Page 1

metro bilbao

ErakundeNortasunaren Arauak

Normas de Identidad Corporativa

2. Liburukia

Volumen 2

Paperak

Papeler铆a

Argitarapenak

Publicaciones

Sustapena

Promoci贸n

Publizitatea

Publicidad

Metro Bilbao S.A. Bilbo, 1995eko Azaroa

Metro Bilbao S.A. Bilbao, Noviembre 1995


Liburukia Volumen

1

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Aitzinsolasa Introducción

1

Oinarrizko Zeinuak Signos Básicos Berrekoizpeneko Materiala Material de Reproducción

Liburukia Volumen

2

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Paperak Papeleria

2

Argitarapenak Publicaciones

2

Aurkibide Orokorra Indice General

3

Introducción

Erakundearen Irudia Metro Bilbaoren Kode Etikoa

La Imagen Institucional El Código Etico de Metro Bilbao

Oinarrizko Zeinuak

Signos Básicos

Sinboloa Logotipoa Marka Kolorea Tipografia Diagramagintza

El Símbolo El Logotipo La Marca Color Tipografía Diagramación

Berrekoizpeneko Materiala

Material de Reproducción

Jatorrizkoak Laginak

Originales Muestras

Paperak

Papelería

Gutun papera, Tarjetak, Gutunazalak, Kudeaketaren Inprimakiak, eta abar.

Papel de Cartas, Tarjetas, Sobres, Impresos de Gestión, etc.

Argitarapenak

Publicaciones

Bidai Txartelak Liburuak, Agiriak, Disketeak, Bideoak, CD-ROMak

Títulos de Transporte Libros, Memorias, Disquetes, Videos, CD-ROMs

Sustapena

Promoción

Foiletoak, Kartelak, Ekitaldiak, Erakusketak, Opariak.

Folletos, Carteles, Actos Públicos, Exposiciones, Obsequios.

Publizitatea

Publicidad

Publizitateko Iragarkiak Informazioko Iragarkiak

Anuncios Publicitarios Anuncios Informativos

Seinaletika

Señalética

Geltokiak Trenak Eraikinak Lokalak Obrak

Estaciones Trenes Edificios Locales Obras

Ibilgailuak

Parque Móvil

Trenak Kamioiak Furgonetak

Trenes Camiones Furgonetas

Ekipamendua

Equipamiento

Janzkera Publizitateko Euskarriak Kontrol eta Segurtasuneko Ekipoak Altzariak Ekipo Desberdinak

Vestuario Soportes Publicitarios Equipos de Control y Seguridad Mobiliario Equipos Diversos

Sustapena Promoción Publizitatea Publicidad

Liburukia Volumen

Aitzinsolasa

metro bilbao

Nortasunaren Arauak Normas de Identidad

Seinaletika Señalética Ibilgailuak Parque Móvil Ekipamendua Equipamiento

3


Liburukia Volumen

2

Aurkibidea Indice 7 8 12 22 23 24 25 30 34 36 47

51 52 57 66 68 70 71

77 74 89 86 87 88

93 94 103

Paperteria

Papelería

Aitzinsolasa Araudi Orokorra Gutun Papera Agurtzekoa Tarjetak Tarjeta Handia Gutunazalak Karpetak Liburuen Azalak Kudeaketaren Inprimakiak Material Desberdina

Introducción Normativa General Papel de Cartas Saluda Tarjetas Tarjetón Sobres Carpetas Tapas de Encuadernación Impresos de Gestión Material Diverso

Argitarapenak

Publicaciones

Aitzinsolasa Bidai Txartelak Liburuak Idazkiak Bideoak Disketeak CD ROMak

Introducción Títulos de Transporte Libros Documentos Videos Disquetes CD ROMs

Sustapena

Promoción

Aitzinsolasa Foiletoak Kartelak Harreman Publikoetako Ekitaldiak Azokak eta Erakusketak Sustapeneko Opariak

Introducción Folletos Carteles Actos de Relaciones Públicas Ferias y Exposiciones Obsequios Promocionales

Publizitatea

Publicidad

Aitzinsolasa Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Informazioko Iragarkien Diagramagintza

Introducción Diagramación Anuncios Publicitarios Diagramación Anuncios Informativos

1. Liburukiaren Aurkibidea Indice Manual 1

3


Kontzeptua: Concepto:

Diseinua+Egintza: Diseño+Realización:

Otl Aicher Hans Brucklacher Michael Weiss WEISS DESIGN ASOCIADOS / Getxo

Filmateka: Filmación:

IMAGEN DIGITAL A4 S.L. / Bilbao

Inprimaketa: Impresión:

ARTES GRAFICAS ZURE / Erandio

Argitarapena: Edita: Lege Gordailua: Depósito Legal:

METRO BILBAO S.A. Navarra 2, 48001 Bilbao BI - XXXX- 97


Paperteria

Papelería

7

Aitzinsolasa

Introducción

8

Araudi Orokorra

Normativa General

8 9

Erakundearen Paperteria Lehendakaritzaren Paperteria

Papelería Corporativa Papelería de Presidencia

12

Gutun Papera

Papel de Carta

12 13 14 16 17 18 19 20 21

Eraketa Elebidunaren Plantila Ele Bakarreko Eraketaren Plantila Hizkuntzen Tratamendua 1/1 Gutun Elebiduna 1/1 Gutun Elebakarra 1/2 Gutun Elebiduna 2/2 Gutun Elebiduna 1/2 Gutun Elebakarra 2/2 Gutun Elebakarra

Plantilla de Composición Bilingüe Plantilla de Composición Monolingüe Tratamiento de Idiomas Carta 1/1 Bilingüe Carta 1/1 Monolingüe Carta 1/2 Bilingüe Carta 2/2 Bilingüe Carta 1/2 Monolingüe Carta 2/2 Monolingüe

22 23 24

Agurra Tarjetak Tarjeta Handia

Saluda Tarjetas Tarjetón

25

Gutunazalak

Sobres

25 26 27 28

C6 Gutunazalak C5 Gutunazalak C4 Gutunazalak Ameriketako Gutunazalak

Sobres C6 Sobres C5 Sobres C4 Sobres Americanos

30

Karpetak

Carpetas

30 31 32 33

Adibideak Garapena Zuzendari-Eraentzailearen Karpeta Lehendakaritzaren Karpeta

Ejemplos Desarrollo Carpeta del Director Gerente Carpeta de Presidencia

34

Liburuen Azalak

Tapas de Encuadernación

34 35

Leihodun Azalak Azal Leihogabeak

Tapas de Encuadernación con Ventana Tapas de Encuadernación sin Ventana

36

Kudeaketako Inprimakiak

Impresos de Gestión

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Arau Orokorrak Eraketaren Plantila Telekopia Barne Adierazpena Barne Oharra Oharren Bloka Soldata-Orria Faktura Nomina Helbideratzea Gauzak Erosteko Eskabidea Osasun-Azterketak

Normas Generales Plantilla de Composición de Textos Telefax Comunicación Interna Nota Interna Block de Notas Hoja de Salario Factura Domiciliación de la Nómina Petición de Compra de Materiales Reconocimientos Médicos

47

Material Desberdina

Material Diverso

47 47 48

Bidalketarako Etiketak Langile Karneta Gomazko Zigiluak

Etiqueta de Envío Carnet de Empleado Sellos de Goma


Aitzinsolasa

Introducción

Eskuliburu hau oinarrizko lanabesa da erakundearen edozein inprimakiren egintzan eskuhartzen duen ororen lan eta kontsultarako. Paperteriaren elementu guztien adibideak erakusten dira, gehienetan benetako eskalan, eta bakoitzean egiteko behar diren zehazpide teknikoak, formatoak, paper motak, tipografia, testuaren tamaina, koloreak, eta abar ematen dira. Paperen bikoizpenak euskarri informatikoan (CD ROM) emango diren jatorrizkoetatik ateratako fotolitoetan oinarrituz inprimatuko dira.

Este manual constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización de cualquier impreso corporativo. Se muestran ejemplos de todos los elementos de papelería, en su mayoría a escala real, junto con las especificaciones técnicas necesarias para su confección: formatos, tipos de papel, tipografía, tamaño del texto, colores, etc. Las reproducciones impresas de la papelería se harán habitualmente partiendo de fotolitos obtenidos de los originales que se suministran en soporte informático (CD ROM).

Garrantzitsua da, halaber, administratibo lanetan ari direnek letra mota egokiak, mugak, tarteak eta abarrak zehazten dituzten jarraibideak bete ditzatela gutunak idazteko orduan. Horrela komunikazioek estilo bateratua izan dezaten lortzen baita, makinaz idazten dituena dena delarik ere. Edozein zalantza argitzeko, edo ezarritako arauren bat aldatzea beharrezkoa dela uste denean, Komunikazio eta Kanpo Harremanetako sailari galdetuko zaio.

También es importante que el personal administrativo observe las instrucciones para la escritura de las cartas que hacen referencia a los tipos de letra adecuados, márgenes, espaciados, etc. Así se consigue que las comunicaciones tengan un estilo homogéneo, independientemente de quién sea la persona que las mecanografíe. Para resolver cualquier duda o cuando se estime necesario realizar alguna modificación de las normas establecidas, se deberá consultar a la Jefatura de Comunicación y Relaciones Externas.

Parpeteria: Aitzinsolasa Papelería: Introducción

7


Araudi Orokorra

metro bilbao

Erakundearen Paperteria Metro Bilbaoren paperteriak irudi koordinatu eta zentzuzkoa erakusten du identifikaziorako oinarrizko elementu batzuen aplikazio erregularrari esker.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Josu Sagastagoitia Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

Marka paperteriaren elementu guztietan agertzen da, goialdean ezkerreko angeluan gehienetan, sinboloa gorri eta logotipoa beltz, erakundearen koloreak baitira. Komunikazioko eta kudeaketako inprimakietan logotipoaren eskuinetara helbidea, telefonoaren zenbakia eta intereseko beste datu batzuk agertzen dira.

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

Tarjeta, tarjeta handi, gutunazal eta abarretan, intereseko datu horiek guztiak logotipoaren azpian jartzen dira. Makinaz idatzitako testuek ere arau batzuei jarraitzen diete. Ezkerretara doitzen dira, sangriarik gabe. Rotis Semisans letra mota baino ez da erabiltzen. Ezkerreko muga logotipoaren hasierak ezartzen du. Ez da azpimarraturik, letra maiuskularik ezta ingururik erabili behar testuak nabarmentzeko. Gainera, ahal dela ez da goi eta behe indizerik erabiliko.

Normativa General Papelería Corporativa La papelería de Metro Bilbao presenta una imagen coordinada y coherente gracias a la aplicación regular de sus elementos básicos de identificación. La Marca aparece en todos los elementos de papelería, normalmente en el ángulo superior izquierdo y en los colores corporativos Rojo, para el Símbolo, y Negro, para el Logotipo.

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltze.

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek,

Señores/as:

Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat dena.

En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa euskarari eta eskuinekoa gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, edozein organismorentzat baliagarri lerrokatua.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la Marca del Símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

Adeitasunez,

Atentamente,

José Enrique Urkijo Goitia Zuzendari-Eraentzailearen Ondokoa eta Komunikazio eta Marketing Zuzendaria Director Gerente Adjunto y de Comunicación y Marketing

En las cartas e impresos de comunicación y gestión se sitúa a la derecha del Logotipo la dirección, el número de teléfono y otros datos de interés. En las tarjetas, tarjetones, sobres, etc. todos estos datos aparecen debajo del Logotipo. Los textos mecanografiados también guardan ciertas normas: Se justifican a la izquierda y sin sangría. Únicamente se utiliza el tipo de letra Rotis Semisans. El margen izquierdo lo define el inicio del Logotipo. No se deben utilizar subrayados, mayúsculas, ni marcos para resaltar textos. Además, se evitarán en lo posible índices y subíndices.

8

Paperteria: Araudi Orokorra Papelería: Normativa General

metro bilbao Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 25 48005 Bilbao

metro bilbao

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39


metro bilbao Lehendakaritza Presidencia

Araudi Orokorra Lehendakaritzako Paperteria

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Josu Bergara Etxebarria Lehendakaria Presidente

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Lehendakaritzaren paperteria piska bat desberdina da enpresako gainerakoen aldean. Gorria barik sinboloa molde lehorrekoa da, eta kalitate handiagoko papera erabiltzen da, esaterako. Helbide eta gainerako datuen ostean ardura ere adierazten da, gorriz.

Lehendakaria Presidente

Normativa General Papelería de Presidencia Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Idazki elebidunak mekanografiatzeko kontutan hartu behar diren arau eta gomendioak

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek,

Señores/as:

Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena formula elebiduna erabili behar den kasu guztietan

En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, edozein organismorentzat baliagarri lerrokatua.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el margen izquierdo de la Marca del Símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.

El resto de observaciones sigue las mismas pautas definidas en la carta para un idioma. Atentamente,

Adeitasunez,

metro bilbao

Lehendakaria Presidente

Josu Bergara Etxebarria Lehendakaria Presidente

Agur t’erdi

Saluda

Idazki elebidunak, mekanografiatuak nahiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarribatasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena.

La normalización de los mecanografiados para papeles de carta asegura la unidad de imagen de toda correspondencia, por lo cual se presenta este ejemplo válido para cualquier documento bilingüe de la Institución.

metro bilbao

metro bilbao Lehendakaria Presidente

La Presidencia posee una papelería ligeramente distinta a la del resto de la empresa. Se distingue por la sustitución del Símbolo de color Rojo por uno en cuño seco, así como por la utilización de un papel de mayor calidad. En este caso se destaca el cargo en Rojo, a continuación de la dirección, teléfono y fax.

Agustín Presmanes Consejero Delegado IMEBISA Plaza Circular 4 / 5º 48001 Bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa euskarari eta eskuinekoa gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, halaber, lerrokatua.

El texto se distribuye en dos columnas en euskara y castellano. Las columnas no deben rebasar nunca la anchura de 65 mm. La primera de ellas se alinea por la izquierda siguiendo el eje vertical del comienzo del nombre ¨metro bilbao¨. Mientras que la segunda columna se sitúa siguiendo el eje vertical que forma el texto de la direcciòn de esta Entidad.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Josu Bergara Etxebarria

Josu Bergara Etxebarria

Lehendakaria Presidente

eta bere usterik onena adierazten deutsu, honen bitartez

aprovecha la oprtunidad para reiterarle el testimonio de su más distinguida consideración

Bilbo,

Bilbao,

Paperteria: Araudi Orokorra Papelería: Normativa General

9


Araudi Orokorra

2. orrialdea 2ª página

metro bilbao

Enpresaren paperteria guztian marka eta helbidea agertuko dira, eta behar denean, igortzen duen sailaren izena ere bai. Sailaren izena beltzez, eta sinboloa erakundearen gorriaz nabarmenduko dira. Orrialde honetan gutunen lehen orriak erakusten dira, sail bakoitzaren izenean ere egiteko ahalbideaz, baita guztientzako berdina den bigarren orria ere.

Normativa General En toda la papelería de la empresa siempre aparecerá su Marca junto con la dirección y, cuando corresponda, el nombre de la Dirección emisora, que se escribirá en negro. El Símbolo se destacará mediante el color Rojo corporativo.

1. orrialdea 1ª página

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

En esta página se muestra la primera hoja carta, con la posibilidad de personalizarla para cada Dirección, así como una segunda hoja común.

1. orrialdea 1ª página

10

Paperteria: Araudi Orokorra Papelería: Normativa General

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente


2. orrialdea 2ª página

metro bilbao

Araudi Orokorra Lehendakaritzaren paperteria beste sailekoetatik sinboloa molde lehorrez aplikatzen zaiolako eta kalitate hobeko papera erabiltzen delako bereizten da. Kasu honetan helbidearen eta datu orokorren ostean ardura gorriz nabarmentzen da. Lehendakaritzako gutunen orriak orrialde honetan erakusten direnak dira. Normativa General

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Lehendakaria Presidente

1. orrialdea 1ª página

La papelería de Presidencia se distingue de las otras direcciones mediante la aplicación del Símbolo en cuño seco y la utilización de un papel de mayor calidad. En este caso se destaca el cargo mediante el Rojo corporativo a continuación de la dirección. Las hojas de carta de la Presidencia son las expuestas en esta página.

Paperteria: Araudi Orokorra Papelería: Normativa General

11


10

50

65

10

5

35

25

20

metro bilbao

Gutunetako papera

Makinaz idatzitako gutun elebidun guztiak orrialde honetan esaten den modura egingo dira.

40

Eraketa Elebidunaren Plantila

Formatoa A4: 210x297 mm. Paper mota Latza: 100 gr/m2; Zuria (Lehendakaritzarako bakarrik) 1.eko Pergaminoa : 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45), Gorputza 10/10 Kolorea Sinboloa: Gorria (NCS 0090-Y70R) Lehendakaritzarako sinboloa: molde lehorrean inprimatua Logotipoa eta helbidea: Beltza (NCS)

Papel de Carta

metro bilbao

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Alameda Recalde Zum. 18 48005 Bilbao

229

42

Todos los textos mecanografiados de las cartas bilingües deberán estar dispuestos según la plantilla tipo indicada en esta página. Formato A4, 210 x 297 mm.

Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

50

Plantilla de Composición Bilingüe

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Bilbon, 1995ko ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Bi hizkuntzetako gutunak mekanografiatzeko jarraibideak eta gomendioak

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek:

Señores/as:

Gutun elebiduna idazterakoan, mekanografiatuen normalizazioak korrespondentzia guztiaren irudiaren batasuna bermatzen du; horregatik aurkezten dugu Metro Bilbao, S.A.ko edozein zuzendaritzak bi hizkuntzetako formula erabili behar duenean baliozkoa izango zaion adibide hau.

En la confección de una carta bilingüe la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia; por ello presentamos este ejemplo válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa euskarari eta eskuinekoa gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Bi zutabeak orriaren ezkerraldetik hasita lerrokatuko dira, lehenengoa markaren logotipoaren ezkerreko ertzmugarekin bat eginez, eta bigarrena igorlearen helbidearen parean.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el margen izquierdo del Logotipo de la Marca, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor .

Adeitasunez,

Atentamente,

18

Tipo de Papel Verjurado, 100 gr/m2, blanco (sólo para Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela 91 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10. Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS.

12

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

20

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

140

20


10

50

75

35

5

25

20

metro bilbao

Gutunetako Papera Ele Bakarreko Eraketaren Plantila

40

Ele bakarrean makinaz idatzitako testu guztiak orrialde honetan esaten den bezala egingo dira. Formatoa A4. 210x297 mm. Paper mota Latza, 100gr/m2 (lehendakaritzarako bakarrik) 1.eko pergaminoa, 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2 Tipografia Logotipoa. Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45). gorputza 10/10 Kolorea Sinboloa: NCS 0090-Y70R Gorria Lehendakaritzarako sinboloa. molde lehorrean Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza

metro bilbao

Papel de Carta

Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

Plantilla de Composición Monolingüe

50

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Todos los textos mecanografiados de las cartas monolingües deberán estar dispuestos según la plantilla tipo indicada en esta página.

229

42

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA Recalde Zum. 25 48005 Bilbao

Formato A4, 210 x 297 mm. 18

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Tipo de Papel Verjurado, 100 gr/m2, blanco (sólo para Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela 91 gr/m2, blanco.

Gaia: Gutunak ele bakarrean meknografiatzeko gomendioak

Jaun/andreok: Gutun bat egiterakoan, mekanografiatuen normalizazioak korrespondentzia guztiaren irudiaren batasuna bermatzen du, eta horregatik erakusten dugu adibide hau, Metro Bilbao, S.A.ko edozein sailek erabiltzeko balio baitu.

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10.

Oinarrizko ezaugarria da ezkerretara eta eskuinetara doitzen dela, sangriarik gabe testu guztietan, ezkerreko ertza logotipoaren markak zehazten duelarik. Lerroartea soila izango da (lerro bat) eta lerroaldeen artekoa bikoitza (2 lerro). Ahalik eta hitz gutxien zatituko da. Erabiliko den letra mota Rotis Semisansen Bold eta Light aldaerak izango dira. Hartzailearen izena eta helbidea ezkerretara lerrokatzen dira gutuna bidaltzen duenaren helbidearekin, gutunazalaren leihoari egoki dakion.

Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS.

Testua 219x297 mm formato guztietan tolesteko agertzen den seinalearen azpian hasiko da, lerro horiek gutuna ameriketako gutunazaletan sartzeko tolesdura zuzena errazten baitute. Idazkia igortzen duenaren izena eta ardura, ordea, izenpearen azpian jarriko dira. Edonola ere, azken lerrotik paperaren beheko ertzerako tartea gutxienez 30 mmkoa izango da. Adeitasunez,

20

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea

140

20

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

13


Gutun papera

metro bilbao

Hizkuntzen Tratamendua Hizkuntza bat ala bi erabiliko den arabera, testuak desberdin eratuko dira. Adibidean gutun elebidun baten erakera erakusten da. Xehetasun gehiago nahi bada, testuan bertan esaten denari aditu.

2

Papel de Carta Tratamiento de Idiomas En función de la utilización de un idioma o dos, los textos se compondrán de forma diferente. El ejemplo muestra la composición de una carta bilingüe. Para más detalles observar las indicaciones expuestas en el texto de la misma.

gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena.

sentamos este ejemplo válido para su utilización por parte de cualquier dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo del Logotipo de la Marca, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor.

Adeitasunez,

Atentamente,

Olatz Candina Komunikazioa eta Kanpo Harremanak Comunicación y Relaciones Externas

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Alameda Recalde Zum.18 48005 Bilbao

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Idazki elebidunak mekanografiatzeko ematen diren jarraibide eta gomendioak.

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek,

Señores/as:

Idazki elebidunak, mekanografiatuak nahiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat dena.

En la confección de una carta bilingüe la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia; por ello presentamos este ejemplo válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua. Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua. Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu

14

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo del Logotipo de la Marca, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor . El resto de observaciones sigue las mismas pautas definidas en la carta para un idioma. En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe. En la confección de una carta bilingüe la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia; por ello pre-


Gutun papera

metro bilbao

Hizkuntzen Tratamendua

parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA. La característica fundamental es la justificación a izquierda y derecha y sin sangrado de todos los textos, teniendo como margen izquierdo el definido por el Logotipo de la Marca. El interlineado será sencillo (1 línea) y la separación entre párrafos del doble (2 líneas). Se procurará partir el menor número de palabras.

Hizkuntza bat ala bi erabiliko den arabera, testuak desberdin eratzen dira. Adibidean ele bakarreko gutuna erakusten da. Xehetasun gehiago nahi bada, testuan bertan esaten denari aditu.

El tipo de letra a utilizar dependerá del equipo de escritura que se utilice. En procesadores de textos con opción de tipos se utilizará la Rotis Semisans Light (45) y Bold (65) de 12 puntos. En máquinas eléctricas de margarita intercambiable, se utilizarán tipos sin serifa en el caso de no existir el tipo Rotis. El nombre y la dirección del destinatario se alineará a la izquierda con la dirección del emisor de la carta , para que quede ajustado en el espacio reservado a la ventana del sobre.

Papel de Carta

2

El texto debe empezar por debajo de la señal de pliegue que aparece en todos los formatos 210 x 297 mm.; estas líneas facilitan el plegado correcto de la carta para los sobres americanos. En cuanto al nombre y cargo del emisor del escrito, deben situarse debajo de su firma. En cualquier caso, la distancia entre la última línea y el margen inferior del papel, debe ser de 30 mm como mínimo. Atentamente,

Tratamiento de Idiomas En función de la utilización de un idioma o dos los textos se compondrán de forma diferente. El ejemplo muestra la composición de una carta monolingüe. Para más detalles observar las indicaciones expuestas en el texto de la misma.

Olatz Candina Comunicación y Relaciones Externas

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

27 de Junio de 1995 Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en un idioma Señores/as: En la confección de una carta, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA. La característica fundamental es la justificación a izquierda y derecha y sin sangrado de todos los textos, teniendo como margen izquierdo el definido por el Logotipo de la Marca. El interlineado será sencillo (1 línea) y la separación entre párrafos es del doble (2 líneas). Se procurará partir el menor número de palabras. El tipo de letra a utilizar dependerá del equipo de escritura que se utilice. En procesadores de textos con opción de tipos se utilizará la Rotis Semisans Light (45) y Bold (65) de 12 puntos. En máquinas eléctricas de margarita intercambiable, se utilizarán tipos sin serifa en el caso de no existir el tipo Rotis. El nombre y la dirección del destinatario se alineará a la izquierda con la dirección del emisor de la carta , para que quede ajustado en el espacio reservado a la ventana del sobre. El texto debe empezar por debajo de la señal de pliegue que aparece en todos los formatos 210 x 297 mm.; estas líneas facilitan el plegado correcto de la carta para los sobres americanos. En cuanto al nombre y cargo del emisor del escrito, deben situarse debajo de su firma. En cualquier caso, la distancia entre la última línea y el margen inferior del papel, debe ser de 30 mm como mínimo. La principal característica es la alineación por la izquierda de todos los textos siguiendo el eje vertical que dibujan las líneas de denominación del organismo y los elementos tipográficos. El espaciado entre lineas es el que aquí se muestra y la separación entre párrafos es un doble espacio de máquina. Se debe procurar no partir palabras. El nombre y la dirección del destinatario se sitúan a margen izquierdo, a partir del punto impreso. Cuando se utilicen sobres con ventanilla la dirección no debe sobrepasar las cinco lineas y se debe desplazar al lado derecho del papel manteniendose la misma altura. El texto empieza por debajo de la señal de pliegue que aparece en todos los formatos 210x297 mm, para facilitar el plegado adecuado para los sobres americanos. la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

15


Gutun Papera

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

ZuzendariEraentzailea Director Gerente

1/1 Gutun Elebiduna Adibidean orrialde bakarreko gutuna erakusten da, ele bietako testuarekin. Formatoa A4:210 x 297 mm Paper mota Latza: 100 gr/m2; zuria (lehendakaritzarako bakarrik) 1.eko pergaminoa: 101 gr/m2; zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria. Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans (45); Gorputza 10/10 Kolorea Sinboloa: NCS 0090-Y70R Lehendakaritzarako sinboloa: molde lehorrean inprimatua. Logotipoa eta helbidea: NCS beltza. Administratiboentzako arauak: Elebidun testuak eratzeko jarraibideak orrialde berean zehazten dira.

