Page 1

Gid pou Atelye Fòmasyon sou Pwogram Sibvansyon ak Asistans Teknik Pou Òganizasyon 2014-2015

Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade www.miamidadearts.org


Pwogram Sibvansyon ak Atelye Fòmasyon Asistans Teknik Depatman an gen pwogram sibvansyon konpetitif ki pèmèt bay sèvis dirèk pou atis ak òganizasyon kiltirèl yo. Chak pwogram sa yo fèt yon jan pou l kouvri yon zòn espesifik nan devlopman kiltirèl, koumanse depi renovasyon sèvis kiltirèl nan katye yo, jiska sipò pou pwogram ki montre kisa gwo òganizasyon kiltirèl ki pa travay pou benefis yo ap fè nan kominote a. Chak pwogram sibvansyon Depatman an gen pou l pase nan yon evalyasyon piblik devan yon komite espesyal ki evalye aplikasyon yo voye pou sibvansyon yo. Apre sa, rekòmandasyon komite sibvansyon an pase devan Komite Afè Kiltirèl la, ak devan Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la, epi devan Majistra Konte Miami-Dade la, pou evalyasyon ak apwobasyon. Tout moun ki vle fè aplikasyon yo genyen pou yo rankontre ak administratè pwogram sibvansyon an, anvan yo remèt aplikasyon an. Tout aplikan genyen pou yo patisipe nan yon atelye fòmasyon pou system sibvansyon elektwonik nou an ki rele “Culture Grants Online.” Genyen nan pwogram yo ki egzije pou moun ki ap fè aplikasyon yo ale nan yon atelye fòmasyon. Ou ka jwenn direktiv pou sibvansyon nan Depatman Afè Kiltirèl la sou sit entènèt nou nan www.miamidadearts.org.


2

2014-15 Atelye Pami sèvis Depatman an ofri, gen atelye fòmasyon pou asistans teknik sou plizyè kalite sijè, tankou: ekri sibvansyon pou resous prive, resous lokal, resous nan Eta a, ak resous nan nivo federal; aksè nan sèvis pou atis; teknoloji òdinatè; maketing/reklam; epi administrasyon òganizasyon ki pa travay pou benefis. Pou enfòmasyon sou sèvis, pwogram ak opòtinite pou atis patikilye yo, tanpri rele 305-375-4634 oswa vizite sit entènèt nou nan www.miamidadearts.org. Depatman an ofri kèk atelye fòmasyon pou pwogram sibvansyon yo, pami yo Atelye Fòmasyon pou sistèm sibvansyon elektwonik nou an ki rele “Culture Grants Online - Miami” (CGO), atelye fòmasyon sa-a yo pral prezante nouvo sistèm elektronik la bay òganizasyon yo, e òganizasyon kap aplike pou premye fwa oblije patisipe. Nouvo atelye “CGO Enhanced (Avanse)” bay aplikan ki deja familyarize ak sistèm CGO elektronik la enfòmasyon ajou ak teknik pou amelyore isaj sistèm la. Anplis, administratè sibvansyon yo ap planifye konsiltasyon ak benefisyè yo pou asire ke yo byen adrese detay ki espesifik a chak pwogram sibvansyon. Espas yo limite nan tout sesyon atelye yo. Tanpri pou fè yon rezèvasyon pou atelye yo, rele (305) 375-4634 oswa enrejistre sou entènet. Enskri isit pou yon atelye. Tout reyinyon yo ap fèt nan biwo Depatman an anmwenske yo di otreman.

Culture Grants Online – Miami / Orè Atelye Fòmasyon 5 jen 2014 Atelye Fòmasyon Debaz 2-4PM 31 jiyè 2014 Atelye Fòmasyon Debaz 2-4PM 19 out 2014 Atelye Fòmasyon Debaz 2-4PM 20 novanm 2014 Atelye Fòmasyon Debaz 2-4PM 5 fevriye 2015 Atelye Fòmasyon Debaz 2-4PM

2014-15 Atelye Fòmasyon pou Pwogram Sibvansyon 23 janvye 2014, 1:30PM (MCI) Pwogram Sibvansyon pou Enstitisyon Kiltirèl Prensipal 11 fevriye 2014, 2PM (YAM) Pwogram Sibvansyon pou Pwogram Atistik Lajenès Miyami 18 fevriye 2014, 10AM (YAM) Pwogram Sibvansyon pou Pwogram Atistik Lajenès Miyami 25 fevriye 2014, 2PM (YEP) Pwogram Sibvansyon Anrichisman Atistik Lajenès 6 mas 2014, 10AM (YEP) Pwogram Sibvansyon Anrichisman Atistik Lajenès 12 jen 2014, 2PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Premiye Trimès 26 jen 2014, 2PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Premiye Trimès 14 out 2014, 2PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Dezyèm Trimès 4 septanm 2014, 10AM (SAS-C) Pwogram Sibvansyon Kan Ete Lèza ak Syans pou Timoun 9 septanm 2014, 2PM (SAS-C) Pwogram Sibvansyon Kan Ete Lèza ak Syans pou Timoun 18 septanm 2014, 2PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Dezyèm Trimès 11 desanm 2014, 2PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Twazyèm Trimès 18 desanm 2014, 2PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Twazyèm Trimès 19 fevriye 2015, 2PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Katryèm Trimès 19 mas 2015, 2PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Katryèm Trimès


3

2014-15 Dènye Limit pou Pwogram Sibvansyon Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 305-375-4634 oswa vizite sit entènèt nou nan www.miamidadearts.org. Ou dwe konplete aplikasyon an, ansanm ak tout lòt dokiman nesesè yo, san yo pa manke anyen, pa pi ta pase dat ak lè ki ekri pi ba la yo:

12 fevriye 2014, 4PM (MCI) Pwogram Sibvansyon pou Enstitisyon Kiltirèl Prensipal yo

8 janvye 2015, 4PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Twazyèm Trimès

28 fevriye 2014, 4PM (YAM) Pwogram Sibvansyon pou Pwogram Atistik Lajenès Miyami

15 janvye 2015, 4PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Twazyèm Trimès

