Page 1

A

B

CE

FH

193 193 193

275

70

323

425

193

K

323

70

173

275

32

413

30

32

413

30

323

70

325 275

390

2975

530

1535

1695

1225

275

325

285

221

275

3625

275

390 1115

115

25

705

109

705

115

13 7

106

20

106

253

106

20 589

106

253

106

20

35

275

20 35

275

106

106

10

86

106

20

10

20

J

1 638 275

40

1325 70 70

95 436

580

102

gara¿ 9 terakota A: 20,23 m2

2205

425

60

25

114

275

B

3515

150

1495 275

150

1 139

95

35 35 60

38

1315

145

1325

70

359

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

70

390 390

4165

D E

250

3515

275

3625

275

1 568

G

J

K

205 1025

8 100

275

hp.87

35

80

35

20

Brama segmentowa Hor mann ( LZ/RM 250/225 ) z pro wadze nie m dla niskiego nadpro¿a "L" ( RM + 100 mm ) W razie monta¿u innej bramy nale¿y u zgod niæ wymogi i dostosowaæ wielkoœci otwor ów i wysokoœci nadpro¿a - wieñc a

130

-0.45

130

70

130

250

275

70

55

15

55

25

o1

80

925

7

275

40 145

460 35

832

250 225

1025

10

hp.152

25

6

40

hp -30

40

40 37

25

120 30

d2w

105

250

105

70

podes t wejœciowy

1325

5 287

247 15

330

25

1 178

263

A

145

4

95

-0.30

hp.162 ( od zera hp 132 ) hp.162 ( od zera hp 132 )

90 60

5

25

25

169

25 12

510

359

1225

330 347

118 95

o5

25

90 60

h0 89

d1 55

3 x 15 35 263 193

347

160 12

162 105 20 20 20 20

12

40

5 5 5 5 2 40 2

193

27

40 100 220

40 h0 89

d1

89 260

24 79

19x19

25

282

12 77 d2

103 12

90 h0

90

90

40

200

169

25 95 60 o4

100 220

35

-0.45

15

45

40

150

s³up ¿elbet.

340

±0.00

40

12

350

40

134

60

35

59

12

25

15

h0

25

pomieszc z . gosp. 10 terakota A: 5,72 m2

15

40

40

40 15

275 60

hp.87

prze dsionek 1 terakota A: 5,11 m2

114dw

hp.152 264

³azienka 19x19 8 terakota A: 5,83 m2

pokój 6 panele dr ewn. A: 11,20 m2

262 8

188

3

40

45

12

305

o2

20

5

70 205

25

140 150

60 o4

140 150

o1

80 205 12

55 70

52

55 70

12

12

12

-0.30

241

±0.00

195 1055

117

14x17,6 27

25

70 25 205 25

25

80 205 25

63

298

145

73

925

12

12

h0

spi¿arnia 2 terakota A: 2,28 m2

343

274

d1

h0

195

20 20 20

80 o3

25 193

153

hp.87

80

4485 235

40

19x19

80 d2

216

192

102

12

90

115

99

195

12

62

13

19x19

300

57

45

45

12 65

120

5

5

104

80 40

kuchnia 3 terakota A: 10,08 m2

holl 4 terakota A: 11,69 m2

s³up ¿elbet. 25

24

270

325

2975

55 72 45

45

7 15 5 0

955

66

5

13

75 150

150

15

80 205

12

123 37

94

705

2x15 30

241

12

417

100

89

90 h0

109 dw2

104

12 60

25

3165

12

230

6

60

d1

19x19

25

25 30

218

67

110 120 229 499 824

30

30

25

55

3975

310

155

o1a

155

2075

hp.87

o3

70

7 .8 hp

5

20 20

20x20 (16x16)

±0.00

40

80 205

19x19

20x27

139

1 239

filarek ¿elbetow y

150 150

12

25

40

kot³ownia 7 terakota A: 8,58 m2

s³up ¿elbet.

o3

685

4

20

15

±0.00

27

1085

1085 72

554

13 5

94

hp .8 7

7

80

pokój dz ienny + jadalnia 5 panele dr ewn. A: 46,28 m2

75 0 15 40

25

19

3465

20

55

223

20

114

20

715

330

25

12 10

40

40

40

40

40 h0

743

499

16

2265

40

115 o2

25

333

3055

273

1435 388

hp.103 ( od zera hp 73 )

