Page 1

ANDELSKASSENS

| Nr. 2 • 2007 |

ERHVERVSFORUM TEMA | IVÆRKSÆTTER | Fremtidsforskeren, der blev iværksætter En af dommerne i Danmarks Bedste Idé på TV2, Anne Skare Nielsen, fik for fire år siden selv en rigtig god idé.

Andelskassens aktiestrategi

Stor tilfredshed

Pensionsopsparing

Læs om processen og de overvejelser, der

Der er stor tilfredshed med Andelskassens

Som erhvervsdrivende har du mange mu-

går forud for Andelskassens aktieanbefalings-

erhvervsrådgivning, viser en omfattende

ligheder for at etablere en pensionsformue.

liste og købsanbefalinger.

analyse. Læs mere om analysens resultater.

Men hvilken løsning egner sig bedst for dig?


Andelskassen – erhvervsrådgivning i topklasse

Erhvervsforum er Andelskassens magasin til alle vores erhvervskunder.

Erhvervsforum Ansvarshavende: Inge Rishøj, Andelskassens Erhvervsgruppe Mia Krog Pedersen, Andelskassen Redaktion: Mia Krog Pedersen, Andelskassen Martin Rask Pedersen, Andelskassen Øvrige skribenter: Dorte Guldbrøn » Advokatfirmaet DAHL, Viborg Tom Eriksen » Deloittes skatteafdeling i Esbjerg Christian Nielsen » Danske Andelskassers Bank A/S Jens Sørensen » Danske Andelskassers Bank A/S Art Director: Rikke Risager » Andelskassen Udgiver: Sammenslutningen Danske Andelskasser Adresse: Sammenslutningen Danske Andelskasser Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Tel: 87 99 30 00 E-mail: erhverv@dabank.dk Tryk: Digisource Danmark A/S

Redaktionen er afsluttet den 10. september 2007

2

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

I denne udgave af magasinet har vi valgt at sætte fokus på iværksættere – hvordan er det at tage det store spring og starte sin egen virksomhed, hvad skal man være opmærksom på, og hvor henter man hjælp og rådgivning? Vi bringer også artikler om blandt andet den nye arvelov og om pensionsopsparing for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende. Og så har vi lagt vægt på at fortælle om resultaterne af den erhvervskundeanalyse, som Andelskassen gennemførte i første halvår af 2007. Her spurgte vi et repræsentativt udsnit af vores erhvervskunder om, hvad de synes om Andelskassen og vores rådgivning. Vi er glade og stolte over, at denne analyse klart viser, at vores erhvervskunder er meget tilfredse med at være kunde i Andelskassen – faktisk så tilfredse, at 95% af dem vil anbefale Andelskassen til andre. Resultatet er det bedste, analysefirmaet Mercuri har set i alle de år, de har foretaget tilfredshedsundersøgelser i pengeinstitutter – det er vi naturligvis stolte af. Analysen giver desuden erhvervsrådgiverne vigtige input, så vi kan gøre det endnu bedre for vores erhvervskunder fremover.

Inge Rishøj, Erhvervskonsulent Andelskassernes Erhvervsgruppe


Vil du sikre

din ægtefælle? 1. januar 2008 træder en ny arvelov i kraft. Den nye lov indeholder væsentlige ændringer – nemlig en forbedring af ægtefællens stilling, nye regler om tvangsarv og mulighed for at oprette et udvidet samlever-testamente » Af Advokat Dorte Guldbrøn, Advokatfirmaet Dahl

»Der vil for rigtig mange være grund til at finde »gamle« testamenter frem og få disse gennemgået for at sikre, at testamentet stadig svarer til ønskerne og måske få indarbejdet de muligheder, den nye arvelov giver.«

idet kun 25% af henholdsvis ægtefællens og

Det betyder, at hvor samleveren tidligere maksi-

børnenes arv er tvangsarv. Ægtefællen skal i

malt ville kunne arve halvdelen, er samleveren

tvangsarv have 1/8, og børnene skal i tvangsarv

fra 1. januar 2008 betydelig bedre stillet.

dele 1/8 af afdødes formue. Det er en betingelse, at de samlevende lever i et Afdøde kan derfor fra 1. januar bestemme

ægteskabslignende forhold, har fælles bopæl og

over 6/8, mod i dag kun 4/8, af det afdøde

har eller venter barn, eller har haft fælles bopæl

efterlader sig.

i 2 år.

Hvis afdøde altså, som det er tilfældet i mange

De ugifte samlevende skal dog stadig – modsat

ægteskaber, ønsker at sikre sin ægtefælle mest

ægtefæller – betale boafgift af det, de arver fra

muligt, kan afdøde begrænse børnenes arv til i

samleveren.

alt 1/8 og testamentere 7/8 til sin ægtefælle.

Få gennemgået dit testamente Ud over de ændrede tvangsarveregler får afdøde

Som følge af de regler, der træder i kraft 1.

I dag arver ægtefællen, hvis der også er børn,

også mulighed for at begrænse arven til hvert

januar 2008, anbefales det at få gennemgået

1/3 af det, der falder i arv efter førstafdøde. Fra

barn til 1.000.000 kr. Dette vil kunne være med

de testamenter, man tidligere har oprettet. Så er

1. januar ændres dette til halvdelen. Altså en

til at sikre et generationsskifte af en virksomhed.

du sikker på, at du sikrer dine efterladte bedst

væsentlig forbedring af ægtefællens situation,

Virksomhedens ejer vil kunne sikre, at kapitalen

muligt.

idet afdødes børn kun arver den anden halvdel,

ikke spredes mellem alle børnene, men at en

mod i dag 2/3.

betydelig del går til den datter eller søn, der skal overtage virksomheden.

Tvangsarvereglerne ændres ligeledes. I dag er halvdelen af det, ægtefællen og børnene arver,

Bedre betingelser for samlevende

deres tvangsarv. Tvangsarven skal de have

Også de samlevende vil efter den nye arvelov

– hvorimod afdøde ved testamente kan dispo-

kunne sikre hinanden bedre end tidligere.

nere over resten – det vil sige halvdelen af det,

Samlevende skal stadig oprette testamente for

der falder i arv efter afdøde.

at arve hinanden, men de kan nu oprette et såkaldt udvidet samlever-testamente. De sam-

Efter 1. januar kan afdøde ved testamente be-

levende kan derved bestemme, at de skal arve

stemme over en langt større del af sin formue,

hinanden som var de ægtefæller.

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

3


Andelskassens

aktiestrategi » Af Christian Nielsen, aktiestrateg og Jens Sørensen, aktiechef, Danske Andelskassers Bank A/S

Medierne bombarderer os dagligt med

I denne artikel tager vi et nærmere kig på nogle

er her, strategien lægges, når det drejer sig om

historier om øget CO2-udledning, miljørigtig

af de tendenser, vi mener, vil få betydning for

sammensætningen af andelskasse-kundernes

adfærd, ressourceknaphed og social ansvar-

aktiemarkedet på mellemlang sigt – det vil sige

investeringer. Det sker naturligvis under hensyn-

lighed - for blot at nævne nogle få aktuelle

et til fem år frem i tiden – og på, hvordan vi

tagen til de økonomiske udsigter og kundernes

temaer i den globale debat.

indarbejder disse tendenser i vores aktiestrategi.

egne tidshorisonter og holdning til risiko.

Afslutningsvist ser vi på hvilke selskaber, der Selv om de ikke altid er åbenlyse, så findes

kunne være interessante set i lyset af disse

Fremgangsmåden i vores aktiestrategi er

der ofte sammenhænge mellem disse

tendenser.

indledningsvist at analysere vægtningen af

temaer og tendenser på aktiemarkedet. Og i

de forskellige aktivklasser. Det vil sige, at vi i

Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) tager

Aktiestrategiens faser

lyset af de økonomiske udsigter analyserer for

aktiestrategien netop udgangspunkt i globale

I DABs Marketsafdeling er vi syv personer i

eksempel aktier, obligationer og råvarer i forhold

tendenser såvel som i de økonomiske

investeringsteamet, som beskæftiger sig med

til hinanden. Næste skridt i aktiestrategien er

udsigter.

handel med og rådgivning om værdipapirer. Det

- med udgangspunkt i de globale tendenser og i

Company

Tabellen til venstre illustrerer et delelement af screening-processen, som er at

P/E

P/E

P/E

2007

2008

2009

1. Danske Bank

9,5

8,8

8,1

2. Amagerbanken

10,4

9,0

8,5

3. Svenska Handelsbanken

9,8

9,2

8,6

virksomhedens aktiekurs sat i forhold til det overskud efter skat pr. aktie, som

4. DnB Nor

9,8

9,7

9,3

5. Sydbank

10,5

9,8

8,6

virksomheden skaber. Figuren viser, at de tre ”billigste” bankaktier i forhold til

6. Fionia Bank

11,4

10,2

9,5

7. Jyske Bank

12,2

10,3

9,2

8. Forstædernes Bank

12,3

10,4

9,1

9. Nordea

11,7

10,4

9,9

10. Alm. Brand

9,9

10,8

9,6

11. Topdanmark

11,8

10,9

10,2

fundamental analyse af selskabet, hvor vi bl.a. interesserer os for markeds-

12. SEB

12,1

11,1

10,3

situationen, selskabets strategi, og de faktorer, der driver investeringscasen frem.