3 mas 2014, 4PM (ICE) Pwogram Sibvansyon pou Echanj Kiltirèl Entènasyonal

12 mas 2015, 4PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Katriyèm Trimès

13 mas 2014, 4PM (HCJ) Pwogram Sibvansyon Hannibal Cox, Jinyo

16 avril 2015, 4PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Katriyèm Trimès

18 mas 2014, 4PM (CAP) Pwogram Sibvansyon pou Devlopman Kapital 20 mas 2014, 4PM (ADV) Pwogram Sibvansyon pou Avansman Kiltirèl 1 avril 2014, 4PM (YEP) Pwogram Sibvansyon Anrichisman Atistik Lajenès 25 avril 2014, 4PM (FEST) Pwogram Sibvansyon pou Festival ak Evennman Espesyal 15 me 2014, 4PM (DAN) Pwogram Sibvansyon pou Devlopman Atistik nan Katye yo 3 jiyè 2014, 4PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Premiye Trimès 14 jiyè 2014, 4PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Premiye Trimès 4 septanm 2014, 4PM (CG) Pwogram Sibvansyon pou Kominote, Dezyèm Trimès 3 oktòb 2014, 4PM (SAS-C) Pwogram Sibvansyon Kan Ete Lèza ak Syans pou Timoun 10 oktòb 2014, 4PM (TDC) Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik, Dezyèm Trimès


4

Tanpri Kontakte Nou Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade la rezève dwa l pou revize enfòmasyon ki pibliye nan ti liv gid sa a. Ou mèt rele biwo Depatman an pou konfime enfòmasyon ki nan ti liv sa a, sou dat reyinyon yo ak sou lòt kesyon. Tout pwogram sa yo pral kapab fèt sèlman si Majistra Konte Miami-Dade la, ak Asanble Komisyonè Konte a apwouve bidjè Depatman an pou ane fiskal 2014–2015 la. Se pa tout enfòmasyon nou ki parèt nan ti liv sa a. Tanpri gade nan direktiv pou pwogram ou enterese a, pou wè enfòmasyon detaye yo ak kisa yo mande pou w kalifye. Se règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout egzijans nesesè depoze dapre lwa pou enfim ki rele “Americans with Disability Act”. Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis yon entèprèt langaj siy pou soud, aparèy ekoute pou ede moun ki tande mal oswa materyèl an fòma aksesib, tanpri rele 305375-4634 omwens senk (5) jou travay davans.

Anwole nan Lis Abone nou an Rete enfòme de tout dat limit sibvansyon yo, resous pou retablisman ekonomik, atelye de travay yo, jefò konseye reprezantan yo, ak opòtinite nan devlopman pwofesyonèl yo. Ale isit pou anwole sou lis abone nou an, oubyen kontakte nou nan imel nan culture@miamidade.gov oswa rele 305-375-4634.


5

Enfomasyon Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade ansanm ak konsèy konsiltatif benevòl li-a, Konsèy Afè Kiltirèl, devlope ekselans kiltirèl, divèsite ak patisipasyon atravè tout Konte Miami-Dade nan kreye ak pwomouvwa estratejikman opòtinite pou milye atis ak òganizasyon kiltirèl ki pa pou benefis nan kominote nou an ak pou rezidan ak vizitè nou yo ki se oditwa yo. Depatman Afè Kiltirèl ak Konsèy Afè Kiltirèl ofri sibvansyon ak asistans teknik a òganizasyon kiltirèl yo ak atis endividyèl yo; devlope epi amelyore sant kiltirèl yo; kreye ak pwomouvwa edikasyon atistik, enfòmasyon piblik ak pwogram konsyantizasyon; plede pou politik kiltirèl ki efikas ak pou plis resous piblik ak prive pou envesti nan devlopman kiltirèl; epi pwomouvwa ak komèsyalize byen kiltirèl nou yo lajman epi inovatè. Fonde an 1976, Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade ak Konsèy Afè Kiltirèl kiltive kominote kiltirèl flerisan, dinamik e entènasyonal Miami an. Ti liv gid sa-a disponib sou sit entènèt nou www.miamidadearts.org. ak sou fòm odyo kaset. Se règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout egzijans nesesè depoze dapre lwa pou enfim ki rele “Americans with Disability Act”. Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis yon entèprèt langaj siy pou soud, aparèy ekoutè pou ede moun ki tande mal oswa materyèl an fòma aksesib pou konsiltasyon ak adminístrate pwogram yo, atelye enfòmasyon oswa reyinyon, tanpri rele 305-375-4634 (TDD: 1-800-955-8770) omwens senk (5) jou davans dat reyinyon an. Pou plis enfòmasyon tanpri rele biwo nou nan 305-375-4634. Mèsi. Pour informations supplementaires, contactez notre bureau au 305-375-4634. Merci. Para asistencia en español, llame a nuestra oficina, 305-375-4634. Gracias. Moun ki ede Depatman an jwenn finansman, se Majistra Konte Miami-Dade la, Asanble Komisyonè Konte a, The Children’s Trust, Òganizasyon Nasyonal pou Ede Atis yo (Natiaonal Endowment for the Arts), Eta Florid la nan travay li fè avèk Depatman Eta Florid la, Divizyon Afè Kiltirèl ak Konsèy Leza Florid la, epi Fondasyon John S. ak James L. Knight. Lòt kote ki bay sipò ak sèvis ankò, se TicketWeb pou pwogram Culture Shock Miami a, Depatman Kominikasyon nan Konte Miami-Dade la, Biwo pou Konvansyon ak Vizitè pou Tout Zòn Miami a (Greater Miami Convention and Visitors Bureau), Konvansyon Kiltirèl pou Sid Florid la (South Florida Cultural Consortium), epi Konsèy Devlopman Touristik la (Tourist Development Council). Depi me 2006, fondasyon ki rele Children’s Trust (la bay finansman anyèl a Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade epi li atribye pliske $7,9 milyon dola nan sibvansyon pou devlope pwogram kiltirèl pou timoun yo ak jèn yo nan konte Miami-Dade.Finansman jenere sa a ke Children’s Trust bay la pèmèt Depatman an elaji konsiderabman pwogram kiltirèl li yo pou timoun yo ak jèn yo nan Konte Miami-Dade, nan kreye yon gam konplè de pwogram sibvansyon pou founisè lèza pou jèn yo ki pa pou benefis. Chidren’s Trust se yon sous dedye de revni ki etabli pa referandòm elektè, ki fè envestisman estratejik pou amelyore lavi timoun ak fanmi nan Konte Miami-Dade. Konbinezon resous ak zefò sa-a pèmèt Children’s Trust ak Depatman-an kowòdone ak avanse objektif pou fòtifye fanmi, ak chèche mwayen pou tout timoun reyalize potansyèl yo. Pou plis enfòwmasyon vizite sit entènèt Children’s Trust la nan www.thechildrenstrust.org.


