Page 1

E

B

1 875 350 3675 350

340 1 100 315 400

25

25

A 30

615 645

3675 350

3x 13 30

-0.40

350

625

30

160

4225

30

30

20

30

130 130

25

-0.01

A

B

155

170

160

d1

100 220

45

45 170

160

24

12

134

155

100

30

15

90

d3

30

15

3025

12

600

45

505 227

1

32 80

71

hp.90

B

30

3995 155 3845 3545

30 1245

113 305

241 105 331 270

-0.60

995

3255

30

27 27

30

3x 13 30

100 220 105 130 130

341

30 113

3995 212

80

925

3845 3545

305

44 30

5115 645 615

89 30

1 875

E

D

6

45

45 30

945 30

-0.40

30

3195

d1

30

645 695 30 395

A

30

ZASTOSOWANO BRAMÊ UCHYLN¥ HO RMANN T YP D F98 W RAZIE MONTA¯U INNEJ BRAMY NALE ¯Y UZGO DNIÆ WYMOGI I DOSTOSOWAÆ WIELKOŒÆ OTWORU I WYSOKOŒÆ NADPRO¯A-WIE ÑCA

5

76 76

68

261

500 213

d5

125

30

80 50

o2

15

30

12

30

30 345 15 15 345

105

826

78

52 d=16 16x16

60 90

44

d2w

pralnia/kot³ow nia terakota A: 6,92 m2

27 27

5115

45 68

hp.90

76 76 76

35

44

45

915

90 210

112

12

45

90

135

314

227

75 150

170

30 45

45

15

30

wiatro³ap terakota A: 4,10 m2

241

3

d=16

89

90

90 210 42 12

90

12

905

1575

45

d=16

12 155 o3

122

60

150 150

30

375

25

25 875

915

90 210

755

59 13

25

d3 90

101

holl terakota A: 11,14 m2

6

gara¿ terakota A: 34,56 m2

-0.30

570

1835

d=16

80 12 210

45

1 0705

1865

12

83

253

65

166

d=16

1065 150

81

19

12 31 90 210 12

³azienka terakota A: 4,51 m2

895

d5

12

12 19 10

kuchnia terakota 3725 A: 10,13 m2

12

90 210 12 12

±0.00

915

d3

250

45

270 295 295

89

50

140 220

19

25

12

250 220

25 3 25 45

272 272

365

15

6

45

12 80

140

215

d4

169

445

60 0 15 27 5 935

27 12

1395

1 0705

hp .85 60 11 5

27x27

1395

250

27 5

14x10

12

o4

30 16 16 345 93

4

389

543 445

pokój dzienny + jada lnia panele drewnia ne A: 34,76 m2

157 2465

o3

hp.85

150 150

12 14 24 27 12

15 345 93 165

o4 130

30

1 2

pomieszcz. gosp. terakota A: 9,29 m2

d3

125,38°

35,38°

420

605

60 0 15

3065 2035 150

12

90

154

sypialnia wyk³adzina dywanow a A: 11,31 m2 609

.85 hp

15

450

o3

155

45

filarki z czeg³y pe³ nej na zaprawie cem ento wej lub wylewane be tono we

105

150 150

150 150 100

2935

2635 2935 2935

30

90

160 235

15

o3

15

145

hp.90

30 45

30

155

db1

hp.90

1

170

24 24 6 24

145

90 210

365

1575

935

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

B

A

7


1925

E 49 49

A

30 1125

220 120

A

B

30

50

220 120

50

1125

332

313

45 45

645

50

69 1085

velux 78x140

54

845

3725 90

405

65 65 30 3355

45 45 30

h=180 cm

600 600

15

45 30

15

147

145

80 30 50

15 7

48

45

78 3545

E

1185

955 30

140

305

45 30

6

69 69

s³upek 30x30 zbr. 4#12 strzem. #6

87 565

48

140 150

188

5

45

45

B

69 45

156

69 69

15

45

30

45 30

1105

54 90

310

441

velux 78x140

87 87

A 49 49

155 766 1 155

1435

12

137

10 252

hp.27

736 155 90

915

65

80 210

³azienka terakota A: 10,63 m2

94

d3

90 12 12

139

241 241

150 150

pokój panele drewnia ne A: 26,87 m2

80

12 12

45

81

31

1455

d4

6

15