545

hp.117

25 225

27

15

40

o5

25 40 30

110 105

825

388

db 1

1535

0 18 5 23

taras - podcieñ ogrodo wy

-0.45

9

110

110

285 450

hp.-30

18 5

20

5305

3 x 15 35

825 32

1

245 -0.45

105

16

25 40 40

130

8

130

o8 15

275

2

15

280 200

150

150

1225

±0.00

325

40 40

40

266

1

2265

275

hp.37

9


C

B

H

280 275

323

280

323

280

323

70

475

325

530 180

180

1505

230

325

71 71

78

1555

71

80

1185

78

925

1215

3485

213

25 95

hp.125

40 40

78

70

1155

82 815

80

1215

895

78

1215

1565

80

78

1555

70

390

7715

3515

275

3625

70 275

1 568

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

G

7

275

40

1025

42

130

78

395

1 178 275

777

95 832

hp.125

o6

55 95

1975

pow. pod ³ogi A: 10,98 m2

287

135

40

2665

22

375

350

269

o6

95 55

565 12

5 89

17 12

2605 125

12

14

195

14

12 565

80 205 50 14 116

895 895

1565

78

70 70

J

K

8 160

160

211

3575

80

1225

330

290 335 3915

273

95

pokój 16 panele dr ewn. A: 7,67 m2

130

o10

40

90 120

160

o10

2605

275

1675

hp 107

125 80 205

90 120

1975

160

12 55

105

40

5

14

160

160

275

1675

hp 107

167 157

214

2785

167 157

78

12

12

40

pokój 15 panele dr ewn. A: 16,03 m2

365

247

s³up drewn. 14x14

2785

40 42

pow. pod ³ogi A: 18,62 m2

108

40

785

78

1295

12

12

264 543

pokój 14 panele dr ewn. A: 15,82 m2

+2.57

s³up drewn. 14x14

501

12

15

40

12

40

365

74

42

100

150

12

14

4x 17,6 27

865 h0 89

pow. pod ³ogi A: 18,69 m2 40

90 12

1235 95

90

40

40

140

299

25

s³up drewn. 14x14

775

343

12

81

74

269 343

4675

14x17,6 27

248

d1

40

501 543

102 19x19

+2.46,5

12

12

12

42

40

50

70 205 92

40

19x19

s³up drewn. 14x14

1405 h0 89

150

pow. pod ³ogi A: 13,14 m2

118

343

40 80

12

12

s³up drewn. 14x14 264

12

19

935

59

90

51

925

12

d1 89

80 205

343

h0 79

344 d1 89

12

d2

80 205

12

pralnia/s uszarnia 12 terakota A: 9,61 m2

195

19

14

230

121

121

343

+3.17

350

40

511

3435 40

40

d1

79

12

80 205

s³up drewn. 14x14

27

82 12

44

1755

holl 19 panele dr ewn. A: 15,29 m2

89

d1

89 d1

42

895

20

343

³azienka 11 pow. pod ³ogi terakota A: 11,60 m2 A: 8,90 m2

40

1315

12 12

20

1485 80 205

h0

402 89

h0

165

ob9

12 12

pow. pod ³ogi A: 13,79 m2

725

Balkon - terakota

989

165

1 262

77

160 230

362

272 13

h0

pokój 13 panele dr ewn. A: 13,49 m2

301

40

12

89

123

1485

275

74 229

369

12

19

12 12

12

12

192

s³up drewn. 14x14

12

14

s³up drewn. 14x14 12

1365

12

845 h0

3

375

s³up drewn. 14x14

301

4067

12

70 205

66

462

140

140

355

d2

12

259

42

1645

40

gard. 18 panele dr ewn. A: 2,17 m2

12

140 12

3565

pow. pod ³ogi A: 4,80 m2

40

40 388

pokój 20 panele dr ewn. A: 16,04 m2

150

40

2015

12

74

343

150

15

224

30

1

775

388

pow. pod ³ogi A: 18,37 m2

60

27

40 25

40

450 32

140

110

170

27

25

275

15

170 210

30 140

25

40

40

275

40

934

1565

675

h0

40

40

160

275

390

150

40

273

273 1225

60 15

160

3625

db2

675

8

275 325

170

150

2

K

1 568

280

1

J


5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczn a ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5x5 c m folia wiatrochronna paroprzepuszczaln a 18,0 krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm

+8.70

+8.12

+7.90 18,0

jêtki 18x7 co ~ 90 cm / / we³na mineralna 18 c m stela¿ stalowy do p³yt g- k folia paroizolacyjna podsufitka z p³yt g- k

18

18 43

25 25 66

116 125

125 35

55 38

65

22 775

525

12

12

12

14

1210 32 25

965

25 13 24 15

podbitka drewni ana na konstrukcji drewnia nej z ³at 2x 5x10 c m

8 18

1065

190

210

2635

30

1675

8 5 25 200 40

284

289

3365

23

12

31 12

r=263

317

2

14

2

r=221

r=191

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

80

127

495

65

60

1625

165 30

157

225

+3.47

tynk cementowo-wapien ny / lub gipsowy 25,0 œciana z porotherm 25 P+W na zaprawie cem-wap. 15,0 styropian u l b we³na mineralna - eko ro ck tynk cienkowarstwowy mineral ny

