Page 1

Mitek IIndustries Polska P Sp. z o.o. o Pozn nańska 29K, 59-220 Legn nica tel. 76-88628988, www.mitek.p w pl

Ul.

  

   PR ROJEKTT PREFA ABRYKO OWANEEJ WIĘŹ ŹBY DA ACHOW WEJ 

Prze P epió órkka        W WIĄZARY Z LITEGO DREWNA A ŁĄCZONE PŁYTKA AMI KOLCZZASTYMI   


9860

705

575

921

772

921

856

960

975

921

575

705

8450

705

970

705

974

L3 B1

B1

R WB

45° SW1

SW1

L2

5510

WB R

0° 3 nr G1

3 nr G1 L1 R WB

3 nr BP1 SW1

SW1

4 nr BP1

45°

B1

WYS1

G3

G2

G4

WYS1

BP2

B1

WB R

16.5° 9 nr G5

629

G6

G6

G6

G6

L4

628

921

772

921

856

960

974

885

921

629

629

0 2 x 4 1 g ą i c d o P

. 4 2 C e i s a l k w a n j y c k u r t s n o k a c i c r a T . m m 0 6 z a r o m m 5 4 ć ś o b u r G i 2 m / g k 0 0 2 u i n e ż ą i c b o o i j c a t p a d a o d e z s a d d o P m 2 6 , 2 i c ś o k o s y w . x a m z a r o 2 m 0 4 . k o . w o p i k i n w o t ą k z e z r p o p u p e z c o o d w ó r a z ą i w ż a t n o M o d w ó r a z ą i w ż a t n o M . P I R G I T L U M y m r i f 0 9 x 0 5 1 D H h c i k s l e i s e i c i z d ź o w g y c o m o p y z r p w ó k i n w o t ą k

NAZWA

. o k ł e d y z r k s a n k u t z s 6 o p 0 4 x 4 i f TYTUŁ RYSUNKU

OBIEKTU

Dom jednorodziny wolnostojący Przepiórka

ADRES OBIEKTU

Do adaptacji

Rzut konstrukcji dachu

2 x 5 2 a w o l a t s a m ś a T R B W

SKALA:

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Józef Wołczański

1:75 DATA:

OPRACOWAŁ

mgr inż. Arkadiusz Wydra

2011-08-08 NR RYS.:

SPRAWDZIŁ


PRZYKŁDOWA WYCENA KONSTRUKCJI DACHU PRZEPIÓRKA Obciążenie dachu 652N/m2 Założenia projektowe 

podpora

– oczep drewniany oraz podciąg drewniany;

kąt pochylenia dachu

– 45 0,

powierzchnia dachu

– 140 m2

tarcica

– sucha, impregnowana (FOBOS M-4) , 4 stronnie strugana w klasie C24

rozstaw obliczeniowy wiązarów

– do 1 m

Konstrukcja dachowa

8900,00 zł netto

Materiały pomocnicze do montażu (stężenia deskowe, okucia ciesielskie, taśmy stężające)

750,00 zł netto

Podciąg drewniany 14x20 oraz słupki i miecze 14x14 – 0,49 m3

436,00 zł netto

Razem

10086,00 zł netto

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta nie zawiera kosztów montażu i transportu. Oferta nie zawiera kosztów łat i kontr łat. Ważność oferty – 4 tygodnie Termin realizacji – od 4-6 tygodni od dnia złożenia zamówienia

-1-


Jak zamówić  wiązary prefabrykowane? 

1. Zamówienie  na  wiązary  należy  złożyć  w  licencjonowanym  zakładzie  prefabrykacji,  najlepiej  w  terminie  od  jednego  do  trzech miesięcy przed ukończeniem ścian i stropów.    2. Wszystkie  materiały,  w  tym  drewno,  łączniki,  płytki  kolczaste,  impregnat  zapewnia  zakład  prefabrykacji.  Cena  wiązarów  obejmuje koszt wszystkich niezbędnych elementów.    3. Lista  autoryzowanych  zakładów  oraz  ich  punktów  dystrybucji  znajduje się na końcu projektu.    4. Produkcja i montaż trwa kilka dni.      5. Wiązary można zamówić w fabryce w dwóch wariantach:  a) Z montażem przez producenta,  b) Zakup  kompletu  elementów  –  wiązarów  na  konstrukcję  dachu ( montaż zapewnia Inwestor)    6. Dokumentacja  produkcyjna  do  tego  projektu  znajduje  się  w      każdym autoryzowanym zakładzie prefabrykacji.    7. Prezentacja trójwymiarowa konstrukcji dostępna jest na stronie   www.mitek.pl/projektytypowe     


OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego wolnostojącego PRZEPIÓRKA. Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, moĪe stanowiü projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z póĨn. zm.), bĊdący czĊĞcią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowĊ.

2. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: x

Obowiązujące przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inĪynierskie RoofCon/TrussCon

x

Katalog techniczny systemu mocowania firmy „MULTIGRIP".

2.1.

Normy i aprobaty:

x

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji;

x

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaáywania na konstrukcje -CiĊĪar objĊtoĞciowy, ciĊĪar wáasny, obciąĪenia uĪytkowe w budynkach;

x

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaáywania na konstrukcje - ObciąĪenie Ğniegiem;

x

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaáywania na konstrukcje - Oddziaáywania wiatru;

x

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - CzĊĞü 1-1: Postanowienia ogólne - Reguáy ogólne i reguáy dotyczące budynków;

x

PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych áączonych páytkami kolczastymi;

x

Deklaracja parametrów páytek zgodnie z EN14545.

