__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

Sprawozdanie z XII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 grudnia 2015 roku. Wniosek Radnej Beaty Krzywickiej o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5 dot. uchwalenia WPF na lata 2016 – 2024 oraz pkt. 6 dot. uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zmianę do porządku zdjęcie pkt. 5. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało 15 Radnych. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zmianę do porządku – zdjęcie pkt. 6. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało 15 Radnych. Przewodniczący obrad dodał, że do porządku obrad w pkt. 6d - wprowadza się projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Biebrza”. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zmianę do porządku - wprowadzenie projektu uchwały. Za wprowadzeniem głosowało 15 Radnych. Przewodniczący obrad powiedział, że zgodnie z sugestiami Radnych dokonać przeniesienia pkt. 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych – do pkt. 4 porządku obrad. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie proponowaną zmianę. Za zmianą głosowało 15 Radnych. Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokółów z obrad XII sesji. 3. Odpowiedzi na interpelacje z poprzednich sesji. 4. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie na 2015 rok, b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015, c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, d) wyboru przedstawicieli do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza. 6. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2016 rok. 7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej na 2016 rok. 8. Wnioski i sprawy różne. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok Uchwała Nr XIII/72/15 została przyjęta jednogłośnie. b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 Uchwała Nr XIII/73/15 została przyjęta jednogłośnie. c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 Uchwała Nr XIII/74/15 została przyjęta jednogłośnie. d) wyboru przedstawicieli do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza Uchwała Nr XIII/75/15 została przyjęta jednogłośnie.


Odpowiedzi Burmistrza na zadane interpelacje Radnych z poprzedniej sesji. Radny G. Szachułowicz: - na drodze do tartaku w Harasimowiczach od drogi Dąbrowa – Nowy Dwór powstała wyrwa w asfalcie przy poboczu. W ubiegłym roku na tej drodze robiony był przepust. Burmistrz: wyrwa asfalcie jest w drodze gminnej. Po zauważeniu została zabezpieczona, a następnie zasypana pospółką. Asfaltem zostanie uzupełniona po odpowiednim dogęszczeniu podłoża wiosną 2016 r. Ze względu na głębokość oraz małą powierzchnię, niemożliwe jest mechaniczne dogęszczenie pospółki. Radny T. Jedliński: - na posiedzeniu komisji poruszono kwestię sprzedaży własności gminnej – pasa kolejowego, czy gmina ma zamiar coś z tym zrobić, chodzi o podział tej nieruchomości; Burmistrz: sprawa była wyjaśniona na posiedzeniu komisji, że my jako gmina nie możemy w tej kwestii zrobić nic. - w rozdanej radnym informacji o wydatkowaniu środków z bieżącego utrzymania dróg jest informacja o remoncie drogi w Miedzianowie za 85 tys. zł, a początkowa kwota była o wiele mniejsza. Proszę o dodatkowe informacje odnośnie tej inwestycji. Kierownik ref. BGK Marian Lichanów: złożono na wstępie koszt remontu tej drogi na kwotę 40 tys. zł. Zakres prac przekroczył te szacunki. Zaszła potrzeba min. wycięcia 65 drzew znajdujących się w pacie drogowym. Wyłoniono wykonawcę za kwotę 81.842 zł. W zakres prac weszło: roboty pomiarowe, profilowanie równiarką, warstwa rozsączająca grubości 10 cm, warstwa jezdna o grubości 15 cm, karczowanie drzew, czyszczenie ternu po karczowaniu, wywóz karpiny, wywóz gałęzi, założenie przepustów. Wartość kosztorysowa zadania 119 tys. zł. Umowa podpisana z firmą Kampol Barbara Szymczyk na wykonanie drogi. Radny T. Jedliński: czyli 81 tys. zł to koszt naprawy drogi. Ile kosztował projekt i co zrobiono ze ściętym drzewem? Burmistrz: drzewa rosły w pasie drogowym, została podpisana umowa z właścicielem działki w sprawie wycięcia drzew i ich wykupienia. Drzewa zostały przez tego Pana wycięte, a teren uprzątnięty. Co do ilości i wartości drzew, jest to do sprawdzenia u kierownika referatu Pana Mikłosza, bo tam ta umowa się znajduje. Dokumentacja kosztowała 1845 zł, koszt wytyczenia - geodeci 1550 zł, za 65 drzew zapłacono 615 zł. Radny T. Jedliński: czyli końcowa kwota to 81.842 zł wzięte z bieżącego utrzymania, a gdzie jeszcze koszty wykonania dokumentacji, bo nie jest to ujęte w jednej pozycji dla jednej inwestycji. Radny A. Hrynkiewicz: - powstało dzikie wysypisko śmieci pomiędzy ul. Gen. Sulika a ul. Popiełuszki. Burmistrz: teren pomiędzy ul. Gen. Sulika a ul. Popiełuszki został posprzątany przy użyciu spycharki. - ujęcie w budżecie na 2016 r. wybudowania ul. Popiełuszki lub chociaż wykonania dokumentacji. Burmistrz: jeżeli znajdą się środki to przystąpimy do tego zadania. - przełożenie chodnika na ul. Tysiąclecia od ul. Tuwima w kierunku cmentarza. Burmistrz: ulica jest drogą powiatową. Przebudowa chodnika nie jest ujęta do zadań na najbliższe lata. Sprawę będę oma-

