Page 1

ha hu  hi  ha  hye  h  ho   ሀ    ሁ    ሂ    ሃ    ሄ    ህ    ሆ     le  lu  li  la  lye  l  lo   ለ    ሉ    ሊ    ላ    ሌ    ል    ሎ     hhe  hhu  hhi  hha  hhye  hh  hho   ሐ        ሑ      ሒ    ሓ    ሔ      ሕ    ሖ     me  mu  mi  ma  mye  m  mo   መ    ሙ    ሚ    ማ    ሜ      ም    ሞ     re  ru  ri  ra  rye  r  ro   ረ    ሩ    ሪ    ራ    ሬ    ር    ሮ     ce  cu  ci  ca  cye  c  co   ሰ    ሱ    ሲ    ሳ    ሴ    ስ    ሶ     sche  schu  schi  scha  schye  sch  scho   ሸ                ሹ            ሺ    ሻ                ሼ          ሽ        ሾ     cke  cku  cki  cka  ckye  ck  cko   ቀ    ቁ    ቂ    ቃ    ቄ    ቅ    ቆ     ckwe  ckwu  ckwi  ckwa  ckwye  ckwh  ckwo   ቐ                  ቑ              ቒ              ቓ          ቔ    ቕ              ቖ     be  bu  bi  ba  bye  b  bo   በ    ቡ    ቢ    ባ    ቤ    ብ    ቦ     te  tu  ti  ta  tye  t  to   ተ    ቱ    ቲ    ታ    ቴ    ት    ቶ     tsche  tschu  tschi  tscha  tschye  tschh  tscho   ቸ ቹ      ቺ    ቻ              ቼ    ች    ቾ     ne  nu  ni  na  nye  n  no   ነ    ኑ    ኒ    ና    ኔ    ን    ኖ     nje  nju  nji  nja  njye  nj  njo   ኘ    ኙ    ኚ    ኛ    ኜ    ኝ      ኞ     e    u    i    a    eye    ih    o   አ    ኡ    ኢ    ኣ    ኤ    እ    ኦ     ke  ku  ki  ka  kye  k  ko   ከ    ኩ    ኪ    ካ    ኬ    ክ    ኮ       che  chu  chi  cha  chye  ch  cho   ኸ    ኹ  ኺ    ኻ    ኼ    ኽ    ኾ     we  wu  wi  wa  wye  w  wo   ወ    ዉ    ዊ    ዋ    ዉ    ው    ዎ     aa  uu  ii  aa  iye  i  oo   ዐ    ዑ    ዒ    ዓ    ዔ    ዕ    ዖ  


se su  si  sa  ssye  ss  sso   ዘ    ዙ    ዚ    ዛ    ዜ    ዝ    ዞ     zsche  zschu  zschi  zscha  zschye  zsch  zscho   ዠ        ዡ            ዢ              ዣ            ዤ              ዥ        ዦ     je  ju  ji  ja  jye  j  jo   የ    ዩ    ዪ    ያ    ዬ    ይ    ዮ     de  du  di  da  dye  d  do   ደ    ዱ    ዲ    ዳ    ዴ    ድ    ዶ     dje  dju  dji  dja  djye  djh  djo   ጀ    ጁ    ጂ    ጃ    ጄ    ጅ    ጆ     ge  gu  gi  ga  gye  g  go   ገ    ጉ    ጊ    ጋ    ጌ    ግ    ጎ     ttje  ttju  tti  tta  ttye  tth  tto   ጠ    ጡ    ጢ    ጣ    ጤ    ጥ    ጦ     ttche  ttchu  ttchi  ttcha  ttchye  ttchh  ttcho   ጨ              ጩ            ጪ      ጫ        ጬ    ጭ        ጮ     ppe  ppu  ppi  ppa  ppye  pp  ppo   ጰ    ጱ    ጲ    ጳ    ጴ    ጵ    ጶ     tze  tzu  tzi  tza  tzye  tz  tzo   ጸ    ጹ    ጺ    ጻ    ጼ    ጽ    ጾ     fe          fu        fi    fa      fye    f      fo   ፈ    ፉ    ፊ    ፋ    ፌ    ፍ    ፎ     pe  pu  pi  pa  pye  p  po   ፐ    ፑ    ፒ    ፓ    ፔ    ፕ    ፖ     ve  vu  vi  va  vye  v  vo   ቨ    ቩ  ቪ  ቫ    ቬ    ቭ  ቮ       ce    cu    ci    ca    cye    c    co   ሠ      ሡ  ሢ  ሣ  ሤ  ሥ  ሦ     dsche  dschi  dscha  dschye  dschh  dscho   ዸ                ዺ              ዻ              ዼ                  ዽ              ዾ     gje  gju  gji  gja  gye  gjh  gjo   ጘ          ጙ      ጚ    ጛ        ጜ      ጝ      ጞ     tze  tzu  tzi  tza  tzye  tz  tzo   ፀ    ፁ      ፂ      ፃ        ፄ        ፅ    ፆ    

alphabet  

Tigrinya is a member of the Ethiopic branch of Semitic languages with about 6 million speakers mainly in the Tigre region of Ethiopia and in...

alphabet  

Tigrinya is a member of the Ethiopic branch of Semitic languages with about 6 million speakers mainly in the Tigre region of Ethiopia and in...