3. Ogólne dane o rozwiązaniach konstrukcyjno - materiaáowych. Gáówną konstrukcjĊ dachu zaprojektowano z prefabrykowanych kratownic trójkątnych z poddaszem uĪytkowym o maksymalnej rozpiĊtoĞci w Ğwietle podpór 5,155 m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 0,974 m. Tarcica klasy C24 o gruboĞci 45 mm oraz 60 mm. Poáączenia elementów (sáupki, krzyĪulce, pasy) wiązarów zaprojektowano na páytki kolczaste GNA20 i T150. Poáączenia montaĪowe elementów konstrukcji dachu projektuje siĊ z ocynkowanych áączników asortymentu firmy „MULTIGRIP".

3.1.

OdpornoĞü na korozjĊ biologiczną i ochrona p. poĪarowa.

Projektowana konstrukcja naleĪy do pierwszej klasy zagroĪenia korozją biologiczną zgodnie z EN 3351. Dla klasy tej wystarczy naturalna odpornoĞü drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje siĊ z drewna Ğwierkowego klasy C-24, suszonego do wilgotnoĞci 18%. Ze wzglĊdu na ochronĊ p. poĪ. stopieĔ palnoĞci drewna obniĪyü przez zastosowanie powierzchniowych Ğrodków ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos. •–”Ǥͳ


4. Wymagania dotyczące produkcji wiązarów áączonych páytkami kolczastymi. Wiązary naleĪy wykonaü zgodnie z normą PN-EN 14250. Páytki kolczaste wciskaü w drewno za pomocą specjalistycznych urządzeĔ - pras hydraulicznych, na stolikach lub stoáach montaĪowych w zakáadzie prefabrykacji.

5. Poáączenie wiązara z oczepem drewnianym oraz podciągiem drewnianym. Mocowanie wiązarów do oczepu zaprojektowano za poĞrednictwem kątowników HD 15090 w iloĞci 2szt./wĊzeá. Mocowanie kątownika do oczepu za pomocą gwoĨdzi pierĞcieniowych fi 4x 40 w iloĞci 6 sztyuk na skrzydeáko. Kątowniki áączyü z dĨwigarem gwoĨdziami pierĞcieniowymi fi 4x40 w iloĞci 6 szt./skrzydeáko. Mocowanie wiązarów do podciągu drewnianego zaprojektowano za poĞrednictwem kątowników HD 15090 w iloĞci 2szt./wĊzeá.. Kątowniki áączyü z dĨwigarem oraz podciągiem gwoĨdziami pierĞcieniowymi fi 4x40 w iloĞci 6 szt./skrzydeáko

6. StĊĪenia ukoĞne. StĊĪenia ukoĞne krzyĪulców zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 25x100 mm. StĊĪenia te mocowaü w kaĪdym wĊĨle gwoĨdziami pierĞcieniowymi lub skrĊtnymi fi 3.75 x 80 w iloĞci 3szt./wĊzeá.

7. StĊĪenia wzdáuĪne. StĊĪenia wzdáuĪne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 25x100 mm. StĊĪenia te mocowaü w kaĪdym wĊĨle gwoĨdziami pierĞcieniowymi lub skrĊtnymi fi 3.75x80 w iloĞci 3szt./wĊzeá. .

8. Wytyczne montaĪu konstrukcji. x

wiązary naleĪy montowaü dĨwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia;

x

montaĪ wiązarów rozpocząü od dwóch wiązarów usztywnionych poprzecznie stĊĪeniami;

x

kolejne wiązary naleĪy montowaü áącząc je z poprzednimi za pomocą stĊĪeĔ;

x

nie dopuszcza siĊ obciąĪania elementów konstrukcji dachu (skáadowania materiaáów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartoĞci przewidziane w projekcie konstrukcji;

x

miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi naleĪy zabezpieczyü poprzez przeáoĪenie warstwą izolacji;

x

w trakcie montaĪu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego naleĪy uwzglĊdniü (zgodnie z projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia poáaci. Do wykonywania poáączeĔ elementów konstrukcji naleĪy stosowaü Ğruby i gwoĨdzie ocynkowane;

x

prace montaĪowe naleĪy wykonywaü pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montaĪu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokoĞci.

Opracowaá: mgr inĪ. Arkadiusz Wydra

•–”Ǥʹ


Zadanie nr

: Przepiórka/08/2011

Obliczeń wiązara dokonano przy użyciu programu komputerowego Wersja : 2011 SR2 Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930) Box 709 S-931 27 Skellefteĺ, SWEDEN OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ Mitek Industries Polska ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica DANE PROJEKTU. Nazwa projektu: G1 Klient : Dom jednorodziny wolnostojący Przepiórka Do adaptacji Kratownica G1

5

45° 4

6

3

7

2

Zadanie nr Kod rysunku Rysunek nr

8

: Przepiórka/08/2011 : : 1

12

11

10

9

7450 mm

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Norma obliczeniowa dla tarcicy : Norma obliczeniowa dla płytek : Obciążenie stałe i obciążenie zmienne: Obciążenie śniegiem : Obciążenie wiatrem :

PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN

1995-1-1:2010 1995-1-1:2010 1991-1-1:2004 1991-1-3:2005 1991-1-4:2008

+ + + + +

załącznik załącznik załącznik załącznik załącznik

krajowy. krajowy. krajowy. krajowy. krajowy.

