Catàleg #MICE2017

Page 1

amparoprz@gmail.com

5ÂŞa ÂŞMostra internacional cinema educatiu del 19 al 26 de febrer de 2017Autoritats

1

The Valencian Regional Government is committed to ensuring that the Valencians are well educated people, with their own opinions, who are capable of critical reasoning. This is why we are determined to make sure that education is the cornerstone on which the future of our citizens is based. However, this is not a shortterm task nor can it be approached from a superficial angle. It is a strategic public policy which aims to train young people to be more independent, to be well equipped to face the world, to be capable of deploying their talent in a society in constant flux, moving at a dramatic, unstoppable pace. We Ximo Puig are utterly convinced that education President de la Generalitat Valenciana is the best collective investment we can make if we are to ensure premiÉs un fet constatat que els canvis en les tecnologies de la um levels of wellbeing and quality of life in the future. informació i la comunicació que afecten el sector educatiu es- It is a known fact that the changes in information and commutan produint-se a una velocitat vertiginosa. Hem d'evitar tota nications technology affecting the educational community are mena d'autocomplaença, però és molt estimulant saber que la taking place at breakneck speed. We do not wish to sound Comunitat Valenciana es troba entre els territoris més inno- complacent but it is encouraging to know that the Valencian vadors en l’ús de l’audiovisual i les tecnologies de la informa- Region is one of the most innovative in its use of audiovisual ció i la comunicació en l'ensenyament. La comunitat educativa media and information and communications technology in eduvalenciana continua sent, així, capdavantera en els processos cation. The Valencian educational community continues to be a de renovació i innovació pedagògica, contribuint a acostar pioneer in renewing teaching processes and introducing innoval'educació valenciana als estàndards europeus més avançats. tion to them, contributing to bring education in the region close Un objectiu comú que explica el suport i l'ajuda del Govern to the most advanced European standards. This is a common Valencià a la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE). objective that explains the support given to the MICE International Educational Film Festival by the Valencian Regional GovS'arriba enguany a la cinquena edició i val a dir que la MICE ha ernment. inspirat altres mostres similars arreu d'Espanya, alhora que s'ha convertit en un dels més importants esdeveniments so- This is the fifth MICE festival, and it should be stated that it has bre la unió del món audiovisual i l'educació a tota Europa. És, a inspired other similar festivals in Spain. Likewise, it has become més, un exemple de moviment associatiu, de projecte nascut one of the most important events in Europe to bring together des de baix, d'iniciativa que no ha perdut el contacte amb la the audiovisual world and education. It is also an example of an realitat escolar i que s’inspira en el dia a dia de l’aula i en les association movement, of a grass roots project, of an initiative that has not lost touch with the reality of schools, and which seues demandes més immediates i concretes. takes its inspiration from the day-to-day world of teaching and La MICE té, per això, molt de reconeixement compartit al tre- of the classroom, and of their current and particular demands. ball quotidià de tot el personal docent en àmbit de l’educomu- Accordingly, the MICE shares its recognition with the daily efnicació; però, sobretot, és una gran oportunitat per a conéixer forts of all the teaching staff involved in "educommunication". les produccions audivisuals fetes en àmbits educatius. Durant Yet, above all, it is a great opportunity to get to know the auhuit dies, es converteix en un lloc de trobada i de diàleg on diovisual productions created in schools and educational cens'exposen treballs i estratègies d'ensenyament amb imatges tres. Over eight days, it is a meeting point and crossroads que tenen el seu origen en diferents comarques valencianes, for dialogue, showcasing teaching work and strategies through mentre es coneixen també les aportacions i experiències d'al- images from different areas of the Valencian Region, as well tres parts del món. La MICE és, al capdavall, una oportunitat as welcoming contributions and experiences from other parts per a llegir i escriure imatges amb el desig d'avançar cap a of the world. In short, the MICE is an opportunity to read and una societat més justa i democràtica que establisca punts de write images with the aim of moving towards a fairer, more democratic society, forging links between the young people contacte i d'unió entre els més joves de cultures diferents. from different cultures. Dir, finalment, que formar de manera oberta, plural i crítica als nostres xiquets i xiquetes és la millor garantia d'èxit en l'es- Finally, I would like to say that educating our children to give forç de recuperació dels mitjans de comunicació públics i de them an open, critical mindset is the best way to guarantee la indústria audiovisual i mediàtica valenciana. Un altre com- success in the attempt to recover our public media and the promís essencial en el qual està treballant el Govern Valencià. Valencian audiovisual and media industry, which is another of the Valencian Government's priorities. La Generalitat Valenciana té el compromís i la voluntat de treballar perquè els valencians i les valencianes siguen persones ben formades, amb criteri propi, lliures i crítiques. Per això volem que l’educació siga l'element central sobre el qual es fonamente el futur del nostre poble. No és un treball a curt termini ni superficial. És una política pública estratègica que pretén fer possible una joventut cada vegada més autònoma i preparada, capaç de desplegar el seu talent en una societat en canvi accelerat i imparable. Estem convençuts, en definitiva, que l'educació és la millor inversió col·lectiva que podem fer si volem garantir uns nivells elevats de benestar i qualitat de vida en el futur.


2

Autoritats

La MICE 2017, una aposta pedagògica estimulant La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) arriba a la cinquena edició i ens endinsa en el món de la imatge des de la perspectiva escolar i una concepció multicultural de la creativitat audiovisual. No debades, el país convidat enguany per la MICE és l'Índia, protagonista absoluta del monogràfic sobre cinema i educació de la mà d'entitats i festivals que ens aproximaran un miqueta més a l'exotisme i l'exuberància d'aquest país asiàtic.

The International Educational Film Festival (MICE in Valencian) reaches its fifth edition and embraces the world of images from an educational perspective and a multicultural conception of audiovisual creativity. Thus, this year's guest country is India, absolute protagonist of the monography about cinema and education with organisations and festivals that will make an approach to the exotism and lushness of this Asian country.

But MICE is much more than this: it Però la MICE és més encara: reprerepresents the openness of the classsenta l'obertura de les aules al món de rooms to the world of images and aula imatge i de la cultura audiovisual. La diovisual culture. The incorporation of incorporació de la tecnologia audioviVicent Marzà Ibáñez sual a l'escola afavoreix l'aprenentatge Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport audiovisual technology to the school encourages the learning of these new d'aquests nous codis comunicatius, que l'alumnat assimila de manera progressiva, pràctica i di- communicative codes, which is assimilated by the students in vertida, alhora que fomenta la capacitat per a ser crítics amb a progressive, practical and amusing way, at the same time it aquesta manera nova de representar la realitat. promotes the capacity of being critical using this new form to represent the reality. Més enllà dels coneixements bàsics adquirits mitjançant mètodes tradicionals, el cinema pot esdevindre una font d'ense- Furthermore, beyond the basic knowledge acquired through nyament molt poderosa. A través de les seues imatges, les traditional methods, cinema should become a very powerful persones podem accedir a cultures desconegudes, compartir teaching tool. Through the world of images, everybody can valors socials i desenvolupar capacitats com l'observació críti- have access to unknown cultures, share social values and deca i ètica del nostre entorn. velop new capacities such as have a critical point of view or raise ethical awareness of our environment. Totes les possibilitats que ens ofereixen el cinema i la cultura audiovisual ens acosten a una concepció integral de l'educació All the possibilities that cinema and audiovisual culture bring en què els nostres escolars i joves poden descobrir temes closer an integral conception of education in which our stuben diversos des d'una perspectiva transversal i tremenda- dents and young learners can discover many diverse themes ment enriquidora. En aquest plantejament interdisciplinari, el from a transversal and extremely enriching perspective. multilingüisme adquireix la categoria d'imprescindible, perquè la presència de diverses llengües exemplifica a la perfecció la diversitat cultural que caracteritza el món i que tan bene- In this multidisciplinary approach, multilingualism becomes a ficiosa resulta entre els més joves. Donar a conéixer entre fundamental issue because the presence of several languages aquest públic tan especial les llengües i la idiosincràsia d'una exemplifies perfectly the cultural diversity which defines the cinquantena de països demostra, a més, la voluntat d'insistir world and that is extremely beneficial for young people. en el missatge fonamental que comporta el multilingüisme: el The fact of making known languages and idiosyncracy of fifty respecte als altres des de la diferència i l'enriquiment mutu countries clearly expresses the essential message that inque se'n deriva. volves multilingualism: respecting others from the difference Entre el 19 i el 26 de febrer, la MICE 2017 ofereix tot un ventall d'activitats educatives, lúdiques i ben repartides per la geografia valenciana, perquè un dels objectius d'aquesta edició és traure de la ciutat de València la Mostra i passejar-la per pobles i ciutats perquè cada vegada més centres educatius se sumen a aquesta magnífica iniciativa. Tot això fa de la MICE una aposta pedagògica estimulant, mereixedora del reconeixement de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que l'ha subvencionada amb una ajuda econòmica com a projecte singular de foment social del multilingüisme, en una clara defensa de les propostes innovadores que fan de l'educació una experiència intensa i fonamental en la vida de totes les persones.

and the mutual enrichment that comes with it. From 19 to 26 February, MICE 2017 will offer a wide range of educational activities, and well-spread across the Valencian territory, because one the main goals of this edition is taking the Festival outside the city of Valencia and stroll around towns and cities because many schools are increasingly joining this excellent iniciative. MICE is a stimulating and pedagogical attempt, which deserves the recognition of the Council of Education, Investigation, Culture and Sport, that is why it has been subsidised as a project that promotes multilingualism, in clear commitment towards the innovative projects which make education an intense and fundamental experience in the life of every person.


Autoritats

La alfabetización mediática, una prioridad educativa Leer, comprender lo que leemos, poder comunicarnos de forma eficaz. No cabe duda de que este es uno de los objetivos prioritarios de la Educación. Pero, ¿qué significa leer en la era digital? Leer es leer una novela, pero también es leer una web, un problema de matemáticas, un folleto, un plano de metro, las instrucciones de uso de un aparato o un anuncio publicitario. Pero leer es, también, comprender el lenguaje audiovisual.

3

Media literacy, an educational priority Reading, understanding what we read, being able to communicate effectively. Without a doubt that these are some of the core objectives of Education. Now, what does reading mean in the digital era? Reading is reading a novel, but reading is also reading a website, a mathematical problem, a brochure, a metro map, an advertisement or the instructions in a user manual. Likewise, reading is also understanding an audio visual narrative.

A good number of the messages and Un buen número de los mensajes y de contents we learn come to us through los contenidos que aprendemos nos images. We live in the information and llegan a través de imágenes. Vivimos en la sociedad de la información y de Miguel Soler communication society and, consela comunicación y la Educación ha de Secretario Autonómico de Educación e Investigación quently, Education must integrate these types of communication to provide incorporar estos lenguajes para poder ofrecer a nuestro alumnado la formación que precisa. Necesi- our students with the information they need. We need to creatamos crear nuevas experiencias de aprendizaje que ayuden a te new learning experiences to stimulate understanding of thocomprender esos textos multimodales, en los que se mezclan se multimodal texts where different communication systems diferentes lenguajes, textos que rodean a todos los niños y are used. These are the texts surrounding every boy and girl, niñas, a todos nuestros jóvenes. and all of our young people. El simple contacto con esa realidad audiovisual que inexorablemente nos envuelve no garantiza su comprensión. Es más, nos deja vulnerables a la manipulación, al desconcierto, a la falta de criterio.

Just because we are in contact with that audio visual reality that inevitably involves us does not guarantee that we understand it. Furthermore, it makes us more vulnerable to manipulation, confusion and misjudgement.

La Alfabetización Mediática es esencial para el crecimiento económico, para la construcción de una Europa moderna, creativa y competitiva. Por ello, la Comisión Europea está desarrollando múltiples acciones para promover esta alfabetización mediática. La escuela de hoy no puede ser ajena a esta realidad.

Media literacy is essential for economic growth, for there construction of a modern, creative and competitive Europe. That is why the European Commission has developed multiple actions to promote media literacy. Education today cannot ignore this challenge.

En la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, estamos convencidos, como señaló Alain Bergala, de que«si el encuentro con el cine no se produce en la escuela, hay muchos niños para quienes es muy probable que no se produzca jamás». Por eso, apostamos firmemente por esta Muestra Internacional de Cine Educativo. Queremos llenar las salas de niños y niñas, de estudiantes de todas las edades. Para que ese acercamiento al cine y al lenguaje audiovisual sea posible se precisa, también, de docentes implicados en esas nuevas alfabetizaciones, por lo que desde Formación del Profesorado ofreceremos recursos que utilicen el lenguaje audiovisual para dinamizar proyectos de trabajo interdisciplinares, aprender de forma cooperativa y facilitar a todos nuestros estudiantes una educación que prepare para el reto de crecer en un mundo incierto. La Mostra Internacional de Cinema Educatiu es una excelente oportunidad para conseguir ese objetivo.

Quoting Alain Bergala, at the Regional Ministry of Education, Research, Culture and Sports we are convinced that “unless the encounter with cinema takes place at school, for many children it may never take place”. That is why we strongly support this International Education Film Festival. We want to see cinemas full of boys and girls, and students of all ages. In order to bring together cinema and audiovisual communication we also need our teachers to engage with these new forms of literacy. That is why from the Teacher Training Programme we offer audiovisual tools and resources to promote interdisciplinary projects, to learn in a cooperative manner and to invigorate our students with an education that prepares them for the uncertain challenges ahead. The International Education Film Festival is an excellent opportunity to fulfil this goal.


4

Autoritats

Mensaje del Embajador de la India La India y España comparten una relación especial que se ha intensificado con el tiempo. Somos socios en diferentes ámbitos, y además de impulsar intercambios políticos y empresariales de forma periódica también nos hemos centrado en fortalecer nuestros contactos culturales bilaterales, a través de la danza, la música, las artes, la literatura y el cine. El año pasado, las audiencias españolas tuvieron la oportunidad de saborear un poco de Bollywood en la entrega de Premios de la Academia Internacional de Cine Indio (International Indian Film Academy Awards) que se celebró en Madrid. Este año, la India tiene el placer de presentar otro género de cine indio basado en películas educativas para niños. La 5ª edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE) ha colaborado con la India para traer a España una selección de cortos, películas de animación, documentales y obras audiovisuales del país. La Embajada de la India en España tiene el placer de formar parte de este proyecto. Quisiera felicitar a todas las partes que contribuyen al éxito de la organización de este festival de cine, así como expresar mi

D.B. Venkatesh Varma Embajador de la India

agradecimiento por el apoyo prestado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, que han sido nuestros socios a la hora de facilitar la divulgación de la cultura india en España. Espero que aprecien y disfruten este festival.


Autoritats

MICE. Una mostra que arrela

5

MICE. A festival that takes roots

This year I will be attending the Educational International Film Festival (MICE, MostraInternacional de Cinema Educatiu) once again, for its fifth edition which will be taking part from the 19th to the 26th of February in Valencia. But, at the same time, the festival continues to expand around several regions of Valencia creating a network of townscommitted to the audio-visual literacy and to makeknownthe educational cinema with values. In 2017, some towns as Sagunt (Camp de Morvedre), L'Eliana (Camp de Túria), Sueca (Ribera Baixa), Benetússer (Horta Sud), BonrepòsiMirambell Maria Josep Amigó (Horta Nord), Benifaió (Ribera Alta) Vicepresidenta de la Diputació de València or Pedreguer (Marina Alta) willalso be hosting this festival. A festival that is moving forward with determination and that is putting down Quan escric aquestes línies tinc ben present la cerimònia roots in our country. d'obertura de la passada edició, on vaig gaudir plenament de la projecció delapel·lícula Buffalo Rider, director Joel Soison While I’m writing these lines, I have in mind last year's open(Tailandia 2015) que em va emocionar profundament. Jo ja ing ceremony andscreening of the film Buffalo Rider, from the era coneixedora de la gran tasca que estaven fent l'equip or- director Joel Soison (Thailand, 2015), which profoundly moved ganitzador i el seu director al capdavant, però després d'aque- me. I already was aware of the amazing work of the festival’s lla experiència audiovisual encara en sóc més conscient de la organising team and its director leading it. But after that auimportància d'apostar decididament pel visionat de pel·lícules dio-visual experience, I became even more aware of the imporeducatives o realitzades en un entorn d'aprenentatge, donant tance todecidedly bet on the screening of educational films and a conéixer un cinema de valors i alhora potenciant la creati- filmscreatedon an educational environment, to approach the vitat, no només dels professionals sinó dels propis menuts i cinema of values to societywhile strengthen creativity, not only joves dels nostres centres educatius. for professionals but also forthe children and young people of our educational centres. Un festival ben estructurat, dinàmic i viu, on d'una banda, assistirem al Sambori-MICE, una mostra de cinema fet en This isa well-structured, dynamic and alive festival where, entorns educatius per alumnat de primària, secundària, bat- on one hand, we will be able to assist to the Sambori-MICE xillerat i universitari, i d'altra, on gaudirem d'una mostra de show, a small festivalscreening films created by studentsinour curts documentals, de ficció i d'animació dedicades al món de educational centres. And, on the other hand, we will enjoy the l'ensenyament feta per professionals. Una proposta atractiva screening of some documentary, fiction and animation short i certament ambiciosa, on, a més a més, en aquesta edició films about the education sector created by professionals. tindrà especial rellevància la Índia i el treball educatiu que allí MICE is an attractive and ambitious bet, in which this year Ins'està fent. dia and itseducative situationwill countwith special relevance. Enguany assistiré novament a la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), en la seua cinquena edició que se celebrarà del 19 al 26 de febrer a València, però que al mateix temps, continua estenent-se per les comarques valencianes teixint una xarxa de pobles compromesos amb l'alfabetització audiovisual i donant a conéixer un cinema educatiu amb valors. Pobles com Sagunt (Camp de Morvedre), L'Eliana (Camp de Túria), Sueca (Ribera Baixa), Benetússer (Horta Sud), Bonrepòs i Mirambell (Horta Nord) , Benifaió (Ribera Alta) o Pedreguer (Marina Alta) també seran seus durant el 2017 d'un certamen que avança amb fermesa i arrela fructífer al nostre país.

És un autèntic luxe col·laborar i donar suport amb un festival audiovisual específic de caràcter educatiu, organitzat magníficament per l'associació cultural Jordi el Mussol. Un festival que posa l'accent en la importància de la participació i de l'educació com a elements fonamentals per a l'ensenyament dels mitjans audiovisuals en les escoles amb una finalitat d’anàlisi i reflexió. Un festival pioner i atrevit que potencia una actitud crítica enfront dels mitjans de comunicació per plantejar un debat educatiu, sincer i necessari, al si de la nostra societat. Crec fermament en l'educació amb valors com a camí de futur per millorar el món on vivim i, certament, estic convençuda que la MICE és una excel·lent ferramenta.

It is an authentic pleasure to collaborate and support an audio-visual festival created specifically for the educative sector and magnificently organised by the cultural association Jordi el Mussol. A festival that brings out the importance of the participation and the education as the two main elements to teachabout mass media in schools with the aim of analysis and reflection. MICE is a pioneering festival that promotes a critical attitude over mass media by opening a honest and essentialdiscussion about education in our society. I truly believe in education with values as the future path to improvethe world that we are living in, and I am convinced that MICE is an excellent tool to achieve that future.


6

Autoritats

Tots i totes els que, d'una o altra maneAnyone working, in a way or another, ra, treballem per aconseguir una Educato achieve a better Education, knows ció millor sabem que innovar és el millor that innovating is the best way. We camí. Necessitem i volem una escola, need and we want a better Education, una Educació millor que funcione de working differently, and not only for our manera diferent i no només pel nostre pupils, but also and equally important, alumnat, sinó també i igual d'important, for the well-being and personal and pel benestar i la satisfacció professional professional satisfaction of our teaci personal del nostre professorat. Bushers. We are looking for new ways of quem noves formes de fer escola, noves doing School, new paths to educate vies per educar i ensenyar amb eficàcia and teach efficiently. That’s why we i, per a això, necessitem descobrir tot need to discover anything that could allò que ens puga ser d'utilitat per posar be useful to start up improvement en marxa nous processos de millora; per processes, to evolve, to grow up …an evolucionar; per créixer ... un model edueducation model that really connects catiu que connecte veritablement amb la with reality; a model based on the richMercedes Berenguer Llorens realitat; un model basat en la riquesa i ness and variety of methods and tools Diputada responsable Àrea d’Educació la varietat metodològica i d'eines per al Diputació de València for the teacher and the participative professorat, en el compromís participat engagement of the pupils, where the amb i de l'alumnat, on l'aula val per a molclass can be used for many things and tes coses i es converteix en espai obert, creatiu i actiu. becomes an open, creative and active space. En el nostre temps, en aquesta era que hem anomenat "l'Era digital", ja no es tracta únicament d'usar mitjans audiovisuals; es tracta d'aprendre a expressar-se audiovisualment. El realitzador de la televisió francesa Claude Santelli deia que «... el llenguatge audiovisual és aquell que comunica les idees a través de les emocions.» I les joves generacions, comprenen sentint. Coneixen a través de les seues sensacions, de tots els seus sentits. Per això parlem d'una nova sensibilitat; d'una altra manera diferent de percebre l'espai i de relacionar-se en ell i amb ell; d'una percepció de la realitat a través del visual i l'auditiu... I l'acostament a l'expressió audiovisual, com a ingredient fonamental i indispensable de la cultura contemporània, es converteix per a l'ensenyament en una necessitat ja que, augmentar les competències per a la comunicació audiovisual, va directament unit a l'augment de les capacitats d'interacció social dels nostres menuts i joves.

Nowadays, in the so-called “Digital Age”, this is no longer about using audiovisual means, but about learning how to express ourselves through them. As the French television producer Claude Santelli said “… The audiovisual language is the one that communicates ideas through emotions.” And new generations understand that. They know through their sensations, though their senses. That’s why we talk about new sensibility, about different ways to perceive the space and to relate on it and with it, about a perception of reality through the audiovisual and de hearing… And the rapprochement to the audiovisual expression, as a fundamental and indispensable ingredient of the contemporary culture, turns into a need for the teaching, as competences for the audiovisual communication are nowadays linked to the social interaction capabilities of our children.

I esdeveniments educatius com ara la proposta de la MICE, són imprescindibles ja que posen de manifest i visibilitzen la importància d'utilitzar l'audiovisual en l'ensenyament: l'alumnat aprendrà així a respectar i valorar el patrimoni audiovisual i, mentre adquireix competències i enriqueix els seus coneixements culturals i socials, aprendrà també a saber apreciar la seua vàlua.

Educational events as MICE’s proposal are necessary, as they reveal and show the importance of using audiovisual means for educating. Pupils will learn this way to respect and appreciate the audiovisual patrimony and, as they acquire competences and enrich their cultural and social knowledge, will also learn to appreciate its worth.

Per tot això, vull agrair tot l’esforç -continuat i tan important- de la direcció i l’organització de la MICE; de tots quants ajuntaments, alumnat, col·lectius i persones han apostat -fort i fermal llarg d’estes cinc edicions per anar fent passes endavant en la tan difícil però absolutament imprescindible educació audiovisual dels nostres xiquets i joves i en mostrar, i demostrar, les enormes possibilitats que la imatge té com a forma d’ensenyament i d’aprenentatge, de creativitat i de comunicació, de diàleg i de reflexió, de participació, de toleràcia i de pluralitat… A tots i totes, moltes gràcies. Des de l’àrea d’Educació de la Diputació de València que represente, continuarem -amb gust i creença- col· laborant i recolzant esta iniciativa com la oportunitat excel·lent que suposa per a interrelacionar, de la millor manera possible, les aules, l’alumnat i el professorat, les famílies, la societat en general, els professionals, els coneixements… amb les emocions, les sensacions, les intuicions, les actituts… enriquint-se mútuament en experiències i vivències les nostres vides.

That’s why I really want to thank the direction and organization of MICE for the important and continuous effort they made, as all those from city council, pupils, communities and people who contributed with their strength in these five editions, taking steps forward in the difficult but absolutely necessary audiovisual education of our children. They got to show, and proof, the huge possibilities images give us as a teaching tools, as means of communication, creativity, dialog, reflection, participation, tolerance and plurality. Thanks to you all. From the Education area of Valencia’s Council I’m representing, we will be delighted to continue collaborating and supporting this initiative, as an excellent opportunity to interrelate, in the best way possible, the classrooms, the pupils, the teacher, the families, the society, the professionals, the knowledge… with the emotions, the sensations, the intuitions, the attitudes… enriching each other with the experiences of our lives.


Autoritats

7

For the City council of Valencia it is a Per a l'Ajuntament de València és una great joy to be able to support this inigran alegria poder recolzar aquesta tiative that combines education, cultuiniciativa on conflueixen educació, cultura i ciutat. Mice ens agrada espere and city. We particularly like MICE because it is a project who was born cialment perquè és un projecte que in the classroom, fruit of the passionanaix dins de les aules, de la passió te work of the teachers, but classropel seu treball dels mestres, però que oms are overflowing and MICE already desborda l'aula inundant tota la ciutat, del centre educatiu al barri, amb una flood all the city, from school to the neighbourhood, with a local perspectimirada local i un esperit global, que ve and a global spirit that brings us ens porta del nostre barri del Carme a l'Índia. Mice barreja recursos molfrom our district “El Carmen” to India. tes vegades casolans amb objectius i Mice mix many resources, sometimes missatges indiscutiblement transcentrivial resources, with objectives and messages undeniably transcendent dents i una realització amb resultats and a production with highly professide gran professionalitat. És la mostra Maria Oliver Sanz perfecta de les capacitats que té la onal results. It is the perfect example Regidora d’Educació i Acció Cultural ciutadania quan es posa lliurement en de l’Ajuntament de València of the opportunities offered by citizens when they work together to create marxa a crear continguts. En aquest sentit, hi ha un aspecte especialment content. In this sense, there is a point important a Mice: els nostres xiquets i xiquetes canvien la which is particularly important in MICE: our kids change their seua posició enfront de la cultura i el món audiovisual que els position in front of the culture and the audiovisual world that is envolta, passen de ser espectadors passius a productors i around them, they move from being passive spectators to be protagonistes, aquest és el millor aprenentatge que els po- producers and actors, that is the best learning we can offer dem oferir, mostrar-los amb fets que la vida es gaudeix quan kids, showing them with facts that life is enjoyed when peoles persones són les protagonistes dels canvis que els envol- ple are the protagonists of the changes are happening around ten, quan un actua sobre la seua pròpia cultura per ferla més them, when anyone acts on his own culture in order to make it gran que és la millor manera de protegir-la. larger, that is the best way to protect it.


8

Autoritats

Nowadays we live in a world committed to the images, that is, linked to them, in need of them, and increasingly built around a visual universe. Our daily life is based in images through new technologies, digital worlds and virtual realities pop up in front of us, but we cannot forget that most of these images come from the cinema, telling us stories as viewers and willing to transmit experiences that we could not experience otherwise.

Vivim a un món compromès amb la imatge, és a dir, vinculat a ella, necessitat d’ella, construït cada vegada més al voltant d’un univers audiovisual. La nostra vida quotidiana hui, passa per la imatge mitjançant les noves tecnologies, els mons digitals i de realitat virtual ques’obrin davant de nosaltres, però no hem d’oblidar que encara la major part de les imatges amb què ens nodrim procedeixen del cinema, ens conten històries de les quals som espectadors, i desitgen transmetre’ns vivències que d’una altra forma no podríem experimentar. Per altra part, l’educació al llarg de la vida, es basa segons la UNESCO, en quatre pilars bàsics: Aprendre a conèixer, adquirint els instruments per a la comprensió del món que ens envolta Aprendre a fer,a fi d’adquirir una competència que capacite a l’individu a fer front a gran numero de situacions i a treballar en equip. Aprendre a viure junts, desenvolupant la comprensió de l’altre i la percepció de les formes d’interdependència. Respectant els valors de pluralisme, comprensió mútua i pau. Aprendre a ser, que implica el desenvolupament de la pròpia personalitat i les capacitats d’autonomia, judici i responsabilitat. Malgrat tot, els sistemes educatius formals moltes vegades tendeixen a donar prioritat a l’adquisició de coneixements, en detriment d’altres formes d’aprenentatge, però cal, recordant els quatre pilars de l’educació, concebre l’educació com un tot. És justament ací on un festival com la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), que arriba enguany a la seua cinquena edició, compleix una tasca capdavantera i decisiva en posar a l’abast de totes i tots nosaltres, a casa nostra, un festival de cinema que, com és lògic, s’ocupa de la imatge, però no des d’un punt de vista mercantil o d’entreteniment, sinó amb la voluntat de fer cultura, i que aquesta cultura tinga un vessant educatiu, on adults, adolescents i xiquets i xiquetes puguen reconèixer-se i traure profit d’un producte pensat per a la seua formació. És molt satisfactori per mi, doncs, com a Tinenta d’Alcalde Coordinadora General de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de València, poder participar en este projecte. Llarga vida al cinema educatiu, llarga vida a la MICE!

Moreover, education throughout life, according to UNESCO is based on four basic pillars: Glòria Tello Company

Learning to know: to provide the cognitive tools required to better comprehend the world and its complexities, and to provide an appropriate and adequate foundation for future learning. Regidora de Cultura Ajuntament de València

Learning to do: to provide the skills that would enable individuals to effectively participate in the global economy and society. Learning to live together:to expose individuals to the values implicit within human rights, democratic principles, intercultural understanding and respect and peace at all levels of society and human relationships to enable individuals and societies to live in peace and harmony. Learning to be: to provide self analytical and social skills to enable individuals to develop to their fullest potential psychosocially, affectively as well as physically, for a all-round complete person. However, formal education systems often tend to prioritize knowledge acquisition at the expense of other forms of learning, but recalling the four pillars of education, it is necessary to conceive education as a whole. It is precisely here that a festival like the International Film Education (MICE), celebrating its fifth edition this year, plays a leading and decisive task in making available to each and all of us at home, festival film which, of course, concerned with the image, but not from a commercial point of view or entertainment, but with the desire to culture, and that culture had an educational aspect, where adults, teenage boys and girls and can recognize themselves and take advantage of a product intended for their education. It is very satisfying to me then as Deputy Mayor General Coordinator of the Department of Culture of the City of Valencia to participate in this project. Long live to cinema education, long live to MICE!


Autoritats

El treball sobre l'educació cinematogràfica i els mitjans juvenils

9

Work on film education and youth media

Julie Ward és eurodiputada socialista anglesa responsable d’ aspectes culturals de la Unió: difusió de la cultura, el patrimoni cultural, la diversitat cultural i lingüística, així com per a l’educació, la política audiovisual, els aspectes culturals i educatius de la societat de la informació, la joventut i l’esport. Abans de ser elegida com a eurodiputada, jo era activista i defensora de la igualtat de drets i la justícia social, en particular en el camp dels drets i el benestar dels xiquets i xiquetes. També vaig treballar amb infants i joves al Regne Unit i a tot Europa, animant-los a participar més activament en la vida social, cultural i cívica.

Before being elected as an MEP, I was an activist and campaigner on equal rights and social justice, particularly in the field of children's rights and wellbeing. I also worked with children and youth in the UK and around Europe, encouraging them to become more involved in social, cultural and civic life.

I had worked a lot with vulnerable Treballar amb els joves vulnerables, young people, using arts and culture, utilitzant les arts i la cultura, en partiin particular theatre and media arts, cular, teatre i mitjans de comunicació as a tool for empowerment. I now use és una eina fonamental per a l'empomy role as an MEP to provide children derament. Ara faig servir el paper com and young people with a voice in decisia eurodiputada proporcionant-los veu on-making.Children and young people's en la presa de decisions. La relació Julie Ward relationship with all forms of media Eurodiputada socialista anglesa responsable is therefore crucial. But in order for dels infants i dels joves amb totes les d’ aspectes culturals de la Unió children and young people to particiformes dels mitjans de comunicació és crucial. Però per a participar, han de pate, they need to be able to access ser capaços d'accedir a la informació, entendre com funcio- information, understand how media works, to develop critical nen els mitjans, desenvolupar el pensament crític, aprendre thinking, learn how to deal with different opinions, and how a gestionar diferents opinions, i com reaccionar davant la vi- to react to online violence, hate speech, cyberbullying and so olència en línia, les expressions d'odi, assetjament cibernètic on. Another key skill young people need in order to make a etcètera. Una altra habilitat clau que els joves necessiten per difference in the world is digital curiosity and creative thinking tal de fer una diferència en el món és la curiositat digital i el and skills. pensament creatiu. I therefore focus my effort as an MEP to promote the key role Per tant concentre el meu esforç com a eurodiputada en pro- of media literacy and the need for online children’s protection, moure el paper fonamental de l'educació mediàtica i la neces- for example in the current revision of the EU Audiovisual and sitat de protecció dels xiquets, xiqutes i joves en internet, per Media Directive. Children can be actors of real change. It's exemple, en la revisió actual de la normativa de l'audiovisual de important to allow children and youth to speak and express la UE i de la Directiva de Mitjans. themselves, and describe the world in their own words and images. Cinema is a great tool for that. Els joves poden ser actors de canvi real. És important permetre’ls parlar i expressar-se, i descriure el món en les seues Filmmaking encourages team work, intergenerational coopepròpies paraules i imatges. El cinema és una gran eina per a ration and mutual learning. It also promotes a process of peraixò.El cinema fomenta el treball en equip, la cooperació en- sonal change in children, young people and adults, which leads tre les generacions i l'aprenentatge mutu. També promou un them to be more confident about who they are and models procés de canvi personal en infants, joves i adults, el que els how they can participate in their communities and in societies. porta a ser més segurs del que són i models de com poden The first target of EU cultural policy should be people disengaparticipar en les seues comunitats i en la societat. ged with Europe. As a socialist member I want to promote the role of culture in the development and wellbeing of individuals El primer objectiu de la política cultural de la UE ha de ser and communities and want to make sure that the social value desenganxar persones amb Europa. Com a membre socialista of culture is given proper recognition. vull promoure el paper de la cultura en el desenvolupament i el benestar dels individus i les comunitats i vullc assegurar-me Julie Ward Socialist & Democrat MEP for the North West of que el valor social de la cultura es dóna el reconeixement apro- England responsible for all the cultural aspects of the Union piat. such as the dissemination of culture, cultural heritage, cultural and linguistic diversity, as well as for education, the audiovisual policy, the cultural and educational aspects of the information society, youth and sports.Comarques

11

PARAULES MICE 2017 Rosella Antolí Santolària

BONREPÒS I MIRAMBELL

Regidora de cultura , educació i participació ciutadana Stage manager of culture, education and citizen participation

La MICE és un espai on els nostres infants i joves poden compartir amb tota la societat la seua creativitat i a la vegada un espai per gaudir de llargmetratges creats a l’altra punta del món amb uns valors educatius que els fan universals.

The MICE is an space where our infants and youngs can share with the society their creativity and is an space for have fun with feature films made in the other part of the world with educational values that make it universal.

La MICE em recorda l’excel·lent experiència vital que va suposar per a mi la proposta de fer una pel·lícula del nostre mestre Vicent Pedrós allà per l’any 1989. Un any després i amb tota la parafernàlia que envolta aquest tipus d’actes vam estrenar “Espies al CP Mediterrani” . L’havíem feta tota nosaltres, 15 xiquets i xiquetes de 10 anys, des del guió fins a la gravació, el muntatge i el doblatge. El dia de l’estrena els nostres ulls brillaven plens d’emoció i d’orgull.

The MICE reminds me the excellent vital experience entailed for me the proposal to make a film of our teacher Vicent Pedròs in 1989. A year before and with all the work that involves this kind of acts, we show for the first time “Spies in the Mediterranean CP”. We did it all, 15 children of 10 years old, from the script to the record, the assembly and the dubbing. On the day of the first release our eyes shone full of emotions and pride.

Per això quan fa uns mesos em van proposar que el meu poble fóra subseu de la MICE 2017 no vaig dubtar ni un segon en dir que sí. Estic convençuda que els valors que representa la MICE han d’arribar als pobles menuts com Bonrepòs i Mirambell, la nostra gent també té dret a gaudir de les projeccions i de tot el que envolta la creació cinematogràfica sense haver de desplaçar-se a la ciutat. Moltes gràcies per triar-nos.

For that reason, months ago, when they propose me that my village was involve with the MICE 2017, I didn't hesitate for a second on say yes. I´m sure that the values that the MICE represents have to arrive to the small villages like Bonrepòs and Mirambell, our people have the rights of enjoy the projections and of all that go around the cinematographic creation without need to move outside the city. Thank you so much for choose us.

Llarga vida a la MICE i enhorabona a tot l’equip organitzador!

Long life to the MICE and congratulations to the organizer team!

Josep Vicent Baldoví Martines

SUECA

Regidor d’Educació i Cultura Stage manager education and culture

Educació i Cultura són les armes que tenim per abastir un món millor.

Education and culture are the tools we have for provide a better world.

Com a regidor d’estes dos àrees tan boniques, no puc estar-me de felicitar-vos a tots, ja no pel resultat, que també, sinó per l’esforç que em consta ha costat arribar fins ací i per les il·lusions complides i compartides.

As stage manager of these two beautiful áreas, I congratulate you for the result and of course for the sacrifice, because i know it was hard become to here and for the wishes fulfilled and shared.

Es feu grans i doneu un nou pas en la vostra trajectòria, incloent més seus, entre les quals es troba Sueca i n’estic orgullosíssim.

You are being big and you give a new step in your career, in which is Sueca, i´m so proud of it.

La MICE és una mostra molt valenciana, molt dinàmica i amb molta qualitat en els curts. Els audiovisuals estan de moda i hi ha que aprofitar-ho per integrar este tipus d’iniciatives i sobretot per fomentar el cine i el pensament crític en els més menuts. Enhorabona i endavant, fan falta més festivals i més propostes com aquesta.

MICE is an exhibition very characteristic of Valencia, very dinamic and with very quality on the shorts. Audiovisuals are trendy now so we have to take advantage of it for integrate this initiatives and more especially for promote the cinema and the critical thought of the youngest. Congratulations and go ahead, we need more festivals and proposals like these.


12

Comarques

Blai Josep Server Server

PEDREGUER Les noves tecnologies han suposat i suposen importants transformacions en la nostra societat que no podem desatendre. Un d’ells és, sense dubte, la democratització dels mitjans de creació audiovisual: actualment, tots i totes portem diàriament a la butxaca un dispositiu, el telèfon mòbil, capaç de fer fotografies i vídeos, d’editar-los i de difondre’ls amb un potencial inimaginable fa només algunes dècades. Els i les més joves tenen una capacitat especial per al domini d’aquests mitjans i són probablement els que poden obtenir-ne un major profit en aspectes molt diversos, com ara el de l’educació i el creixement personal. Per això resulten imprescindibles iniciatives com la MiCe que ensenyen els nostres joves i infants a fer un ús racional, crític, creatiu i enriquidor de la tecnologia i de les possibilitats que aquesta posa al seu abast. L’enhorabona, doncs, per aquesta nova edició, i per moltes més!

Regidor de Cultura i Educació Stage manager of culture and education

New technologies had supposed and suppose important transformations in our society that we can´t ignore. One of that is, with no doubt, the democratization of the means of audiovisual creations: nowadays, we all have every day on the pocket a mechanism, a Smartphone wich can take pictures and videos, and edit and share them with an unimaginable potential only a some decades ago. The youngest have the special ability for the knowledgment of these means and they are probably who can get the best profit on diverse facets like education and the personal grow. Is for that reason the initiatives like the MICE that teach to our youngs and kids to make a rational use, critical, creative and enriching of the technology and the possibilities of it at the disposal of you become indispensable. So, congratulations for this new edition and for much more!.

Josep Manuel Tarazona i Jurado

SAGUNT

Regidor d’Educació i Cultura Stage manager of education and culture

El poble de Sagunt és una ciutat Suma de Cultures i bressol d’artistes. La MICE 2017 es realitza, de nou, per transmetre des de Sagunt, noves propostes artístiques integrades en un projecte educatiu internacional, en què artistes de cultures heterogènies es comuniquen utilitzant el llenguatge audiovisual amb objectius educatius.

The village of Sagunt is a city Adds of Cultures and cradle of artists. The MICE 2017, will be again useful to transmit, from Sagunt, new integrated artistic proposals in an international educational project, in which artists of heterogeneous cultures use the audiovisual language to communicate with educational aims.

Volem que la MICE 2017 siga un pilar important del bastiment que ha de donar suport a un projecte de ciutat i també de país que estem construint a hores d’ara. Sagunt ha de ser una Ciutat Educadora oberta a un món cada vegada més globalitzat i immediat, però que necessita més que mai la transmissió de les diferents realitats culturals i vivencials des d’un vessant educatiu.

We want to the MICE 2017 be an important pillar of the frame that it has to be part integral of a city project and also of country that we are building with hope. Sagunt is becoming an open Educational City to an increasingly globalized and immediate world, but that it needs now more than ever, the transmission of the different cultural realities and experience from an educational perspective.

Com a regidor d’Educació i Cultura, donar-vos les gràcies per la invitació i estima. Hem d’agrair a l’organització de la MICE 2017 l’extraordinari esforç realitzat per consolidar aquest festival de referència. Esteu invitats tots i totes a visitar Sagunt per participar en l’homenatge a tota una diva molt estimada: Maria Rosaria Omaggio.

As a Councillor for Education and Culture, I would like to thank you for the invitation and esteem from MICE and we are very grateful to the organization for the extraordinary effort it has made in order to strengthen it to a reference festival.

Una abraçada molt forta a tot el món.

You are invited to visit Sagunt and to take part in the homage to a whole diva very dear: Maria Rosaria Omaggio. Best wishes.


Comarques

13

Bibiana Piles Rovira

BENIFAIÓ Benifaió és un poble emprenedor, i davant la possibilitat de ser seu comarcal d’un esdeveniment com la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), ens il·lusiona formar part d’aquest projecte. Una experiència impulsada pels docents i amb el suport de les comunicats educatives, que amb pocs recursos a l’aula, han començat a generar una producció audiovisual a les escoles bastant important. Son ells, els xiquets i xiquetes de Benifaió, qui estan gaudint d’un recurs innovador al seu aprenentatge, alfabetitzant-se i educant-se al món audiovisual, amb ulls crítics. Amb el compromís de la regidoria d’Educació i Cultura per dur endavant aquest projecte , farem de la MICE -BENIFAIÓ una experiència que ampliarà la riquesa cultural del nostre poble, apostant sempre per una educació avantguardista i contemporània als nostres centres educatius. Serà el centre cultural Enric Valor, contenidor de totes les expressions culturals, qui acollirà les activitats i projeccions que tenen com l’eix comú l’Índia, els dies 20 i 21 de febrer i que formarà part de la MICE 2017.

Regidora d’Educació i Cultura Stage manager of education and culture

Benifaió is an entrepreneurial town, looking at the possibility of becoming our headquarters for events such as the International Display of Edicational Cinema (Mostra Internacional de Cinema Educatiu, MICE). We are enthusiastic about being part of this project: It is an experience propelled by the teachers, together with the Educational Community support, who despite shortage of resources in class have carried out quite a remarkable audiovisual production at school. The children of Benifaió are enjoying such an innovating tool in their learning process through alphabetisation and education in the audiovisual world with a critical eye. With the commitment of the Education and Cultural Local Department to go ahead with this project, we will turn out MICEBenifaió into a big experience that will increase the cultural value of our town, looking at a new and contemporary tendency in our schools. It will be at the Enric Valor Cultural Centre, where all the cultural events take place, that the activities and recordings about a common topic ‘India’ will be held on 20th and 21st February, so that it will take part in MICE 2017.

Ricardo Sánchez Felipe

BENETÚSSER Des de la consciència de la dificultat que entranya, sovint, el començament de qualsevol projecte i de la necessitat que per als col·lectius resulta, en matèriad’Educació Social, que éstos arranquen i es mantinguen vius al llarg del temps, ú no potmés que llegir en la MICE, més enllà del significat de les seues sigles, les condicions que hi subjauen i el fan possible: àgia per fer possible la connexió de la il·lusió de diverses persones en un projecte comú. nquietud per assolir l’aprenentatge de manera diferent; a través de l’acció en les arts. Manera a través de la qua lpassa a formar part de nosaltres mateixos i ens acompanya en la vida ompromís pel treball en equip. Per fer possible la cohesió a través del respecte i la consideració als altres. ntusiasme per no flaquejar quan el treball és més dur del que pensàvem o les dificultats semblen voler amuntonar-se. Endavant! Salut i per molts anys.

Regidor de Cultura Stage manager of culture

From the consciousness of the difficulty of beginning a new project and our need, in the matter of Social Education, that those projects to stick and have a long life, it’s mandatory to read in the MICE, more than the meaning of its acronym, the conditions that make it possible: agic to make possibble the connection of the illusion among different people in a common project. nquietude to face the learning in a different way: with the use of the arts, which travels with us for the rest of our lives ommitment to teamwork. To make possible the cohesion thanks to respect to each other. nthusiasm no to hesitate when work is harder than we thought or the difficulties threaten to knock us down. Let’s go for it and long live MICE!


14

Comarques

Salva Torrent i Català Alcalde de l’Eliana Mayor of l’Eliana

L’ELIANA La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) representa fidelment els valors de “L’Eliana: Ciutat Educadora”. El nostre projecte educatiu públic, municipal i de qualitat que, assenta la nostra idea de ciutat i de societat del futur es basa en l’aprenentatge continu, la solidaritat, la multiculturalitat, el respecte i la tolerància. Any rere any, la MICE escenifica tots aquests valors, al voltant del cinema, junt amb docents i estudiants de tot el món, mostrant produccions d’un gran nivell artístic i humà, realitzades tant en entorns educatius com professionals. Des de l’Administració, hem de prendre consciència de l’important paper de la cultura audiovisual i concedir el potencial que es mereix a totes les eines que ens ofereixen les noves tecnologies per a aproximar-nos al públic més jove. L’educació és una dels senyals d’identitat de l’Ajuntament de l’Eliana, en el nostre quefer diari tractem que totes les polítiques que implementem siguen transversals, tenint sempre en compte el prisma de la formació, l’ensenyament i l’aprenentatge dels nostres escolars. En 2017, l’Eliana participarà per segona vegada en la MICE i, enguany, hem volgut incrementar la nostra presència en celebrar la Cerimònia de Cloenda en la nostra localitat. Per a nosaltres va suposar un espill en el qual veure’ns i trobar a companys de viatge compromesos amb l’educació i la millora de la nostra societat. La Mostra, enriqueix, dinamitza i transmet felicitat a tots els racons on arriba la seua energia. Vull transmetre l’enhorabona a tots els que treballen cada dia per a aconseguir que la MICE siga el principal Festival de les seues característiques. Felicitacions!

