Page 1

Tartalomjegyzék MFPI Hírlevél 2010 április

Fókuszban 2 A közoktatás SWOT-analízise 3 – az oktatásirányítók

Hírek – információk 6 2020-ra tíz százalékkal kívánja emelni a diplomások számát az EU 6 2015-re csaknem 400 ezerre nőhet az informatikai szakemberhiány 7 A munkanélküliségtől való félelem miatt tanul tovább a tanulók többsége 9 Újabb program indult a természettudományi oktatás-nevelés sikerességéért 10 Nyolc tanárt és edzőt díjaztak tehetséggondozó tevékenységükért

Iskolai tapasztalatok 11 Pályaválasztás, beiskolázás - az iskolamarketing alkalmazása a Békésy György Szakközépiskolában

Intézetünk programajánlója 15 Műhelyfoglalkozások 15 A kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató vezetői részére 15 Az osztályfőnöki munkaközösség részére 16 A Gyógypedagógiai szakterület programjai 18 Fizika munkaközösségi foglalkozás 18 Matematika munkaközösségi foglalkozás 19 A Mérés-értékelési osztály 19 Kézfogás: könyvtárostanárok konzultációs délutánjai 19 A Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye 20 Könyvtárostanárok műhelye a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

21 Rögtönzés a zenei előadásban és a pedagógiában 21 Nagy Ernő festőművész-tanár kiállítása az EgyTér Galériában 22 Az Agressziókezelési Munkacsoport programajánlója 23 Pünkösdi utazási ajánlatok 24 Ezerarcú pedagógia

A könyvtár hírei 25 25 26 26 27

A Gyermekirodalom világnapja Az Iskolai könyvtár világhónapja 2010 A Könyvtárosok Világnapja (április 14.) Mérei Filmklub Kezdje a XVII. Budapesti Könyvfesztivált a Könyvtárellátónál!

A Pályaválasztási Tanácsadó hírei 28 A Pályaválasztási Tanácsadó hírei

Versenyek és pályázatok 29 Matematika a tudományokban és a művészetben verseny 29 Fizika a tudományokban és a művészetben verseny

„Hogy történt?” 30 Korszerű ismeretek a polgári védelem, a bűnmegelőzés területén 32 Gyermekvédelmi tanfolyam Kispesten 33 Környezet- és egészségvédelmi vetélkedő 35 Deákos diákok és tanáraik kiállítása 36 Rendhagyó rajzóra a BAB’ galériában 38 Digitális képalkotó verseny a Modellben


2

Fókuszban

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

A közoktatás SWOT-analízise 3. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a közoktatás szereplôit értékeljük Szekszárdi Júlia vizsgálata alapján. 2007 novemberétôl Szekszárdi Júlia és Molnár Zsuzsanna kutatók virtuális nevelésügyi kongresszust kezdeményeztek, mely során elektronikus úton 140 szakembert (pedagógusokat, iskolavezetôket, egyetemi oktatókat, tudományos kutatókat, pedagógiai szakértôket) kértek arra, hogy töltsenek, illetve egészítsenek ki egy táblázatot, amelyben a közoktatás résztvevôinek, illetve a közoktatás társadalmi környezetének erôsségei és gyengeségei szerepeltek. Az eddigi Hírleveleinkben a tanárokat, a diákokat érintô elemzéseket közöltük. Ebben az írásban az oktatásirányítók erôsségeit, gyengéit vesszük górcsô alá. Elôremutató elem a kompetenciaalapú fejlesztés, az integráció, a gyakornoki rendszer és a nem szakrendszerû oktatás bevezetése. Általános benyomás azonban, hogy a döntéshozók nincsenek tisztában az iskolai valósággal. A SWOT-analízis oktatásirányítókkal kapcsolatos eredményeit Barlai Katalin értékeli.

nehezen törnek utat a gyakorlatban.) A válaszokban pozitívumként jelenik meg az önállóság megadása a tervezésben és a végrehajtásban, valamint a szakasszisztensek bevonásának lehetősége az integráció esetében. Fontos és előremutató törekvés a tehetséggondozás erősítésének szándéka, a hátrányos helyzetű tehetségek hangsúlyos fejlesztése. Pozitív példaként említik az Arany János programot, a szakiskolák fejlesztését és a TISZK-ek létrehozását, a szakmai versenyek ösztönzését és támogatását. Az oktatásirányítás erősségei közé tartozik továbbá a külföldi tapasztalatok adaptációjának igénye és ösztönzése. Több válaszadó is nagy jelentőséget tulajdonít a technikai fejlesztés lehetőségének, különösen az IKT programnak. Az oktatásirányításban egyes válaszadók szerint felkészült, kreatív szakemberek dolgoznak.

Az oktatásirányítók

Kapkodás, felületesség A megkérdezettek közül számosan zokon veszik a döntéshozók koncepciótlanságát, illetve az oktatásfejlesztés voluntarista módon történő megközelítését. A valóságos gyakorlattól való távolság, amit sokan egyenesen áthidalhatatlan szakadékként érzékelnek, feltételezhetően az egyik magyarázata az általánosan tapasztalható megalapozatlan döntéseknek. A kapkodás, a felületesség, a következetlenség számos esetben felmerülő vád. Ugyanebben gyökeredzik a valódi problémák elkendőzése, bagatellizálása, az ezekkel való őszinte szembenézés elkerülése. Így nem lehet csodálkozni azon, hogy az esetek jelentős részében valós problémákra a legjobb esetben is csak látszatmegoldások születnek.

Erősségek Szám szerint 18 erősséget sorolnak fel a válaszadók, de ezek kivétel nélkül rendkívül komplex tartalmat hordoznak. Többször megemlítik a közoktatás-fejlesztési koncepció előremutató elemeit, a rendszer megreformálására, megújítására tett kísérleteket, az innovativitást. Előremutató elemként említik a kompetenciaalapú fejlesztést, az integrációt, a szegregáció elleni küzdelmet, a gyakornoki rendszer és a nem szakrendszerű oktatás bevezetését, valamint a merev iskolai keretek oldására való törekvést. (Ugyanakkor szó esik arról is, hogy a kommunikáció elégtelensége és az ügyetlen, átgondolatlan végrehajtás miatt a koncepció pozitív elemei

Gyengeségek Sajnos az említett gyengeségek száma többszöröse az erősségeknek: szám szerint 75.

3

Fókuszban

Több ízben hangsúlyozódik a döntések átpolitizáltsága, a pártérdekek túlzott érvényre jutása és a pártszínek változásait követő, ciklusonként változó stratégia. Hasonló erővel jut kifejezésre a rövid távú, partikuláris célkitűzések indokolatlan dominanciája és a szakmai szempontok elhalványulása a döntéshozatal során. Megfogalmazódik az is, hogy a tudományos objektivitás helyett gyakran a közvetlen érdekek határoznak meg fontos döntéseket. Elszakadás a valóságos folyamatoktól Általános benyomás, hogy a döntéshozók nincsenek tisztában az iskolai valósággal, nem ismerik és nem is kíváncsiak a gyakorló pedagógusok véleményére. Nem törekszenek a problémák gyökereinek feltárására, többnyire kerülik az ezekkel történő szembesülést. Az általuk gyártott, tankönyvízűnek minősített elmélet köszönő viszonyban sincs a gyakorlattal, nem reflektál az ott felmerülő gondokra. Mivel nem készülnek megalapozott hatástanulmányok oktatási reform címén átgondolatlan intézkedések születnek, amelyek csak arra jók, hogy káoszt idézzenek elő. Gyakori jelenség, hogy jogi szabályozás ellentétben áll a deklarált alapelvekkel. A meglévő jó elgondolások érvényesülését olykor végzetesen gátolja a türelmetlenség, a valóságos folyamatok természetének figyelmen kívül hagyása, természetes folyamatok törvényi úton történő erőszakos felgyorsítása. Így fordulhat elő, hogy például az integratív modell bevezetésének az elvek szintjén pozitív szándéka – nagyrészt a doktriner sürgetés következtében – számos esetben torz megoldásokat eredményez. Ugyanez magyarázhat bizonyos belső ellentmondásokat tartalmazó folyamatokat is, például azt, hogy az ország közoktatási rendszerében egymással párhuzamosan zajlik egy, a szétaprózottságot felerősítő, az áttekinthetetlenséget fokozó decentralizálás és egy erőszakolt, esetenként indokolatlan központosítás.

Pazarlás és megszorítás A gazdálkodásban többek szerint egyidejűleg van jelen a pazarlás és a megszorítás. Felmerül, hogy eltúlzott a piaci érdekek közvetlen érvényre jutása különösen a tankönyvkiadás és a továbbképzések esetében. Többnyire igazságtalannak és áttekinthetetlennek ítélik a pénzügyi források elosztását: úgy vélekednek, hogy az oktatásirányítás apparátusa ebben a tekintetben előnyt élvez a közoktatási intézményekkel szemben. Többször előforduló szemrehányás (ez a fenntartóknál is jelentkezett), hogy a pedagógusokra hárítanak át olyan költségeket, amelyek valamilyen kötelező tevékenységre vonatkoznak, nevezetesen a tovább- és átképzés költségeit. Több ízben merülnek fel a pályáztatással kapcsolatos gondok: a szakmai szempontok figyelmen kívül maradnak a kiírásnál, a szellemi és innovációs szándékok nem tudnak érvényesülni, a technikai pályázatoknál irreálisak a közbeszerzési árak, és megfogalmazódik a bemenetnél tapasztalható fiskális szigor mellett a döntések áttekinthetetlensége. Kemény, de sajnos nem meglepő vád a korrupció, a sorozatos visszaélések emlegetése, a politikai partnerek előnyhöz juttatása, lobby érdekek áterőltetése abban az esetben is, ha azok még csak nem is „költséghatékonyak”. Felkészületlenség, felelőtlenség Általános vélemény, hogy az ágazati irányításban általános káosz uralkodik. A vélemények egy részéből olyan kép kerekedik ki, amelynek alapján nem megfelelő emberek ülnek fontos pozíciókban. Sok esetben a politikai hovatartozáson és személyes kapcsolatokon múlik, hogy ki kap helyet az irányításban vagy fontos szakmai műhelyek vezetésében („politikai komisszárok állnak fontos tudományos intézmények élén”), akik azután gátlástalanul és büntetlenül tesznek tönkre sok mindent (az annyit emlegetett következménynélküliség őket is védeni látszik). Olyan vélemény is megfogalmazódik, hogy a szakmailag alkalmatlan, felkészületlen szemé-


4

Fókuszban

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

lyek intézkedéseikért többnyire nem vállalják felelősséget, ezt áthárítják a helyi önkormányzatokra, az iskolákra, a pedagógusokra. Hol hatalmi szóval, a hierarchiában elfoglalt helyük lehetőségével élve, fölényük ebből eredő tudatában erőltetik át a nem mindig átgondolt szándékokat, hol pedig erőtlenek, engedékenyek következetlenek, és a már említett koncepció hiányában kiszámíthatatlanok. Nagy részük nem érzékeny a minőségre, és hiányoznak az „igényes minőségi elszámoltathatóság” megbízható mérőeszközei is. Rossz kommunikáció Sokat ront a helyzeten a döntéshozók rossz, elégtelen, esetenként teljesen hiányzó kom-

munikációja a közoktatás szereplőivel. A kommunikáció hatásfokát feltétlenül rontja, hogy a használt fogalmak sem mindig tisztázottak, mindenki más ért rajtuk. Az érdemi dialógust gyakran kinyilatkoztatások helyettesítik, ráadásul a kinyilatkoztatások és a valóságos cselekvés között gyakran nincs összhang, sőt az is előfordul, hogy ezek ellentmondanak egymásnak. Az elhibázott, illetve az elmaradt kommunikáció is hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok bizalmatlanok, frusztráltak, úgy élik meg a „fentről” érkező kritikai megnyilvánulásokat, hogy az oktatásirányítók lenézik, megbélyegzik, egyenesen provokálják őket. Szekszárdi Júlia