Kontrola produkcji : Nie Klasa użytkowania : 2 Współcz. redystryb. obc.: 1.1 Rozstaw wiązarów : 1000 mm Ilość belek podłogowych : 1 Inne parametry zastosowane do części wiązarów zostały zestawione pod nagłówkiem "PARAMETRY TARCICY". Kształt wiązara jest widoczny na załączonym schemacie. Siły zostały obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odkształceń. Wpływ odkształcenia poprzecznego został wzięty do zliczenia. OBCIĄŻENIA STANADARDOWE OBCIĄŻENIA STAŁE Pas górny L 1 = Pas górny P 1 = Pas dolny 1 = Jętka 1 = Wieszak L 1 = Wieszak P 1 = CIĘŻAR KONSTRUKCJI Pas górny L 1 Pas górny P 1 Pas dolny 1 Jętka 1 Wieszak L 1 Wieszak P 1 Krzyżulce

= = = = = = =

652 652 564 564 300 300

215 215 298 50 18 18 0

N/m2 N/m2 N/m2 N/m2 N/m2 N/m2

ŚNIEG Wartość wyjściowa (qk*Ce*Ct) =

900 N/m2

WIATR Wartość wyjściowa (qp) = 1192 N/m2 Wymiary budynku (mm): L=9000,B=7450,H=6560

N N N N N N N

OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE OZ 1 = 2000 N/m2

Podst. poz. Dystr. Inna poz. Od Do mm Od Do mm 12 10 5303

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 1 - Data: 2011-08-07 - Czas: 22.53 - Licencja nr: 4428

Dystr.

Strona 1


Zadanie nr

: Przepiórka/08/2011

OBCIĄŻENIA SPECJALNE DODATKOWE OBCIĄZENIE RÓWNOMIERNE / REGULOWANE OBCIĄŻENIA STANDARDOWE Metoda: 1=normalne obc. dodatkowe, 2=zastąp ten przypadek , 3=zastąp wszystkie obciążenia 4=wewnątrz pomieszczenia, 5=zastąp wszystkie obciążenia (bez ciężaru wiązara) Od Węzeł 1 1 5

Wart. N/m2 0 0 0

Do Węzeł 9 5 9

Wart. N/m2 0 0 0

Metoda

Kierunek

Przyp. obc. Typ Wszystkie Wszystkie Wszystkie

4 4 4

Współcz.

DODATKOWE OBCIĄŻENIA PUNKTOWE POZYCJE Poz Węzeł Wym. 1 8 425 2 4 694 4 5 410 6 1 100 7 1 100 8 9 -100 9 9 -100

Nazwa grupy Pas górny P Pas górny L Pas górny P Pas górny L Pas górny L Pas górny P Pas górny P

Obrót Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak

Nazwa G5

Dolny NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Dodatkowe właściwości TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Wartości obciążenia punktowego Poz 1

2 4 6 7 8 9

Obr °

Pion. N 2599 865 1729 1729 122 819 -2116 1729 -810 819 1000 1000 16 2 2 16

Poz. Moment Przp.obiążenia N kNm Typ 0 0.00 Obciążenie stałe 0 0.00 Śnieg my1lewo,0.5my1prawo 0 0.00 Śnieg 0.5my1lewo,my1prawo 0 0.00 Śnieg my1lewo,my1prawo 0 0.00 Wiatr z lewej (brak ssania) 0 0.00 Wiatr z prawej (brak ssania) 0 0.00 Wiatr na szczyt 0 0.00 Śnieg 0 lewo, my1prawo 0 0.00 Wiatr z lewej 0 0.00 Wiatr z prawej 0 0.00 Człowiek na lewym pasie górnym 0 0.00 Człowiek na prawym pasie górnym 0 0.00 Śnieg my1lewo,0.5my1prawo 0 0.00 Śnieg 0.5my1lewo,my1prawo 0 0.00 Śnieg my1lewo,0.5my1prawo 0 0.00 Śnieg 0.5my1lewo,my1prawo

Dodatkowe właściwości dla transferu obciążenia Połączenie Poz typ wiązara rozstaw kąt typ 1 Główny 0 180.0 Automatycznie

Tarcica szer. wys. 45 170

Podpora szerokość 29.0

Dostępna. wysokość

CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁÓW Charakterystyki materiałowe w MPa Klasa E-średn G-średn Zgin Rozc RozProst Ścisk ŚciPro Ścin pk(kg/m3) C24 11000.0 690.0 24.0 14.0 0.40 21.0 2.5 4.0 350

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 1 - Data: 2011-08-07 - Czas: 22.53 - Licencja nr: 4428

Strona 2


Zadanie nr

: Przepiórka/08/2011

KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ Nr Warunek 1 Stan graniczny 2 Stan graniczny 3 Stan graniczny 4 Stan graniczny 5 Stan graniczny 6 Stan graniczny 7 Stan graniczny 8 Stan graniczny 9 Stan graniczny 10 Stan graniczny 11 Stan graniczny 12 Stan graniczny 13 Stan graniczny 14 Stan graniczny 15 Stan graniczny 16 Stan graniczny 17 Stan graniczny 18 Stan graniczny 19 Stan graniczny 20 Stan graniczny 21 Stan graniczny 22 Stan graniczny 23 Stan graniczny 24 Stan graniczny 25 Stan graniczny 26 Stan graniczny 27 Stan graniczny 28 Stan graniczny 29 Stan graniczny 30 Stan graniczny 31 Stan graniczny 32 Stan graniczny 33 Stan graniczny

nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności nośności użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania użytkowania