2,0 terakota 10,0 p³yta betonowa B15 zrb. #8 c o 15 folia paroizolacyjna PE 3x0,3 mm 15,0 podk³ad betonowy B 10 piasek zagêszczony

60 2

60

15

-0.45

100 40

-1.45

40

-0.85

48

27

10 15

30

-0.30

28 118

41

Okno i lukarna tylna geometria :

85 1675

+3.54

1,5

2355

2295 36 105 69 -1.45

40

40

Okno i lukarna frontowa geometria :

11

25

5 25 123 125 250

85 14

nadpro¿e -wieniec 25 x 47 cm

2 15

21 64

60

fundament betonowy 20x50 cm

³awa fundamentowa podk³ad chudobetonowy B7,5 gr . 1 0 c m

11

18 625 18

55

23 215 5

+3.63

1095

11 15

17 211

85

105

12 7

2 36

12 7 15

2,0 posadzka 6,0 szlichta zbr. siatk¹ o6 co 15 5,0 styropian FS 30 24,0 strop teri va 15,0 styropian FS20 tynk cienkowarstwowy +2.58

40

60

+3.68

p³yta schodów gr. 15 cm + posadzka - terakota / dr ewno

100 40

-1.45

nadpro¿e 25x25 cm

wieniec 25x29 c m

2,0 posadzka 7,0 szlichta zbr. siatk¹ o6 co 1 5 12,0 styropian FS 30 folia przeciwwilgoæ. PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad betonowy B 10 piasek zagêszczony

-0.85

-1.45

+5.93

wieniec 25x25 c m

2

16

+2.46

200

280

264

19

25

37

705

40 40

40

+2.64

podci¹g 25x40cm

±0.00

+6.18

mur³ata 14x14 (poza otwor em ok na)

24 15

13 24

2095

110 13 24

13 24 16

37

24

24

40

10

16

+2.64

155

875

nadpro¿e L19

3355

14

+3.17

podci¹g40x25 cm

45

25

1485

23

3 20

5

+5.31

+4.16

99 13

935

1065

2

posadzka szlichta zbr. siatk¹ o6 co 1 5 styropian FS 30 strop teri va

wieniec 25x25 c m nadpro¿e 25x25 cm

2545

1915

25

25

43

25

49

+6.36

90

18 5

18

18 5

74

595

2475

mur³ata 14x14 ( œcianki bocznej wykusza )

6

15 14

2,0 6,0 5,0 24,0

podci¹g 40x25 c m

±0.00

25

+6.79 wieniec 25x25 c m

18

43

18

2505 183

18 325

265

14

35

+4.24

14

25

230 8

13 9

14 745

25 275

29 105

15

20

+3.17

tynk cementowo-wapien ny / lub gipsowy 25,0 œciana z porotherm 25 P+W na zaprawie cem-wap. 15,0 styropian lub we³na mineralna - eko roc k tynk cienkowarstwowy mineral ny

248

+5.87

s³up 14x14 c m

1,5

folia kube³kowa 6,0 styropian ekstrudowany 24,0 œciana z bloczków betonowyc h na zaprawie cament .

1,2

nadpro¿e 25x25 cm

+2.48

-0.45

+7.04

nadpro¿e 25x25 cm

50 20

1,2

p³atew 20x14 cm

r=148

12

5,0 +6.06

jêtki 18x7 co ~ 90 cm / / we³na mineralna 18 c m stela¿ stalowy do p³yt g- k folia paroizolacyjna podsufitka z p³yt g- k

5,0

+7.22

484

terakota izolacja przeciwwilgoæ . papa termozgrzewalna 2-wa rs tw. dla balkonów 6,0 p³yta betonowa zbr. o6 c o 1 5 ( ze spadkiem 1 % ) 14,0 styropian ekstrudowany FS 30 15,0 p³yta beton owa 10,0 styropian FS 20 sufit podwieszony g-k

18,0

s³up drewn. 14x14 cm

23

25 65

1205

25

18

25

25 2,0

148

+6.89 +6.64

25

245 207

25 25

80

25

25

65

115

wieniec 25x25 c m

+7.07

25

18

p³atew kalenicowa 24x14 c m

945

+7.88

24

Okno i lukarna boczna geometria :

+8.55

18

dachówka ceramiczn a ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5x5 c m folia wiatrochronna paroprzepuszczaln a 18,0 krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm

24 25

5,0 5,0 2,5

folia kube³kowa 6,0 styropian ekstrudowany 24,0 œciana z bloczków betonowyc h na zaprawie cament .

