Page 1

ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

ေမာင္သံေခ်ာင္း၊ ေမာင္လူေအး ၊ ေမာင္ဥဂၢါ တု႕ိ ၏ ကေရာ္စာ ေပါင္းခ်ဳပ္

မာတိကာ

http://ogga.myanmapress.com

စာမ္ကးနြာ 1


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

ပုဵနုိပးမြတးတမး့ ပထမအၾကိမး ဿွှှ၇ ၾသဂုတးလ

တနးဖုိ့ အခမဲံ

အုပးေရ အကနး႕အသတးမရြိ

မ္ကးနြာဖုဵ့ Microsoft Word 2010

ကျနး်ပဴတာစာစီ Microsoft Word 2010 အမ္ဳိ့အစာ့ PDF

ထုတးေွသူ အရကးသမာ့မ္ာ့ ပါတီ(်မနးမာ်ပညး) မြ တစးကမၻာလုဵ့သုိ႕ ထုတးေွ ်ဖနး႕ခ္ိသညး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 2


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး I.

စီစဥးသူအမြာစာ

I.

ေမာငးသဵေခ္ာငး့

1. သတငး့ေထာကးသဵေခ္ာငး့ နြြငးံ အပ္ဳိ ်ပနး်ဖစးေ

2. သတငး့ေထာကးသဵေခ္ာငး့ ြငးသူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျမ ဲ ြတးတမး့ 3. ်ပညးသ႕ူ ေအ့်မ 4.

အတျကးအမတးေလာငး့သဵေခ္ာငး့မြအထူ့အၾကဵေပ့ခ္ကး

5. ေဒါကးတာသဵေခ္ာငး့

ကၽျနးေတားအာ့ ဿွွွစီစီေအာကး အိမးသဵု့ေမားေတားယာဥးငယး

တစးစီ့ အလကာ့ေပ့ ိုငး မေပ့ ိုငး ြငးပါတးသကး်ပီ့ေမ့ချနး့ေမ့်မနး့ခနး့ 6.

ကးသယ ျ းေရ့၇စာတိုကး ြငးေၾက့နနး့ွနးၾကီ့ ာန ်ပညးေထာငးစုွနးၾကီ့ ြငး သဵေခ္ာငး့အသဵမြ တယးလီဖုနး့်ဖငး

7. II.

ကးသယ ျ းေမ့်မနး့ခ္ကး

ုိ့ေပ ေမာငးလူေအ့

1. ေမာငးလူေအ့နြငးံကငးမရာမ္ာ့ 2. ေမာငးလူေအ့ ြငးံ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေ 3. ေမာငးလူေအ့ ြငးံ

ာငးလူေအ့

မ္ာ့

4. ေမာငးလူေအ့တိအလု ု ပးရုဵ 5. ေမာငးလူေအ့တို ျာ့တငး့ကုပး III.

ေမာငးဥဂၢါ 1. ဟုတးကံေ ဲ ပါတယးခငးဗ္ 2. ဒါမ္ဳိ့ ဘယးဘုရငး လုပးရဲ သလဲ 3. အလျနး

ုိ့ေသာ ေမာငးဥဂၢါ

4. ်မငးသာ့ၾကာ့သာ့ 5. ကၽျနးေတား

ေပါငး့သငး့အပးေသာ လူမုိကးမ္ာ့ နြငးံ မေပါငး့သငး့အပးေသာလူလိမၼာမ္ာ့

6. ွိေရာဓိအေတျ့စဥးမ္ာ့

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 3


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး စီစဥးသူ ရနးကုနး်မဳိ႕ လယးေခါငး ဘုဵ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့ေယာငးေယာငး

ုိငး တစး

အမြာစာ

ုိငးတင ျ း လူ ၁ ေယာကး စုမိၾကသညး၈ တစးေယာကးက

သတငး့သမာ့ေယာငးေယာငး၇

တစးေယာကးက

ကေလ့ဖေအ

ဓာတးပုဵေတျကရာ ရုိကးတတး်ပီ့ အရကးမေသာကးပဲ အ်မညး့စာ့တတးေသာ သူ၇ တစးေယာကးက နဖူ့ေ်ပာငးေ်ပာငး မ္ကးေမြာငးေမြ့ေမြ့ အကးတစးဗစးလုိလုိ သတငး့သမာ့၇ ေနာကး

ုဵ့ တစးေယာကး

ကေတာံ ခပးေဂါကးေဂါကး ဘေလာံဂါလညး့်ဖစး စပလစးက္ဳရယးအရငး့ခဵ ဖျတး်ဖဳိ့ေရ့သမာ့၈ ထုိသုိ႕ အဵခ္ီ့ဖျယးရာ ဂုဏးအငးမ္ာ့နြငးံ ်ပညးစုဵေသာ ထုိ ၁ ေယာကး ေသာကး ရငး့ ေ်ပာ၇ ေ်ပာ ရငး့ ေပါကး၇ ေပါကး ရငး့ ေဂါကးလာသညး၈ ထုိ လူ ၁ေယာကးတင ျ း ၀ ေယာကး ေသာ သူမြာ ေပါေတာေတာ

ေၾကာငးေတာငးေတာငး

ပါၾကသညး၈ သူတ႕ုိ

ေဂါကးေတာကးေတာကး

စာေ်ပာငးမ္ာ့ေရ့တာ ွါဒနာ

မ္ကးနြာစာအုပးတင ျ း ကေလာငးေသျ့ၾက ရငး့ သုဵ့ေယာကး ေပါငး့ ်ပီ့

စာေ်ပာငးေတျ စုထုတးရေအာငး လု႕ိ ကၽျနးေတားက အၾကဵ်ပဳမိသညး၈ အာ့လုဵ့က မူ့မူု့ နဲ႕ သေဘာတူ်ပီ့ ေကာငး့သာ့ပဲ လုပးေလဟုေ်ပာေသာ ေၾကာငးံ ဤစာအုပး ေလ့်ဖစးလာသညး၈ အခ္ဳိ႕ စာမ္ာ့သညး ်ပဇာတး

နးသညး၇ အခ္ဳိ႕ ွတၱဴ

နးသညး အခ္ဳိ႕ မြာ အကးေ

နးသညး၈

ဘာွါဒ ညာွါဒ ဘာဟနး ညာဟနး ကၽျနးုပးတုိ႕ မသိ စိတးထဲရြိရာ ေရ့တတးသလု႕ိ နဲ႕ ေရ့ခ္ငးသလုိ ေရ့ထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဤစာမ္ာ့သညး ရီရသညး တစးခါ တစးခါ ေမာရသညး၈ ဘာပဲ ်ဖစး်ဖစး ဤစာမ္ာ့ကုိ

ကၽျနးေတားတုိ႕

မရညးရျယးပါ၈ တုိကး

ေရ့ခဲံသညး၈

မညးသူတစးဦ့တစးေယာကး

ကုိမြ

ထိခုိကးေစရနး

ုိငးမႈ ရြိပါက ထုိသူကုိသာ ရညးရျယးပါသညး၈

စီစဥးသူ

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 4


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှ၈သတငး့ေထာကးသဵေခ္ာငး့ နြြငးံ အပ္ဳိ ်ပနး်ဖစးေ

ေမာငးသဵေခ္ာငး့ တစးေန ကၽျ ုးပးသညးရနးကုနး်မိဳအတျငး့ရြိ အပ္ိဳ်ပနး်ဖစးေ အ

ဟူေသာထူ့

ြငးမာစျပးမ္ာ့ရြိမိနး့ကေလ့မ္ာ့သညး

နး့ေသာေ

ိုပါရပးွနး့မ္ာ့တျငး

့တစးမ္ိဳ့ကို

တျငးတင ျ းသဵုစဲျလြ္ကးရြိေၾကာငး့

က္ငးလညး

ၾကကးစာ့ေလရြိသူမိတးေ

အခိ္ဳထဵမြအခိုးငးအမာသိရြိရေသာေၾကာငး သတငး့ေထာကး အသဵု့အေ အသဵဖမး့စကးမ္ာ့ကို ယူကာ အ

့ရညးသဵု့စျဲသညး အခ္ိနးမြစ်ပီ့ ၁ငး့တို

တို့လာေသာေၾကာငး

ယခု

ာငး်ဖစးေသာ ကငးမရာ ြငး

ိုပါမာစျပးရပးွနး့သို ထျကးခဲသညး၈

မာစျပးသိုေရာကးေသား မနးေနဂ္ာဖို့ကဲက ေ

ိုလြ္ငးတစး

ိုပါေ

ိုငးတျငး

့ရညးသဵု့စျဲေနသညးမြာ

မြနးကနးေၾကာငး့၇

ညးသညးမ္ာ့ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာကာ ွငးေငျလညး့

ိုငးလဵဳ့ရြီ

မိနး့ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို

မသဵု့မေနရ

ထုတး်ပနးထာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပသသညး၈ မနးေနဂ္ာဖို့ကဲ

အကူအညီ်ဖငးပငး

့ရညးသဵု့စျဲသူမိနး့ကေလ့တစးဦ့်ဖငး

အငးတာဗ္ဴ့ချငး

ရခဲေပသညး၈

"သမီ့က ျာ့မရျဵပိတး ေ

ဒီ

ိုငးေရာကးမြစသဵု့ဖူ့တာ..ဒီေ

ိုတာ

ေသာကးေ

သမီ့တိုကေတာ

ၾကာ့ဖူ့တယးမဟုတးလာ့၈

့ကစျမး့လျနး့လို

ွမး့သာအာ့ရ

့ကို

သမီ့

ုိ

ေ်ပာၾကာ့ေပသညး၈

ရဵ

လိေခ ု တယး၈

အဲဒီစကာ့နဲတငးစာ့်ပီ့

ရဵလေခ ို တာ၇

ပဵုမြနးေဖာကးသညးေတျေတာငးရေန်ပီ" ၁ငး့ထဵမြပငးအ

ိုပါေ

့မြာ

လိမိ ု နး့ကေလ့က

တရုတး်ပညးကလာေၾကာငး့

့မဟုတးေၾကာငး့ ြငး တစးဗူ့ လြ္ငးှ၂ွွ သာေပ့ရေၾကာငး့သိလာရေပသညး၈

ထိုမိနး့ကေလ့ကပငးေ ဟုတိုကးတျနး ို့ေ

့ဘယးေလာကးစျမး့သလဲေသေသခ္ာခ္ာသိရေအာငးကသ ဲ ာျ ့ပါအုနး့လာ့

ားရာ

ကၽျ ုးပးမြာ

အာ့နာပါ့နာစိတးကမပါဘဲ

ေဂ လီမလုပးနဲ ဟူေသာ

မိနး့မေၾကာကးရသူ်ဖစးသ်ဖငး

ရြငး့်ပရေပေသ့သညး၈

မကဲေတာ

ထိုအခါမိနး့ကေလ့က

ပါေၾကာငး့

အိမးမပိုငးရငး

ဵု့မ ၾသွါဒတရာ့ကို ၁၂မိနစးခနးၾကာေအာငး ေဟာေ်ပာ်ပနးရာ ကၽျ ုးပးမြာ

ေဂ လီလညး့မဟုတးေၾကာငး့၇ ေဂ လီလညး့မရြိေၾကာငး့ သာမာနးသတငး့ေထာကးသာ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာထျကးချာခဲရေပသညး၈ ကၽျ ုးပးလညး့အ

ိုပါေ

"ဘာအလိုရြိသလဲ "အပ္ိဳ်ပနး်ဖစးေ "

့ ေရာငး့ခ္ရာမဂိုလမး့သို

ကးလကးထျကးခာျ လာရာ

ိုငးရြငးကုလာ့က

ရာ"

့လိုခ္ငးပါတယး"

ရာမိနး့မအတျကးလာ့"

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 5


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး "မဟုတးဘူ့" "ဒါ

ိုညီမအတျကးေပါ...ကုလာ့အာမခဵတယးေနား ဒီေ

့နဲ

ို ေယာကးဖေကာငး့ေကာငး့ ရေစ ရ

မယး" "ညီမအတျကးလညး့မဟုတးပါဘူ့" "ဒါ

ို

ရာသျာ့မစမး့နဲေနား

ဟုစသညး်ဖငးကုလာ့ ြငး

ငါ့ရကးေလာကးွမး့ခ္ဳပးသာျ ့မယး...အဲဒီက္ အတနးၾကာစကာ့ေ်ပာ်ပီ့ေနာကး

မငး့သမီ့ထကးထကးမို့ဦ့ လညး့သူ

့ွယးရလာခဲသညး

အ်ပငး

ိုငးကွယးသဵု့ေၾကာငး့ အခိုငးအမာသိရြိလာခဲရေပသညး၈

ထိုသ်ဖငး ို ကၽျ ုးပးသညး ထကးထကးမို့ဦ့ လကးတစး ရိုကးကျငး့

ကုလာ့မကယး ိုငးဘူ့"

သိေရာကး ု ရြိခဲရေလသညး၈

စး

ထိမး့ မ္ကး ြာသစးေ

ိုပါမငး့သမီ့မြာ

့ေၾကား်ငာ

သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကို

စိတးမထငးရမထငး သလိုဖကးလဵု့တတးရာ ကၽျ ုးပးလညး့ဖကးအလဵု့မခဵရေအာငး သတိၾကီ့စျာထာ့်ပီ့ ေမ့်မနး့ရာ ထုိေ

ထိုေ

အစျမး့ေၾကာငးသူတျငးေယာက္ာ့၃ေယာကး

့ကိုသူသာမက

အၾကီ့အကဲကေတားလညး့

ညြပးခ္ဖနးထာ့တာ်ဖစးေၾကာငး့၇

ယခု

ိုလြ္ငး

ရခဲ်ပီ်ဖစးေၾကာငး့၇

သဵု့စျဲ်ပီ့

အၾကီ့အကဲကို

အၾကီ့အကဲရဲ

သမီ့ေတျလညး့

သဵု့ေနၾက်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ တို့တို့တိတးတိတး ၾကိတးေ်ပာ လိုကးပါ ေသ့သညး၈ ကၽျ ုးပးလညး့ အၾကီ့အကဲကေတားအာ့

အက္ယးအက္ယးမ်ဖစးခ္ငးလို ဒီေ ိုငးငဵေတားထိပးတနး့လြဳိွြကးခ္ကး

ကးသျယးေမ့်မနးရနးၾကို့စာ့ရာ အၾကီ့အကဲအေတားက

့သဵု့ကာမြ ေမ့ရမလာ့ဟု စိတး ေပါကးၾကာ့ရနးၾကို့စာ့မြဳ

ို့်ပီ့သကာလ ကၽျ ုးပးလညး့

်ဖငးရိပးသာတျငဿ း ပါတးခနး

အနာ့ယူ

လိုကးရေပသညး၈ ရိပးသာမြထက ျ းလြ္ငးထျကး်ခငး့ ထိုေ

ေဘ့ထျကး

ို့ၾကိဳ့မ္ာ့ကို သိရရနး သာမနး

တစးေယာကး ေမ့်မနး့ရနးမၾကီဳ့စာ့ဘဲ ပိုမိုထူ့်ခာ့သျာ့ေစရနး ဗမာေ

"အိမး့...ဒီလိုေ

့မ္ိဳ့က

သဵု့တယး..မငး့တိေ ု

တိတိ ု ုငး့ရငး့ေ

ဖျငမရဘဲ း

သကာလ

ရာတစးဦ့ ြငးေမ့်မနး့ရာ

သဵု့လာတာၾကာ်ပီကဲျ ေက္ာကးခ္ဥးကို

ေရစီမး

့မြာလညး့ေက္ာကးခ္ဥးပါကိုပါရမယး"

ဟုေ်ပာရာ ကၽျ ုးပးလညး့သိခ္ငးေဇာ်ဖငးေ ၾကညး်ပီ့

့မြာ

ရာွနး

့ဘူ့ကို ကမနး့ကတမး့ လြ္ငး်မနးစျာဖျငး်ပီ့ လြ္ာ်ဖငးတို

မညးသညးအရသာမြမေတျရဘဲအာေလ့လြ္ာေလ့်ဖစးလာကာ

ြဳပးခမး့ပငးစူထျကး လာေသာေၾကာငး

ပါ့စပးပငး

ယခုထိထမငး့မစာ့ ိြဳငးဘဲ က္ဴတဵပိုကးကေလ့

သျငး့ကာ အခ္ိဳရညးမ္ာ့သာတျငးတျငးေသာကးေနရပါေၾကာငး့သတငး့ေကာငး့ပါ့လိုကးပါတယး၈ ၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 6


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ဿ၈ သတငး့ေထာကးသဵေခ္ာငး့ ြငးသူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျမ ဲ ြတးတမး့ ေမာငးသဵေခ္ာငး့ တစးေနတစး၉

ကၽျ ုးပး

ီသို

်မနးမာ ိုငးငဵ

အခ္မး့သာ

ဵု့

သူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတထဵမြ

ေတာ

ေတာငးတကး စျနစာ့ခနး း ့ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျျဲသို တကးေရာကးရနး ဖိတးၾကာ့လာတစးေ ေရာကးရြိလာေပသညး၈ ေရခဲေတာငး

တစးခုတျငး

ာငး

ိုပါသူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတမြာ

မၾကာေသ့မြီရကးမ္ာ့အတျငး့က

ရဟတးယာဥးပ္ကးရာမြ

မေသေကာငး့မေ်ပာကးေကာငး့၊

်ပနးလညးလတ ျ းေ်မာကးလာသူ ်ဖစးသညး၈ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ ညေနသို ေရာကးေသား သူ မိတးေ အရာရြိၾကီ့မ္ာ့၇

လတးေတားအမတးမ္ာ့၇

ျေ

ျမ္ိဳ့မ္ာ့၇ ွနးထမး့မ္ာ့၇ အစို့ရ

စသူတိုသညး

ုိငးရာ

ိုငးရာ

ွတးေကာငး့စာ့ေကာငး့မ္ာ့ကို ွတးစာ့လာကာ ်ဖိဳ့်ဖိဳ့်ဖတး်ဖတးရြိၾကသညး ြငး တစးကျ်ပညးတင ျ း့ ဂ္ာနယးေပါငး့စဵုမြ သတငး့ ေထာကးမ္ာ့၇

ိုငးငဵ်ခာ့သတငး့ေထာကးမ္ာ့ သညးလညး့ ်ပာ့ပနး့ခတးမြ္

လႈပးရြာ့လြ္ကး ရြိတာ ကိုေတျရသညး၈ ပထမဦ့စျာ အခမး့အနာ့မစမြီ လာသမြ္လူအာ့လဵု့အာ့ ရြနးပိနး ြငး တူေသာအခ္ိဳရညးတစးမ္ိဳ့ကိ ဘမး့ ြငလိ း ုကးခ္ေပ့ေလသညး၈

ကၽျ ိုပးသညးလညး့

ရြနးပိနးမေသာကးဘူ့

သ်ဖငး

အ်ခာ့

ိုငးငဵ်ခာ့သတငး့တစးဦ့မြ ရြနးပိနးဟုေ်ပာသ်ဖငး ေသာကးဘူ့ေအာငး ယူေသာကးလိုကးရေပသညး၈ အာ့လဵု့လညး့ချကးကိုယးစီ ြငး စကာ့ေ်ပာလြ္ကးရြိရာ၇ ေရြပိုငး့

ီမြ လကးခုပးသဵ တစးေ်ဖာငး့ေ်ဖာငး့

ၾကာ့ရ်ပီ့ သကာလ သူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတ ၾကျေရာကးလာေပသညး၈ အခမး့အနာ့မႈ့မြ

ၾကျေ၄ာကးလာၾကေသာ

အမတးမငး့ၾကီ့မ္ာ့ ြငး

စာနယးဇငး့မိတးေ

ေနရာယူေပ့ၾကပါရနး

ပနးၾကာ့အပးပါသညး

ာန

ိုငးရာအၾကီ့အကဲမ္ာ့၇

ျမ္ာ့ရြငး

ညးသညးေတားမ္ာ့

အခမး့အနာ့စတငးမြာ

ဟုေၾက်ငာရာ

ကၽျ ုးပးတိုလညး့

်ဖစးပါသ်ဖငး ကိုယးေနရာ

ကိုယးသာျ ့ၾက ေလသညး၈ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျစ ဲ တငးလြ္ငးစတငး်ခငး့ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဦ့တာေတ ခငးဗ္ာ့ဘာလို ေတာေတျေတာငးေတျတကးတာလညး့

ိုတာ

ေ်ပာ်ပ ေပ့ပါ ဦ့တာေတ၈၈ တစးတစးတူ့ေတျ၇တီေတျ၇ေတာကးတဲေတျ၇ေတျခ္ငးလိုပါ၈ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဟုတးကဲ ေတျခဲပါသလာ့ခငးဗ္ာ့

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 7


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ဦ့တာေတ၈၈ ေတာကးတေတာ ဲ မေတျေတာဘူ့၈တရုတး်ပညးသာျ ့ၾကေလရဲ သတငး့ေထာကးတစးဥ့ီ ၈၈ ဘာလိုေ်ခလြ္ငးမတကးဘဲ ရဟတးယာဥးနဲတကးရပါသလဲခငးဗ္ာ့ သူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတမြဘာမြမေ်ဖၾကာ့မြီ သူ

ကိုယးေရ့အရာရြိမြ အလြ္ငးအ်မနး ွငးေရာကး

ေ်ဖၾကာ့သညး၈ ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ ၄ဟတးယာဥးလို မေခ ပါနဲရိုင့း်ပပါတယး ်ခာ့လိေ်ပာငး ု ့လဲသဵု့ ြဵဳ့ေပ့ပါ၈ သတငး့ေထာကး၈၈ ဟုတးကဲ ဘာလို်ခာ့နဲတကးတာပါလဲ ဦ့တာေတ၈၈ ကၽျနးေတားက ်ခာ့စီ့ရတာၾကိဳကးလိုပါ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈ အဲဒီ်ခာ့နဲ ဘယးေတာငးကို တကးတာပါလဲခငးဗ္ာ့ ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ ဖငးလနးရာဇီပါ သတငး့ေထာကးမ္ာ့

ူညဵလြ္ကးရြိ…

သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ကၽျနးေတားတိုသိထာ့တာ ဂနးလနးရာဇီပါခငးဗ္ာ့ ဘာလို… ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ ကၽျနးေတားတို ဖငးလနး်ပီ့်ပနးခဲရလိ၇ု ဖငးလနးရာဇီ

ို်ပီ့ ိုငးငဵေတားအၾကီ့အကဲက

သတးမြတးေပ့ထာ့ပါတယး၈ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဟိုေရာကးေတာဘယးလိုမ္ာ့်ဖစးပါသလဲ ဦ့တာေတမြ ေမ့ေငါ ်ပရာ ေလယာဥးမႈ့၈၈ ကၽျနးေတားတို ်ခာ့ဟာ ွယးသာမေကာငး့လို ခဏ

ငး့ရာမြာ တျင းကၽျဵသာျ ့တာပါ၈

သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ်ခာ့တျငး့ ကၽျဵသာျ ့တာေပါ ေလယာဥးမႈ့၈၈

ဟုတးပါတယး

သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဟုတးပါ်ပီ

တျငး့

အဲဒီလို

်ခာ့တျငး့ကၽျဵသျာ့တဲ

ေနာကးမြ

ဘယးလို

ကးလုပးၾကပါသလဲ

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 8


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ကိုယးေရ့အရာရြ၈ိ ၈

ကၽျနးေတားကခ္ကးခ္ငး့ဘဲ ပါလာတဲ ်ဂိဳဟးတုဖုနး့နဲ

ကး်ပီ့ အကူအညီ

ေတာငး့ခဵပါတယး ိုငးငဵ်ခာ့သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဒီ ိုငးငဵမြာ အရပးသာ့်ဂိဳဟးတုဖုနး့ကိုငးလိုမရဘူ့ မဟုတးလာ့ဗ္ ၈ဘယးလိုလို ခငးဗ္ာ့တိမြ ု ာ ပါလာတာပါလဲ ဦ့တာေတ၈၈ အၾကီ့အကဲက ေမျ့ေနလကးေ

ာငးေပ့ထာ့တာပါ၈ တရာ့ွငးပါတယး

သတငး့ေထာကးမ္ာ့(သဵ်ပိုငး ၈၈ ေၾသား… သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ အကူအညီဘယးလိုရခဲပါသလဲ ကိုယးေရ့အရာရြိ၈ ၈ သူတို

ကၽျနးေတားတိုအရငး

ဵု့ ေလတပးစခနး့ကို

ကးသျယးပါတယး၈ေလတပးက

ီမြာ ကၽျနးေတားတိုလို ေတာငးတကး်ခာ့မရြိတဲအတျကး ေတာငးတကးအဖျဲတစးဖဲျ လတးလိုကး

ပါတယး၈ ်ဖစးခ္ငးေတာ သူတိုလတးလိုကးတေတာငး ဲ တကးအဖျဲဟာ ေတာငးမြာ့တကးသာျ ့ပါတယး၈ သတငး့ေထာကးၾကီ့တစးဦ့၈၈ ေလ့စာ့ဖိုေကာငး့လြပါတယး ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ ဟုတးကပါ၈ ဲ