KTO St Śr Śr Śr Śr Śr Śr Śr Kr Kr Kr Ch Ch Kr Kr Kr Kr

1.35*Stałe 1.15*Stałe + 1.5*ŚniegL(0.5P) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3) 1.15*Stałe + 1.5*ŚniegP(0.5L) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3) 1.15*Stałe + 1.5*Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3) 1.15*Stałe + 0.75*Śnieg + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3) 1.15*Stałe + 0.75*Śnieg + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3) 1.15*Stałe + 0.75*ŚniegP(0L) + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3) 1.15*Stałe + 0.75*ŚniegL(0P) + 1.5*OZ2 +1.05*(OZ1 + OZ3) 1.15Stałe+1.5Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssania) 1.15Stałe+1.5Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrP(brakssania) Stałe + 1.5*Wiatr na szczyt Stałe + 1.5*Człowiek na lewym PG Stałe + 1.5*Człowiek na prawym PG 1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL 1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP 1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*ŚniegL(0P)+1.5*WiatrL 1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*ŚniegP(0L)+1.5*WiatrP Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst 1.8*Stałe + Śnieg + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst 1.8*Stałe + ŚniegP(0L) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst 1.8*Stałe + ŚniegL(0P) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin Stałe + 0.5*Śnieg + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst 1.8*Stałe + 0.5*Śnieg+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin Stałe + 0.5*ŚniegP(0L) + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst 1.8*Stałe + 0.5*ŚniegP(0L)+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin Stałe + 0.5*ŚniegL(0P) + OZ2 inne poł. +0.7*(OZ1 + OZ3), Winst 1.8*Stałe + 0.5*ŚniegL(0P)+1.24*OZ2innepoł.+0.94*(OZ1+OZ3), Wfin Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegL(0P) + WiatrL, Winst 1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegL(0P) + WiatrL, Wfin Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegP(0L) + WiatrP, Winst 1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*ŚniegP(0L) + WiatrP, Wfin

PARAMETRY TARCICY SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i siła osiowa, 2 = siła poprzeczna) CSI: Złożony Index Naprężeń, KO: Kombinacja obciążeń, KlU : Klasa Użytkowania Grupa tarcicy Od Do Rozmiar Klasa Stężenie Max Różniące się dane mm mm CSI KO SNr KlU Pas górny L 1 1- 5 45x 220 C24 340 0.39 1 1 Pas górny P 1 5- 9 45x 220 C24 340 0.49 1 1 Pas dolny 1 11- 9 45x 220 C24 2200 0.97 16 1 Pas dolny 1 11- 1 45x 220 C24 2200 0.76 17 1 Jętka 1 4- 6 45x 170 C24 1000 0.13 1 1 Wieszak L 1 2- 12 45x 145 C24 Nie 0.17 1 1 Wieszak P 1 8- 10 45x 145 C24 Nie 0.22 1 1 OBLICZENIOWA SIŁA STABILIZUJĄCA Fd (N) W KAŻDYM STĘŻENIU Element Od Do KO ST (Nr) KO Dł (Nr) KO Śr (Nr) KO Kr (Nr) 4- 6 0 ( 1) 0 ( 0) 41 ( 5) 55 ( 16)

KO Ch (Nr) 0 ( 13)

WYCIĄG Z WYNIKÓW OBLICZEŃ DLA NAJNIEKORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ Dyst: dystans od danego węzła do przekroju o max CSI, MZ CSI: naprężenia od momentu Osiowe CSI: naprężenia od siły osiowej, Ścinanie CSI: napreżenia od siły poprzecznej km: Współczynnik zwiększający,inst: współczynnik redukcyjny w związku z wyboczeniem poprzecznym (bocznym)

Pręt Od 12456891012428-

KO Dyst. Wys. Klasa Wybocz Moment Osiowa Ścin. MZ Osiowe Ścin. Max Do (mm) (mm) (mm) MZ(kNm) AX(N) V(N) CSI CSI CSI CSI km inst 2 1 1028 220 C24 -1.33 61 0 0.26 0.00 0.00 0.26 1.16 4 1 -47 220 C24 2544x -1.79 -3835 0 0.35 0.04 0.00 0.39 1.16 5 1 285 220 C24 2630x 1.11 -2137 0 0.25 0.02 0.00 0.27 6 1 820 220 C24 2388x 1.01 -2223 0 0.23 0.02 0.00 0.25 8 1 1592 220 C24 2780x -2.22 -3948 0 0.44 0.04 0.00 0.49 1.13 9 1 47 220 C24 -1.64 1660 0 0.33 0.02 0.00 0.35 1.13 10 16 -1073 220 C24 5.40 4359 0 0.86 0.04 0.00 0.90 1.140.83 12 16 2 220 C24 5.77 4986 0 0.92 0.05 0.00 0.97 1.140.83 1 17 -2 220 C24 4.35 3968 0 0.68 0.04 0.00 0.71 1.160.83 6 1 1105 170 C24 0.30 700 -19 0.11 0.01 0.00 0.13 12 1 145 C24 764y 0.16 -5202 -307 0.06 0.11 0.05 0.17 10 1 145 C24 764y -0.16 -7565 366 0.06 0.16 0.06 0.22