wiał na spotkaniach z przedstawicielami powiatu. - na Placu Kościuszki wjazd od parkingu ułożony jest z bitego kamienia i znajduje się w ciągu pieszym, co stanowi utrudnienia w poruszaniu się. Burmistrz: prace zostały zakończone. Obiekt jest w okresie gwarancji. Będziemy rozmawiać z wykonawcą, czy zgodzi się na własny koszt przełożyć wjazd na inny materiał. Radny A. Hrynkiewicz: chodnik jest własnością gminy i wykonawca musi zrobić tak, aby było bezpiecznie. Brak nadzoru ze strony gminy nad realizacją zadania. Jest to ciąg pieszy i my jako gmina określamy standardy, jak ma wyglądać. Mieszkańcy maja wiele zastrzeżeń co do jakości wykonania tego chodnika i wjazdu. Burmistrz: Zastępca Burmistrza prowadzi rozmowy z właścicielem budynku. - ujęcie w budżecie wykonania zatoczki parkingowo – chodnikowej przy bramie na cmentarz od ul. Tysiąclecia. Burmistrz: ulica Tysiąclecia jest drogą powiatową. Przebudowa chodnika nie jest ujęta do zadań na najbliższe lata. Sprawę będę omawiał na spotkaniach z przedstawicielami powiatu. Radna H. Raducha: - wytyczenie i wyrównanie drogi nr 262 i drogi 261 w Ostrowiu, są to drogi dojazdowe do łąk i pól. Burmistrz: droga nr 261 została wskazana przez geodetę i wyrównana równiarka w bieżącym roku. Droga nr 262 nie jest brana pod uwagę do remontu w najbliższych latach ze względów finansowych. Radna H. Raducha: chodzi o drogę dojazdową do łąk. - likwidacja przystanku w Szuszalewie, który jest w złym stanie technicznym. Burmistrz: posiadamy uzgodnienia z PZDW. Problemem jest pokrycie eternitem i brak środków finansowych na ten cel. Koszt rozebrania wiaty przystankowej na podstawie oferty PGKiM na przystanek w Brzozowie wynosi 3026,78 zł. Na roboty związane z przystankami musimy przeznaczyć środki finansowe w budżecie gminy, ponieważ wiele z istniejących wymaga remontu, jak również są niezałatwione wnioski mieszkańców na ustawienie wiat przystankowych w nowych miejscach, w których dotychczas tych obiektów nie było a obecnie występują potrzeby. - odkrzaczenie drogi nr 160 w Kropiwnie. Burmistrz: odkrzaczenie drogi oraz wycięcie rosnących na działce drzew jest możliwe. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wskazanie granic działki drogowej, a następnie podjęcie stosownych działań. Sprawa zostanie załatwiona w 2016 roku. - zrobienie porządku z dzikim wysypiskiem w Kropiwnie. Burmistrz: w przyszłym roku będziemy starali się je zlikwidować. - za wsią Kropiwno znajduje się stary cmentarz, najmłodszy pomnik jest z 1906 r. Należałoby go ogrodzić i ustawić tablicę, gdyż dookoła znajdują się pola i rolnicy worują się teren cmentarza. Burmistrz: gmina zajmuje się tylko cmentarzami wojennymi i komunalnymi, a cmentarz w Kropiwnie nie jest takim cmentarzem. Może z funduszu sołeckiego uda się wykonać tę inwestycję. Radna H. Raducha: jeżeli byłoby to korzystne, to wpisać ten cmentarz do rejestru zabytków. Burmistrz: zastanowimy się nad tym.