13. Swedbank

11,2

11,3

11,6

14. TrygVesta

11,5

11,4

11,2

På www.andelskassen.dk kan man læse vores fundamentale holdninger til de

15. Roskilde Bank

13,3

11,6

10,5

16. Ringkjøbing Landbobank

12,5

11,8

10,4

17. Spar Nord

12,7

12,0

11,5

18. Sampo

13,8

14,8

14,8

Average

11,5

10,7

10,1

Median

11,6

10,6

9,7

sammenligne virksomhederne inden for en bestemt branche indbyrdes i forhold til deres respektive P/E værdier. P/E udtales ”Price-Earnings” og er et udtryk for

forventet indtjening næste år er Danske Bank, Amagerbanken og Svenska Handelsbanken, hvoraf de to allerede er repræsenteret på vores aktieanbefalingsliste. Screening af aktierne ved hjælp af nøgletal sammenholder vi med en mere

selskaber, som udgør aktieanbefalingslisten.

(Kilde: Danske Markets Equities)

| AKTIEUDVÆGELSE (SCREENING) |

4

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


de økonomiske udsigter - at vægte

problematikker synes dog ikke at

de forskellige sektorer. Endelig fore-

have påvirket væksten i industrien og

tages der en screening af, hvilke

dermed heller ikke virksomhedernes

selskaber inden for de udvalgte

indtjeningsevne. Dog har uroen

sektorer, der har det største kurspo-

betydet, at markedet nu forventer

tentiale. Det er med udgangspunkt

rentenedsættelser i størrelsesorde-

i disse branchesammenligninger, vi

nen 0,5 til 0,75% inden årsskiftet.

udarbejder de kort- og langsigtede aktieanbefalinger.

Endelig er der lidt blandede takter i Japan, hvor stigende beskæftigelse

Aktuelle temaer

og øget privatforbrug synes at trække

Blandt de mest fremtrædende

økonomien op i gear, imens negativ

globale ”temaer” p.t. er risikoen

inflation og dårlig erhvervstillid synes

for ressourcemangel i fremtiden,

at trække ned.

herunder behovet for energi og udnyttelsen af alternative energikilder.

alternative energikilder så som vind- (fx Vestas),

Imens en økonomisk afmatning i USA peger

Ressource-temaet drives primært frem af den

vand- og solenergi er mere miljøvenlige. Men

i retning af et større fokus på de amerikanske

økonomiske vækst i Kina og Indien; En vækst,

interessen har også en anden side, nemlig et

telekommunikations-, biotek- og medicinal-

som betyder, at der er en øget efterspørgsel på

ønske om at skabe større stabilitet i de vestlige

virksomheder, så er de økonomiske udsigter i

ressourcer som metaller, træ og olie.

økonomier. Mere stabilitet kan nemlig opnås ved

Europa mere optimistiske.

større uafhængighed af knappe ressourcer, og Ressourceefterspørgslen er positiv for udvindings-

især mindre afhængighed af de mellemøstligt

Sektorvægtning i Europa

virksomheder (eksempelvis Statoil), transport-

dikterede produktionsniveauer på olie vil være

Prissætningen på det Europæiske aktiemarked,

virksomheder (som A.P. Møller og D/S Torm)

positivt for de vestlige økonomier.

målt ved det gennemsnitlige P/E niveau på

og virksomheder, der beskæftiger sig med

aktierne, er p.t. ikke voldsomt høj i forhold til

infrastrukturudvikling (som FLSmidth og NKT). På

Global økonomi

historiske niveauer, men den seneste tids rente-

lidt længere sigt tror vi endvidere på, at handel

Når vi ser på de tre hovedmarkeder, USA,

forhøjelser har mindsket aktiernes fordelagtighed

med CO2 kvoter (DONG og Fortum) samt

Europa og Japan, tegner der sig et overordnet

i forhold til obligationer en smule. Når vi kigger

vandmangel bliver interessante temaer at følge.

billede af, at dommedagsprofetierne om

på længere sigt, så ser Europa billigst ud på en

recession er afblæst. I hvert fald for en stund.

12-måneders horisont, og samtidig ser det tyske

Temaet omkring energi og alternative energi-

I Europa forventes muligvis en renteforhøjelse

opsving langt om længe ud til at tage fart. I de

kilder er tæt beslægtet med ressourcetemaet.

i løbet af efteråret 2007, således at renten vil

sidste seks måneder er det toneangivende tyske

Risikoen for udtømning af klodens forekomster

være på 4,25 % ved udgangen af året. Dette

indeks, DAX, steget med knap 18 % til trods for

af organiske energikilder så som kul, olie og gas,

skyldes bl.a. nogle stærke vækstudsigter, som

sensommerens aktieuro.

har ført til, at både virksomheder og samfund

især drives frem af Tyskland.

i højere grad skal udvise social ansvarlighed

På grund af den økonomiske situation i Europa

og arbejde mod bæredygtig udnyttelse af

Generelt har udmeldingerne vedrørende den

kigger vi primært på sektorer som energi,

ressourcerne. Derudover er energitemaet i høj

amerikanske økonomis helbred været gode, om

industri og materialer, når vi leder efter gode

grad også påvirket af geopolitiske spændinger.

end nøgletallene har været lidt blandede. Den

investeringsmuligheder. På energi-, industri- og

Den vestlige verdens økonomier er eksempelvis

amerikanske økonomi er i skrivende stund ken-

materialesiden har vi på anbefalingslisten

meget afhængige af olie, hvorfor OPEC’s

detegnet ved et svagt boligmarked, høj beskæfti-

selskaber som Vestas, Trelleborg og FLSmidth,

beslutninger om produktionsniveau, politiske

gelse og et forholdsvist stort forbrug. Det største

mens interessante outsidere kunne være ABB

konflikter i mellemøsten og naturlige katastrofer,

faremoment synes at være problemer med at få

og D/S Torm samt selskaber inden for den

som har indflydelse på olieudvindingen, oftest

styr på inflationen, som ikke virker til at falde fra

cykliske forbrugssektor som eksempelvis Bang &

sætter sine tydelige spor i olieprisen.

det nuværende lidt høje niveau i et tilstræk-

Olufsen, Ekornes og Hennes & Mauritz.

keligt højt tempo. Det helt store sommertema Den store interesse for alternativ energi skyldes

har været urolighederne på det internationale

til dels en snert af politisk korrekthed, idet

kreditmarked, også kaldet subprime-krisen. Disse

Redaktionen er afsluttet den 10. september 2007

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

5


Værdifulde input til

erhvervsrådgivningen En høj svarprocent fra erhvervskunderne i forbindelse med en erhvervsanalyse har givet Andelskassen megen værdifuld viden » Af Martin Rask Pedersen, Andelskassen

1700 sider. Så meget endte den erhvervsana-

- Vi har lavet den her slags analyser for både

lyse, Mercuri International i foråret udarbejdede

store og små virksomheder gennem mange år,

for Andelskassen, med at fylde.

og Andelskassens score er blandt de bedste, vi har set. Gennemsnittet for de 44.000 kunder i

Tilfredshed til 4,3

Og dermed har Andelskassen fået værdifulde

forskellige virksomheder, vi har spurgt gennem

input – omhandlende både Andelskassen

de sidste fem år, er 3,86, mens det indenfor

Der er mange tal og fakta i den 1700 sider

generelt og fordelt på den enkelte afdeling.

finansbranchen er 4,01, fortæller Henrik Nielsen.

lange erhvervsanalyse. Her er et par af de overordnede konklusioner, hvor tilfredsheden

- Når rapporten er blevet så omfattende, hænger

Store som mindre

er angivet på en skala fra 1-5 men 5 som det

det blandt andet sammen med, at der har været

Noget af det virkeligt bemærkelsesværdige er,

bedste:

en endog meget høj svarprocent. Andelskassens

at tilfredsheden er lige høj, uanset om det er

erhvervskunder har vist sig meget interesserede

en stor eller en mindre erhvervskunde, der har

- Overordnet tilfredshed: 4,30

i pengeinstituttet og har haft lyst til at bruge tid

svaret.

- Tilfredshed med produkterne: 4,14

til at deltage i analysen, forklarer Henrik Nielsen,

- Tilfredshed med betjening og rådgivning:

seniorkonsulent hos Mercuri International.

- Det er interessant, fordi de to grupper af er-

Interessen for Andelskassen udmøntede sig for-

hvervskunder ellers giver udtryk for ret forskellige

uden en svarandel på imponerende 60 procent

ønsker til Andelskassen. De mindre erhvervskun-

Analysen viser desuden, at 95 procent af

også i stor opbakning til - og stor tilfredshed med

der ser det som en styrke, at Andelskassen er et

erhvervskunderne vil anbefale Andelskassen

- Andelskassen.

lokalt pengeinstitut, mens de større erhvervs-

til andre.

4,08

kunder foretrækker, at Andelskassen ikke bliver Hele 95 procent af erhvervskunderne er således

for lokale. De vil hellere have det nationale eller

klar til at anbefale Andelskassen til andre, og den

endog globale perspektiv, siger Henrik Nielsen og

overordnede tilfredshed vurderes til 4,30 på en

fortsætter:

skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.

6

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

| FAKTA |


- Uanset hvor store, erhvervskunderne er, giver

Organisationen optimeres

de udtryk for stor tillid til, at Andelskassen kan

Erhvervsanalysen er nemlig langt fra første

løfte deres engagement. Og mere til endda.

eksempel på, at Andelskassen har benyttet sig

En af grundene til, at Andelskassen evner

af seniorkonsulenten eller Mercuri International,

at gøre både store og små erhvervskunder

der, som navnet indikerer, er en international

tilfredse, er strukturen, hvor de 23 andelskasser i

konsulentvirksomhed. Mercuri International

Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA)

tilbyder kurser, analyser og meget mere til små

kan drage fordel af eksperter inden for en lang

og store virksomheder i de mere end 40 lande,

række områder.

hvor virksomheden har kontorer.

Hvem er Mercuri International?

