Page 1

1.Conserve

!"#$"%&'()*##"+,(-.$/+0


!"#$%&'()*#"#+#,# -#."&$(/0112$' 3&$(4,&2$5&"6 3"&,,(72'$2&8'92 :#,,(72'$2&8'92


35#+,6+#$74886-&.*,&4-0(2'(%*#"6&<(82,*("&C#=+2$6(#$<(

"&2$C260"#,2$6(7&()0$'&"C&I'(%.""&$,(%#=+#26$(#,(,*&(K$2C&"'2,?(0>( 72'%0$'2$L:#<2'0$@(O$(%0$B.$%,20$(82,*(#("&'&#"%*(,&#=G(8&(*#C&( %"&#,&<(#$(2$,&6"#,&<(#<C&",2'2$6(%#=+#26$(>0"(7&()0$'&"C&@(7&( .'&<(C2"#1(%0=+0$&$,'('.++0",&<(5?(,"#<2,20$#1(=&<2#(,0(%"&#,&(=0"&( #8#"&$&''(#$<(<"2C&(5.FFE.1,2=#,&1?(%*#$62$6(5&*#C20"'@(( 0>(%0==.$2,?(80.1<(5&(=0',('.%%&''>.1@(H."(5#'2%( ;*&(526(2<&#(5&*2$<(0."(%#=+#26$(2'('*082$6(',.<&$,'( '&112$6(+"&=2'&(2'(,0(%0==.$2%#,&(,0(0,*&"'(,*#,(5?($0,( >#112$6(>0"(,*&'&(%0=+#$2&'I(,"2%9'G(?0.(#"&(#C02<2$6( *08(8#',&>.1(,*&?(%#$(5&(5?(+0","#?2$6(,*&=(5&2$6( .'&<(5?(526(%0"+0"#,20$'@(;*&(2<&#(2'($0,(,0(6&,(,*&=(,0( 5&2$6(.'&<@(M1'0G(5?('*082$6(#11(,*&(=0$&?(,*&'&( ,*2$9(,*&?(#"&(AB02$2$6(#(=0C&=&$,DE2,(2'(,0(*#C&(,*&=( %0"+0"#,20$'(#"&(=#92$6G(8&(#"&(%0==.$2%#,2$6(,*#,( "&#12F&(*08(>0012'*(,*&2"(5&*#C20"'(#"&G(#$<(=0C&(,*&=( ?0.(%#$('#C&(=0$&?(&#'21?(5?(%*#$62$6('2=+1&(*#52,'@( O$(0."(+"2$,(#<'G(8&('*08%#'&(#11(0>(,*&(=0$&?(,*&'&( ,0(B02$(#(%0$'&"C#,20$(%0==.$2,?(5?("&5&112$6(#6#2$',( %0"+0"#,20$'(#"&(=#92$6@(3?(+0","#?2$6(,*&=(#'(#1=0',( ,*&'&(%0"+0"#,20$'@(( <"08$2$6(2$(%#'*G(2,(%0$C&?'(,*#,(,*2'(2'(0."(=0$&?E #$<(5?($0,(>#112$6(>0"(,*&(A526(,"2%9DG(8&(%#$(9&&+(2,(>0"( H."(5#'2%(=&''#6&(',"#,&62&'(#"&(,0(.'&('#"%#'=(#$<( 0."'&1C&'@(!2$#11?G(5?($0,(>#112$6(>0"(,*&(A,"2%9'DG(?0.( *.=0"(,0(%0==.$2%#,&(,*&(=&''#6&(0>(%0$'&"C#,20$@( #"&(.1,2=#,&1?(<02$6(600<(,*2$6'(>0"(,*&(P#",*(5?($0,( H."("&'&#"%*(,&#=(*#'(>0.$<(,*#,(2$(,*&(+#',G(=#$?