PAPEL & DIGITAL

PVY

From the Administration, we must be aware of the important role of audiovisual culture and grant the potential, it deserves to all the tools offered by new technologies to approach the younger audience. Education is one of the hallmarks of the City Council of Eliana, in our daily work we try that all the policies we implement are transversal, always taking into account the prism of training, teaching and learning of our students. In 2017, l’Eliana will participate for the second time in the MICE and, this year, we wanted to increase our presence by celebrating the Closing Ceremony in our town. For us it supposed a mirror in which to see us and to find companions of trip committed with the education and the improvement of our society. The Mostra, enriches, energizes and transmits happiness to all corners where its energy comes. My sincere congratulations to all those who work every day to make MICE the main Festival of its characteristics. Congratulations!

GUÍAS PARA VER Y ANALIZAR

NUEVA TEMPORADA

NUEVO FORMATO PAPEL Nuevo diseño Fotogramas de mayor tamaño y mejor calidad

NUEVO FORMATO DIGITAL Las nuevas Guías están disponibles en más de 50 países a través de las principales plataformas

| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ AMAZON - ITUNES - GOOGLE PLAY (ePub, mobi, PDF) ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |

¦|¦|¦|¦|¦

|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦|¦

A

|¦|¦|¦

A

La colección de análisis fílmicos en español más importante de los últimos 20 años

The Educative International Film Festival (MICE) faithfully represents the values of “L’Eliana: Ciutat Educadora.” Our public, municipal and quality education project, based on our idea of the city and future society, is based on continuous learning , Solidarity, multiculturalism, respect and tolerance. Year after year, the MICE stages all these values, around the cinema, together with teachers and students from all over the world, showing productions of a great artistic and human level, realized both in educational and professional settings.

PVY

La colección de textos Guías para ver y analizar cine ofrece estudios monográficos, rigurosos y exhaustivos de películas fundamentales de la historia del cine.

www.naullibres.com nau@naullibres.com ✆ 963603336


15

MICE, un projecte de present i de futur MICE, a project of present and future

Josep Arbiol Film Festival Director I quasi sense adonar-nos hem arribat a la cinquena MICE. El que va començar com un joc, com una aposta lúdica, sense més pretensions que passar una estona compartint el nostre treball amb altres amics i amigues d’arreu del món, al 2017 és un esdeveniment multiplicador amb potència, visibilitat i consolidant-se a passes agegantades. Un treball de base associativa que ha traspassat fronteres i que vol ser també profeta a la seua terra. Sense elitismes excloents i amb carácter colorista i divertit, com correspon a la idiosincràsia del lloc on va nàixer i crèixer, la MICE és una fita obligada per tot aquell que des de diferents sectors professionals , acadèmics o familiars vol fer una ullada a un món que ja ha deixat de ser futur per a ser present per a totes i tots: l’educació audiovisual en una doble vessant d’escriure i llegir imatges. L’educació moderna i arrelada al temps i als canvis socials, una educació universal que lluita per instal·lar-se a les aules d’una manera natural a la vegada que necessària. Un treball tant d’educació formal com no formal i del que estem orgullosos i que sempre ha estat la principal bandera de la MICE. Estesa en territori, ja set pobles juntament amb el cap i casal formen part de la mostra, a més de la seu estiuenca d’Estivella. No cal oblidar l’implantació de la MICE a Madrid que al seu segon any, tot i seguint les directrius valencianes, tindrà seu en vint-i-un districtes i la innumerable presència internacional amb la que anem tendint ponts interculturals des d’Àsia a l’Amèrica Llatina. A València ciutat, tal i com vam proposar, la MICE tindrà cada any una seu diferent. Enguany el Cabanyal i el Canyemelar prenen el protagonisme per posar la nostra gota d’aigua en la revitalització cultural del barri i tancarem la Mostra a L’Eliana el diumenge 26 de febrer per tal d’anar descentralitzant cada any l’esdeveniment que voldriem arribara, en un futur no massa llunyà, a totes les comarques valencianes, vertebrant territori des de l’educació i la cultura; mostrant al món el treball que fem els valencians i valencianes i donant pas a les aportacions forànies que faran més cosmopolita i universal el nostre dia a dia.

In the blink of an eye, we’ve arrived at the fifth MICE. What began as a gamble, without more pretense than to spend a while sharing our work with friends from around the world, in 2017 is a catalytic event, its influence increasing by leaps and bounds. It is a project with interdisciplinary base that has crossed borders and wants to become a constant in its community. Without elitism and exclusivity, and with a fun and colorful character, the MICE corresponds to the idiosyncrasy of its place of birth. It is an obligatory milestone for all who from different professional, academic, and familial perspectives want to explore a world that is no longer the future but the present reality: audiovisual education in the cross-section of writing and reading images. Modern education rooted in time and social change, a universal education that fights to install itself in classrooms in a natural and necessary manner,and work as much of formal education as of non-formal education of which we are proud have always been at the root of the MICE. The MICE has already extended its territory to seven communities which with cap icasal form part of the show as well as the summer residence of Estivella. We mustn’t forget the establishment of the MICE in Madrid, which is in its second year.Following Valencian guidelines, the MICE will be present in twenty-one districts and will continue unquantifiable international presence created by intercultural bridges from Asia to Latin America. In thecity of Valencia, as we propose, the MICE will have a different residence every year. This year the Cabanyal and theCanyemelar are the frontrunners to light the flame of cultural revitalization in the community. We close the show in the Eliana on Sunday, the 26th of February in order to decentralize every year the event that we would like to see expand, and in the not so far future to reverberate in all the Valencian counties with education and culture, showing to the world the work that we do as Valencians and making steps toward the foreign influences that make us more cosmopolitan and universal day by day.


16

Organitza la MICE 2017 Organizes MICE 2017

Qui som L'Associació cultural "Jordi el Mussol" que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d' Associacions de la "Comunitat" Valenciana, i a l'empar del que disposa l'article 22 de la Constitució; no tenint ànim de lucre.

Té com a finalitats • Acostament de la cultura de la imatge a la població infantil. • Foment de noves formes d'oci. • Foment de la comunicació audiovisual i intercanvi d'idees. • La difusió i promoció de la cultura audiovisual en totes les seues manifestacions contribuint al lliure accés de tots els futurs ciutadans a la cultura en general. Per al compliment dels fins establerts, l'Associació "Jordi El Mussol" organitza les següents activitats: 1. Trobades periòdiques entre professorat i altres agents de l'educació i comunicació. 2. Activitats encaminades a la promoció de l'audiovisual infantil ia la difusió de la cultura en el seu àmbit d'actuació. 3. Organitzar cursos, seminaris, mostres, festivals, conferències, classes o qualsevol tipus d'activitats, programes i esdeveniments que facilitin la consecució dels fins. 4. Establir i mantenir vincles, col·laboracions o convenis de caràcter cultural, tècnica o social amb tota mena d'òrgans i entitats de l'Administració pública o privada encaminats a la difusió de l'audiovisual entre els xiquets/ es. 5. Impulsar l'ús de les noves tecnologies 6. Establir i promoure l'intercanvi cultural a nivell internacional i estatal, per mitjà de la participació en congressos, tallers, festivals o trobades de qualsevol tipus. 7. Propiciar la circulació d'informació sobre serveis, béns i productes encaminats a la promoció i coneixement del món audiovisual entre la infantesa.

El president de l’associació és el Sr Josep Arbiol, mestre d'escola de professió, poseeix una llarga trajectòria al camp audiovisual del cinema educatiu a tot l'estat espanyol, a Europa, Amèrica i Àsia i ha rebut nombrosos guardons valencians, estatals i internacionals per treballs realitzats en centres educatius amb el seu alumnat. Josep Arbiol Carmen President President Carmen Villar Egea Vice-presidenta Vice-president Rafael Latre Andrés Secretari Secretary Fran Hernán Castellanos Tresorer Treasurer


17

Who we are "Jordi El Mussol" Association availing itself of the provisions of the Organic Law 1/2002 of 22nd March regulating the right of association; and the Law 14/2008 of November 18th of the Comunitat Valenciana Associations; and under the provisions of Article 22 of the Constitution, a non- profit making organisation.

intends to • Make image culture more accessible to children. • Promote new forms of entertainment. • Promote new forms of entertainment. • Disseminate and promote audiovisual culture in all its manifestations contributing to a future of free access to culture in general. In order to fulfill the established objectives, "Jordi El Mussol" Association organizes the following activities: 1. Periodic meetings between teachers and other people interested in Education and Communication. 2. Activities to promote children's broadcasting and dissemination of culture in its scope. 3. Courses, seminars, exhibitions, festivals, conferences, classes or any other kind of activities, programmes and events to facilitate the achievement of goals. 4. Establishing and maintaining relationships, partnerships and agreements of cultural, technical and social organs and institutions of the Public Administration and private broadcasting for children. 5. Promote the use of new technologies. 6. Establish and promote national and international cultural exchange through participation in conferences, events, festivals or any kind of meeting. 7. Promote the dissemination of information on services, goods and products aimed at the promotion and awareness of the audiovisual world for children. The president of the association and MICE director is Mr. Josep Arbiol, school teacher by occupation, who has a wide experience in broadcasting educational films throughout Spain, Europe America and Asia; and who has been, both nationally and internationally, awarded for the work carried out in schools with his students.


18

MADRID Por segundo año MICE se va a celebrar en la ciudad de Madrid. Tras el éxito del año pasado, donde casi 2000 personas acudieron a algunas de las actividades que se celebraron, volvemos con más fuerza y con una propuesta de proyecciones y actividades más ambiciosas y amplia. Siempre con el objetivo que los niños y niñas madrileños pueden disfrutar y ser protagonistas de un evento dedicado al mágico mundo del cine.

This is the second year that MICE will be held in the city of Madrid. After last year’s success, when almost 3,000 people attended some of the activities carried out, we have returned with more energy and an even more ambitious and wider offer of showings and activities; our idea is for the children who live in Madrid to enjoy and be the protagonists of an event dedicated to the magical world of cinema.

Este año MICE MADRID aumenta el número de pases de películas realizadas por niños y niñas de todo el mundo, para de este modo poder llegar a un número mayor de escolares madrileños. Al igual que el año pasado los niños y niñas que acudan a estos pases otorgaran el premio del público del festival en la categoría de películas realizadas por menores de 12 años. También realizaremos pases de los cortometrajes presentados al resto de categorías del festival así como las películas del país invitado a MICE 2017: India. Habrá también talleres dirigidos a los más pequeños y mesas redondas y conferencias con expertos en alfabetización audiovisual tanto nacionales como internacionales Coincidiendo que nuestra ciudad es la sede internacional del World Pride 2017, la fiesta del orgullo LGTB, MICE también tendrá presencia en este acontecimiento. Se proyectarán una serie de cortometrajes, tanto nacionales como internacionales, realizados por jóvenes en torno a esta temática y que han podido verse en anteriores ediciones de MICE. Tras los pases de las películas realizaremos una actividad de sensibilización sobre la situación y problemática del colectivo LGTB en los centros de enseñanzaEste año, como novedad, vamos a convocar un concurso de escritura de guión entre los centros escolares participantes. Elegiremos seis de guiones presentados y rodaremos, con el apoyo de profesionales del sector, los guiones ganadores.

This year MICE MADRID has increased the screening of films produced by boys and girls from all over the world, so we can reach more schoolchildren in Madrid. Like last year, the boys and girls who attend these screenings will award the festival’s audience prize in the category of “films produced by children under 12 years”. We will also prepare showings of short films presented in the remaining categories of the festival, as well as the films coming from the country invited to MICE 2017: India. The festival will also include workshops for children and round tables and conferences with national and international media literacy experts. Since this year our city hosts the international LGBT celebration of World Pride 2017, MICE will also be present in this event. We will therefore screen a series of national and international short films produced by young directors concerning this issue which have been shown in previous MICE editions. Following the screenings, an awareness-raising activity will be carried out regarding the situation and problems of the LGBT collective in schools.

Todo esto no sería posible sin la producción del Ayuntamiento de Madrid. Que una vez más hace una apuesta decidida por generar espacios de calidad cultural para la infancia y la juventud madrileña. Y redoblamos nuestros esfuerzos por llevar la MICE no sólo al centro de la ciudad, sino descentralizar la cultura y acercarla a los 21 distritos madrileños. Es por ello que la sede central de MICE MADRID 2017 será los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, hoy recuperados para la ciudadanía madrileña y transformados en equipamiento cultural y social de nuestra ciudad. Esto será MICE MADRID 2017. Una ventana audiovisual por la que mirar a través de los ojos de la infancia y la juventud de todo el mundo. Organizado por La Claqueta, cooperativa que lleva más de diez años trabajando con la creación audiovisual como herramienta para la transformación social y la educación.

One of the novelties of this year will be the script-writing contest organised with the schools participating. Six scripts will be chosen out of those presented and the winning ones will be filmed with the support of professionals. All this would not be possible without the production of Madrid’s City Council, which is once more strongly supporting the creation of spaces of cultural quality for the children and youth of Madrid. Besides, this year we are redoubling our efforts to decentralise culture and take it to the 21 districts of Madrid, and not only to the city centre. For this reason, the central office of MICE MADRID 2017 will be the former military headquarters of Daoiz and Velarde, currently restored for Madrid’s citizens as a cultural and social facility. So this will be MICE MADRID 2017, an audiovisual window to look through the eyes of children and youth from all over the world. An event organised by La Claqueta, a cooperative which has been working for more than ten years on audiovisual creation as a tool for social transformation and education.


19

Seus València 2017 OFICINA MICE Carrer Sant Ramón 14-2 46023 València

PALAU DE LES ARTS Avinguda del Professor López Piñero, 1 46013 València

AUDITORI MUNICIPAL DE L’ELIANA Plaça Del Jutge Miguel Comes, 1 46183 L'Eliana

MUSEU DEL CARME Carrer del Museu, 2 46003 València

CENTRE DE CULTURA MARIO MONREAL Carrer Roma, 9 46500 Sagunt

HOTEL MARINA ATARAZANAS Plaça Tribunal de les Aigües, 5 46011 Valencia

CASA DE CULTURA DEL PORT DE SAGUNT Carrer Progreso, 9 46520 Port de Sagunt

TEATRE EL MUSICAL Plaça del Rosari, 3 46011 València

CENTRE CÍVIC PORT DE SAGUNT Carrer Doctor Fleming, 2 46520 Port de Sagunt

CENTRE MUNICIPAL DE JUVENTUT ALGIRÓS Carrer de Campoamor, 91 46022 València

AUDITORI MUNICIPAL DE BONREPÒS I MIRAMBELL Plaza del Poble, 1 46131 Bonrepòs i Mirambell

IVAM. INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN Carrer de Guillem de Castro, 118 46003 Valencia

CENTRE MUNICIPAL BERNAT I BALDOVI Carrer de Sant Josep, 32 46410 Sueca

MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA Carrer del Rosari, 1 46011 València

CENTRE CULTURAL ENRIC VALOR Carrer Vicente Medina 46450 Benifaió

CENTRE CULTURAL EL MOLÍ BENETÚSSER Carrer del Molí, 30 46910 Benetússer

ESPAI CULTURAL Carrer Mestre Serrano, 31 03750 Pedreguer


Homenatge


Homenatge mice

21

Maria Rosaria Omaggio La màgia del cine fa vore destacades imatges que s’escapen als mateixos actors. Són grans no pel que mostraren sinó pel seu significat. Entre eixes instantànies que es rodaren en els anys 70, dos en foren realment sorprenents per a generacions d’adults que començaven a trobar sentit al món de la democràcia. Es tracta de la claror d’una “Lozana Andaluza” que es banyava de manera transparent davant la càmera, o d’una innocent “Visanteta” que per primera vegada pronunciava un fotograma en valencià. La protagonista en fou Maria Rosaria Omaggio. Va estar aleshores el motor de tot el que es necessitava vore, la qual cosa que no era sols la nuesa sinó la llibertat i l’apertura. Han passat els anys. Eixe mite dels 70 és ara una actriu experimentada, ambaixadora de l’Unicef i una seriosa escriptora. La participació en el món televisiu és extensa i l’última aposta destacada és “la Sonata del Silencio” per a RTVE. El cine ha comptat amb la seua interpretació al costat de directors com Woody Allen o revivint personatges com Oriana Fallaci, per dir-ne alguna cosa. Nombrosos premis ho aval·len. El teatre també ha format part de la seua trajectòria. Ha sigut capaç d’interpretar l’únic joc teatral de García Marquez o de participar en concerts posant la seua oratòria. Tot això sense oblidar la visió com a antropòloga en els llibres publicats. Es pot definir com una persona compromesa. La seua aposta per obrir el món a una nova realitat continua en peu. Esta lluitadora obri cortines cada dia per a mostrar una realitat que es puga despullar d’injustícies i mostrar-se nua. Eixa és la millor Maria Rosaria Omaggio: una dona que busca una humanitat millor des de la cultura, la reflexió i l’art escènic.

The magic of the film does to see highlighted images that escape to the same actors. They are big no for what showed but for his meaning. Between these instantaneous that play film in the years 70, two would be really surprising for generations of adults that began to find sense to the world of the democracy. It treats of the lightness of a “Lozana Andaluza” that it bathed of transparent way in front of the camera, or of an innocent “Visanteta” that for the first time pronounced a frame in Valencian. The protagonist was Maria Rosaria Omaggio. It was then the engine of all what needed see, which thing that was not only the nakedness but the freedom and the “apertura”. They have happened the years. Eixe Myth of the 70 is now an actress experienced, ambassador of the Unicef and a serious writer. The participation in the world television is extensive and the last bet highlighted is “Sonata del Silencio” for RTVE. The cinema has counted with his interpretation beside directors how Woody Allen or reviving characters how Oriana Fallaci, to say something. Numerous prizes it justy. The theatre also has formed part of his path. It has been able to interpret García's game Marquez or to take part in concerts putting his oratory. All this without forgetting the vision as a anthropologist in the books published. Can define how a committed person. His bet to open the world to a new reality continues in foot. This fighting opens curtains every day to show a reality that can undress of injustices and show nude. Thats is the best Maria Rosaria Omaggio: a woman that looks for a better mankind since the culture, the reflection and the scenic art.

homenatge a maria rosaria Omaggio dimecres 22 de febrer de 2017 teatre mario monreal sagunt 19:00 hores

MA RI

Lluís Mesa i Reig, MANTENIDOR DE L’ACTE HOMENATGE A MARIA ROSARIA OMAGGIO, és historiador. Ha escrit una vintena de llibres dedicats a la història, a la literatura i a les falles. Col·laborador en premsa i la ràdio. Exercix com a tècnic de Cultura. Coordinador del Grup de Cronistes del Camp de Morvedre i Cronista Oficial d’Estivella.

IO GG A

A

SARIA O RO M

5Aª ªMostra internacional cinema educatiu dibudiseñando


22

Homenatge mice

Maria Rosaria Omaggio CINE: Con el cortometraje “Hey You!” gana el Premio del Jurado en la novena edición del Festival Internacional de Cortometrajes "Tulipanes de seda Negro" en colaboración con Rai Cinema. Es ella quien escribe, dirige y actúa en este cortometraje, producido por Jacques Goyard Lipkau con Human Touch Productions, rodado sin palabras, pero con música de la PFM-Premiata Forneria Marconi. Fue presentado en vista previa durante Giffoni Film Festival 2015. En la película “Walesa, la esperanza de un pueblo” de Andrzej Wajda, que se estrenó en septiembre de 2013 en la Edición número 70 del Festival de Cine de Venecia y durante el TIFF en Toronto (2013), interpretó el papel de Oriana Fallaci, ganó el Premio Pasinetti, la Arechi de oro del cine 67º Festival de Salerno y Oriana Fallaci premio 2014. Se une a la pelìcula "Roma con amor" dirigida por Woody Allen (2012). En octubre de 2013, es invitada de honor en el Festival de Niza por su interpretación en "Bloody Sin" de Domiziano Cristopharo, que en 2010 ya la había dirigida en el film "Museum of the wonders". Con el joven director Simone Barbetti rueda "Accesos directos", un cortometraje seleccionado para Giffoni 2010 y Cortinametraggi 2011. Interpreta el papel de Elsa Morante en “Guido Rossa” di Giuseppe Ferrara con Massimo Ghini y Gianmarco Tognazzi. De sus interpretaciones en gran pantalla recordamos algunas: "Roma a mano armada” y "Brigada todo terreno" al lado de Tomás Milian, "La Lozana Andaluza", dirigida por Vicente Escrivá, bajo cuya dirección también interpreta dos films en Valenciano basados en la novela "El Virgo de Visanteta". En Italia: "Culo y camisa" con R. Pozzetto, dirigida por P. Festa Campanile, “Fue una noche oscura y borrascosa" de y con A. Benvenuti, "Rimini, Rimini, el año después" de Corbucci, "II Generale" de Luigi Magni con Franco Nero y Erland Josephson, "Adventures of Hercules" en inglés con Lou Ferrigno y William Berger, "Pesadilla sobre la ciudad” con Paco Rabal y Mel Ferrer. Jean Claude Lubjansky, ayudado por Peter Brook, la dirige en francés en "El triángulo a cuatro lados" con F. Marthouret y Alain Maratrat, mientras Muzzi Loffredo en "Ojo negro, ojo rubio, ojo felino.....", película qué ha recibido el premio De Sica en el XL Festival de Venecia y estando presente en el Moma de Nueva York. Con el cortometraje "Otra ella", escrito y dirijido por Rocco Mortelliti, ganó premios en el Festival de Nueva York. TELEVISIÓN: Se estrenará durante la próxima temporada televisiva 2016-2017 "La sonata del silencio", serie de Televisión Española filmada en 9 capítulos en Madrid, basada en la exitosa novela de Paloma Sánchez-Garnica, en el que ella interpreta el papel de Roberta Moretti. En el tv movie de RAI 1 "A faros apagados en la noche", dirigida por Anna Negri, ha interpretado con éxito el papel de una madre alcohólica. Para ficción recordamos: "Don Matteo" con Terence Hill. A lo largo de su carrera: "Cuentos fantasticos" de Edgar Allan Poe, dirigida por Daniele D’Anza con Vittorio Mezzogiorno, "Sastre por signora"di Feydeau con Alberto Lionello, "Estrellas en llamas" de Italo Moscati con Massimo Venturiello, "Yedra" (22 capitulos) y "Pasiones" por la dirección de Fabricio Costa, "Micaela" (60 capitulos), "Querido maestro 2" y "Leo y Beo" con Marco Columbro y con Rossella lzzo, siempre bajo la dirección de ella "Una mujer para amigo." En Francia, después de haber trabajado bajo la dirección de Robert Mazoyer, que le ha confiado el papel de Paulina Bonaparte en el serial televisivo europeo “La comedia de las ambiciones” sobre la familia de Napoleon, ha sido elegida por Christian Jaque por "La maleta de las Indias" y para "El hombre de Suez" co Guy Marchand. Dirigida por Serge Nicolaescu es las Abadesa Huguette en el "Francois Villon." En abril de 2001 rueda "Mujeres de mafia" de Giuseppe Ferrara, película en dos episodios producida de RAI fiction y en septiembre

Maria Rosaria Omaggio become popular in Italy very young through cinema and television, but most of all performing on stage. She is also writer and director. For her commitment to social issues is UNICEF Goodwill Ambassador since 2005.. CINEMA: With the short film Hey You! she won the Jury Prize 2016 during the ninth edition of the International Short Film Festival "Tulips of Black Silk" in collaboration with RAI Cinema. At the Giffoni Film Festival 2015 it was the preview of Hey You!, that she wrote, directed and performed with music of PFMPremiata Forneria Marconi; it is produced by Jacques Lipkau Goyard and Human Touch Productions. With the film Walesa-Man of Hope by Andrzej Wajda, which premiered in September 2013 during the 70th Venice International Film Festival and TIFF in Toronto (2013), in which she played the role of Oriana Fallaci, she won the Pasinetti Award, the golden Arechi of the 67th Festival of Salerno cinema and Oriana Fallaci prize 2014. She starred a cameo in To Rome with love by Woody Allen (2012). In October 2013, she was invited at the Nice International Film Festival because of starring in Bloody sin directed by Domiziano Cristopharo, who already directed her in The museum of wonders in 2010. With the young director Simone Barbetti she is in the short film Shortcuts, selected for Giffoni 2010 and Cortinametraggi Silver Ribbon 2011. She plays the role of Elsa Morante in Guido Rossa by Giuseppe Ferrara co starring with Massimo Ghini and Gianmarco Tognazzi. She has also starred in: Rome at gunpoint and The Cop in blue jeans, all both co starring with Tomas Milian - La lozana andalusa, film shot in Spanish, by Vicente Escrivá, under whose direction also plays two movies shot in Valenciano inspired by the novel Visanteta’s Virgo – Culo e camicia by Pasquale Festa Campanile - It was a dark and stormy night, by and with Alessandro Benvenuti - Rimini year after by Corbucci - II Generale by Luigi Magni co starring with Franco Nero, Erland Josephson and Jacques Perrin. She played in English Adventures of Hercules co starring with Lou Ferrigno and also Nightmare city with Paco Rabal and Mel Ferrer. Jean Claude Lubjansky, directed her playing in French in Four sided triangle starring with François Marthouret and Alain Maratrat. Muzzi Loffredo directed her, playing several roles, in Black eye, eye blond, feline eye....., film presented at the Venice Film Festival XL and in the MoMA in New York. She is the protagonist of Another her, Intolerance film's segment, written and directed by Rocco Mortelliti, awarded during the New York Festival. In 2008 she shot two short films: Adagio by Patrizio Cigliano and End of tv broadcasts by Marcello Cotugno. TELEVISION: For the next tv season 2016-2017, in the role of Roberta Moretti, she filmed in Madrid La Sonata del silencio, international series in 9 episodes drawn from the eponymous best seller by Paloma Sánchez-Garnica. On RAI 1 in the TV movie At headlights off in the night, Anna Negri directed her playing in the role of an alcoholic mother. Among her fictions note: Don Matteo with Terence Hill and from her beginnings, Fantastic stories by Daniele D'Anza with Vittorio Mezzogiorno, the Feydeau’s play Couturier pour dames with Alberto Lionello, Stars on fire by Italo Moscati with Massimo Venturiello, Ivy and Passions, both directed by Fabrizio Costa, Micaela shot in Argentina where she played in Spanish language, Dear Master 2 and Leo and Beo, both directed by Rossella lzzo, for which he also starred in A woman as a friend. Alive in French, after having performed under the direction of Robert Mazoyer, who entrusted for her the role of Pauline Bonaparte in the European television series Josephine, la comedie de les ambitions, she was been chosen by Christian-Jaque for the tv movie The suitcase for the Indies and The Suez man co


Homenatge mice

es la estrella invitada del serial de RAI 3 “Policia". Respecto a los shows: después del estreno en el "Canzonissima' 73 -' 74" con Pippo Baudo, está en "La orquesta cuenta" y "Dos de todo" de Enzo Trápani, "Vanidad" con Buzzanca y dirección de G. Capitáni, "Todo incluido" con Greggio, Boldi y Teocoli dirigido por Nicotra, "Increíble", 13 episodios por RAI 2 de que también es autora. TEATRO: En "Las palabras de Oriana - Homenaje a Fallaci en concierto", cuenta la vida de la gran periodista Oriana Fallaci, usando un montaje de las palabras exactas extraidas desde sus tantas obras: un tipo de conferencia acompañada con musica de piano con Cristiana Pegoraro. Su recital "Homenaje a vosotros" abre la temporada 2015/2016 en el teatro romano de Curtidores, para celebrar los 30 años de su carrera, acompañada por flauta, acordeón y saxofón del Maestro Andrea Pelusi. En el verano de 2015 está en el escenario con "MeDea- variaciones en el mito", por y con Maurizio Donadoni. El 5 de marzo del año 2015 volvió a protagonizar "Diatriba de amor contra un hombre sentado", el único juego teatral por el gran autor colombiano Gabriel García Márquez, con un nuevo diseño escénico de la directora Emanuela Giordano. Para el evento del Carnaval Romano 2015 ha firmado el texto con el director Francesco Sala y protagonizado "Cristina de Suecia, reina en Roma", con Alessandro Benvenuti. Planifica "Un homenaje teatral a Gabriel García Márquez" con una entrevista imaginaria a Gabo interpretado por Massimo Dapporto y la lectura maratón completo de "Cien años de soledad". Para el Memorial Day 2014 interpreta el monólogo "Antisemitismo" de Oriana Fallaci en el escenario en concierto con el maestro Luis Bacalov. Realizó el cierre del Festival de la literatura judía en 2013, abierta por el escritor Roberto Saviano, con "Si esto es un hombre - En la memoria de Primo Levi", con coreografía de Mario Piazza. Para la temporada 2012-13 representa "El Balcón de Golda" por William Gibson, firmando como traducción y dirección, con Paola Gassman en el papel del Golda Meir y música de Luis Bacalov, de gira tambien en la temporada 2013-14. Para la temporada 2007/08 como apertura de la ETI - Teatro Nacional Italiano interpreta Graciela, dirigida por Alessandro D'Alatri, en "Diatriba de amor contra un hombre sentado", la única obra de Gabriel García Márquez, con el que tuvo los derechos exclusivos de interpretación para Italia. El texto se publica en Italia con Mondadori con foto de ella en la portada. Más allá de su recital “Palabras de mujeres”, dirige en teatro "Historia de un soldado" de Igor Stravinskji y Charles Ramuz, siendo intérprete y directora. Ha dirigido a 30 colegas organizando “Los artistas cuentan”, un gran acontecimiento de teatro sobre textos para los niños, que la han pedido personalmente escribir a favor de UNICEF a grandes escritores italianos, como Dacia Maraini, Andrea Camilleri, Alda Merini, Alberto Bevilacqua y Cristina Comencini. Abrió la temporada 2005/06 del Teatro Vittoria de Roma con "Espíritu alegre" de Noel Coward dirigido por A.Corsini. En 2003/04 muestra en escena "La Venexiana" con la dirección de Beppe Arena, que la dirige también en "Fedra" de L. A. Séneca. Ambos espectáculos tienen mucho éxito de crítica y público. Ha sido en "La esclava de Oriente"de Carlo Goldoni, la protagonista de la comedia. "Una santa sobre la escoba" escrita y dirigida por Luigi Magni, "La mujer de Claudio" de Dumas por el “Todi Festival”, con Mario Scaccia ha protagonizado "El signo de Jacopone", fuè Grazia Deledda en "Grazia y Maria", "Filumena Marturano" dirigida por Enrico Maria Lamanna y por el espectáculo "Shakespeare horror show-Enrico V, Otelo, Romeo y Giulietta" de C. Boccaccini recibió el premio "Randone 2000". En la temporada 2000/01 fue la protagonista, con Pietro Longhi, de la comedia "Sotto banco" de Domenico Starnone, por la dirección de Sergio Giordani. En Spoleto Festival

23

starring with Guy Marchand. Directed by Serge Nicolaescu, she interpreted Badesse Huguette in Francois Villon, co production France and Germany. On April 2001, she starred Mafia’s Women by Giuseppe Ferrara, film in two episodes produced by RAI Fiction. In the same year she was the guest star of the RAI 3 serial The Police Team. Including TV shows are noted: after her debut in the '73 -'74 Canzonissima with Pippo Baudo, Orchestra tells us about and Two by everything by Enzo Trapani, Vanity with Lando Buzzanca directed by Giorgio Capitani, All included co starring with Boldi and Teocoli, directed by Giancarlo Nicotra. For Unbelievable, 13 tv episodes on the mysteries produced by RAI 2, she was also the author. THEATER: In The Oriana’s words - Tribute to Fallaci in concert she tells Oriana Fallaci's life, using a montage of her exact words choosed from her many works: the recital is a sort of conference on the piano music with Cristiana Pegoraro. Her show Homage to you, accompanied by flute, accordion and sax of Maestro Andrea Pelusi, opened the 2015/2016 season at the Roman Theater of Tanners, to celebrate her 30 years on stage. During the summer of 2015 she was protagonist of MeDea-variations on the myth, by and with Maurizio Donadoni. March 5, 2015 staged again Diatribe of love against a seated man, the only play by the great Colombian Nobel author Gabriel García Márquez, with a new staging directed by Emanuela Giordano. As the best event of the Roman Carnival 2015 she signed the script with the director Francesco Sala and she performed in Christina of Sweden, Queen in Rome, starring with Alessandro Benvenuti. Care planning and theatrical text for a Tribute to Gabriel García Márquez: imaginary interview performed with Massimo Dapporto and the full reading in Marathon with 150 collegues of One Hundred Years of Solitude. For Memorial Day 2014 interprets the AntiSemitism, a monologue by Oriana Fallaci, on stage and in concert with Maestro Luis Bacalov. He staged and performed for the closing of the Jewish Literature Festival 2013, opened by Roberto Saviano, If This Is a Man-In memory of Primo Levi, with choreography by Mario Piazza. For the 2012-13 season she set up and directed Golda's Balcony by William Gibson, that she translated and adapted in Italian, with Paola Gassman in the role of Golda Meir and with music by Luis Bacalov, on tour also for the Abruzzo National Theatre during the season 2013-14. She was Graciela, opening of the 2007/08 ETI-Ente Teatrale Italiano season, directed by Alessandro D'Alatri in Diatribe of love against a seated man, the only play by Gabriel García Márquez, from whom she received the exclusive performing rights for Italy. The book is published in the Oscar Mondadori. In 2006 she interpreted Women’s words and El dia que te quieras, both the shows collaborating with David Cavuti accordionist. She is the creator of The Theatre for Unicef, for which she involved almost 100 colleagues and ten famous authors, as Maraini, La Capria, Camilleri, Merini, Bevilacqua, Comencini, Tani, Erba, Cavosi, Franceschi and all of them wrote specifically performances for children. On autumn 2005 she opened the season 2005/06 of the Teatro Vittoria in Rome with Blithe Spirit by Noel Coward directed by Attilio Corsini. During the year 2003 she was on stage with La Venexiana directed by Beppe Arena, which also directed her in Phaedra by Seneca. In her long carreer we note from her debut: she was The Oriental slave by Carlo Goldoni, the protagonist of the play A Saint riding broom written and directed by Luigi Magni, opening the new Teatro Della Cometa in Rome and The Claudio’s wife by Alexandre Dumas. She performed with Mario Scaccia in The sign by Jacopone, she interpreted Grazia Deledda e Maria Carta in Grazia and Maria directed by Maria Assunta Calvise, played the monologue from Filumena Marturano


24

Homenatge mice

by De Filippo directed by Enrico Maria Lamanna and in Shakespeare horror show she starred on stage Henry V, Othello, Romeo and Juliet directed by Claudio Boccaccini. For this opera she was awarded with Premio Randone 2000. In the 2000/01 season she starred with Pietro Longhi Under a school desk, comedy by Domenico Starnone and directed by Silvio Giordani. During the Spoleto Festival 2001 she starred Gin and tonic, a play written and directed by Silvano Spada, the only show of prose replicated throughout the duration of the festival in the Caio Melisso theater. In 2002 she interpreted verses of peace by Cesare Pavese for Butterfly and Parriots at the Teatro dell'Opera in Rome with Franco Nero and Carla Fracci. In summer 2002 she made her debut at the Villa Adriana in Tivoli with Women, the knights, arms... I sing, a Renaissance evening tour directed by Paul Todisco.

2001 interpretó "Gin and tonic", comedia escrita y dirigida por Silvano Espada, único espectáculo de prosa repetido por toda la duración del festival al teatro Caio Melisso. El 27 de marzo de 2002 interpreta versos de paz de Cesare Pavés por "Butterfly and Parriots" en el Teatro de la Opera de Roma con Franco Nero y Carla Fracci. En el 2002 después de un gran estreno en Villa Adriana de Tivoli sigue con una larga gira con "Usted mujeres, los cavalieres, el arme, yo canto", una "Noche Renacentista" con la dirección de Paolo Todisco. MÚSICA: El 24 de mayo de 2015, para el centenario de la Primera Guerra Mundial, dirigió y actuó en "Habla una mujer" de Matilde Serao, el prólogo para "El frente de la Guerra de las mujeres" por y con Lucilla Galeazzi y el coro LeVocidOro. En "Sensi Dannunziani" dirige, hace el texto y interpreta Eleonora Duse en su historia con Gabriele D'Annunzio. Vuelve a interpretar "El canto de Dido", por la que también firmó la dirección y la traducción del Libro IV de la Eneida de Virgilio, el séptimo Epístola de Ovidio y versos de Ungaretti con música inspirada en el mito de Dido abandonada, junto a soprano, coro y piano . En 2007 dirigió y actuó en "Historia del soldado" de Igor Stravinsky-Ramuz. "Chiamalavita", recital en concierto, sobre óperas y canciones inéditas de Italo Calvino, presentado en el Festival "Benevento Ciudad Espectáculo" ha llegado en el Auditorio del Edificio de vidrio de la Naciones Unidas de Nueva York en el noviembre de 2005. El acontecimiento teatral, que ha llegado a la mayoría de ciudades italianas, es sobre el tema de la guerra y todo el proyecto es a favor de UNICEF que ha donado films y fotos conmovedoras de niños víctimas de los conflictos bélicos. El texto de ella basado en obras de Italo Calvino, es articulado sobre música y canciones (cuatro de los escritos por Calvino sobre música de Liberovici) con la cantante Grazia De Michele y los músicos Andrea Pelusi, Livio Matrone y Filippo De Laura. En el abril 2005 Rai Trade publica el CD, distribuido por Delta discos y Radio Coop, también rea-

MUSIC: On May 24, 2015 for the centenary of the First World War she directed The battlefront of women by and with Lucilla Galeazzi and LeVocidOro choir and she starred in the prologue Talk a woman of Matilde Serao too. She was director, text author and interpreter of history between D'Annunzio and Eleonora Duse in D’Annunzio’s feelings. Back to interpret The song of Dido, directing the preparation and translating by the Book IV of Virgil's Aeneid, VII by the Epistle of Ovid and lyrics by Ungaretti, a melologue on several classical music themes for Dido Abandoned for soprano, chorus and piano. In 2007 he directed and starred in Histoire du soldat by Igor Stravinsky-Ramuz. She is author and producer of the entire chiamalavita project, Recital in concert broadcast by RAI On Stage, presented in Benevento City Entertainment and arrived in the Auditorium of the UN Glass Palace in November 2005. The theatrical event, performed in many Italian cities, is playing on the theme of war and UNICEF which granted movies and touching photos of children affected by armed conflicts. She wrote and set up the text by works by Italo Calvino, organizing it on music and songs (four of them written by Calvino on Sergio Liberovici music) with singer Grazia Di Michele and the musicians Andrea Pelusi, Livio Matrone and Filippo De Laura. In April 2005, Rai Trade has published the CD, also designing to raise awareness of Calvin lyricist. The proceeds helped UNICEF Italy to build sewers and drinking water wells to save about 2350 iraqueni children. She was the design and the creator of the recital of Futurist poems Zang tumb tumb FuturismOggi, Entertainment magnetic theater concert with Livio Matrone on 64 percussions and with as supervisor director Enrico Maria Lamanna., The show was also graphically developed for video wall installation in London. On the occasion of the Jubilee 2000 she was starring with Mariano Rigillo on lyrics by Vincenzo De Vivo and Baget Bozzo, the opera Passio et resurrectio composed by Master Sergio Rendine for large orchestra, the Solisti Aquilani chorus and Enzo Gragnaniello soloist, replicated in Easter 2007. the Teatro dell'Opera di Roma has entrusted her in 2001 for I heard the voice, I heard the cry taken from the Medea of Euripides, melodrama in three movements composed by Maestro Alessandro Cusatelli, for voice, cello, percussion and orchestra synthesized computer. In December 2003 in Taormina-Arte she was on stage with The Rock, opera by Vincenzo Spampinato, with Oriella Dorella étoile. The Impresario by W. A. Mozart, opera conducted by Maestro Giuranna and staged by Tonino Del Colle, represents her first step of a successful collaboration with musicians. She goes on with George and Chopinsky, letters between George Sand and Chopin, a concert with Luca Lionello actor and Roberto Parrozzani pianist - Words on edge of the water, from D'Annunzio with A. Paolini at the piano Alba Italica by Leoncavallo-Belvedere, a tribute to G. Mameli with the orchestra conducted by Maestro Bonavolontà, for which he


Homenatge mice

lizado para hacer conocer a Calvino como "letrista de canciones." Con el beneficio de la venta de los CD y del espectáculo han sido construidos diez pozos y diez alcantarillas en Irak, salvando unos 2500 niños de la muerte por deshidratación. El recital sobre poesías futuristas "Zang Tumb Tumb FuturismOggi, Espectáculo concierto de teatro magnético" con Livio Matrone a las percusiones, también ha sido elaborado gráficamente con una instalación de videowall. En el diciembre de 2003 es a Taormina-arte con "La Roca", texto y música de Vincenzo Spampinato, con Oriella Dorella, coreografías de Pippo Carbone y dirección de Alessio Pizzec. Fue con "El empresario" de W. A. Mozart, obra dirigida por el Maestro Giuranna y preparada por Tonino del Colle, donde empezó una feliz colaboración con músicos. Han seguido: "George y Chopinsky - cartas en concierto" de la Sand y Chopin con Roberto Parrozzani al piano, "Palabras a fior De agua", de Dannunzio con A. Paulino al piano, "Alba Itálica" de Leoncavallo-Belvederi en honor de G. Mameli dirigido por el Maestro Bonavolontà, con el que también grabó "Das Lied Von también Der Erde" ("Los cantos de la tierra"), de Mahler, "Músicas de teatro", a cura del Maestro Antonio De Pofi, con Leopoldo Mastelloni y la "Missa de beatificatione", transmitido en mundovisión en la Sala Nervi en honor de la beatificación de Padre Pio, escrito por el Maestro Sergio Rendine sobre libretto de Francesco Zimei, dirigidos por Maurizio Dones, con José Carreras como solista. Con ocasión del Jubileo 2000, recita con Mariano Rigillo sobre letras de Vincenzo De Vivo, de la obra "Passio et resurrectio" del Maestro Sergio Rendine con gran orquesta, los Solista Aquilani y Enzo Gragnaniello. El Teatro de la Opera de Roma la confían en el 2001 "La voz y el grito" desde la Medea de Eurípides, melólogo en tres movimientos compuesto por el Maestro Alessandro Cusatelli, por voz, violonchelo, percusiones y orquesta sintetizadas al ordenador. El mismo melólogo en griego ha sido interpretado por Irene Papas. LIBROS: Es una apasionada estudiosa de antropología: su última publicación es para Zelig-Baldini & Castoldi Dalai: “El lenguaje de los joyas-el sentido escondido y descubrimiento de la eterna arte del adorno", citados por la Enciclopedia Treccani. Ha publicado “Viaje en lo increíble”, ensayo con el que ha ganado, entre otros, el Premio literario Fregene. El libro “La energía transparente-Curarsi con cristales, piedras preciosas y metales” va por la decimoquinta edición en Italia y traducido al inglés, español (Temas de hoy), portugués y alemán. En el vídeo-libro "Cuidarse con cristales, gemas y metales" también ha hecho la realización y la dirección. Por los cuentos de “Hubo una vez, siempre hay y todavía habrá”, editados por el Corbaccio-Longanesi, recibió el Premio Chiantino 1999, siendo su estreno oficial en la narrativa.

25

also recorded Das Lied Von Der Erde (the songs of the earth) by Mahler - Incidental Music, by Maestro Antonio Di Pofi, with Leopoldo Mastelloni - Missa de Beatificatione, broadcast around the world from the Vatican’s Nervi Hall in honor of Padre Pio's beatification, composed by Maestro Sergio Rendine and lyrics by Francesco Zimei, opera conducted by Maurizio Dones, with José Carreras as soloist. RADIO: She was seventeen years old only when she debuted with The riser and following successful programs such as Hi guys and You and me. From 1981-82-83-84 she writes and leads White Paper and she is rewarded with a silver microphone for the best audience). In 1985 she cooperates with Radio Montecarlo. From 2003 to 2006 she was narrator of Radio Rai3 for the series La Storia in giallo, edited by Idalberto Fei. Significant for Radiorai3 she is the author and she interprets the great journalist Oriana Fallaci in two episodes for Scarlet Red, a broadcast by Antonella Ferrera. Since 2010 she also collaborates with Vatican Radio in Words and Pages - Impossible Meetings edited by Laura De Luca: she writes and performs Oriana Fallaci, Oriana Fallaci interview Golda Meir with Paola Gassman in the role of Golda, The smile, Cornelia mother of the Gracchi, and the Volcano. BOOKS: The last publication by Baldini & Castoldi Dalai Editors is: The language of the jewels - The hidden meaning and refound of the eternal adornment art from A to Z, for which she won the Premio Alfredo Cattabiani. She published Unbelievable Journey, essay with which she won, among others, the Fregene Literary Award - Transparent Healing Energy with crystals, precious stones and metals, translated into English, Spanish, Portuguese and German and reprint for XVII editions in Italy, for which it has been asked for a re-release with update. For the video-book Healing with crystals, gems and metals she is author and director too. The tales Once upon a time, there is always and there will still be, edited by Corbaccio-Longanesi, was awarded with Chiantino Prize 1999. AWARDS: 2016 Jury Prize for Best Short film Tulips Black Silk and RAI Cinema, to the short film Hey You! by and with Maria Rosaria Omaggio - FormiaFilmFestival career achievement award 2015 - Award Oriana Fallaci in 2014 Florence - Prize San Valentino Terni 2014. For the film "Walesa-The man of hope" at the 70th Venice Film Festival in Venice in 2013, she was awarded the Pasinetti Award honorable mention for his portrayal of Oriana Fallaci, in the 67th International Film Festival Salerno Salerno receives the 2013 Golden Arechi "for her masterful performance in Wajda's film" and in Rome the Palladium Prize for Lifetime Achievement. Best director Shadow of the evening-Volterra Theater 2012 for "Golda's Balcony" by William Gibson. In addition to three Silver Masks, a Gromo plaque to Saint Vincent Golden Grolle, a Golden Ticket in Taormina, Camelot in San Sebastian Festival and Peña Valentin in Spain, the best performer at the Festival des films des femmes in France, she received the Salvo Randone award in 2000 for Shakespeare horror show - Campidoglio Woman's culture prize (2007) - L'Aquila d'oro in 2009 for her portrayal of Graciela in "Diatribe of love against a seated man" by Gabriel Garcia Marquez.