Eksperterne sidder samlet i Danske Andelskas-

- Gennem de seneste år har vi gennemført en

» Mercuri International er Europas største konsu-

sers Bank A/S i SDAs hovedsæde i Hammers-

del kurser for Andelskassens medarbejdere og

høj, men for den enkelte erhvervskunde vil det i

på den måde været med til at optimere hele

langt de fleste tilfælde være den lokale rådgiver,

organisationen, lyder det fra Henrik Nielsen som

kontorer i mere end 40 lande i Europa, Asien,

man sparrer og snakker med. Adgangen til

bemærker, at Andelskassen med erhvervsanaly-

Nord- og Sydamerika, Mellemøsten, Sydafrika

eksperterne går igennem den lokale kontakt,

sen har fået en række input og nye idéer. Hvilke,

og Australien.

man kender og har tillid til.

der bruges, kommer erhvervskunderne til at

- Man kan godt sige, at Andelskassen er lykkedes

erfare i løbet af den kommende tid.

med at sætte sig mellem to stole – den globale

lentvirksomhed inden for salg og træning. » Virksomheden har 700 medarbejdere og

» Mere end 15.000 organisationer har benyttet sig af Mercuri International. » Hvert år gennemfører Mercuri International

og den lokale – uden at vælte. Man har gjort

mere end 18.000 uddannelser med mere end

noget, der kunne være et problem, til en styrke,

330.000 deltagere.

konstaterer Henrik Nielsen, som efterhånden har opbygget et godt kendskab til Andelskassen.

Kilde: www.mercuri.dk

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

7


Et samarbejde til fælles bedste Det er godt at få en idé om, hvordan man kan gøre lidt ekstra for kunderne, lyder Andelskassen Midtthys vurdering af erhvervsanalysen. En af kunderne, Midtthy El ApS, er dog allerede meget tilfreds.

» Af Martin Rask Pedersen, Andelskassen

- Man skal tilpasse sig kunderne. Kunderne er jo

nærvær i lokalsamfundet. Nok er vi lokale, men

Nu er den tidligere ejer trådt tilbage, og en

ikke ens, og der er forskel på, hvordan de skal

vi kan også løfte store engagementer, forklarer

medarbejder, Allan Jensen, har samlet med-

behandles.

Kresten Pejtersen, der ud over at være direktør i

ejerkasketten op, så der stadig er to ejere. I den

Andelskassen Midtthy også rådgiver erhvervs-

forbindelse har Andelskassen – personificeret

kunder.

af de to rådgivere Midtthy El ApS har tilknyttet,

Ordene tilhører Jesper Elkær, erhvervsrådgiver i Andelskassen Midtthy. Sammen med de 22

Jesper Elkær og Kresten Pejtersen – været en

andre andelskasser i Sammenslutningen Danske

Han er glad for, at erhvervsanalysen er blevet

Andelskasser (SDA) har Andelskassen Midtthy

gennemført.

fået foretaget en erhvervskundeanalyse.

god hjælp på sidelinjen. - Det er godt at få sparring, og det er en fordel

- Det er altid en god idé at undersøge, hvad

for os, at vi samarbejder med nogen, der har

En af konklusionerne i analysen er, at erhvervs-

kunderne synes om en. Hvis ikke vi får at

interesse i at tænke lokalt, fastslår Allan Jensen.

kunderne er meget tilfredse med Andelskassen.

vide, hvad vi er gode til og knap så gode til,

Generationsskiftet har ikke kun betydet et

En anden, at der er forskel på erhvervskunder-

er det svært at blive bedre, siger Kresten

navneskifte. Midtthy El ApS er samtidigt flyttet i

nes forventninger til Andelskassen afhængig af

Pejtersen.

nye lokaler, så der har været nok at se til.

virksomhedernes størrelse. Og deraf udspringer ordene om tilpasning. - Når vi besøger en potentiel kunde, tager

- Firmaet er i løbet af de sidste fem år vokset

Interesse i at tænke lokalt

fra fire til ni medarbejdere, og jeg har i nogle år

Nogle, der har haft gavn af Andelskassen Midt-

tænkt på, at vi skulle have noget mere plads.

thy, er Midtthy El ApS.

Derfor fik jeg lavet en skitse for, hvad det

vi som regel en powerpoint med. Først

kostede at bygge 300 kvadratmeter, men sidste

præsenterer vi SDA, så folk kan se, at vi har

Firmaet blev kunde hos Andelskassen Midtthy

år fik vi pludselig mulighed for at overtage en

et solidt grundlag at bygge på, og så fortæller

i forbindelse med, at Bent Søgaard for nogle

bygning på 800 kvadratmeter, som det ville

vi, hvad vi står for - blandt andet professionel

år siden indtrådte som medejer af firmaet, der

være billigere at sætte i stand, fortæller Bent

og kompetent rådgivning samt opbakning og

dengang hed El-firmaet Facius I/S.

Søgaard, den ”blivende” ejer af Midtty El ApS.

8

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


»Man skal tilpasse sig kunderne. Kunderne er jo ikke ens, og der er forskel på, hvordan de skal behandles« | ERHVERVSFORUM 2/07 |

9


Tilbuddet krævede imidlertid et hurtigt svar.

- Går vi ned i Andelskassen, får vi i ni ud af ti

skal det også være, forklarer Jesper Elkær. Den

Og da Bent Søgaard ville lave en stor del af

tilfælde det, vi gerne vil, og ofte får vi også no-

seneste tid har krævet et tæt samarbejde mellem

renoveringen selv, var det nødvendigt med

get, vi ikke lige havde tænkt på. God rådgivning

de to parter. Og selv om fremtiden ikke kræver så

økonomisk spillerum i en periode. Andelskassen

handler jo ikke bare om, at rådgiverne skal sige

tæt et samspil, vil der stadig være nær kontakt.

leverede begge dele.

ja til alting, pointerer Bent Søgaard og fortsætter:

- Vi udregnede, hvad det ville koste at renovere,

- Der er meget, man går rundt med i hovedet,

skulderen og sammen med vores revisor lave

og så gik vi ned og så på lokalerne, så vi kunne

og så er det fint med hjælp, så der bliver taget

regnskaber hver måned. Så har vi noget at holde

få et overblik over mulighederne. Generelt tager

højde for alt. To hoveder tænker bedre end et,

os til, hvis der er noget, der skal korrigeres, og

vi ud og ser på ejendommene og besøger

og det er det vi udnytter ved at være to ledere i

Andelskassen kan følge vores udvikling, lyder det

virksomhederne, for det er nemmere, når man

virksomheden. Det giver også mere frihed.

fra Bent Søgaard, der suppleres af Allan Jensen:

ombygningen løbende, og når man kører forbi,

Samarbejdet går flere veje. Allan Jensen og

- Det er vigtigt, at man får med- og modspil. Det

kan man da ikke lade være med at bremse op

Bent Søgaard arbejder sammen i Midtthy El

er jo en fordel for os, at der bliver gjort noget,

og lige kigge, konstaterer Kresten Pejtersen,

ApS, Kresten Pejtersen, Jesper Elkær og de

hvis vi er på vej i en gal retning.

inden Bent Søgaard følger op:

andre erhvervsrådgivere sparrer med hinanden i

- I starten vil vi kigge os selv grundigt over

ved, hvad der snakkes om. Vi har også fulgt

- Det kunne slet ikke være realiseret, hvis der

Andelskassen. Og rådgiverne og virksomhederne

Lidt ekstra

hjælper hinanden.

På samme måde kan man sige, det er med

ikke havde været velvilje fra Andelskassens side.

erhvervsanalysen. Havde erhvervskunderne givet

Vi fik en kassekredit, der gav os mulighed for at

- Vi ser hinanden som et hold. Gode resultater

udtryk for stor utilfredshed med erhvervsrådgiv-

købe bygningen og bruge et års tid på at bygge

er jo til gavn for begge sider, og de opnås bedst

ningen i Andelskassen, var der tydeligvis noget,

om.

med et godt samarbejde. Man skal have tillid til

der skulle korrigeres.

hinanden, og jo før man informerer hinanden

Samarbejde til fælles bedste

om både positive og negative ting jo bedre. Det

Og selv om tilfredsheden er helt i top, er det

Ikke kun i forbindelse med finansieringen af de

giver en god fornemmelse, når man kan hjælpe

ikke det samme som, at der ikke er plads til

nye lokaler har Midtthy El ApS benyttet sig af

erhvervskunderne.

forbedringer.

også været aktive i forbindelse med omlægnin-

- Vi skal spørge ind ud fra de erfaringer, vi har

- Det er rart at blive bekræftet i, at man gør det

gen af firmaet.

fra blandt andet at rådgive andre virksomheder.

rigtige. Vi gør meget ud af at gøre lidt ekstra

Vi ved jo for eksempel, hvad der er svært for

for erhvervskunderne, og det slår igennem i

- I det her tilfælde har det også handlet om,

nystartede virksomheder, og det er vigtigere at

undersøgelsen. Men erhvervsanalysen har også

hvordan man bedst skiller en virksomhedsejer

stille de rigtige spørgsmål end at diskutere, om

bekræftet os i blandt andet, at vi ikke kan være

ud af firmaet, og hvilke fordele og ulemper der

der er råd til at bruge 20.000 kroner eller 25.000

proaktive nok. Kunderne er glade for at blive

kan være ved forskellige firmakonstruktioner.

kroner til annoncering. Det er ikke papirarbejdet,

kontaktet, og det betyder meget, at man lige gør

Allerede ved det første møde kom der fire-fem

der tager tiden for os, det er at sætte os ind i

lidt ekstra, understreger Kresten Pejtersen.

ting på bordet, husker Kresten Pejtersen.

virksomhederne og deres situation. Og sådan

Andelskassen Midtthy. Erhvervsrådgiverne har

»Vi gør meget ud af at gøre lidt ekstra for erhvervskunderne, og det slår igennem i undersøgelsen« 10

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

Iværksætteren skal kunne give slip Kun omkring 40 procent af alle iværksættere overlever de første fem år. Men med forberedelse kan mange af fælderne undgås.