Radna E. Adamowicz: - naprawa instalacji w świetlicy w Kamiennej Starej. Burmistrz: instalacja wygląda źle, jednak nie mamy środków finansowych na naprawę. Będziemy szukać miejsca, w którym powstał problem. Radna E. Adamowicz: kiedy pojawi się kompetentna osoba, która sprawdzi wadliwą instalację? Burmistrz: niedawno pojawił się taki pomysł, żeby wezwać fachowca do sprawdzenia. - ustawienie tablicy informacyjnej Kamienna Nowa zdjętej podczas budowy drogi. Burmistrz: tablica zostanie wykonana i ustawiona we właściwym miejscu. - ustawienie wiaty przystankowej w Kamiennej dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły. Burmistrz: fundusze, jakimi dysponujemy nie pozwalają nam na dzień dzisiejszy zrealizować takie zadanie. - kiedy zostanie wykonana dokumentacja na budowę drogi w Kirejewszczyznie? Burmistrz: zgodnie z umową i aneksem do niej dokumentacja na jej budowę zostanie wykonana do końca maja 2016 roku. Radna E. Adamowicz: pas drogowy leży w części działki prywatnej. Deklaracja mieszkańców do tej pory była tylko ustna, że przekazują swoje działki pod budowę drogi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie od mieszkańców pisemnych deklaracji, żeby nie było takiej sytuacji, że zostanie wykonana dokumentacja na zadanie, a jakiś mieszkaniec wycofa swoją zgodę. - naprawa dróg żwirowych, tylko jedna zgłaszana na poprzednich sesjach została zrobiona. Burmistrz: staramy się na bieżąco sprawdzać stan dróg, czasami jest to tylko przesunięte w czasie. Radny P. Chodziutko: - co Burmistrz zamierza zrobić z dokumentacją kontrolną świetlicy wiejskiej w Reszkowcach? Wykonawca w ramach gwarancji dokonał niewielkich poprawek. Burmistrz: wykonawca wykonał drobne naprawy w ramach reklamacji, jednak niektóre rzeczy wadliwe powinny wystąpić w protokole odbioru. Radny P. Chodziutko: nie ma założonej książki obiektu i dlatego wykonawca zasłania się przed ich usunięciem tym argumentem. Nie są prowadzone także kontrole ani serwis urządzeń. Burmistrz: książek obiektu na świetlice nie ma, będziemy się starali je założyć na wszystkie świetlice. - ustawienie koszy na śmieci przy świetlicach wiejskich. Burmistrz: zgodnie z regulaminem świetlic wiejskich § 2 ust. 1 sołtysi lub osoby wskazane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej są opiekunami świetlic wiejskich i sprawują bieżący zarząd majątkiem świetlicy, w szczególności administrują nieruchomościami, na których znajdują się świetlice, dbają o czystość obiektów i przyległych terenów. Radny P. Chodziutko: to co mają zrobić ze śmieciami, które zostają po jakichś imprezach? Burmistrz: tak jak wspomniałem o porządek dba sołtys, a ten kto korzysta, powinien swoje śmieci zabrać. Przewodniczący Rady J. Budnik: warto się zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu. - wytyczenie geodezyjne drogi w obrębie wsi Łozowo kol. Brak jest decyzji na wycinkę drzew. Burmistrz: opisana droga planowana była w części działki nr 430 i 431 do remontu w tym roku. Złożony został do Starostwa Powiatowego w Sokółce wniosek o pozwolenie na wy-

cinkę drzew. Nie uzupełniliśmy wniosku o wymaganą dokumentację, z której wynikałaby konieczność wycinki drzew. Wpłynęło pismo od właścicieli gruntów o wykonanie remontu na całej działce 430, co nie było możliwe również ze względów finansowych gminy. Radny P. Chodziutko: zadanie było ujęte w 2015 roku, ale nie zrealizowane, czy w tym roku 2016 jego realizacja będzie w pierwszej kolejności? Burmistrz: trudno powiedzieć, czy to zadanie będzie realizowane w pierwszej kolejności, ale jeśli w przyszłym roku będą pieniądze z bieżącego utrzymania dróg, to postaramy się zrobić tę drogę w całości. Radny S. Grajewski: - słupy na ul. Mickiewicza Burmistrz: słupy zostały ustawione przez Pana Mojżuka i padł zarzut że ustawione w złym miejscu. Sprawdziliśmy, że postawione jednak zostały zgodnie z dokumentacją. Radny P. Mojżuk: słupy zostały ustawione przez firmę, której jestem współwłaścicielem, a nie ja, jako Pan Mojżuk. Radny S. Grajewski: trzeba sprawdzić, czy słup nie będzie przeszkadzał w ciągu pieszym. Burmistrz: my nie możemy zmieniać dokumentacji i przestawiać cudzych słupów. - oznaczenia nr domów we wsi Małowista, Burmistrz: jeżeli będą fundusze, będziemy starali się realizować te zadania. Takie zadanie można było wziąć uwagę przy planowaniu funduszu sołeckiego. - informacja nt. odejścia Rafała Jarmoszko ze stanowiska Kierownika ref. BGK, Burmistrz: wpłynęło do nas podanie od Pana J. o rozwiązanie stosunku pracy. Radny S. Grajewski: czy Pan Burmistrz podpisał w sprawie Pana J. porozumienie z Wójtem Nowego Dworu? Burmistrz: porozumienie przygotowane przez Wójta Nowego Dworu z datą 1 listopada nie zostało podpisane. Pan J. sam złożył podanie. - wyasfaltowanie drogi Jałówka – Brzozowo, dlaczego tej drogi nie zgłoszono do programu? Burmistrz: jest to droga powiatowa, zostanie zgłoszona do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” i operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Nabór wniosków został wyznaczony w dniach 18 stycznia 2016 r. do 17 marca 2016 r. - w Trzyrzeczakach istnieje „trasa biegowa”, ale nie ma żadnych oznaczeń i nikt nie wie gdzie to się znajduje. Podobno pobierana jest też jakaś opłata. Burmistrz: informacja o przebiegu trasy biegowej znajduje się na tablicy ogłoszeń przy leśniczówce w Trzyrzeczkach. Opłata wynosi 6 zł. od osoby za dobę i ulgowy 3 zł od osoby za dobę. Radny S. Grajewski: dobrze by było, gdyby w miejscu, gdzie przebiega ta trasa, wysypana była żwirowa droga, aby było bezpieczniej i wygodniej. Słaba atrakcja chodzić po korzeniach. Radny A. Żadziłko: - wyrównanie dróg gminnych w moim okręgu wyborczym, Burmistrz: drogi są równane w terenie całej gminy w miarę konieczności i możliwości finansowych gminy. - postawienie wiaty przystankowej w Sławnie, Burmistrz: będzie brana pod uwagę i w miarę możliwości finansowych gminy wykonana.


