokietan Lurpeko Geltokiak. Zaldaina eta Kaia (Soslaien Sekzioa) Normalean kai bakoitzeko zazpi seinale jartzen dira, 240 zmko altueran.

Geltokiaren izenen seinaleak (1) kaietan ere badaude, trenbide aldera jarrita, edozein bidaiarik trenetik ikus ditzan modura. Lurpeko leizea estaltzen duten hormigoizko plakek ezartzen dute non jarri behar diren.

9

Seinale horien azpian Argibideen lau moduloko panelak jartzen dira (5.4) lurretik 120 zmra. Kai bakoitzak bi panel ditu erdialdean eta bat mutur bakoitzean.

1

1

220

Andensub.fh3 44

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Señalética en Estaciones

Normalmente, se emplean siete señales por andén que se colocan a una altura de 240 cm.

Estaciones Subterráneas. Pasarela y Andén (Sección Perfil)

Justo debajo de estas señales, se instalan Paneles de Información de cuatro módulos (54) a una distancia del suelo de 120 cm. Cada andén dispone de dos Paneles en la parte central y uno en cada extremo.

Las señales de Nombre de Estación (1) también las encontramos en los andenes, orientadas hacia la vía para que cualquier pasajero pueda verlas desde el interior del tren. Las placas de hormigón que revisten la caberna de las estaciones subterráneas marcan la pauta a seguir a la hora de situarlas.

4

250

2

2

300

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

45


Seinaletika Geltokietan Lurgaineko Geltokiak Plano Orokorra

riak kontu horien guztien berri sarrera guztietan jarrita dauden Argibideen Paneletan (5.3 eta 5.4) aurkitzen du.

Metroa erabili nahi duen pertsonak lehenik eta behin geltokia, edo hobeto esanda, geltokirako bidea aurkitu behar du. Horretarako metroaren sinboloak (10) jartzen dira, altuera handian - 8 metroraino - eta geltokien izenen seinaleak (1), sarbideetako ateen gainean. Geltokiak nolakoak diren eta zerbitzua nola dabilen ez dakien inoizko bidaia-

Geltokiaren barruan, erabiltzaileak txartela atera behar du, balioemaileetatik igaro eta norakoaren arabera dagokion kaira joan. Txartelak saltzeko makina automatikoak eta horien ezean txarteldegi arruntak “txartelak” eta “argibideak” piktogramekin adierazten dira hurrenez hurren (6). Kontroleko tokia “geltokiko ikuskatzailea” piktogramarekin

adierazten da (6). Behin balioemaileetatik igarota, erabiltzaileak bi kaietako bat aukeratu behar du. Kaiko norabidearen seinaleek (4) bertara heltzeko bidea erakusten dute eta linearen amaierako geltokien izenekin bereizten dira. Kaietan, Erloju-Ordutegiak (9) hurrengo trena noiz helduko den eta nora doan esaten du. Geltokira heltzen diren bidaiariek tren barrutik kaian zehar hainbatean behin banatuta dauden geltokiaren izenaren seinaleak ikus

ditzakete. Seinale horien azpian Argibideen panelak jartzen dira. Bidaiariak trenetik jaisten direnean irteera adierazten duten seinaleek (2), izenak dioen bezala, geltokitik irteteko bidea erakusten diete. Baina, gainera, geltokiaren zerbitzu osgarrien eta kalean hurbilen dauden garraio zerbitzu publikoen berri ere ematen dute.

1. Geltokiaren Izena 2. Irteera 4. Kaiko Norabidea 5. Argibideen Panelak 9. Erlojua eta Ordutegia Eskala 1:50

1. Señal Nombre de Estación 2. Señal de Indicación Salida 4. Señal de Dirección Andén 5. Paneles de Información 9. Reloj y Horario Escala 1:1

46

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


Señalética en Estaciones Estaciones de Superficie Plano General La primera necesidad que se le plantea a la persona que desea utilizar el metro es cómo localizar la estación y, más concretamente, los accesos a la misma. Con este fin se emplean los Símbolos del Metro (10) colocados a gran altura - hasta 8 metros - y las señales de Nombre de Estación (1) colocadas sobre las puertas de acceso. Al usuario ocasio-

nal que no conoce la estación ni el funcionamiento general del servicio, se le informa de todos estos aspectos mediante los Paneles de Información (5.2, 5.3 y 5.4) situados en todas las entradas. Dentro de la estación, el usuario debe sacar el billete, pasar por las máquinas canceladoras y dirigirse al andén correspondiente a su estación de destino. Las máquinas expendedoras de billetes o, en su defecto, las taquillas se señalizan respectivamente con los pictogramas de

“tickets” e “información” (6). También se señaliza el puesto de control con el pictograma de “supervisor estación” (6). Una vez pasadas las canceladoras, el usuario debe escoger entre uno de los dos andenes. Las señales de Dirección Andén (4) indican el camino a seguir para llegar a ellos y se identifican mediante el nombre de las dos estaciones de fin de línea. En los andenes, el Reloj-Horario (9) informa del destino y tiempo estimado de llegada del próximo tren. Los viajeros que

llegan a la estación pueden ver desde el interior del vagón las señales de Nombre de Estación distribuidas de forma regular a lo largo de los andenes. Debajo de estas señales también se sitúan Paneles de Información. Cuando los viajeros se apean del tren, las señales de Indicación Salida (2), como su nombre indica, muestran el camino que se puede tomar para salir de la estación. Pero además, informan sobre la situación de algunos servicios complementarios de la propia estación y de los servicios externos de transporte público más cercanos.

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

47


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Lurgaineko Geltokiak

Estaciones de Superficie

Atalondoa, Sarrera eta Kaia (Altxaeraren Sekzioa)

Vestíbulo, Entrada y Andén (Sección Alzado)

Lurgaineko geltokietan, geltokiaren izenaren seinaleak (1) sarrerako ateen gainean jartzen dira. Ateen simetriako ardartzaren arabera erdiratzen dira. Geltokiari izena emateaz gain, sarrerak erraz aurkitzeko ere balio dute.

En las estaciones de superficie, las señales de Nombre Estación (1) se sitúan justo encima de las puertas de acceso. Siempre se colocan centradas con respecto al eje de simetría de las puertas. Además de dar nombre a la estación, sirven para localizar con facilidad las entradas.

Sarrerak erdialdean dituzten geltokietan, Erloju-Ordutegi bakar bikoitza jartzen da kai bakoitzeko sapaidun aldean, trenaren zirkulazioari begiratuz hurbilen dagoen muturrean ahal dela. Sarrera geltokiaren muturretako batean dagoenean, bi erloju-ordutegi bikoitz jartzen dira kai baikoitzean. Trenbidearen perpendikular orientatzen dira beti, 250 zmko altueran.

En las estaciones con accesos centrales, sólo se instala un Reloj-Horario (9) doble en la parte techada de cada andén, preferentemente en el extremo de la zona cubierta inmediato al sentido de circulación del tren. Cuando el acceso se efectúa desde uno de los extremos de la estación, se emplean dos relojeshorarios dobles por andén. Siempre se orientan en dirección perpendicular a la vía y a una altura de 250 cm.

Irteera adierazten duten seinaleak ere lurretik 250 zmra jartzen dira, trenbidearen perpendikular. Kaiko irteerako ateen arabera erdiratzen dira, gainera.

1. Geltokiaren Izena 2. Irteera 4. Kaiko Norabidea 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 9. Erlojua eta Ordutegia 10. Metroaren Sinboloa 1. Señal Nombre de Estación 2. Señal de Indicación Salida 4. Señal de Dirección Andén 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 9. Reloj y Horario 10. Símbolo del Metro

Las señales de Indicación Salida (2) también se colocan a 250 cm. del suelo y perpendiculares a la vía. Además van centradas con respecto a las puertas de salida del andén.