ဒါနဲေနာကးတစးဖျဲ

လတးလိုကးပါေသ့တယး

ဒီအဖျဲကလညး့

နာ့လညးမႈမြာ့်ပီ့ ေတာငးမြာ့တကးသာျ ့်ပနးပါတယး၈ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဘာလိုေတာငးမြာ့တကးၾကပါသလဲ၈ ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ သူတက ို ေတာငးဘကးကို ဘဲသိလိုပါ၈ ဒါနဲဘဲမ်ဖစးေတာဘူ့ ်ခာ့နဲကယး

ို်ပီ့ ယို့ဒယာ့က

ယးေရ့အဖျဲကိုငြာ့ရပါတယး၈ သူတိုကယးလိုကၽျနးေတားတိုလျတးလာခဲပါတယး၈

ညးသညးမ္ာ့မြ

လကးခုပးသဵမ

ဲထျကးေပ လာရာ

ယို့ဒယာ့ၾကီ့

မတးတပးထ်ပ…်ဖကး ်ဖကး

(ကငးမရာသဵမ္ာ့ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ အဲဒီလိုလာမကယးခငးမြာဘယးလိုအခကးအခဲေတျမ္ာ့်ဖတးသနး့ခဲရပါသ လဲ ဦ့တာေတ၈၈ အဓိကကေတာ

ရာသီဥတု

ို့ွါ့တဲ

ဒဏးပါဘဲ၈

အရမး့ခ္မး့ေအ့

လြပါတယး၈

ြငး့ေတျလညး့က္ ေနပါတယး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 9


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ အေအ့ဒဏးကိုဘယးလို်ဖတးေက္ားခဲရပါသလဲ ဦ့တာေတ၈၈ ဒါကေတာ

လျယးပါတယး၈

ေလယာဥးမႈ့ေတျအ်ပငးထျကးခိုငး့်ပီ့

ကၽျနးေတားနဲ

ကိုယးေရ့အရာရြိဟာ ်ခာ့ထဲမြာ ေကာငးမေလ့ေတျနဲ ဖကးေနၾကပါတယး

မိုကးတယးကျာ

ညးသညးမ္ာ့ထဵမြလကးခုပးသဵတေ်ဖာငး့ေ်ဖာငး့ထျကးေပ လြ္ကးရြိသညးအ်ပငး ဟူေသာ အာ့ေပ့သဵမ္ာ့ပါၾကာ့ရ၈ သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ တစး်ခာ့ဘာအခကးအခဲမ္ာ့်ဖတးေက္ားခဲရပါသလဲ

ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ ေသာကးေရအခကးအခဲပါ၈ ကၽျနးေတားတိုမြာပါလာတဲေရက အလျနးနညး့ပါတယး၈ ေရမရြိရငး ြငး့ေတာထဲမြာ

ကၽျနးေတားတေရကု ို နးေတာ ေရကိုရီ

ုပးေရာငးေရာဂါရ ိုငးပါတယး၈

ကၽျနးေတားတိုရဲသူေ ့ၾကီ့ဦ့တာေတဟာ

ိုငးကယးစလုပးပါတယး၈

ေကာငးမေလ့ေတျ

သတငး့ေထာကးမ္ာ့

ေရကိုေခၽျတာ်ပီ့ေသာကးရပါတယး၈

ကၽျနးေတားတိုမြာရီ

ဥာဏးအေမ္ားအ်မငးရြိစျာနဲ

ိုငးကယးလုပးစရာမရြိေတာ

ပါလာတဲ

ီက ရယူပါတယး၈

ူညဵလြ္ကးရြိ…

သတငး့ေထာကးတစးဦ့၈၈ ဘယးလယ ို ူပါသလဲ ဦ့တာေတ ြငးအတူပါသျာ့သူေကာငးမေလ့တစးဦ့(ရြကး်ပဵဳ့ေလ့်ဖငး ၈၈ ဟုတးကဲရြငး သမီ့ကို ဦ့ေတက

ေလ

မထုတးရငးသမီ့ကို

တစးနာရီတစးခါေရခဲေတျစာ့ခိုငး့ အတငး့ခ္ဴမယးေ်ပာလိုး

ခဵေသာကးၾကပါတယး၈ ကယး ရီ

်ပီ့ရီ

ိုငးကယးထုတးခိုင့းပါတယး၈

ထုတးေပ့ပါရတယး၈

ယးေရ့က လညး့ေတားေတားနဲမေရာကး

ပထမေတာချကးနဲ

ိုေတာ သမီ့အာ့လဵု့ေပါငး့

ိုငးကယးအခါ ဿွေက္ားေလာကး ထုတးေပ့ရပါတယး၈ ေနာကးၾကာေတာ သမီ့သိပး မထုတး ိုငး

ေတာဘူ့၈ တစးစကး ေလာကးက္တာ ေတာငးမြဦ့တာေတက လာ်ပီ့ ပါ့စပးဟခဵေသာကးပါတယး ညးသညး ြငးသတငး့ေထာကးမ္ာ့

ူညဵလြ္ကးရြိ

ကိုယးေရ့အရာရြိ၈၈ ခဏေနၾကပါအုနး့

ခငးဗ္ာ ေ်ပာစရာက္နးပါေသ့တယး၈

ကၽျနးေတားတို

သူေ ့ၾကီ့ ဟာ အဲဒီအခ္ိနးမြာ အလျနးေကာငး့တဲ စီ့ပျာ့ေရ့စိတးကူ့တစးခုကို ရရြိခဲပါတယး၈ သတငး့ေထာကးသဵေခ္ာငး့၈၈ ဘယးလိုစိတးကူ့ပါလဲခငးဗ္ာ့ ဦ့တာေတ၈၈ အလျနးမၾကိုကးပါဘူ့၈

မာတိကာ

တစးမ္ိဳ့ထုတးဖစိ ုိ တးကူ့ပါ၈ ေနာကး

ကၽျနးေတားရီ

ိုငးကယးစလုပးတုနး့က

ကၽျနးေတားနဲပါလာတဲသမီ့ေလ့တစးေယာကး

ီက

ရေတာမြ

စာမ္ကးနြာ 10


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ေတားေတားၾကိဳကးသျာ့ပါတယး၈

ကၽျနးေတား

ေတျ

မ္ိဳ့စဵုေသာကးဘူ့ပါတယး၈

ဒီေလာကးမေကာငး့ပါဘူ့ ဒါနဲကၽျနးေတားၾကိဳကးသလို သူမ္ာ့ေတျလညး့ၾကိုကးမြာဘဲ အၾကဵရပါတယး၈ ဒါေၾကာငး အခု

ို်ပီ့ စတငး

ိုရငးကၽျနးေတားေရခဲေတာငးမြာ အခ္ိဳရညးစကးရဵုတညးထာ့ပါတယး၈

အဲဒီစကးရဵုမြာမိနး့ကေလ့ေတျ်ခညး့ဘဲခနးတာပါ၈ ်ပညးတင ျ း့မြာရြိတဲ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျလညး့အလုပးရ ၇

နး့ရြငး့ကိုလညး့အဵတုရာေရာကး၇း ိုငးငဵ်ခာ့ွငးေငျ လညး့ရေအာငးၾကဵေ

အဲဒီအခိ္ဳရညးကို

ရႈ့ ရီ

ိုငးကယးအခ္ိဳရညး

ို်ပီ့ေစ့္ကျကးမြာ

ာငးတာပါ၈

်ဖနးခီ္သျာ့မြာ

်ဖစးပါတယး၈

ဟုေ်ဖၾကာ့ရာ ကၽျ းုပးလညး့ သိခ္ငးေဇာ်ဖငး ေကာငး့ပါမလာ့ဟုထ်ပီ့ ေမ့်မနး့ရာ ဦ့တာေတ အေ်ဖေၾကာငး တစးခနး့လဵု့ ေအာသဵ အနးသဵမ္ာ့်ဖငးပျကးေလာရိုကးသျာ့ပါေတာသညး၈ ဦ့တာေတ်ပနးေ်ဖလိုကးတာကေတာ အခမး့အနာ့မစတငးမြီလူၾကီ့မငး့တိုကို ညးခဵတာ အဲဒီအခ္ိဳရညးပါဘဲ ဟူသတညး

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 11


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

၀၈်ပညးသ႕ူ ေအ့်မ ေမာငးသဵေခ္ာငး့ အဲဒီေန မတးလ ှ၀ရကးေန ၾကိုတငးစီစဥးထာ့သညး လူေတျရစိ ဲ တးထဲမြာ

အတိုငး့်မိဳေတားခမး့မေရြမြာ

လညး့ေမြ္ားလငးခ္ကးကိုယးစီနဲ

လူေတျစုေနၾကတာ

မနကးကတညး့က၈

ရဲရေ ဲ တာကး်ပညးသူေတျ၈

ချပးေဒါငး့အလဵ

ေတျကလညး့ တစးလျငးလျငးနဲ လူေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ စုမိေနၾက်ပီ၈ ေၾကျ့ေက္ား ေနၾကတာက စစးအစို့ရ်ပဳတးက္ေရ့တဲ၈ ေရြ

ဵု့က

ြဖူ့စဥး့အနီစညး့ထာ့တဲ ရဲရေ ဲ တာကးေတားလြနးေရ့ရဲေဘားေတျက တိစု၇ သာ့ဇာနညး၇

သဵေခ္ာငး့့၇

ေအကိုကး၇

ေအ့်မတို်ဖစးသညး၈

တိစု

အလဵကိုငးထာ့သညး၈ေနပူေနသညး၈သူတိုဘကးမြာ ေသျ့ရြိသညး၈်ပညးသူရြိသညး၈ေရဘူ့ရြိသညး၈

ညေနေလာကးေရာကးေတာ စစးကာ့ေတျေရာကးလာသညး၈စစးသာ့ေတျ ကသညး၈ေသနတးေတျေမာငး့တငးထာ့ၾကသညး၈သူတိုဗိုလးၾကီ့က အ

ငး့လာသညး၈တနး့စီေနၾ စကာ့ေ်ပာစကးနဲ

ကးမ်ပတး သတငး့ပို ေနသညး၈ လူအုပးဘကးကိုၾကညးေနၾကသညး၈

ပထမေတာ လူထု လြဳပးလြဳပးရြာ့ရြာ့ ်ဖစးသာျ ေသ့သညး၈ ေနာကးးစစးကာ့လာကာစေလာကးကလို သိပးမေၾကာကးေတာ၈

ကးေအားေနၾကသညး၈

စစးအစို့ရ်ပဳတးက္ေရ့ တိအေရ့ ု ေနာကးပိုငး့

အေ်ခအေနတငး့မာလာသညး၈

ေစာငးၾကညးေနတဲ

စစးသာ့ေတျ

ေရြကိုတကး

လာၾကသညး၈ ဘယး ညာ ဘယး ညာ နဲ၈ လူအုပးကလညး့ေရြတို့လာသညး၈ ခဏၾကာ လူထုေရြက ကာ့တစးစငး့ေပ ကို ရဲေဘားသဵေခ္ာငး့ တကးလာသညး၈ လကးထမ ဲ ြာ ေလားကိုငးထာ့လိ၈ု

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 12


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ကျီ… ဟယးလို..တကးစတိီ 123………… ရ်ပီ..ကျီ…………… ကျီ…ကီ.ျ .ဟယးလို ေဟစကး

ရာ

ခငးဗ္ာ့စကးသိမး့သျာ့ရငး က္ဳပးေလြ္ားေပ့မယးဗ္ာ ေကာငး့ေအာငးသာလုပးေပ့ ေနာကး

စကး

ရာ

တကးလာသညး၈

ရဲေဘားသဵေခ္ာငး့ကို

သူတိုညြိေနၾကသညး၈ ခဏၾကာ ဟိုလြညးဒီလြညးလုပး်ပီ့ စကး

ဟယးလို..ရ်ပီ၈ ရဲေဘားစစးသာ့တို၈ တိ်ပညး ု သူေတျ ရဲေဘားတို

ငါတိကိ ု ု

အာဏာရြငးေတျေၾကာငး

မတရာ့ဖိ ြိပးအုပးခ္ဳပးေနတဲ

အာဏာရြငးကို်ပတာ်ဖစးတယး၈ ငး့ရဲစုတး်ပတးေန်ပီ၈

ယးေက္ား်ပီ၈

ရဲေဘားစစးသာ့ေတျလညး့

ငး့သျာ့သညး၈

်ပေနတာ ရဲေဘားတကိ ို ု မဟုတးဘူ့၈

အခုတိုငး့်ပညးမြာ

မဟုတးဘူ့ ြစးေပါငး့ေလ့

ရာ

တို့တို့ကပးေ်ပာသညး၈

တိေတျ ု

ဒါအခုမြ

ငး့ရဲစုတး်ပတးေနသလို

ငး့ရဲစုတး်ပတးေနၾကတာ ငါတိသိ ု တယး၈ ေကာငး့စာ့ေနၾကတာက

အာဏာရြငးေတျနဲ သူတိုမိသာ့စုေတျ၈ သူတိုေတျက္ေတာစိနးကို ်ပညးေတာငး့လိုကးွယး ိုငးတယး၈ ရဲေဘားတငါတိ ို က္ေတာ ု ထမငး့ကိုနပးမြနးေအာငး မနညး့ၾကိဳ့စာ့ ရတယး၈ ရဲေဘားတကမြ ို တပးထဲမြာ ပဲဟငး့စာ့ရေသ့တယး၈

ငါတိ်ပညး ု သူေတျမြေတာ

နး်ပဳတး

ေတာငးအ ိုငး ိုငး်ဖစးေန်ပီ၈

ငါတိ်ပညး ု သူေတျက ရဲေဘားတိုကိုမမုနး့ဘူ့ တပးမေတားကိုမမုနး့ဘူ့၈ ရဲေဘားတဟာ ို ်ပညးသူေတျ ထဲကလာခဲၾကတာ ၈

ိုငးငဵကိုခ္စးလို အသကးထကးခ္စးလို တပးထဲကို ွငးလာၾကတာ်ဖစးတယး၈

ရဲေဘားတို တာွနးက ်ပညးသူကိုကာကျယးဖို တိုငး့်ပညးကို ကာကျယးဖို်ဖစးတယး၈ ဘာမဟုတးတဲ ငါတိရဲ ု ေဘားတကိ ို ု

ဖိ ြိပးေနတဲသူေတျကို

ေသခ္ာစဥး့စာ့ၾကညးပါ

ရဲေဘားတို၈

ကာကျယးဖိုမဟုတးဘူ့၈

ရဲေဘားတိုမြာ့မယး၈

သူတိုခိုငး့တိုငး့ကိုယးခ္စးတဲ်ပညးသူေတျကို

မ္ကးစိမြိတးပစးရမြာလာ့၈ရဲေဘားတို ်ပညးသကိ ူ ုကာကျယးေပ့ၾကပါ၈ ်ပညးသူနဲပူ့ေပါငး့ၾကပါ လိငါ ု ညီ ရဲေဘားတကိ ို ုမြာခ္ငးတယး လူထုသဵမြာလကးခုပးသဵတစးေ်ဖာငး့ေ်ဖာငး့ထျကးေပ လာ၈ ်ပညးသူခ္စးတစစး ဲ သာ့ေတျ

(တိုဘကးပါကာတိုကးၾကစိုလာ့

လကးနကးကိုငးကာတိဘကး ု ပါ (အာဏာရြငးကို်ဖဳတးခ္ၾကစို (်ပညးသစစး ူ သာ့ တိုစစးသာ့ ်ပညးသူစစးသာ့ တိုစစးသာ့ ေ်ဖာငး့ ေ်ဖာငး့ ေ်ဖာငး့ ေ်ဖာငး့ လိုေအားေနၾက၈ တနး့စီေနတေသာတပးမေတားသာ့မ္ာ့မ္ကး ြာနီရဲလြ္ကးရြိ၈ဗိုလးၾကီ့ေတျေနသညး၈စစးသာ့တစးခ္ိဳမ္ ကးရညးွဲေနသညး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 13


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး (တပးမေတားသာ့ေတျသညး ်ပညးသူဘကးကအ်မဲရပးတညးကာကျယးရနးလာေန်ပီ… တပးမေတားသ ာ့ေတျသညး ်ပညးသဘကး ူ ကအ်မဲရပးတညး အခိုငးမာ ေမ္ားလငးၾကီ့စျာ ြငး ်ပညးသူလူထု ရဲေဘားသဵေခ္ာငး့

ီမြသီ

ဵု့တိုစစးသညး

ိုသညး

စစးခ္ီသီခ္ငး့ေတျ

ိုသဵမ္ာ့ထျကးေပ လာ၈

ငး့သျာ့်ပီ့ေနာကးအေမအိုတစးဦ့ကာ့ေပ တကးလာ

ေညာငးဦ့က ..သာ့ကိုက္ာ့..ကိုက္ာ့ရြိလာ့..ကိုက္ာ့.. အေမပါ..ရြိရငးသာ့ကိုအေမမြာမယး

်ပညးသကိ ူ ုေတာံ

အေမကိုပစး..အေမဘုရာ့ဖူ့ေရာကးတုနး့

ငါသာ့မပစးနဲ

ဒီလို်ဖစးေနတာေတျလို

ပစးခ္ငး့ပစး

တကးေ်ပာတာ ဟုေ်ပာ်ပီ့

အေမအုိကာ့ေပ မြာ ရပးေစာငးေန၈ အဲဒီထဲမြာ

ရဲေဘားကိုက္ာ့ပါ

မပါမသိပါ၈

တနး့စီေနေသာ

စစးသာ့မ္ာ့ထဲမြ

ရဲေဘားတစးဦ့

ဒူ့ေထာကးထိုငးက္သျာ့၈ ရဲေဘားငိုေန်ပီ၈ ရဲေဘားၾကာ့မြာ တာွနးနဲ်ပညးသူ၈ ရဲေဘားဘယးဟာကိုေရျ့မလဲရဲေဘားစစးသာ့၈ ေတာကး" ခဏၾကာဗိုလးၾကီ့ေတာကးေခါကး်ပီ့ စကာ့ေ်ပာစကးကိုလငး်ပစး၈ ဗိုလးၾကီ့နဲ အတူစစးသာမ္ာ့ ်ပညးသူဘကးသို ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ေလြ္ာကးလာ၈ ်ပညးသစစး ူ သာ့ တိုစစးသာ့၈

်ပညးသူစစးသာ့ တိုစစးသာ့၈ ဟု်ပညးသူေတျ

ေအား်ပီ့

ေမ္ားလငးတၾကီ့ ၾကညးေနၾက၈ စစးသာ့ေတျ ေသနတးကိုေအာကးစိုကး်ပီ့ ေ်ခလြမး့သျကးလာ ၈်ပညးသူေတျ လကးယပးေခ ေနၾက ၈ကတဲသူကေနၾက်ပီ၈ စကာ့ ြငးေ်ပာစရာမလိုေတာ၈ စစးသာ့ေတျ ေသနတးထမး့်ပီ့ ခိုငးမာခ္ကးကိုယးစီ ြငး ်ပညးသူဘကးေ်ပ့လာ၈ ်ပညးသူေတျ တစးေယာကးနဲတစးေယာကး ဖကးခုနးေနၾက၈ ငိုတဲသူေတျက ွမး့သာလျနး့လို ငိုေနၾက၈ သူတိုပါရငး ဒီတစးေခါကးေတာတို ေသခ္ာေပါကး ေအာငး်ပီ ဟူ်ပီ့ အေပ္ားၾကီ့ေပ္ားေနၾက်ပီ၈ ်ပညးသနာ့မေရာကး ူ ခငးလကးတစးကမး့အေရာကး ်ပညးသူၾကာ့ထဲမြ ေ်ပ့လာေနေသာ စစးသာ့ေတျ

အုတးခပ ဲ ိုငး့တစးပိုငး့

ီ အရြိနးနဲထျကးလာ၈ စစးသာ့တစးဦ့လဲက္သျာ့၈ ရဲေဘားေခါငး့မြာ

ေသျ့ေတျနဲ၈ စစးသာ့ေတျေၾကာငးသျာ့ ၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 14


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ကခုနးေနေသာ

်ပညးသူအဵအာ့သငး်ပီ့

အုတးနီခဲလတးလိုကးေသာ

လူ

ီၾကညးၾက၈

်ပစးတဲ

လူေ်ပ့်ပီ ်ပညးသူနစစး ဲ တပးကို ေ်ပ့ရငး့ဖငးေတာငးလြနး်ပသျာ့ေသ့သညး၈ အဲဒါေအာငးဒငး သနး့ေရဒလဵ ဟူေသာအသဵတစးသဵထျကးေပ လာ၈ေအားတဲလူက ိုဥ၈်ပညးသူမ္ကးလဵု့ စစးသာ့ေတျ ေတာ အဵၾကိတးထာ့ေသာဗိုလးၾကီ့

ီ ်ပနးေရာကး

ီမြ အမိနးေပ့သဵထျကးေပ လာ၈

ပစး… ထိေနာကး ု ေဖာငး့ ေဖာငး့ ဒေလာငး့ ဒေလာငး့ ေသျ့ေတျ ်မငးရသညး၈

ရဲေဘားေအကိုကး

လဲက္သျာ့သညး၈

တိစုဒူ့ေထာကး်ပီ့အလဵကို

ကးေထာငးထာ့သညး၈ ရဲေဘားသာ့ဇာနညး၈ အူက္်ပီ့လဲေနသညး၈ ရဲေဘားေအ့်မ သာ့ဇာနညးကို ေ်ပ့ေပျထာ့သညး၈ ရဲေဘားသဵေခ္ာငး့ထိထာ့သညး၈ သူဖငးမြာအေပါကးၾကီ့နဲ၈ ေအ့်မနာ့

ဗိုလးၾကီ့ေရာကးလာသညး၈

ပစးစတို

ေသနတး

ဲျထုတးလိုကးသညး၈

ေအ့်မ

မ္ကးရညးေတျနဲ ဗိုလးၾကီ့ကိုေမာၾကညးသညး၈မ္ကးစခ္ီလိုကးေသ့သညး၈ ဒီမြာဗိုလးၾကီ့…အ်ပစးမဲတဲ်ပညးသူေတျကိုမသတးပါနဲ ေအ့်မကိုသတးပါ၈ေအ့်မကိုဖမး့ပါ၈ဗိုလးၾကီ့ တိလု ု ပးခ္ငးတာလုပးပါ ေအ့ခဲေနေသာဗိုလးၾကီ့ရဲမ္ကးလဵု့မြာ အရိပးတစးခု်ဖတးသနး့သျာ့သညး၈ ေအ့်မေ်ပာ်ပီ့်ပီ့ခ္ငး့ ပစးခတးသဵမ္ာ့ရပးသာျ ့သညး၈

်ပညးသူေတျလတ ျ းရာ

ကးေ်ပ့ေနၾကသညး၈

စစးသာ့မ္ာ့ ြငး

ဗိုလးၾကီ့တို ေအ့်မကိုၾကညး်ပီ့ တို့တို့တိုငးပငးေနၾကသညး၈ ဗိုလးၾကီ့ေခါငး့်ငိမးေနသညး၈ တစးဦ့

ရာၾကီ့

ြတးခမး့ေမ့သပးစဥး့စာ့ေနၾကသညး၈ သိပးမၾကာလိုကး ေအ့်မစစးကာ့ ေပ ပါသျာ့သညး၈

စစးသာ့မ္ာ့

တပးမေတားၾကီ့ကိုအငးအာ့ရြိဖိုအရာရာၾကဵစဥး

ဟူေသာသီခ္ငး့သဵ်ပိုငး

ို်ပနး

သျာ့ၾကသညး၈ လဲေနရာမြ မ္ကးလဵု့ခ္ငး့

ေတားလြနးေရ့ရဲေဘားတစးဦ့

စစးကာ့ေပ ေစာငး့ငဲၾကညးလိုကးေတာ

ေအ့်မ ြငး

ဵုသညး၈ေအ့်မ မ္ကးွန့းထမ ဲ ြာ မ္ကးရညးစေတျနဲတဲ၈

စစးကာ့်ပနးသာျ ့်ပီ့ ပုနး့ေနေသာလူေတျ အလြ္ိဳလြ္ိဳ်ပနးထက ျ းလာသညး၈ ဒဏးရာရေနေသာ လူေတျ က္

ဵု့သူေတျကိုလိုကးေကာကးသညး၈

သာ့ဇာနညးတို့တို့ေ်ပာသညး၈ေအ့်မက

ငါတိုအတျကး

အနစးအနာခဵသာျ ့ရြာတာလို ရြိုကး်ပီ့ေ်ပာသညး၈ ်ပညးသူေတျ ေအ့်မ အေၾကာငး့ေ်ပာေနၾက်ပီ၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 15


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ်ပညးသေအ့်မ ူ ်ပညးသူေအ့်မ လိုလညး့ေအားဟစးေနၾက်ပီ၈ အာ့လဵု့အတျကးအနစးနာခဵသာျ ့ရြာတဲ သတးမြတးလိုကးၾကသညး၈