Papel de Carta Carta 1/1 Bilingüe El ejemplo muestra una carta de una sola hoja con texto bilingüe. Formato A4, 210 x 297 mm. Tipo de Papel Verjurado, 100 gr/m2, blanco (sólo para Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela 91 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10.

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Alameda Recalde Zum. 18 48005 Bilbao

Bilbon, 1995ko ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Bi hizkuntzetako gutunak mekanografiatzeko jarraibideak eta gomendioak

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek:

Señores/as:

Gutun elebiduna idazterakoan, mekanografiatuen normalizazioak korrespondentzia guztiaren irudiaren batasuna bermatzen du; horregatik aurkezten dugu Metro Bilbao, S.A.ko edozein zuzendaritzak bi hizkuntzetako formula erabili behar duenean baliozkoa izango zaion adibide hau.

En la confección de una carta bilingüe la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia; por ello presentamos este ejemplo válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa euskarari eta eskuinekoa gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Bi zutabeak orriaren ezkerraldetik hasita lerrokatuko dira, lehenengoa markaren logotipoaren ezkerreko ertzmugarekin bat eginez, eta bigarrena igorlearen helbidearen parean.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el margen izquierdo del Logotipo de la Marca, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor .

Adeitasunez,

Atentamente,

Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: Impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS. Normas para administrativos Las especificaciones de composición de textos en dos idiomas se detallan en la misma hoja.

16

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente


metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

ZuzendariEraentzailea Director Gerente

Gutun Papera 1/1 Gutun Elebakarra Adibidean orrialde bakarreko gutuna erakusten da, ele bakarreko testuarekin. Formatoa A4: 210 x 297 mm

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA Recalde Zum. 25 48005 Bilbao

Paper mota. Latza, 100 gr/m2, zuria (lehendakaritzarako bakarrik), 1.eko pergaminoa: 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria. Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45); gorputza 10/10

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Gaia: Gutunak ele bakarrean meknografiatzeko gomendioak

Kolorea: Sinboloa: NCS 0090-Y70R Gorria Lehendakaritzarako sinboloa: molde lehorrean inprimatua Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza

Jaun/andreok:

Administratiboentzako arauak: Hizkuntza bakarreko testuak eratzeko jarrabideak orrialde berean zehazten dira.

Gutun bat egiterakoan, mekanografiatuen normalizazioak korrespondentzia guztiaren irudiaren batasuna bermatzen du, eta horregatik erakusten dugu adibide hau, Metro Bilbao, S.A.ko edozein sailek erabiltzeko balio baitu.

Papel de Carta

Oinarrizko ezaugarria da ezkerretara eta eskuinetara doitzen dela, sangriarik gabe testu guztietan, ezkerreko ertza logotipoaren markak zehazten duelarik. Lerroartea soila izango da (lerro bat) eta lerroaldeen artekoa bikoitza (2 lerro). Ahalik eta hitz gutxien zatituko da.

El ejemplo muestra una carta de una sola hoja, con texto monolingüe.

Erabiliko den letra mota Rotis Semisansen Bold eta Light aldaerak izango dira. Hartzailearen izena eta helbidea ezkerretara lerrokatzen dira gutuna bidaltzen duenaren helbidearekin, gutunazalaren leihoari egoki dakion. Testua 219x297 mm formato guztietan tolesteko agertzen den seinalearen azpian hasiko da, lerro horiek gutuna ameriketako gutunazaletan sartzeko tolesdura zuzena errazten baitute. Idazkia igortzen duenaren izena eta ardura, ordea, izenpearen azpian jarriko dira. Edonola ere, azken lerrotik paperaren beheko ertzerako tartea gutxienez 30 mmkoa izango da. Adeitasunez,

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea

Carta 1/1 Monolingüe

Formato A4, 210 x 297 mm. Tipo de Papel Verjurado, 100 gr/m2, blanco (sólo para Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela 91 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10. Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS. Normas para administrativos Las especificaciones de composición de textos en un idioma se detallan en la misma hoja.

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

17


Gutun Papera

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

1/2 Gutun Elebiduna Adibideak bi orrialdeko gutun elebidunaren lehen orrialdea erakusten du. Papel de Carta Carta 1/2 Bilingüe El ejemplo muestra la primera hoja de una carta de dos hojas, con texto bilingüe.

Juan Carlos Romeo BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Alameda Recalde Zum. 18 48005 Bilbao

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltze.

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek,

Señores/as:

Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat dena.

En la confección de una carta bilingüe la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia; por ello presentamos este ejemplo válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua. Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua.

18

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo del Logotipo de la Marca, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor . El resto de observaciones sigue las mismas pautas definidas en la carta para un idioma. En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.


35

metro bilbao

Gutun Papera 2/2 Gutun Elebiduna Adibideak bi orrialdeko gutun elebidunaren lehen orrialdea erakusten du.

15

2

Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat dena. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua. Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena.

En la confección de una carta bilingüe la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia; por ello presentamos este ejemplo válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Papel de Carta Carta 2/2 Bilingüe El ejemplo muestra la segunda hoja de una carta de dos hojas, con texto bilingüe.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo del Logotipo de la Marca, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor .

Atentamente, Adeitasunez,

Olatz Candina Komunikazioa eta Kanpo Harremanak Comunicación y Relaciones Externas

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

19


Gutun Papera

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

1/2 Gutun Elebakarra Adibideak bi orrialdeko gutun elebakarraren lehen orrialdea erakusten du.

Papel de Carta Carta 1/2 Monolingüe El ejemplo muestra la primera hoja de una carta de dos hojas, con texto monolingüe.

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

27 de Junio de 1995 Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en un idioma Señores/as: En la confección de una carta, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA. La característica fundamental es la justificación a izquierda y derecha y sin sangrado de todos los textos, teniendo como margen izquierdo el definido por el Logotipo de la Marca. El interlineado será sencillo (1 línea) y la separación entre párrafos es del doble (2 líneas). Se procurará partir el menor número de palabras. El tipo de letra a utilizar dependerá del equipo de escritura que se utilice. En procesadores de textos con opción de tipos se utilizará la Rotis Semisans Light (45) y Bold (65) de 12 puntos. En máquinas eléctricas de margarita intercambiable, se utilizarán tipos sin serifa en el caso de no existir el tipo Rotis. El nombre y la dirección del destinatario se alineará a la izquierda, para que quede ajustado en el espacio reservado a la ventana del sobre. El texto debe empezar por debajo de la señal de pliegue que aparece en todos los formatos 210 x 297 mm.; estas líneas facilitan el plegado correcto de la carta para los sobres americanos. En cuanto al nombre y cargo del emisor del escrito, deben situarse debajo de su firma. En cualquier caso, la distancia entre la última línea y el margen inferior del papel, debe ser de 30 mm como mínimo. La principal característica es la alineación por la izquierda de todos los textos siguiendo el eje vertical que dibujan las líneas de denominación del organismo y los elementos tipográficos. El espaciado entre lineas es el que aquí se muestra y la separación entre párrafos es un doble espacio de máquina. Se debe procurar no partir palabras. El nombre y la dirección del destinatario se sitúan a margen izquierdo, a partir del punto impreso. Cuando se utilicen sobres con ventanilla la dirección no debe sobrepasar las cinco lineas y se debe desplazar al lado derecho del papel manteniéndose la misma altura. El texto empieza por debajo de la señal de pliegue que aparece en todos los formatos 210x297 mm, para facilitar el plegado adecuado para los sobres americanos. La normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA. La característica fundamental es la

20

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas


35

metro bilbao

Gutun Papera 2/2 Gutun Elebakarra

15

2

Adibideak bi orrialdeko gutun elebakarraren bigarren orria erakusten du.

justificación a izquierda y derecha y sin sangrado de todos los textos, teniendo como margen izquierdo el definido por el Logotipo de la Marca. El interlineado será sencillo (1 línea) y la separación entre párrafos es del doble (2 líneas). Se procurará partir el menor número de palabras. El tipo de letra a utilizar dependerá del equipo de escritura que se utilice. En procesadores de textos con opción de tipos se utilizará la Rotis Semisans Light (45) y Bold (65) de 12 puntos. En máquinas eléctricas de margarita intercambiable, se utilizarán tipos sin serifa en el caso de no existir el tipo Rotis. El nombre y la dirección del destinatario se alineará a la izquierda con la dirección del emisor de la carta, para que quede ajustado en el espacio reservado a la ventana del sobre.

Papel de Carta Carta 2/2 Monolingüe El ejemplo muestra la segunda hoja de una carta de dos hojas, con texto monolingüe.

El texto debe empezar por debajo de la señal de pliegue que aparece en todos los formatos 210 x 297 mm.; estas líneas facilitan el plegado correcto de la carta para los sobres americanos. En cuanto al nombre y cargo del emisor del escrito, deben situarse debajo de su firma. En cualquier caso, la distancia entre la última línea y el margen inferior del papel, debe ser de 30 mm como mínimo. Atentamente,

Olatz Candina Comunicación y Relaciones Externas

Paperteria: Gutun Papera Papelería: Papel Cartas

21


Agurra Formatoa A5: 148 x 210 mm

metro bilbao

Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

Agur t’erdi

Saluda

Paper mota Latza: 100 gr/m2, zuria Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45) Euskarazko izena: Rotis Semisans bold (65), gorputza 14/14. Gaztelerazko izena: Rotis Semisans Light (45), gorputza 14/14 Kolorea Sinboloa eta izena: NCS 0090-Y70R Gorria Sinboloa lehendakaritzarako: molde lehorrean inprimatua Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza

Saluda Formato A5, 148 x 210 mm. Tipo de Papel Verjurado, 100 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Denominación en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 14/14. Denominación en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 14/14. Color Símbolo y denominación: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS.

La normalización de los Idazki elebidunak, mekanomecanografiados para pagrafiatuak naiz inprimatuak peles de carta asegura la izan, normaltzea dugu gutunketa metro bilbao ororen ezaugarribatasunaunidad de imagen de toda ren bermea. Hori dela eta, correspondenadibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin be- Agur t’erdi cia, por lo cual se presenta eshar ditzan Metroko edozein te ejemplo válido para organismorentzat baliagarri cualquier documento biindena. güe Gutun elebiduna egiteraBi zutabetan banatzen da koan, mekanografiatuen de la testua, ezkerrekoa Euskarari normalizazioak korrespon- Institueta eskuinekoa Gazte-ladentzia guztiaren irudiaren niari dagozkiela. Zutabeek batasuna bermatzen du: ción. ez dute inoiz ere 65 mm.ko horregatik erakusten dugu zabalera gainditzerik. Lehe- adibide hau, formula elebi- El nengo zutabea ezkerralde- duna erabili behar denean texto se tik lerrokatzen da. Metro Bilbao, S.A.ko edozein sailek erabil dezan balio baitu.

Josu Bergara Etxebarria eta bere usterik onena adierazten deutsu, honen

Lehendakaria Presidente

Saluda

En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Testua bi zutabetan aur- Josu El texto se presenta distrikezten da: ezkerreko zutabuido en dos columnas. La bean euskara jartzen da columna izquierda correseta eskuinekoan gaztelera. ponde al euskara y la derecha al castellano.

Bilbo,

Josu Bergara Etxebarria

22

Paperteria: Agurtzekoa Papelería: Saluda

eta bere usterik onena adierazten deutsu, honen bitartez

aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio de su más distinguida consideración

Bilbon,

Bilbao,


Tarjetak

metro bilbao

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Josu Bergara Etxebarria

Josu Sagastagoitia Monasterio

Lehendakaria Presidente

Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

metro bilbao

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

José Enrique Urkijo Goitia Zuzendari-Eraentzailearen Ondokoa eta Komunikazio eta Marketing Zuzendaria Director Gerente Adjunto y de Comunicación y Marketing

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Tipografia: Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans (45) gorputza 8/8 Izen-deiturak: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 9 Ardura edo saila euskaraz eta gazteleraz: Rotis Semisans Light (45), gorputza 7/7 edo 8/8. Kolorea: Sinboloa: NCS 0090-Y70R Sinboloa lehendakaritzarako: molde lehorrean inprimatua Logotipoa, helbidea, izena eta ardura: NCS Beltza

Tarjetas Formato 85 x 55 mm.

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 8/8. Nombre y apellidos: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 9. Cargo o Dirección en euskara y castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 7/7 ó 8/8.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

José Miguel Ortega Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Paper mota. Latza, 220 gr/m2, zuria (lehendakaritzarako bakarrik) Venus kartulina: 247 gr/m2, zuria

Tipo de Papel Verjurado, 220gr/m2, blanco (sólo para Presidencia) Cartulina Venus, 247 gr/m2, blanca.

Mª Asunción Belamendia Amezaga Administrazioko Zuzendaria Directora de Administración

metro bilbao

Formatoa 85 x 55 mm

Ustiapeneko Zuzendaria Director de Explotación

Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo, dirección, nombre y cargo: Negro NCS.

Pedro Zulueta Antolakuntza eta Giza Baliabideen Zuzendaria Director Organización y Recursos Humanos

metro bilbao

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Bezeroaren Arretarako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

425 40 25 Olatz Candina Villar Komunikazioa eta Kanpo Harremanak Comunicación y Relaciones Externas

• Areeta: Ibaigane 17 • San Inazio: Geltokian / Estación • Casco Viejo: Geltokian / Estación

Paperteria: Agurtzekoa Papelería: Saluda

23


Tarjeta Handia Formatoa A6 105 x 148 mm

metro bilbao

Paper Mota Latza: 220 gr/m2, zuria (lehendakaritzarako bakarrik) Venus Kartulina: 247 gr/m2, zuria

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45), gorputza 10/10 Izen-deiturak: Rotis Semisans Bold (65), gorputza 12/12 Ardura euskaraz: Rotis Semisans Bold: Gorputza 10710 Ardura gazteleraz: Rotis Semisans Light. gorputza 10/10 Kolorea Sinboloa eta ardura: NCS 0090-Y70R Sinboloa lehendakaritzarako: molde lehorrean inprimatua Logotipoa, helbidea eta izena: NCS Beltza

Josu Bergara Etxebarria Lehendakaria Presidente

Tarjetón Formato A6, 105 x 148 mm. Tipo de Papel Verjurado, 220gr/m2, blanco (sólo para Presidencia) Cartulina Venus, 247 gr/m2, blanca. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10. Nombre y apellidos: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 12/12. Cargo en euskara: Rotis Semisans Bold. Cuerpo 10/10. Cargo en castellano: Rotis Semisans Light. Cuerpo 10/10.

metro bilbao

Color Símbolo y cargo: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo, dirección y nombre: Negro NCS.

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

24

Paperteria: Tarjeta Handia Papelería: Tarjetón

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39


Gutunazala C6 gutunazalak Formatoa C6 114 x 162 mm Paper mota Latza: 100 gr/m2, zuria (lehendakaritzarako bakarrik) 1.eko pergaminoa. 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria

metro bilbao Lehendakaria Presidente

Agustín Presmanes Consejero Delegado IMEBISA Plaza Circular 4 / 5º 48001 Bilbao

Navarra, 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45) gorputza 8/8 Lehendakaritza euskaraz: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 8/8 Lehendakaritza gazteleraz: Rotis Semisans Light (45), gorputza 8/8 Kolorea Sinboloa eta Lehendakaritza: NCS 0090Y70R Sinboloa Lehendakaritzarako: molde lehorrean inprimatua Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza Administratiboentzako arauak Hartzailearen datuak Rotis Semisansen Bold eta Light aldaeretan idatziko dira, 12/12ko gorputzez eta beltzean. Lehendakaritzaren helbidea da gutunazalean ager daitekeen bakarra. Sobres Sobres C6 Formato C6, 114 x 162 mm. Tipo de Papel Verjurado, 100gr/m2, blanco (sólo Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela, 91 gr/m2, blanco.

metro bilbao Navarra, 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 8/8. Presidencia en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 8/8. Presidencia en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 8/8. Color Símbolo y Presidencia: Rojo NCS 0090Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS. Normas para administrativos Los datos del destinatario se escribirán en el tipo de letra Rotis Semisans en sus versiones Bold y Light, en cuerpo 12/12 y en color Negro. La dirección de Presidencia es la única que puede figurar en el sobre. Paperteria: Gutunazalak Papelería: Sobres

25


Gutunazalak

Sobres

C5 gutunazalak

Sobres C5

Formatoa C5 229 x 162 mm

Formato C5, 229 x 162 mm

Paper mota 1. mailako pergaminoa, 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria

Tipo de Papel Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela, 91 gr/m2, blanco

Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45) gorputza 10/10

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65) Dirección: Rotis Semisans Light (45) Cuerpo 10/10

Kolorea Sinboloa: NCS 0090-Y70R Gorria Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza

Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R Logotipo y dirección: Negro NCS

Administratiboentzako arauak: Hartzailearen datuak Rotis Semisansen Bold eta Light aldaeretan idatziko dira, 12/12 gorputzez eta beltzean

Normas para administrativos: Los datos del destinatario se escribirán en el tipo de letra Rotis Semisans en sus versiones Bold y Light, en cuerpo 12/12 y en color Negro

metro bilbao Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

26

Paperteria: Gutunazalak Papelería: Sobres

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao


Gutunazala C4 gutunazala Formatoa C4 229 x 324 mm eta neurri handiagoak Paper mota 1. mailako pergaminoa, 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria

Sobres Kolorea Sinboloa: NCS 0090-Y70R Gorria Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza Administratiboentzako arauak: Hartzailearen datuak Rotis Semisansen Bold eta Light aldaeretan idatziko dira, 12/12 gorputzez eta beltzean.

Sobre C4 Formato C4, 229 x 324 mm y medidas superiores. Tipo de Papel Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela, 91 gr/m2, blanco.

Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Logotipo y dirección: Negro NCS. Normas para administrativos Los datos del destinatario se escribirán en el tipo de letra Rotis Semisans en sus versiones Bold y Light, en cuerpo 12/12 y en color Negro.

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10.

Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45) gorputza 10/10

(229 x 324 mm)

metro bilbao

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Paperteria: Gutunazalak Papelería: Sobres

27


Gutunazalak

Sobres

Ameriketako gutunazalak Formatoa Ameriketako gutunazala: 110 x 220 mm. Paper mota Latza 100gr/m2, zuria (Lehendakaritza bakarrik) 1.eko pergaminoa 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2 Tipografia Logotipoa Rotis Semisans Bold (65) Helbidea: Rotis Semisans Light (45) gorputza 10/10 Lehendakaritza euskaraz:Rotis Semisans Bold (65) gorputza 10/10 Lehendakaritza gazteleraz: Rotis Semisans Light (45) gorputza 10/10

Sobres Americanos Lehendakaritzaren eta sinboloaren kolorea: NCS 0090 Y70R Sinboloa lehendakaritzarako: molde lehorrean inprimatua Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza Administratiboentzako arauak: Hartzailearen datuak Rotis Semisansen Bold eta Light aldaeretan, 12/12 gorputzean eta beltzean. Lehendakaritzaren helbidea da gutunazalean ager daitekeen bakarra, leihorik gabe beti. Gainerako sailek gutunazal leihodunak zein leihogabeak erabili ahal izango dituzte, komeni zaienaren arabera.

metro bilbao Lehendakaria Presidente Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

28

Paperteria: Gutunazalak Papelería: Sobres

Formato Sobre americano, 110 x 220 mm. Tipo de Papel Verjurado, 100gr/m2, blanco (sólo Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela, 91 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10. Presidencia en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 10/10. Presidencia en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10.

Agustín Presmanes Consejero Delegado IMEBISA Plaza Circular 4 / 5º 48001 Bilbao

Color Presidencia: Rojo NCS 0090-Y70R. Símbolo para Presidencia: impreso en cuño seco. Logotipo y dirección: Negro NCS. Normas para administrativos Los datos del destinatario se escribirán en el tipo de letra Rotis Semisans en sus versiones Bold y Light, en cuerpo 12/12 y en color Negro. La dirección de Presidencia es el único que puede figurar en el sobre que será siempre sin ventana. Las demás direcciones podrán utilizar sobres con o sin ventana, según convenga.


metro bilbao Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 18 48005 Bilbao

metro bilbao Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Paperteria: Gutunazalak Papelería: Sobres

29


Karpetak Adibideak Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Karpetetako edozein erabil daiteke, beharren arabera. Elementu grafiko desberdinen koloreak fondoaren arabera aldatzen dira. Carpetas Ejemplos Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Es posible utilizar cualquiera de las carpetas mostradas, según las necesidades. Los colores de los diversos elementos gráficos varían en función del fondo.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

30

Paperteria: Karpetak Papelería: Carpetas


Karpetak Garapena Navarra 2 - 48001 Bilbao Tln.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Carpetas Desarrollo

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Juan Carlos Romeo Director Técnico CONSORCIO DE TRANSPORTES Alameda Recalde 25 48005 Bilbao

Bilbo, 1995ko Ekainak 27

Bilbao, 27 de Junio de 1995

Gaia: Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltze.

Asunto: Recomendaciones para el mecanografiado de cartas en dos idiomas.

Jaun / Andre horiek,

Señores/as:

Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat dena.

En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier departamento de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, edozein organismorentzat baliagarri lerrokatua.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskera y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

Adeitasunez,

Atentamente,

José Enrique Urkijo Goitia Komunikazio eta Marketing Zuzendaria Director Comunicación y Marketing

Paperteria: Karpetak Papelería: Carpetas

31


Karpetak Karpeta Estandarra

Carpetas Carpeta Standard

32

Paperteria: Karpetak PapelerĂ­a: Carpetas

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39


Lehendakaritza Presidencia

Karpetak Lehendakaritzako Karpeta Carpetas Carpeta de Presidencia

Paperteria: Karpetak PapelerĂ­a: Carpetas

33


Azaletarako Estalkiak

Tapas de Encuadernación

Adibideak

Ejemplos

Karpeten kasuan bezala, azaleztapenerako ere estalki desberdinak erabil daitezke. Azalok leiho moldeztatua izan dezakete, leihoaren bestaldean idazkiaren izenburua irakur dadin modura.

Al igual que la carpeta, es posible la utilización de diversas tapas de encuadernación. Estas tapas pueden tener una ventana troquelada que permita leer el título del documento a través de ella.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Proiektua: Metro Bilbaorako Erakundearen Nortasuna Proyecto: Imagen Corporativa para la Empresa Metro Bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Proiektua: Metro Bilbaorako Erakundearen Nortasuna Proyecto: Imagen Corporativa para la Empresa Metro Bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Proiektua: Metro Bilbaorako Erakundearen Nortasuna Proyecto: Imagen Corporativa para la Empresa Metro Bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Proiektua: Metro Bilbaorako Erakundearen Nortasuna Proyecto: Imagen Corporativa para la Empresa Metro Bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Proiektua: Metro Bilbaorako Erakundearen Nortasuna Proyecto: Imagen Corporativa para la Empresa Metro Bilbao

34

Paperteria: Liburuen Azalak Papelería: Tapas de Encuadernación


Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn.: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Paperteria: Liburuen Azalak Papeler铆a: Tapas de Encuadernaci贸n

35


Kudeaketako Inprimakiak

Impresos de Gestión

Komunikazioko eta Kudeaketako Inprimakiak

Arau Orokorrak

Normas Generales

Kudeaketa eta komunikazioko inprimaki guztiek dokumentuaren banda bereizgarria dute. Banda horrek elementu hauexek izan ohi ditu:

Todos los impresos de gestión y comunicación se caracterizan por poseer una cabecera identificativa del documento. Esta banda se compone generalmente de los siguientes elementos:

Ondorengo jarraibideak kudeaketako inprimaki guztietarako dira.

Logotipo del metro Dirección del metro Inscripción del registro mercantil Nombre del documento Número de documento Línea separadora

Formatoa A4 210 x 297 mm

Eraketaren plantila

Metroaren logotipoa Metroaren helbidea Merkatu-erregistroaren inskripzioa Dokumentuaren izena Dokumentuaren zenbakia Lerro banatzailea Ertzeetako eta lerroarteko tarteak aurreko orrialdeko erabideko plantilak zehazten dituenak izango dira.