6

Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez Majistra

Asanble Komisyonè Konte Rebeca Sosa Prezidan

Xavier L. Suarez Distrik 7

Lynda Bell Vis-Prezidan

Lynda Bell Distrik 8

Barbara J. Jordan Distrik 1

Dennis C. Moss Distrik 9

Jean Monestime Distrik 2

Senator Javier D. Souto Distrik 10

Audrey M. Edmonson Distrik 3

Juan C. Zapata Distrik 11

Sally A. Heyman Distrik 4

Jose “Pepe” Diaz Distrik 12

Bruno A. Barreiro Distrik 5

Esteban Bovo, Jr. Distrik 13

Rebeca Sosa Distrik 6

Harvey Ruvin Grefye Tribinal Alina T. Hudak Vis Majistra/Manadjè Konte-a Robert A. Cuevas, Jr. Avoka Konte


7

Konte Miami-Dade Konsèy Afè Kiltirèl Adolfo Henriques Prezidan Alejandro J. Aguirre

Robert J. Jensen

Phyllis W. Simpkins

Steven J. Alexander

Louis-Albert Jolivert

Rosa Sugrañes

Victor Bao

Jorge Luis Lopez, Esq.

Monty Trainer

Mireille Chancy-Gonzalez

Jorge M. Pérez

Xavier Cortada

Janá Sigars-Malina, Esq.

Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade Michael Spring Direktè

Deborah J. Margol Asistan Direktè

Pwogram Sibvansyon ak Sant Kiltirèl Kelly Allocco Administratè Pwojè

Lisa D’Andrea Manadjè Pwojè Konstriksyon

Francine M. Andersen Chèf Sèvis Edikasyon Atistik

Marie Denis Manadjè Pwojè Konstriksyon

Roxana Barba Administratè Pwojè

Roseline Duberceau-Baptiste Ofisye Pwojè

Nikenna Benjamin Administratè Pwojè

Marchelle Henry Resepsyonis

Sue Camp Chèf Sèvis Administrasyon

Liliana Hernandez-Constenla Ofisye Pwojè

William D. Campbell Koòdinatè Pwojè

Gerry Landreth Administratè Pwojè

Doriamny Cardenas Grefye 4

Regla Lee Manadjè Finans

Gilda B. Mooney Administratè Pwojè Alejandro Peraza Manadjè Pwojè Konstriksyon Adriana S. Perez Administratè Pwojè Dana Pezoldt Administratè Pwojè Christina Tassy-Beauvoir Administratè Pwojè


8

Konte Miami-Dade Art in Public Places L. Carolina Alfonso Manadjè Pwojè Konstriksyon

Brandi Reddick Manadjè Atis ak Kominikasyon

Jessica J. Berthin Manadjè Pwojè Konstriksyon

Patricia Romeu Manadjè Pwojè Da Piblik

African Heritage Cultural Arts Center Marshall Davis Manadjè

Sandra Hill Asistan Administrasyon

Joseph Caleb Auditorium Pamela Valles Manadjè Pwovizwa

Miami-Dade County Auditorium Patricia Arbelaez Manadjè Teyat

Javier Siut Asistan Manadjè Teyat

South-Miami Dade Cultural Arts Center Stephanie Aponte Manadjè Sal Teyat

Vanessa C. Moreira Manadjè Biwo

Alex Fernandez Manadjè Finans Teyat

Dana Alan Sorensen Manadjè Biwo Tikè Teyat

Joyce Fleming Manadjè Pwodiksyon Teyat

Evelyn Sullivan Manadjè Volontè

Eric Fliss Manadjè Jeneral

Sixto Tamarit Manadjè Bilding Teyat

Carla Hill Manadjè Edikasyon ak Sansibilizasyon Teyat

Nicolle Ugarriza Manadjè Maketing ak Kominikasyon Teyat

Daphne S. Webb Manadjè Operasyon Teyat


9

Pwogram Sibvansyon Pou Enstitisyon Kiltirèl Prensipal (MCI) Pwogram Sibvansyon pou Gwo Enstitisyon Kiltirèl yo (sig angle MCI) te kreye pou bay finansman ki estab e sibstansyèl a enstitisyon pwofesyonèl ki gen pwogram pandan tout ane-a epi ki gen operasyon bidjetè anyèl espesifikman nan Konte Miami-Dade ki satisfè egzijans elijibilite yo. Objektif pwogram sa-a se pou ede soutni operasyon gwo òganizasyon kiltirèl egzanplè Miami-Dade yo chak ane ak pwogramasyon ke yo bay nan kominote-a. Òganizasyon MCI yo gen yon antesedan dokimante de omwen senk ane ke y’ap ofri bon kalite pwogramasyon a yon odyans divèsifye toupatou nan Konte Miami-Dade ak lòt kote. Yo genyen tou yon enpak dokimante sou ekonomi lokal la ak kontribye a kwasans ak devlopman ekselans atistik. Òganizasyon sila yo bay piblik la yon varyete pwogram, aplike inisyativ sansibilizasyon kominotè epi bay sèvis a yon odyans divèsifye ak/oswa kominote ki jwenn mwens sèvis yo. Pwogram MCI sibvansyone yo gen plizyè aspè e yo demontre yon angajman enpòtan pou atenn ekselans kiltirèl ak/oswa atistik ki jeneralman rekoni atravè kominote lokal la, ak nan disiplin li yo o nivo rejyonal, nasyonal, e menm entènasyonal. Pwogram Sibvansyon pou Gwo Enstitisyon Kiltirèl yo fonksyone dapre yon sik revizyon katran avèk yon peryòd kalifikasyon preliminè pou aplikasyon yo ak yon envitasyon pou vin fè aplikasyon, soumisyon konplè pou aplikasyon, ak yon komisyon egzamen konplè ki pou fèt pandan premye ane-a (AF2014-2015) epi yon aplikasyon pwovizwa senplifye ak pwosesis revizyon pou twa ane annapre yo (AF2015-2016, AF2016-2017 ak AF2017-2018). AF2014-2015 la se yon ane revizyon konplè. Gwo Enstitisyon Kiltirèl ki deziyen aktyèlman yo elijib pou renouvle finansman yo sou revizyon ak apwobasyon aplikasyon pwovizwa nesesè yo. Dat aplikasyon yo disponib: 13 janvye 2014 Atelye Fomasyon: 23 janye 2014, 1:30PM Dènye dat ak lè limit la: 12 fevriye 2014, 4PM Pou jwenn pi gwo demann finansman ki kapab fèt: gade nan direktiv yo. Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite Evalyasyon an: pral anonse pi devan Administratè pwogram lan: Kelly Allocco, 305-375-4636, kellya@miamidade.gov