ြစးတိုငး့

ဟုသာေရရျတး ိုငးေတာသညး၈ေ်ဖမ

ထိုေနကစ်ပီ့

ေအ့်မ

ေအ့်မပါလာ့၈

ထိုေနကို

ေအ့်မေနကို

်ပညးသူေအ့်မေနဟု

က္ငး့ပၾကသညး၈

ရဲေဘားေအ့်မ

ညး ိုငးပါ၈

ကိုမေတျရေတာပါ၈

ေအ့်မ

အေၾကာငး့ေတာ

ဟိုတစးစသညးတစးစ

ၾကာ့ရသညး၈ တပးထမ ဲ ြာထမငး့ခ္ကးေနရသလိုလို၈ဗိုလးၾကီ့နဲရသျာ့သလိုေ်ပာေနၾကသညး၈ ဒီလိုနဲ ြစးေတျၾကာသျာ့သညး၈ စျနးလတးစန ျ းစာ့သျာ့တဲ ေတားလြနးေရ့ရဲေဘား ေအ့်မ ကိုမေမ ိုငးပါ၈ ေတားလြနးေရ့ကို လညး့မေမ ိုငးပါ၈ တစးရကး

ူ့ေလနာ့မြာ လမ့းကူ့ေတာ ေအ့်မ ကို ကာ့အေကာငး့စာ့ၾကီ့ေပ တျငး ေတျလိုကးရ

သညး၈ ေအ့်မ မြတးမိသညး၈ မ္ကး ြာေၾကာတငး့တငး့နဲ မသိခ္ငးေယာငးေ ေနာကးမြသိရတာ ေအ့်မက လကးနကးေတျ တိုကးခၽျတးေ ေအ့်မကို

တပးထဲမြာ

ာငးသျာ့သညး၈ လကးနကးတိုကးမြာလုပးရတယးတဲ

တစးတပးလဵု့ရဲ

့ေၾကာေပ့ရတယး တဲ၈ ေနာကးေတာသူကို ေခ သျာ့တဲ ဗိုလးၾကီ့က

လကးထပးလိုကးတယးတဲ၈

အခု

ိုအဲဒီဗိုလးၾကီ့က

ဗိုလးခ္ဳပး်ဖစးေန်ပီ

ို်ပီ့

ေအ့်မ

အေၾကာငး့ ကို ဂဃနဏသိရသညး၈ ေၾသား ရဲေဘား

ဗိုလခ း ္ဳပးကေတားေအ့်မ

အခုေတာ

ေတားလြနးေရ့နဲ

ငါတိကိ ု ု

ဂရုမစိုကး

ေတာပါရာ့… ၈ ၈ ဿွှှ ၇မတးလ ှ၀ရကး ပနး့ေပါငး့စဵုေတားလြနးေရ့ေန

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 16


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ၁၈

အတျကးအမတးေလာငး့သဵေခ္ာငး့မြအထူ့အၾကဵေပ့ခ္ကး ေမာငးသဵေခ္ာငး့

အရငး အစို့ရအၾကီ့အကဲအ အထူ့ၾကီ့ထျာ့လာရာ စီစဥးေ

ာငးရျကးမညး

ယးကို့သနး့

အစို့ရက

တိုငး့်ပညးတင ျ း ကို့သိနး့

လူဦ့ေရ

ကို့ေသာငး့

ငး့ရဲမျေ ဲ တမႈ

သနး့ငါ့

အရငးတုနး့က

တစးဖဲျ

လိုကးေွေပ့ပါတယး၈

ေစ့္သညးေတျက

ယးေက္ား

ကို့ေထာငး

အရငးအစို့ရအၾကီ့အကဲနဲ

ငး့ရဲသာ့မ္ာ့ အတျကးလူၾကီ့မငး့တိုပိုကး

ေပါကးရငး ်ပနး

ငး့ရဲခ္မး့သာကျာ်ခာ့မႈ ပေ်ပာကးေအာငး

ိုေသာေၾကာငး အလျနးွမး့သာရပါသညး၈

ခ္မး့သာေနၾကသညးမြာ ထို

ကး လုပးသျာ့သ်ဖငး တိုငး့်ပညးတင ျ း

လူၾကီ့မငး့တို

ထိုကိစနဲပါတးသကး်ပီ့ ေလ့

ကး

ခနး

ရြိသညးအနကး ငး့ရဲလြ္ကး

လူၾကီ့မငး့တို

သနး့

ရြိပါသညး၈

သာ်ဖစးပါသညး၈

ဵလိုကးေွေပ့မယးလိုသိရပါသညး၈

အၾကဵပိုငးသညးမြာ ရလာတဲ

ို်ပီ့ေစ့္ထဲမြာ ပိုကး

ဵကို

ပိုကး

ဿလဵု့ထီထို့လိုကးၾကပါတယး

ပး်ပီ့ မေပါကးရငးေတာ မ္ကး ြာထာ့တငး့တငး့ ေနၾကပါတယး၈ ၾကာေတာ အဲဒီ

အရငး့်ပဳတးသာျ ့ပါတယး၈ လူၾကီ့မငး့တိအဲ ု ဒီလိုလိုကးေွေပ့ရငး ငး့ရဲမျေ ဲ တေနၾကတဲ အလုပးမလုပးၾကတာဟာ

လညး့

အဓိကအခ္ကးမြာ အလုပးမရြိၾက

အလုပးမလုပးၾက

လို်ဖစးပါတယး၈

ဵအလျယးရ ိုငးမယး

ပိုကး

ဵအလျယးရတာကေန အလုပးရြိလညး့ မလုပးခ္ငးၾကေတာပါဘူ့၈

မြာလညး့

ထို့ၾကတာ

်ဖစးပါတယး၈ တာ်ဖစးပါတယး၈

အလုပးမရြိလို

ပိုကး

ဿလဵု့ထီဟာ

ဿလဵု့ထီ

အရငးလို်ပနး်ဖစးမြာ

အလုပးမလုပးဘဲ

်ဖစးပါတယး၈ဿလဵု့ထီက

ငး့ရဲမျဲေတေအာငးလုပးတဲ အဓိကအခ္ကး်ဖစးပါတယး၈ ဿလဵု့ထီကို တိုကးဖ္ကးရာ ြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

အ်မစးတယ ျ းေနေသာေၾကာငး

အေရ့ယူရေအာငး ရဲကအစ တရာ့လူၾကီ့အ

အလျယးကူနိုငးေတာပါ၈

ဥပေဒ်ဖငး

ဵု့ဿလဵု့ ထို့ေနၾက ဒိုငးကိုငးေနၾကတာ ်ဖစးပါတယး၈

အဲဒီအတျကးအထူ့အၾကဵေပ့လိုသညးမြာ

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 17


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး သခ္ာပညာရြငး

အေ်မာကးအမ္ာ့ေခ ယူ်ပီ့

ဿလဵု့တျကးပါ၈

အၾကာ့အ်မငးရ

ရာေတျေခ ပါ၈

ဘုနး့ၾကီ့ေတျပငးပါ၈ ဿလဵု့ထီတက ျ းခ္ကးေရ့ ေကားမတီကို ဖျဲစညး့လိုကးပါ၈ ေသခ္ာေပါကးအပိုငးဂဏနး့ကို သတငး့စာ၈ရုပး်မငးသဵၾကာ့ကေန ထုတး်ပနးေၾက်ငာေပ့ပါ၈ ဒါ

ို ်ပညးသူေတျလညး့ဿလဵု့ထီေပါကး်ပီ့ ခ္မး့သာလာပါမယး၈ ဿလဵု့ထီဒိုငးေတျ အရငး့်ပဳတး်ပီ့

ပိတးကုနးပါလိမမယး း ၈ အဲဒီအခါၾကရငး ေဘာလဵု့လြညးထို့ၾကမြာ်ဖစးပါတယး၈ ေဘာလဵု့ ေ

ကိုလညး့

ေဘာလဵု့ခနးမြနး့ေရ့ဇလေဗဒေကားမတီ

ကိုဖဲျစညး့်ပီ့ဿလဵု့ထီ

ာငးရျကးလြ္ငး ေဘာလဵု့ဒိုငးေတျလညး့ ပိတးကုနးမြာ်ဖစးပါတယး၈ လုိ႕ အ

ကဲသို

ုိတငးသင ျ း့ပါရေစ

သဘာပတိၾကီ့ခငးဗ္ာ့

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 18


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ၂၈ေဒါကးတာသဵေခ္ာငး့

ကၽျနးေတားအာ့ ဿွွွစီစီေအာကး

အိမးသဵု့ေမားေတားယာဥးငယး တစးစီ့ အလကာ့ေပ့ ိုငး မေပ့ ိုငး ြငးပါတးသကး်ပီ့ေမ့ချနး့ေမ့်မနး့ခနး့ ေမာငးသဵေခ္ာငး့ ေန်ပညးေတား၈မတးလ ဿဿ၈ ယေနက္ငး့ပေသာ မဲ

အမ္ိဳ့သာ့လတးေတား

အစဥး့အေွ့တျငး

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့

နယးအမြတး(၁ မြ အမ္ိဳ့သာ့လတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒါကးတာသဵေခ္ာငး့က ိုငးငဵေတား

အေ်ခခဵမႈ(၃ ခ္ကးကို အေ်ခ်ပဳ်ပီ့ ဖျဲစညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအခနး့ (ှ ပုဒးမ ၀၃ ပုဒးမချ(ဲ ဂ အရ လတးေတားအမတးတို

ေနထိုငးမႈအ

ေမားေတားယဥးငယးမ္ာ့ သကး ပိုေ

ိုငးသညး

(စလျနး့ကာ့ငယးမ္ာ့ ြငးဗငးကာ့ငယးမ္ာ့

ေမ့ချနး့တစးရပးကို

ာငးေရ့က

ငးအတနး့်မြငးတငးေရ့အတျကး ဿွွွစီစီေအာကး အိမးသဵု့ ေမ့်မနး့လိုပါေၾကာငး့၇

အလကာ့ရယူ ိုငး့ချငး ြငး

လတးေတားအမတးမ္ာ့

တျငး ေမားေတားယာဥးငယးအသစးမ္ာ့ ပိုမိုသဵု့စျဲလာမညး

သယးယူ

ိုပါက ယာဥးတိုကးမႈ

အ ၱရာယးေလြ္ာနညး့်ခငး့၈ ေမားေတားယာဥးၾကဵဵခိုငးမႈ တို့တကးလာ်ခငး့၇ ယာဥးေၾကာ ပိတး ကငး့ရြငး့်ခငး့ ၇ဇိမးက္်ခငး့

ြငး

လတးေတားအမတးမ္ာ့

စသညးအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့

ိုရာတျငး

လျယးကူသကးသာစျာ

လိုြရာခရီ့သျာ့လာ ိုငး်ခငး့

ရရြိလာမညးထငးပါေၾကာငး့

ေမားေတားယာဥးအသစးဟု

အသစးစကးစကး(

ယာဥးဿမ္ိဳ့စလဵု့ကို

ိုမႈ

်ပနးလညး်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ

(

ိုလို ်ခငး့်ဖစးပါေၾကာငး့ သိရြိလို

တစးဖကးတင ျ းလညး့ ်ပညးတင ျ း့ စကးမႈဇဵုမ္ာ့က ေမားေတားယာဥးမ္ာ့ ထုတးလုပးေနေသားလညး့ အ

ငးမ

ေမားေတားယဥးတစးစီ့

ကၽျနးေတားတလိ ို ု

ိုလြ္ငး

က္ပးသိနး့(၀ွွ သိနွ း နး့က္ငး

လူလတးတနး့စာ့အမတးမ္ာ့

်ဖစးေနပါသ်ဖငး

လကးလြမး့မီရနး

ခကးခေ ဲ နသညး

အေနအထာ့်ဖစးပါေၾကာငး့၇ မွယး ိုငးပါေၾကာငး့ ၈လကးရြိသဵု့စျဲေနရသညး ယာဥးအိုယာဥးေဟာငး့ အမ္ာ့စုမြာ ှ၆၆ွေမားဒယးမြာ အ်မငး ယာဥးအိုယာဥးေဟာငး့မ္ာ့

ဵု့နီ့ပါ့ ်ဖစးေနပါသ်ဖငး

ြစး(ဿွ ေက္ားသဵု့စျေ ဲ နရသညး

်ဖစးေနပါေၾကာငး့၇

ဒီလိုကာ့အစုတးေတျကို

ကၽျနးေတားတလိ ို ုအမတးမ္ာ့မစီ့လိုပါေၾကာငး့၈ ယခုကသိ ဲ ု ၾကဵ႕ခိုငးမႈက္ သဵု့စျဲေနရသညးအတျကး

စကးသဵု့

အပုိုပစညး့ရြာ့ပါ့်ပတးလပးေန်ခငး့ ပိုကး

ဵကုနးသညးအ်ပငး

ီ ြငး

စရီတးစကမ္ာ့

တိုေၾကာငး

တစးခါတစးေလ

ငး့ေနသညး ယာဥးမ္ာ့ကို ပိုမိုကုနးက္်ခငး့၇

ွပးေရြာခဏခဏသျာ့ရပါေၾကာငး့ ဘရိတးေပါကး်ပီ့

ယာဥးတိုကးမႈ

မ္ာ့ၾကဵဳေတျေနရသညးကို ေလလာေတျရြိရပါေၾကာငး့၇ အိမးနီ့်ခငး့တရုတး ိုငးငဵမြာ ေမားေတားယာဥးငယးမ္ာ့၇ ေစ့္သကးသကးသာသာ်ဖငး

မာတိကာ

အိ ီယ ိုငးငဵမြာ

ိုလြ္ငး

(

ွယးယူစီ့နငး့ ိုငးသညးကို

ထိုေၾကာငး အ ၱရာယး

ိုလြ္ငး

ေမားေတားယာဥးငယးမ္ာ့ ေတျရြိရပါေြၾကာငး့၇

ေတားေတား

စာမ္ကးနြာ 19


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ေလ့လြပါေၾကာငး့၇

ကၽျနးေတားၾကိဳကးပါေၾကာငး့၇

ှ၆၆၄ခု ြစးထိ

်ပညးပမြ

အိမးသဵု့ေမားေတားယာဥးငယး မ္ာ့ကို ဗိုလးခ္ဳပးေတျနဲ သူတိုအမ္ိဳ့ေတျေတာ တငးသျငး့ချငး်ပဳခဲသညးကို ေလလာေတျရြိရပါေၾကာငး့

ထိုေၾကာငးကၽျနးေတားတိုလို

စဥး့စာ့ေပ့ေစလိုပါေၾကာငး့ (

ီစာ့ ႈနး့ သကးသာေသာ

်ပ နး့ထာ့်ခငး့ အ

မဟုတးဘဲ

ယခုမႈ

အမတးေတျကိုလညး့

ဿွွွစီစီေအာကး

အိမးစီ့ေမားေတားယာဥးမ္ာ့ကို လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့

စျမး့အငးသဵု့စျဲမႈ ႈနး့

တငးသျငး့ချငးအာ့

အရသာ

ေပ့ပါရနး

ဥပေဒ်ဖငး

ာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးသ်ဖငး

ိုပါညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ပယးဖ္ကးေပ့ ိုငး်ခငး့ရြိမရြိ၇ လကးရြိ ေမားေတားယာဥး အစုတးေတျ

လကးွယးပိုငး

ိုငးသူ မညးသူမ

ို မိမိ ေမားဒယးနိမး ေမားေတားယာဥးမ္ာ့အာ့ အစို့ရေလလဵအဖျဲသို

အပး ြဵ်ပီ့

ၾကိဳကး ြစးသကးရာ

ေမားေတားယာဥးအသစးတစးစီတငး့သျငး့ွယ းယူ ိုငး်ခငး့ရြိမရြိ၇

ေမားဒယး်မငး အစို့ရအဖျဲမြ

အပး ြဵေမားဒယးနိမး

ေမားေတားယာဥးအစုတးမ္ာ့အာ့ အစို့ရမ္ာ့ ြငးေမားေတားယာဥးလိုအပးလြ္ကးရြိေသာ နယး်မိဳမ္ာ့သို ်ဖနး်ဖဴ့ေလလဵတင းေ သူတို

ာငးရျကးေပ့ ိုငး်ခငး့ရြိမရြိ၇

ေမြာကး်ပီ့ေသတာ

ကုသိုလးကဵသာ်ဖစးပါေၾကာငး့

ကိစမရြိပါေၾကာငး့၈ နြငးံ

နယး်မိဳမ္ာ့မြာသာ

်ဖစးပါေသာေၾကာငး

လတးေတားအမတးမ္ာ့ကို

မိမိ

ေမားေတားယာဥးသစးမ္ာ့

အလကာ့ေပ့ ိုငး်ခငး့ရြိမရြိ ၇တစး်ခာ့အမတးေတျမေပ့ရငးေနပါ ကၽျနးေတားကို ေပ့ဖို အစီအစဥးရြိမရြိ၈ အစို့ရအဖျဲ ြငးစပးလ္ဥး့၊သိရြိလိုပါေၾကာငး့်ဖငးေမ့်မနးသညး၈၈

ထိေနာကး ု သကး

ိုငးရာွနးၾကီ့မြ ဟိုဟိုဒီဒီေ်ပာၾကာ့်ပီ့ သကာလ

ေနာကးသဵု့လၾကာသညးအခါ အ မဲ

ိုပါအ

ိုကိုတငးသျငး့သညး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့

နယးအမြတး(၁)မြ အမ္ိဳ့သာ့ လတးေတားကိုယးစာ့လြယး

ေဒါကးတာသဵေခ္ာငး့အာ့ တရုတး ိုငးငဵလုပး ခ္ယးရီွကးဂျနးတစးစီ့ေပ့အပးရာ တစး်ခာအမတးေတျလညး့၈ အိမးေတာငး့ဖိုအ ေနာကးမိနး့မရြာေပ့ဖိုအ

ို၇ ဖုနး့ေတာငး့ဖိုအ

ို၇ မ္ာ့ကိုတငးသျငး့ဖိုအ်ပိုငးအ

ို၇

ိုငးေရ့သာ့ေနၾကသညးကို

ေတျပါေၾကာငး့သတငး့ေကာငး့ပါ့အပးပါသညး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 20


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ၃၈

ကးသျယးေရ့၇စာတိုကး ြငးေၾက့နနး့ွနးၾကီ့ ာန ်ပညးေထာငးစုွနးၾကီ့ ြငး သဵေခ္ာငး့အသဵမြ တယးလီဖုနး့်ဖငး

ကးသျယးေမ့်မနး့ခ္ကး

ေမာငးသဵေခ္ာငး့

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈ ဟယးလို ွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ့ ၾကာ့ရလာ့မသိဘူ့ ဟယးလို ဟယးလို

ွနးၾကီ့၈၈ နညး့နညး့ေလ့က္ယးက္ယးေ်ပာပါ လိုငး့ သိပးမမိဘူ့ ်ဖစးေနတယး၈ခဏေနား ကၽျနးေတား ေနရာ ေ်ပာငး့လိုကးအုနး့မယး၈

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈ဟုတးကဲ ၾကာ့ရ်ပီ့လာ့

ွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ့၈

ကၽျနးေတားကသဵေခ္ာငး့အသဵက

ကးတာပါ ွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ့ ွနးၾကီ့နဲအငးတာဗ္ဴ့ခ္ငးလပါ၈ ို

ွနးၾကီ့၈၈ရပါတယး ရပါတယး

ဒါေပမယးအခ္ိနးသိပးမရြိလို

တုိတိုနဲလိုရငး့ကို

ေမ့ပါ၈

ကၽျနးေတားဖုနး့က တရုတးဖုနး့မိုလို ဘကးထရီကုနးေတာမယး၈

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈ ဟုတးကဲပါ၈ပထမ

ဵု့ ကၽျနးေတားေမ့ခ္ငးတာက ဟိုေနက အငးတာနကး

အတျကးစဥး့ကမး့ခ္ကးအသစးေတျထုတး်ပနးတာနဲပါတးသကး်ပီ့်ဖစးပါတယး၈ ထုတး်ပနး ရတယး

ဒီလို

ိုတာ သိခ္ငးပါတယးခငးဗ္ာ့၈

ွနးၾကီ့၈၈ဟုတးကဲ အခုအငးတာနကးသဵု့ ိုငးငဵေတား သမၼတၾကီ့ရဲ

မာတိကာ

ဘာေၾကာငး

ိုငးေတျ

ဲတ ျ ဲသူေတျက စညး့ကမး့သိပးမရြိ ဘူ့်ဖစးေနတယး၈ ဒါနဲ

ရာသမာ့ၾကီ့ လမး့ညျနးခ္ကးအရ ထုတး်ပနးတာပါ၈

စာမ္ကးနြာ 21


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈ အငးတာနကး လိပးစာေပ့ရမယး

ိုငးေတျမြာသဵု့တဲသူ ေတျဟာ မြတးပဵုတငးနဵပါတးနဲ

ကးသျယးရနး

ိုတာကေရာ ဘာရညးရျယးခ္ကးနဲ ထုတးရပါသလဲခငးဗ္ာ့၈

ွနးၾကီ့၈၈လူေတျက

အငးတာနကးမြာ သူတိုကိုမသိဘူ့

ို်ပီ့

ိုငးငဵေတားအစို့ရရဲ

ရာသမာ့ကို

အၾကညးအညိဳပ္ကးေစမယး အရာေတျလုပးၾကပါတယး၈ ်ပီ့ေတာကၽျနးေတားတို အစို့ရကိုလညး့ ပုတးခတးေနၾကပါတယး၈ ဒီလိုလူေတျ လုပးခ္ငးတိုငး့လုပးလို မရေအာငး သဵု့စျဲသူေတျရဲ လိပးစာတို မြတးပဵုတငးနဵပါတးတယူ ို ရပါမယး သကး ေနာကး

ိုငးရာကလညး့အခ္ိနးနဲတစးေ်ပ့ညီစစးေ

့ပါမယး၈

ို ပိုထိေရာကးေအာငး အငးတာနကးသဵု့စျသ ဲ ူေတျရဲ မြတးပဵုတငးအ်ပငး သနး့ေခါငးစာရငး့မိတၱဴ

မိသာ့စုဓါတးပဵု ဒါေတာငးမြအ

နဲ်ပစးမႈကငး့ရြငး့ေၾကာငး့

ေထာကးခဵခ္ကးပါေတာငး့ပါမယး၈

ငးမေ်ပရငး အိမးကမိနး့မ တိုေယာက္ာ့တိုလို မိသာ့စုွငးတစးေယာကးေယာကးကို

အေပါငးတငး်ပီ့မြ

ကိုငးရေအာငးလုပးပါမယး၈

အခုေတာမြတးပဵုတငးနဵပါတးေလာကးဘေ ဲ တာငး့ထာ့ေသ့တာပါ၈

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈ ဟုတးကဲပါွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ

တို

တိကိ ု ုပိတးပငးတာကေရာ ၈

ွနးၾကီ့ ၈၈ ဒါကေတာဗ္ာ ကၽျနးေတားတိုအစို့ရက တိုငး့်ပညးအတျကး အာ့ၾကိဳ့မာနးတကး လုပးေပ့ ေနခ္ိနးမြာ အၾကညးအညိဳပ္ကးေစတဲ ဓါတးပဵုေတျတငးၾကတယးဗ္ာ ဒါေတျတငးလိုမရေအာငးပိတးပငး လိုကးတာပါ၈ဟိုတစးေလာကလညး့ မိုကးခရိုဖုနး့တို ွကးကငးမရာတိကိ ု ုစကာ့ ေ်ပာလိုမရေအာငး ပိတး်ပီ့ပါ်ပီ၈ေနာကး

ို

ခ္ကးလိုမရေအာငး

ကီ့ဘုတးကိုလညး့

ပိတးဖိုအစီအစဥးရြိပါတယး၈

ေနာကးဟိုၾကညးဒီၾကညး လုပးလိုမရေအာငးလညး့ ေမားနီတာကိုပိတးပငးပါမယး၈

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈ေလ့စာ့ေလာကးပါတယး ေလ့စာ့ေလာကးပါတယးခငးဗ္ာ့ အငးတာနကးကိုေရာ ပိတးဖရြ ို ိပါသလာ့ွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ့၈

ွနးၾကီ့၈၈အငးတာနကးကိုေတာ ပိတးဖမရြ ို ိပါဘူ့ အခုလိုဒီမိုကေရစီ ိုငးငဵမြာ လူတိုငး့ အငးတာနကး သဵု့ ိုငးေအာငး ကၽျနးေတားတိုအစို့ရက ေစတနာအ်ပညးနဲ လုပးေပ့ ထာ့ပါတယး