Kommentár az oktatásirányítás SWOT-analíziséhez Elolvasva a hozzászólásokat, lehet ezeket azzal a cinikus jelszóval félresöpörni: ez csak néhány ember véleménye a sok ezerből, szeretünk tollat ragadni, ha kiönthetjük a szívünket. A véleményezők az oktatásirányítás által hangoztatott alapelvekkel nagyrészt egyetértenek, tulajdonképpen a hogyannal elégedetlenek. Egyetértenek a rendszer megreformálására, megújítására tett kísérletekkel, az innovativitás fontosságával. Előremutató elemként említik a kompetenciaalapú fejlesztést, az integrációt, a szegregáció elleni küzdelmet, a gyakornoki rendszer és a nem szakrendszerű oktatás bevezetését, valamint a törekvést a merev iskolai keretek oldására. Pozitívumként kerül említésre az önállóság megadása a tervezésben és a végrehajtásban, valamint a szakasszisztensek bevonásának lehetősége az integrációban. Bár ezek az említett pozitívumok is nagyon vitathatók. Lehet-e innovativitásról beszélni,

amikor az intézmények minden energiáját évek óta lekötik a kívülről – jogszabályokkal – rájuk erőltetetett változások. Szó sincs arról, hogy nagy tömegekben az iskolák keresik a fejlesztésük, fejlődésük felkínált lehetőségeit (bár ilyenek is voltak), hiszen folyamatos, nagy erősforrásokat igénylő feladatokkal bombázza őket az oktatásirányítás. Minőségfejlesztés több változatban, a NAT változásai, az iskolai dokumentumok legalább kétévenkénti átdolgozási kötelezettsége, új rendszerek kidolgozása: intézményi önértékelési rendszer, pedagógus teljesítményértékelési rendszer, nem szakrendszerű oktatás bevezetése stb. Szó sincs a merev iskolai keretek oldásáról, mikor egyre több szabályzat, előírás teszi egyre bürokratikusabbá az iskolai, óvodai szervezeteket. A tollvonással összevont intézmények, társulások szintén kényszer szülte szerkezeti változtatásokkal jönnek létre, nincs idő a változás végiggondolására, megemésztésére, ami

5

Fókuszban

a szakirodalom szerint a sikeres változtatás előfeltétele. Eltűnnek az iskolák sajátosságai, jellemző légköre, kultúrájuk meggyengül, a pedagógusok elvesztik a lábuk alól a talajt, a maslow-i minimum szükségleti szint szerinti biztonság-érzetet. A kistelepülések kisiskolái a társulások ellenére is mindig egy tanévben tudnak biztosan gondolkodni. Ez a légkör természetesen nem kedvez az innovációknak, az alkotó légkörnek. További példák: a tehetséggondozás most felkapott témája nem tudjuk, milyen viszonyban lesz a szegregációellenességgel, az integrációs elvvel. A TISZK-ek – a terepen szerzett tapasztalataim szerint – több helyen fogcsikorgatva jöttek létre, a csatolt intézmények keserű szájízét több probléma okozza, például nekik kell majd utaztatni a tanulókat, hogy a bázisiskola XXI. Századi műhelyében végezzék gyakorlatukat tanítványaik. Mégis, a TISZK-ek teljes körű kiterjesztése a cél. A kapkodás nagyon rossz üzenet az irányítók felkészültségéről, elkötelezettségéről a magyar oktatásügy iránt. Jogos igény, hogy az új elemek bevezetését előzze meg hatásvizsgálat vagy egy rövid akciókutatás. Tudjuk, erre nincs idő, mert eddig négy év alatt, most már csak 2 év alatt kell „eredményt elérni”. Az oktatásirányítás gyakorlattól való távolságát sokan egyenesen áthidalhatatlan szakadékként érzékelik. A kapkodás, a felszínen mozgás, a következetlenség számos esetben felmerülő vádak. Ugyanebben gyökeredzik a valódi problémák elkendőzése, bagatellizálása, az ezekkel való őszinte szembenézés elkerülése. Így nem

lehet csodálkozni azon, hogy az esetek jelentős részében a valós problémákra vélhetően látszatmegoldások születnek. Minden mondatom után szinte hallom, mit válaszolna erre az oktatásirányításban felelős beosztású személy. Kinek van igaza? A közoktatásban a változások csak hosszútávon kontrollálható eredményessége miatt a pro és kontra érvek igazsága nehezen eldönthető. A honlapon olvasható aggódó negatív vélemények mellett vigasztalhatja az oktatásirányítókat, nem igen volt oktatási miniszter, akivel maradéktalanul elégedett lett volna a szakma. Mégis fontosak ezek a visszajelzések, hátha lehet még valamit tenni, hogy most elégedettebbek legyünk. Milyen javaslatokkal lehetne szolgálni? Kevesebb változást kellene érvényesíteni. Nagyon át kellene gondolni, széles körben megvitatni a bevezetendő változásokat – számolni előre a következményekkel. Több időt kellene hagyni a változások „megemésztésére” (igaz, a teljesítményértékelésre megfelelő idő állt rendelkezésre, de egy ideig úgy tettek az intézmények, mintha nem lenne ilyen kötelezettségük – de ezt is figyelmeztető jelnek kellett volna tekinteni). A kipróbálást értékelni, a tanulságokat levonni, és utána elterjeszteni. Jobban kellene tisztelni a jó hagyományokat, mert azok jelentik a biztonságot. A pedagógusok rugalmas, szabad gondolkodásához a megfelelő értelmiségi életmód feltételeit kellene megteremteni. Barlai Katalin


6

Hírek – információk

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

2020-ra tíz százalékkal kívánja emelni a diplomások számát az EU Jelenleg a 30-35 éves európaiak harminc százaléka rendelkezik egyetemi diplomával, mely arányt 2020-ra negyven százalékra kívánja emelni az Európai Bizottság. A március 3-án délelőtt ismertetett, az elkövetkezendő tízéves időszakra vonatkozó terveket taglaló program szerint a kutatás-fejlesztésre szánt összegeket is növelni kellene: a jelenlegi szint másfélszeresére - írja az mr1-kossuth.hu. A célok mellett a forrásokról is szó esett az ismertetőn: a terveket a tagállamoknak kel-

lene finanszírozniuk. Március 3-án elhangzott továbbá, hogy a diplomások számának tíz százalékos emelésével is csak a jelenlegi amerikai szint érhető el. A bizottság véleménye szerint a konkrét célokat a tagállamoknak kell meghatározniuk saját adottságaik alapján, a közösségi alapdokumentumot azonban az országoknak is jóvá kell majd hagyniuk. (Forrás: mr1-kossuth.hu) (www.edupress.hu)

2015-re csaknem 400 ezerre nôhet az informatikai szakemberhiány 2015-re mintegy 384 ezer információ- és kommunikációtechnológiai szakértô hiányzik majd a munkaerôpiacról - jósolja az Európa digitális jövôje címet viselô felmérés. A BITKOM német szövetségi technológiai szakmai szervezet és a bonni Empirica kutatócsoport közös tanulmánya szerint a digitális ipar területén az elkövetkezendô öt évben mintegy négyszázezerrel emelkedik a munkahelyek száma - írja a metropol.hu. A március 2-6. között megrendezett hannoveri számítástechnikai kiállítás látogatói között is kevesebb a fiatal, mint korábban.

7

Hírek – információk

A felmérés szerint az említett négyszázezer új munkahely elsősorban az e-kormányzatok, az e-oktatás és az e-kereskedelem fejlődése hatására jön majd létre, 2015-re pedig jelentős hiány jelentkezik majd az információ- és kommunikációtechnológiai szektorban. Jelentős az informatikai ismeretek szerepe a gazdaság területen is, hiszen az összes álláshely csupán tíz százalékában nincs szükség informatikai ismeretekre. 2003 óta azonban csökken az informatikai képzést választó fiatalok száma - figyelmeztet a felmérés. Bernhard Rohleder, a BITKOM igaz-

gatója szerint Németország helyzete a legválságosabb, hiszen jelenleg mintegy húszezer informatikai álláshelyet nem tudnak betölteni. Éppen ennek a folyamatnak köszönhető, hogy az IT területen tapasztalható a legalacsonyabb munkanélküliség: más szakmákhoz viszonyítva 40-50 százalékkal alacsonyabb a munka nélkül maradottak aránya. A csökkenő érdeklődés a hannoveri CeBIT, számítástechnikai és távközlési kiállításon

is tapasztalható volt. A március 2-6. között megtartott esemény standjai között kevesebb fiatal érdeklődött, mint korábban. A hiány miatt az európai oktatási és szakképzési rendszert teszi felelőssé Antonio Tajani ipari és vállalkozási, Neelie Kroes digitális politikáért és Androulla Vassiliou oktatásért, kultúráért, illetve többnyelvűségért felelős európai biztos. (Forrás: metropol.hu)

A munkanélküliségtôl való félelem miatt tanul tovább a tanulók többsége Egy friss kutatás szerint az érettségi elôtt álló fiatalok nagy része tervezi a továbbtanulást, annak fô okaként pedig a munkanélküliségtôl való félelmet jelölte meg. Kiderül: leginkább a szüleik véleményére hallgatnak, nincsenek azonban tisztában vele, milyen kvalitásokra van szükség bizonyos képzésekhez - olvasható ki a csaknem ötszáz diák bevonásával zajló kutatásból, melyet az Európai Ifjúság Kutató-, Szervezetfejlesztô és Kommunikációs Központ készített. Az Európai Ifjúság Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ (EIKKA) 2009 decemberében országos ifjúsági felmérést végzett csaknem ötszáz diák bevonásával. Jancsák Csaba, az EIKKA vezető szociológusa, a kutatás vezetője elmondta, hogy a felsorolt 24 negatív társadalmi jelenség közül a válaszadók 92 százaléka fél Magyarországon a mun-

kanélküliségtől, és 88 százalékuk ennek elkerülését jelölte meg a továbbtanulás fő okaként. A válaszadók csaknem 80 százalékánál beszélhetünk tudatos karrierépítésről, a kutatásból azonban sajnos az is kiderül, hogy a diákok nincsenek tisztában vele, milyen kvalitásokra van szükség bizonyos képzésekhez. A felsőoktatási intézmény kiválasztásánál a megkérdezettek leginkább (61%) az ott megszerezhető diploma piacképességét, legkevésbé (5%) pedig a minősített oktatók számát veszik figyelembe. A hallgatói juttatások mértékét a válaszolók 41 százaléka, az adott egyetemi, főiskolai diákéletet és szabadidős lehetőségeket pedig - harmadikként a sorban 40 százaléka tartja fontosnak. Negyedik helyen a nyelvtanulási lehetőségek, az ötödiken pedig az intézmény tudományos színvonala szerepel.


8

Hírek – információk

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

A legkevésbé figyelembe vett szempontok között szerepelnek az egyetem hagyományai és a hallgatói létszám. Bizonytalanok a diákhitellel kapcsolatban A diákhitel felvételével kapcsolatban a diákok többsége bizonytalan, sokan már most tudják, hogy nem fognak élni egyetemi éveik alatt ezzel a lehetőséggel. A válaszadók alig tizede azonban biztosan ebből a forrásból finanszírozza tanulmányait. Sokak döntését a szülők befolyásolják A diákok többsége döntően saját magában keres először megerősítést, amikor a döntését meghozza, felméri képességeit, ehhez mérten próbál meg választani - olvasható a tanulmányban. A végzés előtt álló diákok 89 százaléka figyelembe veszi a szülők véleményét, az ő tanácsaik jelentőségét követi pedig szorosan a barátoké 88 százalékkal. A válaszolóknak pedig alig a fele veszi figyelembe az osztálytársak véleményét. A felmérésből az is kiderül, hogy az érettségi előtt álló fiatalok negyedét döntően befolyásolja az intézmény kiválasztása során az esély, hogy felveszik-e az adott intézménybe, ezt követi a sorban a szülők tanácsa (a fiatalok 9

százaléka számára döntően, további 29 százaléka számára pedig nagyrészt befolyásoló erejű a szavuk), majd az ismerősök, barátok véleménye (6%; 30%). A megkérdezettek csaknem fele nyilatkozott azonban úgy, hogy nem befolyásolja őket a barátok döntése. Jancsák Csaba elmondta, hogy a felvételi lapok kitöltésénél a fiatalok első helyen egy „álomszakot” jelölnek meg, függetlenül a bekerülési esélyektől, majd második helyen célozzák meg a realitást. A biztos bekerülés érdekében egy alternatív út is felkerül a jelentkezési lapra, felsőfokú szakképzés, vagy költségtérítéses alapszak formájában. Hét százalék az anyagi korlátokat miatt nem akar továbbtanulni A megkérdezett diákok 86 százaléka tervezi a továbbtanulást, négy százalékuk pedig biztosan nem akar egyetemre, főiskolára járni. Azt, hogy miért nem tervezik a továbbtanulást, a fiatalok 44 százaléka a munkavállalási szándékot említette, 21 százalékuk mondta pedig azt, hogy nem szeret tanulni. Minden hetedik diák ugyanakkor azért nem jelentkezik egyetemre, vagy főiskolára, mert véleménye szerint annak nincs értelme. Hét százalék az anyagi korlátokat emelte ki. (www.edupress.hu)