Pwogram Anyèl Sipò Fonksyonnman


10

Pwogram Sibvansyon Pou Avansman Kiltirèl (ADV) AF2014-2015 se yon ane aplikasyon enterimè; òganizasyon ki aktyèlman deziyen kòm Oganizasyon Avansman Kiltirèl yo elijib pou renouvle finansman nan AF2014–2015 lòske fòm aplikasyon egzijib la fin revize epi apwouve. Bay de sibvansyon enpòtan ak asistans teknik a yon gwoup òganizasyon, konsidere òganizasyon mwayen rive a gwo òganizasyon, de Konte Miami-Dade ki divèsifye kiltirèlman e atistikman ekselan, nan domèn lèza vizyèl, literè ak teyat. Òganizasyon ki kalifye yo angaje pandan tout lane nan prezantasyon oswa kreyasyon lèza, nan oubyen atravè divès domèn oswa disiplin atistik, epitou demontre potansyèl pou akonpli vizibilite rejyonal, nasyonal, oswa entènasyonal jan sa pwouve pa pwogram atistik aktyèl yo ak estrikti administratif. KATEGORI A: Sibvansyone òganizasyon atistik pwofesyonèl, konsidere òganizasyon mwayen rive a gwo òganizasyon, pou kreyasyon ak prezantasyon lèza pandan tout ane an. Aplikan yo dwe genyen yon dosye bidjetè òganizasyonèl de pliske $500,000. KATEGORI B: Fonksyone tankou yon pwogram estil enstitisyon ki bay sibvansyon, piblisite ak asistans administratif a semi-pwofesyonè e pwofesyonèl, òganizasyon atsitik yo de gwosè mwayen ak yon dosye bidjetè istorik ant $200,000 ak $500,000. Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Dènye dat ak lè limit la: 20 mas 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Kategori A: $100,000; Kategori B: $50,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 11 jen 2014, 1PM Administratè pwogram lan: Christina Tassy-Beauvoir, 305-375-4986, cmt@miamidade.gov

Pwogram Anyèl Sipò Fonksyonnman


11

Pwogram Sibvansyon Pou Festival ak Evennman Espesyal (FEST) Ane Fiskal 2014–2015 se yon ane aplikasyon konplè. Pwogram Sibvansyon pou Festival ak Evennman Espesyal yo fonksyone sou yon sik revizyon twa ane, avèk yon kalifikasyon anvan aplikasyon-an ak yon envitasyon pou aplike, soumisyon aplikasyon konplè, ak yon revizyon panèl konplè nan premye ane-a (AF2014-2015) epi yon fòm aplikasyon ak pwosesis revizyon ki pi senp pou de ane ki vin apre yo (AF2015-2016 ak AF2016-2017). Sipòte òganizasyon ki pa pou pwofi yo kap prezante festival anyèl ak evennman espesyal nan Konte Miami-Dade ki deja etabli yon repitasyon pou ekselans ak kredibilite, ki kapab atire vizitè yo nan nivo rejyonal, nasyonal ak/oswa entènasyonal, epi ki gen yon enpak enpòtan e pozitif sou pèsepsyon Konte Miami-Dade kòm yon kominote kiltirèl dinamik. Yo konsidere òganizasyon yo nan nenpòt nan de kategori sa yo: Òganizasyon Kiltirèl: Sibvansyone òganizasyon ki pa pou pwofi yo ke misyon prensipal yo vize yon egzaminasyon pi apwofondi disiplin atistik yo ki konsantre sou aktivite prezantasyon ki sitou nan sal fème, ki ka enkli dè konponan siplemantè enpòtan tankou prezantasyon dè atelye de travay, diskisyon panèl, konferans/demonstrasyon yo, ak piblikasyon yo. Òganizasyon Kominote: Sibvansyone òganizasyon ki pa pou pwofi ke misyon prensipal yo vize plis sou prezantasyon ak selebrasyon de aktivite eritaj, atistik ak divètisman ki konsantre sou dè aktivite prezantasyon ki sitou an plen è. Pou Chak nan de kategori sa yo, Divizyon A adrese òganizasyon ki genyen yon enpak entènasyonal ak yon bidjè kach an eksè $1,000,000; Divizyon B adrese òganizasyon ki genyen yon enpak nasyonal ak yon bidjè kach omwens $400,000; epi Divizyon C adrese òganizasyon ki genyen yon enpak regyonal ak yon bidjè kach omwens $150,000. Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Dènye dat ak lè limit la: 23 janvye 2014, 1:30PM ; 25 avril 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Kategori A: $100,000; Kategori B: $80,000; Kategori C: $60,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite Evalyasyon an: 24 jen 2014, 1PM Administratè pwogram lan: Adriana S. Perez, 305-375-5019, asp@miamidade.gov

