Page 1

LES ENERGIES ALTERNATIVES

Nom:Miao miao Su Curs:2n ESO


ÍNDEX 1.Les energies alternativies 1.1.Tèrmiques 1.2.Centrals hidràuliques 1.3.Centrals solar 1.4.Centrals eòlica 1.5.Centrals geotèrmica 1.6.Centrals mareomotriu 1.7.Biomassa

ENERGIES ALTERNATIVES

Hi ha diferents tipus de centrals elèctriques que ultitzen energi renovables com a fonts d'energia primària per a generar l'electricitat.


CENTRALS HIDRÀULIQUES

El seu funcionament es basa en l'aprofitament de l'energia de l'aigu dels rius. .S'eleva el nivell de l'aigua amb una presa, augmentant-ne l'energ potencial. .L'aigua es fa baixar per una canonada, l'energia potencial converteix en cinètica. .L'aigua arriba a la turbina, mou els àleps i es crea un moviment d rotació a l'eix. .Aquest moviment arriba a l'alternador i es genera el corrent elèctric


CENTRALS SOLARS

Centrals solars: L'aprofitament de l'energia solar per produir energia porta a terme per dos processos diferent: el tèrmic i el fotovoltaic. Centrals solars tèrmiques. L'energia que es necessita per produir vapor d'aigua es aportada per calor provinent del sol. hi ha de dos tipus: .Centrals solars de col·lectors distribuïts. Els miralls agafa enrgia solar atraves de un fluid i es fa que pasa per turbina i despres a alternador i a final a transformador. Centrals solars de torre central. El conjunt de miralls al volta de un torre central i els miralls es don energia solar al torre central i dalt del torre hi ha una caldera i es on havia el fluid. Col·lectors distribuïts

Torre central


.Centrals fotovoltaiques Són les úniques que no converteixen l'energia primària en mecànic sinó que transformen directament la llum del sol en corrent elèct gràcies a les plaques fotovoltaiques i les plaques fotovoltaiques es formada per dos capes un es neutrons i l'altre depèn.

CENTRAL EÒLIQUES

Les centrla eòliques estan formades per aerogeneradors amb gra pales que són mogudes per l'energia del vent. Aquest moviment trsllada a l'eix de la turbina, un sistema de transmissió multiplica l voltes de l'eix i transmet el moviment a l'eix de l'alternador, que gene energia elèctrica. L'aerogenerador s'oriente perpendicularment al ve


mitjançant un sistema d'orientació. Els parcs eòlics cal situar-los en llocs on la continuït del vent sig adequeda (V=4m/s-12m/s).

CENTRALS GEOTÈRMIQUES

Les centrals geotèrmiques acosegueixen l'energia elèctrica a partir de producció de vapor d'aigua aprofitant l'energia tèrmica de l'interiol de Terra, a la profunditat necessària per escalfar-la i produir vap Aquesta vapor s'extreu per un altre tub i s'injecta a la turbina per fer girar i fer funcionar alternador


CENTRALS MAREOMOTRIU

Les centrals mareomotriu aprofiten l'energia de les marees. En algu llocs, el desnivell de s'emmagatzema l'aigua i s'aprofita l'energ potencial de l'aigua fent-la passa per coduccions on s'han instal· turboalternadors reversibles

BIOMASSA La biomassa és la mtèria orgànica no fòssil que s'orgina en fotosíntesi de les plantes. Es poden utilitzar aquests combustibles una central tèrmica convencional per produir-ne energia elèctrica La biomassa pot tenir diversos orígens: .Biomassa vegetal: residus agrícoles i forestals.


.Biomassa animal:restes animals (residus,purins...) .Residus sòlids urbans (RSU): escombreries domèstiques. A partir de la biomassa s'obtenen els diferents combustibles mitjança processos mecànic, termoquímics o bioquímics. ORIGEN DE LA BIOMASSA

RESIDUS BIOMASSA


Treball de tecno