9

Hírek – információk

Újabb program indult a természettudományi oktatás-nevelés sikerességéért Modellértékû természettudományokat népszerûsítô programját Magyarországon is elindította a Siemens. Március elsejétôl 40 hazai kisiskolába és óvodába jutott el a környezettudatos nevelést és természettudományi érdeklôdést segítô Discovery Box, amely természettudományi kísérleteket mutat be elektromosság-energia és egészség-környezet témakörökben. A szett tartalma szabadon beilleszthetô bármely természetismereti óra keretébe. A kutatódobozhoz kapcsolódó Legyél Te is felfedezô! címû oktatási projektet 30 országban mûködteti a Siemens Stiftung. A program partnerei az ökoiskola hálózat tagjai, az Edupress Magyar Oktatási Hírügynökség, az ELTE PPK és a Raoul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola. Idén márciustól több mint 40 magyarországi kisiskolában és óvodában tapasztalhatják meg a gyerekek mit jelent az üvegházhatás, hol vannak belső szerveink, és hogyan áramolnak az elektronok az elemtől a lámpáig. A Siemens németországi anyavállalatánál már óvodás korban kezdik a környezettudatos nevelést, amelynek egyik eszköze az ún. Discovery Box, magyarul Kutatódoboz. A Siemens Stiftung által koordinált projekt közel 30 országban fut világszerte.

A két részből álló, mozgó szertár érdekes természettudományos kísérleteket mutat be elektromosságenergia és egészség-környezet témakörökben. Játékos, látványos feladatokkal köti le a legkisebbek figyelmét. „Célja, hogy a sok mindenre fogékony gyerekek számára is közelebb hozzuk a természettudományokat, megszerettessük velük a kísérletezést. Az izgalmas tapasztalatok miatt nagyobb affinitással tudják kezelni majd a komoly iskolai tananyagokat” - nyilatkozta Farkas Szilvia, a Siemens kommunikációs igazgatója. Magyarországon 33 ökoiskolában, 6 óvodában, illetve egy, a pedagógusképzés részt vevő intézményben használják a Siemens által adományozott 50 darab dobozt (egyes intézmények két dobozt kaptak). A kísérleti projekt vizsgálja az 5-12 éves korcsoport affinitását, és teret ad a tanárok pedagógiai kreativitására - a szett tartalma ugyanis szabadon beilleszthető bármely természetismeret, vagy osztályfőnöki óra tematikájába. „A természettudományos orientáció országos gazdasági érdek, ezért szeretnénk, ha hosszú távon a Discovery Box a pedagógusképzésben is helyet kapna mint módszertani mintafeladat” - mondta Tibenszky Móni Lisa, az Edupress kiadójaként. (www.edupress.hu)


10

Hírek – információk

11

Iskolai tapasztalatok MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Nyolc tanárt és edzôt díjaztak tehetséggondozó tevékenységükért Ismét nyolc tanár és edzô munkáját díjazta március 17-én az Új Európa Alapítvány, mely harmadik alkalommal adta át a MOL Tehetséggondozásért Díjat. A program során olyan szakemberek munkáját jutalmazzák, akik nagyban hozzájárulnak a fiatal tehetségek felfedezéséhez és elindításához. A 300 jelölt közül kiválasztott díjazottak személyenként ötszázezer forintos pénzjutalomban részesülnek. „Egy tehetséges diák is csak segítséggel és megfelelő iránymutatással tudja azt a tudást kamatoztatni, ami benne van. A jövő tudósainak, művészeinek és olimpikonjainak, hazánk sikerének kulcsa a tanárok és edzők kezében van” - mondta el az átadón Mosonyi György, a MOL vezérigazgatója. A MOL Tehetséggondozásért 2009. évi díját olyan kiváló sportszakemberek vehették át, mint Herendi Iván asztalitenisz-edző, Kálóczi József karateedző, Némethné Érfalvy Nóra ritmikus sportgimnasztika-edző és Tóth Sándor

atlétika mesteredző. A tanárok között Farkas László fizikatanár, Molnár Tamás kémia-, biológiatanár, Nádas Imréné néptáncpedagógus és Pásztó András magyartanár vehette át az elismerést. Az Új Európa Alapítvány a díjátadó esemény keretében meghirdette idei pályázati programjait is. Baán László, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy a MOL Tehetségtámogató program immár hatodik éve segíti a fiatalokat a sport, a művészet és a tudomány területén. A sport kategória idei pályázatára április 6-ig jelentkezhetnek a 10-18 év közötti fiatalok, akik kiemelkedő teljesítményt értek el országos vagy nemzetközi versenyeken, de továbblépésükhöz anyagi segítségre van szükségük. A művészeti-tudományos kategóriára ősszel lehet majd pályázni. A két kategória összesen 47 millió forintot fordít a fiatalok támogatására. (www.edupress.hu)

Pályaválasztás, beiskolázás - az iskolamarketing alkalmazása a Békésy György Szakközépiskolában

„Tanulni keserves - tudni jó!…” …hirdeti a mottó egy budapesti szakközépiskola kérdőívének elején. „…A marketing jelentőségét különösen alátámasztja az a tény, hogy a sikeresen működő szervezetek menedzsmentjében a marketing nem egy a sok funkció közül, hanem maga a karmester…” – írja Pavluska Valéria egyik cikkében, épp a nonprofit szervezetek és a marketing kapcsolatát taglalva. A nem profitot hajszoló, hanem a rájuk rótt, vagy önként vállalt feladatokat, funkciókat ellátó intézmények között az iskolák azok, melyek számára – napjainkban - létkérdés, hogy alkalmazzák, mi több helyesen alkalmazzák azokat az eszközöket, melyeket a nonprofit marketing kínál. Biztos receptek persze nincsenek, de bölcs intuíciók, okos kísérletek, kipróbált, működő praktikumok léteznek. S ami bevált egy konkrét esetben, az jó szívvel ajánlható: adaptálja és élvezze hasznait más is. A remek ötletek tárháza szinte kimeríthetetlen, határt inkább az egyre szűkülő anyagi és humán erőforrások jelentenek, hiszen napjaink közoktatását - annak tevékeny résztvevőjeként, belülről szemlélve - nem könnyű eldönteni, mi az igazi „szűk keresztmetszet” Az ilyen célokra felhasználható pénz, idő vagy emberi teljesítőképesség. Üdítő példák

mindig akadnak. S ha van egy jó ötlet, mely kitartással párosul, akkor előbb-utóbb akad szponzor, és a ma pedagógusai és diákjai – szerencsére - legtöbbször találnak megoldást. Iskola, oktatási intézmény két dolgot nem nélkülözhet: tanárt és tanulót. A tanári kar legtöbb esetben adott, de a diákság évről évre változik, a régiek elballagnak, helyettük pedig újak jönnek – ha jönnek. Kicsit mindig mások, s a demográfiai előrejelzések szerint egyre kisebb az a sokaság, amiből az iskolák - akár a mégoly remek iskolák is - meríthetnek. Létkérdés tehát, hogy legyen utánpótlás, legyenek olyan szülők, diákok, akik „minket választanak”. Az iskolamarketing fontossága megkérdőjelezhetetlen, s ha számba vennénk azokat a területeket, ahol szerepet kaphat ez a funkció, hosszú lenne a sor. A teljesség igénye nélkül: milyen az iskola híre, megítélése (szakmai és „civil” körökben), milyen az arculata, légköre, az ott folyó oktató-nevelő munka színvonala, mérhető és nem számszerűsíthető mutatói, eredményei, ezek kommunikációja. Ebben a cselekvés sorozatban – fentiekkel összhangban – az egyik legfontosabb feladat: a beiskolázás marketingje. Mi tudható az


12

Iskolai tapasztalatok

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

iskoláról, mennyire hiteles a szűkebb és tágabb közvélemény ítélete, milyen az iskola jövőképe (van-e egyáltalán s ha igen, tervezett-e), milyen értékrendet fogad el és képes elfogadtatni. Sokan hangoztatják a közintézmények feladatait elemezve, hogy szolgáltató tevékenységet kell folytatni. Van ebben igazság, de ahogyan például az egészségügy, úgy a közoktatás szervezése is akkor lesz eredményes, ha hatékonyan ötvöződik a szakmai hozzáértés a nyújtható szolgáltatások és a rendelkezésre álló erőforrások lehetőségeivel. „Kulcskérdés, hogy a szervezet milyen kapcsolatban van környezetével.” – ezt a megállapítás is a fent idézett cikkből való. A Békésy György Szakközépiskola majd egy évtizede szervezi meg – immár hagyományosan, minden év novemberében – a beiskolázási marketingmunka egyik leglátványosabb eseményét, a Nyitott Kapuk rendezvényeit. Mivel a marketing ebben az iskolában nem csak vezetési szemléletmód, de a szakmai alapozás része, szakmai érettségi tárgy is, a rendezvény szervezésében és bonyolításában a diákok – az Iskolai Diákbizottság szervező segítségével, tanáraik irányításával - mint „idegenvezetők” aktívan, színvonalasan és eredményesen vesznek részt. A bemutatás, a körséta érdekes színfoltja lehet egy-egy tanóra látogatása. Bizonyára így van ez sok más intézményben is, az viszont talán nem mindenhol gyakorlat, hogy kérdőívvel szondázzák a látogatókat, s ennek adatsora értékes megállapításokra, ös�szehasonlításokra, következtetések levonására ad lehetőséget – az intézményi minőségirányítási program részeként. Emellett idén a végzős

diákok egy lelkes csoportja marketingkutatási feladatként a továbbtanulási motívumok vizsgálatát végzi, saját évfolyamának tanulói körében. Visszatérve a Nyitott Kapuk felméréseihez. A szülők, pedagógusok és a nyolcadikos tanulók szinte ugyanazokat a kérdéseket kapják. Nagyon ritka az, az eset, hogy valaki megtagadná az egy oldalas kérdőív kitöltését. A jutalom nem marad el, aki részt vesz az iskolai körsétán s az azt követő kis közvélemény-kutatáson, annak iskolai kártyanaptár, az iskola arculatába illő, azzal harmonizáló könyvjelző vagy egyéb, apró, praktikus „reklám ajándék” a jutalma. Az idei felmérés kiértékelését követően az adatok prezentálása is megtörtént a féléves nevelői értekezleten. Ízelítőül álljon itt néhány adat, mely egy peremkerületi szakközépiskola felmérésének eredményein túl talán szolgál egyéb tanulsággal is. 2009 novemberében szakközépiskolánkban 67 felnőtt és 190 tanuló látogatott el és vett részt felmérésünkben. Az elmúlt évekhez képest ez némi csökkenést jelent, 100 db körül szoktunk felnőtt és 200 db körül tanulói kérdőíveket értékelni. Már annak oka is érdekes lehet, hogy miért a felnőtt látogatók száma csökkent radikálisan? Elgondolkodtató az a tény is, hogy eddig olyan jelenséget – még elvétve – sem tapasztaltunk, hogy akár a felnőttek, akár a gyerekek ellentmondásos, értékelhetetlen kérdőíveket adtak volna ki a kezükből, idén ez mind a két kategóriában kimutatható volt (a kérdőívek tartalma, formája a mérések során nem változott érdemben). Még furcsább az a jelenség, hogy – idén