1

9

4

1 6 5.4

vestetac.fh3 48

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

250


4

6

6 150

150

10

2 1

250

1

5.4

6

6 150

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

49


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Lurgaineko Geltokiak

Estaciones de Superficie

Sarrera (Soslaia)

Entrada (Perfil)

Lurgaineko geltoki batzuek kai bakoitzerako aparteko sarbideak dituzte. Halakoetan, kaia geltokira sartu baino lehen hautatu behar da. Kaiko norabidearen seinaleak (4) banatuta jartzen dira balioemaileen ostean, kairako ateen gain-gainean eta erdiratuta. Sarrerako atetik kaira zuzenean joaten denean, kaiko norabidearen seinalearen gainean geltokiaren izena (1) jartzen da.

Orohar, Piktograma seinaleak 150 zmra jartzen dira, horixe baita hurbiletik ikus daitezen jarrera aproposa. “Txartelak” eta “argibideak” eta “geltokiko ikuskatzailea” piktogramen (6) kasua da. “Ez erre” eta “animaliarik ez” piktogramak sarbideetako ateetan lurretik 150 zmra itsasten dira, baina aterik ez dagoenean litekeena da azken kokaguneak altuera horretan jartzea eragoztea.

Algunas estaciones de superficie poseen accesos independientes para cada andén. En este caso, la elección del andén debe realizarse antes de entrar a la estación. Las señales de Dirección Andén (4) se colocan por separado, después de las máquinas canceladoras, justo encima de las puertas de acceso al andén y centradas. Cuando la puerta de entrada sea de acceso directo al andén, encima de la señal de Dirección Andén figura la de Nombre de Estación (1).

En general, las señales Pictogramas se colocan a una altura de 150 cm, porque es una posición ideal para ser vistas a corta distancia. Es el caso del pictograma de “tickets”, “información” y “supervisor de estación” (6). También los pictogramas de “prohibido fumar” y “prohibido animales” (6) se adhieren a las puertas de acceso a 150 cm. del suelo, pero cuando no hay puertas, puede que su ubicación final impida colocarlas a dicha altura.

90

entrasup.fh3

50

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

5.4


10

1

4

250 6 150 6

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

51


Seinaletika Geltokietan

Señalética en Estaciones

Lurgaineko Geltokiak

Estaciones de Superficie

Atalondoa eta Sarrera (Sekzioa eta Soslaia)

Vestíbulo y Entrada (Sección y Perfil)

Kaiko norabidearen seinaleak (4) banatuta jartzen dira balioemaileen ostean, kairako ateen gain-gainean eta erdiratuta.

Las señales de Dirección Andén (4) se colocan después de las máquinas canceladoras, justo encima de las puertas de acceso al andén y centradas.

1. Geltokiaren Izena 4. Kaiko Norabidea 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 10. Metroaren Sinboloa

1. Señal Nombre de Estación 4. Señal de Dirección Andén 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 10. Símbolo del Metro

Eskala 1:50

Escala 1:1

1

6

1

6

90 5.4

52

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


4

6

10

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

53


Seinaletika Geltokietan Lurgaineko Geltokiak Atalondoa eta Kaia (Sekzioa eta Soslaia)

6

Lurgaineko geltokietan geltokiaren izenaren seinaleak (1) iltzekatzen direneko metalezko itxidura bera da seinaleen arteko tartea zehazten duena. Argibideen panelak (5.4) azpian jartzen dira. Itxidura ez denez geltoki guztietan neurri berekoa, ezin da tarte finkorik ezarri, baina hori bai, geltoki bateko seinaleen arteko tartea beti da berdina.

Señalética en Estaciones Estaciones de Superficie Vestíbulo y Andén (Sección y Perfil) En los andenes de las estaciones de superficie, es el propio cerramiento metálico sobre el que van ancladas las señales de Nombre de Estación (1) el que define su separación. Los Paneles de Información (5.4) se sitúan debajo. Como el cerramiento no siempre tiene la misma medida en todas las estaciones no se puede establecer una distancia fija aunque, eso sí, la distancia entre señales para una misma estación es constante.

9 1 30 10 80

90 5.4

vestyacc.fh3 54

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones


1. Geltokiaren Izena 4. Kaiko Norabidea 5. Argibideen Panelak 6. Piktogramak 10. Metroaren Sinboloa

1

6

Eskala 1:50

6 150

1. Señal Nombre de Estación 4. Señal de Dirección Andén 5. Paneles de Información 6. Señal de Pictogramas 10. Símbolo del Metro Escala 1:1

10

2

1

Seinaletika: Seinaletika Geltokietan Señalética: Señalética en Estaciones

55


Seinaletika Trenetan

Señalética en Trenes

Tren unitatea, Metro Bilbaoren elementu bereizgarri izanik, behar bezala ezagutarazi eta adieraziko da.

La unidad de tren, como elemento característico del Metro de Bilbao deberá ser identificada y señalizada convenientemente.

Seinaleztapenerako geltokietan erabili diren irizpide berei jarraituko zaie, hau da, seinale guztiek komunikazio ofizialen fondo gorria izango dute. Salbuespena linearen planoa da, aldi bateko informazioa ematen baitigu, eta horregatik, erlojuak, ordutegiak eta txarteldegiaren displayak bezala, fondo beltzean egingo da. Linearen planoa irteerako ateen gainean jarriko da, ateak non dauden erakusteaz gain, aldi berean trenak egiten duen bideko zein tokitan dagoen adierazteko.

Para su señalización se seguirán los mismos criterios que los utilizados en las estaciones, es decir todas las señales tendrán fondo rojo indicativo de comunicación oficial. Una excepción lo constituye el plano de línea ya que nos transmite una información temporal, por lo que se realizará sobre fondo negro de la misma forma que el reloj , horarios y display de la máquina expendedora de billetes. El plano de línea se colocará sobre las puertas de salida, cumpliendo la doble función de indicar su ubicación, y a su vez el punto del trayecto donde se encuentra el tren.


Eskala 1:100 Escala 1:100

Seinaletika Trenetan

Señalética en Trenes

Kanpoaldeko Ikuspegia

Vista Exterior

Erakundearen gorriaren bandek erabiltzaileak trenera sartzeko ateak erraz aurki ditzan dira. Kaiaren parean dagoen ezkerretik eskuinerako bandak trenbidera jausteko arriskuaz ohartarazten du.

Las bandas verticales de color Rojo corporativo sirven para que el usuario pueda localizar fácilmente las puertas de acceso al tren. La banda horizontal a la altura del andén advierte del peligro de caerse a la vía.

Barruko Sekzioa

Sección Interior

Ateen gainean linearen eskema bere geltokiekin agertzen da. Eskuinetara argibide orokorrak ematen dituen kartela dago. Gidatokira sartzeko atea “ez sartu” piktogramarekin seinalatzen da. "Ezinduak” piktogramak beraientzat gordetako lekua erakusten du.

Encima de las puertas se sitúa un esquema de la línea con sus estaciones. A la derecha, se sitúa un cartel con información general. La puerta de acceso a la cabina del conductor se señaliza con el pictograma de “acceso prohibido”. El pictograma de “minusválidos” señaliza el espacio habilitado para ellos.