Przewodniczący Rady J. Budnik: - przeprowadzić teraz zabiegi pielęgnacyjne w parku i nie czekać z nimi do wiosny, Burmistrz: zabiegi w parku będą wykonywane dopiero na wiosnę. - przejrzeć oświetlenie uliczne przy pl. Kościuszki, Burmistrz: oświetlenie w mieście i gminie jest pod kontrolą pracowników urzędu oraz wykonawcy, z którym zawarta jest umowa na uzupełnianie i remont niesprawnych lamp oświetleniowych. Problem Placu Kościuszki polega na tym, że zamierzamy w 2016 roku kupić i ustawić co najmniej trzy jednakowe słupy na odcinku od poczty do sklepu spożywczego. - jak funkcjonuje PSZOK, w jakich godzinach? Nigdzie nie ma takiej informacji, a powinien funkcjonować w godz. popołudniowych i w soboty. Przygotować taką informację, jakie odpady są przyjmowane przez PSZOK i w jakich godzinach. Burmistrz: został zamówiony baner z informacją, w jakich godzinach funkcjonuje punkt i jakie odpady są przyjmowane. Będzie on wywieszony na ścianie budynku przy wjeździe do PGKiM. Informacja w jaki sposób są przyjmowane znajduje się na stronie internetowej PGKiM. - na poprzedniej sesji padła informacja, że zaułek na ul. Gen. Sulika będzie asfaltowany, a nie zostało to ujęte w budżecie, proszę o informację. Burmistrz: zaułek jest brany pod uwagę przy ustalaniu wykazu zadań inwestycyjnych. Radny S. Grajewski: jak najszybciej należałoby zamknąć temat studium zagospodarowania przestrzennego i podjąć go w następnym roku. Burmistrz: spotkanie z planistami odbyło się. Studium zagospodarowania przestrzennego zostanie zakończone w czerwcu 2016 r. Radna B. A. Krzywicka: zbliżają się święta i czas pomyśleć o oświetleniu świątecznym. Należy zrobić jego przegląd, bo w ubiegłym roku nie wszędzie dobrze funkcjonowało. Burmistrz: oświetlenie świąteczne zostało zamontowane, jednak posiadane ozdoby mają już swoje lata i wymagają naprawy. Nowych ozdób nie zakupiono. Mamy taki pomysł, aby w przyszłym roku ogłosić konkurs na najładniej udekorowane posesje. Wnioski i sprawy różne: Radny P. Chodziutko: - udrożnienie pasa drogowego znajdującego się przy banku spółdzielczy, a łączącego dwie ulice Wesołą i Tysiąclecia; Burmistrz: sprawa jest skomplikowana. Droga jest częściowo zajęta przez budynek banku, więc zrobienie drogi nie jest możliwe, a jedynie chodnik. Jest tam wąski przesmyk i połączenie między ulicami nie jest możliwe do wykonania. Radna H. Raducha: - dobiegają końca prace nad strategią Fundacji Biebrzańskiej, nasza gmina zadeklarowała tylko jedno zadanie do realizacji dotyczące rewitalizacji parku. Apeluję o niezamykanie sobie drogi na pozyskanie środków i zastanowić się nad innymi zadaniami. Burmistrz: wnioski są składane z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, więc zgłosiliśmy tylko jedno duże zadanie rewitalizacja parku. Radny S. Grajewski: - pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, aby Burmistrz zastanowiła się nad tym więcej pojeździł i pozyskał trochę środków;