13

Iskolai tapasztalatok

először – előfordult „jó pofizó”, humorosnak szánt, de idétlenné sikeredett, komolytalanul kitöltött kérdőív, erre sem volt eddig példa. A látogatás végén a szülői, tanári válaszokból az derült ki, hogy 5 százalékuk, ha most kellene dönteni, nem választaná az iskolát (racionális érv, hogy nálunk nincs olyan idegen nyelv, amit ő preferálna, de az, miszerint az iskola túl erős, illetve túl gyenge, nyilván nézőpont kérdése). A diákok erre a kérdésre 3 %-ban adtak elutasító választ, itt az okok szerteágazóbbak, a fentiek mellett megjelent szempontként a földrajzi távolság, a tanulható szakma, illetve annak hiánya. A „nem választók” aránya nem jelentős, érdemesebb tehát azzal foglalkozni, hogy akik választanák az iskolát, mit tartanak preferálandó erénynek. A felnőttek és a gyerekek preferenciasora majdnem megegyezik. A felnőttek esetében az iskola megítélése megelőzi a diákokról kialakított kép fontosságát. Érdekes, hogy évek óta az iskola esztétikus külseje a legfőbb vonzerő, de az eddigi – átlagos – 70-75 %-os fontosság a szülőknél felszökik 82 %-ra, míg a diákok esetében ez csak 65 %. (Vajon e tény mutat-e korrelációt azzal a jelenséggel, miszerint a mindennapokban egyre nehezebb megóvni a diákok rongálásaitól az iskola felszerelését, berendezési tárgyait?) Érdekes az is, hogy a látogatott tanóra nem jelentős tényező a választásban egyik csoport esetében sem. A kommunikációs csatornák vizsgálata a következő preferenciákat mutatja. A kérdés: honnan szerzett/szereztél tudomást a Nyitott Kapuk rendezvényeiről? A felnőttek preferenciája szórtabb, jobbára a honlapot látogatták. Saját (szülői) hatásuk

alulreprezentált, de ami leginkább elgondolkodtató, hogy az általános iskolák kommunikációs súlya mindkét csoport esetében kicsi. Vajon miért? Mintha az általános iskola kivonná magát ebből a tevékenységből, és az adminisztratív feladatokon túl nem tenne meg mindent a szülők és tanulók informálás terén? Ezzel összecsengni látszik az a tény is, hogy míg a látogató gyerekek száma nem lett jelentősen kevesebb, de a kísérő felnőttek száma harmadával csökkent. Majdnem ugyanannyi gyereket miért kísért kevesebb szülő illetve pedagógus? Miért csökken évről évre a pályaválasztási szülői értekezletet igénylők száma? Miért vannak egyre többen azok a szülők, akik a beiskolázással kapcsolatos legelemibb információkat sem tudják, a látogatások során a mi pedagógusaink informálják őket – noha ez inkább az általános iskola feladata lenne. (Üdítő kivételek természetesen akadnak, de a jelenség valós!) Szintén tapasztalható és életkori sajátosságként értelmezhető, hogy a gyerekekre a kortárs csoportok hatnak legjobban, s a szülőket követik e tekintetben a pedagógusok mint kommunikátorok. Természetesen a leginkább közérdeklődésre számot tartó kérdéscsoport az, hogy a megkérdezettek meglátása szerint - a vizsgált intézménytől elvonatkoztatva - mi motiválja az iskolaválasztást általánosságban? Az adatok alapján megerősödni látszik, hogy az idejáró tanulók befolyásoló hatása nagyon erős, mintha valamiféle „belterjesség” alakult volna ki az iskola régi, jelenlegi és majdani tanulói vonatkozásában. A szülők saját befolyásoló potenciáljukat nem értékelik túl itt sem, de az általános iskolák szerepe még jelentéktelenebb. Elgondolkodtató az is, hogy a szakmai képzés vonzereje sem an�nyira számottevő, mint ahogyan az elvárható lenne.


14

Iskolai tapasztalatok

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Néhány érdekesség a gyűjtött adatokból, mely megerősítő vagy gondolatébresztő lehet: – a megkérdezettek 61 %-nak járt vagy jár az iskolába nagyobb testvére illetve ismerőse – mind a felnőttek, mind a diákok körében csökkent a pályaválasztási szülői értekezlet iránt érdeklődés – nőtt az egyénileg látogatók és csökkent a szervezetten (tanári kísérettel) érkező gyerekek illetve tanulócsoportok aránya – nőtt a hiányos és ellentmondásosan kitöltött kérdőívek aránya. Végül egy újabb attitűd illetve trend. A felnőttek és a tanulók csoportjaiban is csökkent azoknak a válaszadóknak aránya, akiknek iskolaválasztására nagyon erősen hatott a látogatás. Ezzel párhuzamosan nőtt azon látogatók száma, akiket kicsit, vagy semmilyen mértékben nem befolyásolt az, amit látott.

15

Intézetünk programajánlója

A következtetések és az azok nyomán megfogalmazott tennivalók, feladatok új és mindig újabb kihívások elé állítják az iskola vezetését és tanárait, de még a hozzánk járó, nyitottabb személyiségű diákokat is. Hogyan tovább? Természetesen a Békésy György Szakközépiskola jövőre is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt, a látogatókat szívesen fogadja, felteszi nekik kérdéseit és mindent megtesz azért, hogy a válaszok figyelembevételével egyre jobb színvonalon tudjon megfelelni az intézménnyel szemben támasztott követelményeknek. Köszönjük minden látogatónknak az eddigi és a jövőbeni érdeklődést és azt, hogy ily módon is segítették munkánkat! Szentkirályi Andrea szaktanácsadó

MÛHELYFOGLALKOZÁSOK A kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató vezetői részére Az éves munkaterv szerint a következő szakmai összejövetel: Időpont: 2010. április 20. 9.00 óra Helyszín: Budapest, XIII. ker. PSZK (1138 Budapest, Vizafogó sétány 2. B épület, új helyszín)

Téma: A XIII. ker. PSZK vezetője mint vendéglátó bemutatja az új helyszínt, beszél a feladatváltozásokról, aktuális ügyek, egyéb – korábban javasolt előadó meghívása – egyeztetés alatt. Minden vezetőt és érdeklődő munkatársaikat, nagy szeretettel várjuk.

Az osztályfőnöki munkaközösség Az éves munkaterv szerint a következő szakmai összejövetel:

–2  -3-4. az önismeret önálló fejlesztését és mélyítését szolgáló ismeretek és feladatok.

Időpont: 2010. április 22. (csütörtök) 14.30 6. sz. termében. Helyszín: Mérei F. Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Bp., Vas u. 8-10.) 6. terem Téma: Fórum, szakmai beszélgetés KOMPASSZ pályaválasztási programról Előadó: Gebauer Ferenc pszichológus, Csillag Ferenc, módszertani beszélgetőtárs

Végzős (leginkább az érettségi előtt egy évvel álló) középiskolás fiatalok számára ajánljuk.

Amit a KOM-PASSZ programról érdemes tudni! Az érettségi utáni továbbtanulás segítésére hoztuk létre ingyenes, internetes, ütemezésében az egyéni igényekhez igazodó, pályaválasztásra felkészítő programunkat.

Bővebb információ megtalálható kérhető a gebauer@fppti.hu címen, illetve megtalálható a honlapunkon a pályaválasztás/szolgáltatások/ pedagógusoknak menüpont alatt.

Négy modulból épül fel: – a pályaválasztáshoz nélkülözhetetlen tudnivalók és információk megszerzésének segítése (a tájékozódás módjai),

Tartalma osztályfőnökök számára is hasznos lehet, például osztályfőnöki órák beszélgetési témáihoz, illetve az egyéni segítségnyújtásban. A program javasolt időtartama 6-10 hét.

Regisztrálni a www.fppti.hu/kom-passz címen lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


16

Intézetünk programajánlója

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

A Gyógypedagógiai szakterület programjai A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Gyógypedagógiai Osztálya és a gyógypedagógiai szaktanácsadók áprilisban is gazdag programmal várják a kollégákat.

XXXV. Országos komplex tanulmányi verseny fővárosi fordulója a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6-7. évfolyama számára

Az április havi programkínálatunkban a műhelyfoglalkozások szerepelnek túlsúlyban, de ezeken kívül két szaktanácsadói előadást is meghallgathatnak az érdeklődők.

Időpont: 2010. 04. 14. szerda Hely: Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.

Ebben a hónapban kerül megrendezésre a XXXV. Országos komplex tanulmányi verseny budapesti fordulója, amelyen a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6-7. osztályos tanulói vehetnek részt. A verseny feladatait a tanulók nagyrészt csapatban oldják meg, földrajzból azonban egyénileg adhatnak számot tudásukról. A versenyre való felkészülés és a részvétel olyan tudásokat, élményeket ad a tanulóknak, amely pozitív hatással van érzelmi és szociális kompetenciáik fejlődésére. Áprilisban is sok szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődő Kollégát, aki szeretné megismerni más intézmények jó gyakorlatát, igénye van a tapasztalatcserére vagy gazdagítani szeretné elméleti és gyakorlati ismereteit.

Dr. Janza Károlyné Pedagógiai szakértő, osztályvezető

A verseny témakörei: – Földrajz (egyéni verseny) – „Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország” (Radnóti Miklós) – Magyar irodalom – „A játszótársam mond akarsz-e lenni” (Kosztolányi Dezsó) – Történelem – „Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkiismereteddel tudod, hogy igaz” (Márai Sándor) – Természetismeret – „Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt” (Vass Albert) – Életvitel és gyakorlati ismeretek – „Utad értelme nem cél, hanem a vándorlás” (Márai Sándor) – Informatika – „Abban, ami hasznos, hatalmas vívmányokat mutathat fel az ember” (Carl Gustav Jung) A részletes kiírás: a www.okm.gov.hu/közoktatás/hírek/archívum („2009. 05. 28. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre”)

17

Intézetünk programajánlója

1 – Szaktanácsadói előadás-sorozat Időpont: 2010. 04. 21. szerda, 14-17 óra Hely: MFPI, 1088 Bp. Vas u. 8-10.

Téma: A gyermeki agresszió Előadó: Balázsné Fige Ilona szaktanácsadó, MFPI

2 – Informatikát oktató tanárok Fővárosi Szakmai Műhelye A műhelyt gondozó szaktanácsadó: Balázsné Fige Ilona Időpont: 2010. 04. 21. szerda, 9 -12 óra Hely: Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1223 Budapest, Kápolna u. 2-4.

Téma: Számítógép az enyhe értelmi fogyatékos kisiskolások olvasás tanulásában Előadó: Magyar Gabriella gyógypedagógus, informatikatanár, szaktanácsadó, MFPI

3 – Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő, fejlesztő gyógypedagógusok Fővárosi Szakmai Műhelye Időpont: 2010. 04. 21. szerda Hely: Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 1198 Budapest, Friss u. 2. Téma: „Kívánság szerda” A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tanórán kívüli nevelésének új megközelítése.

Bemutató foglalkozások, eszme- és tapasztalatcsere. Előadó: Bartos Veronika, Bálint Samu Zsófia, Biender Judit, Juharosi Laura, Kovszvica Petra, Tóth Dóra és Valkó Andrea gyógypedagógiai tanárok

4 – Egységes Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Szakmai Műhelye A műhelyt gondozó szaktanácsadó: Szetei Patrícia Időpont: 2010. 04. 21. szerda 13-16 óra Hely: Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 1042 Budapest, Venetianer u. 26.

Téma: A kerületi EGYMI-k munkájának a bemutatása. Szülősegítő szolgáltatások lehetőségei az EGYMI-k gyakorlatában Előadó: László Zsuzsanna igazgató, Halász Dorottya és munkatársai, Szetei Patrícia szaktanácsadó, MFPI


18

Intézetünk programajánlója

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

A Mérés-értékelési osztály

5 – Fővárosi Gyógypedagógiai Tantárgyi Szakmai Műhely

Időpont: 2010. április 21. szerda 14.30-16.30 óra A műhelyt gondozó szaktanácsadó: Kovács Zsuzsanna Időpont: 2010. 04. 28. szerda 9-12 óra Hely: Kormos István Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Logopédiai Szakszolgálat, 1054 Budapest, Szemere u. 3.