( ILPUN^HZ[LM\S)`PSS\Z[YH[PUN[OH[ZWLJPÄJJVUZ\TW[PVU 6"&&$(%#=+#26$'(*#C&(>#21&<(,0(<"2C&(+&0+1&(,0(#%,20$( 5&%#.'&(0>(,*&2"('&"20.'(#$<(%0$<&'%&$<2$6(=&''#6&'@( 5&*#C20"'(#"&(#(%*02%&(,*#,(%#$(5&(=#$2+.1#,&<(5?(#( ,*2"<(+#",?(Q526(%0"+0"#,20$'RG(0."(,#"6&,(8211("&#12F&(,*#,( H."(%#=+#26$(8211(.'&(*.=0"(,0(%"&#,&(5.FFG(8*2%*( ,*&2"(%0$'.=+,20$(+#,,&"$(2'(2""#,20$#1(#$<(=#11&#51&@( 8211(2$(,."$(1&#<(,0(%*#$62$6(0."(,#"6&,I'(*#52,'@(3?( ;*&"&>0"&G(0."(2<&#(62C&'(',.<&$,'(,*&(2$%&$,2C&($0,( +092$6(>.$(0>(526(%0"+0"#,20$'(8*0(#"&("&#+2$6(,*&( ,0(5&(,"2%9&<(5?(526(%0"+0"#,20$'G(#$<(,0("&'2',(,*&( ILULÄ[ZVMV\Y^HZ[LM\SHJ[P]P[PLZ·SPRL\ZPUNWSHZ[PJ >&&12$6(0>(5&2$6(.'&<@(4,.<&$,'(8211("&#12F&(%0"+0"#,20$'( 8#,&"(50,,1&'G(+1#',2%(5#6'(#$<(8#',2$6(&1&%,"2%2,?E8&( #"&(=0,2C#,2$6(,*&=(,0(%0$,2$.&(*#52,'(,*#,(#"&($0,( %0==.$2%#,&(#(,0$&(0>('#"%#'=(,*#,(8211(5&(C&"?( &$C2"0$=&$,#11?('=#",@(3?(#C02<2$6(,*&'&(=#"9&,2$6( &>>&%,2C&(0$(0."(+"2=#"?(,#"6&,G(%011&6&(',.<&$,'@( -\Y[OLYTVYLI`ZOV^PUN[OLZLJVYWVYH[PVUZILULÄ[PUN ',"#,&62&'G(',.<&$,'(80$I,(>#11(>0"(A;*&(326(;"2%9DE#$<( 8211(.1,2=#,&1?G(82,*0.,(&C&$("&#12F2$6G(>0"=(#(,?+&(0>( >"0=(0."(8#',&>.1$&''G(8&(%0==.$2%#,&(#(,0$&(0>( =0C&=&$,(,06&,*&"@( "&5&1120$G(8*2%*(2'(0>,&$('.++0",&<(5?(0."(,#612$&( AJ0$I,(!#11(>0"(,*&(326(;"2%9@D(3?("&5&112$6(#6#2$',(#( M(>&8("&8#"<'(8211(=0,2C#,&(0."(,#"6&,(,0(,#9&(#%,20$@( %0==0$(&$&=?G('0(,0('+&#9G(0."(,#"6&,(2'(B02$2$6(#( !2"',G(,*&"&(2'(#("&8#"<(0>($0,(5&2$6(,#9&$(#<C#$,#6&(0>S( =0C&=&$,(#$<(%0==.$2,?(0>(%0$'&"C#,20$(82,*0.,( $0(0$&(129&'(,0(>&&1(.'&<@(;*&("&8#"<(0>('#C2$6(=0$&?( &C&$("&#12F2$6(2,@( 8211(#1'0(=0,2C#,&(0."(,#"6&,G(#'(8&11(#'(<02$6(,*&("26*,( ,*2$6(>0"(0."(+1#$&,E%0$'&"C2$6@( !*+'#,