Pwogram Anyèl Sipò Fonksyonnman


12

Pwogram Sibvansyon Kiltirèl Hannibal Cox, Jinyò (HCJ) Pwogram sa a bay sibvansyon pou òganizasyon ki piti oubyen mwayenn, epi ki demi-pwofesyonèl oubyen pwofesyonèl, epi ki gen pou misyon prensipal pou yo kreye, prezante, ekspoze, oswa fè aktivite kiltirèl pandan tout ane a. Òganizasyon ki vle fè aplikasyon pou pwogram sa a dwe te gen yon bidjè total pou ane anvan an ki te rive $100,000 oswa pi plis. Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Dènye dat ak lè limit la: 13 mas 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Kategori A: $40,000; Kategori B: $25,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 7 me 2014, 9AM Administratè pwogram lan: Gilda B. Mooney, 305-375-2131, gbatlle@miamidade.gov

Pwogram Anyèl Sipò Fonksyonnman


13

Pwogram Sibvansyon Pou Devlopman Atistik Nan Katye Yo (DAN) Pwogram sa a finanse gwoup kiltirèl ki piti ak/oswa ki ap devlope, epi ki gen yon bidjè ki mwens pase $100,000 pou ane a, pou fè aktivite atistik nan nivo popilè tankou nan katye, nan kominote, ak nan popilasyon ki pa resevwa ase sèvis yo. Òganizasyon ki te fè aplikasyon epi ki rive jwenn finansman nan pwogram sa a pral patisipe nan yon seri atelye fòmasyon pou asistans teknik ki kreye pou devlope ak ranfòse enfrastrikti administratif chak òganizasyon yo, epi ki okipe pwoblèm estabilite ki konn poze pou òganizasyon ki ap devlope yo, oubyen pou ti òganizasyon yo. Dat aplikasyon yo disponib: 1 avril 2014 Dènye dat ak lè limit la: 15 me 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: $15,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 10 jiyè 2014, 9AM Administratè pwogram lan: Gilda B. Mooney, 305-375-2131, gbatlle@miamidade.gov

Pwogram Anyèl Sipò Fonksyonnman


14

Pwogram Sibvansyon Atistik Lajenès Miami (YAM) Founi sipò sibvansyon pou fonksyonnman a òganizasyon kiltirèl ki pa travay pou benefis yo ki genyen yon prezens pandan tout yon ane nan Konte Miami-Dade, ki genyen kòm premye responsabilite pou li kreye, prezante oswa fè egzibisyon pwogram kiltirèl pou ak/oswa ak ti moun ansanm epi lajenès yo. Aplikan yo nan pwogram sa a fèt pou genyen eksperyans omwens 3 zan youn apre lòt nan bay yon sezon aktivite atistis pou lajenès pandan tout yon ane nan Konte Miami-Dade. Pwogramasyon ki pwopoze an fèt pou li enkli dè pwen aksè piblik tankou prezantasyon yo oswa egzibisyon yo. Branch gouvènman yo ak enstitisyon edikasyonèl yo tankou lekòl yo, kolèj yo ak inivèsite yo pa gen dwa aplike. Kategory A: Fon yo nan kategori sa a finanse gwo òganizasyon atistik jèn pwofesyonèl yo ki gen potansyèl pou jwenn yon vizibilite rejyonal, nasyonal ak entènasyonal dapre sa ke pwogram ak estrikti aktyèl òganizasyon an temwaye; epi ki gen yon bidjè revni operasyon ki a $500,000 oswa plis (ki enkli kontribisyon sipò an fòm de sèvis olye de lajan kach ki pa depase 25% bidjè revni operasyon an) pou ane presedan an. Gade règleman yo pou kritè elijibilite adisyonèl. Kategori B: Fon yo nan kategori sa a finanse òganizasyon atistik wayèn jèn semi-pwofesyonèl e pwofesyonèl yo ki gen yon bidjè revni operasyon ki ant $200,000 a $500,000 (ki enkli kontribisyon sipò an fòm de sèvis olye de lajan kach ki pa depase 25% bidjè revni operasyon an). Kategori C: Fon yo nan kategori sa a finanse ti òganizasyon atistik jèn yo ak/oswa òganizasyon kap devlope yo ki gen yon bidjè revni operasyon ki mwenske $200,000 (ki enkli kontribisyon sipò an fòm de sèvis olye de lajan kach ki pa depase 25% bidjè revni operasyon an). Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Atelye Fòmasyon: 11 fevriye 2014, 2PM; 18 fevriye 2014, 10AM Dènye dat ak lè limit la: 28 fevriye 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Gade nan direktiv yo. Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite Evalyasyon an: 30 avril 2014, 2PM Administratè pwogram lan: Francine M. Andersen, 305-375-5024, fran@miamidade.gov

Pwogram Atisktik Lajenès


15

Pwogram Sibvansyon Anrichisman Atistik Lajenès (YEP) Pwogram Anrichisman Atistik pou Jèn yo (sig angle, YEP) te kreye kòm yon inisyativ konjwen ant Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade ak Children’s Trust. Se Children’s Trust ki finanse Pwogram Sibvansyon YEP la. Trust la dedye sous revni ki te etabli pa yon referandòm votè pou amelyore lavi timoun yo ak fanmi yo nan Konte Miami-Dade. Objektif Pwogram Sibvansyon YEP la se pou anrichi lavi timoun yo atravè atizay nan fè atizay vin pi aksesib pou plis timoun tout kote nan Konte Miami-Dade, konsa, timoun yo va gen opòtinite viv eksperyans atistik ki pozitif atravè: Ansèyman Atizay; Entèvansyon Atizay; Atizay Gerizon/ Ekspresif; Pèfòmans nan Lekòl; oswa Pèfòmans/Ekspozisyon Piblik. Y’ap bay atansyon priyoritè a: pwojè ki adrese timoun ki ka gen kontrent nan kapasite yo pou patisispe nan pwogram sila yo pou rezon jewografik, ekonomik, oswa enfimite; ak pwojè ki bay timoun yo ak jèn yo opòtinite pou patisipe dirèkteman, kontinyèlman oswa alontèm nan dè aktivite atizay. Tout moun k’ap aplike pou pwogram sa-a fèt pou gen yon minimòm dezan konsekitif pèfòmans oswa akonplisman dokimante nan pwodiksyon pwogram kiltirèl wot kalite pou timoun oswa jèn moun nan Konte Miami-Dade. Tout moun k’ap aplike pou pwogram sa-a fèt pou se antite ki responsab dirèkteman pou jere ak aplike TOUT aspè administratif pwojè a pwopoze yo, ki gen ladan men pa limite a: konsepsyon pwogram nan, mizannèv, kontra pou atis/sèvis eksteryè, repòtaj, kolèkte done enfòmasyon, elt.; Yo p’ap aksepte aplikasyon nan men enstitisyon edikatif, minisipalite, antite gouvènmantal oswa ajan fiskal. KATEGORI A: Bay sipò finansye a dè òganizasyon ki pa pou pwofi pou pwojè ki bay timoun yo ak jèn yo opòtinite pou patisipe dirèkteman, kontinyèlman oswa alontèm nan pwogram atizay, tankou ansèyman sekans atizay, pwogram apre lekòl, pwogram rezidans atistik nan lekòl, elt. Pwojè sila yo dwe kapab mezire enpak ke sa genyen sou elèv ki repete patisipasyon nan pwogram sa yo okou peryòd pwojè a. KATEGORI B: Bay sipò finansye a dè òganizasyon ki pa pou pwofi pou pwojè ekperyans anrishisman atistik pou timoun yo ak jèn yo.

Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Atelye fòmasyon: 20 fevrivye 2014, 10AM; 6 mas 2014, 2PM Dènye dat ak lè limit la: 1 avril 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Kategori A: jiska $25,000; Kategori B: jiska $10,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 29 me 2014, Midi Administratè pwogram lan: Dana Pezoldt, 305-375-2161, danap@miamidade.gov

Pwogram Atisktik Lajenès


16

Pwogram Sibvansyon Kan Ete Lèza ak Syans pou Timoun (SAS-C) Pwogram sibvansyon Kan Dete Atizay ak Syans pou Timoun (SAS-C) lan te kreye kòm yon inisyativ konjwen ant Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade ak The Children’s Trust. Pwogram Sibvansyon SAS-C la te fonde pa The Children’s Trust. Trust la se yon sous dedye revni ke votè yo te etabli nan yon referandòm pou amelyore lavi timoun yo ak fanmi yo nan Konte Miami-Dade. Objektif Pwogram SAS-C la se pou bay finansman a òganizasyon ki pa pou pwofi yo pou bay timoun dezavantaje nan Konte Miami-Dade yo opòtinite pou patisipe nan dè pwogram kan dete kiltirèl ak syans wot kalite ki pa koute chè oswa ki gratis. Objektif finansman atravè Pwogram Sibvansyon SAS-C yo se pou ogmante pwogram wot kalite ki la deja yo pou ofri plis timoun opòtinite pou patisipe nan kan dete kiltirèl ak syans. Y’ap bay atansyon priyoritè a pwojè ki adrese timoun ki ka gen kontrent nan kapasite yo pou patisispe nan pwogram sila yo pou rezon jewografik, ekonomik, oswa enfimite; ak pwojè kote timoun, san doubkont, ki sibvansyone pa SAS-C yo va patisipe nan pwogram kan an pou omwen kat semèn. Tout moun k’ap aplike pou pwogram sa-a fèt pou gen yon minimòm yon ane pèfòmans oswa akonplisman dokimante nan kreye ak ofri pwogram kan dete kiltirèl ak syans espesyalize, konplè e wot kalite pou timoun oswa jèn moun nan Konte Miami-Dade. Tout moun k’ap aplike pou pwogram sa-a fèt pou se antite ki responsab dirèkteman pou jere, sipèvize ak aplike TOUT aspè administratif pwogram kan dete a pwopoze yo, ki gen ladan men pa limite a: enskripsyon timoun yo k’ap patisipe nan kan an, konsepsyon pwogram nan, mizannèv, kontra pou atis/sèvis eksteryè, pwogramasyon, repòtaj, kolèkte done enfòmasyon, elt.; Dat aplikasyon yo disponib: septanm 2014 Atelye fòmasyon: 19 septanm 2014, 2PM; 26 septanm 2014, 10AM Dènye dat ak lè limit la: 3 oktòb 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Gade nan direktiv yo. Ane pwogram lan: 1 jen 2015 – 30 out 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 12 desanm 2014, 12PM Administratè pwogram lan: Dana Pezoldt, 305-375-2161, danap@miamidade.gov

Pwogram Atisktik Lajenès


17

Pwogram Sibvansyon Pou Devlopman Kapital (CAP) Pwogram sibvansyon Devlopman Kapital (CAP) yo bay òganizasyon kiltirèl ki pa pou pwofi yo asistans finansye pou pwojè amelyorasyon kapital yo ki konsevwa pou devlopman, renovasyon, konstriksyon, ak/oswa ekipe etablisman kiltirèl ki sitiye andedan Konte Miami-Dade yo. Pwojè envestisman sa yo ede kominote kiltirèl ki pa pou pwofi a nan ede yo ogmante sèvis piblik, jwenn plis aksè, jwenn plis espas pou ekspozisyon oswa plis espas pou espektak ak nan devlope enstalasyon kiltirèl ki ka fonksyone avèk plis efikasite. Enstalasyon pou pwogram sibvansyone yo fèt pou ADA aksesisb epi yo dwe fè pwomosyon a piblik la. Pwojè yo dwe montre bon jan prèv planifikasyon preyalab ak achèvman iminan oswa yon faktè “preparasyon”, ensike yon maksimòm fon finansman kontrepati piblik ak/oswa prive ki byen dokimante e sekirize. Pwojè amelyorasyon enstalasyon yo dwe konsevwa pou amelyore kapasite atistik ak/oswa kapasite odyans la pou fè yon eksperyans pwogram nan enstalasyon aplikan an. Entansyon ki dèyè sibvansyon yo se pou yo genyen yon gwo enpak sou òganizasyon aplikan an, sou kliyan òganizasyon an desèvi yo ak kominote ozalantou yo. Yap bay priyorite a enstalasyon ki pwopoze amelyorasyon konfòmite ADA. Sibvansyon yo bay sou yon baz ekstrèmeman konpetitif baze sou evalyasyon yon komite. Pa gen okenn garanti ke pwopozisyon w la ap rekòmande pou sibvansyon. Anplis de lòt kritè elijibilite ki enimere nan règleman pwogram CAP la, òganizasyon yo fèt pou kontwole sit etablisman pwopoze a (ki sitiye andedan Konte Miami-Dade) swa kòm pwopriyetè oswa paske li genyen yon kontra lwaye alontèm ki plènman egzekite e ki rete omwen senkan anvan li fini (kontra a fèt pou sou non òganizasyon ki pa pou pwofi a). Règ sa-a pa gem okenn esepsyon. Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Dènye dat ak lè limit la: 18 mas 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: $30,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 16 jen 2014, 1PM Administratè pwogram lan: Kelly Allocco, 305-375-4636, kellya@miamidade.gov

