Page 1

ji een essay over

story telling en de

motivatie van studenten Mandy Huisman 1563529 Dream, Discover, Do Hanneke Ponten


Voorwoord ji In mijn minor en basisvakken van de opleiding CMD heb ik meerdere colleges gevolgd over storytelling. Het effect dat een goed verhaal kan hebben op organisaties, doelgroepen of andere luisteraars vind ik erg interessant.

Met een goed verhaal kun je motiveren en inspireren. Ik ben benieuwd hoe docenten gebruik kunnen maken van storytelling in hun lessen om studenten meer te motiveren.

Tijdens het vak storytelling van mijn minor “mindfull communiceren� zag ik pas daadwerkelijk wat een goed verhaal met mensen kan doen. In een

Op welke manieren je daarvoor kunt zorgen verschilt, maar een belangrijk aspect is dat een verhaal het beste over komt als je het dicht bij jezelf houd en je je publiek bij het verhaal betrekt. Ik denk dat een docent zijn verhaal is het belangrijk dat mensen herkenning zien.

les inhoud ook eerlijk en oprecht moet houden. Wanneer een docent zijn eigen enthousiasme door kan geven aan een student heb je al een groot deel van de motivatie te pakken.


ji een essay over

story telling

HET MOTIVATIE VERHAAL

en de

“Eindelijk kan ik zelf kiezen wat ik wil leren.

motivatie van studenten

Nu ik mijn HAVO heb gehaald ben ik vrij om te doen wat ik leuk vind! Een HBO opleiding naar keuze. Dat is waarvoor ik zo hard heb gewerkt.” Deze gedachten hebben veel nieuwe studenten die aan een HBO opleiding beginnen. Ze zijn gemotiveerd en hebben onwijs veel zin om nieuwe kennis te vergaren op een nieuwe opleiding. Maar hoe komt het dat na een bepaalde tijd de motivatie zakt? En op welke manier kunnen docenten hun studenten weer motiveren? Zou bijvoorbeeld storytelling tijdens de les de motivatie van studenten versterken? Een belangrijke voorspeller voor schoolprestaties is de motivatie. Naar motivatie onder studenten is al veel onderzoek gedaan. Onder motivatie verstaan we de intensiteit van het verlangen iets te doen en of te bereiken (http://educatieen-school.infonu.nl). Er zijn diverse redenen

waarom studenten gemotiveerd moeten blijven. Gemotiveerde jongeren zetten zich meer in, hebben meer doorzettingsvermogen, wisselen vaker kennis uit en gebruiken effectievere leerstrategieën. Maar wat zorgt nou juist voor die motivatie? Bij de motivatie kunnen meerdere factoren een belangrijke rol spelen Zoals de

motivatie

waarde die jongeren hechten aan wat zij leren, het beeld van eigen kennis en kunde, het

Motivatie is een breed begrip die we in twee belangrijke soorten kunnen

verwachte succes en het doel dat zij voor ogen

onderscheiden. Er is instintrieke en extrentrieke motivatie. Instrintrieke

hebben (www.canonberoepsonderwijs.nl). Motivatie

motivatie stimuleert van binnenuit. Er is een bepaalde interesse of een

van leerlingen is geen constante. Ook dat komt

einddoel dat men voor ogen heeft. Extentrieke motivatie heeft andere

uit allerlei onderzoek naar voren. Gedurende de

factoren die motiveren. Hierbij zijn er externe prikkels die stimuleren als

schoollooptijd neemt die af bij alle schooltypen

bijvoorbeeld een beloning. Het is per persoon en onderwerp verschillende

en in verschillende landen (Peetsma en Van der

door welke motivatie je op dat moment gestimuleerd word.