26

Homenatge mice

HEY YOU !

JACQUES LIPKAU GOYARD presents a

Lady........................................Maria Rosaria Omaggio Father & Charlot....................................... Brian Latini Warden & Policeman............................. Roberto Fazioli Warden’s wife & Window woman.... Francesca Di Franco and introducing as the “Kid”............Gabriele Luca Davoli

MARIA ROSARIA OMAGGIO Short Film

MARIA ROSARIA OMAGGIO BRIAN LATINI ROBERTO FAZIOLI FRANCESCA DI FRANCO and introducing as the “Kid” GABRIELE LUCA DAVOLI Music PFM PREMIATA FORNERIA MARCONI Director of Photography GIANNI MAMMOLOTTI (a.i.c.) - Editor VINCENZO OLIVA Story MARIA ROSARIA OMAGGIO - Soundtrack FRANZ DI CIOCCIO & PATRICK DJIVAS Costume Designer MASSIMO CANTINI PARRINI - Mural Artwork GOJO Costumes SARTORIA TIRELLI TEATRO DELLA BOTTEGA POMPEI 2000 Stage Coordination GRUPPO JOBEL

con il patrocinio

"Hey You !" és una pel·lícula muda, sense diàleg, només música clàssica arreglada per a rock. Una dona, propietaria d'una fàbrica de mitjans per al cinema, es troba encara en la seua oficina després del tancament. Es dóna compte pels monitors de seguretat que a la sala de màquines hi ha un xiquet amb el netejador. Furiosa per la intrusió i el possible perill per al xiquet, ix fora de l'oficina i va al pati per arribar a la zona de treball. El alcaide i la seua dona no han vist a ningú. I la gran porta de ferro marró ja està tancada.

Maria Rosaria Omaggio short Film “Hey you !” is a silent movie, no dialogues, just music. A lady, factory owner, in her office after closing hours. She notices in the security monitors a little boy running around a man cleaning the machine shop. Furious for the intrusion and the possible danger for the child, she runs out of the office to the working area, full of silent machines. The woman asks the man who is the child and where he’s hiding him. The man afraid, denies.


Homenatge mice

27

WALESA, MAN OF HOPE WALESA, L’HOME DE L’ESPERANÇA

Títol original......................... Walesa. Czlowiek z nadziei Any................................................................... 2014 Durada......................................................... 128 min. País................................................................. Polònia Director................................................ Andrzej Wajda Guió................................................... Janusz Glowacki Fotografia.............................................Pawel Edelman Repartiment................................... Robert Wieckiewicz Agnieszka Grochowska Iwona Bielska Zbigniew Zamachowski Maria Rosaria Omaggio Ewa Kolasinska

Walesa, electricista en les drassanes de Gdansk, va participar en manifestacions locals durant la dècada de 1970. A la seqüela sagnant, que es manté amb Walesa, es concentra en les seues tasques del dia a dia. Deu anys més tard, després d’un nou aixecament es converteix en un líder inesperat i carismàtic dels treballadors portuaris de Polònia

Wałe˛sa, an electrician at the Gdan´sk Shipyards, participated in local demonstrations during the 1970s.Following the bloody aftermath, which remains with Wałe˛sa, he concentrates on his day-to-day duties. Ten years later, a new uprising occurs and he becomes an unexpected and charismatic leader of Polish dockworkers

El lideratge de Walesa va significar el començament d'un nou moviment que va superar amb èxit el règim comunista de l'època, i Walesa s'empeny en representar a la majoria de la població de Polònia. La Unió Soviètica, anteriorment considerada com a massa poderós com per a fer-li front, amb el temps concedeix al moviment un grau d'acceptació. L'exemple de la solidaritat polonesa llavors va causar un efecte dòmino a tot Europa de l'Est: la gent a Alemanya Oriental van seguir l'exemple de Polònia, a partir de les manifestacions per la llibertat que van aconseguir la reunificació alemanya . La Unió Soviètica es va dissoldre després.

Wałe˛sa’s leadership role signified the beginning of a new movement that successfully overcame the communist regime of the period, and Wałe˛sa is pushed into representing the majority of Poland’s population. The Soviet Union, previously regarded as too powerful to confront, eventually grants the movement a degree of acceptance. The Polish example of solidarity then caused a domino effect throughout Eastern Europe: people in Eastern Germany followed the Polish example, starting demonstrations for freedom that achieved the German reunification peacefully. The Soviet Union then dissolved alongside Yugoslavia.

Mentre Europa es forma de nou, Polònia segueix sent estable i pacífica. No obstant això, una gran varietat de partits polítics es desplega i Polònia està a punt d'arribar a ser tan ingovernable com el final de la República de Weimar. Walesa és elegit posteriorment com el primer president de la nova democràcia polonesa; però, això és seguit per sentiments de ressentiment entre el poble polonès que comencen a pensar que Walesa s'està convertint en una `persona privilegiada. En conseqüència, el poble polonès comença a buscar maneres de disminuir la significació de Walesa, fins que finalment aconsegueixen el seu objectiu.

While Europe is reshaped, Poland remains stable and peaceful. Yet a huge variety of political parties unfolds and Poland is on the brink of becoming as ungovernable as the late Weimar Republic. Wałe˛sa is subsequently elected as the first president of the new Polish democracy; but, this is followed by feelings of resentment among the Polish people who start to think that Wałe˛sa is becoming privileged Consequently, the Polish people start to seek out ways to diminish Wałe˛sa’s significance, until they finally accomplish their goal through uncovering actions from a past period.


28

Homenatge mice

Valencians pel món Homenatge a Javi Navarro ACABE DE TINDRE UN SOMNI

El curtmetratge “Acabe de tindre un somni”, dirigit per Javier Navarro Montero, serà projectat durant la Gala d’Inauguració de la cinquena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE). Aquesta pel·lícula, rodada íntegrament a la Comunitat, s’ha convertit en el curtmetratge valencià més premiat de la història, amb 210 guardons internacionals i més de 750 seleccions en festivals de tot el món. Interpretada per les xiquetes Andrea Mas i Estela del Carmen, i amb guió de Pere Ferrer i Javier Navarro, aquesta producció compta amb el suport de Culturarts-IVAC i el suport de l'ICAA. En paraules del mateix director: "Aquest humil curtmetratge denuncia les desigualtats des de la mirada innocent i objectiva de dues xiquetes de vuit anys, i ho fa destacant especialment el punt de vista, la perspectiva". El curt està narrat en valencià i en àrab, encara que el missatge que transmet és totalment universal i va dirigit a tots els públics. D'aquesta manera ha pogut ser vist en més de 80 països i Javier Navarro ha estat convidat a Estats Units, Japó, Unió dels Emirats Àrabs Units o Mèxic, entre d'altres, per presentar el curt o rebre premis. Molts d'aquests guardons corresponen a premis en Festivals de Cinema de Drets Humans, Valors Solidaris o Educatius. Però la pel·lícula també ha obtingut reconeixements de tot tipus, destacant nombrosos Premis del Públic, Millor Curtmetratge, Millor Guió, Millor Direcció o Millor Actriu Principal. A hores d'ara, Javier es troba treballant en la planificació del seu pròxim curtmetratge, que també es rodarà íntegrament a València durant 2017 i porta per títol "Confia en mi".

The short film “I’ve just a dream”, directed by Javier Navarro Montero, will be screened during the opening gala of the fifth edition of MICE Educational Film Festival. This film, entirely shot in Valencia, has become the most awarded Valencian short film in history, with 210 international awards and more than 750 selections at festivals around the world. Performed by the girls Andrea Mas and Estela del Carmen, and with script by Pedro Herrero and Javier Navarro, this production has obtained the support of Culturarts-IVAC and ICAA. In the words of its director: “This humble short film denounces the inequalities from the innocent and objective look of two eight-year-old girls, and it does so highlighting especially the point of view, the perspective.” The short is narrated in Valencian and Arabic, although the message transmitted is totally universal and suitable for all audiences. For that reason it has been seen in more than 80 countries and Javier Navarro has been invited to the United States, Japan, United Arab Emirates or Mexico, among others, to present the short film or receive prizes. Many of these awards correspond to prizes at Film Festivals for Human Rights, Solidarity or Educational Values. But the film has also won awards of all kinds: Audience Awards, Best Short Film, Best Screenplay, Best Direction or Best Leading Actress, for example. At the moment, Javier is working on the planning of his next short film, which will also be shot entirely in Valencia during 2017 and is titled “Trust me”.


Exposició Vicente Ferrer

El futur comença hui

Exposició Fundació Vicent Ferrer Aquesta exposició mostra la situació d’exclusió i vulnerabilitat en la que viuen milers de persones a l’Índia per formar part d’unes determinades castes o pel simple fet de ser dona. La Llei índia garanteix que totes les persones són iguals i posseeixen els mateixos drets. Tot i així, les persones que pertanyen a les castes més desfavorides de l’Índia, encara pateixen una forta exclusió social. Dones i xiquets també són discriminades en una societat amb un sistema patriarcal molt arrelat. Amb aquesta exposició i a través dels 15 testimonis d’homes, dones, xiquets i xiquetes, coneixerem com era la situació de l’Índia rural “Ahir” com és la situació “Hui” i quins són els reptes del futur del “Demà”.

29

The future begins today

Vicente Ferrer Foundation Exhibition This exhibition shows the social exclusion and vulnerability situation that thousands of people suffer in India, due to their caste condition or just for being a woman. Indian law, guaranteesequality and the same rights for any person. Even so, the “untouchable” caste, still suffer a severe marginalization. Women and children are also discriminated in a deep-seated patriarchal system. Through fifteen men, women and children stories, we will know the “yesterday” and “today” of the rural India situation and the future challenges for “tomorrow”.


30

Exposició joves fotògrafs Indis

“Índia. Mirades joves”

''India. Through the young eyes''

"L'Índia és el bressol de la raça humana, el lloc de naixement del llenguatge humà, la mare de la història, l'àvia de la llegenda, i la besàvia de la tradició. Els nostres materials més valuosos i més artístics en la història de l'home es poden trobar tan sols a l'Índia "- Mark Twain

’India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only!" - Mark Twain.

Dit amb veritat. Índia, de fet, és un d'aquests llocs que, un cop visitat, no poden eixir del teu cor ni de la teua l'ànima. Amb aquesta exposició aspirem a mostrar la riquesa de la terra de l'Índia, l'exuberant bellesa verda, la mescolansa de gent, l'arquitectura nativa, les llengües, les religions, la dansa, la música, el menjar i els costums. Aquesta exposició ha estat realitzada pels fotògrafs joves de Strobe, Club de Fotografia de Dyal Singh College, Universitat de Delhi. Fotografiar, per a nosaltres, vol dir atresorar un moment de temps que aviat s'ha anat per sempre, la fotografia per a nosaltres és una forma d'expressar el nostre veritable ésser. Amb això, es presenta a l'exposició, que no només dóna a conèixer la bellesa del país de la manera més sincera, però també descriu la diversitat cultural del país.

Truly said. India, indeed, is one of those places that, once visited, cannot get out of your heart and soul. By this exhibition we aspire to showcase the richness of India’s land, the lush green beauty, the mélange of people, the non-native architecture, the languages, the religions, the dance, the music, the food and the customs. This exhibition has been set up by young photographers in Strobe, the photography club of Dyal Singh College, Delhi University. Photography for us means treasuring a moment of time which will soon be gone forever, photography for us is a way of expressing our true self. With this, we present to exhibition, which not only unveils the beauty of the country in the most candid manner, but also describes the cultural diversity of the country. PARAS KUMAR Curator- Comissari ROSA SERNA Comissària Adjunta

Fotògrafs Photographers

Abhishek Kumar

Abhishek Madhav Verma Allen Naga Joy

Ananta Arora

Bhavya sikri

Mayank Tyagi

Sanjna Mishra

Poorva Israni

Shrishti

Shubhi Bhalla

Sarmad Abbass

Paras Kumar Robin

Nimisha32

PROGRAMA CONCERT FESTIVAL MICE FEB

21 21:00 h.

Dimarts 21 de febrer de 2017 21:00 hores Teatre EL MUSICAL València

Concert en un part, inspirat en la temàtica del “Musical” ELISABETH.............Michael Kunze/Sylvester Levay, arr. Johan de Meij CABARET........................ Jhon Kander/Fred Ebb, arr. Norman Leyden LES MISÉRABLES ��������Claude Michel Schönberg, arr. Marcel Peeters WEST SIDE STORY ���������������������������� Leonard Bernstein, arr. Duthoit Director Juan Carlos Civera Domínguez

Societat Musical Unió de Pescadors Fundada el 1926 constituint-se músics de l'Antiga Banda Patronat Nou de la Mar.

It was established in 1926 integrated by musicians of the former Patronato del Mar Band.

Ha participat en diversos certàmens i festivals, obtenint els Següents Premis:

Since then, they have participated in several competitions and festivals, and they have obtained the following Awards:

• Primer Premi Secció Segona al Certamen de bandes de la Fira de Juliol de la ciutat de València, en l'any de 1932, sota la batuta de D. José Borrero. • Primer Premi Secció Primera al Certamen de bandes de la Fira de Juliol de la ciutat de València, en l'any de 1933, sota la batuta de D. José Borrero. • Primer Premi Secció Segona al Certamen de bandes de la Fira de Juliol de la ciutat de València, en l'any 1951, sota la batuta de D. José Mª Llopis. • Menció d'Honor en la Secció Segona al Certamen Provincial de bandes de la Diputació de València, en l'any 1993, sota la batuta de D. Francisco Zacarés Fort. • Segon Premi Secció tercera al Certamen Internacional de bandes de la Ciutat de València, en l'any de 2011, sota la batuta de D. Didac Bosch. • Segon Premi Secció tercera al Certamen Provincial de bandes de la Diputació de València, en l'any de 2013, sota la batuta de D. Didac Bosch. • Primer Premi Secció Segona al Certamen Provincial de bandes de la Diputació de València, en l’any de 2016, sota la batuta de D. Juan Carlos Civera Domínguez. • Segon Premi Secció Segona al Certamen Internacional de bandes de la Ciutat de València, en l’any de 2016, sota la batuta de D. Juan Carlos Civera Domínguez.

• First prize in the 2nd Section of the “Certamen de bandas Feria de Julio” in the city of Valencia in the year 1932, under the Direction of Mr. José Borrero. • First prize in the 2nd Section of the “Certamen de bandas Feria de Julio” in the city of Valencia in the year 1933, under the Direction of Mr. José Borrero. • First prize in the 2nd Section of the “Certamen de bandas de la feria de Julio “ in the city of Valencia in the year 1951, under the Direction of Mr. José María Llopis • Honour Mention in the 2nd Section in the Provincial Bands competition of the Valencia Council in the year 1993, under the Direction of Mr. Francisco Zacarés Fort. • Second Award in the 3rd Section of the International Competition city of Valencia Bands in the year 2011, under the Direction of Mr. Didac Bosch. • Second Award in the 3rd Section of the Provincial bands competition of the Valencia Council in the year 2013, under the Direction of Mr. Didac Bosch • First prize in the 2nd Section of the Provincial bands competition of the Valencia Council in the year 2016, under the Direction of Mr. Juan Carlos Civera Domínguez. • Second Award in the 2nd Section of the International Competition city of Valencia Bands in the year 2016, under the Direction of Mr. Juan Carlos Civera Domínguez.

La Societat Musical Unió de Pescadors és una de les societats fundadores de la Coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat de València, i sempre ha estat lligada en els fets importants del Districte Marítim, com l'arribada al port de València de les restes mortals del novel·lista D. Vicente Blasco Ibáñez en 1933; La inauguració del bust de D. Aguirre Matiol en 1946; La Desaparició del "Trenet" EL 1990 o la inauguració del Passeig Marítim de València en 1993. Ha realitzat nombrosos concerts al llarg de la geografia Valenciana, Nacional, i Internacional com el concert homenatge al poeta Antonio Machado, a la Ciutat Francesa de Cotlliure, i el Festival Internacional Europeade, celebrat a la Ciutat de Pàdua, Itàlia. Des d'octubre del 2012 és presidida per la Sra. Miracles Parra Ruiz, sent el director titular D. Juan Carlos Civera Domínguez desde 2014.

The” Sociedad Musical Unión de Pescadores” is one of the co-founder of the Coordinators of the city of Valencia Music Society , and has always been connected with the important events related to the sea port disctrict area , such as the arrival in the port of Valencia of the dead body of the writer Mr. Vicente Blasco Ibáñez in 1933; Inauguration of the bust of Mr. Aguirre Matioli in 1946; the disappearance of the typical train in Valencia called "Trenet" in 1990 and the inauguration of the Valencia seafront promenade in 1993. They have performed numerous concerts along the Valencian geography, national, and also International as the Tribute Concert to the Poet Mr. Antonio Machado, in the city of Colliure (France ), and the International Festival “Europeade” , held in the city of Padua, Italy. Since October 2012, The chairwoman is Mrs. Milagros Parra Ruiz, and the Direction is leaded by Mr. Juan Carlos Civera Domínguez since 2014.


33

FEB

24 22:00 h.

Divendres 24 de febrer de 2017 22.00 hores Teatre EL MUSICAL València

Arrels i orígens. De l’Índia a València Roots and origins. From India to Valencia

EN CLAVE DE CLOT A musical party in which two different and distant worlds meet and interlace. The culture and plays of great composers of the baroque like Johann Sebastian Bach, Bocherini, Pachelbel with own versions inspired by classics of flamenco. The roots of flamenco singing intertwine with total freedom and fluency with Indian and classical music at the same time. An authentic festival of music, dance and rhythm that can be enjoyed from the beginning and does not leave anyone indifferent.

presenta: “Arrels i Origens” de l´Ïndia a València. CLASSIC & FLAMENCO FUSSION

Una festa musical en que es troben i s´enllacen mons diferents i allunyats, la cultura i l´obra de grans compositors de la història de la música clàssica amb versions pròpies inspirades del flamenc viatjant als seus origens indis. Els arrels del cant flamenc s´entrecreuen amb total llibertat I fluïdesa amb la música india i clàssica a l´hora.

Un autèntic festival de música, ball i ritmes on es pot gaudir des del seu inici i no deixa a ningú indiferent.


34

Presentació Llibre

Mucho más que ríos de vida y fuertes de leyenda… Cuentos de la India Much More than Rivers of Life and Legendary Forts… Tales from India El Proyecto Talis de la Universitat de Valencia, junto con la Asociación Proyecto Talis y Ediciones Mónsul tienen el placer de presentar este libro.

The TALISProjectof the University of Valencia, together withthe TALIS Project Association and MónsulEditions have the pleasure of presenting this book.

Trabajo cooperativo para el desarrollo de competencias lingüísticas e interculturales

Cooperative work for the development of linguistic and intercultural competences

Su autora y coordinadora en Bombay (India), la profesora María Amparo Rodrigo Mateu, ha aprovechado una estancia de dos años de lectorado en la Universidad de Mumbay (Bombay), para contribuir al trabajo en red, a la toma de conciencia, a la solidaridad, al compromiso con los derechos humanos y al acercamiento social y cultural que se pretende con la recopilación de cuentos dentro de la iniciativa Cuentos del Mundo del Proyecto TALIS. www.proyectotalis.com

Its author and coordinator in Mumbai (India),Prof.María Amparo Rodrigo Mateu(in the picture with her students in India), has taken advantage of a two-year stay as a lecturer at the University of Mumbai (India), to contribute to networking, raising awareness, solidarity, commitment to human rights and the social and cultural approach that is intended with the compilation of tales within the Tales of the World initiative of the TALISProject. www.proyectotalis.com

El Proyecto Talis de la Universitat de València y la Asociación Proyecto TALIS abren una ventana intercultural para aquel o aquella que quiera asomarse a este interesante proyecto educativo que coordina en España la profesora María Alcantud-Díaz, directora del proyecto TALIS. El proyecto se llevó a cabo en las clases de español como lengua extranjera de la Universidad de Mumbai, durante los cursos académicos 2014-2015 y 2015-2016. En este tiempo, el alumnado reflexionó sobre su contexto social y plasmó esta reflexión en escritos en formato de cuentos, en una lengua diferente a la suya materna, el español, y ha querido compartir el fruto de esa reflexión con el resto de la sociedad. El resultado del trabajo ha sido esta colección de doce cuentos bilingües, en formato paralelo (español e inglés), todos ellos redactados y traducidos por sus respectivos autores/-as y revisados por Manuel Gil Fernández y Llanos Godes Medrano (proyecto TALIS). La grabación de los audios en ambas lenguas, así como el material didáctico que se cree a partir de ellos, estará disponible en la web del proyecto TALIS: www. proyectotalis.com para cualquier docente, padre, madre o tu-

The TALISProjectof the University of Valenciaand the TALIS Project Association open an intercultural window for all those who wanted to lean out to this interesting educational project that is coordinated in Spain by prof. María Alcantud-Díaz,directorof the TALISProject. The project was carried out in the classes of Spanish as a foreign language at the University of Mumbai, during the academic courses 20142015 and 2015-2016. At this time, the students reflected on their social context and expressed this reflection throughtales written in a language other than their mother tongue, Spanish. They also wanted to share the fruit of that reflection with the rest of society. The result of the work has been this collection of twelve bilingual stories, in a parallel format (Spanish and English), all written and translated by their respective authors and reviewed by Manuel Gil Fernández and Llanos Godes Medrano (TALIS project). The recording of audios in both languages, as well as the teaching material that is being created from them, will be available on the TALIS Project website:www.proyectotalis.comfor any teacher, mother, father or tutor who wanted to make this country and its culture known to theirchildren through these fantastic stories. But this is also a book of solidarity. The funds raised with the sales of this volume will be used to fight against child poverty through education, since they will be aimed at collaborate with the Bombay to Barcelona Library Café.This library cafe is run by street children from Mumbai, India. It is a dream come true of a former street child, Amin, who has struggled to carry out his solidarity project to support homeless youth, helping them to get a decent job and reorient their lives, fostering their social integration and personal training.http://aminbombay. blogspot.com.es/ To send these tales to society, that transferencethat the University of València is working so muchon, a new Valencian Publishing Company,Ediciones Mónsul, www.edicionesmonsul. com,has not only supported this initiative, but also funded it,


Presentació Llibre

35

tor que desee dar a conocer este país y su cultura a sus pupilos a través de estos fantásticos cuentos. Pero este es también un libro solidario. Los beneficios obtenidos con la venta de este volumen se van a utilizar para luchar contra la pobreza infantil a través de la educación. Por ello, los fondos obtenidos irán destinados a colaborar con el Bombay to Barcelona Library Café. http://aminbombay.blogspot.com. es/ Para poder hacer llegar estos textos a la sociedad, esa transferencia en la que tanto se está trabajando en la Universitat de València una nueva Editorial Valenciana, Ediciones Mónsul, www.edicionesmonsul.com no sólo ha prestado apoyo a esta iniciativa, sino que la ha financiado, colaborando así con este proyecto solidario. Ediciones Mónsul nace con el objetivo de abordar cuatro líneas de trabajo; técnica, divulgativa, ficción y Educación para el Desarrollo. Su línea de trabajo sobre ficción pretende dar a conocer escritores noveles y ayudar a los consagrados con nuevas estrategias editoriales que permitan acercar a los lectores a un mundo onírico donde perderse y encontrarse. Mientras que su línea de Educación en valores o Educación para el Desarrollo apuesta por nuevos autores con proyectos solidarios de sensibilización que contribuyan a la toma de conciencia y al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la solidaridad y al acercamiento sociocultural entre comunidades. Las imágenes que acompañan a los cuentos tienen dos orígenes diferentes. Unas son fotografías tomadas de viajes y observaciones de la autora alrededor del país. Otras son muestras de un proyecto de embellecimiento llevado a cabo en las estaciones de tren de Bombay en 2016 durante la Semana de la Alegría de Dar (Daan Utsav o Joy of Giving Week).

thus collaborating at the same time with this solidarity project. Ediciones Mónsul was born with the objective of addressing four lines of work:a technical one, an informative one, a fiction one and an Education for Development one. Its line of work on fiction aims at introducing novel writers and help the renownedones with new editorial strategies that allow readers to approach an oneiric world where to get lost or found. While its line of Education in values or Education for Development is committed to new authors with solidarity projects on raising awareness that contribute to the commitment to the Sustainable Development Goals, solidarity and socio-cultural rapprochement between communities. The images that accompany the tales have two different origins: some of them are photographs taken by the author on her trips and observations around the country. Some others are samples of anembellishment project carried out at Mumbai train stations in 2016 during the Joy of GivingWeek (Daan Utsav).


36

“Dime lo que ves y lo que crees que significa”. Sobre el valor formativo del cine “Tell me what you see and what you think it means.” The formative value of the cinema

Jesús Alcolea Banegas Decano de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació Dean of the Faculty of Philosophy and Educational Science Universitat de València Nos encontramos profundamente inmersos en la era de la civilización audiovisual y convivimos con múltiples pantallas que van desde la gran pantalla cinematográfica hasta las minúsculas pantallas de nuestros teléfonos móviles. Ello ha facilitado que el conocimiento a través de la imagen haya ido ganando en aprecio. El factor no es nuevo y para entenderlo es preciso desplazarnos hasta la antigüedad griega. En su República, Platón sostiene que los habitantes de la caverna son inducidos al error por unas sombras que reflejan las apariencias de un mundo falso, mientras que el verdadero mundo de las ideas es totalmente inaccesible a los sentidos. El filósofo griego también condena la imitación porque la considera un simulacro engañoso que únicamente persigue la seducción y corrompe el genuino conocimiento. La esencia de esta tradición se ha mantenido fiel a su principio básico de descrédito de la verdad de las imágenes, un principio que podríamos resumir del siguiente modo: si sólo vemos no acabamos viendo nada, porque la visibilidad ofrece solo el aspecto de las cosas, su apariencia insignificante, el dominio de los equívocos y en ningún caso la verdad, porque las impresiones son confusas y engañosas, relativas e individuales, fugaces e inestables. Las consecuencias derivadas de esta forma de pensar han sido determinantes y han condicionado la tarea de introducir las imágenes, en general, y las del cine, en particular, en la educación. De este modo, el cine por su condición de medio de expresión de carácter visual ha pasado a ser considerado como una forma de conocimiento imperfecto. ¿Pero es así? Pretendemos mostrar que el cine se puede usar en la enseñanza, para estimular la imaginación y modificar actitudes, es decir, para persuadir a la gente a seguir ciertos patrones de conducta, pero también ciertas formas de pensamiento. Por lo tanto, la educación cinematográfica no consiste en prepararse para un mundo que está por venir, sino de crear las condiciones adecuadas para que la persona que se educa esté expuesta a (una parte del) mundo. La emancipación comienza cuando esa persona entiende que es siempre y ya capaz de mirar, ver, observar, seleccionar, comparar e interpretar en relación con el cine, y que no hay restricción a la capacidad de sus pensamientos durante la experiencia cinematográfica.

We are deeply immersed in the era of audiovisual civilization and we live together with multiple screens ranging from the big screen to the tiny screens of our mobile phones. This has facilitated that knowledge through the image has been gaining in appreciation. The factor is not new and to understand it we must move to the Greek antiquity. In his Republic, Plato argues that cave dwellers are misled by shadows reflecting the appearances of a false world, while the real world of ideas is totally inaccessible to the senses. The Greek philosopher also condemns imitation because he considers it a deceptive simulacrum that only pursues seduction and corrupts genuine knowledge. The essence of this tradition has remained true to its basic principle of discrediting the truth of images, a principle that could be summarized as follows: if we only see we do not end up seeing anything, because visibility offers only the appearance of things, its insignificant appearance, the mastery of misunderstandings and in no case the truth, because the impressions are confusing and deceptive, relative and individual, fleeting and unstable. The consequences derived from this way of thinking have been decisive and have conditioned the task of introducing the images, in general, and those of the cinema, in particular, in the education. In this way, the cinema by its condition of means of expression of visual character has happened to be considered like a form of imperfect knowledge. But that's how it is? We intend to show that cinema can be used in teaching, to stimulate the imagination and to modify attitudes, that is, to persuade people to follow certain patterns of behavior, but also certain ways of thinking. Therefore, film education is not about preparing for a world that is to come, but about creating the right conditions for the person being educated to be exposed to (a part of) the world. Emancipation begins when that person understands that he is always and already able to look, see, observe, select, compare and interpret in relation to the cinema, and that there is no restriction to his ability of thinking during the cinematographic experience.


37

Conocer y utilizar las imágenes en movimiento: Un desafío para la educación Understanding and making use of moving images: A challenge for Education

Enrique Martínez-Salanova Sanchez Professor, pedagog, antropòleg i tecnòleg de l'Educació, educomunicador, escriptor i dibuixant. Director de la revista Aularia digital. Vicepresident del Grupo Comunicar. Sotsdirector de la revista científica «Comunicar». Autor de nombrosos textos sobre cinema i educació, entre ells el llibre: «Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine». Editat pel «Grupo Comunicar» en 2002.

Teacher, educator, anthropologist and technologist of Education, educomunicator, writer and artist. Editor of the Aularia digital. Vicepresident Group Comunicar. Assistant director of the scientific journal "Comunicar." Author of numerous texts on cinema and education, including the book "Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine". Edited by the "Grupo Comunicar" in 2002. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías incrementan la posibilidad de la interrelación humana. El cine, en concreto, presenta nuevas pautas de conducta, acerca conocimientos y culturas y se hace imprescindible para mostrar y conocer el mundo y sus problemas. Por ello es imprescindible trabajarlo e integrarlo en las aulas, como recurso didáctico, como elemento comunicativo y como expresión de valores, sentimientos, conocimientos e ideas.

The media and new technologies enhance the possibilities of how humans interrelate. Cinema in particular presents new patterns of behavior, and places knowledge and cultures within our reach. It has become essential for presenting and understanding the world and its problems. Because of this, cinema must be an integral part of our work in the classroom, as an element for communication and as an expression of values, feelings, knowledge and ideas.

Uno de los principales desafíos con los que se encuentra la sociedad de la información es el deterioro de la participación ciudadana. A pesar de las facilidades de comunicación, el ciudadano se enclaustra en su pequeño entorno familiar y social, dando la espalda a los problemas del mundo y volviéndose cada día más solitario. Durante décadas, la información que se aporta a través de los medios de comunicación, sobre todo la de televisión, es mediatizada por la influencia de los grandes poderes económicos, que organizan la información mundial para que los ciudadanos la lean, la entiendan, la asimilen y la utilicen de forma dirigida. Ante los medios, los ciudadanos asumen una postura pasiva, alienada, no implicativa y escasamente participativa. Ante la necesidad de que los ciudadanos tomen conciencia de sus responsabilidades la televisión, al igual que otros medios comunicativos, debe adquirir el compromiso de levantar al ciudadano de su apatía, proponiendo y sugiriendo actitudes activas y participativas. Las cadenas de televisión deben tomar conciencia de su función educadora.

One of the main challenges facing the information society is a decline in citizen participation. Despite the ease of communication, citizens cloister themselves within their small family and social context, turning their back on world problems and becoming more and more isolated. For decades, information offered through the media, especially the television, is under the influence of the prevailing economic powers, who organize world information so that citizens read it, understand it, assimilate it and use it in a controlled fashion. When it comes to the media, citizens take on a passive, alienated, uninvolved and non-participative posture. Given the need for citizens to become aware of their responsibilities, television and other media should undertake a commitment to lift the citizen out of his or her apathy, by proposing and suggesting active, participative attitudes. Television channels must become aware of their educational function.

El lenguaje, para no morir, debe estar en constante adaptación y crecimiento; los medios de comunicación deben enriquecer el lenguaje oral y además, ellos mismos, adaptarse a las circunstancias sociales y culturales de los pueblos en los que se insertan acrecentando y mejorando así su propio lenguaje. El lenguaje de los medios es interactivo, enriquecido por el avance imparable y vertiginoso de la nueva tecnología, por lo que se hace imprescindible en el debate social y se convierte en inexcusable vehículo de cultura. Durante los últimos años se ha producido un cambio vertiginoso en el lenguaje, producido sin duda por la inmediatez de los

Language, in order to remain alive, must undergo constant adaptation and growth; the media should both enrich oral language and itself become adapted to the social and cultural circumstances of the people it addresses, thereby increasing and enhancing its own language. The language of the media is interactive, enriched by the unrelenting, breathtaking advance of new technology, giving it an essential role in social debate, and making it an inevitable vehicle for culture. In recent years there has been an astounding change in language, produced undoubtedly by the ubiquitous presence of technological media. Different languages are spoken, signs, symbols and sounds are mixed in; we make ourselves understood in codes that are common to all languages, while the di-


38

medios tecnológicos. Se hablan idiomas, se entremezclan signos, símbolos y sonidos, nos entendemos mediante códigos comunes a todos los idiomas, mientras que en el mundo de la tecnología digital se perfila un idioma común en el que predominan los iconos, el inglés adaptado a cada lugar y los movimientos y sonidos de una era globalizada. Esta realidad nos proporciona percepciones diversas a las de las generaciones anteriores y nos obliga a pensar que las generaciones que vienen poseerán expresiones y modos de actuar ante el lenguaje muy distintas a las nuestras. Debemos aceptar esta realidad con el fin de que el sistema lingüístico siga siendo un cúmulo de procesos abiertos a los cambios culturales y tecnológicos que harán posible la supervivencia de la especie humana. Así como cuando hablamos con otras personas usamos nuestro propio lenguaje, que se compone de palabras en nuestro idioma, de gestos, y a veces de escritos, el cine tiene su propio lenguaje, que componen infinidad de elementos y de signos. Las imágenes, las palabras, la música, el color, los sonidos, los silencios y también la forma de mezclar las imágenes, la posición de los actores, y miles de ingredientes y de piezas que es imposible enumerar totalmente. Las imágenes componen así una nueva forma de contar las cosas, de hacer narraciones y de expresar mensajes. El cine es un instrumento de comunicación de masas porque llega a todo el mundo, y de comunicación social porque nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno, y a vivir como si fueran propios los sentimientos y valores de otras personas.

gital world is shaping a common language where icons prevail, along with localized adaptations of English and the movements and sounds of a globalized era. This reality leads us to perceptions that differ greatly from those of earlier generations, and we cannot help but think that forms of expression and interaction with language will be quite different in future generations than in our own. We must accept this reality in order for that cluster of processes that form our linguistic system to continue to be open to cultural and technological change, making it possible for the human species to survive. Just as we use our own form of language when we speak to others, including words in our mother tongue, gestures and sometimes written texts, cinema also has its own form of language, comprising endless numbers of elements and signs. There are images, words, music, color, sounds, silences, and also how the images are combined, the position of the actors, and thousands of ingredients and pieces that could not be listed in totality. Images thus become a new way to tell something, to narrate, or to convey messages. Cinema is an instrument of mass communication because it reaches everyone, and of social communication because it helps us to better understand our environment, and to experience the feelings and values of other people as if they were our own.


39

Experiències didàctiques a l’aula. Alucinemalcole Didactic aproach in the classroom. Alucinemalcole Rosalina Benavent, Teresa Fuertes i Wilfrid Pelló Ceip Santa Bàrbara. Benifaió Els nostres alumnes són d’una generació visual i autodidacta rica en eines, fonts i mitjans, que evolucionen constantment i avancen a un ritme frenètic. Nosaltres, des de la nostra pràctica docent al Ceip Santa Bàrbara de Benifaió, intentem adaptar-nos a aquesta manera d’aprendre i evolucionar cap a una nova manera d’ensenyar; marcada per les noves corrents pedagògiques i les influències que ens arriben des d’Europa.

Our students come from visual generation, with a great amount of tools, resources an means, with a continuous evolution progressing at a high rate. Through our teaching work at CEIP Santa Barbara in Benifaió, we try to adapt ourselves to their rhythm in such a new way of teaching, following the new teaching and pedagogical methodologies and trends in learning that come from Europe.

Caminem cap a un aprenentatge competèncial ( basat en les competències clau) i un ensenyament que desperte altres tipus de pensament en els nostres alumnes, més acord amb el moment tecnològic i audiovisual que estem vivint. Educar la mirada ha d’estar un repte a plantejar-nos i la base per a la formació futura. El cinema esdevé en aquest moment un vehicle idoni per a emprendre la tasca esmentada anteriorment. A les aules podem treballar la cultura cinematogràfica, l’anàlisi audiovisual, la lectura crítica i comprensiva de la imatge, el llenguatge fílmic, la reflexió, la sensibilització, la creació…

We go forward to a learning on entrepreneur skills and learning according to our technologic and audiovisual time. Education on a critic eye is a major objective for a future training. Cinema is a suitable tool to achieve such a task. In class, we can work on cinema culture, audiovisual analysis, critic and comprehensive sense of the images, filming language, awareness, sensitiveness, creativity…

Alucinemalcole és el nostre projecte de cinema a l’escola, partint de l’estudi i anàlisi del nou currículum. Ens hem plantejat la incorporació a la nostra porgramació d’aula, d’una Unitat Didàctica Integrada (UDI) vinculada al món del cinema. Es tracta d’una nova manera de programar a l’aula. aquestes UDIS són el instrument que dota de funcionalitat la pràctica docent dels mestres, en ella es recull: - La justificació del treball que anem a realitzar amb els nostres alumnes. - Un mapa de tasques que reflexa les activitats i els exercicis que realitzarem. - La concreció didàctica: objectius, continguts, criteris d’avaluació, competències a fomentar… - La transposició didàctica: activitats, recursos que emprem, models d’ensenyament, temporalització. - L’avaluació. - Recull de l’atenció a la diversitat i els materials de treball de l’alumne. I tot va arribar al treballar en equip amb l’educador Wilfrid Pelló. Ell portava uns anys fent cinema a l’escola com a eina in-

Alucinemalcole is our project about cinema at school that we can include in our new curriculum. We are thinking about introducing a Lesson Planning related to the cinema world in class. It is a new way of planning in class since these lesson plannings are the proper instruments of the teachers. We can include the reason of such a task in class with our students; a bunch of activities, exercises, tasks they are going to carry on. Also curricular aspects: objectives, contents, assessment criteria and skills to achieve. Learning aspects: activities, resources, teaching models and time devoted. And the assessment: how we are going to work on diversity and materials. Wilfrid Pelló came up with that idea and a great team joined him. He had been working on cinema at school as a tool for motivation and integration. Working together a new world of possibilities has been revealed. Thanks to CEFIRE support, with Eva Marínez and Pilar Cerverà, who listened to our proposals, it could be possible. We have started up training in order to increase our abilities in teaching in such a wonderful experience. Under the name Alucinemalcole we produce films that promote inclusive education. We managed to get skills in children "not assessed at the desk”. So together we can make the public education system progress step by step towards a cooperative and inclusive conception of education. This time cinema is the method used for integration. Last year we filmed


40

Experiències didàctiques a l’aula

tegradora i motivacional a les nostres aules. Al treballar junts, ens hem trobat amb un mapa de possibilitats que no te fi. El recoltzament per part del Cefire de Torrent amb Eva Martínez i Pilar Cerverà que van saber escoltar les nostres inquietuts, va ser clau. Hem començat a formar-nos, a creixer com a mestres i educadors, vivint amb els alumnes experiències meravelloses. Baix el nom Alucinemalcole produim films que promouen l'educació inclusiva. Aconseguim treure habilitats en els nens que “ no s'avaluen al pupitre”. Així entre tots fem que el sistema públic d'educació evolucione pas a pas cap a una concepció inclusiva i cooperativa de l'ensenyament, ací a la Ribera, proliferen els centres que apliquen innovacions pedagògiques -alguns de referència- , existint sobrades mostres d'això. Aquesta vegada és el cinema el mètode emprat per a la integració . El curs passat rodarem Vull fer cinema, una pel·lícula gravada amb alumnes de primer de primària, de com fer cinema a l’escola, un projecte didàctic transversal en el qual s'ha involucrat bona part de la comunitat educativa que constitueix el centre, que hem rodat en valencià. En tot moment hem tingut al nostre costat els pares i mares de l'alumnat. Entre tots, realitzàrem el rodatge i producció del film que dura 15 minuts, tot un rècord si es té en compte la dificultat de dur a terme produccions audiovisuals amb nens de sis anys i els escassos recursos amb els quals s'ha muntat: un baix pressupost per comprar vestuari i una càmera petita. La decoració dels DVD s'ha fet de forma manual a casa i així pràcticament tot. L' estrena es va dur al començament d’aquest curs, en pantalla gran al centre cultural Enric Valor a Benifaió. Les llàgrimes d'emoció pel treball ben fet van caure de forma inevitable. Vull fer cinema és la cuarta pel·lícula que roda el centre després de “L'extra-terrestre” , “La fàtua humana” i “La flauta màgica” Tota una cartellera d'èxit pedagògic mereixedora de l'aplaudiment de la crítica més mordaç. L'alma mater de la iniciativa ha estat l'educador d'Educació Especial, Wilfrid Pelló, en col·laboració amb les tutores del grup, Teresa Fuertes i Rosalina Benavent, creadors d’Alucinemalcole.blogspot.com una plataforma audivisual que aquest any ha complit 5 anys. Totes aquestes activitats ens ajuden a fomentar el prestigi dels alumnes i impulsar valors com el respecte i la paciència. Els nens afirmen sentir-se feliços per treballar en equip i aconseguir implicar a tota la comunitat

I want to make movies, it was recorded in valencian language by first grade students, it was about how to produce films at school. This educational project has involved the whole educational community: pupils, teachers, families, staff of the meal service, caretaker… The alma mater of the initiative has been the Special Education teacher, Wilfrid Pello, in collaboration with the group tutors, Teresa Fuertes and Rosalina Benavent. This team created the audiovisual platform Alucinemalcole.blogspot.com 5 years ago. They have also worked together with the students’ families. They carried out the shooting and production of the film I want to make movies, that lasts 15 minutes, a record if one takes into account the difficulty of carrying out audiovisual productions with six years children and just a few resources and a small budget to buy clothes and a small camera. The decoration of the DVD was handmade at home and so practically everything. The activity has helped to increase the prestige of the students and promoted values such as respect and patience. Kids say they feel happy about working in a team and that all the educational community got involved in it. Stress, unexpected difficulties and last minute conflicts arise in the middle of this kind of job. However, harmony and good feelings reigned during this experience. In addition, some positive evolution has been perceived, especially encouraging students in their "prestige" among peers. Also with these role game teachers encourage people to show the own habilities that are not seen in traditional lessons. The premiere took place at the beginning of the new school year, on the big screen at Enric Valor cultural center in Benifaió. Tears of emotion caused by the job well done inevitably dropped. I want to make film is the fourth film produced after “The alien", "The human statue" and "The Magic Flute". With cinema festivals as the Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) it’s possible to promote our educational task, motivate other collegues and pupils. Today we can say that we are part of the Mostra Internacional de Cinema Educatiu,


Experiències didàctiques a l’aula

educativa. Però sens dubte els aspectes més positius s'han vist reflectits en el propi alumnat. L’equip d’Alucinemalcole preten que el cinema siga una eina que integre l’alumnat amb alguna necessitat especial com un més. I així ha estat. Tots hem treballat colze amb colze, sense diferències, demostrant que les barreres solament estan en la ment de qui les tracta de posar. “Hem educat en paciència, respecte, cooperació i coordinació”, assenyala el director de la producció audiovisual. I no és per a menys. L'esforç que requereix un enregistrament d'eixes característiques és colossal i més pels qui no estan familiaritzats amb el sector. Estrès, imprevists d'última hora i conflictes de diversa índole solen sorgir enmig d'aquesta classe de treballs. No obstant això, entre els petits de Santa Bàrbara ha regnat l'harmonia durant el mes que ha durat l'experiència. Els xiquets/xiquetes han percebut una evolució especialment positiva en alguns alumnes en fomentar el seu “prestigi” entre els companys. Amb el seu paper en aquest joc de rol han aconseguit fer-se valer. Des d’Alucinemalcole volem incidir que amb aquesta classe d'activitats el professorat aconsegueix treure a relluir moltes habilitats positives que d'alguna manera estan ocultes en l'estudiant. “És una forma de veure les capacitats que no s'avaluen sobre el pupitre” exemplifica. Anem per bon camí, afavorint els alumnes l'afició per les arts audiovisuals com a fórmula positiva d'utilització del seu temps lliure. També per educar la mirada des de ben menuts, desenvolupant a més les seves possibilitats com a font d'informació i d'enriquiment cultural. Ens queda molt per fer, però a poc a poc, farem camí. L’audiovisual ens fa eixir de la nostra zona de confort i ens ajuda a explorar altres aspectes de nosaltres mateixa i del grup. Ens ajuda a créixer. Així que una societat canviat i emprenedora, fa necessari una escola dinàmica i innovadora; els mestres hui més que mai hem descobert en les noves tecnologies i el món audiovisual una ferramenta de treball màgica, que sense dubte hem de saber portar a les aules. Amb els festivals i mostres de cinema com la Mostra Internacional de cinema educatiu ( MICE ) es possible promocionar la nostra tasca educativa. A hores d’ara podem dir que ja formem part de Mostra Internacional de Cinema Educatiu, (Mice). Ja som sede comarcal a la Ribera Alta. Benifaió a la vegada que València és convertirà la setmana del 19 al 26 de febrer del 2017, en la València del cinema a l'escola. Agraïr el bon treball de la alcaldessa Marta Ortíz, la Regidora d’Educació i Cultura Bibiana Piles i el seu equip municipal, així com el recolzament de les gestores culturals Emilia Ibañez i Natàlia Mas del Centre Cultural Enric Valor, i l’espèrit emprenedor dels centres de la població, als companys i companyes del CEIP Santa Bàrbara, que aplaudeixen el nostre treball, al CEIP Trullàs, CEIP Crist Rei i l’IES Enric Soler I Godes, tots ells coordinats per Wilfrid Pelló, Teresa Fuertes I Rosalina Benavent, amb la clara intenció de mostrar l'audiovisual que s'utilitza a les escoles per alfabetitzar i educar la mirada amb ulls crítics als xiquets i xiquetes de Benifaió, una tasca educativa amb una màgia especial, la màgia del cinema. Entre tots farem de la Mice-Benifaió una experiència que ens aportarà moltes satisfaccions. Baix el lema: “Qui creu en una vida de cine,… la trobarà”.