Los márgenes e interlineados son los definidos por la plantilla de composición de la página siguiente.

Halako dokumentuetan hurrengo arau orokor hauek izango dira kontutan: Formatoak DIN izango dira, edo beren aldaerak: A4, A5, 1/3 A4. Letra mota Rotis Semisans izango da.

En este tipo de documentos habrá que considerar las siguientes normas generales: Los formatos serán DIN o variantes de los mismos: A4, A5, 1/3 A4.

Paper mota Offset Coral 90 gr/m2, zuria Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea eta beste zenbait datu: Rotis Semisans Light (45) gorputza 9/9 Dokumentuaren izena euskaraz: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 14/14 Dokumentuaren izena gazteleraz: Rotis Semisans Light (45) gorputza 14/14 Euskarazko edukiak: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 12/12 Gaztelerazko edukiak: Rotis Semisans Light (45) gorputza 12/12 Alorraren izenburua euskaraz: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 9/9 Alorraren izenburua gazteleraz: Rotis Semisans Light ((45) gorputza 9/9

Ahal dela ez da markorik, sangriarik eta azpimarraturik erabiliko.

El tipo de letra será Rotis Semisans

Idazketarako gidalerroak 0,1 puntukoak izango dira.

Se evitará en lo posible la utilización de marcos, sangrías y subrayados.

Aldi baterako dokumentuak, offset inprimaketaz atera ezin badira, gutunen bigarren orrialdeak erabiliz egin ahal izango dira, dokumentu horien berezko alor guztiak testu prozesadore baten bidez sartuz.

Las líneas guía de escritura serán de 0,1 puntos.

Kolorea Sinboloa. NCS 0090-Y70R Gorria Logotipoa eta helbidea: NCS Beltza

Para documentos temporales, en los que no sea factible su realización mediante impresión offset, su confección es posible utilizando segundas hojas carta e introduciendo todos los campos característicos mediante un procesador de textos.

Xerren lodiera 0,1 puntu eta 3 puntu

Datuak dokumentuetan errazago sartzeko, testuen tratamendurako programetan plantilak egin daitezke, aldez aurretik inprimatutako eta idazteko gidalerrorik gabeko orrietan atera daitezen.

Para facilitar la introducción de datos en los campos de los documentos es posible la confección de plantillas en los programas de tratamiento de textos, de forma que se imprimirían en documentos preimpresos sin líneas guía de escritura.

36

Ezkerretako zutabea testu txikietarako erabiltzen da, eskuinetara doituta, adibideak erakusten den bezala.

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

Bilbeak %5 eta %25


10

50

70

5

70

15

metro bilbao 20

Impresos de Comunicación y Gestión

8

Plantilla de Composición de Textos

6

4

Los impresos se integrarán en la retícula mostrada en esta página. La columna a la izquierda se utiliza para textos pequeños justificados a la derecha, como muestra el ejemplo. Las siguientes especificaciones son comunes a todos los impresos de gestión: Formato A4, 210 x 297 mm. Tipo de Papel Offset Coral, 90 gr/m2, blanco.

Nori Para To

237

Konpainia Empresa Company Fax Zk. Nº de Fax Fax Number Gaia Asunto Reference

1.1

10

1.2

10

50

5

metro bilbao

Metro Bilbao S.A. Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Telekopia Telefax

ZK Nº

Michael Weiss

Nork De From

Olatz Candina

WEISS DESIGN ASOCIADOS

Data Fecha Date

05 - 09 - 1995

(94) 491 13 05

Orrialdeak Nº de páginas Nº of pages

1 (con ésta)

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección y otros datos: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 9/9. Denominación Documento en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 14/14. Denominación Documento en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 14/14. Contenidos en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 12/12. Contenidos en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 12/12. Título de campo en euskara:Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 9/9. Título de campo en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 9/9.

International Phone: (+344) 425 40 00 International Fax: (+344) 425 40 39

Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Logotipo y dirección: Negro NCS.

Ordularia / Reloj / Clock

Garraio pribatuan ez bezala, garraio publikoetako trafikoak bere egiten ditu denbora-tarte mailako eta iharduera mailako homogeneotasuna. “Bilboko metro”-ko trenek minututarteen arauera funtzionatzen dute. Beraz, minutuak kontutan harturiko sistema hartu behar gogoan. Ordularia bihurtzen da, horrela, informazio-iturri garrantzitsua.

Grosor de los filetes 0,1 punto y 3 puntos.

Ordu adierazle mota bi daude. Hots, adierazle digitala orduak eta minutuak zifratan adierazten dituena eta adierazle analogikoa, esfera baten barruko orratzen bidez adierazten duena. “Bilboko metro”-rako aukeratua bide analogikoa izan da, bestea baino azkarrago irakurtzen delako, nahiz eta hura bezain zehatza ez den. Dena dela, bada geltokian era digitaleko adierazlerik, tren bat iristeko falta diren minutuak adierazteko dauden panelak. Geltokiko ordularia Gorria da. Adierazpen elementurik garrantzitsuenak zuriak dira, horren garrantzitsuak ez direnak, aldiz, Beltzak.

1.1

Al contrario del transporte privado, el tráfico de los medios públicos está marcado por unos intervalos de tiempo y un ritmo de desarrollo homogéneos. Los trenes de Metro Bilbao funcionan a intervalos de minutos. Esto requiere una valoración del sistema según unidades de minutos. El reloj se convierte en un elemento de información preponderante.

1.2

Hay dos tipos de indicación horaria. La indicación digital marca las horas y minutos en cifras. La indicación analógica indica el tiempo mediante agujas en una esfera. Para el Metro Bilbao se eligió la indicación horaria analógica, ya que a pesar de no ser tan precisa como la indicación digital, se lee con mayor rapidez. Para la indicación de minutos hasta la llegada de los próximos trenes existe en la estación un panel indicador digital. El reloj del metro es Rojo. Los principales elementos de indicación son blancos, los menos importantes quedan relegados en Negro.

1.1

Contrary to private transport, the traffic of public systems is ruled by homogeneous time intervals and rate of operation. The trains of Metro Bilbao run with intervals of a few minutes. This requires assessing the system with minutes as units. The clock becomes an essential element of information.

1.2

There are two different types of time indication. Digital display shows hours and minutes as figures. Analogic display shows time by means of hands on a dial. Analogic time display was chosen for Metro Bilbao: although it’s less accurate than digital display, it can be read faster. To indicate minutes left before the arrival of next trains, there’s a digital display panel in the station. The underground clock is red. The main indicating elements are white, less important elements being relegated to black colour.

145

Tramas 5 % y 25 %

15

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

37


Kudeaketako Inprimakiak

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 - Fax: (94) 425 40 39 International Phone: (+344) 425 40 00 International Fax: (+344) 425 40 39

Telekopia Telefax

ZK Nº

Telekopia Impresos de Gestión Telefax Nori Para To

Nork De From

Konpainia Empresa Company

Data Fecha Date

Fax Zk. Nº de Fax Fax Number

Orrialdeak Nº páginas Nº of pages

Gaia Asunto Reference

Nori Para To Konpainia Empresa Company Fax Zk. Nº de Fax Fax Number Gaia Asunto Reference

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 - Fax: (94) 425 40 39 International Phone: (+344) 425 40 00 International Fax: (+344) 425 40 39

Telekopia Telefax

ZK Nº

3345 / 95

Michael Weiss

Nork De From

Olatz Candina

WEISS DESIGN ASOCIADOS

Data Fecha Date

05 - 09 - 1995

(94) 491 13 05

Orrialdeak Nº de páginas Nº of pages

1 (con ésta)

Ordularia / Reloj / Clock

Garraio pribatuan ez bezala, garraio publikoetako trafikoak bere egiten ditu denbora-tarte mailako eta iharduera mailako homogeneotasuna. “Bilboko metro”-ko trenek minututarteen arauera funtzionatzen dute. Beraz, minutuak kontutan harturiko sistema hartu behar gogoan. Ordularia bihurtzen da, horrela, informazio-iturri garrantzitsua. :Ordu adierazle mota bi daude. Hots, adierazle digitala orduak eta minutuak zifratan adierazten dituena eta adierazle analogikoa, esfera baten barruko orratzen bidez adierazten duena. “Bilboko metro”-rako aukeratua bide analogikoa izan da, bestea baino azkarrago irakurtzen delako, nahiz eta hura bezain zehatza ez den. Dena dela, bada geltokian era digitaleko adierazlerik, tren bat iristeko falta diren minutuak adierazteko dauden panelak. Geltokiko ordularia Gorria da. Adierazpen elementurik garrantzitsuenak zuriak dira, horren garrantzitsuak ez direnak, aldiz, Beltzak. Al contrario del transporte privado, el tráfico de los medios públicos está marcado por unos intervalos de tiempo y un ritmo de desarrollo homogéneos. Los trenes de Metro Bilbao funcionan a intervalos de minutos. Esto requiere una valoración del sistema según unidades de minutos. El reloj se convierte en un elemento de información preponderante. Hay dos tipos de indicación horaria. La indicación digital Marca las horas y minutos en cifras. La indicación analógica indica el tiempo mediante agujas en una esfera. Para el Metro Bilbao se eligió la indicación horaria analógica, ya que a pesar de no ser tan precisa como la indicación digital, se lee con mayor rapidez. Para la indicación de minutos hasta la llegada de los próximos trenes existe en la estación un panel indicador digital. El reloj del metro es Rojo. Los principales elementos de indicación son blancos, los menos importantes quedan relegados en Negro. Contrary to private transport, the traffic of public systems is ruled by homogeneous time intervals and rate of operation. The trains of Metro Bilbao run with intervals of a few minutes. This requires assessing the system with minutes as units. The clock becomes an essential element of information. There are two different types of time indication. Digital display shows hours and minutes as figures. Analogic display shows time by means of hands on a dial. Analogic time display was chosen for Metro Bilbao: although it’s less accurate than digital display, it can be read faster. To indicate minutes left before the arrival of next trains, there’s a digital display panel in the station. The underground clock is red. The main indicating elements are white, less important elements being relegated to black colour.

38

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión


metro bilbao

Kudeaketako Inprimakiak Barne Adierazpena Formatoa A4 210 x 297 mm.

Barne Adierazpena Comunicación Interna Nork De

Data Fecha

Paper mota Latza: 100 gr/m2, zuria (Lehendakaritzarako bakarrik) 1.eko pergaminoa, 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Dokumentuaren euskarazko izena: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 14/14 Dokumentuaren gaztelerazko izena: Rotis Semisans Light (45) gorputza 14/14 Alorren izenburuak euskaraz: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 9/9 Alorren izenburuak gazteleraz: Rotis Semisans Light (45) gorputza 9/9

Nori Para Gaia Asunto

Kolorea Sinboloa: NCS 0090 Y70R Gorria Logotipoa: NCS Beltza

Impresos de Gestión

metro bilbao

Comunicación Interna Formato A4, 210 x 297 mm.

Barne Adierazpena Comunicación Interna Nork De

Josu Sagastagoitia

Nori Para

Todo el personal

Gaia Asunto

Data Fecha

05-10-1995

Funcionamiento del Grupo Electrógeno

Con motivo de comprobar el buen funcionamiento del grupo electrógeno del edificio, el próximo día 26/5/96, a las 15:00 horas, se procederá al corte de corriente eléctrica, por lo que tendrán que apagar los ordenadores antes de dicha hora.

Josu Sagastagoitia Monasterio Zuzendari-Eraentzailea Director Gerente

Tipo de Papel Verjurado, 100 gr/m2, blanco (sólo para Presidencia). Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela 91 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Denominación documento en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 14/14. Denominación documento en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 14/14. Títulos de campos en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 9/9. Títulos de campos en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 9/9. Color Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Logotipo: Negro NCS.

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

39


Kudeaketako Inprimakiak Barne Oharra

metro bilbao

Formatoa A5 148 x 210 mm Paper mota 1.eko pergaminoa, 101 gr/m2, zuria edo pergamino leuna 91 gr/m2, zuria Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Dokumentuaren euskarazko izena: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 12/12 Dokumentuaren gaztelerazko izena: Rotis Semisans Light (45) gorputza 9/9 Alorren izenak euskaraz: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 9/9 Alorren izenak gazteleraz: Rotis Semisans Light (45), gorputza 9/9 Kolorea Sinboloa eta izena: NCS 0090-Y70R Gorria Logotipoa eta testuak: NCS Beltza

Barne Oharra Nota Interna Nork De

Nori Para

Gaia Asunto

Data Fecha Jakiteko Para su información

Telefonoz deitzeko Telefonear

Erantzuna bidaltzeko Enviar respuesta

Izenpetzeko Para firmar

Hemen inprimagailutik ateratako testua duen inprimakia erakusten da.

Impresos de Gestión Nota Interna Formato A5, 148 x 210. Tipo de Papel Pergamino 1ª, 101 gr/m2, blanco o pergamino vitela 91 gr/m2, blanco. Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Denominación documento en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 12/12. Denominación documento en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 12/12. Títulos de campos en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 9/9. Títulos de campos en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 9/9. Color Símbolo y Denominación: Rojo NCS 0090-Y70R. Logotipo y textos: Negro NCS. Aquí se muestra un ejemplo de un impreso con texto de impresora.

metro bilbao Barne Oharra Nota Interna Nork De Gaia Asunto

Olatz Candina

Nori Para

Jende guztiari

Metroko Ordularia

Data Fecha

1995-10-17

Jakiteko Para su información Erantzuna bidaltzeko Enviar respuesta

Sinatzeko Para firmar

“Bilboko metro”-rako aukeratua bide analogikoa izan da, bestea baino azkarrago irakurtzen delako, nahiz eta hura bezain zehatza ez den. Dena dela, bada geltokian era digitaleko adierazlerik, tren bat iristeko falta diren minutuak adierazteko dauden panelak. Geltokiko ordularia Gorria da. Adierazpen elementurik garrantzitsuenak Zuriak dira, horren garrantzitsuak ez direnak, aldiz, Beltzak.

Olatz Candina

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

Telefoneatzeko Telefonear

Garraio pribatuan ez bezala, garraio publikoetako trafikoak bere egiten ditu denbora-tarte mailako eta jarduera mailako homogeneotasuna. “Bilboko metro”-ko trenek minutu-tarteen arauera funtzionatzen dute. Beraz, minutuak kontutan harturiko sistema hartu behar gogoan. Ordularia bihurtzen da, horrela, informazio-iturri garrantzitsu.: Ordu adierazle mota bi daude. Hots, adierazle digitala orduak eta minutuak zifratan adierazten dituena eta adierazle analogikoa, esfera baten barruko orratzen bidez adierazten duena.

Adeitasunez,

40

X


metro bilbao

Gaia Tema Data Fecha

Kudeaketako Inprimakiak Orria Hoja

Oharren Bloka

Impresos de Gesti贸n Block de Notas

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papeler铆a: Impresos de Gesti贸n

41


Kudeaketako Inprimakiak

metro bilbao

Metro Bilbao S.A. Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

I.F.K./C.I.F.: A 485419570 G. Segurantzako Kotizazio-Kt. Kod.: / Cod.Cta. Cotización a la S. Social: 48100671511

Soldata-Orria Hoja de Salario

ZK Nº

5001 / 95

Soldata-Orria

Impresos de Gestión Hoja de Salario Pertsonaren Datuak Datos Personales

Izen-Deiturak Apellidos y Nombre Giz. Seg. ZK Nº. Seg. Social Lanpostua Puesto de trabajo

I.F.Z N.I.F

Lanegoitza Residencia

Aintzinatasun D. F. Antigüedad

Sortzapenak Devengos

Deskontuak Descuentos

G.S. Kotizazio-Oinarria Base Cotización S.S.

Likidazio-Aldia Período de Liquidación

42

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

Kode ZK Nº Código

Karnet ZK Nº Carnet

GL CL

Azalpena Concepto

Kopurua Cantidad

Prezioa Precio

Azalpena Concepto

Oinarria Base

%

Kotizazio Taldea Grupo Cotización

Aparteko H.H. Ordainketa Remuneración P.P. Extras

Guztira Total

Eskuratzeko zenbatekoa Líquido a percibir

Zenbatekoa Importe

Zenbatekoa Importe


metro bilbao

Metro Bilbao S.A. Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Reg. Merc. de Vizcaya: Tomo BI - 474 Folio 78 Hoja BI 4006 A Sector 1 C.I.F. A48 54 19 57

Kudeaketako Inprimakiak Faktura Leihoa ezkerretara duen aldaera

Faktura Zk. Factura N潞

Impresos de Gesti贸n

. ARCE IBERICA S.A. CIF / NIF: A48-456789 Alameda Recalde 25 48005 Bilbao Bizkaia

Azalpena Concepto

Factura

Eguna Fecha

Variante de ventana a la izquierda

Erreferentzia Referencia

Zenbatekoa Importe

Zerga-oinarria Base imponible BEZ IVA Guztira Total Ordainkera Forma Pago Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papeler铆a: Impresos de Gesti贸n

43


Kudeaketako Inprimakiak

metro bilbao

Metro Bilbao S.A. Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Nomina Helbideratzea Domiciliación de Nómina

ZK Nº

Nomina helbideratzea

Impresos de Gestión Domiciliación de Nómina

Pertsonaren Datuak Datos Personales 1. Deitura 1º Apellido 2. Deitura 2º Apellido Izena Nombre Helbidea Domicilio Herria Localidad Telefonoa Teléfono

Nomina Ordaintzeko Kontua Cuenta de Abono de la Nómina

44

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

Bankua edo kutxa Banco / caja

Bulego-ZK Nº sucursal

Banku / kutxaren kodea Código banco / caja

Kontu-zk Nº cuenta

Data Fecha

Izenpea Firma


metro bilbao

Metro Bilbao S.A. Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Kudeaketako Inprimakiak Gauzak Erosteko Eskabidea

Erosketa Eskabidea Petición de Compra de Materiales Saila Área

Artikulua Artículo

ZK Nº

Impresos de Gestión Petición de Compra de Materiales

Data Fecha

Kodea Código

Azalpena Descripción

Kopurua Cantidad

Unitatea Unidad

Prezioa Precio

Hornitzailea Proveedor

Oharrak Observaciones

Agiri Teknikoa Erantsia Adjunta Informe Técnico

Bai Sí

Ez No

Eskaintzarik Petición Ofertas

Bai Sí

Ez No

Eskatzailea Peticionario Sailburua Responsable Zuzendaria Director

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

45


Kudeaketako Inprimakiak

Impresos de Gestión

Osasun Azterketak

Reconocimientos Médicos

Historial Zk Historial Nº

metro bilbao Osasunaren eta Laneko Historia Historia Médico-Laboral Izena Nombre 1. Deitura 1º Apellido 2. Deitura 2º Apellido Kategoria Categoría

Lan Egoitza Residencia Laboral

Helbidea Dirección

Herria Población

Probintzia Provincia B.O.T. Zk. Nº T.I.S.

Osasun-Azterketak Reconocimientos Médicos

46

Paperteria: Kudeaketaren Inprimakiak Papelería: Impresos de Gestión

P.K. D.P.

Telefonoa Teléfono

N.A.N. Zk Nº D.N.I.

Telefaxa Telefax

Osasun-Gaitasunak Lanerako Aptitudes Médico-Laborales

Oharrak Observaciones


Material Desberdina

Material Desberdina

Bidalketarako Etiketa

Langile Karneta

Formatoa 42 x 98 eta 71 x 98

Formatoa 86 x 54 mm.

Paper mota Duero itsaskina 75 gr/m2, zuria

Paper mota Kartoi birziklatua edo PVC

Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Helbidea euskaraz: Rotis Semisans Bold (65) gorputza 10/10 Helbidea gazteleraz: Rotis Semisans Light (45) gorputza 10/10

Tipografía Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65). Euskarazkoa: Rotis Semisans Bold (65). Gaztelerazkoa: Rotis Semisans Light (45)

000000330 Kolorea Sinboloa eta izena: NCS 0090-Y70R Gorria Logotipoa, testuak eta xerrak: NCS Beltza.

Kolorea Sinboloa eta izena: NCS 0090 Y70RGorria Logotipoa, testuak eta xerrak: NCS beltza

Material Diverso

Xerren lodiera 0,1 mm

Carnet Empleado Formato 86 x 54 mm.

Oharrak. Xerren arteko tartea 8,5 mmkoa izango da, idazmakinei egokitzeko.

Material Diverso

metro bilbao

Etiqueta de Envío Formato 42 x 98 y 71 x 98 Tipo de Papel Autoadhesivo Duero, 75 gr/m2, blanco.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Tipo de Papel Cartón reciclado o PVC Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Euskara: Rotis Semisans Bold (65). Castellano: Rotis Semisans Light (45) Color Símbolo y denominación: Rojo NCS 0090-Y70R Logotipo, textos y filetes: Negro NCS.

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Dirección en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 10/10. Dirección en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 10/10. Color Símbolo y denominación: Rojo NCS 0090-Y70R Logotipo, textos y filetes: Negro NCS. Grosor de los filetes 0,1 mm Observaciones La separación entre los filetes es de 8,5 mm, para adecuarlo a las máquinas de escribir.

metro bilbao Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Paperteria: Material Desberdina Papelería: Material Diverso

47


Material Desberdina Gomazko Zigiluak

metro bilbao

Formatoa Zenbat testu eta nola doan araberakoa. Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65). Alorraren euskarazko izenburuak:Rotis Semisans Bold (65). Gorputza 9/9. Alorraren gaztelerazko izenburuak: Rotis Semisans Light (45). Gorputza 9/9. Euskarazko testuak: Rotis Semisans Bold (65). Gorpurtza 12/12. Gaztelerazko testuak: Rotis Semisans Light (45). Gorputza 12/12. Euskarazko testuak negatibo eran: Rotis Semisans ExtraBold (75). Gorputza 12/12. Gaztelerazko testuak negatibo eran: Rotis Semisans Regular (55). Gorputza 12/12.

Sarrera

metro bilbao Zk. Nº Eguna Fecha

Xerren lodiera 0,1 y 1,5 mm.

Entrada

Oharrak Xerra fina konttzeptuak banatu eta eskuz idatzitako testurako tarteak mugatzeko erabiltzen da, eta lodia zigilua itxi eta mugatzeko. Zigiluak elebidunak ala elebakarrak izan daitezke, kasuen eta zehazten den informazioa nolakoa den arabera.

Material Diverso Sellos de Goma

metro bilbao

Formato En función de la disposición y cantidad de texto que contenga.

Sarrera / Entrada Zk. Nº Eguna Fecha

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Títulos de campo en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 9/9. Títulos de campo en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 9/9. Textos en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Cuerpo 12/12. Textos en castellano: Rotis Semisans Light (45). Cuerpo 12/12. Textos en euskara en negativo: Rotis Semisans ExtraBold (75). Cuerpo 12/12. Textos en castellano en negativo: Rotis Semisans Regular (55). Cuerpo 12/12.

metro bilbao

Grosor de los filetes 0,1 y 1,5 mm. Observaciones El filete fino se utiliza para separar conceptos y delimitar espacios para texto manuscrito, mientras que el grueso se utiliza para cerrar y delimitar el sello. Los sellos pueden ser bilingües o en un solo idioma, según el caso y el tipo de información que se detalle.

48

Paperteria: Material Desberdina Papelería: Material Diverso

Jatorrizkoarekin alderatua eta ados

Cotejado y conforme con el original Eguna Fecha Izenpea Firma


Argitarapenak

Publicaciones

51

Aitzinsolasa

Introducción

52

Bidai Txartelak

Títulos de Transporte

52 53 54

Bidaiari Karneta Txartelak Aldez Aurreko Ordainketaren Txartela

Carnet de Viajero Tickets Tarjeta Prepago

57

Liburuak

Libros

57 61 72 65

A4 Formatoko Aurreko Azalak Barruko Orrialdeak A4 2/3 A3 Formatoko Aurreko Azalak Barruko Orrialdeak 2/3 A3

Portadas Formato A4 Páginas Interiores A4 Portadas Formato 2/3 A3 Páginas Interiores 2/3 A3

66

Idazkiak

Documentos

66

Aurreko Azalak eta Barneko Diagramagintza A4 Formatoa

Portadas y Diagramación Interior Formato A4

68

Bideoak

Videos

70

Disketeak

Disquetes

71

CD ROMa

CD ROM


Argitarapenak

Aitzinsolasa Argitarapen hauen azken diseinua edizioaren arduradunen irizpidearen menpe geratzen da. Ondoren Metro Bilbaoren nortasunaren zeinuak ondo erabiltzeko oinarrizko funtsak baino ez dira azaltzen. Argibide hauek zabaltzeko, Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulura jo daiteke. Marka Metro Bilbaok editatzen duen argitarapen oro markaren aplikazio erregularrarekin ezagutaraziko da. Liburuen azalen ezkerreko goialdeko angeluan jarriko da, ezkerretik eskuinera gutxienez sinboloaren zabaleraren besteko tartea utziz, eta goitik behera altueraren bestekoa. Halaber, marka bideo zintetan, CDROMetan, disketeetan eta abarretan ere jarriko da. Sinboloaren eta metro bilbao logotipoaren konbinazioak erakera desberdinak onartzen ditu, baina gehienetan markaren 1. aldakia erabili behar da, non logotipoa sinboloaren eskuinetara lerro batean jartzen baita. Ondo ikusiko dela bermatzeko, markak gutxieneko babesgunea eskatzen du, beste inolako elementu zein baliabide grafikorik gabe utzi behar dena. Kolorea Marka erakundearen kolore bateko gorri, zuri, beltz zein Grisa - fondoaren gainean jartzeko kasu bakoitzerako ezarritako konbinazio kromatikoak erabiliko dira.

