Page 1

L 4 Mixed Up T-NSM

N-ASM

V-PAI-3S

1. ο

νοµον

γινωσκει

law

know

T-ASM

N-NSM

τον

ανθρωπος

Literal

Idiomatic

The man// shi is knowing// the law

The man is knowing the law

The slave/servant// shi is bringing/bearing// gifts/offerings

The servant is bringing gifts

The angel/messenger// shi is saying/speaking// word

The messenger is saying a word

You are having/holding/eating// the fruit The brothers// they are hearing/understanding// the words// ff the angel/messenger

You are eating the fruit

Yall are sending// gifts/offerings// tibw the temple We are seeing/perceiving// the houses/dwellings/families // ff the multitudes/peoples/crowds

Yall are sending offerings to the temple

The sons// ff the men// they are leading// the slaves/servants

The sons of the men are leading the slaves

We are taking/bringing// gifts/offerings// ff fruit// aea// ff bread

We are bringing gifts of fruit and bread

man

2.

V-PAI-3S

N-NSM

φερει

δουλος

bring/bear

slave/servant

N-ASN

T-NSM

δωρον

ο

gift/offering V-PAI-3S

3.λεγει

N-NSM

T-NSM

N-ASM

αγγελος

ο

λογον.

say/speak

angel/ messenger V-PAI-2S

T-ASM

4. τον

εχεις

T-NPM

have/hold/eat N-GSM

fruit V-PAI-3P

ακουουσι

angel/messenger N-APM

hear/understand

T-GSM

N-NPM

του

αδελφοι

τους λογους

word N-DSN V-PAI-2P

6. ιερω

πεµπετε

temple N-APM

brother N-APN

T-DSN

τω

δωρα

send

gift/offering V-PAI-1P

N-GPM

7. οικους

οξλων

house/dwelling/ family

βλεποµεν

multitude/people/ crowd

T-GPM

see/perceive f

The brothers are understanding the words of the messenger

We are seeing the houses of the peoples

T-APM

των

τους

T-NPM

8. οι

N-ASM

καρτον.

5. οι αγγελου T-APM

word

N-GPM

N-NPM

T-GPM

ανθρωπων

υιοι

των

man

son 

T-APM

V-PAI-3P

N-APM

τους

αγουσι

δουλους.

Lead

slave/servant

N-APN

CONJ

N-GSM

9.δωρα

και

καρπου

gift/ offering

fruit

N-GSM

V-PAI-1S

αρτου

λαµβανω

bread

take/bring


10.

N-APM

N-DPM

T-DPM

λογους

αδελφοις

τοις

word

brother

We are writing// words// tibw the brothers

We are writing words to the brothers

We are seeing/perceiving// the marriage/wedding// tibw the house/dwelling/family

We are seeing the wedding in the house

The angels/messengers// they are knowing// death// aea// they are teaching// men// tibw words

The messengers are knowing death and they are teaching men with words

V-PAI-1P

γραφοµεν write

V-PAI-1S

N-ASM

T-DSM

11 . βλεπω

τω

γαµον

see/perceive

T-ASM

marriage/ wedding

N-DSM

τον

οικω house/dwelling/ family

T-NPM

12. οι

V-PAI-3P

N-NPM

γινωσκουσι know

αγγελοι angel/messenger

CONJ

N-ASM

V-PAI-3P

και

θανατον

διδασκουσιν

death

N-DPM

λογοις word

teach

N-APM

ανθροπους man

l-4-4-mixed-up  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you