41

La Mice 2017, we are now regional headquarters in the Ribera Alta. Benifaió will become, at the same time as Valencia city, in the “Valencia of the cinema at school” during the week fromthe 19th to 26th of February. We would like to thank the good job of the Mayor Marta Ortiz, the Councillor of Education and Culture, Bibiana Piles, and their local team, the support of cultural managers Emilia Ibañez and Natalia Mas from the Cultural Center Enric Valor, of course also to our collegues at Santa Bàrbara schools, and the rest of the teachers from Ceip Trullàs, Ceip Crist Rei and IES Enric Soler I Godes in order to encourage them to use the audiovisual at schools to educating the look with critical eyes at boys and girls from Benifaió. Sometimes new findings encourage us. We are courrently carrying out a Project together with the families in order to help the students to achieve the contents planned in the curriculum. And then an idea came up: we proposed the families to record their children on a video through their mobile phones while working one of the contents. They were very enthusiastic about that idea!!! We are already collecting some of the videos: Andres and his parent on the beach, explaining why the sea water is salty, or Marcos with his family talking about the five continents. During these five years, we have carried out some cinema displays presenting our school films, stop-motion experiences, special effects tasks, teachers training and exhibitions. The last one is Stop Motion by Pablo Llorens. The audiovisual resources drive us out of our routine by helping us explore new emotions on ourselves, and also in group. Consequently, it helps us be brought up. Such a changing and entrepreneur society requires a dinamic and innovating school. Nowadays teachers have found in the new technologies and audiovisuals an amazing tool to be used accurately at school. Let's go on exploring the audiovisual world!!!

Rosalina Benavent, Teresa Fuertes and Wilfrid Pelló alucinemalcole.blogspot.com


42

Mice Inclusiva

Mice Inclusiva Mice Inclusive

The International Exhibition of Educational Cinema MICE has always bet on breaking geographical barriers, trespassing national frontiers to bring all childhood the ideal of an educated and talkative world. The bridge established with India for this edition is a good sample of it. With this idea in mind, we want to break even more barriers this year, the ones that pull apart many people: we talk about the barriers in accessibility and inclusion of people with disabilities.

La Muestra Internacional de Cine Educativo siempre ha apostado por romper las barreras geográficas, traspasando las fronteras nacionales para llevar a toda la infancia el deseo de un mundo educado y dialogante. Buena muestra de ello es el puente establecido con la India para esta edición. Con este mismo deseo, este año se quieren derribar más barreras, de esas que separan a muchas personas entre si: son las barreras en la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Para que todos los niños y niñas disfruten realmente del cine, es necesario ser conscientes del aproximadamente 10% de los menores que tienen algún tipo de discapacidad: física, intelectual o sensorial, a veces una sola pero también muchas veces varias a la vez y por lo tanto necesitan medidas de apoyo, tanto en el acceso a las propias salas de exhibición cinematográfica como al set de rodaje, estudio de grabación, de edición y también aquellos espacios de formación audiovisual. Se trata de asegurar varios derechos reconocidos legalmente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que este año cumple 10 años y que tiene como misión promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. Artículo 7 Niños y niñas con discapacidad Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Artículo 9 Accesibilidad A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con dis-

For all children to really enjoy cinema, we need to be aware that approximately 10% of youth have some kind of disability, and so they need support measures, both in the access to the movie theaters and in the shooting set, recording studio, edition, etc. It is about ensuring a series of rights legally recognized in the UN's Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which is 10 years old and has the objective of promoting, protecting and guaranteeing that people with disability enjoy full equality before the law. Article 7. Children with disabilities States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children. Article 9. Accessibility To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. Article 24. Education States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning. For that, we count with the collaboration of the Inclusive Education Service of COCEMFE CV (Spanish Confederation of Persons with Physical Disability and Organic in the Valencian Community), a referent both in physical accessibility and the application of supports of new technologies for children with special educational needs.COCEMFE CV as a NGO of regional scope and nonprofit organization has as a primary objective the promotion and protection of the equality of people with disabilities, as well as improving their quality of life to achieve their full educative, social and labor integration.


Mice Inclusiva

43

capacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales Artículo 24 Educación Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y -19- sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida. Para ello, contamos con la colaboración del Servicio de Educación Inclusiva de COCEMFE CV (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Comunidad Valenciana) referente en cuanto a la accesibilidad física y también en la aplicación de apoyos de Nuevas Tecnologías para niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales. COCEMFE CV como ONG de ámbito autonómico y sin ánimo de lucro tiene como principal objetivo la promoción y defensa de la igualdad de las personas con discapacidad física y orgánica, así como la mejora de su calidad de vida hasta conseguir su plena integración educativa, laboral y social. Este año se inicia una colaboración que nace con el objetivo de llegar en próximas ediciones a la accesibilidad universal en todo el festival, de forma que se termine con cualquier tipo de discriminación por razones físicas, intelectuales o sensoriales y se eduque a las futuras generaciones para construir una sociedad realmente inclusiva donde las ayudas y apoyos técnicos sirvan para acercar a las personas y no para distanciarlas. En la Gala de Inauguración en el Palau de Les Arts se proyectará el cortometraje X del Colegio de Educación Especial Raquel Payá de Denia realizado con niños y niñas con necesidades educativas especiales y que ofrece una clara muestra de la calidad educativa y artística que ya existe. Los tres primeros días de Festival nos acercaremos a 3 colegios de Educación Especial (Sebastián Burgos Saler, Miquel Burguera de Sueca y Sant Cristofol de Sagunto) para que el mayor número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan disfrutar de un pase de finalistas accesible. Para ello vamos a realizar una versión que contará con el Marco de Accesibilidad Audiovisual que cuenta con subtitulado, lengua de signos, pictogramas, locuciones, audiodescripción y lectura fácil que son los apoyos técnicos que permiten disfrutar del cine a niños y niñas con diversidades auditivas, visuales, intelectuales y físicas. Asimismo, se han programado 3 talleres de cine inclusivo y accesible realizados por Roberto Sintes, agente tecnológico para la Igualdad de oportunidades en centros educativos y con una experiencia de 11 años en proyectos educativos en artes audiovisuales para todo tipo de personas realizados en Cinesín. Serán talleres inclusivos donde aprenderán conjuntamente alumnado de colegios ordinarios y especiales, facilitando así la normalización de los espacios educativos inclusivos. Iniciamos pues la marcha hacia un festival plural e inclusivo que sea una verdadera muestra del crisol de culturas y de la auténtica riqueza de la diversidad humana.

This year starts a collaboration that has the objective to arrive in next editions to universal accessibility throughout the festival. This way, we will end any kind of discrimination by physical, intellectual or sensory reasons and we will educate future generations to build a really inclusive society where technical aids and supports serve to bring people closer, not to pull them apart. At the Opening Gala at the Palau de les Arts, the short-film X will be screened. This short-film has been shot with children with special educational needs of the Special Education School Raquel Payà of Denia, that offers a sample of the educative and artistic quality that already exists. The first three days of Festival we will go to 3 schools of Special Education (Sebastián Burgos of Valencia, Miquel Burguera of Sueca and Sant Cristofol of Sagunto) so that the greater number of students with special educational needs can enjoy an accessible finalist pass.For this we are going to make a version that will have the Audiovisual Accesibility Framework that has subtitling, sign language, pictograms, voiceovers, audiodescriptions and easy reading. These are the technical supports that allow children with auditory, visual, intellectual and physical diversities to enjoy the cinema. Also, 3 inclusive and accessible film workshops made by Roberto Sintes have been programmed. Roberto is the technological agent for Equal Opportunities in Educational Centers and he has carried out educational projects in audiovisual arts for all kind of people over 11 years with Cinesin. These will be inclusive workshops where both students of ordinary and special schools will learn, thereby facilitating the normalization of inclusive educational spaces. This way we start the march towards a plural and inclusive festival that is a true sample of the melting pot of cultures and the authentic richness of human diversity.


44

Educació en mitjans a Taiwan Media Education in Taiwan

Dr. Chun Huang Wang President del Comitè Executiu d’Eureka! Festival de Cinema Internacional de la Infància de Tainan Chairman of The Executive Committee of Eureka! Tainan International Children’s Film Festival L’ alfabetització digital és reconeguda com la competència essencial que es requereix per viure en una nova era, la dels mitjans, i ha existit des de fa força temps en els països occidentals, i que només comença a obtenir el focus en els països orientals com Taiwan (Chang i Liu, 2011; Cheung, 2009; Park & Biddix, 2008). El concepte de la creació artística s'ha desplaçat des d’un sol format a cobrir múltiples aspectes, i alguns tipus d'obres d'art són cada vegada més cinestètiques (Fu, Huang i Wang, 2012). A Taiwan, els plans d'estudis d'art són instruïts comunament entre els estudiants de K1-k12 a l'aula. Aquests plans d'estudis en general es centren en tipus bàsics de la creació artística, com la pintura, el dibuix i l'escultura. Aquest tipus d'educació inclou sobretot la comprensió pràctica, per exemple, com utilitzar diferents eines per crear obres d'art o de la capacitat d'apreciar obres d'art. La literatura actual ha demostrat el valor dels estudiants universitaris com els responsables dels mitjans de comunicació, però en pocs estudis participen com a investigats estudiants de primària. Moltes troballes d'investigacions també mostren que els estudiants han millorat el seu coneixement en la realització i anàlisi de pel·lícules i que han creat programes que també han millorat en la seua capacitat de comunicació per representar les seues idees i comunicar-se amb altres. Creiem que instruir en l'educació en mitjans digitals és prometedor. Finalment, l'estudi de com els estudiants pugen les seues pròpies pel·lícules a llocs web de xarxes socials (YouTube, per exemple) per a la visió pública podria afectar la seua alfabetització digital dels mitjans de comunicació i les interaccions socials, podria resultar molt informatiu.

Digital media literacy is recognized as the essential competencies required for living in a new media age and has been around for quite some time in the occidental countries, it only starts to gain focus in the oriental countries such as Taiwan (Chang & Liu, 2011; Cheung, 2009; Park &Biddix, 2008). The concept of art creation has shifted from the single aspect to the multiple aspects, and some forms of art works are getting more kinesthetic (Fu, Huang & Wang, 2012). In Taiwan, art curriculums are commonly instructed to k1-k12students in classroom. These curriculums usually focus on basic types of artistic creation, such as painting, drawing, and sculpture. This type of education mostly includes practical understanding, for example, how to use different tools to create artwork or the ability to appreciate artwork. Current literature has shown the value of university students as media makers, but few studies involved elementary students. Many findings of Research also show that students have improved their knowledge of film making and analysis of films that the students have created shows that they also improved in their media ability to represent their ideas and communicate with others. We believe that we instruct in digital media literacy education is a promising one. Finally, studying how students upload their own films to social networking websites (YouTube, for example) for public reviewing might impact their digital media literacy and social interactions could prove highly informative. Reference

Chang, C. S., Liu, E. Z. F., Lee, C. Y., Chen, N. S., Hu, D. C., & Lin, C. H. (2011). Developing and validating a media literacy self-evaluation scale (MLSS) for elementary school students. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 63-71. Fu, C. H., Huang, Y. M. & Wang, C. H.(2012).ICIDT 2012, 8th International. Conference on Information Science and Digital Content Technology, v3, p599-603.


45

Dificultats educatives i reptes contemporanis Awkwardness in education and contemporary challenges Nikos Theodosiou. Càmera Zizanio. Grècia Greece Nikos Theodosiou studied cinema in Athens and Paris. In Greece he involved with cinema, journalism, photo reportage, radio, literature, and historical research. Until now 12 of his books have been published and he has directed more than 25 films. He is: founding member of Youth Plan (Team of authors for the audiovisual expression of young people) and person in charge for the educational programs, member of three-member committee of Olympia International Film Festival for Children and Young people, artistic director of Camera Zizanio. L'any dèsset del segle XXI, pràcticament ningú posa en dubte la introducció de l'educació audiovisual en tots els nivells de l'educació. Els investigadors estan publicant contínuament linvestigacions i nous continguts. Però de les declaracions a la posada en pràctica, la diferència és enorme.Un pot notar una vacil·lació, una reserva. De vegades …una por tàcita. La realitat corre més ràpid que els nostres plans o pensaments. L'educació repetitivano aborda els desafiaments d'un món en profunda agitació, un món en transició."No sé a què jugar amb els xiquets/ de totes formes ells ho saben tot", diu una vella cantant grega. Els xiquets que pertanyen al món digital tenen tots els mitjans a la seua disposició. Un simple mòbil és hui dia una complexa eina de creació audiovisual: càmera, un muntatge, així com un mitjà de visualització de tot el món a través d'Internet. L'obligació de l'educació no només consisteix a ensenyar als xiquets a interpretar simplement imatges de la pel·lícula. L´ensenyament passiu ha d'esdevenir una participació activa. És un fet que les forces conservadores tenen por d'aquesta perspectiva. Un diàleg democràtic no és una de les seues preferències. Ells creuen que el pensament crític és una arma perillosa que qüestiona la seua sobirania.Les iniciatives privades tracten d'omplir aquest buit en l'educació formal. En els últims anys, les organitzacions que promouen la creació audiovisual jove estan augmentant. I no és casualitat que els mestres de les escoles públiques estan darrere d'iniciatives com: MICE o Plasencia Encorto a Espanya, NFFS a Holanda, Time Linea Itàlia, etc. Com a mestres són els receptors immediats de les necessitats d'una educació moderna i progressiva, per estar a l'avantguarda. Tot i els evidents avantatges d'una educació audiovisual-cinematogràfica moderna, volem destacar les dues qüestions més crucials i importants del nostre temps. 1.La qüestió de la democràcia. Un grup de cinema no pot funcionar i produir treball, si no funcionen sota els principis de la democràcia directa. L'acció col·lectiva requereix equitat, respecte a la diversitat, l'organització, el diàleg, la meta comuna. 2.L'obertura de fronteres. Tallers multinacionals (que Càmera Zizanio surt cada any) i l'existència de festivals internacionals, on es projecten pel·lícules creades per joves, ens mostren que la creació audiovisual no té fronteres. El "conjunt" de la nostra acció és tot el planeta. Els actes de la convivència i la cooperació són necessaris com una resposta cap al nacionalisme verinós que erigeix tanques, unfla l'odi i la guerra.

In the 17th year of the 21st century, almost no one questions the introduction of media literacy into all levels of education. Researchers are continuously publishing research and modules are announced. But from the announcements until the implementation, the gap is huge. One can notice a hesitation, a reservation. Sometimes… an unspoken fear. Reality runs faster than our plans or thoughts. The awkward education fails to address the challenges of a world in deep turmoil, a world in transition.“I don't know what to play to the children / anyway they know it all”, sings a elderly Greek singer. Kids that belong to the digital world have all means at their disposal. A simple mobile is nowadays a complex audiovisual creation tool: camera, an editing as well as a viewing medium of the whole world via the internet. The obligation of education is not only about teaching kids to simply interpret film images. Passive teaching should become active participation. It’s a fact that conservative forces are afraid of this prospect. A democratic dialogue is not one of their preferences. They believe that critical thinking is a dangerous weapon that questions their sovereignty. Private initiatives try to fill this void in formal education. In recent years, organizations that promote youth audiovisual creation are increasing. And it is no coincidence that public-school teachers are behind initiatives like: Mice or Plasencia Encorto in Spain, NFFS in Holland, Time Line in Italy etc. As teachers are the immediate recipients of the needs of a modern and progressive education, it’s normal to be in the forefront. Despite the obvious advantages of a modern audiovisual-cinema education, we want to highlight two more crucial and substantial matters of our times. 1.The issue of Democracy. A film group cannot work properly and produce work, if they don’t work under the principles of direct democracy. Collective action requires equity, respect diversity, organization, dialogue, common goal. 2.Open borders. Multinational workshops (that Camera Zizanio runs every year) and the existence of International Film Festivals where films created by youngsters are screened, show us that audiovisual creation has no borders. The “set” of our action is the whole planet. Acts of coexistence and cooperation are necessary as an answer towards the poisonous nationalism that erects fences, inflates hatred and warfare.


46

A nuestros niños los hemos de criar para niños de su tiempo, y hombres de América Our children, we have to raise them to be children of their time, and men of America Eileen Sanàbria

Coordinadora General Plataforma Audiovisual para la Niñez Latinoamericana y Caribeña General Coordinator Plataforma Audiovisual para la Niñez Latinoamericana y Caribeña La Habana - Cuba Comenzamos con una cita de José Martí uno de los hombres más grandes de Cuba y de América por su vigencia en la actualidad. Justamente tomando como punto de partida la marcada relevancia que tiene hoy en día el emergente ecosistema comunicativo en nuestras maneras de concebir el mundo, mucho más evidente en los más jóvenes; se hace necesario un análisis de las primeras etapas del desarrollo y las interconexiones con los Medios de Comunicación Masiva (MCM). Cuando realizamos una mirada hacia el contexto cubano encontramos que no existen programas de Educación Audiovisual, ni Educación en Medios. Quedando mucho más lejano la posibilidad de incorporar algunos de los aspectos que desde la Educomunicación pudieran formar parte de políticas educativas; entendida esta como proceso donde el sujeto transita de la “lectura” critica de los medios a la escritura creativa, de espectador a protagonista, de ente pasivo a involucrarse activamente en sus propias dinámicas sociales. Las experiencias existentes en esta área se limitan a experiencias, proyectos, personas y en menor caso instituciones cuyas actividades tienen un carácter extraescolares. La formación de estas prácticas en un elevado número de ocasiones, han tenido una existencia perecedera, aun cuando habría que destacar que muchas comienzan a gestarse como pioneras en este ámbito en la región latinoamericana al comenzar sus acciones en los años 60 del pasado siglo. En un inicio el objetivo central se concebía desde la exhibición y la apreciación cinematográfica; mientras que acciones más direccionadas hacia la participación activa de sujetos no las encontramos en nuestro país hasta la década de los 80. Dentro del espacio educativo formal desde el nivel primario hasta el universitario, los medios han sido y son aun actualmente utilizados como soporte a la educación o como recurso de aprendizaje. Siendo inexistente dentro de los diferentes currículos escolares la utilización de los medios o del audiovisual como una herramienta para la comunicación y la expresión desde la creación, producción y resignificación de mensajes realizados por los propios educandos. En otros ámbitos de acción las instituciones que más experiencias han aportado son el Instituto Cubano de Arte

Let’s begin with a quote of José Martí, one of the greatest men in Cuba and America because of his validity nowadays. Precisely, taking as the starting point the noticeable relevance of the emerging communicative environment in the way that we are conceiving the world nowadays, way more evident in the youngest; it is required an analysis about the first stages of the Mass Media development and interconnections. When we look at the Cuban context we find that there are not any Audiovisual Education or Media Education programmes. Being much more distant the possibility to incorporate some aspects from the Educommunication which could be part of the education policies. Thinking of a process in which the students move from the critical reading of media to the creative writing, from audience to protagonist, from being passive to taking actions in their social dynamics. The existing experiences in this area are limited to experiences, projects, people and, less frequently, institutions whose activities are extracurricular. Most of the times, these practices have been perishable, even being pioneer experiences in Latin America during the earlies 60s of the last century. At the beginning, the focus was on the exhibition and cinematographic appreciation; while we can’t find any activities directed to an active participation in our country until the 80s. Inside the educational sector, from elementary school to university studies, the media has been, and still is, used as a tool or resource to learning. It doesn’t exist, inside the different educational stages, as a tool for communication and expression from creativity, production and meaning of messages created by the students. In other areas of action, the institutions that have brought more experiences are the Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) mainly through the Cine Clubista movement; the Catholic Church through different projects driven by SIGNIS; and, currently, some exercises from universities have increased significantlyas processes of university extension; as well as some other that have emerged from projects developed in communities. Through a research, it was proved that the conducted educational experiences for communication in Cuba are


47

e Industria Cinematográfica (ICAIC) principalmente desde el movimiento Cine Clubista; la Iglesia Católica desde los diferentes proyectos impulsados por SIGNIS; y ya más en la actualidad se han incrementado las practicas que provienen desde las universidades como procesos de extensión universitaria; así como otras que han surgido desde proyectos que se gestan desde las comunidades. Se pudo constatar desde una investigación realizada que en Cuba las experiencias educativas para la comunicación que se realizan están centradas alrededor de siete modalidades: exhibición, publicación, apreciación, creación, producción, eventos, talleres. (Liñares, 2009, p. 42). Este panorama existente en nuestro país puede sufrir transformaciones desde la presencia de una política actual hacia la reformulación de propuestas encaminadas a superar el hiato existente entre la educación y la comunicación, donde el sujeto pueda convertirse en la dimensión nuclear de estos procesos desde su imbricación. En este sentido los pasos más importantes están siendo dados por el Ministerio de Educación que está proponiendo por primera vez la concepción y realización de una asignatura de educación audiovisual que pueda estar presente en el currículo escolar que se está perfeccionando. De igual manera, existe una voluntad de muchas instituciones lideradas por el ICAIC de implementar un mega proyecto denominado Programa Nacional de Fomento a la Cultura Audiovisual para la implementación de múltiples acciones que se desarrollen en el ámbito cultural cuyo eje sea audiovisual cubano. Por último, podemos mencionar los esfuerzos que desde la Plataforma Latinoamericana y Caribeña del Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia (UNIAL) se están gestando; cuyo principal objetivo es una propuesta concreta de análisis y trabajo enfocados a futuro desde acciones que pongan en común nuestros saberes, prácticas, productos, experiencias y potencialidades; a partir del trabajo en Red desde cuatro Ejes: Difusión, Experiencias de Formación, Producción y Concepción Teórico-Metodológica.

focused on seven modalities: exhibition, publication, appreciation, creation, production, events and workshops. (Liñares, 2009, p. 42). In our country, this context can be transformed, from the presence of current policies to the reshaping of the proposals aimed to improve the disconnection between education and communication, in which the students can become the centre of these processes from their interdependence. For that matter, for the first time, the Ministry of Education is taking the most important steps by proposing the idea and implementation of an audio-visual subject which will be present in the school programming which is currently being improved. At the same time, from many institutions, led by the ICAIC, there is a true will to implement a huge project named Programa Nacional de Fomento a la CulturaAudiovisual for the implementation of multiple actions which would take part in the cultural area and whose central axis would be the Cuban audio-visual industry. Finally, we should mention the efforts that the PlataformaLatinoamericana and Caribeña del Audiovisual para la Infancia are doing; whose focus is to create a concrete proposal of analysis and work aimed to the future with actions that put in common our knowledge, practices, products, experiences and potential; through network of work with four axes: diffusion, learning experiences, production and theoretical and methodological conception.


48

A propósito de los festivales de cine para niños y la educación audiovisual desde la temprana edad Withregard of the film festivals for children and audiovisual education since an early age En hora buena que la MICE 2017 llega a su quinta edición en Valencia gracias al enorme esfuerzo de Josep Arbiol y su gran equipo de trabajo, ahora quiero compartir en este espacio algunas breves reflexiones en torno a los festivales de cine dedicados a la niñez y la educación audiovisual desde la temprana edad. Hace dos años en el 2014 tuve la oportunidad de viajar a España, estar en Valencia y conocer esta iniciativa que proviene de un profesor interesado en el tema audiovisual desde la temprana edad y pude percibir el enorme interés por acercar a la población infantil a un cine de calidad y sobre todo promover que las niñas y niños realicen sus propios cortometrajes… También pude percatarme que en España ahora mismo existe un auge y un interés particular de organizar festivales de cine, iniciativas que provienen de profesores que conocen de la disciplina de las imágenes en movimiento y la importancia que ésta tiene y con ello he podido constatar también cómo los maestros en la península ibérica hacen del cine su cómplice para promover valores, una educación audiovisual e impulsar a sus alumnos para lograr expresarse a través de este medio. Como comunicóloga de profesión, hace 22 años me sumergí en estas aguas pero desde el otro lado del Atlántico, desde la región más transparente como la llegó a nombrar otrora un destacado escritor mexicano Carlos Fuentes a la Ciudad

Allthebest to the MICE 2017 thatreaches 5th edition in Valencia thanks to thehugeeffort of Josep Arbiol and hisgreatworkteam. In thisspace I want to share somebriefreflectionsaboutthe Children film festivals and alsotheitem of audiovisual educationsinceanearlyage. Twoyearsago in 2014, I hadtheopportunity to travel to Spain, been in Valencia and get to knowthisinitiativethatarisefromoneteacherinvolved in the audiovisual itemsinceanearlyage. I wasable to perceivetheenormousconcern to bring and introduce to thekids to a qualityoption of cinema and to encouragegirls and boys to use thecinematographiclanguage and madetheirown short films… I realizedthatthereis a boom and a particular interest in organizing film festivals in Spain; initiativesthat comesfromteacherswho are aware of the discipline of movingimages and theimportanceit has. Withit, I wasable to observe howteachers in theIberianpeninsulamakethe film hisaccomplice to promotevalues, an audiovisual education, and encouragetheirstudents to expressthemselves. Ontheotherside of theAtlantic, 22 yearsago in Mexico, I immersedmyself in similar waters, --fromtheregion more transparent as itcame to appoint Carlos Fuentes, a prominentMexicanwriter--. Fromhere and with a hugeconcern in offeringcinematographicoptions to children in my country, I foundedthe International Children Film Festival (…and not so


49

children), with 22 years of life, and La Matatena, Association of Film for Children, A.C.Overtheyearsthisconcern and intuitionhave led me, and a group of professionals, to design film workshops thatwould introduce children to theworld of images in movement, turningthissiteinto a broadforumthatcreate newviewers and promotesthe taste of cinema optionsforkids and a film culture fromtheearlyage.

de México y desde aquí y con un enorme interés por ofrecer opciones cinematográficas a las niñas y niños de mí país fundé el Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) que cuenta con 22 años de vida y tambiénLa Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., y a lo largo de estos años el interés y la intuición me han llevado a mí y a un grupo de profesionales a diseñar talleres de cine que permitan introducir a las niñas y niños al mundo de las imágenes en movimientos y convertir este espacio en un amplio foro que forma espectadores y promueve el gusto por el cine y una cultura cinematográfica desde la temprana edad.

Thepurpose of La Matatena, A.C., has been and willcontinue to be, to explore allthose visual discoursesthatwant to speak and communicatehonestlywiththechildren. Transmitvalues, rescuewhatworriesthem and show itonthescreenallowing to reflecwiththeiremotions, withtherelationshipamongpeers as well as withadults, and promotetheirexpressionwithknowledge of cause as theydiscovertheworldaroundthem. Share withthemthatnotonlythecommercial cinema iswhatprevails, thatwehave to explore and discoverwhatisproduced and ismadeout of commercialframework, thatnarrowthe looks of girls and boys.

El interés desde La Matatena, A.C., ha sido y será explorar todas aquellos discursos visuales que de una manera honesta quieran hablar y dialogar con los niños, transmitir valores, rescatar lo que les preocupa y mostrar todo esto en pantalla y permitir que se vean reflejados con sus emociones, con sus relaciones entre sus pares, con los adultos y cómo van descubriendo el mundo que los rodea y promover que se expresen a través de este medio con conocimiento de causa y compartirles que no solo lo comercial es lo que impera, que siempre en el mundo debemos de explorar y descubrir lo que se produce y se hace fuera del marco comercial que ciñe las miradas de las niñas y niños. El cine es un medio audiovisual muy importante, es el elegido para poder transmitir valores, costumbres, cultura, formas de vida, viajar a otras latitudes, escuchar otros idiomas y sobre todo abrir una y miles de puertas y ventanas a otros horizontes, el que la pantalla se magnifique y se conjunte la imagen, el sonido, los diálogos y nos introduzcan a nuevas historias que apelen a su inteligenciay que hayan sido realizados también por los propios niños con un conocimiento del lenguaje cinematográfico, ahí ya todos hemos ganado.

Liset Cotera Fundadora y Directora Founder and Director La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños) La Matatena, Association of Film for Children, A.C. International Children Film Festival (…and not so children)

Cinema isveryimportantmass media whotransmitvalues, customs, culture, ways of life; givethe chance to travel to otherparts of theworld, listen otherlanguages and, aboveall, open one and thousandsdoors and windows to otherhorizons. Thescreenmagnify and conjunte images, sounds and dialogues introduce us to new storiesthat appeal to theirintelligence and whichhavebeencarriedoutalsobythechildrenthemselves, with a knowledge of thecinematographiclanguage. Itisthen, whenwehaveall won.


50

Premis Mice

PREMIS MICE 2017 MICE 2017 AWARDS 1- PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. 2- ACCESIT PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 3- PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 4- PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. ALUMNAT AMB NEEE 5- ACCESIT PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. ALUMNAT AMB NEEE 6- PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. ALUMNAT AMB NEEE 7- PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. 8- ACCESIT PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. BOOKTRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. 9- PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. 10- PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.. 11- ACCESIT PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. BOOKTRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.. 12- PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. 13- PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. 14- ACCESIT PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. 15- PREMI DEL PÚBLIC. PREMI SAMBORI MICE 2017 A LES PRODUCCIONS ESCOLARS VALENCIANES EN VALENCIÀ. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.


Mice Awards

51

PREMIS MICE 2017 MICE 2017 AWARDS 16- PREMI MICE 2017 SECCIÓ ANIMACIÓ. MICE 2017 AWARD ANIMATION SECTION. 17- PREMI MICE 2017 SECCIÓ FICCIÓ. MICE AWARD 2017 FICTION SECTION. 18- PREMI MICE 2017 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS. MICE AWARD 2017 UNIVERSITY SECTION UP TO 22. 19- PREMI MICE 2017 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT FINS 18 ANYS. MICE AWARD 2017 HIGH SCHOOL SECTION UP TO 18. 20- PREMI MICE 2017 SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS 12 ANYS. MICE AWARD 2017 ELEMENTARY SCHOOL SECTION UP TO 12. 21- PREMI JURAT INFANTIL MICE 2017 SECCIÓ FICCIÓ. CHILDREN'S JURY AWARD MICE 2016 FICTION SECTION. 22- PREMI JURAT INFANTIL MICE 2017 SECCIÓ ANIMACIÓ. CHILDREN’S JURY AWARD MICE 2017 ANIMATION SECTION. 23- PREMI JURAT UNIVERSITARI MICE 2017 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS. UNIVERSITY JURY AWARD MICE 2016 UNIVERSITY SECTION UP TO 22. 24- PREMI JURAT JOVE MICE 2017 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT FINS 18 ANYS. YOUNG JURY AWARD MICE 2017 HIGH SCHOOL SECTION UP TO 18. 25- PREMI JURAT INFANTIL MICE 2017 SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS 12 ANYS. CHILDREN’S JURY AWARD MICE 2017 ELEMENTARY SCHOOL SECTION UP TO 12. 26- PREMI MICE BENETÚSSER 2017 SECCIÓ ANIMACIÓ. MICE BENETÚSSER 2016 AWARD ANIMATION SECTION. 27- PREMI MICE SAGUNT 2017 SECCIÓ FICCIÓ. MICE SAGUNT 2016 AWARD FICTION SECTION. 28- PREMI MICE L’ELIANA 2017 SECCIÓ UNIVERSITAT. MICE L’ELIANA 2016 AWARD UNIVERSITY SECTION. 29- PREMI MICE SUECA 2017 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT FINS 18 ANYS. MICE ALACANT 2017 AWARD HIGH SCHOOL SECTION UP TO 18. 30- PREMI MICE MADRID 2017 SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS 12 ANYS. MICE MADRID 2017 AWARD ELEMENTARY SCHOOL SECTION UP TO 12. 31- PREMI MICE BENIFAIÓ A LA MILLOR PRODUCCIÓ VALENCIANA PROFESSIONAL 2017. BENIFAIO MICE 2017 AWARD BEST PROFESSIONAL VALENCIAN PRODUCTION. 32- PREMI MICE BONREPÒS I MIRAMBELL 2017 IGUALTAT DE GÈNERE. MICE BONREPÒS I MIRAMBELL 2017 AWARD. GENDER EQUITY. 33- PREMI MICE PEDREGUER 2017 ALS VALORS. MICE PEDREGUER 2017 .AWARD VALUES.


52

Secció Animació

SECCIÓ ANIMACIÓ Otto 09.57 Holanda Netherlands

Job, Joris & Marieke Una dona que no pot tindre fills roba l'amic imaginari d'una xiqueta i ho manté en secret al seu marit. Mentre que la dona gaudeix de la vida amb el seu fill imaginari, la bretxa entre ella i el seu marit es fa més gran. Finalment la xiqueta sol·licita la devolució del seu amic imaginari, que és el poder de la imaginació que uneix a tots.

A woman who can’t have children steals the imaginary friend of a little girl and keeps this a secret from her husband. While the woman enjoys life with her imaginary child the gap between her and her husband grows bigger. When the little girl comes to claim back her imaginary friend, it’s the power of imagination that brings everyone together.

O s’atura o es fon! Espanya-Emirats Àrabs Units

Stop or melt!

O se para o se funde! 1.28

Spain-United Arabs Emirates

Danish Jalil K.

·

Josep Calle

El planeta Terra es veu amenaçat per l'escalfament global...

Planet Earth is threatened by the global warming...

Esperits del piano Polònia

Spirits of the piano!

Espíritus del piano

3.13

Poland

Magdalena Osinska Esperits estranys i meravellosos porten la màquina de vol, que s'havia estavellat als penya-segats, de tornada a la vida. Opus 25. Nº 4 etude de Frederic Chopin. Combinació única d'animació tradicional i noves tecnologies.

Weird and wonderful spirits bring the flying machine, which has crashed on the cliffs,back to life. set to Opus 25. No. 4 etude by Frederic Chopin. Unique combination of traditional animation and new technologies.


Secció Animació

53

Piccolo Concerto 5.57 Alemanya

Germany

Ceylan Beyoglu La flauteta Piko Piccolo va en un viatge d'aventures a la recerca de la seva pròpia melodia.

The little flute Piko Piccolo goes on an adventurous journey in search of his own melody.

Crack’d EUA

USA

11.57

EE.UU.

Sebastian Brown Cg3d és un curtmetratge d'animació sobre MeeGGo, que viu en el poble dels ous, en un planeta distant, que no fa més que caminar al voltant d’ell mateix, i que tracta de descobrir el que hi ha fora de les seues conquilles. Aquesta història és la lluita de MeeGGo per alliberar-se de la seua closca per arribar al món més enllà. La lliçó: mai donar-se per vençut per a ser el que ets i vols ser.

CG3d Animated Short film about MeeGGo, who lives in a village of eggs, on a distant planet, who do nothing but lay around, never trying to discover what exists outside of their shells. This story is of MeeGGo's struggle to break free of his shell to reach the world beyond. The moral to never give up to become who you are and want to be.

La nostra meravellosa natura. El camaleó comú

Our wonderful nature. The common chameleon Nuestra maravillosa naturaleza. El camaleón común Alemanya

Germany

Tomer Eshed

"Els hàbits alimentaris del camaleó comú segons mai vistos abans".

The feeding habits of the common cameleon as never seen before.

3.29


54

Secció Animació

Alike 7.58 Espanya

Spain

Daniel Martínez Lara En una vida molt ocupada, Copi és un pare que tracta d’ensenyar el camí correcte al seu fill, Paste. Però ... quin és el camí correcte? “ In a busy life, Copi is a father who tries to teach the right way to his son, Paste. But...what is the correct path?

El camí correcte Espanya

The right way

El camino correcto 4.13

Spain

Emilio Yebra A la natura hi ha situacions que ocorren molt rarament. Ací, diverses d'aquestes situacions es produeixen en el mateix dia i al mateix lloc. L'home no és visible, però la natura ens mostra els comportaments humans.

In nature there are situations that happen very rarely. Here, several of these situations occur on the same day and in the same place. Man is not visible, but nature shows us human behaviors.

Alt el joc Uruguai

Cease Game

Alto el juego 6.56

Uruguay

Walter Tournier Enmig d'una guerra, un xiquet i un gos intenten protegir-se. Un joc poc innocent

In the middle of a war, a boy and a dog try to protect themselves. A nothing innocent game


Secció Animació

55

Cinema Dehors 2.38 Austràlia

Australia

Tatiana Polietkova Al món modern estem massa ocupats amb les nostres rutines diàries i tan addictes a les tecnologies que de vegades se'ns oblida que la veritable bellesa d'aquest món està just al davant dels nostres ulls ..

Living in the modern world we are too busy with our daily routines and addicted to technologies that sometimes we forget that the real beauty of this world is right in front of our eyes..

El llindar Rússia

The edge

El borde 11.56

Russia

Alexandra Aveyranova Una dona gran viu en una xicoteta estació, perduda en la profunditat d'un país. No hi ha ni una sola criatura vivent per milles de distància. Cada dia, durant molts anys, fa la ronda dels metalls. Els dies passen en la forma més habitual. L'únic esdeveniment en la vida de la dona és un tren que passa per la seua estació sense aturar-se.

Amoo Nowruz 6.51 Iran

Irán

Farkhondeh Torabi Amoo Nowruz és una de les llegendes perses més antigues. Simbolitza l'arribada de la primavera i l'Any Nou persa il·lustrat per una història d'una dona, que compta els dies per veure al seu amor. Ella té tot a punt per arribar, però es queda adormida en la data promesa...

Amoo Nowruz is one of the ancient Persian legends. Symbolically, the arrival of spring and Persian New Year illustrated by a story of a woman, who counting down days to see her love. She has everything ready for his arrival, however she falls asleep on the promised date...


56

Secció Animació

El somriure de la cidòni Alemanya

Cydonia’s Smile

La sonrisa de la cidonia 4.58

Germany

Erik Wiesbaum El 1976, la sonda espacial de Viking transmet imatges de la superfície de Mart a la Terra. Una de les imatges mostra el contorn d'un rostre humà en mig d'una zona coneguda com Cydonia. La creença de molts en l'existència de vida a Mart van ser recolzada per la transmissió. Fins ara no hi ha proves de la vida al planeta vermell.

In 1976 the space probe Viking transmitted pictures of the surface of Mars to Earth. One of the pictures showed the outline of a human face in the middle of an area called Cydonia. The believes of many in the existence of life on mars were supported by that transmission but most people were just amused. Till now there is no proof of life on the red planet.

Merda Alemanya

Shit

Mierda 4.00

Germany

Felix Kapfer

·

Frederik Schubert

·

Jialu Hu

Ardor, interminable calor. Ni tan sols una bonyiga fresca i de refrigeració es pot trobar al voltant o prop i tots els intents de refresc fallen. Això no és manera per a una mosca innocent. La reubicació és inevitable. Afortunadament, el paradís és només un anunci de televisió i uns alerons de rescat a distància.

Burning, never ending heat. Not even a fresh and cooling cowpat is around/ near and all attempts for refreshment fail. This is no condition for an innocent fly. Relocation is inevitable. Fortunately, paradise is only a gaudy television ad and a few rescuing wing flaps away.

Primeres neus República Txeca

First snow

Primeras nieves 13.30

Czech Republic

Lenka Ivančíková Primera neu és un conte de fades sobre un curiós eriçó que es perd en un bosc cobert de neu i es dirigeix cap a una perillosa aventura per trobar el seu cau.

First snow is a fairy tale about the curious little Hedgehog who gets lost in snowy woods and so he heads out for a dangerous adventure to find his den.


Secció Animació

Floreta Irlanda

Little flower

57

Pequeña flor 2.48

Ireland

Brigette Heffernan Una xicoteta flor té el somni impossible de volar en la distància. Després de molts intents decebedors descobreix quelcom que pot canviar les coses.

A small flower has the impossible dream of flying away. After many disappointing attempts she discovers something that may change things.

No sóc un ratolí Regne Unit

I’m not a mouse

No soy un ratón 1.58

United Kingdom

Evgenia Golubeva Cada vegada Lucy es anomenada 'ratolí' per la seva mare es converteix en un ratolí de veritat Què farà Lucy?

Every time Lucy is called 'Mouse' by her Mum, she turns into a real mouse! What is Lucy going to do?

Ernest Alemanya

0.58

Germany

Henning M. Lederer Donem la benvinguda a Ernest!

Please welcome Ernest!


58

Secció Animació

Karouma 11.58 Emirats Àrabs Units

United Arab Emirates

Boubaker Boukhari Karouma és un regal únic tractant d'obrir-se pas i deixar el niu dels seus pares per perseguir els seus somnis i viure la seua vida en tot el seu potencial

Karouma is a Unique gift striving to break through and to leave his parent’s nest to live pursue his dreams and live his life in its full potential

Un espai en el temps França

A space in time

Un espacio en el tiempo 13.50

France

Alexandre Athané Clara, una xiqueta i el seu iaio comparteixen un somni - veure un home caminar en la lluna - i el seu passatemps favorit és jugar a astronautes. A la nit del 20 de juliol de 1969, mentre que tothom es fixa en Neil Armstrong, els pensaments de Claire són per al seu propi heroi personal .

Claire, a little girl, and her grandfather share a dream - seeing a man walk on the moon - and their favorite pastime is playing astronaut. On the night of July 20, 1969, while the whole world is fixated on Neil Armstrong, Claire's thoughts are with her own personal hero...


Secció Ficció

59

SECCIÓ FICCIÓ Lila 8.57 Argentina/Espanya

Argentina/Spain

Carlos Lascano Armada amb el seu quadern de dibuix, Lila se'n va al món, convençuda de que ella té el poder perquè sigua un lloc millor. Asseguda en un bar, passant una estona en un parc o caminant per un carrer, Lila dibuixa les línies que omplen la màgia perduda dels que l'envolten.

Armed with her sketchbook, Lila walks off to the world, convinced that she has the power to make it a better place. Sitting at a bar, hanging out at a park or walking down a street, Lila draws the lines that fill up the magic lost by those around her.

La bona mare Mèxic

Mexico

The good mother

La madre buena 5.33

Sara Clift Una mare mexicana, amb l'aniversari del seu fill únic a punt d’arribar, s'embarca en un viatge èpic a través de la terra per trobar la pinyata adequada per al seu fill ...

A Mexican mother, with her only child’s birthday looming, embarks upon an epic journey across land and through her politics, to find the right piñata for her son...

B de baló Índia

India

B for ballon 9.56 Anmol Arora Un xiquet del carrer troba el seu camí per complir el seu desig d'aconseguir una pilota de futbol, mitjançant l'obtenció de diners sense pidolar en els senyals de trànsit.

Pavement dweller kid finds his way to fulfil his desire for getting a football, by earning money not by begging on traffic signals.


60

Secció Animació

Quan els teuladins masteguen When sparrows munch Alemanya

10.30

Cuando los gorriones mascan

Germany

Elisa Klement Amb cinc anys d'edat, Willi té un gos, una molt especial. Però com que no sembla que alguns adults puguen entendre això, Schnuffi es llença. Willi sap: amb la fantasia tot és possible! I de sobte té una nova idea brillant.

Five-year-old Willi has a dog, a very special one. But because some grown-ups don't seem to understand this, Schnuffi is thrown away. Willi knows: with fantasy everything is possible! And suddenly he has a sparkly new idea.

Compte karma Alemanya

Karma Account

Germany

Cuenta karma 1.02

Lukas Klaschinski Un home es dirigeix implacablement cap al seu meta i perd la connexió amb el que una vegada va ser: un xiquet

A man is heading ruthlessly towards his goal and loses connection to what he once was: A child!

Gota

Drop 9.12

Israel

Yotam Knispel Neta, una xiqueta socialment rebutjada d’11 anys d'edat, està tenint un dia de malson que s'inicia amb l'arribada del seu primer període, just abans de la classe de gimnàstica. Com no volia fer front a la vergonya, du a terme accions dràstiques.

Neta, a socially-rejected 11 year old, is having a nightmarish day that starts with getting her first period, right before gym class. Not wanting to face the embarrassment, she takes drastic actions.


Secció Ficció

61

La cosa més bonica que mai he vist 0.58 The most beautiful thing I’ve never seen Espanya

La cosa más bonita que nunca he visto

Spain

Javier F. Espadas L'amor d’una mare sempre veu més

The mother´s love always sees more

Fent màgia Espanya

Spain

Making magic

Magos 14.58

Rosa Cabrera Díez

Després de la desaparició dels seus socis Melcior i Gaspar, Baltasar Legba, el veritable Balthasar Wise, està sols al món. Ha viscut en la clandestinitat, mantenint la seua veritable identitat en secret i fugint d'aquells que volen eliminar-lo. Però ara, les coses són diferents. Balthasar està llest per eixir i dir-li al món la veritat.

After the disappearance of his partners Melchior and Gaspar, Baltasar Legba, the real Wise Balthasar, is alone in the world. He has lived in hiding, keeping his real identity secret and fleeing from those who want to eliminate him. But now, things are different. Balthasar is ready to come out and tell the world the truth, even if it isn´t yet ready.

Peix Iran

Fish

Pez 3.58

Irán

Saman Hosseinpuor Una parella d'ancians estan vivint en un apartament, l'home està dormint i la dona està fent les tasques de la llar. La senyora vol canviar l'aigua de la peixera, però tenia parkinson ala mà i la peixera cau a terra. L'aigua s’ha acabat i no hi ha aigua per als peixos. Però amb l'ajuda de l'home troben l'aigua pel peix..

An old couple are living in an apartment, the man is sleeping and the woman is doing housework. The lady wants to change the fish tank’s water but it slips out of her hand and falls on the ground. They've ran out of water and there’s no water for the fish. But with the help of the man they find water for it.


62

Secció Ficció

La invitació Espanya

Sleepover

La invitación 13.57

Spain

Susana Casares Empesa per la por a perdre les seues amigues, Silvia (10) els ha convidat a una festa de pijames ... però les coses poden complicar-se quan la sa casa no és exactament el que els seus amics poden anomenar a una llar.

Pushed by the fear of losing her friends, Silvia (10) has invited them to a sleepover... but things can be complicated when your home is not exactly what your friends may call a home.

Blanca i la cova dels somnis 14.51 Blanca and the cave of dreams Blanca y la cueva de los sueños Espanya

Spain

Joaquín Gil Blanca està seguint la pista d'un antic mapa a la recerca de "La cova dels somnis", un lloc misteriós, ocult per la gent de la ciutat i protegit per una sèrie d'estranys personatges fantàstics. L'única ajuda en la seua aventura vindrà d'una estranya xiqueta anomenada Emma.

Blanca is following the trail of an old map in search of "The Cave of Dreams", a mysterious place, hidden by the people of the town and protected by a series of strange fantastic characters. The only help in her adventure will come from a strange girl called Emma.