မာတိကာ

ိုငးငဵတကာနဲ

စာမ္ကးနြာ 22


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ရငးေဘာငးတနး့ ိုငးေအာငး

ကးထာ့သျာ့မြာပါ၈ အခုကီ့ဘုတးတို ေမားနီတာတို သဵု့စျဲတငးသျငး့ချငး

ပိတး်ပီ့သျာ့ရငး အငးတာနကးspee ကိုလညး့ ်မငးတငးသျာ့မြာ်ဖစးပါတယး၈

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈

ဟုတးကဲပါ ွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ့ ေနာကးတစးခုက

ေ်ပာသျာ့ပါတယး တယးလီဖုနး့သနး့ ၀ွခ္မယး

ွနးၾကီ့၈၈ခ္ေပ့ေနပါ်ပီ

ွနးၾကီ့

ိုတာ ဘယးလိုအေ်ခအေနမ္ာ့ရြိပါသလဲခ္ငးဗ္ာ့၈

အခုဂ္ီအစးအမးေတျလိုသေလာကးေနခ္ငး့်ပီ့စခ္ေပ့ေနပါ်ပီ လိုအပးတဲ

တိုငးေတျလညး့ေနရာအ ြဵစိုကးထူ်ပီ့ပါ်ပီ တပး

အခု ြစး ြစးစပိုငး့က

ငး်ပီ့ပါ်ပီ

ဒါေပမယး

လိုသေလာကးခ္ေပ့ေနတာကို စဥး့စာ့ေနၾကပါတယး ငါ့သိနး့

စကးသစးေတျအမ္ာ့ၾကီ့

တရုတးကွယး်ပီ့

လူၾကီ့ေတျစဥး့စာ့တာက

အခုလိုငါ့သိနး့နဲ

လူေတျကမွယးၾကေတာ ိုတာ

ဒီေလာကးေစ့္ခ္ိဳေအာငး ိုငးငဵေတားက

ကၽျနးေတား

လိုမြလိုအပးပါလာ့

ို်ပီ့

ကေလ့မုနးဖို့ဘဲရြိပါတယး

ေစတနာနဲ

ေစ့္ခ္ေပတာေတာငးမြ

လူေတျကဖုန့းသိပးကိုငးခ္ငးပဵုမရပါဘူ့ ဒီေလာကးေစ့္ေလ့ေတာငးွယးကိုငးခ္ငးတာမဟုတးပါဘူ့ ဒီေတာလိုအပးပါမလာ့လို၈ ွယးမသဵု့ရငး

ကၽျနးေတားတိုက

သနး့သဵု့

ယးခ္ေပ့တယးထာ့ဦ့

ဘယးလိုလုပးမလဲ၈ေစ့္ကေတာငါ့သိနး့ဘဲ

သူတိုက

ကးထာ့မြာပါ၈်ပညးသူလူထုက

ဖုနး့ကိုငးခ္ငးပဵုမရပါ

သဵေခ္ာငး့အသဵ၈၈

ဟယးလို ဟယးလို ွနးၾကီ့ခငးဗ္ာ ဟယးလို ဟယးလို

ဟယးလို

ွနးၾကီ့

ွနးၾကီ့၈ ေသာတရြငးမ္ာ့ခငးဗ္ာ့ ဖုနး့လိုငး့က္သျာ့တာေၾကာငး ဒီမြာဘဲအစီအစဥးကို ရပးနာ့လိုကး ၾကပါစိုဗ္ာ ၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 23


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ၄၈

ုိ့ေပ

ေမာငးသဵေခ္ာငး့ ဒီကိစ

ို့ေပ ်မိဳတကးသငးတနး့တကးရာကစသညး၈

ို့ေပအေမကေ်ပာသညး၈ အရငးတုနး့က

ို့ေပ

အီ့ေတျ

ို့ေပတို သငးတနး့က ညစးပါတးသညးလို

ွမး့ေတျပါသညး

ပျငးလငး့တတးသညး၈

လိလညး ု ့

အသဵက္ယးက္ယး

သိရသညး၈

ဘာဘဲ်ဖစး်ဖစး

ေ်ပာတတးသညး၈

ဒါေပမယး

်မိဳသငးတနး့က ်ပနးလာေတာ ဇာတးမငး့သာ့ပဵုေပါကးလာသညး ၈ စကာ့ေ်ပာလြ္ငး

ုတးဖ္ာ့ ြငး

ဇာတးမငး့သာ့လိုလိုေ်ပာတတးလာသညး၈ သူေ်ပာေတာ ပညာရြိ ေတျဒီလိုေ်ပာသညး ဒီၾကာ့ထဲ

ဘိုစကာ့ေတျညြပး်ပီ့

ိုေ်ပာေ်ပာ ထုတး

ီ့တို့

ေနသ်ဖငး

ၾကီ့ၾကီ့က္ယးက္ယး

ပေရာဂ

ေနသညးၾကာ့ထဲ

အိမးလာတိုငးသညး

ရျာထဲ

အရြကးရသ်ဖငး်ဖစးသညး၈

ရာက

ွငး့ွငး့သီအိုရီ( စီဘယး

ိုငးရြငးက

ရျာရြိကေလ့လူၾကီ့ သိပးမၾကာ

ို့ေပ

သူလာလြ္ငး

ွငး့ွငး့တိုအေမက ထျကးေနၾက၈

မ ျ း့ခဵၾကျေနက္ ကိုယးေတားလညး့ မလာေတာ ို့ေပအာ့

လကးလနးသညး၈

ို့ေပအာ့

ို့ေပ ်မိဳ်ပနးေ်ပ့သညး၈

သူဟာအမတးေလာငး့်ဖစးသညးဟု

ေ်ပာ်ပနးသညး၈

ယ ျ းသညးကို သူအမ္ိဳ့ေတျမေနရ တစးအုပးလဵု့

ျာ့လြညး့ ြငးထေရားလာဂ္ီေတျကို အစို့ရကိုွယးခိုငး့်ပီ့ ကာ့ေသ့ေသ့ေလ့

အပူကပးၾကသညး၈ သိေသား ု

ရာ ကို်ပာ့ကို

ို့ေပ ကိုေချ့ကိုရြဵဳ့သညး ၈ ရျာသာ့ေတျ မဲမထညး၊ ရြဵု့ရသညးလို

ို့ေပအေဖက

ို့ေပကို နဘမး့အုပးသညး ငါ့သိနး့ကုနး၊်ဖစးသညး၈

လူေတျကိုမေၾကနပး ထိေနာကး ု

ို့ေပ စကာ့သိပးမေ်ပာေတာ ၈ရျာွမး့သာသညး၈

နညး့နညး့ၾကာ်ပီ့ တစးရကး

ို့ေပအေမ ေအား်ပီ့ရျာထဲေ်ပ့ေနသညး ၈

သညးဟုသိရသညး ၈ေနာကးဘွ သမၼတ်ဖစးေအာငး ရျာေဘ့က ေရ့ခဲသညး၈ ရျာသာ့ေတျ အမ္ိဳ့ေတျ ်မစးထမ ဲ ြာ

ွငး့ွငး့တို

ို့ေပပါ့စပးက

ေတျသင ျ း့ေပ့မယးလို ေ်ပာ်ပနးသညး၈ ရျာသာ့ေတျ ကာ့ေမာငး့သငးဖို လိုငး့ကာ့ ်ပသနာရြာသညး ၈

ပေရာဂ္ကး ကေလ့ေတျ

ေလြ္ာကးေ်ပာေန၊ ိုတာ

ို့ေပအာ့ေရြာငးၾကသညး၈ ေနာကး

ပုတးသငးညိဳပါတီ က်ဖစးသညးဟုသိရသညး၈ သူမဲ လိုကးရသညး၈ ရျာရြိ

-

လူရြငး့သ်ဖငး

်ပနးေရာကးလာေတာ

မၾကညး၈

ေ်ပာ်ပနးသညး၈

ိုရြိကးရတီ

ဒီလိုနာ့မလညးေသာ အရာမ္ာ့ေ်ပာသ်ဖငး အိမး လဘကးရညး

ေတျေ်ပာလာ်ပနးသညး၈

သူဂျငးလုမညးဟုထငး်ပီ့

ဂိမး့သီအိုရီွငး

ိုဘဲ၈

ို့ေပ

ို့ေပ စာထာ့ခဲ

ရာွတီ်မစးထခ ဲ ုနးခ္ေတာမညးဟု

ီေ်ပ့ၾကသညး၈ ဟိုေရာကးေတာ ရငးေခါငး့ေလာကးရြိတဲ

ို့ေပငိုေနသညး၈ အေၾကာငး့အရငး့က

ရာွတီ်မစးေရနညး့သညးကို သူသငးတနး့က

သငးမေပ့ခဲ ၊်ဖစးသညး၈ အဵဖျယး

ို့ေပပါတကာ့ ရျာအေၾကာငး့ ်မစးအေၾကာငး့ ်မိဳသငးတနး့က သူမေ်ပာ်ပခဲပါလာ့

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 24


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ၅၈ေမာငးလူေအ့နြငးံကငးမရာမ္ာ့ ေမာငးလူေအ့ လူတစးဦ့ခ္ငး့စီတင ျ း သကး တျငး

ိုငးရာ အူေၾကာငးေၾကာငးအခ္ကးကိုယးစီရြိမညး

လညး့ေၾကာငးလြခ္ညးလာ့ဟုေမ့ေငါံ

ိုပါက ေမာငးလူေအ့

ဖျယးအခ္ကးမ္ာ့စျာရြိမညး

ကိုစာဖတးသူရြငး့်ပ

ဖျယးမလိုေလာကး ေအာငးနာ့လညးထာ့ေပလိမးံမညး၈ ထိုထမ ဲ ြအခ္ကးတစးခုေဖာကးသညးခ္အံဵ၈ ေမာငးလူေအ့သညးကငးမရာဟူေသာဓါတးပုဵရုိကးသညးံကိရိယာေလ့ကိုအသာ့လျတးအ်မငးကတးေန် ခငး့ပငး်ဖစးေပေတာံသညး၈ ေမာငးလူေအ့သညးလကးရြိအလုပးအကိုငးကိုမလုပးေသ့ခငးကယဥးေက့္မြုဟုနာမသမုဒးသညးံတက သိုလးမဟာတျငး ဓါတးရြငးရိုကးကူ့်ခငး့ အတတးပညာ(

ကို ဇာတးညနး့

ဘာသာအထူ့်ပဳ်ဖငးံေလံလာသငးၾကာ့ခဲံဖူ့ေလသညး၈ ဘာသာရပးမြာ

တကယးတမး့ေလံလာလိုေသာ

ေခ ဇာတးလမး့ဖနးတီ့မြုအတတးပညာရပး်ဖစးေသားလညး့ ကငးမရာ

ဘာသာရပးကို ပထမ ြစးတင ျ း မိုငးနာတျဲ အ်ဖစးမသငးခ္ငး လညး့က္ိတးမြိတးသငး ရေလသညး၈ နဂိုကတညး့ကမြ ခၽျနးစကးပငးေ်ဖာငးံေအာငးမကိုငးတတးခံေ ဲ သာေတာသာ့အဖို ဒစးဂ္စးတယး ဘာ

ိုလာ့

ိုလာ့ စကးပစညး့ကေလ့ ြငးံေတားေတားအခကးေတျခဲံသညး၈ ထိုဓါတးပုဵရိုကးစကး ကေလ့

စထျငးခါစက ရျကးဖ္ငးတဲံတစးလုဵ့စာ ေလာကးရြိေၾကာငး့

ရာဦ့ၾကညးစို့ထျနး့တိုကရြငး့်ပရြာသညး၈

သိေသား ု ထုဵတုဵတုဵနတတလူေအ့တို စာေမ့ပျတ ဲ ိုငး့တျငး ကငးမရာဘာသာရပး ကို ဂရိတးတူ့အ

ငးံ

ကမတကး ိုငးခဲံပါေခ္၈ ကငးမရာ က လူေအ့အေပ ထိုမြ္ေလာကးေကာငး့က္ိဳ့မေပ့ေသာ ယ ၱရာ့ ငယးတစးခု်ဖစးေပသညး၈ သညးလို ြငးံ ေမာငးလူေအ့လညး့ ေက္ာငး့ေတားမဟာကိုစန ျ းချါရငး့ သတငး့မီဒီယာၾကီ့ တစးခုတျငး ကဵအာ့ေလ္ားစျာ အလုပးရရြိေလရာ အ ြီကိရိယာကိုမပါတးသကးခ္ငးေသား်ငာ့ေအာငးံကာနမး့ရ်ပနးသညး၈လကးထဲတင ျ းေငျယာ့ကေလ့ရြိ ေနေသာအခ္ိနးက နီ့ရာရြူိ့ရျနး့သိုေ်ပ့ ကာကငးမရာတစးလုဵ့ွယးထာ့လိုကးေလသညး၈ အငးတာဗ္ဴ့ လုပး၇

ဓါတးပုဵရိုကး

ကိုယးံပုဵကိုယးရိုကးကာ မာ့ကတးတငး့

ဒီအထိေတာံအ မုခစာအုပး

ငးေ်ပေနေသ့သညး၈

(

သိတငး ု ၊

တခါတေလ မသတီစရာ

ခရီ့ထျကးလြ္ငး ကိုယးံမ္ကးခက ျ းကို

ငး့ေလသညး၈

တစးရကးေမာငးလူေအ့တို တုိငး့်ပညးၾကီ့တျငး လတးေတားေရျ့ေကာကးပဲျ်ခိမးံ်ခိမးံသက ဲ ္ငး့ပေလရာ ေမာငးလူေအ့လညး့ သတငး့လိုကး

မာတိကာ

အ်ခာ့သတငး့ေထာကး

ငး့ေလေတာံသညး၈

မ္ာ့ကဲံသို

(စေတာံမယး တလျေ ဲ တျ

ာငးံၾကျာ့ၾကျာ့

အမူအရာ်ဖငးံ

ကိုကးငါ့

ယးအ်ပငးက

စာမ္ကးနြာ 25


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ဓါတးပုဵရိုကးခင ျ းံရြိသညးဟူေသာ သမာဓိေကားမရြငးလူၾကီ့မငး့မ္ာ့ ေသားလညး့

တစးေနရာအေရာကးတျငး

ရုဵ့ေတားမဟာတျငး ေတာံသညး၈

မ္ကး ြာကေလ့ ြငးံ

ဘယးသကိ ူ ုမြအ်ပစးတငးရနးေသျ့မရြိေတာံေသာ

ေမာငးလူေအ့သညး

ိုအရ အ်ပငးက ရိုကးပါ

ရာဇွတးသာ့လိုကုပးက

ဇီ့ရျကးေလာကးရြိေသာ

ရြိေသာ ကငးမရာကိုသာ စိတး

မယက

ခဵွနးလကးမြတးေရ့ထို့ရေလ

လူေအ့ငနာသညး

ို့ရေတာံသညး၈ (ဒငး့ေၾကာငးံငါေချ့

နး့ေဒ့ရုဵ့ပိတးရကးမ္ာ့တျငး

ျဲခဵရကာ

ဲသ ျ လိုအ

နဂိုမုနး့ရငး့စျဲ

ဲခ ျ ဵရတာ

ၾကီ့ေတား ျာ့ေက္ာငး့ေသာအလုပးအ်ဖစး

ကေလ့မ္ာ့ကိုစာသငးေပ့်ခငး့ ြငးံ အလာ့တူ လူမြုူေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေလံရြိသညး၈( အမြနးက လူေအ့

ိုတံေ ဲ ကာငး ေဟ့လာ့ွါ့လာ့လုပးခ္ငးတာကပိုပါတယး ထိုအခါ အသီ့သီ့အသသ ေသာ

လူငယးအဖျမ္ာ့ ဲ ပရဟိတးအဖျဲမ္ာ့ ကို စုဵေနေအာငးေတျရေလသညး၈ သာဓု ေခ ဖျယးေကာငး့ေလစျ၇၈ သိေသား ု

မ ျ း့

နးထဲ တျငး ၾကကးေခ့္တုနး့ေလ့တစးခုကိုေတျရေလသညး၈ ဘယးသူ်ဖစးရမလဲ

မေမ့ပါနဲ ေမာငးလူေအ့အခ္စးေတား ကငးမရာမ္ာ့ပါပဲ၈ အနာၾကီ့ေရာဂါသညးေတျကို

နးေတျ

ီေတျ ပိုကး

ဵေတျ လြဴ်ပီ့ ဓါတးပုဵတရ ျဲ ိုကးၾကသညး၈

အိပးခ္းအိုငးဗျီကေလ့ငယးေတျကို ရုပးပိုငး့ စိတးပိုငး့အကူအညီေပ့ၾက်ပီ့ ေနေရ့စာ့ေရ့ကူညီေပ့်ပီ့မြ ကိုယး

ကငးမရာသရမး့ၾကသညး၈ ဓါတးရြငးရုိကးကာ

ငး့ရဲ်ဖစးေနၾကသညးမြာ

မုနး့တိုငး့ငလ္ငးဒဏးခဵ်ပညးသူေတျကို

ေသာကးရြကးခဲျၾကသညး၈

ဗုဒဘာသာအလိုအရ

၁ငး့တို

စိတး

သဵသရာေပ့ကဵေၾကာငးံ်ဖစး

ေမာငးလူေအ့တိလိ ု ု ဗရုတးသုတးခေတျ ကငးမရာသရမး့ဖိုမဟုတးပါ၈

ငး့ရဲ သညး၈

လိုခ္ငးသညးကို

နာ့လညးေပ့ပါသညး၈ သိေသား ု ယခုကလိုအပးတာထကးပိုလာ်ပီ့ လူေအ့မ္ကးစိေနာကးလာသ်ဖငးံေ်ပာရ်ခငး့ပါ၈ ေနာကး သူမ္ာ့ အကူအညီလိုေနတာကို အေ ျ့ဓါတးအနညး့ငယးေပ့ၾက်ပီ့ ရုိကး်ပီ့

(လုပး ုိငးသေလာကးလုပးၾကတာကိုသာဓုေခ ေပမယးံ

ေပ တငးကာ

မဟာဂရုဏာရြငးၾကီ့မ္ာ့လုပးၾကသညး၈

ဓါတးပုဵ

မညးသူကိုမြ

အ်ပစးမတငးေတာံပါ၈ (တငးလိုလညး့မရပါ၈ ကိုယးံအဖျဲကိုယးတိုငးက ဂလိုလုပးေနတာကို့ ကငးမရာမ္ာ့ကိုသာ မေအ ြငးံ ြမ ြငးံၾကိတးကာ ၾကိတးကာ တစးရကး မ္ာ့ ြငးံေတျ

ေမာငးလူေအ့တို ာနီမြ ုဵလိုသညးဟု

ေလ သညး၈(သူ

မာတိကာ

ဒီမိုကေရစီ

ေ ဲ လေတာံသညး၈

ဘျာ့ေတားၾကီ့က

လူငယး

စီဘီအို

ိုေသာအခါ ေမာငးလူေအ့တိုလူသိုကးလညး့ ဖုတးဖတးခါထ သျာ့ၾက

ီကအၾကဵဥာဏးေတျကအဖို့တနးတယး၈သူေတားေကာငး့စကာ့ကို့ဗ္၇

စာမ္ကးနြာ 26


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ေမာငးလူေအ့အ်ပငးနယးပယးအသီ့သီ့မြလူငယးမ္ာ့လညး့အာ့သစးအငးသစးမ္ာ့်ဖငးံ မာတာမိခငးကို လာေရာကးေတျ

ုဵၾကေလသညး၈ ထိုစဥး (လာပါ်ပီဇာတးလိုကးေက္ား

သညးံ သတငး့ေထာကး ေလ့မ္ာ့

ကို

ကငးမရာမ္ာ့ လျယးထာ့

ိုသူမ္ာ့ေရာကးလာကာ ပျဲတကးေရာကးလာသူ ၾကီ့ေတား ျာ့ေက္ာငး့သာ့

အာ့မနာပါ့မနာ

ချငးံမေတာငး့ဘာမေတာငး့

တရမး့ရမး့ ြငးံရိုကးပါေတာံသညး၈ ဘယးသူကိုမြလညး့မ

မ္ကးချကးမ္ာ့ကိုခ္ညး့ေရျ့ကာ

ခ ဲ ္ငးေတာံပါ (အာ့လုဵ့နဲကသိေနတာကို့

ဒါနဲစိတးထဲမြတစးချနး့ထဲေ်ပာလိုကးပါေတာံသညး၈ မေအ-ို့ ကငးမရာေတျ၈ တစးရကးေမာငးလူေအ့လညး့ ဟိုေယာငးေယာငးဒီေယာငးေယာငး်ဖငးံ ေလြ္ာကးၾကညံးေနရာ ေမာငးလူေအ့ ြငးံ လကးထပးမညး သျာ့ ေတျေလသညး၈ ငနဲမ တယးလြလာပါလာ့ဟု

ေပ တျငးဓါတးပုဵမ္ာ့

ိုကာေစံစပးထာ့ေသာ ငတိမေလ့

ပုဵကို

ိုက သူကေလ့ ပုဵမ္ာ့ကိုၾကညံးေနေလရာ

ခပးေခ္ာေခ္ာခ္ာတိတးေလ့တစးေကာငး ြငးံလညးခ္ငး့ယြကးကာရုိကးထာ့ေသာ ဓါတးပုဵေလ့မ္ာ့ကို မ်မငးခ္ငးစရာေတျလိုကးရေလေတာံသညး၈ အရြငးဘုရာ့

ဘုရာ့တပညးံေတား မေကာငး့မြုတစးခုခုေၾကာငးံ

တိရစာနး်ဖစးရပါကကငးမရာဖ္ကးေသာဗိုငး့ရပးစးသာ်ဖစးရပါလို

မာတိကာ

ဘုရာ့

စာမ္ကးနြာ 27


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ၆၈ေမာငးလူေအ့ ြငးံ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေ

ာငးလူေအ့

ေမာငးလူေအ့

်မငး့်ခဵေ ျက

ို့ွါ့စျာပူေလာငးလြသညး၈

သခငးလူငယးမ္ာ့ ကိုဖမး့

တိုဗမာအစညး့အရုဵ့

ဒုတိယအၾကိမး

ညီလာခဵအ်ပီ့

ီ့ေလရာ သခငးလူေအ့တစးေယာကး ရာေပါငး့မ္ာ့စျာ ေသာသခငး

လူငယးမ္ာ့ ြငးံအတူ်မငး့်ခဵေထာငးတျငး ရိပးသာွငးခဲံရ ရာမြ ယေနလျတးေ်မာကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ သခငးလျငး၇

သခငးထျနး့အုပး၇

သခငးေအာငး

နး့၇

သခငးစို့

စေသာ

ေခါငး့ေ

ာငးမ္ာ့ ြငးံ

လူေအ့တိသခငး ု ေပါကးစမ္ာ့ အတူေနခဲံရသညး၈ ေက္ာငး့သာ့သပိတးမ္ာ့အ်ပီ့တျငး ေမာငးလူေအ့ သညး

မိခငး မ္ကးရညးမ္ာ့

မဒမးလူေအ့ေလာငး့လ္ာ

မေလ့

ေတာငး့ပနးခ္ကးမ္ာ့

ကိုေက္ာခိုငး့ကာ သခငးဘွသို ေ်ခစုဵပစးွငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ သခငးလူေအ့

မိခငး်ဖစးေစခ္ငးေသာ

မငး့ေပါကးစို့ေပါကး အုိငးစီအကးစး အေရ့ပိုငး ်မိဳပိုငးဘွေတျေရစုဵေ်မာခဲံေလ်ပီ၈ ထိုအခ္ငး့အရာကို ေမာငးလူေအ့ွမး့မနညး့ခဲံရုိ့အမြနးပါ၈ သခငးဘွကို ပုိမိုမကးစကးခံသ ဲ ညး၈ ဖ္ငးၾကမး့တိုကးပုဵွတး်ပီ့ ရဲေဘားရဲဘကးမ္ာ့်ဖစးသညးံး၇သခငးညီလငး့ေမား၇ သခငးကာၾကီ့တို

ြငးံတဲက ျ ာ

ကုလာ့်ဖဴ

သခငး

ဘိုဘို၇

သခငးေွယဵ၇သခငးဖို့ညီ

နးက္ငးေရ့ကိုေဒါငး့တငးေမာငး့တငးလုပးေ

ာငးရငး့

တိဗမာအစညး ု ့အရုဵ့ ညနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ ေ်မေအာကး တိုကးပျွ ဲ ငးရသညးံဘွကို

ဂုဏးယူရသညး၈

သိုေသား

သခငးလူေအ့

ဘယးသူကိုမြမေ်ပာ်ပ်ဖစး

သည းံခဵစာ့ခ္ကးကာ့ ရြိေနသညး၈ ယငး့မြာ ရနးကုနးတကသိုလးမြထျကးခံဲရ်ခငး့ သမဂၾကီ့တျငးပါွငးချငးံမရေတာံ်ခငး့ပငး်ဖစးေတာံသညး၈

ေမာငးလူေအ့

ြငးံ ေက္ာငး့သာ့

မကးထရစးေအာငး၊

ယူနီဗာစီတီ ကိုေရာကးကတညး့က သမဂအဖျဲွငး်ဖစးရသညးကိုမကးမကးစကးစကးဂုဏးယူမိသညး၈ ဥက

ကိုၾကီ့ ု

ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေ

သပိတးတရာ့မ္ာ့ကိုနာရငး့

ငါလညး့အတနး့ၾကီ့လာရငး

ကိုၾကီ့ ုလို

ာငး်ဖစးရမယးလို အာ့က္ၾကညးံၾကညးံရငး့တဵေတျ့်မိဳခ္ခဲံရသညး၈

ဲ်ဗိတိသြ္နယးခ္ဲဘီလူ့က

ေက္ာငး့ထုတးပစးေလေသာအခါ

ကဵံေကားေ်မ

ကိုရငးေကာံေက္ာခိုငး့

ခဲံေသားလညး့ သမဂကိုလျမး့ေနမိေတာံသညး၈ ရြိေစေတာံေလ

ကိုယးမြကဵမပါဘဲ၈၈ သခငးဘွ်ဖငးံအေရ့ေတားပုဵကို ဦ့ေ

့ျ

ဵ်မညးံ ပါွငးေတာံ

မညးဟု ေအာကးေမံမိေတာံသညး၈ သိေသား ု

သိေသား ု ေလာကဓဵသညး၈

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 28


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ဘယးလိုေ်ပာလိုကးတာလဲ သခငးလူေအ့ က္ဳပးနာ့ၾကာ့မြာ့တာေတာံမဟုတးပါဘူ့ေနာ သခငးကာၾကီ့