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 1 - Data: 2011-08-07 - Czas: 22.53 - Licencja nr: 4428

Strona 3


Zadanie nr

: Przepiórka/08/2011

ŁĄCZNIKI Łącznik T150 T151633 GNA20 Węzeł Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producent Mitek Mitek Mitek Łącz. Typ T150 T150 T151633 T150 GNA20 T150 T151633 T150 GNA20 T150 T150 T150

Aprobata Techniczna 1020-CPD-070038938,IF-55-02.01 4097/98 1020-CPD-070038938,IF-55-01.01

Rozmiar Szer. Dług. 102 245 102 245 168 330 124 308 132 143 124 308 168 330 102 245 105 205 102 245 176 245 102 245

Max Gwóźdź Napręż Il. Typ 0.20 0.33 0.92 18 BMF-Gwóźdź ka 4,0x35 0.42 0.19 0.42 0.95 20 BMF-Gwóźdź ka 4,0x35 0.47 0.42 0.45 0.53 0.37

Max tolerancja położenia łącznika:

5 mm

DODATKOWE OBCIĄŻENIE SKUPIONE W KAŻDEJ KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ (SGN). KO Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 13 2 3 2 3

Węzeł Wym. Grupa tarcicy 8 425 Pas górny P

4 5 1

694 Pas górny L 410 Pas górny P 100 Pas górny L

9

-100 Pas górny P

Pion. N 3509 4286 5583 5583 4286 4286 4286 2989 5693 6319 -575 2599 2599 2260 6319 1774 5514 1500 1500 23 3 3 23

MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W Węzeł Nr Kier. KO St(Nr) KO 10 Pion Max: 11700 ( 1) Min: 11700 ( 1) 12 Poz Max: 0 ( 1) Min: 0 ( 1) 12 Pion Max: 7631 ( 1) Min: 7631 ( 1) Węzeł Nr 10 12

Aktualnie mm 150 150

Poz. N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moment kNm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

STANIE GRANICZNYM NOŚNOŚCI Dł(Nr) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0)

CSI z płytką -

KO Śr(Nr) 17617 ( 4) 12954 ( 8) 0 ( 2) 0 ( 2) 11457 ( 5) 9384 ( 7) Wymag. mm 95 41

KO Kr(Nr) 19736 (10) -755 (11) 5649 (16) 0 (11) 12458 ( 9) -88 (11)

wiązara Pole kc90 6975 1.50 4545 1.50

KO Ch(Nr) 9533 (13) 9300 (12) 0 (12) 0 (12) 6519 (12) 6286 (13) Wymag. podp. mm 0 0

MAKSYMALNE UGIĘCIE (mm) W STANIE GRANICZNYM UŻYTKOWANIA Wiązar/ Pręt 7 3- 4 4- 6 4- 5 10- 11 9 5- 6 8 11- 12

Całkowite Pion Poz -2.4 11.3 6.0 9.2 5.2 8.8 5.4 8.6 9.6 0.1 8.7 0.3 0.6 8.4 0.5 8.3 8.2 0.1

(KO) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31) (31)

KTO St Pion Poz -0.2 6.7 4.5 1.9 5.3 2.5 5.2 2.6 -0.4 0.0 6.5 0.1 4.2 2.3 0.5 5.9 -0.3 0.0

KTO Dł Pion Poz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KTO Śr Pion Poz -0.1 -1.3 -1.0 0.8 -1.5 0.4 -1.5 0.3 8.8 0.0 -1.6 0.1 -1.8 0.4 -0.1 -1.3 6.8 0.0

KTO Kr Pion Poz -2.1 5.9 2.5 6.5 1.5 6.0 1.7 5.7 1.1 0.0 3.7 0.1 -1.9 5.7 0.0 3.7 1.6 0.0

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 1 - Data: 2011-08-07 - Czas: 22.53 - Licencja nr: 4428

KTO Ch Pion Poz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Strona 4


G1 - 6 nr 1-warstwa(y)

Masa: 82 kg/warstwę

INFORMACJE OGÓLNE:

POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

13 43

1604

2121

2121

WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4428 SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z 1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ. NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

1604

5

25 22

43 13

Fd= 0.05 (Kr)

4

USTAWIENIA OGÓLNE:

6

GRUBOŚĆ TARCICY: (mm) ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm)

45 1000

22 25

3945

OBCIĄŻENIA (N/m2):

7 2840

2620

3 2 45.0

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): ZMIENNE: NR WOLNY 1 2000

8 45.0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

5155

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm): WĘZEŁ NR 10 12 12

220

1

1147

12

11

900 1192

10

5155

1147

9

KIER. KO St MAX Pion 11700 Poz 0 Pion 7631

KO Śr KO Kr MAX MAX 17617 19736 0 5649 11457 12458

KO Kr MIN -755 0 -88

PODP. MM 95

41

7450 1000

5450

1000 TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

WĘZEŁ Od - Do

1-5 5-9 9-1 4-6 2-12 8-10

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

GRUBOŚĆ 45 mm

WYS. [mm]