Caure en línea Índia

Fall in line Caida en linea 4.11

India

Gautam Joshi La naturalesa fa que cada un sigam diferents. Però la majoria dels sistemes educatius intenten fer-nos clònics. Fins i tot els pares són part d'això. El procés és tal, que el talent innat és assassinat i ningú s'adona d'això.

Nature makes everyone different. But most of the education systems try to make them same. Even parents are part of it. The process is such, that innate talent is killed and no one even realizes it.


Secció Ficció

Acte primer Itàlia

Acte one

63

Primer acte 13.54

Italy

Marco Di Gerlando Per a la classe IA serà un primer dia memorable a l'escola ...

For the IA class will be a memorable first day at school...

Bá 13.56 Brasil

Brazil

Leandro Tadashi La vida del menut Bruno està del revés quan la seua "BA" (de Bachan, iaia en japonès) va a viure a sa casa.


64

Secció Universitat fins 22 anys

SECCIÓ UNIVERSITAT fins 22 anys Síndrome d’oscil·lació Turquia

Turkey

Swing Syndrome

Síndrome de oscilación 10.13

Naz Önen Entre la memòria del seu pare i els futurs desitjos de la seua mare, Ceyda decideix enfrontar-se a la seua síndrome d'oscil·lació en la nit del seu aniversari.

In between the memory of her father and the future wishes of her mother, Ceyda decides to face her Swing Syndrome on the night of her birthday.

Mona 5.25 Kosovo

Lorena Sopi La ballarina Mona durant els seus assajos a l'escenari veu a una xica que s'assembla a ella. Mona va a la seua trobada. La xica se'n va.

Ballerina named Mona during her rehearsals on stage sees a girl who looks similar to her. Mona runs to meet her. The girl leaves.

De dalt a baix

From top to bottom

De arriba a abajo 2.21

Portugal

Pedro Antunes Tot sencer. Des de dalt a baix.

All. From top to bottom.


Secció Universitat fins 22 anys

Ungles Regne Unit

Nails

65

Uñas 3.09

United Kingdom

Jack Faulkner Un jove anomenat Daniel pinta innocentment les seues ungles a l'escola abans d'un examen important i descobreix les lluites de la lliure expressió quan escolta les burles dels altres.

A young boy named Daniel innocently paints his nails at school before a big exam, however he discovers the struggles of self expression when teased by others.

Carretera roja Espanya

Spain

Red road

3.15

Mara Sierra Una carretera roja cap a...

A red road on the way to....

Estaré bé Alemanya

I’ll be fine

Estaré bien 9.12

Germany

Till Gombert Balthasar, un home en la vintena, torna a casa durant un temps. La seua arribada porta dificultats. Ell va perdre la seva connexió amb el lloc. Tot sembla diferent.

Balthasar, a bachelor in his mid-twenties, moves back home for an in-betweentime. His arrival carries a few difficulties within: He lost his connection to the place. Everything seems different.


66

Secció Universitat fins 22 anys

Personalitats Espanya

Personalities

Spain

Personalidades 4.00

Ana Belén Agredano Muñoz Cada persona vol trobar-se a si mateix; No obstant això, això no es pot mantenir els nostres ulls en les persones al voltant de nosaltres. L'actriu principal haurà de passar diferents fases incloent la desesperació, fins que ella siga capaç de trobar el veritable jo, i finalment es senta còmoda amb ella mateixa i amb tot al seu voltant.

Each person wants to find himself; however, this can not be optained keeping ours eyes on the people round us and poying them. The main actress will have to get past different phases, including the desesperation, until she will be able to find the true self, and finally feel confortable with herself and with everything around her.

Motown Austràlia

13.00

Australia

Alex Wu Una dona jove es refugia a l'interior d'una sala de concerts buida a la nit, dins de la ciutat d'insomni de Melbourne. Una breu història de la tranquil·litat de la pena.

A young woman finds refuge inside an empty concert hall late at night, within the sleepless city of Melbourne. A short story about the quietness of grief.

No vaig ser jo, vam ser totes 1.30 It was not me, We were all Argentina

No fui yo, fuimos todas Aukaleb Ankaro El treball vol mostrar com la indiferència és interpretada panòpticament. Simètricament tancats en cubicles, tots ells situats en el mateix espai, els mateixos moviments es reprodueixen gairebé mecànicament. En funció dels rols de gènere assignats a cadascun de nosaltres, que estableixen normes i càstigs.

The work wants to show as indifference is played by the panopticon. Symmetrical locked in cubicles, all located in the same space, the same movements are reproduced almost mechanically. Depending on the gender roles assigned to us, it establishes rules and punishments.


Secció Universitat fins 22 anys

Refrigeris Regne Unit

Munchies

67

Refrigerios 2.18

United Kingdom

Sinead Stoddart Zombi Lee té una fam escandalosa que no serà silenciada pels aliments. Amb la seua creixent necessitat d'alimentar-se cada vegada més gran, un error de judici i el desastre sorgeixen a la cuina, fins que es troba una solució simple. I el seu estrèpit s'apaga.

Zombie Lee has an outrageous hunger that won’t be silenced by food alone. With his growing need to feed increasing, misjudgment and disaster arise in the kitchen, until a simple solution is found. And his rumbling is quenched.

Dimensions Espanya

Dimensiones 11.33

Spain

Daniel Olmos Aquesta és l'última vegada que Diana visita al seu ex marit a l'hospital psiquiàtric. Ella està tenint un període molt difícil de la seua vida, i en aquesta reunió, espera alliberar-se d'una càrrega que ha estat turmentant-la des de fa molt temps. Mateu, un home inestable que ha comès un crim horrible en el passat, la sorprendrà amb una revelació inesperada.

This is the last time Diana is visiting her exhusband at the psychiatric hospital. She is trying to bear a very difficult period of her life, and in this meeting, she hopes to free herself of a burden that has been tormenting her for a long time. Mateo, an unstable man who committed a horrible crime in the past, will surprise her with an unexpected revelation.

Roselles Irlanda

Poppies

Amapolas 6.35

Ireland

Rachel McGill Ubicat en un hospital psiquiàtric d'Irlanda en la dècada de 1940, l'Eva, una jove empesaria a la vora de la bogeria, fa que ens endinsem en el seu món i experimentem l'ansietat, al·lucinacions i les depressions de la seua vida quotidiana. Inspirat en el famós poema "Roselles al juliol" de Sylvia Plath.

Set in an Irish psychiatric hospital in the 1940's, Eva, a young girl pushed to the brink of madness, let's us step into her world and experience the anxieties, hallucinations and depressions of her everyday life. Inspired by the famous poem "Poppies in July" by Sylvia Plath.


68

Secció Universitat fins 22 anys

Residus d’un tot Canadà

Residuos de un todo 5.56

Waste of a all

Canada

Marina Bruno Durant un passeig pel bosc, una xica es troba perseguida per un home amb intencions aparentment hostils.

While strolling along in the forest, a girl finds herself being followed by a man with seemingly hostile intent.

Banc de sang de lladre Blood Bank Burglar

3.00

Banco de sangre de ladrón

Taiwan

Hung Ching Chen Un pobres famolenc vampir es va colar en un banc de sang en un hospital a mitjanit per trobar una mica de sang per beure, però fora de les expectatives, es va topar amb un personal fort i es va vore endinsat en una gran baralla ...

Starving poor vampire sneaked into a blood bank in a hospital at midnight to find some blood to drink, but out of expectation, he bumped into a tough staff and got into a big fight...

Llavat de cervell Regne Unit

United Kingdom

Brain wash

Lavado de cerebro 7.33

Hannah Gautrey Un grup de persones es dirigeixen a la feina, tan sols treballen una miotjana de 9 - 5 dies de treball al mes.

A group of people head to work, it's just their average 9 - 5 working day.


Secció Universitat fins 22 anys

69

Kintsukuroi 5.57 Espanya

Spain

Sergi Páez Com a part d'un projecte transmèdia sobre el bullying, 'Kintsukuroi' s'acosta a l'espectador en l'íntima relació entre un pare i la seua filla i la valuosa lliçó de vida que això li dóna.

As part of a transmedia project against bullying , 'Kintsukuroi' approaches the viewer on the intimate relationship between a father and his daughter and the valuable life lesson that this gives her.

No.16, Da An Road EUA

USA

7.20

EE.UU.

Joanne Lin "Obre la finestra perquè l'aire puga circular. Mantinguem les lletres si veus el meu nom en ells, en cas contrari no són més que els anuncis i es pot reciclar. Hi ha coses a la nevera, però vaig a portar una mica de volta. I no us oblideu de tancar la porta. Hauria d'estar a casa aviat Sweetie ". Amb un quadern a la mà, una jove planta cara als seus anhels i la solitud a través de la imaginació.

“Open the window so the air can circulate. Keep the letters if you see my name on them, otherwise they are just ads and you can recycle them. There’s stuff in the fridge, but I will bring something back. And don’t forget to lock the door. I should be home soon sweetie." With a sketchbook in hand, a young girl copes with her longings and loneliness through imagination.

Els vedells United Kingdom

The truants

Los novillos 12.14

Reino Unido

Aaron Dunleavy Dos adolescents van a alliberar-se de l'escola per a embarcar-se en una aventura perillosa, ja que caminen sense autorització a través del paisatge industrial que els amenaça i que els envolta

Two teenage boys break free from school to embark on a dangerous adventure, as they truant their way across the threatening industrial landscape which surrounds them


70

Secció Universitat fins 22 anys

Companys de departament 2.03 Compartment dwellers EUA

USA

Habitantes del departamento

EE.UU.

Kate Swann Una pel·lícula curta de tècniques mixtes que revela els centelleigs en les vides alienes, vinculades només per la seua proximitat entre si. Nou personatges conviuen al mateix temps aïllats en sales paral·leles.

A mixed media short film that reveals glimpses into unrelated lives, linked only by their proximity to one another. Nine characters coexist while isolated in parallel rooms.


Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

71

SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT fins 18 anys Intramurs Croàcia

Inside the Walls

Dentro de los muros 12.42

Croatia

Petra Grgic´ Els personatges principals estan connectats per les seues històries complicades. Encara que tots ells viuen a la ciutat emmurallada no veuen les parets com l'obstacle, sinó més aviat com niu ben protegit.

Main characters are connected by their complicated stories. Though they all live in the walled city they do not see the walls as the obstacle, but rather as well sheltered nest.

SweetKitty10 Holanda

3.01

Netherlands

Nick Verkroost Una recerca de l'amistat.

A quest for friendship.

Michelle Holanda

4.57

Netherlands

Noelle de Vries Michelle està enamorada, però no sap si el sentiment és mutu.

Michelle is in love with someone, but she doesn’t know if the feeling is mutual.


72

Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

Abducció Holanda

Abduction

Abducción 5.27

Netherlands

Tim van Loon A la recerca de vida paranormal.

Searching for paranormal life.

Pantalla en negre

Black Screen

Pantalla en negro 10.42

Israel

Mor Carmel I la pantalla es va fer negra.

And the screen is black.

Entre el dia i la nit Polònia

Between day and night

Entre el día y la noche 1.57

Poland

Antoni Małecki La pel·lícula està inspirada en un model de poble creat per Tammaro d'Ericco. Les imatges de la vida rural i les activitats rurals característics combinades amb el naixement de Jesús estan profundament arrelades en la nostra herència cultural. La manera de presentar la quotidianitat es refereix a l'estil de les obres de Pieter Bruegel i les miniatures de la Baltasar.

The movie is inspired by a model of a village created by Tammaro d’Ericco. The images of rural life and characteristic rural activities combined with the birth of Jesus are deeply embedded in our cultural heritage. The manner of presenting the dailyness refers to the style of Pieter Bruegel’s works and the miniatures from the Balthasar.


Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

SNAP! Regne Unit

73

El castañetazo 2.46 United Kingdom

Joe Blandamer Una història de dos ratolins que intenten aconseguir formatge d'un parany de ratolins.

A story of two mice trying to get cheese from a mouse trap.

Frau

Fraudrug

Emirats Àrabs Units

Fraude 2.33

United Arab Emirates

Mohammed Neshath La pel·lícula descriu els efectes de la utilització de productes falsos en la vida humana. The film depicts effects of using fake products on human life.

Feliços per sempre Emirats Àrabs Units

Happily Ever After

Felices para siempre 12.53

United Arab Emirates

Abhinav Singla La gent sap el preu de tot i el valor de res. La gent més feliç no necessàriament té el millor de tot, però fa el millor de tot.

People know the price of everything and the value of nothing. The happiest people don’t necessarily have the best of everything, but they make the best of everything.


74

Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

Geode 8.13 Itàlia

Italy

Luca Piermarteri Geode. Perill a l’aula.

Geode. Danger at the classroom.

Europa sense fronteres Europe without borders Espanya

Spain

4.23

Europa sin fronteras

Inmaculada Sureda Un grup d'adolescents de Mallorca es comunica amb alguns amics i familiars que estan a l'estranger a través de xarxes socials. Ja no hi ha fronteres per a la comunicació. Sonia es troba a Grècia, la situació és difícil, ella veu escenes desagradables. Un amic de Bea pregunta si sap alguna cosa sobre Ahmed. Ella respon que ella no té cap notícia d'Ahmed des de fa uns dies.

A group of teenagers from Mallorca communicates with some friends and relatives who are abroad through social networks. There are no longer borders to communication. Sonia is in Greece, the situation there is difficult, she sees unpleasant scenes. A Bea's friend asks if she knows something about Ahmed. She replies that she hasn't got any news about Ahmed since a few days ago.

Diari d’un refugiat Espanya

Diary of a refugee

Diario de un refugiado 6.20

Spain

Sara Clemente · Clara Martínez Un refugiat sirià ens diu a través d'un diari com canvia la seua vida i la seua família després d'haver estat obligats a abandonar el seu país.

A Syrian refugee tells us through a diary how changes her life and her family after being forced to leave their country.


Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

75

Aporue 15.00 Espanya

Spain

Emilio Martí López Aporue és un cavall blau que representa la Unió Europea en un viatge a través de set països, Alemanya, Àustria, Espanya, Itàlia, Grècia, Romania i Turquia. Ell és l'artista i l'esperit rebel dels estudiants europeus que es rebel·len contra la lluita contra la crisi amb la creativitat i l'art.

Aporue is a blue horse representing the European Union on a journey through seven countries, Germany, Austria, Spain, Italy, Greece, Romania and Turkey. He is the artist and rebellious spirit of European students who rebel against fighting the crisis with creativity and art.

La sopa Croàcia

The soup 5.21

Croatia

Group of young autors Una nit sense electricitat en un internat ...

One night without electricity in a boarding school...

Carta a una amiga

Letter to a friend

Carta a una amiga 4.43

Argentina

Nieves Murua · Maria Leyes · Victoria Espindola A través d'una carta, una jove expressa a la seua amiga els dubtes respecte a la seua identitat.

Through a letter, a young woman expresses doubts about her identity to her friend.


76

Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

El mut Turquia

The mute

El mudo 4.56

Turkey

Bahar Unlu Un xiquet que no parla.

A mute guy.

El teatre de la vida Espanya

The theatre of life

El teatro de la vida 9.50

Spain

Antonio Gahete La forma en què actuem cada dia a la nostra vida, està condicionada per les nostres emocions. Què passa quan un esdeveniment traumàtic ens obliga a lluitar?

The way we act everyday in our life, is conditionated by our emotions. What happens when a traumatic event make them fight?

Desperta! Espanya

Spain

Wake up!

Despierta 2.00 Ignacio Estaregui Els estudiants d’una escola no reaccionen en absolut quan veuen a un xiquet tractant a una xiqueta de manera inadequada a la zona lúdica. Només n'hi ha un que veu el que està succeint i desperta als altres per mobilitzar-se, parlar i actuar.

Students at a school do not react at all when they see a boy treating a girl inappropriately in the playground. There is only one that sees what is happening and wakes up the others to mobilize, speak up and take action.


Secció Educació Secundària i Batxillerat fins 18 anys

77

On Line 2.38 Espanya

Spain

Miguel Calvo En un estrany medi ambient les relacions entre la gent semblen molt diferents

In a strange environment relations people seem very different. .

Engolit pel destí a Skopleos Engulfed by Destiny in Skopelos Grècia

Envuelto por el destino en Skopelos

4.56

Greece Erika Polasek La vida no sempre resulta de la forma esperada.

Life doesn't always turn out the way you expect it.

www.ambulancias-lapenya.com Teléfono: 96.324.87.57


78

Secció Educació Primària fins 12 anys

SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA fins 12 anys El genet Mèxic

The horseman El catrín de los cazahuates 2.12

México

Miriam Aguilar Heliodora és una adolescent que viu amb el seu pare Beto en un xicotet poble al cor de Mèxic. Igual que tots els dijous, s'aixeca d'hora per portar fruites i pollastres al mercat. Però aquesta vegada, tindrà una trobada inesperada que enfortirà la seua fe

Heliodora is a teenage girl who lives with her Dad Beto in a small village in the heart of Mexico. Just like every Thursday, she gets up early to bring fruits and chickens to the market. But this time, she’ll have an unexpected encounter that will strengthen her faith…

Beatles forever 2.48 Espanya

Spain

Xiquets/es de 3 a 5 anys · Childrens from 3 to 5 years old Els estudiants més joves fan una revisió de les imatges més representatives de la llegendària banda de Liverpool. Els diferents concerts i situacions de la seua vida, faran les delícies d'un públic jove i cada vegada més entregat als Beatles immortals.

Younger students do a review of the most representative images of the legendary band from Liverpool. The different concerts and situations of his life, will delight audiences young and increasingly handed over to the immortal Beatles.

Casa és amor Emirats Àrabs Units

Love is home

Casa es amor 3.48

United Arab Emirates

Jacob Nicholas Alcala Un viatge al llarg d'una terra i una cultura que és la nostra llar, vista a través dels ulls d'un home jove.

A journey along a cultural land that is home to us, See it through the eyes of a young man.


Secció Educació Primària fins 12 anys

79

XSSST 5.28 Espanya

Spain

Datxavo Produccions Un xiquet va a una biblioteca a llegir però allí troba una altra història.

A kid goes to a Lybrary to read but he finds another story.

Crack 4.01 Bèlgica

Belgium

KIDSCAM Tres gallines molt productives viuen al cim d'una muntanya. Les seues closques d'ous es trenquen a causa de l'alta caiguda. Això exigeix una solució!

Three very productive chickens live on a mountaintop. Their eggshells break through the high fall. This calls for a solution!

Torna a cada Bèlgica

Come home

Vuelve a casa 3.20

Belgium

KIDSCAM Clip de la cançó "Menja Home" del grup de rock belga Amatorski. S'hi descriuen els moments de soledat d'una dona que espera el retorn del seu amor que està lluitant al front durant la primera guerra mundial.

Cartoon clip on the song "Come Home" Belgian rock group Amatorski. It describes the lonely moments of a woman who awaits the return of his love who is fighting at the front during the first World War.


80

Secció Educació Primària fins 12 anys

Un mar d’amistat màgica 3.35 A sea of magic friendship Itàlia

Un mar de amistad mágica

Italy

Asociazione Meet Curtmetratge de l’escola "Bonsignore" di Mazara del Vallo" Sicília

Short film from the"Bonsignore" di Mazara del Vallo" School - sicilia

L’estudiant perfecte Espanya

The perfect student

El estudiante perfecto 1.58

Spain

Darío Pérez Chavarri Un grup d’estudiants explica la seua opinió sobre el que vol dir ser un estudiant perfecte.

A group of students explain their opinions about what a perfect student is

Ànima Espanya

Soul

Alma 6.57

Spain

Michel Augusto Alma està encara entre nosaltres.

Alma is still among us.


Secció Educació Primària fins 12 anys

Sempre amb tu Espanya

Always with you

81

Siempre contigo 10.46

Spain

Joana Martínez Talaya Des de la diversitat de la nostra escola pública, ens agradaria ensenyar-vos el nostre camí. Música, la dansa, l'esport i la cultura en general són part de la nostra singularitat plural. "Sempre amb tu", vol retre homenatge al nostre alumnat i a la nostra fantàstica escolai. Ens agradaria animar-te a compartir el nostre somni. "Un món millor és possible" Gràcies. Sempre amb tu.

From our state school's diversity, would like to show you our particular word. Music, dance, sports and culture in general are part of our plural uniqueness. "Always with you", would like to pay homage to our fantastic school and the student body. We would like to encourage you to share our dream. "A better world is feasible" Thank-you. Always with you.

Fugitius habituals Espanya

The Usual Fugitives

Fugitivos habituales 9.45

Spain

Nieves Ramírez 20s. La presó de Dénia. Tres delinqüents han escapat de la presó, i dos oficials de policia van darrere dels seus talons. Atraparan els lladres?

20s. Denia Prison. Three criminals have escaped from prison, and two police officers are hard on their heels. Will they catch these crooks?

Obri el teu cor

Open your heart

Abre tu corazón 4.44

Argentina

Gisela Fourment Maria ix de casa, com de costum. Tot està molt bé, fins que arriba a l'escola, on una vegada més pateix l'assetjament dels seus companys...

María goes out of her house as usual. Everything is fine, until she arrives at school where once again she suffers bullying from her school-mates...


82

Secció Educació Primària fins 12 anys

Quadre a quadre

Frame by frame

Cuadro a cuadro 3.27

Argentina

Taller El Mate Mons animats plens de personatges i situacions divertides. Exercicis realitzats al taller d'animació.

Animated worlds full of funny characters and situations. Excercises made in the animation workshop.

Tutancamó

Tuthankamun

Tutankamón 1.37

Argentina

Escuela Olivos del Sol Els esdeveniments més importants en la vida del faraó egipci Tutankamon, a través de l'animació cut-out.

The most important events in the life of the Egyptian pharaoh Tutankhamun, told through cut-out animation.

Arakabus 6.00 Bèlgica

Belgium

Camera etc La vida quotidiana dels adolescents en un autobús escolar, parlant de la seua vida i els seus somnis, burlant-se d'un a l'altre ...

The daily life of teenagers in a schoolbus, talking about their life and their dreams, making fun of each other…


Secció Educació Primària fins 12 anys

83

Un dia com qualsevol altre 3.07 A day like any other Bèlgica

Un día como otro cualquiera

Belgium

Camera etc El Sr. Angelo i la senyora Sadia tenen 3 fills i són super-Pares ...

Mr Angelo and Madame Sadia have 3 children and they’re Super-Parents…

Valors d’escola Espanya

Values of school

Valores de escuela 11.28

Spain

Jaume Martín 4 curtmetratges realitzats per xiquets i xiquetes d'una aula de 6è de Primària a Sant Josep Oriol School a Barcelona i les seues opinions i sentiments sobre la seua pel·lícula.

4 short films made by children of a classroom of 6th of Primary in Sant Josep Oriol School in Barcelona and their opinions and feelings about their film.

L’últim drac Espanya

The last dragon

El ultimo dragón 4.12

Spain

Israel Agustín Gallego Ricard, de 10 anys, passa el temps lliure a l’aula de dibuix , absort en els seus pensaments. Un grup de companys intenta interrompre les seues fantasies. Ho aconseguiran

Ricardo, 10 years old, approaches the free time in the classroom drawing, absorbed in his thoughts. A group of fellow tries to interrupt his fantasies. Did they succeed?


84

Secció Educació Primària fins 12 anys

Viral 8.16 Espanya

Spain

Telekids Un xiquet veu la seua vida canviar quan descobreix que algú ha pujat a Internet un vídeo de la seua infància. El problema s'agreuja quan tots els seus companys es burlen d'ell i l'assetgen pel mòbil.

A child sees his life change when he discovers that someone has upload on the Internet a video of his childhood. The problem worsens when all his classmates tease him and harass him by mobile.

Fora de servei Itàlia

Out of order

Fuera de servicio 9.13

Italy

Students ZuccherArt Cinema School for kids ZuccherArte és una Escola de Cinema Italiana per a xiquetes i xiquets.

ZuccherArte is an italian Cinema School for childrens and kids

En la profunditat Alemanya

In the depth

En la profundidad

3.10

Germany

Lilith Jörg Basat en el principi de Darwin "supervivència del més apte". Pinces de l'avi, serra del veí, un moneder ornamental, pinces i claus són els protagonistes que condueixen a la profunditat de la mar. Aquesta pel·lícula va ser realitzada amb estudiants d'edats compreses entre 9 i 10 anys en un programa extraescolar de l'escola primària Tennenbronn (Alemanya).

Based on Darwin's established principle "survival of the fittest". Grandfather's tongs, the neighbour's saw, an ornamental purse, calipers and keys are the protagonists and lead you into the depth of the SEA (visual; timecode: 00:00:22:22 to 00:02:31:05) and bizarre underwater world. This film was made with students aged 9 to 10 years in an after school program of elementary school Tennenbronn (Germany).


Secció Educació Primària fins 12 anys

La caixa de la fortuna Canadà

The fortune teller

85

La caja de la fortuna 3.20

Canada

Levente Mihalik “L'endeví”està produït per xiquetes i xiquets en el marc del programa de joves cineastes. Els xiquets i xiquetestreballen en el guió junts, operen la càmera i l'equip de so i el treball en l'edició.

The Fortune Teller is produced by kids under the Young Moviemakers program. The kids work on the script together, operate the camera and the sound equipment and work on the editing.

La ingeniosa Valentina i la seua amiga Sanchita The ingenious Valentina and her friend Sanchita Espanya

6.44 La ingeniosa Valentina y su amiga Sanchita

Spain

Telekids Valentina, una jove lectora voraç, es determina per mostrar a altres xiquets i xiquetes que el simple fet de ser famós no és una meta digna, i que en lloc de seguir les celebritats, haurien de seguir els passos dels grans inventors, escriptors i científics. Un dia descobreix "El Quixot de la Manxa" que li inspira a perseguir aquest objectiu, ajudada pel seu amic.

Valentina, a young voracious reader, is determined to show other kids that simply being famous is not a worthy goal, and that instead of following celebrities, they should follow the steps of great inventors, writers, and scientists. One day she discovers “Don Quixote of La Mancha”, which inspires her to pursue this goal, assisted by her friend.

Tress 0.58 Iran

Irán

Sara Hessari Hi ha una niona que no té cap pèl al cap. La xiqueta fa el cabell de la nina amb el seu cabell. One of dolls has not any hair on her head .the girl tries to make hair for her doll kindly.


86

Jurat Premis Sambori-MICE Jury Sambori-MICE Awards Alejandro Hueso Gamón

President del Jurat Jury President Estudiant de mestratge en enginyeria biomédica, la meua afició pel cinema sempre ha estat ahí, amant del goig que provoca que t'expliquen una història, explicada elegantment. Diuen que vaig nàixer fa 22 anys a Catarroja, on he après a tocar el piano i a cantar admirant sempre la resta d'arts. A més, al costat del meu millor amic he viscut les més fascinants i creatives experiències; des d'escriure i dirigir els nostres primers curts fins a recórrer 30 Km caminant per la línia de costa. No falta passió per viatjar!

Master Student in Biomedical Engineering, my passion for cinema has always been there, lover of joy that causes that someone tell you a story beautifully. They say I was born 22 years ago in Catarroja, where I learned to play the piano and to sing, admiring the other arts. Also, with my best friend I have lived the most fascinating and creative experiences; from our first short film writing and directing to walk 30 km along the coastline.There is no lack of passion for traveling!

Marina Alegre Silva El que se sent interpretant davant d'una càmera sols ho puc comparar amb la milor xocolata. O amb l'arròs amb fesols i naps. Podríem dir que sóc una estudiant de filologia amb una relació professional i amorosa amb el cinema i el teatre. No veig futur sense ells. Tinc 20 anys.

What it feels like playing in front of a camera I can only compare with the best one chocolate. Or rice with beans and turnips. We could say that I am a student of philology with a professional and loving relationship with cinema and theater. I see no future without them. I am 20 years old.

Estudiants Universitaris University Students

Pilar Aliño Valls Estudia tercer de Filosofia a la Universitat de València i cursa segon de professional de cant a la Societat Coral El Micalet. Com a actriu i compositora ha rebut premis i mencions pels seus treballs en curtmetratges com Amanda (nominació a millor actriu en el festival de Benissanó) o Stuck (Premi TOP Picks Cinemasports), entre d´ altres. A més, ha realitzat diverses representacions teatrals.

Studies 3rd of Philosophy at University of Valencia and 2nd of the professional singing at Choral Society El Micalet. As a composer and actress has received awards and mentions for her work in films like Amanda (Best Actress nomination at the festival Benissanó) and Stuck (Cinemasports Top Picks Award), among others. He has made several plays.

Javier Estacio Burbano Sóc estudiant de llengües modernes i les seues literatures a la Universitat de València. Des de la meu participació com a voluntari en l'edició anterior de la MICE, he començat a tindre una participació activa amb el món dels curtmetratges, la qual m'ha portat a participar en elaboració de guions i curts, i que ha despertat un interès indiscutible per aquest món, sent ara aquest any jurat d'aquesta nova edició.

I am a student of modern languages and their literatures at University of Valencia. Since my participation as a volunteer in the last edition of MICE, I started to have an active involvement with the world of short films, which led me to participate in development of screenplays and short films, and has awaked an undisputed interest for this world, being this year jury of this new edition.


Jurat Premis Sambori-MICE

Cristina Fernández Vicente

Betlem Porta Garcia

Cristina Fernández (València, 1997) és estudiant del Grau de Mestra en Educació Primaria a la Univeristat de València. És voluntaria des de la passada edició de la MICE. A més d'animadora i monitora infantil, va formar part de Moglirecord (un cinema de barri) i és voluntaria en altres projectes amb xiquets.

Graduada en Pedagogia per la Universitat de Valencia, les seues inquietuds i el seu interès per les TICs han fet que s’especialitzara cursant el màster d’Educació i Comunicació Audiovisual a la universitat de Huelva, realitzant el seu treball d’investigació sobre l’Associació Jordi El Mussol. També ha col·laborat en l’organització del Festival Cultural Iberoafroamericano (FestibAAm) realitzat en Colònia (Alemanya) al 2016.

Cristina Fernandez (València, 1997) is a student of Master Degree in Primary Education at Universitat de Valencia. It is voluntary since the last edition of MICE. Besides instructor and enterteiner children´s, she was part of Moglirecord (a neighbourhood cinema) and is volunteering with children in other projects.

87

Graduate in Pedagogy from University of Valencia, her concerns and her interest in ICTs have made that she studies a Master in Education and Audiovisual Communication at University of Huelva, doing her research on Jordi El Mussol Association. He has also collaborated in the organization of the Cultural Festival Iberoafroamericano (FestibAAm) in Cologne (Germany) in 2016.

Luisa Marroquín Sanabria Historiadora de l'art per vocació i estudiant del Màster de Gestió Cultural, tinc 22 anys i m'apassiona el cine. Considere que l'ésser humà té un poder enorme: la seua imaginació, i no hi ha res millor que poder visualitzar-la gràcies a la pantalla, per això confie que el setè art segueisca mostrant-nos mons increïbles.

Art historian by choice and student of the Master in Cultural Management, I´m 22 and I love the cinema. I consider that human being has a huge power: the imagination, and there isn´t nothing better than you can visualize it on the screen, therefore I trust that the cinema continues showing us incredible worlds.

Óscar Moreno Delgado Óscar Moreno (València, 1994) és graduat en Filosofia (UV, 2016) i estudiant de Màster en Gestió Cultural (UV-UPV). Des de la passada edició de la MICE és coordinador del voluntariat universitari i adjunt a la Direcció, a més de President de l´associació universitària Unicine. Ha co-dirigit dos curts, Stuck (Premi TOP Picks Cinemasports 2016) i La madre (2016).

Óscar Moreno (València, 1994) is graduate in Philosophy (UV 2016) and student of Master in Cultural Management (UV-UPV). Since last edition of MICE, he is University Volunteer Coordinator and Assistant Director, besides he´s Unicine, Universitiy association, President. He has co directed two short films, Stuck (Top Picks Award Cinemasports 2016) and The mother (2016).

Irene Tomás Pardo Estudiant de quart de pedagogia. Amant del cinema i de les sèries. Voluntària de la MICE 2016. I com una imatge val més que mil paraules, que millor manera que començar a educar a través d'elles.

Student 4th in Pedagogy. Lover of film and series. MICE Volunteer 2016. And an image is worth more than a thousand words, what better way to start educating through them.

Guillermo Vidal Salom Graduat en Filosofia i estudiant de Màster en Humanitats. Actor profesional i estudiós d'arts escèniques i audiovisuals.

Graduate in Philosophy and student of Master in Humanities, professional actor and student of stage and audiovisuals arts.


88

Premis Sambori MICE Educació Infantil i Primària EL DIARI DE L'HORT 1’10” Centre d'educació infantil primer cicle Tralarà. ONTINYENT El "Diari de l'hort" dels xiquets i xiquetes de Tralarà, ens ensenya el dia a dia de l'aprenentatge i cura del seu hort. Tot naix a partir de què un xiquet arriba a l'escola molt content, el seu iaio, li ha ensenyat com s'han de plantar les llavors i com tenir cura d'elles. Durant unes quantes setmanes els xiquets i xiquetes aprenen a preparar la terra, descobreixen els diferents tipus de llavors, reguen..., fins que arriba el dia esperat, en el que tot comença a brotar..., anècdotes, dubtes i sorpreses, estan totes anotades al seu "Diari de l'hort". BALADRE NOTÍCIES 8’58” CEIP Baladre. PORT DE SAGUNT Es tracta d'un noticiari on els alumnes compten com notícies les coses que fan a classe. Com a la televisió també hi ha uns anuncis publicitaris. Quan finalitza el noticiari els alumnes envien un missatge en diferents idiomes: mai deixes de somriure. Finalment hi ha les preses falses. EL MONSTRE DE LA CONTAMINACIO 6’ CEIP Germans Ochando. ALMASSORA Els alumnes de l'escola no estimen gens ni mica el medi ambient. Embruten el pati, les aules, no separen per a reciclar.. Però tot açò canviarà el dia en que els visite el monstre que ells mateix han creat, El Monstre de la Contaminacio BAIXEM DELS NÚVOLS 10’42” CEIP El Molí. TORRENT Un dia a classe la mestra parla amb els alumnes sobre frasses fetes. cadascum diu el que vol ser de major, estant als nuvols.

EL PORRAT DE MANUEL - TREBALL SOBRE LA FIRA CEIP Pintor Estruch. MANUEL Amb aquest audiovisual volem mostrar unes pinzellades del treball que realitzem a les aules d'educació infantil de la nostra escola. El nostre punt d'inici són els interessos i la motivació dels nostres alumnes. En aquest cas, el Porrat de Manuel. Una de les tradicions del poble que més entusiasme desperta en el nostre alumnat. Es mostra el treball col·laboratiu entre alumnes de 6é de primària, alumnes d'educació infantil i les seues famílies. L'alumnat de 6é desenvolupa el rol de padrins lectors, juganers i musicals. D'altra banda les famílies participen dels grups interactius i ens ajuden a l'aula cada setmana. Finalment cal destacar que es fomenta i es fa un ús creatiu de les TIC, i com no, de les tradicions i la llengua del nostre poble Manuel. MARÍA NO TÉ AMICS 14’25” CEIP Castália. CASTELLÓ Maria era una xiqueta de 5 anys que no tenia amics perquè pegava, insultava, mossegava… fins que un dia un arbre li va explicar el secret per fer amics: solucionar els problemes parlant. TELEDIARI AQUÀTIC 13’ ESCOLA Les Carolines. PICASSENT A l'escola Les Carolines estan passant coses estranyes. La piscina s'ha fet salada, el congelador canvia de volum l'aigua, etc. Els reporters d'un telediari han anat a fer un reportatge per tal d'esbrinar què està passant a l'escola. BATALLANT O NO 8’26” Col·legi San Rafael. LA POBLA DE VALLBONA Un rei i una reina adopten un xiquet que troben al bosc. En fer-se gran, haurà de lliurar una batalla contra tropes enemigues. Però amb l’ajuda d’una maga descobrirà una altra manera de resoldre les diferències.


Premis Sambori MICE. Educació Infantil i Primària

PERE POCA POR 7’42” Col·legi San Rafael. LA POBLA DE VALLBONA Pere i Josep, dos xiquets molt roders, descobreixen una casa on uns lladres amaguen el seu botí. Hauran d'utilitzar tot el seu enginy per desfer-se dels lladres i recuperar l’or dels veïns de la Pobla. UNA ESCOLA DIVERTIDA 6’37” CEIP San Juan De Ribera. ALFARA DEL PATRIARCA El nostre Projecte en Infantil era "Viatgem a través dels contes tradicionals" i el treballavem amb tots els alumnes de 3, 4 i 5 anys. Com activitat final del projecte vam decidir que havien de barrejar tots els personatges dels contes que havíem treballat i inventar una nova història de la qual el resultat va ser la gravació d'"Una escola divertida". Durant diverses setmanes vam fer tallers on ells es van realitzar les bafarades amb els textos, la vestimenta, la decoració, l'assaig... La història és un nou conte tradicional que res té a vore amb els que ja coneguem. EL GOS I LA MAR 1’38” CEIP Pare Català. VALÈNCIA Un gos s'endinsa en el mar per a conèixer altres llocs del món L’AVENTURA DELS PIRATES 6’45” CEIP Pare Català. VALÈNCIA La classe dels pirates ha trobat un globus roig que necessita la seua ajuda. Aqueix globus és el seu amic i necessita ser portat al planeta dels mags perquè ho guarisquen i puga tornar a volar. Necessitaran treballar en equip per a aconseguir-ho. EL MAPA DEL TRESOR 4’29” CEIP Pare Català. VALÈNCIA La classe dels dinosaures ha rebut una informació: hi ha un tresor amagat a prop i han de trobar el mapa que els porte fins a ell. Junts es posen a la feina per a trobar el tresor i arribar a la guardiana que ho protegeix. BEATLES PER SEMPRE 3’28” CEIP La Font. LA CANYADA- PATERNA Els alumnes d'infantil fan un repàs per les imatges més representatives de la mítica banda de Liverpool. Els diferents concerts i les situacions més característiques de la seua vida, faran les delícies d'un públic cada vegada més jove i entregat als immortals Beatles.

89

SATISFACTION 2’26” CEIP La Font. LA CANYADA- PATERNA Els alumnes d'infantil de la Font, tornen a la càrrega de la mà dels "Stones". Amb els acords de la versió de "Satisfaction" cantada per ells mateixos, convertiran la rutina de l'escola en una experiència transgressora i explosiva. MÉS QUE AMICS 4’ CEIP Lloma del Más. BÉTERA Història de una classe, la de les motos, al llarg dels 3 anys d'educació infantil. EL REI LLEÓ 14’56” CEIP El Blanquinal. ALTEA El rei lleó és un musical basat en la pel·lícula homònima de Disney de 1994.Es caracteritza per la utilització de màscares d'animals i titelles de grans mides per a representar als diferents personatges. LA TABLET VIATGERA 12’ CEIP Misericordia. VINARÒS Durant el curs 2015/2016, creiem que una vegada iniciats els desdoblaments amb tablet, volem fer participar les famílies i l’aula en l’ús d’aquest recurs, realitzant un projecte d’activitats enfocades al treball competencial i emprenedor. Cada xiquet farà un vídeo de 1,30 minuts. La temàtica del vídeo serà QUIN ES EL TEU TALENT? La pel·lícula explica el talent d'alguns dels nostres alumnes. Ells han montat el video amb l'APP VIVA VIDEO, ajudats per les famílies i un grup d'alumnes ha fet el montatge resum de tot el centre. EL MISTERI DELS ESPANTACRIATURES 12’02” CEIP Severí Torres. CASTELLÓ El passat curs els alumnes d'Inf 5a vivenciaren l'experiència de fer un curtmetratge dintre del projecte treballat a l'aula sobre les emocions, la por.


90

Premis Sambori MICE. Educació Infantil i Primària

LA FÀTUA HUMANA 15’ CEIP Santa Bàrbara. BENIFAIÓ Per algún extrany motiu, la gent de l'escola i del poble es converteix en estàtua. Tot es paralitza menys Alex i Adrià, dos valents alumnes de 6è de primària que aconsegueixen trencar el malefici i salvar de la "maligna professora" al poble. Una història de suspens amb un eclipsi solar, una maledicció terrorífica, uns amics a l'escola, que poden salvar al món. Però és també una història d'amistat, envoltada d'un món de fatues gelades i plenes de silenci. LES TRES HEROÏNES 6’ CEIP Benimàmet. BENIMÀMET Ha aparegut el cadàver d'un famós banquer. Les tres heroïnes amb l'ajuda del monstre morat tractaran de trobar l'assassí. EL MISTERI DE LA LOTERIA 14’ CP Sagrada Família. XIXONA Al col·legi Sagrada Familia de Xixona tots estan molt contents, acaben de guanyar la loteria! Pero la felicitat dura poc, un grup de lladres, no saben com, han entrat a robar i s'han endut el bitllet premiat. La directora del centre, sobrepassada per la situacio, decideix telefonar als EDI (Espies Detectius Infantils) que l'ajudaran a resoldre el cas. Aconseguiran tornar la pau a l'escola? JUGUEM A LA PILOTA VALENCIANA 8’09” CEIP Juan Vicente Mora. CARLET Juguem a la Pilota valenciana és un vídeo divulgatiu sobre la història de la pilota valenciana en Carlet i sobre l’activitat de la pilota a l´àrea d’EF. A més a més, Aquest vídeo forma part del projecte d’innovació educativa “elparque.com”, en el que s’utilitza el vídeo com a mitjà de difusió de diferents aspectes de la vida educativa del nostre centre. LA PILOTA VALENCIANA A LA MEUA ESCOLA 5’31” Comarcal Alfas.PEDREGUER Documental pedagògic al voltant de la pràctica de la pilota valencia, concretament la modalitat del raspall.

LA CÈL·LULA I ELS ÉSSERS VIUS 10’37” CEIP Taquígraf Martí. XÀTIVA Els i les alumnes de cinqué a expliquen el tema de la cèl·lula i dels essers vius amb ajuda d'audiovisuals. Els alumnes van preguntant i ells mateix van responent les seues curiositats. ELS JOCS NO TENEN GÈNERE 6’ CEIP Martinez Bellver. XÀTIVA En una classe d'Educació Física es treballa mitjançant uns jocs la Educació no sexista i el fet de que els jocs no tenen gènere. Els alumnes aprenen que tots els jocs no són sexistes i no tenen gènere. UN FANTASMA A L’ESCOLA 14’45” CEIP Benadressa. CASTELLÓ Al CEIP Benadressa han comançat a passar coses molt extranyes. Tenim un nou company molt especial a la classe de sisé! Un fantasma a l'escola és un crit al poder de l'amistat, a la cohesió del grup i a l'alegria. ABECEDARI GASTRONÒMIC 5’05” CEIP Pou De La Muntanya. DÈNIA Rap alfabètic, sobre base de menjars típics, amb guarnició d'il· lustracions pròpies. Tot envoltat en aroma de projectes #TastingSchools. HISTÒRIA DE DUES LLAVORS 5’19” CRA La Rectoria. SAGRA Dues llavors naixen a dos llocs diferents però amb les mateixes condicions. L'efecte de les persones sobre l'entorn serà el desencadenant de dos finals ben diferents per a cada una d'elles. EL SOMNI D’AITANA 13’40” CRA Serra del Benicadell (aulari de Salem). SALEM Aitana te un somni. Vol viatjar arreu del món. En un dels seus viatges coneix George, un xic artesà que viu viatjant. Decideixen viure junts i tornar al poble d´Aitana. Allí s´en adonen que la gent no és feliç perquè no ha descobert els seus somnis. Poc a poc i amb l´ajuda d´Aitana la cosa anirà canviant... UNS AMICS AVANTPASSATS 6’39” CRA Serra del Benicadell (aulari de Salem). SALEM Els xiquets i les xiquetes de la classe han de fer un treball dels seus avantpassats. Decideixen anar al cementiri del poble per tal d´investigar. Allà comencen a ocórrer coses estranyes i coneixeran uns nous amics... uns amics avantpassats.


Premis Sambori MICE. Educació Infantil i Primària

FRED ACÍ, CALOR ALLÀ. UN ORATGE DEL REVÉS 11’56” CRA Serra del Benicadell (aulari de Ràfol de Salem) RAFOL DE SALEM Nataly Scurs, la presentadora d´un famós programa de tv està fent una investigació per tot arreu del món de com el clima ha canviat i s´ha tornat boig. Amb l´ajuda del reporter Plairy recollirà el testimoni dels habitants de tot el planeta i descobrirà qui està fent tot aquest desastre.... EL DESPERTAR DE LA FANTASIA 9’58” CRA Serra del Benicadell (aulari de Ràfol de Salem) RAFOL DE SALEM Uns exploradors descobreixen un home molt estrany que ha perdut a la seua família per l´encanteri d´una bruixa. Els tres aniran en busca de la bruixa i aniran coneixent pel bosc a personatges extraordinaris. Podran trobar a la bruixa i trencar l´encanteri...? DESTEMPS 8’ 55” CRA Serra del Benicadell (aulari d´Aielo de Rugat) AIELO DE RUGAT Zara i Dani van caminant pel poble i descobreixen una curiosa màquina. Dani no pot evitar manipular-la i comencen a ocórrer coses estranyes. Ja no coneixen a ningú del poble ni tan sols als seus companys del cole!! El temps ha canviat. Estan al passat...? al futur...? podran tornar al present? ELS LLADRES DE LA LLUM 12’17” Escola Les Carolines. PICASSENT Tres germans malvats han furtat la llum del Sol. Un grup de valents decideixen recuperar-la, però només ho aconseguiran amb una ajuda màgica... EL FOC DEL DRAC 2’35” CEIP El Braçal. MURO D'ALCOI Aquesta és la història d'un drac que tenia dos caps, era malvat i una nit va decidir cremar la serra. Quan s'adonà del mal que havia fet es va penedir i va ajudar a la gent a apagar el foc. El drac és va fer bò.