က

ေတာကးတခ္ကးေခါကးလိုကးရငး

သခငးလူေအ့

ကိုနာ့မလညးစျာ

ၾကညးံလက ို းသညး၈ ဟုတးတယး သခငးကာၾကီ့၈က္ဳပးသခငး ခငးဗ္ာ့တိလိ ု ုတိုငး့က္ိဳ့်ပညးက္ိဳ့တစးခု အေ်ခမလြမယးံ

တညး့မၾကညးံ ုိငးဘူ့ဗ္ာ၈

ပငးစငးစာ့မိခငးနဲဖခငးရြိတယးဗ္၈

(ထိုစဥးကသူသညး

ေမာရစးသြ္်ပညးတင ျ း

သူမ္ာ့သာ့သမီ့ကိုက္ဳပးေၾကာငးံ ေလ့လုပး်ပီ့

ိုတဲံနာမညးနဲမတနးေတာံပါဘူ့၈ က္ဳပးအနာ့ယူေတာံမယး၈

စိတး

်ပီ့ေတာံ

က္ုုဳပးမြ

မၾကညးံရြုရငး

မဒမးလူေအ့ေလာငး့လ္ာမေလ့

မဟာဘျဲသျာ့ေရာကးပညာသငးၾကာ့လ္ကးရြိသညး

ငး့ရဲရတာမ်မငးခ္ငးေတာံဘူ့ဗ္ာ၈

သူတိုကိုၾကညးံရြုေတာံမယး၈

က္ဳပးဘွကဵက

က္ဳပးလုပးငနး့ကိုငးငနး့

အေရ့ေတားပုဵၾကီ့မြာ

ပါွငးဖို

အချငးံမေပ့ဘူ့ရဲေဘား ခငးဗ္ာ့လိုလူမ္ိဳ့့ကိုအေရ့ေတားပုဵက ကိုယးံွမး့နာကိုယးသိသမို ဥဂါ

ုဵ့ရြုဵ့လုိကးရတာ က္ဳပး်ဖငးံအသညး့နာတယး သခငးလူေအ့၈

မေ်ပာသာဘူ့ေပါံဗ္ာ၈

ိုတဲံေကာငးမြတးမိလာ့ သခငးလူေအ့

သူေ ့သမီ့ခငးခငးဂ္စး

ဘီေအတုနး့က

ဒီေကာငးခု အေရ့ပိုငးမငး့်ဖစးေနတယး ၈ ေ

့လိပးခုဵ

ိုတဲံ ဘိလပးရူ့ေနတဲံဟာမေလ့နဲ အိမးေထာငးက္ေနသတဲံ၈ က္ဳပးကိုမ္ာ့

ေအားစတငးကာ့ေပ ကေနသနာ့စရာ

ိုသလိုမ္ိဳ့ ၾကညးံသာျ ့လိုကးတာဗ္ာ၈ ၈ထျီ

လညး့ရြိသာ့ဗ္၈

ခငးဗ္ာ့ကေတာံ

ဘွေပ့မိုရြိပါေစေတာံဗ္ာ၈

အေရ့ေတားပုဵက

ြစး်ခမး့ကျဲေသ့တယး

ရာလျမး့တို သခငးေအာငး

သခငးထျနး့အုပးတေလ၈ ို

စကးပိုငးသူေ ့သာ့

သခငးေအာငး

နး့ကေတာံ

ဒီလိုမ္ိဳ့ဖ္ကးေတျ

်ပညးညီလာခဵမြာလညး့ နး့တို

ရာတပညးံေတျနဲ

နီပျနး်ပညးသာျ ့ေလရဲ၈

တိုငး့ေရ့်ပညးေရ့

ကလညး့သိပးမေကာငး့ဘူ့၈က္ဳပးေနားကလညး့ပုလိးပးစုဵေထာကးေတျလိုကးေနေလေတာံေ်ခရာေဖ္ာ ကးေနရတယး၈

ကဲ သခငးလူေအ့ က္ဳပးသျာ့်ပီဗ္ိဳ

သခငးမ္ိဳ့ေဟံတဗမာ" ို

အစစ ဂရုစိုကးပါသခငးကာၾကီ့

အေရ့ေတားပုဵေအာငးရမညး

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++ လျတးလပးေရ့ကာ့ရေခ္်ပီ၈

တိုငး့်ပညးကအစိတးစိတးအမာမာ ၈

လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ

သခငးဘိုဘို၇ သခငးေွယဵ၇တိုက

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 29


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး အလဵ်ဖဴ ြငးံအတူ

ေတာခိုသာျ ့ခဲံေလ်ပီ၈သခငးကာၾကီ့ကေတာံ

ယခု

ဗိုလးမြဴ့ကာၾကီ့အ်ဖစး

တပးမေတားထဲတျငး၈ ရဲေဘားရဘ ဲ ကးခ္ငး့ ်ပနးတိုကးရ်ပီ၈ရငးနာဖျယးေကာငး့ေလစျ၈ သခငးလူေအ့ ကေတာံ ရနးကုနးတျငး အလျတးပညာသငးေက္ာငး့ကေလ့ဖျငးံကာ မဒမးလူေအ့ ြငးံ ရငးေသျ့မ္ာ့ ရကာ ေနထိုငးေနေသားလညး့ သခငးေဟာငး့ပီပီ ဗိုလးတစးေထာငးသတငး့စာေလ့တစးကိုငးကိုငး်ဖငးံ တိုငး့ေရ့်ပညးေရ့မ္ာ့နာ့စျငးံရေတာံသညး၈ တစးေန ေက္ာငး့သုအလာ ိ လမး့တျငး ်မိဳပိုငးေဟာငး့ဥဂါ ြငးံေတျေသ့သညး၈ ဖ

ပလ ေပ့ေသာ

ပါမစးမ္ာ့်ဖငးံၾကီ့ပျါ့ေနပုဵမ္ာ့ကို တဵေတျ့ေရပတးမွငးေအာငးၾကျာ့ွါသျာ့သညး၈ ဂ္ပနးကိုခဵခ္စဥးက ေမ်မိဳတျငး

ဗိုလးမြဴ့ဗထူ့ တပးရငး့တျငးတိုကးပျွ ဲ ငးရငး့က္

ုဵ့ရြာသူ

ေက္ာငး့ေနဖကး

သခငး

ေက္ား်မငးံ ုိငး ြငးံ အလဵနီသခငးေကာငး့တိုကို်မငးမိသညး၈ ငယးသူငယးခ္ငး့်ဖစးသူ ရဲေဘားခငး ြငး့ ကေတာံ ဂဠဳနးဦ့ေစာတို ြငးံေပါငး့မိ၊ ၾကိဳ့စငးတကးသာျ ့ရရြာေလ်ပီ၈၈ တုိငး့်ပညးက ု ု မုနးတုိငး့ ကထနးထနး၈

သခငးလူေအ့တိုတုိငး့်ပညးၾကီ့ပျါ့ဖို

ရဲဘကးခ္ငး့ အေရ

မလုပး ုိငး၈

်ပညးတင ျ း့စစးမီ့ေၾကာငးံ

ရဲေဘား

ုတးေနၾကရေလ်ပီ၈

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ သခငးလူေအ့ပငး ဇရာရခဲံ်ပီ၈ မနကးသတငး့စာဖတးရငး့ ေ်မ့ေလ့်ဖစးေသာ လငး့သကးေနာငး လူေအ့က ၾကာ့လာေသာသတငး့ကိုေဖာကးသညးခ္ေနသညး၈ သခငးလူေအ့ေခါငး့ ကိုဒိနး့ကနဲ မို့ၾကိဳ့ပစးသကဲံသို ခဵစာ့လုိကးရသညး၈ ဘာငါံေ်မ့

သမဂအေ

ာကးအဦ့ကို

မုိငး့နဲချဲ်ဖိဳလိုကး်ပီဟုတးလာ့၈၈

လုပးရကးလိုကးေလ

သခငးရြုေမာငးရယး ေတာကး ဟုတးတယး ဘို့ဘို့ရဲ ဒိုငး့နမုိကးနဲလာချဲသျာ့တာ ဘို့ဘို့သူငယးခ္ငး့ ဗိုလးဇာဏီထျနး့တိုပါသတဲံ ၾကီ့်မတးလိုကးေသာသမဂ၇ အေရ့ေတားပုဵတိုငး့ဦ့ေ

ာငးခဲံေသာ သမဂ၇ ခုေတာံ အုတးပုဵ်ဖစးရပတဲံ၈

ဵ်ဖဴ ဓါ့တုနး့ သခငးလူေအ့ မြာ ေက္ာငး့သာ့စိတးရြိတယး

ိုရငး အရပးရပးေန်ပညးေတားရယးၾကမညးေလာ၈၈၈၈၈၈

မ္ကးရညးမ္ာ့်ဖငးံအဵၾကိတးရငး့ သမဂသီခ္ငး့

ိုေနသူ သခငးလူေအ့ကို ေ်မ့ေလ့ လငး့သကးေနာငး

က နာ့မလညး ုိငးစျာေမာံၾကညးံလ္ကး၈ (ခ္စးခငးရေသာသူငယးခ္ငး့မ္ာ့ကိုက္ီစာ့လိုရငး့ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိုဇာတးလမး့

မာတိကာ

ငးေရ့ဖျဲပါသညး၈

စာမ္ကးနြာ 30


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှွ၈ေမာငးလူေအ့ ြငးံ Metaphor မ္ာ့ ေမာငးလူေအ့ ေမာငးလူေအ့သညးစာတုိေပစေလ့မ္ာ့ဖတးကာ တတးသူ်ဖစးသညး၈ ို

မေတာကးတေခါကး သညးံ

သို့ေ

ွကွုတိၱအလကာ

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ

နး

နး

ခိုငး့ ိူငး့ခ္ကးမ္ာ့ကိုေတျရေလံရြိသညး၈

ဵေရ့

ေလသညး၈

ုဵ့ေတျရေလသညး၈

ိုခ္ကးမြာ အနကးတစးခုကိုေဖားက္ဴ့လိုေသာစကာ့တစးမ္ိဳ့်ဖစးကာ

တစးေနသ၉ေမာငးလူေအ့သညး ကး

လုပးေန

ာငး့ဘာသာစကာ့ေလ့မ္ာ့ကိုဖတးရြဳရငး့

ိုပါအနကးကိုတိုကးရိုကးအာ့်ဖငးံ မ်မငးရေသာသေဘာကို

်ငိမး့ခ္မး့ေသာ

အာ့အာ့ရြိ

မ္ာ့ကို ကဗ္ာအေရ့အသာ့မ္ာ့တျငးအမ္ာ့

ကိုအဘိဓါနး ဖျငးံ အ

ေတျ့ရသညးမ္ာ့ကို

ိုလိုသညး၈

ဂ္ာမနး်ငိးမး့ခ္မး့ေရ့သုေတသီ

ိုငးရာ ဦ့ေ ြာကးမုနးတိုငး့

ပညာရြိၾကီ့

မစတာယိုဂနး ြငးံ

ငးပျတ ဲ စးပဲျ တျငး ေတျ

ုဵပညာ ယူခင ျ းံရခဲံ

ြငးံပါတးသကး်ပီ့ အ ြီကွိၾကီ့က ဂလိုေဟာေတားမူ ၈

ေမာငးလူေအ့ ေရေသျ့ရဲ ်ငိမး့ခ္မး့ေသာ

ကး

ဵေနထုိငး်ခငး့ (

မြာ

လိုအသုဵ့ေတျက ရဵဖနးရဵခါ ဒုကေပ့သကျဲ မြနးပါ အထူ့သ်ဖငးံ

ရငးထက ဲ အခဵ

(

presumption

တ်ခာ့အေၾကာငး့ေတျေၾကာငးံ်ဖစးေစကိုယးက ကတမ္ိဳ့်ဖစး်ပီ့၈ ်ငိမး့ခ္မး့ေသာ

ကး

)

ေၾကာငးံ်ဖစးေစ၇

ရို့ရာအစျေ ဲ ၾကာငးံ်ဖစးေစ

ိုလိုတာတမ္ိဳ့၇တဖကးသာ့သေဘာေပါကးသျာ့တာ

ဵေရ့ကိုထိခိုကးရုဵသာမကဘဲ

ကး

ဵေရ့ တစးခုလုဵ့ေတာငး

ပ္ကး်ပာ့သျာ့ေစပါသတဲံ ထူေပေပ

ဒုဵ့ေွ့ေွ့

ငလူေအ့သညး

နာ့လညးသာျ ့သလိုရြိလာသညး၈ သညး၈ထိုပုဵ်ပငးမြာကာ့

ဒါနဲ

အခါတပါ့

ပို့စို့ပကးစကးၾကီ့

မဟုတးေတာငး

ကွိၾကီ့ယိုဂနးကပုဵ်ပငးတစးပုဒး အေမရိကရဲဖုနး့

ခပးပါ့ပါ့ေတာံ

ကး၊ေဟာေတားမူေလ

ို့လျငး်ပငးတစးေနရာမြာ

အငးဒီယနး့လူနီ

တစးဦ့နဲ အေမရိကနးေကာငး့ဘျိဳငးသတၱွါတစးေကာငးတိုပတးပငး့ တို့ၾကပါသညး၈ အငးဒီယနး့က ခပးတညးတညး်ဖငးံ ေကာငး့ဘျိဳငးကို လကးညိဳ့တစးေခ္ာငး့ေထာငး်ပသညး၈ခါ့မြပု

ိနးကခ္ိတးလ္ကး၈

ေကာငး့ဘျိဳငးကလညး့ပုပးသို့သို့

ဟနးပါပါထုတးကာ

မ္ကးခက ျ း်ဖငးံ

လကး ြစးေခ္ာငး့ ်ပနးေထာငး်ပလိုကးရငး့ လူနရ ီ ိုငး့က

မာတိကာ

လကးအုပး်ပနးးခ္ီ်ပလိုကးသညး၈

ခါ့မြေ်ခာကးလုဵ့်ပဴ့ကို

လုပးလိုကးေလသညး၈ အဵံအာ့သငးံစရာ ထိုအခါေကာငး့ဘျိဳငးက

ိုငးလိုမငး့ထကးရုပး်ဖငးံ

စာမ္ကးနြာ 31


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး လူနီကိုလမး့ဖယးဟူေသာ ဟနးအမူအရာ်ဖငးံလကးကိုရမး့်ပလိုကးေလသညး၈ လူနီကလမး့ဖယးေပ့ လိုကးသညး၈ ေကာငး့ဘျိဳငးလညး့သူလမး့သူေလြ္ာကးလာရငး့

အရကး

ိုငးေတျေတာံ

ွငးနာ့ရငး့

ိုငးရြငးကို

ၾကျာ့လုဵ့ထုတလ း ိုကးေသ့သညး၈ ေကာငး့ဘျိဳငး၈

၈အငးဒီယနး့ေတျသတိၱ ေကာငး့တယးသာေ်ပာတာ ခုနေတျခဲံတဲံ ငတိကေတာံ

အေတားေရြားတာပဲ ိုငးရြငး

၈လငး့စမး့ပါံ ကိုယးံလူ

ေကာငး့ဘျိဳငး၈

၈လမး့မြာဗ္ာ ငနီေကာငးတစးေကာငးနဲပတးပငး့တို့တာ ဒငး့က လကးညိဳ့

ေထာငး်ပရငး့က္ဳပးကိုသတးမယးလၾကိ ို မး့လာ့ေမာငး့လာ့လုပးရဲ၈ဒါနဲက္ဳပးက ြစးခါ်ပနးသတးမယးလို

်ပနးလညး့ၾကိမး့လိုကးေရာ

ေတာံတာပဲ၈ဒါနဲက္ဳပးလညး့ ဟာ့

လစးေတာံ

ို်ပီ့

မငး့တစးခါသတးရငး

ကိုယးေတားေခ္ာက

လုပး်ပလိုကးတာ

လကးအုပးတနး့ခ္ီ

တခ္ိုဳ့တညး့ပဲ

ရာ၈

ဟာ့

ဟာ့ဟာ့

အထကးပါစကာ့မ္ာ့က ေကာငး့ဘျိဳငးဘကးကအ်မငး်ဖစးပါသညး၈ ကိုငး့ စာဖတးသူ လူနီၾကီ့ သူတဲ်ပနးေရာကးေတာံ ဇနီ့ကိုဘာေ်ပာသလဲ လူနီ၈

၈ ဟာ့ဟာ့ဟာ့ဟာ့

ဇနီ့၈

၈ရြငးဘာ်ဖစးလာတာလဲ ကိုလူနီ

လူနီ၈ ၈ မိနး့မရာ

လမး့မြာအေမရိကနးအေကာငးတစးေကာငးနဲ ငါကသူကိုလမး့မြာေတျေတာံ

ေထာငး်ပလိုကးေတာံ ငနဲက သူကိုသူ

ိုတာ ရြဳစာ့ၾကရေအာငး၈

ေတျခဲံတယး

ဘယးသူလဲ

ဒငး့ကေတားေတားရူ့တာပဲ

ိုတာ ူတး

ကးဖို

လကးညိဳ့

ိတးတဲံဗ္ာ လကး ြစးေခ္ာငး့်ပနးေထာငး်ပတယး၈

ငါလညး့ေၾကာငးသျာ့တာေပါံ ဒါနဲ ေတာငး ေတာံေလ ဒီေကာငးက

အငးဒီယနး့

လကးကိုရမး့်ပီ့

ိုတာရြိမြမရြိတာကျ ဟာ့ဟာ့ဟာ့ ပုဵ်ပငးေလ့က်ပီ့ပါ်ပီ ေမာငးလူေအ့ကေတာံ

ိတးလာ့လို ေတာငးပုဵစဵ လကးအုပးခ္ီ်ပီ့ ေမ့လိုကး ေရ

ိတးတံေ ဲ ်ပာသျာ့

တယး ရူ့ပါံကာျ

ေရ

ိတး

၈ ေကာငး့ဘျိဳငးနဲလူနီအတျကးသကး်ပငး့ခ္မိသညး၈

ကဵေကာငး့ လိမေသၾကတာပါတကာ့၈ ု

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 32


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ဒီလိုနာ့လညးမြုလဲပ ျ ုဵမ္ိဳ့ေတျဘာသာ်ပနးမြာ့တာေတျေၾကာငးံစစးပျဲၾကီ့ေတျဘယးေလာကးေတာငး်ဖစးခဲံ ်ပီ့ပလဲ၈ ေမာငးလူေအ့တိုငယးငယးကၾကာ့ဖူ့ေသာဟာသတစးခုရြိပါသညး၈မရယးရေသာဟာသပါ ေပ၈ ေတာနကးေတာ

ေတာငးေပ ခ္ငး့ေဒသတစးခုသိုတာွနးက္ေသာေက္ာငး့

စာသငးရငးတပညးံတစးေယာကးကို မငး့ေတာံေသေတာံမယး ဟု ဘယး

ရာေလ့တစးဦ့

က

တစးခုသုဵ့ ူနး့ဖူ့သညး၈

ရာကတပညးံကိုသတးပါံမလဲ၈မသကာရိုကးရုဵေပါံ၈

ဘယးလိုနာ့လညးသာျ ့မြနး့မသိေသာ ေတာငးေပ သာ့ေက္ာငး့သာ့ေလ့က သူဖေအကို အိမးက္ ေတာံ ဂလို်ပနးေ်ပာသညး၈ အဖ အဖ ငါံကို ေက္ာငး့

ရာက သတးေတာံမယးသိလာ့

ဖခငးကလညး့သူဖာသာသူအဓိပါယးေကာကးသညး၈ ေဟငါံသာ့ကိုသတးေတာံမယးဟုတးလာ့မ်ဖစးဘူ့လကးဦ့မြုေတာံယူရမယ း

ို်ပီ့ေက္ာငး့

ရာကို

ဒူ့ေလ့နဲသျာ့ပစးသတးလိုကးပါသတတး၈ မငး့ေတာံေသေတာံမယး ရိြသညးံ

ိုသညးံ

ေၾကာငးံနစးနာမြု်ဖစးေပသညး၈ သငးအသုဵ့်ပဳေလံ

ကိုတ်ခာ့သူက တ်ခာ့အဓိပါယးေကာကး ိုငးသညးကိုသတိခ္ပးသငးံသညး၈

ေမာငးလူေအ့ၾကဳဵရဖူ့သညးံဥပမာအခ္ိဳေပ့ၾကညးံေပမညး၈ နငးငါံအိမးမြာမေနနဲနငးငါံသာ့မဟုတးဘူ့ (ေမာငးလူေအ့အေမေ်ပာခဲံေသာစကာ့ ိုလိုခ္ကး( သာ့ရယးအေမေ်ပာတာနာ့ေထာငးပါေနား) မငး့ေသာကးရူ့ပဲ ေသာကးသုဵ့မြမက္တာ နငးဟာေလ နငးလိုမြပဲငါံ စသ်ဖငးံ

(

ီလာေတာံတယး

ုိလခ ုိ ္ကး ၾကိတထ း ာ့သာ့ၾကီ့ မငး့လုပး င ို တ း ယး (

စသ်ဖငးံေပါံေလ ဒီစကာ့ေတျဟာ

ိုလိုခ္ကး

တ်ခာ့အခ္ိနးလညး့လာလညးပါဟဲံ

နာ့ေထာငးသူအတျကး

သူရငးထမ ဲ ြာရြိေနတဲံ

အ်ခာ့အခဵေတျနဲေပါငး့်ပီ့သကာလ အဓိပါယး မ္ိဳ့စုဵကဲျထျကးသျာ့ ိုငး်ပီ့ မေကာငး့တဲံ ဘကးကိုသျာ့ ေတျ့မိရငး

ကး

ပါတယး၈ဟုတးကံဲ သူမ္ာ့ေတျရဲ

မာတိကာ

ဵေရ့လမး့ေၾကာငး့ကို Metaphor

ဒုကေပ့ပါေတာံတယး၈

မ္ာ့ကိုသတိၾကီ့စျာထာ့်ပီ့

ကး

ဵေရ့်ပီ့

သုဵ့ပါေတာံမညး၈

ုဵ့

သျာ့ ိုငး

ခငးဗ္ာ့တိုေရာ

ေတျကိုနာ့လညးေပ့ ိုငးပါေစဗ္ာ၈

စာမ္ကးနြာ 33


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှှ၈ေမာငးလူေအ့တိုအလုပးရုဵ ေမာငးလူေအ့

ေမာငးလူေအ့သညး

ေရေ်မသနငး့်ပညးံရြငးမငး့တိေပ္ား ု စဵရာတိုငး့်ပညးသာွယး

လြ္ငး တစးၾကိမးက္အသုဵ့ေတားခဵေသာ သဵေတား

သီတငး့တစးပါတး

ငးံစာေစာငးေတားၾကီ့ တစးေစာငးတင ျ း ွငးေရာကး

လုပးကိုငးရငး့ (အမြနးကွငးရြုပးေန်ခငး့်ဖစးသညး အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့်ပဳေလသညး၈

တစးေယာကးတစးမ္ိဳ့စီခ္စးစရာေကာငး့ေသာ အေထာကးေတားခ္ဳပး

ကိုေခ္ားေခ္ားမငး့ဦ့ေ

စတငးေ်ပာ်ပ ပါေတာံမညး၈(ေ

ိုပါစာေစာငးၾကီ့မြ

ာငးေသာသတငး့

လူအုပးစုအနကး ေထာကးမ္ာ့အေၾကာငး့

ားေတာံမယးကိုယးံလူတို ဘုရာ့တရာ့ တ)

ေလ့စာ့စရာတစးကျကးမြမရြိေသာေ်ပာငးေခ္ားေခ္ားမ္ကး ြာေပ့ရြိေသား်ငာ့လညး့ သူေမာငး့ ြငးေပ့ လိုကးေသာေၾကာငးံ

ေတာကးေ်ပာငးေသာ

အေထာကးေတားမ္ာ့

ထျကးေပ ခဲံရသညး

ကိုေတာံမ်ငငး့ ိုငးေပ၈

အကယးဒမီဓါတးရြငးမငး့သမီ့တစးဦ့ ြငးံ နပနး့ဖကးလုဵ့ခဲံေသာ မ ြာဏီထျနး့ ဟုနာမသမုဒးခဵထာ့ရသူ အေထာကးေတားမမြာ ခ္ငး့်ပညးနယးကိုကိုယးစာ့်ပဳ၊ လတးေတားကို မ္ကးေစာငး့ထို့ ရနးၾကိဳ့စာ့ ခဲံေသား်ငာ့ ေညာငးညိဳပငးဇာတးလမး့ကို ြစးကဒးချဲ တိတိရိုကးခံသ ဲ ူ ်ဖစးသညး၈