Téma: Viselhető múlt – nemez ékszerek készítése. Életvitel és gyakorlati ismeretek óra összevont 6-7. osztályban. Előadó: Czakóné Dékány Dóra gyógypedagógus

6 – Szaktanácsadói előadás-sorozat Időpont: 2010. 04. 28. szerda, 14-17 óra Hely: MFPI, 1088 Bp. Vas u. 8-10. Téma: A mentálhigiénés szemlélet kialakításának szükségessége és gyakorlati

lehetőségei a pedagógusok nevelőfejlesztő-oktató tevékenysége során Előadó: Ritókh Tamásné szaktanácsadó, MFPI

Helyszín: MFPI, 1088 Budapest, Vas u. 8-10. Fsz. 6. Téma: Fejlesztés kiindulópontja a 2009/2010. tanévi bemeneti mérés alapján Az előadások érintik a matematika-, szövegértés-, angol és német nyelvi, valamint a törté-

nelemmérés 2009/2010. tanévi eredményeit, tapasztalatait abból a szempontból, hogyan használhatják fel a munkaközösségek, nevelőtestületek a részletes iskolai eredményeket a tanulók képességének ideális fejlesztése megtervezéséhez. Szeretettel várjuk az intézmények mérésvezetőit, a vizsgált területek szaktanárait és minden érdeklődő kollégát!

Kézfogás: könyvtárostanárok konzultációs délutánjai

Fizika munkaközösségi foglalkozás Időpont: 2010. április 20. kedd 14.30-16.00 Helyszín: MFPI, Bp. 1155 Vas u. 8-10. fszt. 4. terem Téma: Fizikatanárok kísérletei a CERN-ben: – forráspont-mérés, – Torricelli-kísérlet,

19

Intézetünk programajánlója

– radon aktivitása, – földrajzi helymeghatározás

Előadók: a CERN-ben járt, kísérletvezető tanárok.

Szeretettel várunk minden pályakezdőt, újrakezdőt, vagy csak kötetlen szakmai beszélgetésre vágyó könyvtárostanár kollégát minden hónap második péntekén (2010. április 9. 13.00-tól). Házigazda Hock Zsuzsanna, könyvár-pedagógiai szakértő. A hónap harmadik péntekén is mód van a találkozásra (2010. április 16.), de ez alkalommal

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín: M  FPI, Bp. 1155 Vas u. 8-10. fszt. 4. terem Téma: A GeoGebra program és más hasznos programok alkalmazása a matematikaórákon Előadók: Iványiné Harró Ágota, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezető tanára

Programjainkról további érdekességek olvashatók Intézetünk honlapján: http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/ emberatermeszetben/fizika és http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/matematika.

Helyszín: MFPI Pedagógiai Szakkönyvtára (1088 Budapest, Vas u. 8-10).

A Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye

Matematika munkaközösségi foglalkozás Időpont: 2010. április 21. szerda 14.30-16.00

a szoftver, a számítógépes feldolgozás áll a középpontban. Ez a szoftver ügyelet, amelynek keretében bármely könyvtári szoftverrel kapcsolatban várja a kérdéseket, a könyvtárostanárokat Murányi Adrienn, könyvtáros.

Időpont: 2010. április 21. 14.00 Helyszín: Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Intézmény könyvtára(1097 Budapest Ecseri út 5-7.)

Téma: H. Gruber Éva könyvtárostanár hosszú idő óta számos tevékenységi formával támogatja az intézmény tanórán kívüli tevékenységeit. Megismerhetjük ennek fortélyait, s hallhatunk az új, készülő könyvtár terveiről is, amely a TISZK szolgálatában áll majd, mint információs forrásbázis.


20

Intézetünk programajánlója

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Könyvtárostanárok műhelye a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Az immáron 17. alkalommal megrendezésre kerülő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a nemzetközi könyves világ jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma. A Fesztivál a Millenárison, központi helyen várja a látogatóit 2010. április 22 - 25. között.

val kapcsolatos szakmai tanácskozásokkal, konferenciákkal, az olvasáskultúrát középpontba állító előadásokkal.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég veheti át Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat. Évről évre díszvendégként mutatkozik be egyegy ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. A 2010-es Könyvfesztivál díszvendégországa Izrael.

A Műhely bemutatkozásának időpontja: 2010. április 23. péntek 15.30.

A Fesztivál természetesen könyvszakmai és üzleti fórum is, a régió könyvpiaci problémái-

A cikk készítéséhez fölhasználtuk a Fesztivál hivatalos honlapjának meghívó szövegét.

Ennek keretében kerül megrendezésre a Könyvtáros Klub, a közel 2000 könyvtárost megmozgató szakmai fórum.

Az idei esztendőben a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Fővárosi Könyvtárostanár Műhelye dr. Eigner Judit, Hock Zsuzsanna, Szák-Kocsis Katalin „segítségével” bemutatkozó beszélgetéssel, előadással várja a Klub érdeklődőit.

21

Intézetünk programajánlója

Tisztelt ének-zene szakos kolléga, kedves érdeklôdô! Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbi, Gonda János nevével fémjelzett konferenciára!

Rögtönzés a zenei előadásban és a pedagógiában A Kodolányi János Főiskola és a zenetanárok társasága közös rendezésében

Időpont: 2010. május 8-9. 10 – 17 óra, szombat – vasárnap Helyszín: Óbudai Társaskör (1036 Budapest, Kiskorona u. 7.) Információ:Dr. Szele Bálint – Kodolányi János Főiskola. Tel.:+36 30/332 99 25 E-mail: bszele@uranos.kodolanyi.hu További információ és a jelentkezési lap: megtalálható a www.konferenciakalauz.hu oldalon

Nagy Ernô festômûvész-tanár kiállítása az EgyTér Galériában Alkotó pedagógus kiállítása nyílik 2010. április 7-én, szerdán 16 órakor a Mérei Pedagógiai Intézet Egyetem téri galériájában. A kiállítást Ghyczy György festőművész köszönti. Helyszín: EgyTér Galéria, MFPI Pedagógiai Könyvtár és Információs Központ, 1053 Bp., Egyetem tér 5. Nagy Ernő lírai tájképei, emberábrázolásai, portréi, figurális kompozíciói tekinthetők meg a 2009-ben felavatott stúdió galéria belső tereiben. A művész kisgrafikái, akvarelljei több egyéni, és csoportos kiállításon is láthatóak voltak az elmúlt években. A képzőművészeti kiállítás - az itt, ezen a helyen megrendezett fotókiállítások után - új színt, megközelítést kínálnak látogatóinknak,


22

Intézetünk programajánlója

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

az érdeklődő pedagógusoknak, a konferencia teremben szervezendő találkozókon megjelenőknek. Az egyedi grafikák, színes munkák finom, áttetsző rétegei, a költői színkezelés, a pasztózus felületek vibráló világa, méltán avatott sikert a fiatal képzőművész eddigi kiállításain is. Reméljük, hogy első grafikákat, festményeket bemutató tárlatunk bizonyítja az EgyTér Galéria működőképességét, a szervezők szándéka

szerinti sokszínűséget, az igényes művészeti tárlatok iránti igényt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk munkanapokon 10-18 óra között a Galéria falai között. A kiállítás május elejéig ingyenesen megtekinthető. Varga Ferenc pedagógiai szakértő, művészetek szakterület

23

Intézetünk programajánlója

Világjáró Világlátó Pedagógus Klub Pünkösdi utazási ajánlatok

RÓMA május 21-24. (4 nap/3 éj) Hotel Abitart 4* – 109.900 Ft/fő kétágyas szobában

Az Agressziókezelési Munkacsoport programajánlója középiskolás tanulók részére Ismételten lehetőség nyílik arra, hogy a fővárosi fenntartású iskolák diákcsoportjai látógatóként bírósági tárgyalásokon vehessenek részt. A tapasztalatok alapján ez a lehetőség hatékony módszer a prevencióban és a problémakezelésben. Az iskola kívánságának megfelelően lehetőség van kábítószeres, illetve fiatalkorú erőszakos bűncselekményt elkövető vádlottak tárgyalásain való részvételre.

Igény esetén droggal kapcsolatos tájékoztató előadás meghallgatására is mód van.

NÁPOLY május 22-25. (4 nap/3 éj) Hotel Zi’ Teresa 3* – 92.900 Ft/fő kétágyas szobában

Jelentkezni lehet a látogatást megelőző hónapban Gonda Juditnál, a 338-2156/129 telefonszámon, vagy a gonda.judit@fppti.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezésüket! Az Agressziókezelési Munkacsoport tagjai

Előkészületben – információk hamarosan a Hírlevél következő számaiban: Nyári szünetre

Körút Andalúziában (Malaga, Marbella, Ronda, Gibraltar, Cádíz, Jerez

Nyári szünetre

Folyami hajóút Velence - Pádova - Ferrare - szigetek - Velence

de la Frontera, Sevilla, Cordoba, Granada) 8 nap/7 éj útvonalon, Velencéig busszal 7 nap/6 éj

Tantestületek, figyelem!

Egyedi kérésre a világ bármely pontjára készítünk személyre szabott, tematikus utazási ajánlatokat. (repülőjegy, szállás, autóbérlés, biztosítás, csoportos programok, hajóutak, sportprogramok, belépők) Információ és jelentkezés: Vass Magdi, Tensi Kft. utazási tanácsadónál Telefon: 061 27 73 257, 0630 265 2995 E-mail: vass.magdi@t-online.hu A Tensi Utazási Iroda Főirodája Budán, a Margit híd budai hídfőjéhez közel, a Komjádi Uszoda mellett, a Komjádi B. u. 1. szám alatt található. Honlapcímünk: www.tensi.hu


24

Intézetünk programajánlója

25

A könyvtár hírei MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Gyermekirodalom világnapja (április 2. Andersen születésnapja)

EZERARCÚ PEDAGÓGIA KONFERENCIA

2010 A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. konferenciával egybekötött, kiállítást és vásárt rendez 2010. május 20-21-én, Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal dísztermében a hazai oktatásügyet szolgáló pedagógiai kiadványokból. A rendezvény során alkalmat kínálunk a főváros oktatási intézményeinek, hogy kiadványaikat (évkönyveiket, iskolaújságjaikat stb.) bemutassák az érdeklődőknek. A kiállítás különlegessége, hogy a pedagógus szakma egyesületei, egyletei is bemutatkozási lehetőséget kapnak ez alkalommal. Konferenciatémák: pedagógus-életpálya, módszertan és megújulás, tanárképzés és továbbképzés. Oktatási intézmények részvételi szándékukat a muranyi.adrienn@fppti.hu címen jelezhetik.

Április 2., a nagy dán mesemondó Hans Christian Andersen születésnapja és Nemzetközi Gyerekkönyv Nap. 1967 óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogal-

mazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot. Abból a meggyőződésből fakadóan, hogy a gyermekirodalom „kapu” a felnőtté válás útját járók számára a Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye ez évben is hirdet diákok számára pályázatot, vetélkedőt: „Készítsünk bábokat!” címmel. Részletek olvashatók honlapunkon! www.fppti.hu/konyvtar

Iskolai könyvtár világhónapja 2010 „Diversity Challenge Resilience: School Libraries Have it All.” A sokféleség kihívása lendületbe hoz: az iskolai könyvtárban mindez megvan. (dr. Celler Zsuzsanna fordítása) Olvashatjuk az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezetének honlapján az idei világhónapra szóló felhívást. A Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye, partneri kapcsolatban a Fővárosi Szabó Ervin

Könyvtár Központi Könyvtárával ez évben is vetélkedőt hirdet, amelynek fordulói az interneten és az iskolai könyvtárakban zajlanak, hogy aztán 2010 októberében a Könyves vasárnap keretében döntsük el, kik is lesznek ez évben a legjobbak. Részletek a honlapunkon! www.fppti.hu/ konyvtar


26

A könyvtár hírei

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Könyvtárosok Világnapja (április 14.)

Április 14. az ALA (Amerika Könyvtárak Szövetsége) és az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) kezdeményezése alapján a Könyvtárosok Világnapja. Ennek az a célja, hogy ezen a napon világszerte programokat szervezzenek a könyvtárak, könyvtáros szervezetek, hogy felhívják a figyelmet a könyvtárak és a könyvtárosok nyújtotta értékekre.