» Af Martin Rask Pedersen, Andelskassen For mange iværksættere bliver virksomhe-

Han bakkes op af Christian Vintergaard, ph.d. fra

- Iværksætterne er blevet mere opmærksomme

den nærmest som et barn for en. Derfor kan

Handelshøjskolen i København og direktør for

på det. Mange iværksættere er også blevet op-

det være svært at erkende, at det bedste for

Øresund Entrepreneurship Academy.

mærksomme på værdien af eksterne investorer,

virksomheden måske i virkeligheden er, at man

og den viden disse bringer med ind i virksom-

overlader direktørstolen til en anden og eventu-

- Virksomheden gennemgår en udvikling. Når

elt skærer navlestrengen over.

den er ung, er det vigtigt med en leder, der ken-

heden.

der idéen, men når den bliver ældre, kræver det

En speciel personlighed

Men ofte er det netop det, der er nødvendigt,

en leder, der kan drive en virksomhed, og det

Når det kan være svært for en iværksætter at

hvis virksomheden skal udvikle sig, lyder budska-

er sjældent samme person. Når virksomheden

give slip, hænger det sammen med nogle af

bet fra tre eksperter inden for iværksætteri.

bliver ældre endnu, kræves der endvidere viden

de karakteristika, der kendetegner den typiske

om blandt andet finansiering og international

iværksætter.

- Det er tit på det punkt, det går galt for en

drift.

iværksætter. Der er stor forskel på at lede et lille

For selv om der er store forskelle iværksæt-

projekt og pludselig være leder for en stor virk-

Poul Rind Christensen, der ligesom John Parm

terne imellem, er der også visse fællestræk. Ikke

somhed, og nogle har simpelthen utilstrækkelige

Ulhøi er professor ved Institut for Ledelse på

mindst personlighedsmæssigt.

lederevner. Men det er meget forståeligt at det

Handelshøjskolen i Århus, bemærker, at mange

er svært at afgive indflydelse. For mange er virk-

iværksættere heldigvis er klar over, at det at få

- Iværksætteren har ofte svært ved at indordne

somheden jo nærmest deres barn, siger John

gode idéer ikke nødvendigvis er det samme

sig som lønarbejder, han/hun har ikke noget

Parm Ulhøi, professor ved Institut for Ledelse på

som at kunne administrere.

imod arbejde mere end gennemsnittet, og

Handelshøjskolen i Århus.

han/hun har ikke det samme tryghedsbehov

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

11


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

som mange andre. Iværksætterne er villige til

- Nogle får også investorer ind fra begyndel-

kunst, fordi man jo er glad for sin idé og skal

at tage risici, men de forventer samtidig også at

sen. Og med kapitalindflydelsen følger ekstern

pleje den og sælge den, samtidigt med at man

have maksimal indflydelse på beslutningerne,

indflydelse på virksomheden. Som iværksætter

så skal være meget kritisk og paranoid. Det kan

forklarer John Parm Ulhøi.

skal man i de tilfælde være klar på at afgive

være en god idé at få andre til at hjælpe.

indflydelse på forhånd, og man skal også være Afgiver man for eksempel direktørstolen i

klar over, at investorerne på et tidspunkt kan

Og det kan også være en god idé løbende at

virksomheden, mister man netop indflydelse på

presse på for at få en anden profil ind til at lede

kigge på, hvem det er, man har til at hjælpe.

beslutningerne. Og man risikerer at skulle falde

virksomheden, pointerer John Parm Ulhøi.

ind i rollen som lønarbejder.

- Det er vigtigt med et godt netværk af råd-

Vær lidt småparanoid

givere. En advokat, der er god til at starte en

- Mange har fordel af at starte op sammen med

Danmarks Statistik opgør løbende, hvor stor

virksomhed op, er ikke nødvendigvis den rigtige,

andre, så man supplerer hinanden. Tidligere

overlevelsesprocent nye virksomheder har.

hvis man vil til at eksportere. Samtidigt skal

ville iværksættere gerne have deres navn bøjet

Seneste tal er fra 2004, og der var overlevel-

man være opmærksom på, at ikke alle råd er

i neon foran virksomheden og navngav virk-

sesprocenten for virksomheder startet tre år

gode. Det er en kilden balance mellem at tro

somheden efter sig selv, mens det i dag mere

tidligere på 54 procent, to år tidligere på 61

på sig selv og lytte til andre, forklarer Poul Rind

handler om at have indflydelse og selvfølgelig få

procent og året før på 74 procent.

Christensen.

Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer, at kun

John Parm Ulhøi peger på manglende erfaring

omkring 40 procent af nyetablerede virksomhe-

og/eller for stor fokus på den tekniske side af

der overlever de første fem år.

forretningen som centrale årsager til, at det ikke

andel i overskuddet. Det betyder, at flere er klar til at starte sammen med andre.

Iværksætteri på nettet

går godt for en virksomhed. Iværksættervirksomhederne lever altså et ganske

Internettet er et godt sted at begynde, hvis

farligt liv. Men visse ting går igen, for de, der må

- Det ser man ofte, når den eneste kvalifika-

man har en iværksætter i maven. For eksem-

se virksomheden lukke.

tion, en iværksætter har, er at være en dygtig håndværker inden for sin branche. Andre vigtige

pel kan man besøge følgende hjemmesider:

www.100svar.dk (Væksthus Midtjylland giver svar på spørgsmål om iværksætteri) www.amino.dk (Debatforum for iværk-

Som allerede nævnt skal man være klar over,

grunde til, at det går galt, er, at virksomhederne

at det på et tidspunkt kan være det bedste for

laver en utilstrækkelig markedsanalyse, at de

virksomheden, at man selv giver slip - men

undervurderer produktudviklingstiden, at de tror,

andre farer lurer. ”Farer” man kan forberede sig

produktet sælger sig selv og derfor er for optimis-

på at møde.

tiske i forhold til markedsføring, og at de får util-

sættere)

strækkelig patentrådgivning, fortæller professoren

www.d-i-f.dk (Dansk Iværksætter Forening) www.startvaekst.dk (Nyheder og gode råd)

- Brug god tid på idéfasen og få lukket hullet

og slår fast, at det som oftest er en kombination

mellem den gode idé og den bæredygtige idé,

af de forskellige faktorer, der er udslagsgivende.

fastslår Poul Rind Christensen.

Man lærer af erfaringerne

www.ivaerksaetteren.dk (Hjemmeside for magasinet ”Iværksætteren”) www.mamut.com/dk (Download gratis hjælpeprogram til opstart af virksomhed – bemærk at den gratis brug ophører 12 måneder efter registrering i CVR-registret)

Han er ikke alene om at pege på idéen som et

Det kan lyde som om, der kun er problemer

af de steder, hvor det er vigtigt at tænke sig om.

forbundet med at starte egen virksomhed. Men hvis man brænder for det, er der ingen grund til

- Når virksomheden er på idéstadiet, er proble-

at holde sig tilbage.

met ofte, at man ikke er i stand til at se idé og kommerciel tankegang i et. Man er så optaget

Heller ikke selv om man har prøvet og har fejlet.

www.ventureguide.net (Oversigt over

af idéen, at man forfølger den blindt og overser

firmaer, der investerer i andre firmaer)

problemer i forhold til markedet. Når virksom-

- Man skal ikke tro, at succesfulde iværksættere

heden er kommet i gang, er det vigtigt at huske

bare er dem, der undgår problemer. Ofte ligger

at udvikle idéen eller få nye idéer. Måske findes

der flere tilløb og/eller flops bag de succesfulde

der nye og bedre produkter, og måske er man

virksomheder, og det er sjældent, at det er

nødt til at destruere sit grundlag og lave noget

første skud, der rammer plet, konstaterer John

bedre, siger Christian Vintergaard og fortsætter:

Parm Ulhøi.

- Man skal nok hele tiden være lidt småparanoid

I USA er begrebet ”serielle iværksættere” – der

i forhold til konkurrenter og være overkritisk i

betegner iværksættere, som starter den ene nye

stedet for overoptimistisk. Det kan være en svær

virksomhed efter den anden – et langt mere

www.oeacademy.org (Oversigt over kurser og værktøjer i entrepreneurship) Desuden findes der hjælp i lokale erhvervsudviklingscentre og lignende.

| FAKTA |

12

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

kendt begreb end i Danmark. Og langt mere anerkendt. - Der er det lige før man påskønner dem, der tør starte igen og igen, mere end dem, der har succes i første forsøg. I Danmark har det nok mere været: ”Det er nok noget andet, du skal lave”, og det kan gøre det sværere at rejse sig igen, mener John Parm Ulhøi. Til gengæld har iværksætteren fået nogle erfaringer, der gør det ”lettere” at rejse sig. Nogle få iværksættere finder ligefrem ud af, at deres styrke er at starte virksomheder og vælger at leve af at være serielle iværksættere, hvor virksomheden hver gang overtages af andre. - Man lærer jo af erfaringerne, og iværksætteren vil have større chance for succes i den næste virksomhed, han starter. Der kan selvfølgelig være personlige og økonomiske grunde til ikke at gøre det. Er man gået konkurs, er det jo nok ikke iværksætteriet, der ligger lige for, men faktisk har det været diskuteret politisk, om man

Definer meningen med

din virksomhed » Lars Kolind var i 10 år koncernchef for Oticon og gjorde virksomheden ledende på markedet for høreapparater. Siden 1998 har han hjulpet cirka 10 nye virksomheder i gang.

skulle lave et mere venligt konkurssystem for at fremme folks lyst til at starte igen, lyder det fra

» Af Martin Rask Pedersen, Andelskassen

Christian Vintergaard. - Der er tre ting, jeg især kigger på, når jeg

komme fra en helt anden branche og tro, det

Der er nok at se til som iværksætter. Men med

overvejer, om jeg skal investere i en iværksætter,

er let at starte op. Det er det ikke, og folk skal

god forberedelse kan mange ”problemer” stand-

lyder det uden tøven fra Lars Kolind.

kende branchen.

ses nærmest før, de dukker op.