KLASA

STĘŻ. mm

OBC. N/m2

CSI %

220 220 220 170 145 145

C24 C24 C24 C24 C24 C24

340 340 2200 1000 Nie Nie

652 652 564 564 300 300

39 49 97 13 17 22

POMIĘDZY SĄSIEDNIMI PASAMI DOLNYMI ZNAJDUJE SIĘ 1x BELEK PODŁOGOWYCH OBCIĄŻENIE NA PASACH DOLNYCH ODPOWIEDNIO ROZDZIELONE DYSTRYBUCJA OBCIĄŻEŃ PODŁOGI W ATTYCE PŁYTA 22 mm LUB ODPOWIEDNIK PRZYKLEJONE I PRZYBITE

WĘZEŁ NR

1 2 4 5 6 8 9 10 12

PŁYTKA TYP

T150 T150 T150 GNA20 T150 T150 GNA20 T150 T150

SZER. [mm]

DŁUG. [mm]

102 102 124 132 124 102 105 102 102

245 245 308 143 308 245 205 245 245

ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ: CSI WĘZEŁ % NR

20 33 42 19 42 47 42 45 37

3 7 11

PŁYTKA TYP

T151633 T151633 T150

SZER. [mm]

DŁUG. [mm]

CSI %

168 168 176

330 330 245

92 95 53

MAX UGIĘCIE (mm): WĘZEŁ NR

PION.

POZ.

KO NR

10-11 9 7

9.6 8.7 -2.4

0.1 0.3 11.3

31 (Wfin) 31 (Wfin) 31 (Wfin)

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WĘZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

WERSJA: 2011 SR2 CZAS: 22.53

TARCICA:

NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU

Dom jednorodziny wolnostojący Przepiórka Do adaptacji

TYTUŁ RYSUNKU

Kratownica G1

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Józef Wołczański

OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ

SKALA:

1:55(A4) DATA:

mgr inż. A. Wydra

2011-08-07 NR RYS.:


G1

270 536 804

685

935

935

358

3509 N 441 816

2100

441 816 N/m

436

1 St 1.35*Stałe

797

1073 797

1050

376 696

371

17 Kr 1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*ŚniegP(0L)+1.5*WiatrP

270 536

1073

685

797

1252

2100

797

1050

376

CZAS: 22.53

696

371

358

1774 N 2100 376 696 N/m

16 Kr 1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*ŚniegL(0P)+1.5*WiatrL

KMOMBINACJE OBCIĄŻEŃ

Strona 1(1)

NR ZLECENIA NUMER RYSUNKU

Przepiórka/08/2011

Dom jednorodziny wolnostojący Przepiórka Kratownica G1 Do adaptacji

5514 N1252 2100 376 696 N/m


Józef Wołczański 

Legnica, dn. 30.08.2011 r 

(imię i nazwisko) 

                   (data) 

                     

    Nr ew. 62/82/LW              (nr uprawnień)   

     DOŚ/BO/1117/01  (nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.   

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 207 z  2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy konstrukcji  dachu dla   domu jednorodzinnego Przepiórka,  sporządzony w dniu 30.08.2011r ,  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.          ……………………………………………                                                                                                                                               (pieczęć wraz z podpisem)  


Gdzie zamówić wiązary ?                                              Zakłady prefabrykacji oraz ich autoryzowane punkty sprzedaży Nazwa firmy ERAGA  CENTROBUD Spółka Jawna FUBET WIĄZARY

