Page 1

ROK 2017

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OLECKA, EŁKU I GIŻYCKA HUMAN LEX INSTYTUT realizacja: Michał Łebski


przeanalizowano

34 216 PYTAŃ 3

364

2

MIASTA

ANKIETY

ŚRODOWISKA

woj. warm-maz

Olecko Ełk Giżycko

respondentów

7 grup

26 osób w każdym

gr. wewnetrzna gr. zewnetrzna


NAJISTOTNIEJSZY PROBLEM? Które z wymienionych niżej zjawisk stanowią, w Pana(i) opinii, najistotniejszy problem? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi)


PROBLEM WE WSZYSTKICH MIASTACH

1. Zakłócanie ciszy nocnej = 68,96 % 2. Pijane osoby w miejscach publicznych = 64,29 % 3. Chuligaństwo i wandalizm = 62,09 4. Kierowcy źle parkujący samochody = 51,65 %


PROBLEM W PODZIALE NA GRUPY

WYSTĘPUJĄ ISTOTNE STATYSTYCZNIE RÓŻNICE POMIĘDZY WYBORAMI NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW PRZEZ OSOBY BADANE ZE ŚRODOWISK WEWNĘTRZNYCH (W KTÓRYCH STREETWORKERZY PRACUJĄ) A OSOBY BADANE ZE ŚRODOWISK ZEWNĘTRZNYCH (W KTÓRYCH STREETWORKERZY NIE PRACUJĄ).


PROBLEM W PODZIALE NA GRUPY OCENA ZAKŁÓCANIA CISZY NOCNEJ NA OSIEDLU PRZEZ MIESZKAŃCÓW GRUPY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ RÓŻNI SIĘ ISTOTNIE STATYSTYCZNIE CHI² (2; N=364) = 8,80; P = 0,012 (P<0,05), WIĘKSZY ODSETEK DOSTRZEGANIA PROBLEMU ZAKŁÓCANIA CISZY NOCNEJ WYSTĘPUJE W GRUPIE WEWNĘTRZNEJ (51 %), MNIEJSZY (37%) W GRUPIE ZEWNĘTRZNEJ POZOSTAŁE ZJAWISKA RÓŻNIĄCE SIĘ ISTOTNIE STATYSTYCZNIE: KIEROWCY ŹLE PARKUJĄCY W MIEŚCIE CHI² (1; N=364) = 15,72; P = 0,000 (P<0,01), WIĘKSZY ODSETEK DOSTRZEGANIA PROBLEMU ZŁEGO PARKOWANIA SAMOCHODÓW W MIEŚCIE WYSTĘPUJE W GRUPIE ZEWNĘTRZNEJ (33 %), MNIEJSZY (16%) W GRUPIE WEWNĘTRZNEJ NARKOTYKI NA OSIEDLU CHI² (1; N=364) = 25,54; P = 0,000 (P<0,01), WIĘKSZY ODSETEK DOSTRZEGANIA PROBLEMU Z NARKOTYKAMI WYSTĘPUJE W GRUPIE WEWNĘTRZNEJ (29 %), MNIEJSZY (8%) W GRUPIE ZEWNĘTRZNEJ CHULIGAŃSTWO I WANDALIZM NA OSIEDLU CHI² (1; N=364) = 6,51; P = 0,011 (P<0,05), WIĘKSZY ODSETEK DOSTRZEGANIA PROBLEMU Z CHULIGAŃSTWEM I WANDALIZMEM WYSTĘPUJE W GRUPIE WEWNĘTRZNEJ (33 %), MNIEJSZY (21%) W GRUPIE ZEWNĘTRZNEJ PRZEMOC DOMOWA NA OSIEDLU CHI² (1; N=364) = 6,51; P = 0,011 (P<0,05), WIĘKSZY ODSETEK DOSTRZEGANIA PROBLEMU Z CHULIGAŃSTWEM I WANDALIZMEM WYSTĘPUJE W GRUPIE WEWNĘTRZNEJ (33 %), MNIEJSZY (21%) W GRUPIE ZEWNĘTRZNEJ


NIEBEZPIECZNE MIEJSCA? Proszę wskazać miejsca, które Pana(i) zdaniem są najmniej bezpieczne na terenie osiedla i miasta?


NIEBEZPIECZNE MIEJSCA

1. Dyskoteki i okolice = 57 % 2. Parki = 51 % 3. Okolice jezior i = 50 % 4. Sklepy z alkoholem = 49 %


NIEBEZPIECZNE MIEJSCA

PRUITT-IGOE EKSPERYMENT


NIEBEZPIECZNE MIEJSCA NA NASZYM OSIEDLU...