!"#$%&'$()#*

H."(+"2=#"?(,#"6&,(2'(%011&6&(',.<&$,'@(3&%#.'&(0>(,*&( %#=+#26$I'(+&"C#'2C&(+"&'&$%&(0$(,*&(K7L:#<2'0$( %#=+.'G(8&(#1'0(,*2$9(,*#,(K7(>#%.1,?(#$<(',#>>(8211( 5&(#>>&%,&<(5?(,*&(#<'(#$<(8211('&"C&(#'(+#",(0>(0."( '&%0$<#"?(,#"6&,@(M1'0(+#",(0>(0."('&%0$<#"?(,#"6&,(8211( 5&(,*&(:#<2'0$(%0==.$2,?G(8*0(8211(*#C&(#(10,(0>( &N+0'."&(,0(,*2'(%#=+#26$(#'(8&11(#$<(8*0(,?+2%#11?( '.++0",'(,*&(K7L:#<2'0$(%0==.$2,?@(

(-.#-,&/#0$*-)$1#2*+)0

H."("&'&#"%*(,&#=(*#'(>0.$<(#(%"&#,2C&(+1#$(,*#,( %0==.$2%#,&'(50,*(2$<2C2<.#1(2$%&$,2C&'(#$<(#(>&&12$6(

4

3.,&4-0$

;*&"&(#"&(#($.=5&"(0>(#%,20$'(8&(*0+&(0."(,#"6&,(8211( ,#9&(#>,&"(C2&82$6(0."(#<'@(!2"',G(8&(*0+&(,*&?(8211( YLHSPaL[OLPYJVUZ\TW[PVUILOH]PVYZHYLÄUHUJPHSS` '.++0",2$6(1#"6&(%0"+0"#,20$'(#$<(#"&(8#',&>.1@(M>,&"( ,*2'("&#12F#,20$G(8&(8#$,(0."(,#"6&,(,0(%"&#,&('2=+1&( ',&+'(,0(&$<(,*&2"(.$%0$'%20.'(#$<(8#',&>.1(5&*#C20"'@( 6\YHKZ^PSSHSZVKYP]L[YHMÄJ[V[OL>L*VUZLY]L>LI '2,&G(8*&"&(,*&?(%#$(1&#"$(=0"&(#50.,(%0$'&"C#,20$(#$<( 0."(%#=+#26$@(


<6+$3)0

7&(*#C&(%"&#,&<(#<'(#%"0''(=.1,2+1&(=&<2#(#'(+#",(0>(#$(2$,&6"#,&<(#<C&",2'2$6(%#=+#26$(>0"(7&()0$'&"C&@(

=+&-,$$$H."(+"2$,(#<'(%0$C&?(

,*"&&(*?+0,*&,2%#1(%0=+#$2&'( ,*#,(#"&(%#+2,#12F2$6(0>>(0>(%011&6&( ',.<&$,'@(;*&'&(#<'(#"&(#(+#"0<?( 0>(,*&(%0=+#$?I'(05B&%,2C&'(,0(6&,( ',.<&$,'(,0(5&(=0"&(8#',&>.1G(#$<( '*08(,*&(1#"6&(#=0.$,(0>(=0$&?( ,*&?(*#C&(=#<&(0>>(0>(,*&=@(

%*--#+$$$H."(5#$$&"(#<'(#"&(

+"0<.%&<(2$(!1#'*(#$<('*08(,*&'&( ,*"&&(+"0<.%,'(>"0=(0."(+"2$,( #<'(5&2$6(.'&<(2$(<2>>&"&$,(8#?'G( %"&#,2$6(#(A>#9&D(+"0<.%,E#( '#"%#',2%(#$<(=0%92$6(+0","#?#1(0>( *08(',.<&$,'(%#$(5&(8#',&>.1@(

%&::>4*+)$$$H."(521150#"<(#<'(

%#""?(#('2=21#"(?&,('2=+1&"(=&''#6&( ,0(,*#,(0>(0."(5#$$&"(#<'G(8*2%*( 2'(#('#,2"&(0>(0."(A>#9&D(+"0<.%,'G( #1'0('*082$6(*08(',.<&$,'(%#$(5&( 8#',&>.1@

;*&"&(2'(#1'0(#$(2=+0",#$,(C2"#1(%0=+0$&$,(,0(0."(%#=+#26$G(8*2%*(8&(5&12&C&(2'($&%&''#"?(2$('+"&#<2$6( 5.FF(,*"0.6*0.,(%#=+.'@

;#>&04)#(((H."(,80(8&52'0<&'(

+0","#?('%&$&'(8*&"&(#$(2$<&+&$L <&$,(%0$,"#%,0"(2'(*2"&<(5?(0."( ,*"&&(0"262$#1(%0=+#$2&'(Q>"0=(,*&( +"2$,(#<'R(,0(2=+1&=&$,(&C&$(=0"&( 8#?'(,*&?(%#$(=#9&(=0$&?(0>>(0>( ',.<&$,'I(8#',&>.1(5&*#C20"'@(7&( 5&12&C&(,*#,(,*2'(*.=0"0.'(#$<('#L ,2"2%#1(C2<&0(8211('+"&#<(,*"0.6*0.,( %#=+.'@(