³awa fundamentowa podk³ad chudobetonowy B7,5 gr . 1 0 c m


p³atew kalenico wa 24 x 14 cm

+8.72

16

+8.58

dachówka cerami czna ³aty 5x6 c m kontr³aty 2,5x5 c m folia wiatrochronna parop rzep uszcz alna 18,0 krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm

+7.88

+8.39 5,0 5,0 2,5

dachówka cerami czna ³aty 5x6 c m kontr³aty 2,5x5 c m folia wiatrochronna parop rzep uszcz alna 18,0 krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm

24

+8.12

27

jêtki 18x5 c m 5,0 5,0 2,5

18

wieniec 25x25 c m

1,2

18

18

+6.05

5 5

5 484

20

5

25 15

210

+2.48

25

+2.64

12 6 6 5 2

13 24

wieniec 29x25 c m

podci¹g 25x40 cm

wieniec 25x29 c m

375

+3.04

nadpro¿e 25x25 c m

8

75

265

14

+4.16

37

37

+2.80

2,0 posadzka - terakota - ze spa dkiem na zaprawie klejo wej +3.97 6,0 szlichta zbr. siatk¹ #3 c o 15 folia EPDM - membrama przeciwwo dna 6,0 styrodur ekstrudo wany - np. "Jackodur" Termo Or ganika 12,0 p³yta ¿elbeto wa ba lkonu 5,0 styropian lub we³na mi neralna - eko ro ck tynk cienkowarst w.

99

14 815

40

30

40

24

24 5 705 405

+4.30

+3.17

13

1065

1065

mur³ata boczna 14x14 cm

25

2425

2475

2605

265

3

+4.24

25 25

10

31 15 26

+3.15 +2.84

4 4

248 45

45

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

60 -1.45

³awa fundamentowa podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 c m

40

100

³awa fundamentowa podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 c m

-1.45 2,0 posadzka 7,0 szlichta zbr. siatk¹ o6 co 15 12,0 styropian FS 3 0 folia przeciwwilgoæ. PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad beto nowy B10 piasek zagêszczo ny

40

-1.45

40

49 40

40

375

375 -0.85

-0.95

folia kube³kowa 6,0 styropian ekstrudo wany 24,0 œciana z bloczków be to nowy ch na zaprawie c ament .

-0.45

105

15

15 84

105

21 15

105

±0.00

12 7 2

±0.00

2

200 25

90 60

50

227

250

280

280

150

nadpro¿e 25x25 c m

78

50

-0.45

45

10 10

podest schodów : - terakota 2,0 cm - p³yta betonowa gr. 15 c m - piasek zagêszczo ny

+3.17

25

tynk cementowo -wapi enny / lub gipso wy 25,0 œciana z porotherm 2 5 P +W na zaprawie cem-wa p. 15,0 styropian lub we³na mi neralna - eko ro ck tynk cienkowarstwowy mi neralny

2545 1675

1,5

25

157 14 2

17

33

16

1

14

14

9

+2.69

tynk cementowo -wapi enny / lub gipso wy 25,0 œciana z porotherm 2 5 P +W na zaprawie cem-wa p. 15,0 styropian lub we³na mi neralna - eko ro ck tynk cienkowarstwowy mi neralny

mur³ata + wienie c œciany kolanko wej

posadzka szlichta zbr. siatk¹ o6 co 15 styropian FS 3 0 strop teriv a

wieniec 29x40 c m

25 23 5

46 20

+3.13

15

12

995

podbitka drewnia na na konstrukcji drewnianej z ³at 2x 5x1 0 cm

1,5

nadpro¿e 25x25 c m

+5.60

+3.99 2,0 6,0 5,0 24,0

18

55

p³atwie 14x20 c m

+4.24

35

+4.19

+6.53

+5.87

+5.82 p³atew 14x20 cm +5.65

21 25

+6.32

+6.57

23

665

5,0

+6.78

jêtki 18x7 co ~ 9 0 c m / / we³na mineralna 18 cm stela¿ stalowy do p³yt g- k folia paroizolacyjna podsufitka z p³yt g-k

885

18,0

525

92

165

+6.97

25

+7.22

25 25

18

+7.70 +7.40

folia kube³kowa 6,0 styropian ekstrudo wany 24,0 œciana z bloczków be to nowy ch na zaprawie c ament .


elewacja frontowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja tylna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja boczna

:

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja boczna

:

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_rubin3  
/ps_rubin3  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_rubin3.pdf

Advertisement