Veen, 2008). De vraag is echter nu:

Bij HBO studenten spreken we meestal van een instintrieke motivatie omdat Hoe zorgen we voor een constante motivatie

studenten aan een opleiding beginnen die zij zelf uitkiezen. Door middel van

en wat kunnen studenten en docenten

minors en specialisaties richten zij zich specifiek op onderwerpen die zij zelf

daaraan bijdragen?

interessant vinden en die hen leuk lijkt. ≥


Volgens de zelfdeterminatietheorie (www. selfdeterminationtheory.org) van Ryan en Deci (2000, in het model hiernaast afgebeeld) hangt de instintrieke motivatie

samen met drie basisbehoeften. Namelijk de behoefte om verbonden te zijn met anderen. Hiermee bedoelen we de relaties en interactie met medestudenten. Daarnaast

Autonomie

Competentie

hebben we behoefte om competent te zijn. Dat houd in dat we capaciteiten hebben en deze kunnen inzetten in bepaalde situaties. En als laatste behoefte is er autonomie. Binnen deze behoefte valt dat we de vrijheid hebben om situaties op onze eigen manier en met onze eigen inzichten te kunnen benaderen en op te lossen. Wanneer deze drie behoeften vervult worden, stijgt de instintrieke motivatie.

zelfdeterminatie theorie

Naast de eigen motivatie van een student is het belangrijk dat ook de leraren gemotiveerd zijn. In het boek ‘leren in 5 dimensies’ van Robert Marzano en Wietske Miedema wordt omschreven hoe complex het proces van leren is (Marzano, R., & Miedema W., 2011). Marzano ontwierp een praktisch

model, dimensions of learning, waarin hij de nieuwe inzichten uit de leertheorie vertaalde naar praktische instrumenten waarmee docenten en studenten aan de slag kunnen. Het model onderscheid vijf dimensies, die

moeten helder en duidelijk worden geformuleerd. Een

samen complexe leerprocessen beschrijven: motivatie,

aantrekkelijk toekomstperspectief zorgt ervoor dat jonger-

het verwerven en integreren van nieuwe kennis, het

en weten waarvoor zij zich inspannen (Peetsma, 1992).

verdiepen en verbreden van kennis, de toepassing van kennis in betekenisvolle situaties en reflectie. Miedema

Ook ruimte laten voor eigen keuzes is belangrijk. Geef

geeft aan dat leren pas echt gaat als men er zelf zin in

ruimte voor ontwikkeling en creativiteit, is de aanbeveling

heeft. Eigen wil is de grootste motivatie van leren. Vind ik

uit tal van studies (Hattie, 2009; Jolles, 2011; Ledoux & Volman,

dit wel of niet belangrijk is daarbij de belangrijkste vraag.

2011; Marzano & Miedema, 2005; Peetsma & Van der Veen, 2008).

Hiermee wordt bedoeld dat er keuze mogelijkheden moeten worden aangeboden. Taken moeten nog open staan en

Docent als motivator

zelf in te vullen zijn voor de student. Er moet dat wel gelet worden op het feit dat teveel keuze vrijheid en te weinig structuur averechts kunnen werken.

Motivatie zit in de student. Maar een student is geen

Daarnaast kan gevoel van competentie een student helpen

onveranderlijk wezen en laat zich vaak op allerlei manier-

te motiveren. Het is belangrijk dat studenten zien en

en beĂŻnvloeden. Docenten hebben de mogelijkheid om

ervaren dat ze in staat zijn om iets te bereiken. Positieve

studenten te stimuleren omdat ze dichtbij staan en een

feedback is van groot belang. Het is belangrijk dat ze re-

bepaalde voorbeeldfunctie hebben. Maar wat de docent

actie krijgen op hun inspanning (Dweck, 2011). Een positief

precies bij kan dragen is de vraag. Geen eenvoudige vraag

sfeer op school bevordert ook de motivatie. Een sfeer

en het verschilt natuurlijk per docent, student en opleiding.

