Page 1

C B

D

B

A

E

F

886 305

248

52

208

13

35

305

317

300

586

72

173

212

133

100

148

668

30 230

230

30

2x 15 30

-0.30

5

252

338

db3

305

43 25

12

100 270 100

105

170

d=18

58

155

-0.30

o6 25 43

2

43

77

223

500

415

800

25 43

18

540

pion kanalizac yjny

458

25 43

43

90 140

223 270

18 18

25

1

db1

25

305

170 270

w.25x10

122

db2

-0.01

122

1395

190

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

taras / podcieñ - deski

2

18

20 25 43

25 5

35

1

35

5

505

33

198 270

25 35

18

5

420

43

100

370 1 186 205

315 360

25

305

18

5

-0.01 -0.30

100 30 140

108

35

291 305

248

2x 15 30 110

72

235

217 125

100

43

378 305

217

305

317

B

886

A

18

265

43 25 100

43 38

100

28

140 120

dw

podest wejœciowy - deski

38

100

hp.100

o5

335

43

100

213

305 12

hp.0

5

225

200

30 18

217

pokój / gabinet 5 parkiet A: 10,22 m2

170

12

100 120

o4

5

43

305

100 25 25 65 100

12 18

136

136

72

o1

5

o5

100 18

sieñ 1 terakota A: 3,20 m2

100 215

6 25 12

d1

89

44

30

d=18

9

140

110

43

5

305

235

80 35 200

4

d1

89

±0.00

12

12

41 25

65

80 200

89

12

39 18

80 200

12 190 162

kot³. /susz arnia 2 terakota A: 4,20 m2

-0.30

31

89 81

12

w.19x12,5

323

236

43

317

d1

6

12

83

hp.30

360

15 15

3

pion kanalizac yjny

d2

50

133

89

80 200

pion kanalizac yjny

naw. 15x15

90

5

30

25

12 w.d=14

o2

hp.100

³az. 3 terakota A: 3,14 m2

A

189

holl 6 parkiet A: 8,46 m2

w.d=14

236

100 120

25

25 273

18,3 x 17,0 27

13

85 50

50 120

43

25

200

160

248

4

43

235

30

38

25

60

5

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

200

225

A

223 kuchnia 4 terakota A: 7,19 m2

w.d=14

160 120

o3

hp.100

160

973

43

292

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

25

1 206

3

25

100

25

100

223

75

43

pokój dzien ny + jadalnia 7 parkiet A: 40,79 m2 235

hp.100

350

370

393

270

±0.00

F

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

5


A

F 1 056 85 85

47

148

47

100

47

140

75

198

47

300

47

47

85

886

85

47

305

825

85

75

305

85

12

100 130

25

305

18

12 12 13

h= 180 cm

198 250 83

114

100

d2

89

80 200

13

268

162

198

1

105

543

25

18

43

96

s³upek drewniany 14 x14 cm 12

351

15

pow. posadzki A: 6,44 m2

sypialnia 10 parkiet A: 16,19 m2

366

3

43

12

³azienka 14 terakota A: 4,57 m2

o8

db1

245

268

h= 180 cm

65

122

25

78

18

36

38

43

25

305

1

hp.117

75

18

122 80

1,5 %

n2

18

75

75

75

balkon - deski

97

446

d1 79

265

140

12 wy³az dach 49x61 cm

12

89

78 83

12

12

229

25

323

18

43

60

168

242 43

o7

291

85 85

217

107

60

211

85

886 305

85 305

825 1 056

A

F

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

85

75

75

75

17

17

17 85

17

18

43

43

hp.100

75

1,5 %

17

17

balkon - deski 17

94

198 250

43

25

n1

75

75

75

18

305

5

13

305

db1

25

217

60 150

55

92

44

199

pow. posadzki A: 11,24 m2

pow. posadzki A: 15,45 m2

149

³azienka 13 terakota A: 8,80 m2

h= 180 cm

318

sypialnia 9 parkiet A: 13,22 m2

28

43

318

h= 180 cm

290

491

pion kanalizac yjny

348

78

12

78

5

71

80 200 89 d1

pion kanalizac yjny

w.d=14

28

1 125

122 s³upek drewniany 14 x14 cm

80 200 30 131

465

78

d2

12

211

1 186

12

12

18,3 x 17,0 27

221

6 12

90

200

100

12

60 25

216

76

131

s³upek drewniany 14 x14 cm

43

pow. posadzki A: 4,41 m2

306

holl 12 parkiet A: 6,21 m2

78

12

12 18

150

162

d1

80 200

100

392

140

89

10

pow. posadzki A: 15,93 m2

58

181

43

s³upek drewniany 14 x14 cm

12

490

sypialnia 8 parkiet A: 12,47 m2

60

18

294 gard. 11 parkiet A: 3,36 m2

dg

78 10 78

h= 180 cm

78 10 78 78

10

1 186

1 400

1 125