%60$;+*50$$(7&(*#C&(%"&#,&<(#(

'#=+1&(5.'(8"#+(,0(5&(+1#%&<(0$( %#=+.'(5.'&'G(8*2%*(#"&('."&(,0( 5&('&&$(#$<(<2'%.''&<(5?(%011&6&( ',.<&$,'(#$<(:#<2'0$("&'2<&$,'G( '.++0",2$6(,*&(C2"#1(%0=+0$&$,(0>( 0."(%#=+#26$@

;#>$0&,#$$$7&(*#C&(%"&#,&<(#(.$2T.&(

'2,&(>0"(0."(%#=+#26$G(J0$,!#11>0",*L &326;"2%9@%0=@(M11(0>(0."(#<C&",2'&L =&$,'(8211(*#C&(,*&('2,&(12',&<(#$<(8&( HU[PJPWH[L[OPZ^PSSKYP]L[YHMÄJ[V[OL '2,&@(U08&C&"G(2$(0"<&"(,0(&$'."&(,*#,( 0."(,#"6&,(2'(#8#"&(,*#,(,*&'&(=&''#6&'( #"&(+#",(0>(,*&(7&()0$'&"C&(%#=+#26$G( ,*&(K/-(J0$,!#11>0",*&326;"2%9@%0=( 8211(,#9&(,*&=(,0(,*&(7&()0$'&"C&('2,&G( 8*&"&(#(12$9(8211(5&(&=5&<<&<(,0(C2&8( ,*&(C2"#1(%0=+0$&$,'(0>(0."(%#=+#26$G( '.%*(#'(,*&(8&52'0<&@(

;*&"&(#"&(=#$?(2$,&6"#,&<(&1&=&$,'(,*#,(*01<(0."(=&''#6&'(,06&,*&"@(;*&(=0',(+"0=2$&$,(0>(,*&'&(2'(,*&(,#612$&( AJ0$I,(!#11(>0"(,*&(326(;"2%9DG(8*2%*(&$%0=+#''&'(0."(526(2<&#@(M1'0G(8&(*#C&(%"&#,&<(#($&8(7&()0$'&"C&(1060G( 8*2%*(8211(5&(2$%1.<&<(2$(0."(#<C&",2'&=&$,'@(;*2'(8211(&$'."&(2$,&6"#,20$(5&,8&&$(0."(526(2<&#(#$<(,*&(7&( )0$'&"C&(%#=+#26$@ H."(#<'(#"&(<&'26$&<(,0(=#9&(0."(,#"6&,(#.<2&$%&(1#.6*G(#'(8&(*#C&(.'&<(#(126*,*&#",&<G('#,2"2%#1(,0$&@(7&(,*2$9( ,*&(*.=0"(#$<('#,2"&(2$(0."(#<'(8211(#++&#1(,0(#$<(&$6#6&(,*&(,#"6&,@(M>,&"(,*&?(#"&(&$6#6&<G(0."(=&''#6&(8211( 5&%0=&(#++#"&$,E8&(.1,2=#,&1?(*0+&(,*&?(8211(>&&1(,"2%9&<@(;*&(#<'(8211(1&#C&(,*&(#.<2&$%&(82,*(,*&(=&''#6&( ,*#,(,*&2"(%0$'.=+,20$(5&*#C20"'(#"&(2""#,20$#1(#$<(&#'?(,0(',0+@(40G(#>,&"(0."(,#"6&,(>&&1'(,"2%9&<G(,*&?(8211( 8#$,(,0(,#9&(#%,20$@(;*&'&(<&'2"&<(#%,20$'(2$%1.<&(%*#$62$6(,*&2"(8#',&>.1(5&*#C20"'(#$<(&=50<?2$6(#('+2"2,(0>( %0$'&"C#,20$@(;*&'&(#%,20$'(8211(*#C&(<2"&%,("&'.1,'(>0"(,*&(.1,2=#,&(60#1(0>(7&()0$'&"C&@(;*&"&>0"&G(,*2'(0C&"#11( ,0$&(8211(5&(&>>&%,2C&(5&%#.'&(8&(#"&(<"2C2$6(*0=&(#('&"20.'(+02$,(5.,(82,*0.,(.'2$6(#(A6100=(#$<(<00=D( #++"0#%*E#1,*0.6*(0."(#<'(<0(>0%.'(0$(#($&6#,2C&(+02$,G(,*&?(8211(#18#?'(&$<(82,*(#(12$&(#50.,(*08(,*&?(%#$( ,."$(,*2'(2$,0(+0'2,2C&(#%,20$'@