Ulica ul. Cienista 20 lok. 17  ul. Kłobucka 8 paw.5 ul. Rejtana 2 CENTROBUD Spółka Jawna ul. Słoneczna 59  CENTROBUD Spółka Jawna ul. Przyrzecze 20 CENTROBUD Spółka Jawna ul. Pogodna 8/10 CENTROBUD Spółka Jawna ul.Powstańców 8 HATEK  ul. Tartaczna 71  CENTROBUD Spółka Jawna ul. Cmentarna 9 CENTROBUD Spółka Jawna ul. Komisji Edukacji Nar. 2 PPHU Kamir ul.Ciełkowskiego 171 PPHU Kamir ul. Serwisowa 8 Sinotech sp. z o.o. ul. Morawskiego 5 Hadex Sp. z o.o.  ul. Klonowica 20 SAWE  Wrząsowice 412  Konkret‐Pronier  ul. Komorowskich 95 DREW‐INWEST  ul. Jana Kazimierza 2/2 F.U.H.P. CANADA SYSTEM  ul. Leśna 66 SAWE  Niechobrz 923 Hadex Sp. z o.o.  ul. Gen. H. Le Ronda 72 ZUH Markas ‐ Marek Spruś ul. Podmiejska Hadex Sp. z o.o.  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 59  TECH‐ DREW ul. Sadowskiego TECH‐ DREW  ul. Sadowskiego  PROFI‐CAN  ul. Marii Curie Skłodowskiej 90 ALDACH s.c. ul. Żarnowiecka 58 Hadex Sp. z o.o.  ul. Warszawska 319 Hadex Sp. z o.o.  ul. Górnośląska 3d  AGROBUD‐WIĄZARY  ul. Czechowicka 22  LABO  BPM  ul. Księdza Londzina 57  Hadex Sp. z o.o.  ul. Dębowiecka 28  Domdepot Ustroń ul. Choinkowa 37 Hadex Sp. z o.o.  ul. Dojazdowa 1 Hadex Sp. z o.o.  ul. Dworcowa 37  Hadex Sp. z o.o. ul. Łąkowa 2 Hadex Sp. z o.o.  ul. Wodzisławska 287  Hadex Sp. z o.o.  ul. Rymera 116a  INTECH / oddział  ul. Światowida 6  WIĄZAR SYSTEM  ul. Wołczyńska 63B  Concreto s.c.  ul. T.Kościuszki 108a/2 GMS HOUSE S. C.  al. Poprzeczna 33‐35 Budus Wrocław ul. Brücknera 51 OSIŃSKI I SYN  ul. Dzierżoniowska 16 C FAGO /oddział  ul. Legnicka 2 FAGO /oddział  ul. Budowlana 1 ul. Szarych Szeregów 6 K INTECH  FAGO/oddział  ul. Piłsudskiego 13  INTER‐SYSTEM  ul. Bankowa 11  Marcco  ul Bolesława Chrobrego 51 PAGAZ Kamienna Góra  ul. Spacerowa 1 e Przedsiębiorstwo Wiel.  ul. Stawowa 10 WIĄZARY BURKIETOWICZ  ul. Wolności 127 INTECH /oddział  ul. Sierocińska 5 ESP PROCOMFORT ul. Kościuszki 6 ZAKŁAD STOLARSKI "MAGBOS" ul. Wyszyńskiego 12 B GRADIX  ul. Lwówecka 1 JAWA ul. Ceramiczna 15 Punex  Żarska Wieś 86  INTER‐LERS  ul. Czarnieckiego 8  Wesołek ul. Składowa 14 WIĄZARY BURKIETOWICZ  ul. Kaliska 45   Peamco  ul Obrońców Lwowa 19 Nowa Wieś 71 KONSTRUKCYJNY.PL BLACH‐DEK  ul. Przemysłowa 7  Centrum Materiałów Bud. ul. Gorzowska  Jadar ul. Dworcowa 3 STE MB STE Group Sp. z o.o. Sp.Kul. Słowiańska 69 Wiązary Lewandowski  ul. Królowej Jadwigi 1 Elmar ul. Piłsudskiego 75 PARTNER  ul. Przyszłości 20‐22   APA - 2 Spółka Jawna ul. Stalmacha 23 PPHU "DOM‐BUD"  D.i F. DOMA ul. 8‐go Marca 1 KONSTRUKCJE DACHOWE ul. Pierwszej Brygady 35 WASCO VILLA  Stary Kraków 36  TRAK‐BUD  Byszewo 11B  PPHU ROMAR  ul. Polna 5 COMPLEX  ul. Szeroka 4  MODERNDACH  Łochocin 6/4  WPW INVEST  ul. Kilińskiego 177  DREWPROJEKT    ul. Kolejowa 2  MABUDO  ul. Ceramiczna 8   Tartak J.W. WITKOWSCY  Rychłowice 21B   HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Południowy 104a

Kod 02‐439 02‐699 05‐200 05‐500  05‐510  05‐555  05‐870  06‐102 06‐200  07‐200  15‐516  15‐620  30‐102 30‐654 32‐040 34‐300  34‐360 34‐600 36‐047 40‐302 41‐940  41‐947 41‐948 41‐948  41‐949  42‐445 43‐155 43‐200 43‐300 43‐382 43‐430 43‐450  44‐100 44‐240 44‐268 44‐274 44‐314 45‐325 46‐264 50‐441  51‐167  51‐411 57‐100  57‐200  58‐125 58‐150  58‐200  58‐260 58‐300  58‐400 58‐533  58‐800 59‐220  59‐230 59-500

59‐620 59‐700  59‐900  62‐270 63‐041  63‐430 64‐100  64‐130 64‐200 65‐119  66 ‐ 220  66‐400  66‐470 67‐100  70‐893 71‐646  72‐320 73‐110 76‐100 78‐123 78‐630 83‐330 87‐615 90‐353 95‐050 98‐220 98‐300 99‐414

Miasto Warszawa Warszawa Wołomin Piaseczno/Stara Iwiczna  Konstancin ‐ Jez. Tarczyn Błonie Pułtusk Maków Mazowiecki Wyszków Białystok Białystok Kraków Kraków Świątniki Górne  k. Krakowa Żywiec  Milówka Limanowa Niechobrz k. Rzeszowa Katowice Piekary Śląskie  Piekary Śląskie  Piekary Śląskie Piekary Śląskie Piekary Śląskie Szczekociny Bieruń Pszczyna Bilesko‐Biała Bilesko‐Biała Ochaby Małe  Ustroń Gliwice Żory Jastrzębie Borynia Rybnik Radlin Opole Krzywiczyny Wrocław  Wrocław Wrocław Strzelin Ząbkowice Śląskie  Pszenno  Strzegom  Dzierżoniów  Bielawa  Wałbrzych  Kamienna Góra  Mysłakowice  Jelenia Góra Legnica  Prochowice Złotoryja Gryfów Śląski  Bolesławiec Żarska Wieś 86  Kłecko k. Gniezna Chocicza Odolanów k. Ostrowa Wlkp. Leszno  Rydzyna k. Leszna  Wolsztyn Zielona Góra  Łagów Lubuski  Gorzów Wielkopolski Kostrzyń nad Odrą Nowa Sól  Szczecin Szczecin  Trzebiatów STAROGARD SZCZECIŃSKI  Sławno k. Koszalina Siemyśl k. Kołobrzegu Człopa Borkowo k. Gdańska Łochocin k. Włocławka Łódź Konstantynów Łódzki Zduńska Wola Wieluń Kocierzew