A Világnap tiszteletére hirdetjük meg pályázatunkat pedagógiai könyvtárosok számára. Idei szakmai pályázatunkra olyan pályamunkákat várunk, amelyek középpontjában a pedagógiai könyvtárak tevékenysége áll. A Világnapon könyvtárunk minden kedves érdeklődőt szeretettel vár meghosszabbított nyitvatartással, meglepetésekkel! Részletek olvashatóak honlapunkon: www.fppti.hu/konyvtar

Mérei Filmklub Április 21-én 19 órától immár negyedik alkalommal várjuk a pedagógusokat filmklubunkba az Egyetem térre, a Pedagógiai Könyvtár és Információs Központba! Az Élj és boldogulj! című dráma az identitását kereső emberre koncentrál. A film az ún. Mózes-akció történetéből indul ki: a nyolcvanas évek elején afrikai zsidókat telepítenek Izraelbe. Etiópia az éhínség földje; nyomorúságos szudáni menekülttáborokban gyülekeznek azok, akik azt várják, hogy a világ megkönyörüljön rajtuk. Itt bizonytalan a jövő, főleg a gyerekeké, ezzel szemben Izrael az ígéret földje, a biztonság és a jólét ígéretéé. 1984-ben a Moszad amerikai segítséggel a szudáni menekülttáborok infernójából több

27

A könyvtár hírei

ezer etiópiai zsidó gyereket menekített Izraelbe. A kilencéves főhős számára csak egyetlen módon biztosíthat jobb jövőt keresztény édesanyja, úgy, ha azt vallja, hogy fia „falasa”, azaz etiópiai zsidó. A gyereket a többiekkel együtt Izraelbe viszik, ahol egy Tel-Avivban élő francia szefárd család örökbe fogadja. Új nyelvet, családot, vallást kell magáévá tennie, és meg kell küzdenie azokkal az előítéletekkel is, amit új identitása vált ki. Az alkotás már az első percekben kibontakozó, legérdekesebb kérdése a különböző kultúrák találkozása: milyen konfliktusokat vált ki, amikor ezek érintkeznek. Radu Mihaileanu nem úgy vezet minket, mint a legtöbb rendező, aki kijelöli a figyelmünk

határait, irányát, megfigyelővé: nem filmet nézünk, hanem egy történetet. Nem színészeket, hanem szereplőket, akik nem jól vagy rosszul játszanak, hanem jól vagy rosszul döntenek. És ettől lesz az egész sokkal több, mint egy filmélmény: tanítás. Osztályfőnököknek, történelem tanároknak, munkaközösségeknek, egész tantestületeknek

ajánljuk! A filmek vetítés után díjtalanul kölcsönözhetőek. Helyszín: MFPI Pedagógiai Könyvtár és Információs Központ (1053 Budapest, Egyetem tér 5. I/7.) Időpont: 2010. április 21. (szerda) 19.00

Kezdje a XVII. Budapesti Könyvfesztivált a Könyvtárellátónál! A Budapesti Könyvfesztivál idején (2010. április 22-25.) a Jövô Háza épületében a földszinti 44. standon várjuk kedves vendégeinket! Lesznek meglepetések, ajándékok és dedikálások is az alábbi időpontokban: Pénteken: 04. 23. 16 óra: Szabó Péter és Barta Krisztina Szombaton: 04. 24. 11 óra: P. Szabó Mária 15 óra: Tóth Zita és Tóth Anita Vasárnap: 04. 25. 11 óra: Telegdi Ágnes Felhívjuk figyelmüket a Könyvtáros Klub programjaira is, (mely a Fogadó épületben található), különös tekintettel április 24-én: 11.30-12.00: A Márai program lebonyolításáról tájékoztatót tart Kormos Sándor, a Könyvtárellátó ügyvezető igazgatója 12.00-12.30: Kapcsolatok országszerte - bemutatkoznak a Könyvtárellátó területi képviselői moderátor: Bariczné Rózsa Mária 17.00-18.00: Találkoznak „AZ ÉV OLVASÓI” vendég: Hegedűs Béla költő, a díj alapítója moderátor: Dr. Szóró Ilona, a Könyvtárellátó kommunikációs vezetője

A http://www.bookfestival.hu/ honlapon további érdekes programokról értesülhet. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a Magyarországon megjelent kiadványok közel teljes választékával várja kedves vásárlóit! Látogassanak el Internetes áruházainkba is: www.kello.hu, www.gyermek-konyv.hu, www.ajandek-konyv.hu, www.szak-konyv.hu, és jöjjenek el boltjainkba! Minden érdeklődőt szeretettel látunk! Kódex Könyváruház és Tankönyvcentrum 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: 06-1-428-1010 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra Kazinczy Ferenc Könyvesbolt 6722 Szeged, Jósika u. 34/a Tel.: 06-62- 559-559 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óra


28

A Pályaválasztási Tanácsadó hírei

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

A Pályaválasztási Tanácsadó hírei 200xSzép Szakma

Párhuzamos tanácsadás

Mire az olvasó kézhez kapja Hírlevelünket, már kikerül a nyomdából Intézetünk legújabb kiadványa, a 200xSzép Szakma, mely a tavaly megjelent SzázxSzép Szakma bővített kiadása. A fővárosi TISZKekben oktatott szakmák mellé bekerültek egyéb fenntartású képzőintézményekben elsajátítható szakmák is. Célunk, hogy minél szélesebb körképet adjunk a főváros szakképzéséről, ezzel is segítve a megalapozott pályaválasztási döntés meghozatalát. A kiadvány ingyenes, minden iskolának szeretnénk néhány példányt eljuttatni. Hamarosan honlapunkról (www.fppti.hu/palyavalasztas) is letölthető lesz.

Kérjük az általános iskolában dolgozó osztályfőnök kollégákat, hogy szíveskedjenek a pályaválasztásra jelentkező tanulók szüleit tájékoztatni legújabb szolgáltatásunkról:

Hetedik osztályosok, érettségi előtti évfolyamra járók, fakultációválasztás előtt állók osztályfőnökei figyelem! A továbbtanulási döntés fontosabb annál, semhogy az utolsó pillanatban szülessen meg. Éppen ezért időben, jóval a döntés meghozatala előtt érdemes bejelentkezni egy pszichológiai vizsgálatra épülő iskolaválasztási tanácsadásra. A Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály nagy gyakorlattal rendelkező munkatársai várják a fent említett célcsoportokat ingyenes érdeklődés-, képesség-, személyiségvizsgálatra. Segítünk közösen megtalálni a leginkább megfelelő képzőintézményeket. Bejelentkezés: www.fppti.hu/palyavalasztas. Felvilágosítást a 338 2156/219 telefonszámon lehet kérni. Várjuk egész osztályok jelentkezését is! Kérésre tanácsadóink kimennek az iskolákba is!

Amíg a gyermekek a pszichológiai teszteket írják, iskolaválasztási tanácsadóink szívesen fogadják a várakozó szülőket egy tájékozódó beszélgetésre. Javasoljuk kihasználni ezt a lehetőséget és minél több információt beszerezni a továbbtanulást illetően!

A M.I.C.E program A M.I.C.E. US Foundation amerikai alapítvány jelenleg 120 fiatal számára teszi lehetővé szombatonként tartott ingyenes tanfolyam formájában, hogy a Corvinus Egyetem épületében megismerkedjenek a közgazdasági alapfogalmakkal, fejlesszék vállalkozási kompetenciáikat. Az MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztálya és az Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda képviselői örömmel tettek eleget annak a felkérésnek, hogy ismertessék szolgáltatásaikat, ezzel is segítve a leendő vállalkozók, döntéshozók továbbtanulását, pályaválasztását. Sütő Magdolna pszichológus kollégánk nagy sikerű csapatépítő tréningeket tartott a fiataloknak. Az alapítvány szeretné tanfolyamait a jövőben is indítani, ajánljuk minden érettségi előtti évfolyamon tanuló fiatalnak, hogy szánjon rá időt, megéri. Érdeklődés: info@miceprogram.hu , mice@miceprogram.hu. Honlap: www.miceprogram.hu Kovács Zsuzsanna PPTO osztályvezető

29

Versenyek és pályázatok

Matematika és fizika versenyeink Matematika a tudományokban és a művészetben Verseny A szóbeli forduló (II. forduló): Helyszín: MFPI, (Budapest, 1088 Vas u. 8-10.) Időpont: 2010. április 14. szerda, 14.00 A szóbeli fordulón az első fordulóban elért eredmény alapján meghívott csapatok mutatják be pályaművüket max. 10 percben.

A szóbeli forduló során az előadásmódot pontozza a zsűri. Az I. és II. forduló összesített eredménye alapján hirdetjük ki a verseny győzteseit, a szóbeli fordulót követően, április 14-én, kb. 17.00 órakor.

Fizika a tudományokban és a művészetben Verseny A szóbeli forduló (II. forduló): Helyszín: MFPI, (Budapest, 1088 Vas u. 8-10.) Időpont: 2010. április 13. kedd, 14.00 A szóbeli fordulón az első fordulóban elért eredmény alapján meghívott csapatok mutatják be pályaművüket max. 10 percben. A szóbeli forduló során az előadásmódot pontozza a zsűri.

Az I. és II. forduló összesített eredménye alapján hirdetjük ki a verseny győzteseit, a szóbeli fordulót követően, április 13-án, kb. 17.00 órakor. Versenyeinkről további részletek olvashatók Intézetünk honlapján: http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/ emberatermeszetben/fizika és http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/matematika.


30

„Hogy történt?”

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Korszerû ismeretek a polgári védelem, a bûnmegelôzés területén Napjaink pedagógiai tevékenységének neuralgikus pontja a diákok agressziójának kezelése. Terjed a fiatalkori bûnözés. Tanulóink az intézmények védelme alól kikerülve tehetetlenül állnak az ôket érô atrocitásokkal szemben. A prevenció minden esetben hatékony. Fel kell készíteni a diákokat a konfliktushelyzetek kezelésére. Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteriármesteri Hivatal Védelmi Titkársága egy olyan továbbképzést állított össze, melyben a polgári védelem, hatékony bűnmegelőzés, honvédelmi ismeretek témaköröket megismerve az iskolák igazgatóhelyettesei, a gyermekvédelmi felelősök, az osztályfőnöki munkaközösség-vezetők megfelelő tájékoztatást nyújthatnak a diákoknak. Az iskola életében milyen események, programok esetében, milyen tantárgyaknál, témakörök feldolgozásakor segíthetnek a fent említett témakörök? A középiskolai polgári védel- mi vetélkedő nagyon népszerű a diákok körében, sokan jelentkeznek rá, a játékos érdekes feladatok vonzóak a fiatalok számára. A felkészítésüket végző pedagógus sok esetben azonban tájékozatlanok, hiányos ismeretekkel rendelkeznek.

31

„Hogy történt?”

Ez a tanfolyam a vetélkedők előkészítésében is segítséget nyújthat. A Hon-és népismeret modul beépült a történelem tantárgyba, de a bűnmegelőzést, a polgári védelmet szabályozó gyakran változó jogszabályok nem ismertek a tanárok számára. Erről is tájékoztatást kapnak a tanfolyam során. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által- februármárciusban - szervezett tanfolyam hallgatói megismerték a védelmi rendszer szerkezetét. Az itt hallottak alapján a pedagógusok a honvédelemben továbbtanulni szándékozó diákokat naprakész információkkal láthatják el, tájékoztathatják. A diákoknak alapvető ismereteket kell adni a pályaválasztásuk során. Megismerték a Honvédelmi és a Katasztrófavédelmi törvényt, melyben külön szerepe van a védelmi felkészítésnek. A katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben mindazon tevékenységek ös�szessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta

területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. Több törvény, jogszabály rendelkezik arról, hogy a katasztrófavédelem különböző területein milyen feladatok hárulnak a polgármesterekre. E dokumentumok azonban csak a keretét teremtik meg a katasztrófavédelmi munkának. Ezt a keretet minden település más-más tartalommal tölti meg, minden polgármester a helyi sajátosságok figyelembevételével gondoskodik e feladatok végrehajtásáról. E munkában az intézmények vonatkozásában az intézményvezetők a segítői a polgármestereknek. Rájuk hárul a veszélyhelyzetekre történő intézményi szintű felkészülés tervezése és szervezése is. A megelőzés fontosságát támasztja alá az a gyakorlati tapasztalat is, hogy ahol a prevenciós munka magas színvonalú, ott a bekövetkezett veszélyhelyzet esetén kisebb az anyagi veszteség, a veszélyelhárítás is szervezettebb és hatékonyabb, a helyreállítás gyorsabb, zökkenő-mentesebb. Az intézményvezetők feladata és felelőssége a közösségük felkészítése a veszélyekre, a védekezés kereteinek megteremtése. Mindezt a prevenciós időszakban kell megtenniük.