Burmistrz: wnioski są składane z uwzględnieniem możliwości finansowych własnych gminy. Zapewnienie udziału własnego jest wymagane przy wszystkich zadaniach współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Gdyby były przygotowane dla nas worki pieniędzy, to bym jeździł po nie. Mamy kilka zadań priorytetowych, np. dom kultury, rewitalizacja parku, drogi w mieście i na wsi. Szukajmy własnych środków, aby mieć jakieś zabezpieczenie i dopiero wtedy szukajmy środków zewnętrznych. Radny S. Grajewski: o jakich środkach Pan mówi, pewne sprawy zostały przegapione, gdzie schetynówka na 2016 rok, nawet nie złożono wniosku. Burmistrz: tak, wniosek nie został złożony do schetynówki. Dlatego proponuję robić dokumentacje na zadania, żeby były gotowe przy składaniu wniosków na inne konkursy. Przewodniczący Rady J. Budnik: na komisjach padło stwierdzenie, aby robić dokumentacje tylko w takim przypadku, gdy będziemy mieć pewność, że uzyskamy dofinansowanie z zewnątrz na jakieś zadanie. Radny S. Grajewski: starosta na spotkaniu z naszymi mieszkańcami obiecał wykonanie wielu dróg. Szkoda tylko, że na żadne zadnie nie pozyskamy środków zewnętrznych. Burmistrz: razem ze Starostą i Dyrektorem Pulem weryfikowaliśmy, które zadania są realne do zrealizowania i na które pozyskamy środki. Przewodniczący Rady J. Budnik: - do Urzędów dotarły ankiety odnośnie pisania strategii z Fundacji Biebrzańskiej, należałoby przesłać je do jednostek podległych, może zainteresowane byłyby tym stowarzyszenia czy szkoły do 100 uczniów. Warto zgłaszać swoje potrzeby i pomysły, aby mogły zostać zrealizowane. Burmistrz: konsultacje projektu były dostępne na stronie Urzędu. Uwagi można było składać do 21 grudnia. - według wcześniejszych ustaleń droga przy sklepie „Biedronka” miała być realizowana w 2016 roku, jak to jest w rzeczywistości i dlaczego jej nie ma ujętej w budżecie? Burmistrz: jest to droga powiatowa, ale spróbujemy do tego tematu podejść w trochę inny sposób. Ani Powiat, ani my z własnych środków nie zrealizujemy tego zadania. Przewodniczący Rady J. Budnik: w budżecie powiatu ujęte są w ogóle inne zadania, a nie nasze. Burmistrz: nie mówimy tu o roku 2016 tylko o latach kolejnych. Dużo inwestycji blokuje nam brak własnych środków. W 2016 r. mamy do spłacenia zadłużenie 1,5 mln zł., w 2017 r. 1,8 mln. zł. Takie zobowiązania blokują nam inwestycje na terenie naszej gminy, a nie możemy pozwolić sobie na branie kredytów. - dofinansowanie dla zespołu Ad Rem na wydanie pływy w kolędami w kwocie 2500 zł. Burmistrz: sprawa zespołu leży w gestii Domu Kultury. Sołtys Sołectwa Dąbrowa Białostocka: - czy gmina jest w stanie wykonać informację, jak możemy zdawać śmieci np. odpady zielone, gruz, liście. Często ludzie nie wiedzą gdzie mają je wywieść. Burmistrz: taka informacja będzie dostępna na banerach PSZOK-U. Przewodniczący Rady J. Budnik: czy PSZOK będzie otwarty w godzinach popołudniowych? Burmistrz: 2 – 3 dni w tygodniu będą to godziny popołudniowe i będzie czynny w sobotę. - ustawienie słupów oświetleniowych na ul. Wojska Polskiego od ul Kunawina do oczyszczalni ścieków. Burmistrz: ze względu na możliwości finansowe gminy wnio-


sek nie może być wykonany. Będzie brany pod uwagę przy ustalaniu zadań inwestycyjnych na kolejne lata. Radny G. Szachułowicz: - położyć większy nacisk na budowę przystanków na terenach wiejskich, Burmistrz: budowa wiat przystankowych na terenie gminy to palący problem. Dobrym rozwiązaniem jest podejść do tego tematu przy planowaniu funduszu sołeckiego. - były likwidator SKR nie zdał dokumentów pracowników do archiwum i znajdują się u niego w domu. Czy Gmina może w jakiś sposób pomóc w zagospodarowaniu tych akt, czy też przekazać je do archiwum? Burmistrz: Gmina nie jest strona w tych sprawach, my jedynie możemy podpowiedzieć gdzie znaleźć potrzebne dokumenty. Sekretarz Gminy: urząd prowadzi tylko własne archiwum zakładowe. Dokumentację ze szkół częściowo przekazujemy do Kuratorium. Sołtys sołectwa Sadek: - należałoby doprowadzić do przeprosin Radego Jedlińskiego, który był obrażany przez Pana K. odnośnie pisania artykułów do „Głosu Dąbrowy”. Burmistrz: jest to sprawa prywatna pomiędzy wymienionymi osobami. - na spotkaniu ze Starostą użył on sformułowania o wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej. Starosta zleca wykonywanie zadań dla swoich. Sprawdzenie przez Komisję Rewizyjną i Gospodarczo – Finansową zakresu robót, czy zostały należycie zlecane. Burmistrz: jest to sprawa komisji rewizyjnej. Przetargi odbywają się zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Radny T. Jedliński: była mowa odnośnie asfaltowania zaułków na ul. Gen. Sulika, a nie ma ujętego tego zadania w budżecie. Druga sprawa dotyczy tego, co zostanie zrobione z zakupionymi działkami na ul. Armii Krajowej. Czy jest jakaś prawna możliwość wykorzystania dróg przekazanych dla gminy, gdyż obecnie są one użytkowane rolniczo przez poprzedniego właściciela. Burmistrz: na zaułek przy ul. Gen. Sulika brak środków, w tym roku musimy zrezygnować z wielu zadań. Odnośnie działek na ul. Armii Krajowej, to podczas podpisywania aktu notarialnego w obecności poprzedniego Burmistrza Ciszkowskiego, w obecności Pana Krzysztopika i jego żony oraz chyba Pani Skarbnik było powiedziane, że dopóki gmina nic na tych działkach nie będzie robić, to Pan K. może je użytkować. Po raz kolejny to powtarzam. Była przeprowadzona rozmowa w sprawie dróg, które gmina przejęła. Została przygotowana umowa dzierżawy na te grunty i ten Pan może je dzierżawić. Na dzień dzisiejszy nie została ona jeszcze podpisana, ale informacja do pana Krzysztopika została wysłana, aby zgłosił się do Urzędu w celu podpisania umowy dzierżawy.