»»»

Punkt 3: Han er en mand, der ikke spilder tiden. Det

Er der i forretningsplanen taget højde for, at det

gjorde han ikke, da han fra 1988 og 10 år frem

let kan tage tre eller fem gange så lang tid at

Den typiske iværksætter

gjorde Oticon (William Demant Holding) til ver-

starte noget op, som man tror?, siger Lars Kolind,

dens førende producent af høreapparater. Han

der i en prioriteret rækkefølge vil sætte punkt 2

gjorde det heller ikke, da han, umiddelbart efter

højest.

Den typiske iværksætter er/har:

en række IT-iværksættere.

- Mand (kvinder udgør kun 25 procent af

Og han gør det heller ikke, da han præcist angi-

nærmest ingen andre ville investere i IT, gjorde

ver, hvilke tre ting, det er, han kigger på.

Lars Kolind det – og fik sine investeringer hjem

IT-boblen brast, besluttede sig for at investere i

En vidensbaseret tilgang Tilsyneladende har kriterierne haft effekt. Da

iværksætterne)

igen.

- Mellem 30 og 39 år (den aldersgruppe udgør 37,7 procent af iværksætterne) - En erhvervsfaglig uddannelse (det gælder 42 procent af iværksætterne)

Punkt 1: Løser produktet en opgave, der er vigtig for

Ud af de cirka 10 virksomheder, han var med til

nogle mennesker? Det skal være noget, nogen

at starte i perioden fra 1998 til i dag, lever seks-

vil betale for, og noget, der gør verden til et

syv af dem i dag.

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen, ”Iværksæt-

bedre sted. Selv om det kan være en god idé

tere og nye virksomheder, Nøgletal 2006”.

med en ny type cykellås, så er de fleste jo godt

- Det, der drev mig, var, at jeg hele tiden troede

tilfreds med den, de har.

på, at man kunne gå mere vidensbaseret til

Punkt 2:

værks. Jeg mente, at det at starte en ny virksom-

Har personerne den rette indstilling, det rette

hed kunne gøres lige så systematisk, som når

drive og den rette erfaring? Man ser ofte nogen

Grundfos for eksempel laver en ny pumpe. Det

| FAKTA |

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

13


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

var det, jeg prøvede, og som en af de få fik jeg

kunne forstå. Det er ikke det samme som, at

Igen benytter han sig af punktopstillinger.

faktisk mine penge tilbage, forklarer Lars Kolind

jeg kunne lave produktet selv, men jeg har altid

- Mit første råd til en, der overvejer at starte

og bemærker, at han følger nogle principper, når

kunnet forstå det.

en virksomhed, er: Vær forberedt på, at det er

han investerer:

sværere, dyrere og tager længere tid, end du

Gode råd

regner med. Andet råd: Du skal arbejde hårdt,

- Jeg vil ikke investere i noget, jeg ikke synes

En ting er jo imidlertid, hvad Lars Kolind ser på

hvis det skal lykkes. Meget hårdt. Tredje råd:

yder et positivt bidrag til samfundet. Hvis

ved en iværksætter. Noget andet er, hvilke råd

Hvis du ikke er skræmt af de to første råd, så

produktet dybest set er ligegyldigt og bare

han vil give en iværksætter, der er ved at starte

begynd, fortæller Lars Kolind og nøjes med to

tilfredsstiller et opskruet behov, er jeg ikke med.

en virksomhed. Og en, der er et par år henne i

råd til de iværksættere, der er kommet gennem

Og så har jeg aldrig investeret i noget, jeg ikke

fasen.

den første tid:

» Sæt dig ned og definer »meningen« med det, din virksomhed gør. Det er ikke nok bare at lave et produkt. Der skal løses en opgave, der er væsentlig for andre. Og så skal du tænke på, om du ikke skal inddrage nogle flere som partnere i virksomheden. Det er jo selve naturen i en vidensbaseret virksomhed, at man er flere til at dele viden.«

Lars Kolind » Er født i 1947 og er uddannet matematiker fra Århus Universitet. Han er HD i organisation og har været lektor i planlægningsteori og driftsøkonomi på Københavns Universitet. Siden 2000 har Kolind været adjungeret professor ved Handelshøjskolen i Århus. » Var management konsulent i 9 år, underdirektør ved Forskningscenter Risø, finansdirektør og viceadministrerende direktør i Radiometer inden han i 1988 kom til Oticon (William Demant Holding) som koncernchef og var der i 10 år. » Er bestyrelsesformand i Grundfos Fonden, Unimerco Group, næstformand i Grundfos’ koncernbestyrelse og formand for World Scout Foundation. » Han har været med til at starte omkring 10 nye virksomheder. » Var med til at starte det nationale netværk for virksomhedernes sociale ansvar, The Copenhagen Centre for Social Cohesion, Kompetencerådet og Kulturrådet for Børn. » Er en meget brugt foredragsholder og har skrevet flere bøger, blandt andet ”Vidensamfundet” og ”Kolindkuren”. Han er ophavsmand til ledelsesformen ”Spaghetti Organization”. » Har hjemmesiden www.kolindkuren.dk, hvor han jævnligt skriver indlæg.

| FAKTA |

14

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

Idémagerne Af Martin Rask Pedersen, Andelskassen

tog en bid af elefanten »Biolog, cand. scient. pol., fremtidsforsker, iværksætter, dommer i Danmarks Bedste Idé, innovatør, medlem af Etisk Råd. Der er mange titler på Anne Skare Nielsens visitkort.

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

15


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

» Hvordan spiser man en elefant? Ikke ved at samle appetit, lægge store planer og udskyde den første bid til næste år eller næste år igen. - Man skal ikke blive ved med at udsætte hele tiden. Hvis nu ens drøm er at spise en elefant, handler det om tage en bid af den hver dag.

Man skal ikke hele tiden sige: »I 2008 skal virk-

- Med min uddannelse var det jo oplagt at lave

ved. Det bruger man enormt meget tid på,

somheden være velgørende, i 2009 skal vi have

noget med miljøpolitik, men det var simpelthen

og man er jo både direktør, stik-i-rend-dreng,

fokus på miljøet, i 2010 skal vi være innovative

bare så kedeligt. Jeg tror, mange har oplevet

bogholder og alt andet, bemærker den 35-årige

og så videre«, siger Anne Skare Nielsen, en af

at være steder, hvor alle har store tanker om,

iværksætter.

de to direktører og ejere i Future Navigator – en

hvordan det skal være, men ingen gør noget

virksomhed, der hjælper andre virksomheder

konkret, bemærker Anne Skare Nielsen, som

Future Navigator har efterhånden fire år på

med at være innovative.

skiftede Miljøstyrelsen ud med Instituttet for

bagen, og foruden de to stiftere er der nu også

Fremtidsforskning.

fire ansatte.

af en virksomhed kan gøre for at fremme in-

- Det er et fantastisk sted. Nærmest som at være

De værste børnesygdomme er ved at være

novation, nytænkning og idérighed blandt med-

iværksætter i et beskyttet miljø. Jeg brugte vel

historie. Og faktisk mødte fremtidsnavigatørerne

arbejderne, så elefanten bliver mere spiselig.

90 procent af min tid ude ved kunder, der typisk

nogle udfordringer, det – desværre kan man

- Som virksomhedsleder skal man kunne tegne

var virksomheder af forskellig størrelse, og det

sige – ikke er alle, der oplever. At lave et firma,

elefanten for sine medarbejdere og motivere

gav tusindvis af idéer til udvikling af instituttet.

der får gode idéer, viste sig at være den måske

medarbejderne til at komme med nye tanker,

Idéer, der bare ikke kunne lade sig gøre.

bedste idé, de fik.

ter jo ikke noget, hvis folk ikke kan se elefanten,

Det man er god til

- Udfordringen har faktisk været, at vi har vadet

og én medarbejder ligger og gnaver i en anakon-

Konsekvensen blev, at Anne Skare Nielsen i

i kunder og efterspørgsel. Ansættelsen af flere

da, mens en anden er ved at æde en giraf, lyder

2003 startede Future Navigator sammen med

medarbejdere betyder, at vi kan koncentrere os

det, før hun fortsætter:

kollegaen Liselotte Lyngsø. Fremtidsforskeren

om det, vi er gode til. Nogle iværksættere siger,

blev iværksætter.

at man er nødt til at lave rugbrødsarbejde, men

Hun pointerer, at der er en del, man som leder

man aldrig selv ville have tænkt på. Men det nyt-

- Det er vigtigt at skabe god energi. Man skal

”no way”. Selvfølgelig kan det være nødvendigt

have det godt, før ideerne og kreativiteten kom-

- Hvis det nu var så rigtigt det, vi sagde til de

engang imellem, men man risikerer nemt, at der

mer, og det er tit ikke så meget, der skal til. Når

virksomheder, så måtte det jo også kunne gøres

aldrig bliver tid til det sjove.

man nogle gange er i tvivl om, hvad man skal

i virkeligheden. Jeg burde sige et eller andet

gøre, skal man gøre det, der giver god energi.

enormt meningsfuldt om, hvorfor jeg valgte at

Det er lidt ligesom med at løbe en tur. Det er

blive iværksætter, men sandheden er, at jeg

ikke nødvendigvis særligt sjovt, men man har

aldrig har vidst, hvad jeg ville. Man skal lave

det godt bagefter.

det, man er god til, men hvad er det? Jeg har imidlertid altid drømt om at brænde for noget,

Et alsidigt CV

ligesom når en astronaut siger ”mit job er min

Netop at have det godt og forsøge at skabe god

hobby”, forklarer Anne Skare Nielsen.

energi går som en rød tråd gennem 35-årige

» Vi gør meget ud af at sætte penge til side. Dels til svære tider, dels så vi kan koncentrere os om de opgaver, vi synes er spændende.«

Anne Skare Nielsens uddannelses- og arbejds-

Hun hiver igen ordet ”fantastisk” frem af ordbo-

liv. CV’ets alsidighed er der ikke mange, der

gen, da hun skal beskrive, hvordan det har været

matcher.

at begynde for sig selv.