waarbij studenten zich geaccepteerd voelen door zowel

Een algemeen gegeven is dat een docent op verschillende

medestudenten als docenten. Een plek waar studenten

manieren invloed kan uit oefenen op de motivatie van de

zich op hun gemak voelen is essentieel. Samenwerkend

student. Relevante en betekenisvolle taken bieden kunnen

leren en een team vormen zorgt ook voor een goede

studenten motiveren. Het is belangrijk dat mensen het nut

sfeer en is daarom motivatie verhogend. (Thoonen, Sleegers,

ervaren van wat zij doen. Marzana en Miedema (2005) stel-

Peetsma & Van Oort, 2010). Van belang is wel om dit goed te

len dat leertaken waardevol en relevant moeten zijn. Taken

begeleiden en dat het in een veilige omgeving plaatsvindt.

Verb


ji een essay over

story telling

bondenheid

en de

motivatie van studenten

Ryan & Deci (2000) benadrukken het belang van een leer-

speelt een belangrijke rol.

omgeving waarin jongeren autonomie, eigen competentie en verbondenheid met elkaar ervaren zoals ik al eerder

Een tegenwoordig veelgebruikt communicatie instru-

benoemde in de zelfdeterminatietheorie.

ment is storytelling. Storytelling is een woord dat letterlijk vanuit het Engels vertaald ‘verhalen vertellen’ betekend.

Motivatie is duidelijk een breed begrip en er valt nog veel

Het omvat de vorm waarin mensen van nature met elkaar

over te ontdekken. Het moeilijke aan dit onderwerp is

communiceren. Een verhaal kan bij het overbrengen van

dat het lastig te testen is wat de effecten precies zijn van

complexe informatie zorgen voor een samenhang. Infor-

verschillende interventies op de motivatie. Dat docenten

matie wordt beter begrepen, beter onthouden en daardoor

in een belangrijke positie verkeren bij dit proces, staat

ook vaker doorverteld. Het belangrijkste is misschien ook

echter wel vast. Een goede leraar weet op creatieve wijze

wel dat een goed verhaal overtuigd en vooral motiveert. ≥

de interesse te wekken, heeft flexibiliteit en competenties in huis om adequaat te kunnen handelen en maatwerk te bieden (Marzano. e.a.,2011). Omdat uit vele onderzoeken blijkt dat docenten een belangrijke factor zijn in het motivatie proces van een student ga ik daar nu dieper op in. Op een creatieve manier je lessen invullen is een belangrijke factor om studenten geïnteresseerd en gemotiveerd te houden. Zelf heb ik ontdekt tijdens mijn lessen dat eerlijkheid een belangrijke rol speelt. Wanneer een docent duidelijk maakt waarom hij voor de klas staat, uitlegt waarom hij enthousiast is over het vak en mij met een goed verhaal weet te motiveren stimuleert mij dat om zelf net zo enthousiast te worden als de docent. De communicatie van een docent


Storytelling

om’ zij een product of dienst leveren. Als iedereen begrijpt waarom zij doen wat ze doen komen uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant op te staan. De juiste verhalen bezitten de kracht om klanten, medewerkers en leveranciers zich met ‘the why’ waar ik het zojuist over had te identificeren.

Storytelling is een middel om op een inspirerende wijze

Daardoor voelen zij zich onderdeel van een groter geheel,

te communiceren. Van dit fenomeen maken organisaties

beweging of ambitie. Dat laatste is wat docenten natuurlijk

al enige tijd gebruik. Sommige bedrijven op intern vlak en

het liefste zien bij studenten. Alles draait om ambitie. Door

sommige bedrijven op extern vlak. Het mooiste is natuur-

de ambitie die studenten in hun eerste jaar hebben vast te

lijk als je als organisatie zowel intern als extern een goed

blijven houden, behoud je ook de motivatie.

verhaal hebt. Een verhaal die alle betrokken duidelijkheid geeft over waar de organisatie voor staat en wat de organi-