Radny T. Jedliński: czy ta sprawa dotyczy również tych dwóch nabytych przez gminę działek za kwotę 118 tys. zł? Burmistrz: nie dotyczy to tych dwóch działek. Kiedy przejmowaliśmy wykupione działki, były one obsiane, zboże zostało zebrane, a działki przywrócone do stanu wskazanego w akcie. Radny T. Jedliński: to rozumiem, że te działki nie będą obsiewane. Burmistrz: my nie pozwalamy na obsiewanie tych działek, jednak jak będzie, to zobaczymy. Radny A. Hrynkiewicz: droga przy banku Spółdzielczym ma 5 m szerokości, to nie jest jakiś tam przesmyk. Jest możliwość udrożnienia tego, co przyczyni się do rozładowania ruchu na ul. Tysiąclecia. Należałoby przychylić się do tego tematu. Jestem zdegustowany Pana odpowiedziami na zgłaszane przez nas Radnych interpelacje, w 80 % odpowiada Pan, że jest brak środków. Nie po to je zgłaszamy w imieniu mieszkańców, żeby udzielano nam takiej odpowiedzi. Odnośnie ul. Popiełuszki to w mediach mówił pan, że jest ona priorytetem do zrobienia, jeśli tak, to dlaczego nie ma jej ujętej w budżecie i kiedy w ogóle będzie realizowana? Jak Pan widzi w ogóle pozyskanie środków na realizację zadań na terenie miasta i gminy na kadencję? Burmistrz: priorytetem jest kilka zadań, ale kiedy będą realizowane, to trudno powiedzieć. Są pewne zadania, które możemy zrealizować ze środków własnych, ale będziemy się starać również na realizację zadań ze środków zewnętrznych. Radny P. Mojżuk: czy PGKiM poniesie jakieś konsekwencje finansowe lub inne za niewywiązanie się z umowy odnośnie PSZOK. W umowie są zawarte zapisy i odwołania do punktów, które w ogóle nie istnieją. Burmistrz: chcielibyśmy pójść w nowe rozwiązanie utworzenie PSZOK przy byłym wysypisku śmieci. Jestem przeciwny składowaniu odpadów zielonych w mieście. Karać nie możemy, ani rozliczać w trakcie trwania umowy, a ona jeszcze trwa. Radny Jedliński: proszę o uzupełnienie danych. W pasie drogowym na kolonii Miedzianowo wycięto 65 drzew i sprzedano je za 615 zł, czyli wychodzi 8 zł za sztukę. Kto szacował te drzewa i kto je kupił? Czy była znana ilość metrów sześciennych tego wyciętego drzewa? Burmistrz: drzewa wycięła i zabrała osoba, która jest następcą właściciela przylegającej do drogi działki. My zleciliśmy prace związane z wycinką i uporządkowaniem terenu. Środki za drzewa wpłynęły do budżetu gminy. Radny T. Jedliński: czyli rozumiem, że drzewem zapłacono za jego wycinkę. Burmistrz: częściowo tak. Tak to było praktykowane wiele lat wstecz. Radny T. Jedliński: kto wyceniał wartość drzew? Burmistrz: ta kwota wynikła w czasie rozmowy i negocjacji między osobą zainteresowaną a kierownikiem ref. RGG panem M. Mikłoszem.


Sprawozdanie z XIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 stycznia 2016 roku Radny Paweł Mojżuk zgłosił wykreślenie z porządku obrad pkt. 9f zaproponowany przez Burmistrza projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie. Taka jest wola Rady, a poza tym nie mamy wystarczających informacji, aby podejmować tak ważne decyzje. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zmianę do porządku – wykreślenie pkt. 9f. Za wykreśleniem projektu uchwały głosowało 14 Radnych. Burmistrz: proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na zadanie dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce. Skarbnik Gminy Ewa Czarniecka: w związku z tym, że na tej sesji będzie uchwalany budżet, podjęcie takiej uchwały pozwoli nam na przekazanie środków. Radny Jedliński: czy ten wydatek jest dodatkowo planowany? Skarbnik: to zadnie było ujęte w projekcie budżetu, ale w innej kwocie, zwiększono ją w autopoprawkach do budżetu w związku z otrzymaną dotacją z PFRON. Przewodniczący Rady: proponuję w miejsce wykreślonego projektu uchwały dot. likwidacji SP w Nierośnie, czyli punkt 9f wprowadzić proj. zaproponowany przez Burmistrza projekt uchwały. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zmianę do porządku wprowadzenie pkt. 9f. Za wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 14 Radnych. Zastępca Burmistrza: zwracam się do Rady o wykreślenie z porządku obrad pkt. 9a projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016 - 2020. Jest to podyktowane tym, że zgodnie z sugestii Radnych wykazano pewne nieścisłości w przygotowanym dokumencie. NFO prowadzi bezpłatne konsultacje w sprawie planów gospodarki niskoemisyjnej. Chcemy dla państwa przygotować dokument w odpowiedniej formule. Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej. 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 4. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych. 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostek samorządu terytorialnego. 6. Sprawozdanie Burmistrza z prac organu wykonawczego za IV kwartał 2015 r., a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej. 7. Przyjęcie budżetu gminy na 2016 rok. 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016-2024. 9. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia taryf opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w Różanymstoku eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej b) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, c) przedłużenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka we wsi Stock, Nierośno, Sadowo, Jałówka, Zwierzyniec Wielki eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie d) przejęcia od Powiatu Sokólskiego zadania zarządzania pu-