91

TRESORS AL FEM 9’09” CEIP Crist del Miracle. LA LLOSA DE RANES Es tracta d'una obra que els alumnes de quart de primària han adaptat basant-se en "Tesoros en la basura". La representació tracta de conscienciar de manera divertida a l'espectador sobre la importància del reciclatge i del bon ús dels diversos contenidors destinats a reciclar. POR, QUI HO HAURIA DIT! 4’ La Comarcal. PICASSENT Per superar les pors és important plantejar-se reptes. En aquest curtmetratge el protagonista s'enfronta a les seues pròpies pors amb l'ajuda de dues amigues incansables. UN DIA FASTIGÓS 4’ La Comarcal. PICASSENT Una quedada amb els amics pot ser un gran pla, però sempre pot aparèixer algun imprevist. Aquesta és la història d'un grup d'amics que es troben amb una situació que mai havien viscut abans. ELS NOSTRES NOMS, ELS NOSTRES DRETS 3’06” La Comarcal. PICASSENT L'obra comprèn una sèrie d'esquetxos on l'alumnat de Primària tracta els drets dels infants per tal de sensibilitzar a l'espectador. EL PROCÉS. OBSEQUI PER A APFRATO 4’44” La Comarcal. PICASSENT Vídeo-muntatge creat en Educació Infantil per tal d'il·lustrar el procés de creació d'un obsequi per a l'Associació Pedagògica Francesco Tonucci. LES FESTES D’OTOS 3’ CRA Castell de Carbonera. OTOS Documental sobre les festes d'Otos, un poble menut de l'interior de València però amb un enorme encant. L'espectador podrà veure un recorregut per les festes d'Otos, les actuals i les passades, on el foc, la música de banda, el ball i la tradició són el eix vertebrador de la festa. Aquest treball ha sigut realitzat per Cristian Alfonso Olivares alumne del CRA Castell de Carbonera.


92

Premis Sambori MICE. Educació Infantil i Primària

ORFEU I EURICIDE 5’ CRA Castell de Carbonera. OTOS Animació del mite d'Orfeu i Eurídice de la mitologia grega, una història d'amor que barreja música, màgia i emocions protagonitzada per Orfeu, fill del deu Apolo, i Eurídice, una nimfa. Aquesta animació va ser realitzada per l'alumnat del cicle superior de l'aulari d'Otos del CRA Castell de Carbonera partint del centre d'interès triat per l'alumnat per a aquest curs: Grècia i Roma - les cultures clàssiques. Una animació original i senzilla, amb música electroacústica creada per l'alumnat per a l'ocasió, que segur que encisarà a l'espectador. JOANET EL MENTIDER 13’ CEIP Joan XXII. CATARROJA Joanet, un xiquet de 8 anys, diu moltes mentides a tots: pares, mestres, companys... Uns donyets li preparen una lliçó i un bon dia es presenten en sa casa uns extraterrestres donant-li un gran esglai. Com que deia tantes mentides, quan conta el que li ha passat, ningú s'ho creu. A partir d'eixe moment decideix dir sempre la veritat. TOLLS STORY 14’58” CEIP Els Tolls. BENIDORM Tots els dies venim contents a l'escola, ens encanta aprendre i descobrir coses noves. El nostre colo s'anomena ELS TOLLS, i tenim com a moscota a la granota; de fet, a la consergeria en viuen un bon grapat. Un dia qualsevol, mentre raonavem en l'estora de la classe es vam preguntar: Què fan els joguets del cole per la nit? I aquesta és la història que vam inventar...! EMBOLICA LA TROCA 7’57” CRA Serra del Benicadell. Aulari Micairent. MONTIXELVO Un iaio conta la història de caputxeta a la seua neta i els seus amics i amigues. El iaio embolica la història però els xiquets i xiquetes escolten pacients fins arribar al final perque després el iaio els donarà una coseta...

A DOS PAMS DE TERRA 8’ Escoleta Infantil el Trenet. VALÈNCIA Flaixos d’una mirada sigil·losa i encuriosida, que cerca complicitats i troba presses i immensitats. Instants de tendresa i lentitud, de descobertes i meravellament, de desconcert i embadaliment. Un viatge als primers anys de l’existència, vuit minuts d’esguits de vida a frec de terra, i a flor de pell. EL CICLE DE L’AIGUA 1’16” CEIP La Vallverda. VALLVERDA BAIXA- ELX Video explicatiu del cicle de l'aigua realitzat amb la tècnica de stop motion. LES ETAPES DE LA HISTÒRIA 3’04” CEIP La Vallverda. VALLVERDA BAIXA- ELX Vídeo explicatiu sobre les etapes de la història realitzat en l'àrea de ciències socials per dos alumnes de 2n de primària del CEIP La Vallverda. ELS SENTITS 3’30” CEIP La Vallverda. VALLVERDA BAIXA- ELX Video explicatiu sobre els sentits realitzat com a projecte de Ciències Naturals per dos alumnes de 2n de primària del CEIP La Vallverda. QUÈ SAPS SOBRE EL RELLEU EUROPEU 6’24” CEIP La Vallverda. VALLVERDA BAIXA- ELX Recreació d'un programa concurs de televisió de preguntes i respostes sobre el relleu d'Europa realitzat per dos alumnes de 6é de primària com a projecte de l'àrea de Ciències socials. DIARI D’UNA CLASSE GENIAL Sant Vicent Ferrer. FAURA La pel·licula conta les anècdotes d' un grup d' alumnes durant un dia de classe.

14’


Premis Sambori MICE. Educació Infantil i Primària

ON ÉS LA BLANCANEUS 5’02” CEIP Severí Torres. CASTELLÓ És una historia inventada pels alumnes INF5 on es tracten les emocions. Experiència única ja que els alumnes enregistren la seua pròpia veu. TOT EN LA LLUNA 5’ CEIP Joan XXII. GANDIA Conte presentat el curs passat als premis Sambori, i el qual va ser premiat. Van voler aprofitar el conte per a que el contaren els xiquets i vam decidir gravar-ho i incorporar efectes de so que els mateixos xiquets podie realitzar. El que volem fer veure als alumnes és el canvi que es pot produir a l'hora de contar la història incorporant les seues veus, diferent generes o estils musicals i efectes de so que ells mateixa han pogut experimentar i interpretar. També que els alumnes comencen a apreciar la importància de la música al costat de les imatges, el suport que hi dona a les mateixes i el augment de emocions que ens pot transmetre. Tota aquesta tasca ha sigut posterior a la elaboració del conte per ells mateixos. EL CORRALET. HISTÒRIA DE LES ANTIGUES ESCOLES DE TAVERNES BLANQUES 13’ CEIP Rei en Jaume. TAVERNES BLANQUES Cada dia, quan passem per l'ajuntament ens preguntem què signifiquen les inscrpcions on posa «Escuela de niños» i «Escuela de niñas». I per això hem decidit fer aquesta investigació. Potser estarien ahí les escoles?

93

CAMÍ A L’ESCOLA 5’ CEIP Rei en Jaume. TAVERNES BLANQUES Cada dia, des dels quatre punts cardinals del nostre poble tots els xiquets fan el camí a l'escola. Nosaltres, els alumnes de 6é B del Rei en Jaume, hem volgut fer un rap on expliquem com vivim el nostre camí. LA PRINCESA I EL VAMPIR 4’49 CEIP El Garbí. L’ELIANA Una princesa tracta d’alliberar a un princep que ha estat segrestat. JO VULL SER FELIÇ 7’45” CEIP Sant Cristòfol Martir II. PICASSENT En una escoleta d’infantil, els escolar aprofiten el pati per a reflexionar. MONTY PYTHON Comarcal Alfàs. PEDREGUER

4’02”

VULL FER CINEMA 14’39” CEIP Santa Bàrbara. BENIFAIÓ Uns xiquets i xiquetes volen fer cinema. Tenen molta il·lusió i un equip tècnic de rodatge al qui no li falta detall. Però a la primera toma es queden sense llum. Pot ser la crisi?-diu Salva el guionista- Així que ben aconsellats, decideixen fer cinema a l'escola. I aquest és el resultat: VULL FER CINEMA. A l'escola els xiquets de primer A i B han aprés a llegir i a escriure, però també a fer cinema. I tu? Vols fer cinema amb mi? XSSST 5’35” ORXETA Un xiquet va a una biblioteca a llegir però allí troba una altra història.


94

Premis Sambori MICE Educació Secundària RAS I CURT IES Faustí Barberà. ALAQUÀS

5’

Hi ha vida més enllà dels mòbils? Què diríeu? VULL 09’58’’ Col·legi Maria Assumpta. CASTALLA

Reflexió sobre la falta d'alternatives lúdiques i culturals al poble de Castalla. LA MOCAORÀ B&S Formación. VALÈNCIA

57”

L'obra explica la tradició de la mocaorà, una família acudix a un forn tradicional i els xiquets es mostren curiosos per conèixer, es rememora els orígens de la tradició. RESUM DE TOTS EL ESDEVENIMENTS OCORREGUTS A ROMA San José y Santa Ana. TORRENT

11’

Fa un xicoteta i interesant profundització del que va ocórrer a Roma durant el seu apogeu, fins la decadència, la pesta negra i fins la incursió dels bàrbars. LA PUBLICITAT IES Berenguer Dalmau. CATARROJA

6’ 16”

L'EDAT MITJANA I LA POESIA TROBADORESCA IES La Sénia. PAIPORTA

Documental que explica la nostra història amb mapes, línies del temps i esquemes des de la romanització fins l'Edat Mitjana. D'aquest període es tractarà a més la producció literària incloent-hi la poesia de les trobairitz. ELS LLIBRES SÓN... IES Font de Sant Lluís.VALÈNCIA

LLUM 9’30” IES Professor Broch i Llop.VILA-REAL

El protagonista d'aquesta història viu la vida d'una forma monòtona i capficat en la soledat i tristesa típiques d'un jove que viu allunyat de la seva terra. Així és com, ajudat d'aquest estat emocional melancòlic, s'obsessiona a observar el carrer cada nit, a la mateixa hora, fins que descobreix un fet que el farà sortir de casa i canviarà el ritme de la seva vida per sempre. JA PROU IES Vicente Gandia. CASTELLÓ

LÍNIES 13” IES Lluis Vives. VALÈNCIA

LA VENJANÇA DE CATERINA IES Serpis. VALÈNCIA

ARA I AQUÍ IES Beatriu Fajardo de Mendoza. SALT DE L'AIGUA

4’30”

Es tracta d'un videoclip que han elaborat un grup d'alumnes de 2n d'eso sobre una cançó de la cantant Beth. VALÈNCIA PER A LES AMIGUES IES La Sénia. PAIPORTA

13’

Dues amigues telefonen una tercera amiga que els farà de guia per la ciutat de València. La visita serà una excusa per recórrer tot el casc antic fent un repàs històric a la successió de cultures que han configurat l'actual ciutat.

4’50”

Els alumnes de 1r C tornant de la Fira del llibre conclouen que la poesia és avorrida, aquest fet fa que la seua professora els empente a un viatge líric pel món de les emocions i dels descobriments. El resultat és, si més no, fantàstic.

Un divertit i creatiu documental al voltant de la publicitat, on vorem els seus orígens històrics, les motivacions dels consumidors, recursos que s'utilitzen... Una visió didàctica i enginyosa realitzada per alumnes de 3r d'ESO de l'assignatura EPVA.

Línies és una pel·lícula reivincidativa de l'educació artística i plàstica en l'escola, produïda en el projecte Second Round de la Universitat de València contra els plans de la LOMQE de retallar encara més el temps dedicat a estes ensenyances. La pel·lícula reivindica la creació i la creativitat en l'escola i en la pròpia vida: reivindica aprendre a mirar per a poder discriminar entre la propaganda que ens volen i allò que ens pareix bo i cal defendre.

6’

1’34”

Valentina és una adolescent amb el cor preparat per amar. El seu xic la vol fins al punt de no estar disposat a separar-se mai d'ella. Serà això el que valentina entenia com amor? 1’09”

Caterina vol trobar l'assassí dels seus pares i per això emprén un viatge des de València fins a Rússia, passant per Rio de Janeiro. En aquesta missió està sola, perquè les coses amb Víctor no van bé i Dukhan s'ha quedat a València. Mentre busca la pista, Caterina desbaratarà els plans d'un delinqüent, coneixerà els detalls de la mort dels seus pares i anirà a parar al casalot escrupulós. Però no es dóna per vençuda. CRÒNICA D'ÚLTIMA HORA Colegio Educativo Palma. LA CANYADA

8’

Els alumnes del centre Palma relaten en primícia el que ocorre al nostre barri... El telenotícies es farà resò de les seues paraules. L'IMPERIALISME Colegio Abecé. GANDIA

Documental explicatiu sobre el colonialisme europeu, En ell s'explica les causes que l'originaren així com les conseqüències i es fa un recorregut pels principals imperis.


Premis Sambori MICE. Educació Secundària

LA CURSA CoL·Legi Sant Bertomeu. GODELLA

14’20”

Marc és un estudiant de batxiller que té com a principal objectiu ser el millor de la classe. Com a una cursa, el jove farà tot el possible perquè ningú s'interpose en el seu camí. FRANCESC EIXIMENIS, UNA HISTÒRIA REAL IES La Sénia. PAIPORTA

7’55”

Un documental que fa un repàs a la vida i obra de Francesc Eiximenis. L'obra s'il·lustra amb els exemples d'algunes narracions. DOS ESTELS ARRAN DE TERRA IES Sivera Font. CANALS

12’ 50”

Andrea Boix està passant per un dur moment, però la seua millor amiga Emma la recolzarà en tot. El valor de l'amistat es troba marcat en l'obra, des dels moments bons fins als tensos.

95

L’AVENTURA DELS MOLINS 11’23” IES Conselleria. VALÈNCIA

Treball al voltant del Quixot SELFIES 5’45” IES La Malladeta. LA VILA-JOIOSA


96

Premis Sambori MICE NEE EL MISTERI DE LA XISPA CPEE Raquel Paya. DÉNIA

15’

MANS A L’OBRA CEE Ruiz Jiménez. VALÈNCIA

1’09”

Paco Misteri és un investigador privat que s’enfronta al major enigma de la seua carrera… La gent del Raquel Payá ha perdut la “Xispa”! i no pararà fins trovar una solución amb l’ajuda del seu millor ajudant: Joni Melenas.

Spot publicitari relalitzat per a promocionar els serveis de reprografia i papereria del Taller d'Arts Gràfiques del CEE Ruiz Jiménez amb la tècnica de Stop Motion. Narra el camí fins al col.legi del personatge protagonista, disenyat en plastinina pels alumnes. Per a la seua elaboració s'han utilitzat exclusivament materials del taller i papereria. Els alumnes han gravat també els sorolls de la banda sonora

FUGITIUS HABITUALS CPEE Raquel Paya. DÉNIA

4 MIRADES, 1 SENTIMENT C.P.E.E. Sanchis Banús. IBI

9’45”

20s.Presó de Dénia. Tres delinqüents han escapat de la presó, i dos oficials de policia els xafen els talons. Aconseguiran atrapar els fugitius?

Una mirada diu tantes coses... De vegades no cal res més per entendre el que l'altre ens està dient...però, voldrem entendre-les? Voldrem acceptar aquests sentiments? I per qué no?

Panes artesanos con masa madre Nuestros panes están elaborados con masa madre, ¿sabes qué significa eso? La masa madre es una levadura salvaje que se obtiene mezclando agua y harina, refrescándola a diario y con un control de su temperatura. Al tiempo obtenemos su poder fermentativo y ya podremos utilizarla. La elaboración de nuestros panes es lenta. El buen pan necesita su tiempo de reposo. La fermentación lenta y larga hace que los panes sean muy saludables y digestibles, al conseguir que los índices glucémicos se reduzcan. Nuestro pan es muy saludable Con el uso de masa madre como levaduras y las largas fermentaciones obtenemos unos panes que te aportarán sabor y salud. Nuestros panes están elaborados con masa madre, ¿sabes qué significa eso? NUESTROS ARTESANOS: La masa madre es una OBRADORES levadura salvaje que se obtiene mezclando agua yLos harina, refrescándola a diario y con Angeles, 84 (Cabanyal) 963 712 005 un control de Conde de (zona Serrería) 963 551 376 su temperatura. AlAlacuás, tiempo 1obtenemos su poder fermentativo y Plaza España, 1 (Centro) 963 427 775 ya podremos utilizarla. Gorgos, 6 (zona Xúquer) 963 602 515 La elaboración de nuestros panes es lenta. También estamos en el Mercat Central Palco 180-181 El buen pan necesita su tiempo de reposo. Sigue todas nuestras novedades: La fermentación lenta y larga hace que los panes sean muy web: latahonadelabuelo.com saludables y digestibles, al conseguir que los índices glucé-

6’45”

Panes artesanos con masa madre Camí Vell de Cullera, 40 Telèfon 96 171 01 43 46410 SUECA (Valencia) www.restaurantlagranja.es info@restaurantlagranja.es


97

Premis Sambori MICE Book Tràiler Infantil i Primària EL REGNE DE LA FANTASIA CEIP Teodoro Llorente. VALÈNCIA

Geronimo torna al Regne de la Fantasia, en les ales del Fènix. Flordiada, reina esquerpa i hostil,li ordena que vaja a buscar els seus set objectes màgics. EMPAR, FALLERA MAJOR INFANTIL CEIP Ciutat Artista Faller.VALÈNCIA

Empar, vol ser fallera major; però a casa tenen problemes econòmics... Amb ajuda del veïnat i dels seus amics, idea un pla senzill i participatiu per aconseguir el seu somni... EL DIARI DE GREG CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA

El diari de Greg és una sèrie de llibres d'aventures que conta la història de Greg Heffeley, un adolescent molt divertit que comença la Secundària. EL FANTASMA DEL CARRER CAVALLERS CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA

Berta conta les aventures de la colla ciclista "A cop de pedal" a la ciutat de València i la sorprenent troballa del fantasma del carrer Cavallers. CEL DE MEL CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA

Recull de poemes infantils sobre tot el que hi ha al cel: núvols, estreles, pluja, trons, somnis... Tot un univers per descobrir amb un poc d'imaginació! LES BRUIXES CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA

Les bruixes és un llibre divertit i sorprenent, que tracta de

com un xiquet s'enfronta a totes les bruixes d'Anglaterra amb ajuda de la seua iaia. L'OGRE CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (2n Primària) CEL DE MEL CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (2n Primària) L'AVENTURA D'EN MAX ESPRINGUEL CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (2n Primària) LA BRUIXA CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (2n Primària) L'ANEGUET LLEIG CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (2n Primària) PER QUÈ ELS GATS MIREN LA LLUNA. (5é Primària) CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA CONTA'M UN CONTE OTTO CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (1r Primària) LA RUMBA DEL MEDI AMBIENT CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (4rt Primària) CADA LLIBRE TÉ UN SECRET CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (1r Primària)

Carme Mestre i Irene Martínez PRINCESS DAISY AND THE DRAGOON CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA (1r Primària)


98

Premis Sambori MICE. Book Tràiler Infantil i Primària

EL MONSTRE DE COLORS CEIP Santa Teresa. VALÈNCIA

Conte que tracta d'ensenyar les diferents emocions als xiquets i xiquetes d'edat temprana. El monstre està embolicat i una amiga li ensenya a identificar sis emocions: l'alegria, la tristesa, la por, la furia, la calma i l'amor. EL DRAC (QUE NO ERA VERD) CEIP Miguel de Cervantes. XIRIVELLA

Un grup de xiquets, després d'haver llegit un conte a la classe, juguen a escenificar-lo convertint-se aquest joc en l'espai de trobada entre la realitat i el món màgic. RAQUEL TÉ POR Colegio Palma. LA CANYADA

He fet aquest Book trailer del llibre "Raquel té por" amb el Movie Maker. He aprés a ficar imatges i música i crear vídeos. El llibre tracta sobre una xiqueta anomenada Raquel que quan se’n va a dormir s'imagina, monstres, fantasmes, etc... ELS DONYETS INFELIÇOS Colegio Palma. LA CANYADA

He fet aquest Book trailer del llibre "Els donyets infeliços" amb el Memories on TV. He aprés a ficar imatges i música i crear vídeos. El llibre tracta sobre uns donyets amb il·lusió de fer coses noves però comencen a preocupar-se per tonteries i... si vols saber que passà, tindràs que descobrir-ho tu mateix llegint. L'ESQUIROL PORUC CEIP Montealegre. L’ELIANA

És un esquirol que no s'allunyava del seu roure perque tenia por.

EL FANTASMA DE L'ÒPERA CEIP Santa Bàrbara. BENIFAIÓ

Book Tràiler del llibre EL FANTASMA DE LA ÓPERA adaptación Francesc Miralles, ilustraciones de Purificación Hernández, editorial LUMEN. Basat en l'obra de Gastón Leroux. Amb la tècnica Stop-motion i veus en off dels alumnes de 5é B de primària. ALLÀ ON VIUEN ELS MONSTERS Colegio Palma. LA CANYADA

Les aventures d'en Max un xic que descobreix un món increïble amb uns monstres d'allò més singular. HI HAVIA UNA VEGADA...DON QUIXOT CEIP Cervantes. RIBA-ROJA

Treball d'animació a la lectura d'un llibre treballat a classe en dues llengües i de forma globalitzada sobre "Don Quijote". Representa els moments del llibre que l'alumnat els ha resultat més impressionants i que poden motivar a la resta dels companys a la seua lectura. AGATHA MISTERY COLEGIO San Enrique. QUART DE POBLET

Vos presentem el tràiler del llibre "Agatha Mistery - L'Enigma del Faraón", un llibre meravellós que els ha encantat els nostres alumnes QUASI CEIP Lopez Rosat. VALÈNCIA

És el book tràiler del conte Quasi, de l'escriptor Peter h. Reynolds. Hem ficcionat la trama del conte adaptant-la a l'entorn escolar. La història comença en la Biblioteca de l'escola i la narració es construeix per la lectura que fan els xiquets del conte.


Premis Sambori MICE. Book Tràiler Infantil i Primària

99

EL MONSTRE DE COLORS A L'ESCOLA CEIP San Clemente. SEDAVÍ

ELS NÀUFRAGS DE LES ESTRELLES CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Book tràiler del llibre il·lustrat El monstre de colors d'Anna Llenas, des de la visió d'uns xiquets i xiquetes de 5 anys, on les emocions a l'escola també tenen colors.

Les xiques del Club de Tea Stilton han de fer un viatge a la Lluna. Passaran mil aventures.

EL PETIT PRÍNCEP CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Un aviador perdut en el desert, explica el viatge d'un petit príncep per un univers imaginari. EL QUIXOT CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Un gentilhome de la Manxa que després de llegir molts llibres de cavalleries decideix disfressar-se de cavaller errant i embarcar-se en una série d'aventures amb el seu Rocinante.

L'HIVERNACLE DEL TERROR CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

El iaio de Dani fa coses estranyes i ell haurà d'esbrinar què passa. XÈNIA TENS UN WATHSAPP CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Una xiqueta està totalment enganxada al mòbil. Fins i tot es declara per telèfon. ENRIQUETA I ELS COCODRILS CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

L'ODISSEA CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Enriqueta està llegint i de sobte arriben uns caçadors. Algú està menjant-s'ho tot. Qui serà?

Les aventures d'Ulisses en el seu retorn a Ítaca ens endinsen en l'Univers mitològic dels cíclops dels monstres i dels deus mortals de l'antiga Grècia.

DIARI D'UNA PENJADA CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

EL SOMNI DE MARTINA CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Una xiqueta té un somni i apareix una fada. La fada li diu a Martina que demane un desig. Quin desig demanarà? L'ILLA DEL TRESOR CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Un xiquet s'enrola en un vaixell ple de pirates en busca d'un tresor. Després de moltes aventures aconsegueixen trobar el tresor i tornar feliços cap a casa. WILLKA CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Un xiquet troba un món al subsòl. Descobrix que la vida és molt diferent allà baix. Decidix baixar i ajudar-los. MÉS PERILLS A MOGOLLÓ CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

La vida no és com ens imaginem. Hi ha molts perills amagats.

Nicky es troba uns cadells de gos a la porta de sa casa. Haurà de cuidar-los sense que els pares se n'assabenten. HARRY POTTER ''LES RELÍQUIES DE LA MORT" CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

Es resolen tots els misteris que quedaven pendents en la saga i té lloc la gran batalla.Aquesta novel·la posa fi a la història del xiquet mag que va haver d'afrontar contra el mag tenebrós més temut dels últims temps. CLASH AND CLANS CEIP Teodor Llorente. VALÈNCIA

La finalitat és construir i millorar el teu poble,mitjançant batalles contra guerrers,clans,etc


100

Premis Sambori MICE Book Tràiler Secundària i Batxillerat L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE SANTA Teresa de Jesús. TORRENT

LA BIBLIOTECA FANTÀSTICA IES Manuel Sanchis Guarner. CASTELLÓ DE RUGAT

El modernisme que acull Barcelona a les postrimeries del segle XIX pot fer tremolar els fonaments de les famílies de botiguers de la ciutat. L'arribada al món de Ramonet pot suposar un conflicte amb la tradició establerta.

EL MEU NOM NO ÉS IRINA IES Miguel Hernández. BIGASTRO

ALOMA IES Federica Montseny. BURJASSOT

Els alumnes de 4t d'ESO han elaborat un book tràiler de la novel·la Aloma de Mercé Rodoreda. RAQUEL IES Federica Montseny. BURJASSOT

Els alumnes de 4t d’ESO han elaborat un book tràiler de la novel·la Aloma de Mercé Rodoreda. EL SECRET DE LA MARE IES Manuel Sanchis Guarner. CASTELLÓ DE RUGAT

Book tràiler de l´obra “El meu nom no és Irina” de Xavier Aliaga que convida a llegir l´obra. Realitzat per l´alumna Arantxa Fenoll Sarmiento de 4t d´ESO. EL SECRET DE LA MARE 1 COLEGIO Abecé. GANDIA

Una mare i la seva filla arrisquen les seves vides per donar aixopluc a dues famílies jueves i a un soldat alemany - tot a esquenes dels altres - en una petita casa de dues habitacions a Sokal, Polònia, durant la invasió nazi. EL SECRET DE LA MARE 2 COLEGIO Abecé. GANDIA

SIMPLE IES Manuel Sanchis Guarner. CASTELLÓ DE RUGAT

Una mare i la seva filla arrisquen les seves vides per donar aixopluc a dues famílies jueves i a un soldat alemany - tot a esquenes dels altres - en una petita casa de dues habitacions a Sokal, Polònia, durant la invasió nazi.

QUAN HITLER VA ROBAR EL CONILL ROSA IES Manuel Sanchis Guarner. CASTELLÓ DE RUGAT

EL DIARI D’ANNA FRANK 1 COLEGIO Abecé. GANDIA

Anna Frank és una nena jueva que, durant la Segona Guerra Mundial, ha de amagar-se per escapar a la persecució dels nazis. Després de més de dos anys d'haver estat ocults, els amagats són descoberts...


Premis Sambori MICE. Book Tràiler Secundària i Batxillerat 101

EL DIARI D’ANNA FRANK 2 COLEGIO Abecé. GANDIA

TIRANT LO BLANCH 1 COLEGIO Abecé. GANDIA

Anna Frank és una nena jueva que, durant la Segona Guerra Mundial, ha de amagar-se per escapar a la persecució dels nazis. Després de més de dos anys d'haver estat ocults, els amagats són descoberts...

Tirant lol Blanc explica la història de com el famós cavaller Tirant rep l'encàrrec de l'Emperador de Bizanci perquè l'alliberi del setge que els turcs estan infligint a la ciutat de Constantinoble.

EL DIARI D’ANNA FRANK 3 COLEGIO Abecé. GANDIA

TIRANT LO BLANCH 2 COLEGIO Abecé. GANDIA

Anna Frank és una nena jueva que, durant la Segona Guerra Mundial, ha de amagar-se per escapar a la persecució dels nazis. Després de més de dos anys d'haver estat ocults, els amagats són descoberts...

Tirant lol Blanc explica la història de com el famós cavaller Tirant rep l'encàrrec de l'Emperador de Bizanci perquè l'alliberi del setge que els turcs estan infligint a la ciutat de Constantinoble.

EL DIARI D’ANNA FRANK 4 COLEGIO Abecé. GANDIA

TIRANT LO BLANCH 3 COLEGIO Abecé. GANDIA

Anna Frank és una nena jueva que, durant la Segona Guerra Mundial, ha de amagar-se per escapar a la persecució dels nazis. Després de més de dos anys d'haver estat ocults, els amagats són descoberts...

Tirant lol Blanc explica la història de com el famós cavaller Tirant rep l'encàrrec de l'Emperador de Bizanci perquè l'alliberi del setge que els turcs estan infligint a la ciutat de Constantinoble.

EL DIARI D’ANNA FRANK 5 COLEGIO Abecé. GANDIA

TIRANT LO BLANCH 4 COLEGIO Abecé. GANDIA

Anna Frank és una nena jueva que, durant la Segona Guerra Mundial, ha de amagar-se per escapar a la persecució dels nazis. Després de més de dos anys d'haver estat ocults, els amagats són descoberts...

Tirant lol Blanc explica la història de com el famós cavaller Tirant rep l'encàrrec de l'Emperador de Bizanci perquè l'alliberi del setge que els turcs estan infligint a la ciutat de Constantinoble.

EL DIARI D’ANNA FRANK 6 COLEGIO Abecé. GANDIA

VAN PLOURE ESTRELLES 1 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Anna Frank és una nena jueva que, durant la Segona Guerra Mundial, ha de amagar-se per escapar a la persecució dels nazis. Després de més de dos anys d'haver estat ocults, els amagats són descoberts...

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”. VAN PLOURE ESTRELLES 2 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”.


102

Premis Sambori MICE. Book Tràiler Secundària i Batxillerat

VAN PLOURE ESTRELLES 3 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

L’ALTRA JO 1 IES Pedreguer. PEDREGUER

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”.

Treball d´animació a la lectura del llibre “L´altra jo” de Cathy Macphail.

VAN PLOURE ESTRELLES 4 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”. VAN PLOURE ESTRELLES 5 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

L’ALTRA JO 2 IES Pedreguer. PEDREGUER

Treball d´animació a la lectura del llibre “L´altra jo” de Cathy Macphail.

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”.

L’ALTRA JO 3 IES Pedreguer. PEDREGUER

VAN PLOURE ESTRELLES 6 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Treball d´animació a la lectura del llibre “L´altra jo” de Cathy Macphail.

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”. VAN PLOURE ESTRELLES 7 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

EL NOI DEL PIJAMA A RATLLES IES Ravatxol. VALÈNCIA

Booktrailer del llibre “van ploure estrelles”.

Drama que reprodueix amb horror la 2a Guerra Mundial visionada per un xiquet de 8 anys.

CARTES D’HIVERN 1 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

LES LLÀGRIMES DE SHIVA IES Ravatxol. VALÈNCIA

Booktrailer del llibre “Cartes d'hivern”. CARTES D’HIVERN 2 INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Booktrailer del llibre “Cartes d’hivern”. EL PRINCEP DE LA BOIRA INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Booktrailer del llibre “El princep de la boira”. VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA INSTITUT Broch I Llop. VILA-REAL

Booktrailer del llibre “Viatge al centre de la terra”.

Les llàgrimes de Shiva és una novel·la de César Mallorquí on es combina el misteri i l'amor per descobrir què va passar amb un objecte molt valuós que pertanyia als avantpassats de la família dels protagonistes. TOTHOM HAURIA DE SER FEMINISTA IES Ravatxol. VALÈNCIA

Tothom hauria de ser feminista recull el transcendental discurs que va oferir Chimamanda Ngozi Adichie a TEDxTalk sobre el significat de ser feminista en ple segle XXI. Un text breu que té el poder que tenen els grans assajos per canviar la societat.


Premis Sambori MICE. Book Tràiler Secundària i Batxillerat 103

MENJARÉ BOLLYCAOS PER TU IES Ravatxol. VALÈNCIA

NABET IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

Ramon decideix muntar una orxateria a Londres i això suposa la separació entre la seua filla, Cristina, i el seu xicot, Ramon. No obstant això, mantenen el contacte gràcies al correu electrònic però nombrosos obstacles dificultaran eixa relació, a l'igual que la de Ramon i la mare de Cristina. Quin final tindrà aquesta història?

La història es basa en una rondalla d'Enric Valor anomenada Nabet. Era un xiquet molt petit que per impressionar els pare s'enfronta a una sèrie de lladres fins que acaba amb ells.

COSTUMARI DE RECORDS

IES La Sènia. PAIPORTA MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN IES Clot del Moro. SAGUNT

Book tràiler del llibre “Mecanoscrit del segon origen”. EL DIMONI FUMADOR 1 IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

Alumnes de segon d'eso del nostre ies, han adaptat rondalles d'Enric Valor. En aquest cas és la rondalla: El dimoni fumador, on un caçador que li agrada fumar i beure es troba un dimoni i, com aquest no sap que és una escopeta, el fa xuclar del canó, dispara i desapareix. Segueix caçant, i se'l torna a trobar sense cap, li agafa por i promet que no tornarà a beure i fumar mai més. EL DIMONI FUMADOR 2 IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

El dimoni fumador, és una rondalla d'Enric Valor que tracta la vida d'un home anomenat Porra que li agradava molt beure, fumar i caçar. Un dia que anava per la serra, es troba amb un dimoni, i com aquest no sabia què era una escopeta, Porra li diu que serveix per fumar. Aleshores, el dimoni xucla l'escopeta i el caçador li pega un tret i desapareix. Moments després el torna a veure i, Porra fuig corrents i arriba a una ermita i es posa a resar que no tornarà a beure mai més.

JOAN RATOT IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

Joan Ratot és una rondalla d'Enric Valor que conta la història d'una rateta que perd el seu marit, i a una sèrie de personatges els passen coses dolentes, per solidaritat amb la rateta. És una clàssica història encadenada de tradició oral. LA CRIDA DE LA RABOSA 1 IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

La crida de la rabosa, és una rondalla d'Enric Valor d'animals, on una rabosa vol atacar un gat i aquest no es deixa enganyar per aquesta dient-li que baixarà d'un arbre on ha pujat quan vinga el seu cosí el gos. LA CRIDA DE LA RABOSA 2 IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

La crida de la rabosa és una rondalla d'Enric Valor d'animals, on un gat és perseguit per una rabosa i se'n puja a un arbre per a què no l'agafe. La guineu intenta convéncer-la perquè baixe però el gat afirma que només ho farà quan vinga el gos, fet que fa que la rabosa se'n vaja fugint de por. EL JUGADOR DE PETRER IES Las Norias. MONFORTE DEL CID

El jugador de Petrer és una rondalla d'Enric Valor de les considerades "meravelloses", on un jugador de cartes que ho perd tot aconsegueix enganyar el dimoni perquè li done la propietat de tornar a guanyar a cartes, amb la condició que li donarà l'ànima quan acabe la temporada de la garrofa. Aquest arbre té la peculiaritat que quan encara no ha caigut el fruit ja està la flor de la temporada següent.


104

Secció Informativa

DAARAVTHA THE THRESHOLD EL LLINDAR MIGMETRATGE. SHORT FEATURE FILM INDIA ÍNDIA 2016

NISHANT ROY BOMBARDE Un adolescent Pankaj està descobrint la seva sexualitat. Dividida entre una educació patriarcal índia plena d'estereotips de gènere-i el seu impuls natural a identificar-se amb el sexe oposat, es troba amb l'oportunitat d'expressar els seus desitjos dins dels límits de l'ètica cultural.

An adolescent Pankaj is discovering his sexuality. Torn between a patriarchal Indian upbringing full of gender-stereotypes and his natural urge to identify with the opposite gender, he finds an opportunity to express his desires within the bounds of cultural ethos.

OTTAL

THE TRAP

LLARGMETRATGE. FEATURE FILM INDIA ÍNDIA 2015

JAYARAJ Aquesta pel·lícula explica la història d'un xicot jove (Ashanth K Sha) i la seua relació amb el seu iaio (Kumarakom Vasudevan), el seu únic parent viu al món. L’Aactor Kumarakom Vasudevan és un pescador a la vida real, a qui el director Jayaraj va trobar durant la seua recerca d'actors per interpretar el paper. Shine personatge de Tom Chacko, Mesthri, també té un paper fonamental en la història. Ottaal és una adaptació d'una de les obres intemporals d'Anton Txèkhov, Vanka. Una història del segle XVIII, però que ha viatjat pel temps i l'espai que es van tornar a comptar l'actualitat en un menut poble al sud de l'Índia.

This film tells the story of a young boy (Ashanth K Sha) and his relationship with his grandfather (Kumarakom Vasudevan), his only living relative in the world. Actor Kumarakom Vasudevan is a fisherman in real life, whom Director Jayaraj found during his hunt for actors to play the role. Shine Tom Chacko’s character, Mesthri, also has a pivotal role in the story. Ottaal is an adaptation of one of Anton Chekhov’s timeless works, Vanka. A story of the 18th century, but one that has travelled the time and space to be retold in the present day at a small village in the South of India.


Secció Informativa. INDIA 105

PAPPU KI PUGDANDI

PAPPU’S PATH

CAMÍ DE PAPPU

LLARGMETRATGE. FEATURE FILM INDIA ÍNDIA 2014

SEEMAA DESAI Pappu, un jove d'una família de classe mitjana-baixa que viuen a Manali, va tindre la sort de ser admès a la prestigiosa escola de la seua ciutat, però el seu entusiasme va resultar ser de curta durada quan va començar a tenir problemes d'adaptació a la seua nova escola. Els seus rics companys de classe es burlaven del seu origen humil i menyspreaven les joguines innovadores i aparells que va fer a partir de residus amb l'ajuda del seu pare, enginyer sense feina.

Pappu, a young boy from a lower middle class family living in scenic manali, felt fortunate enough to get admitted in the prestigious school of his town but his excitement proved to be short-lived as he started having adjustment issues in his new school. His rich classmates made fun of his humble background and looked down upon the innovative toys and gadgets that he made from waste with the help of his jobless engineer father.

"ACTIVIDAD EDUCATIVA Y DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD" MAOR PRODUCCIONES Explicar que es la igualdad entre las personas es fundamental aunque a veces puede resultar ambiguo que vive la mujer en ese país. La desigualdad de nacer mujer allí es catastrófica. La omisión de los derechos de las mujeres se lleva a limites inhumanos, tal y como veremos con las viudas en India., quizás la mejor manera de fomentar la igualdad es mostrar la desigualdad y educar para erradicarla. Proyectaremos los dos documentales realizados en India , donde se muestra la realidad

Explaining that equality between people is fundamental is sometimes ambiguous for women in that country. The inequality of being born there is catastrophic. The omission of women's rights leads to inhuman limits, as we will see with widows in India. Perhaps the best way to promote equality is to show inequality and educate to eradicate it. We will screen the two documentaries made in India, which show the reality.

SARI ROSA Documental. A la discriminación de la mujer en india le ha salido una salvadora que viste de Rosa, de Sari Rosa. Full HD 17'44". Año 2013. Subtítulos en Español\Inglés. Directora. Mª José Anrubia

PINK SARI Rights of Indian Women are defended by women in pink sari Full HD 17'44". Year 2013. Subtitles in Spanish\English. Directora. Mª José Anrubia

INOLVIDABLES VIUDAS Documental. Si vivir va unido a la muerte, para las mujeres indias enviudar es como morir dos veces. Full HD 2 1'41". Año 2014 Subtítulos en Español\Inglés. Directora. Mª José Anrubia

UNFORGOTTEN WIDOWS Being widowed in India is to die twice. Full HD 21'41". Year 2014 Subtitles in Spanish\English. Directora. Mª José Anrubia


106

Secció Informativa. INDIA

GENDER EQUITY — YOUNG VOICES SPEAK OUT VEUS JOVES PARLEN DE L’EQUITAT DE GÈNERE DOCUMENTAL- DOCUMENTARY INDIA ÍNDIA 2016

CHANDITA MUKHERJEE Aquest vídeo va ser realitzat en una comunitat remota de Jivati Hills del Districte de Chandrapur a Maharashtra. Ens trobem amb un grup d'estudiants de 8è grau, a l'escola primària Zilla Parishad al poble de Himayatnagar. Aquests joves adults de 12 a 14 són molt conscients de les diverses formes d'exclusió i discriminació que posen les estudiants en desavantatge. Els estudiants són membres de la Meena-Raju Manch, un programa de sensibilització de gènere, que ofereix als estudiants de l'escola un canal que aborda les seves preocupacions socials mitjançant la realització d'activitats.

This video is set in a community in the remote Jivati Hills of Chandrapur District in Maharashtra. We meet a group of 8th grade students, at the Zilla Parishad Primary school in Himayatnagar village. These young adults of 12 to 14 are well aware of various forms of exclusion and discrimination which put girl students at a disadvantage. The students are members of the Meena-Raju Manch, a gender awareness programme which gives school students a channel to be address their social concerns by conducting activities

colecciones de ceremonia

ValÈncia

XÀTiVa

GandÍa

Barcelona

Barón de Cárcer, 50 y 52 678 637 528

Baixada de l’Estació, 20 605 682 032

Duc Alfons el Vell, 12 605 284 910

Avinguda Diagonal, 439 605 284 917

www.miquelsuay.com


107

Secció Informativa

HUIDAS

FIDDLESTICKS- QUATSCH

LLARGMETRATGE. FEATURE. ESPANYA SPAIN 2016 Mercedes Cabrera

LLARGMETRATGE. FEATURE FILM ALEMANYA GERMANY 2015 Veit Helmer

Una jove fotògrafa nord-americana, d'origen hispàxinés, en crisi per la recent pèrdua de la seua família, emprén un viatge per Espanya amb la principal motivació de recuperar la memòria de son pare retrobant-se amb les seues arrels.

Al centre exacte d'Europa, la ciutat de Bollersville és també la ciutat mitjana per definició. Per això, s'ha convertit en el camp de prova de tot nou producte comercial, i els seus habitants, en els cobais del món sencer. Estan orgullosos de ser-ho. Volen i han de conservar la seua condició de ciutat normal, per sobre de tot i de tots, servint obedients a les empreses i indústries que experimenten amb ells. Però una colla de rebels de quatre anys està ja més que farta de la situació, i amb ajuda del seu simpàtica mascota, un coatí superinteligente, i els seus avis no menys rebels, van a destruir l'ordre establert i instaurar el caos més boig i divertit.

A young American photographer-of Spanish and Chineseorigin-, in crisis after there cent loss of her family, starts on a trip around Spain. Her main motivation is there covery of her father’s memory but she will also be reunited with her roots.

LA CLASSE LLARGMETRATGE. FEATURE. FRANÇA FRANCE 2008 Laurent Cantet François Marin i uns altres professors es preparen per a un nou curs en un institut de Secundària en un barri de París compost majoritàriament per immigrants. Ormejats amb les millors intencions, es preparen a si mateixos per a no deixar que el desànim els impedisca tractar de donar la millor educació als seus alumnes. Les diverses cultures de procedència dels alumnes (subsaharians, magrebins, orientals, iberoamericans, caribencs, francesos, etc.) i les seues actituds a sovint xoquen a l’aula, un microcosmos de la França contemporània. Tan divertida i inspiradora com els estudiants adolescents poden ser, a voltes el complicat comportament d’estos posa en perill l’entusiasme pel seu treball de qualsevol professor.

François Marin and other teachers prepare for a new year at a high school in a suburb of Paris composed mostly of immigrants. Loaded with the best intentions, they prepare themselves to not let discouragement prevents them try to give the best education to their students. The diverse cultures of origin of students (Africans, North African, Oriental, American, caribeans, French, etc.) and their attitudes often clash in the classroom, a microcosm of contemporary France.As amusing and inspiring as the teenage students can be, sometimes the complicated behavior of these endangered enthusiasm for his work of any teacher.

DISBARATS

Bollersdorf is average. Its citizens take great pride in being average and go to great lengths to remain average. The children of Bollersdorf have had a bellyful of average and with the help of their pet coati they set about freeing their grandparents from the local old folks’ home. A hilarious caper ensues to create a new world record to put Bollersdorf on the map and make it a centre of technology.


108

Secció Informativa

MALALA YOUSAFZAI: EL VALOR DE LA EDUCACIÓN FUNDACIÓN MANUEL BROSETA ESPANYA SPAIN 2015

TASMINA. THE HORSE GIRL 20’24”

Malala Yousafzai, la joven pakistaní que fue objeto de un atentado por defender el derecho de las niñas a la educación recibió en 2014 el XXII Premio Convicencia de la Fundación y, pocos meses después, el Premio Nobel de la Paz 2014. En este vídeo, editado por la Fundación y destinado a un público infantil y juvenil, se destaca la trayectoria de dos víctimas del terrorismo -Manuel Broseta Pont y Malala Yousafzaique en circunstancias y épocas muy distintas defendieron los valores de la democracia, la tolerancia y la justicia.

Malala Yousafzai was born on July 12, 1997, in Mingora, Pakistan. As a child, she became an advocate for girls' education, which resulted in the Taliban issuing a death threat against her. On October 9, 2012, a gunman shot Malala when she was traveling home from school. She survived, and has continued to speak out on the importance of education. She was nominated for a Nobel Peace Prize in 2013. In 2014, she was nominated again and won, becoming the youngest person to receive the Nobel Peace Prize.

THE MACHINE LA MÀQUINA MYTHOS PROJECT Educational Short. Curt Educatiu GRÈCIA GREECE 2016 "Què passa quan la màquina deixa de funcionar ....?" "What happens when the machine.... stops working properly?" "El" Projecte Mythos "és una iniciativa internacional de Càmera Zizanio per a la creació de curtmetratges a través del qual els xiquets, xiquetes i joves expressen els seus pensaments i les opinions de la crisi d'avui.

"The “Mythos project” is an international initiative by Camera Zizanio for the creation of short films through which children and young people express their thoughts and opinions for today’s crisis

18’25”

TASMINA. LA XICA CAVALL Producer/Productora: Begum Mahbuba Khatun Music: Selim Reza BANGLADESH 2016 Director: Faridur Rahman Tasmina, una xiqueta d’onze anys d’edat d’un remot poble al nord de Bangla Desh es coneguda com “la xiqueta cavall ‘al seu barri. On més del seixanta per cent de les xiquetes es casen abans de complir els 15 anys. Tasmina aspira a muntar a cavall i unir-se a les carreres de cavalls, almenys durant cinc anys. En aquesta societat rural els jocs a l’aire lliure no estan permesos per a lesdones i una carrera de cavalls és impensable. Gràcies als pares de Tasmina, ella pot jugar el joc per a dos anys més, sols per dos anys més.