Uddannelsen som biolog blev suppleret med

- Jeg kan kun anbefale andre at gøre det, selv

Idealisme, etik og værdier

cand.scient.pol. – fordi hun ikke rigtigt kunne se

om den første måned, hvor man ikke kunne se

Det er ikke kun betegnelsen ”spændende”,

relevansen af biologi, mens statskundskab lige

frem til en lønseddel i slutningen af måneden,

der kan hæftes på en typisk opgave for Future

var hende – og det førte til jobs i først Institut for

var lidt skræmmende. Der er mange steder,

Navigator. Fra begyndelsen har virksomheden

Miljø og Systemanalyse i Amsterdam og snart

man kan få hjælp til at starte op, men det svære

været præget af idealisme, og det er der ikke

efter Miljøstyrelsen.

er jo, at man ikke ved, hvad det er, man ikke

ændret på.

16

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

- Vi er meget idealistiske og går op i etisk

og det værste for mig er at sælge ud af mine

- Fokus skal være på god energi, pointerer Anne

engagement. Jeg tror, at etisk ansvar bliver et af

værdier for ussel mammon.

Skare Nielsen, der også har fundet tid til at være

de største konkurrenceparametre for virksom-

medlem af blandt andet Etisk Råd og dommer-

heder i fremtiden, forklarer Anne Skare Nielsen

At værdierne betyder en del i Future Navigator

panelet i tv-programmet ”Danmarks Bedste Idé”,

og erkender, at det godt kan kræve lidt ekstra

illustreres også af, at stifterne fra begyndelsen

endnu engang.

overvejelser nogle gange:

var enige om, at virksomheden ikke måtte gå ud over de respektive familier.

- I starten kan det godt være svært at holde fast

Læs mere om Future Navigator og Anne Skare Nielsen på www.futurenavigator.dk og www.

i det etiske, og første gang, man siger nej til en

Der skulle være tid til for eksempel at holde

fnclub.org, hvor det også er muligt at tilmelde sig

kunde, tænker man da over det en ekstra gang.

barsel, og både Liselotte Lyngsø og Anne Skare

virksomhedens hotletter.

Men man skal tænke over, hvad det værste er,

Nielsen har i dag tre børn.

»Vi smækker fakta op i fjæset« Kunden er udgangspunktet, når Future Navigator

processer i forhold til hver enkelt kunde. Det

oplever man virksomheder, der har en eller

hjælper kunder med at være innovative og få

kan kaldes fremtidsorienteret idéudvikling for

anden forkromet idé om innovation, fordi de

idéer.

at skabe noget nyt for virksomhederne. Mange

har skrevet det ned i et værdisæt eller lignende,

vælger os, fordi de ved, at vi smækker fakta op

men i virkeligheden ikke er klar på det. De siger,

Visionen for Future Navigator er at skabe bedre

i fjæset og kalder folks produkter for noget lort,

de vil være innovative, men i virkeligheden vil de

og mere meningsfulde idéer om morgendagens

hvis vi synes, de er det, siger Anne Skare Nielsen.

bare have t-shirts, hvor der står ”Vi er innovative”,

muligheder. Og omdanne idéerne til praktisk

så de kan vise, at de er med på moden, lyder

værdi i dag. De beskriver sig selv som en in-

Oprindelig troede de to stiftere af Future Navigator,

novations- og fremtidsvirksomhed.

at det var nødvendigt at specialisere sig i en be-

det fra Anne Skare Nielsen, der fortsætter:

stemt form for virksomheder. Det viste sig imidler-

- Vi har prøvet at afvise kunder af den grund.

Men hvad er det egentlig Future Navigator gør

tid, at det handler mere om indstilling hos kunden

Det er egentlig meget skægt at afvise en kunde,

for de virksomheder, der er kunder hos dem.

end hvilken branche, de beskæftiger sig med.

og hvis man kan mærke, at kunden suger energi

- Hvis folk spørger, hvad vi laver, siger jeg: »Det vil

- Det er vigtigt, at det er en virksomhed, der vil

jeg ikke tale om. Fortæl mig om jer«. Vi designer

skabe noget nyt og have nye idéer. Nogle gange

ud af en, skal man bare gøre det færdigt hurtigst muligt.

Anne Skare Nielsen » 1971: Født i Vejle. » 1993: HA i informationsteknologi, Århus Handelshøjskole. » 1996: Uddannet som biolog (b.s.c.) ved Århus og Københavns Universiteter. » 1999: Ansat som projektleder ved IMSA Amsterdam. » 2000: Ansat som researchassistent i Miljøstyrelsen. » 2001: Uddannet som cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Medlem af Global Future Forum. Ansat på Instituttet for Fremtidsforskning. » 2003: Medstifter, medejer og direktør i Future Navigator. Medlem af Videnskabsministeriets tænketank om forskningsformidling (til 2004) » 2004: Medlem af Designmatters Advisory Board (til 2006). Medlem af Videnskabsministeriets tænketank IKT-forum (til 2006). Medlem af Videnskabsministeriets råd for Teknologisk Fremsyn (til 2006) » 2005: Medlem af Etisk Råd (til 2007). Medlem af Vallekilderådet. » 2007: Dommer i ”Danmarks Bedste Idé” på TV2.

| FAKTA |

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

17


TEMA | IVÆRKSÆTTER |

4

spørgsmål til tre iværksættere

dauf & pede

Peak Biotech A/S

Blåvand Bolcher

I august 2006 åbnede Claus Jacob Madsen og

Kim Vind og Jacob Nøhr startede i sommeren

Martin Folmer har haft bolchebutik og bolche-

Peter Hedegaard Petersen en guldsmedefor-

2005 Peak Biotech A/S, der ligger i Kvistgård

produktion i Blåvand i nogle år og har i 2006

retning i Århus. (Forretningen er opkaldt efter

nord for København og leverer udstyr til den

etableret en decideret bolchefabrik i Oksbøl.

Claus, der af en toårig pige blev kaldt Dauf, og

farmaceutiske industri. Hvorfor valgte du at starte egen virksomhed?

Peter, der altid er blevet kaldt Pede). Hvorfor valgte I at starte egen virksomhed?

- Jeg er nok bare en selvstændig person, og jeg

Hvorfor valgte I at starte egen virksomhed?

- Det skyldes især, at den virksomhed, vi begge

kan godt lide at føle, at det gør en forskel, når

- Vi er udlært sammen hos Georg Jensen for

var ansat i, flyttede til Sverige. Så havde vi valget

man gør en indsats. Det er nok gået i arv til mig

10 år siden, og allerede dengang talte vi om at

mellem at flytte med, finde et andet job eller

fra mine forældre. Som 23-årig startede jeg en

starte noget sammen. Så fik vi jobs i henholds-

begynde for os selv.

købmandsforretning, så endnu en og et solcen-

vis København og Århus, og derfor blev der

ter, inden jeg fik et godt tilbud på forretningerne.

ikke gjort noget ved planerne, selv om vi stadig

Hvad overraskede jer mest i forbindelse med

Så gik jeg i gang med bolcheproduktion, og det

drømte om det. Nu passede det imidlertid os

opstarten?

er bare blevet mere og mere.

begge at åbne i Århus.

- Vi er nærmest positivt overraskede. Vi fik nogle gode ordrer til at starte med og var godt hjulpet

Hvad overraskede dig mest i forbindelse

Hvad overraskede jer mest i forbindelse med

af, at vi havde kontakter og netværk indenfor

med opstarten?

opstarten?

branchen. Oprindelig ville vi gerne have haft

- Vejen, til hvor jeg står i dag, har været ufatteligt

- Hvor lang tid ting tager, og hvor meget der

eksterne investorer med, men da det ikke kunne

lang. Der er mange overraskelser og megen

egentlig skal til. Det er ikke bare et spørgsmål

lade sig gøre, gik vi i gang, og det er lykkedes os

usikkerhed.

om at bukke guld og sælge det.

at have overskud de første to år.

Hvad har Andelskassen betydet i forbindelse

Hvad har Andelskassen betydet i forbindelse

med opstarten?

med opstarten?

med opstarten?

- Billum Andelskasse er den bedste økonomiske

- Da vi havde advokat og revisor, er Andelskas-

- Thorstrup Andelskasse er især blevet brugt,

samarbejdspartner, jeg nogensinde har haft.

sen Østjylland især blevet brugt i forhold til at

når vi skulle stille garantier i forbindelse med

Nogle banker gør noget andet, end de har sagt,

låne penge til at købe butikken. Vores rådgivere

forudbetaling på ordrer fra vore kunder. Vi har

hvis man kommer i en lille knibe. Sådan er det

kigger også ind, når de lige kommer forbi, og

fået en meget professionel behandling og kun

ikke med Andelskassen.

den personlige interesse og opbakning, som

haft en positiv oplevelse af at arbejde sammen

vi har mærket fra Andelskassens side, betyder

med et mindre pengeinstitut.

