Page 1

A

B

C

118 5 189

D

E

886 165 5

213 5

30

726 360

20

s³up stalowy ob³ozony drewn em 10x10x5

1

10

20

300

268 s³up stalowy ob³ozony drewn em 10x10x5

20

10

30 5 147

2x 14,5 30

58 20

199 199 189

179

189 199 199

-0.01

179

1

327 5 90

110

B

350

101

30

30 5

podcieñ / taras - deski

-0.30

110

db1

43

800

90

305 104

25 43

pokój dzienny + jadalnia 5 parkiet A: 39,93 m2

540

608

403

-0.30

565

608

565

242

77

481

43

12

43

2

18

565

350

d=18

146

43

43

25

w.25x10

18

350 240

2

43

305

90 240

o5

B

332

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

69

1 285

43 -0.30

43

305

65

65 60

hp.160

o1

159

18

280

hp.160

2x 14,5 30 180

225

25 60 309

238 201

210

kot³ownia 2 terakota A: 5,08 m2

434

hp.30

naw. 15x15

201

54

54 493

C

200

hp.160

159

o3

hp.160

25 60 12 80 200

243

184

18 30 5

886

A

18

podest w ejœciowy - deski -0.01

317

4

12

70

25

pion kanalizacyjny

89

d1

99

89 w.17x12

d2 80 200 89

100 215

60 60

15 15

w.19x12,5

dw

120

201

12 80

53 12

43

-0.30

115 30 5

80

180

30 18

d=12

63

238 75

18

18

115 265

305

o7

44

255

12

40 3

³az. 3 terakota A: 3,19 m2

43

230

52

6

362 268 12

sieñ 1 terakota A: 5,38 m2

±0.00 90

10 6

sufit podwieszany h=15cm 175

25

43

6

12 28

86

12

272

320

d1 89

80 200

27

159

46

12

16

90

115 265

25

43

o7

115

18

5

255

76

o4

200

100

25 52 89

344 434

pokój / gabinet 7 parkiet A: 11,59 m2

A

100

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

18

d1 89

80 200 12

200 60

262

12 5

12

-0.30

162

206

60

60

w.d=14

+1.28

184 60 40 o2

25

4

3

18,3 x 17,0 27

100 307

18

43

25

w.d=14

43

25

262

200

kuchnia 6 terakota A: 12,59 m2

200

o6

206 holl 4 parkiet A: 14,10 m2

200

200

225

hp.100

1 285

25

200 120

210

s³up 25x25 ¿elbet. S-1

25

3

A

25

1 484

233 s³up 25x25 ¿elbet. S-1

25

25

43

12

307

150

25

25

1 484

65 18

137

±0.00

E

5


A

B

C

D

E

80 80 80

30 5

213 5 259

165 5 886 42 5

150

30 5

90

80 80 80

147

345

80

70 70 70

1,5 % 216

43

150

43

12

366

30 5

116

25

12

2

90 210

80 210

43

43

150 210

n3

305

70

db3

43 18

1

132 132 119

132

132 70

+3.10

202

119 132 70 70

taras/balkon - deski

305

2

112 5

406

13

135

327 5

85

13

80

1

118 5

B

1 046

85 o9

112 5

90 o8

104

422

25

18

43 362

395 565 78

1 587

196 25

1 285

100

78

225

200

100

4 196

96

d2

90

80

207

6

80 200 12

86

6

287

6

pion kanalizacyjny

314

6

鲁azienka 8 terakota A: 8,24 m2

25

18

264

229

152

58

409

pow. posadzki A: 11,31 m2

h= 180 cm

59 307

6

434

80

sypialnia 13 parkiet A: 15,76 m2

100

43

25

25

61

100

78

89

80

d1

391

434

3

A

90

12

89

w.17x12

320

12

507

92 5

18

+1.28

243

12

126

12

h= 180 cm

79

125

115

d3

43

25

25

100

18,3 x 17,0 27

pow. posadzki A: 18,85 m2

18

110

167

25

66

80 200

18

812

60 12

70 200

25

79

80

43

h= 180 cm 78

89

267 holl 9 parkiet A: 6,46 m2

25

115

35

25

80 200

83

102

43

43 267

61

89

200

225

wy鲁az dach 49x61 cm

gard. 12 parkiet A: 3,58 m2

4

89 d1

78

6

6

+3.11

pow. posadzki A: 5,07 m2

A

352

200 12 200

12

362

60 12

200

1 285

254

5

80 200

25

89 d1

25

1 587

12

272

25

110

426

25

pok贸j 10 parkiet A: 17,28 m2

540

h= 180 cm 78

565 78

43 18

3

pow. posadzki A: 21,51 m2

pok贸j 11 parkiet A: 16,94 m2

540

pow. posadzki A: 20,97 m2

352

395

12

60

287

43

70 70 70

+3.10

n2

30 30 30

100

1,5 %

70 30

n1

balkon - deski 80 80 80 80

135 5

398 100

284 179

214 5 886

30 5

204 257

B

70 70 30 30

18

305

43

25

43

305

5

43

105 255

db2

332

493

30 5

1 046

A

C

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

E

80 80 80 80

5


5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczn a ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 c m folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do z ewn¹t rz 20,0 krokwie 7x20 c m +8,79