Eskala 1:100 Escala 1:100

Seinaletika: Trenetan Señalética: Tren

59


Seinaletika Trenetan Seinaleak eta Piktogramak Geltokien seinaleztapenerako jarraitu zaion ekonomi oinarri berari jarraitu zaio trenen seinaleztapenerako ere. Orrialde honetakoak dira erabiltzen diren seinale bakarrak. Hemen erakutsi ez arren, badira beste zenbait mezu, suhilgailua erabiltzeko arauei, premialdiko balaztari, mintzagailuari eta abarri buruzkoak, hain zuzen.

interior 70 x 70

1 Seinalea: Sorospeneko atea irekitzeko Señal 1: Apertura Puerta de Socorro

Señalética en Trenes

exterior 70 x 70

2a Seinalea: Atea irekitzeko botoia kanpoaldean Señal 2a: Pulsador Abrir Puerta lado exterior

2b Seinalea: Atea irekitzeko botoia barrualdean Señal 2b: Pulsador Abrir Puerta lado interior

Eskala 1:2 Escala 1:2

Eskala 1:2 Escala 1:2

Eskala 1:2 Escala 1:2

Señales y Pictogramas El mismo principio de economía que rige la señalización de estaciones se aplica también para los trenes: las señales de estas páginas son las únicas utilizadas. Aunque aquí no se muestran, existen además mensajes verbales referentes a las normas de uso del extintor, el freno de emergencia, el intercomunicador, etc.

metro bilbao

Baliodun bidaitxartelik ez eramateagatik 5.000 ptako isuna jarriko da. (1990/1121 Erret Dekretuaren 293-11. eta 295-1b artikuluak)

No portar título válido será sancionado con 5.000 pts. de multa. (Arts. 293-11º y 295-1b del Real Decreto 1.211/1990)

3 Seinalea: Txartelik gabekoentzako oharra Señal 3: Aviso No portar título Eskala 1:2 Escala 1:2

metro bilbao

4 Seinalea: Errespetatu suhilgailuak Señal 4: Respete los extintores Eskala 1:2 Escala 1:2

60

421 x 87

5 Seinalea: Debekatuta sartzea Señal 5: Prohibido el paso

6 Seinalea: Zenbait debeku desberdin Señal 6: Prohibiciones varias

Eskala 1:2 Escala 1:2

Eskala 1:2 Escala 1:2

Seinaletika: Trenetan Señalética: Tren

Errespetatu suhilgailuak. Zure segurtasunerako dira, suterik izatekotan.

Respete los extintores. Son para su seguridad en caso de incendio.


Lado 1: vista puerta exterior

Lado 2: vista puerta interior

7b Seinalea: Sarrera / Irteera Atea - B mota Se単al 7b: Puerta Entrada / Salida Tipo B

(ezkerretara barrutik ikusita / eskuinetara kanpotik ikusita) (lado izquierda: vista interior / lado derecho: vista exterior)

Autoadhesivo Duplex (114 mm ancho x 328 mm largo) Imreso en ambos lados. Adhesivo en el lado 1. Eskala 1:2 Escala 1:2

7a Seinalea: Sarrera / Irteera Atea - A mota Se単al 7a: Puerta Entrada / Salida Tipo A (ezkerretara barrutik ikusita / eskuinetara kanpotik ikusita) (lado izquierda: vista interior / lado derecho: vista exterior) Eskala 1:2 Escala 1:2

Seinaletika: Trenetan Se単al辿tica: Tren

61


Seinaletika Trenetan

Señalética en Trenes

Seinaleak eta Piktogramak

Señales y Pictogramas

Linearen Adierazlea

Indicador de Línea

8a Seinalea: 1. Linea Señal 8a: Línea 1 Eskala 1:5 Escala 1:5

8b Seinalea: 1. eta 2. Lineak Señal 8b: Línea 1 y 2 Eskala 1:5 Escala 1:5

62

Seinaletika: Trenetan Señalética: Tren


Seinaletika Eraikinetan

SeĂąalĂŠtica en Edificios


X

1/10 X 3/10 X 3/20 X 3/10 X 3/20 X

Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa

X

8X

Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa

3/10 X

X /20

X/2

Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa

X /10

Seinaletika Eraikinetan

Señalética en Edificios

Direktorioen Seinaleak

Señales de Directorios

Seinaleak, ahal dela NCS 0090-Y70R gorri kolorekoak izango dira, baina bereiztea baino espazio arkitektonikoari ondo joan dakiola garratzitsuagoa denean NCS 5005 R50B grisa ere onartzen da. Bi kasuetan, testuak eta geziak NCS zuriak izango dira. NCS beltza testu eduki eta piktograma jakin batzuk bereizteko baino ez da erabiliko.

Preferentemente las señales serán de color Blanco NCS, aunque también se admite el Gris NCS 5005-R50B o el Negro NCS cuando prime el criterio de integración en el espacio arquitectónico sobre el de identificación. El texto será de color Negro NCS y las flechas Gris NCS 5005-R50B o Rojo NCS 0090-Y70R.

Testuen bidezko argibideak bi lerrotan idazten dira, lehenean euskaraz eta bigarrenean gazteleraz. Rotis Semisans Bold eta Rotis Semisans Light erabiliko dira hurrenez hurren. Gainera, testua beti doituko da ezkerretara, seinalearen zabaleraren besteko tartea utziz.

La información textual se compone en dos líneas: la primera para textos en euskara y la segunda para el castellano. El tipo de letra será la Rotis Semisans Bold y Light respectivamente. Además, el texto siempre se justifica a la izquierda dejando un margen igual a la anchura de la señal.

Norabidearen Seinaleak

Señales de Dirección

Koloreari, tipografiari eta erakerari buruz lehen eman diren azalpenek norabidearen seinaleetarako ere balio dute.

Las mismas especificaciones de color, tipografía y composición descritas anteriormente son también válidas para las señales de dirección.

Beren azken kokagunea espazio arkitektonikoaren ezaugarri zehatzen menpe dago. Ezin da, horregatik, horri buruzko arau finkorik ezarri. Guztiak lurretik altuera berdinean jartzen saiatuko da, 250 zmra ahal bada, ibileraren norabidearen perpendikular.

Su ubicación final depende de las características concretas del espacio arquitectónico. Por eso no se pueden establecer normas precisas al respecto. Se procurará situar todas a la misma altura del suelo, a 250 cm si es posible, orientadas perpendicularmente al sentido de la marcha.

3/20 X

Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa

20

Zuzendaritza Dirección

20

Adminiztrazioaren Zuzendaritza Dirección de Administración

Seinaletika: Eraikinetan Señalética: Edificios

65


Seinaletika Eraikinetan Direktorio Orokorra Direktorio hau eraikinaren sarrera nagusian dago, inoizkako bisitariak joan nahi duen zerbitzua zein solairutan dagoen jakin dezan. Sistemaren modulartasunari esker edozein seinale alda daiteke multzoari ukitu gabe.

1

Solairua Planta

4

Solairua Planta Ustiapeneko Zuzendaritza Dirección de Explotación

Hitzaldi-Aretoa Sala de Conferencias

Ibilgailuteria Material Móvil

2

Señalética en Edificios Directorio General

Solairua Planta

Instalazioak Instalaciones

Informatikako Tailerra Taller de Informática

Bulego Teknikoa Oficina Técnica

Antolabidea eta Sistemak Organización y Sistemas

Este directorio se sitúa en la entrada principal del edificio para que el visitante ocasional sepa en que planta se encuentra el servicio al que desea dirigirse. La modularidad del sistema permite la sustitución de cualquier señal sin que el conjunto se vea afectado.

Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales

5

Solairua Planta Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa

3

Solairua Planta

Controller Controller

Giza-Baliabideen Zuzendaritza Dirección de Recursos Humanos

Erosketak eta Kontratazioa Compras y Contratación

Lan Osasuna Salud Laboral

Komunikazio eta Marketing Zuzendaritza Dirección de Comunicación y Marketing

Giza-Baliabideak Recursos Humanos

Komunikazioa eta Kanpo-Harremanak Comunicación y Relaciones Externas

Lan-Harremanak / Langilearenganako Arreta Relaciones Laborales / Atención al Empleado

Marketing Marketing Zirkulazioaren Segurtasuna Seguridad en la Circulación

6

Solairua Planta Zuzendaritza-Eraentza Dirección-Gerencia

Seinaletika Eraikinetan Solairuaren Direktorioa Direktorio orokorraren antzekoa, solairuarenak norabidearen geziak eta piktogramak ere baditu, behar denean. Señalética en Edificios Directorio Planta De características similares al directorio anterior, el directorio de planta incorpora flechas de dirección y pictogramas cuando corresponda.