Szó volt a különböző katasztrófahelyzetek kezeléséről, a tűzvédelmi tevékenységekről, a polgári védelem feladatairól, kötelezettségeiről, tevékenységéről. A komplexitás bizonyítékaként a továbbképzésen kiemelt figyelmet fordított a rendőrség képviselője az iskolai erőszak megjelenésére, példák bemutatásával ennek későbbi veszélyeiről, továbbá javaslatokat tett a jelenlévőknek az ilyen jellegű problémák kezelésére, a megoldások módszereire. Az előadók színvonalas, szakmailag autentikus előadásait érdeklődéssel figyelték a hallgatók, amit a feltett kérdések sokasága is bizonyított. Különösen a rendőrségi téma kapcsán merültek fel olyan vitás jogi hátterű kérdések, mint a szülők értesítése a drogozással gyanúsított diák esetében, valamint más egyéb személyiségi jogokat érintő kérdések. A tanfolyamot sikeresnek ítélték a résztvevők, az ott hallottakat bizonyára intézményük javára fordíthatják, és így talán a prevencióra és nem a megtörtént esetek megoldására koncentrálhatják nevelőtevékenységüket. Dr.Sarkadiné Keszi Gabriella pedagógiai szakértő


32

„Hogy történt?”

33

„Hogy történt?” MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Gyermekvédelmi tanfolyam Kispesten

Környezet- és egészségvédelmi vetélkedô

(óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősök 60 órás akkreditált képzéséről)

2010. március 17-én

Izgalommal vártuk a tanfolyam kezdetét. Volt, aki azért, mert most kezdte a gyermekvédelmi munkát, és sok kérdése van ezzel kapcsolatban, volt, aki azért, mert sok éves munka áll mögötte, és el sem tudta képzelni, hogy valami újat is hall ott. Természetesen olyan kolléga is volt, aki féltette az idejét, hiszen hatvan óra, az hatvan óra. Abban viszont valamennyien megegyeztünk, hogy köszönet illeti a kispesti Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, Víghné Vincze Erzsébetet, hogy lehetővé tette számunkra a tanfolyam elvégzését, hogy nem kellett órákat utazni, „helyben” voltak az előadások. Az együtt töltött alkalmak nem előadások voltak azonban, sokkal inkább jól szervezett foglalkozások, konzultációk. Bátran kérdezhettünk, beszélhettünk, megoszthattuk gondolatainkat, kétségeinket, problémáinkat. Jól képzett előadóink meghallgattak bennünket, sokat segítettek. Aki csak belekóstolt a gyerekvédelembe, az tudja, hogy az iskolai élet egyik legnehezebb területe ez, hiszen nem csak fizikailag, szellemileg, hanem lelkileg is igénybe veszi a pedagógust. Munkánk során emberi tragédiákkal szembesülünk, gyermeksorsokkal találkozunk, és sokszor saját korlátainkba ütközünk. Ez nagyon megvisel bennünket - így igen jó volt a pszichológussal beszélgetni, vagy a kommunikációs gyakorlaton részt venni. Csillag Ferenc jogi ismeretei segítettek elboldogulni a törvényesség útvesztőjében. A Bódi

testvérek a mindennapi munkához- nyilvántartás, fejlesztés, SNI gyerekek- adtak segítséget. Tanfolyamunk vezetője: Pleyerné Lobogós Judit gondoskodó szeretetével biztosította az együtt töltött alkalmak kellemes, oldott légkörét. Pedagógusként tudom, milyen nagy szó, hogy már az első találkozástól kezdve a keresztnevünkön szólított. Sok segítséget kaptunk az esetfeldolgozásokhoz, a záró dolgozat megírásához. A vizsga meg olyan kellemes volt, hogy szívesen megismételnénk. Gyorsan teltek a hetek s egyre szívesebben mentünk a foglalkozásokra. Azt éreztük, hogy itt minden értünk van, itt fontosak vagyunk. Mindennapi munkánk fogja igazolni a tanfolyam hozadékát. Az együtt töltött órák igazi jó kis közösséggé kovácsoltak bennünket. Tulajdonképpen évek óta ismerjük egymást, de még is a tanfolyamon ismertük meg egymás valódi énjét. Tudjuk, hogy milyen problémákkal küszködik a sor eleje és vége. Persze ezt az utóbbi mondatomat csak az érti meg, aki részt vett a tanfolyamon. Köszönjük Juhász Marikának a helyszín biztosítását, hogy otthont adott a tanfolyam idejére, köszönjük a teát, az „életmentő” kávét, a fénymásolást, a technikai segítséget. Összességében jó volt… Folytathatjuk? Weiperth Vilmosné

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által meghirdetett „Környezet és egészségvédelmi vetélkedô” döntôje a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában 2010. március 17.-én került megrendezésre. A versenyt a fővárosi szakiskolák 9. és 10. évfolyamon tanuló diákjai számára hirdette meg a Mérei Intézet. Az iskolák 4 fős csapatot nevezhettek a vetélkedésre. A felhívás az egészséges, környezetbarát életmódra és az ehhez kapcsolódó szemlélet kialakítására irányult, hogy a diákok még közelebb kerülve a természettudományos tantárgyakhoz ezt a szemléletet iskolájukban, családjukban is terjesszék. Fontos ugyanis, hogy ne csak a tankönyvekből ismerjük meg a bennünket körülvevő környezeti jelenségeket, hanem minél szélesebb körben tájékozódjunk: ismerjük a szakkönyveket és keressük a média minden területén is az aktuális eseményeket. A verseny az előző évek sikeréből adódóan már a második alkalommal projektvetélkedő volt, és a környezetvédelem kiemelt területeire irányult: nevezetesen az egészségvédelem, természetvédelem és az égetően aktuális hazai vízminőség témaköreihez kapcsolódott. A diákok a választható témakörökből elsősorban a „Fűben-fában orvosság” másodsorban „ A hazai vízminőség alakulása és hatása az életünkre” témakörökből készültek, mert ezeket ők is nagyon fontosnak tartották. A döntőben résztvevő szakavatott tanárok kérése volt, hogy az MFPI a szakközépiskolás diákok számára is írjon ki hasonló témájú projektvetélkedőt.

A vetélkedőn 10 perces projekttermékek bemutatása történt a 4 fős csapatoktól, melyből a zsűri számára egyértelművé vált annak célja és a téma választásának az oka, valamint természetesen a környezeti probléma bemutatása, megoldási javaslatokkal annak a leküzdésére. A versenyző csapatok mindegyike meggyőzött bennünket az általa bemutatott projekt időszerűségéről, értékéről és hasznosságáról. A zsűri a felkészítő tanárokkal együtt drukkolt a csapatoknak, azután pedig a projektek kidolgozottságát, ötletességét és esztétikai igényességét értékelte. Figyelte a csapattagok együttműködését, a munkamegosztást és az elkészített dokumentációt. A zsűri a felkért szakembereken túl kiegészült az iskolák felkészítő tanáraival és így biztosított volt az elfogulatlan értékelés. A versenyen mindenki nyert, élményt, ismeretet és tapasztalatot a sok értékes ajándékon kívül. Minden résztvevő Emléklapot kapott, valamint a Than iskola által összeállított ajándékcsomagot a Mérei Intézet kiadványaival. Az I. II. III. helyezést elért csapat tagjai az Oklevélen túl átvehették a Mérei Intézet értékes ajándékkönyveit, amelyek földünk és hazánk természeti-építészeti- művészeti kincseit mutatja be olvasójának. Az értékelés eredményeként a csapatok az alábbi helyezéseket érték el: Az I. helyezett munkájából: Gundel Károly Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola A gyógynövények gasztronómiai felhasználásáról hallhattunk rendkívül igényes szép prezen-


34

„Hogy történt?”

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

tációs előadásban. Megismerhettük az ehető virágokat, milyen a szervezetünkre gyakorolt hatása és hogyan használhatjuk a szépet finom díszítésként. A II. helyezett munkájából: Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A gyógynövények történeti áttekintésén át mutatta be a versenyző csapat a növények egészségre gyakorolt hatását, az egészségmegőrzésben a szerepét. Kreativitásukat és ötletességüket mutatta, hogy bevonták a közönséget, vagyis a versenyző csapattársakat a gyógynövények felismerésébe, ezáltal az közös ismeretszerzésbe. A III. helyezett munkájából: Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Fűben-fában orvosság címmel hallhattunk a versenyzőktől előadást. Figyelemfelkeltő bevezetővel ráirányították közönség érdeklődését választott témájuk jelentőségére. A gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának fontosságára hívták fel a figyelmet - az egészségünk védelmében. A IV. helyezett munkájából: Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola A hazai vizek állapotát, a vízszennyezés módjait és annak veszélyeit ismerhettük meg általuk. Csodálatos élővízhelyek személtetése mellett, egyszerű kísérletet mutattak be, desztillálták a szennyezett vizet a projekt bemutatása közben. A bemutató erőssége volt a prezentáció esztétikai igényessége. A V. helyezett munkájából: Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola A Kőrberki-patak élővilágának károsítása címmel készítették a versenyzők a prezentá-

ciójukat. Saját kivitelezésű helyszíni mérések eredményeivel, a környezetvédelmi hatóság figyelmének felhívásával világítottak rá a súlyos környezeti kockázatra, - miszerint cselekedni kell. A csapat munka sok önállóan elvégzett tevékenységi elemeket tartalmazott, amelyre komoly szakmai tartalmat építettek. A VI. helyezett munkájából: Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium A korszerű természetgyógyászat rejtelmeibe vezettek bennünket. A népi gyógyászatban használatos növények fájdalomcsillapító, feszültségoldó, gyulladáscsökkentő hatásaival ismerkedhettünk. A VII. helyezett munkájából: Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium Gyógyhatású növények a konyhában címmel készítették a diákok az előadásukat. A gyógynövények ételízesítő, díszítő és biológiai hatásait is bemutatták. Kiemelték annak jelentőségét, hogy érdemes közelebbről is megismerni a napi használatba lévő fűszernövények hasznosságát. A VIII. helyezett munkájából: Szabómester Szakképző Iskola A betegségek leküzdésére a modern természetgyógyászat módszereit javasolták. Rendkívül igényes szakmai anyag összeállításával készült a csapat, amiért felkészítő tanáruk külön dicsérő oklevelet is kapott. Felkészültségükhöz, munkájukhoz csak gratulálni tudtunk a csapatoknak, a diákoknak és a felkészítő tanároknak egyaránt. Nagyon jó volt látni a témák iránti érzékenységet, a felkészültséget, hallani a sok ötletességet, és látni a tennivalót. Cserkutiné Illyés Ágnes zsűrielnök

35

„Hogy történt?”

Deákos diákok és tanáraik kiállítása a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztályának galériájában 2010. március 11-én nyílt meg a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium diákjainak és mûvésztanárainak kiállítása az Ügyosztály Galériában. A megnyitón Petrovics Judit igazgatónő köszöntötte a megjelenteket. Ifi István ügyosztályvezető úr örömét fejezte ki, hogy Kispestről ellátogattak a folyamatosan működő galériába, ahol bemutatják művészeti oktatásuk eredményeit mind a diákok, mind a tanárok.

A kiállítás címében szereplő gondolat: Mindenkiben ott a lehetőség – tehetségek a Deák gimiben - mutatkozott meg a kiállítás megnyitó programjában, a kiállított munkák sokszínűségében, minőségében. A galéria évek óta látja vendégül a fővárosi iskolák bemutatóit (pl.: Jelky, Modell, Bárczi), azonban külön öröm, hogy egy kerületi fenntartású gimnázium is megtisztelte alkotásaival a kiállítóteret.

Ifi úr művészeti nevelés iránti elkötelezettsége közismert, visszaemlékezett azokra az évekre, amikor maga is portrérajzolással foglalkozott, meglepve ezzel vendégeinket, ugyanakkor bátorítást nyújtva a további művészeti tevékenységekhez.

A kiállítás megvalósításban elévülhetetlen érdemeket szerző Szabóné Gábor Anikó tanárnőnek köszönjük a szervezésben való együttműködést, csakúgy mint az iskola segítőkész vezetésének, az iskolai közösségnek az előkészítő munkát.

A neves művésztanárokból, kiváló ifjú alkotókból álló közönség az iskola más művészeti területeken jártas diákjainak előadásában színes, impozáns zenei, irodalmi előadásokat hallhatott.