Publicaciones

maiuskula hutsez idatzitako hitzik. Arau orokor gisa, Metro Bilbaok argitarapenak EAEko bi hizkuntza ofizialetan aterako ditu (euskaraz eta gazteleraz). Liburuen aurreko azaletan eta bideo, CDROM eta disketeetan, bi hizkuntzetako izenburuen bereizketa letraren lodierarekin gauzatuko da, euskaraz Rotis Semisans Bold (65) eta gazteleraz Rotis Semisans Light (45) erabiliko baitira. Izenburuak koloredun fondoetan negatibo eran inprimatzen direnean, letrak lodiagoak izango dira, alegia, Semisans Extra Bold (75) euskaraz eta Semisans Regular (55) gazteleraz. Aitzitik, liburuetan eta halako argitarapenetan hizkuntzak ez dira letraren lodierarengatik bereiztuko, testuaren kokagune erlatibo soilaz baizik, edo hizkuntza bakoitza kolore batean inprimatuz. Rotis Semisansen aldaera tipografikoak honelaxe erabil daitezke: Bold (65) izenburuetan, Light (45) testu orokorretan eta Italic Light (46) bigarren mailako testuetan, ohar eta argazki zein ilustrazioen oinetan. Goitik beherako jarreran, euskara gazteleraren gainean jarriko da beti. Bi hizkuntzen artean tarte egokia utzi behar da zailtasunik gabe bereizteko. Ezkerretik eskuinerako jarreran euskara ezkerretara jarriko da eta gaztelera eskuinetara. Horrez gain, hizkuntza bakoitzerako kolore bat erabiltzen bada, euskara beltzez inprimatuko da eta gaztelera Beltzaren %70eko bizitasunez zein PANTONE Cool Gray 11 kolorean.

Introducción El diseño final de las publicaciones queda a criterio del responsable de la edición. A continuación se exponen únicamente los fundamentos básicos necesarios para garantizar la correcta aplicación de los signos de identidad de Metro Bilbao. Para ampliar esta información puede consultarse el capítulo 1 de Signos Básicos. La Marca Toda publicación editada por Metro Bilbao se identificará mediante la aplicación regular de la Marca. Deberá ubicarse en el ángulo superior izquierdo de las portadas de los libros, dejando como mínimo una separación horizontal igual a la anchura del Símbolo y una separación vertical igual a su altura. De la misma manera, también se aplicará la Marca en las cintas de vídeo, CD ROM, disquetes, etc. La combinación del Símbolo con el Logotipo metro bilbao admite diversas configuraciones pero, en general, debe utilizarse la variante 1 de la Marca donde el Logotipo se compone en una línea a la derecha del Símbolo. Para garantizar su correcta percepción, la Marca requiere una zona de protección mínima debe mantenerse libre de cualquier elemento o recurso gráfico. El Color

Fondoaren kolorearen arabera, sinboloa Gorria, Zuria ala Beltza izan daiteke, eta logotipoa Zuria ala Beltza. Beltza eta Grisa, ordea, ez zaizkio inoiz sinboloari emango, ezta Gorria eta Grisa logotipoari ere.

Cuando la Marca se aplique sobre superficies de color corporativo - Rojo, Blanco, Negro o Gris - se utilizarán las combinaciones cromáticas establecidas para cada caso. Según el color de fondo, el Símbolo puede ser Rojo o Blanco y el Logotipo Negro o Blanco. Por el contrario, los colores Negro y Gris nunca se aplicarán al Símbolo como tampoco los colores Rojo y Gris al Logotipo.

Erakundearen koloreak ez diren argazkizko fondoen gainean, metro bilbao logotipoa Beltza ala Zuria izango da, eta sinboloa Gorria markaren irakurgarritasuna ziurtatzen bada betiere.

Sobre fondos fotográficos o de colores no corporativos, el Logotipo metro bilbao será Negro o Blanco y el Símbolo Rojo siempre que la legibilidad de la Marca quede garantizada.

Tipografia

Tipografía

Metro Bilbaok igortzen dituen idatzizko mezu guztietan Rotis Semisans familiako letra motak erabiliko dira. Izenburu eta testu orokorrak kutxa altu eta baxuan eratuko dira, maiuskula eta minuskulaz, alegia. Ez da erabiliko, beraz,

En todos los mensajes escritos que emita Metro Bilbao se utilizarán los tipos de letra de la familia Rotis Semisans. La composición de titulares y textos generales se realizará en caja alta y baja, es decir, mayúsculas y minúsculas. No

deben utilizarse, por tanto, palabras escritas exclusivamente con mayúsculas. Como norma general, Metro Bilbao editará sus publicaciones en los dos idiomas oficiales de la C.A.V. (euskara y castellano). En las portadas de los libros y en los videos, CD ROMs y disquetes, la diferenciación de los titulares en dos idiomas se establece mediante el grosor de la letra: para el euskara se utilizará la Semisans Bold (65) y para el castellano la Semisans Light (45). Cuando los titulares se impriman en negativo sobre fondos de color, el grosor de letra será mayor: Semisans Extrabold (75) para el euskara y Semisans Regular (55) para el castellano. Por el contrario, en el interior de los libros y publicaciones similares, los idiomas no se diferenciarán por el grosor de las letras sino, simplemente, por la posición relativa del texto o imprimiendo cada lengua en un color. Las versiones tipográficas de la Rotis Semisans pueden emplearse de la siguiente manera: Bold (65) en títulos, Light (45) en textos generales e Italic Light (46) en textos secundarios, notas y pies de fotografías o ilustraciones. En disposición vertical, el euskara siempre se situará encima del castellano. Es necesario dejar un espacio adecuado entre los dos idiomas para poder diferenciarlos sin dificultad. En disposición horizontal, el euskara se situará a la izquierda y el castellano a la derecha. Si además se emplean colores diferentes para cada idioma, el euskara se imprimirá en color Negro y el castellano con una intensidad del 70% de Negro o en PANTONE Cool Gray 11.

Argitarapenak: Bidaitxartelak Publicaciones: Títulos de Transporte

51


Bidaitxartela Bidaiari Karneta Formatoa: 86 x 54 mm

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

Materiala: PVC Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Euskarazko izena: Rotis Semisans Bold (65) Gaztelerazko izena: Rotis Semisans Light (45) Euskarazko edukiak: Rotis Semisans Bold (65) Gaztelerazko edukiak: Rotis Semisans Light (45) Atzealdeko euskarazko argibideak: Rotis Semisans Extra Bold (75) Atzealdeko gaztelerazko argibideak: Rotis Semisans Regular (55)

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

Kolorea Goiko banda: NCS 0090 Y70R Gorria Beheko banda: NCS 2005 R50B Grisa Sinboloa eta izena: Zuria Logotipoa eta edukiak: NCS Beltza Bidaiari karnet desberdinak letra handi batekin bereizten dira, ikuskatzaileak urrunetik erraz ezagutzeko.

21188833

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

21188833

Títulos de Transporte Carnet de Viajero

Senidea Familiar

Formato: 86 x 54 mm

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

Material: PVC Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Denominación en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Denominación en castellano: Rotis Semisans Light (45). Contenidos en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Contenidos en castellano: Rotis Semisans Light (45). Información del reverso en euskara: Rotis Semisans ExtraBold (75). Información del reverso en castellano: Rotis Semisans Regular (55). Color Banda superior: Rojo NCS 0090-Y70R. Banda inferior: Gris NCS 2005-R50B Símbolo y denominación: Blanco. Logotipo y contenidos: Negro NCS. Los distintos tipos de carnets de viajeros se diferencian mediante una letra de gran tamaño para que sean fácilmente identificables por el supervisor.

PROSEGUR

Iñaki Lombardía Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

21188833

Iñaki Lombardía Ormazabal 30.553.963

21188833

52

Argitarapenak: Bidaitxartelak Publicaciones: Títulos de Transporte


Anverso cancelado

OCA

A-C

Anverso cancelado

17.11.95 17.12.95

OCA

A-C

17.11.95 17.12.95

Bidaitxartelak Txartelak Formatoa: 86 x 54 mm Paper mota: Kartoi birziklatua

0125

00000067

36534357

Reverso sin cancelar

0125

00000067

36534357

Reverso sin cancelar

Metro Bilbaoko langileek eskatuz gero, derrigor erakutsi beharreko txartela. Amaieraeguna imprimatuta ez duten bidaitxartelek tarifak aldatzean galduko dute balioa.

Metro Bilbaoko langileek eskatuz gero, derrigor erakutsi beharreko txartela. Amaieraeguna imprimatuta ez duten bidaitxartelek tarifak aldatzean galduko dute balioa.

Título de obligada presentación al personal del Metro Bilbao cuando se solicite. Los billetes que no tienen impresa su fecha de caducidad, caducan con el cambio de tarifas.

Título de obligada presentación al personal del Metro Bilbao cuando se solicite. Los billetes que no tienen impresa su fecha de caducidad, caducan con el cambio de tarifas.

I.F.K. A48541957. Indarreko tarifen arabekoa. B.D.A. eta B.E.Z. barne. C.I.F. A48541957. Utilización según tarifas vigentes. Incluye S.O.V. e I.V.A.

I.F.K. A48541957. Indarreko tarifen arabekoa. B.D.A. eta B.E.Z. barne. C.I.F. A48541957. Utilización según tarifas vigentes. Incluye S.O.V. e I.V.A.

Tipografia Aurre eta atzealdeen logotipoa: Rotis Semisans Bold (65). Atzealdeko euskarazko argibideak: Rotis Semisans Extra Bold (75) Atzealdeko gaztelerazko argibideak: Rotis Semisans Regular (55) Kolorea Kolorezko fondoak: NCS 0090-Y70R Gorria 1 eredurako eta NCS 2005 R50B 2. eredurako. Aurrealdearen sinboloa: NCS 0090 Y70R- Gorria. Aurrealdearen logotipoa: NCS Beltza Aurrealdearen zerro Zurian markaren ordezko publizitatea sar daiteke. Banda gorri zein Grisak, ereduaren arabera, txartelak luzatzen diren unean sortzen diren datuak inprimatzeko gordetzen dira. Hauexek dira datuak: txartel mota, bidaiguneak, luzatzen den eguna, iraungitzen den eguna, txartel zenbakia eta bezero zenbakia. Atzealdearen gainean txartelei balioa ematean sortzen diren datuak inprimatzen dira.

Títulos de Transporte Tickets Formato: 86 x 54 mm. Tipo de Papel: Cartón reciclado

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

OCA

0125

A-C

Publizitaterako Tokia Espacio para Publicidad

PROSEGUR

Color Fondos de color: Rojo NCS 0090-Y70R para el modelo 1 y Gris NCS 2005-R50B para el modelo 2. Símbolo del anverso: Rojo NCS 0090Y70R. Logotipo del anverso: Negro NCS.

21188833 17.11.95 17.12.95

00000067

36534357

Tipografía Logotipo del anverso y reverso: Rotis Semisans Bold (65). Información del reverso en euskara: Rotis Semisans ExtraBold (75). Información del reverso en castellano: Rotis Semisans Regular (55).

Bidaiari Karneta Carnet de Viajero

En la zona blanca del anverso se puede incluir publicidad en sustitución de la Marca. Las bandas de color Rojo o Gris, según el modelo, se reservan para la impresión de los datos generados en el momento de ser expedidos los tickets. Son los siguientes: tipo de billete, zonas, fecha de expedición, fecha de caducidad, precio, número de billete y número de cliente. Sobre el reverso se imprimen los datos generados durante la cancelación de los tickets.

Argitarapenak: Bidaitxartelak Publicaciones: Títulos de Transporte

53


Bidaitxartelak Aldez Aurreko Ordainketaren Txartela Formatoa: 86 x 54 mm Materiala: PVC Tipografia Logotipoa: Rotis Semisans Bold (65) Euskarazko izena: Rotis Semisans Bold (65) Gaztelerazko izena: Rotis Semisans Light (45) Atzealdeko euskarazko argibideak: Rotis Semisans Extra Bold (75) Atzealdeko gaztelerazko argibideak: Rotis Semisans Regular (55)

Metro Dirua

Kolorea Goiko banda eta sinboloa: NCS 0090 Y70R Gorria Beheko banda: NCS 2005 R50B Grisa Euskarazko izena: Zuria Gaztelerazko izena eta atzealdeko argibideak: NCS Beltza Oharrak Atzealdearen zerro Zurian publizitatea sar daiteke markaren ordez.

Dinero Metro

Títulos de Transporte Tarjeta Prepago Formato: 86 x 54 mm Material: PVC

Color Banda superior y Símbolo: Rojo NCS 0090-Y70R. Banda inferior: Gris NCS 2005-R50B Denominación en euskara: Blanco. Denominación en castellano e información del reverso: Negro NCS. Observaciones En la zona blanca del anverso se puede incluir publicidad en sustitución de la Marca.

54

Argitarapenak: Bidaitxartelak Publicaciones: Títulos de Transporte

813155

81315 lkjfg df añjkhtpua adihgkdf ahgda fd iueh gñkjh lkjgh afhg ahg kljdfhakg hkjhg

Tipografía Logotipo: Rotis Semisans Bold (65). Denominación en euskara: Rotis Semisans Bold (65). Denominación en castellano: Rotis Semisans Light (45). Información del reverso en euskara: Rotis Semisans ExtraBold (75). Información del reverso en castellano: Rotis Semisans Regular (55).

Apaitutako kreditua ezeztapen arteko baliodun txartela. Bidaiaren prezioa indarren diren tarifen arauera. B.E.Z. eta B.B.A. barne. Aurkeztu beharko da ikuzkatzaileek eskatzen duten guztietan N.I.F.: A-48000000

Tarjeta válida hasta la cancelación del crédito indicado. Precio del trayecto según tarifas vigentes. I.V.A. y S.O.V. incluidos. A presentar a petición de cualquier inspector. N.I.F.: A-48000000


Liburuak

Libros

Liburu-Azalak

Portadas

Azalen diseinua eta formatoa direnak direla, argitarapenaren arduradunak kasu bakoitzerako definituko baititu, marka eta izenburuen letra motak kapitulu honen aitzinsolasean ezarritako arauei jarraituz aplikatuko dira.

Independientemente del diseño o del formato de las portadas, que definirá para cada caso el responsable de la edición, la marca y los tipos de letra para titulares se aplicarán siguiendo las normas establecidas a continuación.

Azalen ezkerretako goialdeko angeluan marka eta ondoren izenburuak eta izenburuordeak lerroan zein zutabean banatuta agertuko dira beti. Azalaren gainerakoa hutsik geratzen da argazkiak zein ilustrazioak sartzeko. Halaber, bizkarrean marka goitik behera agertuko da eta ondoren argitarapenaren izenburua behetik gora jarrita. Marka bat baino gehiago batera jarri behar denean, atzeko azalean guztiak jarriko dira, eta aurrekoan Metro Bilbaorena bakarrik.

En el ángulo superior izquierdo de las portadas siempre aparecerá la marca seguida de los títulos y subtítulos compuestos en línea o en columna. De la misma manera, en el lomo debe figurar la marca en posición vertical y a continuación el título de la publicación orientado de abajo hacia arriba. En el caso de convivencia de varias marcas, la ubicación de todas ellas deberá realizarse en la contraportada, manteniendo en la portada exclusivamente la de Metro Bilbao.

Barruko Orrialdeak

Páginas Interiores

Formato honetan, testuak eta irudiak bi edo hiru zutabeko sareska erabiliz bana daitezke. Orrialde hauetako adibideek hartu beharko litzatekeen estilo grafikoaren ikuspegi orokorra eskaintzen dute. Hizkuntzen bereizketarako ezarri diren arauak eta tipografia, orohar, kapitulu honetako aitzinsolasean xehetu dira.

En este formato, la distribución de textos e imágenes puede establecerse mediante la utilización de una retícula de una, dos o tres columnas. Los ejemplos de estas páginas ofrecen una visión general del estilo gráfico que deber a adoptarse. Las normas establecidas para la diferenciación lingüística y la tipografía en general, se detallan en la introducción del presente capítulo.


metro bilbao

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Testua Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

Testua Izenburua Euskaraz TestuaTes Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Texto Títular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex

Hirugarren Izenburua Eusk. Texto Texto Texto Texto Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Texto Títular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

HIrugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Testua Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Texto Títular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Testua Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Texto Títular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex Texto Texto Texto Texto Texto Texto Tex

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Liburuak DIN A4 Formatoko Aurreko Azalak Adibidea Libros Portadas Formato DIN A4 Ejemplo

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

57


Liburuak

metro bilbao

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

DIN A4 Formatoko Aurreko Azalak Adibideak

Bizkaiko Garraio Partzuergoa Consorcio de Transportes de Bizkaia

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Hirugarren Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia

Marka bat baino gehiago batera jarri behar denean, atzeko azalean guztiak jarriko dira, eta aurrekoan Metro Bilbaorena bakarrik

Título en Euskara Título en Castellano

Segundo Título en Euskara Segundo Título en Castellano

Tercer Título en Euskara Texto Texto Texto Texto

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

HIrugarren Izenburua Euskaraz Tercer Título en Castellano

Bigarren IIzenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Moyua

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

metro bilbao

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

metro bilbao

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

metro bilbao

Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao

Lehen IIzenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

metro bilbao

metro bilbao

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Testua

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

Primer Título en Euskara Primer Título en Castellano

,

58

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

Segundo Título en Euskara Segundo Título en Castellano Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

En el caso de convivencia de varias marcas, la ubicación de todas ellas deberá realizarse en la contraportada, manteniendo en la portada exclusivamente la de Metro Bilbao.

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Portadas Formato DIN A4 Ejemplos

ÇBigarren Izenbburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Libros

96

metro bilbao

. Agiria , Memoria

Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Memoria

Izenburua Euskaraz Título en Castellano Bigarren IIzenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

metro bilbao

metro bilbao

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Testua

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarrren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Agiria

96 .


metro bilbao

Metroz metro Metro a metro Gure metroa hasieratik gaur egunera arte Nuestro metro desde los comienzos hasta hoy

Liburuak DIN A4 Formatoko Aurreko Azalak Erakundearen beltzaren gaineko argazkiak. Libros Portadas Formato DIN A4 FotografĂ­as sobre fondo Negro Corporativo

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

59


Liburuak metro bilbao

DIN A4 Liburu-Azalak Azalen diseinua eta formatoa direnak direla, argitarapenaren arduradunak kasu bakoitzerako definituko baititu, marka eta izenburuen letra motak kapitulu honen aitzinsolasean ezarritako arauei jarraituz aplikatuko dira.

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua Testua Tercer Título en Castellano Texto Texto Texto Texto

56 mm

Azalen ezkerretako goialdeko angeluan marka eta ondoren izenburuak eta izenburuordeak lerroan zein zutabean banatuta agertuko dira beti. Azalaren gainerakoa hutsik geratzen da argazkiak zein ilustrazioak sartzeko. Halaber, bizkarrean marka goitik behera agertuko da eta ondoren argitarapenaren izenburua behetik gora jarrita. Marka bat baino gehiago batera jarri behar denean, atzeko azalean guztiak jarriko dira, eta aurrekoan Metro Bilbaorena bakarrik.

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

flexible pero min 65 mm

Texto Titular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto Texto Te Texto Texto Texto Texto Texto

123 mm

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano Bigarren Izenburua Euskaraz

70 mm

Libros

Segundo Título en Castellano

Portadas DIN A 4 123 mm

Tercer Título en Castellano Texto Texto

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

Izenburua Euskaraz Título en Castellano Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Texto Titular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

60

metro bilbao

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

En el ángulo superior izquierdo de las portadas siempre aparecerá la Marca seguida de los títulos y subtítulos compuestos en línea o en columna. De la misma manera, en el lomo debe figurar la Marca en posición vertical y a continuación el título de la publicación orientado de abajo hacia arriba. En el caso de convivencia de varias marcas, la ubicación de todas ellas deberá realizarse en la contraportada, manteniendo en la portada exclusivamente la de Metro Bilbao.

Hirugarren Izenburua Eusk. Testua Testua

metro bilbao

Independientemente del diseño o del formato de las portadas, que definirá para cada caso el responsable de la edición, la Marca y los tipos de letra para titulares se aplicarán siguiendo las normas establecidas a continuación.

Bigarren Izenburua Euskara Segundo Título en Castellano

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Texto Titular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto Texto Te Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto


metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Testua Testua Título en Castellano Texto Texto Bigarren Izenburua Eusk. Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto

Informazio Sistema Sistema Información

Lehen Izenburua Euskaraz

Primer Título en Castellano

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu.

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre lugares y horas.

Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea. Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu ahal izatea ekarri du. Geltoki batek ez luke beharrezko direnak baino argibide gehiago izan behar.

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por su propio entendimiento en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el cliente acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones. Es conveniente que la estación no contenga más informaciones que las estrictamente necesarias.

Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Texto Títular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto

Susana Ormazabal

Informazio Sistema Sistema Información

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe

Horregatik, behin eta berriro eskaini behar zaio geltoki barruan nola kanpoan, bidaiaria seguru eta jakinaren gaineari egon dadin. A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el cuantas menos señales hay, mejor

Las informaciones oficiales están identificadas por su color rojo, quedando separadas de otros ámbitos de información, como p.e. la publicidad. El viajero que ve señales de inforSistema Información Informazio Sistema mación en color rojo sabe que éstas contienen una información oficial, y el que busca una comunicación oficial debe buscar las señales trafikoa bertan behera eroriko bait litzarojas. Por razones de facilidad de paso y señalización debenetako la estación de metro Metroko geltokiaren seinaleztapena tra- teke.LaSeinaleztapenak este sistema incluye la informaclaridad, ezagutzen laguntzen du, egoera es una parte esencial del desarrollo del fikoaren iharduerak berebiziko osagarria ción horaria. eta zein helburu den kontutan La señalización es un requisito tráfico. du. Trafikoaren iharduera egoki batek hartuta hartarako orientabideak indispensable del buen desarrollo del tránahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe Para el buen funcionamiento de un sisarteko se derrumfico.,Gune ya queeta sinorduen ella el tráfico trafikoa bertan behera eroriko bait litza- ematen temala de información es imprescindible ditu. La zehazten señalización ayuda a conocer baría.ere teke. Seinaleztapenak benetako egoera erlazioak situación real y ofrece orientacionesfacilitar para el marco del sistema. Por expeezagutzen laguntzen du, eta zein helburiencia y por aprendizaje, el cliente debe las ideas de meta. Define las relaciones ru den kontutan hartuta hartarako saber a dónde quiere ir, así como con entre lugares y horas. orientabideak ematen . Gune eta orduen qué línea debe viajar y en qué dirección. arteko erlazioak ere zehazten ditu. Para los introducidos esto no ofrece dificultades, pero un sistema de inHala eta guztiz ere, indarrean darrai haformación solo es válido en tanto rako leloak, hots, zenbat eta seinale guten cuanto informa a la persona xiago orduan eta trafikorik hobea. Bino introducida, p.e. a un forastero daiariak nahiago bide du egoera jakin que visita la ciudad. Con la ayuda baten aurrean bere kasa konpontzea, de mapas, el sistema le explica la hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea ciudad y los distritos, las líneas y baino. Horregatixe da onuragarriagoa, las estaciones, y mediante un hoerabiltzailea metroko geltokira goitik berario de trenes se informa sobre la herako zentzuan etor dadin behe-solaisucesión horaria de las conexiorutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor nes de tren. Generalmente, a esta egokia lortzen du eta bide batez seinaleinformación de fondo no se le da ak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du la importancia debida. Debe ofreseinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, cerse ya desde la calle, antes de bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erentrar en la estación, y repetirse lazionatu. Modu honetara seinaleen been la estación para que el cliente raien tamainak eta kopuruak gutxitu se pueda asegurar y cerciorar. ahal izatea ekarri du. Geltoki batek ez luke beharrezko direnak baino argibide La señalización propia de la gehiago izan behar. da. estación incluye el nombre de la estación que aparece con relativa Hiria bisitatzera datorren kanpotar batentzat, esaterako. Mapen bidez, sareak hiria eta beronen zatien berri ematen dio, geltokiak eta lineak erakusten, eta A pesar de ello sigue vigente el principio azkenik tren-ordutegi taulen bidez trede que cuantas menos señales hay, menen elkarren arteko loturen berri ematen jor se desarrolla el tráfico. El viajero predio. Orokorki, oinarri-oinarrizko informafiere hacerse cargo de una situación por zio horri ez zaio behar bezalako garrantsu propio entendimiento en lugar de deziarik ematen. Horregatik, behin eta bejarse aleccionar a base de indicaciones. rriro eskaini behar zaio geltoki barruan Por eso resulta ventajoso que el cliente nola kanpoan, bidaiaria seguru eta jakiacceda a la estación del metro desde naren gaineari egon dadin. arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones. Es conveniente que la estación no contenga más informaciones que las estrictamente necesarias. Para el buen funcionamiento de un sistema de información es imprescindible facilitar el marco del sistema. Por experiencia y por aprendizaje, el cliente debe saber a dónde quiere ir, así como con qué línea debe viajar y en qué dirección. Para los introducidos esto no ofrece dificultades, pero un sistema de información solo es válido en tanto en cuanto informa a la persona no introducida, p.e. a un forastero que visita la ciudad. Con la ayuda de mapas, el sistema le explica la ciudad y los distritos, las líneas y las estaciones, y mediante un horario de trenes se informa sobre la sucesión horaria de las conexiones de tren. General-

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu.