5 Solairua Planta Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa Controller Controller Erosketak eta Kontratazioa Compras y Contratación Komunikazio eta Marketing Zuzendaritza Dirección de Comunicación y Marketing Komunikazioa eta Kanpo-Harremanak Comunicación y Relaciones Externas Marketing Marketing Zirkulazioaren Segurtasuna Seguridad en la Circulación

66

Seinaletika: Eraikinetan Señalética: Edificios

Lege-Aholkularitza Asesoría Jurídica


Seinaletika Eraikinetan

metro bilbao

Nafarroa Eraikina Edificio Navarra

1.Solairua 1a Planta

3.Solairua 3a Planta

5.Solairua 5a Planta

Hitzaldi-Aretoa Sala de Conferencias

Antolakuntza eta Giza-Baliabideen Zuzendaritza Dirección de Organización y Recursos Humanos

Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa

Lan Osasuna Salud Laboral

Controller

Giza-Baliabideak Recursos Humanos

Erosketak eta Kontratazioa Compras y Contratación

Lan-Harremanak / Langilearenganako Arreta Relaciones Laborales / Atención al Empleado

Komunikazio eta Marketing Zuzendaritza Dirección de Comunicación y Marketing

2.Solairua 2a Planta Informatikako Tailerra Taller de Informática

4.Solairua 4a Planta

Antolabidea eta Sistemak Organización y Sistemas

Ustiapeneko Zuzendaritza Dirección de Explotación

Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales

Ibilgailuteria Material Móvil

Komunikazioa eta Kanpo-Harremanak Comunicación y Relaciones Externas Marketing Marketing Zirkulazioaren Segurtasuna Seguridad en la Circulación

Instalazioak Instalaciones

6.Solairua 6a Planta

Bulego Teknikoa Oficina Técnica

Zuzendaritza-Eraentza Dirección-Gerencia

Direktorio Nagusi Berezia Lehendik eraikita egonagatik barruko arkitektura metro bilbaoren nortasunaren arabera egin ez daitekeenean, direktorioen koloreak aldatuko dira Metroaren gorriak (NCS 009-Y70R), han berezi eta zehatza, gainerakoarekin txarto eman ez dezan. Holakoetan direktoriaren beste ezaugarri guztiak beren horretan utziko dira. Directorio Principal Especial Para el caso de edificios ya construidos en los que no sea posible la realización de una arquitectura interior acorde a la identidad de Metro Bilbao, será necesario modificar los colores de los directorios, para que el color Rojo Metro (NCS 0090-Y70R), tan específico, no resulte discordante con el resto del edificio. En este caso se mantendrán el resto de características del directorio principal.

Lege-Aholkularitza Asesoría Jurídica

1.Solairua 1a Planta

4.Solairua 4a Planta

Hitzaldi-Aretoa Sala de Conferencias

Ustiapeneko Zuzendaritza Dirección de Explotación Ibilgailuteria Material Móvil Instalazioak Instalaciones

2.Solairua 2a Planta Informatikako Tailerra Taller de Informática

Bulego Teknikoa Oficina Técnica

Antolabidea eta Sistemak Organización y Sistemas

5.Solairua 5a Planta

Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales

Administrazioko Zuzendaritza Dirección Administrativa Controller

Erosketak eta Kontratazioa Compras y Contratación

3.Solairua 3a Planta Antolakuntza eta Giza-Baliabideen Zuzendaritza Dirección de Organización y Recursos Humanos Lan Osasuna Salud Laboral Giza-Baliabideak Recursos Humanos

Komunikazio eta Marketing Zuzendaritza Dirección de Comunicación y Marketing Komunikazioa eta Kanpo-Harremanak Comunicación y Relaciones Externas Marketing Marketing

Señalética en Edificios Solairuaren Direktorio Bereziak Lehendik zeuden eraikinen kasuan bezala, barruko arkitektura Metro Bilbaoren nortasunaren arabera egin ezin daitekeenean, direktorioen koloreak aldatuko dira, hain berezi eta zehatza den metroaren gorriak gainerakoarekin txarto eman ez dezan. Holakoetan solairuaren direktorioen beste ezaugarri guztiak beren horretan utziko dira. Directorios de Planta Especial De idéntica forma al caso anterior, para el caso de edificios ya construidos en los que no sea posible la realización de una arquitectura interior acorde a la identidad de Metro Bilbao, será necesario modificar los colores de los directorios, para que el color Rojo Metro, tan específico, no resulte discordante con el resto del edificio. En este caso se mantendrán el resto de características del directorio de planta.

Zirkulazioaren Segurtasuna Seguridad en la Circulación

Barne-Adierazpidea / Langilearenganako Arreta Comunicación interna / Atención al Empleado

6.Solairua 6a Planta Zuzendaritza-Eraentza Dirección-Gerencia Lege-Aholkularitza Asesoría Jurídica

Seinaletika: Eraikinetan Señalética: Edificios

67


Seinaletika Lokaletan

SeĂąalĂŠtica en Locales


X 1/10 X 3/10 X 3/20 X 3/10 X 3/20 X

Erreklamazioak

Seinaletika Lokaletan

Señalética en Locales

Bereizpide, Norabide eta Kanpoko Errotuloen Seinaleak

Señales de Identificación, Dirección y Rótulos Exteriores

Eraikinetan bezala, lokaletako seinaleak NCS 0090-Y70 gorri kolorekoak izango dira,baina hemen ere bereizketa baino espazio arkitektonikoan ondo ematea garrantzitsuagoa bada, NCS 5005 R50B grisa ere onartuko da.

Las señales de los locales serán de color Rojo NCS 0090-Y70R, aunque también se admite el Gris NCS 5005-R50B cuando prime el criterio de integración en el espacio arquitectónico sobre el de identificación.

Bi kasuetan, testuak eta geziak NCS zuriak izango dira. NCS beltza testu eduki eta piktograma batzuk bereizteko baino ez da erabiliko.

En ambos casos los textos y las flechas serán de color Blanco NCS. El color Negro NCS se empleará únicamente para diferenciar determinados contenidos textuales o pictogramas.

3/10 X

Reclamaciones X /20

Norabide Seinaleak Señales de Dirección

Informazioa

X

Información

Testuen bidezko argibideak bi lerrotan idazten dira: lehenean euskaraz eta bigarrenean gazteleraz. Rotis Semisans Bold eta Rotis Semisans Light letrak erabiliko dira, hurrenez hurren.

7X

Adierazpen Seinaleak Señales de Indicación

Testua ezkerretara doitzen da beti, seinalearen zabaleraren hainako tartea utziz.

Y

La información textual se compone en dos líneas: la primera para textos en euskara y la segunda para el castellano. El tipo de letra será la Rotis Semisans Bold y Light respectivamente. Además el texto siempre se justifica a la izquierda dejando un margen igual a la anchura de la señal.

Ordutegia Horario

Y Y/2

Astelehenetik Ostiralera 8:30etik 19:30era

Bezeroarenganako Arreta Atención al Cliente

Y

Lunes a Viernes de 8:30 a 19:30

Y

X

X

Kanpoko Errotuloa Aluminio Erraztatuko Fondoa Rótulo Exterior Fondo Aluminio Cepillado

X

Kanpoko Errotuloa Rótulo Exterior

Y/2

Bezeroarenganako Arreta Atención al Cliente

Y Y/2

X

X

X

X

X

X

X

Kanpoko Errotuloak Rótulo Exterior Seinaletika: Seinaletika Lokaletan Señalética: Señalética en Locales

71


Seinaletika Lokaletan

Señalética en Locales

Kanpoaldearen ikuskera

Vista Exterior

Lokalen kanpoaldea Metro Bilbaoren marka eta zerbitzuaren izena duen errotulo baten bidez adieraziko da. Kasuan kasu, erakera desberdinak izan ditzake. Hemen litezkeen bi ebazpide erakusten dira.

El exterior de los locales se identificará mediante un rótulo compuesto por la marca de Metro Bilbao más la denominación del servicio. Puede presentar configuraciones diversas en función de las necesidades de cada caso. Aquí se muestran dos soluciones posibles.

