Page 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

RODINNÝ DŮM NA VYSOČINĚ FAMILY HOUSE IN VYSOČINA

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

ONDŘEJ SVOBODA

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

BRNO 2010

Ing. LUBOR KALOUSEK


a/ Identifikační údaje  Název stavby:  Místo stavby:  

Kraj: Investor:

Vlastník pozemku:

Sousední pozemky:

  

Způsob výstavby: Zodpovědný projektant: Charakter stavby:

Rodinný dům na Vysočině Zubří, č.poz. 1077/1 k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě 793736 Vysočina Jan Veselý, Zubří 63, Nové Město na Moravě, 59231 Jan Veselý, Zubří 63, Nové Město na Moravě, 59231 LV 348 parcela č. 236,1077, 533, 94/1, 388 k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě 793736 svépomocí Ondřej Svoboda, VUT FAST novostavba

b/ Účel posouzení Účelem posouzení je porovnání navržených konstrukcí s požadovanými tepelně technickými požadavky na konstrukci budov. Dále posouzení energetické náročnosti budovy. Výstupem tohoto této dílčí úlohy je posouzení jednotlivých obálkových konstrukcí objektu z hlediska minimální vnitřní povrchové teploty konstrukce, součinitel prostupu tepla U a prostup tepla obálkou budovy. c/ Podklady pro zpracování - dokumentace provedení stavby – složka C - technické listy výrobců - studijní opory - výpočtový program Teplo 2008 - normy a předpisy dle odstavce d/ d/ Použité normy a předpisy ČSN 70 0540 - 1,2,3,4 Tepelná ochrana budov, části 1 až 4, ČNI Praha, 2002,2005 e/ Technické údaje budovy  klimatické údaje a vnitřní výpočtové teplota - budova se nachází v kraji Vysočina, okres Žďár nad Sázavou - návrhová vnější výpočtová teplota Te = -17°C - návrhová vnější vlhkost vzduchu Fie = 84% - návrhová vnitřní výpočtová teplota Tai = 20,6°C - návrhová vnitřní vlhkost vzduchu Fii = 50% 

charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy – popis a skladby ochlazované ochlazované konstrukce: - S1 stěna obvodová Těžká stěna s kontaktním zateplovacím systémem - S2 stěna obvodová s obkladem Těžká stěna s provětrávanou vzduchovou vrstvou a obkladem - S3 stěna suterénní Těžká stěna zateplená se ztužujícími věnci - K1 střešní konstrukce Střešní konstrukce zateplená mezi a pod krokvemi


- K3 podhled Konstrukce podhledu zateplená mezi a pod kleštinami ¨

- S8 Stěna vikýře Lehká stěna konstrukce vikýře se zeteplením - P1 Prkenná podlaha (1.NP) na zemině - P4 Dlažba (1.S; 1.NP) na zemině - Výplně otvorů Dřevěná eurookna Výrobce: Slavona s.r.o. Profilová skupina: SL80 Dřevina: smrk napojovaný Zasklení: izolační trojsklo Uf - součinitel prostupu tepla rámu = 1,14 W/m2K Ug - souč. prostupu tepla skla = 0,6 W/m2K Uw - souč. prost. tepla celého okna = 0,84 W/m2K Vchodové dveře: Výrobce: Sapeli a.s. Model Linea Rozměr: 900x1970mm Dřevina: smrk Tloušťka křídla 68mm Lazura Barva 13 dle vzorníku Sapeli Souč. prost. tepla = 1,1 W/m2K - Detail u trámu - velox Zúžení v místě uložení dřevěného stropního trámu - Věnec Monolitický věnec, nejméně příznivá hodnota

Pozn.:Jednotlivé skladby jsou uvedené v protokolu z výpočtového programu Teplo 2008 Skladby včetně doplňujících informací o umístění v objektu viz Skladby konstrukcí f/ Údaje o splnění normativních požadavků z hlediska tepelné techniky (dle normy ČSN 73 0540) 

nejnižší vnitřní povrchová teplota Ɵsi fRsi [-] ≥ fRsi,N [-] Ochlazovaná konstrukce