Hvad har Andelskassen betydet i forbindelse

Har du et godt råd til andre, der gerne vil starte virksomhed?

meget for os. Har I et godt råd til andre, der gerne vil

- Det er vigtigt at tegne en rød tråd for virksom-

Har I et godt råd til andre, der gerne vil

starte virksomhed?

heden og følge den. Man skal være ærlig om,

starte virksomhed?

- Det er godt at have nogle at sparre med. Og

hvad man kan og ikke kan, og det er vigtigt ikke

- Sæt jer godt ind i det, læs meget, spørg

det har været en fordel at være to i samme

at tage mere ind, end at opgaverne kan udføres

nogle, der er startet for nyligt – ikke nogen, der

situation. Vi har endvidere indsat en professionel

ordentligt. Mange siger, at man skal have hjælp

startede for 40 år siden - snak med revisor og

bestyrelse, og det er rart med nogen, der kan se

fra folk udefra, men man skal passe på, for de er

bank, tro på jeres egne ideer og hav is i maven.

virksomheden lidt ude fra.

dyre og kender ikke branchen.

Læs mere om virksomheden på

Læs mere om virksomheden på

Læs mere om firmaet på

www.daufogpede.dk

www.peakbiotech.com

www.blaavand-bolcher.dk

På www.andelskassen.dk kan du læse længere artikler om iværksætterne

18

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


Pensionsopsparing for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende » Stort set alle forudsigelser om den fremtidige samfundsøkonomi peger på, at efterløn og offentlige pensioner bliver reduceret i fremtiden. Det hænger blandt andet sammen med, at der bliver flere ældre i forhold til de erhvervsaktive. Eller sagt på en anden måde: Færre skal betale offentlige pensioner til flere. Af Tom Eriksen, leder af Deloittes skatteafdeling i Esbjerg

Forudsætningen for økonomisk handlefrihed i

visse forudsætninger i ly for kreditorer, men på

virksomheden lide under

det, der populært kaldes ”den 3. alder”, er ofte

den anden side kan man risikere at tabe mid-

mangel på likviditet og

private pensionsopsparinger. Det gælder også

lerne ved eksempelvis skilsmisse. Opsparer man

for hovedaktionærer og selvstændigt erhvervs-

store midler i virksomhedsordning eller i et

drivende.

selskab, er der ofte udskudte skatter, som vil forfalde til betaling, hvis

økonomisk handlefrihed. Store pensionsmidler er reelt bundet i en længere årrække. Som virksomhedsejer er det derfor en

Virksomhedsejerens økonomiske kasser

midlerne ønskes anvendt

rigtig god idé at have en plan for, hvordan

En virksomhedsejer kan betragte sin samlede

til privatforbrug. Opsparer

de forskellige kasser skal udvikle sig frem til

formue, som liggende fordelt i forskellige kasser.

man for få midler i

Noget af formuen ligger hos ægtefællen/sam-

virksomhedsordning

leveren, noget i en virksomhedsordning eller et

eller selskab, kan

driftsselskab, noget i et holdingselskab, noget i privatformuen til fri disposition og noget i pensionsordninger. Pensionsplanlægning

den 3. alder.

Pensionsformue som en del af den samlede økonomi Mulighederne for etablering af pensionsformue for en erhvervsdrivende er mange. Især tre typer er vigtige:

for virksomhedsejere går ud på at finde en vel-

1.

30%-ordningen, hvor

begrundet og fornuftig

30% af virksomhedens

fordeling af formuen

overskud før renter kan

i de forskellige

indbetales hvert år. Denne

kasser.

regel gælder for personligt drevne virksomheder

Hver kasse har sine fordele og ulemper. Fører man

2.

Pensionsindskud via hovedaktionærselskaber

3. Ophørspension – uanset

eksempelvis store

om virksomheden er

midler over til æg-

personligt drevet eller i

tefællen, er de under

selskabsform

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

19


De to førstnævnte muligheder indebærer høj

1. Skattebesparelsen ved indbetalingen er ofte

taling, som man lægger til grund ved indbeta-

grad af fleksibilitet. Man kan som hovedregel

større end den skat, der bliver opkrævet på

linger i pensionsordninger, ikke holder på langt

indbetale betydelige beløb uden at binde sig

udbetalingstidspunktet.

sigt, fordi reglerne ændres. Hvis der f.eks. sker

for flere år. Muligheden for ophørspension er etableret af hensyn til de virksomhedsejere, der gennem årene har sparet op i virksomheden, og

2. Afkastet i en pensionsordning beskattes med

en forhøjelse af afkastbeskatningen i pensions-

15%, mens skattesatsen typisk ligger mellem

ordninger, kan man ikke lige få midlerne frigivet

33% og 60% uden for pensionsordningerne.

og flyttet over i en anden kasse.

får en større skattemæssig fortjeneste ved salg af

3. Da pensionsindbetalingen er fradragsberet-

firmaet, f.eks. i form af goodwill eller aktieavancer.

tiget kan man sige, at skattebeløbet trækker

Hvad bør en erhvervsdrivende gøre?

renter indtil udbetalingstidpunktet.

Hvis man vil sikre sig en økonomisk tryghed i

I nogle tilfælde er der ikke likviditet til en løbende

4. Pensionsmidlerne er sikret overfor kreditorer.

pensionsindbetaling. I denne situation, hvor likvi-

den 3. alder, er det altså en god ide at arbejde konkret med skatte- og pensionsplanlægning.

diteten kommer ved salget af virksomheden, er

Hvor meget af den samlede formue, der skal

Denne planlægning går ud på at klarlægge, hvil-

ophørspensionen også en rigtig god mulighed.

placeres i denne kasse, skal vurderes fra sag til

ke kasser man vil fordele sin samlede formue i.

sag.

Pensionsformuedelens fordele

Pension er en uundgåelig del af den økonomi-

Der er flere forhold, der gør pensionsopsparin-

Men det er vigtigt at holde sig for øje, at de

ger attraktive:

forudsætninger om skatter og afgifter ved udbe-

ske planlægning for den 3. alder.

Andelskassen anbefaler, at man som erhvervsdrivende prioriterer pensionsopsparingen Fordele ved kapital- og ratepension: •

Bred vifte af investeringsmuligheder

Lempeligere beskatning af afkast

Kreditorbeskyttet

Indbetalings/-fradragsgrænser

75.000 kr. overskud i 15 år

Ratepension: Som selvstændig erhvervs-

Eksempel på den økonomiske fordel:

drivende har du mulighed for at spare op

Såfremt der indbetales kr. 75.000 af årets over-

og samtidig spare i skat. Du kan indbetale

skud til ratepension i 15 år, vil fordelen ved rate-

op til 30% af det regulerede overskud fra

pensionen samlet være ca. kr. 130.000 efter skat.

selvstændig virksomhed og få fuldt fradrag på selvangivelsen. Indehavere af A/S og

Forudsætninger:

ApS får indbetalingen som løn og dermed

Afkast før skat = 6%

fuldt fradrag af hele overskuddet.

Beskatning på ubetalingstidspunkt = Topskat Virksomhedsskat = 25% Udbetalingsperiode = 10 år

Kapitalpension: Ophørspension:

kr. 43.100 kr. 2.363.800 i alt (Tallene er fra 2007)

850.000

800.000

Husk indbetaling på pensionsordningen senest fredag den 28. december 2007.

750.000

700.000

650.000

600.000

20

| FAKTA | Ratepension

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

Virksomhed


Nye andelskasser

på Danmarkskortet

» De seneste år har Andelskassen åbnet flere nye afdelinger i landets større byer. Alene i 2007 har Andelskassen slået dørene op i Tønder, Silkeborg og Odense. Dette er en helt naturlig udvikling for Andelskassen, der de sidste par år har oplevet kundetilgang, stor vækst og ekspansion til nye markedsområder. » Af Mia Krog Pedersen, Andelskassen De enkelte andelskasser bliver større. Da Sam-

Dette ønske ledte til åbningen af en ny afdeling

- Man må sige, byen har taget særdeles godt i

menslutningen Danske Andelskasser (SDA)

i Odense i foråret 2007, og Andelskassen trives i

mod os. På fem måneder har vi fået 500 kunder

blev skabt i 1986, talte den 47 andelskasser

Danmarks tredjestørste by.

og nået et samlet forretningsomfang på ca. kr.

– et antal, der i dag er reduceret til 23. Tallene

170 mio., hvilket er yderst tilfredsstillende og

fortæller ikke om lukning af andelskasser, men

Flot start i Odense

klart foran vores budget, fortæller Carsten F.

derimod om, at andelskasserne ser fremad, og

Den nye afdeling ledes af 38-årige Carsten F.