Bezeroaren Arretarako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

Ordutegia Horario Astelehenetik Ostiralera 8:30etik 19:30era Lunes a Viernes de 8:30 a 19:30

Bezeroaren Arretarako Atención al Cliente

Ordutegia Horario Astelehenetik Ostiralera 8:30etik 19:30era Lunes a Viernes de 8:30 a 19:30

72

Seinaletika: Seinaletika Lokaletan Señalética: Señalética en Locales


Seinaletika lokaletan Kanpoaldearen ikuskera Adibidea

Señalética en Locales Vista Exterior Ejemplo

Seinaletika: Seinaletika Lokaletan Señalética: Señalética en Locales

73


Seinaletika Obren Aldean

Señalética en Zona de Obras


Seinaletika Obren Aldean

Señalética en Zona de Obras

Obraren zer-nolakoa, baita bertan eskuhartzen duten organismoak zein diren ere, obren kartelean zehazten dira.

La descripción de la obra así como los organismos que en ella intervienen se especifican en el denominado cartel de obras.

Kartel horrek 3 atal desberdin ditu:

Dicho cartel posee 3 partes diferenciadas:

Goialdea

Zona Superior

Metro Bilbaoren bereizgarria

Identificativa de Metro Bilbao.

Bitartea

Zona Intermedia

Obra horren zehaztasunak adierazteko. Izen baten eta plano eskematiko baten bidez.

Con las especificaciones de la obra en particular. Definiendo la misma mediante un nombre y un plano esquemático.

Obraren izenak eta jarri beharreko logotipo desberdinek Metro Bilbaoren logotipoak ezartzen duen ezkerretako ertzmugari jarraituko diote planoaren goiko ertz-mugara doituz (eta azpikora kasuen arabera).

El nombre de la obra, así como los posibles logotipos a colocar seguirán el margen izquierdo definido por el logotipo de Metro Bilbao, ajustándose al margen superior del plano ( y al inferior según el caso).

Obraren planoak logotipoaren markak zehazten duen ezkerretako ertz-muga izango du. Eta eskuliburuan azaldu ditugun barrutiaren planoen hedapena izango dira.

El plano de la obra tendrá como margen izquierdo definido por la marca del logotipo. Y constituirá una ampliación de los planos de distrito descritos en el manual.

Behealdea

Zona Inferior

Obraren orgarnismo arduradunen edota finantzatzen dutenen logotipoekin.

Con los logotipos de organismos responsables y/o que financian la obra.

Kartel horiek formato desberdinak izan ditzakete beharren arabera ondoren erakutsiko den bezala:

Estos carteles pueden tener distintos formatos en función de las necesidades, como se exponen a continuación:

Seinaletika: Seinaletika Obren Aldean Señalética: Señalética en Zona de Obras

77


Obren Kartela 3.200 x 2.400 mm Formatoa

Lanak Obras

Orrialde honetan halako kartel bat erakusten da, sareska batekin, elementu desberdinak kokatzen laguntzeko.

Cartel de Obras Formato 3.200 x 2.400 mm

Geltokia / Estación:

En esta página se muestra un ejemplo de este tipo de cartel con una rejilla que ayude a ubicar los distintos elementos.

Bidezabal Eusko Jaurlaritza

Gobierno Vasco

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

Garraio eta Herri Lan Saila

Obren Kartela

Lanak Obras

2.400 x 1.800 mm Formatoa Orrialde honetan halako kartel bat erakusten da, sareska batekin, elementu desberdinak kokatzen laguntzeko.

Bidezatia / Tramo: Cartel de Obras Formato 2.400 x 1.800 mm En esta página se muestra un ejemplo de este tipo de cartel con una rejilla que ayude a ubicar los distintos elementos.

Ansio Santa Teresa Eusko Jaurlaritza Garraio eta Herri Lan Saila

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA

78

Seinaletika: Seinaletika Obren Aldean Señalética: Señalética en Zona de Obras

Gobierno Vasco

Depto. de Transportes y Obras Públicas

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

Depto. de Transportes y Obras Públicas

Karratu bakoitza = 100 mm Cada cuadrado = 100 mm


Obren Kartela

Lanak Obras

3.200 x 2.400 mm Formatoa Cartel de Obras Formato 3.200 x 2.400 mm

Geltokia / Estación:

Algorta Eusko Jaurlaritza

Gobierno Vasco

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

Garraio eta Herri Lan Saila

Depto. de Transportes y Obras Públicas

Obren Kartela

Lanak Obras

2.400 x 1.800 mm Formatoa Cartel de Obras

Geltokia / Estación:

Formato 2.400 x 1.800 mm

Gobela Eusko Jaurlaritza

Gobierno Vasco

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

Garraio eta Herri Lan Saila

Depto. de Transportes y Obras Públicas

Seinaletika: Seinaletika Obren Aldean Señalética: Señalética en Zona de Obras

79


Argibideen Kartela Formato Altua Cartel de Información Formato Alto

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Seinaleztapenak gauzak eta tokiak non dauden erraz ikusten Iaguntzen du, eta norakoari buruzko orientazioak eskaintzen ditu. Toki eta orduen arteko erlazioa zehazten du.

Seinaleztapenak gauzak eta tokiak non dauden erraz ikusten Iaguntzen du, eta norakoari buruzko orientazioak eskaintzen ditu. Toki eta orduen arteko erlazioa zehazten du.

Hala ere, indarrean dirau zenbat eta seinale gutxiago trafikoa hainbat hobeto garatzen delako oinarriak. Bidaiariak nahiago baitu egoeraz bere kabuz jabetzea, adierazpen eta oharren bidez gida dezaten baino.

Hala ere, indarrean dirau zenbat eta seinale gutxiago trafikoa hainbat hobeto garatzen delako oinarriak. Bidaiariak nahiago baitu egoeraz bere kabuz jabetzea, adierazpen eta oharren bidez gida dezaten baino.

La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones sobre el destino. Define las relaciones entre lugares y horas.

La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones sobre el destino. Define las relaciones entre lugares y horas.

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales haya, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por sí mismo en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones.

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales haya, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por sí mismo en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones.

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Seinaleztapenak gauzak eta tokiak non dauden erraz ikusten Iaguntzen du, eta norakoari buruzko orientazioak eskaintzen ditu. Toki eta orduen arteko erlazioa zehazten du.

Seinaleztapenak gauzak eta tokiak non dauden erraz ikusten Iaguntzen du, eta norakoari buruzko orientazioak eskaintzen ditu. Toki eta orduen arteko erlazioa zehazten du.

La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones sobre el destino. Define las relaciones entre lugares y horas.

La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones sobre el destino. Define las relaciones entre lugares y horas.

Argibideen Kartela Formato Karratua Cartel de Información Formato Cuadrado

Gizabidezko Kartela Formato Zabala

Cartel de Cortesía Formato Ancho

80

Seinaletika: Seinaletika Obren Aldean Señalética: Señalética en Zona de Obras


83 84 86 87

Ibilgailuak

Parque M贸vil

Aitzinsolasa Trena (200 eredukoa) Furgoneta (1. Aldakia) Furgoneta (2. Aldakia)

Introducci贸n Tren (unidad UTE 200) Furgoneta (Variante 1) Furgoneta (Variante 2)


Ibilgailuak

Parque Móvil

Metro Bilbaoren ibilgailuteria osatzen duten elementu desberdinak beharren arabera bereiztuko dira, erakundearen kolore eta markak erabiliz.

Los distintos elementos que componen el parque móvil de Metro Bilbao se identificarán de acuerdo a sus necesidades, utilizando para ello los colores y marcas corporativas.