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre lugares y horas.

Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea. Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu ahal izatea ekarri du. Geltoki batek ez luke beharrezko direnak baino argibide gehiago izan behar.

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por su propio entendimiento en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el cliente acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones. Es conveniente que la estación no contenga más informaciones que las estrictamente necesarias.

Argibide ofizialak kolore gorriz ematen dira ezagutzera, beste zenbait informazio-esparrutatik bereiztuz, iragarkietatik, esaterako. Argibide seinale gorriak ikusten dituen bidaiariak badaki horrela informazio ofiziala adierazten dutena, eta argibide ofizialen bila dabilenak, aldiz, badaki gorriz aurkituko dituena. Ordutegiak ere era horretara ezartzen dira argitasunagatik eta ibilbidean oztoporik ez sortzeagatik, besteak beste.

Las informaciones oficiales están identificadas por su color rojo, quedando separadas de otros ámbitos de información, como p.ej. la publicidad. El viajero que ve señales de información en color rojo sabe que éstas contienen una información oficial, y el que busca una comunicación oficial debe buscar las señales rojas. Por razones de facilidad de paso y claridad, este sistema incluye la información horaria.

Liburuak

Libros

Barruko Orrialdeak DIN A4

Páginas Interiores DIN A 4

Formato honetan, testuak eta irudiak zutabe bat, bi ala hiruko sareska erabiliz bana daitezke. Orrialde hauetako adibideek hartu beharko litzatekeen estilo grafikoaren ikuspegi orokorra eskaintzen dute. Hizkuntzen bereizketarako ezarri diren arauak eta tipografia, orohar, kapitulu honetako aitzinsolasean xehetu dira.

En este formato, la distribución de textos e imágenes puede establecerse mediante la utilización de una retícula de una, dos o tres columnas. Los ejemplos de estas páginas ofrecen una visión general del estilo gráfico que debe adoptarse. Las normas establecidas para la diferenciación lingüística y la tipografía en general se detallan en la introducción del presente capítulo. Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

61


metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano Hirugarren Izenburua Eus-

metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz

Portadas Formato 2/3 DIN A3 (297 x 297)

Izenburua Euskaraz Bigarren Izenburua Título en Castellano Euskaraz Segundo Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

Bigarren Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

Tercer Título en Castellano Texto Texto

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Libros

metro bilbao

Hirugarren Izenburua Euskaraz Testua Testua

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

2/3 DIN A3 Formatoko Aurreko Azalak (297 x 297)

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Segundo Título en Castellano

metro bilbao

Bigarrem Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

Liburuak

62

metro bilbao

Hirugarren Izenburua Eus-

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

metro bilbao

Hirugarren Izenburua Eus-


metro bilbao

Liburuak

metro bilbao

2/3 DIN A3 Formatoko Aurreko Azalak (297 x 297)

Izenburua Euskaraz Bigarren Izenburua Título en Castellano Euskaraz Segundo Título en Castellano Hirugarren Izenburua Euskaraz Testua

metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Bigaren Izenburua Euskaraz Testua Testua Tsstua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

Texto Títular en Euskara Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Bigarren Izenburua Título en Castellano Euskaraz Segundo Título en Castellano

Libros Portadas Formato 2/3 DIN A3 (297 x 297)

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

Tercer Título Castellano Texto

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

63


Liburuak

metro bilbao

Formatoa 2/3 DIN A3 (297 x 297) Azalak Azalen diseinua eta formatoa direnak direla, argitarapenaren arduradunak kasu bakoitzerako definituko baititu, marka eta izenburuen letra motak kapitulu honen aitzinsolasean ezarritako arauei jarraituz aplikatuko dira.

95 mm

Azalen ezkerretako goialdeko angeluan marka eta ondoren izenburuak eta izenburuordeak lerroan zein zutabean banatuta agertuko dira beti. Azalaren gainerakoa hutsik geratzen da argazkiak zein ilustrazioak sartzeko. Halaber, bizkarrean marka goitik behera agertuko da eta ondoren argitarapenaren izenburua behetik gora jarrita.

Izenburua Euskara Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

variable pero mín 22 mm

Hirugarrena Euskaraz Testua Testua Tercer Título en Castellano Texto Texto 195 mm Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Texto Titular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto Texto Te Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Izenburua Euskaraz Testua Título en Castellano Texto Tex Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua

metro bilbao

Texto Titular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto Texto Te Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Testua Título en Castellano Texto Tex Bigarren Izenburua Euskarazz Segundo Título en Castellano

Libros

Izenburua Euskara Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Segundo Título en Castellano Texto Texto Texto

Formato 2/3 DIN A3 (297 x 297) Portadas

64

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

Independientemente del diseño o del formato de las portadas, que definirá para cada caso el responsable de la edición, la Marca y los tipos de letra para titulares se aplicarán siguiendo las normas establecidas en la introducción del presente capítulo. En el ángulo superior izquierdo de las portadas siempre aparecerá la Marca seguida de los títulos y subtítulos compuestos en línea o en columna. El resto de la portada queda libre para la inclusión de fotografías o ilustraciones. De la misma manera, en el lomo debe figurar la Marca en posición vertical y a continuación el título de la publicación orientado de abajo hacia arriba.


Liburuak Formatoa 2/3 DIN A3 (297 x 297) Barruko Orrialdeak

metro bilbao

Formato honetan testuak eta irudiak lau zutabeko sareska erabiliz bana daitezke. Orrialde hauetako adibideek hartu beharko litzatekeen estilo grafikoaren ikuspegi orokorra eskaintzen dute. Hizkuntzen bereizketarako ezarri diren arauak eta tipografia, orohar, kapitulu honetako aitzinsolasean xehetu dira.

Izenburua Euskaraz Testua Título en Castellano Texto Título en Inglés Texto Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano Segundo Título en Inglés Testua Izenburua Euskaraz Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Testua Texto Titular en Castellano Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto Texto Te Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano Primer Título en Inglés Seinaleen Sistema Sistema de Señales The Sign system

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu.

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre llugares y horas.

The signalling of the underground station is an essential part of traffic operation. Signalling is absolutely for a good running of traffic: without it, traffic would crumble. Signs prove useful in getting a better knowledge of the real situation, and provide guidance for final ideas. They define the relationship between places and times.

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere haHala eta guztiz ere, indarrean darrai cerse cargo de una situación por su propio harako leloak, hots, zenbat eta seinale entendimiento en lugar de dejarse alecciogutxiago orduan eta trafikorik hobea. nar a base de indicaciones. Por eso resulta Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin ventajoso que el cliente acceda a la estabaten aurrean bere kasa konpontzea, ción del metro desde arriba a través de un hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea entresuelo. De esta manera obtiene una baino. Horregatixe da onuragarriagoa, buena visión general y también está prepaerabiltzailea metroko geltokira goitik rado para entender mejor las señales. No es beherako zentzuan etor dadin behe-sonecesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el The signalling of the underground station número de is an essential part of traffic operation. Sigindicacionalling is absolutely for a good running of nes. Es traffic: without it, traffic would crumble. convenienSigns prove useful in getting a better te que la knowledge of the real situation, and proviestación no de guidance for final ideas. They define the contenga relationship between places and times. más informaciones However, there´s still a prevailing principle: que las esthe fewer the signs, the better is traffic trictamente operation. The passenger prefers realizing a necesarias. situation thanks to his own understanding, rather than allowing to be lectured by so Las informany indications. That´s why it´s an admaciones vantage that the passenger enters the unoficiales derground station from above, via an enestán tresol. So, he obtains a good overall view, identificaand he´s ready also to understand the signs das por su much better. He needn´t obey the signs La señalización de la estación de metro es color rojo, blindly: he can, instead, relate them with una parte esencial del desarrollo del tráfico. quedando basic information. This has rather allowed a La señalización es un requisito indispensaseparadas reduction in the dimensions of signs, and ble del buen desarrollo del tráfico , ya que de otros in the number of indications. It is advisasin ella el tráfico se derrumbaría. La señaliámbitos de ble that the station won´t have more inforzación ayuda a conocer la situación real y informamation items than those which prove ofrece orientaciones para las ideas de meta. ción, como strictly necessary. Define las relaciones entre llugares y horas. p.e. la publicidad. El A pesar de ello sigue vigente el principio de viajero que que cuantas menos señales hay, mejor se ve señales desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hade inforcerse cargo de una situación por su propio mación en entendimiento en lugar de dejarse alecciocolor rojo nar a base de indicaciones. Por eso resulta sabe que ventajoso que el cliente acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones. Es conveniente que la estación no contenga más informaOfficial information is identified by red cociones que las estrictamente necesarias. lour, which separates these signs from different fields of information, e.g. advertising. Las informaciones oficiales están identifiA passenger looking at information signs cadas por su color rojo, quedando separacoloured in red knows that these hold an das de otros ámbitos de información, como official information , and the person loop.e. la publicidad. El viajero que ve señales king for an official indication should look de información en color rojo sabe que éstas for red signs. For reasons of convenient contienen una información oficial, y el que passage and clearness, this system includes busca una comunicación oficial debe buscar time information. las señales rojas. Por razones de facilidad de paso y claridad, este sistema incluye la inFor a good functioning of an information formación horaria. system, it is essential to make the frame of the system as easy as possible. Thanks to Para el buen funcionamiento de un sistema his own experience, and by training, the de información es imprescindible facilitar el user should know where he wants to go, marco del sistema. Por experiencia y por on which line he should travel, and in aprendizaje, el cliente debe saber a dónde which direction.Those already aware have quiere ir, así como con qué línea debe viano difficulties, but an information system is jar y en qué dirección. Para los introducionly valid as far as it informs persons who dos esto no ofrece dificultades, pero un sisare not aware, e.g. an outsider visiting tema de información solo es válido en tanto town. With the help of maps, the system en cuanto informa a la persona no introduexplains to that person everything about cida, p.e. a un forastero que visita la ciudad.

However, there´s still a prevailing principle: the fewer the signs, the better is traffic operation. The passenger prefers realizing a situation thanks to his own understanding, rather than allowing to be lectured by so many indications. That´s why it´s an advantage that the passenger enters the underground station from above, via an entresol. So, he obtains a good overall view, and he´s ready also to understand the signs much better. He needn´t obey the signs blindly: he can, instead, relate them with basic information. This has rather allowed a reduction in the dimensions of signs, and in the number of indications. It is advisable that the station won´t have more information items than those which prove strictly necessary.

Izenburua Euskara Título en Castellano Título en Inglés Testua Testua Texto Texto Texto Texto Informazio Sistema Sistema de Información The Sign system

Sistema de Iluminación con Alto-parlantes Sistema de Iluminación con Alto-parlantes Sistema de Iluminación con Alto-parlantes

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu. Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea. Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu ahal izatea ekarri du. Geltoki batek ez luke beharrezko direnak baino argibide gehiago izan behar.

Argibide ofizialak kolore gorriz ematen dira ezagutzera, beste zenbait informazio-esparrutatik bereiztuz, iragarkietatik, esaterako. Argibide seinale gorriak ikusten dituen bidaiariak badaki horrela informazio ofiziala adierazten dutena, eta argibide ofizialen bila dabilenak, aldiz, badaki gorriz aurkituko dituena.

Texto Titular en Inglés Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto TextoTexto Texto Texto Texto Te Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto

Official information is identified by red colour, which separates these signs from different fields of information, e.g. advertising. A passenger looking at information signs coloured in red knows that these hold an official information , and the person looking for an official indication should look for red signs. For reasons of convenient passage and clearness, this system includes time information. For a good functioning of an information system, it is essential to make the frame of the system as easy as possible. Thanks to his own experience, and by training, the user should know where he wants to go, on which line he should travel, and in which direction.Those already aware have no difficulties, but an information system is only valid as far as it informs persons who are not aware, e.g. an outsider visiting town. With the help of maps, the system explains to that person everything about town and its districts, lines and stations, and the succession in time of train connections, by means of a train timetable. Generally, this basic information doesn´t deserve due attention. Yet it should be offered outside, before entering the station, and be repeated in the station, so that the user may be completely sure. Signs corresponding to the station itself include the name of the station; this name turns up rather often, so that passengers arriving on the train may always make out, from their own situation, the name of the station, which may be their destination point. Information must be offered as well

Libros Formato 2/3 DIN A3 (297 x 297) Páginas Interiores En este formato, la distribución de textos e imágenes puede establecerse mediante la utilización de una retícula de cuatro columnas. Los ejemplos de estas páginas ofrecen una visión general del estilo gráfico que deberá adoptarse. Las normas establecidas para la diferenciación lingüística y la tipografía en general, se detallan en la introducción del presente capítulo.

Argitarapenak: Liburuak Publicaciones: Libros

65


Idazkiak

metro bilbao

Aurreko Azalak eta Barneko Diagramagintza DIN A4 Formatoa Azala lehioduna ala lehiogabea. Barneko orriak alde bakarretik inprimatutako gutun orriak erabiliz. Elebidun zein elebakarrak.

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Ustiapeneko Zuzendaritza Dirección de Explotación

Generalidades En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe. El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Antolakuntza eta Giza Baliabideak Organización y Recursos Humanos

3 Trenen Zirkulazioa

3 Circulación de Trenes

Orokorrean

Generalidades

Esquemas, Cudaros, Dibujos, Fotos etc

Texto secundario Texto secundario Texto secundario Texto secundario (8 pts light italic)

metro bilbao

Navarra 2 - 48001 Bilbao Tfn: (94) 425 40 00 Fax: (94) 425 40 39

Plan de Explotación de Metro Bilbao Plan de Explotación de Metro Bilbao

Reglamento de Circulación y Señales (Euskera) Reglamento de Circulación y Señales (Castellano)

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute ere 65 mm.ko zabalera gainditze- Texto Navarra 2 - 48001 Bilbao inoiz Ustiapeneko Tfn: (94) 425 40 00 Zuzendaritza zutabea ezkerraldetik lerik. Lehenengo Dirección Fax: (94) 425 40 39 rrokatzen da,deorganismoaren izenak eta Explotación tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.

con el márgen izquierdo de la Marca del Símbolo, y la En la confección de una carta bilingüe, segunda coincidiendo con la dirección del emisor y la normalización de los mecano- del destinatario. El texto se presenta distribuido en grafiados garantiza la unidad de dos columnas. La columna izquierda corresponde al imagen de toda la correspondencia, por Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben ello presentamos este ejemplo, válido rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se para su utilización por parte de alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La cualquier Dirección de Metro Bilbao primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la SA., siempre que deba utilizarse la Marca del Símbolo, y la segunda coincidiendo con la El texto se presenta distribuido en dos columnas. La fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik leMetro Bilbaoren Ustiapenerkao Egitasmoa rrokatzen da, organismoaren izenak eta Plan de Explotación de Metro tipnBilbao da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako Seinaleen Zirkulazioaren eta arauei jarraitzen diete.Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari Arautegia eta eskuinekoa.

El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la Marca del Símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

Reglamento de Circulación y Señales Personal de Circulación

Personal de Circulación

Supervisores Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta Testu osagarriren bat,, behar izanez gero. tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gaiizanez gero. Testu osagarriren bat,, behar nerako oharpideek lehendik azaldutako Testu osagarriren bat, behar izanez gero. arauei jarraitzen diete. Algún texto complementario, si procede. Algún texto complementario, si Bi procedeAlgún zutabetantexto banatzen complementario, si procede.

da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gaztelaniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari

Esquemas, Cudaros, Dibujos, Fotos etc

Supervisores En la confección de una carta bilingüe, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe. El texto se presenta distribuido en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la Marca del Símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del

Bilbon, 1996ko ekainak 27 Bilbao, 27 de Junio de 1996

Documentos Portadas y Diagramación Interior Formato DIN A4 Portada con o sin ventana. Hojas interiores utilizando hojas cartas impresas por un solo lado. Bilingüe o Monolingüe.

66

Argitarapenak: Idazkiak Publicaciones: Documentos


Idazkiak

metro bilbao

Dokumentuaren Izenburua Euskaraz Título del Documento en Castellano

metro bilbao

Kapitulua Euskaraz Capítulo en Castellano

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena.

Idazki elebidunak, mekanografiatuak nahiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da, idazki elebidunak egin behar ditzan Metroko edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat baliagarri dena edozein organismorentzat dena.

En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.

Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua. Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta, adibide hau aurkezten da.

El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.

Izenburuordea Euskaraz

Subtítulo en Castellano

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipografiazko ikurrek eratzen duten ardatz horretatik 85 mm.tara kokatzen da, ezkerraldetik, holaber, lerrokatua.

En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Idazki elebidunak, mekanografiatuak naiz inprimatuak izan, normaltzea dugu gutunketa ororen ezaugarri-batasunaren bermea. Hori dela eta,

El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán

Esquemas, Cuadros, Dibujos, Fotos etc

metro bilbao

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua.

Dokumentuaren Izenburua Euskaraz

Kapitulua Euskaraz

Dokumentuaren Izenburua Euskaraz Título del Documento en Castellano

Kapitulua Euskaraz Capítulo en Castellano

partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario. En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe. El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario. El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario. El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

metro bilbao

DIN A4 Formatoko Aurreko Azalak eta Barneko Diagramagintza Azala lehioduna ala leihogabea. Barneko orriak paper arruntekoak, bi aldeetatik inprimatuta. Elebiduna ala elebakarra. Documentos Portadas y Diagramación Interior Formato DIN A4 Portada con o sin ventana. Hojas interiores utilizando papel normal impreso por ambos lados. Bilingüe o Monolingüe.

Título del Documento en Castellano

Capítulo en Castellano

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.

En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe.

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Izenburuordea Euskaraz

El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario.

Esquemas, Cuadros, Dibujos, Fotos etc

Esquemas, Cudaros, Dibujos, Fotos etc

Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete.Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organisEsquemas, Cuadros, Dibujos, Fotos etc moaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen da testua, ezkerrekoa Euskarari eta eskuinekoa Gazte-laniari dagozkiela. Zutabeek ez dute inoiz ere 65 mm.ko zabalera gainditzerik. Lehenengo zutabea ezkerraldetik lerrokatzen da, organismoaren izenak eta tipn da, ezkerraldetik, lerrokatua. Gainerako oharpideek lehendik azaldutako arauei jarraitzen diete. Bi zutabetan banatzen

Subtítulo en Castellano En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier Dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe. El texto se presenta distribuído en dos columnas. La columna izquierda corresponde al Euskara y la derecha al castellano. Estas no deben rebasar la anchura de 65 mm.. Las columnas se alinearán partiendo del lado izquierdo de la hoja. La primera coincidiendo con el márgen izquierdo de la marca del símbolo, y la segunda coincidiendo con la dirección del emisor y del destinatario. En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la correspondencia, por ello presentamos este ejemplo, válido para su utilización por parte de cualquier dirección de Metro Bilbao SA., siempre que deba utilizarse la fórmula bilingüe. En la confección de una carta bilinguë, la normalización de los mecanografiados garantiza la unidad de imagen de toda la

Argitarapenak: Idazkiak Publicaciones: Documentos

67


bao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano Moyua

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

bao

metro bilbao metro bilbao

68

Argitarapenak: Bideoak Publicaciones: Videos

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano


Bideo Zinta

Cinta de Vídeo

Bideo zintek eta estalkiek beste argitarapenetan erabiltzen diren ezaugarrizko irizpide berdinei jarraitzen diete. Orrialde honetan Metro Bilbaoren oinarrizko zeinuak erakundearen koloredun azaleretan aplikatzeko modu zuzena erakusten da.

Bideo zinta idatzizko argitarapen batekin batera ateratzen denean, diseinu irizpide berberei jarraituko diete biek. Edizioaren arduradunak zehaztuko du zein den edukiaren arabera gehien komeni den diseinua eta zein den argitarapenaren eginkizun zehatza.

La cinta de vídeo y su estuche siguen los mismos criterios de identificación empleados en otras publicaciones. En esta página se muestran algunos ejemplos de la aplicación correcta de los signos básicos de Metro Bilbao sobre superficies de color corporativo.

Cuando la cinta de vídeo se publique junto con una edición impresa, ambos deben seguir los mismos criterios de diseño. El responsable de la edición determinará el diseño más conveniente en base al contenido y a la función específica de la publicación.

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao

metro bilbao

Argitarapenak: Bideoak Publicaciones: Videos

69


Disketea Orohar, halako euskarri mota Metro Bilbaoren markadun eta erakundearen Gorria duen etiketa itsaskor baten bidez bereiztuko da. Gainera, tarte zuri bat ere utziko da eskuz idatzitako oharretarako edo, behar baldin bada, argitarapenaren izenbururako. Disketea argitarapen inprimatu batekin batera ateratzen denean, diseinu irizpide berdinei jarraituko diete biek. Edizioaren arduradunak zehaztuko du zein den edukiaren eta argitarapenaren eginkizun zehatzaren arabera gehien komeni den diseinua.

metro bilbao Identidad Corporativa La Marca Logotipo y sus Variantes Disquete 1

Disquete En general, la identificación de este tipo de soporte informático se realizará mediante una etiqueta autoadhesiva de color Rojo corporativo con la Marca de Metro Bilbao. Además, se reserva un espacio en blanco para añadir anotaciones manuscritas o, cuando corresponda, el título de la publicación. Cuando el disquete se publique junto con una edición impresa, ambos deben seguir los mismos criterios de diseño. El responsable de la edición determinará el diseño más conveniente en base al contenido y a la función específica de la publicación.

metro bilbao

70

Argitarapenak: Disko Malguak Publicaciones: Discos Flexibles


CD ROMa

CD ROM

Hala estalkiaren karatulak nola CD ROMak berak beste argitarapenetan erabilli diren ezaugarrizko irizpide berdinei jarraituko diete. Orrialde honetan Metro Bilbaoren oinarrizko zeinuak erakundearen koloredun azaleretan aplikatzeko modu zuzena erakusten da.

Tanto la carátula del estuche como el propio CD ROM siguen los mismos criterios de identificación empleados en otras publicaciones. En esta página se muestran algunos ejemplos de la aplicación correcta de los signos básicos de Metro Bilbao sobre superficies de color corporativo.

Informatikako euskarri hori idatzizko argitarapen batekin batera ateratzen denean, diseinu irizpide berberei jarraituko diete biek. Kasu bakoitzean, edizioaren arduradunak zehaztuko du zein den edukiaren eta argitarapenaren eginkizun zehatzaren arabera gehien komeni den diseinua.

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Cuando este soporte informático se publique junto con una edición impresa, ambos deben seguir los mismos criterios de diseño. En cada caso, el responsable de la edición determinará el diseño más conveniente en base al contenido y a la función específica de la publicación.

metro bilbao Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Argitarapenak: CD Romak Publicaciones: CD Roms

71


CD ROMa

metro bilbao

Hala estalkiaren karatulak nola CD ROMak berak beste argitarapenetan erabilli diren ezaugarrizko irizpide berdinei jarraituko diete. Orrialde honetan Metro Bilbaoren oinarrizko zeinuak erakundearen koloredun azaleretan aplikatzeko modu zuzena erakusten da. Informatikako euskarri hori idatzizko argitarapen batekin batera ateratzen denean, diseinu irizpide berberei jarraituko diete biek. Kasu bakoitzean, edizioaren arduradunak zehaztuko du zein den edukiaren eta argitarapenaren eginkizun zehatzaren arabera gehien komeni den diseinua.

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

72

Argitarapenak: CD Romak Publicaciones: CD Roms

Otros posibles textos en castellano si los hubiera.

Otros posibles textos en castellano si los hubiera.

Otros posibles textos en castellano si los hubiera.

Otros posibles textos en castellano si los hubiera.

Euskarazko beste testu batzuk baldin badira.

Euskarazko beste testu batzuk baldin badira.

Euskarazko beste testu batzuk baldin badira.

Euskarazko beste testu batzuk baldin badira.