Tasmina, an eleven years old girl of a remote village in Northern Bangladesh is known as ‘Horse Girl’ in her neighborhood. Where more than sixty percent of the girls are married off before their 15th birthday, Tasmina aspires to ride horse and join horse races at least for another five years. In this rural society outdoor games are not allowed for the ‘grown up’ women and horse race is unthinkable. Thanks to Tasmina’s parents, they think that she could play the game for two more years.


109

Sesión Audiovisual Multisensorial: XMILE, cine para todos Actividad desarrollada dentro del festival MICE, el jueves día 23 de febrero de 2017

Audiovisual and Multisensorial Screening: XMILE, Cinema for everyone XMILE es un proyecto humanista. Una reflexión sobre cómo el ser humano podría digitalizarse hasta un punto en el que los sentimientos y el cariño se conviertan en formas superficiales de comunicación a través de redes sociales y apps. El nacimiento de una sociedad Foto de Perfil. Cortometraje accesible para personas con discapacidad auditiva y visual. XMILE es el primer film europeo multisensorial. Este ha sido el punto de partida para que el proyecto se haya hecho accesible para personas con discapacidades visuales y auditivas, aproximándonos al diseño audiovisual para todos y todas. Además, se ha desarrollado la actividad XMILE: Una sonrisa para los sentidos, evento que combina el acceso a distintas facetas del cortometraje a través de los cinco sentidos. Así, XMILE se convierte en un foro de descubrimiento y de diálogo; un espacio cultural accesible que puede ayudarnos a entender la sociedad como una sola, sin discriminación por género, raza o condición.

Sinopsis XMILE

Año 2184. El oxígeno deja de producirse en la Tierra. Para sobrevivir, una multinacional desarrolla las BioApps, implantes que permiten al ser humano adaptarse al fin de la Naturaleza. Pero, aunque estas aplicaciones se diseñaron para salvarnos, poco a poco se han convertido en herramientas de marketing, atrapando a las personas dentro de su propio cuerpo, transformándolas en robots sentimentales. Dentro de esta sociedad, ¿cuánto valdría una sonrisa auténtica?

XMILE is a project about humanism. It is a reflection on how human beings can become affected by the digital world, to the point where they are void of feeling, emotion and affection. Hollow beings using the only form of communication, exothermic reactions through social networks and the apps. This is the birth of a society that becomes known as the Society of Profile Pictures. An accessible film for visually or hearing impaired. XMILE is the first european multisensorial film.The addition of the 5 senses to XMILE was the spark that ignited the project in becoming accessible for the visually or hearing impaired, thus developing an audiovisual global design. We’ve created an event called XMILE: A Smile For The Senses. It’s an exhibit that features the different ways to access the film by using the five senses. XMILE will serve as a platform that encourages the audience to look at cinema in a different way. It will also provide a forum where people can talk about real and current social issues; a cultural and accessible space that might help us better understand society as a whole, without prejudice against abilities or gender discrimination.

XMILE’s synopsis

Year 2184. The Earth no longer produces oxygen. BioApps, created by a corporation, becomes the norm... body implants that allow humans to survive in the new order. Nature’s new order.Although the apps were designed to save us, they’ve become marketing tools that slowly trap our humanity. We’ve become surrounded by colors, holograms and social networks not of our choosing. Instead, society becomes transformed into senseless, unemotional robots. In this new world, what is the true cost of a real smile?


110

XMILE. Sesión Audiovisal Multisensorial

La sesión

The screening

1- Breve introducción sobre el proyecto a cargo de su director, Miguel Ángel Font. (Duración, 2 minutos) 2- Se proyecta XMILE con su pista de audiodescripción. Durante el pase, los asistentes que tengan los cinco sentidos verán el film con los ojos cerrados. Para las personas sordas, en la pantalla estarán los subtítulos integrados accesibles. (Duración, 14:10 minutos) 3- A continuación, se proyecta el cortometraje de forma tradicional. (Duración, 14:10 minutos) 4- Estreno mundial en exclusiva del documental MAKING XMILE, con entrevistas a todo el equipo y subtítulos en español para personas sordas. (Duración, 24:59 minutos) 5- Charla-coloquio sobre la experiencia, se mostrarán distintos diseños de vestuario originales del proyecto, algunos elementos de atrezzo, storyboards, prótesis, etc., para acercar el cine aún más a un público integral. (Duración aproximada, 50 minutos). Posibilidad de invitar a alguien del equipo o personas invidentes y sordas para contar su experiencia. 6- Preguntas finales.

1- Brief introduction about the project by director Miguel Ángel Font. (Length, 2 minutes) 2- Screening of XMILE with the audiodescription track on. People with the five senses will be invited to close their eyes and watch it as a blind person would do. Accessible subtitles for deaf people will be on screen during the session. (Length, 14:10 minutes) 3- Screening of XMILE in a traditional way. (Length, 14:10 minutes) 4- Worldwide premiere of MAKING XMILE, a documentary about the creation of the film. It features interviews with all the cast and crew and also accessible subtitles. (Length, 24:59 minutes) 5- Pannel about the experience. People will also interact with some of the original materials created for the film (clothes, atrezzo, storyboards, prosthetics, etc.). Also, the pannel will feature visually and hearing impaired guests, who will talk about the accessibility of the project. (Length, 50 minutes).

Duración total aproximada, 100 minutos.

Total length, 100 minutes.

6- Final Q&A.


XMILE. Sesión Audiovisal Multisensorial 111

Miguel Ángel Font Bisier (Enero, 1987), realizador audiovisual valenciano, ha escrito y dirigido proyectos audiovisuales muy diversos. En 2010 inicia su premiada trilogía de fashion film Eiénesis, una de las precursoras de este formato en España. Dentro del género del terror ha realizado trabajos como Llagas (2012) o Sinnside (2013), ambos estrenados en la Sección Oficial del Festival de Sitges, ganando con Sinnside el prestigioso Méliès de Plata a Mejor Cortometraje Europeo 2015. En el terreno del vídeoclip ha trabajado para grupos como Motörhead. XMILE es su nuevo cortometraje, que llega tras cosechar cientos de selecciones y nominaciones en festivales con sus anteriores trabajos.

Miguel Ángel Font Bisier (January, 1987), spanish award winning director whose work spans the world of cinematic storytelling. His breakthrough came in 2010 with the Eiénesis fashion film trilogy, one of the first created in Spain. Taking his career to the horror genre, he directs Llagas (2012) and Sinnside (2013), both released as Sitges Film Festival’s Official Selection. Among many other awards and international nominations, Sinnside is rewarded with the prestigious Silver Méliès Award to the best European Fantastic Short Film 2015. In the music video field, he’s also worked for many music bands such as Motörhead (2016). XMILE is his latest shortfilm.


112


Taula Redona 113

21 febrer Centre Bernat i Baldoví 19:00 h.

TAULA REDONA: L'Escola canvia la vida de les xiquetes? L’acte consta de dues parts, en primer lloc el visionat de dos documentals realitzats per professionals de la Índia, al voltant de la desigualtat de les xiquetes en el seu país. I , a continuació, una taula redona on es reflexionarà sobre la situació de les xiquetes en el món, i el paper que juga l’educació en el canvi necessari. "La quarta Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijin l’any 1995, amb una participació de més de 47.000 persones, va marcar una fita per treballar amb un objectiu compartit mundialment: la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les xiquetes en totes les parts del món. d’allí va soregir la Declaració i Plataforma d’acció de Beijing, i es formularen compromisos en 12 esferes d’especial preocupació. La situació de les xiquetes arreu del món i el respecte als seus drets bàsics n’era un. Reflexionem sobre com l’educació pot canviar una situació de desigualtat, i ho fem, des d’experiències diverses." Participen: Encarna Cuenca, Presidenta del Consell Escolar Consell EScolar Valencià Beatriz Verdú, Fundació Vicente Ferrer Vicent Baldoví, Regidor d'Educació Ajuntament de Sueca Noèlia Benedito, Regidora d'Igualtat Ajuntament de Sueca Faridur Rahman Director de “La xica cavall” Begum Mahbuba Productora de “La Xica cavall” Chandita Mukherjee Comet Media Foundation Bombay Moderadora: Rosa Roig, escriptora i professora de secundària

Passe Documentals /Documentary Screening Presentació dels documentals: Manola Roig, artista plàstica i rapsoda. GENDER EQUITY — YOUNG VOICES SPEAK OUT IGUALTAT DE GÈNERE. JOVES VEUS PARLEN de Chandita Mukherjee amb el suport del Govern de Maharashtra i UNICEF TASMINA. THE HORSE GIRL TASMINA. LA XICA CAVALL Director: Faridur Rahman ROUND TABLE: Can the school change the girls live? "The Fourth World Conference on Women, celebrated in Beijing, 1995, with a participation over 47,000 people, marked a milestone to work with a World shared Goal: the gender equality and the empowerment of women and girls all over the world. There came the Beijing Declaration and Platform for action, and formulated commitments in 12 critical areas. The current situation for girls around the world and their own basic rights were one of them. We’ll think about how the education can change an inequality situation, and we’ll do it from different experiences."

Participate: Encarna Cuenca, President CEV (Valencian Community Board). Beatriz Verdú, Vicente Ferrer Foundation. Vicente Baldoví, Town of Sueca, Councillorfor Education. Noelia Benedito, Town of Sueca, Councillorfor Equality. Faridur Rahman Director of THE HORSE GIRL Begum Mahbuba Producer of The Horse Girl Chandita Mukherjee Comet Media Foundation Mumbai Moderator: Rosa Roig, writer and secondary school teacher.


114

Tallers

Organitza:

TALLER STOP MOTION PIXILACIÓN

El taller de Emilio Martí en la MICE propone la creación de una pequeña pieza colectiva de animación Stop-Motion usando materiales sencillos y la participación de los propios niños y niñas. Al final del taller los participantes habrán entendido la técnica básica de la animación y habrán aprendido un juego nuevo. 2º ciclo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

CROMA: EL RODAJE VERDE

En este taller los niños y niñas podrán iniciarse en el mundo del croma y los efectos especiales que se pueden realizar con él. Conocerán cómo funciona esta técnica utilizada tanto en cine como en televisión y harán todo lo que se les pase por la imaginación. Muy recomendable para mentes inquietas. 2º y 3er ciclo de Primaria, Secundaria.

STOP MOTION CON PLASTILINA

Utilizaremos diferentes APPspara elaborar nuestro propio trabajo de Stop Motion de la mano de Pablo Llorens, director de cine especializado en animación con plastilina. Los participantes aprenderán a modelar sus propios muñecos de plastilina y dotarlos de vida. 2º ciclo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

TALLER CASTING

¿Quieres ir a un casting pero nunca te han enseñado cómo se hace? Si quieres prepararte para saber que te pedirán en el casting de un corto o una película, puedes venir a nuestro Taller de Casting Inclusivo.Pueden participar todos los niños y niñas que queráis sin que importe nada de donde venís o si tenéis una discapacidad.Además de aprender cómo ser figurante, actor o actriz, también aprenderás técnicas de rodaje de cine, a ser cámara, sonidista o claquetista. Haremos juegos sensoriales: podrás conocer cómo es la experiencia del cine para los niños y niñas con necesidades educativas especiales. 2º ciclo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

HISTORIAS DE MONSTRUOS

En Historias de monstruos descubriremos de dónde vienen los monstruos más famosos del cine y experimentaremos creando los nuestros propios e inventando sus historias ¡igual que en nuestras películas favoritas! Primaria. El taller del sábado 25 de febrero está dirigido a familias.

¡MIRA COMO SUENA!

¡Pongamos bien la oreja! Un taller para explorar un sentido fundamental en la experiencia cinematográfica: el oído. Jugaremos a escuchar y adivinar los sonidos del cine


Tallers 115

y construiremos una entretenida historia gracias a los atípicos instrumentos de nuestra maleta de los sonidos: cocos, celofanes, globos, arroz y otros ingeniosos objetos. 1er ciclo Primaria

TRUCOS DE CINE: LOS PRIMEROS FX

En este taller descubriremos los trucos del cine de los orígenes y como han evolucionado hasta llegar a los efectos digitales. Hacer que aparezcan y desaparezcan objetos y personas o conseguir que se muevan objetos inanimados son trucos sencillos que el cine ha utilizado desde sus inicios. Los participantes grabaran algunos de los trucos de los primeros magos del cine y, al final, podremos ver el asombroso resultado. 2º y 3er ciclo Primaria

TALLERES DE DOBLAJE

Divertidas sesiones de doblaje de fragmentos de películas de ficción, documental y dibujos animados, para el crecimiento personal del público participante, de todas las edades. Conducidos por

TALLERS A L’IVAM

Dilluns 20 a divendres 24 de febrero de 09.30 a 13.30 hores Monday 20th to Friday 24th. From 09.30 to 13.30

DECONSTRUCTED CLIPS!

A workshop where we will extract and manually colour the frames from a clip, replicating the old cinematographic technique of rotoscopy. When completed, we will create a GIF gaining a new artistic and personalised version of the original.

CLIPS DECONSTRUÏTS!

Taller on gravarem un clip del qual extraurem i acolorirem manualment els fotogrames, imitant l'antiga tècnica cinematogràfica de la rotoscòpia. Finalment obtindrem un GIF mitjançant l’animació digital, creant una nova versió artística i personalitzada del clip original.

Fem cinema fantàstic! DIGITAL FILMS

Fem cinema fantàstic! és un tallerde cine-màgia adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys que els apropa a l’origen dels efectes especials al cinema i al seu inventor, George Méliès. Es tracta d’un taller d’aprenentatge col·laboratiu que proposa l’elaboració d’una peça de vídeo que inclou un trucatge de substitució, és a dir, fer aparèixer o desaparèixer persones o objectes. s tracta d’un efecte especial molt senzill que realitzarem amb l’ajut de tauletes tàctils.

Francesc Fenollosa i Ten, la voz de El Geni Tortuga en la mítica serie Bola de Drac. Primaria

TALLER “DE PROP TOTS SOM IGUALS”

A partir del film La clase (Entre les murs, Laurent Cantet, 2008) en este taller es treballen diversos aspectes relacionats amb la integració i la igualtat. Després de la projecció de la pel·lícula, realitzem un cine-fòrum i, alhora i per grups, els participants van fent-se una foto d’una part del seu cos no reconeixible i en ella escriuen el seu nom de pila, la seua edat i la localitat de naiximent. En acabant, eixa foto instantània la punxen a un panell d’un mapa mundi per a evidenciar que en este món, de prop, tots som iguals! A més, estes fotografies són compartides al nostre perfil d’Instagram per a que els participants puguen interactuar amb elles. Taller pensat per a alumnes de Secundària. Esta activitat és una creació de Cinema’s Cool. Secundaria.

L’objectiu és que, a partir del coneixement d’una tècnica tan bàsica del cinema fantàstic, els infants explorin les possibilitats imaginatives i expressives de la creació d’imatges mitjançant la utilització de recursos quotidians. Aquesta experiència també suposa la participació en un projecte col·lectiu i l’aproximació a processos fonamentals del cicle del cinema: idea, guió i storyboard, distribució d’equip tècnic i artístic, rodatge, edició i projecció. L’activitat té una durada de 2 hores i tots els participants i totes les participants rebran els vídeos creats durant el taller per tenir el record de l’experiència.

TALLER DE TRUCATGES CINEMATOGRÀFICS LA CLAQUETA. MADRID En aquest taller ens acostem al cinema dels primers temps de la mà de Meliès i Segundo de Chomón, dos cineastes que es van caracteritzar per la seua gran inventiva i imaginació. A través de la creació de trucatges cinematogràfics tota la família podrà vivenciar com es van realitzar les pel·lícules del cinema d'aquesta època.


116

Proyecto Coast to Coast C2C

Coast 2 Coast (C2C) es un proyecto co fundado por Emi Koch, Directora de la ONG Beyond the Surface International (BTSI) y Nicolás Landa, Director de la asociación intercultural Lobitos Cinema Project (LCP) Somos una curricula móvil de educación alternativa que utiliza los medios participativos y el surf para fortalecer la identidad comunitaria y generar una relación más saludable con los océanos entre niños, niñas, jóvenes y adultos.

Perú

Coast 2 Coast (C2C) is a co founded project by Emi Koch, Director of the NGO Beyond the surface international (BTSI) and Nicolas Landa, Director of the intercultural association Lobitos Cinema Project (LCP) We are an alternative education curriculum connecting coastal communities worldwide through participatory media, social arts, collective writing, and interactive surfing workshops to foster ocean literacy and climate change resilience through community identity. We strive to enable youth as proactive change-makers at the personal, familiar, community, and global level to cultivate a more just, peaceful, inclusive, interconnected and sustainable world.

VIDEO MEXICO 2015 Limpieza Costera Internacional Los desechos marinos son definidos como todo resto de jebe, papel, textil, material de pesca, plástico, metal, barcos y otros materiales o artículos abandonados que han terminado en los océanos y las vías navegables del mundo. En el año 2050, habrá más plástico en nuestros mares que los peces. En colaboración con Ocean Conservancy’s International Coastal Cleanup, Coast 2 Coast y la comunidad de Chacahua se realizó el trabajo de recoger los residuos de la playa principal del pueblo. Chacahua es una comunidad de una isla de la costa del Pacífico de México. Situado en la desembocadura de un río, el pueblo de pescadores limpia y organiza toda la basura desechada por las comunidades río arriba. Los jóvenes, hijos e hijas de pescadores y dueños de cabaña, condujeron el evento hacia la próxima generación de guardianes del oceáno.

International Coastal Cleanup 2015 Marine debris is defined as consumer plastics, metals, rubber, paper, textiles, derelict fishing gear, vessels, and other lost or discarded items that have ended up in the world's oceans and waterways. By 2050, there will be more plastic in our seas than fish. In collaboration with the Ocean Conservancy’s International Coastal Cleanup, Coast 2 Coast and the local community of Chacahua collected waste along the village’s main beach. Chacahua is an island community off the Pacific Coast of mainland Mexico. Situated at a river mouth, the fishing village is subjected to the all the discarded trash from communities upstream. The local youth, sons and daughters of fisherfolk and cabana owners, led the event as the next generation of ocean guardians.


Proyecto Coast to Coast C2C. Perú 117

VIDEO INDIA 2016 Limpieza Costera Internacional Los desechos marinos son una epidemia mundial menos estudiada en la India, país quinto en el mundo por la mala gestión de residuos. Basura en el océano no es sólo un problema estético; plantea una grave amenaza para los organismos marinos, los ecosistemas, la salud y seguridad de la navegación. En colaboración Ocean Conservancy’s International Coastal Cleanup, Coast 2 Coast y la comunidad local de Manori los residuos fueron recogidos a lo largo de la playa principal del pueblo. Manori es una comunidad situada más allá de la orilla de la metrópoli más grande de Mumbai, India. La aldea de pescadores está sometida a toda la basura desechada por la ciudad. No existe ningún sistema de recolección de residuos, la basura se encuentra bajo el golpe del sol caliente y fuertes lluvias, que descomponen los desechos y liberan productos tóxicos químicos en las vías navegables. Los jóvenes recogen desechos marinos de la costa y analizan la contaminación del plástico. Juntos, llegamos a la conclusión que recoger basura es el último acto de la conservación de los océanos; la lucha contra desechos marinos termina en la playa pero debe empezar en casa.

International Coastal Cleanup 2016 Marine debris is a global epidemic least studied in India, a country ranked fifth in the world for waste mismanagement. Trash in the ocean is not just an aesthetic problem; it poses a serious threat to marine organisms, ecosystems, human health and navigational safety. In collaboration with the Ocean Conservancy’s International Coastal Cleanup, Coast 2 Coast and the local community of Manori collected waste along the village’s main beach. Manori is an island community situated just beyond the shore from Mumbai, India’s largest metropolis. The once thriving fishing village is subjected to the all the discarded trash from the city. No trash recollection system exists so the rubbish sits in the hot sun and harsh monsoon rains, decomposing and releasing toxic chemicals into the waterways. The local youth collected marine debris from the shoreline and discussed plastic pollution. Together, we concluded that picking up trash is the last act for ocean conservation; combating marine debris ends at the beach but it must start at home.

VIDEO INDONESIA Mentawai La mayoría de turistas que surfean en las islas de Mentawai llegan por barco, donde los viajeros nunca ponen un pie en la tierra ni interactúan con la comunidad local.Algunos podrían decir que esto es bueno para la gente local, pero otros pueden decir que esta falta de interacciones interculturales no beneficia económicamente o interculturalmente a la comunicadad local de esta ola de turismo. Coast 2 Coast pasó una semana con la comunidad pesquera local de Mapadegat y facilitó un taller audiovisual con el Young Groms of A Liquid Future. Como parte de nuestro taller, pintamos juntos el primer mural en la comunidad (diseñado por los niños locales), los participantes aprendieron a tomar fotos (bajo el agua, en la playa y en la comunidad), tocaban música, practicaban surf y pesca. Aprendimos acerca de los problemas que enfrenta la comunidad del incremento de turismo insostenible y consecuencias negativas del cambio climático.

Mentawai The majority of surf tourism in the Mentawai Islands is by charter boat where travelers never actually step foot on land and interact with the local community. While some might argue this is a good thing for the local people, you also can argue that this lack of cross-cultural interactions means local people do not benefit economically or inter-culturally from the wave of tourism. Coast 2 Coast spent one week with the local fishing community of Mapadegat and facilitated an audiovisual workshop with the young groms of A Liquid Future. As part of our workshop, we painted together the first mural in the community (designed by the local kids), participants learned how to take photos (underwater, on the beach, and in the community), and played music, surfed, and fished. We learned about the issues facing the community from the rise of unsustainable tourism and negative consequences of climate change.


118

Proyecto Coast to Coast C2C. Perú

VIDEO COLOMBIA Cultura De Surf En Colombia El surf es una forma de libre expresión. Únete a los surfistas locales de San Bernardo del Viento a lo largo del mar del Caribe de Colombia para sesiones de surf. San Bernardo del Viento es una comunidad de pescadores. La idea de hacer surf en la comunidad como una herramienta para el desarrollo de los jóvenes y el empoderamiento de la comunidad no era demasiado difícil como la idea de los niños jugando en el mar y a la par limpiando los restos de madera para ser utilizados como bodyboards. Niños de la Fundación Sinumar aprenden sobre seguridad del océano, conservación marina, contaminación plastica, protección de manglares y cómo utilizar el Surf como una metáfora dentro y fuera del agua, en su vida diaria. Coast 2 Coast facilitó clases de surf y luego organizó un campeonato de surf donde los jueces evaluaron a los participantes por sus valores de deportividad y habilidades de surf. Los participantes "pagan" la cuota de inscripción con 100 piezas de cada basura encontrada en la playa.

Surf Culture In Colombia Surfing is a form of free expression. Join the local surfers of San Bernardo del Viento along Colombia’s Caribbean Sea of Colombia for surf sessions. San Bernardo del Viento is a fishing community. The idea to bring surfing into the community as a tool for youth development and community empowerment wasn’t too far fetched as the kids are use to playing in the sea and often grab pieces of wood that wash to shore to use as bodyboards. Kids from Fundación Sinumar learn about ocean safety, marine conservation, plastic pollution, mangrove protection, and how to use surfing as a metaphor in and out of the water, in their daily lives. Coast 2 Coast facilitated surf classes with the local groms and then organized a surf contest where judges evaluated the participants on their values, sportsmanship, and surfing abilities. Participants "paid" the registration fee with 100 pieces of garbage each found on the beach.

ANIMACIONES San Bernardo del Viento, un pequeño pueblo de pescadores en tierra controlado a lo largo de la Costa Caribe de Colombia. La comunidad remota se encuentra en la desembocadura del río Sinú, uno de los cursos de agua más largo del interior de Colombia, camino de selvas a través de las ciudades de la bobina y finalmente lavado en el mar Caribe. Como la gran parte de Colombia, San Bernardo del Viento cayó víctima de un período de conflicto debido a la violencia del narcotráfico y la lucha militar. Algunos de los habitantes más ricos abandonaron sus hogares para nunca volver. Hoy en día, la zona esta derrumbada, casas habitadas por murciélagos y los cangrejos se están hundiendo lentamente en la arena como la historia está desapareciendo poco a poco en el pasado. San Bernardo del Viento está entrando tranquilamente en un tiempo de reparación aunque el conflicto aún está demasiado fresco para hablar abiertamente del tema. Coast 2 Coast facilitó un taller de movimiento de parada de verano con los jóvenes locales donde los niños escribieron sus propias historias cortas y luego las transformaron en animaciones. Los alumnos aprendieron a crear storyboards, disparar imágenes, grabar sus narrativas y organizar un equipo de producción para traer sus historias, de imaginación a papel .

San Bernardo del Viento, a small fishing village on ungoverned land along Colombia’s Caribbean coast. The remote community sits at the mouth of the river Sinu, one of the longest waterways winding its way from the interior jungles of Colombia through cities and finally flushing into the Caribbean Sea. Like the vast majority of Colombia, San Bernardo del Viento fell victim to a period of conflict due to drug violence and military strife. Some wealthier residents abandoned their homes never to return. Today these crumbling houses inhabited by bats and crabs are slowly sinking into the sand like their history is slowly fading into the past. San Bernardo del Viento is quietly entering a time of reparations although the conflict is still too fresh to speak openly about. Coast 2 Coast facilitated a monthlong stop motion workshop with local youth where kids wrote their own short stories and then transformed them into animations. Students learned to create storyboards, shoot footage, record their narratives, and organize a production team to bring their stories from their imaginations, to paper, to digital production.


Proyecto Coast to Coast C2C. Perú 119

VIDEOS PERU PARTE 1 Desde El Mar "Desde el Mar" es el primer proyecto audiovisual participativo realizado por los grupos locales de niños que trabajan, trabajaran y participan con el local NGO Lobitos, ONDAS para el desarrollo. El cortometraje muestra como es vivir en un pequeño pueblo de pescadores que solo dependen del mar para la supervivencia.

From The Sea “From the Sea" is the first participatory audiovisual project done by local groups of kids that work, work, and participate with the local Lobitos NGO, WAVES for Development. The short film is about living in a small fishing village dependent on the sea for survival.

VIDEOS PERU PARTE 2 Billabong Cabo Blanco Tuberiders Event Con el apoyo de Billabong Perú, Coast 2 Coast facilito un taller con un equipo de seis groms locales de Lobitos en el 2015 Billabong Cabo Blanco Tuberiders evento. Coast 2 Coast pasó el día fotografiando el evento y entrevistando a pescadores, espectadores y surfistas profesionales en conservación marina.

Billabong Cabo Blanco Tuberiders Event With support from Billabong Peru, Coast 2 Coast facilitated a workshop with a crew of six local Lobitos groms at the 2015 Billabong Cabo Blanco Tuberiders Event. Coast 2 Coast spent the day photographing the event and interviewing fishermen, spectators, and professional surfers on marine conservation.

Ejercicio Varada Observar nos ayuda a valorar y respetar. Lo mejor es observar durante la grabación... Fidho, local de Lobitos, grabador y también participó, junto a su padre, en la toma de su barco de pesca, El Señor Cautivo, hasta la playa. Esta es una actividad que involucra a toda la comunidad, puesto que sin la participación como un equipo, sería imposible hacer el trabajo. Con la participación de voluntarios, este video es filmado y editado por Fidho publicado y musicalizado.

Varada Exercise To observe helps us to value and to respect. The best is to observe while recording... Fidho, local of Lobitos, documented and also participated, alongside his father, in taking the their fishing boat, El Señor Cautivo, up onto the beach from the sea. This is an activity that involves the entire community since without participation as a team, it would be impossible to do the job. With the participation of volunteers, this video filmed and edited by Fidho and then published and put with music.

Mi Primer Festival Máncora Coast 2 Coast fue en una aventura a Máncora, paraíso turístico conocido por sus bares y vida nocturna. Por el contrario, pasamos tiempo con la comunidad local, facilitando dos días de talleres de fotografía y noches de cine al aire libre con nuestra aliado, Mi Primer Festival. Todo fue posible gracias a los socios locales que nos apoyaron con alojamiento y comida, una gran experiencia estupenda para los niños locales y niñas de Máncora.

Mi Primer Festival Máncora Coast 2 Coast went on an adventure to Máncora. This tourist haven known for his bars and nightlife, we instead spent time with the local community facilitating two days of photography workshops and open air cinema nights with our partner, Mi Primer Festival. All was possible thanks to local partners who supported us with accommodations and lunch, to great a super experience for the local boys and girls of Máncora.

Mural - Lobitos Creemos que las escuelas son espacios seguros para que los estudiantes puedan explorar sus identidades y adquirir conocimientos a través de una amplia variedad de medios. El proyecto de cine de Lobitos está liderando este esfuerzo a lo largo de la costa norte del Perú. Trabajando en colaboración con el Cuerpo de Paz de Estados Unidos, la UGEL, entidades corporativas y un colectivo creativo de artistas, Coast 2 Coast lanzó una campaña mural a través de los distritos escolares para encender la imaginación y fomentar un mayor sentido de espíritu creativo en los sistemas educativos.

Mural - Lobitos We believe schools are safe-spaces for students to explore their identities and gain knowledge through a wide variety of mediums. The Lobitos Cinema Project is leading this effort along the northern coast of Peru. Working in collaboration with the United States Peace Corps, the UGEL, corporate entities, and a creative collective of artists, Coast 2 Coast launched a mural campaign across school districts to ignite imagination and foster a greater sense of creative spirit in the education systems.


120

Relats digitals sobre l’Índia

Coneix Índia amb relats digitals educatius 10 Relats digitals que t’acosten a un país ple d’essències

Meet India with educational digital storytelling 10 Stories that will take you to a country full of essences

Projecte espaiCinema de la facultat de magisteri per a la mice Project espaiCinema of the teaching faculty for mice Descripció de l’activitat: Llengua estrangera II, una assignaturaamb el fil conductor de la qual va ser l’Índia i l’atenció a la diversitat cultural, va recollir una sèrie d’activitatsconcatenades que començarenamb un taller de relat digital i un exhaustiu treball amb els gèneres literaris com a vehicle per a l’aprenentatge de l’anglès. El producte final d’aquest programa va ser un relat digital de 5 minuts màximque servirà com a punt de partida en una classe de sensibilització sobre la diversitat cultural en les pràctiques escolars que aquest alumnat començarà al 2017. Així, doncs, aquests relats digitals en anglès seran una base per a desenvolupar activitats que treballaran competències relacionadesamb la interculturalitat, l'educació per al desenvolupament i l'aprenentatge de l'anglés a les aules d'Educació Primària. Alumnat del 4rt Curs del Grau de Mestre d’Anglésde la Universitat de València. Coordina María Alcantud Díaz (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura,àread’anglès, Facultat de Magisteri, UV); espaiCinema (www.uv.es/cinemag, projecte estable d’innovació educativa del Vicerectorat de Polítiques de Formació i de Qualitat Educativa de la UV),ProyectoTalis (www.proyectotalis.com) i Josep-Vicent Garcia Raffi (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, àrea de català, i Director d’espaiCinema).

Description of the activity: Foreign Language II, subject reap son driver to be India and the attention to cultural diversity, picked up a series of activities concatenated that began with a workshop on digital storytelling and thorough work with literary genres as vehicle for learning English. The final product of this program will be a digital story of no more than five minutes maximum which will serve as a starting point to a kind of awareness of cultural diversity in school practices that students will begin this Dons in 2017, these digital stories in English will be a basis for developing work skills activities related to intercultural education for development and learning English in primary school classrooms. 4th grade students of the Degree of Master of English University of Valencia. Students4th- YearPre-serviceTeachers. EnglishTeachingDegree. Universitat de València. Coordinator:María Alcantud Díaz (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, English area), Facultat de Magisteri, UV; espaiCinema (www.uv.es/cinemag) and Proyecto Talis: www.proyectotalis.com) and Josep-Vicent Garcia Raffi (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Catalonian area and espaiCinema Director).

Looking for equality. A daughter is anasset, not a liability Andrea Barrera Pla · Alicia Beltrán Claver · Paula Bonilla Tramoyeres

Sometimes, being a girl in India turns out to be difficult. Sabina is a bright girl, she likes going to school and studying to become an important woman in the future. She and her father dream about equality between men and women in their country, so they will do their best to find a solution for Ayesha, a friend who is suffering a complicated situation.

De vegades, ser una xica a l’Índia resulta un poc difícil. Sabina és una xiqueta espavilada a qui li agrada anar a l’escola i estudiar per convertir-se en una dona important en el futur. Ella i el seu pare somien amb la igualtat entre dones i homes al seu país, de manera que faran tot el possible per ajudar Ayesha, una amiga que està passant per una situació complicada.


Relats digitals sobre l’Índia 121

Marriage in India Mireia Catalá Faus · Marina Crespo Fernández · Laura de la Cruz Casas · Clara Esteve Piqueras · Esperanza Martínez Sánchez

This story is about marriage in India. Namely, you will see an example of one type of them: the arranged marriage. But, at the same time, you will go through different aspects of Indian culture. Aquesta història tracta sobre el matrimoni a l’índia; en concret, se’nveurà un tipus: el matrimoni concertat. Però al mateix temps, hom veurà diferents aspectes de la cultura hindú.

UndertheIndianSky Paula Albert Cuenca · Nuria Alonso · Patricia García Balaguer · Laura Rodrigo Raigon

A story told by an old wise Indian man in which a child discovers, for his first time, the importance of their religion and traditions through the legend of Daksha, his daughters and Chandra, the God of the Moon. Una història contada per un vell home savi en la qual un xiquet descobreix, per primera vegada, la importància de la religió i les seues tradicions per mitjà de la llegenda de Daksha, les seues filles i Xandra, el Déu de la lluna.

Sartkah’s Biggest Dream Patricia Mata de la Fuente · Álvaro Morales Sánchez · Lara Puchol Orihuel · Gema Sánchez Sánchez · Esther Vizcaino Zaera

Sartkah is an Indian child whose dream is to become a recognised chef. He starts this adventure in Masterchef Junior India showing his amazing cooking abilities. In the end, he will learn that we should follow our dreams because everything is possible. Sartkah és un xiquet hindú que persegueix el seu somni de convertir-se en un reconegut xef. L’aventura comença en el Masterchef Junior India, on té l'oportunitat de mostrar les habilitats culinàries. Finalment, aprèn que hem de seguir els nostres somnis perquè tot és possible.

India, a country full of contrasts MartaGarcíaGarcía · Mª IsabelBartret Rodríguez · HelenaValiente Ferrer · AnaJuditBlascoMaza

The differences between social classes in India are very significant. Yoshita and Naya, the two main characters of this story, are the evidence of it, but they show that there is always a way of breaking the barriers. Les diferències entre les classes socials a l’Índia són molt significatives. Yoshitai Naya, les dues protagonistes d'aquesta història, en són la prova; però tambéque sempre hi ha una manera de trencar les barreres.

India’s Gift to the World Pau Blanco Silvestre · Laura GázquezLópez · Isaac GuerreroPlasencia · Laura PicóCebrián · Adrián RodríguezManrique

Our proposal is about the view that a young Indian girl has about yoga, which is essential in her life, and, how this changes when she moves to another city with a differentlifestyle. La nostra proposta tracta de la visió que una jove hindú té sobre el ioga, exercici que és indispensable a la seua vida i com en canviar-se de ciutat, aquest també canviarà pel nou estil de vida que portarà.

Aami’s Story Ainoa CíscarVieco · Claudia López Martí · Lourdes Payá Alamar Jorge Pomar Vázquez · Joan Sansaloni Ferrando

The story talks about Aami's life and her problems during all her childhood. Fortunately everything changes thanks to the force transmitted by the dance she had always dreamed of practicing. La història parla sobre la vida d’Aami i els problemes que va tenir al llarg de tota la seua infantesa. Afortunadament, tot canvia gràcies a la força que li transmet el ball que ella sempre havia somiat practicar.


122

Relats digitals sobre l’Índia

The Longest Walk Starts with a Single Step Paula ArquésRodes · María Ibiza Beltrán · Esther Martínez Hernández · Paula Sánchez Martí

New country. New experiences. New people. A story that shows India from a child’s point of view and shows that the world hasn’t got any boundaries. Nou país. Noves experiències. Nova gent. Una història que ens mostra Índia des de la perspectiva d’un xiquet, I ens ensenya que el món no té barreres.

India through Senses María Cuesta Vinuesa · Alicia Montañana Barea · Natalia Pelufo Martí · Sara Salvador Guerrero

Five senses. Four friends. Three weeks in one of the most spiritual countries in the world. Two parallel realities: everyday routine and constant memories. A life-changing experience. Can a trip make a whole life turn upside-down? Discover it. Explore it. Take the risk. Cinc sentits. Quatre amigues. Tres setmanes en un dels països més espirituals del món. Dues realitats paral·leles: la rutina diària i els records constants. Una experiència que canvia vides. Pot un viatge posar una vida cap per avall? Descobreix-ho. Explora. Arrisca’t.

Her First Sari Claudia Gil Abacens · Nerea Sancho Sirgado · Mar Hernádez Miñana

Everything seems perfect. My sister is going to be married with her true love and… I amgoing to buy my first and amazing sari for this event! I really love Indian dresses, but theyare very expensive and I don’t have enough money… What can I do?! Tot sembla perfecte. La meua germana es casarà amb el seu vertader amor i… Jo em compraré el meu primer i increïble siri per a aquest esdeveniment! M’agraden moltíssim els vestits indis, però són molt cars i no tinc prou diners per a compra-me’n un… Què hi puc fer?!


123

Jurats Secció Oficial 2017 PRESIDENTA DEL JURAT JURY PRESIDENT

Mª Rosaria Omaggio itàlia

italy

Pepe Miralles xàbia

alacant

jávea alicante

Pepe Miralles (Xàbia, Alacant, 1959) és director de la Càtedra Art i Malalties i codirector de FICAE Festival Internacional de Curtmetratges i Art sobre Malalties. Treballa com a professor a la Universitat Politècncia de València, és membre del grup de recerca Art Urbà i Tecnologies de Gènere i artista visual. Pepe Miralles (Jávea, Alicante, 1959) is Director of the Art and Diseases Chair and co-director of FICAE Diseases International Short Film and Art Festival. He works as a professor at the Universitat Politècncia de Valencia, is a member of the research group Urban Art and Technologies of Gender and visual artist.

Luís Noguerol valència

treballa en Culturamasl en el camp de la cultura i la mediació artística. Activista LGTB en Lambda, Col· lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València, coordina les activitats culturals i el Festival Mostra La Ploma. Membre de AVALEM, associació valenciana d'educadors de museus i patrimonis. Participa en el consell assessor de Museari (Museu de l’imaginari). He works in Culturamasl in the field of culture and art education.LGTB activist in Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals of València, coordinates the cultural activities and the Mostra La Ploma Festival. Member of AVALEM, Valencian association of museum and heritage educators. Participates in the advisory council of Museari (Museu del imaginari).

Antonio Barrero catalunya

catalonia

docent, cinèfil i activista cultural des de fa més de 35 anys. És responsable d’una productora de vídeo amb la que realitza documentals i curtmetratges vinculats a la docència. Des de l’any 2008 dirigeix el FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Berà, l’únic festival de cinema dels Països Catalans que promociona, publicita, projecta i premia les produccions audiovisuals actuals –amateurs i professionals– realitzades en llengua catalana. Teacher, cultural activist and cinephile for over 35 years. He is responsible from an educational documentary production company. Since 2008 he directs the FIC-CAT, the International Film Festival in Catalan Roda de Bara, the only film festival at the Catalan Countries that promotes, advertising, projects and audiovisual productions –amateurs/professionals- performed in Catalan.


124

Jurats Secció Oficial mice 2017

Pierre Vives suïssa

switzerland

director de Comunicació del Festival de Cinema Rus d'Alacant "Cine VOLNA". Actor i model. Llargs, curts i publicitat. Cinema i televisió: sèries El Barco d'Antena 3 i, Operación Crusoe, protagonista (rol en italià, Padre Gabriele, agente vaticano), alguns films (El Amor y otras desgracias, Didi Hollywood, etc.) i gran nombre de curts. Professor a la Universitat d'Alacant. Estudis de Traducció i Interpretació, i Humanitats. Col·labora així mateix a l'Université de la Sorbonne a París (Langues Étrangères Appliquées) i a la Universitat Miguel Hernández a Elx. Així mateix, professor de Francés i d'Italià. Presentador, responsable de Cultura i de Relacions Internacionals d'Ispania TV, la televisió russa a Espanya, l'única acreditada actualment per l'Ambaixada de Rússia a Madrid. Director del Projecte LINGUA (Ràdio, TV, Cinema, premsa, etc.) a la Universitat d'Alacant que es desenvolupa en alemany, anglés, àrab i francés. Director Of Communication of the Russian Alicante Film Festival "Cine Volna". Actor and model. Long, short films and advertising. Film and television: Antena 3 series “El Barco” and “Operation Crusoe” ( main actor, role in Italian, Father Gabriele, Vatican agent), some feauture films (The Love and other misfortunes, Didi Hollywood, etc.) Professor at the University of Alicante. Interpreting and Translation Studies, and Humanities. Also at the Université de la Sorbonne in Paris (Applied Languages Etranger) and the Miguel Hernández University in Elche. Presenter responsible for Culture and International Relations Ispania TV, Russian TV in Spain, currently the only accredited by the Russian Embassy in Madrid.

Director of Project Lingua (radio, TV, cinema, press, etc.) at the University of Alicante taking place in German, English, Arabic and French.

Nishant Roy Bombarde india

índia

enginyer químic més tard va adquirir un Màster en Comunicació de Masses, en Pune en l’especialització en Comunicació Audiovisual. Després de treballar amb Zee TV durant tres anys com a productor executiu en programes d'èxit com Karol Bagh, va canviar a Zee Studios. En Zee estudis, va treballar en pel·lícules com Killa, Fandry, Elizabeth Ekadasi, Natasamrat i Sairat com a productor executiu. Ha escrit per a la televisió i ara també dirigeix les promocions de mitjans digitals en Zee Studios. A més de la part professional, ha treballat per al concurs aclamat per la crítica Dushyantapriya, on va carregar amb múltiples responsabilitats com el disseny de vestuari, l'actuació i l'assistència. El seu primer curt Daaravtha li va aconseguir el Premi Nacional a la millor opera prima d'un director. A Chemical Engineer by degree, Nishant Roy Bombarde later acquired a Masters in Mass Communication from Symbiosis, Pune specialising in Audio-Visual Communication. After working with Zee TV for three years as an Executive Producer on successful shows like Karol Bagh and Fear Files, he shifted to Zee Studios. At Zee Studios, he worked on well known Marathi films like Killa, Fandry, Elizabeth Ekadashi, Natasamrat and Sairat as an Executive Producer. He has written for Television and now also heads the Digital Media promotions at Zee Studios. Besides the professional front, he has worked for critically acclaimed play Dushyantapriya, where he shouldered multiple responsibilities like costume design, acting and assisting. His first short film Daaravtha got him the National Award for Best Debut Film of a Director.

Penny Sylvannia Putri indonèsia

indonesia

penny Sylvania Putri. Es va graduar de l'escola de cinema a la Jakarta Institut d'Arts per a la producció de cinema i va obtenir el grau de mestre a l'Institut Indonesi de les Arts a Surakarta, Java Central. Ha treballat a l'Institut de Ciències d'Indonèsia durant 6 anys en la realització de pel·lícules de ciència des d’aleshores. També treballa activament al Kineforum-Jakarta i al Consell de les Arts de Jakarta, casa d'art del cinema, com un coordinadora . També dona classes de cinema a la Universitat de Pasundan. Ha treballat per festivals i tallers de cinema com el Festival Internacional de Cinema de Jakarta, Digital Cinema, Think-Llei-Change: The Documentary Body Shop i el Festival de Cinema Coreà d'Indonèsia. Penny Sylvania Putri. Graduated from film school at Jakarta Institute of Arts for film production and got the master degree at the Indonesian Institute of Arts in Surakarta, Central Java. She’s been working at the Indonesian Institute of Sciences for 6 years and making science films since then. Beside that, she also actively works at Kineforum-Jakarta Arts Council, an art house cinema as one of the coordinator since 2006 and teaching film at the Pasundan University. She had worked for some film festivals and film workshops such as Jakarta International Film Festival, Swedish Digital Filmmaking Workshop, Think-Act-Change: The Body Shop Documentary Film Competition and Korean Indonesia Film Festival.


Jurats Secció Oficial mice 2017 125

Vladimir Digailev ucraïna

ukraine

Director executiu del Festival Internacional de Televisió per a la Infància «Dytiatko».Membre de la Junta Directiva de la CIFEJ. Membre de la Unió Nacional de Periodistes d'Ucraïna, membre de l’Euràsia Acadèmia de Televisió i Ràdio. President del Col·legi de Cinema de Kharkiv Arts «Dytiatko» Executive director of the International Children's Television Festival «Dytiatko». Member of the Board of CIFEJ. Member of the National Union of Journalists of Ukraine, Member of Eurasian Academy of Television and Radio, the Head of the Kharkiv Association of Children's Screen Arts «Dytiatko».

Claudio Federico itàlia

italy

llicenciat en Filosofia i cursos de post-grau en estudis europeus. President de l'Associació MEET (Pel· lícules per a l'Educació Europea i Trainig). Director del Festival MEET. La 4 a edició del Festival està prevista per a Març de 2017 en Plymouth Regne Unit. Realitzador amb més de 30 pel·lícules. Membre del grup d'expert tècnic sobre indicadors relacionats amb l'aprendre a aprendre i Competències de la Creativitat - Comissió Europea. Direcció General D'educació i Cultura (2010-2012). Membre del clúster "ACCÉS i inclusió social en l'aprenentatge permanent" - Comissió Europea Direcció General d'Educació i Cultura (2006-2010). Membre del Comitè de suport tècnic i didàctic Protocol / científic d'acord MIUR-RAI "A Itàlia" (2008-2009). Representat Itàlia el Comitè Comenius de la DG EAC a Brussel· les, (2004 - 2006). Avaluador del projecte europeu en el sector de l'educació i la formació, 2005-2015. Degree in Philosophy and post-graduate courses in European studies. President of MEET Association (Movies for European Education and Trainig) Director of the MEET Festival. The 4° editionof the Festival isscheduled in March 2017 to Plymouth Uk. Filmaker with more than 30 films. Member of of the technical expert group on possible indicators relating to learning to learn and creativity competences - European Commission. Directorate-General For Education and Culture (2010-2012). Member of the Cluster "Access And Social Inclusion in Lifelong Learning" - European Commission Directorate-General for Education and Culture (2006-2010). Member of the Committee of support technicaL AND didactic/scientific. Protocol of agreement MIUR-RAI “In Italia” (2008-2009). Represented Italy on the DG EAC’s Comenius Committee in Brussels, (2004 – 2006) Evaluator of European Project in the Education and training sector, from 2005 to 2015.