ပါရြာ့အ ျယွ း ငး ြာေခါငး့ခၽျနးခၽျနး ရုဵ့ရြိမိနး့ကေလ့မ္ာ့ကို

အလီတျတး

ထိကပါ့ရိကပါ့

ငတိပငး်ဖစးေတာံကာရြုိကးတနး်ဖစးမညးံ

ိုသူအေထာကးေတားမြာ ေ်ပာေလံရြိရာ ကုသုိလး

အေလာငး့အလ္ာအရငးံအမာၾကီ့

အ ြီေယာက္ာ့ ခ္စးဖျယးေသာအခ္ကးမြာပိုကး

ဥပုဒးၾကီ့တနး့လနး့်ဖငးံး တစးပင ဲ ရဲတစးပိသာ ်ဖစး ၈

သိေသား ု

ဵေခ့္ငြာ့ရနးအရြကးကငး့မဲံေသားလညး့သူထဵဖတ ျ းက

လိဒဂါ့အနညး့ငယးရြိပါကသူတပါ့အာ့ေခ့္ငြာ့ရနးွးနးမေလ့ေပ၇၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 34


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ေအားၾကီ့ဟစးက္ယး်ဖငးံတယးလီဖုနး့အငးတာဗ္ဴ့်ပဳလုပးေလံရြိေသာအရပးေထာငးေထာငးေမာငး့ေမာ ငး့အေထာကးေတားကိုေအာငးၾကိဳ့(သူတျငးေအာငးဘု

ိုသူအေမမေပ ေသာသာ့တစးေယာကးရြိေပ

သညး၇ ၇

ိုငးငဵေရ့စာမ္ကး ြာကို

သူေယာကမပိုငး်ခဵွိုငး့အလာ့မငး့မူေလံရြိေသာ

ကိုေက္ားစိမး့မငး့၇

ေဇားွငး့ထျတးမက္ ပပွငး့ခငးမက္အသဵၾကီ့်ဖငးံ စျာက္ယးက္ယးအမူအရာ်ပေလံရြိေသာ

ကိုသာလျနးေ်ပာငး့တိုက(း ၁ငး့သညးသတငး့ေထာကးမလုပးခငးကမယကလူေဟာငး့တစးေယာကး်ဖစး ေလရာရညး့စာ့ထဵသရဏဂုဵေ သတငး့လာ

ာကးတညးထာ့သူ်ဖစးသညး၈ အစရြိသူတိုမြာေမာငးလူေအ့တို

ထုတးေွရာအလုပးရုဵၾကီ့

မြွါရငးံအေရာငး့ထိုငး့

သတငး့ေထာကးၾကီ့မ္ာ့

ပငး်ဖစးေတာံေပသညး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 35


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

ှဿ၈ေမာငးလူေအ့တို ျာ့တငး့ကုပး.. ေမာငးလူေအ့ ေမာငးလူေအ့သညးေွ့ကျာလြေသာ အသကးေမျ့ အေ

ွမး့ေက္ာငး့်ပဳရာ

ငးေ်ခဖုဵ့ေဒသတစးခုတင ျ းေနထိုငးသူ်ဖစးသညးံအာ့ေလ္ားစျာ

အလုပးရုဵမဟာၾကီ့ ြငးံ

ာငးေတားမဂလာငြာ့ရမး့ေနထိုငးရရြာသူ်ဖစးသညး၈ အ

တစးဦ့ ၇ ပျစ ဲ ာ့ၾကီ့ ြစးဦ့၇ အငးဂ္ငးနီယာတစးဦ့(အေ သို

အသျာ့အ်ပနးမစာ့သာလြေသာေၾကာငးံ

တို့ွငးရနး

မ္ကး ြာေခ္အေဖျ့သာ့်ဖငးံ

ိုပါအေ

ာငးတျငး အေထာကးေတား

ာကးေတားဟုေ်ပာရမလာ့ ေမားဒယးေလာက

ၾကိဳ့စာ့ေနေသာ

ေမားဒယးဘျိဳငး့

ေပါကးစတစးဦ့

တို ြငးံအတူ ေမာငးလူေအ့ခမ္ာ တစးေယာကးစာလြ္ငး တစးေတာငးသာသာဗ္ကးက္ယးေသာ သလျနး မ္ာ့်ဖငးံ အိပးစကးၾကရကုနးသညး၈ ေမာငးလူေအ့တို ေ်ခာကးဦ့သညး တစးဦ့ ြငးံတစးဦ့ ကာရုိကးတာေခ အမူအက္ငးံမ္ာ့မတူညီၾက ေသားလညး့ မတိုငးပငးထာ့ပါဘဲလ္ကး အာ့လုဵ့ ဇို့ကနဲ၇ ယမကာလုလငး၇ ဘီအီ့ကိုယးေတား၇ ဘီယာသခငးၾကီ့၇ ထနး့ရညးခေရဇီမ္ာ့်ဖစးေနၾကေတာံသညး၈ လူပ္ိဳၾကီ့မ္ာ့မြသညး၇ ေမာငးလူေအ့ လို ပိုစးံ လူပ္ိဳ၇မ္ကး ြာေခ္ေမားဒယးလိုပိုစးံလူပ္ိဳေပါကး မ္ာ့ ေတားမဂလာၾကီ့ကို (အေ အ

ေမာငးလူေအ့က

ိုကးစုဵပါွငးၾကေသာ အ

ျာ့တငး့ကုပး

ဟု

ေလ့ေၾကာငးံ

မြတးေလာံ ခ္စးကိုၾကီ့တို

ာငး

နာမသမုဒးထာ့ေလသညး၈

ာငးတင ျ းမြီတငး့ၾကသူ မ္ာ့တျငးေမာငးလူေအ့ထကးၾကီ့ၾကသူမ္ာ့(အသကး ိုပါနာမ

ိုပါ အေ

ပါသညး်ဖစးရာ

ေစားေကာ့ေမားကာ့်ဖစးသညးရြိေသား ခ္စးလိုစသညးဟု

မညးသပငး ို ်ဖစးေစ

ဥသဘေဂါဏမ္ာ့ ေနထိုငးၾကပါေသာေၾကာငးံ အ

အရျယးစုဵ ိုပါအေ

က ို းဒးစုဵ

အလုပးစုဵ

နယးပယးစုဵ

ာငးေတားမဂလာကို ျာ့တငး့ကုပး ဟု

ေအာငးေ်မနငး့ အမညးေပ့ရ်ခငး့ပါေပ၈ တေနေသားအေ

ာငးပိုငးရြငး သမီ့ေတား

က္ကးစာ့ရြငးသနးရာအေ

ျာ့မဒနး့မေလ့သညး ေမာငးလူေအ့ တို ျာ့ပုရိသမ္ာ့

ာငးအတျငး့သို ၾကကး်ခဵထဲွငးလာေသာ ေမျ့်မဴေရ့သမာ့မ္ကး ြာေပ့်ဖငးံ

ထီမထငးဟနးေပ့ကာ ွငးလာေလေတာံသညး၈ အ ကေလ့်ဖစးရာ

ေမာငးလူေအ့တို

ျာ့

ိုကးဒးစုဵ

ိုပါငတိမကေလ့သညးတကသီလာေက္ာငး့သူ ကလညး့ကိုယးပိုငးဟနး

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံငနး့

ေနၾကမညးကိုစာရြုသူလညး့ရြငး့်ပစရာမလိုေအာငးရိပးမိမညးပငး်ဖစးသညး၈ ဒငး့ကေလ့

မလာစဖူ့ွငးလာေသာအခါ

ေမာငးလူေအ့သညး

ျာ့တိုရြိအပးေသာသတိအတိုငး့

အိပးရာနဵေဘ့တျငးေထာငးထာ့ေသာ ေမာငးလူေအ့

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 36


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး အသညး့ ြလုဵ့အသကးဗူ့ကေလ့

ခ္စးသူဓါတးပုဵကိုမသိမသာေက္ာ်ဖငးံကယ ျ းကာ

စပး်ဖဲ်ဖဲ

်ဖငး ံ ျာ့်ပဳဵ့်ပဳဵ့်ပလိုကးေလေတာံသညး၈ ေမာငးလူေအ့ ေဘ့ခုတငး တျငးထိုငးေနေသာ ျာ့ေမားဒယး မ္ကး ြာေခ္

ဘကးသငဲ ို ံေစာငး့ၾကညးံရာ

ဒငး့ကလညး့

ဒငး့ခ္စးသူတရုတး ျာ့မေလ့

ဓါတးပုဵ

မြနးေဘာငး အေသ့စာ့ေလ့ကို ခပးတညးတညး ်ဖငးံဖငးခုထိုငးထာ့ေလသညး၈( လဒ

ဒါမ္ိဳ့က္

ေတာံလ္ငးတယး၈၈ မြနးက်ျဲ ပီ့ဖငးရြပါေစ သိေသား ု မညးမြ္ပငးခ္စးသူပိုငး ျာ့မ္ာ့်ဖစးသညးကိုဖုဵ့ကျယးထာ့ပါေစ အ ြီတကသီလာ

ျာ့မကေလ့

ေ်ပာလိုကး ေသာစကာ့ေၾကာငးံ အသကးဿ၀ ြစး ြငးံ ဿဿ အရျယးေမာငးလူေအ့တို ျာ့ ြစးေကာငးခမ္ာ သာ့သတးရုဵပခဵ ို ရသကဲသို

မ္ကးရညးက္လုနီ့ပါ့ခဵစာ့

ရရြာေလသညး၈

ဒငး့ေ်ပာပုဵ

ကိုရြုေလာံစာရြုသူ ဦ့ေလ့တို သမီ့တိုအိမးမြာအလြဴလုပးတာ ငပိေၾကားေတျပိုေနလိုအဘျာ့ကလာယူပါတဲံ (ေတာကး၈၈၈

ဒီအ

ငးနဲ

ဒီအ

ငးကိုဦ့ေလ့တဲံ ငပိေၾကားဟုအသဵၾကာ့ေတာံ

ွယးဖေလာကး ို ကိုယးံဗိုကးကိုယးမသထာေသာေမားဒယး ာျ ့ရူ့က ေမာငးလူေအ့လညး့စိတးအခ္ဥးေပါကးလာသ်ဖငးံ ငးထာ့တယးဗ္၈မေတားလိုကျသ ဲ ျာ့ဦ့မယး

တဟဲဟဲ ြာမြုတး

မိတးကပ

ေနေလသညး၈

ဟာ မငး့မငး့ ခငးဗ္ာ့ေကာငးမေလ့ပုဵကိုဖငးခုထုိ

ဟု

မြတးပလာ့

သာသာနာနာ ြကးလိုကးေသာအခါ ယငး့ ာျ ့မ္ကး ြာေခ္က

ိုေသာ

မ္ကး ြာေပ့်ဖငးံ

တချနး့မခဵဘဲ

ဟာ ဟုတးပါရဲ

(အလကာ့တမငးထိုငးထာ့တာ ကၽျနးေတားမသိလထိ ို ုငးေနမိတာ ခငးဗ္ာ့ေကာငးမေလ့ပုဵေဘ့နာ့မြာပဲ ဟု

ိုကာ

ေမာငးလူေအ့ေက္ာေပ့တမငးကယ ျ းထာ့ေတာံ

တငးထာ့လိုကးမယးေနား

အသကးဗူ့ေလ့

လြတပတ

ဓါတးပုဵေလ့ နဵေဘ့တျငး ခပးတညးတညးလာေထာငးထာ့လိုကးေလေတာံသညး၈ (ေသဟ ထိုမြ္ေလာကးစညး့လုဵ့ၾကေသာ ျာ့တငး့ကုပးမငးဘာွငး ာျ ့မ္ာ့ပါေပ၇၈ သိုေသားအ ြီ ာျ ့တငး့ကုပး ေန ျာ့

ိုကးဒးစုဵကို

ေမာငးလူေအ့က

ညီရငး့အကိုလို

ခငးမငးခ္စးခငးသညး

ဟုေ်ပာလိုသညး၈

(မူ့ၾကဦ့စိေနား ု အစးကိုတို

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 37


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှ၀၈ဟုတးကဲံ ေပါ တယး ဗ္ ေမာငးဥဂၢါ

ေပါတယး

ုိတဲံ

စကာ့လုဵ့ဟာ

ေကာငး့တာလညး့ယူလုိရသလုိ

ရပါတယး၈ ေပါမ္ာ့ တယး ေပါၾကျယးတယး ေသာကးေပါ

မေကာငး့တာလညး့ယူလုိ႕

ုိ်ပီ့ေကာငး့တာရြိသလုိ ေပါေတာေတာ နဲ႕ ငေပါ

ုိ်ပီ့ မေကာငး့တဲံ အသုဵ့နႈနး့ လညး့ရြိပါတယး၈ ေပါတယး

မရြာ့တာေပါံ

လျယးလျယးကူကူရတဲံ

မေလ့စာ့ၾကဘူ့ေပါံဗ္ာ၈ မိနး့ကေလ့ေတျက

အဲဒီလုိပဲ

မႈၾကတယး

တတးေအာငးလ႕ုိ တဲံ

အရာေပါံဗ္ာ၈ လူေတျက

ဒီေန႕ရတဲံ

လျယးလျယးကူကူ

ုိတာဘာလဲ

လူေတျသိပးတနးဖုိ့မထာ့

တနးဖုိ့ရြိေအာငး

အထာကုိငးၾကတယး

အရာကုိမနကး်ဖနးေပ့ၾကတယး၈

ရရငး

ုိေတာံ

တနးဖုိ့ထာ့

တနးဖုိ့မထာ့တတးၾကဘူ့တဲံ

ဒါေၾကာငးံ

လျယးေနတာကုိ မလျယးေအာငး ခကးေအာငး တမငး ကုိ လုပးၾကရပါသတဲံဗ္ာ၈

ကၽျနးေတားကုိလညး့

သူငယးခ္ငး့တစးေယာကးက

ေဟံေကာငးမငး့ေပါေတာေတာမေနနဲ႕

လူမေလ့ပဲေနလိမးံမယးတဲံ သူေ်ပာတာလညး့ ဟုတးတုတးတုတး ကၽျနးေတားေက္ာငး့မြာ

ုိ ဂ္ဴနီယာ

ခ္ာတိတးေတျကုိ

အစေတာံ

စီနီယာ

သူတုိ႕

ၾကိဳကးမၾကိဳကးမသိ

ုိ်ပီ့နာ့ေထာငးေသ့တယး

ေနာကးသူငယးခ္ငး့ေတျ ေပ့တယး၈

ေနာကးေတာံ

အကူအညီလာေတာငး့ရငး

ေနာကးေတာံ

ေမာငးဥဂၢါ

စာသငးေပ့တယး

အေရြ႕ကေ်ပာသလုိပဲ

သူတုိ႕က

ကၽျနးေတားေတျတာနဲ႕ ်ငငး့တာရြာ့တယး ကၽျနးေတားကုိ

ေ်ပ့တာပဲ၈

ကူညီေကာငး့ေကာငး့

မေလ့စာ့ခ္ငးၾကေတာံဘူ့

ုိအလျယးရတယးေပါံ၈ ေနာကးကၽျနးေတားအစာ့ၾကာ့ထဲက မခဵနုိငးတံဲ သူငယးခ္ငး့က

ေဟံေကာငး

ငဥဂၢါ

တနးဖုိ့

ၾကီ့တဲံ

တနးဖုိ့ၾကီ့တယးသတဲံ မငး့ကဟုိဟာ ေစ့္က္တာေပါံ၈

အရာေတျ

အာ့လုဵ့က

ုိလဲလုပးေပ့လုိကး ဒီဟာ

ဒီေကာငးေတျေ်ပာ

လညး့ေ်ပာစရာ

ရြာ့ပါ့တယး

ဒါေၾကာငးံ

ုိလညး့ လုပးေပ့လုိကး ကၽျနးေတား

ုိေတာံ

ုိတဲံေကာငးကလညး့

မကူညီရရငးမေနနုိငး အထာလညး့မကုိငးတတး ေစ့္လညး့မတငးတတးေတာ ံဒုကေပါံ၈

အငး့

သူငယးခ္ငး့ေတျေ်ပာသလုိ

ရြာ့ပါ့်ပီ့

မာတိကာ

တနးဖုိ့ၾကီ့တဲံ

စိနးေတျ

ရြာ့ပါတဲံ

အရာေတျကမြတနးဖုိ့တယး

ေရေတျ

ေက္ာကးမ္ကးရတနာေတျ

ုိတာ မရြိပဲ

ဟုတးရဲ႕လာ့ ကၽျနးေတားတုိ႕

စာမ္ကးနြာ 38


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး အသကးရြငးရပးတညးနုိငးပါတယး၈

ေပါမ္ာ့တဲံ

ေရတု႕ိ

ေလတုိ႕

မရြိရငးေကာ

ကၽျနးေတားတုိ႕

အသကးရြငးနုိငးပမလာ့…

ကၽျနးေတားေပ္ားသျာ့တယးဗ္ ေနာကးသူငယးခ္ငး့တစးေယာကးက လာေမ့တယး ေဟံေကာငးဥဂၢါမငး့ငေပါလာ့တဲံ

ကၽျနးေတား ေပ္ားေပ္ားၾကီ့ ်ပနးေ်ဖလုိကးတယး ဟုတးကံဲ ေပါတယးဗ္!!!!!!!

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 39


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှ၁၈ဒါမ္ဳိ့ ဘယးဘုရငး လုပးရဲ သလဲ ေမာငးဥဂၢါ တစးခါတစးေလ ကၽျနးေတားက ေပါကးကရအေတားေတျ့တဲံ ေကာငးပါ ေတျ့လုိကးရငးလညး့ ဘယးသူမြလကးမခဵနုိငးတံဲ အေတျ့မ္ဳိ့ေတျ ကၽျနးေတားေတျ့ဘူ့တဲံ အေတျ့ေတျ ထဲက ေပါကးကရအေတျေတျ့ကုိ ်ပနးေ်ပာ်ပပါရေစဗ္ာ၈ ငယးငယးက ၅တနး့ေလာကးထငးတယး ယဥးေက့္မႈသငးတနး့တစးခု ကၽျနးေတားတကးေနတဲံ အခ္ိနးေပါံ၈ အဲဒီေန႕က

ရာမက ကၽျနးေတားတုိ႕ကုိ ဇာတးၾကီ့

သုွဏၰသာမဇာတးသငးတံဲအခ္ိနးမြာ

ယးဘျဲ႕ သငးေတာံ

ရာမကုိ စိတးညစးေအာငးလုပးခံဖ ဲ ူ့တယးဗ္၈

သုွဏၰသာမဇာတးကုိေ်ပာ်ပ်ပီ့ အဲဒီထဲက ဘယးဇာတးေကာငးကုိ အၾကိဳကး

ရာမက

ုဵ့လဲ

ုိ်ပီ့ေမ့ေကာ

သငးတနး့သာ့ေတျက အေလာငး့ေတား သုွဏၰသာမကုိ ၾကိဳကးတယး ဘာ်ဖစးလုိ႕လဲ မိဘေက့္ဇူ့

ပးလုိ႕ပါ

ုိ်ပီ့ တစးတနး့လုဵ့နီ့ပါ့

ုိၾကတယး၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ ကၽျနးေတားက

သုွဏၰသာမကုိ ်မာ့နဲ႕ ပစးတံဲ ဘုရငးၾကီ့ကုိ အၾကိဳကး ်ငိမးသကးသာျ ့တယး၈

ုိေတာံ သူက

ရာမက မ္ကးလုဵ့်ပဴ့ မ္ကး

ုဵ့ပဲလုိ႕ ေ်ပာလုိကးတံဲ အခါတစးတနး့လုဵ့

နး်ပဴ့နဲ႕ ကၽျနးေတားကုိ ဘာ်ဖစးလုိ႕လညး့

ေမ့တယး၈ ကၽျနးေတားကေတာံ ခပးတညးတညးပဲ သုွဏၰသာမဟာ အေလာငး့ေတား စဥးစာ့စရာမဘူ့ အ်မငးံ်မတး အ

ုိေတာံ ေထျေထျထူ့ထူ့

ုဵ့ပဲေလ၈ ဇာတးလမး့အရေတာံ သုွဏၰသာမဟာ ေတာတျငး့သာ့

ငးံေလာကးပဲ ရြိတယးေလ ဒါကုိ ဘုရငးက သမငးနဲမြာ့်ပီ့ပစးလုိကးတယး၈

အဲဒီေခတးဘုရငး

ုိတာ သကးဦ့

ဵပုိငးစနစးေလ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမရြိပဲ ၾကိဳကးသလုိ

သတးလုိ်ဖတးလုိ႕ရတယးမလာ့၈ ဥပေဒ

ုိတာလဲ ဘုရငးပါ့စပးထမ ဲ ြာပဲရြိတာ ဘုရငး်ပီ့ရငး

်ပီ့တဲံေခတးကုိ့၈ ဒီဘုရငးၾကီ့ကေတာံ မြာ့သတးမိတံဲ သုွဏၰသာမကုိေတာငး့ပနးစကာ့ေ်ပာတဲံ အ်ပငး သုွဏၰသာမရဲ႕မိဘေတျကုိ ေသျ့မေတားသာ့မစပး သုွဏၰသာမအစာ့ ေစာငးံေရြာကးပါမယးံလုိကတိေတာငး ေပ့ခဲံေသ့တယးမြလာ့ ကဲ ဒီဘုရငးလုိ႕ အ်ပဳအမူမ္ဳိ့ ဘယးဘုရငးလုပးရဲသလဲ လု႕ိ ေ်ပာလုိကးေတာံ

ရာမက

ဥဂၢါ ေတားေတာံ

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 40


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

ှ၂၈အလျနး

ုိ့ေသာ ေမာငးဥဂၢါ

ေမာငးဥဂၢါ ေမာငးဥဂၢါ

ုိေသာေကာငးသညး

ေသာေၾကာငးံ

ေကာငး့ေသာေကာငးမဟုတးပါ

ုိ့ေသာေကာငး

်ဖစးပါသညး၈

ေကာငး့ေသာေကာငး

ေမာငးဥဂၢါ

ုိ့သျမး့ေၾကာငး့

ပတးွနး့က္ငးက လူေတျ အကုနးသိ ၈ ဘယးသူကုိေမ့ေမ့ ေမာငးဥဂၢါ နုိငးပါ ၈ ေမာငးဥဂၢါသညး ေကာငး့တဲံ အရာ ုိ့သျမး့ေသာ

ုိ့သျမး့သညး၇ ရုပး

ုိလုိ႕ ေမာငးဥဂၢါ ေမာငးဥဂၢါကုိ

ီမြာ မရြိ

ုိ့သညး၇သေဘာ

ုိ့ေသာ အရာသာ ေမာငးဥဂၢါ မြ

ေမာငးဥဂၢါ

ုိ့သျမး့ေၾကာငး့ကုိ ေမ့်မနး့

ုိ့သညး၇ အေပါကး

ဘယးမိနး့ကေလ့က

မဟုတး

ုိ့သညး၇

ီမြာ ရြိသညး၈ ထုသ ိ ႕ို

စိတးမွငးစာ့

စိတွ း ငးစာ့ေသာ

မိနး့ကေလ့သညး လညး့ က္ပးမ်ပညးံ ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးလိမးံမယး၈ ေမာငးဥဂၢါ ဘယးအခ္ိနးေတျမြာ မနကးစာ စာရငးလညး့ အလုပးလုပးရငး့လညး့

ုိလဲ

ုိေတာံ အိပးခ္ိနးကလျဲ က္နးတဲံ အခ္ိနးေတျမြာ

ုိ့ ၈ လမး့ေလြ္ာကးရငးလညး့ ုိ့

ေမာငးဥဂၢါ ဘယးတုနး့က စ စ

ုိ့ပါသညး၈

ငယးငယးက

ုိ့ ၇ အရကးေသာကးရငးလညး့

အဲမြာ့လုိ႕ ေမာငးဥဂၢါက အိပးရငးေတာငး

ုိ့ပါသညး၈ တစးေန ဿ၁နာရီမြာ ရာခုိငးနႈနး့၈်ပညး ုိ့တာလဲ ေလနာ

ုိ့ေလ ၈ ုိ့

ုိ့ပါသညး အအိပးလညး့

ုိ့ေသာ ေမာငးဥဂၢါ ်ဖစးပါသညး၈

ုိေတာံ အူွဲလုိ႕ စေအားတတး်ပီ့ ေမျ့ကထဲ က ေမာငးဥဂၢါ ုိတဲံ

ေရာဂါ

ုိ့

က

အလျနး

ုိ့ေသာ

ေမာငးဥဂၢါတျငး

စျက ဲ ပးေနေသာေၾကာငးံ ေမာငးဥဂၢါ မိဘမ္ာ့ မအိပးရေအာငး မယးတယး အသဵ်ဖငးံ ခုနြစးအိမးၾကာ့ ရြစးအိမးၾကာ့ ေအားတတးေလ ၈ ငယးငယးေလ့ထဲက

ုိ့ေသာ ေမာငးဥဂၢါ ်ဖစးသညး၈

အရျယးေလ့နညး့နညး့ေရာကး လာေတာံလညး့ ေမာငးဥဂၢါ က ရြိေသာ

နြစး့ငါ့

ယ၇းစျယးစုဵက္မး့

စတဲံ

ုိ့်မဲ

စာအုပးေတျကုိ

ုိ့

ဲ ပငး ေမာငးဥဂၢါ အိမးမြာ

ေမာငးဥဂၢါ

အထငးေတာံသျာ့မၾကီ့ေလနြငးံ ထုိစာအုပး ေတျထဲက လူပုဵေတျ ေခါငး့ေ

ာငးပုဵေတျကုိ ေမာငးဥဂၢါ

ကပးေၾက့နဲ ညပး်ပီ့ အရုပးလုပး ကစာ့ေလရဲ႕ ေမာငးဥဂၢါမိဘမ္ာ့ မ္ဳိ့ အ်မတးတနုိ့ ထာ့တဲံေသာ စာအုပးမ္ာ့ ေမျခဵထုိကးေစ ေမာငးဥဂၢါ်ဖစးေလသညး၈ ဤသုိ႕ ဤပုဵ