S1 stěna obvodová S2 stěna obvodová s obkladem S3 stěna suterénní K1 střešní konstrukce K3 podhled S8 Stěna vikýře P1 Prkenná podlaha P4, P2 Dlažba

Vypočtená hodnota Teplotní faktor fRsi [-]

Požadovaná hodnota Teplotní faktor fRsi,N [-]

Posudek

0,957 0,955

0,818 0,818

VYHOVÍ VYHOVÍ

0,958 0,954 0,954 0,958 0,922 0,919

0,736 0,818 0,803 0,833 0,540 0,540

VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ

Závěr: Všechny ochlazované konstrukce vyhoví na požadované normové hodnoty.


součinitel prostupu tepla U Ochlazovaná konstrukce

S1 stěna obvodová S2 stěna obvodová s obkladem S3 stěna suterénní K1 střešní konstrukce K3 podhled S8 Stěna vikýře P1 Prkenná podlaha P4, P2 Dlažba Detail u trámu - velox Okna - Slavona Dveře - Sapeli

Součinitel prostupu tepla Ui [W/m2K] Vypočtená hodnota

Posudek

0,17 0,18

Součinitel prostupu tepla UN [W/m2K] Požadovaná hodnota (Doporučená) 0,38 (0,25) 0,38 (0,25)

0,17 0,19 0,19 0,17 0,32 0,34 0,26 0,84 1,1

0,45 (0,30) 0,24 (0,16) 0,30 (0,20) 0,30 (0,20) 0,45 (0,30) 0,45 (0,30) 0,38 (0,25) 1,70 (1,20) 1,7 (1,20)

VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ VYHOVÍ

VYHOVÍ VYHOVÍ

Závěr: Všechny ochlazované konstrukce a výplně vyhoví na požadované normové hodnoty. 

součinitel prostupu tepla U vybraných vnitřních konstrukcí mezi místnostmi s rozdílnými teplotami

Vnitřní konstrukce

P7 strop nad dílnou rozdíl teplot do 5°C S7 příčka opláštěná sádrovek. deskami rozdíl teplot do 10°C S5 příčka 115 Heluz rozdíl teplot do 5°C P6 strop rozdíl teplot do 10°C

Součinitel prostupu tepla Ui [W/m2K] Vypočtená hodnota

Posudek

0,24

Součinitel prostupu tepla UN [W/m2K] Požadovaná hodnota (Doporučená) 2,2 (1,45)

0,66

1,30 (0,90)

VYHOVÍ

0,66

2,7 (1,80)

VYHOVÍ

0,56

1,05 (0,70)

VYHOVÍ

Závěr: Vnitřní konstrukce vyhoví na požadované normové hodnoty.

VYHOVÍ


prostup tepla obálkou budovy výpočet viz příloha č.2 Uem ≤ Uem,N [W.m-2.K-1] Uem = 0, 313 [W.m-2.K-1] ≤ Uem,N = 0,533 [W.m-2.K-1]

VYHOVUJE

zatřídění klasifikace budovy 0,3 * Uem,pož < Uem ≤ 0,6 * Uem, pož 0,159 < 0,313 ≤ 0,320

>>>

Třída B

Závěr: Budova vyhoví z hlediska normových požadavků na prostup tepla obálkou budovy a zařazuje se do skupiny B (úsporná).

V Brně v květnu 2010 vypracoval Ondřej Svoboda Příloha: P1: Tepelně technické posouzení -výpočet v programu Teplo 2008 P2: Korekce hodnoty Lambda P3: Výpočet prostupu obálkou budovy + zatřídění klasifikační třídy prostupu tepla P4: Vyznačení vnitřních teplot v objektu

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. LUBOR KALOUSEK TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING ST...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you