pow.pod³ogi 44,36 m2

12

pow.pod³ogi 15,69 m2

12

30 45

25

175

1435

78

262

51

63

211

30

d=16

4x15x30

90 210

84 60 12

holl panele drewnia ne A: 10,86 m2

12

1515

278

30

915 600

12

12 139

320

velux 78x140

30

78

+2.38

d3

12

90 210 19

h=180 cm

6

1775

210

290

80

415

3355 78

90

12

d3 90

90 210

63

pokój panele drewnia ne A: 11,42 m2

50

+3.03

10

3355

22 29

d3

12 21

90 12

2 90

o7 143

15

90

1495

pow.pod³ogi 14,72 m2 45 30

30 45

266

12

14x10

pow.pod³ogi 18,25 m2

12

15

1175

pokój panele drewnia ne A: 17,58 m2

90 12 210

10

77

90

12 14 27 12

12

90

o7

90 120

120

5505

pow.pod³ogi 21,16 m2 5 335pokój

12

o7

90 870 14 90

1 155

90

90 120

2285

o3

78

392

65 12

206

12

panele drewnia ne A: 15,77 m2 90 120

velux 78x140

h=180 cm

3355

139

210

392

392

4475

80

90 120

h=180 cm

h=180 cm

120

90

45

1175

413

30 45

o7

90

15

h=180 cm

1105

278

h=180 cm

1 2

34

45 30

45

45

15 65

120 150

db2

15 30

45

45

velux 78x140

94

1

30

120 150

db2

45

69

69 69

28 28

50

B

1 839

1 040 435

955

1185

271 o2

D

30

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

78 3545 1 839

188

645 30

B

332

45 45

313

A

7


+8,17

110

825

23

+7,87

5,0 dachówka cementow a 5,0 ³aty 5x6cm 2,5 kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrowa 18,0 krokwie 18x7 cm c o~9 0 / / we³na mineraln a 3,0 stela¿ stalowy do p³yt g- k folia paroizolacyj na 1,2 p³yty g-k

5,0 dachówka cementow a 5,0 ³aty 5x6cm 2,5 kontr³aty 2,5x5 cm folia wiatrowa +7,54 18,0 krokwie 18x7 cm co~ 90

38

78

% 4195

16

,1

4

267

810 25 365 289

342

388 150

40 10

40

140

100 140

100 40

-1,71 podk³ad chudobetonowy B7 ,5 gr. 10 cm

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

85

85

2685 10 7 2 40

100

±0,00

15

100 40 40

œciana z bloczków betonowyc h na zapr. cement.

60

styrodur 5 cm folia kube³kow a

-0,02

98

-0,02

255

153 9

2,0 posadzka -panele drewn . 7,0 szlichta z g³adzi¹ zbr. siatka #6c o15 10,0 styropian FS3 0 folia PE 3x0,3 mm 15,0 podk³ad chudobetonowt y B 7,5 piasek zagêszczony do g³êbokoœc i gruntu rodzime go

2195 ±0,00

-0,40

+2,89

5

20 30 341 258 40

tynk cienkowarstw . marmolit lu b ok³adzina kamie nna

+3,42

91 +2,94

+2,70

15,0 styropian FS30 + tynk cie nkop ow³ . 30,0 œciana z pustaków porotherm 30 P+ W tynk - cement-wap.

60

8 110 20

+3,88

33

+3,03

24

9

112 85

810 265 222

27

2,0 posadzka - panele drew n. 5,0 szlichta zbr. siatk¹ #6co 15 2,0 styropian FS2 0 24,0 strop teriv a I tynk

30

+4,05

150

267

mur³ata 12x12 kotew M12 co 100c m wieniec 20x30cm zbr.4#12 strzem.#6co30

135

+5,70

90 100

4025 180

*=

125

1585

+6,88 3,0 deski pod³ogowe jednostr.s tru gane 16,0 we³na mineralna / jêtki 16x 5 c m 3,0 stela¿ stalowy do p³yt g- k folia paroizolacyj na 1,2 p³yty g- k

+6,60

³awa fundam. 55x4 0 zbr. 4#16 strzem. #6 co 30


12

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_zgrabny5  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_zgrabny5.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you