Page 1

Københavns Bibliotek (Bibliotek 2) Michael Berg Nielsen Stine Torsbjerg Thomsen Møller Patricia Gambula Larsen Julie Tollund Ingibjörg Sigtryggsdottir

mibe@itu.dk sthm@itu.dk pgam@itu.dk jtol@itu.dk isig@itu.dk

Problemfelt Biblioteket er det ældste mediehus vi har, det har udviklet sig gennem tiden, men hvordan vil det fortsat udvikle sig? Biblioteket giver os mulighed for at låne forskellige medieprodukter, disse produkter er nu blevet digitaliseret og det er ikke længere nødvendigt, at gå ned på biblioteket for at låne. Biblioteket har udviklet forskellige alternativer til måden at låne på og udviklet deres produkter, som f.eks. deres nye e-bøger. Udfordringen her er dog at borgeren forventer tværmedialitet i produkterne. Produkterne skal simpelthen være kompatible med diverse medier, som borgeren er i besiddelse af. Uoverenstemmelser på tværs af medierne er uhensigtsmæssige for borgeren, som de problemer der var mellem e-bøger fra biblioteket og e-bogslæseren ‘Kindle’. Hvordan kan bibliotekerne læse nuværende problemer og undgå fremtidige uoverenstemmelser? Bibliotekerne har også en udfordring når det kommer til at være mere attraktive end de alternativer der findes på nettet. Hvordan fastholder eller tiltrækker de borgerne, når de alternativer der findes på nettet er så nemme og hurtige at bruge. Satser bibliotekerne på at være konkurrencedygtige på dette punkt, eller vil de satse på andre “oplevelser”? Bibliotekerne har mange tilbud til borgerne, og har mange platforme at udbyde dem på. Deres målgruppe er hele befolkningen og der er tilbud til dem alle, hvilket må være svært at få formidlet til borgerne. Har bibliotekerne mulighed for at formidle de muligheder de tilbyder til borgerne på en anden måde for at skabe mere opmærksomhed om det? Problemformulering 1 Hvordan gør Københavns biblioteker det nemmere for borgere at bruge biblioteket frem for ulovlige alternativer, så som streaming eller downloads? Problemformulering 2 Bruger Københavns biblioteker tværmedielle platforme for at nå deres målgruppe? Og i så fald, hvordan? Problemformulering 3 Hvordan påvirker digitaliseringen af medieprodukter bibliotekerne? Hvordan følger Københavns biblioteker med denne digitalisering? Problemformulering 4 Giver bibliotekernes tværmedielle strategi merværdi for deres brugere, og i så fald på hvilken måde? Metode Som en start på vores projekt vil vi gerne snakke med en ekspert på området. Vi vil derfor arrangere et interview med en person, som har viden om og muligvis magt over bibliotekernes tværmedielle platformer. Med dette interview vil vi opnå indsigt i bibliotekernes nuværende situation og mulige planer for fremtiden. Den indsigt vi får ud af dette interview vil vi anvende i fremadrettede undersøgelser og den endelige opgaveskrivning. Vi vil bruge informationen som baggrund til vores undersøgelse af borgernes synspunkt i sagen og udforme eventuelle


spørgeskemaer eller fremtidige interviewguides ud fra ekspert interviewets resultater. Dernæst vil vi indsamle empiri om bibliotekernes nuværende situation fra borgerens synspunkt. Denne undersøgelse afhænger fuldt og fast af den endelige problemformulering, da vinklerne er meget forskellige. Vælger vi en problemformulering med formålet at kortlægge den nuværende strategi og eventuelle faldgrupper, vil vi formodentligt vælge at udføre en kvantitativ undersøgelse, så som survey af borgeres holdninger til situatuionen. Vælger vi derimod en mere fremadrettet problemformulering med fokus på videreudvikling, vil vi formodentligt vælge at udføre et fokusgruppe interview, for at få borgerens stemme med i udviklingen af de nye ideer. Valget af den metode for anden fase afhænger ikke blot af problemformuleringen, men også af ekspertens udtalelser i det første interview. Målet med analysen er at besvare problemformuleringen og derfor afhænger valget af metoden også af problemformuleringen. Litteratur Bibliotekernes historie - For at have et udgangspunkt vil vi have brug for at læse noget litteratur om bibliotekerne og deres historie. På tværs af medierne - For at være i stand til at undersøge og analysere tværmedielle aspekter i bibliotekerne skal vi bruge denne bog og flere af teksterne i kompendiet vedrørende tværmedialitet. Oplevelsesøkonomi - Det er en mulighed at bibliotekerne forbedre deres strategi igennem oplevelsesøkonomi og derfor vil vi sætte os ind i de generelle aspekter af oplevelsesøkonomi. Afhængig af valg af problemformulering og metode vil vi anvende relevant litteratur om emner så som målgruppeundersøgelse, digitalisering af medieprodukter og fokusgruppe interviews.


Brainstorm billede:

bibliotek2-projekt-oplaeg  

Københavns Bibliotek (Bibliotek 2) Brainstorm billede:

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you