Page 1

A

E

C 35

4

-0,30

668

425

372

200

48

425

2125

2625

27

460

125 125

582

435

125

25

1

125

125

27 5965

1

25

125

145

368

422

422

279

2665

48

S1

S1

15 95

27

1 066

15

4715

185

1295

185 hp.97

15

475

12

1055

185

12

39

426

89

hp.97 68

104

976 60

100 hp.97 65

46 12

12 69

12

205

12

412

90

206

1155

12

358

276

338

12 77

207

216

228

±0,00

sypialnia 10 parkiet A: 8,5 4 m2

62

186

90

o1

27

39

115

15

dw

hp.97 185

151

6

77

hp.97 125

hp.97 65

o3

65

20x20 (d=14)

24 27 49 o3

65

95 465

90

d2

71

89 d1

90

20x20 (d=14)

84 1465

120

100 205 129

14x14 h.p.200

15

77

15

60

80 200

95

130

380

4

27

125

258

125

125

40

243

40

24 24

235

24 24

404

283

27

4

3425

27

331

27

-0,30

355

27

1 042

27

1 096

A

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

D

182

27

125

105

3915

105

182

-0,02 27

3

d1 sieñ 1 gres A: 5,5 6 m2 192

12

80 200

39

180 120

60 120

80 200

±0,00

60 120

5

±0,00

95

o3

120 120

83

107

o2

12

80 120 200 holl 12 9 parkiet A: 2,8 3 m2 120

³azienka 11 gres A: 3,2 5 m2 206

27

27

6

1295

90 d2

20x20 (d=16)

945

65

-0,02

7

16 x 18,4 27

25 80 12 200 92

5

12

12

kot³ownia 2 gres A: 2,9 2 m2 165

177

72

125

12

20x20 (d=16)

293

o4 95

95 hp.97

90

12

171

d1

12

14 91

14x14 h.p.30

12

wc 3 gres A: 1,1 8 m2

20x20 (d=16)

12

38

20x20 (d=16)

±0,00 90 120

270 holl 4 gres A: 4,1 7 m2 65 31 81

d2 90

67

23

kuchnia 6 gres A: 9,3 6 m2 287

885

108

95

58

24

95

95

111

136

dk0 8

12

20x20 (d=16)

136

90

175

74

o3 65

63

12

139 spi¿. 5 gres A: 1,4 9 m2

111

12

38

136

24 20 24

151

70

82 412

285

80 200

60

±0,00

przewód wentylacyjny d= 16 do ewentualnego wykorzyst ani a do rozprowadzenia ogrz ewan ia kominkowego

70 0 20

65 hp.97

60 120

pokój dzienny 7 parkiet A: 32, 59 m2

96

24

5

485

486

o1

185

185 hp.97

135

287

222

946

976 44

4

949

39

±0,00

450

pokój / aneks kuchen ny 8 parkiet A: 14, 40 m2

466

180 120

27

39

338

334

668

358

412

39

946

185

15

166

190

71

15

o1

db

39

2

180 120

180 220

2

15

27

15

15

15

1 042

1305

27

1305

143

1305

1 096

E

7


A

E

1 096 27

1 042

15

27

1 066

15

166

12

4

pow. pod³ogi A: 8,2 8 m2 175

12

24

125

24

125

24

125

24

78 125

139 24

125

27 15 27

1 096

A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

E

15

15 1 042

976

24

15

1 066 27

922

100 125

hp.82

392

s³upki ¿elbet. œciany kolankowej 24x24 cm POZ. 3.17

15

27

125

hp.82

o2 o2

52 12

238

+2,94

298

12

231

90 gard. 17 parkiet A: 4,2 6 m2

100

64

154

125

125

68

12 68 12

945 12

235 ³azienka 12 gres A: 5,4 9 m2 pow. pod³ogi A: 7,4 2 m2 235

210

12 1335

12 355

d1

12

65

+2,93

48

120

80 200

12

80 200 12 112

12

20x20 (d=16)

78 24

12

120

39

125

1455

946

12

12 61

1355 226

³azienka 13 gres A: 5,2 0 m2

337

298

274

d=16

12 80 200

835

238

100

120

12

90

12 80 200

d2

1455

d1

1295

142

d1

110

90

90

144

432 100

1015

12

44

287 1735

39

20

44

274

298

98

120

1355

27

595

12

32

12

12

+2,94

27

132 285

495

15

426 125 835

23

125

90 d1

80 200

6

d2 sypialnia 15 parkiet A: 10, 88 m2 pow. pod³ogi A: 14, 55 m2

24

80 200

24

2

39

12

90

+2,94

55

15

15

15 338

24

+2,94

43

12 12

100

2305

78

7 84

125

h=180

615

o2

33 120

o2

120

24

sypialnia rodzic ów 16 parkiet A: 11, 02 m2 pow. pod³ogi A: 14, 40 m2

3145

3145

80 200

d1

90 20x20 (d=16)

96

495

454 287

55

125

12

95

holl 13 parkiet A: 9,0 9 m2 pow. pod³ogi A: 11, 53 m2

+2,94

przewód wentylacyjny d= 16 do ewentualnego wykorzyst ani a do rozprowadzenia ogrz ewan ia kominkowego lub jako wentylacj a grawitacyjna pomieszczen ia