Metroaren unitatea bereizteko beharrik ez du erabiltzaileak. Bera trenaren zain dago geltokian, eta hiri trenaren atal gisa ezagutzen du bere aurrean gelditzen delako, besterik gabe. Horregatik, tren unitateak ez dira deigarriak izango, zirkulatzen duteneko geltokien ingurura egokituz. Tren unitatea, ibilgailuteriko funtsezko elementu gisa, sinboloa hainbatean behin jarrita ezagutaraziko da. Laguntzarako, lan osagarrietarako eta premialdietarako beste tren batzuk, urrutitik bereizteko, gorriak izango dira. Ondoren ibilgailuak bereizteko zenbait adibide erakusten dira, ibilgailu gehiago erostekotan kontutan hartu ahal izateko, baina sistemara sartu baino lehen ibilgailu bakoitzaren bereizketako beharrak aztertuko dira.

Las necesidades de identificar la unidad del metro son mínimas para el usuario. Él está esperando en la estación la llegada de una unidad y simplemente la reconoce como parte del sistema metropolitano porque se para delante suyo, por ello la identificación de las unidades del metro será discreta, adecuándose al entorno de las estaciones por las que circula. La unidad de tren, como elemento fundamental del parque móvil , se identificará mediante el símbolo distribuido a lo largo del mismo. Otro tipo de trenes que realizan labores auxiliares o de emergencia tendrán el color rojo que facilite su identificación a gran distancia. A continuación se muestran unos ejemplos de identificación de vehículos, que sirvan de muestra ante posibles ampliaciones del parque móvil , siendo necesario en este caso el estudio de las necesidades identificativas de dicho vehículo antes de integrarlo al sistema.

83


Ibilgailuak Trena (500 saileko UTa) Kanpoaldea Erakundearen gorriaren bandek trenera sartzeko ateak erraz aurkitzeko balio dute. Barruaren Sekzioa Ateen gainean linearen eskema dago, geltokiekin. Eskumatara, informazio orokorreko kartela dago. Gidatokira sartzeko atea “sarrera debekatua” piktogramarekin adierazte da. “elbarriak” piktogramak beraientzat egokitu den tokia adierazten du.

Parque Móvil Tren (UT 500) Vista Exterior Las bandas de Rojo corporativo sirven para que el usuario pueda localizar fácilmente las puertas de acceso al tren. Sección Interior Encima de las puertas se sitúa un esquema de la línea con sus estaciones. A la derecha, se sitúa un cartel con información general. La puerta de acceso a la cabina del conductor se señaliza con el pictograma de “acceso prohibido”. El pictograma de “minusválidos” señaliza el espacio habilitado para las personas con movilidad reducida.

PLENTZIA

84

Ibilgailuak: Trena Parque Móvil: Tren


Ibilgailuak: Trena Parque M贸vil: Tren

85


Ibilgailuak Furgoneta (1. Aldakia) Zamatarako ibilgailuetan pertsonentzako lekua Gorria izango da, eta zamaren tokia zuria. Zamaren tokia ibilgailua urrutitik ezagutzeko erabiliko da, sinbolo handia ipiniko baitzaio. Aurreko ateetan, pertsonen aldean alboetan dauden ateetan marka jarriko da.

metro bilbao

Parque Móvil Furgoneta (Variante 1) En los vehículos de carga se diferenciará la zona de pasajeros (color Rojo) y la zona de carga (color Blanco). La zona de carga se utilizará para identificar el vehículo desde lejos, al colocar en ella el símbolo a gran tamaño. En las puertas delanteras de la zona de pasajeros se colocará la marca.

metro bilbao

metro bilbao

86

Ibilgailuak: Furgoneta Parque Móvil: Furgoneta


Ibilgailuak Furgoneta (2. Aldakia)

Parque M贸vil Furgoneta (Variante 2)

metro bilbao

metro bilbao

Ibilgailuak: Furgoneta Parque M贸vil: Furgoneta

87


Ekipamenduak

Equipamiento

91

Jantziak

Vestuario

91 92

Aitzinsolasa Laneko Arropa

Introducci贸n Ropa Laboral

95

Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak

Soportes para Publicidad Comercial

97 100 101

Foster erako Geltokiak Lurpeko Geltokiak Erdiko Kaia Lurgaineko Geltokiak

Estaciones Tipo Foster Estaciones Soterradas And茅n Central Estaciones de Superficie

103

Zenbait Erabilpen

Aplicaciones Diversas

105 105 108 109

Komunikazioko Ekipamendua Tarifen Kontrolerako Sistemak Segurtasuneko Ekipamendua Altzariak

Equipamiento de Comunicaciones Sistemas de Control Tarifario Equipamiento de Seguridad Mobiliario


Jantziak

Vestuario

Jantziak Erakundearen Nortasunaren Barruan Sartzea

Integración del Vestuario con el Programa de Identidad Corporativa

Hala Norman Fosterren egitasmo arkitektonikoaren nola irudi grafikoari buruzko Otl Aicherrenaren ezaugarririk aipagarriena planteamenduen argitasuna eta xumetasuna da. Alderdi funtzionalak eta komunikaziozkoak nagusi direneko konponbide praktikoak ematen dituzte, eta konponbide erretoriko, edergailu eta apainketako edozein gehigarri sahiesten dute.

Tanto el proyecto arquitectónico de Norman Foster como el de imagen gráfica de Otl Aicher se caracterizan por la claridad y sencillez de sus planteamientos. Presentan soluciones prácticas donde priman los aspectos funcionales y comunicacionales, y evitan las soluciones retóricas, los ornamentos, o cualquier añadido decorativo.

Metroko langileen jantzi eta arropek, Erakundearen Nortasunaren Egitasmoaren barruan sartzen direnez, funtsezko oinarri horiek beteko dituzte, zentzuzko irudi koordinatua emateko.

El vestuario del personal del metro, como parte integrante del Programa de Identidad Corporativa, debe respetar estos mismos principios fundamentales con el fin de proyectar una imagen coordinada y coherente.

Metro Bilbaoko Langileen Ezagupidea

Identificación del Personal del Metro Bilbao

Jantziek erabiltzaileari Metro Bilbaoko langileak nor diren ezagutzen lagunduko diote. Erakundearen koloreak eta marka erabiltzeak asko laguntzen du alde horretatik. Langileen eginkizun zein jarduera zehatza ere agerian utziko du arropak. Geltokiko ikuskatzailearen kasuan esaterako, janzkera apal eta egokiak hurbiltasuna eta laguntza emateko prestutasuna adieraziko dio erabiltzaileari. Beraz “militar” zein “polizia” itxurako jantziak baztertuko dira, baita “finegiak” edo “elitistak” direnak ere.

El vestuario debe ayudar a los usuarios a identificar a su portador como miembro del Metro de Bilbao. El empleo de los colores corporativos y de la marca son de gran ayuda en este sentido. También debe evidenciar la función o actividad concreta que desempeñe el personal. En el caso del supervisor de estación, por ejemplo, una indumentaria correcta y sencilla transmitirá una imagen más cercana y accesible al usuario. Por lo tanto, es deseable evitar tanto los uniformes de corte “militar” o “policial” como los vestuarios demasiado “refinados” o “elitistas”.

Langileen Erosotasun Fisiko eta Emozionala

Comodidad Física y Emocional del Personal

Langileek jantziak onartzea lana eroso egiten uzten dien eta, aldibiderean, norbera bere buruarekin eta inguruarekin ondo sentiarazten duen menpe dago. Horregatik, funtzional eta diskretuak izango dira.

La aceptación del vestuario por parte del personal depende de que le permita desarrollar su trabajo con comodidad y, al mismo tiempo, se sienta emocionalmente satisfecho. Por eso, debe ser funcional y discreto.

lraunkortasuna

Perdurabilidad

Erakundearen nortasuna osatzen duten elementu guztiak, publizitateko ekintza zehatzak ez bezala, iraun dezaten asmoz egiten dira. Jantziek ez dute zertan ohitura iragankorren menpe egon, bestela denborarekin zaharkitu, garaiz kanpo geratuko baitira. “Azken modara” egoteak jantziak etengabe aldatzera behartzen baitu.