Athanasia Sfakianaki grècia

greece

Estudis en Farmàcia, Direcció de Cinema i Recursos Humans. Treballa durant 25 anys com a directora creativa en publicitat. Creadora de programes educatius per als joves en la televisió educativa de Grècia i al Parlament Hel·lènic per a joves. Ha guanyat nombroses distincions. Des de 2009 és coordinadora de programa i de relacions internacionals al Festival Internacional de Cinema Olimpia per a xiquets, xiquetes i joves. Part d'això inclou l'assistència a diversos festivals de cinema a l'estranger (Berlinale, Zlin etc) i les reunions i conferències de l ‘ECFA. Studies in Pharmacy, Film Direction and Human Resources. Worked for 25 years as creative director in Advertising. Creator of educational programs for youth in corporation with Educational Television of Greece and Hellenic Youth Parliament, winning numerous distinctions. Since 2009 program coordinator, international relations at the Olympia International Film Festival for Children and Young People. Part of this includes attendance to several Film Festivals abroad (Berlinale, Zlin etc) and ECFA's meetings and conferences.

Javier Navarro Montero valència

És guionista, director i productor de cinema de València Diu que "per desgràcia" era molt bon estudiant de Ciències i va estudiar Enginyeria Industrial. Però el seu amor pel cinema des de la seua infància estava per sobre de qualsevol altra cosa. El 2009 va viatjar a Madrid i va estudiar direcció de cinema i guió en ACE (Agència de Curtmetratges Espanyols). Ha dirigit el curtmetratge "Acabe de tindre un somni", que ha guanyat més de 200 premis, la majoria d'ells internacionals. El curt ha estat projectat en més de 700 festivals de cinema arreu del món. Is a screenwriter, director and film producer from Valencia. He says that "unfortunately" was a very good Sciences student and he studied Industrial Engineering. But his love for cinema since childhood was above anything else. In 2009, he travelled to Madrid and studied film directing and screenwriting at ACE (Spanish Short Film Agency). He directed the short film "I've just had a dream", which has won more than 200 awards, most of them are internationals and the short has been projected at over 700 film festivals worldwide.


126

Jurats Secció Oficial mice 2017

Rowena Martínez Ulayan filipines-turquia

philippines -turkey

Rowena Martínez Ulayan és especialista en educació d’Arts Cinematogràfiques que treballa en cinema per xiquets i xiquetes per més de tres dècades organitzant esdeveniments de cinema i altres activitats relacionades. Com a artista multi-guardonada, ha estat convidada per assistir com a jurat o donar conferències en diversos esdeveniments internacionals com ara festivals de cinema i congresos. És la fundadora i actual presidenta de l'Associació dels Joves de Cinema i Art que executa el Festival de Cinema Universal Infantil anualment a Turquia. Rowena Martinez Ulayan is a Cinematic Arts Education Specialist whose work in Children's Cinema spans more than three decades of organizing film events for children and other related activities. A multi awarded artist, she has been invited to sit as jury or deliver lectures in various international events such as film festivals and conferences. She is the founder and current chairperson of the Children's Film and Art association which runs the annual Universal Kids Film Festival in Turkey.

Josep Vicent Garcia Raffi valència

Josep-Vicent Garcia Raffi (València, 1961) és doctor en Filologia i profesor de la Facultat de Magisteri de la UV. És coordinador del grupd’innovació didáctica espaiCinema i elsseuscampsd’investigaciósón la didàctica de la llengua i la literatura i la literatura catalana contemporània. Josep-Vicent Garcia Raffi (València, 1961) holds a PhD in CatalanPhilology and is a Lecturer at the Facultat de Magisteri, Universitat de València. He heads the didactic innovation Project espaiCinema, and his main fields of research are language and literature didactic, and contemporary Catalan literature.

Ricard Huerta valència

Ricard Huerta és professor d'educació artística a la Universitat de València. Investigador de l'Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives. Director de EARI Educació Artística Revista d'Investigació, codirigeix al costat de Roman de la Calle el postgrau Educació Artística i Gestió de Museus. Doctor en Belles Arts i llicenciat en Música, Belles Arts i Comunicació Audiovisual. Professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri. És membre fundador i coordinador del Grup Creari de recerca en pedagogies culturals. Ha participat com a investigador en el projecte R + D + I OEPE Observatori d'Educació Patrimonial a Espanya, i també en el I + D + I Habitat sonor. Ha estat investigador convidat en universitats del Regne Unit, Brasil, Argentina, Cuba, Uruguai, Perú, Colòmbia, França i Xile, així com a les universitats de Girona, Lleida, Complutense de Madrid, Saragossa i Santiago de Compostel·la. Té un gran nombre de publicacions. Ricard Huerta is professor of Art Education at the University of Valencia. Researcher at the Institute for Educational Innovations and Creativity. EARI Director of Arts Education Research Journal, co-directed with Roman de la Calle the master Art Education Management and Museums. Doctor of Fine Arts degree in Music, Fine Arts and Audiovisual Communication. Professor of the Department of Teaching Musical, Plastic and Corporal Expression Faculty of Education. Founding member and coordinator of the research Grup Creari cultural pedagogies. He has participated as a researcher in the project R & D OEPE Heritage Education Observatory in Spain, and also in the R & D Habitat sound. He has been a guest researcher at universities in the UK, Brazil, Argentina, Cuba, Uruguay, Peru, Colombia, Chile and France, as well as the universities of Girona, Lleida, Complutense de Madrid, Zaragoza and Santiago de Compostela . He has a large number of publications.

Renate Holubek aústria

austria

Renate Holubek és des de 2001 directora dels Media Literacy Award (MLA) en Viena- Festival d’audiovisuals per a estudiants i dona suport als professors d'educació audiovisual.Va estudiar periodisme i estudis de teatre a Salzburg i Viena i Tecnologia Educativa a la Universitat del Danubi Krems.És membre del Grup d'Experts de la UE per l'alfabetització mediàtica. Renate Holubek is since 2001 the directos of the media literacy award (mla) - international media competition for students and support teachers in media education.She studied journalism and theater studies in Salzburg and Vienna and Educational Technology at the Danube University Krems.She is a member of the EU Expert Group for Media Literacy .


Jurats Secció Oficial mice 2017 127

Claudia Landsberger holanda

holland

Claudia Landsberger treballa a la BaseWorxFor Cinema com a Soci Executiu després d'haver estat directora general de EYE Internacional a l'Institut de Cinema Holandès durant dues dècades. BaseWorxForCinema treballa en els camps de l'escriptura i desenvolupament de projectes, màrqueting internacional i comunicacions, estratègia de festivals i mercat i la programació de festivals. Landsberger va ser cofundadora de l'European Film Promotion, va servir durant molts anys en el comitè de Selecció de la Berlinale i el Fons de Cinema d'Hamburg i és membre de l'Acadèmia de Cinema Europeu. Claudia Landsberger joined BaseWorxFor Film as Executive Partner after having been managing director of EYE International at the Dutch Film Institute for two decades. BaseWorxFor Film is active in the fields of script and project development, international marketing and communications, festival & market strategy and festival programming. Landsberger was the co-founder of European Film Promotion, served for many years on the selection committee of the Berlinale and the Hamburg Film Fund and is a member of the European Film Academy.

Begum Mahbuba Khatun bangladesh

Va estudiar Treball Social de la Universitat de Rajshahi i va treballar amb diferents organitzacions no governamentals nacionals i internacionals així com els mitjans de comunicació i on és especialista. Va produir i va dirigir ‘Kannya Prendre Thikana Ki? “(On és la seua adreça de la meua xica?) sobre la qüestió de l’herència per a les dones de Bangla Desh. També va dirigir la sèrie de televisió ‘Tobuo Swapno Dekhi’ (Encara somiem) sobre diferents temes de la discriminació de gènere i la violència contra les dones. Mahbuba ha dirigit també diversos teleplays i programes infantils. Se li va donar el Premi al Millor Director per la Bangla Desh Associació de Periodistes de Cinema per la seva adaptació per a televisió de ‘Nishsobdo Ghun Poka’ (La Arna Silenci) i va dirigir ‘Chutir de Dine (Durant unes vacances) primer programa de televisió infantil a Bangla Desh. Ella és membre de l’Associació Internacional de la Dona de Ràdio i Televisió, podem Aliança per eradicar la violència domèstica, Comitè Nacional i diverses altres organitzacions, com Bangladesh Mahila Parishad. She studied Social Work at University of Rajshahi and worked with different national and international NGOs as Media and Communication Specialist. She produced and directed ‘Kannya Tomar Thikana Ki?’ (Where is your address my girl?) on the issue of inheritance for women of Bangladesh. She also directed television series ‘Tobuo Swapno Dekhi’ (Still We Dream) on different issues of gender discrimination and violence against women. Mahbuba Also directed several teleplays and children’s programmes. She was given Best Director’s Award by Bangladesh Cine Journalists Association for her teleplay ‘Nishsobdo Ghun Poka’ (The Silent Moth) She produced and directed ‘Chutir Dine’ (During A Holiday) first ever produced children’s television programme in Bangladesh out of Bangladesh Television. She is member of International Women’s Association for Radio and Television, We Can Alliance to End Domestic Violence, National Committee and several other organizations including Bangladesh Mahila Parishad.

Javier Vilalta Ibáñez valència

Licenciado en Derecho – Universidad de Valencia. Profesor Nuevas Tecnologías Universitat Oberta de Catalunya. Director Àmbit Associació Dignitat i Justícia. Director fundación por la Justicia. Director Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València. Docente Master de cooperación y Derechos Humanos de la Universidad de València. Productor de proyectos culturales en materia de Derechos Humanos. Master Nuevas Tecnologías en la Administración Pública – Universidad de València. Master Financiero y tributario – Universidad de Valencia. Estudios de doctorado en Nuevas Tecnologías.. Fue Jurista Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación Electrónica. Degree in Law - University of Valencia. Professor New Technologies Universitat Oberta de Catalunya. CEO Àmbit Asociació Dignitat i Justícia . CEO Foundation for justice . CEO International Film Festival Human Rights Festival of València – HUMANS FEST. Professor of Cooperation and Human Rights at the University of Valencia . Producer of cultural projects in the field of Human Rights. Master New Technologies in Public Administration - University of València. Master Financial and Tax - University of Valencia PhD studies in New Technologies.He was Lawyer Valencian Agency of Technology and Electronic Certification.


128

Ponències i Xarrades

10.00- 10.20

Sergio Moratón Presentació Fundació Vicente Ferrer Vicente Ferrer Foundation.

10.30- 10.50

Fatima Musharbek Presentació. Presentation. Festival SICFFE. Sharjah. Emirats Àrabs Units

11.00- 11.20

Deepak Jain Presentació. Presentation. Festival CIFF . Dubai. Emirats Àrabs Units

11.30 -11.50

Rebeca Díez El cinema com a aprenentage col·laboratiu The cinema as collaborative learning

12.00- 12.20

Montserrat Jurado In the variety is the taste: Specialization of the film festivals in Spain En la varietat està el gust: Especialització dels festivals de cine a Espanya

12.30 -12.50

Francesc-Josep Deó Raventós Aula Mèdia Alfabetització i Consciència Mediàtica Literacy and media Consciousness

13.00-13.20

Pepe Miralles “Homofòbia i malaltia: les paradoxes d’aquesta conjunció” “Homophobia and disease: the paradoxes of this conjunction”

13.30 -14 00

Luís Noguerol Activar l’art, l’educació i la participació ciutadana contra la LGTBfobia Activate art, education and citizen participation against LGBTphobia.

16.00 -16.20

Isabel Lapuerta Educación en corto. Web multimèdia. Multimedia service

16.30 -16.50

Enrique Díaz MINICHAPLIN. Una escuela low cost para aprender a contar y que no nos engañen MINICHAPLIN. A low cost school to learn to count/to tell and avoid tricks

17.00- 17.20

Ramon Breu Presentació del llibre Tractar la memòria a l’aula a través del cinema Dealing with historical memory at school through cinema

17.30 - 17.50

Enrique Martínez-Salanova Conèixer i utilitzar les imatges en moviment: Un desafiament per a l’educació Knowing and using moving pictures. A challenge for education

18.00 - 18.20

Hinteregger-Euller Sonja Alfabetització mediàtica en el context europeu Media Literacy in the European Context

18.30 - 18.50

Jean-Luc Slock Presenta Cameraetc. Idees darrere del curt. Presents Cameraetc. Ideas behind the short.

19.00 - 19.20

Jesús Alcolea “Dime lo que ves y lo que crees que significa”. Sobre el valor formativo del cine “Tell me what you see and what you think it means.” The formative value of cinema

19.30 - 20.00

Alexis Borràs – Blanca Armendàriz Participa Melies


Ponències i Xarrades 129

Luís Noguerol

VALÈNCIA Activar l'art, l'educació i la participacióciutadana contra la LGTBfobia. Diàriament podem trovar exemples de discriminació contra lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Per a transformar aquestes situacions la ciutadania ha articulat una sèrie de recursos i estratègies des de les associacions utilitzant la cultura i l'educació com a eines fonamentals. Treballa en Culturamasl en el camp de la cultura i la mediació artística. Activista LGTB en Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de València, coordina les activitats culturals i el Festival Mostra La Ploma. Membre de AVALEM, associació valenciana d'educadors de museus i patrimonis. Participa en el consell assessor de Museari (Museu de l’imaginari).

Activate art, education and citizen participation against LGBTphobia. Examples of discrimination against lesbians, gays, transsexuals and bisexuals people can be founddaily. To transform these situations the citizenship has articulated a series of resources and strategies from the associations to change this reality using culture and education as fundamental tools. He works in Culturamasl in the field of culture and art education. LGTB activist in Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals of València, coordinates the cultural activities and the Mostra La Ploma Festival. Member of AVALEM, Valencian association of museum and heritage educators. Participates in the advisory council of Museari (Museu del imaginari).

Pepe Miralles

XÀBIA, ALACANT "Homofòbia i malaltia: les paradoxes d'aquesta conjunció". La conferència analitzarà les paradoxes que es desprenen de la consideració de l'homofòbia com a malaltia social atenent tant als paranys que aquest enfocament tanca, com a la pertinència tàctica de catalogar-la com a tal. Director de la Càtedra Art i Malalties i codirector de FICAE Festival Internacional de Curtmetratges i Art sobre Malalties. Treballa com a professor a la Universitat Politècncia de València, és membre del grup de recerca Art Urbà i Tecnologies de Gènere i artista visual.

“Homophobia and disease: the paradoxes of this conjunction”. The conference will analyze the paradoxes arising from the consideration of homophobia as a social disease due to the pitfalls of this approach, and to the tactical relevance of cataloging it as a disease. Director of the Art and Diseases Chair and co-director of FICAE Diseases International Short Film and Art Festival. He works as a professor at the Universitat Politècncia de Valencia, is a member of the research group Urban Art and Technologies of Gender and visual artist.

Isabel Lapuerta

MADRID Educació en Curt. Web multimèdia. Presentació. Educació en curt és un servei multimèdia enfocat en l'ensenyament de l'espanyol (ELE), a través del curtmetratge. Isabel Lapuerta presentarà un nou servei multimèdia que se centra en l’espanyol com a segona llengua d'aprenentatge a través de pel·lícules curtes amb un llenguatge apropiat, elegit pels seus valors pedagògics en els millors festivals de curtmetratges i mercats. Acompanyada per activitats pedagògiques dissenyades per facultats de llenguatge en els Estats Units. Nacida en Madrid en 1964, Isabel Lapuerta empezó su carrera profesional con el equipo fundador de Canal + en el año 1989. Allí ejerció de productora de programas de cine durante los primeros años, para pasar a dirigir las retransmisiones de los Oscars y los Globos de Oro además de las cuatro temporadas de "Boyero y Cía", en su última etapa en la cadena. Desde 2013, ya como autónoma, ha desarrollado labores de productora de programas como "Maraton Man" para el canal #0 de Movistar +, y colaboraciones de consultoría relacionadas con la compra de derechos de cortometrajes en el ámbito de la educación.

Educación en corto is a multimedia service that focuses on Spanish as a second language learning through short movies. Isabel Lapuerta will present a new multimedia service that focuses on Spanish as a second language learning through short movies with an appropiate language, chosen for their pedagogical values in the best short film Festivals and Markets. Accompanied by pedagogically sound activities designed by language faculty in the United States. Born in Madrid in 1964 has worked for a large part of her professional career in Canal+, where she was producer of cinema programs from the outset of this channel en 1989. She later became broadcast director of the Oscar and Golden Globe Awards. In her last stage in Canal+, she directed the film program “Boyero y Cia” for four seasons. From 2013 she became a freelancer doing works as producer for programs such as “Maraton man” for movistar+’s channel #0 as well as doing consultancy work related to the purchase of short films in the field of education.


130

Ponències i Xarrades

Enrique Martínez-Salanova Sánchez ANDALUSIA - LA RIOJA

Conèixer i utilitzar les imatges en moviment: Un desafiament per a l'educació Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies incrementen la possibilitat de la interrelació humana. El cinema, en concret, presenta noves pautes de conducta, sobre coneixements i cultures i es fa imprescindible per a mostrar i conèixer el món i els seus problemes. Per això és imprescindible treballar-ho i integrar a les aules, com a recurs didàctic, com a element comunicatiu i com a expressió de valors, sentiments, coneixements i idees. Professor, pedagog, antropòleg i tecnòleg de l'Educació, educomunicador, escriptor i dibuixant. Director de la revista Aularia digital. Vicepresident del Grupo Comunicar. Sotsdirector de la revista científica «Comunicar». Autor de nombrosos textos sobre cinema i educació, entre ells el llibre: «Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine». Editat pel «Grupo Comunicar» en 2002.

Knowing and using moving pictures. A challenge for education The media and new technologies increase the possibility of human interaction. Cinema, in particular, presents new patterns of behavior, about knowledge and cultures and becomes essential to show and know the world and its problems. It is therefore essential to work and integrate it in the classroom, as a didactic resource, as a communicative element and as an expression of values, feelings, knowledge and ideas. Teacher, educator, anthropologist and technologist of Education, educomunicator, writer and artist. Editor of the Aularia digital. Vicepresident Group Comunicar. Assistant director of the scientific journal “Comunicar.” Author of numerous texts on cinema and education, including the book “Aprender con el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine”. Edited by the “Grupo Comunicar” in 2002.

Jesús Alcolea Banegas

VALÈNCIA Professor Titular, acreditat a Catedràtic, de la Universitat de València, i degà de la seua Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Ha investigat alguns aspectes dels estudis sobre l'argumentació i, pel seu interès sobre la reflexió filosòfica sobre el cinema, els ha centrat en l'argumentació visual en el cinema.

Professor, credited to Professor of the University of Valencia, and Dean of the Faculty of Education Sciences. He has investigated some aspects of studies on argumentation and for their interest in the philosophical reflection on cinema, he has focused on the visual argument in the cinema.

Enrique Díaz

MÁLAGA MINICHAPLIN. Una escuela low cost para aprender a contar y que no nos engañen. ¿Cuántos dedos hay aquí? Con esta pregunta se inicia siempre cualquier actividad de nuestra escuela. Una escuela que tiene como objetivo desvelar las claves de los lenguajes masivos de comunicación, pensada específicamente para niños y niñas, jóvenes, padres, madres y docentes. Un centro de divulgación mediática político, donde aprender a defenderse de las pantallas y a crear mensajes propios de alcance global. (Málaga, 1960)Productor, reportero y guionista de prensa, radio y televisión. Fundador de Minichaplin, el único centro nómada de divulgación mediática de Europa. Conferenciante y creador del método didáctico “La magia del cine”. Miembro del grupo de educomunicación Comunicar y de la Red de Cine Casero. Coordinador de Home Movie Day Málaga. Actualmente impulsa Axarquía Cinema, festival de cine educativo.

MINICHAPLIN. A low cost school to learn to count/to tell and avoid tricks. How many fingers are there? With this simple question always starts any activity of our school. A school to unveil the keys to mass communication languages, designed specifically for children, youth, parents and teachers. A political/civic media literacy center, where to learn how to defend ourself from the screens and create our own messages of global reach. (Málaga, 1960). Producer, reporter and screenwriter of press, radio and television. Founder and actual CEO of Minichaplin, the only nomadic media literacy center in Europe. Author of the didactic method “The magic of cinema”. Member of the educommunication group “Comunicar” and the Spanish Home Cinema Network. Coordinator of Home Movie Day Málaga. Nowadays he drives “Axarquía Cinema”, festival of educational movies.


Ponències i Xarrades 131

Francesc-Josep Deó Raventós

BARCELONA Periodista i professor de tecnologia. Director de la revista digital AulaMèdia. Educació en Comunicació (www.aulamedia.info). Formador de formadors. Col·laborador en diferents publicacions pedagògiques. Alfabetització i Consciència Mediàtica Els mitjans de comunicació ocupen cada dia més espai en la cultura global del Segle XXI. Habitem en un ecosistema comunicatiu que és cada vegada més complex: per l'aparició contínua de noves tecnologies comunicatives, per la multiplicació de canals d'informació i per la concentració d'aquests canals en poques mans, etc. Davant d'aquest ecosistema mediàtic brutalment invasiu, on els missatges audiovisuals -ja siguin informatius, publicitaris o dramàtics- construeixen la realitat que ens envolta i que generen uns models mentals ideològicament molt marcats... cal una Educació Mediàtica per comprendre aquest hàbitat comunicatiu.Una educació que aporti als usuaris dels mitjans els elements per comprendre els textos audiovisuals, però també per poder generar textos audiovisuals propis. Una capacitació en comunicació en dos sentits: la comprensiva i la expressiva. Però si aquesta alfabetització mediàtica -en la lectura i l'escriptura audiovisual- és molt important, més ho es encara la necessitat d'una capacitació en l'anàlisi crítica dels continguts dels mitjans i també de la forma que prenen. És a dir, en aquest ecosistema digital es fa necessari una consciència mediàtica, que ens permeti opinar i actuar de forma autònoma, crítica i lliure

Journalist and teacher of technology. Director of the digital magazine AulaMèdia. Educació en Comunicació (www.aulamedia.info). Formador Of formadors. Contributor in different pedagogical publications. Literacy and media Consciousness The media occupy every day more space in the global culture of the 21st century. We inhabit in a communicative ecosystem that it is increasingly complex: for the continuous apparition of new communicative technologies, for the multiplication of channels of information and for the concentration of these channels in few hands, etc. In front of this media ecosystem brutally invasive, where the audiovisual messages -already are informative, advertising or dramatic- build the reality that surrounds us and that generate some mental ideological models very marked... It is necessary an Media Education to comprise this communicative habitat. An education that contribute to the users of the means the elements to comprise the audiovisual texts, but also for can generate own audiovisual texts. A capacitation in communication in two senses: the comprehensive and the expressive. But if this media literacy -in the reading and the audiovisual writing- is very important, more it still the need of a capacitation in the critical analysis of the contents of the means and also of the shape that take. That is to say, in this digital ecosystem does necessary a media consciousness that allow us think and act of autonomous shape, critical and free.

Montserrat Jurado Martín

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ ELX En la varietat està el gust: Especialització dels festivals de cine a Espanya La xarrada se centrarà en les tendències d'especialització dels festivals de cine a Espanya des d'una visió general. Festivals de cine hi ha molts i també molts els que deixen de celebrar-se per diversos motius. Els certàmens opten més per la diversitat i oferir productes únics amb què diferenciar-se dels seus esdeveniments veïns o satisfer el gust i els interessos d'un públic que busca noves experiències quan vol botar-se l'oferta comercial. Doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid; llicenciada en Periodisme per la mateixa universitat; Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius per la Universitat CEU Cardenal Herrera. Des de 2005, professora en la Universitat Miguel Hernández d'Elx en l'Àrea de Periodisme. És experta en periodisme cultural, festivals de cine a Espanya, periodisme ètnic de proximitat, etc. En estes àrees ha publicat diversos articles en revistes com Index Comunicació, Seqüències, Sphera Pública, Acadèmia, Estudis de les Cultures Contemporànies, Revista Digital Universitària, Revista Mediterrània Comunicació. Ha treballat com a periodista en diversos mitjans de comunicació (La Veritat, Grup Notícies, Guia de l'Oci) i en el Festival Internacional de Cine Independent d'Elx.

In the variety is the taste: Specialization of the film festivals in Spain The talk will focus on the trends of specialization of the film festivals in Spain from an overview. There are many film festivals and many festivals are also held for various reasons. The competitions choose more for diversity and offer unique products with which to differentiate themselves from their neighbor’s events or satisfy the taste and interests of an audience that looks for new experiences when it wants to skip the commercial offer. PhD in Journalism from the Universidad Complutense de Madrid; Graduated in Journalism from the same university; Master’s Degree in Management and Management of Educational Centers by CEU Cardenal Herrera University. Since 2005, professor at the Miguel Hernández University of Elche in the Journalism Area. She is an expert in cultural journalism, film festivals in Spain, ethnic journalism, etc. In these areas he has published several articles in journals such as Index Communication, Sequences, Public Sphera, Academia, Studies of Contemporary Cultures, Digital Universitaria Magazine, Revista Mediterránea Comunicación. He has worked as a journalist in various media (La Verdad, Grupo Noticias, Guía del Ocio) and the International Independent Film Festival of Elche.


132

Ponències i Xarrades

Jean –Luck Slock

BÈLGICA - BELGIUM Idees darrere del curt. Camera etc Camera-etc s'ha fet un nom internacional per si mateix a través del seu enfocament específic en la producció de pel· lícules d'animació com a projectes de col·laboració. Camera-etc treballa molt l'exterior de Bèlgica, distingint-se pels seus projectes audiovisuals produïts en cooperació amb els països del Sud. L'estudi està també involucrat en la producció de pel·lícules d'autor, vídeos musicals i documentals. Les seues produccions amb estils gràfics variats i temes originals es seleccionen amb regularitat i guanyen premis en festivals internacionals. Està implicat en l'animació i la música des de 1979, fundador de l'estudi d'animació de càmera, etc. Va viatjar per tot el món impartint tallers d'animació i l'organitzant de cursos de formació professional d'animació. També va ser secretari general del Grup Taller Asifa, periodista al Festival d'Annecy, membre del jurat en diversos festivals internacionals d'animació i ensenyant de animació s. Des de 2005, s'està produint pel·lícules d'animació com «Orgesticulanismus» de Mathieu Labaye, «pèl» de Delphine Hermans, asso ... Està diriginat un estudi de 13 persones a Lieja, Bèlgica. A més de produccions col·lectives i d'autor, Camera etc-ONG porta un munt de projectes de cooperació a tot el món.

Ideas behind the short. Camera etc Camera-etc has made an international name for itself through its specific approach in producing animated films as collaborative projects. Camera-etc is active abroad, distinguishing itself through its audiovisual projects produced in co-operation with the countries from the South. The studio is also involved in producing auteur films, music videos, and documentaries. Its productions with varied graphic styles and original themes are regularly selected and win prizes at international festivals. Is involved in animation and music since 1979, founding the Camera-etc animation studio. He travelled around the world, leading numbers of animation workshops and organizing professional animation trainings. He also was general secretary of the Asifa Workshop Group, journalist at the Annecy Festival, jury member in several international animation festivals and for a while teaching animation. Since 2005, he’s producing numbers of animation films such as « Orgesticulanismus » from Mathieu Labaye, « Hair » from Delphine Hermans, aso… He’s running a 13 people team studio in Liège, Belgium. Besides collective and author productions, the NGO Camera-etc leads plenty of cooperation projects around the world.

Hinteregger-Euller Sonja

AÙSTRIA- AUSTRIA Alfabetització mediàtica en el context europeu L'alfabetització mediàtica a l'escola ha d'animar als estudiants a pensar i actuar de forma independent i ha d'oferir un àmbit per a l'aplicació de les pròpies idees i pràctiques efectives dels estudiants, aquest és el desafiament per als professors i el sistema educatiu.

Cap dels Mitjans de Comunicació per l'Educació. Ministeri federal d’educació. Aústria. El Departament d'Educació de Mitjans és responsable de l'alfabetització mediàtica i l'aprovació de tots els mitjans d'ensenyament utilitzats a les escoles austríaques.

Media Literacy in the European Context Media literacy in school should encourage students to think and act independently and it should offer a scope for implementing students’ own effective ideas and practices, this is the challange for teachers and the Education System.

Head of the Educational Media. Federal ministry of education. The Department Educational Media is responsible for media literacy and the approval of all teaching aids used in the Austrian schools.

Ramon Breu

BARCELONA Presentació del llibre Tractar la memòria a l’aula a través del cinema de Ramon Breu Es tracta d’una publicació del Memorial Democràtic del govern català dedicada a la comunitat educativa a fi de donar a conèixer els temes i les metodologies de treballrelacionadesamb la memòria a través del cinema. Aquest llibre ens presenta quinze propostes didàctiques sobre pel·lícules per ser treballades a l’aula, vinculades a la memòria democràtica i ordenades cronològicament, des de l’any 1931 –proclamació de la II República- i, fins el 1980 –primeres eleccions democràtiques del Govern de Catalunya després de la guerra civil-. Totes les propostes didàctiques segueixen la mateixa estructura per tal de facilitar i ordenar el treball amb els alumnes. S’inicien amb el resum o sinopsis de la producció, la fitxa tècnica, la pantalla d’activitats amb un seguit de preguntes a fi de facilitar

Dealing with historical memory at school through cinema by Ramon Breu This book is a publication of the Democratic Memorial of the Catalan government addressed to the educational community meant to divulge the subjects and methodologies related to the historical memory through cinema. The volume presents 15 didactic film proposals to work in the classroom. They are connected to the democratic memory and are chronologically organized, from 1931- proclamation of the Second Spanish Republic - to 1980 – year of the first democratic elections of the Catalan government after the Civil War. All the didactic proposals follow the same structure to make the students’ job easier. These proposals begin with the film summary, the technical specifications and several questions to facilitate its comprehension. They also focus on the language and the audio-visual techniques that allow us to study thoroughly the es-


Ponències i Xarrades 133

la comprensió, el llenguatge i les tècniques audiovisuals que ens permeten endinsar-nos en tots aquells conceptes essencials del llenguatge cinematogràfic, el tràveling de lectures on a partir de diferents textos es contextualitza el tema i, a contracamp, on es poden trobar diversos aspectes didàctics dedicats al professorat. Les pel·lícules de ficció com les de no ficció seleccionades per ser treballades a l’aula ens transmeten l’horror, el patiment, les emocions de la memòria de la Guerra Civil i del la dictadura franquista. Un cop a l’aula li pertocarà al professorat modular l’estudi d’aquest període i emmarcar-lo en un context més ampli, i controlar-lo a través d’un distanciament crític. L’única possibilitat de pal·liar una mica el despropòsit tan enorme d’ignorar la memòria recent del nostre poble, l’única manera d’aconseguir donar visibilitat mínimament als que sempre han estat invisibles és l’educació, és aconseguir que els nostres escolars coneguin, debatin i s’interessin per la seva història, per la seva memòria.

Ramon Breu Panyella (1956) Professor d’historia i d’educació en comunicació. Coordina el projecte Cinescola www.cinescola.info. Formador del professorat i col·laborador de diferents revistes educatives, ha publicat diferents obres sobre educació cinematogràfica i l’alfabetitizació mediàtica. Fou el redactor del Manifest per l’educació en comunicació http:// www.aulamedia.org/manifest/. Actualment col·labora amb el Memorial Democràtic i Docs Barcelona.

Rebeca Díez

El cinema com a aprenentage col·laboratiu. L’actual sistema educatiu deu orientar-se cap a l’alfabetització digital de l’alumnat, a posar en joc un conjunt de competències culturals i habilitats socials que implica tota la comunitat (família, alumnes i professors) en aquest nou aprenentatge col·laboratiu que deu utilitzar el cinema com a eina. Doctora en Comunicació amb la tesi sobre valors i competències educatives en els videojocs de la TDT infantil espanyola, professora de Comunicació Audiovisual al Campus de Gandia (Universitat Politècnica de València) i especialista en comunicació online per a empreses i organitzacions.

sential concepts related to the cinematographic language. There are readings which help the students to contextualise the topic dealt in the film and a last section with several educational tips for the teachers. Both fiction and non-fiction films proposed in the book makes us feel the horror, the sorrow and the emotions suffered during the Civil War and Franco’s dictatorship. Back in the classroom, the teacher is responsible for adjusting the students’ knowledge of this period and for setting it in a broader context, as well as to develop a critical distancing. Education is the key to acknowledge and give credit to the historical memory of our country as it seems there is a deliberated intention to ignore it. The aim of these 15 proposals is to make our students understand, discuss and get interested in their history, their historical memory. Ramon Breu Panyella (1956) History and Media Education teacher. He coordinates the Cinescola project www.cinescola.info. Teacher trainer and contributor for various educational journals. He has published several books on Film Education and Media Literacy. Editor of the Media Education Manifesto http://www. aulamedia.org/manifest/. Currently working with the Democratic Memorial of the Catalan governement and Docs Barcelona.

The cinema as collaborative learning. The current educational system must be oriented towards the digital literacy of students, to put into play a set of cultural and social skills that involves the entire community (family, students and teachers) in this new collaborative learning that must use film as a tool. PhD in Communication with the thesis on educational values and competences in video games of spanish TDT, professor of Audiovisual Communication in the Campus of Gandia (Universitat Politènica de València) and specialist in online communication for companies and organizations.

Sergio Moratón

Presentació Fundació Vicente Ferrer. Abogado, Master en Derecho Fiscal. Especializado en gestión de proyectos de Cooperación Internacional y en el contexto de la India rural, desarrolla sus funciones como Delegado de la Fundación Vicente Ferrer en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia desde el año 2000, alternándolo con estancias breves en el terreno, en el Estado de Andhra Pradesh (India).

Vicente Ferrer Foundation. Lawyer, master’s degree in tax law, he is a specialist in International Cooperation project management and the context of rural India. He works since 2000 in Vicente Ferrer Foundation as a Regional Delegate for the Valencian and Murcia communities, as well as in India, in short periods of time.


134

Ponències i Xarrades

Deepak Jain

EMIRATS ÀRABS UNITS

Presentació. Festival CIFF . DUBAI. Sobre CIFF: Festival Internacional de Cinema per a la Infància (CIFF) és una celebració de la curiositat i la creativitat en els xiquets. El festival alimenta les ments dels seus joves cinèfils 'amb una proposta de cinema significativa i font d'inspiració de tot el món. També anima a joves realitzadors per fer curtmetratges i guanyar premis nacionals i internacionals. Iniciat el 2014, CIFF s'ha convertit ràpidament en un dels esdeveniments més populars per a les persones i famílies joves a l'Orient Mitjà amb prop de 24.000 persones en l'assistència. Deepak Jain, és el fundador i director del Festival Internacional de Cinema per a Xiquets (CIFF) a Dubai. Un enginyer de qualificació i un director de cinema per passió, Deepak aporta més de dues dècades d'experiència multinacional en benefici dels joves realitzadors en el Mig Orient. A més de la gestió de CIFF, Deepak porta a terme pràctiques en tallers de cinema per a xiquetes i xiquets de 12+ anys, escriu guions, dirigeix i pel.lícules.

Presentation. CIFF Festival. DUBAI. About CIFF: Children’s International Film Festival (CIFF) is a celebration of curiosity & creativity in children. The festival feeds its young film-goers’ minds with meaningful & inspirational cinema from around world. It also encourages its young filmmakers to make short-films and win national & international awards. Started in 2014, CIFF has fast become one of the most popular events for young people & families in the Middle East with close to 24,000 people in attendance. Deepak Jain, is the Founder & Director of the Children’s International Film Festival (CIFF) in Dubai. An Engineer by qualification and a Filmmaker by passion, Deepak brings over two decades of multi-national cross-domain experience to the advantage of young filmmakers in the Middle East. In addition to managing CIFF, Deepak conducts hands-on Filmmaking Workshops for 12+ year olds, writes Screenplays, directs and watches Films.

Alexis Borràs Blanca Almendariz

BARCELONA. Participa MELIES Presentem una manera senzilla i engrescadora d’introduir la creació cinematogràfica dins del context educatiu. Una activitat d’aproximació als orígens del cinema fantàstic a partir del’experimentació dels primers trucatges. Aprendrem cinema fent cinema amb el concurs de curts Participa Méliès (www.participamelies.com). Alexis Borràs i Blanca Almendariz formen Digital Films, una productora audiovisual especialitzada en cinema i educació amb múltiples inquietuds artístiques i culturals que van des de l’anàlisi i la creació de continguts educatius sobre cultura visual fins a la formació passant per la producció i la realització audiovisual.

We present a simple and motivational way to introduce filmmaking into educational settings. An activity of approach to the birth of fantastic cinema experimenting with the very first pieces of trick photography. Learning cinema making cinema with the short-film competition Participa Méliès. Alexis Borràs i Blanca Almendariz form Digital Films. An audiovisual production company specialized in cinema and education along with cultural and artistic endeavors. Analysis and creation of educational content related to visual knowledge, audiovisual formation, production and filmmaking.

Fatima Musharbek

SHARJAH - EMIRÀTS ÀRBAS UNITS Fatima Musharbek va néixer el 1989 i és Coordinadora Festival de Cinema Major al Festival de Cinema de Sharjah Internacional per a la Infància. Directora dels Emirats de les pel·lícules premiades (Rabbit Hole) i (Fàcil en l'amor). El Festival de Cinema Internacional de Xiquets i xiquetes Sharjah és el festival de cinema més gran dels Emirats Àrabs Units i de la regió del golf.

Fatima Musharbek was born in 1989 and she is a Senior Film Festival Coordinator at Sharjah International Children’s Film Festival. An Emirati filmmaker she is the director of the award-winning films (Rabbit Hole) and (Easy On Love). The Sharjah International Children’s Film Festival is the first children’s film festival in the UAE and the gulf region.


135


136


137

Cerimònia d’obertura Direcció Escènica Estela Martínez Presentadors

Amàlia Garrigòs Iñaki Lamúa Guapu Marina Muñoz Fortuny Disseny d’il·luminació Txiqui Gómez ACTUACIONS

GALA D’O BERT DIUMEN

URA OP ENING CE REMON

Y

GE 19 D E FEBRE R 2017 18 :00 hore s

FAM I CIA

PALAU D E LES A RTS

TEATRE LA CULLERETA Wilfred Pelló/ Alícia Llorca CEIP CIUTAT ARTISTA FALLER DIRECCIÓ Rebeca Sancho FALLA PLAÇA LEPANTO Benetússer SOCIETAT MUSICAL Ciutat Vella. Secció Jove. ESTRELA ROJA Benimaclet RAANGELA BOLLYWOOD ESCUELA HUELLAS MISLATA Carmen Rosa Bosó Pérez (soprano) Laura Navarro Álvarez (soprano) BEAT CREW DIRECCIÓ Katy Sansano ASPRONA TIMBALS CURTMETRATGES PROFESSIONALS ACABE DE TINDRE UN SOMNI I JUST HAD A DREAM Espanya Spain Director Javi Navarro DAARAVTHA THE THRESHOLD EL LLINDAR India Índia Director Nishant Roy Bombarde CURTMETRATGES ÀMBITS EDUCATIUS BEATLES FOREVER PER SEMPRE BEATLES CEIP La Font. La Canyada Paterna XSSSST CEIP Vicente Lino Ferrandiz. L’Orxeta FUGITIUS HABITUALS THE USUAL FUGITIVES CPEE Raquel Payà. Dénia

dibudiseña

ndo

5a Mostra inte

rnacional cinem del 19 al 26 d

a educatiu

e febrer de 2

017


138

CERIMÒNIA DE CLOENDA I ENTREGA DE PREMIS

CLOSING AND AWARD CEREMONY

DIUMENGE 26 DE FEBRER DE 2017 AUDITORI DE L’ELIANA

dibudiseñando

5a Mostra internacional cinema educatiu del 19 al 26 de febrer de 2017


139

Converses amb el director Ventura Pons Després de dirigir més d’una vintena d’obres teatrals, va rodar la seva primera pel·lícula l’any 1977, Ocaña, retrat intermitent, seleccionada oficialment pel Festival de Cannes. Amb vint-i-set llargmetratges, vint-i-nou produïts amb la seva companyia Els Films de la Rambla, S.A., fundada l’any 1.985, s’ha convertit en el director que més pel·lícules ha rodat en català i en un dels cineastes més coneguts de Catalunya. La seva obra es programa contínuament en els millors Festivals Internacionals, més de set cents arreu del món, destacant la Berlinale, on ha aconseguit la seva presència consecutiva durant cinc anys, i a la vegada ha estat estrenada en nombrosos països. Ha estat Vice-President de l’Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España i ha rebut, entre d’altres, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Govern espanyol, la Creu de Sant Jordi del Govern català, el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de Catalunya, un Premi Ondas, el Premio Ciudad de Huesca, el Zinegoak 2005 a Bilbao, el Zlatni Pecât (Segell d’Or) a Belgrad, Sèrbia, el premi Respecte a Piestany, Eslovàquia, el Gloria Award a Chicago (EUA), el Galway Hooker a Irlanda, el Premi Sant Jordi de la crítica de Barcelona per la seva carrera, el Gaudí d’Honor 2015, i entre d’altres, els dels festivals de Lima (Perú), Mar del Plata (Argentina), Cartagena d’Indies (Colòmbia), Santo Domingo (República Dominicana), Torino (Itàlia), Montpeller (França). La Denver Colorado University, (EUA) celebrà l’octubre del 2012 un Congrés universitari sobre el seu cinema amb especialistes del món acadèmic anglosaxó. L’Editorial Vervuert ha publicat el llibre d’aquest congrés: Ventura Pons: Una mirada excepcional desde el cine català. És autor de dos llibres de memòries Els meus (i els altres), Proa 2011, i Els altres són els meus (però no tots) 2016, i també d’un diari de viatge 54 dies i escaig, 3i4 (Octubre) 2012.

També ha impulsat la recuperació dels Cinemes Texas de Barcelona, amb el propòsit de normalitzar l’exhibició del cinema internacional en versió original sempre subtitulat en català. Ventura Pons has already directed 29 feature films and is one of the best-known Catalan film directors. His films are continuously programmed in the most prestigious International Festivals, almost 720 up to now, and distributed in many countries around the world. He has been vice-president of the Spanish Film Academy and the subject of more than 30 international homages and retrospectives: at London’s ICA (Institute of Contemporary Arts), New York’s Lincoln Center and in the world's foremost Cinematheques: Los Angeles, Mexico, Buenos Aires, Santiago, Caracas, Belgrade, Istanbul, Warsaw, Tel-Aviv, Jerusalem, Haifa, among many others.

Pons has also received international “life time achivement awards” in Chicago, Galway, Piestany, Lima, Torino and Montpellier and in Spain he has received the Catalan National Film Award, the Spain Fine Arts Gold Medal, the Catalan Sant Jordi Cross, the Gaudi Honour Award among many others. In 2012 the University of Colorado at Denver (USA) held an academic Conference on his cinema. Vervuert has published a book about this conference: Ventura Pons: An exceptional gaze from the Catalan cinema. He has published a book of memoirs Mine (and the others) (2011), and a World Tour diary, 54 days and a bit more (2012). • 1978: Ocaña, retrat intermitent (Ocaña, an intermittent portrait) • 1981: El vicari d’Olot (The vicary of Olot) • 1986: La rossa del bar (The blonde at the bar) • 1989: Puta Misèria! (Dammed Misery!) • 1990: Què t’hi jugues Mari Pili (What’s your bet, Mari Pili?) • 1991: Aquesta nit o mai (Tonight or never) • 1993: Rosita, please! • 1994: El perquè de tot plegat (What it’s all about) • 1996: Actrius (Actresses) • 1996: MMB: Quadern de memòria (MMB: Memory Notebook) • 1997: Carícies (Caresses) • 1998: Amic/Amat (Beloved/Friend) • 1999: Morir (o no) To die (or Not) • 2000: Anita no perd el tren (Anita takes a chance) • 2001: Food of Love • 2002: El gran Gato (The great Gato) • 2004: Amor Idiota (Idiot Love) • 2005: Animals ferits (Wounded animals) • 2006: La Vida Abismal (Life at the abysss) • 2007: Barcelona (un mapa) Barcelona (a map) • 2008: Forasters (Strangers) • 2009: A la deriva (Drifting) • 2010: Mil cretins (A thousand fools) • 2011: Any de Gràcia (Year of Grace)

• 2012: Un berenar a Ginebra (An afternoon in Geneva) • 2013: Ignasi M. • 2015: El virus de la por (Virus of fear) • 2015: Cola, Colita, Colassa • 2016: Oh, What a Joy! • 2016: Sabates Grosses


140

Converses amb el director Ventura Pons

El virus de la por

Virus of fear

El dia que els cavallets de mar, el grup infantil de natació d’un poliesportiu municipal, comencen a nedar sense cinturó una criatura de quatre anys acusa en Jordi, un dels monitors, de fer un petó a un altre nen.

The day the group of swimming pool children begin their exercises without a bubble, Jordi, one of the monitors is accused to kiss a kid. The parents react hysterically.

Els pares ho veuen amb inquietud i preocupació. Les versions sobre el petó no coincideixen i fa sortir a superfície sospites, dubtes i temors. Es tracta d’un gest de tendresa per a calmar un nen espantat o hi havia algun altre tipus d’intenció? El virus de la por obre interrogants sobre els temors contemporanis, les relacions humanes, els prejudicis i la confiança.

Una producció d’ELS FILMS DE LA RAMBLA, S.A. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. Guió de VENTURA PONS I JOSEP MARIA MIRÓ Direcció i Producció VENTURA PONS

The versions about the kiss do not match and they fight with suspicions, doubts and fears. Is it a tender gesture to calm a frightened child or the monitor had any other purpose? “Virus of fear” questions our contemporary lives, human relations, prejudices and trust.Mostra internacional cinema educatiu Organitza

Col.labora

Col.laboren COLABORADORS DE LA GENERALITAT

Patrocini moral

www.MICEvalencia.com https://www.facebook.com/MICEbyJordiElMussol

https://twitter.com/JordielMussol

https://www.youtube.com/chanel/UC-ePFxLT1o-xAWwVFuZ55qA