455

20 275 18

+8,74

5,0 5,0 2,5

p³atew kalenico wa 14x2 0 c m

167

dachówka ceramiczn a ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 c m folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do z ewn¹t rz 20,0 krokwie 7x20 cm / we³na mineralna 24 cm ( 2 0 + 4 c m ) 5,0 p³yty g-k na stela¿u stalowym + folia par oiz olac yjn a paroprzepuszczalna do wewn. / ( we³na min. 4 cm )

4,0

20 31

4

815 735

915

41

29 25 20

60

142

60 32

160

10

17 111

30

38

65

95

-0,80

-1,35

-0,95

stopa fund. h=40 c m

przekrój A-A

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

-1,35

stopa fund. h=40 c m

schody monolityczne po³¹czo ne z b³yt¹ stropow¹ - gruboœæ p³yty biegowej 1 5 c m zbrojenie schodów #12 co 12 cm + ok³adzina 2cm - np. terakota na k leju

40

fundament dolnego biegu sc hodo wego

40

40

p³ytki klinkierowe na zapr. klejowej na styrodurze

2 80

15

15 6

2 15

15 6 95

30

+1,01

±0,00

65 40

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 we³na mineraln a 25,0 œciana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap . tynk cementowo-wap.

101

x7 ,3 18 27

±0,00

105

nadpro¿e 25x25 cm

15 2

270

120

270

+1,28

100

120

2,0 posadzka - terakota / gr es 6,0 szlichta zbr. #3 co 15 c m 15,0 styropian "pod³oga" FS2 0 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetono wy piasek zagêszczony do gruntu r odzi mego

-0,95

podwójna deska okapo wa + obróbka blacharsk a + podbitka z deszczó³ek na konst r. dr ewn.

5 19 15

15

41

+2,85

9

24

+2,70

+3,68

2

17

+2,94

nadpro¿e 25x25 cm

-0,30

+3,93

25 20

250

250

+3,11

17

25 20 17 565 815

mur³ata 20x14 c m + kotwy M12 co 100 c m wieniec 25x25 c m zbr. 4#12 strzem. o6 co 2 5

5 25 20

915

p³ytki klinkierowe na zapr. klejowej na styrodurze

+5,61

18 ,3 x 27 10

130

3115

3415

tynk cienkowarstwowy silikatowy 18,0 we³na mineraln a 25,0 œciana z porothermu 25P+W na zapr. cementowo-wap . tynk cementowo-wap.

posadzka - parkiet / terako ta szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 1x folia PE 0,2 mm 19,0 styropian "pod³oga" FS 2 0 15,0 strop p³ytowy ¿elbetowy mon oli t. tynk cement.-wapienny

posadzka - parkiet / terako ta szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 1x folia PE 0,2 mm 10,0 styropian "pod³oga" FS 2 0 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny +3,11

24

39

+3,68

podwójna deska okapo wa + obróbka blacharsk a + podbitka z deszczó³ek na konst r. dr ewn.

2,0 5,0

2,0 5,0

+3,93

10 5 24 2

9035

wieniec 25x25 c m zbr. 4#12 strzem. o6 co 2 5

+5,48

5

20 5

20

4

31

10 0% st .=

562

45 h œciany kolankowej

0% 10

+5,61

mur³ata 20x14 c m + kotwy M12 co 100 c m

p³atew drewniana 14x20 cm

.= st

4775

szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 1x folia PE 0,2 mm 20,0 konstrukcja drewniana lub stalowa do suf itu g- k / / we³na mineralna 20 cm + 4 c m 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stal owej + folia paroizolacyjna + p³yty g-k +5,90

45

20

p³atew drewniana 14x20 cm

stopa fund. h=40 c m folia kube³kowa 12,0 styropian Organika "fundament- g old" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufofle x 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków betonowych g r. 24 cm na zapr. cement .