Pwogram Sant Kiltirèl


18

Pwogram Sibvansyon Aksè Piblik (AUD) Pwogram Sibvansyon Aksè Piblik la te konsevwa pou bay soutyen finansman pou kapab pwomouvwa ak ede finanse pwogam atistik ADA/aksè teknoloji, tankou sèvis entèprèt ki pale lang an siy pou Ameriken, soutitraj, deskripsyon odyo, dokiman maketing, ak lòt kalite sèvis pou asire ke tout moun gen aksè a pwogram yo kèlkeswa kapasite moun lan. Pwogram sa a vize a founi yon asistans finansman kapital/amelyorasyon enstalasyon tankou konstriksyon, renovasyon, oswa acha ekipman enpòtan. Dat aplikasyon yo disponib: Kontinyèl Dènye dat ak lè limit la: Gade nan direktiv yo Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: $2,500 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Administratè pwogram lan: Francine M. Andersen, 305-375-5024, fran@miamidade.gov

Pwogram Konsètasyon


19

Pwogram Sibvansyon pou Echanj Kiltirèl Entènasyonal (ICE) Pwogram sa a bay sibvansyon pou òganizasyon kiltirèl ki baze nan Konte Miami-Dade la pou sipòte echanj atistik ki gen valè, ansanm ak asosyasyon oubyen kolaborasyon avèk atis pwofesyonèl, avèk pwofesyonèl nan aktivite atistik ak/oswa òganizasyon nan peyi etranje. Objektif pwogram sa a, se fè konnen bèl travay Konte Miami-Dade la nan peyi etranje, epi sipòte travay atis ak òganizasyon kiltirèl nan Miami-Dade yo ap fè pou amelyore travay yo an kolaborasyon atistik ki gen valè ak avèk atis, pwofesyonèl leza (tankou kiratè, istoryen, envantè) ak/oswa òganizasyon ki nan peyi etranje. Dat aplikasyon yo disponib: 3 fevriye 2014 Dènye dat ak lè limit la: 3 mas 2014, 4PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Gade nan direktiv yo. Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: 23 avril, 1PM Administratè pwogram lan: Adriana S. Perez, 305-375-5019, asp@miamidade.gov

Pwogram Konsètasyon


20

Pwogram Sibvansyon Kominotè (CG) Se yon pwogram trimestriyèl ki sèvi òganizasyon ki pa travay pou benefis epi k ap devlope pwogram kiltirèl kominotè ki piti oubyen mwayenn, ansanm ak pwojè epi rankont kiltirèl tankou kèmès, parad, festival nan katye, konferans, ak piblikasyon. Pwogram sa a bon espesyalman pou pwojè ki ankouraje prezèvasyon eritaj ak tradisyon kiltirèl yo, epi pou òganizasyon sèvis sosyal ak gwoup kiltirèl k ap devlope pwojè entèvansyon kolaboratif a travè leza. Atelye fòmasyon: Aplikasyon yo disponib chak trimès, apre atelye fòmasyon ki pibliye anba la. Atelye fòmasyon Premye trimès: 12 jen 2014, 2PM Dezyèm trimès: 14 out 2014, 2PM Twazyèm trimès: 18 desanm 2014, 2PM Katriyèm trimès: 19 fevriye 2015, 2PM Dènye dat ak lè limit la: Premye trimès: 3 jiyè 2014, 4PM Dezyèm trimès: 4 septanm 2014, 4PM Twazyèm trimès: 8 janvye 2015, 4PM Katriyèm trimès: 12 mas 2015, 4 PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: $7,500 ak $10,000 Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: Premye trimès: 28 out 2014, 2PM Dezyèm trimès: 30 oktòb 2014, 2PM Twazyèm trimès: 26 fevriye 2015, 2PM Katriyèm trimès: 30 avril 2015, 2PM Administratè pwogram lan: Roxana Barba, 305-375-4209 rbarba@miamidade.gov

Pwogram Pwojè Trimèstriyèl


21

Pwogram Sibvansyon Konsèy Devlopman Touristik (TDC) Se yon pwogram trimestriyèl ki bay sipò pou gro rankont kiltirèl ki gen valè ak/oswa pwojè espesyal, tankou aktivite espòtif ak pwojè pou televizyon/sinema ki fè reklam pou rale touris nan Konte Miami-Dade la. Aktivite sa yo dwe kapab ankouraje endistri touristik la, paske yo fè lotèl yo resevwa plis kliyan, epi paske yo pral gen yon konsekans medyatik enpòtan pou Konte Miami-Dade la Atelye fòmasyon: Aplikasyon yo disponib chak trimès, apre atelye fòmasyon ki pibliye anba la. Atelye fòmasyon: Premye trimès: 26 jen 2014, 2PM Dezyèm trimès: 18 septanm 2014, 2PM Twazyèm trimès: 11 desanm 2014, 2PM Katriyèm trimès: 19 mas 2015, 2PM Dènye dat ak lè limit la: Premye trimès: 14 jiyè 2014, 4PM Dezyèm trimès: 10 oktòb 2014, 4PM Twazyèm trimès: 15 janvye 2015, 4PM Katriyèm trimès: 16 avril 2015, 4 PM Pi gwo demann finansman ki kapab fèt: Gade nan direktiv yo. Ane pwogram lan: 1 oktòb 2014 – 30 septanm 2015 Reyinyon Komite evalyasyon an: Pral anonse pi ta Administratè pwogram lan: Nikenna D. Benjamin, 305-375-5092, ndb1@miamidade.gov

Pwogram Pwojè Trimèstriyèl


22

2014-15 Pwogram Sibvansyon Tablo Divèsifye Tablo Divèsifye sa-a se yon gid ki nan yon kout je montre opòtinite sibvansyon yo ki disponib pou òganizasyon yo. Genyen dè restriksyon ki aplikab. Tanpri ale gade gid etabli pou chak pwogram espesifikman yo pou plis enfòmasyon, enkli egzijans nesesè yo. Senbòl sa a endike ELIJIB pou aplike.