WYSTĘPUJĄ ISTOTNE STATYSTYCZNIE RÓŻNICE POMIĘDZY WYBORAMI NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC PRZEZ OSOBY BADANE Z MIAST OLECKO, GIŻYCKO ORAZ EŁK


NIEBEZPIECZNE MIEJSCA NA NASZYM OSIEDLU...

CZĘSTOŚĆ WYBORU PRZYSTANKÓW PKS NA WŁASNYM OSIEDLU JAKO MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIAST OLECKO, EŁK ORAZ GIŻYCKO RÓŻNI SIĘ ISTOTNIE STATYSTYCZNIE CHI² (2; N=364) = 11,96; P = 0,003 (P<0,05), WIĘKSZY ODSETEK WYBORU PRZYSTANKÓW PKS JAKO MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJE W MIEŚCIE GIŻYCKO (11,5%), W OLECKU (3,2 %) I NAJMNIEJ (1,9%) W EŁKU. POZOSTAŁE WYBRANE JAKO NIEBEZPIECZNE MIEJSCA NA WŁASNYM OSIEDLU RÓŻNIĄCE SIĘ ISTOTNIE STATYSTYCZNIE: SKLEPY, W KTÓRYCH SPRZEDAJE SIĘ ALKOHOL NA WŁASNYM OSIEDLU CHI² (2; N=364) = 7,76; P = 0,021 (P<0,05), WIĘKSZY ODSETEK WYBORU SKLEPÓW NA WŁASNYM OSIEDLU, W KTÓRYCH SPRZEDAJE SIĘ ALKOHOL JAKO MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJE W MIEŚCIE EŁK (36,5%), W GIŻYCKU (25 %) I NAJMNIEJ (21,2%) W OLECKU. ULICE NA WŁASNYM OSIEDLU CHI² (2; N=364) = 30,97; P = 0,00 (P<0,01), WIĘKSZY ODSETEK WYBORU ULIC NA WŁASNYM OSIEDLU, JAKO MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJE W MIEŚCIE GIŻYCKO (43,3%), W EŁKU (21,2 %) I NAJMNIEJ (13,5%) W OLECKU. OKOLICE JEZIOR, RZEK NA WŁASNYM OSIEDLU CHI² (2; N=364) = 6,08; P = 0,048 (P<0,05), WIĘKSZY ODSETEK WYBORU OKOLIC JEZIOR, RZEK NA WŁASNYM OSIEDLU, JAKO MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJE W MIEŚCIE OLECKO (19,2%), W GIŻYCKU (19,2 %) I NAJMNIEJ (8,7%) W EŁKU.


WNIOSKI Z ANALIZY CZYNNIKOWEJ Na podstawie analizy czynnikowej z pytań ankiety, zastosowanej w badaniu wyodrębniono skale w trzech badanych obszarach: zachowań rodzicielskich, poczucia bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania i poglądów nt. wychowania dzieci. Pytania czwartego obszaru zachowania w sytuacji zagrożenia nie okazały się powiązane w spójne wymiary. Wskaźniki w utworzonych skalach obliczono poprzez zsumowanie odpowiedzi twierdzących (tak=1). Rzetelność skal okazała się wystarczająco dobra, współczynnik alfa Cronbacha mieścił się w zakresie 0,507-0,853 (min wymagany współczynnik alfa > 0,5). Z 15 pytań ankiety, dotyczących problemów w środowisku (bez wyodrębniania wymiarów) utworzono ogólne wskaźniki przemocy w mieście i na osiedlu poprzez zsumowanie zdarzeń problemowych (odpowiedzi twierdzących tak=1) Obliczone wskaźniki zastosowano w analizie ilościowej wyników badania. Analizę dotyczącą przemocy wykonano w całej grupie badanych respondentów, a analizę dotyczącą zachowań rodzicielskich i poglądów na temat wychowania dzieci oraz poczucia bezpieczeństwa w grupie osób w wieku powyżej 20 lat (potencjalnych/rzeczywistych rodziców).


HUMAN LEX INSTYTUT Streetworking, Psychologia, badania społeczne, Szkolenia, Projekty międzynarodowe