125

hp.82

125

24

12

100

922

976

99

135

sypialnia 14 parkiet A: 14, 90 m2 pow. pod³ogi A: 19, 11 m2

125

hp.82

125

120

125 12 415 295

h=180

274

298

h=180

120

24

78 230

12

371

15

125 115

12

426

287

6

24

1745

78

39

946

125

12 18

1735

24

295

125

16 x 18,4 27

24

24

110

125

3685

15

24

39

39 15

100

27

15

2

15

s³upki ¿elbet. œciany kolankowej 24x24 cm POZ. 3.17

6


+8,10

+7,66

+7,60

5,0 5,0 2,5

dachówka ceramicz na ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zew n¹tr z 20,0 krokwie 7x20 cm

+7,21

1515

p³atew 14x14 - oparta na wieñcu i po³¹czona z m ur³ at¹; podparta na s³upku drewnianym 14x 14

199

78

+5,31

2,0

64 2 34 12

42

s³upek drewn. 14 x14

120

tynk cienkowarstwowy silikatow y 5,0 styropian FS 1 5 12,0 p³yta ¿elbetow a 5,0 styropian FS 15 tynk cienkowarstwowy silikatow y

100

100

proponowane boniowanie ele wac ji: -od oznaczonej wysokoœci / +2, 65/ zgrubienie styropianu o 3cm tworz¹c e li niê poziom¹ dooko³a bry³y budyn ku

+0,20 ±0,00 -0,30

90

15

22

-0,90

-1,30

³awa fundamentow a h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m

folia kube³kow a 12,0 styropian Organika "fundamen t- gold " lu b styrodur ekstrudow any izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufo fle x 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków betonowych gr. 2 4 c m na zapr. cement .

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

-0,30

-0,90

40

40

40 ³awa fundamentow a h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m

s³up ¿elbet. o 25

+0,20

-0,90

-1,30

+2,65

38

24 12

14 25

104

104 77 2 10

nadpro¿e 24x25 c m

fundament muru i schodów taras u ³awa fundamentow a h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m

+2,82 +2,70

s³up ¿elbet. o 25

±0,00

68 -0,90

+2,94

-1,10 -1,30

s³upek drewn. 14x14 +2,95

³aty drewniane moc owa ne do krokwi i œcia ny podbitka z szalówki drew n.

15 5 2

±0,00

-0,02

+3,98 +3,84

+3,30

258

+0,20

-0,30

12,0 1,5

2,0 posadzka - terakota / gre s 5,0 szlichta zbr. #3 co 15 cm 15,0 styropian "pod³oga " F S20 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetono wy piasek zagêszczony do gruntu rod zim ego

204

2,0 posadzka - terakota mrozoodp. - ze s padk iem 10,0 wylewka zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podk³ad chudobetonow y piasek zagêszczony do gruntu rodz ime go

253

253

+2,04

5

posadzka - parkiet / te rako ta szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 cm 1x folia PE 0,2 mm 6,0 styropian "pod³oga" FS 20 24,0 strop teriv a I tynk cementowo-wapien ny

8

2,0 5,0

wieniec W1 24x29 c m podci¹g - poz. 1.1

wieniec W1 24x29 c m +2,65

38

5 5 24 2

24 5

+2,58

+2,82

25

wieniec W1 24x29 c m

+3,84

+3,30

120

54

+2,39

tynk cienkowarstwowy silikatow y 15,0 styropian FS 1 5 24,0 œciana z betonu komórkowe go na zapr. cementowo-wa p. tynk cementowo-wa p.

+2,94

12

+2,94

24

+2,59

5

104

œciana dzia³owa : 12 cm bloczki betonu komórkowego + 2x tynk cementowo-wapienny z g³ adz i¹

12

+2,79

wieniec 24x25 cm zbr 4#12 strzem o6 co 25

25

+3,84

+3,59

wieniec 24x25 cm zbr 4#12 strzem o6 co 25

p³atew 14x14

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

90

+3,98 +3,84

tynk cienkowarstwowy silikatow y 5,0 styropian FS 1 5 6,0 œciana z betonu komórkow ego lub lekka konstrukcja stela¿ stalow y + p³yta g-k wodoodpor na

+5,10

14

p³yta OS B 1x folia paroprzepuszczalna d o g óry 20,0 jêtka 18x 7 cm / we³na mineralna 18 cm / 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. st alow ej + folia paroizolacyjna + p³yty g- k

+5,31 +5,12

250

mur³ata 14x14 cm + kotwy M12 co 100 cm

+5,51

250

+5,44

jêtka frontowa 20 x7 strugana

p³atew górna 7x 14 -w miejscu przejœcia przez mur odizolowaæ pap¹

2 5

dachówka ceramicz na ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zew n¹tr z 20,0 krokwie 7x20 cm / we³na mineralna 18 cm /

2

5,0 5,0 2,5

p³atew 14x20 zadaszenia taras u oparta na s³upach ¿elbet. o 25 c m

199

5

+5,69

18

78


ELEWACJ A FRONTOWA

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


ELEWACJA TYLNA - OGRODOWE

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_nawspolnej  
/ps_nawspolnej  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_nawspolnej.pdf

Advertisement