Page 1

25

30

455

25 639 5 150

292

o1

78

12

47

91

12

288

189

12

500

14x14

297 5

20

90

12

25

90

15

12

29

A

10

39 121

Pokój dzienny parkiet A: 30,46 m2

369 5

146

12

634 5 60

hp.85

215

150 150

hp.30 15

132

74

429 39 10

20

B

o1

157 5 170 182 5

42 5

25 12 5

614 12 5 30

s³up ¿elbet . 25x25 cm zbr 4#12 strzem o6 co 14

566 5

-0.32

142 5

125

125 30

135 240

105

60

189 5

150 602

157 24 5

1 199

1

C

25

300

2 x 15 30

150 308

300

h=85

15 hp.90

118 88

25 110 24 5

475

30

125

175

25

125

30

215

200

12 5

230

157 5 157 5

182 5 170 157 5

25

150

39 60 60 o2

d1

12 5

113 5

118

39 29 10

100 210

150 150

245

-0.02

o1

s³up ¿elbet . 25x25 cm zbr 4#125 strzem o6 co 14 272

o3

940 989

60 12

245

230 93

h=150

B

C

bruzda w œcianie 10x10 c m na wywiewkê pionu kanalizac .

Pom. gosp./kot³ownia terakota A: 5,27 m2

10

12

14x16

212 5

264 5

90

135

kuchnia terakota A: 10,20 m2

12

19

62

104

40

10

12

6

39

68 5

80 12 200

90

197

50

230

12

Sieñ terakota A: 4,15 m2

150

102 5

±0.00

289 5

71

12 5

230

±0.00

34 5

15 15

72

14x27

12

14x16

103 5

220 5 385 5

12

80 200

12 6

d3

337

180

-0.02

przewód doprowadzaj¹cy œwierze powietrze do kominka (pod pod³og¹) - pcv 0,1 6

340

14x21

125

d3 90

40

12 12

147 5

27x27

745

-0.02

220 5

125

14 14 14 12 14 12 12 27 165 12 15512 165 345 12 125

12

14x27

96 170

795

90

90

9

27

5

d3

72

80 04 74 1

14 12 12 38 5

13

12

0

Pokój parkiet A: 9,76 m2

300 150

140

140 80

15

20

14x14

385 5

625 105

19

80

70

935

5

d4

terakota A: 2,24 m2

152 12

12

81

4 11 Wc + natrysk

13 5

80 200

300

12

Hol terakota A: 8,99 m2

200 5

77

84 5

60

80 12 200 28 32

45

45

94

220 5 142 5

94

78

495

12

12

80 200 12

26 12

116 12 12 14 14 14

12 12

205 5

114 5

51

5

£azienka terakota A: 5,59 m2

170

±0.00

20

12 9

37

25

14 29

70 0 20

80 26 1

12 10

90

±0.00

16 5

80

-0.02

12

88 5

5 12 4 d

14

198

20

14x14

d3

25

989 940

d3

60

12

509 5

6

131

wariant 270

±0.00

357 5

329 5

329 5

±0.00

180 db1

221

109 Pokój parkiet A: 9,86 m2

193

245

hp.85 150

12

39 39

39

81

309 Pokój parkiet A: 10,19 m2

30

150 150

530

180 235

hp.85 150

39

24 5

170

260

29

30

29

245

39

10

150 150

o1

10

180

230 5 230 5

-0.32

A

30 5

480

140

A1

230 5 243 255 5

150

39

117

s³up ¿elbet . 25x25 cm zbr 4#12 strzem o6 co 14

12 5 12 5 30

12 5

455

300

24 5

12 5 12 5

125

30 1 199

12 5

42 5

25

25 125

42 5

125

s³up ¿elbet . 25x25 cm zbr 4#12 strzem o6 co 14

5 6

2 x 15 30

4 745 745

1

2

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

3

6


2,0 10,0 29,0 5,0

deski elewacyjne na stela¿u drewn. styropian FS30 œciana z pustaków max styropian FS30 + tynk cienkopow³.

p³atew 10 x 14cm

2

14

p³atew 10x22 cm wiatrownica 3 x 25 cm

210

235 210

261

261

263 210

580

365

pas dolny "krzy¿aka" 10x18 cm nadpro¿e -wieniec 29x30cm zbr.5# 12 strzem.o 6co10/20

153

295

+2,23

wieniec 29x30cm zbr.4#12 strzem.#6co30

+2,66 +2,87

10,0 styropian FS30 + tynk cienkopow³. 29,0 œciana z pustaków max tynk - cement-wap.+ sztablatura

328 5

26 4 51 nadpro¿e L19

+2,60 +2,45

262 5

nadpro¿e L19

+2,65

75

zbr.5# 12 strzem.o 6co10/20

+2,61

150

22

22,0 pas dolny wiazara 5x22 cm 20,0 we³na mineralna 3,0 stela¿ stalowy do p³yt g-k folia paroizolacyjna 1,2 p³yty g-k

51

+2,32wiatrownica 3 x 25 cm +2,10 nadpro¿e -wieniec 29x30cm

26

2

61

+2,65

225 223

s³up ¿elbet. 25x25 c m p³atew 10x22 cm

+3,15 +3,01

26

p³atew 10x14 cm podtrzymuj¹c a krokwie szczytowe

150

,5%

52

303

s³upek "krzy¿aka" 14x14 cm

L 120x120x10 L=150

=44

+2,97

275

+4,99

250

24*

L 120x120x10 L=150

styropian 10 cm

+0,00

82

85

32

-0,32

30

10

65 100

-0,95 2,0 posadzka -p anele drewn. 7,0 szlichta z g³adzi¹ zbr. siatka #6co15 10,0 styropian FS30 folia PE 3x0,3 mm 10,0 podk³ad chudobetonowty B7,5 piasek zagêszczony do g³êbokoœci gruntu rodzi mego

podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm ³awa fundam. 50x35 zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 folia kube³kowa 6,0 styropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstr udowany izol. p rzeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

-1,30

35

76 10

35

styrodur 6 cm

-0,02

2

9

-0,02

2

100 65

-0,32

35

30

2

-0,02

styropian gr. 10 cm

styropian gr. 10 cm

³awa fundam. 50x35 zbr. 4#16 strzem. #6 co 30

podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

³awa fundam. 50x35 zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

85

styrodur 6 cm

wykoñczenie coko³u p³ytkami klinkierowymi na zapr. klejowej lub tynkiem ¿ywicznym ( marmolit)

130

277 249 5

+5,13

,5%

44 4*=

p³atew 10x14 cm podtrzymuj¹c a krokwie szczytowe

wiatrownica 3 x 25 cm

35

+5,48 +5,37

251 5 251 5

242 5

19,0

dachówka ceramiczna ³aty drewniane 5 x 4 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia dachowa -wiatroizolacja pas górny wi¹zara

+5,48

198

5,0 4,0 2,5

wieniec 29x20cm zbr.4#12 strzem.#6co30

+5,77

14

p³atew kalenicowa 10x14 c m podtrzymuj¹ca kro kwie szczytowe


elewacja frontowa :

elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

elewacja boczna :

elewacja ogrodowa :

/ps_szpak  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_szpak.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you