!"#$9&-*:$;4+)

>L^HU[[VIL[OLÄYZ[[VHWWYVHJO[OLNYLLUTV]LTLU[^P[OHJHTWHPNU[OH[ZOV^JHZLZHSPNO[OLHY[LK *.=0"0.'(,0$&E$0,(0$&(0>(A6100=(#$<(<00=D(,*#,(*#'("&$<&"&<(=#$?(6"&&$(%#=+#26$'(.$'.%%&''>.1@(7&(9$08( ,*#,(=0',(&$C2"0$=&$,#1(%#=+#26$'(#"&('&"20.'G($&6#,2C&(#$<(0>,&$(<&+"&''2$6G(1&#C2$6(C2&8&"'(82,*(#(*&1+1&''( >&&12$6@(42$%&(#(,0$&(0>(*.=0"(#$<('#"%#'=('.2,'(0."(+"2=#"?(,#"6&,(8&11G(8&('#8(#$(0++0",.$2,?(,0(,#9&(#(>"&'*( #++"0#%*(,0(6"&&$(%#=+#26$'@(

5


O$(9&&+2$6(82,*(0."(0C&"#11(,*&=&G(0."(*0"2F0$,#1(+"2$,(#<'(+1#?(0>>(,*&(%0$%&+,(0>(1#"6&(%0"+0"#,20$'(=#L UPW\SH[PUNHUKWYVÄ[PUNVMMVMJVSSLNLZ[\KLU[Z,HJOHKZOV^ZHIVHYKYVVTTLL[PUNVMHSHYNLÄJ[PVUHS %0"+0"#,20$(8*0'&(&=+10?&&'(#"&(%&1&5"#,2$6(,*&2"(#5212,?(,0(=#9&(=0$&?(0>>(%011&6&(',.<&$,'@(H$(,*&(,#51&( 0>(&#%*(50#"<"00=(8&(+1#%&<(,*&(62C&$(%0=+#$?I'(+"0<.%,(Q8#,&"(50,,1&'G(5#6'G(126*,'R('.""0.$<&<(5?(+21&'( VMTVUL`[VPSS\Z[YH[L[OLPYWYVÄ[Z([[OLOLHKVM[OL[HISL[OLYLHYL[^VWYLZLU[H[PVUIVHYKZVULKPZWSH`L 2$6(#(6"#+*(0>(,*&(%0=+#$?I'(&#"$2$6'(#$<(,*&(0,*&"('*082$6(,*&2"(+1#$(,0(=#$2+.1#,&(%011&6&(',.<&$,'@(


O$(0"<&"(,0(=#9&(,*&(#<'(=0"&(C2'.#11?(#++&#12$6G(,*&('#=&("&#1L12>&(#%,0"(+1#?'(#11(,*&(&=+10?&&'(2$(#(62C&$(#<@(V0,(0$1?( <0&'(,*2'(*&1+(,0(%#+,."&(,*&("&#<&"'I(#,,&$,20$G(2,(&',#512'*&'(#(%0==0$(%*#"#%,&"(,*#,(+&0+1&(%#$(#''0%2#,&(82,*(,*&'&( =#9&L5&12&C&(&C21(%0"+0"#,20$'@(;*&('#=&(%*#"#%,&"'(#1'0(#++&#"(2$(0."(8&52'0<&@((

Print

3&108(,*&(+*0,06"#+*(2$(&#%*(#<G(8&(2$'&",&<(%0+?("&#<2$6G(A#,(1&#',(Q5.?2$6(50,,1&<(8#,&"R(Q%*00'2$6(+1#',2%(5#6'R(Q8#',L 2$6(&1&%,"2%2,?R(*&1+'('0=&0$&@D(;*&(%0+?(%0$$&%,'(,*&(C2'.#1(2=#6&"?(0>(,*&(#<C&",2'&=&$,(82,*(,*&(2<&#(,*#,(,*&(C2&8&"I'( 8#',&>.1$&''(2'(,*&('0."%&(0>(,*&(%0"+0"#,20$I'('.%%&''@(;0(,*&("26*,(0>(,*#,(%0+?G(8&(+1#%&<(,*&(#<I'('106#$G(AJHVI;(!M--( !H/(;UP(3OW(;/O)X(@)H:GD(8*2%*(#1'0(<0.51&'(#'(#(8&5(#<<"&''(,*#,("&#<&"'(%#$(C2'2,(0$12$&@(((