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Wskaźniki przemocy w mieście i na osiedlu mieściły się w zakresie od 0-15 zdarzeń, a mediana wynosiła od 2-3,5 zdarzeń. Oba wskaźniki różniły się istotnie w porównywanych miastach. Wskaźnik przemocy w mieście Ełku był istotnie niższy niż w Olecku oraz istotnie niższy niż w Giżycku, natomiast pomiędzy Oleckiem i Giżyckiem nie było istotnej różnicy. Wskaźnik przemocy na osiedlu w Olecku był istotnie niższy niż w Ełku oraz istotnie niższy niż w Giżycku, natomiast w Ełku i Giżycku nie różnił się istotnie.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Ocena poczucia bezpieczeństwa zależała od grupy i była wyższa w grupie zewnętrznej niż w wewnętrznej. Wskaźnik lęku w środowisku zamieszkania był istotnie wyższy w grupie wewnętrznej niż w zewnętrznej, a wskaźnik braku obaw w środowisku w grupie zewnętrznej był istotnie wyższy niż w wewnętrznej.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Ocena poczucia bezpieczeństwa różniła się ze względu na miasto w przypadku wskaźnika braku obaw w grupie wewnętrznej. Grupa wewnętrzna miała istotnie wyższy wskaźnik braku obaw w Olecku niż w Giżycku i istotnie wyższy niż w Ełku, natomiast pomiędzy Ełkiem i Giżyckiem nie było istotnej różnicy. Wskaźnik lęku w grupie wewnętrznej nie różnił się istotnie w zależności od miasta. W grupie zewnętrznej nie było różnic pomiędzy miastami w ocenie lęku i braku obaw.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Ocena poczucia bezpieczeństwa różniła się ze względu na płeć tylko w grupie wewnętrznej. W tej grupie mężczyźni mieli istotnie wyższy poziom braku obaw w środowisku zamieszkania od kobiet. Wskaźnik lęku w tej grupie nie różnił się istotnie ze względu na płeć. W grupie zewnętrznej poczucie bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania nie zależało od płci.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Zachowania rodzicielskie różniły się w zależności od grupy. W grupie wewnętrznej poziom obu wskaźników: wskaźnika dysfunkcyjnych zachowań rodzica oraz wskaźnika zachowań rodzica redukujących napięcie dziecka był wyższy niż w grupie zewnętrznej. Generalnie zachowania rodzicielskie nie różniły się ze względu na płeć. Jedna istotna różnica wystąpiła w grupie zewnętrznej. Mężczyźni z grupy zewnętrznej przejawiali wyższe nasilenie zachowań dysfunkcyjnych wobec dziecka niż kobiety


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Poglądy wychowawcze okazały się istotnie pozytywnie powiązane z zachowaniami rodzicielskimi. W obu grupach stanowisko nie przywiązywania wagi do wychowania dziecka korelowało dodatnio ze wskaźnikiem zachowań dysfunkcyjnych, a w grupie zewnętrznej wskaźnik ten korelował dodatnio również z wychowaniem tradycyjnym. Ze wskaźnikiem redukcji napięcia korelowały dodatnio wszystkie skale poglądów w obu grupach, za wyjątkiem wychowania tradycyjnego w grupie wewnętrznej. Im wyższe nasilenie poglądów nt. wychowania tym wyższe nasilenie zachowań rodzicielskich.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Poglądy na temat wychowania dzieci nie okazały się istotnie powiązane z poczuciem lęku w środowisku zamieszkania. Wystąpiła tylko jedna istotna dodatnia niska korelacja w grupie zewnętrznej. Wychowanie tradycyjne korelowało dodatnio ze wskaźnikiem lęku w środowisku. Im wyższe przekonanie o słuszności tradycyjnego wychowania tym wyższy poziom leku w środowisku rodziców z grupy zewnętrznej.


POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Poczucie bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania okazało się istotnie powiązane ze wskaźnikami zachowań rodzicielskich tylko w grupie zewnętrznej. Wskaźnik redukcji napięcia korelował dodatnio nisko ze wskaźnikiem lęku w środowisku. Im wyższy lęk tym wyższe nasilenie zachowań redukujących napięcie rodziców z grupy zewnętrznej. Wskaźnik braku obaw korelował ujemnie nisko ze wskaźnikiem dysfunkcyjnych zachowań rodzicielskich. Im wyższy poziom braku obaw w środowisku tym niższe nasilenie zachowań dysfunkcyjnych rodziców. W grupie wewnętrznej poczucie bezpieczeństwa nie było powiązane z zachowaniami rodzicielskimi.


HUMAN LEX INSTYTUT Streetworking, Psychologia, badania społeczne, Szkolenia, Projekty międzynarodowe


DZIĘKUJĘ Szczególne podziękowania streetworkerom z Olecka, Ełku i Giżycka za pomoc w realizacji badania oraz wszystkim wypełniającym ankiety.

Pełny opis badania dostępny na:

WWW.E-PSYCHOLOG.COM oraz

FACEBOOK STREETWORKING EŁK, OLECKO, GIŻYCKO

Poczucie bezpieczeństwa przekrój badań - Human Lex Instytut  

Professional research. A sense of security based on original surveys created by the Human Lex Institute. The questionnaires were filled out...

Poczucie bezpieczeństwa przekrój badań - Human Lex Instytut  

Professional research. A sense of security based on original surveys created by the Human Lex Institute. The questionnaires were filled out...

Advertisement