စကုိငးေန်ပီ

ကး နြစး

ကး ခနး

ုိတံဲ အတုိငး့ အမြနးအကနး ေမျခဵထုိကးေသာ

ုိ့လြပါေသာ ေမာငးဥဂၢါ ်ဖစးပါသညး၈

ေနာကး ေမာငးဥဂၢါ ေက္ာငး့တကးတံဲ အခါမြာလညး့ ေက္ာငး့က တစးပတးကုိ စေန တနဂေ ျ နြစးရကး ေက္ာငး့ပိတးတာ ကုိ ေမာငးဥဂၢါ မေက္နပး တစးပတးကုိ တစးရကး ပုဵမုနး ေက္ာငး့ေ်ပ့ေလ

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 41


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ေက္ာငး့ေ်ပ့တဲံ အခါမြာလညး့ တစးေယာကးထဲမေ်ပ့ သူငယးခ္ငး့ အေဖားအေပါငး့ ၂ေယာကး ၃ေယာကး ေလာကးနဲ႕ ေ်ပ့ေလသညး၈ ေနာကး စညး့ကမး့ၾကီ့ေသာ ေက္ာငး့အုပး ေမာငးဥဂၢါကုိ ရုဵ့ခနး့သုိ႕

ငးံေခ ေလ

ေနာကး

ရာၾကီ့က

ရာၾကီ့က မငး့ ဘာလုိ ေက္ာငး့ေ်ပ့တာလဲ လုိ႕

ေမ့တဲံ အခါ ေမာငးဥဂၢါက ေက္ာငး့တကးတုနး့ မုိ႕ ေက္ာငး့ေ်ပ့တာပါ ေက္ာငး့မတကးေတာံရငး ေက္ာငး့ေ်ပ့လု႕ိ မရေတာံ ဘူ့ ဒါေၾကာငးံ ဒီအချငးံ အေရ့ ကုိ အရယူတာပါဟု ေမာငးဥဂၢါ ်ပနးေ်ဖၾကာ့တာ ေကာငး့လျနး့ေသာေၾကာငးံ ၾကိမးလုဵ့

ုကုိ ေမာငးဥဂၢါ ကုိ ခ္ီ့်မငးံေတားမႈပါတယး၈

လူပ္ဳိေပါကးေရာကးေတာံ ေမာငးဥဂၢါ တကသုိလးေက္ာငး့သာ့ၾကီ့်ဖစးေတာံ လညး့

ုိ့တုနး့ပါပဲ၈

ေမာငးဥဂၢါ ရဲ႕ တကသုိလးက အညာမြာ ေလ ၈ ေက္ာငး့မြာ ေမာငးဥဂၢါ ရညး့စာ့ရေလသညး သိတဲံ အတုိငး့

ေမာငးဥဂၢါကုိ

်ပနးၾကိဳကးတဲံ

မိနး့ကေလ့မ္ဳိ့က

က္ပး

မ်ပညးံေလာကးဘူ့

ုိတာ

အာ့လုဵ့အသိပ၈ဲ ဘာပဲေ်ပာေ်ပာ ေမာငးဥဂၢါ ရညးစာ့ရတာေတာံ အမြနးပငး၇ ရတဲံ ရညး့စာ့ကလညး့ နြစးပတးပငး မခဵခ္ငး ေမာငးဥဂၢါနဲ႕ ချသ ဲ ာျ ့ေလေတာံတယး၈ ချသ ဲ ာျ ့တဲံအေၾကာငး့ က ေဘာေၾကာငးံ အဲေလ ေဘာလုဵ့ပျေ ဲ ၾကာငးံ ေကာငးမေလ့က အာၾကီ့ အာ

ငးနယး

ုိ ၾကိဳကးတယး ေမာငးဥဂၢါ က

မနးယူမြမနးယူပဲ ဒီလုိ သမီ့ရညး့စာ့ ၾကညးနူ့ေနရမဲံ အခ္ိနးမြာ ေဘာအသငး့ ေၾကာငး့ေ်ပာရငး့ ေမာငးဥဂၢါနြငးံ

ေကာငးမေလ့

တစးေယာကးတညး့ထာ့ခဲံ်ပီ့

ရနး်ဖစးၾကေလသညး၈

ေမာငးဥဂၢါ

က

ေနာကး

ုိငးကယးနဲ႕

ေကာငးမေလ့ကုိ

်ပနးခဲံေလသညး၈

ေနာကးေန႕

ထုိေကာငးမေလ့နြငးံ ေမာငးဥဂၢါ မေတျၾကေတာံပါ၈ ရနးကုနးေရာကး်ပီ့ လူမႈပညာရြငးၾကီ့

အလုပးလုပးမယး ေယာငးေယာငး၇

ေယာငးေယာငး၇ စာေရ့

မီဒီယာ

စတုတၱမ

ေစတနာွနးထမး့ေယာငးေယာငး၇ ိုဳငးၾကီ့ေယာငးေယာငး၇

ကဗ္ာ

ရာ

ရာ ေယာငးေယာငး နဲ႕ ခုနြစးရကး သာ့သမီ့ကုိ ကာယ ဒုက စိတၱဒုက

နြစး်ဖာေသာ ခ္မး့သာေတျ ရေအာငး ေန်မဲ

မာတိကာ

ုိေတာံလညး့

ုိ့်မဲ ေပ်မဲ ေတ်မဲ ပငး ်ဖစးပါသညး၈

စာမ္ကးနြာ 42


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှ၃၈်မငးသာ့ၾကာ့သာ့ ေမာငးဥဂၢါ ဖျဵ်ဖဳိ့ေရ့လုပးသာ့ေတျ ရျာထဲွငးရငး က္ငးၾကဵရမညးံ စညး့ကမး့မ္ာ့စျာရြိပါတယး ရျာသာ့ေတျကုိ ေမ္ြားလငးံခ္ကး

မေပ့ရ၇ ရျာသာ့ေတျ

ေနရမယး၇လူထု

မ္ကးစီေနာကးေအာငးမေနရ၇ရျာသာ့ေတျနဲ႕

ီသျာ့၇ လူထုနဲ႕ ေန၇ လူထု

လူထုမြာရြိတံဲ အရာနဲပဲ တညးေ

ီက သငးယူ၇ လူထု

တစးသာ့ထဲ

ီက ရြိတာနဲ စ ်ပီ့ေတာံ

ာကးပါ စသ်ဖငးံေပါံ ဒါေတျဟာ လူမႈဖဵ်ျ ဖဳိ့ေရ့လုပးသာ့တုိငး့

နာ့လညးထာ့တဲံ က္ငးွ ံ တးေတျပါ၈ ဒါေပမယးံ ဒီအတုိငးက္ငးံၾကဵတဲံ သူရြာ့ပါတယး၈

ရာၾကီ့လုိ

ေခ ခဵရတဲံ ဖျဵ်ဖဳိ့ေရ့ဘုိ့ေအၾကီ့အခ္ဳိ႕ ေတာငး ဒီလုိမလုပးၾကပါဘူ့ ထာ့ပါေတာံေလ၈ အရငးက ရျာေတျသျာ့ရငး ရျာသာ့ေတျ ေကၽျ့တာ ကၽျနးေတားတုိ႕ေတျ စာ့ချငးံရြိပါတယး၈ ေနာကးပုိငး့ ေက့္ရျာကုိ အကူအညီလာေပ့တဲံ သူေတျေၾကာငးံ ေက့္ရျာမြာ ွနးထုတးွနးပုိ့ေတျ ်ဖစးလာလုိ႕ ေက့္ရျာက

ေကၽျ့တဲံ

ဟာကုိ

မစာ့ရဘူ့လုိ

စညး့ကမး့လုပးလုိကးပါတယး၈

ဒါေပမယးံ

ကၽျနးေတားတ႕ုိ ေတျ မစာ့ေတာံ ေက့္ရျာက လူေတျက ဒီလူေတျ ေသျ့ၾကီ့တယး ငါတုိ႕ ေစတနာနဲ ေကၽျ့တာကုိ မစာ့ဘူ့လုိ႕ ထငးၾက်ပနးေရာ မခကးဘူ့လာ့၈ ေနာကးမြ ရျာသာ့ေတျ ေကၽျ့တာကုိစာ့ ဒါေပမယးံ အ

ထမငး့စရိတးေပ့ခဲံ

ုိ်ပီ့

စညး့ကမး့

ထပးထုတးလိုကးပါတယး၈

ဒီနညး့ကေတာံ

ငးေ်ပပါတယး၈

တစးေန

ကၽျနးေတား

ကယာ့်ပညးနယး

စစးတမး့ေကာကးးခဲံစဥးကေပါံဗ္ာ၈

ရျာေလ့

ဒီ့ေမာံ

ုိ

နာမညးက

်မဳိ႕နယးက ွါပနး့ပလုိ

ရျာေလ့တစးရာျ ကုိ တဲံ

ွါ့ပငးေပါကးတဲံ

ေတာငးကုနး့ေလ့လု႕ိ အဓိပာယးရတယး၈ တစးရာျ လုဵ့နြစး်ခငး့ ခရစးယာနး ဘာသာွငးေတျ ခ္ညး့ပဲ၈ ဒီ့ေမာံ အဲဒီမြ

ုိ်မဳိ႕ေတာငး အေတားေခါငးတာ အဲဒီက ရျာ သာ့ငါ့ွယးစာ့လုိ

ၾကကးကေလ့

ရတာ

ုိရငးေ်ပာမေနနဲ ေတာံ ငါ့ရကးမြ တစးေစ့္ရြိတာ

က္နးရကးေတျကုိ

ငြကးကေလ့ေတျကုိ

စာ့ရတာ၈

အိမးမြာရြိတံဲ

ေနာကး

အမဲလုိကး

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး

ေလ့

်ပီ့ဟငး့စာ့ရြာၾကတယး၈

အခုေခတးကေတာံ အရငးကလုိ သာ့ေကာငး့မေပါေတာံ သိပးအလုပးမ်ဖစးဘူ့ဗ္၈ အဲဒီရျာေလ့က ေက့္ရျာလူၾကီ့(အတျငး့ေရ့မႈ့)ရဲ႕ အိမးမြာ ကၽျနးေတားတုိ႕တညး့ခုိချငးံရပါတယး၈ ဒီေဒသက ေက့္ရျာလူၾကီ့ ေရ့ပုဵက အ

နး့ဗ္၈ ရပးမိရပးဖ လူၾကီ့ေတျ ကုိ မဲနႈိကးခုိငး့ ကဵ

ုိ့တဲံ

သူမေ ဲ ပါကး ရငး ရယက အဖျဲ႕ွငးလုပးရသဗ္၈ ကၽျနးေတားတုိ႕ ေအာကး်ပညးေအာကးရာျ မြာေတာံ ရယက

လူၾကီ့လုပးခ္ငးသူေတျ

လဲလေမ့ေတာံ ုိ

မာတိကာ

ေပါ

ရျာလူၾကီ့လုပးရတာ

ဒီမြာေတာံ အာ့ၾကီ့

ဘယးသူမြ

မလုပးခ္ငးၾကဘူ့၈

အလုပးရႈပးတယးတံဲ

ဘာ်ဖစးလုိ႕

အရငးကလကးနကးကုိငး

စာမ္ကးနြာ 43


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ေတာတျငး့အဖျ႕ဲ ေတျနဲလညး့ အ ေနရတယး၈ ဒီလုိအ ထူ့

ငးေ်ပေအာငးေနရ နုိငးငဵေတားးအစုိ့ရနဲ႕လညး့ အ

ငးေ်ပေအာငး

ငးေ်ပေစဖုိ႕ ရျာလူၾကီ့က အခရာပဲ၈ ဒါေၾကာငးံ ဘယးသူမြ မလုပးတာတဲံ

နး့ပါံေပံ ွါပနး့ပလု႕ိ ရယး၈

ဒီရျာရဲ႕

ေတာငးဘကးမြာ

လျယးနနး့ဖ

ေတာငးၾကီ့ရြိတယး၈

ကယာ့်ပညးနယးရဲ႕

အလြပ

ုဵ့

ေတာငးၾကီ့ေပါံဗ္ာ၈ တကယးလညး့ လြသဗ္၈ ရျာလူၾကီ့က သူတုိ႕ရျာက မီ့မရေၾကာငး့ ေခတးမမီေၾကာငး့ ေ်ပာေလရဲ႕ ဒီရျာေလ့က မီ့မရ ေခတးမမြီဘူ့

ညးွတးမေက္မြာ အာ့နာေၾကာငး့

ုိေပမဲံ ေခတးမီြတဲံ ်မဳိ႕ၾကီ့ေတျမြာ မရြိတံဲ ရုိ့သာ့မႈ

ေဖားေရမႈ နဲ႕ သဘာွရဲ႕ အလြအပ အေငျ႕အသကးေတျ ရြိေနတယးလ႕ုိ ေ်ပာလုိကးေတာံမြ ရျာလူၾကီ့ မ္ကးလုဵ့ေလ့ေတျ ေတာကးပသျာ့တာ ၾကညးံမိေသ့သဗ္၈ ေနာကးကၽျနးေတားတုိေတျ နာ့ေနတဲံ အခ္ိနး ်ခဵထမ ဲ ြာ ၾကကးေအားသဵၾကာ့မိတယး၈ ရျာလူၾကီ့ရဲ႕ သာ့က သူအိမး်ခဵထဲ က ၾကကးကုိ ေလ့ချနဲ လုိကးထုေနတာေတျသဗ္၈ ေတျေတျခ္ငး့ ဒီၾကကးဟာ ကၽျနးေတားတုိ႕ အတျကး သတးဖုိ႕ လုပးေနတာ ကုိနာ့လညးလုိးကးတယး၈ သိသိခ္ငး့အိမးေအာကးကုိ ေ်ပ့

ငး့်ပီ့ ၾကကးကုိမသတးဖုိ႕

ငး့တာ့တယး၈ဒါေပမယးံ ေနာကးက္သျာ့တယး၈ ကၽျနးေတားက

ေဒါၾကီ့ေမာၾကီ့နဲ႕ ကၽျနးေတားတုိ အတျကး ဘာၾကကးမြ သတးစရာမလုိဘူ့ ခငးဗ္ာ့တုိ႕ စာ့တဲံ ဟာနဲ႕ပဲ

ကၽျနးေတားတုိ႕

ဘာ်ဖစးတယး

စာ့မယး

ညာ်ဖစးတယး

ကၽျနးေတားတုိ႕ ုိ်ပီ့

အတျကး

ေဒါသတၾကီ့

ေထျေထျထူ့ထူ့်ပငးစရာမလုိ႕ဘူ့ ေ်ပာမိတယး၈

ေနာကးမြ

ေလသဵကုိ်ပနးေလ္ာံမိတယး၈ သူက တစးခန ျ း့ပဲ ်ပနးေ်ပာတယး အဲဒီ စကာ့တစးချနး့က ကၽျနးေတား ွဲဘကးရငးအုဵမြာ ရာေလ့တုိ႕

ရြိတံဲ လာမြ

နြလုဵ့သာ့ကုိ ကေလ့ေတျ

လႈပးခါသျာ့ေစတယး၈

အဲဒီစကာ့တစးချနး့က

အသာ့ဟငး့စာ့ရတာတဲံ

ေတာံ

ကၽျနးေတားအေနာကးမြာ

ရျာလူၾကီ့ရဲ႕ ေ်မ့ေလ့ ၀ေယာကး နဲ သူ႕ေခၽျ့မက မ္ကးလုဵ့ေလ့ အွုိငး့သာ့နဲ႕ ၾကညးေနေလရဲ႕၈ အဲဒီည ကၽျနးေတားတုိ႕ ကုိ ၾကကးသာ့ဟငး့နဲ႕ ေကၽျ့ပါတယး၈ ကၽျနးေတားစာ့မွငးပါ သူတုိ႕ ကေလ့ ေတျ အတျကး မက္နးမြာ စုိ့လု႕ိ ပါ၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 44


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှ၄၈ကၽျနးေတား

ေပါငး့သငး့အပးေသာ လူမုိကးမ္ာ့ နြငးံ မေပါငး့သငး့အပးေသာ လူလိမၼာမ္ာ့ ေမာငးဥဂၢါ

ဘုရာ့ရြငးေဟာေသာ

မဂလာသုတးမြာ

မေပါငး့နဲ႕)၇ လူမုိကး ပ

(လူမိုကးကုိ လု႕ိ

ုိတဲံ ငခၽျတးက ဘာေၾကာငးံ ေပါငး့သငး့အပးေသာ

ုိ်ပီ့ အ်ပစးတငး မေစာပါနဲ႕ ဗ္ာ၈

အခုေခတးၾကီ့က ပညာရြိ လူလိမၼာ ပ

ဗာလာနဵ

ိတာနဥ ေသွနာ(ပညာရြိ လူလိမၼာကုိေပါငး့ပါ)

ေဟာထာ့ လ္ကးန႕ဲ ေမာငးဥဂၢါ လု႕ိ ေ်ပာတာလဲ

အာေသွါနစ

ုိသူေတျ က ဗလာနဵ်ဖစးေန်ပီ့ လူမုိကးေတျက

ိတ ်ဖစးေနတတးလုိ႕ပါ၈

ေပါငး့သငး့အပးေသာ လူမုိကးမ္ာ့ (ငါ့ေၾကားမၾကိဳကးေသာ ေၾကာကးမုိကး မ္ာ့) လူေတျက

က

လူမုိကးလုိ႕

ေ်ပာတဲံ

သူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ဟာ

ကၽျနးေတား

အေပါငး့အသငး့ေတျပါ၈ ကၽျနးေတား ေပါငး့တဲံ လူမုိကးေတျ က ဗလာနဵမဟုတးတဲံ လူမုိကးေတျ ပါ၈ တုိငး့်ပညးအတျကး လုိအပးတဲံ လူမုိကးေတျပါ၈ ဒီအသုဵ့အနႈနး့ေလ့ကုိ ရာမၾကီ့ခငးေ NGO

ျဦ့ရဲ႕ တုိ႕တုိငး့ ာနီ မြာ ေတျ႕လုိ႕ ၾကိဳကးလ႕ုိ ယူသုဵ့လုိးကးတာပါ၈

ုိေတာံ လစာမ္ာ့မ္ာ့ ရမြာေပါံ

NGO မြာလုပးေတာံ ေဒ လာစာ့ရမြာေပါံ ဂျငး ေကာငး့လာ့ စတဲံ စတဲံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ေခါငး့တျငးတျငး ခါရမး့ကာ ေထာငး နခမး့လမး့ေလြ္ာကး အုိ့ပစး အိမးပစး ကုိယးယုဵၾကညးရာ ကုိယးလုပးေနၾကသညး၈ ကၽျနးေတားံ

ရပးရာျ

အေ်ခ်ပဳ ဖျဵ်ဖဳိ့ေရ့သမာ့မ္ာ့ လူမုိကးမ္ာ့… စာမႈခကုိ

ာလာအိတးနဲ႕ ထုတးကာ(က္ပးတနးေတျ)

ကငးမရာ တစးလုဵ့လျယး မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 45


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ရျာရုိ့ကုိ့ေပါကး ေခ္ာငး့ေပါကးေအာငးေလ္ာကး မငး့သမီ့ပါ့ရုိကး ခဵရ ဓာတးပုဵအရုိကးေကာငး့လုိ႕

အခ္ဳပးေရာကးရရြာေသာ

ကၽျနးေတားံ

သူငယးခ္ငး့

ေနေသာ

ထုတးေွသူ

သတငး့ေထာကး လူမုိကးမ္ာ့……… အရႈဵ့ေပ အရငး့်မဳပး ဟုိဟာေပါငး ဒီဟာေပါငး ေရာငး့မရမြနး့သိလ္ကး

အမုိကးခဵ

ထုတးေွ

လူမုိကးမ္ာ့……………

ဘယးသူမြ မခုိငး့ရပဲ ကုိယးသိသမြ္ေွမြ္ အ

ဲခဵ အ

ုိခဵေနရလဲ ေရ့်မဲ ေရ့

ဲ ဘေလာံဂါ လူမိုးကးမ္ာ့…………

ရြိစုမံစ ဲ ုနဲ႕ ်ပခနး့ေလ့လုပး တစးကာ့မြေရာငး့မရ ကုိယးေဘားဒါေတျ လာၾကညးံ်ပီ့ ေွဖနး ခ္ီ့မျမး့တာကုိ ေက္နပးေနသညး ပနး့ခ္ီ

ရာ လူမုိကးမ္ာ့……………

သူငယးခ္ငး့ေတျစု ဟုိေနရာလြဴ ဒီေနရာ လြဴ မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 46


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ကေလ့ေတျ ေဖ္ားေ်ဖ လူၾကီ့ေတျ်ပဳစု လဲသူကုိထူ အိမးက

ူလဲ မ်ငဴမစူ လုပးေနတဲံ ပရဟိတ လူမုိကးမ္ာ့………………

ထုိလူမုိကးမ္ာ့သညး ကၽျနးေတား

ေပါငး့သငး့အပးေသာ လူမုိကးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

မေပါငး့သငး့အပးေသာ လူလိမၼာမ္ာ့ နာံ

ရာကုိ လာ မေၾကာနဲ႕

ေတတျာ့မယး မငး့သု႕ိ ေစျ က ်ပငးညာ ဘီေရာကး တီလုိ႕လဲ နာသုိ႕ခ ချာ့ဖာ့မနး႕ကုိ ထရနးပဲရနး ဃျကး

ချာ့ဖာ့မနး႕်ခစးေအာငး

ီ ်ခစးေအာငး

ယုတးေနတာကျာ

လုိ႕ေ်ပာေသာ

သခငးအာ့ရ

ကၽျနးပါ့ွေနေသာ ပညာရြိ လူလိမၼာၾကီ့မ္ာ့………… ကၽျနးေတားတ႕ုိ က လူမႈဖျဵ်ဖဳိ့ကုိ ပေရားဖကးရြငး က္က္ လုပးေနတာ ရပးရာျ ကုိ ၃ွ ကၽျနးေတားတုိ႕ ၁ွ ယူတာ တရာ့ပါတယး

ုိေသာ ဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ပညာရြငး

လူလိမၼာၾကီ့မ္ာ့………… ဒိမုိကေရစီ အေရာငးသနး့ေန်ပီ ရယးဒီိကယး အ်မငးအရ ဟုိ ဘုတးအုပးၾကီ့က ဟုိလုိေ်ပာထာ့တယး ေတျ မေစာၾကပါနဲ႕ စိတးခ္ စိတးခ္ တကယးေတာံ ေပ့ခ္ငးေနတာ ၾကာ်ပီ ( ေသာက) မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 47


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ရေတာံမြာ(ေနာငးတ) တေပျ႕တပုိကးၾကီ့ ေပ့မြာ (ဒုက) ခ္ကးခ္ငး့ေတာံ မ်ဖစးနုိငးေသ့ဘူ့( ၄ ဘွေစာငး)ံ ေတျမေစာပါနဲ႕

ေရ်ပညးေအ့

ငရဲေရာကးေၾကာငး့

ေချ့်ဖစးေၾကာငး့

တရာ့ေဟာေသာ ပညာရြိၾကီ့မ္ာ့…… ွ က ဘိမာေစျကုိ စီကယးေကာငး့တယး ွ စု႕ိ က မိေ

ျေစျေတျပဲ

နြစး အိမးတစး အိမး ေနစာေပါံ ွ လူစီက စစးပငးေလ့ေစျ ဂကး(စး ေလ့ေစျ ေရနဵေလ့ေစျ ေက္ာကးတိမး့ေလ့ေစျ ပဲစူတယး ွ

လူကုိ

ုိငးကယးစုပးခ္ီ့ေစျ

ကာ့စုပးခ္ီ့ေစျ

က္နးေပ့တယးေလ

ေ်ပာေသာ

ေခတးပ္ကးေဇာတိက ေပါကးေဖား လူလိမၼာၾကီ့မ္ာ့………… တတးတဲံ အစုိ့ရ နဲ႕ တညးေအာငးေပါငး့ တတးနုိငးသမြ္ ေတာငး့ေသာ မိတၱဗလေက္ ဘသုဵ့လုဵ့ လူနပးခ္မး့သာ လူလိမၼာမ္ာ့…………… ထုိသူမ္ာ့သညး

ကၽျနးေတား

မေပါငး့သငး့အပးေသာ

ပညာရြိ

လူလိမၼာၾကီ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 48


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ှ၅၈ွိေရာဓိအေတျ့စဥးမ္ာ့ ေမာငးဥဂၢါ ်ပကျကး(ှ မေန႕က