12

150

1 400

117

150

89

h= 180 cm

11

70 200

12

12

342

12

43

80 200

118

98

pion kanalizac yjny

705

12

12

241

pow. posadzki A: 18,75 m2

5


5,0 5,0 2,5

dac hówka cera miczna ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wia trochronna paroprzepuszczalna do zewn¹trz 20,0 krokwie 7x20 cm

5,0 5,0 2,5

dac hówka cera miczna ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wia trochronna paroprzepuszczalna do zewn¹trz 20,0 krokwie 7x20 cm / we³na mineralna 24 cm ( 20 + 4 cm ) 5,0 p³yty g-k na st ela¿u stalowym + folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna do wewn. / ( we³na min. 4 cm )

p³atew kalenicowa 14x20 cm

.= st

4% ,0 90

42

+7,78

st .=

90 ,0 4

% szlichta zbr. siatk¹ # 3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 20,0 konstrukcja drewniana lub stalowa do sufitu g-k / / w e³na mineralna 2 0 cm + 4 cm +6,26 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej + foli a paroi zolacyjna + p³yty g-k 152

4,0

p³atew drewniana 14x20 cm

500

+6,26

+5,86

5

60

p³atew drewniana 14x20 cm

471

17 20 27

42

+8,43

+8,42

+5,61

900 39

25

18

15 10

270

x7 ,3 18 27

p³ytki klinkierowe na zapr. klejowej na styr odurze

stopa fund. h=40 cm

-1,35 stopa fund. h=40 cm

schod y monolityczne po³¹czone z b³yt¹ stropo w¹ - gruboœæ p³yty bieg owej 15 cm zbrojenie s chodów #12 co 12 cm + ok³adzina 2cm - np. te rakota na kleju

stopa fund. h=40 cm f olia kube³kowa 12,0 s tyropian Organika "fundament- gold" lub styrodur ekstrudowany i zol. przeciwwilgocio wa - prepar. nufoflex 2x tynk c ement. - s zpryc kl. I 24,0 œcia na z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement .

przekrój A-A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

105

65 -1,35

40

-0,95 fundament dolnego biegu schodowego

40

40

-0,95

135

95

80

-0,30

30

±0,00

15 6 2 15

38 95

tynk cienkowa rstwowy silikatowy 18,0 w e³na mineralna 25,0 œ ciana z porothermu 25P+W na zapr. ce mentowo-wap. tynk ce mentowo-wap.

119 5

270

+1,46 2,0 pos adzka - terakota / gres 6,0 s zlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 s tyropian "pod³oga" FS20 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetonowy piasek zagêszczony do gruntu rodzimego

331 5

120

399

,3 x 27 10

±0,00 -0,30

14 25

15

+2,70

wieniec 29x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

243

+2,85

100

p³ytki klinkierowe na zapr. klejowej na styr odurze

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

podwójna deska okapowa + obróbka blacharska + podbitka z deszczó³ek na konstr. drewn.

nadpro¿e 25x25 cm tynk cienkowa rstwowy silikatowy 18,0 w e³na mineralna 25,0 œ ciana z porothermu 25P+W na zapr. ce mentowo-wap. tynk ce mentowo-wap.

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+3,87

24

+2,94

+4,12

19 5 2

76 5 41

+3,11

25

wieniec 41x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

posa dzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk¹ # 3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 19,0 s tyropian "pod³oga" FS 20 15,0 strop p³ytowy ¿elbetowy monolit. tynk ce ment.-wapienny

posa dzka - parkiet / terakota szlichta zbr. siatk¹ # 3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 10,0 s tyropian "pod³oga" FS 20 24,0 strop teriva I tynk ce ment.-wapienny

+3,87

10 5 24 2

wieniec 25x25 cm zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 podwójna deska okapowa + obróbka blacharska + podbitka z deszczó³ek na konstr. drewn.

2,0 5,0

2,0 5,0

25

14

h œcia ny kolankowej +4,12

17

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

250

nadpro¿e L19


elewacja frontowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja ogrodowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_prosty  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_prosty.pdf