Print Y'?%*01062%#11?G(,*&(#<'(#"&(C&"?(%#+,2C#,2$6@(;*&(2=#6&'(0>(+21&'(0>(%#'*(#$<(,*&("&+&,2,20$(0>(,*&('#=&( %*#"#%,&"('&"C&(,0(<"#8(2$("&#<&"'I(2$2,2#1(#,,&$,20$@(M'(C2&8&"'('%#$(,*&(<2>>&"&$,(&1&=&$,'(0>(&#%*(#<( Q=0$&?G(+"0<.%,'(0$(,#51&G(+0',&"(50#"<G(%0+?R(,*&?(5&62$(,0(.$<&"',#$<(,*#,(,*&(#<'(#"&(*.=0"0.'1?( +0","#?2$6(,*&(50#"<(=&&,2$6(0>(#(1#"6&G(8#',&>.1(%0"+0"#,20$@(((( ;*&(*0"2F0$,#1(#<'(8211(5&(+"2=#"21?(.'&<(#'(,80L+#6&(=#6#F2$&('+"&#<'@((;*&(%010">.1($#,."&(0>(,*&(#<'( 1&$<'(5&,,&"(,0(,*&(=#6#F2$&(>0"=#,(,*#$(2,(<0&'(,0($&8'+#+&"(0"(0,*&"(+"2$,(=&<2#@


The Big Trick: Episode 1

1

Aperature: 05/09/09

Scene 1: Bosses Introduction

Scene 2: Episode Introduction

Bosses walk into door and their names appear on screen. The Arcade Fire: Wake Up is playing.

Cut to black screen and the following is spelled out “The Big Trick Episode 1: The Meeting of the Bossmen

Scene 3: Bosses back together

Sene 3: Bosses back together

The Arcade Fire: Wake Up is playing.

order to get ahead. I mean bottling water, we never thought you would get away with it. Bottling water and selling it to soccer moms… Brilliant!

Electrico: Now my friends I have called this meeting of the bosses to discuss something very important. Perrier: Electrico you haven’t brought us together since the inception of the civilian SUV, it’s good to be back with my allies.

Perrier: I must admit it was my best idea since changing soda bottles from glass to plastic. Recycling pish posh. But what about you Bagman? I saw a seagull the other day choking on a plastic bag and I couldn’t help but be proud of you.

Bagman: Perrier I see you haven’t aged a day.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Perrier: Bagman, that’s so sweet of you to notice. I’ve found if you eat the hearts of unsuspecting children wrinkles never form. Electrico: Heh Perrier you have always been willing to do disgustingly evil things in

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Bagman: People using plastic bags unnecessarily has kept me in Gucci suits and my zoo stocked with polar bears.


The Big Trick: Episode 1

2

Scene 3: Bosses back together

Scene 4: So rich. Electrico: You own polar bears? I thought those were a protected species.

Bagman: So Electrico why did you call this meeting? Electrico: Well, my friends I believe I have found someone who can make us even more money.

Bagman: Meh, I made my assistant take a trip up to the north pole with a trank gun and a large wagon.

Perrier: More money?

Perrier and Electrico: LAUGHING LOUDLY

Bagman: More money. Bagman: Who is this person and how could they possibly make us more money? I already poo on a toilet of pure gold.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Scene 4: So rich.

Scene 5: “The Consultant” Electrico: He goes by “The Consultant.” He has no finger prints...

Perrier: I paid an extensive amount of money for a clone of myself just so I wouldn’t have to go to family functions. Electrico: Well my friends, after today’s meeting we will devise a way to become even richer. Bagman, even your toilet paper will be laced with gold and Perrier, you will have two look a likes.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Perrier: I did have a double booking last month and I had to end up having to go to my own board meeting.

Shot of Electrico


The Big Trick: Episode 1

3

Aperature: 05/09/09

Scene 5: “The Consultant”

Scene 5: “The Consultant” VO Bagman:...no social security number. He censored the Internet for the Chinese government and even changed the child labor laws...