Título en Castellano

Título en Castellano

Título en Castellano

Título en Castellano

Izenburua Euskaraz

Izenburua Euskaraz

Izenburua Euskaraz

Izenburua Euskaraz


CD ROM Tanto la carátula del estuche como el propio CD ROM siguen los mismos criterios de identificación empleados en otras publicaciones. En esta página se muestran algunos ejemplos de la aplicación correcta de los signos básicos de Metro Bilbao sobre superficies de color corporativo.

metro bilbao Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Cuando este soporte informático se publique junto con una edición impresa, ambos deben seguir los mismos criterios de diseño. En cada caso, el responsable de la edición en base al diseño más conveniente dependiendo del contenido y la función específica de la publicación.

metro bilbao Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao Izenburua Euskaraz Título en Castellano

metro bilbao Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Argitarapenak: CD Romak Publicaciones: CD Roms

73


Sustapena

Promoción

77

Foiletoak

Folletos

77 78 80 82

Aitzinsolasa 1/3 A4 Formatoak 2/3 A4 Formatoak A4/A5 Formatoak

Introducción Formatos 1/3 A4 Formatos 2/3 A4 Formatos A4/A5

84

Kartelak

Carteles

84 84 85

Ilustraziodun Aldakia Aldaki Tipografikoa Argazki-Aldakia

Variante con Ilustración Variante Tipográfica Variante Fotográfica

86

Harreman Publikoetarako Ekitaldiak

Actos de Relaciones Públicas

87

Azokak eta Erakusketak

Ferias y Exposiciones

88

Sustapenerako Opariak

Obsequios Promocionales

88 88 88

Txiskeroak Erlojuak Giltzuztaiak

Mecheros Relojes Llaveros

89 89 89 89

Agendak Egutegiak Boligrafoak Kalkulagailuak

Agendas Calendarios Bolígrafos Calculadoras

90 90 90 90 90

Txartelen Zorrotxoa Gozokiak Txanoak Zorroak Kamisetak

Carterita Tickets Caramelos Gorras Bolsas Camisetas


Foiletoak

Folletos

Aldizkarietan eta publizitateko hesietan jartzen diren iragarkietan ez bezala, foiletoetan zerbitzuarekin zerikusia duen edozein alderdiri buruzko argibide xehetuak emateko aukera dago. Normalean testuaren edukia orrialde batean baino gehiagotan banatzen da, argazki, ilustrazio, eskema, grafiko eta abarrekin batera.

A diferencia de los anuncios en revistas o vallas publicitarias, los folletos permiten informar al público con detalle sobre cualquier aspecto relacionado con el servicio. Normalmente, su contenido textual se distribuye en varias páginas, acompañado de fotografías, ilustraciones, esquemas, gráficos, etc.

Orohar, Metro Bilbaok ateratzen dituen foiletoak ere erakundearen argitarapenetarako ezarririko arauetan oinarritzen dira. Marka erakundearen kolore bateko Gorria, Zuria, Beltza ala Grisa - azaleran jarri behar denean, kasu bakoitzerako ezarri diren konbinazio kromatikoak erabiliko dira. Fondoaren kolorearen arabera, sinboloa Gorria ala Zuria izan daiteke, eta logotipoa Beltza ala Zuria. Marka azalen ezkerreko goialdeko angeluan jarriko da, ezkerretik eskuinera gutxienez sinboloaren zabaleraren besteko tartea utziz, eta goitik behera altueraren bestekoa. Sinboloaren eta metro bilbao logotipoaren konbinazioak erakera desberdinak onartzen ditu, baina normalean markaren 1. aldakia erabiliko da, non logotipoa sinboloaren eskuinetara lerro batean idazten baita.

En general, los folletos editados por Metro Bilbao se rigen por las mismas normas establecidas para las publicaciones corporativas. Cuando la Marca se aplique sobre superficies de color corporativo - Rojo, Blanco, Negro o Gris - se utilizarán las combinaciones cromáticas establecidas para cada caso. Según el color de fondo, el Símbolo puede ser Rojo o Blanco y el Logotipo Negro o Blanco. La Marca aparecerá en el ángulo superior izquierdo de las portadas, dejando como mínimo una separación horizontal igual a la anchura del Símbolo y una separación vertical igual a su altura. La combinación del Símbolo con el Logotipo metro bilbao admite diversas configuraciones, pero normalmente se utilizará la variante 1 de la Marca donde el Logotipo se compone en una línea a la derecha del Símbolo.

Ondo ikus dadin bermatzeko, markak gutxieneko babesgunea eskatzen du, edozein elementu zein baliabide grafikorik gabe gordeko dena.

Para garantizar su correcta percepción, la Marca requiere una zona de protección mínima que tiene que mantenerse libre de cualquier elemento o recurso gráfico.

Ahal dela, euskarri hauen formatoak bateratuko dira DIN A3 ko diptiko eta triptikoen, A4 diptiko eta triptikoen, A5en, eta abarren araudiari jarraituz.

En lo posible, deben unificarse los formatos de estos soportes según la normativa DIN: A3 díptico y tríptico, A4 díptico y tríptico, A5, etc.

Foiletoak publizitateko ekinaldi baten barruan daudenean, erakera librea da, lehen esandako gomendio orokorrei jarraitzen badiete beti ere.

Cuando los folletos forman parte de una campaña publicitaria, su composición es libre siempre que atiendan a las recomendaciones generales expuestas anteriormente.

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

77


metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Primer Título en Euskera Primer Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da . El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao.

metro bilbao

Izenburua euskaraz Título en castellano

Primer Título en Castellano

Izenburua euskaraz Título en castellano

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferen-tzia bakar bihurtzen da . El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao.

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz

Sarrera

Introducción

78

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztao da.

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz

Primer Título en Castellano

Primer Título en Castellano Sarrera

El diseño de comunicación del “metro bilbao” se fija en libros de normas. El primer volumen informa sobre los elementos de apariencia visual como señales, colores, tipografía. El segundo volumen define los elementos de co- Introducción municación de una estación con sus señales, indicadores, tablas de información e información horaria. El presente volumen es el resultado de una amplia discusión de principios y desarrollo de modelos.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztao da.

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano Sarrera

El diseño de comunicación del “metro bilbao” se fija en libros de normas. El primer volumen informa sobre los elementos de apariencia visual como señales, colores, tipografía. El segundo volumen define los elementos de co- Introducción municación de una estación con sus señales, indicadores, tablas de información e información horaria. El presente volumen es el resultado de una amplia discusión de principios y desarrollo de modelos.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztao da.

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano Sarrera

El diseño de comunicación del “metro bilbao” se fija en libros de normas. El primer volumen informa sobre los elementos de apariencia visual como señales, colores, tipografía. El segundo volumen define los elementos de co- Introducción municación de una estación con sus señales, indicadores, tablas de información e información horaria. El presente volumen es el resultado de una amplia discusión de principios y desarrollo de modelos.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztao da. El diseño de comunicación del “metro bilbao” se fija en libros de normas. El primer volumen informa sobre los elementos de apariencia visual como señales, colores, tipografía. El segundo volumen define los elementos de comunicación de una estación con sus señales, indicadores, tablas de información e información horaria. El presente volumen es el resultado de una amplia discusión de principios y desarrollo de modelos.

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koheren-tzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihur-tzen da . El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes

metro bilbao

Izenburua euskaraz Título en castellano

metro bilbao

Izenburua euskaraz Título en castellano

metro bilbao

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da . El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao.


Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da. Hala izan ahal izan dadin,aplikaziorako ezarritako arauak zorroztasunez zainduko dira, baita denek bete dezaten arduratu eta saiatu ere. Bestela alperrik dago eskuliburua..

El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao. Para que ésto sea posible, es necesario observar con rigor las normas de aplicación establecidas y velar por su cumplimiento.

metro bilbao

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakarra da.

El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia.

El Manual de Identidad Corporativa consEl Manual de Identidad Corporativa tituye constituye un instrumento de trabaun jo y consulta fundamental para toinsdas las personas que intervengan en trula realización posterior de cualquier mento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao. Para que ésto sea posible, es necesario observar con rigor las normas de aplicación establecidas.

metro bilbao

metro bilbao

Primer T´ítulo en Monolingüe

Lehen Izenburua Euskaraz

Primer Título en Castellano

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia.

El diseño de comunicación del “metro bilbao” se fija en libros de normas. El primer volumen informa sobre los elementos de apariencia visual como señales, colores, tipografía.

Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik.

El segundo volumen define los elementos de comunicación de una estación con sus señales, indicadores, tablas de información e información horaria. El presente volumen es el resultado de una amplia discusión de principios y desarrollo de modelos. El problema del bilingüismo produjo numerosos criterios de valoración. Con la definición de una sola estación también quedan fijados los criterios de conformación de todas las estaciones restantes.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik. “Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik. “Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia.

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik. “Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz

1/3 A4 Formatoak (99 x 210 mm)

Formatos 1/3 A4 (99 x 210 mm)

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten lanabesa da

Primer título en Monolingüe

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik.

Folletos

metro bilbao

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontzeko geltoki guztiak ere erabakirik.

Foiletoak

“Bilboko-metro”-aren komunikazio diseinua arau-liburu bidez zehazten da. Lehen liburukiak begiz jotzeko elementuei buruz dihardu, hala nola, seinaleak, koloreak eta tipografia. Bigarrenean datoz geltoki baten komunikabiderako elementuak, bere seinale, ikur, argibide-taula eta ordutegiekin. Honako liburuki hau, hainbat ereduren azterketa nahiz iritzi askoren arteko eztabaida sakon baten ondorio da. Elebitasun-arazoak ere jarrera ugari sortu zuen baloratzeko orduan. Behin geltoki bat zehaztuz gero, era berean gertatzen dira gainontze-

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da. Hala izan ahal izan dadin,aplikaziorako ezarritako arauak zorroztasunez zainduko dira, baita denek bete dezaten arduratu eta saiatu ere. Bestela alperrik dago eskuliburua.. . El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao. Para que ésto sea posible, es necesario observar con rigor las normas de aplicación establecidas .

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da. El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización

metro bilbao

Metroko Ordularia

Reloj Metro

Garraio pribatuan ez bezala, garraio publikoetako trafikoak bere egiten ditu denboratarte mailako eta iharduera mailako homogeneotasuna. “Bilboko metro”-ko trenek minutu-tarteen arauera funtzionatzen dute. Beraz, minutuak kontutan harturiko sistema hartu behar gogoan. Ordularia bihurtzen da, horrela, informazio-iturri garrantzitsua.

Al contrario del transporte privado, el tráfico de los medios públicos está marcado por unos intervalos de tiempo y un ritmo de desarrollo homogéneos. Los trenes del “metro bilbao” funcionan a intervalos de minutos. Esto requiere una valoración del sistema según unidades de minutos. El reloj se convierte en un elemento de información preponderante.

Ordu adierazle mota bi daude. Hots, adierazle digitala orduak eta minutuak zifratan adierazten dituena eta adierazle analogikoa, esfera baten barruko orratzen bidez adierazten duena.

Hay dos tipos de indicación horaria. La indicación digital Marca las horas y minutos en cifras. La indicación analógica indica el tiempo mediante agujas en una esfera.

El diseño de comunicación del “metro bilbao” se fija en libros de normas. El primer volumen informa sobre los elementos de apariencia visual como señales, colores, tipografía. El segundo volumen define los elementos de comunicación de una estación con sus señales, indicadores, tablas de información e información horaria. El presente volumen es el resultado de una amplia discusión de principios y desarrollo de modelos. El problema del bilingüismo produjo numerosos criterios de valoración. Con la defini-

Izenburua Euskaraz Título en Castellano

Seinaleztapen Egitasmoa

Plan de Señalización

Seinaleztapen egitasmoan zehazten dira jendeak iritsi ahala jaso behar dituen argibideak zein diren. Elemendu asko dira behin eta berriz agertzen direnak.

En el plan de señalización queda especificado el lugar en que las indicaciones deben acompañar el curso del público. Muchos elementos aparecen repetidos.

Seinaleztapen egitasmoan zehazten dira jendeak iritsi ahala jaso behar dituen argibideak zein diren. Elemendu asko dira behin eta berriz agertzen direnak.

En el plan de señalización queda especificado el lugar en que las indicaciones deben acompañar el curso del público. Muchos elementos aparecen repetidos.

Seinaleztapen egitasmoan zehazten dira jendeak iritsi ahala jaso behar dituen argibideak zein diren. Elemendu asko dira behin eta berriz agertzen direnak.

En el plan de señalización queda especificado el lugar en que las indicaciones deben acompañar el curso del público. Muchos elementos aparecen repetidos.

Seinaleztapen egitasmoan zehazten dira jendeak iritsi ahala jaso behar dituen argi-

En el plan de señalización queda especificado el lugar en que las indicaciones de-

1

2

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

79


Foiletoak 2/3 A4 Formatoak (210 x 210 mm) Izenburua Ordea Euskaraz Subtítulo Castellano

Folletos Formatos 2/3 A4 (210 x 210 mm)

Izenburua Ordea Euskaraz Subtítulo Castellano

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Izenburua Ordea Euskaraz

Subtítulo en Castellano

Aldizkarietan eta publizitateko hesietan jartzen diren iragarkietan ez bezala, foiletoetan zerbitzuarekin zerikusia duen edozein alderdiri buruzko argibide xehetuak emateko aukera dago. Normalean testuaren edukia orrialde batean baino gehiagotan banatzen da, argazki, ilustrazio, eskema, grafiko eta abarrekin batera. Orohar, Metro Bilbaok ateratzen dituen foiletoak ere erakundearen argitarapenetarako ezarririko arauetan oinarri-tzen dira. Marka erakundearen kolore bateko azaleran jarri behar denean, kasu bakoitzerako ezarri diren konbinazio kromatikoak erabiliko dira.

La progresiva merma de la eficacia de los medios de promoción tradicionales impone la necesidad de apelar a cuantos recursos de identificación se disponga. Todas las decisiones que provoquen directa o indirectamente efectos de imagen (selección de indumentaria, edición de comunicados, normas laborales y de relaciones personales, denominación de servicios, etc.) cobran una importancia inusitada. El aparato comunicacional experimenta así una expansión que absorbe rápidamente a todos los componentes de la institución susceptibles de oficiar como medios o soportes de sus mensajes.

Fondoaren kolorearen arabera, sinboloa Gorria ala Zuria izan daiteke, eta logotipoa Beltza ala Zuria. Marka azalen ezkerreko goialdeko angeluan jarriko da, ezkerretik eskuinera gutxienez sinboloaren zabaleraren besteko tartea utziz, eta goitik behera altueraren bestekoa. Sinboloaren eta metro bilbao logotipoaren konbinazioak erakera desberdinak onartzen ditu, baina normalean markaren 1. aldakia erabiliko da, non logotipoa sinboloaren eskuinetara lerro batean idazten baita.

Resulta conceptualmente incorrecto y prácticamente poco eficaz restringir el alcance de un programa de identidad corporativa a los signos visuales, pues ello implica desatender otros medios de identificación que tienen también gran importancia en la conformación de la imagen pública. Así, cabe considerar como componentes identificadores, la propia gestión de la institución, la calidad de los servicios, el tipo de atención al público, etc. Sin embargo, dentro del conjunto de canales de comunicación pública, es la imagen visual el medio predominante, tanto por su comprensión universal como por la velocidad de “lectura” que permite.

Ondo ikus dadin bermatzeko, markak gutxieneko babesgunea eskatzen du, edozein elementu zein baliabide grafikorik gabe gordeko dena. Ahal dela, euskarri hauen formatoak bateratuko dira DIN A3 ko diptiko eta triptikoen, A4 diptiko eta triptikoen, A5en, eta abarren araudiari jarraituz. Foiletoak publizitateko ekinaldi baten barruan daudenean, erakera librea da, lehen esandako gomendio orokorrei ja Aldizkarietan eta publizitateko hesietan jartzen diren iragarkietan ez bezala, foiletoetan zerbitzuarekin zerikusia duen edozein alderdiri buruzko argibide xehetuak emateko aukera dago. Normalean testuaren edukia orrialde batean baino gehiagotan banatzen da.

metro bilbao

Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

En definitiva, con el diseño de la imagen institucional se trata de elaborar una interpretación formal, mediante signos visuales, que refleje los contenidos semánticos (qué se comunica) y las líneas retóricas (cómo se comunica). Los signos diseñados con este fin -logotipo, símbolo, etc.constituyen el sistema básico de identificación institucional. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación.

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

metro bilbao

Izenburua Euskaraz

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu. Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea. Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu

80

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

Izenburua Euskaraz

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por su propio entendimiento en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el usuario acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones.

Izenburua Euskaraz

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu. Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea. Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre llugares y horas.

Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu. Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea.

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por su propio entendimiento en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el usuario acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones.

Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu ahal izatea ekarri du.

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Metroko geltokiaren seinaleztapena trafikoaren iharduerak berebiziko osagarria du. Trafikoaren iharduera egoki batek nahitaezkoa du seinaleztapena, hori gabe trafikoa bertan behera eroriko bait litzateke. Seinaleztapenak benetako egoera ezagutzen laguntzen du, eta zein helburu den kontutan hartuta hartarako orientabideak ematen . Gune eta orduen arteko erlazioak ere zehazten ditu.

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre llugares y horas.

Título en Castellano

Título en Castellano

Título en Castellano

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre llugares y horas.

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano

La señalización de la estación de metro es una parte esencial del desarrollo del tráfico. La señalización es un requisito indispensable del buen desarrollo del tráfico , ya que sin ella el tráfico se derrumbaría. La señalización ayuda a conocer la situación real y ofrece orientaciones para las ideas de meta. Define las relaciones entre llugares y horas. A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por su propio entendimiento en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el usuario acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones.

Hala eta guztiz ere, indarrean darrai harako leloak, hots, zenbat eta seinale gutxiago orduan eta trafikorik hobea. Bidaiariak nahiago bide du egoera jakin baten aurrean bere kasa konpontzea, hainbat ikur eta argibiderik kasu egitea baino. Horregatixe da onuragarriagoa, erabiltzailea metroko geltokira goitik beherako zentzuan etor dadin behe-solairutik abiatuz. Honela , ikuspegi orokor egokia lortzen du eta bide batez seinaleak hobeto ulertzeko moduan dago. Ez du seinaleok itsu-itsuan jarraitu beharrik, bai, ordea, oinarrizko argibide batekin erlazionatu. Modu honetara seinaleen beraien tamainak eta kopuruak gutxitu

A pesar de ello sigue vigente el principio de que cuantas menos señales hay, mejor se desarrolla el tráfico. El viajero prefiere hacerse cargo de una situación por su propio entendimiento en lugar de dejarse aleccionar a base de indicaciones. Por eso resulta ventajoso que el usuario acceda a la estación del metro desde arriba a través de un entresuelo. De esta manera obtiene una buena visión general y también está preparado para entender mejor las señales. No es necesario que las obedezca ciegamente sino que puede relacionarlas con una información básica. Esto ha permitido que más bien se reduzcan las dimensiones de las señales y el número de indicaciones.


Foiletoak Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasun-irudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea .

Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Metro su Identidad Visual ante el público.

Eskuliburu honetan honako arau hauek garatuko dira:

A lo largo de este Manual se desarrollarán las normas de:

1.- Guztizko arauak 2.- Beste marka batzuekin batera 3.- Papertza 4.- Publizitatea 5.- Argitalpenak 6.- Ibilgailuak 7.- Seinaleak

1 - Signos Bàsicos 2 - Convivencia con otras marcas 3 - Papelería 4 - Publicaciones 5 - Publicidad y Promociòn 6 - Señalizaciòn 7 - Originales para la Reproducciòn

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasunirudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea . Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudi-aukera ugarietara.

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones.

Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izate-

Folletos Formatos 2/3 A4 (210 x 210 mm)

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Gobierno Vasco su Identidad Visual ante el público.

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

2/3 A4 Formatoak (210 x 210 mm)

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca llegar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad. Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones. Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Metro su Identidad Visual ante el público.

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones.

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de

2

3

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasun-irudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea .

Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Gobierno Vasco su Identidad Visual ante el público.

Eskuliburu honetan honako arau hauek garatuko dira:

A lo largo de este Manual se desarrollarán las normas de:

Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudi-aukera ugarietara.

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad.

Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izateko beharrezko osagaiak jasotzen ditu metodo horrek. Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones.

Castellano

Euskara Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezar-

Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones. Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de re-

4

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

81


Foiletoak

metro bilbao

A4 / A5 Formatoak (210 x 297 mm) (148 x 210 mm)

Título en Castellano

Folletos Formatos A4 / A5

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da . Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da.

(210 x 297 mm) (148 x 210 mm)

Euskarazko beste testu batzuk.

Izenburua Euskaraz

El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao.

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da . Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar dute. .

Otros posibles textos en castellano. El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao. Para que ésto sea posible, es necesario observar con rigor las normas de aplicación establecidas.

metro bilbao

Título en Castellano El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbaoesario observar con

82

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

Izenburua Euskaraz

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia .

metro bilbao El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao. Para que ésto sea posible, es necesario observar con rigor las normas de aplicación establecidas y Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua gerora erakundean atera nahi diren elementuen egintzan parte hartzen duten pertsonen ezinbesteko lanabesa da, eta bertan sortzen diren komunikazioko euskarri guzien kohrerntzia eta batasuna lortzeko ezinbesteko lanabes bihurtzen da. Arauak behar bezala aplikatu ezean, ez dago irudi kohereterik eta alferrik dira eskuliburu guztiak.

Izenburua Euskaraz

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua gerora erakundean atera nahi diren elementuen egintzan parte hartzen duten pertsonen ezinbesteko lanabesa da, eta bertan sortzen diren komunikazioko euskarri guzien kohrerntzia eta batasuna lortzeko ezinbesteko lanabes bihurtzen da. Arauak behar bezala aplikatu ezean, ez dago irudi kohereterik eta alferrik dira eskuliburu guztiak.

El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao. Para que ésto sea posible, es necesario observar con rigor las normas de aplicación establecidas y velar por su cumplimiento.

Título en Castellano El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua gerora erakundean atera nahi diren elementuen egintzan parte hartzen duten pertsonen ezinbesteko lanabesa da, eta bertan sortzen diren komunikazioko euskarri guzien kohrerntzia eta batasuna lortzeko ezinbesteko lanabes bihurtzen da. Arauak behar bezala aplikatu ezean ez dago irudi bateraturik ematerik. El Manual de Identidad Corporativa constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y, además, se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de todos los soportes de comunicación de Metro Bilbao.


Foiletoak Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasun-irudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea .

Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Metro su Identidad Visual ante el público.

Eskuliburu honetan honako arau hauek garatuko dira:

A lo largo de este Manual se desarrollarán las normas de:

1.- Guztizko arauak 2.- Beste marka batzuekin batera 3.- Papertza 4.- Publizitatea 5.- Argitalpenak 6.- Ibilgailuak 7.- Seinaleak

1 - Signos Bàsicos 2 - Convivencia con otras marcas 3 - Papelería 4 - Publicaciones 5 - Publicidad y Promociòn 6 - Señalizaciòn 7 - Originales para la Reproducciòn

Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudi-aukera ugarietara.

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad.

Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izateko beharrezko osagaiak jasotzen ditu metodo horrek.

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasunirudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea .

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudi-aukera ugarietara.

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones.

Folletos

Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izateko beharrezko osagaiak jasotzen ditu metodo horrek. Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasun-irudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea .

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Gobierno Vasco su Identidad Visual ante el público.

(210 x 297 mm) (148 x 210 mm)

Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones. Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Metro su Identidad Visual ante el público.

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones.

Formatos A4 / A5

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca llegar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad.

Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudi-aukera ugarietara.

Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones.

A4 / A5 Formatoak (210 x 297 mm) (148 x 210 mm)

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad.

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de

3

2

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eusko Jaurlaritzak jendaurrean erakutsiko duen nortasun-irudiaren kasuan kasuko irudi-osagaiak aztertu eta dagokien hurrenkera ezartzea da aipatu arauen xedea .

Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones, que están encaminadas a hacer un análisis y establecer un orden de los componentes gráficos que van a otorgar al Gobierno Vasco su Identidad Visual ante el público.

Eskuliburu honetan honako arau hauek garatuko dira:

A lo largo de este Manual se desarrollarán las normas de:

Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudi-aukera ugarietara.

Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad.

Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izateko beharrezko osagaiak jasotzen ditu metodo horrek. Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudiaukera ugarietara.

Castellano.

Euskera Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezar-

Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones.

Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izateko beharrezko osagaiak jasotzen ditu metodo horrek. Teknika arloko agiritzat hartu behar da eskuliburu hau, kontsultatzeko balio izango duena, eta grafikagintzaren, diseinuaren eta komunikazioaren esparruko profesionalengana iritsi nahi duena. Lan honek, ekonomia, batasun eta argitasunezko oinarrizko arauak erabiliz, nortasun-ezaugarriak egokitu nahi ditu irudiaukera ugarietara. Hautatutako metodo grafiko zehatz baten inguruan dauden irtenbideak erakusten dira bertan. Malgutasunean eta egokitzapenak egiteko ahalbidean oinarritzen den lana egin ahal izateko beharrezko osagaiak jasotzen ditu metodo horrek.

Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones. Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad. Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones. Se trata de un Manual entendido como un documento de carácter técnico y de consulta, que busca alcanzar a los profesionales del mundo de las Artes Gráficas, del Diseño y del mundo de la Comunicación. Es una obra que busca adaptar los rasgos de identidad a un extenso abanico de posibilidades gráficas haciendo uso de las normas básicas de economía, coherencia, unidad y claridad. Se exponen diferentes soluciones que giran alrededor de un método gráfico que introduce los elementos necesarios para un trabajo basado en la flexibilidad y en la posibilidad de realizar adaptaciones.

Euskera. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpenarau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak. Eskuliburu honek biltzen dituen jarraibideek adierazten dituzte zenbait ezarpen-arau antolatu eta erabiltzeko oinarriak.

Castellano. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas de Aplicaciones. Las nociones que contiene el Manual expresan las bases de regularización y de uso de una serie de Normas.

4

Sustapena: Foiletoak Promoción: Folletos

83


Kartelak Kartelak zerbitzuaren hedapenak, ordutegi eta tarifen aldaketak, eta halako alderdi zehatzak sustatzeko erabilitzen dira gehienetan. Kartelen erakera librea da, gomendio orokor batzuei, hala nola, markaren erabilera zuzenari, erabili beharreko letra motari edo elebitasunaren tratamenduari jarraituz beti ere (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua).

Ilustraziodun Aldakia

metro bilbao

Variante con Ilustración

metro bilbao

Lehen Izenburua Euskaraz Primer Título en Castellano Bigarren Izenburua Euskaraz Segundo Título en Castellano

Nola txertatu marka kolorezko kartelean Aplicacion en Cartel a Color

Garraio pribatuan ez bezala, garraio publikoetako trafikoak bere egiten ditu denbora-tarte mailako eta iharduera mailako homogeneotasuna. “Bilboko metro”-ko trenek minutu-tarteen arauera funtzionatzen dute. Beraz, minutuak kontutan harturiko sistema hartu behar gogoan. Ordularia bihurtzen da, horrela, informazio-iturri garrantzitsua. :Ordu adierazle mota bi daude. Hots, adierazle digitala orduak eta minutuak zifratan adierazten dituena eta adierazle analogikoa, esfera baten barruko orratzen bidez adierazten duena. “Bilboko metro”-rako aukeratua bide analogikoa izan da, bestea baino azkarrago irakurtzen delako, nahiz eta hura bezain zehatza ez den.

Marka erakundearen kolore bateko Gorria, Zuria, Beltza ala Grisa- azalera baten gainean jartzen denean, kasu bakoitzerako ezarritako konbinazio kromatikoak erabiliko dira.

Idazpuruko beste testu bat Otro posible tipo de texto

Al contrario del transporte privado, el tráfico de los medios públicos está marcado por unos intervalos de tiempo y un ritmo de desarrollo homogéneos. Los trenes del “metro bilbao” funcionan a intervalos de minutos. Esto requiere una valoración del sistema según unidades de minutos. El reloj se convierte en un elemento de información preponderante. Hay dos tipos de indicación horaria. La indicación digital marca las horas y minutos en cifras. La indicación analógica indica el tiempo mediante agujas en una esfera. Para el “metro bilbao” se eligió la indicación horaria analógica, ya que a pesar de no ser tan precisa como la indicación digital, se lee con mayor rapidez.

Argazkizko fondoen gainean Sinboloa Gorria izango da, ondo ikusiko dela bermatzeko besteko kontrastea badago betiere. Bestela, Logotipoaren kolore berekoa izango da, alegia, Zuria ala Beltza. Erakundearen izaera publikoa dela-eta, gomendatzen da kartelik ez jartzea Metro Bilbaoren egoitzetan horretarako dauden tokietan ez bada. Carteles Los carteles se emplearán generalmente para informar al cliente sobre aspectos concretos como ampliaciones del servicio, cambios de horarios o tarifas, etc. La composición de los carteles es libre siempre que atienda a algunas recomendaciones generales como la correcta aplicación de la Marca, el tipo de letra a utilizar o el tratamiento del bilingüismo. Para más información, nos remitimos a las normas expuestas en el capítulo 1 de Signos Básicos. Sobre fondos fotográficos el Símbolo será Rojo siempre que contraste lo suficiente como para garantizar su correcta percepción. En caso contrario, será del mismo color que el Logotipo, es decir, Negro o Blanco. Debido al carácter público de la entidad, se desaconseja la colocación de carteles fuera de los espacios destinados a tal fin en las instalaciones de Metro Bilbao.

metro bilbao Kartelak zerbitzuaren hedapenak, ordutegi eta tarifen aldaketak, eta halako alderdi zehatzak sustatzeko erabilitzen dira gehienetan. Kartelen erakera librea da, gomendio orokor batzuei, hala nola, markaren erabilera zuzenari, erabili beharreko letra motari edo elebitasunaren tratamenduari jarraituz beti ere (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua). Los carteles se emplearán generalmente para informar al cliente sobre aspectos concretos como ampliaciones del servicio, cambios de horarios o tarifas, etc. La composición de los carteles es libre siempre que atienda a algunas recomen-daciones generales como la correcta aplicación de la Marca, el tipo de letra a utilizar o el tratamiento del bilingüismo. Para más información, nos remitimos a las normas expuestas en el capítulo 1 de Signos Básicos.

Aldaki Tipografikoa Variante Tipográfica

84

Sustapena: Kartelak Promoción: Carteles

metro bilbao Kartelak zerbitzuaren hedapenak, ordutegi eta tarifen aldaketak, eta halako alderdi zehatzak sustatzeko erabilitzen dira gehienetan. Kartelen erakera librea da, gomendio orokor batzuei, hala nola, markaren erabilera zuzenari, erabili beharreko letra motari edo elebitasunaren tratamenduari jarraituz beti ere (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua). Los carteles se emplearán generalmente para informar al cliente sobre aspectos concretos como ampliaciones del servicio, cambios de horarios o tarifas, etc. La composición de los carteles es libre siempre que atienda a algunas recomendaciones generales como la correcta aplicación de la Marca, el tipo de letra a utilizar o el tratamiento del bilingüismo. Para más información, nos remitimos a las normas expuestas en el capítulo 1 de Signos Básicos.

metro bilbao Kartelak zerbitzuaren hedapenak, ordutegi eta tarifen aldaketak, eta halako alderdi zehatzak sustatzeko erabilitzen dira gehienetan. Kartelen erakera librea da, gomendio orokor batzuei, hala nola, markaren erabilera zuzenari, erabili beharreko letra motari edo elebitasunaren tratamenduari jarraituz beti ere (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua). Los carteles se emplearán generalmente para informar al cliente sobre aspectos concretos como ampliaciones del servicio, cambios de horarios o tarifas, etc. La composición de los carteles es libre siempre que atienda a algunas recomendaciones generales como la correcta aplicación de la Marca, el tipo de letra a utilizar o el tratamiento del bilingüismo. Para más información, nos re m i t i m o s a l a s n o r m a s expuestas en el capítulo 1 de Signos Básicos.

metro bilbao Kartelak zerbitzuaren hedapenak, ordutegi eta tarifen aldaketak, eta halako alderdi zehatzak sustatzeko erabilitzen dira gehienetan. Kartelen erakera librea da, gomendio orokor batzuei, hala nola, markaren erabilera zuzenari, erabili beharreko letra motari edo elebitasunaren tratamenduari jarraituz beti ere (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua). Los carteles se emplearán generalmente para informar al cliente sobre aspectos concretos como ampliaciones del servicio, cambios de horarios o tarifas, etc. La composición de los carteles es libre siempre que atienda a algunas recomendaciones generales como la correcta aplicación de la Marca, el tipo de letra a utilizar o el tratamiento del bilingüismo. Para más información, nos remitimos a las normas expuestas en el capítulo 1 de Signos Básicos.


Nace una estrella. IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre

IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre

Argazki-Aldakia Variante Fotográfica Sustapena: Kartelak Promoción: Carteles

85


Harreman Publikoetarako Ekitaldiak Metro Bilbaok deitutako ekitaldi publikoetan marka leku nabarmenetan egongo da (mahai nagusian, hizlariaren atrilean, eta abar) entzuntokiko edozein lekutatik ikus dadin.

metro bilbao

Komunikabideak joaten direnean markaren kokagune zehatza argazki eta telebista kameren hargunea kontutan izanik erabakiko da.

Ekitaldiaren Izena Euskaraz Título del Acto en Castellano

Actos de Relaciones Públicas En los actos públicos convocados por Metro Bilbao, la Marca debe estar presente en lugares destacados (la mesa presidencial, el atril del orador, etc.) de forma que sea siempre visible desde cualquier punto del auditorio. Cuando acudan los medios de comunicación, la situación concreta de la Marca se determinará teniendo en cuenta el encuadre de las cámaras fotográficas y de televisión.

metro bilbao Ekitaldiaren Izena Euskaraz Título del Acto en Castellano

metro bilbao

Ekitaldiaren Izena Euskaraz Título del Acto en Castellano

metro bilbao

86

Sustapena: Harreman Publikoetako Ekitaldiak Promoción: Actos de Relaciones Públicas

metro bilbao Ekitaldiaren Izena Euskaraz Título del Acto en Castellano


Erakusketaren Izena Euskaraz Título de la Exposición en Castellano

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indis-

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento.

pensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación y la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de su periodo de vigencia. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de la imagen institucional. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación y la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de su periodo de vigencia. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo y se convierte en una referencia única que permite asegurar la coherencia y homogeneidad de la imagen institucional.

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento.

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo.

Fosterren Arkitektura

La Arquitectura de Foster

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo.

Azokak eta Erakusketak Igorri nahi den informazioa antolatzeko, kasurik gehienetan egokia izango den eraketazko eredu bat proposatzen dugu. Testu bidezko argibideak bereizketarako Oinarrizko Zeinuen 1. kapituluan ezarritako letra motei eta elebitasunaren tratamenduari dagozkien arauei doituko zaie.

El metro de Bilbao aamorg El metro de Bilbao aamorg

La Arquitectura de Foster

La Arquitectura de Foster

them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is f

El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is f amily owned Elquin of Britanny, where 4 5% of France pork

them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is f amily owned Elquin of Britanny, where 4 5% of France pork El metro de Bilbao aamorg

Título de la Exposición Título de la Exposición

them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is f amily owned Elquin of Britanny, where 4 5% of France pork

El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France

El metro de Bilbao them is family owned Elquin of Britanny, 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is family owned Elquin of Britanny, where 45% of France pork El metro de Bilbao aamorg them is f amily owned Elquin of Britanny, where 4 5% of France pork

Euskarri gisa, 120 x 230 tamaina estandarreko panelak erabiltzen dira. Zuriak izan ohi dira baina Grisa zein Beltza ere onartuko dira. Panel horiek goialdean erakundearen NCS 0090 Y70R gorriko banda bat, barruan marka hainbatean behin jarrita izango dute bereizgarri. Ferias y Exposiciones Para organizar la información que se desee transmitir proponemos un modelo compositivo que resultará adecuado en muchos casos. La información textual deberá ajustarse a las normas establecidas en el capítulo 1 de Signos Básicos de Identificación. Como soporte suelen emplearse paneles de tamaño estándar de 120x230 cm. Normalmente son de color blanco pero también se admitirá el color Gris o Negro. Estos paneles se identificarán mediante una banda en su parte superior de color Rojo NCS corporativo en la que se incluirá la Marca repetida con regularidad. Sustapena: Azokak eta Erakusketak Promoción: Ferias y Exposiciones

87


Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

PROSEGUR ORD

A-C

21188833 17.11.95 17.12.95

Plentzia

0125

00000067

36534357

metro bilbao

Bidaiari Karneta Carnet de Viajero

88

Sustapena: Sustapeneko Opariak Promoci贸n: Obsequios Promocionales

Sustapenerako Opariak

Obsequios Promocionales

Merkatuan sustapenerako dauden opariak asko eta asko dira. Oparirik arruntenen adibideak baino ez dira erakusten hemen. Inprimatuko deneko gauzaren neurriei ondoen doakion markaren aldakia aukeratu behar da. Bestalde, fondo zuri, beltz, gorri zein grisen gainean onartzen diren konbinazio kromatikoetatik edozein erabil daiteke.

Los obsequios con fines promocionales disponibles en el mercado son muy variados. S贸lo se muestran ejemplos de algunos de los obsequios m谩s comunes. Debe escogerse la variante de la Marca que mejor se ajuste a las proporciones del objeto donde vaya a ser impresa. Por otra parte, puede emplearse cualquiera de las combinaciones crom谩ticas admitidas de la Marca sobre fondos de color Blanco, Negro, Rojo o Gris.


Sustapenerako Opariak

Obsequios Promocionales

1998

Plentzia

Urtarrila

Enero

Febrero

Martxoa

Marzo

L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apirila

Maiatza

Ekaina

Abril

Mayo

Junio

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uztaila

Abuztua

Iraila

Julio

Agosto

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Urria

Azaroa Noviembre

Abendua Diciembre

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Octubre

00000 0

Septiembre

L MM J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

metro bilbao

Otsaila

425 40 25

metro bilbao

7 8 9 4 5 6 1 2 3 0

x

Sustapena: Sustapeneko Opariak Promoci贸n: Obsequios Promocionales

89


caramelos

Carterita de Inauguración

Cerrada (Portada)

Sustapenerako Opariak

Bezeroaren Arretarako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

Bezeroaren Arretarako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

425 40 25

425 40 25

Ticketari balioa eman makinetan trenera igon baino lehen. Este ticket debe validarse en las máquinas validadoras antes de subir al tren.

Ticketa hemen sartu eta bertan gorde. Inserte y conserve aqui su ticket.

Ingredientes: Azúcar, Jarabe de Glucosa, Acidulante: Acido Cítrico E-330, Aromas Naturales, Artificiales y Colorantes E-102, E-110, E-124, E-132. Fabricado para Megagosa Telf. (94) 4676633 por R.S.I. 23.129/SS

Abierta con ticket

Abierta

Txartelen Zorrotxoa Gozokiak Txanoak Zorroak Kamisetak

Nahasgaiak: Azukre, Clukosa, Azidogarria: Azido Zitriko Ingredientes: Azúcar, Jarabe de Glucosa, Acidulante: Acido Cítrico E-330, Esentziak Naturalak, Artifizialak eta Koloregaiak E-102,Naturales, E-110, E-124, E-132. y Colorantes E-102, E-110, E-124, E-132. E-330, Aromas Artificiales Fabricado para Megagosa Telf. (94) 4676633 por R.S.I. 23.129/SS

1995 Inaugurazioa Inauguración 1995

Nahasgaiak: Azukre, Clukosa, Azidogarria: Azido Zitriko Ingredientes: Azúcar, Jarabe de Glucosa, Acidulante: Acido Cítrico E-330, Esentziak Naturalak, Artifizialak eta Koloregaiak E-102, E-110, E-124, E-132.y Colorantes E-102, E-110, E-124, E-132. E-330, Aromas Naturales, Artificiales Fabricado para Megagosa Telf. (94) 4676633 por R.S.I. 23.129/SS

Nahasgaiak: Azukre, Clukosa, Azidogarria: Azido Zitriko E-330, Esentziak Naturalak, Artifizialak eta Koloregaiak E-102, E-110, E-124, E-132.

metro bilbao

Obsequios Promocionales Carterita Tickets Caramelos Gorras Bolsas Camisetas

Ticketari balioa eman makinetan trenera igon baino lehen. Este ticket debe validarse en las máquinas validadoras antes de subir al tren.

ORD

A-C

17.11.95 17.12.95

Ticketa hemen sartu eta bertan gorde. Inserte y conserve aqui su ticket.

Arintasuna zure oinak behean dago. La rapidez está bajo sus pies.

Arintasuna zure oinak behean dago. La rapidez está bajo sus pies.

bolsas

gorras lateral

metro bilbao

metro bilbao

m bm b

camisetas frente

90

Sustapena: Sustapeneko Opariak Promoción: Obsequios Promocionales

camisetas respaldo

camisetas frente

camisetas respaldo

m

m

b

camisetas respaldo

b

m

metro

camisetas frente

m

metro

m

camisetas frente

metro

bilbao

b

b

m b

camisetas respaldo

m b bilbao

m

m

bilbao

camisetas frente

b

m

b

b

m

m

b

m

b b

bilbao

metro bilbao

metro

camisetas respaldo


Publizitatea

Publicidad

93

Publizitateko Iragarkiak

Anuncios Publicitarios

93 94 95 96 97 98 99 100 102

Aitzinsolasa 3 x 8 mko Formatoa 3 x 4 mko Formatoa 0,7 x 0,7 mko Formatoa OPI eta A4/A5 Formatoa 1/3 A4 eta Estandarrak Ez Diren Formatoak A4/A5 Formatoa Telebista eta Ikus-Entzutekoak Publizitateko Ekinaldiak

Introducci贸n Formato 3 x 8 m Formato 3 x 4 m Formato 0,7 x 0,7 m Formato OPI y A4/A5 Formato 1/3 A4 y Formatos No Standard Formato A4/A5 Televisi贸n y Audiovisuales Campa帽as Publicitarias

103

Informazioko Iragarkiak

Anuncios Informativos

103 106 107 108 109

Aitzinsolasa Oso Formato Altuak Formato Altuak Formato Karratuak Formato Zabalak

Introducci贸n Formatos Muy Altos Formatos Altos Formatos Cuadrados Formatos Anchos


Publizitatea Aitzinsolasa Publizitateko ekinaldiek askatasun tarte handia eskatzen dute bitarteko hauek eskaintzen dituzten sormeneko ahalbide guztiak aprobetxatuko badira. Azken diseinua kasuen araberakoa izango da, publizitatearen ekintzen edukia eta eginkizun zehatza kontutan harturik. Hortaz, bereizketarako oinarrizko elementuak modu egokiz nola erabili adieraziko duten arau orokor batzuk ematera mugatuko gara, ebazpide grafiko behin-betikorik eman gabe. Ildo horretatik kapitulu honetan erakusten diren diseinuko adibideak ilustrazio gisa bakarrik jarri ditugu. Marka publizitateko euskarri guztietan hainbatean behin ipinita, leku nabarmenean, tamaina egokian eta beste elementu grafikoetatik behar beste babestuta, Metro Bilbaoren bereizpide hobezina lortuko da. Markarako onartzen diren aldakiei, beren babesgune eta kolorezko erakerei buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulura jo. Euskarriak Markaren dimentsioa iragarkiaren tamainaren eta proportzioaren menpe dago. Sinboloaren eta metro bilbao logotipoaren erakera desberdinak onartzen diren arren, ahal dela markaren 1. aldakia erabiliko da (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua). Aldaera honetan logotipoa sinboloaren eskuinetara lerro batean idazten da. Bien arteko tartea sinboloaren zabaleraren bestekoa izango da eta altuera logotipoarenaren bikoitza. Bestalde, markaren erakera erdiratua behar denean, 4. aldakia erabiliko da, non sinboloa logotipoaren gainean jarriko baita. Logotipoa bi lerrotan idatz daiteke euskarriaren formatoa oso estua denean. Argazkizko fondoen gainean metro bilbao logotipoa Zuria ala Beltza izango da, eta sinboloa Gorria, betiere erakundearen kolore horiek multzoa ondo ikusiko dela bermatzeko beste nabarmentzen baldin badira. Bestela, marka jartzeko gune Zuria uztea komeni da. Markak gutxieneko babesgunea behar du, eta ikusgarritasuna eragozten dion edozein elementu edo baliabide grafiko sartu gabe gordeko da. Babesgunearen tamaina markaren tamaiaren heinekoa da eta desberdina aldaera bakoitzerako

Publicidad (ikus Oinarrizko Zeinuen 1. kapitulua). Behinik behin, tarte horiek beroriek utziko dira publizitatearen euskarrien mugetatik. Telebista eta Ikus-Entzutekoak Telebistako iragarkiak hain laburrak direnez, zaila da mezuaren igorlea ondo ezagutaraztea. Besterik ez bada, Metro Bilbaoren marka iragarkia ixtean agertuko da, gutxienez 1,5 segunduz. Bestalde, argibideak emateko zein sustapenerako diren bideoek marka ikusiko dela ziurtatzeko hainako iraupena dute. Ikus-entzuteko dokumentuaren hasieran eta amaieran gutxienez 5 segunduz ager dadin gomendatzen da. Orrialde honetan bikoiztu diren adibideek marka pantailan erakundearen kolore bateko fondo egonkor baten gainean zein irudi mugikor bati gaineratzeko oinarrizko modua erakusten dute. Azken horren gainean, sinboloaren kolorea Gorria izango da beti, eta logotipoa Zuria. Ondo irakurriko dela ziurtatzeko, sinboloari eta logotipoaren letrei ertza ere indar dakieke. Elementu grafiko desberdinen erakera eta neurriak ilustrazio gisa bakarrik jarri dira hemen.

Introducción Las campañas publicitarias requieren un margen de libertad amplio si se quieren aprovechar todas las posibilidades creativas que pueden ofrecer estos medios. El diseño final se determinará en cada caso según el contenido y función específica a la que se destinen las acciones publicitarias. Por lo tanto, nos limitaremos a señalar unas normas generales que indiquen la adecuada aplicación de los elementos básicos de identificación, pero sin dar soluciones gráficas definitivas. En este sentido, los ejemplos de diseño que se muestran en el presente capítulo figuran sólo a título ilustrativo. Con la aplicación regular de la Marca en todos los soportes publicitarios, en un lugar preferente, al tamaño adecuado y suficientemente protegida de otros elementos gráficos, se conseguirá una identificación óptima de Metro Bilbao. Para más información sobre las variantes de la Marca admitidas, sus zonas de protección y composiciones cromáticas, le remitimos al capítulo 1 de Signos Básicos. Soportes La dimensión de la Marca depende del tamaño y proporción del anuncio. Aunque se admiten diversas configuraciones del Símbolo con el Logotipo metro bilbao, preferentemente se utilizará la variante 1 de la Marca (ver capítulo 1 Signos Básicos). En esta variante el Logotipo se compone en una línea a la derecha del Símbolo. La distancia de separación entre ambos es igual a la anchura del Símbolo, cuya altura es el doble de la del Logotipo.

de cualquier elemento o recurso gráfico que comprometa su percepción. El tamaño de la zona de protección es proporcional al tamaño de la Marca y diferente para cada versión. (ver capítulo 1 Signos Básicos). Al menos, deben guardarse esas mismas distancias con respecto a los límites del soporte publicitario. Televisión y Audiovisuales Dada la corta duración de los anuncios de televisión, es difícil garantizar una correcta identificación del emisor del mensaje. Por lo menos, la Marca de metro bilbao aparecerá en pantalla al cierre del anuncio, durante 1,5 segundos como mínimo. Por otra parte, los videos de carácter informativo o promocional tienen una duración suficiente como para asegurar la percepción de la Marca. Se recomienda que aparezca durante un tiempo mínimo de 5 segundos al inicio y al cierre del documento audiovisual. Los ejemplos reproducidos en estas páginas muestran la forma básica de presentación de la Marca en pantalla sobre un fondo estable de color corporativo o superpuesta a una imagen móvil, sobre la que el color del Símbolo será Rojo y el Logotipo Blanco. Para garantizar su correcta legibilidad, puede añadirse un contorno al Símbolo y a las letras del Logotipo. Las formas de composición y proporciones de los diferentes elementos gráficos figuran sólo a título ilustrativo.

Por otra parte, si se requiere una composición centrada de la Marca se aplicará la variante 4 en la que el Símbolo se sitúa encima del Logotipo que, a su vez, puede componerse en dos líneas cuando el formato del soporte sea muy estrecho. Sobre fondos fotográficos el Logotipo metro bilbao puede ser Blanco o Negro y el Símbolo Rojo siempre que estos colores corporativos contrasten lo suficiente como para garantizar la correcta percepción del conjunto. En caso contrario, conviene reservar una zona blanca para la aplicación de la Marca. La Marca requiere una zona de protección mínima que debe mantenerse libre Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios

93


Publizitateko Iragarkiak Oso Formato Zabalen Diagramagintza: 3 x 8 mko hesiak

El futuro empieza hoy.

Testuak eta Marka fondo zuri zein jarraigabeen gainean Argazkizko fondo artegak zein kontraste etenekoak direnean, markak xerra Zuria behar luke (edo bestela beltza). Irakurgarritasunari begira, ordea, gomendatzen da ahal dela marka eta testuak halako fondoetan ez jartzea, adibide hauetan ikus daitekeen bezala.

Anuncios Publicitarios

Siéntase en las nubes viajando.

Diagramación Formatos Muy Anchos: Vallas 3 x 8 m Textos y Marca sobre fondos blancos (3) o discontinuos (1+2). En el caso de fondos fotográficos intranquilos o de contraste discontinuo (1+2), la Marca debería tener un filete blanco (o en su caso negro). Por razones de legibilidad, sin embargo, es recomendable evitar esos fondos para la Marca o para textos, como se puede apreciar en los ejemplos.

Variante 1

Elija Zuk su mejor aukeratu. ruta !

metro bilbao metro bilbao

Beste marka batzuekin batera (3) Convivencia con otras marcas (3)

Usted elige. 94

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha


Ahora la playa te queda a un metro de bilbao.