bliczną drogą powiatową. e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na zadanie dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, f) wyboru przedstawiciela Gminy Dąbrowa Białostocka do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza, 10.Wnioski i sprawy różne. Do punktu 7. Przyjęcie budżetu gminy na 2016 rok. Uchwała Nr XIV/76/16 została przyjęta większością głosów za. Do punktu 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016-2024 Uchwała Nr XIV/77/16 została przyjęta jednogłośnie. Do punktu 9 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia taryf opłat za wprowadzanie œ cieków do urządzeń kanalizacyjnych w Różanymstoku eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej Uchwała nie została przyjęta b) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie œ cieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Uchwała nie została przyjęta. c) przedłużenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka we wsi Stock, Nierośno, Sadowo, Jałówka, Zwierzyniec Wielki eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie spółka z o.o. Zaścianki, ul. Usługowa 6, 15-521 Białystok Uchwała Nr XIV/78/16 została przyjęta jednogłośnie. d) przejęcia od Powiatu Sokólskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Uchwała Nr XIV/79/16 została przyjęta jednogłośnie. e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na zadanie dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce Uchwała Nr XIV/80/16 została przyjęta jednogłośnie f) wyboru przedstawiciela Gminy Dąbrowa Białostocka do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza Na przedstawiciela wyłania się Andrzeja Wnukowskiego Zastępcę Burmistrza. Uchwała Nr XIV/81/16 została przyjęta jednogłośnie.


Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Radny T. Jedliński: - informacja nt. przeniesienia MGOK do budynku Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej. Jaka jest decyzja w tej sprawie Dyrektora ZSS? Burmistrz: było to omawiane na posiedzeniu komisji, dyrektor ZSS przygotował w odpowiedzi pismo, z którego wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości przeniesienia. - przygotowanie dla Radnych szczegółowych informacji odnośnie przebudowy, naprawy i remontu dróg. Burmistrz: informację dotycząca dróg spełniających określone dla dróg do remontu w ramach funduszu rekultywacji Urzędu Marszałkowskiego przekazałem Radnym przed dzisiejszą sesją. - czy gmina będzie inwestować w biogazownię na terenie naszej gminy? Burmistrz: trwają rozmowy z inwestorem. Jesteśmy zainteresowani taką inwestycją. Był zorganizowany wyjazd do Sokółki gdzie zapoznano nas z funkcjonowaniem biogazowni, zadawaliśmy tez pytania dla inwestora. - nagłośnienie sali konferencyjnej, może od MGOK wypożyczać sprzęt na czas sesji? Burmistrz: przenoszenie sprzętu elektronicznego z miejsca na miejsce nie jest dobrym rozwiązaniem. Jednak problem nagłośnienia jest, może zastanowić się nad zakupem kilku mikrofonów. Radny A. Hrynkiewicz: - na ul. Tysiąclecia od ul. Południowej do liceum ustawiony jest znak zakazu postoju, czy nie przesunąć go dalej do zatoczki autobusowej? Jakby ta cała strona była wolna to udrożniłoby to ulicę i stworzyło bezpieczeństwo. Burmistrz: interpelacja została przesłana w dniu 4.01.2015 r. do załatwienia zgodnie z Kompetencjami do powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. W dniu 21 stycznia powołana przez PZD komisja dokonała sprawdzenia realizacji interpelacji. Interpelacja zostanie pozytywnie załatwiona. Czy będzie to rozwiązanie dobre, czy nie czas pokaże. Natomiast już docierają do nas sygnały, czy nie byłoby lepiej zrobić tam zakaz postoju, a nie zakaz zatrzymywania się. Radna H. Raducha: - prośba o wycięcie krzaków znajdujących się na poboczach drogi do Ostrowia. Burmistrz: interpelacja została przesłana w dniu 4.01.2015 r. do załatwienia zgodnie z Kompetencjami do powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Nie mamy jeszcze odpowiedzi w tej kwestii. - ustawienie stołu na targowicy miejskiej dla osób sprzedających produkty regionalne. Burmistrz: stoły na targowicy będą ustawione w II kwartale bieżącego roku. Radny A. Kowalczuk: - dokręcenie śrub w ogranicznikach znajdujących się na ul. Kołłątaja. Burmistrz: sprawa została przekazana wykonawcy przebudowy drogi i niezwłocznie usterka została usunięta. Trzeba zdawać sobie sprawę, że te śruby po jakimś czasie znów wyjdą. Ten problem trzeba cały czas monitorować i sprawdzać. - zamontowanie luster na ul. Konopnickiej dla wyjeżdżających z ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej

Burmistrz: interpelacja została przesłana w dniu 4.01.2015 r. do załatwienia zgodnie z Kompetencjami do powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Nie mamy jeszcze informacji na ten temat. Radna E. Adamowicz: - prace na drodze Osmołowszczyzna – Kamienna zostały wstrzymane ze względu na brak pozwolenia na wycinkę drzew. Burmistrz: na wycinkę drzew został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Sokółce. Na podstawie pisma Starostwa zobowiązani zostaliśmy do opracowania dokumentacji na remont drogi, na podstawie którego ponownie możemy wystąpić o wycinkę drzew. naprawa nawierzchni drogi do wiatraka w Osmołowszczyznie. Burmistrz: wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze kol. Małyszówka jest brane pod uwagę przy ustalaniu zadań inwestycyjnych do wykonania na poszczególne lata. W miarę możliwości finansowych zadanie będzie wykonane. Mam nadziejże, że wspólnie uda się nam znaleźć środki finansowe na realizację zadania. - czy były prowadzone prace w lasku szpitalnym? Burmistrz: w lasku komunalnym nie prowadzono żadnych prac. Uzyskaliśmy decyzję Starostwa na pozyskanie 10 m3 drewna, a to jest mało. Złożono drogi wniosek na pozyskanie 80 m3. Podejdziemy do tego w formie przetargu, czy też w innej formie. Radna B. A. Krzywicka: - wykonanie zatoczki parkingowej na ul. Południowej przy Szkole Podstawowej. Burmistrz: wniosek w przedmiotowej sprawie złożył również Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Sprawa została przesłana do załatwienia do zarządcy drogi PZD w Sokółce. Radny G. Szachułowicz: - stoły znajdujące się na bazarze miejskim można przenieść na targowicę. Burmistrz: stoły na targowicy będą ustawione w II kwartale bieżącego roku. Radny S. Grajewski: - zorganizowanie spotkania ze Starostą odnośnie szpitala oraz remontu dróg znajdujących się na terenie naszej gminy. Ukazała się informacja, że szpital jest na plusie a na spotkaniu rady społecznej była informacja, że jest na minusie. Porozmawiać ze Starostą, jak to się stało, że gmina dołożyła się do zakupu agregatu, a Starostwo nie dało ani złotówki. Inne gminy nie partycypują w finansowaniu szpitala. Burmistrz: spotkanie ze Starostą odbyło się, była możliwość zadawania pytań. Przewodniczący Rady J. Budnik: - chodnik znajdujący się na ul. Szkolnej jest w złym stanie, należałoby go poprawić zanim dzieci wrócą do szkoły po przerwie świątecznej. Burmistrz: chodnik na ul. Szkolnej jest niszczony przez samochody dostarczające gaz do kotłowni. Chodnik zostanie naprawiony jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, jeżeli teren nie będzie umarznięty. - zwrócić się do Powiatu, aby wystąpił do gminy Suchowola o środki na utrzymanie wydziału komunikacji, bo inaczej mieszkańcy ich gminy nie będą obsługiwani w Dąbrowie.


Burmistrz: w tej sprawie można było rozmawiać za Starostą podczas spotkania. Padły sugestie, aby karać mieszkańców

Suchowoli za działania ich Burmistrza, ale jest to niezasadne. Pan Starosta udzielił wyczerpującej odpowiedzi na ten temat.

Ludzie listy piszą…. Szanowna Redakcjo „Głosu Dąbrowy” W sprawozdaniu z XI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej („Głos Dąbrowy” nr 6 (201) z październikagrudnia 2015) została zamieszczona informacja o sposobie uregulowania korzystania z działek gminnych przy ul. Armii Krajowej. Każdy urzędnik samorządowy wie, że gmina umowy lub zobowiązania może zawierać tylko w formie pisemnej. W sprawie działek przy ul. Sulika nie podpisywałem z nikim żadnego dokumentu w zakresie ich użytkowania. Widząc, że gminne działki użytkowane są rolniczo, wystosowane zostały pisma do użytkownika o zaniechanie tego procederu. Mimo to nielegalna działalność trwała nadal. Wobec tego gmina wystąpiła do sądu z roszczeniem w stosunku do użytkownika o zapłatę za bezumowne korzystanie z gminnej ziemi. W pozwie wskazano także, że użytkownik bez wiedzy właściciela, pobierał unijne dopłaty na bezumownie użytkowane przez siebie działki. O losie pozwu sądowego mogą coś więcej powiedzieć obecne władze samorządowe. Również w roku 2015 użytkownik obrabiał gminne działki przy ul. Sulika. Czy miał na to jakąś umowę? To również pytanie do obecnych władz samorządowych. Z wyrazami szacunku Tadeusz Ciszkowski O wyjaśnienie poprosiliśmy właściwą instytucję.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej Z tytułu bezumownego korzystania z działek należących do Gminy Dabrowa Białostocka położonych przy ul. Armii Krajowej została wniesiona opłata w wysokości 662,6 zł. W przypadku dalszego korzystania z nieruchomości w sposób bezumowny będą naliczane stosowne dalsze opłaty.

BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 11:30 - 16:30 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 ----PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ mgr Jarosław Budnik przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, tj. piątek w godz. 15:00-17:00 w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6. ----WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ mgr Stanisław Grajewski przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, tj. wtorek w godz. 8:30 - 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6. BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ INFORMUJE, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00. Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy. Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.

Profile for By pobrać pisz: mgok-db@o2.pl

Głos Dąbrowy (202) - marzec 2016 - wkładka  

Głos Dąbrowy (202) - marzec 2016 - wkładka  

Profile for mgok-db
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded