Page 21

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA

Rozmowa z Łukaszem Pyszką, specjalistą Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy

Jakich informacji będą udzielali konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta? Konsultanci TIP będą udzielać informacji między innymi o danych teleadresowych NFZ oraz szpitali, przychodni, aptek i sklepów medycznych, które mają zawartą umowę z NFZ. Ponadto będą informować o zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta, a także zasad funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Od konsultantów TIP będzie można również uzyskać informację o rodzajach dokumen-

tów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), systemie ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w tym wysokości aktualnej składki na to ubezpieczenie, oraz zasadach korzystania i miejscach wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Pod numerem TIP konsultanci udzielą informacji o zasadach uzyskania EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej. Czy dzwoniąc na przykład z Bydgoszczy, dowiem się o funkcjonowaniu służby zdrowia w Sosnowcu? Jak najbardziej, konsultanci TIP udzielą niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania służby zdrowia w całej Polsce, bez względu na to, skąd dzwoni pacjent. Natomiast w przypadku, gdyby zadane pytanie charakteryzowało się wysokim poziomem szczegółowości, konsultanci TIP mają możliwość przełączania rozmów do specjalistów z komórek merytorycznych we wszystkich oddziałach NFZ w Polsce. Ponadto konsultanci TIP mogą oddzwanianiać do pacjentów po uzyskaniu oczekiwanych informacji. Czy przez infolinię będę mogła złożyć skargę na placówkę medyczną? W przypadku woli złożenia skargi przez pacjenta konsultanci TIP, po ustaleniu, na terenie jakiego województwa znajduje się dana placówka medyczna, przełączają rozmowę do Sekcji Skarg i Wniosków we

właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ. Tam bezpośrednio od specjalistów zajmujących się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg pacjent uzyska niezbędne informacje, dotyczące procedury złożenia skargi i załączenia właściwej dokumentacji. Co do zasady, skargi składa się pisemnie. Konsultant TIP udzieli mi porady medycznej? W pierwszym etapie wprowadzania Telefonicznej Informacji Pacjenta konsultantami TIP są specjaliści z zakresu systemu opieki zdrowotnej od strony administracyjnej. Jednak nowa idea call center w NFZ oraz w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zakłada, że docelowo TIP będzie nie tylko pomagał poruszać się po systemie ochrony zdrowia, ale z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, pozwoli na uzyskanie prostych porad medycznych. Czy przez tę infolinię mogę wezwać pogotowie? Nie. Na terenie całej Polski, aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy wybrać numer telefonu 999 lub jednolity ogólnoeuropejski numer ratunkowy 112. Jeśli nie będę wiedziała, czy moje leki są refundowane, mogę zadzwonić na infolinię i uzyskać taką informację? Aktualny wykaz leków refundowanych przez NFZ znajduje się w obwieszczeniach Ministra Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie. Konsultanci TIP jak najbardziej pomogą pacjentowi w sprawdzeniu, czy dany lek znajduje się na aktualnym wykazie leków refundowanych.CP

P R O M O C J A 008656982

miasta kobiet • styczeń 2019

21

Profile for Miasta Kobiet

Miasta Kobiet styczeń 2019  

Miasta Kobiet styczeń 2019  

Advertisement