YEP – Youth Arts Enrichment Pwogram SAS-C – Summer Arts & Science Camps for Kids CAP – Capital Development ACQ – Capital Acquisitions

AUD – Audience Access CAN – Cultural Access Network ICE – International Cultural Exchange TDC – Tourist Development Council


23

Fè Patenarya ak Nou! Fè Patenarya ak Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade nan ede nou pwomouvwa konsyantizasyon de inisyativ ki etabli pou angaje kominote an nan lèza pandan lap kiltive yon piblik nouvo e divèsifye, Culture Shock Miami ak Kalandriye Evennman yo. Ede kreye espektatè jodiya ak sa demen yo! Culture Shock Miami (www.cultureshockmiami.com), pwogram nou an ki sou entenèt e ki bay etidyan rabè sou tikè pwogram kiltirèl, vize pwochen jenerasyon espektatè lèza nan founi tikè a $5 dola pou etidyan ayskoul ak kolèj aje de 13 a 22 zan pou yo kapab ale nan evennman/pwogram kiltirèl yo. Liv Golden Ticket Senior Arts Guide bay pèsonaj Konte Miami-Dade ki gen 62 ane oswa plis admisyon gratis nan sèten evènman leza. Kontakte Lili Hernandez-Constenla (305-375-5829, lilianh@miamidade.gov) pou plis detay. Kalandriye Evennman yo, disponib sou www.miamidadearts.org, li se yon gid a lèza, kilti ak pwogram espesyal. Kidiplis pou rechèche sit entènèt la, Kalandriye Evennman an enprime epi tou distribye de fwa pa an an konjonksyon ak Biwo Touris ak Konvansyon Miami (Greater Miami Convention and Visitors Bureau).

Kouman pou mwen rantre nan patenarya a? Men 3 fason byen fasil pou w vin patnè nou nan devlope espektatè. 1 Konekte’l – Ajoute www.cultureshockmiami.com ak www.miamidadearts.org sou seksyon lyen ki sou sit entènèt w an. 2 Fè Reklam – Enkli yon reklam Culture Shock Miami oswa Kalandriye Evennman sou liv pwogram w an oswa gid vizitè w lan. Diferan gwosè reklam disponib sou entènèt la sou www.miamidadearts.org anba lyen “Grants / Organizations / Grantee Resources” oswa kontakte administratè pwogram sibvansyon w lan pa imel. 3 Distribye’l – Distribye materèl pwomosyonèl Culture Shock Miami ak piblikasyon Kalandriye Evennman nan prezantasyon/ konsè/sant wap patwone an. Pou fè yon demann pou jwenn materyèl Culture Shock Miami kontakte - Christina Tassy-Beauvoir (305-375-4986, cmt@miamidade.gov). Pou Kalandriye Evennman yo, tanpri kontakte Marchelle Henry (305-375-4634, culture@miamidade.gov). Pou plis enfòmasyon sou inisyativ sa yo ak de lòt nan Depatman Afè kiltirèl, kontakte administratè sibvansyon w lan nan Depatman an (305 375-4634, culture@miamidade.gov). Si w ta enterese sèvi nan yon komite evalyasyon sibvansyon pou Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade, telechaje fòm “Grant Panelist” la sou sit entènèt nou an www.miamidadearts.org, epi imel li ansanm ak yon vèsyon elektwonik cv ou voye bay Kelly Allocco nan KellyA@miamidade.gov.


24

Travay atizay sa yo fè pati koleksyon Miami-Dade County Art in Public Places (Atizay Konte Miami-Dade nan Espas Piblik), yo posib ak sipò Majistra Konte Miami-Dade ak Asanble Komisyonè Konte-a. Pou plis enfòmasyon sou Atizay Konte Miami-Dade nan Espas Piblik, tanpri vizite sit web www.miamidadearts.org.

Kouvèti: Ivan Toth Depeña Reflect, 2011 Stephen P. Clark Government Center Lobby Interactive Video Panels

Robert Chambers Light Field, 2010 Orbitals I and II, 2010 LED Lighting and Marble South Miami-Dade Cultural Arts Center

Michele Oka Doner Sargassum, 2012 Etched Glass Miami Intermodal Center

Page 1:

Page 12:

Jose Bedia Untitled, Lobby Floors, 2006 John S. and James L. Knight Concert Hall Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County

Nori Sato Ghost Palms, 2007 South Terminal, International Baggage Claim Area Miami International Airport

Page 3:

Page 17:

Isamu Noguchi Slide Mantra, 1986 Carrara Marble Bayfront Park

Carlos Alves and JC Carroll Verde Garden at Verde Gardens, 2011 Mosaic Tile and Landscaping Verde Gardens Housing Community

Page 4:

Edward Ruscha Words Without Thoughts Never to Heaven Go, 1985 Oil on Canvas Main Library, Lobby Rotunda

Page 10: Carlos Alves and JC Carroll Verde Garden at Verde Gardens, 2011 Mosaic Tile and Landscaping Verde Gardens Housing Community

Page 14: Youth Arts in the Parks African Heritage Cultural Arts Center Photography courtesy of John D. Andersen www.imagesbyjda.com

Page 19: Ronald Bladen The X, 1968 Aluminum Miami Dade College Wolfson Campus


Depatman Afè Kiltirèl Konte Miami-Dade 111 NW 1 ST, Suite 625 Miami, FL 33128 (305) 375-4634 culture@miamidade.gov

2014 grantsbrochurecreole  
2014 grantsbrochurecreole  
Advertisement