A bemutató május közepéig tekinthető meg a Főpolgármesteri Hivatal Ügyosztály Galériájában. (1052 Budapest, Városház u. 9-11. II. emelet)

Vinczek György kispesti alpolgármester szavai: „Kívánom, hogy az alkotások mögötti jó tanárdiák viszony tovább folytatódjon.” megidézték a kiváló gimnázium legjelentősebb értékeit: az összetartozást, lokálpatriotizmust, a kiváló szellemiséget, amely a tavaly 90. évét betöltő alma matert jellemzi.

További sikeres éveket a Deák-diákoknak és tanáraiknak! (A felvételeket a kispest.hu honlap szerkesztői készítették) Varga Ferenc pedagógiai szakértő, művészetek


36

„Hogy történt?”

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Rendhagyó rajzóra a BAB’ galériában Az Art Brut Galéria 2010 januárjában nyitotta meg kapuit Kôbányán. A gyûjtemény olyan lelki sérült felnôttek alkotásait mutatja be a látogatóknak, akik mûvészetterápiás foglalkozások keretében hozzák létre alkotásaikat. Intézetünk műhelyfoglalkozást szervezett a galériában februárban. Nemcsak a művészeti oktatással foglal- kozó kollégák érdeklődtek a program iránt, hanem kollégiumi nevelők, tanítók, művészetterapeuták, felnőttneveléssel foglalkozók, képzőművészek is ellátogattak a bemutatóra. A műhelyfoglalkozásról készült beszámoló honlapunkon megtekinthető: http://www.fppti.hu/ muveltsegiteruletek/ muveszetek/vizualis_kultura/ hirek/artbrutgal.html A galéria munkatársai ingyenes foglalkozásokat tartanak általános és középiskolás fiatalok számára. Műhelyfoglalkozásunk hatására márciusban a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ tanulói látogattak el az Art Brutba Somody Beáta tanárnő vezetésével. A Tisztelt Olvasó e csoport élményeibe nyerhet bepillantást az alábbi cikkben. Varga Ferenc pedagógiai szakértő, művészetek szakterület

37

„Hogy történt?”

Az Erdélyi utcai elsô osztályosok rendkívüli rajzórán vehettek részt a Budapest Art Brut Galériában (BAB’ Galéria), ahol mentálisan sérült emberek által készített mûvészeti alkotásokat tekinthetnek meg az odalátogatók. Szép, napos időben utaztunk a Kőbányai és a Könyves Kálmán körút sarkához. Az épületek ölelésében megtaláltuk a BAB’ Galériát, amelynek barátságos, derűs kiállítóterébe léphettünk be. A tanulók csodálkozva, érdeklődve nézték a falon függő színes festményeket, s közben megérkeztek „házigazdáink”, Kovács Emese művészetterapeuta és Lucza Vígh Erna múzeumpedagógus. Egymás megismerése után felajánlották a gyerekeknek, hogy feküdjenek a földre terített habszivacsok egyikére. Miután kényelembe helyezték magukat, vettek néhány mély lélegzetet, becsukták a szemüket, s meghallgattak egy rövidke történetet egy különleges sapkáról. Kellemes, nyugodt, békés hangulat járta át mindenüket, bizony ezek után felkelniük is nehézkes volt. Majd asztalhoz ültek és megfestették, amit a történet hallgatásakor elképzeltek. Brigi néni elsősei halkan, folyamatosan kenték a festéket, mosogatták az ecsetet, siklatták az anyagot a papíron. Megjelentek az első képfoszlányok. Volt, ami tovább formálódott, volt, ami bizonytalan maradt, de nem csak a papíron, hanem a gondolatok megfogalma-

zásakor is. Úgy tűnt, egy alkalom nem elég a konvenciók feloldásához. Az elsős gyerekek most tanulnak „világot látni”, újdonság számukra az iskola közegéből kimozdulni és máshol alkotni, dolgozni, tanulni. Foglalkozásunknak nem a tudás átadása, az eszközhasználat elsajátítása volt a célja, hanem a függetlenedés, kilépés a mindennapi környezetből, az alkotás öröme, tétnélkülisége. Miért is volt más ez a „múzeumpedagógiai” foglalkozás? Mert nem az iskola falai között voltunk, nem a megszokott tanító nénik foglakoztak a gyerekekkel, sőt ők csak csendes szemlélők lehettek. Igazából még múzeumban sem voltunk, hanem egy kiállítótérben. A foglalkozás levezetője, pedig a gyakorlatban olyan

emberekkel foglalkozik, akik valamilyen módon kirekesztettek a normálisnak mondott emberek világából. Itt a gyermekek lelke fontos, s annak nyiladozásai. A falakon lévő képek terápiák alkalmával készültek, és mégis olyan szintű minőségről, érzelmi impulzusokról tesznek tanúbizonyságot, amely bárki számára élvezhetőek. A másság elfogadásához, az esélyek megadásához mindenképpen tartalmas állomás az ott kínált lehetőség. Mi, felnőttek egymástól is tanultunk, sőt nem csak szakmai „fogásokat”, hanem tapasztalatcserére is alkalmunk nyílt diákjaink által. Nem mellékes szempont, hogy mindez ingyen volt, mert a galéria számtalan érdekes foglalkozást kínál különböző korosztályoknak térítésmentesen. Somody Beáta


38

„Hogy történt?”

MFPI Hírlevél 2010 április

A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Digitális képalkotó verseny a Modellben Immáron hagyományos versenyen mérhették össze művészeti és technikai képességeiket a fővárosi középiskolások 2010. március 3-án a Modell Divatiskola informatika termeiben. 2004-ben hirdette meg, az akkori Fővárosi Pedagógiai Intézet, digitális képalkotó versenyét a fővárosi középiskolás diákok számára. A hatodik éve folyó kétfordulós versenyen a résztvevők bemutathatják tudásukat a technikai eszközök készségszintű alkalmazásában (szoftver használat), valamint a vizuális művészetek iránti érdeklődésüket, jártasságukat a művészeti kifejező eszközök használatában. A feladatok eredményes megoldása kultúrtörténeti, művelődéstörténeti ismeretek alkalmazását, felhasználását is megköveteli a résztvevőktől. Az első forduló benevezési munkáit szabad témakörben, önállóan megválasztott képanyag felhasználásával tanórai, vagy otthoni munka keretében oldhatják meg a diákok. A színes témaválasztás, változatos megoldá-

sok értékelésénél a zsűri hasonló pontozási szempontrendszert alkalmaz, mint a második fordulóban. A második fordulóba behívott tanulók az adott feladatok megoldásával, formalizált helyzetben történő munkavégzéssel bizonyíthatják kompetenciáikat. Az ebben a fordulóban megadott témák kapcsolódnak valamely neves jubileumi, évfordulós eseményhez, így idén 400 éve fedezte fel Galilei a Jupiter holdjait (Galileiholdak), illetve 75 éve született Elvis Presley ezek a gondolatok is szerepeltek tematikaként a megadott feldolgozandó feladatok között. Idén hatodik éve látta vendégül a Modell Divatiskola Iparművészeti Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola a verseny második fordulójában résztvevőket. Benczik Judit igazgatóhelyettes - aki évek óta nélkülözhetetlen segítséget nyújt a verseny megrendezéséhez- köszöntő szavait követően, a verseny ismertetése után kezdődött a négy tanórán keresztül folyó alko-

39

„Hogy történt?”

tói munka a számítógépes termekben. A csoportos és egyéni versenyzők izgalmas feladatmegoldásai felkészültségüket, szakmai hozzáértésüket bizonyították. A két nappal a versenyt követően történt zsűrizésben résztvevők kiemelték, hogy változatos, sokszínű művek születtek, a témaválasztás érdekelte a diákokat, különösen a pop kultúrát, az ’50-es,’60-as évek világát bemutató feladatok keltették fel a fiatal versenyzők figyelmét. A zsűri elnöke, Lévay Jenő Munkácsy-díjas grafikusművész mellett a zsűrit Ferenczy Anita grafikai tervező, designer, Bakos Tamás főiskolai docens, az ELTE-TOFK tanszékvezetője, festőművész, Magyar József festőművész, szaktanácsadó és Varga Ferenc az intézet pedagógiai szakértője, médiaművész alkották. A tapasztalat azt tükrözi, hogy e sokirányú felkészülést, általános műveltséget igénylő versenyt érdemes a következő időszakokban is életben tartani. Erre nem csak a jelentkezők nagy száma, a speciális szakmai kompetenciákat igénylő feladatok, technikai-, szoftver-

környezet alkalmazása, készségszintű felhasználásának bizonyítása nyújt biztatást a rendezők számára, hanem az a fajta lendület és odaadás is, melyet a jelenlévők a versenyzők munkavégzése közben tapasztaltak. Több iskolában különleges felkészüléseken, szakkörökön készülnek a versenyre. Úgy látjuk, hogy a tehetséggondozáson, szakmai felkészítésen túl a közösségformálást, a szakmai identitás erősítését is jól szolgálja az immár hatodik éve meg- hirdetett megmérettetés. A verseny díjkiosztó ünnepségére a győzteseket meghívólevélben értesítjük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Ludwig Múzeum impozáns termében adhatjuk át ismét a díjakat a győzteseknek. Minden második fordulóba jutott versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, a közreműködőknek köszönjük a segítséget. Az eredmények honlapunkon megtekinthetők.

Varga Ferenc pedagógiai szakértő művészetek szakterület


40

Impresszum A Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kiadványa

Médiaajánlat A/5-ös borító (1/1, teljes oldal): A/5-ös belív (1/1, teljes oldal): Belív ½ (fél oldal): Rövid hír (1-2 bekezdés): Az A/5-ös nagyságú szórólap elhelyezése megkezdett 100 példányonként Következő számunk lapzártája: 2010. április 19., hétfő 12.00 óra

49 920 38 400 19 200 9 760 1500

Ft Ft Ft Ft Ft

+ + + + +

Áfa Áfa Áfa Áfa Áfa

A megjelenéssel kapcsolatos információk kérhetôk: Lapszerkesztő: Kelédiné Mázik Ildikó Telefon: 3382-156/106, e-mail: keledi.ildiko@fppti.hu (A lapzárta után érkezett hirdetéseket csak a következő számban tudjuk elhelyezni!) Fotók: az intézmények saját fotói, valamint forrás: www.sxc.hu. Honlapunkon az alábbi szolgáltatások vehetôk igénybe: Céges logó vagy banner elhelyezése 5 000 Ft+Áfa/hó 50 000 Ft+Áfa/év Szakmai/PR cikk publikálása 10 000 Ft+Áfa/hó 90 000 Ft+Áfa/év Adatok frissítése, kisebb módosítások 1 000 Ft+Áfa/alkalom PR képgaléria publikálása (max. 30 kép) 10 000 Ft+Áfa/hó 90 000 Ft+Áfa/év Videó publikálása (max. 3 perc) 10 000 Ft+Áfa/hó 90 000 Ft+Áfa/év Cikkírás forrásanyagból (kb. 1 oldal) 10 000 Ft+Áfa Interjú készítése PR/marketing céllal (termék vagy szolgáltatás bemutatása) 20 000 Ft+Áfa Bővebb információt Végh Györgyi, a honlap főszerkesztője nyújt a foszerkeszto@budapestedu.hu e-mail címen vagy telefonon:  (+36 1) 338 2156/128. Oktatási intézmények hirdetési lehetôségei A fővárosi oktatási intézmények ingyenesen helyezhetnek el önmagukat, saját szervezésű versenyeiket, rendezvényeiket reklámozó rövid hirdetéseket, linkeket, cikkeket.

Impresszum Belső használatra 1300 példányban kiadja a Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Felelős kiadó: Sárik Zoltán, az MFPI igazgatója Szerkesztő: Kelédiné Mázik Ildikó web: www.fppti.hu, e-mail: fppti@fppti.hu Grafikai megjelenítés, tördelés: Brand Avenue Kommunikációs Ügynökség Postacím: 2010 Csobánka, Bartók B. u. 4. Készült a WolfPress nyomdában (1085 Bp., Kőfaragó u. 7.)

MFPI Hírlevél 2010. április  

A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet havonta megjelenő információs kiadványa

MFPI Hírlevél 2010. április  

A Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet havonta megjelenő információs kiadványa

Advertisement