Bagman: ...in Thailand.

CUT TO CONSULTANT IN BATHROOM PUTTING WATER IN HIS HAIR, POINTING TO HIMSELF IN THE MIRROR AND KISSING THE MIRROR.

CUT BACK TO TABLE

Scene 5: “The Consultant”

Scene 5: “The Consultant” Electrico: Yes, yes...

Consultant: You tell them I have it in writing from the government that children under the age of 6 can work if they get 3 breaks a day. However, you can get around this by giving them 3 bathroom breaks instead.

CUT TO CONSULTANT VO Electrico:...he approached me after he realized how disruptive the “green movement” could be to on my electric companies. I did have a slight drop in profits after that whole “Inconvenient truth” fiasco. Anyways he should be here any minute.

CUT TO TABLE Electrico: Let me tell ya, he has five year olds working in mines!

CUT TO TABLE

Perrier: Electrico that is fantastic. CUT TO CONSULTANT SPEAKING ON PHONE WHILE TEXTING ON ANOTHER PHONE AND LOOKING IN A FRIDGE CUT BACK TO TABLE

Electrico: I’m pretty excited. CUT TO CONSULTANT= CONSULTANT BRUSHING HIS TEETH IN BATHROOM AND THEN RINSING WITH RED BULL


The Big Trick: Episode 2

1

Aperature: 05/09/09 Scene 1: Bosses Intro

Scene 2: Episode Introduction

Bosses walk into door and their names appear on screen. The Arcade Fire: Wake Up is playing.

Cut to black screen and the following is spelled out “The Big Trick Episode 2: The Consultant

Scene 3: Consultant enters

Scene 4: Light on

The Arcade Fire: Wake Up is playing.

Consultant: Electrico, it’s so dark in here. I can’t see a thing. Mind if I turn on the light?

Shot of Consultant’s feet walking to and down stairs

Shot of a light being flipped on


The Big Trick: Episode 2

2

Aperature: 05/09/09 Scene 5: Bosses Exposed.

Scene 6: Electrico your office is wack. Consultant: Electrico, we meet again. Electrico: And so we do Mr. Consultant. These are my associates Perrier of the bottle company and Mr. Bagman of the plastic bag company. Consultant: It’s a pleasure to meet all of you. However, I must say Mr. Electrico your office in Geneva was a bit more luxurious then this basement here.

Shot of lights turning on and bosses freaking out because they have been sitting in the dark for so long. Perrier puts on sunglasses.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Scene 6: Electrico your office is wack.

Scene 7: Consultant reveals the plan. Consultant: Well sir we’re gonna target the lazy, the simple minded, those unwilling to consider resourcefulness. Those who put themselves before Mother Nature and the future generations. They waste and then we profit!

Electrico: Mr. Consultant, you and I both know our arrangement must be classified. The trendy environmentalists will never come down to this hole. My nephew was kind enough to lend us his fraternity basement for this meeting. But that is neither here nor there. Mr. Consultant, you approached me and asked for this meeting. How can you make us more money?

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Bagman: I am intrigued Mr. Consultant…Continue.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Consultant: We’ll target college students- they’re all too busy with their lecture halls and kegger parties. Most of these kids can’t even spell “sustainability”. They will leave their lights all day, keep appliances plugged in, crank the heat or the air condition-


The Big Trick: Episode 2

3

Aperature: 05/09/09

Scene 7: Consultant reveals the plan.

Scene 8: Putty in our hands. Consultant: We will launch an all stops media campaign. This campaign won’t incite wastefulness, it will make it seem like college students are simply too busy to conserve. What’s the point of remembering to bring a reusable water bottle when you could just buy another one? Make everything “easier” for these kids and they will be putty in our hands. Pretty soon no one will ever turn off their lights for the sake of saving a

ing. They buy every kind of bottled water, and put everything in plastic bags. They don’t care; their parents will pay for it. Perie: Mr. Consultant…This is all well and good but how do you put this plan into action. How do we get these students to be wasteful? They are in college after all. They have some intelligence.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Scene 8: Putty in our hands.