Publizitateko Iragarkiak

Anuncios Publicitarios

Formato Erdi-Zabalen Diagramagintza: 3 x 4 mko Hesiak

Diagramaci贸n Formatos SemiAnchos: Vallas 3 x 4 m

Testuak eta Marka fondo jarraigabeen gainean

Textos y Marca sobre fondos continuos y discontinuos

Argazkizko fondo artegak zein kontraste etenekoak direnean, markak xerra Zuria behar luke (edo bestela Beltza). Irakurgarritasunari begira, ordea, gomendatzen da ahal dela marka eta testuak halako fondoetan ez jartzea, adibide hauetan ikus daitekeen bezala.

En caso de fondos fotogr谩ficos intranquilos o de contraste discontinuo, la Marca deber铆a tener un filete blanco (o en su caso negro). Por razones de legibilidad, sin embargo, es recomendable evitar estos fondos para la Marca o para textos, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Zuk aukera aukeratu. duzu. Usted elige. Usted elige.

Corre sentado.

Nuestros clientes nunca pagan OTA

+ x

:

comfort espera velocidad distancia metro bilbao Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramaci贸n Anuncios Publicitarios

95


Publizitateko Iragarkiak Formato Karratuen Diagramagintza: 0,7 x 0,7 mko Hesiak Testuak eta Marka fondo jarraietan eta jarraigabeetan

Anuncios Publicitarios Diagramaci贸n Formatos Cuadrados: Vallas 0,7 x 0,7 m Textos y Marca sobre fondos continuos y discontinuos

+ x _..

Confort Confort Espera Espera Velocidad Velocidad Distancia Distancia

Su tiempo vale oro. IIdentidad Identidad Corporativa Corporativa Campa帽as Campa帽as Publicitarias Publicitarias Formatos Formatos Cuadrados Cuadrados

No necesita vivir en un palacio para viajar como un rey.

Nuestros clientes nunca pagan OTA y siempre tienen donde aparcar.

96

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramaci贸n Anuncios Publicitarios

Ahora la playa te queda a un metro de bilbao.


Publizitateko Iragarkiak Formato Erdi-Altuen Diagramagintza: Panel Argiztatuak (OPI), Prentsako A4ko/A5ko Iragarkiak Testuak eta Marka fondo jarraigabeetan

Anuncios Publicitarios Diagramación Formatos Semi-Altos: Paneles Luminosos (OPI), Anuncios Prensa A4/A5 Textos y Marca sobre fondos discontinuos

su próximo coche !

mi próximo coche !

Ahora tenemos más tiempo para nosotros.

Rápido y directo. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Semi-Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos

+ x _..

Confort Espera Velocidad Distancia

Usted elige.

Hagamos cuentas. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

su próximo coche !

... para llegar primero.

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios

97


Publizitateko Iragarkiak Oso Formato Altuen Diagramagintza: 1/3 A4ko Foiletoak eta Estandarrak ez diren Formatoak (Telefono Kabinak eta abar) Testuak eta Marka fondo jarraietan eta jarraigabeetan

Anuncios Publicitarios Diagramación Formatos Muy Altos: Folletos 1/3 A4 y Formatos no Standard (Cabinas de Teléfono, etc.) Textos y Marca sobre fondos continuos y discontinuos

Su tiempo vale oro. Identidad Corporativa Campaña Publicitaria Formatos Muy Altos Campañas

Usted elige. Identidad Corporativa Campaña Publicitaria Formatos Muy Altos (p.e. Cabina Teléfono) Identidad Corporativa Campañas

su próximo coche !

98

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios

La rapidez está bajo sus pies.


Publizitateko Iragarkiak Formato Erdi-Altuen Diagramagintza: Prentsako A4ko/A5ko Iragarkiak

Anuncios Publicitarios No necesita vivir en un palacio para viajar como un rey. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios Prensa DIN A4)

Diagramación Formatos Semi-Altos: Anuncios Prensa A4/A5

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios Prensa DIN A4)

Me falta un metro.

Zuk Usted Usted elige. elige. Zuk aukera duzu. aukeratu. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Nuestros pasajeros respiran aire puro todos los días, no sólo los domingos.

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas

Identidad Corporativa, Campañas Publicitarias, Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios Prensa DIN A4) Identidad Corporativa, Campañas Publicitarias, Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios Prensa DIN A4) Identidad Corporativa, Campañas Publicitarias, Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios Prensa DIN A4) Identidad Corporativa, Campañas Publicitarias, Formatos Altos (p.e. AnunciosPrensa DIN A4 Identidad Corporativa, Campañas Publicitarias, Formatos Altos Septiembre 1995

...para vivir mejor

mi próximo coche !

su próximo coche !

1

Mi tiempo vale oro.

Ahora tenemos más tiempo para nosotros. IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre

IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995 IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios)

2

No necesita subir a un avión para llegar volando a su destino !

¿ Reconoce usted al viajero del metro ? IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Altos

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Altos (p.e Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Altos (p.e Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados

mi próximo coche !

para viajar volando !

+ x _.. Nace una estrella. IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre

IIdentidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre

Cariño, hoy llegaré pronto a casa ! Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios DIN A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Su tiempo vale oro.

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas

Confort Espera Velocidad Distancia

Hagamos cuentas. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos (p.e. Anuncios A4) Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios

99


Publizitateko Iragarkien Diagramagintza

Marka Fondo Jarraigabeen Gainean Marca sobre Fondos Discontinuos.

Telebista eta Ikus-Entzutekoak Telebistako iragarkiak hain laburrak direnez, zaila da mezuaren igorlea ondo ezagutaraztea. Besterik ez bada, Metro Bilbaoren marka iragarkia ixtean agertuko da, gutxienez 1,5 segunduz. Bestalde, argibideak emateko zein sustapenerako diren bideoek marka ikusiko dela ziurtatzeko hainako iraupena dute. Ikus-entzuteko dokumentuaren hasieran eta amaieran gutxienez 5 segunduz ager dadin gomendatzen da. Orrialde honetan bikoiztu diren adibideek marka pantailan erakundearen kolore bateko fondo egonkor baten gainean zein irudi mugikor bati gaineratzeko oinarrizko modua erakusten dute. Azken horren gainean, sinboloaren kolorea Gorria izango da beti, eta logotipoa Zuria. Ondo irakurriko dela ziurtatzeko, sinboloari eta logotipoaren letrei ertza ere indar dakieke. Elementu grafiko desberdinen erakera eta neurriak ilustrazio gisa bakarrik jarri dira hemen.

Diagramación Anuncios Publicitarios Televisión y Audiovisuales Dada la corta duración de los anuncios de televisión, es dificil garantizar una correcta identificación del emisor del mensaje. Por lo menos, la Marca de metro bilbao aparecerá en pantalla al cierre del anuncio, durante 1,5 segundos como mínimo. Por otra parte, los vídeos de carácter informativo o promocional tienen una duración suficiente como para asegurar la percepción de la Marca. Se recomienda que aparezca durante un tiempo mínimo de 5 segundos al inicio y al cierre del documento audiovisual. Los ejemplos reproducidos en esta página muestran la forma básica de presentación de la Marca en pantalla sobre un fondo estable de color corporativo o superpuesta a una imagen móvil, sobre la que el color del Símbolo será Rojo y el Logotipo Blanco. Para garantizar su correcta legibilidad, puede añadirse un contorno al Símbolo y a las letras del Logotipo. Las formas de composición y proporciones de los diferentes elementos gráficos figuran sólo a título ilustrativo.

100

Publizitatea: Telebista eta Ikus-entzutekoak Publicidad: Televisión y Audiovisuales

El futuro comienza hoy ...


Slogan, llamada, mensaje. Slogan, llamada, mensaje. Slogan, llamada, mensaje.

Slogan, llamada, mensaje.

Marka edota Mezuak Erakundearen koloreetako Fondo Jarraiko Zerroen gainean. Marca y/o Mensajes sobre Bandas de Fondo Continuo en Color Corporativo.

Slogan, llamada, mensaje. Slogan, llamada, mensaje. Slogan, llamada, mensaje.

Marka edota Mezuak Erakundearenak Ez diren Fondo Jarraiko Zerroen gainean. Marca y/o Mensajes sobre Bandas de Fondo Continuo en Color No Corporativo.

Slogan, llamada, mensaje.

Su pr贸ximo coche.

Rapido y directo.

El camino m谩s corto.

Para viajeros intelig

Aukera Ezazu.

Elija Usted. ueda a un metro de bilbao.

Publizitatea: Telebista eta Ikus-entzutekoak Publicidad: Televisi贸n y Audiovisuales

101


Publizitateko Iragarkiak

Anuncios Publicitarios

Publizitateko Ekinaldiak

Campañas Publicitarias

Euskarriak:

Soportes:

Telebista Prentsako iragarki karratua Prentsako A4ko iragarkia Prentsako A5eko iragarkiak Prentsako 1/3 A4ko iragarkia

Televisión Anuncio Prensa Cuadrado Anuncio Prensa A4 Anuncios Prensa A5 Anuncio Prensa 1/3 A4

3 x 4 mko hesiak 3 x 8mko hesiak

Vallas 3 x 4 m Vallas 3 x 8 m

Markesinak 1500 x 2000

Marquesinas 1500 x 2000

Panel argiztatuak (OPI) 1500 x 2000

Paneles Iluminados (OPI) 1500 x 2000

Telefono kabinak 700 x 700 500 x 2000

Cabinas Teléfono 700 x 700 500 x 2000

Rápido y directo.

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Semi-Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos

Rápido y directo. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Semi-Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos Semi-Altos

Rápido y directo.

Rápido y directo.

Rápido y directo. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad

... para llegar de primera.

... para llegar de primera.

... para llegar de primera.

... para llegar de primera.

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios

Rápido y directo.

Rápido y directo.

... para llegar de primera. ... para llegar de primera.

Publizitatea: Telebista eta Ikus-entzutekoak Publicidad: Televisión y Audiovisuales

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Semi-Altos Weiss Design Asociados Sept 1995 Identidad Corporativa Campañas Publicitarias Formatos

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995

Rápido y directo.

Telefonoa

Rápido y directo.

Rápido y directo. Rápido y directo. Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995 Identidad

... para llegar de primera.

Identidad Corporativa Campañas Publicitarias. Formatos Altos Weiss Design Asociados Septiembre 1995

... para llegar de primera.

... para llegar de primera.

... para llegar de primera.

102

Publizitatea: Publizitateko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Publicitarios


Informazioko Iragarkien Diagramagintza

Diagramación Anuncios Informativos

Prentsako iragarkiak sarri erabiliko dira erabiltzaileei zerbitzuaren arikera ohikoarekin zerikusia duten alderdiei buruzko intereseko informazioa emateko.

Los anuncios de prensa se utilizarán con frecuencia para transmitir información de interés para el cliente sobre diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento regular del servicio.

Iragarkietarako tamainen eskaintza oso zabal eta desberdina dago baina orrialde honetako adibideak kasurik gehienetarako ereduak izan daitezke.

Existe una oferta muy variada de tamaños posibles de anuncios pero los ejemplos de estas páginas pueden servir de modelo para la mayoría de los casos.

Buruan marka daramate zerro Grisaren barruan, igorlea Metro Bilbao dela ezagutarazteko. Izenburu generikoa ere sartzeko aukera dago, nahi izanez gero. Testu orokorra zutabe batean ala bitan banatzen da, iragarkiaren formatoaren arabera. Hizkuntzak bereizteko, goitik beherako jarreretan euskara goian eta gaztelera behean jartzen dira, eta ezkerretik eskuinerakoetan, euskara ezkerretara eta gaztelera eskuinetara.

Llevan en su cabecera la Marca dentro de una franja de color Rojo o Gris que identifica al emisor Metro Bilbao. Opcionalmente, también puede incluirse un título genérico. El texto general se distribuye en una o dos columnas según el formato del anuncio. Los idiomas se diferencian de forma que en disposiciones verticales el euskara se sitúa encima del castellano, y en disposiciones horizontales el euskara se sitúa a la izquierda y el castellano a la derecha.


metro bilbao

Bezeroaren Arreterako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

metro bilbao

Metro Bilbaoko Karneta Egiteko Bulegoa

Apertura de Oficina para la Confección del Carnet Metro Bilbao

Apertura de Oficina para la Confección del Carnet Metro Bilbao

Metro Bilbaok jakinarazten dizue datorren astelehenean, irailak 25, Bilboko erakustazokan Metro Bilbaoko karneta egiteko aldi bateko bulegoa irekiko dela. Interesa duten guztiei ahalik eta trabarik gutxien sortzeko, karnet motaren araberako egutegia antolatu dugu.

Metro Bilbao comunica que a partir del próximo lunes 25 de septiembre se abrirá en la FERIA DE MUESTRAS de Bilbao una Oficina Temporal para la Confección del Carnet Metro Bilbao. Para evitar molestias a todos los interesados/as, se ha elaborado un calendario de plazos según el tipo de carnet.

Metro Bilbao comunica que a partir del próximo lunes 25 de septiembre se abrirá en la FERIA DE MUESTRAS de Bilbao una Oficina Temporal para la Confección del Carnet Metro Bilbao. Para evitar molestias a todos los interesados/as, se ha elaborado un calendario de plazos según el tipo de carnet.

Tipos de Carnet

Tipos de Carnet

Carnet JOVEN

Carnet JOVEN

(Del 25 al 30 de septiembre, ambos inclusive). Si no has cumplido 23 años antes del 10 de noviembre de 1995, seas estudiante o no, ahora tienes la oportunidad de adquirir tu Carnet JOVEN de Metro Bilbao beneficiándote de importantes descuentos. El Carnet JOVEN te permitirá adquirir un abono anual válido para 12 meses, sin limitación en el número de viajes.

(Del 25 al 30 de septiembre, ambos inclusive). Si no has cumplido 23 años antes del 10 de noviembre de 1995, seas estudiante o no, ahora tienes la oportunidad de adquirir tu Carnet JOVEN de Metro Bilbao beneficiándote de importantes descuentos. El Carnet JOVEN te permitirá adquirir un abono anual válido para 12 meses, sin limitación en el número de viajes.

Carnet CLIENTE

Carnet CLIENTE

(Del 2 al 14 de octubre, ambos inclusive). Válido para adquirir un abono mensual por un precio reducido, que te permitirá viajar durante 30 días, sin limitación en el número de viajes.

(Del 2 al 14 de octubre, ambos inclusive). Válido para adquirir un abono mensual, por un precio reducido que te permitirá viajar durante 30 días, sin limitación en el número de viajes.

Carnet PLUS

Carnet PLUS

(del 16 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive). Podrás beneficiarte de este carnet si eres mayor de 65 años, o si tienes certificado de invalidez permanente absoluta o gran invalidez. Este carnet permite adquirir el BONO PLUS, con el que podrás viajar por el precio de 30 Pts./viaje, sin limitación horaria, y a lo largo de toda la línea.

(del 16 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive). Podrás beneficiarte de este carnet si eres mayor de 65 años, o si tienes certificado de invalidez permanente absoluta o gran invalidez. Este carnet permite adquirir el BONO PLUS, con el que podrás viajar por el precio de 30 Pts./viaje, sin limitación horaria, y a lo largo de toda la línea.

Para obtener cualquier tipo de carnet debes presentar la siguiente documentación:

Para obtener cualquier tipo de carnet debes presentar la siguiente documentación:

• Jatorrizko NAN, datuak eguneratuta • NAN horren kopia • Karnet argazki bat • Erabateko elbarritasuna, elbarritasun larria duzulako agiria hala 21188833 badagokizu. • 500 Pts.

• DNI original con los datos actualizados • Una fotocopia del DNI • Una fotografía de carnet • Certificado de invalidez permanente absoluta o gran invalidez • 500 Pts.

• DNI original con los datos actualizados • Una fotocopia del DNI • Una fotografía de carnet • Certificado de invalidez permanente absoluta o gran invalidez • 500 Pts.

Argibide gehiago nahi izanez gero, irailaren 25etik aurrera hona jo dezakezu:

Para más información puedes dirigirte a partir del 25 de septiembre a:

Para más información puedes dirigirte a partir del 25 de septiembre a:

Karnet Motak GAZTE Karneta (Irailaren 25etik 30era, biak barne) 1995eko azaroaren 10a baino lehen 23 urte bete ez baduzu, ikasle izan zein ez, Metro Billbaoko Gazte txartela eskuratu eta horrekin deskontu handiak izateko aukera daukazu orain. Gazte karnetarekin urteko txartela erosi ahal izango duzu, hamabi hilabetez nahi beste bidaia egin dezazun. BEZEROARENTZAKO Karneta (Urriaren 2tik 14ra, biak barne). Hileko txartela erosteko balio dizu, merke, 30 egunetan zehar nahi beste bidaia egin dezazun. PLUS Karneta (Urriaren 16tik azaroaren 10era, biak barne) 65 urte baino gehiago baduzu, edo bestela erabatekoelbarritasun irankorra, elbarritasun larria duzulako egiaztagiria baduzu, karnet hau eskura dezakezu.

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

21188833

Senidea Familiar

Susana Beaskoetxea Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

PROSEGUR

Iñaki Lombardía Ormazabal 30.553.963 11.07.1996

21188833

21188833

Karnet horietako edozein eskuratzeko, hauxe ekarri behar duzu: Iñaki Lombardía Ormazabal 30.553.963

• BILBOKO ERAKUZTEAZKAKO, 7. Zutoiartera (Astelehenatik larunbatera, 8:30etatik 20:30etara)

• FERIA DE MUESTRAS DE BILBAO, Pabellón 7 (de lunes a sábado, entre las 8:30 y las 19:30)

• FERIA DE MUESTRAS DE BILBAO, Pabellón 7 (de lunes a sábado, entre las 8:30 y las 19:30)

• BEZEROAREN ARRETARAKO BULEGORA Ibaigane 17, Areeta (astelehenetik ostiralera, 8:30etik 19:30era)

• OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE, Calle Ibaigane 17, Las Arenas (de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 19:30)

• OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE, Calle Ibaigane 17, Las Arenas (de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 19:30)

Bezeroaren Arretarako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

425 40 25

425 40 25 Publizitatea: Informazioko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Informativos

105


Informazioko Iragarkien Diagramagintza

metro bilbao

Oso Formato Altuak

metro bilbao

Informazioa Información

Información

Elebiduna eta Elebakarra

Diagramación Anuncios Informativos Formatos Muy Altos Bilingüe y Monolingüe

Iragarkiaren Izena Euskaraz Bigarren Lerroa Bigarrena

Título del Anuncio en Monolingüe Segunda Línea Segunda Línea

Zeinuen igorpenean erregularra izatea bereizpidearen eraginkortasunerako oinarrizko baldintza dela kontutan izanik, ezinbestekoa da hala komunikazioko euskarrietan nola garatzen den jarduera orotan zein izango diren hazpegi egonkorrak, zein aukerakoak eta zein libreak zehaztea.

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en los soportes de comunicación como en cualquier tipo de actividad que se desarrolle.

Izenburuordea Izenburuordea Izenburuordea Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da. Hala izan ahal izan dadin,aplikaziorako ezarritako arauak zo-

Argazki, Marrazki, Eskema, e.a..

Título del Anuncio en Castellano Segunda Línea Segunda Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres en lo que a soportes de comunicación se refiere. Subtítulo SubtítuloSubtítulo En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Fotos, Dibujos, Esquemas, Etc.

106

Publizitatea: Informazioko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Informativos

En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las

Fotos, Dibujos, Esquemas, Etc.

rroztasunez zainduko dira, baita denek bete dezaten arduratu eta saiatu ere. Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da.

En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de Identidad Corporativa.

Primer Subtítulo Primer Subtítulo Primer Subtítulo

Fotos, Dibujos, Esquemas, Etc.

normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las norcorrecta reproducción de los ción que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de IdenFotos, tidad Corporativa. Dibujos, Esquemas, Etc.

Segundo Subtítulo

En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos Fotos, básicos de identificación. ConstituDibujos, ye un instrumento de trabajo y Esquemas, consulta fundamental para todas Etc. las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de Identidad Corporativa.En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización posterior de cualquier elemento corporativo. En el Manual de Identidad Corporativa. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realización.


X

2Y

X

X 2

X

metro bilbao

Y

X

Bezeroaren Arreterako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

Informazioko Iragarkien Diagramagintza Formato Altuak Elebiduna

Y Título (max. 4 líneas)

Izenburua Euskaraz Bigarren Lerroa

Título en Castellano Segunda Línea

Y Zeinuen igorpeneanZeinuen igorpenean erregularra izatea bereizpidearen eraginkortasunerako oinarrizko baldintza dela kontutan izanik, ezinbestekoa da hala komunikazioko euskarrietan nola garatzen den jarduera orotan zein izango diren hazpegi egonkorrak, zein aukerakoak eta zein libreak zehaztea.

Diagramación Anuncios Informativos Formatos Altos Bilingüe

Fotos, Dibujos, Esquemas, Etc.

Bigarren Izenburua Euskaraz Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da. Hala izan ahal izan dadin,aplikaziorako ezarritako arauak zorroztasunez zainduko dira, baita denek bete dezaten arduratu eta saiatu ere. Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakunde-

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, alternativos y libres en la configuración interna de los signos y en sus condiciones de aplicación.

Fotos, Dibujos, Esquemas, Etc.

Informazioko Iragarkien Diagramagintza Oso Formato Altuak an gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia.

Fotos, Dibujos, Esquemas, Etc.

Segundo Título en Castellano En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación.

Elebiduna eta Elebakarra

Diagramación Anuncios Informativos Formatos Muy Altos Bilingüe y Monolingüe

En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación.

Y (min)

Publizitatea: Informazioko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Informativos

107


X Informazioko Iragarkien Diagramagintza Formato Karratuak Elebakarra eta Elebiduna

X

X

1/2 Y

X

metro bilbao

Y

X

Información

2Y

1/2 Y

Y

Título del Anuncio en Monolingüe

Diagramación Anuncios Informativos

Y Lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición

Formatos Cuadrados Monolingüe y Bilingüe

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa. Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación. Dado que la regularidad en la emisión de

Y (min) X

X

X

X

X

1/2 Y Y

metro bilbao

Informazioa Información

1/2 Y

Izenburua Euskaraz Bigarren Lerroa

X 2

Y

Título en Castellano Segunda Línea Y

Zeinuen igorpenean erregularra izatea bereizpidearen eraginkortasunerako oinarrizko baldintza dela kontutan izanik, ezinbestekoa da hala komunikazioko euskarrietan nola garatzen den jarduera orotan zein izango diren hazpegi egonkorrak, zein aukerakoak eta zein libreak zehaztea.

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación.

Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean gerora atera nahi den edozein elementuren egintzan parte hartu behar duten pertsonentzat ezinbesteko lanabesa da eta, gainera, Metro Bilbaoren komunikazioko euskarri guztien koherentzia eta batasuna ziurtatuko duen erreferentzia bakar bihurtzen da. Hala izan ahal izan dadin,aplikaziorako ezarritako arauak zorroztasunez.

En el Manual de Identidad Corporativa se recogen las normas de aplicación que garantizan la correcta reproducción de los signos básicos de identificación. Constituye un instrumento de trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en la realizaCorporativa se recogen las normas de aplicación.

Y (min)

108

Publizitatea: Informazioko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Informativos


X

X

X 2

X

metro bilbao

X

Bezeroaren Arreterako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

Informazioko Iragarkien Diagramagintza

2Y

Formato Zabalak Elebiduna A eta B Aldakiak

Y

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano Y

Zeinuen igorpenean erregularra izatea bereizpidearen eraginkortasunerako oinarrizko baldintza dela kontutan izanik, ezinbestekoa da hala komunikazioko euskarrietan nola garatzen den jarduera orotan zein izango diren hazpegi egonkorrak, zein aukerakoak eta zein libreak zehaztea. Erakundearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean.

Diagramación Anuncios Informativos

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes.

Formatos Anchos

Y(min)

X

X

X 2

X

metro bilbao

Bilingüe Variante A y B

X

Bezeroaren Arreterako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

2Y Y

Izenburua Euskaraz

Título en Castellano

Zeinuen igorpenean erregularra izatea bereizpidearen eraginkortasunerako oinarrizko baldintza dela kontutan izanik, ezinbestekoa da hala komunikazioko euskarrietan nola garatzen den jarduera orotan zein izango diren hazpegi egonkorrak, zein aukerakoak eta zein libreak zehaztea. Erakun- dearen Nortasunaren Eskuliburua erakundean.

Dado que la regularidad en la emisión de los signos es condición básica para su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como a sus condiciones de aplicación en los distintos soportes de comunicación.

Y

Y (min)

X

X

X

X

metro bilbao

X

Bezeroaren Arreterako Bulegoa Oficina de Atención al Cliente

X Areeta, Ibaigane 17 San Inazio (Geltokia/Estación) Casco Viejo (Geltokia/Estación)

X 2

X 2

425 40 25

Publizitatea: Informazioko Iragarkien Diagramagintza Publicidad: Diagramación Anuncios Informativos

109

MANUAL 2  

Volumen 2 Paperak 2. Liburukia Publizitatea Promoción Publicaciones Publicidad Papelería Metro Bilbao S.A. Bilbo, 1995eko Azaroa Metro Bilba...