Todos los elementos que conforman la identidad corporativa, al contrario de las acciones publicitarias concretas, se realizan con la idea de que perduren. El vestuario no tiene que estar sujeto a los dictámenes de las modas pasajeras porque al poco tiempo se verá anticuado. Estar a la “última moda” obliga a una renovación de vestuario permanente.

Ekipamendua: Jantziak Equipamiento: Vestuario

91


Jantziak Lanerako Arropa Oihalaren koloreak lanarlo desberdinak bereiziko ditu (elektrizitatea, mekanika ...), urrunetik ezagutzeko moduan. Vestuario Ropa Laboral Mediante el color del tejido se diferencian las distintas secciones (electricidad, mecรกnica, ...), de forma que sean identificables a gran distancia.

metro bilbao

92

Ekipamendua: Jantziak Equipamiento: Vestuario

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao


Jantziak Lanerako Arropa Oihalaren koloreak lanarlo desberdinak bereiziko ditu (elektrizitatea, mekanika...), urrunetik ezagutzeko moduan. Vestuario Ropa Laboral Mediante el color del tejido se diferencian las distintas secciones (electricidad, mecรกnica, ...), de forma que sean identificables a gran distancia.

Ekipamendua: Jantziak Equipamiento: Vestuario

93


Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak

Soportes para Publicidad Comercial

Atal honetan beste enpresa batzuek merkaturatzeko jartzen dituzten publizitateko euskarriek izan Iitzaketen tamaina desberdinen oinarrizko kontzeptuak eta banaketa azalduko dira. (Xehetasun gehiago nahi izanez gero, “Bilboko Hiri Trenaren 1. Iinearako Publizitatea” txostenera jo).

En el presente apartado se definirán los conceptos básicos de posibles tamaños y distribuciones de los soportes publicitarios para comercialización a terceras empresas (Para más detalle referirse al informe “Publicidad para línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao”.

Orokorrean

Generalidades

Erabiltzaileari geltokiko zerbitzuak eta seinaleak ondo ikustea eragozten ez dioten tokietan baino ez da jarriko publizitatea.

Sólo se colocará publicidad en los lugares donde no entorpezca al usuario la identificación de los diferentes servicios y señalizaciones existentes en la estación.

Halako Iekuetan jar Iitezke, esaterako: kaietan, sarbideetako korridoreetan markesinetako harguneetan, eta fosterito edo sarreretako kanpoaldean, baita unitateen kotxeetan ere, baina ez da plataformetan jarriko, ezta fosteritoen gainean ere. Publizitateko panelen euskarriak iltzekatzen direneko pareten paraleloak izango dira (ez da inoiz bandera erako publizitaterik jarriko, ezta zintzilikatua zein jendea dabilen bidearen perpendikular ere, seinaleztapenari traba egingo bailioke). Gainera, finkatzen diren gainazaletik distantzia berera egongo dira, hau da, Foster erako geltokietan bihurgunean eta gainerakoetan zuzen. Iltzekatzeko sistema Metro Bilbaoren seinaletikako argibideen paneletan erabilitakoaren antzekoa izango da, eta horrela, Foster erako geltokietan altzairu herdoilkaitzezko hodi batzutara iltzekatuko dira, leizean zehar, eta Iurgaineko geltokietan hesi edota paretei iltzeak izkutatuz atxikiko zaizkio. Kontutan izanik publizitateko formato estandarrak (hiri trenetako garraio sistemetan) hauexek direna:

3000 x 8000 * 3000 x 4000 * 2000 x 1500 1760 x 1200 * 700 x 700 *) 1760 x 1200 formatoa jotzen da kaietan eta sarbide-kainoien bidezati horizontaletan erabiltzeko egokientzat, eta 3000 x 4000 eta 3000 x 8000 formatoa perspektibako gainazala duten geltokietan.

Posibles lugares de ubicación son: andenes, corredores de acceso, recibidor de las marquesinas, y en el exterior de los fosteritoso entradas, así como en los vagones. Nunca se colocará publicidad en las plataformas, ni sobre los fosteritos. Los soportes de los paneles de publicidad serán paralelos a las paredes donde vayan anclados, (no se pondrá nunca publicidad a bandera, ni colgante, ni en el suelo en el sentido perpendicular a la circulación de la gente en las estaciones interfiriendo con la señalización). Además se mantendrán a una distancia constante de la superficie de fijación, es decir, en las estaciones tipo Foster serán curvos, y en las demás rectos. El sistema de anclaje será similar al utilizado en los paneles informativos en el proyecto de Señalética de Metro Bilbao, de forma que en las estaciones tipo Foster, estará fijado a unos tubos de acero inoxidable a lo largo de la caverna, y en las estaciones de superficie estarán adosados a las vallas y/o paredes con los anclajes ocultos. Teniendo en cuenta que los formatos standard de publicidad (en sistemas de tansporte metropolitanos) son: 3000 x 8000 * 3000 x 4000 * 2000 x 1500 1760 x 1200 * 700 x 700 *) Se considera el formato de 1760 x 1200 como el más adecuado para utilizar en los andenes, y cañones de acceso en sus tramos horizontales del metro de Bilbao, y los formatos de 3000 x 4000 y 3000 x 8000 en los andenes con suficiente perspectiva.


Publizitateko Euskarriak Foster erako Geltokiak Publizitaterako ikuspegien angeluak leizean.

Soportes Publicitarios Estaciones Tipo Foster Angulos de Vista para Publicidad en la Caverna.

Ekipamendua: Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak Equipamiento: Soportes para Publicidad Comercial

97


Publizitateko Euskarriak

Soportes Publicitarios

Foster erako Geltokiak

Estaciones Tipo Foster

Sarbide-Kainoiak

Cañones de Acceso

Sarbide-kainoietan inguruko denda eta enpresen publizitatea jartzea pentsatu da.

En los cañones de acceso está prevista la implantación de publicidad para los comercios y empresas de la zona.

Alde horizontaletan (1200 x 1760 formato standarreko) panelak jar litezke (4raino) atzetik argiztatuak, kanpo neurriak 1300 x 1900 eta iltzekatzeko sistema seinaletikako egitasmoan erabilitakoaren antzekoa, plaka arteko junturen arabera erdiratuta.

En las zonas horizontales es posible la ubicación de paneles (hasta 4 ud.) de formato standard 1200 x 1760 retroiluminados y medidas exteriores 1300 x 1900, con un anclaje similar al utilizado en el proyecto de señalética, colocados centrados con respecto a las juntas entre placas.

OPIs

OPIs

98

Ekipamendua: Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak Equipamiento: Soportes para Publicidad Comercial


Publizitateko Euskarriak

Soportes Publicitarios

Foster erako Geltokiak

Estaciones Tipo Foster

Kaiak

Andenes

Geltokian jartzen den publizitaterik gehiena kaietan egongo da, metroaren erabiltzaileak han baitu publizitatearen deiak irakurtzeko astirik gehiena.

Esta zona es donde se colocará la mayoría de la publicidad en la estación, ya que es el lugar donde el usuario del metro dispone de más tiempo para leer los reclamos publicitarios.

Kaietan publizitatea luzeran doan zerroan joango da, goiko ertz-muga geltokiaren izenaren kartelek osatzen duten Ierroa eta behekoa eserlekuen gainekoa izango direlarik. PubIizitatea modulatuta egongo da hormigoizko plaken junturari jarraituz (2400 mm). Kaietako publizitatea argiztatua ere izan Iiteke, metroaren seinaleztapena ikustea oztopatzen ez badu betiere, eta horretarako ikusmenaren garrantzi mailak ere egon behar dira, hauexek, alegia:

En los andenes, la publicidad estará ubicada en una franja longitudinal a lo largo de los mismos, teniendo como margen superior la línea formada por las señales de nombre de estación, y el inferior por encima de los bancos. La publicidad estará modulada siguiendo la junta de las placas de hormigón (2400 mm). La publicidad en los andenes podrá ser iluminada, siempre que no dificulte la visión de la señalización del metro, ya que deben existir varios niveles de importancia visual:

1 Geltokiaren izenaren seinaleak 2 Argibideen panelak 3 Publizitatearen panelak

1 Señal Nombre de estación 2 Paneles informativos 3 Paneles publicitarios

Kaietan jartzeko 1 200 x 1 760 tamainari irizten zaio egokien, geltokien modulartasunari ongien doakiona baita.