-0,30


5,0 5,0 2,5

dachówka ceramiczn a ³aty 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 c m folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do z ewn¹t rz 20,0 krokwie 7x20 c m +8,61

³awa fundamen towa h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m

20

625 207

100

5515

257

8605

32

54 5 12 42 62

kotwienie szlichty p³yty do p³yty balkonu - prêty #12

309

277

216

215 ±0,00

30

15

-0,30

40

-0,95

40

-1,35

stopa fund. h=40 c m ³awa fundamen towa h= 40 cm + podk³ad chudobetonowy 10c m

fundament scho dów beton monolit. do g³. 80 c m

110

72

15

5

38

15 6

2

2

-0,01

57

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

docieplenie boku p³yty 10 c m styropian

posadzka terakota mrozoodporna na zapr . k lejowe j 10cm - p³yta betonowa B2 0 folia PE 0,2 x 3 piasek zagêszczony

2045 40

przekrój B-B

+2,94

nadpro¿e L19

15

15

stopa fund. h=40 c m

25

20 250 5 24 10 2

zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

270

265

2

15 6 2

±0,00

folia kube³kowa 12,0 styropian Organika "fundament- g old" lub styrodur ekstrudowany izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufofle x 2x tynk cement. - szpryc kl. I 24,0 œciana z bloczków betonowych g r. 24 cm na zapr. cement .

+3,09

+2,77

25

+2,70 wieniec 29x25 c m

72

77

80

40

-1,35

obróbka blach . + rynna 80

0,5%

25

455

podci¹g poz. 1.2

-0,95

fundament scho dów beton monolit. do g³. 80 c m

p³yty balkonowe ze sz k³a

5

41

+2,94

balustrada sta lowa

+4,09

+3,11

17 24

10 15 9 5

posadzka - parkiet / terako ta szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 1x folia PE 0,2 mm 10,0 styropian "pod³oga" FS 2 0 24,0 strop teriva I tynk cement.-wapienny

nadpro¿e 25x25 cm

6

2 15

5

2 +2,70

2,0 posadzka - terakota / gr es 6,0 szlichta zbr. #3 co 15 c m 15,0 styropian "pod³oga" FS2 0 3x folia PE 0,2 mm 15,0 podkad chudobetono wy piasek zagêszczony do gruntu r odzi mego 265

242

podci¹g poz. 1.4A

+2,70

5

15

wieniec 29x25 c m zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 nadpro¿e 25x25 cm

240

+2,85

19

10 5 24 2

+2,94

4

2 15

5 12 3 5

28

16 25

36

+3,11

250

posadzka - parkiet / terako ta szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 1x folia PE 0,2 mm 19,0 styropian "pod³oga" FS 2 0 15,0 strop p³ytowy ¿elbetowy mon oli t. tynk cement.-wapienny

266

269 30

2,0 5,0

2,0 5,0

+3,11

-0,01

5

309 110

166 20

5

250

drewno

100 15

5 12

32

0,5%

posadzka terakota mrozoodporna na zapr . k lejowe j 10cm - p³yta betonowa B2 0 folia PE 0,2 x 3 piasek zagêszczony

-0,30

posadzka -terakota mr ozo odp. na zaprawie klejowej do tarasów z ewn . szlichta ze spadkiem 0,5 % zbrojona siatk¹ #3 c o 15 cm papa termozgrzewalna 2-warstw. do ta ras ów 4,0 szlichta ze spadkiem 0,5 % zbrojona siatk¹ #3 co 15c m 5,0 styropian ekstrudowa ny 12,0 p³yta ¿elbetowa balkonow a 5,0 styropian "œciana" FS 20 tynk cienkowarstwow y 4,0

nadpro¿e 25x25 cm

drewno

kotwienie szlichty p³yty do p³yty balkonu - prêty #12 s³up stalowy ob³o¿ony dr ewnem 10x10x5

2,0

5

29

20 4

20 4

5

+5,61

250

257

8605

3

+2,77

docieplenie boku p³yty 10 c m styropian

+5,66

5

+5,61

plyty balkonowe ze sz k³a

+3,09

+6,12

+5,90

+5,66

nadpro¿e 25x25 cm

+4,09

+2,94

p³atew drewniana 20x14

20

posadzka -terakota mr ozo odp. na zaprawie klejowej do tarasów z ewn . 4,0 szlichta ze spadkiem 0,5 % zbrojona siatk¹ #3 c o 15 cm papa termozgrzewalna 2-warstw. do ta ras ów 4,0 szlichta ze spadkiem 0,5 % zbrojona siatk¹ #3 co 15c m 5,0 styropian ekstrudowa ny 12,0 p³yta ¿elbetowa balkonow a 5,0 styropian "œciana" FS 20 tynk cienkowarstwow y

obróbka blach . + rynna 80

+7,98

80

207 25

5515

+5,90

2,0

balustrada sta lowa

207

szlichta zbr. siatk¹ #3 co 15 c m 1x folia PE 0,2 20,0 konstrukcja drewniana lub stalowa do suf itu g- k / / we³na mineralna 20 cm + 4 c m 5,0 sufit podwieszany g-k na konstr. stal owej + folia paroizolacyjna + p³yty g-k

208

166

4,0

p³atew drewniana 20x14

+6,12

165

+8,61

20 26

20

+7,98

p³atew kalenico wa 20x14

20 26

625

425

165

p³atew kalenico wa 20x14


elewacja frontowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja ogrodowa :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884


elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

/ps_miejski  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_miejski.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you