Scene 9: You’re a sceeze bag! Electrico: Mr. Consultant you’re a sceeze bag and I love it! We’re going to play these college students for damn fools and we’re going to make a lot of money! Hahah haha (building up evil laugh)

few dollars a month. A kind of a “Don’t think twice it’s alright” sort of thing. College kids go crazy over 60’s and 70ss music references. Bagman: Now that I think of it, I did see 3 white kids wearing Bob Marley T-shirts on MTV the other day. Consultant: As I said, these kids will simply be putty in our hands.

Varying over the shoulder, close up and establishing shots

Perrier: HAHAHAHAH Bagman: AHAHAHAHAH

Varying over the shoulder, close up and establishing shots Last shot: establighing, Electrico double high fives Bagman and pounds Perrier.


20


7&(*#C&(<&%2<&<(,0(%*#$6&(,*&(%.""&$,(7&()0$'&"C&(7&5('2,&(#$<(1060(2$(0"<&"(,0(&$'."&(%0$L '2',&$%?(82,*(0."(.+<#,&<(%#=+#26$@(7*21&(,*&(%.""&$,(7&5('2,&(*#'(#(10,(0>(.'&>.1(2$>0"=#,20$G( ^LMLS[[OH[HTVYL\ZLYMYPLUKS`PU[LYMHJLHUKHWWLHSPUNSH`V\[^V\SKUV[VUS`KYP]L[YHMÄJ[VHUK >"0=(,*&('2,&G(5.,(80.1<(#1'0(2$%"&#'&(,*&("&+.,#,20$(#$<(2=#6&(0>(,*&(7&()0$'&"C&(%#=+#26$@( 7&(#<<&<('&C&"#1($&8(>&#,."&'(,0(,*&(7&5('2,&(,0(&$%0."#6&("&+&#,(.'&"'@((7&(12$9&<(0."(,80(8&L 52'0<&'(,0(,*&(*0=&+#6&(2$(#$(&>>0",(>0"(',.<&$,'(,0(8#,%*(,*&(C2<&0(#$<(6#2$(#(5&,,&"(.$<&"',#$<L 2$6(0>(,*&(526(,"2%9(2<&#@((V&N,(,0(,*&(C2<&0(>&&<(2'(,*&(%0$$&%,('&%,20$(0>(,*&('2,&@((;*2'('&%,20$(12$9'( .'&"'(,0(7&()0$'&"C&('0%2#1($&,80"92$6('2,&'('.%*(#'(!#%&5009(#$<(;82,,&"@((V&N,(,0(,*&(%0$$&%,( '&%,20$(2'(#(12',(0>(&C&$,'(',.<&$,'(%#$(+#",2%2+#,&(2$(,0(6#2$(#8#"&$&''@((M11(0>(,*&'&(>&#,."&'(#$<( $&8(0C&"#11(1009(#$<(>&&1(0>(,*&(7&5('2,&(+"0C2<&'(#$(2$,&6"#,&<(#++"0#%*(,0(2$>0"=2$6(',.<&$,'(0>( &$C2"0$=&$,#1(2''.&'@(( !0"('2=21#"("&#'0$'G(8&(*#C&(<&%2<&<(,0(%"&#,&(#($&8(1060(>0"(7&()0$'&"C&@(;*2'(1060(2'(&N,"&=&1?( C2'.#11?(#++&#12$6E,*&(%010"'(#"&(C2C2<(#$<(,*&(=&''#6&(%1&#"@(7&(,*2$9(,*2'($&8(1060(8211(#<<(#( >"&'*(&1&=&$,(,0(,*&(7&()0$'&"C&(%#=+#26$@(M1'0G(8&(>&1,(,*#,(,*&(%.""&$,(1060E#("&<(A7DE,00( %10'&1?("&'&=51&'(,*&(K$2C&"'2,?(0>(72'%0$'2$(1060@(M1,*0.6*(,*&(%#=+#26$(2'(%&$,"#1(,0(K7G(8&( 8#$,&<(,0(<2>>&"&$,2#,&(,*&(%#=+#26$(>"0=(',#$<#"<(K7(+#"#+*&"$#12#(#"0.$<(%#=+.'@(

21

We Conserve Campaign  
We Conserve Campaign  

1 . Conserve !"#$"%&amp;'()*##"+,(-.$/+0 :#,,(72'$2&amp;8'92 -#."&amp;$(/0112$' 3"&amp;,,(72'$2&amp;8'92 3&amp;$(4,&amp;2$5&amp;"6