Se considerará como tamaño preferente para los andenes el de 1200 x 1760, ya que es el que mejor se adecúa a la modularidad de las estaciones. En el caso de utilizar soportes retroiluminados, al ser estos mayores, se deberá dejar espacio suficiente entre ellos y las señales y paneles.

7

1

2

1

Atzetik argiztatutako euskarriak erabiltzekotan, handiagoak direnez, tarte nahikoa utziko da euskarrien, seinaleen eta panelen artean.

OPI

OPI

Ekipamendua: Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak Equipamiento: Soportes para Publicidad Comercial

99


Publizitateko Euskarriak

Soportes Publicitarios

Lurpeko geltokiak Erdiko Kaia

Estaciones Soterradas Andén Central

Trenbideen Aldea

Lado Vías

Halako geltokietan, trenbideak non dauden sortzen den ikuspegia dela-eta tamaina handiko kartelak jar daitezke (3000 x 4000 edota 3000 x 8000).

En este tipo de estaciones, aprovechando la perspectiva dada por la situación de las vías es posible colocar carteles de grandes dimensiones (3000 x 4000 y/o 3000 x 8000).

Kartelok plaken arteko junturen arabera erdiratuko dira.

Estos carteles se colocarán centrados respecto a las juntas interplacas.

3000 x 4000

100

Ekipamendua: Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak Equipamiento: Soportes para Publicidad Comercial

3000 x 4000

3000 x 8000

San Inazio

San Inazio


Publizitateko Euskarriak

Soportes Publicitarios

Lurgaineko Geltokiak

Estaciones de Superficie

Kai Bikoitza

Doble Andén

Halako geltokietan Foster erakoetan aplikatzen diren irizpideen antzekoak erabiliko dira, baina kontutan izanik oraingoan modulartasuna itxiturak zehazten duela.

En este tipo de estaciones se aplicarán criterios similares a las estaciones tipo Foster, pero teniendo en cuenta que la modularidad en este caso viene definida por el cerramiento.

Sarreraren ondoan, geltokitik kanpo, publizitatea jar liteke, geltokien barruan dagoenaren altuera eta jarrera berean ipiniz.

Junto a la entrada, en el exterior de la estación es posible la colocación de publicidad, colocándose a la misma altura y disposición que la ubicada en el interior de las estaciones.

Kalea / Calle

metro bilbao

metro bilbao

OPI

Kaia / Andén

metro bilbao

metro bilbao

OPI

OPI

Ekipamendua: Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak Equipamiento: Soportes para Publicidad Comercial

101


Publizitateko Euskarriak

Soportes Publicitarios

Lurgaineko Geltokiak

Estaciones de Superficie

Erdiko Kaia

Andén Central

Halako geltokietan trenbideen alboetara dauden itxituretan edo paretetan baino ez da jarriko publizitaterik.

En este tipo de estaciones sólo se colocará publicidad en las paredes o cerramientos situados a los lados de las vías.

OPI OPI

Aiboa

102

OPI

Ekipamendua: Merkaturatzeko Publizitateko Euskarriak Equipamiento: Soportes para Publicidad Comercial

Aiboa OPI

OPI


Zenbait Erabilpen

Aplicaciones Diversas


Komunikazioko Ekipamendua Interfonoa

Equipamiento de Comunicaci贸n Interfono

Interfonoa Interfono

Tarifen Kontrolerako Sistemak Baliomailea Sistemas de Control Tarifario Canceladora

hemendik bai utilizable

hemendik ez no utilizable

Ekipamendua: Zenbait Erabilpen Equipamiento: Aplicaciones Diversas

105


Tarifen Kontrolerako Sistemak

Txartelak Tickets

Txarteldegia Bi alde bereizten da kolorearen bidez, datuak sartzekoa (gris iluna) eta txartelak eta dirua sartu eta irtekoa (gris argia). Datuak sartzeko aldean daude botoitegia, lineen planoaren irudi eskematikoa baita, eta displaya, txartelak erosteko aukera desberdinak erakutsi eta hautatzen direnekoa. C Gunea / Zona C

Bigarren aldean txanponak, diru papera, Metro Dirua eta kreditu txartelak sartzeko zirrikituak daude. ro Met

etro

B Bidaigunea / Zona B

M ero Din

Expendedora de Tickets Se definen dos zonas mediante el color, la de introducción de datos (gris oscuro), y la entrada-salida de documentos y dinero (gris claro). La zona de introducción de datos la componen el plano botonera, que será una representación esquemática del plano de líneas, y el display, donde se muestran y seleccionan las distintas alternativas de compra de tickets. La segunda zona está constituida por la entrada de monedas, de billetes, de tarjetas de crédito y del Metro Dirua.

106

Ekipamendua: Zenbait Erabilpen Equipamiento: Aplicaciones Diversas

a na Susa koetxe Beas azabal Orm 53.963 6 30.5 .199 11.07

8833 2118

A Bidaigunea / Zona A

Sistemas de Control Tarifario

ua Dir


C Gunea / Zona C

C Gunea / Zona C

Norakoa aukeratu ezkerreko teklatu argitsuan Seleccione destino en el teclado iluminado a la izquierda Besterik Otro tipo

Joanaldia Ocasional MetroBonoa BonoMetro Bono Plusa Bono Plus Hilekoa 2 Mensual 2

Deuseztu Cancelar

B Bidaigunea / Zona B

B Bidaigunea / Zona B

130 Pza Pts

Tarifen Kontrolerako Sistemak Txarteldegia 1 eta 2 lineen teklatua 1 linearen teklatua Pantaila

Sistemas de Control Tarifario Expendedora de Tickets

A Bidaigunea / Zona A

Teclado LĂ­nea 1 y 2 Teclado LĂ­nea 1 Pantalla

A Bidaigunea / Zona A

D Bidaigunea / Zona D

Joanaldia Ocasional

Ekipamendua: Zenbait Erabilpen Equipamiento: Aplicaciones Diversas

107


Segurtasuneko Ekipamendua

Equipamiento de Seguridad

Babes Kaskoa

Casco de Protecci贸n

metro bilbao Bisitaria Visitante

metro bilbao

108

Segurtasuneko Ekipamendua

Equipamiento de Seguridad

Lehen Sorospeneko Botikina

Botiqu铆n de Primera Ayuda

Ekipamendua: Zenbait Erabilpen Equipamiento: Aplicaciones Diversas


Altzariak Paperontzia

Mobiliario Papelera

Zenbait Erabilpen: Ekipamendua Aplicaciones Diversas: Equipamiento

109


Altzariak Adierazle Digitala eta Erloju Analogikoa

Mobiliario Indicador Digital y Reloj Anal贸gico

110

Ekipamendua: Zenbait Erabilpen Equipamiento: Aplicaciones Diversas


Altzariak

Mobiliario

Barrurako eta Kanporako Eserlekuak

Bancos para Interiores y Exteriores

Ekipamendua: Zenbait Erabilpen Equipamiento: Aplicaciones Diversas

111

MANUAL 3_con_portada  

metro bilbao Ibilgailuak Parque Móvil Ekipamendua Equipamiento Nortasunaren Arauak Normas de Identidad Seinaletika Señalética Normas de Iden...

MANUAL 3_con_portada  

metro bilbao Ibilgailuak Parque Móvil Ekipamendua Equipamiento Nortasunaren Arauak Normas de Identidad Seinaletika Señalética Normas de Iden...

Advertisement