- 4 တျငး အစီအစဥးတစးခု ၾကညးံလုိကးရသညး ဗုဒဘာသာယဥးေက့္မႈသငးတနး့

အေၾကာငး့

်ပသေနသညး၈

သငးတနး့သာ့

တစးေယာကး်ပီ့တစးေယာကး

သငးတနး့သူ

အငးတာဗ္ဴ့သညး၈

ကေလ့ေတျ

ကုိ

ဗ္ဴ့လဲ

ုိေတာံ

ဘာေတျ

ဘုရာ့ဂုဏးေတား၇တရာ့ဂုဏးေတား၇သဵဃာဂုဏးေတားေတျ၇ ဖျာ့ဘကးေတား ၄ ပါ့ သစာ မဂၢငး စတဲံ ဗုဒဘာသာ

ုိငးရာ

်ပနးေ်ဖေနတာကုိ

သိသငးံသိထုိကးတံဲ ေတျမိသညး၈

ေခါငး့ေလ့ငု႕ဵ ံ်ပီ့

အခ္ကးေတျ

ကုိ

သငးတနး့သူေလ့ေတျ

သငးတနး့သူ

်ပနးေ်ဖတဲံ

- 4 က အငးတာဗ္ဴ့တဲံ သူကုိ သူ႕ေက္ာငး့က

ေလ့ေတျ

ပုဵစဵက

က

လကးေလ့ပုိကး

ရာမကုိ စာ်ပနးရျတးသလုိ

တလစကး ေထာကးေထာကးနဲ႕ ရျတးသျာ့ ေနသညး၈ ထုိသငးတနး့ကုိ ကၽျနးေတား မခ္ီ့က္ဴ့မိပါ၈ ်ပကျကး (က ရျာေလ့တစးရာျ က

သစးတစးပငးေအာကးမြာ

လူငယးေလ့တစးေယာကး

ကေလ့

ှ၂

ေယာကးေလာကး နဲ႕ ွုိငး့ဖျ႕ဲ ေနသညး၈ ထုိလူငယးကေလ့က ေစတနာွနးထမး့အ်ဖစး ဒီရျာေလ့မြာ ေ ျရာသီ

စာသငးေပ့ေနသူ

်ဖစးသညး၈

အခုလညး့

စာသငးေနေပမဲံ

အေွ့ကၾကညးံ

စကာ့ွုိငး့ဖျ႕ဲ ေ်ပာေနသညးဟုပငးထငးရသညး၈ သုိ႕ေသား သူစာသငး ေနသညး၈ သူသငးတာက ေက္ာကးသငးပုနး့မပါ ေ်မ်ဖဴမပါ ၾကိမးလုဵ့မပါ၈ ကေလ့ေတျလညး့ စာအုပးမပါ ခဲတဵမပါ ေဘာပငး မပါ၈ စာသငးေနတယးလ႕ုိ လုဵ့ွမထငးရ တွါ့တဟာ့ဟာ့ စကာ့ေတျ ေ်ပာေနၾကသညး၈ လူငယးေလ့က ညီေလ့တုိ႕ ဗုဒဘုရာ့ရြငးကုိ ဘယးအပငး ေအာကး မြာ ပျငံးတာလဲ သိလာ့ လု႕ိ ေမ့လုိကးေတာံ ကေလ့ ၀ ေယာကး ေလာကး က ေဗာဓိပငးလုိ႕ ်ပနးေ်ဖလုိကး တယး ဒီေတာံ လူငယးေလ့က ေအ့ ေဗာဓိပငး ကုိ တုိ႕ ရျာထဲ အဖျဲ႕ဖျဲ ်ပီ့ လုိကးရြာရေအာငး အရငးေတျတဲအဖျက ဲ ုိ မုနး႕

ေကၽျ့မယ း

လု႕ိ

လုိကးရြာၾကသညး၈

ေ်ပာလုိကးတာနဲ႕

ေဗာဓိပငးကုိ

ေအာကးထုိငးကာ လူငယးေလ့က

အာ့လုဵ့

ကေလ့ေတျ

လူငယးေလ့က

ဗုဒ်ဖစးေတားစဥးကုိ

ဗုဒ်ဖစးေတားကုိ

မာတိကာ

အာ့လုဵ့

မြတးစုမမြတး

ကေလ့ေတျ

သုတးကနဲ

ေ်ပ့ကာ

်ပဳိငးတူေတျၾကသညး

ေဗာဓိပငးကုိ

ထုိေညာငးေဗာဓိပငး

မငး့တု႕ိ ဘုရာ့ရဲ႕ ်ဖစးစဥးေတားးအေၾကာငး့ သိခ္ငးလာ့လုိ႕

ေမ့လုိကးသညး၈

ေက္ာကးသငးပုနး့မပါ

တ်ပိဳငးနကး

သိခ္ငးပါတယး

ေ်ပာ်ပပါဟု

ေတာငး့

ုိၾကသညး၈

ပုဵေ်ပာသလုိ

ေ်ပာ်ပသျာ့သညး၈

မက္ကးရလုိ႕

စညး့ကမး့ေတာငးထုတးထာ့ေသ့သညး၈

တသကးလုဵ့

မေမံေတာံ

်ပ ာနး့စာအုပးမပါ

သေဘာေပါကးနာ့လညးသာျ ့ၾက်ပီ၈

စာမ္ကးနြာ 49


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ကၽျနးေတား

လူငယးေလ့အာ့

လကး

ဲျ

နႈတး

ကးလုိကး

်ပီ့

ခငးဗ္ာ့

သိပးေတားတာပဲလုိေ်ပာခ္လုိကးသညး၈ ်ပကျကး (ဿ ကၽျနးေတားအဖျ႕ဲ တစးဖဲျ႕ရဲ႕ ကၽျနးေတားတ႕ုိ ေတျ ေဖ္ားေ်ဖေပ့ဖုိ႕

အစညး့အေွ့မြာ

အတျကး

ခရီ့ေွ့တစးေနရာကုိ

အပနး့ေ်ဖခရီ့တစးခု်ဖစးသလုိ

့ျ ေ ျ့ၾကသညး၈

ကၽျနးေတားတ႕ုိ ကုိ

ထျကးဖုိ႕ေ

ကေလ့ေတျ

ဦ့ေ

ာငးေခ မဲံ

့ျ ေ ျ့ၾကသညး

ကုိပါ

တစးခါထဲ

အဖျဲ႕ွငးတစးဦ့က

အစးကုိတ႕ုိ ကုိ ဟုိေရာကးတာနဲ႕ စိတးခ္မး့သာေစရမယး ကေလ့ေတျက လာတဲံ သူေတျမုနးသမြ္ကုိ ေခါငး့ေလ့ငုဵ

လကးအုပးေလ့ခ္ီ်ပီ့ထျကးၾကိဳသတဲံ

နႈတး

ကးၾက

သတဲံ၈

ကၽျနးေတား

စိတးမခ္မး့သာခဲံပါ၈ ်ပကျကး (ခ မ ၱေလ့ရြိ

ဘုနး့ေတားၾကီ့သငးပညာေရ့ေက္ာငး့ၾကီ့တစးေက္ာငး့

အထကးတနး့အထိရြိသညး

ကေလ့ေပါငး့ ၄ွွွ ေက္ားေက္ာငး့တကး ေနၾကသညး၈ ေက္ာငး့စရိတး ဘာေၾက့ညာေၾက့ လုဵ့ွ မရြိ၈ မိဘမဲံ ကေလ့မ္ာ့ ရဲ႕ နာ့ခုိရာ ေအ့ရိပးသာ တုိငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့ အခမဲံ စာသငးၾကာ့ရာ၈ ထုိေက္ာငး့မြ ကေလ့မ္ာ့သညး လူကုိ ေၾကာကးသညးံ မရြိ ေခါငး့ကုိ မငုဵ ေခါငး့ကုိ ေမာံထာ့သညး မ္ကးလုဵ့မ္ာ့တျငး

ေတာကးပေနသညး

မ္ကးနြာက

ကုိယံးကုိကုိယး

ယုဵၾကညးခ္ကး

အ်ပညးံ

့ုဵ်ဖတးခ္ကးခုိငးမာေသာ ေမ့ရုိ့အစုဵ အေပ ကာ့တကးသျာ့ေအာငး ကၽျနးေတားံကုိ ်ပဳဵ့်ပလုိကးသညး၈ ကၽျနးေတာံးကုိ

လုိကးပုိ႕ေသာ

ရာမ

ပုပုေသ့ေသ့ေလ့ကုိ

ေက့္ဇူ့တငး

စကာ့ေ်ပာ်ပီ့

ရာေတားကုိ ဦ့တငးရြိခုိ့လုိကးသညး၈ စိတးခ္မး့သာလုိကးတာ၈ ်ပကျကး (၀ ပရဟိတ အဖျ႕ဲ တစးဖျဲ႕က မိဘမဲံေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ကုိ အလြဴတစးခုလုပးေလရဲ႕ လုပးတဲံ သူက လူငယးေလ့ ေတျ ကၽျနးေတားတုိ႕အရျယးေတျေပါံ၈ ေခါငး့ေ ေနပူထဲ

ကစာ့ခုိငး့သညး

ကေလ့မ္ာ့တျငးမပါလြ အလြဴရြငးအလုိက္ ေ ဘုနးၾကီ့

လာလြဴေသာ

ကေလ့ေတျက

ေနပူထဲ

ာငးတုိ႕ထငးရတဲံ သူက ကေလ့ေတျကုိ

လူငယးမ္ာ့တျငး မကစာ့ခ္ငး

ာံရသညး ကစာ့ရသညး မကစာ့ရငး မေ

ူလ႕ုိ လုိကးလိမးံမယး

ရာမ

ဖိနပးမ္ာ့ပါေသားလညး့ မေ

ာံခ္ငး

သုိ႕ေသား

ာံရငး ေနရိပးထမ ဲ ္ာ့သျာေနမိရငး

ူလုိ႕ရုိကးလိမးံမယး၈ ထုိအလြဴသာဓုမေခ မိပါ၈

်ပကျကး (ဂ လူငယးအဖျ႕ဲ တစးခု အလြဴ်ပဳၾကေလသညး၈ မ်ပဳခငး အလြဴ်ပဳမဲံ ေနရာကုိ ၾကိဳတငး ေလံလာသညး ဘာေတျလုိအပးလညး့ၾကညးံသညး ဘာေတျ စိစဥးရမလဲ စဥး့စာ့သညး၈ ဟိုေရာကးရငး

မာတိကာ

ဲျထာ့တဲံ

စာမ္ကးနြာ 50


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး အစီအစဥးတုိငး့ မလုပးခငး ေက္ာငး့ထုိငး

ရာေတားနဲ႕ တာွနးခဵ ကုိ လုပးမံဲ အစီအစဥးေတျ

ေ်ပာ်ပသညး၈ သျာ့မဲံရပးရျာ ေက္ာငး့ကနး့ နဲ႕ မ ေ်ပာငးေ်ပာငး

မွတးမစာ့ၾက

ကေလ့ေတျ

ီေလ္ားတံဲ အွတးအစာ့ေတျ ေတာကးေတာကး

နဲ႕

အတူေနသညး

ကေလ့ေတျလုိ

ကေလ့ေတျ အလုိမတူပဲ ဘာမြမလုပးခုိငး့ ကေလ့ေတျ စိတး

ေနသညး၈

ကုိ အ်မဲ အကဲခကးသညး၈

ကေလ့ေတျ ေပ္ားၾကသညး၈ ထုိအလြဴအာ့ သာဓု အာ့ရပါ့ရ ေခ မိလုိကးသညး သာဓု သာဓု သာဓု… ်ပကျကး (၁ ရနးကုနးတုိငး့နြငးံ အ်ခာ့တုိငး့ေဒသၾကီ့တစးခုၾကာ့ ဘ က ဘုနး့ေတားၾကီ့ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ တစးခုကုိ ကၽျနးေတားတုိ႕ေတျ အဖျဲ႕တစးခုနဲ႕ ပူ့ေပါငး့်ပီ့ေရာကးခံ်ဲ ပနးတယး ကၽျနးေတားတုိ႕ေရာကးတဲံ အခ္ိနးဟာ ၅နာရီ ကေလ့ေတျကုိ အလဵတုိးငး ရြိရာကျငး့်ပငးက္ယးထဲ ညီညီညာညာ တနး့ သစာအဓိ ာနးေတျ ရျတး်ပီ့ နုိငးငဵေတား သီခ္ငး့ နႈတး

ကးစကာ့ေ်ပာရတယး၈

ီကာ

ုိးတယး ေနာကး ကၽျနးေတားတုိ႕ထဲမြ တစးေယာကးက

ကေလ့ေတျ

လိမၼာလုိကးတာ

ရာေတားကေတားလုိကးတာလုိ႕ကၽျနးေတားံ အဖျဲ႕သာ့ေတျ ေ်ပာ

သိတတးလုိကးတာ၇

ုိၾကသညး၈ ေနာကး ှွနာရီ

ေလာကးတင ျ း စီပျာ့ေရ့ကုမၼဏီတစးခုက အလြဴရြငးေတျလာၾကသညး ကေလ့ေတျ ေရြ့နညး့တူ အလဵတုိငးကင ျ း့ထဲ အေလ့်ပဳရသညး နႈတး

တနး့စီရသညး ေနပူလြသညး

ကးစကာ့ မိတး

ရာေတား

သစာအဓိ ာနး သုိ႕ေသား

ုိရသညး

ရဲရဲေတာကး

နုိငးငဵေတားသီခ္ငး့

ကေလ့မ္ာ့မြာ

မမႈ

ုိရသညး အလြဴရြငး

ကးစကာ့ကုိ နာ့ေထာငးရသညး အေခါကးေပါငး့မ္ာ့စျာ အလျတးရေသာ

ၾသွါဒကုိ

နာ့ေထာငးရသညး၈

အလြဴရြငးမ္ာ့ေရာကးလာ်ပနးသညး

ညေန

ကေလ့ေတျ

နာရီေလာကးတင ျ း

အလဵတုိငးကင ျ း့ထဲ

သျာ့ဖုိ႕

ေနာကးထပး

်ပငးေနၾကတယး

ကၽျနးေတား သကး်ပငး့ တစးခ္ကး ခ္လုိကးမိတယး၈ ်ပကျကး (ဃ သငးတနး့တစးခု ်ပဳလုပးေနသညး၈ သငးတနး့ ဟနးက လျတးလပးသညး သငးတနး့သာ့ရျာသာ့ အာ့လုဵ့ စနစးတက္ ညီညီညာညာ မဟုတး ေ်မၾကီ့ေပ ထုိငးသူထုိငး ွမး့လ္ာ့ေမြာကးသူေမြာကး ဒူ့ေထာငးေပါငးကာ့ထုိငးသူထုိငး

ေနၾကသညး၈

သုိ႕ေသား

သူတုိ႕ကုိ

သငးတနး့ပုိ႕ခ္ေနေသာ

လူငယးစုိကးပ္ဳိ့ေရ့ပညာရြငးေလ့ကုိ ေလ့စာ့ၾကသညး ရုိေသၾကသညး၈ အခုသူ႕ သငးခနး့စာကုိ ေသခ္ာ

နာ့ေထာငးေနၾကသညး၈

ရျာအတျကးအကူအညီမ္ာ့ကုိ ေရာကးရြိလာေလသညး၈

သငးတနး့ခ္ိနးအတျငး့

ေပ့ေနေသာ

ဘယးသူမြ

ထုိစုိကးပ္ဳိ့ေရ့

အလြဴရြငး

ပနး့ကုဵ့မစျပး

တုိကးပုဵမွတး

သငးတနး့နြငးံ

မ္ကး်ဖဴတုိငး့သာ့တစးေယာကး အာ့လုဵ့

ပုဵမုနးအေ်ခအေန

အနုီမ္ကးနြာ်ဖဴလာလု႕ိ ဘာမြမေ်ပာငး့လဲသာျ ့ မ္ကးနြာ်ဖဴမ်မငးဖူ့သညး ရျာရြိ ကေလ့မ္ာ့နဲ႕ ကာလ သမီ့တစးသက ုိ း

သာ

စုရုဵ့ရုဵ့ရြိသညး၈

ထုိမ္ကးနြာ်ဖဴ

ေမ့ခ္ငးတာေမ့်ပနးသာျ ့သညး၈

ကၽျနးေတား ံ်ပဵဳ့မိသညး ထုိအ်ပဳဵ့ကာ့ ဂုဏးယူသညးံ အ်ပဳဵ့၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 51


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

်ပကျကး (၂ သူသညး ်မနးမာသညးလျတးေ်မာကးေရ့ တရာ့မြ္တေရ့ ဒီမုိကေရစီေရ့တုိ႕အတျကးတုိကးပျဲွငးသူ တစးေယာကး ်ဖစးသညး၈ သူဘွတစးခုလုဵ့ သူယုဵၾကညးေသာ နုိငးငဵေရ့ခဵယူခ္ကး်ဖငးံ ေနသူလုိ႕ သူကုိယးံသူ

ေၾကျ့ေၾကား

ဒီမုိကေရစီအေရ့

တတးသညး၈

ဘာေရ့

ညာေရ့

လျတးေ်မာကးေရ့ ်ဖငးံ

်ငိမး့ခ္မး့ေရ့

သူခဏခဏ

တရာ့မြ္တေရ့

ေ်ပာတတးသညး၈

ထုိသုိ႕

ရဲ႕ရငး်ပီ့းအာက္ယးေသာ သူနႈတးေၾကာငးံ သူ ေတာရေတျ မြာ သတငး့သုဵ့ရေလံ ရြိသညး၈ ေတာရက ်ပနးလာရငး သူသညး ရဲရငးံသထကး ရဲရငးံလာသညး အသဵက္ယးသထကး က္ယးလာတတးသညး၈ သူတျငး မိသာ့စုရြိသညး၈ သာ့သမီ့ရြိသညး၈ဇနိ့မယာ့ရြိသညး၈ သူေတာရ ေ အိမးေထာငးတာွနးကုိ အိမးေထာငးတာွနး ဒီမုိကေရစီရမြ

သူဇနီ့က ကုိ

တာွနးယူရသညး၈

သူဇနီ့သာ

ယူရသညး၈

လုပးမညးဟုေ်ပာသညး၈

သူက

သူေတာရက သူအာ့

ာကးတညးခ္ိနးတင ျ း

်ပနးထက ျ းလာရငး

အလုပးလုပးရနး

အိမးေထာငးဦ့စီ့

လညး့

ေ်ပာေသာအခါ

အိမးဦ့နတးဟု

ုိကာ

သူဇနီြ့သာ့သမီ့ မ္ာ့ကုိ ရုိကးနြကး တတးသညး၈ သူကုိကၽျနးေတား ဦ့မညျတးမိပါ၈ ်ပကျကး (င ်ပ

နာတစးခုကုိ

လူတစးစု

အေခ္အလြညးေ

့ျ ေ ျ့ေနၾကသညး၈

ထုိလူစုတင ျ း

ေက့္ရျာသူၾကီ့၇ရပးမိရပးဖမ္ာ့၇ ကာလသာ့ေခါငး့မ္ာ့၇ကာသသမီ့ေခါငး့မ္ာ့၇ရျာမူလတနး့ေက္ာငး့က ေက္ာငး့အုပး

ရာၾကီ့

နဲ႕ေက္ာငး့

ေရကာတာေ

ာကးမလာ့ မူလတနး့ေက္ာငး့ ကုိ တုိ့ခ္ဲ႕ မလာ့

ရျာအတျကးလုိအပးသညး၈ ေရကာတာ အရငးေ မ

သုိ႕ေသား

ရာမ

နြစးခုစလုဵ့မလုပးနုိငး

အာဏာရြိလ႕ုိ

့ျ ေ ျေနတာက

ရျာမြာ

ုိတဲံ ကိစ ်ဖစးသညး၈ နြစးခုစလုဵ့ ေနာကး

ုဵ့

အေ်ဖတစးခုရသညး

ာကးမညး ေနာကးမြ တေ်ဖ့ေ်ဖ့ေက္ာငး့ကုိ ခ္ဲ႕မယး အခုေက္ာငး့သာေတျနဲ႕

နး႕ရငး ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့မြာ တနး့ချဲသငးမညး၈ ဒီ

အာ့လုဵ့ရဲ႕ သေဘာ

ေလ့၇

အရ

ုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ ေက့္ရျာသူေက့္ရျာသာ့ေတျ

ုဵ့်ဖတးၾကသညး ်ဖစးသငးံလုိ႕

သူသေဘာလုပးတာမဟုတး၇

ေက္ာငး့

ုဵ့်ဖတးၾကသညး၈ သူၾကီ့က

ရာေတျလညး့

သူသေဘာလုပးတာမဟုတး၈ အာ့လုဵ့သေဘာ်ဖစးသညး ၈ အာ့လုဵ့

ပညာတတးလုိ႕

်ဖစးသညး၈ ဒီရျာသာ့ေတျ

အာ့လုဵ့ ဒီမုိကေရစီကုိ နာ့မလညး မသိၾက၈ ကၽျနးေတား သူတုိ႕ကုိ ဦ့ညျတး လုိကးမိသညး၈

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 52


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး ်ပကျကး (၃ သငးတနး့ေက္ာငး့တစးခုမြ သငးတနး့သာ့မ္ာ့ စုေွ့ေနၾကသညး၈ သူတုိ႕ေ်ပာသညး စကာ့မ္ာ့တျငး ေပ လစီ အငးစတီက္ဳရြငး့ လစးဂ္စးတစီ အီကုိေနာမစး စသညး ကၽျနးေတား သိပးနာ့မလညးေသာ စကာ့မ္ာ့

ကုိ တစးခါေ်ပာ

ေခၽျ့မထျကးရဲ

၀လုဵ့ေလာကး ညပးေ်ပာ

ေနမေလာငးရဲ

ေဟာငးေကာငးမြာ

ၾကေပ၈သုိ႕ေသား

တုက ိ းပဲျွငးရဲသညး၈

တတးသညး၈

ထုိသူတ႕ုိ သညး

စငးကာပႈမြာ

အေရ့

သူတုိ႕သညး ရဵ႕မေပရဲ

ထုိငး့သု႕ိ သျာ့ရာ

ုိရဲ

သညး၈

ရဲရငးံ

်ပညးသူအတျကး

တုိငး့်ပညးအတျကး ဘျဲ႕ေပါငး့မ္ာ့စျာ သငးတနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိ သူတုိ႕သညး ရဲရဲွဵွဵ စျနး႕စျန႕း စာ့စာ့ တီဂ္ီ်ဖငံးလညး့ေကာငး့

အဲေအံရြာ့

်ဖငးံလညး့

ေကာငး့

သျာ့ေရာကးရေ ဲ သာ

တကယး

ရဲရေ ဲ ထာကးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ထုိသူတုိ႕နဲ ဘာမြမေ်ပာ်ဖစးခဲံပါ၈ ်ပကျကး (စ ်မနးမာ်ပညးအထကးပုိငး့ စစးကုိငး့တုိငး့ အထကး ်မဳိ႕နယးတစးခုရဲ႕ ရျာေလ့တစးရျာမြာ ရျာသာ့မ္ာ့ကုိ ကခ္ငး့အဘုိ့ၾကီ့တစးေယာကး အထျကးတုိ့ ေစတဲံ

စုိကးနညး့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့ေနသညး၈

ဒီသငးတနး့ကုိ ေတာငးသူလယးကျငး့ေက္ာငး့ဟုေခ တယး၈ ေက္ာငး့ စာေရ့ခုဵမရြိ လယးကင ျ း့ေက္ာငး့

ုိေပမဲံ အေ

ာကးအအုဵမရြိ

ုိ တဲံ အတုိငး့ လယးကျငး့ဟာ သူတုိ႕ သငးတနး့ပုိ႕ခ္ရာ

ေလံက္ငးကင ျ း့ၾကီ့ ်ဖစးသညး၈ ကခ္ငးအဘုိ့ၾကီ့သညး ခရစးယာနးဘာသာွငး ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ကာ့ ဗုဒဘာသာမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

ေဒသမြာ

ေစတနာပါပါ်ဖနး႕ေွေနသညး၈

ဘာသာေရ့

ေတာငးသူလယးကျငး့ေက္ာငး့ သငးတနး့

ငး့်ပီ့

ရငး

အလုပး်ဖစးတံဲ ျယးတာ

မရြိ

သူတုိ႕ဒီနီ့စပးရာ

နညး့ပညာေတျကုိ နုိငးငဵေရ့

တ်ခာ့ရျာေတျ

ယ ျ းတာမရြိ၈ ကး်ပီ့

ကးဖျငးံပါမညး၈ ဒီသငးတနး့အတျကး စေကာလာ့ရြစးမရြိ လစာေပ့စရာမလုိ ေဒသဖျဵ်ဖဳိ့ဖုိ႕

ေဒသတုိ့တတးဖုိ႕သာ်ဖစးသညး၈ ကခ္ငး့အဖုိ့ၾကီ့နြငးံ သူ

သငးတနး့သာ့မ္ာ့နဲ႕အတူ ေခါငးစုပး်ပီ့

စကာ့ေတျ ေဖာငးဖျ႕ဲ ေအာငး ေ်ပာ်ဖစးလုိကးသညး၈

်ပီ့ပါ်ပီ

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 53


ကေရားစာေပါငး့ခ္ဳပး

မာတိကာ

စာမ္ကးနြာ 54

3 guy  

Ogga, ThuRa Myo

3 guy  

Ogga, ThuRa Myo