Hansen.

flere har derfor valgt at blive sammenlagt netop

Hansen, der i en årrække har arbejdet som

for at kunne blive ved at tilbyde kunderne det,

erhvervsrådgiver i Sydbank og Totalbanken. Han

de har behov for.

kender det lokale erhvervsliv rigtigt godt, og det var et stort plus for Andelskassen, at han satte

Til gengæld er antallet af filialer steget til 80. De

sig i chefstolen i Odense. Især betyder Carsten F.

seneste år har Andelskassen åbnet afdelinger

Hansens erfaring og lokalkendskab en fordel for

i flere større byer som Svendborg, Ikast, Nord-

Andelskassens mange fynske erhvervskunder.

borg, Århus, Silkeborg, Tønder og nu Odense. - Vi kan hjælpe vores kunder med alt, hvad de

Hvor kunderne er

har brug for. Der, hvor vi adskiller os positivt fra

- Vi ønsker at være til stede der, hvor vores

de andre pengeinstitutter, er et tættere forhold

kunder er. Og på både erhvervs- og privatkun-

til den enkelte kunde og et generelt lavere

desiden betyder det i stadigt højere grad de

gebyrniveau, lyder det fra Carsten F. Hansen, der

større byer, forklarer Alex E. Pedersen, direktør i

var glad for udfordringerne ved at starte en ny

Andelskassen Fyn.

afdeling op.

På Fyn er Andelskassen i øvrigt repræsenteret med Andelskassen Fyns afdelinger i Kværndrup, Stenstrup, Ringe og Gislev. OureVejstrup Andelskasse har afdelinger i Oure og i Svendborg.

| FAKTA |

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

21


Stærk organisation

som man kender fra de store pengeinstitutter.

Med etableringen i Odense får den fynske

Beslutningerne bliver dog altid taget lokalt. Det

hovedstad nu mulighed for at nyde de mange

er tilsyneladende en kombination, som kun-

fordele, Andelskassen tilbyder.

derne sætter stor pris på. For kigger vi på vores konstant stigende kundemasse, er det tydeligt,

Odense

Andelskasserne har i SDA et stort bagland af eks-

at vi har meget loyale kunder, bemærker Alex E.

perter at trække på. I Hammershøj, som ligger

Pedersen.

mellem Randers og Viborg, sidder 90 ansatte specialiseret inden for eksempelvis erhverv,

Den nye afdeling i Odense har fem medarbej-

investering, pension og kredit.

dere og ligger centralt på Vestre Stationsvej i Odense City.

- Den enkelte andelskasse er et selvstændigt og lokalt engageret pengeinstitut, men i kraft af SDA har hver eneste af dem stordriftsfordele,

Afdelingsdirektør i Odense, Carsten F. Hansen

» Odense by vokser: fra 144.518. indbyggere pr. 1. januar 1996 til 152.060 indbyggere pr. 1. januar 2006. Dermed er Odense landets Danmarks tredjestørste by. Ca. 40% af befolkningen på Fyn bor i Odense. » Odense er en af de ældste byer i landet. Den er grundlagt for mere end 1000 år siden. Navnet Odense betyder ”Odins helligdom”. » Omkring H.C. Andersens fødselsår 1805 var Odense Danmarks næststørste by – med 6000 indbyggere. » Odense er en vigtig studieby, især i kraft af Syddansk Universitet. » Erhvervslivet blomstrer i Odense, der er hjemsted for mere end 7000 virksomheder. » Turisme er en stor industri i byen – de lokale seværdigheder har omkring en million besøgende årligt. » Der er 150 forskellige nationaliteter i Odense Kommune pr. 1.1. 2006.

Kilde: Danmarks Statistik og www.odense.dk

| FAKTA |

22

| ERHVERVSFORUM 2/07 |


Kort nyt Opdatering af Lønservice Som mange er bekendt med, er der i foråret forhandlet nye overenskomster, og fra nytår indfører SKAT e-Indkomst. Alle oplysninger, som i dag fremgår af den årlige oplysningsseddel, skal fra årsskiftet indberettes månedlig til e-Indkomstregistret. Dette vil blive inkorporeret i Lønservice, som ligeledes bliver opdateret til at håndtere de nye overenskomster inden årets udgang. Dette gælder naturligvis også Dataløn og Multiløn.

Agromek 15. til 19. januar 2008 I dagene fra den 15. til den 19. januar løber landbrugsmessen Agromek af stabelen i Messecenter Herning. For første gang i Agromeks historie bliver der to udstillinger i samme kalenderår. Det sker i 2008, hvor der ud over messen i januar også er en fra 25. til 29. november. Dette markerer premieren på udstillingens nye koncept, hvor maskiner til markbrug vil være med på Agromek hvert andet år, mens intern mekanisering

Nye regler for begunstigelse

bliver vist på Agromek hvert år. Udstillingen får dermed en

Den 1. januar 2008 træder nye regler angående begunsti-

skarpere profil og bliver tilpasset de ønsker, der er fremført af

gelse på pension og livsforsikring i kraft. De nye regler stiller

mange landmænd, forhandlere og fabrikanter.

papirløse samlevere bedre. I pensionsordninger oprettet efter 1. januar 2008 er samleveren den ”nærmeste pårørende”, hvilket betyder, at din samlever får din pension, hvis du dør før pensionsalderen, i stedet for dine børn, som det er tilfældet med de nuværende regler. Er du gift, og har du ikke taget stilling til, hvem der skal have din pension, når du dør, vil det som hidtil være din ægtefælle, som er ”den nærmeste pårørende”, og som dermed automatisk får alle pengene. Har du oprettet en pensionsordning før 1. januar 2008, og lever du papirløst, bør du overveje, om du aktivt skal ændre, hvem der skal have pensionen, når du dør, såfremt du ønsker at begunstige din samlever frem for børn. Kontakt Andelskassen for at høre, hvilken løsning du skal vælge.

| NÆSTE ERHVERVSFORUM UDKOMMER TIL APRIL 2008 |

| ERHVERVSFORUM 2/07 |

23


Andelskassen Alssund

Hadsund • telefon 87 99 36 25

Jernved-Rømø Andelskasse

Augustenborg • telefon 87 99 35 00

Onsild • telefon 87 99 53 65

Gredstedbro • telefon 87 99 52 25

Sundeved • telefon 87 99 36 45

Hobro • telefon Tlf. 87 99 53 35

Bramming • telefon 87 99 39 95

Fynshav • telefon 87 99 35 45

Klejtrup • telefon 87 99 53 50

Egebæk-Hviding • telefon 87 99 52 10

Nordborg • telefon 87 99 59 59

Ribe • telefon 87 99 52 20 Andelskassen Sydvestjylland

Rømø • telefon 87 99 54 40

Agerbæk • telefon 87 99 35 90

Tønder • telefon 87 99 57 85

Andelskassen Fyn

Glejbjerg • telefon 87 99 36 10

Kværndrup • telefon 87 99 52 60

Årre • telefon 87 99 35 75

Kærup-Janderup Andelskasse

Stenstrup • telefon 87 99 55 10

Grimstrup • telefon 87 99 35 65

Janderup • telefon 87 99 52 90

Andelskassen Sønderjylland

Løgstrup Andelskasse

Sønderborg • telefon 87 99 55 85

Løgstrup • telefon 87 99 57 40

Tinglev • telefon 87 99 55 55

Viborg • telefon 87 99 57 25

Ringe • telefon 87 99 55 40 Gislev • telefon 87 99 35 20 Odense • telefon 87 99 59 30

Andelskassen Himmerland

Rens • telefon 87 99 55 50

Hvilsom • telefon 87 99 39 60

Tandslet • telefon 87 99 56 00

Mejlby • telefon 87 99 39 75

Høruphav • telefon 87 99 55 70

Aars • telefon 87 99 39 85

Næsbjerg Andelskasse Næsbjerg • telefon 87 99 53 10

Hvam • telefon 87 99 39 70 Andelskassen Vesthimmerland Brøndum • telefon 87 99 53 20 Andelskassen MidtVest

Oure-Vejstrup Andelskasse Oure • telefon 87 99 53 90

Ikast • telefon 87 99 37 00

Svendborg • telefon 87 99 53 80

Bording • telefon 87 99 37 15

Andelskassen Østjylland

Ilskov • telefon 87 99 37 30

Hammershøj • telefon 87 99 39 00

Vorgod • telefon 87 99 37 45

Harridslev • telefon 87 99 52 45

Outrup Andelskasse

Linde • telefon 87 99 37 35

Randers • telefon 87 99 38 55

Outrup • telefon 87 99 54 10

Tarm • telefon 87 99 39 30

Silkeborg • telefon 87 99 59 60

Bork • telefon 87 99 39 20

Thorsager • telefon 87 99 56 15

Borris • telefon 87 99 37 60

Tirstrup • telefon 87 99 56 25

Skovlund-Øse Andelskasse

Rækker Mølle • telefon 87 99 37 75

Ørum • telefon 87 99 39 05

Nordenskov • telefon 87 99 56 70

Skjern • telefon 87 99 37 85

Århus • telefon 87 99 38 80

Ansager • telefon 87 99 57 05

Stauning • telefon 87 99 55 00

Grindsted • telefon 87 99 35 35 Skovlund • telefon 87 99 54 65 Billum Andelskasse

Varde • telefon 87 99 56 90

Andelskassen Midtthy

Billum • telefon 87 99 36 80

Ølgod • telefon 87 99 54 55

Midtthy • telefon 87 99 54 80

Alslev • telefon 87 99 36 55 Oksbøl • telefon 87 99 36 65 Thorstrup Andelskasse

Andelskassen Norddjurs Voldby • telefon 87 99 35 10

Thorstrup • telefon 87 99 56 35 Frederiks og Omegns Andelskasse Frederiks • telefon 87 99 38 00 Haderup • telefon 87 99 38 18

Andelskassen Nordøstjylland

Vammen-Rødding Andelskasse Vammen • telefon 87 99 56 55

Rostrup • telefon 87 99 54 30

Rødding • telefon 87 99 56 45

Oue • telefon 87 99 54 25

Horne Andelskasse

Arden • telefon 87 99 35 55

Horne • telefon 87 99 39 50

www.andelskassen.dk

Erhvervsforum, oktober 2007  

Andelskassens erhvervsmagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you