telefon Zakład /Punkt  22  211 18 90 Zakład prefabrykacji 22 320 07 05 Punkt dystrybucji 22  510 63 48 Zakład prefabrykacji 22 756 72 36 Punkt dystrybucji 22 756 30 19 Punkt dystrybucji 22 727 87 67 Punkt dystrybucji 22 725 30 96 Punkt dystrybucji 23 692 77 31 Zakład prefabrykacji 29 717 13 48 Punkt dystrybucji 29 743 10 35 Punkt dystrybucji 85 662 60 69 Punkt dystrybucji 85 743 32 33 Punkt dystrybucji 603 192 281 Punkt dystrybucji 12 655 99 33 Punkt dystrybucji 606‐960‐725  Punkt dystrybucji 33 863 77 27 Punkt dystrybucji 33 863 77 27  Zakład prefabrykacji 18 337‐57‐24 Zakład prefabrykacji 17 871 81 46  Zakład prefabrykacji 32 256 69 92 Punkt dystrybucji 32 284‐34‐16 Punkt dystrybucji 32 288 64 62 Punkt dystrybucji 697 116 570 Punkt dystrybucji 697 116 570 Punkt dystrybucji 32  287 66 59 Zakład prefabrykacji 668 315 028 Zakład prefabrykacji 32 216 27 54 Punkt dystrybucji 32 449 18 18  Punkt dystrybucji 33 811 89 57  Zakład prefabrykacji 33  486 28 55 Zakład prefabrykacji 33 853 57 24 Punkt dystrybucji 795  136  196 Punkt dystrybucji 32 300 62 73 Punkt dystrybucji 32 434 12 06 Punkt dystrybucji 32 793 70 40 Punkt dystrybucji 32 425 02 00 Punkt dystrybucji 32 454 92 57 Punkt dystrybucji 77 456 93 00 Punkt dystrybucji 77 414 14 68 Zakład prefabrykacji 71 79 00 804 Punkt dystrybucji 502 083 621 Punkt dystrybucji 71 372 72 10 Punkt dystrybucji 71 796 29 64 Punkt dystrybucji 74 815 20 22 Punkt dystrybucji 74 851 69 00 Punkt dystrybucji 74 855 40 52 Punkt dystrybucji 74 832 12 00 Punkt dystrybucji 74 646 54 84  Zakład prefabrykacji 74 666 26 66 Punkt dystrybucji 75 744 76 66 Punkt dystrybucji 75 71 31 478 Punkt dystrybucji 75 742 37 31 Punkt dystrybucji 76 851 22 50 Punkt dystrybucji 76 85 85 686 Zakład prefabrykacji 603 806 252 Punkt dystrybucji 75 781 35 33 Punkt dystrybucji 75 732 05 24  Punkt dystrybucji 75 77 18 375  Punkt dystrybucji 61 427 04 23  Zakład prefabrykacji 61 287 35 02 Punkt dystrybucji 62 733 13 48  Zakład prefabrykacji 65 525 52 00 Punkt dystrybucji 603 807 427 Zakład prefabrykacji 68 384 25 21 Zakład prefabrykacji 68  32 03 300 Punkt dystrybucji 68 34 12 688 Punkt dystrybucji 95 729 82 40 Punkt dystrybucji 95 752 17 58 Zakład prefabrykacji 68 387 42 77 Punkt dystrybucji 91 462 17 20  Zakład prefabrykacji 91  428 01 10 Punkt dystrybucji 91 38 70 046 Punkt dystrybucji 91 483 52 67    Zakład prefabrykacji 59 810‐82‐99 Zakład prefabrykacji 94 35 104 55 Zakład prefabrykacji 67 259 13 00 Zakład prefabrykacji 58 685 88 00 Zakład prefabrykacji 54 288 18 58 Zakład prefabrykacji 42  676 50 96 Zakład prefabrykacji 42 211 61 19 Zakład prefabrykacji 43  823 41 41 Zakład prefabrykacji 43 842 85 09 Zakład prefabrykacji 46 837 25 86 Zakład prefabrykacji

e‐mail eraga@eraga.com.pl info@fubet‐wiazary.pl

hatek@hatek.com.pl

sinotech@sinotech.pl katarzyna@sawe.pl biuro@drew‐inwest.pl biuro@canada‐system.pl  wojciechsikora@sawe.pl markas@markas.co techdrew@op.pl profi‐can@neostrada.pl kontakt@aldach.pl

dachy@agrobud.ig.pl biuro@labo‐bpm.com.pl 

kontakt@wiazar‐system.pl biuro@gmshouse.pl

biuro@tartakis.pl

l.krysiak@burkietowicz.pl biuro@espprocomfort.pl info@magbos.com

biuro@inter‐lers.pl tartak@burkietowicz.pl  biuro@konstrukcyjny.pl konstrukcje@blachdek.com.pl

biuro@wiazary‐lewandowski.pl info@partner.szczecin.pl

biuro@dachowe.com biuro@wascovilla.pl sekretariat@trak‐bud.pl  info@pphu‐romar.pl  borkowo@complex.gda.pl biuro@moderndach.pl biuro@wpwinvest.pl drewprojekt@o2.pl  mabudo@mabudo.pl   kontakt@wiazar.pl  biuro@twojdachtwojdom.com

/przepiorka  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/userfiles/pakiety/przepiorka.pdf

/przepiorka  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/userfiles/pakiety/przepiorka.pdf

Advertisement