Op de vraag of docenten door middel van storytelling een

satie voor visie en missie heeft. Het belangrijkste achter

positieve bijdrage kunnen leveren aan de motivatie van

het verhaal van een organisatie is de betrouwbaarheid.

studenten is geen direct antwoord te geven aangezien

Pas als een verhaal eerlijk en oprecht is zullen je mensen

hier nog geen concreet onderzoek naar gedaan is die dit

naar jouw kant trekken. Hetzelfde geldt voor studenten.

kan bevestigen. Echter kan uit het voorgaande wel gecon-

Een eerlijk en oprecht verhaal vergoot het vertrouwen in

cludeerd worden dat in de eerste plaats docenten een

de docent en daarmee het vertrouwen in de leerstof en

grote rol hebben bij het motiveren van studenten, in de

uiteindelijk in de gehele opleiding en de keuze voor de

tweede plaats storytelling al enige tijd bij organisaties zorgt

opleiding. Een goed verhaal zorgt namelijk bijna voor een

dat werknemers dezelfde visie en missie voor ogen krijgen

tastbare ervaring die we met anderen willen delen. Wan-

en behouden en als laatste dat storytelling bij studenten

neer een student studeren als tastbare ervaring ziet, komt

het vertrouwen in docenten kan vergroten dat leidt tot een

het studeren tot leven, en stimuleert het de motivatie.

betere motivatie. Kortom, Een goed verhaal spreekt ons hoofd, hart en gevoel aan!

Deze methode zorgt er binnen organisaties voor dat me-

º

dewerkers meer commitment krijgen met de organisatie. Door een goed verhaal begrijpt iedereen weer wat het ‘waarom’ van een bedrijf is. Het waarom staat hier voor de ‘why’ uit “The Golden Circle” van Simon Sinek. Hij legt in diverse TED talks uit dat het voor een organisatie ontzettend belangrijk is dat de gehele organisatie begrijpt ‘waar-

Wanneer een student studeren als tastbare ervaring ziet, komt het studeren tot leven, en stimuleert het de motivatie.


Bronnen ji Literatuur

Websites

• Dweck, C.S. (2011). Mindset, de weg naar een

• http://educatie-en-school.infonu.nl/studievaar-

succesvol leven. Amsterdam: Uitgeverij SWP

digheden/32342-motivatie-leren-studeren.html

• Hattie, J.H.C. (2009). Visible learning. London:

• http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1311_

Routledge.

Motiveren_van_studenten.aspx#sthash.ePHbDC-

• Jolles, J. (2011). Ellis en het verbreinen. Amster-

QN.dpuf

dam – Maastricht: Neuropsych Publisher.

• http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/

• Ledoux, G., & Volman, M. (2011). Op zoek naar

documents/2009_VandenBroeckVansteenk-

Talent. Talentontwikkeling op Expeditiescholen.

iste_GO.pdf

Project durven delen doen. Utrecht: VO Raad. • Martens, R. (2007). Positive learning met multimedia. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Youtube

• Marzano, R., & Miedema W. (2011). Leren in 5 dimensies: moderne didactiek voor het voortgezet

Simon Sinek TED Talk: https://www.youtube.com/

onderwijs. Assen: Van Gorcum.

watch?v=XNqKZybIdv4

• Nuland, H.J.C., van, Dusseldorp, E., Martens, R.L., & Boekaerts, M. (2010). Exploring the motivation jungle: Predicting performance on a novel task by investigating constructs from different motivation perspectives in tandem. International Journal of Psychology, 45, 250-259. • Peetsma, T., & Veen, I. van der (2008). Een tweede onderzoek naar de beïnvloeding van motivatie bij vmbo-leerlingen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. • Peetsma, T. (1992). Toekomst als motor? Toekomstperspectieven van leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun inzet voor de school. Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek. • Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well being. American Psychologist, 55, 68-78.

Seminar mandyhuisman  
Seminar mandyhuisman  
Advertisement